Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 160-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 25.11.2017 ý. № 663-V we 08.06.2019 ý. № 156-VI Kanunlary esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda Internet toruny ösdürmek bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň hukuk esaslaryny kesgitleýär we Türkmenistanyň çäginde internet-hyzmatlaryny etmek babatda işiň hukuk esaslaryny belleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

1. Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini düzgünleşdirmek– döwlet tarapyndan Türkmenistanda Internet toruny ösdürmegiň ýörelgelerini, hukuk kadalaryny, guramaçylyk düzgünlerini we tehniki amallaryny işläp taýýarlamak we ulanmak, olaryň binýadynda ýurtda internet-hyzmatlaryny hödürlemek amala aşyrylýar;

2) Internet torunyň milli segmenti – Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde, milli domenler diýlip ykrar edilen domenleriň, beýleki domenlerde ýerleşen ýa-da haýsydyr bir domenlere degişli bolmadyk internet-serişdeleriň jemi, hostingiň internet-hyzmatlary olara Türkmenistanyň çäginde berilýär, şeýle hem Internet toruna elýeterliligi üpjün edýän Türkmenistanyň telekommunikasiýa aragatnaşygynyň tory;

3) ýokarky (birinji) derejeli milli domen – Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasy (ISO 3166-2) tarapyndan tassyklanan, ady Türkmenistanyň kody bilen berlen domen. Türkmenistan üçin ýokarky derejeli milli domeniň «.TM» diýen belgisi bardyr we ol Türkmenistanyň emlägi bolup durýar. «.TM» domeni dolandyrmak Türkmenistanyň çäginden amala aşyrylýar;

4) ikinji derejeli milli domen – ady ýokarky derejeli milli domeniň («.TM») adyny we öz adyny öz içine alýan domen; GOV.TM, EDU.TM, COM.TM we beýlekiler Türkmenistanyň ikinji derejeli milli domenleri bolup durýarlar;

41) üçünji derejeli domen – ikinji derejeli milli domeniň adyndan we öz adyndan ybarat bolan domen;

42) Milli utgaşdyryjy – Türkmenistanyň we dünýäniň internet toruny peýdalanyjylarynyň bähbitlerini goramak maksady bilen, ikinji derejeli milli domenleri dolandyrmak işini amala aşyrýan we maglumatlar gorunyň işjeňligini gurnaýan, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan bellenilen ýuridik şahs;

5) Milli bellige alyjy ‒ «.TM» ýokarky derejeli milli domende domen atlaryny bellige almagy amala aşyrýan, bellige alnan domen atlarynyň maglumatlar goruny ýöredýän we hostingiň internet-hyzmatlaryny edýän, Milli utgaşdyryjy tarapyndan bellenilen ýuridik şahs;

6) Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory – Türkmenistanda Interneti peýdalanyjylaryň Internet toruna elýeterliligini üpjün etmek boýunça işi we (ýa-da) Internet tehnologiýalaryny peýdalanmak bilen edilýän beýleki hyzmatlary amala aşyrýan fiziki ýa-da ýuridik şahs. Türkmenistanda Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory hökmünde aragatnaşygyň operatory we (ýa-da) internet-prowaýder bolup biler;

7) internet-hyzmatlary – Internet torunyň kanallary boýunça maglumatlary bermek ýa-da kabul etmek arkaly edilýän hyzmatlar;

8) maglumatlar –ony saklamak, işläp taýýarlamak we bermek mümkinçiligini üpjün edýän ýörite görnüşde berlen habar;

9) Internet toruny peýdalanyjy – maglumatlary kabul etmek ýa-da bermek maksady bilen Internet toruna birikdirilen ahyrky enjamdan peýdalanýan şahs;

10) Internet toruna birikdirmek hyzmatlary –eýeçilik hukugynda ýa-da başga hukukda Internet toruny peýdalanyja degişli ahyrky enjamy Internet toruna birikdirmek boýunça hyzmatlar ýa-da işler;

11) ahyrky enjam– abonent liniýalaryna birikdirilýän we abonentler tarapyndan elektrik aragatnaşyk torunyň kanallary boýunça maglumatlary bermek ýa-da kabul etmek maksady bilen elektrik aragatnaşyk signallaryny döretmek üçin abonentleriň peýdalanmagynda durýan tehniki serişdeler;

12) elektron poçtanyň internet-hyzmatlary – Internet toruny peýdalanyja salgylary bermek we bu salga maglumatlary kabul etmek, şeýle hem Internet toruny peýdalanyjynyň iberen we onuň salgysyna gelen maglumatlary saklamak we ibermek boýunça hereketler ýa-da iş;

13) hostingiň internet-hyzmatlary – Internet torunda serwer giňişliginiň we programma üpjünçiliginiň böleklerini peýdalanyjylara (uzaklaşan kompýuterlere) bermek, şeýle hem web-serwerlerinde peýdalanylýan saýtyň iş ukyplylygyny saklamak;

14) maglumaty kabul ediji– Internet torunyň kanallary boýunça maglumatlaryň berilýän fiziki ýa-da ýuridik şahsy.

2. Şu Kanunyň maksatlary üçin ulanylýan umumy ykrar edilen halkara düşünjeleri:

1) Internettory – internet-protokollarynyň toplumlaryny (InternetProtocol, IP) we maglumatlary (Transmission Control Protocol, TCP) bermek protokolyny peýdalanmaga esaslanan global salgy giňişligi arkaly dürli ýurtlaryň elektrik aragatnaşygynyň maglumat ulgamlaryny we toruny baglanyşdyrýan we kommunikasiýanyň dürli görnüşlerini durmuşa geçirmek, şol sanda adamlaryň çäklendirilmedik topary üçin maglumaty ýerleşdirmek mümkinçiligini berýän global maglumat-telekommunikasiýa tory;

2) maglumat-telekommunikasiýa tory – maglumatyň ýygnalmagyny, işlenip taýýarlanylmagyny, saklanylmagyny, toplanylmagyny we ýaýradylmagyny üpjün edýän telekommunikasiýa aragatnaşyk we elektron-hasaplaýjy (kompýuter) tehniki serişdeleriniň toplumy (jemi);

21) DNS – domen atlary barada maglumat almak üçin ýerleşişi boýunça paýlanan (desentralizasiýalaşdyrylan) köpbasgançakly (iýerarhiki) kompýuter ulgamy. DNS, esasan, kompýuter ýa-da internet bilen bagly başga enjam boýunça IP salgysyny almak üçin ulanylýar;

3) domen ady (domen) – tor salgylanmasy üçin bellige alnan nyşan belgisi, onda DNS ulanylýar;

4) web-serwer – Internet toruna birikdirilen kompýuter ýa-da tor serişdelerine elýeterliligi amala aşyrýan, müşderiçilik teklibine ýa-da kompýutere maglumat berýän programma. Web-serwer web-sahypalar görnüşinde guralan maglumaty saklaýar we Internet toruna berýär;

5) web-sahypa – ýazgyny, grafiki, ses we wideo faýllary, animasiýany özünde saklap bilýän, aýratyn salgy (URL) bilen üpjün edilen, web-saýtyň özbaşdak bölegi, Internet torunda aýratyn resminama;  

6) web-saýt – ähli goýlanlar, papkalar, salgylanmalar we tehniki bölüm bilen tematiki taýdan baglanyşykly web-sahypalar topary.

3. Şu Kanunda ulanylýan beýleki düşünjeler olaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilişi ýaly manylarda ulanylýar.

 

2-nji madda. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar, şu Kanundan we Internet torunyň ösdürilmegi we peýdalanylmagy babatda işi düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

2. Şu Kanunyň talaplaryna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň çäginde Internet toruny peýdalanyjylar ýa-da Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary bolup durýan ähli şahslar üçin hökmanydyr.

3. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulandaka garanda başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

Internet toruny halkara derejesinde ösdürmegiň tehnologik we guramaçylyk ugurlaryny düzgünleşdirýän kadalara we düzgünlere degip geçýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary görkezilen kadalar we düzgünler bilen hökmany ylalaşylmaga degişlidir.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary we wezipeleri

 

1. Şu Kanunyň esasy maksatlary aşakdakylardyr:

1) Şu Kanun bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň subýektleriniň bähbitlerine Türkmenistanda Internet toruny ösdürmek üçin durnukly we netijeli ulanylýan hukuk binýadyny döretmek;

2) Internet tory bilen baglanyşykly gatnaşyklarda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini, Türkmenistanyň döwlet bähbitlerini goramagyň döwlet kepilliklerini berkitmek;

3) Türkmenistanda internet-hyzmatlaryny etmek babatda işiň hukuk esaslaryny bellemek;

4) Internet toruny ösdürmegiň tehniki we tehnologik hem guramaçylyk-hukuk ugurlaryny düzgünleşdirýän halkara kadalaryny işläp taýýarlamaga we kabul etmäge Türkmenistanyň gatnaşmagy üçin şertleri kesgitlemek.

2. Şu aşakdakylar şu Kanunyň esasy wezipelerine degişlidir:

1) ýurduň çäginde Internet toruny ösdürmek babatda Türkmenistanyň döwlet syýasatyny kesgitlemek;

2) Türkmenistanda Internet toruny peýdalanyjylaryň Internet toruna erkin elýeterliligini üpjün etmek;

3) şu Kanun bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň subýektlerini Internet toruna birikdirmegiň tertibini we şertlerini kesgitlemek;

4) Internet torunda ýerleşdirilýän ýa-da Internetde alyş-çalyş serişdeleriniň üsti bilen berilýän maglumatyň hukuk düzgünini kesgitlemek;

5) Internet torunda amala aşyrylýan jemgyýetçilik howply etmişleriň öňüni almak, şeýle hem şu görnüşli hukuk bozulmalaryny amala aşyrýan adamlary netijeli ýüze çykarmak we temmi bermek üçin kadalaşdyryjy şertleri döretmek;

6) Internet torunda ýerleşdirilýän intellektual eýeçilik obýektlerine awtorlyk we beýleki aýratyn hukuklaryň goragy;

7) özaralarynda we Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary bilen özara gatnaşyklaryň barşynda toplanýan, Internet toruny peýdalanyjylar hakynda şahsy maglumatlary goramak;

8) Internet torunda elektron resminama dolanyşygy üçin kadalaşdyryjy şertleri döretmek.

 

4-nji madda. Şu Kanunyň hereket ediş çygry

 

1. Şu Kanunyň hereketi hyzmatlaryň edilen ýeri we (ýa-da) Internet toruny peýdalanyjynyň ýerleşýän ýeri Türkmenistanyň çägi bolan mahalynda Türkmenistanyň hukuk tabynlygy astynda amala aşyrylan diýlip hasap edilýän internet-hyzmatyna we (ýa-da) Internet toruny peýdalanmak bilen amala aşyrylan beýleki hukuk taýdan ähmiýetli hereketlere degişlidir.

2. Hukuk taýdan ähmiýetli hereketleriň amala aşyrylan wagty diýlip hukuk netijelerini emele getiren birinji hereketiň amala aşyrylan wagty hasap edilýär.

3. Eger şu Kanun bilen göniden-göni başga zat bellenilmedik bolsa, şu Kanunyň hereketi maglumata elýeterliligiň azatlygyny, maglumatyň goragyny we intellektual eýeçiligiň goragyny üpjün etmek bilen baglanyşykly gatnaşyklara degişli däldir.

 

5-nji madda. Şu Kanun bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň subýektleri

 

Şu Kanun bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň subýektleri aşakdakylardyr:

1) Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we peýdalanylyşyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary;

2) Internet toruny peýdalanyjylar;

3) Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary.

 

II BAP. TÜRKMENISTANDA INTERNET TORUNYŇ ÖSÜŞINI DÜZGÜNLEŞDIRMEK BABATDA DÖWLET SYÝASATY

 

6-njy madda. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşi bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň esasy ýörelgeleri

 

Türkmenistanda Internet toruny ösdürmek bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek şu aşakdaky esasy ýörelgeleri berjaý etmek bilen amala aşyrylýar:

1) Türkmenistanyň raýatlarynyň Internet toruny peýdalanmaga we onda ýerleşdirilen maglumatlaryň elýeterliligine bolan hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek;

2)  halkara derejesinde bellenilen we şu Kanunyň kabul edilen pursadynda hereket edýän Internet toruny guramagyň we ösdürmegiň guramaçylyk kadalaryny we tehniki amallarynyň aýratynlyklaryny hasaba almak;

3) halkara derejesinde bellenilen kadalaryň we düzgünleriň bolmadyk ýa-da olaryň Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň güýjünde ulanylyp bilinmejek babatynda diňe käbir ugurlarda Internet toruny düzgünleşdirmek çygryny çäklendirmek;

4) Internet toruny ösdürmek bilen baglanyşykly we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen raýatyň, jemgyýetiň we döwletiň hukuklaryna we bähbitlerine degip geçmeýän gatnaşyklarda düzgünleşdirmegiň ýaýradylmazlygy;

5) fiziki we ýuridik şahslara Internet toruny beýleki peýdalanyjylar bilen bir şertlerde internet-hyzmatlaryny etmek üçin şertnama baglaşylanda ýüz döndermegiň mümkin bolmazlygy.

 

7-nji madda. Internet-hyzmatlaryny bermek boýunça işiň çygrynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlary

 

Şu aşakdakylar internet-hyzmatlaryny bermek boýunça işiň çygrynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydyr:

1) Internet torlaryna birikdirilen, kompýuter enjamlaryny peýdalanmakda berilýän döwlet we döwlete dahylsyz gurluşlaryň infrastrukturasyny döretmek we saklamak arkaly Internet toruna birikdirmegiň hyzmatlaryna ählumumy we deň elýeterliligi üpjün etmek;

2) ilatyň durmuş taýdan goralmaga degişli gatlaklaryna internet- hyzmatlary edilende ýeňillikleri bermek;

3) Türkmenistanyň barmasy kyn bolan we uzakdaky oba ýerlerinde Internet toruna birikdirmek hyzmatlarynyň infrastrukturasyny ösdürmek;

4) olary döwlet tarapyndan sertifikatlaşdyrmak we görkezilen hyzmatlary ýerine ýetirýän şahslaryň işini ygtyýarlylandyrmak arkaly Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilen, Internet toruna birikdirmek hyzmatlarynyň hiline bolan talaplary üpjün etmek;

5) Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, bilim we kitaphana edaralarynyň torlaryny we raýatlaryň olara ählumumy elýeterliligini bermek üçin torlary we maglumat serişdelerini Internet torunda döretmek we ornaşdyrmak;

6) her bir raýatyň zähmet çekmäge bolan hukugyny ýokary derejede doly durmuşa geçirmek üçin işgärleri iş bilen üpjün etmegiň distansion görnüşleriniň ösdürilmegine, şeýle hem zähmete ukyplylygy çäklendirilen adamlaryň zähmet proseslerine gatnaşmaklaryna ýardam etmek;

7) internet-hyzmatlaryny edinmek üçin gerek bolan binýatlaýyn bilimleriň we endikleriň ýaýradylmagyna ähmiýet bermek bilen okatmagyň distansion görnüşlerini ösdürmek üçin şertleri döretmek;

8) internet-hyzmatlaryny edinmek üçin gerek bolan binýatlaýyn bilimleri we endikleri orta bilimiň standartlaryna goşmak;

9) internet-hyzmatlaryny etmegiň barşynda döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek;

10) tehnologiýalaryň we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň üýtgemegini hasaba almak bilen olary peýdalanmak babatda internet-hyzmatlaryny etmek boýunça işi hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň mehanizmini öz wagtynda kämilleşdirmek.

 

8-nji madda. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini döwlet tarapyndan goldamak

 

1. Döwlet Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini höweslendirýär we goldaýar.

2. Döwlet şu aşakdakylary üpjün edýän çäreleri kabul edýär:

1) Internet toruna deň hukukly, hukuk taýdan kemsitmezden elýeterliligi;

2) maglumat hyzmatlaryny we aragatnaşyk hyzmatlaryny ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny Internet toruna birikdirmegiň döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny;

3) Türkmenistanyň maglumat serişdelerinden peýdalanmagyň hukuk taýdan kemsitmezlik tertibiniň bellenilmegini;

4) Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlarynyň işiniň we Internet tory arkaly amala aşyrylýan maglumatyň alşylmagynyň esassyz çäklendirmelerine ýol berilmezligini;

5) internet-tehnologiýalaryny peýdalanmak bilen edilýän hyzmatlar bazarynyň ösdürilmegine ýardam edilmegini, monopolizasiýa we päk ýüreksiz bäsdeşlige ýol berilmezligini.

3. Döwlet Internet torunyň infrastrukturasynyň ösüşiniň we peýdalanylyşynyň höweslendirilmegini, şol sanda salgytlar we beýleki hökmany tölegler boýunça ýeňillikleri ulanmak arkaly amala aşyrýar.

4. Türkmenistanda Internet torunyň  ösüş taslamalaryny döwlet tarapyndan goldamak hakynda çözgütler kabul edilende ilkinji nobatda Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan Internet torunyň has giňden peýdalanylmagyny üpjün edýän öňdebaryjy tehnologik çözgütlere ähmiýet berilýär.

5. Döwlet görkezilen tehnologiýalary peýdalanmak bilen döwlet hyzmatlaryny etmek arkaly döwletiň, hususy pudagyň we raýatlaryň arasyndaky özara hereketlerinde internet-tehnologiýalarynyň peýdalanylmagyny ýaýratmak boýunça maksatlaýyn işi amala aşyrýar.

6. Döwlet Internet toruny ösdürmegiň tehnologik we guramaçylyk ugurlaryny düzgünleşdirýän halkara kadalarynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna döwlet dolandyryşynyň Internet toruny ösdürmek we ulanmak babatda ygtyýarly edaralary tarapyndan we Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary bilen bilelikde gatnaşýar.

 

9-njy madda. Internet-hyzmatlaryny etmek babatda ygtyýarlylandyrmak we sertifikatlaşdyrmak

 

1. Internet-hyzmatlaryny etmek boýunça fiziki we ýuridik şahslaryň işini ygtyýarlylandyrmak Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.  

2. Internet-hyzmatlaryny etmek üçin ulanylýan programmalaýyn serişdeleriň we tehniki enjamlaryň sertifikatlaşdyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

III BAP. TÜRKMENISTANDA INTERNET TORUNYŇ ÖSDÜRILMEGINI WE PEÝDALANYLMAGYNY DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

10-njy madda. Türkmenistanda Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek işine gatnaşyjylar

 

1. Türkmenistanda Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek işine gatnaşyjylar şu aşakdakylardyr:

1) Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary;

2) Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary.

2. Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralaryna ýerine ýetiriji häkimiýetiň edaralary degişlidir, olara şu aşakdaky wezipeler ýüklenilýär:

1) Internet toruny ösdürmek we ony peýdalanmak babatda döwlet syýasatyny we kadalaşdyryjy hukuk düzgünleşdirmesini işläp taýýarlamak;

2) döwletiň maglumat howpsuzlygyny we Türkmenistanyň raýatlarynyň kanuny bähbitleriniň goragyny üpjün etmek;

3) Türkmenistanda internet-hyzmatlary edilende we peýdalanylanda fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny berjaý etmek.

 

11-nji madda. Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary:

1) Internet toruny ösdürmek babatda we milli hem-de halkara derejelerinde internet-hyzmatlaryny bermegiň döwlet syýasatyny işläp taýýarlaýarlar, utgaşdyrýarlar we durmuşa geçirýärler;

2) Türkmenistanda Internet toruny we internet-tehnologiýalaryny ösdürmek, ýaýratmak we giňden ulanmak üçin amatly şertleri döredýärler;

3) Türkmenistanda Internet toruny ösdürmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň meseleleri boýunça gyzyklanýan taraplar üçin teklipleri, ýörelgeleri we gurallar jemini işläp taýýarlaýarlar;

4-nji bendi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 156-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

5) Türkmenistanda Internet toruny ösdürmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşýarlar;

6) Internet toruny ösdürmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçilik barlagyny alyp barýarlar;

7) Internet toruny ösdürmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek babatda öňdebaryjy halkara tejribesiniň ýaýradylmagyna ýardam edýärler;

8) Internet toruny peýdalanmak bilen amala aşyrylýan hukuk bozulmalaryna garşy göreşi alyp barýarlar;

9) şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

111-nji madda. Milli bellige alyjynyň ygtyýarlyklary

 

1. «.TM» ýokarky derejeli milli domende domen atlary we internet saýtlary Milli bellige alyjy tarapyndan bellige alynýar. Milli bellige alyjynyň domen atlaryny bellige almak hyzmatlary hem-de hostingiň internet-hyzmatlary tölegli amala aşyrylýar. Bu tölegler Milli bellige alyjynyň hasaplaşyk hasabyna geçirilýär. «.TM» ýokarky derejeli milli domende domen atlaryny we internet saýtlaryny bellige almagyň Tertibi, şeýle hem Milli bellige alyjynyň domen atlaryny bellige almak hyzmatlarynyň we hostingiň internet-hyzmatlarynyň tölegleriniň nyrhnamasy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de «.TM» ýokarky derejeli milli domende domeniň atlaryny we internet saýtlaryny bellige almagyň Tertibine garşy gelýän ýagdaýlar ýa-da hereketler ýüze çykarylan halatynda Milli bellige alyjy domeniň adyny bellige almakdan ýüz döndermäge ýa-da domeniň bellige alnan adyny togtatmaga haklydyr.

 

12-nji madda. Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary:

1) Türkmenistanyň Internet torundan peýdalanyjylaryny Internet toruna elýeterlilik bilen üpjün edýärler;

2) Türkmenistanyň Internet torundan peýdalanyjylaryna internet-tehnologiýalaryny peýdalanmak bilen şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan hyzmatlary edýärler;

3) fiziki we ýuridik şahslara internet-hyzmatlaryny bermek çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

4) Türkmenistanda Internet torunyň ösdürilmeginde ulanylýan standartlaryň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

41) Internet torunyň peýdalanyjylaryny daşky goragly internet tory bilen üpjün etmekligi amala aşyrýar;

5) şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

2. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralara olar tarapyndan degişli çäreler geçirilende ýardam edýärler, şeýle çäreleri geçirmegiň guramaçylyk we tehniki tärleriniň açylmagyna ýol bermezlik boýunça çäreler görýärler.

3. Internet toruny peýdalanyjy tarapyndan şertnamanyň şertleri bozulanda, şeýle hem internet-hyzmatlary öz wagtynda tölenmedik mahalynda Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory kemçilikler düzedilýänçä peýdalanyjynyň Internet toruna elýetrliligini duruzmaga haklydyr.

 

IV BAP. INTERNET-HYZMATLARYNYŇ AÝRY-AÝRY DEREJELERINI HUKUK TAÝDAN DÜZGÜNLEŞDIRMEGIŇ

ESASY DÜZGÜNLERI

 

13-nji madda. Internet toruna birikdirmek hyzmatlaryny etmek

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary üçin olaryň kompýuter torlaryny Internet toruna birikdirmek hökmany bolup durýar.

Bu edaralary Internet toruna birikdirmegiň tertibi we şertleri, şol sanda şeýle torlarda bar bolan maglumaty goramagyň şertleri, degişli çäreleri maliýeleşdirmegiň tertibi, Internet toruny we başgalary peýdalanmak bilen maglumat alyşmagyň tertibi Internet toruny ösdürmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirýän ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Ylym-bilim we medeni çygryň edaralary, şol sanda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy edaralary we ýokary okuw mekdepler, ähli görnüşlerdäki bilim edaralary, kitaphanalar, muzeý we arhiw edaralary üçin Internet toruna elýeterlilik hökmany tertipde amala aşyrylýar.

3. Internet toruna birikdirmek şertnamasy boýunça Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory Internet toruna eýeçilik hukugynda we (ýa-da) başga hukukda Internet toruny peýdalanyja ahyrky enjamy birikdirmek boýunça hyzmatlary etmäge borçlanýar, Internet toruny peýdalanyjy bolsa ýerine ýetirilen hyzmatlary tölemäge we olary görkezilen şertnama, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda peýdalanmaga borçlanýar.

4. Maglumatyň kriptografik gorag serişdelerini Internet toruna birikdirmek Türkmenistanyň degişli kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

14-nji madda. Elektron poçtanyň internet-hyzmatlarynyň berilmegi

 

1. Elektron poçtanyň internet-hyzmatlaryny etmegiň şertnamasy boýunça Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory hyzmatlary sarp edijä salgyny bermäge we bu salga gönükdirilen habary Internet torunyň üsti bilen kabul etmäge, şeýle hem Internet toruny peýdalanyjynyň tabşyrygy boýunça onuň görkezen salgysyna şeýle habary ibermäge borçlanýar, Internet toruny peýdalanyjy bolsa berlen hyzmatlary tölemäge we olary görkezilen şertnama, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda peýdalanmaga borçlanýar.

Elektron poçtanyň internet-hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamasy ýazmaça görnüşde baglaşylýar.

2. Elektron poçtanyň internet-hyzmatlaryny etmek şertnamasyny üýtgetmek ýa-da oňa goşmaça girizmek hakynda taraplaryň ylalaşygy şertnamanyň özi ýaly görnüşde amala aşyrylmalydyr.

3. Elektron poçtanyň internet-hyzmatlaryny etmegiň şertnamasynda Internet toruny peýdalanyja berilýän salgy, olar bolan mahalynda maglumatyň görnüşine bolan goşmaça talaplar, Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan maglumaty kabul etmegiň we bermegiň möhletleri görkezilmelidir, olar degişli kadalar bilen göz öňünde tutulandakydan uzak bolup bilmez.

4. Elektron poçtanyň internet-hyzmatlaryny etmegiň şertnamasynda Internet toruny peýdalanyjynyň salgysyna gelen maglumatyň iň uly göwrümi we ony saklamagyň möhletleri, Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan şol bir wagtda kabul edilýän we iberilýän maglumatyň iň uly göwrümi, bu çäklendirmeler ýokary geçilen mahalynda hereket etmegiň tertibi goşmaça göz öňünde tutulýar.  

 

15-nji madda. Hostingiň internet-hyzmatlaryny etmegi

 

Hostingiň internet-hyzmatlaryny etmeginiň şertnamasy boýunça Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory Internet toruny peýdalanyjylara Internet toruna hemişelik birikdirilen enjamda bu serişdäni ýerleşdirmek arkaly maglumat serişdesine Internet toruny peýdalanyjylara elýeterliligi bermäge borçlanýar, Internet toruny peýdalanyjy bolsa berlen hyzmatlary tölemäge we olary görkezilen şertnama, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda peýdalanmaga borçlanýar.

 

16-njy madda. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan internet-hyzmatlaryny bermek

 

1. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň internet-hyzmatlary, eger anyk internet-hyzmatlaryny bermek mümkinçiligi Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik bolsa, Internet torundaky ýörite saýtyň üsti bilen islendik ýüz tutan adama berilýär.

2. Internet torundaky ýörite saýt şu aşakdakylary üpjün etmelidir:

1) döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan internet-hyzmatlarynyň berilmegini, şeýle hem görkezilen hyzmatlaryň sanawynyň saklanylmagyny;

2) döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň internet-hyzmatlaryny almak üçin gerek bolan resminamalary elektron görnüşde doldurmak mümkinçiligini;

3) döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň internet-hyzmatlaryny almak üçin resminamalary elektron görnüşde bermek mümkinçiligini;

4) döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan internet-hyzmatlaryny etmegiň barşy hakyndaky maglumaty elektron görnüşde almak mümkinçiligini;

5) eger şeýle mümkinçilik bu hyzmatyň düýp mazmunyna ters gelmese, döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň etmeli internet-hyzmatlarynyň netijelerini elektron görnüşde almak mümkinçiligini;

6) döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň edýän internet-hyzmatlary üçin tölegi elektron görnüşde geçirmek mümkinçiligini.

3. Internet-hyzmatlary berlende döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary degişli hyzmat üçin ýüz tutan fiziki şahslaryň şahsy maglumatlarynyň jar edilmezligini üpjün etmäge borçludyrlar.

4. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Internet torunda ýörite saýty döredenlerinde onuň işlemek howpsuzlygyny we goragyny üpjün etmek boýunça çäre görmelidirler.

 

17-nji madda. Internet torunda döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işi hakynda maglumat bermek

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary öz işi hakynda maglumaty ýerleşdirmek üçin Internet torunda öz resmi saýtlaryny döredýärler.

Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda görkezilen saýtlarda ýerleşdirilýän maglumatyň dogrulygyna we wajyplygyna gözegçilik etmäge borçly wezipeli adamlary belleýärler.

2. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň Internet torunda ýerleşdirýän habarlary şu aşakdaky maglumatlary özünde saklamalydyr:

1) sanawy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýän döwlet häkimiýet edarasy, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy hakynda umumy maglumatlar;

2) döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň işini reglamentirleýän, şeýle hem döwlet häkimiýet we dolandyryş edarasy, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy tarapyndan kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary hakynda maglumatlar;

3) döwlet häkimiýet edarasy, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy tarapyndan berilýän hyzmatlaryň sanawy;

4) döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň işi hakynda statistik maglumaty, onuň sanawy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär;

5) fiziki we ýuridik şahslaryň ýüztutmalary bilen döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň işi hakynda maglumat;

6) döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň wezipeli adamlary tarapyndan ýüz tutýanlary kabul etmegiň tertibi.

3. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işi hakynda maglumat degişli edaranyň resmi saýtynda görkezilen onuň elektron poçtasynyň salgysy boýunça iberen talabyna görä islendik adama berilýär.  

Eger döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň işi hakynda maglumat eýýäm Internet torunda ýerleşdirilen bolsa, onda talap üçin jogapda Internet torundaky degişli saýta salgylanma görkezilip bilner.

4. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Internet torunda resmi saýty döredenlerinde onuň işlemek howpsuzlygyny we goragyny üpjün etmek boýunça çäre görmelidirler.

 

18-nji madda. Habary köpçülikleýin ýaýratmak boýunça internet-hyzmatlaryny bermek

 

1. Köpçülikleýin habar bermegiň çap serişdeleriniň redaksiýalary öz neşiriniň elektron görnüşini Internet torunda goýup bilerler.

Neşiriň elektron görnüşi, kada bolşy ýaly, onuň çap görnüşiniň mazmunyna laýyk gelýär, onuň dizaýnyny we kompozisiýasyny saklaýar. Çap neşiriniň adynyň, belgisiniň, çykan senesiniň, giriş ýazgysynyň yzyndan zolak rubrikalaryny, kiçi rubrikalary, sözbaşylary, ýazgylary we suratlary saklap galmak bilen elektron goýberilişiň sahypalary gelýär.

Köpçülikleýin habar bermegiň çap serişdesiniň elektron görnüşiniň onuň kagyz görnüşine garanda aýratynlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) täzelikler sütünlerine çap görnüşi çykanyndan soň redaksiýa gelip gowşan möhüm maglumat girizilýär;

2) makalalaryň möçberlerini zerur mahalynda möhüm jikme-jiklikler we detallar bilen baýlaşdyrmak arkaly artdyryp, anyk kesgitli göwrümi bolan, çap görnüşine girmedik goşmaça suratlar bilen utgaşdyryp we ýazgylary ýerleşdirip bolar, munuň özi onuň makalalarynyň möçberleriniň çäklendirilmegine, ýazgylaryň gysgaldylmagyna ýa-da olardan käbirleriniň çap görnüşiniň indiki sanyna geçirilmegine getirýär;

3) Internet toruna birikmek mümkinçiligi bolan okyjylaryň hasabyna köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň auditoriýasyny giňeltmek;

4) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýaýramak çägi çäklendirilen çap görnüşine garanyňda, mahabatyň olaryň elektron görnüşiniň ýaýramak çäginiň ähli ýerine baryp ýetmeginiň hasabyna mahabat berijileri çekmek, munuň özi köpçülikleýin habar beriş serişdesiniň ykdysady ýagdaýy üçin düýpli ähmiýete eýedir.

Köpçülikleýin habar bermegiň çap serişdesiniň elektron görnüşi özbaşdak bellige alynmaga degişli däldir.

Köpçülikleýin habar bermegiň çap serişdesiniň esaslandyryjysy ýa-da onuň ygtyýarly eden adamy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ony bellige aldyrmak üçin resminamalary berende, onuň elektron görnüşini Internet torunda goýmalydygyny görkezýär.

Köpçülikleýin habar beriş serişdesini bellige aldyrmak hakyndaky arzada Internet torundaky elektron görnüşiniň saýtynyň domen ady görkezilmelidir, ol şu Kanuna we milli bellige alyjy tarapyndan bellenilýän tertibe laýyklykda bellenilýär.

Elektron görnüşiň çykyş maglumatlarynda döwürleýin çap neşiriniň her bir goýberilişi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan maglumatlar, şeýle hem Internet torundaky onuň saýtynyň ady görkezilýär.

2. Internet torunda köpçülikleýin habary ýaýratmagyň görnüşi hökmünde özbaşdak tor neşiri çykyş edip biler, onuň borçlary we hukuklary, döretmegiň we işlemeginiň ýörelgeleri Internet-Köpçülikleýin habar beriş serişdesi üçin «Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň düzgünleri we şu Kanun bilen kesgitlenilýär.

Çap neşiri bilen ýa-da onuň elektron görnüşi bilen deňeşdirilende özbaşdak Internet-Köpçülikleýin habar beriş serişdesiniň aýratynlyklaryna şular degişlidir:

1) tor neşiriniň döredilmegi we çykarylmagy bilen maliýe harajatlarynyň azalmagy;

2) habaryň okyja öz wagtynda gelip gowuşmagy, ol bolup geçýän wakalar hakynda auditoriýa üznüksiz habar bermegiň mümkinçiliginden ybaratdyr;

3) makalalaryň göwrümleriniň artdyrylmagy bilen baglanyşykly olaryň temasyny giňeltmek we açyp görkezmek mümkinçiligi;

4) ugry kesgitlemegiň erkinligi, ýagny makalanyň temasy bilen baglanyşykly goşmaça maglumatlary alyp, okyja Internet torunyň kömegi bilen beýleki ýazgylara ýüz tutmaga mümkinçilik berýän, salgylanmalaryň köp sanlysy bilen üpjün edilen makalalar ulgamyndaky giperteksti peýdalanmak mümkinçiligi;

5) redaksiýanyň serwerine gelip gowuşýan täzelik habarlarynyň üznüksiz täzelenmegi bilen baglanyşykly bolan erkin dizaýn, erkin kompozisiýa;

6) öz borçlaryny ýerine ýetiren mahalynda redaksiýanyň žurnalistleriniň, onuň ýolbaşçylarynyň ondan-oňa gitmek we boljak ýerlerini saýlamaklarynyň erkinligi, olar Internet torunyň kömegi arkaly redaksiýa bilen arkalaşykly hereket edip bilerler.

Özbaşdak Internet-Köpçülikleýin habar beriş serişdesi «Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda bellige alynmaga degişlidir.

Özbaşdak Internet-Köpçülikleýin habar beriş serişdesi üçin ulanarlykly bellige aldyrmak maksady bilen ýazylan arzada onuň Internet torundaky saýtynyň domen ady görkezilmelidir, ol şu Kanuna we milli bellige alyjy tarapyndan bellenilýän tertibe laýyklykda bellenilýär.

Özbaşdak Internet-Köpçülikleýin habar beriş serişdesiniň çykyş maglumatlarynda şu aşakdaky maglumatlar görkezilýär:

1) tor neşiriniň ady;

2) esaslandyryjynyň (şärikli esaslandyryjylaryň) familiýasy, ady, atasynyň ady (atlandyrylyşy);

3) baş redaktoryň familiýasy, ady, atasynyň ady;

4) redaksiýanyň salgysy;

5) bellige alyjy edaranyň ady, hasaba alnan belgisi;

6) Internet torundaky saýtyň domen ady.

 

V BAP. INTERNET-HYZMATLARY EDILENDE INTERNET TORUNYŇ KANALLARY BOÝUNÇA BERILÝÄN MAGLUMATLARA BOLAN TALAPLAR WE OLARY BERMEGIŇ ŞERTLERI

 

19-njy madda. Internet torunyň kanallary boýunça berilýän maglumatlara bolan talaplar

 

1. Internet torunyň kanallary boýunça maglumat berýän adam ony internet-hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamada görkezilen talaplara laýyk gelýän görnüşde bermelidir.

2. Internet hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamada maglumatyň görnüşine bolan talaplar bolmadyk mahalynda maglumat berýän adam ony elektron resminama görnüşinde bermäge borçludyr.

Elektron resminama:

1) onuň hakykylygyny tassyklamaga mümkinçilik berýän maglumatlary saklamalydyr;

2) elektron resminamany düzüjini anyklamaga mümkinçilik berýän usul bilen we görnüşde döredilmelidir we peýdalanylmalydyr;

3) adamyň kabul etmegi üçin elýeter görnüşde berilmelidir (gaýtadan döredilmelidir);

4) ony birnäçe gezek peýdalanmak üçin elýeter bolmalydyr.

3. Internet  torunyň kanallary boýunça maglumat berýän adam onuň mazmuny üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda doly jogapkärçilik çekýär.

4. Internet torunyň kanallary boýunça şu maddanyň degişli talaplaryna laýyk gelmeýän maglumaty berýän adam Internet torunyň kanallary boýunça berilýän maglumatyň ýitirilmek, ýoýulmak ýa-da maglumaty kabul edijä eltmegiň bökdelmek töwekgelçiligini çekýär.

 

20-nji madda. Internet-hyzmatlary edilende maglumaty bermek boýunça borçnamalary ýerine ýetirmegiň pursady

 

Eger internet-hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, maglumaty bermek borjy şertnamanyň güýjünde iberijiden alyjynyň ýa-da onuň başga görkezen adamynyň salgysyna maglumaty bermäge borçly, Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan iberijiden maglumatyň alnan pursadynda ýerine ýetirilen diýlip hasap edilýär.

 

21-nji madda. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan maglumaty ibermegiň möhletleri

 

1. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory alnan maglumaty özüne görkezilen salga bellenilen möhletiň dowamynda ibermäge borçludyr, onuň möhleti internet-hyzmatlaryny etmegiň kadalary bilen bellenilýär.

2. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory bilen baglaşylan şertnamada bellenilen degişli kadalardaky möhletler bilen deňeşdirilende maglumaty eltmegiň gysgaldylan möhletleri görkezilip bilner.

 

22-nji madda. Internet-hyzmatlary edilende Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan habary we ol hakdaky maglumatlary resmileşdirmek

 

1. Internet-hyzmatlary edilende Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan habary we ol hakdaky maglumatlary resmileşdirmek internet-hyzmatlaryny etmek baradaky şertnama laýyklykda we Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilen möhletlerde we tertipde amala aşyrylýar.

2. Internet-hyzmatlaryny bermegiň kadalarynda habaryň we resmileşdirmek hökmany bolan ol hakdaky maglumatlaryň derejeleri, şeýle hem Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan degişli resminamalary resmileşdirmegiň we saklamagyň tertibi we möhletleri görkezilmelidir.

 

23-nji madda. Internet-hyzmatlary edilende habary ibermek boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini tassyklamak

 

1. Habary iberijiniň ýa-da maglumaty kabul edijiniň talap etmegi boýunça Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän görnüş boýunça şu Kanunyň 22-nji maddasynyň esasynda habaryň alnandygy ýa-da iberilendigi hakynda resmileşdirilen kepilnamany ýa-da gaýry tassyknamany mugtuna berýär.

Bu görnüşiň bolmadyk mahalynda tassyklamak olary anyklamaga mümkinçilik berýän habaryň maglumatlaryny, Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň adyny we guramaçylyk-hukuk görnüşini, maglumatlary bermek hyzmatlarynyň edilmegi üçin onuň ygtyýarnamasynyň belgisini, tassyknamanyň berlen senesini, tassyknamany beren wezipeli adamyň familiýasyny görkezmek, şeýle hem onuň goluny we guramanyň ‒ Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň möhürini basmak bilen erkin görnüşde resmileşdirilýär.

2. Haçan-da Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan şu Kanunyň 22-nji maddasyna laýyklykda iberilen ýa-da alnan habary resmileşdirmek geçirilse, internet-hyzmatlaryny sarp ediji taraplaryň ylalaşygynda bellenilen şertlerde özüne resminamanyň göçürilen nusgasynyň tölegine berilmegini, şeýle ylalaşyk bolmadyk mahalynda bolsa resminamanyň nusgasyny almak boýunça işlere adatça bildirilýän talaplara laýyklykda talap etmäge haklydyr.

 

24-nji madda. Internet-hyzmatlarynyň edilýän ýeri

 

Internet-hyzmatlarynyň edilýän ýeri diýlip, Internet toruny peýdalanyjynyň ýaşaýan ýeri ýa-da bolýan ýeri boýunça ‒ fiziki şahsyň bellige alynýan ýeri ýa-da eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, Internet toruny peýdalanyjynyň ‒ ýuridik şahsyň döwlet tarapyndan bellige alynýan ýeri hasap edilýär.

 

VI BAP. ADAM HUKUKLARYNYŇ BOZULMAGYNA ÝOL BERMEZLIK BILEN BAGLANYŞYKLY INTERNET TORUNY PEÝDALANMAGYŇ AÝRATYN ŞERTLERI

 

25-nji madda. Internet toruny peýdalanyjylar tarapyndan Internet torunyň hukuga garşy maksatlarda peýdalanylmagyna garşy hereket etmek

 

Döwlet Internet toruny peýdalanyjylar tarapyndan Internet torunyň hukuga garşy maksatlarda peýdalanylmagyna garşy hereket etmek üçin kanunçylyk we beýleki çäreleri görýär.

Şeýle çäreleriň biri-de peýdalanyjylar hakynda we olara edilen hyzmatlar hakyndaky maglumaty azyndan 12 aý saklamak we kazyýet we (ýa-da) hukuk goraýjy edaralaryň talaby boýunça bu maglumatlary bermek Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlarynyň borjy bolup durýar.

 

26-njy madda. Internet torunda hukuga garşy habaryň dolanyşygyna garşy hereket etmek maksady bilen Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralarynyň jemgyýetçilik birleşikleri bilen hyzmatdaşlygy

 

1. Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jemgyýetçilik birleşikleri bilen Internet torunda hukuga garşy habary ýüze çykarmaga gönükdirilen işde hyzmatdaşlyk etmäge haklydyrlar.

Görkezilen hyzmatdaşlyk Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan jemgyýetçilik birleşikleri bilen baglaşylýan ylalaşyklara laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Görkezilen ylalaşyklara laýyklykda jemgyýetçilik birleşikleri hukuga garşy maglumaty ýüze çykaryp, Internet torunda bu habaryň ýerleşdirilen saýtynyň salgysy hakyndaky maglumatlary öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda olara garşy çäre görmek üçin Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda degişli ygtyýarly döwlet edarasyna iberýärler.

 

27-nji madda. Internet toruny peýdalanyjylaryň şahsy maglumatlaryny goramak

 

Internet toruny peýdalanyjynyň özi olar tarapyndan Internet torunda goýulýan (habar berilýän) şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlyk derejesini saýlaýar.

Döwlet şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň we Internet torunda göwnejaý bolmadyk maksatlarda şahsy maglumatlaryň peýdalanylmazlygynyň kepilliginiň üpjün edilmegi üçin jogapkärçiligi öz üstüne alýar.

Döwlet Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda degişli ygtyýarly döwlet edaralarynyň üsti bilen Internet toruny peýdalanyjylara şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlygy bozulan ýa-da bilkastlaýyn ýoýlan mahalynda adalatlylygyň dikeldilmegini gazanmak mümkinçiligini üpjün edýär.

 

28-nji madda. Internet toruny peýdalanmak arkaly ýaýradylýan maglumat önümine çagalaryň elýeterliliginiň çäklendirmeleri

 

1. Mekdebe çenli, başlangyç, esasy orta we umumy orta bilim hem-de mekdepden daşary bilim maksatnamalaryny durmuşa geçirýän bilim edaralarynda, şeýle hem Internet torundan peýdalanmak hyzmatlaryny berýän beýleki guramalarda Internet torundan peýdalanmak arkaly ýaýradylýan maglumat önümine çagalaryň elýeterliligi görkezilen guramalar tarapyndan çagalaryň maglumat howpsuzlygyny üpjün edýän apparat-programma, tehniki-tehnologik we beýleki serişdeleri ulanylan şertinde rugsat berilýär.

2. Internet torundan peýdalanmak hyzmatlaryny berýän guramalar görkezilen hyzmatlaryň berilýän adamynyň ýaşyny anyklamak üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik çäreleri ulanmaga haklydyrlar.

3. Belli bir ýaş derejelerindäki çagalaryň arasynda ýaýradylmagy çäklendirilen maglumatlara şu maglumatlar degişlidir:

1) ýowuzlygyň, fiziki we (ýa-da) psihiki zorlugyň, jenaýatyň ýa-da jemgyýete garşy beýleki hereketiň şekili ýa-da beýany görnüşinde berilýän;

2) çagalarda gorkyny, elhenji ýa-da dowly döredýän, şol sanda güýç ulanmazdan ölümi, keseli, öz-özüňe kast etmegi, betbagtçylykly ýagdaýy, heläkçiligi ýa-da weýrançylygy we (ýa-da) olaryň netijeleri görnüşinde adamzat mertebesini kemsidýän şekil ýa-da beýan görnüşinde berilýän;

3) erkek bilen aýalyň arasynda jynsy gatnaşyklaryň şekili ýa-da beýan görnüşinde berilýän;

4) hapa sögünçlere degişli bolmadyk paýyş (kemsidiji) sözleri we aňlatmalary saklaýan.

4. Çagalaryň arasynda ýaýratmak üçin gadagan edilen maglumatlara şu maglumatlar degişlidir:

1) çagalarda öz ömrüne we (ýa-da) saglygyna howp döredýän hereketleri amala aşyrmaga, şol sanda öz saglygyna zyýan ýetirmäge, öz-özüne kast etmäge oýarýan;

2) çagalarda neşe serişdeleri, psihotrop maddalary we prekursorlary, alkogol we temmäki önümleri, nas, toksiki, psihoaktiw, güýçli täsir edýän kelläni sämediji beýleki maddalar bilen meşgullanmak islegini döretmäge ukyply;

3) adamlar ýa-da haýwanlar babatda güýç ulanmagyň we (ýa-da) ýowuzlygy esaslandyrýan ýa-da aklaýan ýol bererlilik ýa-da güýç ulanmak hereketlerini amala aşyrmaga oýarýan;

4) maşgala gymmatlyklaryny ret edýän we ata-enelere we (ýa-da) maşgalanyň beýleki agzalaryna hormat goýmazlygy döredýän;

5) hukuga garşy özüňi alyp barmagy aklaýan;

6) hapa sögünji özünde saklaýan;

7) pornografik häsiýetli maglumaty özünde saklaýan.

 

29-njy madda. Internet toruny peýdalanmak bilen çagalaryň arasynda kompýuter we beýleki elektron oýunlaryň ýaýradylmagyna bolan talaplar

 

1. Türkmenistanyň çäginde dolanyşykda durýan Internet toruny peýdalanmak bilen kompýuter we beýleki elektron oýunlarynda çagalaryň aňyna täsir edýän ýa-da olaryň saglygyna we ösüşine ýaramaz täsir edýän maglumaty ýaýratmagyň gizlin (ýapyk) goýmalaryny we beýleki tehniki tärlerini we usullaryny (maglumaty kabul etmegiň giperstimulýasiýasynyň we oýunlary peýdalanyjylarda sensor agressiýasynyň tärlerini we serişdelerini goşup), şol sanda gizlin funksionallyk modullaryny, oýun epizodlaryny işjeňleşdirmäge ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çagalaryň arasynda dolanyşyk üçin gadagan edilen maglumat önümine bolan elýeterliligi başga hili almaga mümkinçilik berýän gizlin bonuslary ulanmak gadagandyr.

2. Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky sýužetleri özünde saklaýan kompýuter we beýleki elektron oýunlaryň Internet toruny peýdalanmak bilen çagalaryň arasynda ýaýradylmagyna ýol berilmeýär:

1) çagany beýleki adamlaryň fiziki kemçiliklerine äsgermezlik ýa-da ýaramaz garaýşa, agressiw güýç ulanyjylyga we jemgyýetçilige garşy beýleki hereketlere bolan ýaramaz garaýşa öjükdirýän, şol sanda onda oýnuň personažlaryna ýa-da oýun boýunça hyzmatdaşlara garaýşy boýunça agressiýanyň ýa-da ýowuzlygyň peýda bolmagyny döredýän;

2) oýunçy tarapyndan wirtual adam öldürmelerini amala aşyrmak we oýnuň personažlaryna wirtual şikesleri ýetirmek mümkinçiligi bilen baglanyşykly, şol sanda adam ganynyň hakykata golaý şekillendirilmegi bilen utgaşan;

3) gynamalary, horlamalary, ejir çekdirmeleri, masgaralamalary, şikesleri ýetirmegiň we ömürden mahrum etmegiň aýratyn ýowuz usullarynyň ulanylmagyny goşup, adama (şonuň ýaly-da adam bilen aýdyň meňzeşlige eýe bolan jandara) ýa-da haýwana aýratyn fiziki ýa-da psihiki ejirleri ýetirmek bilen baglanyşykly adamkärçiliksiz çemeleşmegiň hakykata golaý şekili ýa-da ýasamagörnüşi bilenutgaşan;

4) jynsy gatnaşyga bolan gyzyklanmany zorlukly döredýän, hakyky görnüşi, ýasamany we meňzetmäni şekillendirýän jyns agzalary, jynsy gatnaşyklar, şol sanda adamyň, haýwanlaryň ýa-da adam bilen aýdyň meňzeşlige eýe bolan jandarlaryň hakyky ýa-da wirtual keşplerini peýdalanmak bilen ýa-da jynsy häsiýetli beýleki hereketler ýa-da ýaş aýratynlygy boýunça laýyk gelmeýän çagalarda – oýny peýdalanyjylarda jynsy meselelerine gyzyklanmany döretmäge ukyply bolan, jynsy häsiýetli beýleki maglumaty özünde saklaýan, şol sanda zorlamak ýa-da jynsy häsiýetli güýç ulanmagyň beýleki hereketleriniň şekilini ýa-da ýasama sahnalaryny, çagalaryň jynsy taýdan ezilmeginiň we çaga babatda jynsy häsiýetli islendik beýleki hereketleri özünde saklaýan şekilleri, şeýle hem jynsy sýužetlerde çaganyň sesini we keşbini peýdalanmak;

5) çagalarda gaýtalanýan gorkularyň, dowullaryň peýda bolmagyny döretmäge ukyply ýa-da olarda elhençligi ornaşdyrýan, şol sanda okkult-mistiki tejribäni ýa-da jadyly rituallary jikme-jik ýasap görkezýän ýa-da hakyky ýaly edip şekillendirýän; adam bedenini açmagyň, özüňe kast etmegiň, bilkastlaýyn beden agzasyna zyýan ýetirmegiň hereketleri; diri jandarlaryň ölüm ýa-da ölümden öňki janhowply ýagdaýynyň we netijeleriniň fiziologik jikme-jiklikleri; betbagtçylykly halatlaryň, heläkçilikleriň, weýrançylyklaryň gorkunçly netijeleri (zyýanlar, şikesler, köp gan akmagyň yzlary, jesetler, adamlaryň ýa-da haýwanlaryň maýyp-müjrüp edilen bedenleri ýa-da olaryň amputirlenen bölekleri, dökülen ganlaryň yzlary).

3. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary, Internet toruna köpçülikleýin elýeterlilik nokatlarynyň eýeleri we administratorlary köp peýdalanylýan on-laýn oýunlara peýdalanyjynyň ýaşynyň barlanan tassyknamasynyň kömegi bilen çagalaryň şeýle oýunlara bolan elýeterliliginiň ýaş çäklendirmelerine Türkmenistanyň kanunçylygy bilen göz öňünde tutulan gözegçiligi üpjün etmäge borçludyrlar.  

 

VII BAP. INTERNET-HYZMATLARYNY ETMEK ÇYGRYNDAKY JOGAPKÄRÇILIK

 

30-njy madda. Internet toruny peýdalanyjylaryň jogapkärçiligi

 

Internet toruny peýdalanyjylar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu aşakdakylar üçin jogapkärçilik çekýärler:

1) ýaýradylmagy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen çäklendirilen ýa-da gadagan edilen maglumaty özünde saklaýan habarlaryň Internet torunyň kanallary boýunça iberilmegi;

2) döwlet syryny ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygy bilen goralýan beýleki syry saklaýan maglumatyň Internet torunyň kanallary boýunça iberilmegi;

3) Türkmenistanyň Prezidenti babatda kemsitmegi ýa-da töhmeti özünde saklaýan maglumatlaryň, konstitusion gurluşy güýç bilen üýtgetmäge çagyryşlary, urşy, zorlugy we ýowuzlygy, teniniň reňkini, milli we dini duşmançylygy we tapawutlary, pornografiýany, töhmeti we kemsitmegi, jenaýat taýdan jezalandyrylýan etmişleri amala aşyrmak üçin meçew bermegi özünde saklaýan maglumatlaryň Internet torunyň kanallary boýunça ýaýradylmagy;

4) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen degişli rugsat bolmazdan  intellektual eýeçiligiň obýektlerine degişli maglumatlaryň Internet torunyň kanallary boýunça ýaýradylmagy, peýdalanylmagy we çap edilmegi;

5) Internet toruny peýdalanyjy tarapyndan, maglumaty kabul edijä mahabaty saklaýan maglumatyň, şol maglumaty almak üçin talap edilmedik halatynda, aýda iki we ondan köp gezek elektron poçtanyň salgysy boýunça bilkastlaýyn iberilmegi;

6) Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň daşyndan aýlanyp Internet torunyň kanallary boýunça maglumatyň üçünji şahslardan kabul edilmegi ýa-da berilmegi;

7) internet-hyzmatlaryndan peýdalanmak hukuklarynyň üçünji şahslara berilmegi;

8) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen goralýan kompýuter maglumatyna bikanun girilmegi;

9) bu maglumat ulgamlarynda durýan maglumatyň ýok edilmegine, gabalmagyna ýa-da üýtgemegine getiren ýa-da getirip biljek içerki, pudagara we beýleki maglumat ulgamlaryna rugsatsyz aralaşylmagy, şeýle hem kompýuter, kommunikasiýa we beýleki enjamyň gabalmagy ýa-da hatardan çykmagy;

10) Internet toruny peýdalanyjylar hakynda hususy ýa-da beýleki maglumaty aldaw ýoly bilen almak üçin niýetlenen web-sahypalaryň we web-saýtlaryň döredilmegi, peýdalanylmagy we ýaýradylmagy;

11) zyýan ýetiriji kompýuter programmalarynyň döredilmegi, peýdalanylmagy we ýaýradylmagy;

12) Internet kanallary boýunça berilýän maglumatyň mazmuny, onuň dogrulygy we ýaýradylmagy;

13) fiziki we ýuridik şahslara moral we maddy zyýanyň ýetirilmegi, şeýle hem döwlete zyýan ýetirilmegi;

14) maglumatyň kriptografik goragynyň sertifikatlaşdyrylmadyk  serişdeleriniň peýdalanylmagy.

 

31-nji madda. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň jogapkärçiligi

 

1. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary şu Kanunyň talaplarynyň özleri tarapyndan ýol berlen bozulmalary üçin şu Kanuna hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

2. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory aşakdakylar üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär:

1) Internet toruny peýdalanyjynyň özi tarapyndan alynýan, saklanýan we iberilýän maglumatynda bar bolan habarlaryň syrynyň berjaý edilmezligi;

2) maglumatlary resmileşdirmek möhletleriniň ýa-da tertibiniň bozulmagy;

3) maglumatyň kriptografik goragynyň sertifikatlaşdyrylmadyk serişdeleriniň peýdalanylmagy.

3. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatorlary tarapyndan şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine zyýan ýetirmek maksady bilen baglanyşykly, şol sanda jenaýatçylykly maksatlar bilen aragatnaşyk serişdeleri peýdalanylan mahalynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy aragatnaşyk babatda islendik tehniki serişdeleriň we telekommunikasiýa aragatnaşyk torlarynyň işini olaryň edara degişlidigine we eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan togtatmak hukugyna eýedir.

4. Internet torunyň hyzmatlarynyň operatory tarapyndan Internet toruny peýdalanyja internet-hyzmatlaryny bermek hakyndaky şertnama boýunça borçnamalaryny göwnejaý ýerine ýetirilmezligi bilen baglanyşykly ýitgileriň öwezini dolmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

 

VIII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

32-nji madda. Internet toruny düzgünleşdirmek babatda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Internet toruny düzgünleşdirmek babatda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy halkara hukugynyň, Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň, şeýle hem halkara tejribesindäki durnukly standartlaryň we amallaryň umumy ykrar edilen ýörelgelerini we ölçeglerini berjaý etmegiň esasynda amala aşyrylýar.

2. Internet torunyň ösdürilmegini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly döwlet edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) Internet torunyň ösdürilmegi we peýdalanylmagy babatda döwletiň bähbitlerine wekilçilik edýärler we goraýarlar;

2) daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary, hökümetara we halkara guramalary bilen arkalaşykly hereket edýärler, şeýle hem Internet torunyň ösdürilmegi we peýdalanylmagy babatda döwlet, onuň raýatlary we guramalary tarapyndan amala aşyrylýan halkara hyzmatdaşlygynyň meselelerini utgaşdyrýarlar;

3) Internet torunyň ösdürilmegi we peýdalanylmagy babatda Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan gelip çykýan döwletiň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýärler.

Üçünji bölegi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 156-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

4. Türkmenistanyň çäginde Internet torundan peýdalanmak babatda işi amala aşyrýan daşary ýurtlaryň fiziki we ýuridik şahslary, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başga zat bellenilmedik bolsa, Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslary üçin bellenilen hukuk düzgünlerinden peýdalanýarlar.

5. Kompýuter maglumat çygrynda jenaýatlar boýunça hukuk kömegini bermegiň meseleleri boýunça Türkmenistanyň ygtyýarly kazyýet we hukuk goraýjy edaralary Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda ýa-da talaplary ibermek we peýdalanmak arkaly özara ýörelgesiniň esasynda daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary bilen arkalaşykly hereket edýärler.

Görkezilen talaplary ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezi Türkmenistanyň degişli halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan tertipde dolunýar.

 

33-nji madda. Türkmenistanyň kanunçylygy bilen daşary ýurt kanunçylygynyň hem-de halkara şertnamalarynyň arasyndaky çaprazlyklar (kolliziýalar)

 

1. Eger Türkmenistanyň çäginden Internet toruny peýdalanmak bilen baglanyşykly jedeller çözülende Türkmenistanyň kanunçylygynyň we daşary ýurt kanunçylygynyň çaprazlygy ýüze çyksa, onda Türkmenistanyň kanunçylygynyň kadasy hereket edýär.

2. Eger Türkmenistanyň çäginden Internet toruny peýdalanmak bilen baglanyşykly jedeller çözülende Türkmenistanyň kanunçylygynyň we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň çaprazlygy ýüze çyksa, onda Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň kadalary hereket edýär.

 

34-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun onuň resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                         Gurbanguly

     Prezidenti                                                          Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2014-nji ýylyň 20-nji dekabry.

№ 159-V.

 


З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

О правовом регулировании развития сети Интернет

и оказания интернет-услуг в Туркменистане

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст. 160)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 25.11.2017 г. № 663-V и от 08.06.2019 г. № 156-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые основы регулирования отношений, связанных с развитием сети Интернет в Туркменистане, и устанавливает правовые основы деятельности в области оказания интернет-услуг на территории Туркменистана.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) регулирование развития сети Интернет в Туркменистане – разработка и применение государством принципов, правовых норм, организационных правил и технических процедур развития сети Интернет в Туркменистане, на базе которых в стране осуществляется предоставление интернет-услуг;

2) национальный сегмент сети Интернет – совокупность доменов, признанных национальными доменами в порядке, установленном законодательством Туркменистана, интернет-ресурсов, расположенных в иных доменах или не относящихся к каким-либо доменам, интернет-услуги хостинга которым предоставляются на территории Туркменистана, а также сеть телекоммуникационной связи Туркменистана, обеспечивающая доступ к сети Интернет;

3) национальный домен верхнего (первого) уровня – домен, имя которого представлено кодом Туркменистана, утверждённым Международной организацией по стандартизации (ISO 3166-2). Для Туркменистана национальный домен верхнего уровня имеет обозначение «.ТМ» и является достоянием Туркменистана. Управление доменом «.ТМ» осуществляется с территории Туркменистана;

4) национальный домен второго уровня – домен, имя которого включает в себя имя национального домена верхнего уровня («.ТМ») и собственное имя; GOV.TM, EDU.TM, COM.TM и другие являются национальными доменами Туркменистана второго уровня;

4¹) домен третьего уровня – домен, состоящий из имени национального домена второго уровня и собственного имени;

4²) Национальный координатор юридическое лицо, определённое Агентством «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, осуществляющее управление национальными доменами второго уровня в интересах туркменских и мировых пользователей сети Интернет и обеспечивающее функционирование базы данных;

5) Национальный регистратор – юридическое лицо, определённое Национальным координатором, осуществляющее регистрацию доменных имён в национальном домене верхнего уровня («.ТМ»), ведение базы данных зарегистрированных доменных имён и оказывающее интернет-услуги хостинга;

6) оператор услуг сети Интернет – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению пользователей Туркменистана доступом к сети Интернет и (или) иными услугами, оказываемыми с использованием интернет-технологий. В качестве оператора услуг сети Интернет в Туркменистане могут выступать оператор связи и (или) интернет-провайдер;

7) интернет-услуги – услуги, оказание которых осуществляется путём передачи или приёма данных по каналам сети Интернет;

8) данные – информация, представленная в формализованном виде, обеспечивающем возможность её хранения, обработки и передачи;

9) пользователь сети Интернет – лицо, пользующееся оконечным оборудованием, подключённым к сети Интернет в целях приёма или передачи данных;

10) услуги подключения к сети Интернет – действия или деятельность по подключению оконечного оборудования, принадлежащего пользователю сети Интернет на праве собственности или ином праве, к сети Интернет;

11) оконечное оборудование – подключаемые к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов технические средства формирования сигналов электросвязи для передачи или приёма абонентами данных по каналам сети электросвязи;

12) интернет-услуги электронной почты – действия или деятельность по присвоению адреса пользователю сети Интернет и приёму данных на этот адрес, а также хранению и отправке данных, направленных пользователем сети Интернет или пришедших в его адрес;

13) интернет-услуги хостинга – предоставление пользователям (удалённым компьютерам) части серверного пространства и программного обеспечения в сети Интернет, а также поддержание работоспособности пользовательского сайта на веб-серверах;

14) адресат – физическое или юридическое лицо, которому передаются данные по каналам сети Интернет.

2. Общепризнанные международные понятия, используемые для целей настоящего Закона:

1) сеть Интернет – глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы и сети электросвязи различных стран посредством глобального адресного пространства, основанная на использовании комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола передачи данных (Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность реализации различных форм коммуникации, в том числе размещения информации для неограниченного круга лиц;

2) информационно-телекоммуникационная сеть – комплекс (совокупность) телекоммуникационной связи и средств электронно-вычислительной (компьютерной) техники, который обеспечивает сбор, обработку, хранение, накопление и распространение информации;

2¹) DNS – распределённая (децентрализованная) многоуровневая (иерархическая) компьютерная система для получения информации о доменных именах. DNS используется в основном для получения IP адреса по компьютеру или другому оборудованию, связанному с интернетом;

3) доменное имя (домен) – символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имён (DNS);

4) веб-сервер – компьютер, подключённый к сети Интернет, или программа, осуществляющая доступ к сетевым ресурсам или предоставляющая информацию клиентскому приложению или компьютеру. Веб-сервер хранит и представляет в сети Интернет информацию, организованную в виде веб-страниц;

5) веб-страница – самостоятельная часть веб-сайта; отдельный документ в сети Интернет, снабжённый уникальным адресом (URL), который может содержать текст, графические, звуковые и видеофайлы, анимацию;

6) веб-сайт – группа тематически связанных веб-страниц со всеми вложениями, папками, ссылками и технической частью.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех значениях, в каких они определены в законодательстве Туркменистана.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане

 

1. Законодательство Туркменистана о правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих деятельность в области развития и использования сети Интернет.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана, принятые в соответствии с требованиями настоящего Закона, являются обязательными для всех лиц, являющихся на территории Туркменистана пользователями сети Интернет или операторами услуг сети Интернет.

3. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Нормативные правовые акты Туркменистана, затрагивающие нормы и правила, которые регулируют технологические и организационные аспекты развития сети Интернет на международном уровне, подлежат обязательному согласованию с указанными нормами и правилами.

 

Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона

 

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) создание устойчивой и эффективно применяемой правовой базы для развития сети Интернет в Туркменистане в интересах субъектов отношений, регулируемых настоящим Законом;

2) закрепление государственных гарантий защиты в отношениях, связанных с сетью Интернет, прав и законных интересов граждан Туркменистана, государственных интересов Туркменистана;

3) установление правовых основ деятельности в области оказания интернет-услуг в Туркменистане;

4) определение условий для участия Туркменистана в разработке и принятии международных норм, регулирующих как технические и технологические, так и организационно-правовые аспекты развития сети Интернет.

2. К основным задачам настоящего Закона относятся:

1) определение государственной политики Туркменистана в отношении развития сети Интернет на территории страны;

2) обеспечение свободного доступа пользователей сети Интернет в Туркменистане к сети Интернет;

3) определение порядка и условий подключения к сети Интернет субъектов отношений, регулируемых настоящим Законом;

4) определение правового режима информации, размещаемой в сети Интернет или передаваемой через предоставляемые в сети Интернет средства обмена;

5) предотвращение общественно опасных деяний, совершаемых в сети Интернет, а также создание нормативных условий для эффективного выявления и наказания лиц, совершающих такие правонарушения;

6) охрана авторских и иных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, размещаемых в сети Интернет;

7) защита персональных данных о пользователях сети Интернет, которые собираются в процессе их взаимодействия между собой и с операторами услуг сети Интернет;

8) создание нормативных условий для электронного документооборота в сети Интернет.

 

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на интернет-услугу и (или) иные юридически значимые действия, осуществлённые с использованием сети Интернет, которые считаются совершёнными под юрисдикцией Туркменистана в случае, когда местом оказания услуги и (или) местом нахождения пользователя сети Интернет является территория Туркменистана.

2. Временем совершения юридически значимых действий признаётся время совершения первого действия, породившего юридические последствия.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с обеспечением свободы доступа к информации, защиты информации и охраны интеллектуальной собственности, если иное прямо не установлено настоящим Законом.

 

Статья 5. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом

 

Субъектами отношений, регулируемых настоящим Законом, являются:

1) уполномоченные государственные органы в области регулирования развития и использования сети Интернет;

2) пользователи сети Интернет;

3) операторы услуг сети Интернет.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 6. Основные принципы регулирования отношений, связанных с развитием сети Интернет в Туркменистане

 

Регулирование отношений, связанных с развитием сети Интернет в Туркменистане, осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:

1) обеспечение прав и свобод граждан Туркменистана на пользование сетью Интернет и доступ к размещённой в ней информации;

2) учёт особенностей организационных правил и технических процедур построения и развития сети Интернет, установленных на международном уровне и действующих на момент принятия настоящего Закона;

3) ограничение сферы регулирования сети Интернет только теми предметными областями, в отношении которых отсутствуют либо не могут быть применены в силу требований законодательства Туркменистана нормы и правила, установленные на международном уровне;

4) нераспространение регулирования на отношения, связанные с развитием сети Интернет и не затрагивающие установленные законодательством Туркменистана права и интересы гражданина, общества и государства;

5) невозможность отказа физическим и юридическим лицам в заключении договора на оказание интернет-услуг на единых с другими пользователями сети Интернет условиях.

 

Статья 7. Основные направления государственной политики в сфере деятельности по оказанию интернет-услуг

 

Основными направлениями государственной политики в сфере деятельности по оказанию интернет-услуг являются:

1) обеспечение всеобщего и равного доступа к услугам подключения к сети Интернет путём создания и поддержки инфраструктуры государственных и негосударственных структур, предоставляющих в пользование компьютерные устройства, подключённые к сети Интернет;

2) предоставление льгот при оказании интернет-услуг социально незащищённым слоям населения;

3) развитие инфраструктуры услуг подключения к сети Интернет в сельских, отдалённых и труднодоступных районах Туркменистана;

4) обеспечение требований, установленных нормативными правовыми актами Туркменистана, к качеству услуг подключения к сети Интернет путём их государственной сертификации и лицензирования деятельности лиц, оказывающих указанные услуги;

5) формирование и интеграция в сеть Интернет сетей и информационных ресурсов органов государственной власти, органов местного самоуправления, образовательных и библиотечных учреждений Туркменистана для предоставления гражданам всеобщего доступа к ним;

6) содействие развитию дистанционных форм занятости работников для более полной реализации права каждого гражданина на труд, а также участия в трудовых процессах лиц с ограниченной трудоспособностью;

7) создание условий для развития дистанционных форм обучения с акцентом на распространение базовых знаний и навыков, необходимых для потребления интернет-услуг;

8) включение базовых знаний и навыков, необходимых для потребления интернет-услуг, в стандарты среднего образования;

9) обеспечение информационной безопасности государства, физических и юридических лиц в процессе оказания интернет-услуг;

10) своевременное совершенствование механизма правового регулирования деятельности по оказанию интернет-услуг с учётом изменения технологий и общественных отношений по поводу их использования.

 

Статья 8. Государственная поддержка развития сети Интернет в Туркменистане

 

1. Государство поощряет и поддерживает развитие сети Интернет в Туркменистане.

2. Государство принимает меры, обеспечивающие:

1) равноправный, недискриминационный доступ к сети Интернет;

2) осуществление государственных программ подключения к сети Интернет жителей Туркменистана в рамках развития информационных услуг и услуг связи;

3) установление недискриминационного порядка пользования информационными ресурсами Туркменистана;

4) недопущение необоснованных ограничений деятельности операторов услуг сети Интернет и осуществляемого посредством сети Интернет обмена информацией;

5) содействие развитию рынка услуг, оказываемых с использованием интернет-технологий, недопущение монополизации и недобросовестной конкуренции.

3. Государство осуществляет стимулирование развития и использования инфраструктуры сети Интернет, в том числе путём применения льгот по налогам и другим обязательным платежам.

4. При принятии решений о государственной поддержке проектов развития сети Интернет в Туркменистане приоритет отдаётся передовым технологическим решениям, обеспечивающим более широкое использование сети Интернет гражданами Туркменистана.

5. Государство осуществляет целевую деятельность по распространению использования интернет-технологий во взаимодействии между государством, частным сектором и гражданами путём оказания государственных услуг с использованием указанных технологий.

6. Государство в лице уполномоченных государственных органов в области регулирования развития и использования сети Интернет и операторы услуг сети Интернет совместно участвуют в разработке проектов международных норм, регулирующих технологические и организационные аспекты развития сети Интернет.

 

Статья 9. Лицензирование и сертификация в области оказания интернет-услуг

 

1. Лицензирование деятельности физических и юридических лиц по оказанию интернет-услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Сертификация технического оборудования и программных средств, используемых для предоставления интернет-услуг, осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 10. Участники процесса регулирования развития и использования сети Интернет в Туркменистане

 

1. Участниками процесса регулирования развития и использования сети Интернет в Туркменистане являются:

1) уполномоченные государственные органы в области регулирования развития и использования сети Интернет;

2) операторы услуг сети Интернет.

2. К уполномоченным государственным органам в области регулирования развития и использования сети Интернет относятся органы исполнительной власти, на которые возложены функции по:

1) выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области развития и использования сети Интернет;

2) обеспечению информационной безопасности государства и защиты законных интересов граждан Туркменистана;

3) соблюдению прав физических и юридических лиц при оказании и использовании интернет-услуг в Туркменистане.

 

Статья 11. Полномочия уполномоченных государственных  органов в области регулирования развития и использования сети Интернет

 

Уполномоченные государственные органы в области регулирования развития и использования сети Интернет:

1) разрабатывают, координируют и реализуют государственную политику в области развития сети Интернет и предоставления интернет-услуг на национальном и международном уровне;

2) создают благоприятные условия для развития, распространения и широкого применения сети Интернет и интернет-технологий в Туркменистане;

3) разрабатывают предложения, принципы и инструментарий для заинтересованных сторон по вопросам регулирования отношений, связанных с развитием и использованием сети  Интернет в Туркменистане;

Пункт 4 признан утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 156-VI;

5) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с развитием и использованием сети Интернет в Туркменистане;

6) ведут надзор за соблюдением законодательства Туркменистана, регулирующего отношения, связанные с развитием и использованием сети Интернет;

7) содействуют распространению передового международного опыта в области регулирования отношений, связанных с развитием и использованием сети Интернет;

8) ведут борьбу с правонарушениями, совершаемыми с использованием сети Интернет;

9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 11¹. Полномочия Национального регистратора

 

1. Доменные имена и интернет-сайты в национальном домене верхнего уровня («.ТМ») регистрируются Национальным регистратором. Услуги Национального регистратора по регистрации доменных имён и интернет-услуги хостинга оказываются на платной основе. Эти оплаты перечисляются на расчётный счёт Национального регистратора. Порядок регистрации доменных имён и интернет-сайтов в национальном домене верхнего уровня («.ТМ»), а также тарифы на услуги Национального регистратора по регистрации доменных имён и интернет-услуги хостинга утверждаются Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана в порядке, определённом законодательством Туркменистана.

2. При выявлении случаев или действий, противоречащих законодательству Туркменистана и Порядку регистрации  доменных имён и интернет-сайтов в национальном домене верхнего уровня («.ТМ»), Национальный регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени или приостановить использование зарегистрированного доменного имени.

 

Статья 12. Полномочия операторов услуг сети Интернет в области регулирования развития и использования сети Интернет

 

1. Операторы услуг сети Интернет:

1) обеспечивают пользователей Туркменистана доступом к сети Интернет;

2) оказывают пользователям Туркменистана услуги с использованием интернет-технологий, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана;

3) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов Туркменистана в сфере предоставления интернет-услуг физическим и юридическим лицам;

4) участвуют в разработке стандартов, применяемых при развитии сети Интернет в Туркменистане;

4¹) осуществляют обеспечение пользователей сети Интернет внешне защищённой сетью Интернет;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Операторы услуг сети Интернет оказывают содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в проведении ими соответствующих мероприятий, принимают меры по недопущению раскрытия организационных и технических приёмов проведения таких мероприятий.

3. При нарушении пользователем сети Интернет условий договора, а также при несвоевременной оплате интернет-услуг оператор услуг сети Интернет вправе приостановить доступ пользователя к сети Интернет до устранения недостатков.

 

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

 

Статья 13. Предоставление услуги подключения к сети Интернет

 

1. Для органов государственной власти подключение их компьютерных сетей к сети Интернет является обязательным.

Порядок и условия подключения к сети Интернет указанных органов, в том числе условия защиты содержащейся в таких сетях информации, порядок финансирования соответствующих мероприятий, порядок информационного обмена с использованием сети Интернет и другое, определяются соответствующими уполномоченными государственными органами в области регулирования развития и использования сети Интернет.

2. Для учреждений научно-образовательной и культурной сферы, в том числе научных организаций Академии наук Туркменистана и высших учебных заведений, образовательных учреждений всех типов, библиотек, музейных и архивных учреждений, доступ к сети Интернет осуществляется в обязательном порядке.

3. По договору на подключение к сети Интернет оператор услуг сети Интернет обязуется оказать услуги по подключению оконечного оборудования, принадлежащего пользователю сети Интернет на праве собственности или ином праве, к сети Интернет, а пользователь сети Интернет обязуется оплатить предоставленные услуги и использовать их в соответствии с указанным договором, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

4. Подключение к сети Интернет средств криптографической защиты информации осуществляется в порядке, установленном соответствующим законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Предоставление интернет-услуг электронной почты

 

1. По договору на оказание интернет-услуг электронной почты оператор услуг сети Интернет обязуется присвоить потребителю услуги адрес и принимать направленную в этот адрес информацию через сеть Интернет, а также хранить и отправлять такую информацию по поручению пользователя сети Интернет в указанные им адреса, а пользователь сети Интернет обязуется оплатить предоставленные услуги и использовать их в соответствии с указанным договором, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

Договор на оказание интернет-услуг электронной почты заключается в письменной форме.

2. Соглашение сторон об изменении или дополнении договора на оказание интернет-услуг электронной почты должно быть совершено в той же форме, что и сам договор.

3. В договоре на оказание интернет-услуг электронной почты должны быть указаны: присваиваемый пользователю сети Интернет адрес, дополнительные требования к форме информации при их наличии, сроки приёма и передачи информации оператором услуг сети Интернет, которые не могут быть больше, чем предусмотрено соответствующими правилами.

4. В договоре на оказание интернет-услуг электронной почты дополнительно предусматриваются: максимальный размер и сроки хранения информации, пришедшей в адрес пользователя сети Интернет, максимальный размер единовременно принимаемой или отправляемой оператором услуг сети Интернет информации, порядок действий при превышении этих ограничений.

 

Статья 15. Оказание интернет-услуг хостинга

 

По договору на оказание интернет-услуг хостинга оператор услуг сети Интернет обязуется предоставить пользователям сети Интернет доступ к информационному ресурсу путём размещения данного ресурса на оборудовании, постоянно подключённом к сети Интернет, а пользователь сети Интернет обязуется оплатить предоставленные услуги и использовать их в соответствии с указанным договором, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 16. Предоставление интернет-услуг органами государственной власти, органами местного самоуправления

 

1. Интернет-услуги органов государственной власти, органов местного самоуправления оказываются любому обратившемуся лицу через специальный сайт в сети Интернет, если возможность предоставления конкретной интернет-услуги не запрещена законодательством Туркменистана.

2. Специальный сайт в сети Интернет должен обеспечивать:

1) предоставление интернет-услуг органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также должен содержать перечень указанных услуг;

2) возможность заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения интернет-услуг органов государственной власти, органов местного самоуправления;

3) возможность подачи в электронной форме документов для получения интернет-услуг органов государственной власти, органов местного самоуправления;

4) возможность получения в электронной форме информации о ходе оказания интернет-услуг органов государственной власти, органов местного самоуправления;

5) возможность получения в электронной форме результата оказания интернет-услуг органов государственной власти, органов местного самоуправления, если такая возможность не противоречит сути данной услуги;

6) возможность внесения в электронной форме платы за предоставление интернет-услуг органов государственной власти, органов местного самоуправления.

3. При предоставлении интернет-услуг органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны обеспечить неразглашение персональных данных физических лиц, обратившихся за соответствующей услугой.

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления при создании специального сайта в сети Интернет должны принимать меры по обеспечению безопасности и защиты его функционирования.

 

Статья 17. Предоставление информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления в сети Интернет

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности создают в сети Интернет свои официальные сайты.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Туркменистана назначают должностных лиц, которые обязаны следить за достоверностью и актуальностью информации, размещаемой на указанных сайтах.

2. Информация о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет, должна содержать следующие сведения:

1) общие сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, перечень которых устанавливается законодательством Туркменистана;

2) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также принятых органом государственной власти, органом местного самоуправления;

3) перечень услуг, предоставляемых органом государственной власти, органом местного самоуправления;

4) статистическую информацию о деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления, перечень которой устанавливается законодательством Туркменистана;

5) информацию о работе органа государственной власти, органа местного самоуправления с обращениями физических и юридических лиц;

6) график приёма посетителей должностными лицами органа государственной власти, органа местного самоуправления.

3. Информация о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления предоставляется любому лицу по его запросу, направленному по адресу электронной почты соответствующего органа, указанному на его официальном сайте.

В случае если информация о деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления уже размещена в сети Интернет, в ответе на запрос может быть указана только ссылка на соответствующий сайт в сети Интернет.

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления при создании официального сайта в сети Интернет должны принимать меры по обеспечению безопасности и защиты его функционирования.

 

Статья 18. Предоставление интернет-услуг по распространению массовой информации

 

1. Редакции печатных средств массовой информации могут выставлять в сети Интернет электронную версию своего издания.

Электронный вариант издания, как правило, соответствует содержанию его печатного номера, сохраняет его дизайн и композицию. Вслед за названием печатного издания, номером, датой выпуска, вводным текстом следуют страницы электронного выпуска с сохранением полосных рубрик, подрубрик, заголовков, текстов и иллюстраций.

К особенностям электронной версии печатного средства массовой информации по отношению к его бумажному варианту относится следующее:

1) в новостные колонки вносится важная информация, поступившая в редакцию после выхода печатного номера;

2) размеры публикаций можно при необходимости увеличивать, обогащая их важными подробностями и деталями, сопровождать дополнительными иллюстрациями и публиковать тексты, не вошедшие в печатный номер, который имеет строго определённый объём, что приводит к ограничению размеров его публикаций, сокращению текстов или к переносу некоторых из них в следующие номера печатного номера;

3) расширение аудитории средства массовой информации за счёт читателей, имеющих возможность подключения к сети Интернет;

4) привлечение рекламодателей за счёт продвижения рекламы на всей территории распространения электронной версии средства массовой информации по сравнению с территориальными ограничениями для его печатной версии, что имеет существенное значение для экономического положения средства массовой информации.

Электронная версия печатного средства массовой информации не подлежит самостоятельной регистрации.

Учредитель печатного средства массовой информации или уполномоченное им лицо при представлении документов на его  регистрацию в соответствии с законодательством Туркменистана указывает на выставление в сети Интернет его электронной версии.

В заявлении о регистрации средства массовой информации должно быть указано доменное имя сайта электронной версии в сети Интернет, которое устанавливается в соответствии с настоящим Законом и порядком, устанавливаемым национальным регистратором.

В выходных данных электронной версии указываются данные, предусмотренные законодательством Туркменистана для каждого выпуска периодического печатного издания, а также имя его сайта в сети Интернет.

2. В качестве формы распространения массовой информации в сети Интернет может выступать самостоятельное сетевое издание, обязанности и права, принципы формирования и функционирования которого определяются положениями Закона Туркменистана «О средствах массовой информации» применительно к Интернет-СМИ и настоящим Законом.

К особенностям самостоятельного Интернет-СМИ по сравнению с печатным изданием или его электронной версией относится:

1) уменьшение финансовых затрат, связанных с основанием и выпуском сетевого издания;

2) оперативность поступления информации к читателю, которая заключается в возможности непрерывного оповещения аудитории о происходящих событиях;

3) возможность расширять и углублять раскрытие темы публикаций, связанная с увеличением их размеров;

4) свобода навигации, то есть возможность использования в сетевой публикации так называемого гипертекста, снабжённого множеством ссылок, позволяющих читателю обращаться с помощью сети Интернет к другим текстам, получая дополнительные сведения, связанные с темой публикации;

5) свободный дизайн, свободная композиция, связанные с непрерывным обновлением новостной информации, поступающей на сервер редакции;

6) свобода передвижения и выбор места пребывания журналистов редакции, её руководителей при выполнении своих обязанностей, которые могут взаимодействовать с редакцией с помощью сети Интернет.

Самостоятельное Интернет-СМИ подлежит регистрации в соответствии с Законом Туркменистана «О средствах массовой информации».

Применительно к самостоятельному Интернет-СМИ в заявлении для регистрации должно быть указано доменное имя его сайта в сети Интернет, которое устанавливается в соответствии с настоящим Законом и порядком, устанавливаемым национальным регистратором.

В выходных данных самостоятельного Интернет-СМИ указываются следующие данные:

1) название сетевого издания;

2) фамилия, имя, отчество (наименование) учредителя (соучредителей);

3) фамилия, инициалы главного редактора;

4) адрес редакции;

5) наименование регистрирующего органа и регистрационный номер;

6) доменное имя сайта в сети Интернет.

 

ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИЯ ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ПО КАНАЛАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ОКАЗАНИИ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

 

Статья 19. Требования к передаваемой информации по каналам сети Интернет

 

1. Лицо, передающее информацию по каналам сети Интернет, должно представить её в форме, соответствующей требованиям, указанным в договоре на оказание интернет-услуг.

2. При отсутствии в договоре на оказание интернет-услуг требований к форме информации лицо, передающее информацию, обязано представить её в форме электронного документа.

Электронный документ должен:

1) содержать реквизиты, позволяющие подтвердить его подлинность;

2) создаваться и использоваться способом и в форме, позволяющими идентифицировать составителя электронного документа;

3) быть представленным (воспроизведённым) в форме, доступной для восприятия человеком;

4) быть доступным для его неоднократного использования.

3. Лицо, передающее информацию по каналам сети Интернет, полностью несёт ответственность за её содержание в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Лицо, передающее информацию по каналам сети Интернет, не соответствующую требованиям настоящей статьи, несёт риск утраты, искажения или задержки доставки адресату информации, передаваемой по каналам сети Интернет.

 

Статья 20. Момент исполнения обязательства по передаче информации при оказании интернет-услуг

 

Если иное не предусмотрено договором на оказание интернет-услуг, обязанность передать информацию считается исполненной в момент получения информации от отправителя оператором услуг сети Интернет, обязанным в силу договора с отправителем передать информацию в адрес получателя или иного указанного им лица.

 

Статья 21. Сроки отправки информации оператором услуг сети Интернет

 

1. Сроки, в течение которых оператор услуг сети Интернет обязан отправить полученную информацию в указанный ему адрес, устанавливаются правилами оказания интернет-услуг.

2. В договоре, заключённом с оператором услуг сети Интернет, могут быть указаны сокращённые сроки доставки информации по сравнению со сроками, установленными соответствующими правилами.

 

Статья 22. Документирование информации и сведений о ней оператором услуг сети Интернет при оказании интернет-услуг

 

1. Документирование информации и сведений о ней оператором услуг сети Интернет при оказании интернет-услуг осуществляется в сроки и порядке, установленные договором на оказание интернет-услуг и нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. В правилах предоставления интернет-услуг должны быть указаны категории информации и сведений о ней, для которой документирование обязательно, а также порядок и сроки такого документирования и хранения соответствующих документов оператором услуг сети Интернет.

 

Статья 23. Подтверждение исполнения обязательства по передаче информации при оказании интернет-услуг

 

1. По требованию отправителя информации или адресата оператор услуг сети Интернет бесплатно выдаёт справку или иное подтверждение о получении или отправке информации, документированной на основании статьи 22 настоящего Закона по форме, устанавливаемой законодательством Туркменистана.

При отсутствии указанной формы подтверждение оформляется в произвольной форме с указанием реквизитов информации, позволяющих их идентифицировать, названия и организационно-правовой формы оператора услуг сети Интернет, номера его лицензии на оказание услуг по передаче данных, даты выдачи подтверждения, фамилии должностного лица, выдавшего подтверждение, а также проставлением его подписи и печати организации – оператора услуг сети Интернет.

2. В случае, когда было произведено документирование переданной или полученной оператором услуг сети Интернет информации в соответствии со статьёй 22 настоящего Закона, потребитель интернет-услуги вправе требовать выдать ему копию документации за плату на условиях, установленных соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к работам по копированию документации.

 

Статья 24. Место оказания интернет-услуг

 

Местом оказания интернет-услуги считается место регистрации по месту жительства или месту пребывания пользователя сети Интернет – физического лица или место государственной регистрации пользователя сети Интернет – юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОПУЩЕНИЕМ НАРУШЕНИЯ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 

Статья 25. Противодействие использованию сети Интернет в противоправных целях пользователями сети Интернет

 

Государство принимает законодательные и иные меры по противодействию использованию сети Интернет в противоправных целях пользователями сети Интернет.

Одной из таких мер является обязанность операторов услуг сети Интернет хранить информацию о пользователях и об оказанных им услугах не менее 12 месяцев и предоставлять данные сведения по запросу судебных и (или) правоохранительных органов.

 

Статья 26. Сотрудничество уполномоченных государственных органов в области регулирования развития и использования сети Интернет с общественными объединениями в целях противодействия обороту в сети Интернет противоправной информации

 

1. Уполномоченные государственные органы в области регулирования развития и использования сети Интернет вправе в соответствии с законодательством Туркменистана сотрудничать с общественными объединениями, деятельность которых направлена на обнаружение в сети Интернет противоправной информации.

Указанное сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми уполномоченными государственными органами в области регулирования развития и использования сети Интернет с общественными объединениями.

2. В соответствии с указанными соглашениями общественные объединения, обнаружив противоправную информацию, направляют сведения об адресе сайта в сети Интернет, на котором данная информация размещена, в соответствующий уполномоченный государственный орган в области регулирования развития и использования сети Интернет для принятия мер реагирования согласно его полномочиям.

 

Статья 27. Защита персональных данных пользователей сети Интернет

 

Пользователь сети Интернет сам выбирает уровень конфиденциальности выставляемых (сообщаемых) им в сети Интернет персональных данных.

Государство берёт на себя ответственность за обеспечение гарантии неприкосновенности личной жизни и неиспользования персональных данных в ненадлежащих целях в сети Интернет.

Государство в лице соответствующих уполномоченных государственных органов в области регулирования развития и использования сети Интернет обеспечивает пользователям сети Интернет возможность добиваться восстановления справедливости в случае нарушения конфиденциальности или злонамеренного искажения персональных данных.

 

Статья 28. Ограничение доступа детей к информационной продукции, распространяемой посредством использования сети Интернет

 

1. Доступ детей к информационной продукции, распространяемой посредством использования сети Интернет в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного и общего среднего образования и внешкольного образования детей, а также в иных организациях, предоставляющих услуги пользования сетью Интернет, разрешается при условии применения указанными организациями аппаратно-программных, технико-технологических и иных средств, обеспечивающих информационную безопасность детей.

2. Организации, предоставляющие услуги пользования сетью Интернет, вправе применять не запрещённые законодательством Туркменистана меры для установления возраста лица, которому предоставляются указанные услуги.

3. К информации, распространение которой среди детей определённых возрастных категорий ограничено, относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

4. К информации, запрещённой для распространения среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, алкогольную продукцию и табачные изделия, нас, токсические, психоактивные, сильнодействующие или другие одурманивающие вещества;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера.

 

Статья 29. Требования к распространению компьютерных и иных электронных игр среди детей с использованием сети Интернет

 

1. В компьютерных и иных электронных играх с использованием сети Интернет, находящихся в обороте на территории Туркменистана, запрещается использование скрытых вставок и иных технических приёмов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание детей или оказывающих вредное влияние на их здоровье и развитие (включая приёмы и средства гиперстимуляции восприятия информации и сенсорной агрессии у пользователей игры), в том числе модулей скрытой функциональности, скрытых бонусов, позволяющих активировать игровые эпизоды либо иным образом получать доступ к информационной продукции, запрещённой для оборота среди детей в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. На территории Туркменистана не допускается распространение компьютерных и иных электронных игр среди детей с использованием сети Интернет, содержащих сюжеты:

1) провоцирующие ребёнка на пренебрежительное или негативное отношение к физическим недостаткам других людей, на агрессивные насильственные и иные антиобщественные действия, в том числе вызывающие у него проявления агрессии и жестокости по отношению к персонажам игры или партнёрам по игре;

2) связанные с возможностью совершения игроком виртуальных убийств и нанесения виртуальных увечий персонажам игры, в том числе сопряжённые с натуралистическим изображением человеческой крови;

3) сопряжённые с натуралистическим изображением или моделированием бесчеловечного обращения, связанного с причинением особых физических или психических страданий человеку (а равно существу, имеющему явное сходство с человеком) или животному, включая пытки, истязания, мучения, глумление, применение особо жестоких способов нанесения увечий и лишения жизни;

4) эксплуатирующие интерес к сексу, натуралистично изображающие, моделирующие или имитирующие половые органы, половые сношения или иные действия сексуального характера, в том числе с использованием реальных или виртуальных образов человека, животных или существ, имеющих явное сходство с человеком, либо несущие в себе иную информацию сексуального характера, способную вызвать у детей – пользователей игры не соответствующий возрастной норме интерес к сексуальным проблемам, в том числе содержащие изображения или моделирующие сцены изнасилования или иных насильственных действий сексуального характера, изображения сексуальной эксплуатации детей и любых иных действий сексуального характера в отношении ребенка, а также использование голоса и облика ребенка в сексуальных сюжетах;

5) способные вызвать появление у детей повторяющихся страхов, паники или внушающие им ужас, в том числе детально моделирующие или натуралистично изображающие оккультно-мистические практики или магические ритуалы; акты вскрытия человеческого тела, самоубийства, членовредительства; физиологические подробности процесса и последствий смерти или предсмертной агонии живых существ; устрашающие последствия несчастных случаев, аварий, катастроф (травмы, увечья, следы обильного кровотечения, трупы, искалеченные тела или ампутированные части тел людей или животных, следы кровопролития).

3. Операторы услуг сети Интернет, владельцы и администраторы пунктов коллективного доступа к сети Интернет обязаны обеспечивать применительно к многопользовательским онлайн-играм соблюдение предусмотренных законодательством Туркменистана возрастных ограничений на доступ к таким играм детей с помощью верифицируемого подтверждения возраста пользователя.

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ

ОКАЗАНИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

 

Статья 30. Ответственность пользователей сети Интернет

 

Пользователи сети Интернет несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана за:

1) отправку по каналам сети Интернет информации, содержащей сведения, распространение которых ограничено или запрещено законодательством Туркменистана;

2) отправку по каналам сети Интернет информации, содержащей государственную или иную охраняемую законодательством Туркменистана тайну;

3) распространение по каналам сети Интернет материалов, содержащих оскорбление или клевету в отношении Президента Туркменистана, призывы к насильственному изменению конституционного строя, пропаганду войны, насилия и жестокости, расовой, национальной и религиозной вражды или розни, порнографию, клевету и оскорбления, подстрекательство к совершению уголовно наказуемых деяний;

4) распространение, использование, опубликование по каналам сети Интернет материалов, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, без соответствующего разрешения, установленного законодательством Туркменистана;

5) умышленную отправку пользователем сети Интернет по адресам электронной почты два и более раза в месяц информации, содержащей рекламу адресату, не передававшему запрос на получение этой информации;

6) приём или передачу информации по каналам сети Интернет третьим лицам, минуя оператора услуг сети Интернет;

7) передачу прав пользования интернет-услугами третьим лицам;

8) неправомерный доступ к охраняемой законодательством Туркменистана компьютерной информации;

9) несанкционированное проникновение во внутренние, межведомственные и иные информационные системы, повлекшее за собой или могущее повлечь уничтожение, блокирование или модификацию информации, находящейся в этих информационных системах, а также блокирование или выход из строя компьютерного, коммуникационного или иного оборудования;

10) создание, использование и распространение веб-страниц и веб-сайтов, предназначенных для получения обманным путём частной и иной информации о пользователях сети Интернет;

11) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ;

12) содержание информации, передаваемой по каналам сети Интернет, её достоверность и правомерность распространения;

13) причинение морального и материального вреда физическим и юридическим лицам, а также за причинение вреда государству;

14) использование несертифицированных средств криптографической защиты информации.

 

Статья 31. Ответственность оператора услуг сети Интернет

 

1. Операторы услуг сети Интернет за допущенные ими нарушения требований настоящего Закона несут ответственность в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Оператор услуг сети Интернет несёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана за:

1) несоблюдение тайны сообщений, содержащихся в получаемой, хранящейся и отправляемой им информации пользователя сети Интернет;

2) нарушение сроков или порядка документирования данных;

3) использование несертифицированных средств криптографической защиты информации.

3. В случае использования оператором услуг сети Интернет средств связи в целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства, в том числе в преступных целях, уполномоченный орган исполнительной власти в области связи имеет право приостановки деятельности любых технических средств и сетей телекоммуникационной связи, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

4. Возмещение пользователю сети Интернет убытков в связи с ненадлежащим выполнением оператором услуг сети Интернет обязательств по договору о предоставлении интернет-услуг производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 32. Международное сотрудничество Туркменистана в области регулирования сети Интернет

 

1. Международное сотрудничество Туркменистана в области регулирования сети Интернет осуществляется на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Туркменистана, а также устоявшихся в международной практике стандартов и процедур.

2. Уполномоченные государственные органы в области регулирования развития и использования сети Интернет в пределах своих полномочий:

1) представляют и защищают интересы государства в области развития и использования сети Интернет;

2) взаимодействуют с уполномоченными органами иностранных государств, межправительственными и международными организациями, а также координируют вопросы международного сотрудничества в области развития и использования сети Интернет, осуществляемого государством, его гражданами и организациями;

3) обеспечивают выполнение обязательств государства, вытекающих из международных договоров Туркменистана в области развития и использования сети Интернет.

Часть третий признан утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 156-VI.

4. Физические и юридические лица иностранных государств, осуществляющие деятельность в области использования сети Интернет на территории Туркменистана, пользуются правовым режимом, установленным для физических и юридических лиц Туркменистана, если иное не установлено законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

5. Компетентные судебные и правоохранительные органы Туркменистана по вопросам оказания правовой помощи по преступлениям в сфере компьютерной информации взаимодействуют с компетентными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Туркменистана или на основе принципа взаимности путём направления и исполнения запросов.

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в порядке, предусмотренном соответствующими международными договорами Туркменистана.

 

Статья 33. Расхождения (коллизия) между законодательством Туркменистана и иностранным законодательством и международными договорами

 

1. Если при разрешении споров, связанных с пользованием сети Интернет с территории Туркменистана, возникает коллизия законодательства Туркменистана и иностранного законодательства, то действует норма законодательства Туркменистана.

2. Если при разрешении споров, связанных с пользованием сети Интернет с территории Туркменистана, возникает коллизия законодательства Туркменистана и международных договоров Туркменистана, то действуют нормы международных договоров Туркменистана.

 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Президент                                                               Гурбангулы

Туркменистана                                                       Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

20 декабря 2014 года

№ 159-V.