Rieltorçylyk işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Rieltorçylyk işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 56-njу madda)

 

(Türkmenistanyň 09.06.2018 ý. № 41-VI Kanuny esasynda

girizilen üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda rieltorçylyk işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de ol amala aşyrylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

1. Şu Kanunda şu aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) gozgalmaýan emlägiň bazary – gozgalmaýan emläk we oňa bolan hukuklar bilen amallaryň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň hukuk eýeleriniň we gozgalmaýan emlägiň bazarynyň hünärli gatnaşyjylarynyň gatnaşyklarynyň jemi;

2) gozgalmaýan emlägiň bazarynyň hünärli gatnaşyjylary – rieltorçylyk guramalary we gozgalmaýan emlägiň bazarynda baha kesmek işini amala aşyrýan ýuridik şahslar;

3) gozgalmaýan emlägiň obýektiniň hukuk eýesi – Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gozgalmaýan emlägiň obýektine eýeçilik hukugynda ýa-da başga zat hukugynda eýe bolan şahs (mundan beýläk ‒ hukuk eýesi);

4) rieltor – ýörite hünäre eýe bolan, Türkmenistanyň rieltorlarynyň döwlet sanawynda bellige alnan hem-de rieltorçylyk guramasynyň adyndan hyzmatdan peýdalanyjylara rieltorçylyk hyzmatlaryny edýän, rieltorçylyk guramasynyň wezipe sanawynda durýan işgäri;

5) rieltorçylyk guramasy – rieltorçylyk işi tertipnamalaýyn bolup durýan, rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna hukuk berýän ygtyýarnamanyň eýesi bolan we Türkmenistanyň rieltorçylyk guramalarynyň döwlet sanawynda bellige alnan Türkmenistanyň döwlete degişli bolmadyk telekeçi ýuridik şahsy;

6) rieltoryň hünär dereje şahadatnamasy – şu Kanuna laýyklykda hünär synagynyň esasynda bellenilen rieltoryň hünär derejesini tassyklaýan resminama;

7) rieltorçylyk işi – rieltorçylyk guramasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda fiziki we ýuridik şahsyň-hyzmatdan peýdalanyjynyň (mundan beýläk hyzmatdan peýdalanyjy) gozgalmaýan emläge bolan hukuklarynyň bellenilmegi, üýtgedilmegi we bes edilmegi bilen baglanyşykly şertnamalaýyn we tölegli esasda oňa rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi boýunça hem-de onuň bähbitlerine amala aşyrylýan telekeçilik işi;

8) Rieltorçylyk işiniň düzgünleri – rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň we rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagynyň tertibine bildirilýän talaplar.

2. Şu Kanunda beýleki düşünjeler Türkmenistanyň raýat we başga kanunçylygynda, şeýle hem şu Kanunyň degişli maddalarynda kesgitlenen manysynda peýdalanylýar.

 

2-nji madda. Rieltorçylyk işi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Rieltorçylyk işi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de rieltorçylyk işi babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Şu Kanunyň hereketi şu aşakdakylar mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklara degişli däldir:

1) döwlet emläginiň dolandyrylmagy we hususylaşdyrylmagy babatda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet häkimiýet we dolandyryş we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wezipeli adamlary tarapyndan gozgalmaýan emlägiň dolandyrylmagynyň ýa-da gozgalmaýan emlägiň aýrybaşgalanmagynyň guralmagynyň wezipeleriniň amala aşyrylmagy;

2) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgütleri ýa-da kazyýetiň çözgütleri esasynda gozgalmaýan emlägiň satylmagynyň amala aşyrylmagy;

3) hukuk eýeleri bolup durýan şahslar tarapyndan gozgalmaýan emläk we oňa bolan hukuklar bilen raýat-hukuk geleşikleriniň (mundan beýläk geleşikler) we başga amallaryň özbaşdak amala aşyrylmagy.

3. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary

 

Şular şu Kanunyň maksatlary bolup durýar:

1) Türkmenistanda gozgalmaýan emlägiň ýeke-täk bazarynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslarynyň bellenilmegi;

2) rieltorçylyk işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmeginiň esaslarynyň bellenilmegi;

3) hyzmatdan peýdalanyjylaryň hukuklarynyň goralmagynyň we berjaý edilmeginiň üpjün edilmegi.

 

4-nji madda. Rieltorçylyk işiniň esasy ýörelgeleri

 

Hünärlilik, päk ýürekli bäsdeşlik we hyzmatdan peýdalanyjylaryň bähbitleriniň ileri tutulmagy rieltorçylyk işiniň esasy ýörelgeleri bolup durýar.

 

5-nji madda. Rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna bolan hukuk

 

1. Rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna bolan hukuga ygtyýarnamanyň esasynda rieltorçylyk guramalary eýedir.

2. Rieltorçylyk guramasynyň wezipe sanawynda hünär synagyndan geçen we rieltoryň hünär dereje şahadatnamasyny alan üçden az bolmadyk rieltor bolmalydyr.

Rieltorlaryň bir wagtyň özünde iki we şondan köp rieltorçylyk guramalarynda işlemäge haky ýokdur.

 

6-njy madda. Rieltorçylyk hyzmatlarynyň görnüşleri

 

1. Rieltorçylyk hyzmatlary diýlip gozgalmaýan emläge bolan eýeçilik ýa-da ony ulanmak hukugynyň geçmeginiň taýýarlanylmagyna we alnyp barylmagyna gönükdirilen hereketleriň toplumyna düşünilýär, has takygy:

1) kanun esasynda ygtyýar etmäge özüniň hukugy bolan gozgalmaýan emläginiň satylmagy, çalşylmagy ýa-da kärendesine (kireýine) berilmegi boýunça hyzmatdan peýdalanyja hyzmatlaryň edilmegi;

2) hyzmatdan peýdalanyja üçünji bir şahslara degişli bolan gozgalmaýan emlägi onuň eýeçiligine satyn alynmagy ýa-da ulanylmaga alynmagy boýunça hyzmatlaryň edilmegi;

3) maslahat beriş hyzmatlarynyň, bazaryň ýagdaýlaryny öwrenmek boýunça hyzmatlaryň, gozgalmaýan emlägiň raýat dolanyşygy bilen baglanyşykly gaýry tölegli hyzmatlaryň edilmegi.

2. Rieltorçylyk hyzmatlary hyzmatdan peýdalanyjy bilen baglaşylýan muzdly şertnama laýyklykda edilýär.

3. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen rieltorçylyk hyzmatlary edilen mahalynda, rieltorçylyk guramasy şular hökmünde çykyş edip biler:

1) tabşyryk şertnamasy esasynda wekil bolup, oňa laýyklykda rieltorçylyk guramasy hyzmatdan peýdalanyjynyň adyndan we onuň hasabyna gozgalmaýan emläk bilen bir ýa-da birnäçe geleşigi geçirmäge borçludyr;

2) komissiýa şertnamasy esasynda komissioner bolup, oňa laýyklykda rieltorçylyk guramasy öz adyndan we hyzmatdan peýdalanyjynyň hasabyna gozgalmaýan emläk bilen bir ýa-da birnäçe geleşigi geçirmek üçin özüne borçnama kabul edýär;

3) satyn almak-satmak şertnamasy esasynda diler bolup, oňa laýyklykda rieltorçylyk guramasy soňra satmak maksady bilen özüniň öň satyn alan gozgalmaýan emlägine eýeçilik hukugyny geçirýär;

4) gozgalmaýan emlägi satmaga ýa-da satyn almaga (şeýle emläge bolan hukuklary satyn almaga ýa-da geçirmäge) meýillerini mälim eden şahslaryň arasynda araçy bolup, rieltorçylyk guramasynyň özüniň gös-göni tarapy bolup durmaýan, geljekde degişli geleşikleri amala aşyrmak maksady bilen kontragentleriň gözlenilmegi boýunça hyzmatlaryň edilmegi;

5) geleşikleriň göwnejaý amala aşyrylmagyna ýardam edýän, gozgalmaýan emläkler bilen geleşiklere gatnaşyjylara rieltorçylyk guramasy tarapyndan hyzmatlaryň toplumynyň edilmegini içine alýan, gozgalmaýan emlägiň söwdasynyň guramaçysy bolup, şol sanda:

a) geleşige gatnaşyjylaryň maglumat üpjünçiligi boýunça hyzmatlar (obýektler, olaryň bahalary hakynda maglumatlaryň, gaýry maglumatlaryň berilmegi);

b) gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin zerur bolan resminamalaryň resmileşdirilmegi boýunça hyzmatlary;

ç) maslahat beriş hyzmatlary, bazaryň ýagdaýlaryny öwrenmek boýunça hyzmatlar, gozgalmaýan emlägiň raýat dolanyşygy bilen baglanyşykly gaýry tölegli hyzmatlar.

 

7-nji madda. Rieltorçylyk hyzmatynyň mazmuny

 

Şular rieltorçylyk hyzmatynyň mazmuny bolup durýar:

1) gozgalmaýan emlägiň bazarynyň ýagdaýlarynyň öwrenilmegi we derňelmegi, gozgalmaýan emlägiň hödürlenilýän bahasynyň kesgitlenilmegi;

2) geleşigiň taýýarlanylmagy üçin hyzmatdan peýdalanyjydan alnan resminamalaryň tükelliginiň üpjün edilmegi;

3) hukuklaryň we borçlaryň, şeýle hem geleşikleriň hukuk netijeleriniň düşündirilmeginiň ýoly bilen hyzmatdan peýdalanyjylaryň bähbitleriniň goralmagynyň üpjün edilmegi;

4) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulan şertlerde gozgalmaýan emlägiň haryt hökmünde mahabatlandyrylmagy;

5) hyzmatdan peýdalanyjy tarapyndan bellenilen ölçegleri kanagatlandyrýan gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň saýlanylmagy;

6) gozgalmaýan emläge bolan hukuklary we onuň bilen geleşikleri döwlet tarapyndan bellige alýan edaralardan we gaýry edaralardan gozgalmaýan emläk we oňa bolan hukuk hakynda zerur bolan maglumatlaryň alynmagy;

7) gozgalmaýan emläk bilen geleşikleriň geçirilmegi üçin zerur bolan hukuk belleýji we gaýry resminamalaryň mazmunynyň bilermenler kesgitlemesi we olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna bildirilýän talaplaryň derejesine çenli ýetirilmegi boýunça hödürnamalaryň berilmegi;

8) gozgalmaýan emläk bilen geleşigiň geçirilmegi hakynda hyzmatdan peýdalanyjynyň çözgüdine düýpli täsir edip biljek rieltora mälim bolan maglumatlaryň (şertnama boýunça rieltorçylyk guramasy  üçin bellenilen tabşyrygyň çäklerinde) hyzmatdan peýdalanyjynyň dykgatyna ýetirilmegi;

9) baglaşylan şertnamalarda göz öňünde tutulan şertleriň hasaba alynmagy bilen, üçünji bir şahslar bilen iş gatnaşyklarynyň we gepleşikleriň guralmagy we amala aşyrylmagy;

10) gozgalmaýan emlägiň aýrybaşgalanmagynyň şertnamalarynyň, zerur bolan ylalaşyklaryň, goşmaçalaryň, namalaryň we bu şertnamalaryň baglaşylmagy üçin zerur bolan gaýry resminamalaryň düzülmegi;

11) gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň resminamalarynyň berilmeginde hyzmatdan peýdalanyja ýardam berilmegi.

 

8-nji madda. Rieltorçylyk işiniň subýektleri

 

1. Şu Kanunyň talaplaryna laýyklykda öz işini amala aşyrýan rieltorçylyk guramalary rieltorçylyk işiniň subýektleri diýlip ykrar edilýär.

2. Rieltorçylyk işiniň subýektleri bolup durmaýan gaýry şahslar tarapyndan şu Kanunyň 6-njy maddasynda görkezilen hyzmatlaryň edilmegine ýol berilmeýär.

 

9-njy madda. Rieltorçylyk işiniň subýektlerine bildirilýän talaplar

 

1. Rieltorçylyk guramalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bellige alynmalydyr we şu aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

1) Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi;

2) hünär synagyndan geçen rieltorlary bolan hünär derejeli işgärleriniň bolmagy;

3) Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda hyzmatdan peýdalanyjylara hyzmat edilmeginiň şertlerini üpjün edýän, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hukugy resmileşdirilen, eýeçiliginde ýa-da ulanmagynda ýaşalmaýan jaýynyň bolmagy.

2. Rieltorlar rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigi tarapyndan bellenilen Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünlerini berjaý etmäge borçludyrlar.

 

10-njy madda. Rieltorçylyk işiniň obýektleri

 

Rieltorçylyk işiniň obýektlerine gozgalmaýan emlägiň şu aşakdaky görnüşleri degişli bolup durýar:

1) ýaşaýyş jaýlary;

2) dükanlar, ofisler we beýleki täjirçilik gozgalmaýan emläkler;

3) emläk toplumy hökmünde kärhanalar;

4) eger Türkmenistanyň ýer kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, orunlarynyň üýtgedilmegi olaryň maksatlaýyn niýetlenilişine laýyk zyýan ýetirmezden  mümkin bolmadyk, bu ýer böleklerinde ýerleşen obýektler bilen geleşikler we gaýry amallar geçirilen mahalynda ýer bölekleri.

 

II BAP. RIELTORÇYLYK IŞINIŇ DÖWLET

TARAPYNDAN DÜZGÜNLEŞDIRILMEGI

 

11-nji madda. Rieltorçylyk işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini amala aşyrýan edaralar

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi (mundan beýläk – ygtyýarly edara) rieltorçylyk işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini amala aşyrýan edaralar bolup durýarlar.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň rieltorçylyk işi babatda ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti rieltorçylyk işi babatda:

1) döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny  kesgitleýär;

2) rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalary kabul edýär;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

13-nji madda. Ygtyýarly edaranyň rieltorçylyk işi babatda ygtyýarlylygy

 

Ygtyýarly edara rieltorçylyk işi babatda:

1) rieltorçylyk işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini, rieltorçylyk guramalarynyň işiniň hiliniň gözegçiligini we olaryň işiniň seljermesini amala aşyrýar;

2) kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň işlenilip düzülmegini we öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde olaryň tassyklanylmagyny amala aşyrýar;

3) Rieltorçylyk işiniň düzgünlerini işläp taýýarlaýar we tassyklaýar;

4) rieltorçylyk işiniň ygtyýarlylandyrylmagyny amala aşyrýar;

5) şertnamalary bellige alyş kitabynyň görnüşini belleýär;

6) Rieltorlaryň hünär synagyny geçirmegiň tertibi hakynda Düzgünnamany we Hünär synag toparynyň düzümini tassyklaýar;

7) Türkmenistanyň rieltorlarynyň döwlet sanawyny we Türkmenistanyň rieltorçylyk guramalarynyň döwlet sanawyny ýöredýär;

8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda rieltorçylyk işi babatda hasabatlylygyň görnüşlerini we şekillerini (formalaryny) belleýär;

9) gozgalmaýan emlägiň ähli hünärli gatnaşyjylary üçin deň şertleriň döredilmegi arkaly gozgalmaýan emlägiň bazarynda bäsdeşligiň ösdürilmegine ýardam edýär;

10) hyzmatdan peýdalanyjylaryň, olaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň bozulmagyna getiren rieltorçylyk guramalarynyň  hereketleri (hereketsizlikleri) babatda arzalaryna we şikaýatlaryna seredýär, seretmegiň netijeleri boýunça degişli çözgüt çykarýar;

11) rieltorçylyk işiniň meseleleri boýunça maslahat beriş kömegini edýär;

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

14-nji madda. Rieltorçylyk işiniň ygtyýarlylandyrylmagy we oňa salgyt salynmagy

 

Rieltorçylyk işiniň ygtyýarlylandyrylmagy we oňa salgyt salynmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Rieltor hökmünde hünär işi. Rieltor hökmünde hünär işiniň amala aşyrylmagyna bäsdeşlik edýän fiziki şahslaryň hünär synagy

 

1. Rieltoryň hünär dereje şahadatnamasy bolan Türkmenistanyň fiziki şahslary rieltor hökmünde hünär işini amala aşyryp bilerler.

2. Rieltoryň hünär dereje şahadatnamasy rieltor hökmünde hünär işiniň amala aşyrylmagyna bäsdeşlik edýän fiziki şahslaryň hünär synagynyň (mundan beýläk – hünär synagy) esasynda berilýär.

3. Ygtyýarly edara hünär synagyny geçirmek üçin Hünär synag toparyny döredýär we onuň düzümini tassyklaýar.

4. Hünär synagy ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanylan Rieltorlaryň hünär synagyny geçirmegiň tertibi hakynda Düzgünnama laýyklykda Hünär synag topary tarapyndan geçirilýär.

5. Hünär synagyna ýokary hukuk bilimi ýa-da menejment, ykdysady, maliýe, gurluşyk babatda ýokary  bilimi ýa-da gaýry inžener-tehniki ýokary bilimi bolan hem-de rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagynyň çygrynda goşmaça hünär taýýarlygyny geçen fiziki şahslar göýberilýär.

6. Şu aşakdaky fiziki şahslar hünär synagyna göýberilmeýär:

1) öz-özünden aýrylmadyk ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde  aýrylmadyk iş kesilenlik aýby bar bolan;

2) hünär synagynyň pursatyndan öňki üç ýylyň dowamynda hünär dereje şahadatnamalary ýatyrylan.

7. Rieltoryň hünär dereje şahadatnamasy üç ýyl möhlet bilen berilýär.

 

III BAP. RIELTORÇYLYK HYZMATLARYNYŇ

EDILMEGINIŇ TERTIBI

 

16-njy madda. Rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin esas

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin rieltorçylyk guramasy bilen hyzmatdan peýdalanyjynyň arasynda baglaşylan şertnama (mundan beýläk ‒ şertnama) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin esas bolup durýar.

2. Şertnama boýunça rieltorçylyk guramasy rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegine borçlanýar, hyzmatdan peýdalanyjy bolsa, bu hyzmatlaryň muzdunyň tölenilmegine borçlanýar.

3. Rieltorçylyk guramasynyň we hyzmatdan peýdalanyjynyň arasyndaky şertnama:

1) rieltorçylyk guramasyna ynanç haty bolmazdan, şertnamada şertleşilen çäklerde hyzmatdan peýdalanyjynyň bähbitlerine hereket etmäge hukuk berýär, Türkmenistanyň kanunçylygynda ýa-da şertnamada  belli bir hereketleriň amala aşyrylmagynyň hukugyna ynanç hatynyň zerurlygy hakynda talap bellenilen halatlar muňa degişli däldir.

Şertnama esasynda hyzmatdan peýdalanyjy tarapyndan rieltorçylyk guramasyna berlen ynanç haty kepillendiriş tertibinde tassyklanylmaga degişlidir;

2) rieltorçylyk guramasynyň şertnamada şertleşilen möhletlerde hyzmatdan peýdalanyja rieltorçylyk hyzmatlaryň edilmeginiň borçnamasyny belleýär.

Rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň subutnamasy hyzmatdan peýdalanyjy we onuň bu şertnamany baglaşan rieltorçylyk guramasynyň adyndan rieltor tarapyndan gol çekilýän, rieltorçylyk guramasy tarapyndan şertnamanyň şertleriniň berjaý edilendiginiň tassyknamasyny özünde saklaýan, hyzmatlaryň edilendigi hakynda nama bilen tassyklanylýar.

4. Şertnamanyň gol çekilmegine çenli rieltor şertnama baglaşmaga meýilli şahsa şu şertnamanyň ähli bentlerini okap bermelidir we olar boýunça zerur düşündirişleri bermelidir, şol sanda rieltorçylyk guramasynyň şu aşakdaky borçnamalarynyň şertnama girizilmegini talap etmäge onuň hukugynyň bardygy barada habardar etmelidir:

1) geleşigiň kepillendiriş tertibinde tassyklanylmagyny, şeýle hem eger-de şeýle bellige almagyň hökmanylygy kanunda bellenilen bolsa, onuň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny üpjün etmäge;

2) geleşigiň närsesi bolup durýan emlägiň hakykatdan hem geçirilmeginiň resminamalaýyn güwä geçilmegini.

 

17-nji madda. Şertnama bildirilýän hökmany talaplar

 

1. Şertnama ýazmaça görnüşde baglaşylýar we onda şu aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:

1) şertnamanyň taraplary;

2) şertnamanyň närsesi;

3) taraplaryň hukuklary, borçlary we şertnamanyň şertleriniň ýerine ýetirilmändigi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmändigi üçin jogapkärçiligi;

4) şertnamanyň hereketiniň möhleti;

5) özi babatda rieltorçylyk hyzmaty edilýän gozgalmaýan emlägiň obýektiniň ady, onuň ýerleşýän ýeri we beýany;

6) rieltorçylyk hyzmatynyň görnüşi we onuň mazmunyny emele getirýän  hereketler;

7) rieltorçylyk hyzmatynyň bahasynyň töleginiň görnüşi, tertibi  we möçberi, şeýle hem rieltorçylyk guramasynyň çykdajylarynyň öweziniň dolunmagynyň şertleri we tertibi;

8) rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda rieltorçylyk guramasynyň jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrylyşy hakynda maglumatlar;

9) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň ýaşyrynlygynyň şertleri;

10) gozgalmaýan emlägiň obýektine hyzmatdan peýdalanyjynyň eýeçilik hukugyny ýa-da başga zat hukugyny tassyklaýan, şertnamanyň baglaşylmagyna hukuk berýän, resminamalaryň maglumatlary (rekwizitleri);

11) ygtyýarnamanyň tertip belgisiniň we berlen wagtynyň, şeýle hem bu ygtyýarnamanyň berlen möhletiniň görkezilmegi bilen rieltorçylyk guramasynda rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna ygtyýarnamanyň bardygy hakynda maglumatlar;

12) rieltorçylyk guramasynyň hyzmatdan peýdalanyjynyň öňünde hyzmatyň edilmeginiň gidişi hakynda hasabatlylygynyň tertibi;

13) hukuk belleýji resminamalaryň asyl nusgalarynyň berlen ýagdaýynda – şeýle resminamalaryň sanawy;

14) şertnamany ýatyrmagyň şertleri;

15) jedelleriň çözlüşiniň tertibi;

16) rieltorçylyk guramasynyň we hyzmatdan peýdalanyjynyň maglumatlary (ady, ýerleşýän ýeri (poçta, hukuk salgysy), bank rekwizitleri, hususy salgyt belgisi).

Şertnamada, şeýle-de başga maglumatlar hem görkezilip bilner.

Oňa eýeçilik hukugynda degişli bolan gozgalmaýan emlägiň satylmagy boýunça hyzmatdan peýdalanyja rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň şertnamasynda bu emlägiň satylyş bahasynyň kesgitlenilmeginiň tertibi, onuň anyk hasap edilmegine mümkinçilik berýän, häsiýetlendirme düşündirişleri we salgy maglumatlary bolmalydyr.

2. Rieltorçylyk guramalary görnüşi ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýän, özleri tarapyndan baglaşylýan şertnamalaryň bellige alnyş kitabyny ýöretmäge borçludyrlar.

 

18-nji madda. Rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginden ýüz dönderilmegi üçin esaslar

 

1. Rieltorçylyk guramasy rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin ýüz tutan şahsa şu aşakdaky ýagdaýlarda olaryň edilmeginden ýüz öwürmäge, şertnama baglaşylan ýagdaýynda bolsa onuň möhletinden öň ýatyrylmagyna borçludyr:

1) eger bu şahsyň (hyzmatdan peýdalanyjynyň) almaga isleg bildirýän netijesi ýa-da onuň talap etmegindäki bu netijä ýetilmeginiň serişdesi kanuna garşy bolup durýan bolsa;

2) eger rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda täjirçilik, gulluk ýa-da kanun tarapyndan goralýan gaýry syry düzýän maglumatlaryň ýaýradylmagyna getirip biljek bolsa;

3) bähbitleriň çaknyşmagynyň ýüze çykmagynda, eger rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi şahsy bähbitlerine, şeýle hem rieltoryň hünär we başga borçnamalaryna garşy gelse, şeýle hem eger geleşigiň geçirilmeginde hyzmatlary üçin sylagdan başga-da rieltoryň gaýry bähbidi bar bolsa.

2. Rieltorçylyk guramasy şu aşakdaky ýagdaýlarda rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginden ýüz öwürmäge haklydyr, eger-de:

1) hyzmatdan peýdalanyjy:

a) şertnamanyň şertlerini bozan bolsa;

b) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin zerur bolan resminamalary we maglumatlary bermese, ýa-da şühbeli maglumatlary, şeýle hem mazmunynda doly däl ýa-da şühbeli maglumatlar bolan resminamalary berse;

ç) şertnamanyň närsesi bolup durýan gozgalmaýan emlägi rieltoryň inspektirlemegine mümkinçiligi üpjün etmese;

d) rieltoryň hereketine gatyşýan bolsa ýa-da özüniň gaýry hereketleri (hereketsizlikleri) netijesinde rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegine kynçylykly ýagdaýlary döredýän bolsa;

2) ýeňip geçip bolmajak güýjüň hereketiniň ýeri bar bolsa.

3. Rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginden ýüz öwrülen ýagdaýynda rieltorçylyk guramasy özüniň hyzmatlaryna ýüz tutan şahsdan alnan maglumatlaryň ýaşyrynlygynyň saklanylmagynyň üpjün edilmegine borçludyr.

 

19-njy madda. Rieltorçylyk guramasynyň işiniň çäklendirilmeleri we garaşsyzlygy

 

1. Rieltorçylyk guramasynyň şu aşakdakylara haky ýokdur:

1) närsesi özi babatda rieltorçylyk guramasy bilen başga hyzmatdan peýdalanyjynyň arasynda başga şertnama baglaşylan gozgalmaýan emläk ýa-da oňa bolan hukuk bolup durýan  şertnamany baglaşmaga;

2) ol babatda hyzmatdan peýdalanyja rieltorçylyk hyzmatyny edýän gozgalmaýan emlägiň baha kesijisiniň ýerine ýetirijisi hökmünde çykyş etmäge.

2. Eger-de bu rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň netijesine, şol sanda bu hyzmatyň edilmeginiň barşynda aýdyňlaşdyrylmaly ýa-da kesgitlenilmeli meseleleriň toparynyň çäklendirilmegine ters täsir edip biljek bolsa, hyzmatdan peýdalanyjynyň ýa-da şertnamanyň taraplary bolup durmaýan üçünji bir şahslaryň rieltoryň işine goşulmagyna ýol berilmeýär.  

3. Rieltora rieltorçylyk hyzmatlaryny etmegiň ýaşyrynlygynyň şertnamada bellenilen şertlerini bozýan maglumatlaryň we resminamalaryň berilmegi barada talaplary bildirmek gadagan edilýär, şu Kanunyň 20-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlar muňa degişli däldir.

 

20-nji madda. Rieltorçylyk hyzmatlaryny etmegiň ýaşyrynlygy

 

1. Rieltorçylyk guramasy we rieltorlar özleriniň hyzmatdan peýdalanyjydan alan maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny saklamaga, şeýle hem şeýle maglumatlary öz bähbitlerine ýa-da üçünji bir şahslaryň bähbitlerine, şol sanda şertnama boýunça rieltorçylyk guramasynyň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginden soň hem ulanylmazlygyna borçludyrlar.

2. Täjirçilik ýa-da kanun tarapyndan goralýan gaýry syry düzýän maglumatlar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we esaslarda berilýär.

 

21-nji madda. Geleşigiň bahasy

 

1. Rieltorçylyk guramasy gozgalmaýan emlägiň bazarynyň üznüksiz maglumat gözegçiligini amala aşyrýar, onuň netijeleri hyzmatdan peýdalanyja hödürlenilýän anyk geleşigiň bazar bahasynyň esaslandyrylmasy hökmünde ulanylýar.

2. Gozgalmaýan emlägiň bazar bahasynyň kesgitlenilmegi Türkmenistanyň baha kesmek işi babatda kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

22-nji madda. Rieltorçylyk hyzmatlarynyň hili

 

1. Hyzmatdan peýdalanyja edilen rieltorçylyk hyzmatynyň hili rietorçylyk guramasy tarapyndan olaryň arasynda baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulan ähli şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen kesgitlenilýär.

2. Eger-de şertnama laýyklykda hyzmatdan peýdalanyja hyzmatlaryň edilmegi, şol sanda rieltorçylyk guramasy tarapyndan geleşikleri üçünji bir şahs (şahslar) bilen baglaşylmagy we ýerine ýetirilmegi ýoly bilen amala aşyrylmagy hökmany bolan ýagdaýynda, hyzmatyň hili, şeýle-de rieltorçylyk guramasynyň görkezilen  üçünji bir şahsyň (şahslaryň) öňünde öz üstüne alan borçnamalarynyň göwnejaý ýerine ýetirilmegi bilen kesgitlenilýär.

 

IV BAP. RIELTORÇYLYK GURAMASYNYŇ WE HYZMATDAN PEÝDALANYJYLARYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

23-nji madda. Rieltorçylyk guramasynyň hukuklary we borçlary

 

1. Rieltorçylyk guramasy rieltorçylyk işini amala aşyran mahalynda şulara haklydyr:

1) gozgalmaýan emlägiň bazaryndaky işi şu Kanuna laýyklykda amala aşyrmaga;

2) öz işini mahabatlandyrmaga (mahabatlandyrmada ygtyýarnamanyň belgisiniň we berlen wagtynyň hökman görkezilmegi bilen);

3) geleşigiň taraplarynyň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine wekilçilik etmäge;

4) özüniň talaby boýunça hyzmatdan peýdalanyjylardan rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin zerur bolan resminamalary, şeýle hem dilden ýa-da ýazmaça görnüşde zerur düşündirişleri we goşmaça maglumatlary almaga;

5) şertnamany ýerine ýetirmegiň çäklerinde, şu Kanunyň 24-nji maddasynda bellenilen tertipde gozgalmaýan emläge bolan hukuklary we onuň bilen geleşikleri döwlet tarapyndan bellige alýan edaralardan we gaýry edaralardan gozgalmaýan emläk we oňa bolan hukuklar hakynda zerur bolan maglumatlary soramaga we almaga;

6) şertnamanyň närsesi bolup durýan gozgalmaýan emlägi inspektirlemäge;

7) şu Kanuna we şertnamanyň şertlerine laýyklykda başga hukuklary amala aşyrmaga.

2. Rieltorçylyk guramasynyň rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda şulara hukugy ýokdur:

1) hyzmatdan peýdalanyjynyň şertnama baglaşylan wagtynda  bolan emläk we maliýe ýagdaýy bilen deňeşdirilende, onuň ýagdaýynyň  ýaramazlaşmagyna getirýän hereketleri amala aşyrmaga;

2) öz hereketleri bilen, şertnamanyň tarapy bolup durmaýan üçünji bir şahslaryň öňünde, bu barada şertnamada gös-göni görkezme ýa-da muňa hyzmatdan peýdalanyjynyň başga ýazmaça ylalaşygy bolmazdan, ýerine ýetirilmegi hyzmatdan peýdalanyjynyň hut öz üstüne ýüklenilýän, borçlary almaga. Şeýle ylalaşygyň bolmadyk halatynda rieltorçylyk guramasynyň üçünji bir şahslaryň öňünde alan islendik borçnamasy, bu gurama tarapyndan we onuň öz hasabyna ýerine ýetirilmäge degişlidir.

3. Rieltorçylyk guramasy rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda şulara borçludyr:

1) şu Kanunyň, rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplarynyň we rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegine bildirilýän beýleki talaplaryň, şeýle hem baglaşylan şertnamanyň şertleriniň berjaý edilmegine;

2) hyzmatdan peýdalanyjynyň, ygtyýarlylandyryjy edaranyň we beýleki gözegçilik ediji edaralaryň talap etmegi boýunça tanyşmak üçin ygtyýarnamany, rieltorçylyk guramasynyň şu Kanuna laýyklykda rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna hukugyny tassyklaýan, beýleki resminamalary ýa-da olaryň nusgalaryny görkezmäge;

3) bähbitlerine şu Kanuna we baglaşylan şertnama laýyklykda özlerine rieltorçylyk hyzmatlary edilýän hyzmatdan peýdalanyjylara rieltorçylyk hyzmatlarynyň hünärli derejesiniň we olaryň bähbitleriniň goralmagynyň üpjün edilmegine;

4) beýleki şahslardaky işi hakynda habar bermezden geleşikde birden az bolmadyk tarapyň adyndan we tabşyrygy boýunça hereketlere ýol bermezlige;

5) rieltorçylyk guramasyna mälim bolan ýa-da mälim bolmaly gozgalmaýan emlägiň bazaryndaky ýagdaý hakynda ýa-da geleşigiň närsesi bolup durýan gozgalmaýan emläk babatda we oňa bolan hukuklar hakynda, olaryň ýoýulmagyna ýa-da gizlenilmegine ýol bermezden, hyzmatdan peýdalanyja dogry maglumatlaryň berilmegine;

6) taraplaryň isleglerini takyk görkezýän şertnamanyň düzülmegi arkaly gozgalmaýan emläk we oňa bolan hukuklar bilen geleşikler boýunça maliýe we gaýry borçnamalaryň ýazmaça görnüşde resmileşdirilmeginiň üpjün edilmegine we taraplaryň her birine şertnamanyň nusgasynyň berilmegine;  

7) şertnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin düýpli ähmiýeti bolan, edilýän rieltorçylyk hyzmatlaryna degişli islendik maglumaty hyzmatdan peýdalanyja öz wagtynda habar bermäge, şeýle hem özüniň alan degişli resminamalaryny hyzmatdan peýdalanyja bermäge;

8) bu çygyrda hukuga garşy hereketlere ýol bermezlik maksady bilen, hyzmatdan peýdalanyjyny jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplary bilen tanyşdyrmaga;

9) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň we geleşigiň resmileşdirilmeginiň barşynda hyzmatdan peýdalanyjydan we üçünji bir şahslardan alnan resminamalaryň tükelligini üpjün etmäge;

10) hyzmatdan peýdalanyjynyň täjirçilik, gulluk syryny ýa-da kanun tarapyndan goralýan gaýry syry düzýän alnan maglumatlary ýaýratmazlyga, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir; şeýle maglumatlary öz bähbitlerine ýa-da şertnamanyň tarapy bolup durmaýan üçünji bir şahsyň bähbitlerine ulanmazlyga;

11) şu Kanunyň 18-nji maddasynda görkezilen ýagdaýlaryň ýüze çykandygy we (ýa-da) aradan aýrylmandygy üçin rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginden ýüz öwrülmegi ýa-da mümkin däldigi hakynda hyzmatdan peýdalanyjyny ýazmaça görnüşde habarly etmäge;  

12) baglaşylan şertnamalaryň arhiwiniň we şertnamalary bellige alyş kitabynyň ýöredilmeginiň, olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda saklanylmagynyň we bütewiliginiň üpjün edilmegine;   

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda maliýe hasabatlylygyny düzmäge we ony, şeýle hem ygtyýarly edaranyň talap etmegi boýunça özüniň işi hakynda başga maglumatlary oňa bermäge;

14) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda  Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hökmany gözegçilige degişli geleşikleriň ölçegleriniň sanawyna düşýän geleşikler boýunça gözegçiligiň amala aşyrylmagyna we olar hakynda maglumatlaryň ygtyýarly döwlet edarasyna berilmeginiň üpjün edilmegine.

Rieltorçylyk guramasy şu Kanuna we şertnamanyň şertlerine laýyklykda başga borçlary hem çekip biler.

 

24-nji madda. Maglumatlaryň mazmuny we onuň rieltorçylyk guramalaryna berilmeginiň şertleri

 

1. Rieltorçylyk guramasy şulardan ýazmaça ýüz tutulmagy boýunça we şu maddanyň ikinji böleginde bellenilen şertlerde maglumat almaga haklydyr:

1) gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny amala aşyrýan edaralardan – gozgalmaýan emlägiň obýektlerine bellige alnan hukuklar hakynda;

2) içeri işler edaralaryndan – raýatlaryň ýaşaýan ýeri boýunça bellige alynmagynyň we onda bolmagynyň hem-de hasapdan çykarylmagynyň maglumatlarynyň möçberinde;

3) ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň edaralaryndan hem-de ýaşalýan we ýaşalmaýan jaý gaznasynyň obýektleriniň ulanylmagyny amala aşyrýan guramalardan – görkezilen edaralar tarapyndan ýöredilýän bu obýektler hakynda resminamalara goşulan maglumatlaryň möçberinde;

4) durmuş taýdan goramak edaralaryndan, şol sanda Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyndan, hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan – raýatlaryň aýratyn toparlaryna (kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ukyby çäklendirilen ýa-da  kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen beýleki şahslar, maýyplar, pensionerler) degişli bolan şahslaryň gozgalmaýan emläge bolan hukuklarynyň häsiýetiniň we mazmunynyň bellenilmegi üçin zerur bolan maglumatlaryň möçberinde;

5) raýat ýagdaýynyň namalaryny ýazyş edaralaryndan – raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnyşynyň  kitabyna goşulýan maglumatlaryň möçberinde;

6) ýöriteleşdirilen bejeriş edaralaryndan - şahsyň olaryň hasabynda bolmagynyň ýagdaýy hakynda;

7) ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige alýan edaralardan – olaryň ýöredýän sanawyna goşulan maglumatlaryň möçberinde.

2. Şu aşakdakylar görkezilen maglumatlaryň berilmegi üçin şertler bolup durýar:

1) soralýan gozgalmaýan emlägiň obýekti boýunça hyzmatdan peýdalanyja rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň şertnamasynyň bolmagy;

2) bellenilen tertipde resmileşdirilen, soralýan maglumatlaryň möçberini saklaýan, rieltorçylyk guramasynyň ýüz tutmasy;

3) ol barada maglumatlary soralýan, gozgalmaýan emlägiň obýektine şahsyň hukugyny tassyklaýan resminama;

4) gozgalmaýan emläge bolan bellige alnan hukuklar hakynda maglumatlar soralan halatynda ‒ hukuk eýesinden alnan ynanç hatyň bolmagy.

3. Gozgalmaýan emläk we onuň häsiýetnamalary hakynda maglumatlar diňe hyzmatdan peýdalanyjynyň hukuk eýesi bolup durýan gozgalmaýan emläk babatda berilýär.  

Ýuridik şahslar hakynda we raýatlar hakynda şahsy maglumatlar diňe şertnamada görkezilen hukuk eýeleri babatda berilýär.

4. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet edaralarynyň rieltorçylyk guramalaryna şu Kanunda kesgitlenilen maglumatlaryň, olaryň ýaşyrynlygyna salgylanylmagy bilen berilmeginden ýüz öwürmäge haklary ýokdur, Türkmenistanyň kanunçylygynda ýüz öwrülmegi üçin esaslar ýa-da şeýle maglumatlaryň we resminamalaryň berilmeginiň başga tertibi göni bellenilen halatlar muňa degişli däldir.

5. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet edaralary rieltorçylyk guramasy tarapyndan soralýan maglumatlaryň oňa berilmegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tölegleri bellemäge haklydyr.

 

25-nji madda. Hyzmatdan peýdalanyjylaryň hukuklary we borçlary

 

1. Hyzmatdan peýdalanyjynyň şulara hukuklary bardyr:

1) rieltorçylyk guramasyny erkin saýlamaga;

2) rieltorçyyk işiniň amala aşyrylmagyna rieltorçylyk guramasynyň hukugyny tassyklaýan resminamalar bilen tanyşmaga;

3) rieltorçylyk guramasyndan rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň, şeýle hem Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň we Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleriniň talaplary hakynda doly maglumatlary almaga;

4) rieltorçylyk guramasy tarapyndan baglaşylan şertnamanyň şertleriniň ýerine ýetirilmegi üçin gözegçiligi amala aşyrmaga;

5) ygtyýarly edara, rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigine, şeýle hem kazyýete, özleriniň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň bozulmagyna getiren rieltorçylyk guramasynyň hereketleri (hereketsizlikleri) babatda arzalar we şikaýatlar bilen ýüz tutmaga;

6) şertnamada bellenilen möhletlerde we tertipde, rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin zerur bolan özi tarapyndan berlen ähli resminamalary rieltorçylyk guramasyndan yzyna almaga;

7) rieltorçylyk guramasynyň subut edilen günäli hereketleriniň (hereketsizliginiň) netijesinde ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezini doluş tölegini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda almaga.

Hyzmatdan peýdalanyjynyň şu Kanuna we şertnamanyň şertlerine laýyklykda başga hukuklary hem bolup  biler.

2. Eger-de şertnamada şertleşilen rieltorçylyk hyzmatlary rieltorçylyk guramasy tarapyndan öz wagtynda edilmedik bolsa, hyzmatdan peýdalanyjynyň öz saýlamagy boýunça şulara hukugy bardyr:

1) bu möhletiň dowamynda rieltorçylyk guramasy öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge borçly bolan oňa täze möhleti kesgitlemäge we hyzmatlaryň edilmegi üçin bahanyň azaldylmagyny talap etmäge;

2) şertnamany ýatyrmaga we rieltorçylyk guramasyndan çykarylan çykdajylaryň öweziniň dolunmagyny talap etmäge, şeýle hem rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegini gaýry rieltorçylyk guramasyna tabşyrmaga.

3. Hyzmatdan peýdalanyjy şulara borçludyr:

1) öz hukuklaryny şertnamanyň tarapy bolup durmaýan üçünji bir şahslara we olaryň emlägine zelel ýetirmezden amala aşyrmaga;  

2) baglaşylan şertnama laýyklykda rieltorçylyk hyzmatlarynyň öz wagtynda we oňat hilli edilmegi üçin rieltorçylyk guramasyna zerur şetleri döretmäge;

3) rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin zerur bolan gozgalmaýan emlägiň obýekti, oňa bolan hukuklar hakynda, şeýle hem özi we gaýry hukuk eýeleri hakynda rieltorçylyk guramasyna doly we dogry maglumatlary hem-de resminamalary dilden ýa-da ýazmaça görnüşde bermäge;

4) eger-de bu rieltorçylyk hyzmatynyň edilmeginiň netijesine, şol sanda bu hyzmatyň edilmeginiň barşynda aýdyňlaşdyrylmaga degişli meseleleriň toparynyň çäklendirilmegine ters täsir edip biljek bolsa, rieltorçylyk guramasynyň işine gatyşmazlyga;

5) rieltorçylyk guramasynyň talaby boýunça rieltorçylyk hyzmatynyň edilmegi üçin zerur bolan maglumatlaryň alynmagynyň maksady bilen öz adyndan üçünji bir şahslaryň salgysyna ýazmaça ýüz tutmalary ugratmaga.

Hyzmatdan peýdalanyjy şu Kanuna we şertnamanyň şertlerine laýyklykda başga borçlary hem çekip biler.

 

V BAP. RIELTORLARYŇ JEMGYÝETÇILIK BIRLEŞIGI

 

26-njy madda. Rieltorlaryň jemgyýetçiik birleşiginiň döredilmegi

 

1. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigi Türkmenistanda rieltorçylyk işiniň jemgyýetçilik tarapyndan düzgünleşdirilmegi boýunça wezipeleriň amala aşyrylmagynyň maksady bilen döredilýär.

2. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigi, dörediji bolup Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda rieltorçylyk guramalary we rieltorlar çykyş edip bilýän, jemgyýetçilik guramasy görnüşinde döredilýär.

3. Rieltor we rieltorçylyk guramasy rieltorlaryň diňe bir jemgyýetçilik birleşiginiň agzasy bolup biler.

4. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigi öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna we tertipnama laýyklykda amala aşyrýar.

 

27-nji madda. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň esasy wezipeleri we hukuklary

 

1. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň esasy wezipeleri şular bolup durýar:

1) döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralarynda jemgyýetçilik birleşiginiň agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek;

2) jemgyýetçilik birleşiginiň agzalarynyň, gozgalmaýan emlägiň hünärli gatnaşyjylarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak;

3) Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünlerini tassyklamak;

4) Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň, Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak;

5) rieltorçylyk işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary boýunça ygtyýarly edara teklipleri bermek;

6) rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagyna meýilli şahslaryň okuw maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna we olaryň okadylmagynyň geçirilmegine gatnaşmak;

7) rieltorlaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny guramak;

8) birleşigiň agzalarynyň hünär işine  gözegçiligi amala aşyrmak;

9) rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň agzalygyna bildirilýän ýeke-täk talaplary bellemek;

10) jemgyýetçilik birleşiginiň agzalarynyň rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen üpjün edilmegine ýardam etmek;

11) rieltorçylyk hyzmatlarynyň bazaryny öwrenmek hem-de  rieltorçylyk işini kämilleşdirmek we ösdürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak;

12) rieltorçylyk guramalarynyň işini öwrenmek, jemlemek we seljermek, hem-de olaryň jemleri boýunça rieltorçylyk guramalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry wezipeler.

2. Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň şulara hukugy bardyr:

1) şu maddanyň birinji böleginde bellenilen esasy wezipeleri ýerine ýetirmek üçin rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň agzalaryndan zerur maglumatlary almaga;

2) ygtyýarly edaradan şu aşakdakylary haýyş etmäge:

a) ygtyýarnama talaplarynyň ýerine ýetirilmändigi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmändigi üçin rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň agzalarynyň ygtyýarnamasynyň hereketiniň togtadylmagy ýa-da güýjüniň ýitirilmegi hakynda;

b) rieltor tarapyndan Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň we Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleriniň birnäçe gezek ýa-da gödek bozulmalary ýüze çykarylan mahalynda rieltoryň hünär dereje şahadatnamasynyň güýjüniň ýitirilmegi hakynda;

3) şu Kanunyň we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň, şeýle hem Rieltorçylyk işiniň düzgünleriniň,  Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleriniň talaplarynyň bozulandygy üçin rieltory ýa-da rieltorçylyk guramasyny öz agzalarynyň düzüminden çykarmak hakynda çözgüt kabul etmäge.

Rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşiginiň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga hukuklary hem bolup biler.

 

28-nji madda. Rieltorçylyk işiniň düzgünleri, Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleri

 

1. Rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda Rieltorçylyk işiniň düzgünleri, Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleri berjaý edilmelidir.

2. Rieltorçylyk işiniň düzgünleri ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanylýar we rieltorlara bildirilýän talaplary, rieltorçylyk hyzmatlarynyň edilmeginiň şertlerini hem-de olaryň hiline we mazmunyna bildirilýän talaplary, täjirçilik ýa-da kanun tarapyndan goralýan gaýry syry düzýän maglumatlaryň ýaýradylmazlygy hakynda talaplary, rieltorlar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmany bolan beýleki talaplary göz öňünde tutýar.

3. Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleri rieltorlaryň jemgyýetçilik birleşigi tarapyndan tassyklanylýar hem-de rieltor hökmünde hünär işiniň amala aşyrylmagy boýunça edebiň düzgünleriniň we talaplarynyň jemi bolup durýar.

Rieltoryň hünärmençilik edebiniň düzgünleri rieltorlar üçin hökmany bolup durýar.

 

VI BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

29-njy madda. Rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda rieltorçylyk guramasynyň jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrylyşy

 

1. Riletorçylyk guramalary rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda hyzmatdan peýdalanyja we üçünji bir şahslara ýetirilen zyýan üçin jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmaga borçludyrlar.

2. Rieltorçylyk işiniň amala aşyrylmagynyň netijesinde fiziki we ýuridik şahslaryň emlägine zyýan ýetirilendigi üçin rieltorçylyk guramasynyň jogapkärçiliginiň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly onuň Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän emläk bähbitleri rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda hyzmatdan peýdalanyja we üçünji bir şahslara ýetirilen zyýan üçin jogapkärçiligi ätiýaçlandyrmagyň obýekti bolup durýar.

3. Rieltorçylyk işi amala aşyrylan mahalynda riletorçylyk guramasynyň jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar we şertnamany baglaşmak üçin hökmany şert bolup durýar.

 

30-njy madda. Üçünji şahslaryň hukuklarynyň goralmagy

 

1. Rieltorçylyk guramasynyň we hyzmatdan peýdalanyjynyň öz aralarynda baglaşýan şertnamalaryna şertnama gatnaşmaýan üçünji bir şahslaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini bozýan şertleri goşmaga haklary ýokdur.

2. Hyzmatdan peýdalanyjynyň äriniň (aýalynyň) onuň garyndaşlarynyň we rieltor hyzmatynyň närsesi bolup durýan, rieltorçylyk guramasynyň ýerine ýetirmäge borçlanan gozgalmaýan emläge bolan kanuny hukuklary bozulan ýa-da bozulma howpy astynda galýan beýleki adamlaryň görkezilen emlägiň ýerleşýän ýeri boýunça kazyýete özleri babatda amala aşyrylýan bikanun hereketleriň öňüniň alynmagy  baradaky talaby bilen ýüz tutmaga haky bardyr.

Şeýle hukuk hossarlara ýa-da howandarlara, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda olara ynançly dolandyrmaga berlen, olaryň hossarlygy astyndakylaryň gozgalmaýan emlägi babatynda hem degişlidir.

 

31-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

1. Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär bolan rieltorçylyk işiniň subýektleri, wezipeli şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

2. Rieltorçylyk guramasy hyzmatdan peýdalanyjynyň öňünde şu aşakdakylar üçin jogapkärçilik çekýär:

1) subut edilen günäli hereketleriň (hereketsizlikleriň) netijesinde hyzmatdan peýdalanyja zyýan (zelel) ýetirilmegi;

2) täjirçilik ýa-da kanun tarapyndan goralýan gaýry syry düzýän maglumatlaryň ýaýradylmagy;

3) şertnama laýyklykda hyzmatdan peýdalanyjy tarapyndan berlen resminamalaryň öz wagtynda yzyna gaýtarylmazlygy, ýitirilmegi ýa-da dolulygynyň üpjün edilmezligi.

3. Elden giderilen peýdany goşmak bilen rieltorçylyk hyzmatlarynyň pes hilli ýa-da göwnejaý däl edilmeginiň netijesinde hyzmatdan peýdalanyja ýetirilen ýitgileriň öwezi rieltorçylyk guramasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna we şertnamanyň şertlerine laýyklykda dolunmaga degişlidir.

Eger-de ýitgiler hyzmatdan peýdalanyjy ýa-da üçünji bir şahslar tarapyndan şübheli ýa-da doly däl maglumatlaryň we resminamalaryň berilmeginiň netijesinde ýüze çykan bolsa  rieltorçylyk guramasy olar üçin jogapkärçilik çekmeýär.

4. Eger mazmunynda şu Kanunyň 30-njy maddasynyň birinji böleginde görkezilen şertler bolan şertnamanyň ýerine ýetirilmeginiň barşynda ýa-da netijesinde üçünji bir şahslara emläk zyýany ýetirilen ýagdaýynda, rieltorçylyk guramasy we hyzmatdan peýdalanyjy şeýle şahslaryň öňünde ýüze çykan ýitgi üçin raýdaş jogapkärçiligi çekýärler.

5. Eger kazyýetiň çözgüdinde başgaça bellenilmedik bolsa, rieltorçylyk guramasynyň hyzmatdan peýdalanyjynyň öňündäki jogapkärçiliginiň çägi şertnama boýunça rieltorçylyk guramasynyň sylagynyň möçberi bilen çäklenýär.

 

32-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Rieltorçylyk hyzmatlary edilende ýüze çykýan jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

 

33-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanun güýje giren gününden üç aýyň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                      Gurbanguly

     Prezidenti                                                         Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 23-nji maýy.

№ 222-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О риэлторской деятельности

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 2, ст. 56)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 09.06.2018 г. № 41-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовую, экономическую и организационную основы риэлторской деятельности в Туркменистане и регулирует отношения, возникающие при её осуществлении.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) рынок недвижимости – совокупность отношений правообладателей объектов недвижимости и профессиональных участников рынка недвижимости, связанных с осуществлением операций с недвижимым имуществом и правами на него;

2) профессиональные участники рынка недвижимости –риэлторские организации и юридические лица, осуществляющие оценочную деятельность на рынке недвижимости;

3) правообладатель объекта недвижимости – лицо, владеющее объектом недвижимости на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с законодательством Туркменистана (далее-правообладатель);

4) риэлтор – штатный сотрудник риэлторской организации, обладающий специальной квалификацией, зарегистрированный в Государственном реестре риэлторов Туркменистана и оказывающий потребителям услуги риэлторские услуги от имени риэлторской организации;

5) риэлторская организация – негосударственное  предпринимательское юридическое лицо Туркменистана, для которого риэлторская деятельность является уставной, обладающее лицензией на право осуществления риэлторской деятельности и зарегистрированная в Государственном реестре риэлторских организаций Туркменистана;

6) квалификационное свидетельство риэлтора – документ, подтверждающий квалификацию риэлтора, установленную на основании аттестации в соответствии с настоящим Законом;

7) риэлторская деятельность – предпринимательская деятельность риэлторской организации по оказанию на договорной и возмездной основе риэлторских услуг физическому или юридическому лицу-потребителю этих услуг (далее – потребитель услуги), связанных с установлением, изменением и прекращением его прав на недвижимое имущество в соответствии с законодательством Туркменистана, и осуществляемая в его интересах;

8) Правила риэлторской деятельности – требования к порядку оказания риэлторских услуг и осуществлению риэлторской деятельности.

2. В настоящем Законе иные понятия используются в значениях, определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а также соответствующими статьями настоящего Закона.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о риэлторской деятельности

 

1. Законодательство Туркменистана о риэлторской деятельности основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области риэлторской деятельности.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения возникающие при:

1) осуществлении должностными лицами государственных органов власти и управления и органов местного самоуправления функций управления недвижимым имуществом или организации отчуждения недвижимого имущества в соответствии с законодательством Туркменистана в области управления государственным имуществом и приватизации;

2) осуществлении продажи недвижимого имущества на основании решений Кабинета Министров Туркменистана или решений суда;

3) совершении лицами, являющимися правообладателями, гражданско-правовых сделок (далее - сделки) и иных операций с недвижимым имуществом и правами на него самостоятельно.

3. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Цели настоящего Закона

 

Целями настоящего Закона являются:

1) установление правовых, экономических и организационных основ единого рынка недвижимости в Туркменистане;

2) установление основ государственного регулирования риэлторской деятельности;

3) обеспечение соблюдения и защиты прав потребителей услуги.

 

Статья 4. Основные принципы риэлторской деятельности

 

Основными принципами риэлторской деятельности являются профессионализм, добросовестная конкуренция и приоритет интересов потребителей услуги.

 

Статья 5. Право на осуществление риэлторской деятельности

 

1. Право на осуществление риэлторской деятельности имеют риэлторские организации на основании лицензии.

2. В штате риэлторской организации должно быть не менее трёх риэлторов, прошедших аттестацию и получивших квалификационное свидетельство риэлтора.

Риэлторы не вправе одновременно работать в двух и более риэлторских организациях.

 

Статья 6. Виды риэлторских услуг

 

1. Под риэлторскими услугами понимается комплекс действий, направленных на подготовку и сопровождение перехода права собственности или пользования недвижимым имуществом, а именно:

1) оказание услуг потребителю услуги по продаже, обмену или передаче в аренду (наём) недвижимого имущества, которым он имеет право распоряжаться на законном основании;

2) оказание услуг потребителю услуги по приобретению в его собственность или в пользование принадлежащего третьим лицам недвижимого имущества;

3) оказание консультационных услуг, услуг по изучению конъюнктуры рынка, иных возмездных услуг, сопутствующих гражданскому обороту недвижимого имущества.

2. Риэлторские услуги оказываются в соответствии с возмездным договором, заключаемым с потребителем услуги.

3. При оказании риэлторских услуг, указанных в части первой настоящей статьи, риэлторская организация может выступать в качестве:

1) поверенного – на основании договора поручения, в соответствии с которым риэлторская организация обязана совершить одну или несколько сделок с недвижимым имуществом от имени и за счёт потребителя услуги;

2) комиссионера – на основании договора комиссии, в соответствии с которым риэлторская организация принимает на себя обязательство от своего имени и за счёт потребителя услуги совершить одну или несколько сделок с недвижимым имуществом;

3) дилера – на основании договора купли-продажи, в соответствии с которым риэлторская организация передаёт право собственности на недвижимое имущество, приобретённое им ранее с целью последующей продажи;  

4) посредника между лицами, изъявившими намерение приобрести или продать недвижимое имущество (приобрести или передать права на такое имущество), по предоставлению услуг по приисканию контрагентов с целью последующего совершения соответствующих сделок, непосредственной стороной которых сама риэлторская организация не является;

5) организатора торговли недвижимым имуществом, заключающейся в оказании риэлторской организацией участникам сделок с недвижимым имуществом комплекса услуг, способствующих надлежащему совершению сделок, в том числе:

а) услуг по информационному обеспечению участников сделок (предоставление информации об объектах, ценах на них, иной информации);

b) услуг по оформлению документов, необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

ç) консультационных услуг, услуг по изучению конъюнктуры рынка, иных возмездных услуг, сопутствующих гражданскому обороту недвижимого имущества.

 

Статья 7. Содержание риэлторской услуги

 

Содержанием риэлторской услуги является:

1) изучение и анализ конъюнктуры рынка недвижимости, определение рекомендуемой цены недвижимого имущества;

2) обеспечение сохранности документов, полученных от потребителя услуги для подготовки сделки;

3) обеспечение защиты интересов потребителей услуги путём разъяснения прав и обязанностей, а также правовых последствий сделок;

4) рекламирование недвижимого имущества как товара на условиях, предусмотренных заключённым договором на оказание риэлторских услуг;

5) подбор объектов недвижимости, удовлетворяющих критериям, установленным потребителем услуги;

6) получение от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и иных органов необходимой информации о недвижимом имуществе и правах на него;

7) экспертная оценка содержания правоустанавливающих и иных документов, необходимых для совершения сделок с недвижимым имуществом и выдача рекомендаций по доведению их до уровня требований, предъявляемых законодательством Туркменистана;

8) доведение до потребителя услуги информации, ставшей известной риэлтору, которая может существенно (в пределах задания, установленного для риэлторской организации по договору) повлиять на решение потребителя услуги о совершении сделки с недвижимым имуществом;

9) организация и осуществление деловых контактов и переговоров с третьими лицами с учётом условий, предусмотренных заключёнными договорами;

10) составление договоров отчуждения недвижимого имущества, необходимых соглашений, дополнений, актов и иных документов, необходимых для заключения данных договоров;

11) содействие потребителю услуги в представлении документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 

Статья 8. Субъекты риэлторской деятельности

 

1. Субъектами риэлторской деятельности признаются риэлторские организации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Закона.

2. Оказание услуг, указанных в статье 6 настоящего Закона, иными лицами, не являющимися субъектами риэлторской деятельности, не допускается.

 

Статья 9. Требования к субъектам риэлторской деятельности

 

1. Риэлторские организации  должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и соответствовать следующим требованиям:

1) выполнять требования Правил риэлторской деятельности;

2) иметь квалифицированный персонал аттестованных риэлторов;

3) иметь в собственности или в пользовании нежилое помещение, права на которое оформлены в порядке, установленном законодательством Туркменистана, обеспечивающее выполнение условий обслуживания потребителей услуги в соответствии с требованиями Правил риэлторской деятельности.

2. Риэлторы обязаны соблюдать Правила профессиональной этики риэлтора, установленные общественным объединением риэлторов.

 

Статья 10. Объекты риэлторской деятельности

 

К объектам риэлторской деятельности относятся следующие виды недвижимого имущества:

1) жилые помещения;

2) магазины, офисы и другая коммерческая недвижимость;

3) предприятия как имущественный комплекс;

4) земельные участки при совершении сделок и иных операций с объектами, расположенными на этих земельных участках, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, если земельным законодательством Туркменистана не установлено иное.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ

РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 11. Органы, осуществляющие государственное регулирование риэлторской деятельности

 

Органами, осуществляющими государственное регулирование риэлторской деятельности, являются Кабинет Министров Туркменистана и Министерство финансов и экономики Туркменистана (далее - уполномоченный орган).

 

Статья 12. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области риэлторской деятельности

 

Кабинет Министров Туркменистана в области риэлторской деятельности:

1) определяет основные направления государственной политики;

2) принимает нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление риэлторской деятельности;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа в области риэлторской деятельности

 

Уполномоченный орган в области риэлторской деятельности:

1) осуществляет государственное регулирование риэлторской деятельности,  контроль качества работы риэлторских организаций и анализ их деятельности;

2) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов и их утверждение в пределах компетенции;

3) разрабатывает и утверждает Правила риэлторской деятельности;

4) осуществляет лицензирование риэлторской деятельности;

5) устанавливает форму книги регистрации договоров;

6) утверждает Положение о порядке проведения аттестации риэлторов и состав Аттестационной комиссии;

7) ведёт Государственный реестр риэлторов Туркменистана и Государственный реестр риэлторских организаций Туркменистана;

8) устанавливает виды и формы отчётности в области риэлторской деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана;

9) содействует развитию конкуренции на рынке недвижимости путём создания равных условий для всех профессиональных участников рынка недвижимости;

10) рассматривает заявления и жалобы потребителей услуг на действия (бездействие) риэлторских организаций, повлёкшие нарушение их прав и законных интересов, по итогам рассмотрения принимает соответствующее решение;

11) оказывает консультационную помощь по вопросам риэлторской деятельности;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Лицензирование и налогообложение риэлторской деятельности

 

Лицензирование и налогообложение риэлторской деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Профессиональная деятельность в качестве риэлтора. Аттестация физических лиц, претендующих на осуществление профессиональной деятельности в качестве риэлтора

 

1. Осуществлять профессиональную деятельность в качестве риэлтора могут физические лица Туркменистана, имеющие квалификационное свидетельство риэлтора.

2. Квалификационное свидетельство риэлтора выдаётся на основании аттестации физических лиц, претендующих на осуществление профессиональной деятельности в качестве риэлтора (далее - аттестация).

3. Уполномоченный орган для проведения аттестации создаёт Аттестационную комиссию и утверждает её состав.

4. Аттестация проводится Аттестационной комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации риэлторов, утверждённым уполномоченным органом.

5. К аттестации допускаются физические лица, имеющие высшее юридическое образование или  высшее образование в области менеджмента, экономики, финансов, строительства или иное высшее инженерно-техническое образование, и прошедшие дополнительную профессиональную подготовку в сфере осуществления риэлторской деятельности.

6. Не допускаются к аттестации физические лица:

1) имеющие судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

2) квалификационные свидетельства которых в течение трёх лет, предшествовавших моменту их аттестации, были аннулированы.

7. Квалификационное свидетельство риэлтора выдаётся сроком на три года.

 

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ

 

Статья 16. Основание для оказания риэлторских услуг

 

1. Основанием для оказания риэлторских услуг является договор на оказание риэлторских услуг (далее - договор), заключённый между риэлторской организацией и потребителем услуги в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. По договору риэлторская организация обязуется оказать риэлторские услуги, а потребитель услуги обязуется оплатить эти услуги.

3. Договор между риэлторской организацией и потребителем услуги:

1) предоставляет риэлторской организации право действовать в интересах потребителя услуги в пределах, оговорённых в договоре, без доверенности, за исключением случаев, когда законодательством Туркменистана или договором будет установлено требование о необходимости доверенности на право осуществления определённых действий.

Доверенность, выданная риэлторской организации потребителем услуги на основании договора, подлежит нотариальному заверению;

2) устанавливает обязательство риэлторской организации оказать риэлторские услуги потребителю услуги в сроки, оговорённые в договоре.

 Факт оказания риэлторской услуги подтверждается актом   оказанных услуг, содержащим подтверждение исполнения риэлторской организацией условий договора, подписываемым потребителем услуги и риэлтором от имени риэлторской организации, с которой потребитель услуги заключил данный договор.

4. До подписания договора риэлтор обязан зачитать лицу, намеревающемуся заключить договор, все пункты этого договора и дать по ним необходимые разъяснения, в том числе проинформировать о том, что оно вправе потребовать включения в договор обязательства риэлторской организации:

1) обеспечить нотариальное удостоверение сделки, а также её государственную регистрацию, если обязательность такой регистрации  установлена законом;

2) документально засвидетельствовать факт передачи имущества, являющегося предметом сделки.

 

Статья 17. Обязательные требования к договору

 

1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

1) стороны договора;

2) предмет договора;

3) права, обязанности и ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора;

4) срок действия договора;

5) наименование объекта недвижимости, в отношении которого оказывается риэлторская услуга, его  местонахождение и описание;

6) вид риэлторской услуги и действия, составляющие её содержание;

7) форма, порядок и размер оплаты стоимости риэлторской услуги, а также условия и порядок компенсации расходов риэлторской организации;

8) сведения о страховании ответственности риэлторской организации при осуществлении риэлторской деятельности;

9) условия обеспечения конфиденциальности оказания риэлторских услуг;

10) реквизиты документа, подтверждающего право собственности или иные вещные права потребителя услуги на объект недвижимости, дающие право на заключение договора;

11) сведения о наличии у риэлторской организации лицензии на осуществление риэлторской деятельности с указанием порядкового номера и даты выдачи лицензии, а также срока, на который выдана данная лицензия;

12) порядок отчётности риэлторской организации  перед потребителем услуги о ходе оказания услуги;

13) в случае передачи оригиналов правоустанавливающих документов - перечень таких документов;

14) условия расторжения договора;

15) порядок разрешения споров;

16) реквизиты (наименование, местонахождение (почтовый, юридический адрес), банковские реквизиты, индивидуальный налоговый номер) риэлторской организации и потребителя услуги.

В договоре также могут быть указаны иные сведения.

Договор на оказание риэлторских услуг потребителю услуги по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности должен содержать порядок определения продажной цены этого имущества, описание его характеристик и адресные данные, позволяющие его однозначно идентифицировать.

2. Риэлторские организации  обязаны вести книгу регистрации договоров, заключаемых ими, форма которой устанавливается уполномоченным органом.

 

Статья 18. Основания для отказа в оказании риэлторских услуг

 

1. Риэлторская организация обязана отказать лицу, обратившемуся за оказанием риэлторских услуг, в их оказании, а в случае заключения договора досрочно его расторгнуть в случае:

1) если результат, который желает получить это лицо (потребитель услуги), или средства его достижения, на которых он настаивает, являются противоправными;

2) если оказание риэлторских услуг может привести к разглашению сведений, составляющих в соответствии с законодательством Туркменистана коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;

3) возникновения конфликта интересов, если оказание риэлторских услуг будет противоречить собственным интересам, а также профессиональным и иным обязанностям риэлтора, а также, если есть иной интерес риэлтора в совершении сделки, помимо вознаграждения за услуги.

2. Риэлторская организация вправе отказаться от оказания риэлторских услуг в случаях, если:

1) потребитель услуги:

а) нарушил условия договора;

b) не предоставил документы и информацию, необходимые для оказания риэлторских услуг, либо предоставляет недостоверную информацию, а также документы, содержащие неполные или недостоверные данные;

ç) не обеспечил возможность инспектирования риэлтором недвижимого имущества, являющегося предметом договора;

d) вмешивается в действия риэлтора или вследствие иных своих действий (бездействия) создаёт обстоятельства, препятствующие оказанию риэлторских услуг;

2) имеет место действие непреодолимой силы.

3. В случае отказа в оказании риэлторских услуг риэлторская организация обязана обеспечить сохранение конфиденциальности информации, полученной им от лица, обратившегося к услугам риэлторской организации.

 

Статья 19. Ограничения деятельности и независимость риэлторской организации

 

1. Риэлторская организация не вправе:

1) заключать договор, предметом которого является недвижимое имущество или права на него, в отношении которого ею уже был заключён иной договор с иным потребителем услуги;

2) выступать в качестве исполнителя оценки объекта недвижимости, в отношении которого она  оказывает потребителю услуги риэлторские услуги.

2. Не допускается вмешательство потребителя услуги или третьих лиц, не являющихся стороной  договора, в деятельность риэлтора, если это может негативно повлиять на результат оказания риэлторской услуги, в том числе на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению в ходе оказания этой услуги.

3. Запрещается предъявление к риэлтору требования предоставления информации и документов, нарушающих установленные договором условия конфиденциальности оказания риэлторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 20 настоящего Закона.

 

Статья 20. Конфиденциальность оказания риэлторских услуг

 

1. Риэлторская организация и риэлторы обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной ими от потребителя услуги, а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц, в том числе после выполнения риэлторской организацией обязанностей по договору.

2. Информация, составляющая коммерческую или  иную охраняемую законом тайну, предоставляется в порядке и на основаниях, установленных законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Цена сделки

 

1. Риэлторская организация осуществляет непрерывный информационный мониторинг рынка недвижимости, результаты которого используются ею в качестве обоснования рыночной цены конкретной сделки, рекомендуемой потребителю услуги.

2. Определение рыночной стоимости недвижимого имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана в области  оценочной деятельности.

 

Статья 22. Качество риэлторских услуг

 

1. Качество оказанных потребителю услуги риэлторской услуг определяется выполнением риэлторской организацией всех условий, предусмотренных в договоре, заключённом между ними.

2. В случае, если в соответствии с договором оказание услуги потребителю услуг должно было быть осуществлено в том числе и путём заключения и исполнения риэлторской организацией сделки с третьим лицом (лицами), качество услуги определяется также надлежащим выполнением риэлторской организацией обязательств, принятых на себя перед указанным третьим лицом (лицами).

 

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РИЭЛТОРСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГИ

 

Статья 23. Права и обязанности риэлторской организации

 

1. Риэлторская организация при осуществлении риэлторской деятельности вправе:

1) осуществлять деятельность на рынке недвижимости в соответствии с настоящим Законом;

2) рекламировать свою деятельность (с обязательным указанием в рекламе номера и даты выдачи  лицензии);

3) представлять права и законные интересы сторон сделки;

4) получать по своему запросу от потребителей услуг  необходимые для оказания риэлторских услуг документы, а также необходимые разъяснения и дополнительные сведения в письменной или устной  форме;

5) в порядке, установленном статьёй 24 настоящего Закона, запрашивать и получать от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных органов необходимой информации о недвижимом имуществе и правах на него в рамках исполнения договора;

6) инспектировать недвижимое имущество, являющееся предметом договора;

7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Законом и условиями договора.

2. Риэлторская организация при осуществлении риэлторской деятельности не вправе:

1) совершать действия, влекущие ухудшение имущественного и финансового положения потребителя услуги по сравнению с положением, существовавшим на момент заключения договора;

2) своими действиями приобретать обязанности перед третьими лицами, не являющимися стороной договора, исполнение которых возлагается лично на потребителя услуги, без наличия прямого указания на это в договоре или иного письменного согласия на это потребителя услуги. В отсутствие такого согласия любые обязательства, приобретаемые риэлторской организацией перед третьими лицами, подлежат исполнению этой организацией и за её собственный счёт.

3. Риэлторская организация при осуществлении риэлторской деятельности обязана:

1) соблюдать требования настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих осуществление риэлторской деятельности и  другие требования к оказанию риэлторских услуг, а также условия заключённого договора;

2) по требованию потребителя услуги, лицензирующего органа и иных контролирующих органов предъявить для ознакомления лицензию, иные документы или их копии, подтверждающие право риэлторской организации на осуществление риэлторской деятельности в соответствии с настоящим Законом;

3) обеспечивать профессиональный уровень риэлторских услуг и защиту интересов потребителей услуг, которым и в интересах которых оказываются риэлторские услуги в соответствии с настоящим Законом и заключённым договором;

4) не допускать действий в сделке от имени и по поручению более чем одной стороны без информирования о работе на других лиц;

5) предоставлять потребителю услуги достоверную информацию о ситуации на рынке недвижимости или в отношении объекта недвижимости и прав на него, являющегося предметом сделки, которые известны или должны быть известны риэлторской организации, не допуская искажения или утаивания информации;

6) обеспечивать оформление финансовых и иных обязательств по сделкам с недвижимым имуществом и правами на него в письменной форме путём составления договора, отражающего точное волеизъявление сторон, и предоставления каждой из сторон экземпляра договора;

7) своевременно сообщать потребителю услуги любую информацию,  относящуюся к оказываемой риэлторской услуге, имеющую существенное значение для исполнения договора, а также передавать потребителю услуги полученные ею соответствующие документы;

8) ознакомить потребителя услуги с требованиями законодательства Туркменистана в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в целях недопущения противоправных действий в этой сфере;

9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от потребителя услуги и третьих лиц в ходе оказания риэлторских услуг и оформления сделки;

10) не разглашать полученную информацию, составляющую коммерческую, служебную тайну потребителя услуги или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана; не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьего лица, не являющегося стороной договора;

11) в письменной форме уведомлять потребителя услуги об отказе или о невозможности оказания риэлторской услуги из-за возникновения и (или) неустранения обстоятельств, указанных в статье 18 настоящего Закона;

12) обеспечивать ведение архива заключённых договоров и книги регистрации договоров, их хранение и сохранность в соответствии с законодательством Туркменистана;

13) составлять и представлять уполномоченному органу отчётность в соответствии с законодательством Туркменистана, а также иную информацию о своей деятельности по его запросу;

14) осуществлять контроль за сделками, подпадающими под перечень критериев сделок, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и  обеспечивать представление сведений о них в уполномоченный государственный орган.

Риэлторская организация может нести иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и условиями договора.

 

Статья 24. Содержание информации и условия её предоставления риэлторским организациям

 

1. Риэлторская организация по письменному обращению и на условиях, установленных частью второй настоящей статьи, вправе получать информацию от:

1) органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - о зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2) органов внутренних дел - в объёме сведений учёта регистрации граждан по месту жительства и пребывания и снятия с него;

3) органов жилищно-коммунального хозяйства и  организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов жилого и нежилого фондов, - в объёме сведений, включаемых в документацию об этих объектах, ведущуюся указанными органами;

4) органов социальной защиты, в том числе Пенсионного фонда Туркменистана, органов опеки и попечительства, - в объёме сведений, необходимых для установления характера и содержания прав на недвижимое имущество лиц, относящихся к отдельным категориям граждан (несовершеннолетние и иные лица,  ограниченные в дееспособности или признанные недееспособными, инвалиды, пенсионеры);

5) органов записи актов гражданского состояния - в объёме сведений, включаемых в книги государственной регистрации актов гражданского состояния;

6) специализированных лечебных учреждений – о факте нахождения лица на их учёте;

7) органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, – в объёме сведений, включённых в ведущийся ими реестр.

2. Условиями для предоставления указанной информации являются:

1) наличие договора оказания риэлторских услуг потребителю услуги по запрашиваемому объекту недвижимого имущества;

2) запрос риэлторской организации, содержащий объём запрашиваемых сведений, оформленный в установленном порядке;

3) документ, подтверждающий права лица на объект недвижимости, сведения о котором запрашиваются;

4) наличие доверенности, полученной от правообладателя, – в случае запроса информации о зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3. Сведения о недвижимом имуществе и его характеристиках предоставляются только в отношении недвижимого имущества, правообладателем которого является потребитель услуги.

Сведения о юридических лицах и персональные сведения о гражданах предоставляются только в отношении правообладателей, указанных в договоре.

4. Государственные органы (учреждения), указанные в части первой настоящей статьи, не вправе отказывать риэлторской организации в предоставлении им информации, определённой настоящим Законом, со ссылкой на её конфиденциальность, за исключением случаев, когда основания для отказа или иной порядок предоставления таких сведений и документов прямо установлены законодательством Туркменистана.

5. Государственные органы (учреждения), указанные в части первой настоящей статьи, вправе устанавливать плату за предоставление риэлторской организации запрашиваемой ею информации в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Права и обязанности потребителей услуги

 

1. Потребитель услуги имеет право:

1) свободно выбирать риэлторскую организацию;

2) знакомиться с документами, подтверждающими право риэлторской организации на осуществление риэлторской деятельности;

3) получать от риэлторской организации исчерпывающую информацию о требованиях нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих осуществление риэлторской деятельности, а также Правил риэлторской деятельности и Правил профессиональной этики риэлтора;

4) осуществлять контроль за исполнением риэлторской организацией условий заключённого договора;

5) обращаться с заявлениями и жалобами в уполномоченный орган, общественное объединение риэлторов, а также в суд на действия (бездействие) риэлторской организации, повлёкшие нарушение их прав и законных интересов;

6) в сроки и в порядке, которые установлены  договором, получать обратно от риэлторской организации все предоставленные ей документы, необходимые для оказания риэлторской услуги;

7) получать в соответствии с законодательством Туркменистана компенсацию ущерба (вреда), причинённого в результате доказанных виновных действий (бездействия) риэлторской организации.

Потребитель услуги может иметь иные права в соответствии с настоящим Законом и условиями договора.

2. Если риэлторская организация своевременно не оказала риэлторские услуги, оговорённые в договоре, потребитель услуги вправе по своему выбору:

1) определить риэлторской организации новый срок, в течение которого она будет обязана выполнить взятые на себя обязательства, и потребовать уменьшения цены за оказание услуг;

2) расторгнуть договор и потребовать от риэлторской организации возмещения понесённых расходов, а также поручить оказание риэлторских услуг иной риэлторской организации.

3. Потребитель услуги обязан:

1) осуществлять свои права, не причиняя вред третьим лицам, не являющимся стороной договора, и их имуществу;

2) создавать риэлторской организации необходимые условия для своевременного и качественного оказания риэлторских услуг в соответствии с заключённым договором;

3) предоставлять риэлторской организации необходимые для оказания риэлторской услуги полные и достоверные сведения и документы на объекты недвижимого имущества, о правах на них, а также о себе и иных правообладателях в письменной или устной  форме;

4) не вмешиваться в деятельность риэлторской организации, если это может отрицательно повлиять на результат оказания риэлторской услуги, в том числе ограничивать круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе оказания этой услуги;

5) направлять по требованию риэлторской организации письменные запросы от своего имени в адрес третьих лиц с целью получения информации, необходимой для оказания риэлторской услуги.

Потребитель услуги может нести иные обязанности в соответствии с настоящим Законом  и условиями договора.

 

ГЛАВА V. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РИЭЛТОРОВ

 

Статья 26. Создание общественного объединения риэлторов

 

1. Общественное объединение риэлторов создаётся в целях осуществления функций по общественному регулированию риэлторской деятельности в Туркменистане.

2. Общественное объединение риэлторов создаётся в форме общественной организации, учредителями которой в соответствии с законодательством Туркменистана могут выступать риэлторы и  риэлторские организации.

3. Риэлтор и риэлторская организация могут быть членами только одного общественного объединения риэлторов.

4. Общественное объединение риэлторов осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и уставом.

 

Статья 27. Основные функции и права общественного объединения риэлторов

 

1. Основными функциями общественного объединения риэлторов являются:

1) представление интересов членов общественного объединения в органах государственной власти и управления;

2) защита прав и законных интересов членов общественного объединения, профессиональных участников рынка недвижимости;

3) утверждение Правил профессиональной этики риэлтора;

4) осуществление контроля за соблюдением Правил риэлторской деятельности, Правил профессиональной этики риэлтора;

5) представление уполномоченному органу предложений по проектам нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих риэлторскую деятельность;

6) участие в разработке учебных программ и проведении обучения лиц, намеренных осуществлять риэлторскую деятельность;

7) организация повышения профессиональной квалификации риэлторов;

8) осуществление контроля за профессиональной деятельностью членов объединения;

9) установление единых требований к членству в общественном объединении риэлторов;  

10) содействие в обеспечении членов общественного объединения нормативными правовыми актами Туркменистана, связанными с осуществлением риэлторской  деятельности;

11) изучение рынка риэлторских услуг и разработка предложений по развитию и совершенствованию риэлторской  деятельности;

12) изучение, обобщение и анализ деятельности риэлторских организаций и по их итогам подготовка рекомендаций по совершенствованию их деятельности;

13) иные функции в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Общественное объединение риэлторов имеет право:

1) получать от членов общественного объединения риэлторов  необходимую информацию для выполнения основных функций, установленных частью первой настоящей статьи;

2) ходатайствовать перед уполномоченным органом:

а) о приостановлении действия или аннулировании лицензии членов общественного объединения риэлторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение лицензионных требований;

b) об аннулировании квалификационного свидетельства риэлтора при выявлении неоднократных или грубых нарушений риэлтором Правил риэлторской деятельности и Правил профессиональной этики риэлторов;

3) принимать решение об исключении риэлтора или риэлторской организации  из числа своих членов за нарушение  требований настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, а также Правил риэлторской деятельности, Правил профессиональной этики риэлтора.

Общественное объединение риэлторов может иметь иные права в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 28. Правила риэлторской деятельности, Правила профессиональной этики риэлтора

 

1. При осуществлении риэлторской деятельности должны соблюдаться Правила риэлторской деятельности, Правила профессиональной этики риэлтора.

2. Правила риэлторской деятельности утверждаются уполномоченным органом и предусматривают требования к риэлторам, условия оказания риэлторских услуг и требования к их содержанию и качеству, требования о неразглашении информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, иные требования, обязательные для выполнения риэлторами.

3. Правила профессиональной этики риэлтора утверждаются общественным объединением риэлторов и являются сводом этических норм и требований по осуществлению профессиональной деятельности в качестве риэлтора.

Правила профессиональной этики риэлтора являются обязательными для риэлторов.

 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 29. Страхование ответственности риэлторской организации при осуществлении риэлторской деятельности

 

1. Риэлторские организации обязаны застраховать ответственность за вред, причинённый потребителю услуги и третьим лицам при осуществлении риэлторской деятельности.

2. Объектом страхования ответственности за вред, причинённый потребителю услуги и  третьим лицам при осуществлении риэлторской деятельности являются не противоречащие законодательству Туркменистана имущественные интересы риэлторской организации, связанные с риском наступления её ответственности за причинение вреда имуществу физических и юридических лиц в результате осуществления риэлторской деятельности.

3. Страхование ответственности риэлторской организации при осуществлении риэлторской деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и является обязательным условием для заключения договора.

 

Статья 30. Защита прав третьих лиц

 

1. Риэлторская организация и потребитель услуги не вправе включать в заключаемый между ними договор условия, нарушающие законные права и интересы третьих лиц, не участвующих в договоре.

2. Супруг (супруга) потребителя услуги, его (её) родственники и иные лица, законные права которых на недвижимое имущество, являющееся предметом риэлторской услуги, исполнить которую обязалась риэлторская организация, нарушены или находятся под угрозой нарушения, вправе обратиться в суд по месту нахождения указанного имущества с требованием о пресечении незаконных действий, осуществляемых в отношении них.

Такое же право принадлежит опекунам или попечителям в отношении недвижимого имущества их подопечных, переданного им в соответствии с законодательством Туркменистана в доверительное управление.

 

Статья 31. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

1. Субъекты риэлторской деятельности, должностные лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

2. Риэлторская организация  несёт ответственность перед потребителем услуги за:

1) причинение потребителю услуги ущерба (вреда) в результате доказанных виновных действий (бездействия);

2) разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) несвоевременный возврат, утерю или необеспечение целостности документов, предоставленных ему потребителем услуги в соответствии с договором.

3. Убытки, включая упущенную выгоду, причинённые потребителю услуги в результате некачественного или ненадлежащего оказания риэлторской услуги, подлежат возмещению риэлторской организацией в соответствии с законодательством Туркменистана и условиями договора.

Риэлторская организация  не несёт ответственность за убытки, если они явились  следствием предоставления потребителем услуги или третьими лицами недостоверной или неполной информации и документов.

4. В случае, если в процессе или в результате исполнения договора, содержащего условия, указанные в части первой  статьи 30 настоящего Закона, третьим лицам причинён имущественный ущерб, риэлторская организация и потребитель услуги несут перед такими лицами солидарную ответственность за возникшие убытки.

5. Предел ответственности риэлторской организации перед потребителем услуги ограничен размером вознаграждения риэлторской организации по договору, если иное не установлено решением суда.

 

Статья 32. Разрешение споров

 

Споры, возникающие при оказании риэлторских услуг, разрешаются в судебном порядке.

 

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

 

 

     Президент                                                                Гурбангулы

Туркменистана                                                        Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

23 мая 2015 года

№ 222-V.