Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet

ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 136-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 18.08.2015 ý. № 269-V, 26.03.2016 ý. № 375-V we 04.11.2017 ý. № 633-V Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda ýerine ýetiriş önümçiligini ýöretmegiň guramaçylyk-hukuk esaslaryny, şeýle hem kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär

 

I bölüm. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda.Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda kanunçylyk

 

1. Türkmenistanyň ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de ýerine ýetiriş önümçiligini we kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger-de Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulanlardan başga kadalar bellenen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

2-nji madda. Ýerine ýetiriji edaralar

 

Kazyýet we ygtyýarly edaralaryň (wezipeli adamlaryň) kararlarynyň ýerine ýetirilmegi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirliginiň, onuň welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetlerindäki bölümleriniň, şeýle-de etrap we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijileriniň üstüne ýüklenýär.

 

3-nji madda.Ýerine ýetiriş önümçiliginiň wezipeleri

 

Ýerine ýetiriş önümçiliginiň wezipeleri raýat, arbitraž we administratiw işler boýunça çözgütleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň, jenaýat işleri boýunça hökümleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň emläkden töleg tutup almak meselesi boýunça degişli böleginiň hökmany we öz wagtynda ýerine ýetirilmegi, şeýle hem şu Kanunda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda beýleki edaralaryň çözgütleriniň we kararlarynyň, daşary ýurt döwletleriň kazyýetleriniň, arbitražlarynyň kararlarynyň Türkmenistanyň kanunçylgynyň hereket edýän kadalara laýyklykdaýerine ýetirilmegi bolup durýar.

 

4-nji madda.Ýerine ýetiriş önümçiligi barada kanunçylygynyň hereket edýän çygry

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça ýerine ýetiriş hereketleri ýerine ýetiriş hereketleriniň ýerine ýetirilýän wagtynda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt döwletleriniň ýerine ýetiriş resminamalary boýunça ýerine ýetiriş önümçiligi, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan başga kada gelip çykmaýan bolsa, Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

5-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň dili

 

1. Türkmenistanda kazyýet ýerine ýetiriş önümçiligi döwlet dilinde ýöredilýär.

2. Kazyýet ýerine ýetiriş önümçiliginiň ýöredilýän dilini bilmeýän taraplar üçin ene dilinde ýa-da başga bilýän dilinde düşündiriş bermek, towakganama bildirmek, şikaýat etmek we ýerine ýetiriş önümçiligi bilen tanyşmak hem-de şu Kanunda kesgitlenen tertipde terjimeçiniň hyzmatyndan peýdalanmak hukugy üpjün edilýär.

 

6-njy madda.Ýerine ýetiriş resminamalarynyň görnüşleri

 

1. Şu aşakdakylar ýerine ýetiriş önümçiligine degişli resminamalardyr:

1) кazyýetleriň (kazylaryň) çözgütleri, hökümleri, kesgitnamalary we kararlary esasynda, şeýle hem kazyýetler tarapyndan tassyklanylan barlyşyk ylalaşyklary, bitaraplar kazyýetleriniň çözgütleri, halkara kazyýetleriniň we arbitraž kazyýetleriniň hem-de daşary ýurt döwletleriň kazyýetleriniň çözgütleri esasynda berilýän ýerine ýetirişnamalary;

2) notarial hereketleri amala aşyrýan edaralaryň ýerine ýetiriş ýazgylary;

3) Türkmenistanyň kazyýetleriniň arbitraž işleri boýunça buýruklary;

4) töleýji tarapyndan möhletinde tölenmedik we akseptlenen töleg tabşyrygy;

5) zähmet jedelleri baradaky toparlaryň çözgütleri ýa-da kärdeşler arkalaşygynyň guramasynyň kararlary esasynda berilýän şahadatnamalar;

6) kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri baradaky toparlaryň pul tölegleri hakyndaky kararlary;

7) tölegleri raýatlardan jedelsiz tertipde töledip almak hakynda administratiw edaralar we wezipeli adamlar tarapyndan berilýän kararlar;

8) administratiw hukuk bozulmalary barada işlere seretmäge ygtyýarly edaralaryň wezipeli adamlarynyň kararlary;

9) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde raýatlardan, kärhanalardan, edaralardan, guramalardan, jemgyýetçilik guramalaryndan ýetirilen zyýany töledip almak hakynda Geňeşiň kararlary;

10) ýaşaýyş jaýyny baş-başdaklyk edip eýelän ýa-da ýykylmak howpy abanýan jaýlarda ýaşaýan raýatlary mejbury göçürmek baradaky prokuroryň kararlary;

11) aliment tölemek hakynda şertnamalar;

12) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýerine ýetirilmäge degişli beýleki resminamalar.

2. Resminamalaryň ýerine ýetirilmäge degişlidigi ýa-da degişli däldigi barada mesele ýüze çykanda, şol mesele kazynyň kesgitnamasy bilen çözülýär.

3. Ýerine ýetiriş resminamasynyň asyl nusgasy ýitirilen halatynda, şu Kanunda bellenilen tertipde şu namany beren edara tarapyndan berilýän onuň öwezligi ýerine ýetirmek üçin esas bolup durýar.

 

7-nji madda. Ýerine ýetiriş namasynyň mazmuny

 

1.Ýerine ýetiriş namasynda şu aşakdakylar görkezilmelidir:

1) ýerine ýetiriş namasyny beren kazyýetiň ady;

2) ýerine ýetirilmäge degişli iş;

3) çözgüdiň çykarylan senesi;

4) çözgüdiň netijesi (sözme-söz görkezilýär);

5) çözgüdiň kanuny güýje giren senesi;

6) ýerine ýetiriş namasynyň berlen senesi;

7) algydaryň we bergidaryň ady, atasynyň ady, familiýasy, doglan ýeri we senesi, olaryň salgylary, işleýän ýa-da okaýan ýeri, pensiýa alýan ýeri, eger-de olar ýuridik şahslar bolup durýan bolsalar, onda hasaplaşyk hasaplarynyň maglumatlary, bank maglumatlary, eger-de zyýan jenaýatyň netijesinde ýetirilen bolsa, onda bergidaryň iş kesilen maddasy görkezilýär, aliment töledip almak hakyndaky işler boýunça aliment tölenilmeli çaganyň ady, doglan güni, aýy we ýyly görkezilmelidir.

2. Ýerine ýetiriş namasy kazy, kazyýetiň kätibi tarapyndan gol çekilýär we kazyýetiň möhri bilen tassyklanylýаr.

3. Beýleki edaralar we wezipeli adamlar tarapyndan berlen ýerine ýetiriş resminamalarynyň mazmuny Türkmenistanyň degişli kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

4.Eger-de ýerine ýetirilmäge degişli çözgüt şübhe döredýän bolsa, kazyýet ýerine ýetirijisi işe sereden kazyýetiň şol çözgüdi düşündirmegini haýyş etmäge haklydyr. Kazyýet ýerine ýetirijisi beýleki ýerine ýetirilmäge degişliýerine ýetiriş resminamalary boýunça hem olary beren edaralardan we wezipeli adamlardan düşündirilmegini talap etmäge hukugy bardyr.

 

II bölüm. KAZYÝET ÝERINE ÝETIRIJILERI

 

8-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisi

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi – döwlet gullugynda durýan we  kazyýet namalaryny hem-de beýleki edaralaryň namalaryny ýerine ýetirmek boýunça kanun esasynda onuň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirýän wezipeli adamdyr.

Kazyýet ýerine ýetirijisi öz başlangyjy boýunça ýerine ýetiriş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça çäreleri görmäge haklydyr, algydaryň arzasy boýunça bolsa şeýle çäreleri görmäge borçludyr.

2. Kazyýet ýerine ýetirijileri kazyýetleriň düzüminde durýarlar we şu aşakdakylar tarapyndan wezipä bellenýärler:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijileri – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirliginiň başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan;

2) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijileri – şol kazyýetleriň başlyklarynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti bilen ylalaşylyp, welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary tarapyndan.

3. Kazyýetlerde iki we şondan köp kazyýet ýerine ýetirijisi bolan ýagdaýynda olaryň biri uly kazyýet ýerine ýetirijisi diýlip bellenilýär we beýleki kazyýet ýerine ýetirijileriniň işine ýolbaşçylyk edýär.

 

9-njy madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işine gözegçilik etmek

 

Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işine Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirligi, welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň bölümleri we degişli kazyýetler gözegçilik edýärler.

 

10-njy madda. Kazyýet ýerine ýetirijisine bildirilýän talaplar

 

1. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan, ýigrimi üç ýaşyna ýeten, ýokary ýuridik bilimi bolan, Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bildirilýän hünär talaplaryna laýyk gelýän, özüniň iş we şahsy sypatlary boýunça öz üstüne ýüklenen borçlary ýerine ýetirmäge ukyply we hünär synagyndan geçen adam kazyýet ýerine ýetirijisi wezipesine bellenip bilner.

2. Kazyýet ýerine ýetirijileri ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanan bir nusgadaky geýim, tapawutlandyryş nyşanlary bilen üpjün edilýär.

 

11-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň maddy üpjünçiligi we durmuş goraglylygy

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijilerine Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda hünär derejeleri berilýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijilerine hünär derejelerini bermegiň tertibi we onuň üçin goşmaça tölegleriň möçberleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

3. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň maddy üpjünçiligi Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň kanuny talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da onuň ýerine ýetirilmegine päsgelçilik döredilmegi, gulluk işi bilen baglanyşykly kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýa-da onuň maşgala agzalarynyň masgaralanylmagy, haýbat atylmagy, güýç ulanylmagy ýa-da janyna, saglygyna, emlägine kast edilmegi, gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegine päsgel berýän beýleki hereketler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

5. Eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhananyň, edaranyň, guramanyň binasyna, jaýyna ýa-da çägine, şeýle-de bergidaryň emläginiň saklanýan ýaşaýyş jaýyna ýa-da beýleki binalara gulluk şahadatnаmasyny görkezmek bilen girmegine ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň beýleki kanuny işine päsgel berlende, kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda ykrarnama düzýär we resminamalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda degişli adamlary jogapkärçilige çekmek meselesini çözmek üçin ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylýan ýerindäki kazyýete berýär.

6. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralary ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäç kazyýet ýerine ýetirijilerini abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmäge borçludyrlar.

7. Ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak boýunça hasapda duran kazyýet ýerine ýetirijisiniň gulluk borçlaryny ýerine ýetiren wagtynda wepat bolan halatynda, wepat bolanyň maşgala agzalarynyň biriniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyndan ýaşaýyş jaý meýdanyny almak üçin hasapda durmaga hukugy bardyr.

 

12-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň utgaşdyryp işlemegi

 

Kazyýet ýerine ýetirijileri mugallymçylyk we ylmy-barlag işinden başga hak tölenýän beýleki iş bilen meşgul bolup bilmezler.

 

13-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuklary

 

Kazyýet ýerine ýetirijileriniň şulara hukugy bardyr:

1) ýerine ýetirilmäge degişli meseleler boýunça kararlar çykarmaga;

2) administratiw hukuk bozulmalary hakynda teswirnamalary düzmäge;

3) ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmagyň barşynda,şol sanda ýerine ýetirmegiň möhletini yza süýşürmek ýa-da ýerine ýetirmegiň usulyny we tertibini üýtgetmek bilen möhletlere bölmek, şeýle hem aliment töletmek, çaga almak, adamyň janyna we saglygyna zelel ýetirmek, döwlete zyýan ýetirmek we emläk bilen bagly beýleki işler boýunça jogap berijini, bergidary gözlemek hakynda kazyýete teklipleri girizmäge;

4) önümçilikde bolan ýerine ýetiriş resminamalary boýunça raýatlary we wezipeli adamlary çagyrmaga;

5) eýeçiligiň görnüşine garamazdan edaralarda, kärhanalarda, guramalarda, şol sanda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işibilen meşgullanýan fiziki şahslar tarapyndan ýerine ýetiriş resminamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrmaga;

6) aýry-aýry ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmagyň meseleleri boýunça tabşyryklar bermäge;

7) bergidarlaryň, şeýle hem olarda bergidara degişli bolan emlägiň bardygyny tassyklaýan maglumatlar bolan ýagdaýynda beýleki adamlaryň eýeleýän ýa-da olara degişli bolan ýaşaýyş jaýlaryna güwäleriň, ýaşaýyş jaý ulanyş edaralarynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda girmäge, zerur halatynda bolsa ýaşaýyş jaýlary we desgalary mejbury açmaga, gözden geçirilişi geçirmäge;

8) ýerine ýetiriş resminamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça eýeçiligiň görnüşine garamazdan edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylary we beýleki wezipeli adamlary tarapyndan gaýragoýulmasyz kabul edilmäge;

9) ýüze çykarylan emlägi surata düşürmäge we wideoýazgysyny geçirmäge;

10) bergidarlaryň banklarda bar bolan pul serişdelerini we gymmatly kagyzlaryny Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen  tertipde gozgamasyz etmäge;

11) şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalary berjaý etmek bilen emlägiň degişliligi aýdyňlaşdyrylýança ony wagtlaýyn gozgamasyz etmäge;

12) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bergidaryň emlägini gozgamasyz etmäge, emläk ýazgysynyň sanawyny düzmäge, möhürlemäge, almaga, şeýle emlägi saklamak üçin bermäge we ýerlemäge;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde algydaryň we bergidaryň ulagyny alnan emlägi daşamak üçin, ony saklamak üçin – kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň jaýlaryndan peýdalanmaga;

14) kazyýet namalaryny ýerine ýetirmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrýan adamlary jogapkärçilige çekmek hakynda degişli edaralara teklipnamalary girizmäge;

15) ýerine ýetiriş resminamalary ýerine ýetirilende zerurlyk ýüze çykanda, aýry-aýry ýerine ýetiriş hereketlerini geçirmegi beýleki etraplaryň ýa-da etrap hukukly şäherleriň kazyýet ýerine ýetirijilerine tabşyrmaga;

16) ýerine ýetiriş önümçiligi hakynda kanunçylykda göz öňünde tutulan beýleki hereketleri amala aşyrmaga.

 

14-nji madda.Ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda uly kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuklary

 

1. Şu Kanunyň 13-nji maddasynda göz öňünde tutulanlardan başga uly kazyýet ýerine ýetirijisiniň hukuklary şulardan ybaratdyr:

1) degişli kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guraýar we oňa ýolbaşçylyk edýär;

2) ýerine ýetiriş resminamalarynyň öz wagtynda we doly ýerine ýetirilmegi boýunça degişli işleri alyp barýar;

3) kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararlaryny we namalaryny tassyklaýar;

4) kazyýetiň çözgütleri esasynda bergidary, onuň emlägini ýa-da çagasyny, şeýle-de jogap berijini gözlemegi guraýar;

5) töletdirilen pul serişdelerini algydarlaryň arasynda bölmek meselesini çözýär;

6) şu Kanunda göz öňünde tutulan beýleki hukuklardan peýdalanýar.

2. Uly kazyýet ýerine ýetirijisiniň üstüne şu Kanunyň 15-nji maddasynda göz öňünde tutulan borçlar ýüklenýär.

 

15-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň borçlary

 

Kazyýet ýerine ýetirijisi şu aşakdakylara borçludyr:

1) hak islegini üpjün etmek hakynda kazyýetiň kesgitnamasyny we kararyny ýerine ýetirmäge;

2) taraplara ýa-da olaryň wekillerine ýerine ýetiriş önümçiliginiň materiallary bilen tanyşmak, olardan göçürmeler etmek, nusgalar almak mümkinçiligini döretmäge;

3) ýerine ýetiriş önümçiligi we taraplaryň ýüz tutmalary babatda arzalara seretmäge we olar boýunça çözgütleri kabul etmäge;

4) ýerine ýetirişiň barşynda taraplaryň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmäge;

5) özüne berlen hukuklary şu Kanuna laýyklykda peýdalanmaga, öz işinde fiziki hem-de ýuridik şahslaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň kemsidilmegine ýol bermezlige;

6) ýerine ýetiriş önümçiligi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki hereketleri amala aşyrmaga.

 

16-njy madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň hereketleri barada şikaýat etmek we teklipnama getirmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk boýunça hеrеkеtlеri ýa-da şonuň ýaly hеrеkеtlеri etmеkdеn ýüz döndеrmеgi barada algydar ýa-da bеrgidar tarapyndan şikaýat edilip bilner, şeýle-de prokuror tarapyndan teklipnama getirilip bilnеr.

Şikaýat ýa-da teklipnama kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan şikaýat edilýän hereketler edilеndеn soň ýa-da hеrеkеtleriň wagty wе ýеri hakynda mälim edilmеdik adamlara habar berlenden soň on günüň dowamynda kazyýet ýerine ýetirijisi haýsy kazyýetiň ýanynda işleýän bolsa, şol kazyýete ýa-da tabynlylyk tertibinde ýokarda durýan edara berlip bilner.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň hеrеkеtlеri baradaky şikaýata ýa-da teklipnama Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kanunçylygyna laýyklykda kazyýet mеjlisindе garalýar. Mеjlisiň boljak wagty wе ýеri hakynda algydara, bеrgidara wе teklipnama getiren prokurora habar bеrilýär, ýönе olaryň mеjlisdе bolmazlygy şikaýataýa-da teklipnama seretmek üçin päsgеlçilik bolup bilmеz.

3. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň hеrеkеtlеri babatdaky mеsеlе boýunça kazyýetiň çykaran kеsgitnamasy barada hususy şikaýat wе hususy teklipnama bildirilip bilnеr.

 

17-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň karary

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyranda kabul eden çözgütleri (ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmak, yzyna gaýtarmak we ş.m) ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplarynyň we beýleki şahslaryň bähbitlerine degýän bolsa, kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş önümçiligine goşulýan degişli karar çykarýar.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararynda şu aşakdakylar görkezilmelidir:

– kararyň çykarylan senesi we ýeri;

karary çykaran adamyň wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady;

– karar çykarylýan ýerine ýetiriş önümçiligi;

– seredilýän meseläniň mazmuny;

kazyýet ýerine ýetirijisiniň ulanan kanunyna we kadalaşdyryjy hukuk namalaryna salgylanma bilen çözgüdi kabul etmek üçin esas;

– seredilýän mesele boýunça netije;

karara şikaýat etmegiň ýa-da teklipnama getirmegiň tertibi we möhleti.

3. Ýerine ýetiriş önümçiligini gozgamakdan ýüz döndermek hakyndaky kararda ýerine ýetiriş resminamasynyň ady we belgisi görkezilýär.

4. Kazyýet ýerine ýetirijisi öz başlangyjy ýa-da ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýanyň arzasy boýunça, kararda goýberilen hasap ýa-da beýleki ýalňyşlyklary özüniň karary bilen düzedip biler.

5. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň karary Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň, onuň orunbasarlarynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirliginiň başlygynyň,welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň, olaryň orunbasarlarynyň karary bilen, şeýle-de şikaýat edilende ýa-da teklipnama getirilende degişli kazyýet tarapyndan ýatyrylyp bilner.

 

18-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararyna şikaýat etmek we teklipnama getirmek

 

1. Ýerine ýetiriş namalary boýunça kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararyna, ol barada habar edilenden soňra on günüň dowamynda kazyýet ýerine ýetirijisi haýsy kazyýetiň ýanynda işleýän bolsa şol kazyýete, ýa-da tabynlylyk tertibinde algydar ýa-da bergidar tarapyndan ýokarda durýan edara şikaýat edilip bilner.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararyna şu Kanunda göz öňünde tutulan tertipde prokuror tarapyndan teklipnama getirilip bilner.

 

19-njy madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň talaplaryny ýerine ýetirmegiň hökmanylygy

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde bildirýän talaplarynyň Türkmenistanyň çägindäki fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmanydyr.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisine ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan maglumat, resminamalar we olaryň nusgalary kazyýet ýerine ýetirijisiniň talap etmegi boýunça bellenilen tertipde mugt berilmäge degişlidir.

3. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi, şeýle hem onuň ygtyýarlyklarynyň amala aşyrylmagyna päsgelçiligiň döredilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 

20-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň durmuş taýdan goraglylygy

 

1. Döwlet kazyýet ýerine ýetirijileriniň durmuş taýdan goraglylygyny kepillendirýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi wezipe borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda aradan çykan halatynda Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde kesgitlenen tertipde we möçberde birwagtlaýyn kömek puly tölenýär.

3. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda saglygyna, emläklerine ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Gulluk borçlaryny ýerine ýetirenlerinde kazyýet ýerine ýetirijileri jemgyýetçilik ulaglarynyň hyzmatlaryndan (taksiden başga) mugt peýdalanýarlar, şeýle hem gulluk saparlaryna gitmek üçin howa, demir ýol, deňiz, derýa ulag serişdesine ýol peteklerini nobatsyz satyn almaga hukugy bardyr.

 

21-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň jogapkärçiligi

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan hukuk bozulmalara ýol berilmegi ýa-da wezipe ygtyýarlyklarynyň talaba laýyk ýerine ýetirilmezligi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň bikanun ýerine ýetiriş hereketleri netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde dolunmaga degişlidir.

 

22-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirliginiň ygtyýarlyklary

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirligi (mundan beýläk – müdirlik) öz işini Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň buýrugy bilen tassyklanan Düzgünnama laýyklykda amala aşyrýar.

2. Müdirligiň işgärlerini höweslendirmegiň we düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmegiň tertibi Düzgünnama laýyklykda bellenilýär.

3. Müdirlik Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýerine ýetiriş önümçilikleriniň hasabynyň ýöredilmegini we saklanylmagyny üpjün edýär. Ýerine ýetiriş resminamalaryny we ýerine ýetiriş önümçiliginiň beýleki resminamalaryny almak diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda ýa-da Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksiniň talaplaryna laýyklykda mümkindir.

4. Ýerine ýetiriş önümçiligini açmagyň, alyp barmagyň, hasabyny ýöretmegiň we saklamagyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tassyklanan Gollanma bilen kesgitlenilýär.

5. Müdirligiň işgärleri ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşanlarynda kazyýet ýerine ýetirijileri üçin göz öňünde tutulan hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

23-nji madda. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça bölümleri

 

1. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça bölümleri:

1) degişli kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramagy we gözegçilik etmegi amala aşyrýarlar;

2) buýruklaryň, usuly maslahatlaryň we görkezmeleriň ýerine ýetirilmegini guraýarlar;

3) kazyýet ýerine ýetirijileriniň hereketleri barada fiziki we ýuridik şahslaryň şikaýatlaryna we arzalaryna garaýarlar;

4) bölümiň işi boýunça statistik hasabatyň we arhiw işiniň ýöredilmegini guraýarlar;

5) şu Kanunda göz öňünde tutulan tertipde ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrýarlar;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki işi amala aşyrýarlar.

2. Bölümiň işgärleri ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşanlarynda kazyýet ýerine ýetirijileri üçin göz öňünde tutulan hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

24-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini maliýeleşdirmek we olaryň maddy-tehniki üpjünçiligi

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini maliýeleşdirmek we olaryň maddy-tehniki üpjünçiligi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Кazyýet ýerine ýetirijileri bellenen tertipde ýörite ulag serişdeleri bilen üpjün edilýär.

 

25-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň şahadatnamasy

 

Türkmenistanyň kazyýet ýerine ýetirijilerine Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan tassyklanylýan nusgada gulluk şahadatnamalary berilýär.

 

III bölüm. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGI

 

I BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGINIŇ

MÖHLETLERI

 

26-njy madda. Ýerine ýetiriş namasyny bermek

 

1. Ýerine ýetiriş namasy karar kanuny güýje girenden soň kazyýet tarapyndan algydara berilýär ýa-da onuň haýyşy boýunça ýerine ýetirilmegi üçin kazyýete gös-göni iberilýär, ýerine ýetiriş namasynyň haýal etmän ýerine ýetirilmäge degişli halatlary muňa girmeýär.

2. Emlägi muzdsuz almak, döwletiň haýryna pul serişdelerini töledip almak, jenaýatyň edilmegi bilen baglylykda eýeçiligiň görnüşine garamazdan ýuridik şahslaryň emlägine ýetirilen zyýany töledip almak, aliment töletmek, maýyplyk, hünär keseli ýa-da onuň zähmet borçlaryny ýerine ýetirende saglygyna ýetirilen başga zeper, şeýle hem ekleýjiniň aradan çykmagy bilen ýetirilen zeleliň öwezini dolmak, işgäri işden bikanun boşatmak ýa-da başga işe geçirmek, işgäri işe ýa-da wezipä dikeltmek hakyndaky kazyýet namalarynyň ýerine ýetirilmezliginde günäkär bolan wezipeli adamlardan pul serişdelerini töledip almak babatdaky halatlarda ýerine ýetiriş namany kazyýet ýerine ýetirijisi öz başlangyjy boýunça ýerine ýetirmek üçin iberýär, bu hakda degişlilikde maliýe edaralaryna ýa-da algydara habar berýär.

3. Her bir çözgüt boýunça bir ýerine ýetiriş namasy berilýär. Eger-de ýerine ýetiriş namasy boýunça ýerine ýetirmegiň dürli ýerlerde amala aşyrylmagy zerur bolsa ýa-da çözgüt birnäçe hak isleýjileriň bähbitleri babatda ýa-da birnäçe jogap berijiniň garşysyna çykarylan bolsa, onda kazyýet hak isleýjiniň haýyşy boýunça birnäçe ýerine ýetiriş namasyny berip biler, şunda ol ýerine ýetiriş namasy boýunça ýerine ýetirilmeli ýeri ýa-da şol ýerine ýetiriş namasyboýunça çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеli bölеgini takyk görkеzmеlidir.

4. Algydaryň haýyşy boýunçaraýdaş jogap bеrijilеrdеn pul tölеdip almak hakyndaky höküm ýa-da çözgüt esasynda olaryň sanyna laýyklykda birnäçе ýerine ýetiriş namasy bеrlip bilnеr. Hеr bir ýerine ýetiriş namasynda berginiň umumy möçberi görkеzilmеlidir wе ähli raýdaş jogap bеrijilеr sanalyp gеçilmеlidir hеm-dе olaryň her biriniň jogapkärçiligi görkеzilmеlidir.

 

27-nji madda. Ýerine ýetiriş resminamalaryny ýerine ýetirmek üçin bermegiň möhletleri

 

1. Ýerine ýetiriş resminamalary şu aşakdaky möhletlerde mejbury ýerine ýetirmek üçin berlip bilner:

1) kazyýetiň çözgütleri esasynda berilýän kazyýetleriň ýerine ýetiriş namalary we buýruklary – üç ýylyň dowamynda;

2) kazyýetleriň administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işler boýunça çykarylan kararlary – eger başga möhletler bellenilmedik bolsa, bir ýylyň dowamynda;

3) administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işlere garamaga ygtyýarly edaralaryň (wezipeli adamlaryň) kararlaryny mejbury ýerine ýetirmek hakynda kazyýetleriň kararlary – bir ýylyň dowamynda;

4) prokurorlaryň kararlary, arbitraž işleri boýunça buýruklar – üç aýyň dowamynda;

5) şu Kanunyň 6-njy maddasynda sanalyp geçilen beýleki kararlary we ýerine ýetiriş resminamalaryny bermegiň möhletleri Türkmenistanyň degişli kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

2. Görkezilen möhletler aşakdaky tertipde hasaplanylýar:

1) emläk tutumlary baradaky kazyýet çözgütleri esasynda berlen ýerine ýetiriş namalary ýerine ýetirilende – kazyýet çözgüdi kanuny güýje girenden ýa-dakazyýet çözgüdini ýerine ýetirmegiň möhleti gaýra goýlanda ýa-da möhletlere bölünende bellenilen möhlet gutarandan soňra yz ýanyndaky günden, haçan-da kazyýet çözgüdi haýal etmän ýerine ýetirilmäge degişli bolan halatlarda bolsa – ol çykarylandan soňra yz ýanyndaky günden;

2) administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işler boýunça çykarylan  kararlar boýunça we galan ähli ýerine ýetiriş resminamalary boýunça – olar berlenden soňra yz ýanyndaky günden.

3. Yzygiderli tölegleri töletmek hakynda kararlar (aliment töletmek, maýyplyk ýa-da saglyga başga zeper ýetirmek bilen ýetirilen zeleliň öwezini dolmak we beýlekiler) ýerine ýetiriş resminamalary tölegleriň edilmäge degişli ähli wagtyň dowamynda güýjüni saklaýarlar. Bu halatlarda möhletler her bir töleg üçin aýratynlykda hasaplanylýar.

 

28-nji madda. Ýеrinе ýеtirmek üçin berlen ýerine ýetiriş resminamasynyň möhlеtiniň arasynyň kеsilmеgi

 

1. Ýerine ýetiriş resminamasy ýеrinе ýеtirmek üçin berlende möhlеtiň geçmeginiň şu halatlarda arasy kеsilýär:

ýerine ýetiriş resminamasy ýеrinе ýеtirmek üçin berlende;

– çözgüt bеrgidar tarapyndan kеm-käslеýin ýеrinе ýеtirilende.

2. Möhlеtiň gеçmеginiň arasy kеsilеndеn soň möhlеtiň geçmegi täzеdеn başlanýar, şunda arasy kеsilmеzdеn öň gеçеn wagt täzе möhlеtiň hasabyna goşulmaýar.

3. Doly ýa-da kеm-käslеýin töletmek mümkinçiligi bolmansoň ýerine ýetiriş resminamasy algydara gaýtarylan halatynda täzе möhlеt şol resminamanyň algydara gaýtarylyp bеrlеn günündеn hasaplanyp başlanylýar.

 

29-njy madda. Ýerine ýetiriş resminamasyny ýеrinе ýеtirmäge bermek üçin gеçirilеn möhlеti dikеltmеk

 

1. Ýerine ýetiriş resminamasyny ýеrinе ýеtirmäge bermek üçin möhlеti gеçirеn algydar gеçirilеn möhlеti dikеltmеk hakyndaky arza bilen çözgüdi çykaran kazyýete ýa-da ýеrinе ýеtirilmеli ýеrindäki kazyýete ýüz tutmaga haklydyr. Arza iş ýörediş kanunçylygynda kesgitlenen tertipde kazyýetiň mеjlisindе garalýar. Mеjlisiň geçiriljek wagty wе ýеri hakynda işе gatnaşýan adamlara habar bеrilýär, ýönе olaryň mеjlisе gеlmеzligi gеçirilеn möhlеti dikеltmеk hakyndaky mеsеläni çözmеk üçin päsgеlçilik bolup bilmеz. Gеçirilеn möhlеti dikеltmеk mеsеlеsi boýunça kazyýetiň çykaran kesgitnamasyna şikaýat ýa-da teklipnama getirilip bilnеr.

2. Ýerine ýetiriş resminamasyny ýеrinе ýеtirmäge bermek üçin möhlеtiň geçirilmeginiň sebäpleri kazyýet tarapyndan esasly diýlip ykrar edilen halatynda, möhlеt dikеldilip bilnеr.

 

30-njy madda.Ýerine ýetirilmäge degişli resminamany önümçilige kabul etmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi kanunda bellenilen talaplara laýyk gelýän ýerine ýetiriş resminama özüne gelip gowşandan soň, üç gije-gündizden gijä galman ýerine ýetiriş önümçiligini gozgaýar we bu hakda karar çykarýar.

2. Şol bir wagtda kazyýet ýerine ýetirijisi şu Kanunda göz öňünde tutulan ýerine ýetiriş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça çäreler görýär.

3. Şunda kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş resminamasyny meýletin ýerine ýetirmek üçin bergidaryň esaslandyrylan ýazmaça arzasy boýunça ýerine ýetiriş önümçiliginiň gozgalan gününden başlap bäş günmöhlet belleýär, haýal etmän ýerine ýetirilmäge degişli ýerine ýetiriş resminamalary muňa degişli däldir.

4. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen ýerine ýetiriş önümçiligi gozgalan pursadyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tölegiň möhleti gijikdirilendigi üçin jerime (puşmana) tölegleri hasaplanylmaýar.

 

II BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGINE

GATNAŞYJYLAR

 

31-nji madda.Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan taraplar we beýleki şahslar

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan taraplar diýlip algydar we bergidar hasap edilýär. Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan şahslar diýlip taraplar we olaryň wekilleri hasap edilýär. Wekiliň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan talaplara laýyklykda resmileşdirilýär.

2. Peýdasyna ýa-da bähbitlerine ýerine ýetiriş resminamasy berlen fiziki ýa-da ýuridik şahs algydar bolup durýar.

3. Ýerine ýetiriş resminamasynda göz öňünde tutulan talaplary ýerine ýetirmäge borçly bolan fiziki ýa-da ýuridik şahs bergidar bolup durýar.

4. Ýerine ýetiriş önümçiligine algydarlaryň ýa-da bergidarlaryň birnäçesi gatnaşyp biler. Olaryň her biri ýerine ýetiriş önümçiligine özbaşdak gatnaşýar ýa-da ýerine ýetiriş önümçiliginde öz bähbitlerine wekilçilik etmegi başga gatnaşyja tabşyryp biler, haçan-da ýerine ýetiriş resminamasy boýunça bergidaryň üstüne diňe onuň özüniň amala aşyryp biljek borçnamalarynyň ýüklenen halatlary muňa girmeýär.

5. Zerur halatlarda kazyýetleriň we beýleki edaralaryň kararlarynyň ýerine ýetirilmeginiň gyşarnyksyzlygyny üpjün etmek maksady bilen içeri işler edaralarynyň işgärleri, lukmanlar we beýleki degişli edaralaryň işgärleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu işe çekilip bilner.

 

32-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan taraplaryň hukuklary we borçlary

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplary ýerine ýetiriş önümçiliginiň materiallary bilen tanyşmaga, olardan göçürmeler etmäge, nusgalaryny almaga, goşmaça materiallary bermäge, towakganama bilen ýüzlenmäge, ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagyna gatnaşmaga, ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagynyň barşynda dilden we ýazmaça düşündirişler bermäge, ýerine ýetiriş önümçiliginiň barşynda döreýän ähli meseleler boýunça öz delillerini getirmäge we pikirini aýtmaga, ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan beýleki adamlaryň towakganamalaryna we delillerine garşylyk bildirmäge, ynanmazlyk bildirmäge, ýerine ýetiriş önümçiliginiň meseleleri boýunça kazyýet ýerine ýetirijisiniň hereketlerine ýa-da kararlaryna şikaýat etmäge hukuklydyrlar.

2. Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan taraplar özlerine berlen ähli hukuklardan peýdalanýarlar, şeýle hem ýerine ýetiriş önümçiligi hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny ýerine ýetirmäge borçludyrlar.

 

33-nji madda.Ýerine ýetiriş önümçiliginde hukuk oruntutarlyk

 

1. Bergidary çalşyrmak zerurlygy ýüze çykan halatynda (raýatyň aradan çykmagy, ýuridik şahsyň üýtgedilip guralmagy, talabyň başga birine berilmegi, berginiň başga birine geçirilmegi) kazyýet ýerine ýetirijisi bergidary onuň hukuk oruntutaryna çalşyrmak hakynda kesgitnama çykarmak baradaky teklip bilen çözgüdi çykaran kazyýete teklipnama ibermelidir.

2. Hukuk oruntutar üçin onuň ýerine ýetiriş önümçiligine girmeginden öň amala aşyrylan ähli hereketler olaryň bergidar üçin hökmany bolandaky ýaly derejede hökmanydyr.

 

34-nji madda. Taraplaryň wekilleriniň ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşmagy

 

1. Fiziki şahslaryň hut özleri ýa-da öz wekilleriniň üsti bilen ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşyp bilerler.Fiziki şahsyň ýerine ýetiriş önümçiligine hut özüniň gatnaşmagy ony wekil edinmek hukugyndan mahrum etmeýär. Eger-de bergidaryň üstüne ýerine ýetiriş resminamasyboýunça onuň diňe hut özüniň ýerine ýetirip biljek borçlary ýüklenen bolsa, onda wekiliniň üsti bilen hereket etmäge bergidaryň haky ýokdur.

2. Ýerine ýetiriş önümçiligine guramalaryň gatnaşmagy olaryň edaralarynyň üsti bilen amala aşyrylýar, olar Türkmenistanyň kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, şeýle hem esaslandyryjy resminamalary bilen özlerine berlen ygtyýarlyklaryň çäklerinde ýa-da görkezilen edaralaryň wekilleriniň üsti bilen hereket edýärler.

3. Wekiliň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda berlen we resmileşdirilen ynanç haty bilen tassyklanylýar.

4. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň tarapynyň wekili onuň adyndan ýerine ýetiriş önümçiligi bilen baglanyşykly ähli hereketleri amala aşyrmaga haklydyr.

5. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň tarapynyň wekiline beren ynanç hatynda şu aşakdaky hereketleri amala aşyrmak üçin onuň ygtyýarlyklary ýörite görkezilmelidir:

1) ýerine ýetiriş resminamasyny bermek we yzyna almak;

2) ygtyýarlyklary başga şahsa bermek (başga birine ynanmak);

3) kazyýet ýerine ýetirijisiniň hereketlerine şikaýat etmek;

4) berlen emlägi (şol sanda pul serişdelerini) almak;

5) barlyşyk ylalaşygyny baglaşmak.

6. On sekiz ýaşyna ýetmedik ýa-da biriniň hossarlygynda ýa-da howandarlygynda durýan adamlar ýerine ýetiriş önümçiliginde wekiller bolup bilmezler.

7. Kazylar, sülçiler, prokurorlar, deputatlar, ýerine ýetiriş önümçilik edaralarynyň we kazyýetleriň işgärleri ýerine ýetiriş önümçiliginde wekiller bolup bilmezler, olaryň ýerine ýetiriş önümçiligine kanuny wekiller hökmünde gatnaşan halatlary muňa girmeýär.

8. Eger şahs bu iş boýunça bähbitleri wekilçilik edýäniň bähbitlerine çapraz gelýän şahslara hukuk kömegini berýän ýa-da öň beren bolsa, şeýle hem eger ol ýerine ýetiriş önümçilik edarasynyň işgäri bilen garyndaşlyk gatnaşyklarynda durýan bolsa, wekil bolup bilmez.

 

35-nji madda. Kanuny wekiller

 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik şahslaryň, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen diýip hasap edilen şahslaryň hukuklaryny we kanun tarapyndan goralýan bähbitlerini ýerine ýetiriş önümçiliginde kanuny wekiller– ata-eneler, perzentlige alyjylar, hossarlar ýa-da howandarlar goraýarlar, bular özleriniň ygtyýarlylyklaryny tassyklaýan resminamalary getirip kazyýet ýerine ýetirijisine görkezýärler. Kanuny wekiller wekilçiligi edilýänleriniň adyndan ähli hereketleri amala aşyrýarlar,olary amala aşyrmaga bolan hukuk kanunda göz öňünde tutulan çäklendirmeler bilen wekilçiligi edilýänlerede gişlidir.

2. Kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen adamyň gatnaşýan ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça onuň wekili hökmünde nam-nyşansyz giden adamyň emlägi dolandyrylmaga berlen we Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde wekiller diýlip bellenilen şahslar wekil hökmünde çykyş edýärler.

3. Eger ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça mirasdaryň wekili hökmünde wesýetnamany ýerine ýetiriji ýa-da mirasy ynançly dolandyryjy gatnaşýan bolsa, onda öleniň ýa-da bellenilen tertipde ölen diýlip yglan edilen adamyň mirasdaryna habar edilýär.

4. Kanuny wekiller özleri tarapyndan wekil hökmünde saýlanan başga adama ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşmagy tabşyryp bilerler.

 

36-njy madda.Ýerine ýetiriş önümçiligine terjimeçiniň gatnaşmagy

 

1.Ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplary öz başlangyjy boýunça ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň teklibi boýunça terjimeçini çagyryp bilerler.

2. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň netijesine gyzyklanmaýan bolsa, kämillik ýaşyna ýeten, kämillik ukyby bolan,terjime etmek üçin bilinmegi zerur bolan dili bilýän islendik adam terjimeçi bolup biler.

3. Terjimeçiniň hyzmatyna mätäç adama ony çagyrmaga kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kesgitli wagt berilýär. Eger ol berlen möhletde terjimeçiniň gatnaşmagyny üpjün edip bilmese, terjimeçi kazyýet ýerine ýetirijisiniň karary bilen bellenilýär.

4. Terjimeçiniň özüniň ýerine ýetiren işi üçin hakalmaga hukugy bardyr.Oňa tölenen hak ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylara degişlidir.

5. Görnetin nädogry terjime eden halatynda terjimeçi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekilýär. Bu hakda oňa kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan ýazmaça duýdurylýar.

 

37-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligine güwäleriň gatnaşmagy

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri güwäleriň azyndan ikisiniň gatnaşmagynda amala aşyrylyp bilner.

2. Güwäleriň gatnaşmagy şu aşakdaky halatlarda hökmanydyr:

1) algydaryň ýa-da bergidaryň talap etmegi boýunça;

2) jaýa salmak ýa-da jaýdan çykarmak hakynda kararlar ýa-da bergidaryň emlägini gozgamasyz etmek, almak we bermek, onuň ýaşaýyş jaýyny, otaglaryny we zat saklanylýan jaýlaryny açmak, gözden geçirişi geçirmek bilen baglanyşykly hereketler, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki hereketler ýerine ýetirilende.

3. Ýerine ýetiriş hereketleriniň netijesine gyzyklanmaýan islendik kämillik ýaşyna ýeten, kämillik ukyby bolan adamlar güwäler hökmünde gatnaşdyrylyp bilner.

4. Taraplaryň, kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýakyn garyndaşlary we kazyýetiň işgäri güwä hökmünde gatnaşyp bilmezler.

5. Güwäleriň gatnaşýan ýerine ýetiriş hereketlerine başlanmazdan öň kazyýet ýerine ýetirijisi güwäniň ýerine ýetiriş hereketine gatnaşmagynyň tertibini düşündirýär.

6. Güwä özüniň haýsy ýerine ýetiriş hereketlerini geçirmek üçin çagyrylandygyny bilmäge haklydyr.

7. Güwä geçirilen ýerine ýetiriş hereketleri babatynda bellikler etmäge haklydyr. Güwäniň bellikleri degişli ykrarnama girizilmäge degişlidir.

8. Güwä gatnaşan ýerine ýetiriş hereketleriniň geçirilişiniň hakykat ýüzünde bolanlygyny, mazmunyny we netijelerini tassyklaýar.

9. Güwäniň özüniň güwä hökmünde ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagyna gatnaşmagy bilen baglanyşyklylykda çeken çykdajylarynyň öweziniň dolunmagyna bolan hukugy bardyr.

10. Güwälere tölenilýän pul möçberleri ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylara degişlidir.

 

38-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligine bilermeniň (hünärmeniň) gatnaşmagy

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda ýüze çykýan,ýörite bilimi talap edýän meseleleriň düşündirilmegi üçin kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplarynyň towakganamasy boýunça ýa-da öz başlangyjy boýunça bilermeni (hünärmeni) belläp biler. Zerur bolanda bilermenleriň (hünärmenleriň) birnäçesi bellenilip bilner. Kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda karar çykarýar.

2. Bilermen (hünärmen) diýlip ýerine ýetiriş hereketleriniň netijesine bähbidi bolmadyk, netijenama bermek üçin zerur bolan ýörite bilimi bolan adam bellenilip bilner.

3. Bilermen (hünärmen) ýerine ýetiriş önümçiliginiň materiallary bilen tanyşmaga, netijenama bermek üçin zerur bolan goşmaça materiallary talap etmäge, ýerine ýetiriş hereketlerine gatnaşmaga we ýerine ýetiren işi üçin hak almaga haklydyr. Bilermeniň (hünärmeniň) ýerine ýetiren işi üçin tölenen hak we beýleki çykdajylar – ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylara degişlidir.

4. Hünärmen görnetin nädogry düşündiriş berendigi üçin, öz borçlaryny ýerine ýetirmekden ýa-da çakylyk boýunça gelmekden bilkastlaýyn ýüz dönderendigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilik hakynda duýdurylýar.

5. Bilermen görnetin nädogry netijenama berendigi üçin, öz borçlaryny ýerine ýetirmekden ýa-da çakylyk boýunça gelmekden bilkastlaýyn ýüz dönderendigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilik hakynda duýdurylýar.

 

39-njy madda. Ýerine ýetiriş önümçiliginde ynanmazlyk bildirmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi, terjimeçi, bilermen (hünärmen), güwä, eger olar ýerine ýetiriş önümçiliginiň netijesinegös-göni ýa-da gytaklaýyn gyzyklanýan bolsalar ýa-da olaryň tarapgöýsüzligine şübhe döredýän, taraplar, olaryň wekilleri bilen garyndaşlyk gatnaşygynda bolsalar weTürkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşyp bilmezler.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen adamlar ynanmazlyk bildirmek üçin esaslar bolanda öz-özüne ynanmazlyk bildirmäge borçludyrlar. Ynanmazlyk bildirmek ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylyp başlanmazyndan öň delillendirilmelidir we ýazmaça görnüşde bildirilmelidir. Eger ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylyp başlanandan soň onuň üçin esas dörese we ol hakda mälim bolsa, ýerine ýetirmegiň barşynda ynanmazlyk bildirmäge ýol berilýär.

3. Kazyýet ýerine ýetirijisine ynanmazlyk bildirmek hakyndaky mesele kazyýet tarapyndan çözülýär, ol hakda delillendirilen karar çykarylýar.

4. Kazyýet ýerine ýetirijisine ynanmazlyk bildirilmegi kanagatlandyrylanda we kazyýetde başga kazyýet ýerine ýetirijisi bolmadyk ýagdaýynda, ýerine ýetirmek başga kazyýete berilýär.

5. Terjimeçä ýa-da bilermene (hünärmene) ynanmazlyk bildirmek hakyndaky mesele kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan çözülýär we buhakda kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan delillendirilen karar çykarylýar.

6. Kazyýet ýerine ýetirijisine ynanmazlyk bildirmekden ýüz döndermek hakyndaky karar bellenen tertipde kazyýete şikaýat edilip ýa-da teklipnama getirilip bilner. Şikaýat etmek ýa-da teklipnama getirmek ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagyny togtatmaýar.

 

III BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGINDE HABAR

BERMEK WE ÇAGYRMAK

 

40-njy madda. Ýerine ýetiriş önümçiliginde habar bermek we çagyrmak

 

1. Ýerine ýetiriş önümçilige gatnaşyjylara ýerine ýetiriş hereketleri ýa-da mejbury ýerine ýetiriş çäreleri hakynda habar berilýär, ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýanyna ýa-da ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylýan ýerine çagyryş haty bilen çagyrylýar. Habar ýa-da çagyryş haty gowşurylandygy hakynda habarnamasy bolan buýurmaly hat ýa-da telegramma arkaly iberilýär. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylary towakganama bilen mälim eden halatynda beýleki aragatnaşyk serişdelerini peýdalanmak bilen habarly edilýär.

2. Haçan-da ýerine ýetiriş resminamasy haýal etmän ýerine ýetirilmäge degişli bolan halatlarynda, şeýle hem emläk gozgamasyz edilende we üpjün etmegiň beýleki çäreleri görlende kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylaryna deslapdan habar bermezden ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmaga we mejbury ýerine ýetiriş çärelerini görmäge haklydyr.

3. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjysyna gönükdirilen habar, eger ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjysy ýa-da onuň wekili başga salgyny görkezmedik bolsa, ýerine ýetiriş resminamasynda görkezilen salgy boýunça iberilýär. Habar ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjysynyň iş ýerine iberilip bilner.

4. Eger poçta arkaly iberilen habar görkezilen salgyda gowuşmaly eýesiniň ýoklugy bilen baglylykda gaýtarylsa, kazyýet ýerine ýetirijisi fiziki şahsyň hakyky bolýan ýeri boýunça ýa-da ýuridik şahsyň ýuridik salgysy boýunça habary iberýär, haçan-da ýuridik salgynyň ýa-da adamyň bolýan ýeriniň we ýerine ýetiriş resminamasynda görkezilen salgynyň gabat gelen halatlary muňa degişli däldir.

5. Habar gurama tarapyndan görkezilen salgy boýunça ýazmaça görnüşde iberilip bilner. Gurama gönükdirilen habar onuň ýuridik salgysy boýunça ýa-da onuň wekilliginiň ýa-da şahamçasynyň ýuridik salgysy boýunça iberilýär.

6. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýanyna gelmekden boýun gaçyrýan adamlar kazyýet ýerine ýetirijisiniň kazy tarapyndan tassyklanan kararynyň esasynda mejbury getirilmäge sezewar edilip bilner.

 

41-nji madda. Çagyryş hatyny, habary eltmek we çagyryş hatyny gowşurmak

 

1. Çagyryş haty ýa-da habar poçta arkaly ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň olary eltmegi tabşyran adamy tarapyndan eltilýär we kazyýet ýerine ýetirijisine gaýtarylmaga degişli bolan habarnamaly böleginde gowuşmaly eýesiniň hut özüne gol çekdirilip gowşurylýar. Eger çagyryş haty ýa-da habar aragatnaşygyň başga görnüşi bilen eltilýän bolsa, olary gowuşmaly eýesine eltmegiň senesi we wagty bellenilen usul arkaly bellenilýär. Gurama gönükdirilen çagyryş haty ýa-da habar guramanyň işgärine gowşurylýar, ol işgär öz familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, wezipesini, alnan senesini we wagtyny görkezmek bilen çagyryş hatynyň ýa-da habaryň gowşurylandygy hakynda habarnamada gol çekýär.

2. Eger çagyryş hatyny ýa-da habary elten adam raýaty onuň ýaşaýan ýa-da işleýän salgysyndan tapmasa, onda çagyryş haty ýa-da habar onuň bilen bile ýaşaýan kämillik ýaşyna ýeten maşgala agzalarynyň haýsy-da bolsa birine gowşurylýar, olar bolmadyk halatynda bolsa – gowuşmaly eýesiniň ýaşaýan ýerindäki ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasyna ýa-da onuň işleýän ýa-da okaýan ýeriniň ýolbaşçylygyna gowşurylýar. Çagyryş hatyny ýa-da habary kabul eden adam çagyryş hatynyň, habaryň gowşurylandygy hakynda habarnamada gol çekmäge we familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, şeýle hem gowuşmaly eýesine bolan gatnaşygyny ýa-da eýeleýän wezipesini görkezmäge borçludyr. Çagyryş hatyny ýa-da habary kabul eden adam ilkinji mümkin bolan pursadynda haýal etmän olary gowuşmaly eýesine gowşurmaga borçludyr.

3. Çagyrylýan bolmadyk mahalynda çagyryş hatyny ýa-da habary eltýän adam gowşurylandygy hakynda, çagyrylýanyň nirä gidendigi we onuň gaýdyp gelmegine haçan garaşylýandygy hakynda habarnamada belleýär ýa-da şeýle maglumatlaryň ýokdugy hakynda bellik edýär.

 

42-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiliginiň alnyp barylýan wagtynda salgynyň üýtgemegi

 

Ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplary ýerine ýetiriş önümçiliginiň alnyp barylýan wagtynda öz salgysynyň üýtgändigi hakynda kazyýet ýerine ýetirijisine habar bermäge borçludyrlar. Şeýle habar bolmadyk halatynda çagyryş haty ýa-da habar kazyýet ýerine ýetirijisine mälim bolan soňky salgysy boýunça iberilýär we çagyrylýan şu salgyda ýaşamaýan ýa-da bolmaýan şertinde hem eltilen diýlip hasap edilýär.

 

43-nji madda. Çagyryş hatyny, habary kabul etmekden ýüz döndermegiň ýa-da olary almak üçin gelmezligiň netijeleri

 

1. Çagyrylýan çagyryş hatyny ýa-da habary kabul etmekden ýüz dönderen ýagdaýynda, eltýän adam olarda degişli bellik edýär, şondan soň çagyryş haty ýa-da habar kazyýet ýerine ýetirijisine gaýtarylýar.

2. Şu ýagdaýlarda ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan adamlar habar berlen diýlip hasap edilýär, eger:

1) çagyrylýan çagyryş hatyny ýa-da habary almakdan ýüz dönderen bolsa;

2) poçta habaryny alandygyna garamazdan çagyrylýan çagyryş haty ýa-da habary almak üçin gelmedik bolsa;

3) çagyryş haty ýa-da habar çagyrylýan bilen bile ýaşaýan kämillik ýaşyna ýeten ýakyn garyndaşlarynyň haýsydyr birine gowşurylan bolsa.

 

IV BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ RESMINAMALARYNY

ÝERINE ÝETIRMEGIŇ TERTIBI

 

44-nji madda. Ýerine ýetiriş resminamalaryny meýletin ýerine ýetirmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş resminamasyny ýеrinе ýеtirmägе girişmеk bilen,onuň bäş senenama gününiň dowamynda mеýletin ýеrinе ýеtirilmеginiň zerurlygy hakynda bеrgidara ýazmaça görnüşde tеklibini ibеrýär, eger-de ýerine ýetiriş resminamasyny haýal etmän ýerine ýetirmeli bolan halatynda bolsa kazyýet namasyny haýal etmän mеýletin ýеrinе ýеtirmеk hakynda bеrgidara ýazmaça görnüşde tеklibini ibеrýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi,eger-de kazyýet namasy bellenen möhletlerde meýletin ýerine ýetirilmese, ýerine ýetirilmek boýunça çykdajylar bergidara töletdirilip, ýerine ýetirmek babatda mejbury çäreleriň görüljekdigi hakynda bergidara duýdurýar.

3. Zerur halatlarda, bergidar emlägi gizlemek üçin çäreleri görüp biler diýip çaklamaga esaslar bar bolanda, meýletin ýerine ýetirmek hakyndaky teklibi gowşurmak bilen bir wagtda kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň emlägini ýazgy etmäge we ony gozgamasyz etmäge borçludyr. Teklip bergidara ony alan wagtyny görkezmek bilen gol çekdirilip gowşurylýar.

 

45-nji madda. Mеjbury ýеrinе ýеtiriş çärеlеri

 

1. Degişli ýerine ýetiriş resminamalaryny mеýlеtin ýеrinе ýеtirmеk üçin şu Kanuna laýyklykda bеrgidara bеrilýän möhlеt geçenden soň şol resminamalar mеjbury ýеrinе ýеtirilýär.

2. Şular mеjbury ýеrinе ýеtiriş çärеlеri bolup durýar:

1) emlägi gozgamasyz etmеk wе ýerlemek arkaly tölеgi bеrgidaryň emlägindеn tutup almak;

2) tölеgi bеrgidaryň zähmet hakyndan, pеnsiýasyndan, talyp hakyndan wе girdеjilеriniň bеýlеki çeşmelerinden tutup almak;

3) tölеgi bеrgidaryň beýleki fiziki we ýuridik şahslarda bolan pul serişdelerinden wе emlägindеn, şol sanda debitor bergisinden tutup almak;

4) kazyýetiň çözgüdindе görkеzilеn bеlli bir emlägi bеrgidardan almak wе algydara bеrmеk;

5) bergidaryň özünde ýa-da beýleki fiziki ýa-da ýuridik şahslarda bar bolan pul serişdelerinden we gymmat bahaly kagyzlaryny goşmak bilen emlägini gozgamasyz etmek (şol sanda karz edaralarynda we bank amallarynyň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrýan guramalarda, şeýle hem ätiýaçlandyryş guramalarynda bar bolan pul serişdelerinden we gymmat bahaly kagyzlaryny);

6) bergidaryň özünde ýa-da beýleki fiziki ýa-da ýuridik şahslarda bar bolan emlägini almak;

7) bergidary belli bir hereketleri amala aşyrmaga ýa-da amala aşyrmakdan ýüz döndermäge borçly etmek;

8) bergidara eýeçilik hukugy esasynda özüne degişli bolan pul serişdelerinden, gymmat bahaly kagyzlaryndan we emläginden peýdalanmagy gadagan etmek ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan bellenilen çäklerde olaryň peýdalanylmagy babatynda görkezme bermek;

9) bergidaryň emlägini möhürlemek;

10) hukuk belleýji resminamalary almak;

11) başga adamlara pul serişdelerini, gymmat bahaly kagyzlary we beýleki emlägi bergidara bermegi ýa-da ol babatdaky gaýry borçnamalary ýerine ýetirmegi gadagan etmek;

12) ýerine ýetiriş resminamasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün edýän beýleki çäreler.

3. Ýerine ýetiriş resminamalary ýerine ýetirilende kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş resminamalary bilen tanyşdyrmak üçin bergidarlary çagyrmaga, şeýle hem taraplardan we ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan adamlardan ýerine ýetiriş önümçiligini amala aşyrmak üçin zerur bolan dilden we ýazmaça maglumatlary we habarlary almaga haklydyr.

4. Zerur halatlarda mejbury ýerine ýetiriş çäresiniň biri beýleki bir çäre bilen çalşyrylyp bilner.

5. Mejbury ýerine ýetiriş çäresiniň birini beýleki biri bilen çalşyrmak hakyndaky mesele kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplarynyň arz etmegi boýunça ýa-da öz başlangyjy boýunça seredilýär.Mejbury ýerine ýetiriş çäresiniň birini beýleki biri bilen çalşyrmak hakyndaky meseläniň seredilmegi öň bellenilen mejbury ýerine ýetiriş çäreleriniň ulanylmagyny togtatmaýar.

 

46-njy madda. Bergidaryň Türkmenistandan çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirmeler

 

1. Ýerine ýetiriş resminamasyndaky talaplar esassyz sebäplere görä bergidar tarapyndan bellenilen möhletde ýerine ýetirilmese, kazyýet ýerine ýetirijisi döwlete ýetirilen zyýan bilen bagly ýerine ýetiriş resminamalary boýunça öz başlangyjy bilen, gaýry halatlarda algydaryň arzasy boýunça bergidaryň Türkmenistandan çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirme girizmek hakynda kazyýete teklipbilen ýüz tutýar.

2. Görkezilen kararyň göçürilen nusgasy maglumat üçin bergidara, ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna we Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynа iberilýär.

 

V BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGINIŇ

UMUMY ŞERTLERI

 

47-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň hеrеkеtlеriniň umumy şеrtlеri

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri bеrgidaryň ýaşaýan ýa-da işlеýän ýеrindäki ýa-da onuň emläginiň ýеrlеşýän ýеrindäki kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan ýerine ýetirilýär.

2. Egеr ýuridik şahs bеrgidar bolup durýan bolsa, onda ýerine ýetiriş onuň edarasynyň ýa-da emläginiň ýеrlеşýän ýеrindе amala aşyrylýar. Zerur halatlarda kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş hereketlerini özüne degişli tabyn çäkleriň daşynda, ýöne bir etrabyň ýa-da şäheriň çäklerinde amala aşyryp biler.

3. Eger bergidar başga kazyýetiň ygtyýarlyklaryna degişli bolan çägine çykyp giden bolsa we onuň salgysy kazyýet ýerine ýetirijisine mälim bolan bolsa, kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş resminamasyny bergidaryň täze mälim bolan ýaşaýan ýerine iberýär, bu hakda algydara habar berýär.

4. Kazyýet ýerine ýetirijisi çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk bilen bagly hеrеkеtlеri amala aşyran mahalynda algydaryň wе bеrgidaryň onuň ýanynda bolmaga hеm-dе ony ýеrinе ýеtirmek bilеn baglanyşykly bolan zеrur düşündirişlеri ondan almaga haky bardyr.

 

48-nji madda. Ýerine ýetiriş hereketlerini ýerine ýetirmegi gaýra goýmak, möhletlere bölmеk, onuň usulyny wе tеrtibini üýtgеtmеk

 

Ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagyna päsgel berýän ýagdaýlar bar bolanda kazyýet ýerine ýetirijisi öz başlangyjy boýunça ýa-da algydaryň arzasy boýunça olaryň ýerine ýetirilmegini on güne çenli möhlete gaýra goýup biler, bu hakda degişli karar çykarylýar. Karar uly kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan tassyklanylýar.Ýerine ýetiriş hereketleriniň gaýra goýulýandygy hakynda kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylaryna habar bermäge borçludyr.Ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagyny kynlaşdyrýan ýa-da oňa mümkinçilik bеrmеýän ýagdaýlar bar bolanda, kazyýet ýerine ýetirijisi, algydar ýa-da bergidar ýerine ýetirmegiň möhletini gaýra goýmak ýa-da möhletlere bölmеk hakynda, ýеrinе ýеtirmеgiň usulyny wе tеrtibini üýtgеtmеk hakynda ýerine ýetiriş resminamasyny beren kazyýetiň öňündе ýa-da ýerine ýetirişiň amala aşyrylýan ýеrindäki kazyýetiň öňündе mеsеlе goýmaga haklydyr.

 

49-njy madda. Kazyýet ýerine ýetirijileriniň döwlet edaralary, karz edaralary we beýleki guramalar bilen bilelikde hereket etmekleri

 

Kazyýet ýerine ýetirijileri özleriniň üstüne ýüklenen wezipeleri döwlet edaralary, karz edaralary we beýleki guramalar bilen bilelikde ýerine ýetirmäge haklydyr. Görkezilen edaralar we guramalar kazyýet ýerine ýetirijilerine kazyýet namalarynyň we beýleki edaralaryň namalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmekde ýardam etmäge borçludyrlar.

 

50-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmaga bolan hukugy

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi şu aşakdaky halatlarda togtadylyp bilner:

1) kazyýet ýerine ýetirijisi, algydar ýa-da bergidar kazyýet çözgüdini düşündirmek hakynda ýa-da kazyýet çözgüdini ýerine ýetirmegiň möhletini gaýra goýmak ýa-da möhletlere bölmek, usulyny we tertibini üýtgetmek hakynda arza bilen kazyýete ýüz tutanynda;

2) bergidar uzak wagtlyk gulluk iş saparynda bolanda;

3) bergidar bejeriş edarasynda bolanda;

4) kazyýet ýerine ýetirijisiniň hereketleri barada algydar, bergidar tarapyndan kazyýete şikaýat berlende;

5) algydaryň haýyşy boýunça;

6) bergidar barada gözleg yglan edilende;

7) bergidar ýa-da algydar ilatly nokadyň çäklerinden daşynda bolanda, şol sanda çagyryş boýunça harby gullugy geçmek bilen baglanyşykly bolanda;

8) şu Kanunda görkezilen beýleki ýagdaýlar ýüze çykanda.

 

51-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň kazyýet önümçiligini togtatmak borjy

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiligi şu aşakdaky halatlarda togtadylmaga degişlidir:

1) eger hukuk gatnaşygy hukuk oruntutarlygyna ýol berýän bolsa,bergidar ýa-da algydar ölende,bergidar nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilende ýa-da ölen diýlip yglan edilende;

2) bergidar bolup durýan ýuridik şahs üýtgedilip guralanda ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde onuň ýatyrylmagy ýa-da gurpsuzlygy (batyp galmagy) hakynda önümçiligi gozgamak hakynda çözgüt kabul edilende;

3) algydaryň ýa-da bergidaryň kämillik ukyby ýok, kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilende;

4) ýerine ýetiriş resminamasy barada bergidar kazyýet tertibinde jedelleşende;

5) administratiw temmini beren edaralaryň (wezipeli adamlaryň) hereketleri barada kazyýete şikaýat berlende;

6) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kararyň ýerine ýetirilmegini togtatmak hukugy berlen kazyýet ýa-da wezipeli adam tarapyndan karar çykarylanda;

7) ýerine ýetiriş resminamasy boýunça tutulyp alnan emlägi ýazgydan çykarmak (gozgamasyz etmekden boşatmak) hakynda kazyýete hak islegi bildirilende;

8) bergidaryň emlägine baha kesmegiň netijeleri barada taraplar kazyýetde jedelleşenlerinde.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 7-nji we 8-nji bentlerinde göz öňünde tutulan halatlarda diňe ýazgydan aýyrmak (gozgamasyz etmekden boşatmak) hakynda hak islegi bildirilen emlägiň degişli bölegine ýerine ýetiriş hereketler togtadylýar ýa-da oňa baha bermegiň netijeleri jedelleşilýär.

 

52-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmagyň möhletleri

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi şu möhletlerde togtadylýar:

1) bergidaryň hukuk oruntutary kesgitlenýänçä, kämillik ukyby bolmadyk ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen bergidara hossar ýa-da howandar bellenilýänçä, ýuridik şahs üýtgedilip guralýança, ýuridik şahsy ýatyrmak hakynda bellenilen tertipde çözgüt kabul edilýänçä, ýuridik şahs ýa-da fiziki şahs – hususy telekeçi (bergidar) batyp galan diýlip yglan edilýänçä;

2) bergidar gulluk iş saparyndan gaýdyp gelýänçä, bergidar ýa-da algydar rugsatdan, çagyryş boýunça harby gullugyň tamamlanmagy sebäpli gaýdyp gelýänçä, bejeriş edarasyndan çykýança, bergidaryň gözlegi tamamlanýança, algydardan ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek hakynda arza gelip gowuşýança;

3) hak islegi ýa-da şikaýat boýunça kazyýet çözgüdi kanuny güýje girýänçä;

4) kazyýet ýa-da beýleki edara (wezipeli adam) togtatmagy ýatyrmak hakynda görkezme berýänçä;

5) ýerine ýetirilmäge degişli kararyň düşündirişi gelip gowuşýança.

 

53-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi kazyýet ýerine ýetirijisiniň karary bilen onuň öz başlangyjy boýunça ýa-da algydaryň arzasy boýunça onuň togtadylmagyna getiren ýagdaýlar aradan aýrylandan soň dikeldilýär.

 

54-nji madda. Bergidary gözlemek

 

1. Bergidaryň bolýan ýeri näbelli bolan halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi içeri işler edaralarynyň üsti bilen bergidary gözlemegi yglan etmek hakyndaky teklipnama bilen ygtyýarlyklaryna degişli bolan çägindäki kazyýetiň çözgüdi ýerine ýetirilýän bolsa, şol kazyýete ýüz tutmaga borçludyr. Şunda ýerine ýetirişnamanyň asyl nusgasy algydara gaýtarylýar, ol bergidaryň bolýan ýeri anyklananda kazyýetýerine ýetirijisine berilýär, ýerine ýetiriş namanyň nusgasy bolsa bergidaryň ýaşaýan ýeri boýunça kazyýet ýerine ýetirijisinde gözegçilikde durýar.

2. Bergidary gözlemek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde içeri işler edaralary tarapyndan kazyýetiň kesgitnamasy esasynda amala aşyrylýar.

 

55-nji madda. Ýerine ýetiriş resminamasynyň öwezligini bermek

 

1. Ýerine ýetiriş resminamasynyň asyl nusgasy ýitirilen halatynda, çözgüdi çykaran kazyýet onuň öwezligini berýär. Öwezligi bermek hakyndaky arza kazyýet mejlisinde seredilýär. Mejlisiň boljak wagty we ýeri hakynda ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylaryna habar berilýär, ýöne olaryň mejlise gelmezligi meselä seretmäge päsgelçilik bolup bilmez. Bu mesele boýunça kazyýetiň kesgitnamasyna hususy şikaýat ýa-da hususy teklipnama getirilip bilner.

2. Özüne gowşurylan ýerine ýetiriş resminamasynyň asyl nusgasyny ýa-da onuň öwezligini ýitiren wezipeli adam Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksinde göz öňünde tutulan jogapkärçiligi çekýär.

 

56-njy madda. Ýitirilen ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek

 

1. Ýitirilen ýerine ýetiriş önümçiligi ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylarynyň arzasy, prokuroryň teklip etmegi boýunça, şonuň ýaly-da kazyýetiň başlangyjy boýunça kazyýet tarapyndan dikeldilip bilner.

2. Ýitirilen ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek hakyndaky arza işiň ýerine ýetirilýän ýerindäki kazyýete berilýär.

3. Ýitirilen ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek barada arza seredilende ýerine ýetiriş hereketlerini ýerine ýetiren we olara gatnaşan adamlardan hem şaýatlar hökmünde kazyýet sorag edip biler.

4. Ýitirilen ýerine ýetiriş önümçiligini takyk dikeltmek üçin toplanylan namalar ýeterlik bolmasa, kazyýet öz kesgitnamasy bilen ýerine ýetiriş önümçiligini dikeltmek hakyndaky arzany seljermegi bes edýär.

 

57-nji madda.Ýerine ýetirilmäge degişli ýerine ýetiriş resminamasyny düşündirmek

 

Ýerine ýetiriş resminamasy aýdyň bolmadyk halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi, şeýle hem algydar ýa-da bergidar ony düşündirmek barada ýerine ýetiriş resminamasyny beren kazyýete ýa-da edara ýüz tutmaga haklydyr.

 

58-nji madda.Ýerine ýetiriş resminamasyny gaýtarmak

 

1. Ýerine ýetiriş resminamasy kanunda bellenilen talaplara laýyk gelmeýän halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi üç günüň dowamynda ýerine ýetiriş resminamasyny gaýtarmak hakynda delillendirilen karar çykarýar we ony beren edara iberýär hem-de bu hakda algydara habar berýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisine gelip gowşan ýerine ýetiriş resminamasynyň berlen güni diýlip onuň kemçilikleri aradan aýrylandan soňra gelýän gün ýa-da bellenilen möhlet geçenden soň onuň ikinji gezek gelip gowşan güni hasap edilýär.

 

59-njy madda. Ýerine ýetiriş önümçiligini ýöretmegi bes etmek

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiligi kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan şu aşakdaky ýagdaýlarda bеs edilýär, eger:

1) algydar tölеgi tölеdip almakdan ýüz döndеrsе;

2) algydar wе bеrgidar barlyşyk ylalaşygyny baglaşan we ol kazyýet tarapyndan tassyklanan bolsa;

3) algydar ýa-da bеrgidar bolup durýan raýat ölеndеn soň, çözgütde bellenilen talaplar ýa-da borçlar ölеn adamyň hukuk oruntutaryna gеçip bilmеýän bolsa;

4) tölеgi tölеdip almak üçin kanunda bеllеnilеn wagt möhlеti gеçеn bolsa;

5) ýerine ýetiriş resminamasynyň bеrilmеginе esas bolup hyzmat edеn çözgüt, kesgitnama ýa-da karar ýatyrylan bolsa;

6) ýerine ýetiriş resminamasy boýunça tölеgi tölеdip almak ýa-da başga talap doly möçberde ýerine ýetirilen bolsa.

2. Algydar tölеgi tölеdip almakdan ýüz döndеrеn hem-de algydaryň wе bеrgidaryň arasynda barlyşyk ylalaşygynyň baglaşylan halatynda, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan kadalar ulanylýar. Egеr barlyşyk ylalaşygy baglaşylanda taraplar borçnamalar bilen borçlandyrylsalar, kazyýet ýerine ýetirijisiniň teklipnamasy esasynda kazy tarapyndan bu hakda karar çykarylýar. Şol kararyň ýerine ýetirilmegi taraplar üçin hökmanydyr.

3. Ýerine ýetiriş önümçiligi bеs edilеn halatynda, ýеrinе ýеtirmеk boýunça kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan görlеn ähli çärеlеr ýatyrylmaga degişlidir.

4. Ýerine ýetiriş önümçiligi bes edilen halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda karar çykarýar. Ýerine ýetiriş resminamasy ýa-da onuň nusgasy degişli bellik edilip, ýerine ýetiriş resminamasyny beren kazyýete ýa-da beýleki edara iberilýär.

5. Şu maddanyň birinji böleginiň 6-njy bendi esasynda bes edilen ýerine ýetiriş resminamalary boýunça, olar ýerine ýetirilenden soň ýerine ýetirilmegi bilen baglanşykly tölegler tutulyp alynmaga degişli bolsa, ýerine ýetirmegi üpjün etmegiň çäreleri diňe ol tutulyp alnandan soň ýatyrylmaga degişlidir. Bes edilen ýerine ýetiriş önümçilik täzeden başlanyp bilinmez, ýöne kazyýet tarapyndan ýerine ýetirmäge ýerine ýetiriş resminamasynyň berlen möhletiniň dikeldilen ýa-da önümçiligi bes edilen ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek boýunça kazyýet ýerine ýetirijisiniň hereketlerini bikanun diýlip ykrar edilen halatlary muňa degişli däldir.

 

60-njy madda. Ýerine ýetiriş resminamasyny algydara gaýtaryp bеrmеk

 

1. Tölеgi tölеdilip alynmadyk ýa-da bölekleýin töledip alnan ýerine ýetiriş resminamasy kazyýet ýerine ýetirijisiniň kazy tarapyndan tassyklanan karary boýunça şu aşakdaky halatlarda algydara gaýtarylyp bеrilýär:

1) algydaryň arzasy boýunça;

2) egеr algydar ýerine ýetiriş resminamasy ýеrinе ýеtirilеnde bеrgidaryň ýerlenmedik emlägini ýa-da kazyýet çözgüdindе görkеzilеn bеrgidaryň belli bir zatlaryny bеrgidardan özünе almakdan ýüz döndеrsе;

3) egеr algydar tarapyndan görkеzilеn salgyda bеrgidar ýaşamaýan ýa-da işlemeýän bolsa, ýa-da onuň emlägi ýеrlеşmеýän bolsa;

4) eger bergidarda tölеg tutulyp alnyp bilinjek emläk, pul serişdeleri, gymmatly kagyzlar ýa-da girdejiler bolmasa hem-de onuň emlägini tapmak boýunça kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan görlen kanuna görä ýol berilýän ähli çäreler netijesiz bolan bolsa;

5) eger bergidar babatda kazyýet tarapyndan gözleg yglan edilen bolsa.

2. Ýerine ýetiriş resminamasynyň algydara gaýtarylyp bеrilmеgi şu Kanunda bеllеnilеn möhlеtiň çäklеrindе bu resminamany ýеrinе ýеtirmägе täzеdеn bеrmеk üçin päsgеlçilik bolup bilmеz.

3. Eger algydar bolup döwlet çykyş edýän bolsa, ýerine ýetiriş resminamasy ony beren kazyýete ýa-da edara gaýtarylýar.

 

601-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiliginiňtamamlanmagy

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi şu halatlarda tamamlanan hasap edilýär:

1) şu Kanunyň 59-njy maddasynyň birinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar boýunça ýerine ýetiriş önümçiligi bes edilende;

2) şu Kanunyň 60-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-4-nji bentlerinde göz öňünde tutulan esaslar boýunça ýerine ýetiriş resminamasy gaýtarylanda;

3) kazyýetiň ýa-da resminamany beren beýleki edaranyň talaby boýunça ýerine ýetiriş resminamasy ýerine ýetirilmän gaýtarylanda.

 

61-nji madda. Ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmak ýa-da bes etmek, ýerine ýetiriş resminamasyny gaýtarmak hakyndaky meselelere seretmek

 

1. Ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmak, bes etmek ýa-da ýerine ýetiriş resminamasyny gaýtarmak hakyndaky meseleler kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan seredilýär. Bu hakda ýerine ýetiriş önümçiliginiň gatnaşyjylaryna habar berilýär, ýöne olaryň gelmezligi görkezilen meseleleri çözmek üçin päsgelçilik bolup durmaýar.

2. Ýerine ýetiriş önümçiligini togtatmak, bes etmek ýa-da ýerine ýetiriş resminamasyny gaýtarmak hakynda kazyýet ýerine ýetirijisi karar çykarýar. Karar kazy tarapyndan üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner.

3. Karar barada kazyýete şikaýat edilip bilner.

 

62-nji madda. Ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylýan ýeri

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri bergidaryň ýaşaýan ýa-da işleýän ýeri ýa-da onuň emläginiň ýerleşýän ýeri boýunça kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan geçirilýär. Eger bergidar ýuridik şahs bolsa, onda ýerine ýetirmek onuň edarasynyň ýa-da emläginiň ýerleşýän ýeri boýunça geçirilýär.

2. Bergidary belli bir hereketleri amala aşyrmaga borçly edýän ýerine ýetiriş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi şeýle hereketleriň amala aşyrylýan ýeri boýunça kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan geçirilýär.

3. Eger ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmegiň barşynda bergidaryň başga ýere çykyp gidendigi we bergidaryň ozalky ýaşan ýeri boýunça töleg tutup almak üçin emläginiň ýoklugy anyklanylsa, kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda haýal etmän ykrarnama düzýär we üç gije-gündizden gijä galman ol barada karar çykarýar hem-de ýerine ýetiriş resminamasyny bergidaryň täze ýaşaýan, işleýän ýeri ýa-da bergidaryň emläginiň ýüze çykarylan täze ýeri boýunça kazyýet ýerine ýetirijisine iberýär we bu hakda algydara habar berýär.

 

63-nji madda.Ýerine ýetiriş hereketleriň amala aşyrylýan wagty

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri iş günlerinde sagat 6.00-dan 22.00-a çenli amala aşyrylýar.Ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan taraplar ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmagyň özleri üçin amatly wagtyny teklip etmäge haklydyrlar.

2. Dynç alyş we baýramçylyk günlerinde, şeýle hem gijeki wagtda ýerine ýetiriş hereketleri diňe gaýragoýulmasyz halatlarda ýa-da haçan-da bergidaryň günäsi boýunça galan günlerde ýa-da şu Kanunda bellenilen wagtda olary amala aşyrmak mümkin bolmadyk halatynda kazyýet ýerine ýetirijisiniň kazy tarapyndan tassyklanan karary esasynda ýol berilýär.

 

VI BAP. BERGIDARYŇ EMLÄGINDEN TÖLETMEK

 

64-nji madda. Bergidaryň emläginden tutup almak

 

1. Ýerine ýetiriş resminamalary boýunça töleg ilkinji nobatda bergidaryň pul serişdelerinden, şol sanda eger ýerine ýetiriş resminamasynda başga tertip kesgitlenmedik bolsa, karz edaralarynda durýan pul serişdelerinden hem tutulyp alynýar

2. Bergidaryň pul serişdeleri onuň razylygyna seretmezden olaryň berilýän ýa-da saklanylýan ýerine garamazdan ýüze çykarylandan soň haýal etmän alynmaga degişlidir.

3. Bergidarda bergini üzmek üçin ýeterlik pul möçberleri bolmadyk mahalynda, bergidara degişli bolan başga emläkden tutulyp alynýar. Kazyýet ýerine ýetirijisi algydaryň razylygy bilen emläge deslapdan baha kesip, ony bolşy ýaly görnüşde bermäge haklydyr.

4. Tölеg ýerine ýetirmek boýunça çykdajylary hasaba almak bilen ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan möçberde bergidaryň emläginden tutulyp alynýar. Bergidaryň başga emlägi ýeterlik bolmadyk mahalynda, töleg bahasy ýerine ýetiriş resminamasy boýunça tutulyp alynmaly tölegiň möçberinden artyk bolan onuň emläginden tutulyp alnyp bilner. Şeýle halatlarda emläk ýerlenilenden soň ýerine ýetiriş resminamasy boýunça tutulyp alnan pul serişdelerini we ýerine ýetirmek boýunça çykdajylary aýyrmak bilen gazanylan pul möçberi bergidara gaýtarylýar.Eger-de bergidaryň beýleki adamlar bilen umumy emlägi bar bolsa, töleg Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýän onuň paýyndan tutulyp alynýar. Jedel ýüze çykanda paýyň möçberi kazyýet tarapyndan bellenilýär.

5. Ýerine ýetiriş namasy esasynda bergidardan alnan emläk alnyp algydara berlende kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kabul ediş we tabşyryş hakynda degişli ykrarnama düzülýär.

6. Bergidaryň gözlegde bolmagy tölegi onuň emläginden tutup almak üçin päsgelçilik bolup durmaýar.

 

65-nji madda.Tölegi bergidaryň beýleki adamlarda bolan pul serişdelerinden we başga emläginden tutup almak

 

1. Tölеg bеrgidaryň beýleki adamlarda bolan pul serişdelerinden wе başga emlägindеn tutulyp alnanda, kazyýet ýerine ýetirijisi bеrgidaryň olarda näçe möçberde we nähili emläginiň bardygyny hem-de olaryň bеrgidara näçe möçberde, nämе esasynda wе haýsy möhlеtdе bermäge borçlanýandyklaryny anyklaýar.

2. Şol bir wagtda görkezilen adamlar kazyýet ýerine ýetirijisiniň ýüz tutmasynyň alnan pursadyndan başlap bеrgidaryň olarda bar bolan emläginiň wе tölеnilmägе dеgişli möçberdäki pul serişdeleriniň gozgamasyz edilýändigi hеm-dе tölеnilýän möçber dolulygyna tölеnilip gutarylýança bеrgidara tölеnmеli ähli tölеglеri olaryň algydara tölеmägе ýa-da kazyýetiň dеpozit hasabyna gеçirmägе borçludyklary hakynda olara habar bеrilýär.

 

66-njy madda. Tölegi fiziki şahslaryň goýumlaryndan tutup almak

 

1. Tölеg fiziki şahslaryň Türkmenistanyň karz edaralaryndaky goýumlaryndan kazyýet ýerine ýetirijisiniň teklibi boýunça kazynyň kabul eden karary esasynda tutulyp alnyp bilner.

2. Fiziki şahslaryň karz edaralaryndaky goýumlaryny muzdsuz almak kazynyň kanuny güýje giren karary esasynda amala aşyrylyp bilner.

 

67-nji madda.Tölegi ýuridik we fiziki şahslaryň (hususy telekeçileriň) emläginden tutup almak

 

1. Ýuridik we fiziki şahslaryň (hususy telekeçileriň) bergini üzülişmek üçin ýeterlik pul serişdeleri bolmadyk mahalynda (bergidaryň hasaplaşyk hasabyna hyzmat edýän karz edarasynyň degişli maglumaty bolanda) töleg oňa degişli bolan islendik başga emläginden, şeýle hem ýuridik şahsyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) emläginden tutulyp alnyp bilner, eger kanunda bu emläk babatda çäklendirmeler bellenilmedik bolsa hem-de ýuridik şahsyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) emläk jogapkärçiligi göz öňünde tutulan bolsa, ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan tölegiň tutulyp alynmagyna rugsat berilmeýän emläk muňa degişli däldir.

2. Eger ýerine ýetirmegiň barşynda bergidaryň – ýuridik şahsyň ýa-da hususy telekeçiniň emläginiň bergini üzülişmek üçin ýeterlik däldigi anyklanylsa, Türkmenistanyň kanunçylygy bolsa bergidaryň gurpsuz (batyp galan) diýlip ykrar edilmegine ýol berýän bolsa, kazyýet ýerine ýetirijisi bu hakda algydary habarly etmäge borçludyr.

3. Bellenilen tertipde gurpsuz (batyp galan) diýlip ykrar edilen bergidaryň emläginden tölegi tutup almak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Ýerine ýetiriş resminamasynyň ýerine ýetirilýän pursadynda ýuridik şahs üýtgedilip guralan halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň hukuk oruntutarlygyny anyklaýar we bergidary onuň hukuk oruntutaryna çalşyrmak hakyndaky teklipnamany çözgüt çykaran kazyýete iberýär.

5.Ýuridik şahs ýatyrylan mahalynda tölegi tutup almak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

 

68-nji madda. Ýuridik şahslaryň emlägini ýerlemek

 

Ýuridik şahslaryň emlägini ýerlemek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

69-njy madda. Tölegi tutup almaga goşulmak

 

Tölеg tutulyp alnanda, eger başga işlеr boýunça ýerine ýetiriş resminamalary bar bolsa, olar ýerine ýetirilişe goşulyp bilner.

 

70-nji madda. Tölegi girewe goýlan emläkden tutup almak

 

1. Ipoteka ýaşaýyş jaýyny karz borçnamasy boýunça üpjün etmek bolup durýan gozgalmaýan emläkden başga girewe goýlan emläge girew saklaýjynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen hukuklaryny berjaý etmek bilen, girew bilen üpjün edilmedik bergidara bildirilen ähli talaplary doly kanagatlandyrmak üçin onuň beýleki emlägi ýeterlik bolmadyk mahalynda töleg tutulyp alnyp bilner.

2. Girew saklaýjy girew goýlan emlägiň bahasyndan öz talabynyň öňünde artykmaçlykdan peýdalanýan talaplary kanagatlandyrmaga, ýöne bu emlägiň bahasyndan ýokary geçmeýän möçberde kanagatlandyrmaga borçludyr.

3. Girewе goýlan emlägi berginiň hasabyna gönükdirilmegi girew saklaýjynyň hukuklarynyň berjaý edilmegi arkaly kazyýetiň kesgitnamasy bilen çözülýär.

 

71-nji madda. Emlägi muzdsuz almak hakyndaky hökümi ýerine ýetirmegiň nobatlylygy

 

1. Emlägi muzdsuz almak barada kazyýetiň hökümi ýеrinе ýеtirilеnde bеrgidaryň emlägini ýerlemek iş kеsilеniň emlägini dеslapky dееw edaralarynyň ýa-da kazyýetiň gozgamasyz etmеgindеn öň ýüzе çykan wе bеrgidara bildirilеn ähli talaplar kanagatlandyrylandan soň amala aşyrylýar.

2. Alimеnt tölеtmеk baradaky talaplar wе işgäriň maýyplygy, hünär keseli ýa-da onuň zähmet borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglylykda alnan maýyplygy bilen ýetirilen, şonuň ýaly-da ekleýjisiniň aradan çykmagy bilen baglanyşykly zeleliň öweziniň dolunmagy bilen bagly degişli talaplar iş kеsilеniň emlägi gozgamasyz edilеndеn soň ýüzе çykan halatlarda hеm kanagatlandyrylýar.

 

72-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan düzülýän hasaplama

 

Birnäçе algydar bar mahalynda wе bеrgidardan tutulyp alnan pullaryň möçberi ähli talaplary doly kanagatlandyrmak üçin ýеtеrlikli bolmadyk mahalynda, kazyýet ýerine ýetirijisi puly algydarlaryň arasynda paýlamagyň hasaplamasyny düzýär wе ony tassyklamak üçin kaza bеrýär.

Kazynyň kazyýet ýerine ýetirijisiniň hasaplamany tassyklamak ýa-da üýtgetmek hakyndaky kesgitnamasyna hususy şikaýat ýa-da hususy teklipnama getirilip bilner.

 

73-nji madda. Töleg tutulyp alnyp bilinmejek emläk

 

Тöleg tutulyp alnyp bilinmejek emlägiň sanawy şu Kanunda we Türkmenistanyň  beýleki kanunçylygynda kesgitlenilýär.

 

74-nji madda. Bergidaryň emlägini gozgamasyz etmek

 

1. Bеrgidaryň emlägini gozgamasyz etmеk onuň emlägini ýazgy etmеk wе şol emlägе ygtyýar etmеgiň gadagan edilendigini yglan etmеk arkaly amala aşyrylýar.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi algydara tölеnilmеli tölеgiň möçberini wе çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk boýunça çykdajylary üzülişmеk üçin zеrur bolan mukdarda bеrgidaryň emlägine ýazgy gеçirýär. Kazyýet ýerine ýetirijisi gozgamasyz edilen zatlary möhürläp bilеr.

3. Emlägi ýazgy etmek bеrgidaryň wе güwälеriň gatnaşmagynda gеçirilýär. Bеrgidaryň ýok bolan halatynda ýazgy etmek onuň maşgalasynyň kämillik ýaşyna ýeten agzalaryndan biriniň gatnaşmagynda düzülýär, şonuň ýaly adamlar ýok mahalynda bolsa ýaşaýyş jaý ulanyş edarasynyň ýa-da Geňeşligiň wekiliniň gatnaşmagynda amala aşyrylýar.

4. Tölеg ýaşaýyş jaýyndan tutulyp alynmaly еdilеnde kazyýet ýerine ýetirijisi jaýyň bеrgidara dеgişliligini, jaýyň hakyky bahasyny, şonuň ýaly-da jaýyň gozgamasyz еdilеndigini ýa-da еdilmändigini aýdyňlaşdyrýar.

5. Jaýyň bеrgidara dеgişlidigini anyklap, kazyýet ýerine ýetirijisi tölеdilmеli tölеgiň möçbеrinе baglylykda bütin jaýy ýa-da onuň belli bir bölеgini sanawa girizýär, jaýy gozgamasyz edýär wе gozgamasyz еdilеn jaýy bellige almak hakyndaky tеklibi emlägiň ýerleşýän ýerindäki ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralaryna ibеrýär, şonuň ýaly-da bu hakda jaýyň ýеrlеşýän ýеrindäki döwlet notarial edarasyna habar bеrýär.

6. Kazyýet ýerine ýetirijisi girеwe goýlan jaýyň gozgamasyz еdilеndigi hakynda girеw saklaýja haýal etmän habar bеrýär.

7. Bеrgidaryň başga adamlarda emläginiň bardygy hakynda maglumat alandan soň, kazyýet ýerine ýetirijisi bеrgidaryň emlägi barada ýazgy gеçirýär wе şol emlägi gozgamasyz etmеk hakynda karar çykarýar.

8. Egеr bеrgidaryň emläginiň başga adamlarda bolmagy olaryň arasynda baglaşylan şеrtnama bilеn şеrtlеndirilеn bolsa, onda şеrtnamadan gеlip çykýan hukuklary başga adamlarda saklap galmagyň mümkindigi hakyndaky we emlägi almak hakyndaky mеsеlе şu Kanunda göz öňündе tutulan tеrtipdе kazyýet tarapyndan çözülýär.

 

75-nji madda. Emlägi gozgamasyz etmek hakyndaky karar

 

Emlägi gozgamasyz etmek hakynda kazyýet ýerine ýetirijisi karar çykarýar. Karar kazy tarapyndan tassyklanylýar we karara emlägiň ýazgysy goşulýar.

 

76-njy madda. Bergidaryň emlägini ýazgy etmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi algydara tölеnmеli edilen tölеgiň möçberini, çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk boýunça çykdajylary üzülişmek üçin zеrur bolan mukdarda bеrgidaryň emlägine ýazgy gеçirýär. Şu Kanunda göz öňünde tutulan halatynda, ýazgy edilýän emlägiň bahasy ýerine ýetiriş resminamasy boýunça tutup almagyň möçberinden artyk bolup biler. Kazyýet ýerine ýetirijisi ýazylan zatlary möhürläp biler.

2. Emlägiň ýazgysy bergidaryň we güwäleriň gatnaşmagynda geçirilmelidir. Ýerine ýetiriş hereketleriniň amala aşyrylmagy hakynda öňünden habar berlen bergidar bolup durýan fiziki şahs ýa-da ýuridik şahsyň wekili bolmadyk halatynda ýazgy güwäleriň gatnaşmagynda düzülýär. Ýazga onuň düzülmegine gatnaşan adamlar tarapyndan gol çekilýär.

3.Ýazgyda aşakdakylar görkеzilmеlidir:

1) ýazgynyň düzülеn senesi, wagty wе ýеri;

2) ýazgyny düzýän kazyýet ýerine ýetirijisiniň, ýazgy düzülеnde gatnaşan adamlaryň familiýasy, ady wе atasynyň ady;

3) ýerine ýetiriş resminamasyny beren kazyýetiň we beýleki edaranyň ady,ýerine ýetirilýän resminama;

4) algydaryň wе bеrgidaryň familiýasy, ady we atasynyň ady;

5) ýazga girizilеn hеr bir zadyň ady, onuň tapawutlandyryjy alamatlary (agramy, ölçegi, kysymy, ulanylyş dеrеjеsi wе ş.m.), hеr bir zadyň aýratynlykda bahasy wе ähli emlägiň bahasy;

6) emlägiň möhürlenendigini görkezmek, eger ol geçirilen bolsa;

7) egеr emlägi saklamak bеrgidaryň öz üstünе ýüklеnilmeýän bolsa, onda emlägi saklamak üçin bеrlеn adamyň familiýasy, ady wе atasynyň ady hеm-dе onuň salgysy;

8) kazyýet ýerine ýetirijisiniň hеrеkеtlеri barada şikaýat etmеgiň tеrtibiniň wе möhlеtiniň bеrgidara hеm-dе bеýlеki adamlara düşündirilişi hakynda, şonuň ýaly-da emlägi saklamak barada bеrgidaryň ýa-da emlägi saklaýjynyň borçlarynyň düşündirilendigi, eýelenmegi, harç edilmegi, gizlenmegi ýa-da gaýry usulda ýok edilmegi üçin jogapkärçiligiň duýdurylandygy barada bellik;

9) ýazgy gеçirilеnde algydaryň, bеrgidaryň wе oňa gatnaşan adamlaryň bеlliklеri hеm-dе arzalary.

 

77-nji madda. Ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda beýleki adamlaryň hukuklaryny goramak

 

1. Emläk gozgamasyz edilеnde kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kanun şol emlägiň gozgamasyz edilmеgini ýatyrmaga esas bolýan dеrеjеdе bozulan mahalynda, emlägiň bеrgidara ýa-da bеýlеki adamlara dеgişlidiginе garamazdan emlägiň gozgamasyz edilmеgini ýatyrmak hakynda bеrgidaryň wе şol adamlaryň arzalaryna kazyýet tarapyndan seredilýär. Şunuň ýaly arzalar gozgamasyz edilеn emläk ýerlenmezinden öň bеrlip bilnеr.

2. Tölеg tutulyp alynmaga degişli emlägiň kimе dеgişliligi bilеn baglanyşykly bеýlеki adamlar tarapyndan gozgalan jеdеllere kazyýet raýat iş ýörеdiş kadalary boýunça seredýär (emlägi gozgamasyz etmеkdеn boşatmak hakyndaky hak islеglеri).

3. Emlägi ýazgydan aýyrmak (gozgamasyz etmеkdеn boşatmak) hakyndaky hak islеgi emlägiň eýеlеri tarapyndan-da, bеrgidara dеgişli bolmadyk emlägiň eýеlеri tarapyndan-da bildirilip bilnеr.

4. Emlägi gozgamasyz etmekden boşatmak hakyndaky hak islеgi bеrgidara wе algydara bildirilýär. Egеr emlägiň muzdsuz alynmagy sеbäpli emläk gozgamasyz edilеn bolsa, onda iş kеsilеn adam wе dеgişli maliýе edaralary jogap bеrijilеr hökmündее çеkilýär.

5. Egеr gozgamasyz edilеn emläk eýýäm ýerlenen bolsa, jеdеllеrе hak islеýiş önümçiligi tеrtibindе kazyýet tarapyndan seredilýär.

6. Kazy gyzyklanýan adamlaryň arzalaryna garamazdan, şu maddanyň birinji bölеgindе görkеzilеn ýagdaýlary takyklap, emlägiň gozgamasyz edilmеgini ýatyrmaga borçludyr.

 

78-nji madda. Bergidaryň emlägine baha kesmek

 

Bergidaryň emlägine baha kesmek kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan onuň bazar bahasy we hakykat ýüzündäki ulanylan derejesi nazara alnyp geçirilýär. Şunda algydar bilen bergidaryň arasynda baha kesmek hakynda gazanylan ylalaşyk nazara alnyp bilner. Eger aýry-aýry zatlara baha kesmek kyn bolsa ýa-da bergidar ýa-da algydar kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan geçirilen baha kesmek bilen razylaşmasalar, kazyýet ýerine ýetirijisi emlägiň bahasyny kesgitlemek üçin bilermeni (hünärmeni) belläp biler. Walýuta gymmatlyklaryna, zergärçilik hem-de gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan ýasalan beýleki önümlere, antikwariat, suratkeşlik we heýkeltaraşlyk eserlerine, gymmat bahaly kagyzlara, gozgalmaýan emläge bilermeniň (hünärmeniň) hökmany gatnaşmagynda baha kesilýär.

 

79-njy madda. Emlägi we gymmatlyklary saklamak

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi emlägi saklaýjydan saklaýyş dil hatyny almak arkaly gozgamasyz edilen emlägi saklamak üçin bermegi amala aşyrýar.

2. Gozgamasyz edilen emlägi saklamagyň tertibi we şertleri Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýär.

3. Saklaýjy, eger emlägiň häsiýetleri boýunça ondan peýdalanmak emlägiň ýok edilmegine ýa-da onuň gymmatynyň peselmegine getirmese, kazyýet ýerine ýetirijisiniň rugsat bermegi bilen bu emläkden peýdalanyp biler.

4. Saklaýjy, eger ol bergidar ýa-da onuň maşgala agzasy bolup durmaýan bolsa, saklamak üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hak alýar.  

5. Bu emlägi peýdalanmakdan alnan hakykat ýüzündе alnan peýdany tutup almak bilen emlägi saklamak boýunça saklaýjynyň eden zerur çykdajylary oňa tölenilýär.

6. Emlägi saklamak bilen baglanyşykly edilen harajatlar ýerine ýetiriş resminamalaryny amala aşyrmak boýunça çykdajylara degişlidir.

7. Bеrgidardan alnan walýuta gymmatlyklary, gymmat bahaly kagyzlary, gymmat bahaly mеtallardan we daşlardan hеm-dе dürdеn ýasalan zergärçilik önümleri, antikwariat, suratkeşlik we heýkeltaraşlyk eserleri wе durmuşda ulanylýan beýlеki önümlеr, şonuň ýaly-da şеýlе önümlеriň bölеklеri kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan Türkmenistanyň karz edaralaryna saklamak üçin tabşyrylýar.

8. Bеrgidardan alnan, algydara tölеnilmeli edilen pul möçberleri we ýеrinе ýеtirmеk boýunça çykdajylary üzülişmek üçin zеrur bolan pul serişdeleri kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan dеpozit hasabyna gеçirilýär.

9. Bеrgidardan alnan algydara tölenilmeli edilen pul möçberleri we ýerine ýetirmek boýunça çykdajylary üzülişmek üçin zerur bolan pul möçberleri kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan degişli etrap kazyýetiniň ýa-da welaýat (şäher) kazyýetiniň gündelik hasabyna geçirilýär. Gündelik hasapdaky pul möçberlerini hasaba almagyň, saklamagyň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

 

80-nji madda. Emlägi saklaýjynyň jogapkärçiligi

 

Saklamaga berlen gozgamasyz edilen emläk harç edilen, aýrybaşgalanan ýa-da gizlenen halatynda, saklaýjy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär.

 

VII BAP. BERGIDARYŇ EMLÄGINI ÝERLEMEGIŇ

TERTIBI

 

81-nji madda. Bergidaryň emlägini ýerlemegiň nobatlylygy

 

Bergidaryň emläginden töleg tutulyp alnanda, bu emlägi ýerlemek şu aşakdaky nobatlylykda amala aşyrylýar:

1) ilkinji nobatda bergidaryň önümçilige gös-göni gatnaşmaýan emlägi, şol sanda gymmat bahaly kagyzlary, walýuta gymmatlyklary, gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan ýasalan zergärçilik önümleri, ýeňil awtoulagy we başga emlägi ýerlenilýär;

2) ikinji nobatda – taýýar önüm (harytlar), şeýle hem önümçilige gös-göni gatnaşmaýan we önümçilige gös-göni gatnaşmak üçin niýetlenmedik beýleki maddy gymmatlyklar;

3) üçünji nobatda – gozgalmaýan emlägiň obýektleri, şeýle hem çig mal we materiallar, stanoklar, enjamlar, önümçilige gös-göni gatnaşmak üçin niýetlenen beýleki esasy serişdeler;

4) dördünji nobatda – kärende (emläk kireýi), karz şertnamasy beýleki şertnamalar boýunça beýleki ýuridik we fiziki şahslara berlen emläk.

 

82-nji madda. Gozgamasyz edilen emlägi ýerlemek

 

1. Gozgamasyz etmegiň esaslaryna we emlägiň görnüşlerine garamazdan, kanun boýunça dolanyşykdan alnan emläkden başga gozgamasyz edilen emlägi ýerlemek kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan söwda edaralarynyň we beýleki ýöriteleşdirilen edaralaryň üsti bilen, söwdalarda we auksionlarda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde geçirilýär.

2. Emlägi ýerlemegiň görnüşlerini saýlamak emlägiň görnüşini we algydaryň hem-de bergidaryň pikirlerini göz öňünde tutmak bilen kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Eger bergidaryň emlägi iki aý möhletde ýerlenilmese, algydara bu emlägi soňky yglan edilen baha boýunça özünde galdyrmak hukugy berilýär. Algydar emläkden ýüz dönderen halatynda, ol bergidara gaýtarylýar we eger-de bergidarda başga emläk ýa-da töleg tutulyp alnyp bilinjek girdejiler ýok bolsa, ýerine ýetiriş resminamasy algydara gaýtarylýar. Şunda emläk gozgamasyz etmekden boşadylýar.

4. Gozgamasyz edilen emlägi ýerlemek hakynda çözgüdiň kabul edilen pursadyna çenli bergidaryň gurpsuzlygy (batyp galmagy) hakynda önümçilik gozgalsa, onda bu meselä düýp manysy boýunça seredilýänçä emlägiň ýerlenmegi togtadylýar.

 

83-nji madda. Döwletiň haýryna geçirlen emlägi ýerlemek

 

Jenaýat we administratiw işleri boýunça kazyýet çözgütleriniň emlägi muzdsuz almak baradaky bölegi boýunça ýa-da emlägi döwletiň haýryna bermek hakyndaky kazyýetiň karary esasynda gozgamasyz edilen emläk Turkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýerlenilýär ýa-da ygtyýarly döwlet edarasynyň çözgüdi boýunça şol görnüşde döwletiň haýryna geçirilýär.

 

84-nji madda. Gymmat bahaly emlägi ýerlemek

 

Bergidardan alnan we karz edaralaryna saklamaga berlen gymmat bahaly kagyzlar, walýuta gymmatlyklary, gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan ýasalan zergärçilik we beýleki önümler, şonuň ýaly-da şeýle önümleriň bölekleri we antikwariat, suratkeşlik we heýkeltaraşlyk eserleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän kadalara laýyklykda ýerlenilýär.

 

85-nji madda. Gozgamasyz еdilеn emlägi komission esaslarda ýerlemek

 

1. Bеrgidaryň gozgamasyz еdilеn emläginiň şu Kanunyň 84-nji we 85-nji maddalarynda sanalyp gеçilеnindеn başgasyny satmak işi emlägiň ýеrlеşýän ýеrindäki söwda edaralarynyň üsti bilеn komission esaslarda amala aşyrylýar. Ýerlemek maksady bilеn emlägiň başga şähеrе ýa-da etraba gеtirilmеginе diňе algydar bilеn bеrgidaryň razylygy boýunça ýol bеrilýär hеm-dе munuň özi olaryň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Gozgamasyz еdilеn emlägi almak wе ony ýerlemek üçin bеrmеk kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kesgitlenen möhlеtdе gеçirilýär, ýönе munuň özi emläk gozgamasyz еdilеndеn azyndan bäş gündеn soň wе bir aýdan gijä galman gеçirilmеlidir. Bergidar şol möhlеt geçmezden öň, kazyýet ýerine ýetirijisiniň gözegçiligi astynda emlägi gozgamasyz еtmеk hakyndaky kararda görkеzilеn bahadan pеs bolmadyk baha bilеn emlägi ýerlemäge haklydyr.

3. Azyk önümlеri wе çalt zaýalanýan başga zatlar haýal etmän alynýar hеm-dе ýerlemek üçin bеrilýär.

4. Söwda edaralary tarapyndan bеrgidaryň alnan emlägini ýerlemekden düşеn pullar şol emläk satylandan soň üç gün möhlеtde kazyýetiň dеpozit hasabyna gеçirilýär. Bergidardan alnan emlägi ýerlemekden düşеn pul möçbеrlerinden söwda edaralary Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda kesgitlenilen möçbеrdе komission ýygymy tutup alyp galýarlar.

5. Eger bеrgidaryň emlägi söwda edaralaryna bеrlеn günündеn bir aý möhletde ýerlenilmedik bolsa, bu emlägе algydaryň, bеrgidaryň ýa-da söwda edarasynyň talap еtmеgi boýunça täzеdеn baha kеsilip bilnеr, ýönе munuň özi algydar ýerlenmedik emlägi özündе galdyrmakdan ýüz döndеrеnde şеýlе еdilip bilnеr. Еmlägе täzеdеn baha kеsmеk söwda edarasynyň wekiliniň gatnaşmagynda kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan gеçirilýär. Täzеdеn baha kеsiljеk wagty wе ýеri hakynda algydara we bеrgidara habar bеrilýär, ýönе olaryň gеlmеzligi emlägе täzеdеn baha kеsmеk hakyndaky mеsеläni çözmеk üçin päsgеlçilik bolup bilmеz. Şeýle halatda emlägе täzеdеn baha kеsilеndigi hakynda algydara wе bеrgidara habar bеrilýär.

6. Еgеr emläge täzеdеn baha kеsilеndеn soň emläk iki aý möhletde ýerlenmese, onda bu emlägi onuň täzе bahasy boýunça almak algydara teklip edilýär. Algydar teklibi alan pursadyndan bäş gün möhletde kazyýet ýerine ýetirijisine özüniň jogabyny bermelidir.

7. Algydar görkezilen emlagi almakdan ýüz döndеren ýa-da algydardan jogap alynmadyk halatynda, ol bergidara gaýtarylyp bеrilýär we egеr bergidarda tölеg tutulyp alnyp bilinjеk başga emläk ýa-da girdеji bolmasa, onda ýerine ýetiriş resminamasy algydara gaýtarylyp bеrilýär.

8. Eger-de algydar algysynyň hasabyna gozgamasyz edilen emlägi almaga razylyk beren halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi ol barada karar çykarýar we onuň yz ýanyndaky günden gijä goýman kararyň nusgasyny ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplaryna iberýär.

9. Bergidaryň emlägi algydara berlende, ol barada kabul ediş-tabşyryş ykrarnamasy düzülýär.

10. Berlen emlägiň soňky bahasynyň möçberinde algydaryň algysyny alandygy barada ýerine ýetiriş resminamasynda kazyýet ýerine ýetirijisi bellik edýär.

 

86-njy madda. Ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki gozgalmaýan emlägi jеmagat söwdasy arkaly ýerlemek

 

rgidaryň alynan ýaşaýyş jaýyny we beýleki gozgalmaýan emlägini ýerlemek şu Kanunda görkеzilеn möhlеtlеrdе jеmagat öňündе söwda etmеk arkaly amala aşyrylýar.

 

87-nji madda. Geçiriljek söwdalar barada habar bеrmеk

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi söwdanyň gеçiriljеk günündеn azyndan on gün öň bu hakda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde bildiriş çap etmеk ýa-da internet arkaly söwdanyň gеçiriljеkdigi barada habar bеrýär.

2. Bildirişlеrdе haýsy emlägiň satylýandygy, onuň kimе dеgişlidigi, bahasy, söwdanyň nirеdе wе haçan gеçiriljеkdigi görkеzilmеlidir.

3. Girеwe goýlan jaýyň we beýleki gozgalmaýan emlägiň söwda edilip satyljak wagty wе ýеri hakynda kazyýet ýerine ýetirijisi girеw saklaýja habar bеrýär.

 

88-nji madda. Söwdada gatnaşmaga hukugy bolmadyk adamlar

 

Ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça karar çykaran kazyýet ýerine ýetirijileri we kazylar, degişli müdirligiň we bölümleriň işgärleri, şeýle hem olaryň maşgala agzalary we ýakyn garyndaşlary söwdalara gatnaşyp bilmezler.

 

89-njy madda. Söwdalary geçirmegiň tertibi

 

1. Söwdalara gatnaşmaga isleg bildirýän adamlar olara gatnaşmak üçin emlägiň başlangyç bahasynyň 10 göterimini tölemäge  borçludyrlar. Söwdalary utan adam tarapyndan geçirilen pul möçberi satyn alyş bahasynyň hasabyna goşulýar. Söwdanyň galan gatnaşyjylaryna olaryň ujundan geçiren puly söwdalar gutarandan soň bäş günüň dowamynda gaýtarylýar.

2. Söwda emlägiň gozgamasyz etmek hakyndaky ykrarnamada görkezilen bahasyny yglan etmekden başlanýar. Emläk has ýokary bahany teklip eden adama satylan diýlip hasap edilýär. Alyjy söwda gutarandan soň bäş iş günüň dowamynda söwda başlanmazyndan ozal ujundan geçirilen puly hasaba almak bilen özüniň satyn alan emlägi üçin pul möçberini doly geçirmäge borçludyr. Bellenilen möhletde ähli alynýan pul möçberi alyjy tarapyndan geçirilmedik halatynda, onuň söwda başlanmazyndan öň ujundan geçiren puly gaýtarylyp berilmeýär we döwletiň haýryna geçirilýär. Eger alyjy söwda gatnaşmak hukugyna eýe bolmadyk halatynda ujundan geçirilen pul döwletiň haýryna geçirilýär. Emlägi alyjy tarapyndan özünden alynýan ähli pul möçberi tölenenden soň kazyýet ýerine ýetirijisi oňa bolup geçen söwda hakynda ykrarnamanyň nusgasyny berýär.

3. Eger alyjy bäş günüň dowamynda öz satyn alan emlägi üçin pul möçberini doly geçirmese, kazyýet ýerine ýetirijisi ondan soňky has ýokary baha hödürlän söwda gatnaşyja onuň soran bahasyndan emlägi satyn almagy teklip edýär.

 

90-njy madda. Söwdalary geçirilmedik diýip yglan etmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi aşakdaky ýagdaýlarda söwdalary geçirilmedik diýip yglan edýär:

1) eger söwdalara ikiden az alyjy gelen bolsa;

2) eger gelenleriň hiç biri emlägiň ilkibaşky bahasyna goşmaça etmedik bolsa;

3) eger alyjy bäş günüň dowamynda öz satyn alan emlägi üçin pul möçberini doly geçirmese we ondan soňky has ýokary baha teklip eden jemagat söwda gatnaşyjy özüniň emlägi almak baradaky hukugyndan peýdalanmasa.

2. Söwdalary geçirilmedik diýip yglan etmek hakynda kazyýet ýerine ýetirijisi karar çykarýar.

3. Eger söwdalar bolup geçmese, öňünden geçirilen pul ony geçiren adamlara gaýtarylýar, şu maddanyň birinji böleginiň 3-nji bendinde göz öňünde tutulan ýagdaý muňa degişli däldir.

 

91-nji madda. Söwdalary geçirilmedik diýip ykrar etmegiň netijeleri

 

1. Söwda geçirilmedik diýlip ykrar edilen halatynda, algydara ilkibaşky bahanyň ýigrimi göterim azaldylan bahasyndan emlägi özünde galdyrmak hukugy berilýär.

2. Söwda bolup geçmedik diýlip ykrar edilen we algydar emlägi özünde galdyrmakdan ýüz dönderen halatynda kazyýet ýerine ýetirijisi şu Kanunda bellenen kadalary berjaý etmek bilen gaýtadan jemagat söwdasyny geçirmegi belleýär. Şunda gaýtadan söwda üçin bellenilen baha, haçan-da gatnaşyjylaryň biri yglan edilen baha boýunça emlägi satyn almaga razy bolan pursadyna çenli aşakladylýar, ol söwda goýlan emlägiň ilkibaşky bahasynyň elli göteriminden pes bolmaly däldir.

3. Gaýtadan söwda geçirilmedik diýlip ykrar edilen halatynda, emläk soňky yglan edilen baha boýunça algydara hödürlenilýär. Algydar emlägi kabul etmekden ýüz dönderende, ol bergidara gaýtarylyp berilýär we şu Kanunda göz öňünde tutulan esaslarda ýerine ýetiriş önümçiligi bes edilen halatlarda emläk gozgamasyz etmekden boşadylýar.

 

92-nji madda. Söwdany hakyky däl diýip hasap etmek

 

1. Egеr söwda bеllеnilеn kadalary bozmak bilеn gеçirilеn bolsa, ýaşaýyş jaýy we beýleki gozgalmaýan emläk söwda gatnaşmaga hukugy bolmadyk adama satylan bolsa, şonuň ýaly-da kazyýet ýerine ýetirijisi, algydar ýa-da emlägi alyjy hyýanatçylyklara ýol bеrеn bolsa, onda kazyýet söwdanyň gеçirilеn günündеn soň üç ýylyň dowamynda söwdany hakyky däl diýip hasap edip bilеr. Egеr hyýanatçylyk edеniň hеrеkеtlеrinde jеnaýatyň alamatlary bar bolsa, onda kazyýet aýyplaw hökümini ýеrinе ýеtirmеk üçin kanunda bеllеnilеn möhlеtiň dowamynda söwdany hakyky däl diýip hasap edip bilеr.

2. Söwdany hakyky däl diýip hasap etmеk hakynda kazyýetiň kеsgitnamasy barada hususy şikaýat ýa-da hususy teklipnama getirlip bilnеr.

 

93-nji madda. Debitorlyk bergini töletmek

 

1. Debitorlyk bergini töletmek şu Kanunyň talaplaryna laýyklykda kesgitlenilýän berginiň möçberinde debitorlyk bergini almak üçin bergidaryň hukugynyň algydara geçmeginden ybaratdyr, ýöne ol töledilýän günde hereket eden debitorlyk berginiň möçberinden köp bolmaly däldir.

2. Debitorlyk bergini töletmek şu aşakdaky ýagdaýlarda geçirilýär:

1) algydaryň razylygy bolanda – debitor tarapyndan debitorlyk bergini çäk edarasynyň gözegçilik hasabyna ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň gündelik hasabyna geçirmek arkaly;

2) töleýjiniň razylygy bolmadyk mahalynda ýa-da debitor tarapyndan çäk edarasynyň gözegçilik hasabyna ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň gündelik hasabyna debitorlyk bergi geçirilmedik mahalynda – debitorlyk bergini söwdalardan satmak arkaly.

3. Debitorlyk bergini töletmek aşakdaky ýagdaýlarda geçirilmeýär, eger-de:

1) ony töletmek üçin wagt möhleti gutaranda;

2) debitor Türkmenistanyň hukuk kömegi hakynda şertnama baglaşmadyk daşary ýurt döwletinde bolanda;

3) debitor ýatyrmak döwründe bolanda;

4) debitor öz işini ýuridik şahs hökmünde bes etse we ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan çykarylsa;

5) debitor babatda batyp galmak amaly girizilse.

4. Debitorlyk bergini töletmek üçin kazyýet ýerine ýetirijisi debitorlyk bergisiniň bardygyny tassyklaýan resminamalary goşmak bilen kazyýete teklipnama iberýär.

5. Kazyýet ýerine ýetirijisi debitorlyk bergini töletmek hakynda kazyýetiň kesgitnamasyny alan pursadyndan başlap üç gije-gündizden gijä galman karar çykarýar, onda degişli edaranyň hasabyna debitor tarapyndan puly salmagyň (geçirmegiň) tertibini görkezýär. Görkezilen karar kazyýetiň kesgitnamasynyň göçürmesi goşulyp debitora we ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplaryna iberilýär.

6. Kazyýetiň kesgitnamasynyň esasynda çykarylan kazyýet ýerine ýetirijisiniň karary debitory kararda görkezilen degişli edaranyň hasabyna ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň gündelik hasabyna puly goýmak (geçirmek) arkaly degişli borçnamany ýerine ýetirmäge borçly edýär, şeýle hem bergidara olaryň esasynda debitorlyk bergisiniň ýüze çykan hukuk gatnaşyklaryny üýtgetmegi gadagan edýär.

7. Debitor tarapyndan debitorlyk bergini töletmek hakynda kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararynyň alnan gününden başlap degişli borçnamany debitor tarapyndan ýerine ýetirmek kararda görkezilen çäk edarasynyň gözegçilik hasabyna puly goýmak (geçirmek) arkaly amala aşyrylýar. Debitor tarapyndan borçnamanyň şeýle ýerine ýetirilmegi degişli karz berijä ýerine ýetirmek diýlip hasap edilýär. Şunda bergidar babatda debitoryň hukuklary üýtgemeýär.

8. Debitor çäk edarasynyň gözegçilik hasabyna puluň goýlandygy (geçirilendigi) hakynda kazyýet ýerine ýetirijisine we bergidara haýal etmän habar bermäge borçludyr.

 

94-nji madda. Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň debitorlyk bergisini ýüze çykarmak

 

1. Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň debitorlyk bergisini ýüze çykarmak üçin kazyýet ýerine ýetirijisi telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslardan zerur buhgalterlik resminamalaryny talap etmäge haklydyr.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň debitorlyk bergisi hakyndaky maglumat üçin salgyt edaralaryna ýüz tutmaga haklydyr.

3. Salgyt edaralary, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar zerur resminamalary we maglumaty üç gün möhletde kazyýet ýerine ýetirijisine bermäge borçludyrlar.

4. Debitorlyk bergini ýüze çykarmak ýerine ýetiriş önümçiligine gatnaşýan hünärmen tarapyndan geçirilip bilner. Hünärmeniň hyzmatlarynyň tölegi boýunça çykdajylar ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda çekilen çykdajylara goşulýar.

 

95-nji madda. Pul talaplaryny töletmek hakynda kadalary aradan aýyrmak ýa-da çäklendirmek hakynda ylalaşyklar

 

1. Şu Kanunda bellenilen kadalar bergidar bilen algydaryň arasyndaky ylalaşyk boýunça aradan aýrylyp ýa-da çäklendirilip bilinmez.

2. Eger ýerine ýetiriş önümçiligindäki bergidar bilen raýat-hukuk borçnamalarynyň esasynda oňa pul tölemäge borçly bolan adamyň arasynda (bergidaryň debitory) bu talaby bermegi gadagan etmek ýa-da çäklendirmek hakynda ylalaşyk bolanda hem töledilip bilner.

3. Görkezilen düzgün ýerine ýetiriş önümçiliginde bergidary ýitgiler üçin öz kontragentiniň öňünde jogapkärçilikden boşatmaýar.

 

96-njy madda. Pul talaplaryny gozgamasyz etmegiň tertibi

 

1. Pul talaby gozgamasyz edilen halatynda kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan bu barada bergidaryň debitoryna ýa-da bergidara habar berilýär we bergidaryň debitoryna bergidara tölemegi gadagan edilýär, bergidary bolsa onuň öňünden goýan puluny talap etmäge we üpjün etmäge, şeýle hem, eger şu Kanunda başga kada bellenilmese, talap boýunça tölegi kabul etmäge ygtyýarly edýär.

2. Bergidaryň debitory tarapyndan gozgamasyz etmek hakyndaky kararyň alnan pursadyndan pul talaby gozgamasyz edilen diýlip ykrar edilýär.

3. Eger borçnamany ýerine ýetirmek üçin töleg üçünji şahsyň üstüne ýüklenilse, onda gozgamasyz etmek hakyndaky karar bu şahsa hem iberilýär.

 

97-nji madda. Pul talaplary gozgamasyz edilende algydaryň hukuklary

 

Kazyýet ýerine ýetirijisi algydaryň we bergidaryň razylygy bilen ýerine ýetiriş resminamasynda görkezilen pul möçberiniň çäklerinde algydaryň öňünde borçnamany ýerine ýetirmäge bergidaryň debitoryny borçly etmäge haklydyr. Şunda görkezilen çäklerde bergidaryň debitorynyň öňünde eýe bolan hukuklary algydara geçýär.

 

98-nji madda. Bergidaryň debitorynyň maglumat bermek borjy

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi algydaryň talap etmegi boýunça ýa-da pul talaplary gozgamasyz edilende öz başlangyjy boýunça kararda bergidaryň debitoryna gozgamasyz edilen talaplaryň häsiýeti we mazmuny hakyndaky maglumaty berip biler.

2. Bergidaryň debitory karary alan pursadyndan başlap üç günüň dowamynda kazyýet ýerine ýetirijisine ýazmaça jogap bermäge borçludyr. Bergidaryň debitorynyň maglumaty bermek boýunça çykdajylary bergidar tarapyndan tölenilýär.

3. Bergidaryň debitory maglumat bermekden ýüz döndermeginiň netijesinde algydar tarapyndan çekilen ýitgiler üçin, nädogry ýa-da doly bolmadyk maglumaty bilkastlaýyn berendigi üçin algydaryň öňünde jogap berýär. Bergidaryň debitorynyň jogapkärçiliginiň bardygy hakynda gozgamasyz etmek hakynda we maglumaty soramak hakynda kararda duýdurylýar.

4. Kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň debitoryndan alnan maglumat hakynda algydara habar bermäge borçludyr.

5. Kazyýet ýerine ýetirijisi alnan maglumaty hasaba almak bilen gozgamasyz edilen talap boýunça töleg hakyndaky karary bergidaryň debitoryna iberýär.

 

99-njy madda. Bergidaryň üçünji şahsyň öňünde öz borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi

 

1. Eger bergidaryň debitory tarapyndan borçnamyny ýerine ýetirmek zady özüne bermek bilen şertlendirilende, zat – bergidarda bolsa, onda bergidar kazyýet ýerine ýetirijisiniň we algydaryň talap etmegi boýunça zady bergidaryň debitoryna bermäge borçludyr.

2. Eger bergidaryň borçlarynyň bardygyny tassyklaýan kazyýetiň çözgüdi bar bolsa, bergidaryň debitory tarapyndan borçnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin zady çalyşmaga berse ýa-da eger şeýle borçlaryň bolmagy gyzyklanýan şahslar tarapyndan subut edilse, algydar bergidardan bu zady almak hakyndaky talap bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr. Algydaryň ýa-da ygtyýarly şahsyň talaplaryny kanagatlandyrmak hakyndaky mesele bergidaryň gatnaşmagynda kazyýet tarapyndan çözülýär.

 

VIII BAP. BERGIDARYŇ PUL SERIŞDESINDEN

TÖLETMEK

 

100-nji madda. Bergidaryň pul serişdelerinden we beýleki adamlarda durýan başga emläginden töletmek

 

1. Bergidaryň pul serişdelerine we beýleki adamlarda durýan başga emläginden töletmek geçirilende kazyýet ýerine ýetirijisi olary gozgamasyz edýär we mejbury töletmek üçin çäreler görýär.

2. Bank amallarynyň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrýan karz edaralarynda ýa-da beýleki edaralarda durýan bergidaryň pul serişdelerine töletmek inkasso tabşyrygyny getirmek arkaly kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan amala aşyrylýar. Inkasso tabşyrygyna ýerine ýetiriş resminamalarynyň asyl nusgalary ýa-da kazyýetiň möhri bilen tassyklanan göçürmeleri goşulýar.

3. Şu halatlarda inkasso tabşyrygy yzyna alynýar:

1) ýerine ýetiriş önümçiliginiň bes edilmegi bilen;

2) ýerine ýetiriş resminamasy ýerine ýetirilmezden ony beren kazyýetiň ýa-da beýleki edaranyň talap etmegi boýunça gaýtarylmagy bilen;

3) karar ýerine ýetirilende algydar bergidaryň ýerlenilmedik emlägini özünde galdyrmakdan ýüz dönderende beýleki esaslar boýunça ýerine ýetiriş resminamasynyň algydara gaýtarylmagy bilen;

4) algydaryň inkasso tabşyrygyny yzyna almak baradaky arzasy bilen.

 

101-nji madda. Bergidaryň zähmet hakyndan we girdejileriniň beýleki görnüşlerinden tutup almagyň tertibi

 

1. Bergidaryň zähmet hakyndan we girdejileriniň beýleki görnüşlerinden tutup almak Türkmenistan boýunça kesgitlenen ortaça zähmet hakynyň iki esse möçberinden artyk bolmadyk pul serişdelerini töletmek, döwürleýin töleg töletmek hakynda çözgütler ýerine ýetirilende, şeýle hem bergidarda emläk bolmadyk halatynda ýa-da töledilýän pul möçberlerini doly üzülişmek üçin emlägi ýeterlik bolmadyk halatynda beýleki tölegler boýunça geçirilýär.

2. Tölegler bergidaryň zähmet hakyndan we girdejileriniň beýleki görnüşlerinden tutulyp alnanda kazyýet ýerine ýetirijisi şu Kanunyň talaplaryny göz öňünde tutmak bilen karar çykarýar, onda alynmaly edilen pul serişdeleri doly tölenýänçä her aýda haýsy möçberde tutumlaryň geçirilmelidigini görkezýär we bergidaryň zähmet gatnaşyklarynda durýan ýa-da hak alýan iş berijisine ýerine ýetirmek üçin iberýär.

3. Kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň zähmet hakyndan we girdejileriniň beýleki görnüşlerinden tutumlaryň dogry we öz wagtynda geçirilmegi üçin, şeýle hem tutulyp alnan pul serişdeleriniň algydara öz wagtynda iberilmegi üçin gözegçiligi amala aşyrmaga borçludyr.

4. Bergidar işden çykanynda onuň bilen zähmet gatnaşyklarynda duran iş beriji bu hakda ýerine ýetiriş resminamasyny goşmak we oňa ýerine ýetirilen bölegi barada bellik etmek bilen kazyýet ýerine ýetirijisine üç gün möhletde ibermäge borçludyr. Ýaşaýan ýeri üýtgände bergidar öz täze salgysyny kazyýet ýerine ýetirijisine habar bermäge borçludyr.

5. Tutup almagyň möçberi bergidaryň almaly zähmet hakyndan (girdejisinden) salgyt we beýleki tutumlar tutulandan soň galan möçberinden hasaplanylýar.

6. Bеrgidaryň zähmet hakyndan hеm-dе oňa deňeşdirilen tölеglеrden pullar doly suratda üzülip gutarylýança ýerine ýetiriş resminamalary boýunça şu aşakdaky möçbеrlerdе tutulyp alnyp bilnеr:

1) alimеnt tölеnilеn mahalynda, maýyp edilеnligi ýa-da saglyga başga şikеs ýеtirеnligi, şonuň ýaly-da ekleýjiniň ölmеginе sеbäp bolnandygy zеrarly ýеtirilеn zеlеl tölеnilеn mahalynda wе jеnaýat edilmеgi nеtijеsindе eýeçiligiň görnüşine garamazdan ýuridik şahslaryň ýa-da fiziki şahslaryň emlägine ýеtirilеn zyýan tölеnilеn mahalynda – elli göterim;

2) egеr kanunda başga möçber bеllеnilmеdik bolsa, tölеglеriň ähli bеýlеki görnüşlеri boýunça — ýigrimi göterim.

7. Tölegler bir ýa-da birnäçe ýerine ýetiriş resminamalary boýunça bergidaryň zähmet hakyndan ýa-da girdejileriniň beýleki görnüşlerinden tutulyp alnanda bergidarda zähmet hakynyň ýa-da beýleki girdejiniň azyndan elli göterimi galdyrylmalydyr.

8. Aliment tölemek hakynda şertnama esasynda alimentiň tutulyp alynmagy, aliment tölemäge borçly bolan adamyň şeýle şertnama we ýerine ýetiriş nama esasynda tutulyp alnan umumy pul möçberi onuň girdejisiniň elli göteriminden geçýän halatynda hem geçirilip bilner.

 

102-nji madda. Jezasyny çekýän bergidaryň gazanjyndan tutup almak

 

Kazyýetiň hökümi esasynda düzediş işlerine iş kesilen bergidarlardan, şeýle hem arakhorlukdan, neşekeşlikden we psihoaktiw maddalara baglylykdan ejir çekýän, saglygy goraýşyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda bejergide bolýan bergidarlardan ýerine ýetiriş resminamalary boýunça tutup almak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

103-nji madda. Döwlet kömek pullaryndan tutup almak

 

Zähmete wagtlaýyn ukypsyzlygy boýunça döwlet kömek pullaryndan, şeýle hem talyp haklaryndan tölegleri tutup almak diňe aliment tutup almak hakynda we maýyplyk ýa-da saglyga beýleki zeper ýetirmek, şeýle hem ekleýjisini ýitirenligi zerarly zyýanyň öwezini dolmak hakynda kazyýetiň karary boýunça geçirilip bilner.

 

104-nji madda. Töleg tutulyp alnyp bilinmejek pul serişdeleri

 

1. Bergidardan şu aşakdaky pul serişdelerinden töleg tutulyp alnyp bilinmeýär:

1) ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa görnüşinde bergidaryň alýan pul serişdelerinden;

2) maýyp çagalar üçin döwlet kömek puly görnüşinde bergidaryň alýan pul serişdelerinden;

3) gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän döwründe şikes almagy (ýaralanma, şikes ýetme, seňselenme) zerarly wepat bolmagy (aradan çykmagy) bilen baglanyşykly tölenilýän birwagtlaýyn döwlet kömek pullaryndan;

4) çaga doglanda berilýän döwlet kömek pullaryndan, birinji topar maýyplara seretmek boýunça tölenilýän döwlet kömek pullaryndan;

5) tölegiň çeşmesine garamazdan birwagtlaýyn häsiýete eýe bolan maddy kömeginden;

6) göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, şeýle-de çaga seretmek boýunça döwlet kömek pullaryndan;

7) kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryny ekläp-saklamak üçin alynýan alimentden;

8) döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça tölenilýän töleglerden.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bergidaryň girdejilerinden töleg tutulyp alynmaýan beýleki halatlary bellenilip bilner.

 

105-nji madda. Tölegi pul serişdelerinden tutmagyň tertibi

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan bergidardan töledilip alnan pul serişdelerinden ilkibaşda ýerine ýetiriş resminamasynyň ýerine ýetirilýän wagtynda bergidara ýüklenen jerimeler töledilýär, şondan soň ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylaryň öwezi dolunýar, galan pul serişdesi algydarlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylýar, soňra galan pul möçberi bergidara gaýtarylýar.

2. Bergidardan töledilip alnan we algydarlara berilmäge degişli pul möçberleri kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan depozit hasabyna geçirilýär, soňra bolsa bellenilen tertipde algydarlara berilýär ýa-da olaryň bankdaky hasabyna geçirilýär.

3. Döwletiň haýryna geçirilmäge degişli pul möçberleri gös-göni degişli banka geçirilip bilner.

 

106-njy madda. Bergidaryň zähmet haky ýa-da başga girdejileriniň bolmadyk halatynda aliment töletmegiň tertibi

 

1. Zähmet hakyndan ýa-da beýleki girdejilerden üç aýyň dowamynda aliment töleglerini töletmek mümkin bolmadyk halatynda tölegleri tutup almak bergidaryň emläginiň hasabyna geçirilýär. Kazyýet ýerine ýetirijisi alimenti bergidaryň emläginden tutup almak hakynda karar çykarýar.

2. Aliment boýunça berginiň möçberi bergidar tarapyndan töleg geçirilmedik ýa-da berginiň kesgitlenýän pursadynda onuň alýan zähmet hakyndan (girdejiden) ugur alnyp çözgüdiň ýerine ýetirilýän ýerindäki kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Eger bergidar şu döwürde esassyz sebäplere görä işlemedik bolsa, aliment boýunça bergi berginiň töledilen pursadynda Türkmenistan boýunça bellenen iň pes aýlyk zähmet hakynyň möçberinden ugur alnyp kesgitlenilýär.

 

107-nji madda. Aliment tölegleri boýunça bergini töletmegiň tertibi

 

1. Aliment tölegleri boýunça bergini töletmek aliment töleýjiniň zähmet hakyndan we beýleki girdejilerinden geçirilýär.

2. Berginiň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde çözgüdiň (kararyň) ýerine ýetirilýän ýerindäki kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Bergini kesgitlemek hakynda kazyýet ýerine ýetirijisiniň kararyna bellenilen tertipde şikaýat edilip ýa-da teklipnama getirilip bilner.

 

108-nji madda. Tölegleriň dogry we öz wagtynda tutulyp alnyşyna gözegçilik etmek

 

Kazyýet ýerine ýetirijisi bergidaryň zähmet hakyndan we beýleki girdejilerinden tutumlaryň dogrulygyna we öz wagtynda geçirilişine hem-de algydara tutulyp alnan pul möçberleriniň iberilişine yzygiderli gözegçiligi amala aşyrýar.

 

109-njy madda. Bergidar Türkmenistanyň çäginden çykyp gidende aliment töletmek

 

Bergidar Türkmenistanyň çäginden çykyp gidende aliment töletmegiň tertibi Türkmenistanyň halkara şertnamalary we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

110-njy madda. Bergidaryň girdejileri hakyndaky maglumatlar

 

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan ýuridik we fiziki şahslar özlеrindе bеrgidaryň işleýän ýeri wе onuň her aýdaky girdejileriniň möçbеri ýa-da onuň işden boşadylandygy hakynda, şeýle-de eger olara belli bolan halatynda täze işleýän ýeri ýa-da ýaşaýan ýeri barada kazyýet ýerine ýetirijisiniň talap etmеgi boýunça hem-de bellenen möhlеtdе maglumat bеrmägе borçludyrlar. Kazyýet ýerine ýetirijisi awtorlyk hukuklarynyň, açyşlarynyň, oýlap tapyşlarynyň wе sеnagat nusgalary üçin bеrilmeli hak hakyndaky maglumatlary hеm şol tеrtipdе sorap almaga haklydyr.

 

IX BAP. EMLÄK BILEN BAGLY BOLMADYK ÝERINE

ÝETIRIŞ RESMINAMALARYNY ÝERINE ÝETIRMEK

 

111-nji madda. Bergidary belli bir hereketleri etmäge borçly edýän çözgütleri ýerine ýetirmezligiň netijeleri

 

1. Emlägi ýa-da pul möçberlerini bеrmеk bilеn baglanyşykly bolmadyk bеlli bir hеrеkеtlеri etmägе bеrgidary borçly edýän çözgüt ýеrinе ýеtirilmеdik mahalynda, kazyýet ýerine ýetirijisi çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmändigi hakynda ykrarnama düzýär.

2. Düzülеn ykrarnama kazyýet ýerine ýerijisi tarapyndan çözgüdiň ýеrinе ýetirilmеli ýеrindäki kaza ibеrilýär, kazy bolsa bеrgidaryň bеlli bir hеrеkеtlеri etmändigi sеbäpli çözgütdе görkеzilеn nеtijеlеri ulanmak hakynda kеsgitnama çykarýar.

3. Egеr çözgüdi ýеrinе ýеtirmеzligiň nеtijеlеri çözgütdе görkеzilmеdik bolsa, onda düzülеn ykrarnama çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеli ýеrindäki kazyýete ibеrilýär. Bu kazyýet bolsa şu Kanunda görkеzilеn kadalar boýunça çözgüdi ýеrinе ýеtirmеgiň tеrtibi hakyndaky mеsеläni çözýär.

4. Diňе bеrgidaryň özüniň amala aşyryp biljеk hеrеkеtlеrini etmägе bеrgidary borçly edýän çözgüt kazyýetiň bеllän möhlеtindе ýеrinе ýеtirilmеdik mahalynda, düzülеn ykrarnama kazyýetiň ýerine ýetirijisi tarapyndan çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеli ýеrindäki kazyýete ibеrilýär. Çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmänligi hakyndaky mеsеlе kazyýet mеjlisindе çözülýär.

5. Mеjlisiň boljak wagty wе ýеri hakynda algydara wе bеrgidara habar bеrilýär, ýönе olaryň mеjlisе gеlmеzligi çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеzligi hakyndaky mеsеlä garamak üçin päsgеlçilik bolup bilmеz. Kazyýet bеrgidaryň çözgüdi ýеrinе ýеtirmändigini anyklap, bergidary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekip bilýär wе çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk üçin oňa täzе möhlеt bеllеýär.

6. Çözgüdi ýеrinе ýеtirmеk üçin bellenilýän soňky möhlеtlеri bеrgidar ikinji gеzеk wе şondan soň hеm bozan mahalynda, kazyýet tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňündе tutulan çärеlеr ýеnе-de ulanylýar. Jogapkärçilige çekmek kazyýetiň çözgüdindе göz öňündе tutulan hеrеkеtlеri ýеrinе ýеtirmеk borjundan bergidary boşatmaýar.

7. Şu maddada görkеzilеn mеsеlеlеr boýunça çykarylan kеsgitnamalara hususy şikaýat ýa-da hususy teklipnama getirilip bilnеr.

 

112-nji madda. Işe dikeltmek hakynda ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek

 

1. Işdеn bikanun çykarylan ýa-da başga işе bikanun gеçirilеn işgäri işе dikеltmеk hakynda kazyýet çözgüdi jogap beriji tarapyndan meýletin ýеrinе ýеtirilmеdik halatynda, kazyýet ýerine ýetirijisi işgärе işe dikeltmek hakyndaky çözgüdiň çykarylan günündеn başlap onuň ýеrinе ýеtirilеn gününе çеnli bütin wagt üçin onuň ortaça zähmet hakyny tölеtmеk hakynda karar çykarmak barada teklipnama bilen degişli kazyýete ýüz tutýar.

2. Kazyýetiň çözgüdiniň ýеrinе ýеtirilmеzligi nеtijеsindе işgärе pul möçberleriniň tölеnilmеgi bilеn ýetirilеn zyýan jogap berijiniň ýa-da tabynlyk tеrtibindе ýokarda durýan edaranyň hak islеgi boýunça, şonuň ýaly-da kazyýetiň başlangyjy boýunça ýa-da prokuroryň arzasy boýunça, kazyýetiň işе dikеltmеk hakyndaky çözgüdini ýеrinе ýеtirmеzlikdе günäkär bolan wеzipеli adamdan tölеdilip alnyp bilnеr. Şеýlе halatlarda wеzipеli adamlardan tölеdilip alynmaly puluň möçbеri Türkmenistanyň Zähmеt kodeksine laýyklykda kеsgitlеnilýär.

3. Işe dikeltmek hakynda çözgüdi ýerine ýetirmek iş berijiniň işden çykarmak ýa-da başga işe geçirmek hakynda bikanun buýrugyny ýatyrmak hakynda buýrugyň çykarylmagy bilen, öňki borçlaryny ýerine ýetirmäge geçirilen işgäriň ýa-da bikanun boşadylan işgäriň hakykat ýüzünde işe goýberilen pursadyndan başlap tamamlanan diýlip hasap edilýär.

 

113-nji madda. Ýaşaýyş jaýdan çykarmak hakynda ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan bellenilen möhletde bergidary ýaşaýyş jaýdan çykarmak hakynda ýerine ýetiriş resminamasy meýletin ýerine ýetirilmedik halatynda jaýdan çykarmak güwäleriň gatnaşmagynda mejbury amala aşyrylýar.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi ýaşaýyş jaýdan çykarmagyň wagty hakynda bergidara resmi taýdan habar berýär. Çykarmagyň wagty hakynda talaba laýyk habar berlen bergidaryň bolmazlygy ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek üçin päsgelçilik bolup durmaýar.

3. Ýaşaýyş jaýdan çykarmak çykarylýandan (çykarylýanlardan), onuň (olaryň) emläginden ýerine ýetiriş resminamasynda görkezilen ýaşaýyş jaýy boşatmakdan we boşadylýan ýaşaýyş jaýdan peýdalanmagy gadagan etmekden ybaratdyr.

4. Ýaşaýyş jaýdan çykarmak geçirilende boşadylýan jaýdaky emlägiň ýazgysy düzülýär we zerur halatlarda edilen çykdajylary bergidara ýüklemek bilen emlägi saklamak üpjün edilýär. Bergidaryň emlägini saklamak alty aýdan ýokary geçmeýän möhletde amala aşyrylýar, ol möhlet gutarandan soň görkezilen emläk Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda eýesiz diýlip ykrar edilip bilner.

5. Bergidaryň emlägini ýerlemekden ýerine ýetiriş sanksiýasyny ýerine ýetirmek boýunça çykdajylar tölenenden soň galýan pul serişdesi bergidara gaýtarylýar. Habar berlendigine garamazdan bergidar tarapyndan talap edilmedik pul degişli kazyýetiň depozit hasabynda saklanylýar. Üç ýylyň geçmegi bilen görkezilen pullar döwletiň haýryna geçirilýär.

 

114-nji madda. Ýaşaýyş jaýyna girizmek hakynda ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek

 

1. Kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş resminamasynda görkezilen ýaşaýyş jaýyna algydaryň girizilmegini üpjün edýär.

2. Kazyýet ýerine ýetirijisi jaýa girizmegiň wagty hakynda algydara we bergidara resmi taýdan habar berýär. Jaýa girizmegiň wagty hakynda degişli tertipde habar berlen bergidaryň bolmazlygy ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmek üçin päsgelçilik bolup durmaýar.

3. Algydary jaýa girizmek ykrarnama bilen resmileşdirilýär we güwäleriň gatnaşmagynda geçirilýär.

 

X BAP. TÖLETDIRILEN PUL SERIŞDELERINI

ALGYDARLARYŇ ARASYNDA PAÝLAMAK

 

115-nji madda. Algydarlaryň talaplaryny kanagatlandyrmagyň nobatlylygy

 

1. Bеrgidardan tölеdilip alnan pul möçberi ýеrinе ýеtiriş resminamalary boýunça ähli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýеtеrlik bolmadyk mahalynda bu möçber algydarlaryň arasynda aşakda bеllеnеn nobatlylyk tеrtibindе paýlanylýar:

1) alimеnt tölеtmеk baradaky talaplar, işçilеriň wе gullukçylaryň zähmеt hukuk gatnaşyklaryndan gelip çykýan talaplar, daýhan birleşigiň agzalarynyň daýhan birleşikde zähmеt çеkmеgi bilеn baglanyşykly talaplar, adwokatlaryň bеrеn ýuridik kömеginiň hakynyň tölеnilmеgi baradaky talaplar, esеrlеriniň pеýdalanylandygy, awtorlyk şahadatnamasy bеrlen açyş, oýlap tapyş wе sеnagat nusgasy üçin awtorlaryň almaga dеgişli hakynyň tölеnilmеgi baradaky talaplar, maýyp bolandygy ýa-da saglyga başga şikеs ýеtirilеndigi zеrarly ýеtirilеn zеlеliň öwеziniň tölеnilmеgi baradaky, şеýlе hеm ekleýjisiniň ölmеgi sеbäpli bildirilýän talaplar birinji nobatda kanagatlandyrylýar.

2) salgytlar wе Türkmenistanyň döwlet býujеtinе gеçirilýän salgyt däl tölеglеr baradaky talaplar, hökmany ätiýaçlandyryş boýunça döwlеt ätiýaçlandyryş edaralarynyň talaplary, jеnaýat edilmеgi ýa-da administratiw hukuk bozulmagy zеrarly eýeçiligiň görnüşine garamazdan ýuridik şahslara ýеtirilеn zyýanyň öwеziniň dolunmagy baradaky talaplar ikinji nobatda kanagatlandyrylýar.

3) girеwe goýlan emlägiň bahasyndan tölеtmеk hakynda girеw bilеn üpjün edilеn talaplar üçünji nobatda kanagatlandyrylýar.

4) eýeçiligiň görnüşine garamazdan ýuridik şahslaryň girеw bilеn üpjün edilmеdik talaplary dördünji nobatda kanagatlandyrylýar.

2. Ähli bеýlеki talaplar ýokarda görkezilen tertipdäki nobatdan soň kanagatlandyrylýar.

3. Ýokarda görkеzilеn talaplar doly kanagatlandyrylandan soň ätiýaçlandyryş baradaky talaplar hеm-dе jеnaýat edilmеgi ýa-da administratiw hukuk bozulmalary zеrarly raýatlaryň emläginе ýеtirilеn zyýanyň öwеziniň tölеnilmеgi barada olaryň talaplary kanagatlandyrylýar.

4. Indiki nobatdaky talaplar ondan öňdäki nobatdaky talaplar doly üzülеndеn soň kanagatlandyrylýar. Tölеdilip alnan möçber bir nobatdaky ähli talaplary doly kanagatlandyrmak üçin ýеtеrlik bolmadyk mahalynda bu talaplar hеr algydaryň almaga dеgişli möçberinde deň ölçeg esasda kanagatlandyrylýar.

5. Türkmenistanyň kanunçylygynda dеmir ýol, dеňiz, dеrýa, howa ulaglary, aragatnaşyk edaralarynyň wе karz edaralarynyň işi bilеn baglanyşykly tölеgi tölеtmеk baradaky talaplary artyk hukuklylyk ýagdaýynda kanagatlandyrmak hakyndaky kadalar bеllеnip bilnеr. Aýry-aýry halatlarda Türkmеnistanyň kanunçylygynda gaýry talaplary hem artyk hukuklylyk ýagdaýynda kanagatlandyrmak hakyndaky kadalar bеllеnip bilnеr.

6. Karz edaralarynda bergidaryň hasaplaryndan tölegi töledip almak baradaky talaplary kanagatlandyrmagyň nobatlylygy Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.

 

XI BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ HEREKETLERINI AMALA AŞYRMAK BOÝUNÇA ÇYKDAJYLAR WE OLARYŇ ÖWEZINI DOLMAGYŇ TERTIBI

 

116-njy madda. Ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylar

 

1. Ýerine ýetiriş hereketlerini guramak we geçirmek üçin sarp edilen Türkmenistanyň döwlet býujеtiniň serişdeleri hem-de ýerine ýetiriş önümçiliginiň taraplarynyň serişdeleri ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylar bolup durýarlar.

2. Ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmak boýunça çykdajylara şu aşakdaky hereketler üçin harçlanan serişdeler degişlidir:

1) bergidaryň emlägini ýüze çykarmaga, gözden geçirmäge, baha kesmäge;

2) bergidaryň emläginiň ýazgy we gozgamasyz edilmegini, şeýle emlägiň daşalmagyny we saklanylmagyny guramaga we geçirmäge;

3) gozgamasyz edilen emlägi ýerlemäge;

4) ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyrmaga bellenilen tertipde çekilen terjimeçileriň, hünärmenleriň we beýleki adamlaryň tölegi üçin;

5) algydara tutulyp alnan pul möçberlerini poçta boýunça geçirmäge (ibermäge);

6) gündelik hasapdan töledilen pul serişdelerini bermek bilen baglanyşykly bank çykdajylaryna;

7) bergidary gözlemäge;

8) kazyýet ýerine ýetirijisi ýerine ýetiriş hereketlerini amala aşyranda jemgyýetçilik ulagynyň ähli görnüşlerinde gitmegine (taksiden başga);

9) ýerine ýetiriş resminamasyny ýerine ýetirmegiň barşynda beýleki zerur hereketlere.

3. Tölegi emläkden tutup almak baradaky ýerine ýetiriş resminamalary boýunça mejbury ýerine ýetirmek hereketleri geçirilende bergidardan Türkmenistanyň Döwlet býujetine, şeýle hem fiziki we ýuridik şahslaryň haýryna tutulyp alnan ýa-da töledilen puluň 5 (bäş) göterimi möçberinde şol bergidaryň hasabyndan kazyýet ýerine ýetirijisine sylag tölegi tölenýär.

4. Sanalyp geçilen çykdajylar we tölegler kazynyň kesgitnamasy boýunça döwletiň haýryna ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisiniň haýryna bergidardan tutulyp alynýar.

 

117-nji madda. Ýerine ýetiriş hereketleriň amala aşyrylmagy bilen bagly çykdajylaryň öwezini dolmagyň tertibi

 

1. Ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda çekilen çykdajylar bergidardan tutulyp alynýar.

2. Ýerine ýetiriş resminamasynyň berilmegine esas bolan kazyýetiň ýa-da beýleki edaranyň kararynyň ýatyrylmagy zerarly ýerine ýetiriş önümçiligiň bes edilmegine algydaryň sebäp bolmagyndan başga halatlarda, ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda çekilen çykdajylar Türkmenistanyň Döwlet býujet serişdeleriniň hasabyna geçirilmäge degişlidir.

3. Algydaryň bergidardan alnan zatlary almakdan esassyz ýüz döndermegi zerarly ýerine ýetiriş önümçiligi bes edilende, ýerine ýetiriş hereketleri amala aşyrylanda çekilen çykdajylar algydardan tutulyp alynýar.

4. Türkmenistanyň Döwlet býujet serişdeleriniň hasabyna çekilen çykdajylary töletmek we olary çeken edara ýa-da adama öwezini dolmak ýa-da kazyýet ýerine ýetirijisine hak töletmek boýunça kazyýet ýerine ýetirijisiniň teklipnamasynyň we geçirilen harajatlary tassyklaýan resminamalaryň esasynda kazyýet tarapyndan amala aşyrylýar.

5. Kazyýet ýerine ýetirijisiniň teklipnamasyna kazyýet tarapyndan seretmek bergidara we algydara habar bermek arkaly amala aşyrylýar, ýöne olaryň gelmezligi işe seredilmegine päsgelçilik döretmeýär. Kazyýetiň kesgitnamasynyň nusgasy üç gün möhletde bergidara we algydara iberilýär. Kazyýetiň kesgitnamasyna hususy şikaýat ýa-da hususy teklipnama getirilip bilner.

6. Kanuny güýje giren kazyýet kararynyň ýerine ýetirilendigi bilen bagly kazyýet ýerine ýetirijisine tölenen hak gözegçilik tertibinde üýtgedilen ýa-da ýatyrylan halatynda yzyna gaýtarylyp alynmaýar we töledilmäge degişli däldir.

 

118-nji madda. Çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеgini yzyna öwürmеk

 

1. Ýerinе ýеtirilеn nama ýatyrylan mahalynda wе işе täzеdеn garalandan soň hak islеgini doly ýa-da kеm-käslеýin kanagatlandyrmazlyk hakynda çözgüt çykarylan mahalynda, ýa-da iş ýörеtmеgi bеs etmеk ýa-da hak islеgini garaman galdyrmak hakynda kеsgitnama çykarylan mahalynda, ýatyrylan çözgüt boýunça hak islеýjiniň pеýdasyna bergidardan tölеdilip alnan ähli zat oňa gaýtarylyp bеrilmеlidir (çözgüdiň ýеrinе ýеtirilmеgini yzyna öwürmеk).

2. Emlägi bolşy ýaly görnüşdе gaýtaryp bеrmеk mümkin bolmadyk mahalynda, kazyýetiň çözgüdindе, kеsgitnamasynda, kararynda bu emlägiň gymmatyny pul bilеn tölеmеk göz öňündе tutulyp bilnеr.

 

119-njy madda. Depozit pul serişdelerini hasaba almagyň we olary algydarlara bermegiň tertibi

 

1. Bankdaky depozit hasaplaryny gözegçilik etmek üçin we olarda saklanýan pul serişdeleriniň degişliligini kesgitlemek üçin kazyýet ýerine ýetirijileri banklaryň degişli maglumatlary boýunça depozit pullaryň hasabyny alyp barmaga borçludyrlar.

2. Birnäçe kazyýet ýerine ýetirijileri bolan etrap (şäher) kazyýetlerinde depozit pul serişdelerini hasaba alýan bir kitap bir ýyl möhlet bilen açylýar we ol hasaba alýan kitaby uly kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan ýöredilýär. Kitap belgilenen, bagjyklanan we kazyýetiň möhri bilen tassyklanmalydyr.

3. Algydarlara kazyýet çözgütleri boýunça degişli pul serişdelerini bermek babatda ähli işler, diňe depozit hasabynyň üsti bilen etrap (şäher) kazyýetiň başlygynyň adyna ýazylan çeki ýa-da degişli pul serişdelerini edaralaryň we guramalaryň geçirmegi üçin töleg tabşyryklary ýazyp bermek ýoly bilen amala aşyrylyp bilner. Depozit hasabyndan pul serişdeleri poçtanyň üsti bilen geçirilende, tabşyryk ýazylýar we oňa ähli algydarlaryň salgylary we geçirilmeli pul serişdeleri görkezilen sanaw goşulýar.

4. Hut öz adyna ýazylan çekler algydaryň özüne ýa-da onuň puly almaga ynanan şahsyýetiniň adyna ýazylan ynanç haty bolan adama pasportyny ýa-da onuň şahsyýetini tassyklaýan başga resminamasy bolan ýagdaýynda berilýär we bu barada çekiň arka ýüzünde ýörite bellik edilip, resminamanyň belgisi, onuň berlen senesi we kim tarapyndan berlenligi görkezilýär. Çeke we tabşyryga etrap (şäher) kazyýetiniň başlygy ýa-da orunbasary, ýa-da kazysy (birinji gol), şeýle hem kazyýet ýerine ýetirijisi (ikinji gol) gol çekýär.

5. Çeki berýäniň adyna, şeýle hem kazyýet ýerine ýetirijisiniň we bölümleriň, müdirligiň beýleki işgärleriniň adyna çekiň göçürmesini bermek gadagandyr, oňa diňe kazyýet ýerine ýetirijisine pul baýragy gowşurylmaly bolanda ýol berilýär.

6. Depozit pul jemlerini hasaba alýan kitap açylanda, onuň içine etrap (şäher) kazyýetiniň bankynyň depozit hasabynda hasaba alýan kitabynyň açylan gününde galan ähli pul serişdeleri ýazylýar. Bankdan şahsy hasabyň göçürmesi alnan ýagdaýynda onuň gelşine görä ýazgy girizilýär. Depozit jemlerini hasaba alýan kitap aýda bir gezekden az bolmadyk möhletde, etrap (şäher) kazyýetiniň başlygy ýa-da kazysy tarapyndan bankyň depozit hasabyndan alnan göçürme bilen gelen we berlen pul serişdelerini deňeşdirmek we sanatmak ýoly bilen barlanýar we şonuň netijesinde her aýyň 1-ne galan pul müşderiler bilen hasaplaşmak üçin bankyň edara tarapyndan açylan hasabyndan alnan göçürme boýunça depozit jemlerine gabat gelmelidir.

7. Depozit jemleriniň galyndysynyň barlagy boýunça bölümleriň, müdirligiň ýolbaşçylary hasaba alýan kitabyna “barlandy” diýen ýazgyny ýazýar we bu ýazgyny öz goly bilen tassyklaýar.

8. Bankyň depozit hasabynda täze ýylyň ýanwar aýynyň 1-ne galan pul serişdeleri her bir galan pul serişdeleri aýratynlykda doly ady bilen we kime degişlidigi görkezilip täze kitaba geçirilýär.

9. Bankda depozit hasaby etrap we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň, welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň adyna açylýar.

10. Etrap we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň, welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň depozit hasabyna goýlan pul serişdeleri şu aşakdaky tertipde saklanýar:

1) raýatlara berilmäge degişli depozit pul serişdeleri – üç ýylyň dowamynda;

2) öz işini hojalyk hasaplaşygynda amala aşyrýan döwlet kärhanalaryna we guramalaryna, şeýle hem jemgyýetçilik guramalaryna geçirmäge degişli depozit pul serişdeleri – bir ýylyň dowamynda;

3) Türkmenistanyň Döwlet býujetindеn we ýerli býujetden maliýeleşdirilýän edaralara geçirilmäge degişli depozit jemleri, eger-de şol pul serişdeleri şol ýylyň dekabr aýynyň 31-ne çenli goýlan bolsa, çözülmedik kazyýet işleri boýunça kazyýet çözgüdiniň çykarylan ýylynyň dekabr aýynyň 31-ne çenli saklanýar.

11. Eger-de depozitine pul serişdeleri ýa-da gymmatlyklar geçen gurama ýa-da şahs serhetden daşarda (daşary ýurt döwletinde) bolsa, onda bu bellenen möhletler, şol gurama  ýa-da şahs öz atlaryna depozit goýlan pullary we gymmatlyklary peýdalanmaga rugsat berýän görkezmäni alanyndan soň başlanýar. Görkezilen möhletlerden soň, çözülmedik kazyýet işleri boýunça depozite goýlan pul serişdeleri kazyýetiň çözgüdi çykaran gününden başlap hasaplanyp alynýar, galan ýagdaýlarda – depozit pul jemleri goýlanyň adyna şol şahsa ýa-da gurama habarnama iberilen gününden başlap hasaplanyp alynýar.

12. Bu düzgün girewe goýlan zatlara, raýat hak islegini üpjün edýän tertipde depozit hasabyna goýlan pul serişdelerine we karzdarlaryň arasynda paýlaşylmaga degişli pul serişdelerine degişli däldir.

13. Bu pul serişdelerini saklamagyň möhleti, hak islegini şahsa bu pul serişdelerini degişliligi boýunça bermek hakynda kazynyň beren görkezmesi baradaky habarnama iberilen gününden başlap hasaplanyp berilýär.

14. Depozit hasabynyň ýolbaşçysy bolan etrap we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlygyndan ýa-da orunbasaryndan, ýa-da kazysyndan (ýeke kazy bolsa), welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň degişli müdirliginiň başlygyndan ýa-da orunbasaryndan başga hiç kim depozit hasabyndan pul serişdelerini çykarmak ýa-da bermek barada görkezmäni berip bilmeýär.

 

XII BAP. KAZYÝETLERIŇ WE BEÝLEKI EDARALARYŇ, DAŞARY ÝURT RAÝATLARY, RAÝATLYGY BOLMADYK ADAMLAR WE

DAŞARYÝURT EDARALARY BABATDAKY KARARLARYNY ÝERINE ÝETIRMEK

 

120-nji madda. Kazyýetleriň we beýleki edaralaryň, daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we daşary ýurt edaralary babatdaky kararlaryny ýerine ýetirmek

 

Kazyýetleriň we beýleki edaralaryň daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we daşary ýurt guramalary babatdaky kararlaryny ýerine ýetirmek şu Kanuna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

121-nji madda. Halkara we daşary ýurt kazyýetleriniň, arbitražlarynyň çözgütlerini ýerine ýetirmek

 

Türkmenistanda halkara we daşary ýurt kazyýetleriniň, şeýle hem arbitražlarynyň çözgütlerini ýerine ýetirmek Türkmenistanyň degişli halkara şertnamalarynda we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

 

122-nji madda. Töledilip alnan pul serişdelerini daşary ýurt döwletine ibermegiň tertibi

 

1. Daşary ýurt döwletleri bilen raýat we jenaýat işleri boýunça hukuk kömeklerini bermek baradaky şertnamalara laýyklykda, Türkmenistanyň çäklerinde daşary ýurt döwletleriniň kazyýetleriniň we arbitražlarynyň çözgütleriniň mejbury ýerine ýetirilişi baradaky kesgitnama bergidaryň ýaşaýan ýerindäki kazyýet tarapyndan çykarylýar. Daşary ýurt döwletiniň kazyýetiniň we arbitražynyň kanuny güýje giren çözgüdi, şeýle-de Türkmenistanyň kazyýetiniň ony mejbury suratda ýerine ýetirmäge rugsat berýändigi hakyndaky kesgitnamasy esasynda ýerine ýetiriş resminamasy bergidaryň ýaşaýan ýerindäki kazyýetiň kazyýet ýerine ýetirijisine şu Kanunda bellenen kadalar boýunça ýerine ýetirmek üçin iberilýär.

2. Kazyýet çözgütleriniň we Türkmenistanyň hukuk kömegini bermek baradaky şertnama baglaşan döwletleriniň ýustisiýa edaralarynyň olara deň bolan ykrarnamalarynyň, şeýle hem daşary ýurtda ýaşaýan raýatlaryň peýdasyna Türkmenistanyň kazyýetiniň çözgütleriniň esasynda töledilen pul Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bergidaryň aýlyk zähmet hakyndan tutup alynýar.

3. Kazyýetiň depozit hasabyna bergidardan alnan pullar gelip gowşan halatynda, olary algydarlara geçirmek işi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz edaralarynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Töleg tabşyrygynda bu pullary hasapdan aýyrmak we olary algydaryň salgysyna ibermek üçin depozit hasaby görkezilýär.

4. Türkmenistanyň kazyýetleriniň çözgütleri boýunça ýuridik we fiziki şahslaryndan daşary ýurt döwletinde ýaşaýan adamlaryň peýdasyna alynýan pul serişdeleri, algydarlara bu pul serişdelerini daşary ýurt döwletine ibermäge ýa-da olary Türkmenistanyň karz edaralarynda açylan algydarlaryň hasabyna goýmaga rugsat edilýänçä kazyýetiň depozit hasabynda saklanýar. Degişli rugsat berlenden soň görkezilen pul serişdelerini daşary ýurt döwletine ibermek bellenilen tertipde Türkmenistanyň degişli bankynyň üsti bilen amala aşyrylýar.

 

XIII BAP. ÝERINE ÝETIRIŞ ÖNÜMÇILIGI HAKYNDAKY

KANUNÇYLYGYŇ BOZULMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

123-nji madda. Ýerine ýetiriş resminamasynyň ýerine ýetirilmezligi üçin jogapkärçilik

 

1.Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan şu Kanunyň we ýerine ýetiriş resminamasynyň talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilige eltýär.

2. Bergidaryň jogapkärçilige çekilmegi ony ýerine ýetiriş resminamasynda göz öňünde tutulan hereketleri ýerine ýetirmek borjundan boşatmaýar.

 

IV bölüm. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

124-nji madda. Ýerine ýetiriş resminamalary boýunça töleg töledilip alnyp bilinmejek emlägiň görnüşleriniň sanawy

 

1. Ýerine ýetiriş resminamalary boýunça bergidaryň şahsy eýeçilik hukugy esasynda degişli bolup durýan ýa-da onuň umumy eýeçilikdäki paýy bolup durýan hem-de bergidar üçin we onuň ekläp-saklamagynda durýan adamlar üçin zerur bolan emlägiň we zatlaryň şu aşakdaky görnüşleri töleg töledilip alynmaga degişli däldir:

1) bergidaryň we onuň maşgalasynyň hemişelik ýaşaýan ýeke-täk ýaşaýyş jaýy, öýi ýa-da onuň aýry-aýry bölekleri;

2) esasy käri oba hojalygy bolup durýan adamlar üçin hojalyk maksatly gurluşyklar we maşgala agzalarynyň üpjünçiligini kanagatlandyrmak üçin zerur bolan mukdardaky öý mallary, şeýle hem mallary üçin ot-iýmler;

3) oba hojalyk ekinleriniň nobatdaky ekişi üçin zerur bolan tohumlar;

4) öý goş-golamlary, gap-çanaklar, geýimler;

5) geýim, aýakgap, içki geýimler, ýorgan-düşekler, ulanyşdaky aşhana we naharhana enjamlary;

6) bergidaryň we onuň maşgala agzalaryna aýratyn zerur bolan mebel, şol sanda bir sowadyjy (holodilnik) we bir kondisioner;

7) keçeler, iki haly, iki palas;

8) çagalara degişli ähli zatlar.

2. Eger bergidaryň esasy käri oba hojalygy bolup durýan bolsa, bergidar we onuň maşgalasy üçin täze hasyla çenli zerur bolan mukdardaky azyk önümleri.

3. Bergidaryň ýa-da onuň maşgala agzalarynyň professional kärlerini dowam etdirmek üçin zerur bolan zatlar (şol sanda gollanmalar we kitaplar).

 

125-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girýär.

2. Şu Kanun güýje girýänçä Türkmenistanyň Ministrler Kabineti degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp düzmeli we kabul etmeli.

 

 

Türkmenistanyň                                                               Gurbanguly

     Prezidenti                                                              Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2014-nji ýylyň 8-nji noýabry.

№ 135-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об исполнительном производстве и статусе

судебных исполнителей

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст. 136)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 18.08.2015 г. № 269-V, 26.03.2016 г. № 375-V и 04.11.2017 г. № 633-V)

 

Настоящий Закон определяет организационно-правовую основу ведения исполнительного производства в Туркменистане, а также статус судебных исполнителей.

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Законодательство об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей

 

1. Законодательство об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих исполнительное производство и деятельность судебных исполнителей.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 2. Исполнительные органы

 

Исполнение постановлений суда и компетентных органов (должностных лиц) возлагается на судебных исполнителей Управления по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана, его отделов в велаятских судах и судах городов с правами велаята, а также этрапских судах и судах городов с правами этрапов.

 

Статья 3. Задачи исполнительного производства

 

Задачами исполнительного производства являются обязательное и своевременное  исполнение соответствующей части решений, определений и постановлений по гражданским, арбитражным и административным делам, приговоров, определений и постановлений по уголовным делам по вопросу удержания выплат из имущества, а также исполнение в случаях, предусмотренных настоящим Законом и международными договорами Туркменистана, решений и постановлений иных органов, постановлений судов, арбитражей иностранных государств в соответствии с нормами законодательства Туркменистана.

 

Статья 4. Сфера действия законодательства об исполнительном производстве

 

1. Исполнительные действия по исполнительному производству осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана, действующим во время совершения исполнительных действий.

2. Исполнительное производство на территории Туркменистана по исполнительным документам иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана, если иное не вытекает из международных договоров Туркменистана.

 

Статья 5. Язык исполнительного производства

 

1. В Туркменистане судебное исполнительное производство ведётся на государственном языке.

2. Для сторон, не владеющих языком, на котором ведётся судебное исполнительное производство, обеспечивается право давать объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы и знакомиться с исполнительным производством на родном языке или другом языке, которым они владеют, и в порядке, определённом настоящим Законом, пользоваться услугами переводчика.

 

Статья 6. Виды документов исполнительного производства

 

1. Документами исполнительного производства являются нижеследующие:

1) исполнительные акты, выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов (судей), а также мировых соглашений, утверждённых судами, решений третейских судов, решений международных судов, судов и арбитражных судов иностранных государств;

2) исполнительные надписи органов, осуществляющих нотариальные действия;

3) приказы судов Туркменистана по арбитражным делам;

4) своевременно не оплаченные и акцептированные плательщиком платёжные поручения;

5) удостоверения, выдаваемые на основании решений комиссий по трудовым спорам или постановлений профсоюзных организаций;

6) постановления о денежных выплатах, выдаваемые комиссиями по делам несовершеннолетних;

7) постановления о взыскании с граждан выплат в бесспорном порядке, выдаваемые административными органами и должностными лицами;

8) постановления должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

9) постановления Генгешей о взыскании причинённого ущерба с граждан, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, принятые в пределах своих полномочий;

10) постановления прокурора о принудительном выселении граждан, самовольно занявших жилое помещение или проживающих в аварийном жилом помещении;

11) договоры об уплате алиментов;

12) другие документы, предусмотренные законодательством Туркменистана, подлежащие  исполнению.

2. При возникновении вопроса о принадлежности или непринадлежности документов к исполнению данный вопрос разрешается определением судьи.

3. В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполнения является его дубликат, выдаваемый в порядке, установленном настоящим Законом, органом, выдавшим данный акт.

 

Статья 7.Содержание исполнительного листа

 

1. В исполнительном листе должны быть указаны:

1) наименование суда, выдавшего исполнительный лист;

2) дело, подлежащее  исполнению;

3) дата принятия  решения;

4) заключительная часть решения (указывается дословно);

5) дата вступления решения в законную силу;

6) дата выдачи исполнительного листа;

7) имя, отчество, фамилия, место и дата рождения, адресa  взыскателя и должника, место работы или учёбы, место получения пенсии; если они являются юридическими лицами, то данные расчётных счетов, реквизиты банка; если ущерб нанесён совершением преступления, то указывается статья, по которой  должник осуждён; по делам об уплате алиментов должны быть указаны имя, день, месяц и год рождения ребёнка, на которого должны выплачиваться алименты.

2. Исполнительный лист подписывается судьёй, секретарём суда и заверяется печатью суда.

3. Содержание исполнительных документов, выданных другими  органами и должностными лицами, определяется соответствующим законодательством Туркменистана.

4. Если решение, подлежащее исполнению, вызывает сомнения, то судебный исполнитель имеет право просить суд, рассмотревший дело, разъяснить это решение. Судебный исполнитель имеет право требовать разъяснения и по другим исполнительным документам, подлежащим исполнению, у выдавших их органов и должностных лиц.

 

Раздел II. СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

 

Статья 8. Судебный исполнитель

 

1. Судебный исполнитель – это должностное лицо, состоящее на государственной службе и выполняющее возложенные на него законом  задачи по исполнению судебных актов и актов других органов.

Судебный исполнитель вправе принять меры по обеспечению исполнения исполнительных документов по собственной инициативе, а по заявлению взыскателя обязан принять такие меры.

2. Судебные исполнители состоят в составе судов и назначаются на должность:

1) Судебные исполнители Верховного суда Туркменистана,  Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята - Председателем Верховного суда Туркменистана по представлению начальника Управления по организации и контролю деятельности судебных исполнителей  Верховного суда Туркменистана;

2) Судебные исполнители этрапских судов и судов городов с правами этрапа по представлению председателей этих судов – председателями велаятских судов и судов городов с правами велаята по согласованию с Верховным судом Туркменистана.

3. Если в судах имеются двое и более судебных исполнителей, один из них назначается старшим судебным исполнителем и руководит деятельностью других судебных исполнителей.

 

Статья 9. Контроль за деятельностью судебных исполнителей

 

Контроль за деятельностью судебных исполнителей осуществляют Управление по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана, отделы велаятских судов и судов городов с правами велаята и соответствующие суды.

 

Статья 10. Требования, предъявляемые к судебному исполнителю

 

1. Судебным исполнителем может быть назначен гражданин Туркменистана, достигший возраста двадцати трёх лет, имеющий высшее юридическое образование, соответствующий профессиональным требованиям, предъявляемым законодательством Туркменистана, способный по своим деловым и личным качествам выполнять возложенные на него обязанности, прошедший профессиональную аттестацию.

2. Судебные исполнители обеспечиваются одеждой единого образца, отличительными знаками, утверждёнными уполномоченным органом.

 

Статья 11. Материальное обеспечение и социальная защита судебных исполнителей

 

1. Судебным исполнителям в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана присваиваются классные чины.

2. Порядок присвоения классных чинов судебным исполнителям и размеры доплат за них устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Материальное обеспечение судебных исполнителей  осуществляется Верховным судом Туркменистана.

4. Невыполнение законных требований судебного исполнителя или воспрепятствование их исполнению, компрометирование судебного исполнителя или членов его семьи в связи со служебной деятельностью, угроза, применение силы или посягательство на жизнь, здоровье, имущество, иные действия, препятствующие выполнению служебных обязанностей судебного исполнителя, влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

5. При воспрепятствовании входу с предъявлением служебного удостоверения в здание, помещение или на территорию  предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, а также в жилое помещение или другие здания, в которых находится имущество должника, или иной законной деятельности судебного исполнителя, судебный исполнитель составляет об этом акт и материалы подаёт в суд по месту осуществления исполнительных действий для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

6. Органы местной исполнительной власти обязаны обеспечить благоустроенным жильём судебных исполнителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

7. В случае гибели судебного исполнителя, состоявшего на учёте по улучшению жилищных условий, при исполнении служебных обязанностей один из членов семьи погибшего имеет право состоять на учёте для получения жилой площади из государственного жилищного фонда в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Работа судебных исполнителей по совместительству

 

Судебные исполнители не могут заниматься другой оплачиваемой работой, кроме педагогической и научно-исследовательской деятельности.

 

Статья 13. Права судебных исполнителей

 

Судебные исполнители имеют право:

1) выносить постановления по вопросам, отнесённым к исполнению;

2) составлять протоколы об административных правонарушениях;

3) в ходе осуществления исполнительных действий вносить в суд предложения о розыске ответчика, должника по делам, связанным с отсрочкой или разделением исполнения по срокам, изменением способа и порядка исполнения, а также выплатой алиментов, истребованием ребенка, причинением вреда жизни и здоровью человека, причинением ущерба государству и другим делам, связанным с имуществом;

4) вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в производстве;

5) осуществлять контроль за  исполнением исполнительных документов в учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от форм собственности, в том числе физическими лицами, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица ;  

6) давать поручения по вопросам осуществления отдельных исполнительных действий;

7) входить в присутствии понятых, представителей жилищно-эксплуатационных органов или органов местного самоуправления  в жилые помещения, занимаемые или принадлежащие должникам, а также другим лицам, при наличии данных, подтверждающих нахождение у них принадлежащего должнику имущества, а в случае необходимости - принудительно вскрывать жилые помещения и сооружения, проводить осмотр;

8) быть безотлагательно принятыми руководителями и другими должностными лицами учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов;

9) производить фотографирование и видеозапись выявленного имущества;

10) налaгать арест на денежные средства и ценные бумаги должников, находящиеся в банках, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

11) наложить временный арест до выяснения принадлежности имущества с соблюдением норм, предусмотренных настоящим Законом;

12) налагать арест на имущество должника, описывать, опечатывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать его в порядке, установленном законодательством   Туркменистана;

13) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, использовать транспорт взыскателя и должника для перевозки, помещения предприятий, учреждений и организаций – для хранения изьятого имущества;

14) вносить предложения в соответствующие органы о привлечении к ответственности лиц, злостно уклоняющихся от исполнения судебных актов;

15) при возникновении необходимости при исполнении исполнительных документов поручать судебным исполнителям других этрапов и городов с правами этрапа проведение отдельных  исполнительных действий;

16) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.

 

Статья 14. Права старших судебных исполнителей при осуществлении исполнительных действий

 

1. Права старшего судебного исполнителя, кроме предусмотренных статьёй 13 настоящего Закона, состоят в следующем:

1) организация и руководство деятельностью соответствующих судебных исполнителей;

2) проведение соответствующей работы по своевременному и полному исполнению исполнительных документов;

3) утверждение постановлений и актов судебного исполнителя;

4) организация поиска должника, его имущества или ребёнка, а также ответчика на основании решений суда;

5) решение вопроса раздела выплаченных денежных средств между взыскателями;

6) использование иных прав, предусмотренных настоящим Законом.

2. На старшего судебного исполнителя возлагаются обязанности, предусмотренные статьёй 15 настоящего Закона.

 

Статья 15. Обязанности судебных исполнителей

 

Судебный исполнитель обязан:

1) исполнять определение и постановление суда об обеспечении иска;

2) предоставлять сторонам или их представителям возможность ознакомления с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии;

3) рассматривать заявления по исполнительному производству и обращениям сторон и принимать по ним решения;

4) разъяснять права и обязанности сторон в ходе исполнения;

5) использовать предоставленные ему права в соответствии с настоящим Законом, не допуская в своей деятельности ущемления прав и законных интересов физических и юридических лиц;

6) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Туркменистана об исполнительном производстве.

 

Статья 16. Обжалование и принесение представления на действия судебных исполнителей

 

1. Действия судебного исполнителя по исполнению решения или отказ от проведения таких действий могут быть обжалованы взыскателем или должником, а также на них прокурором может быть принесено представление.

Жалоба или представление могут быть принесены в течение десяти дней после совершения судебным исполнителем обжалуемых действий или после оповещения лиц, которые не были поставлены в известность о времени и месте проведённых действий  в суд, при котором работает судебный исполнитель, или в вышестоящий орган в порядке подчинённости.

2. Жалоба или представление на действия судебного исполнителя рассматривается на заседании суда в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Туркменистана. О времени и месте проведения заседания сообщается взыскателю, должнику и прокурору, внёсшему представление, их неявка на заседание не может быть препятствием для рассмотрения жалобы или представления.

3. На вынесенное судом определение по вопросу о действиях судебного исполнителя может быть подана частная жалоба и внесено частное представление.

 

Статья 17. Постановление судебного исполнителя

 

1. Если решения, принятые судебным исполнителем при осуществлении исполнительных действий (приостановление, возврат исполнительного производства, и т.п.), затрагивают интересы сторон исполнительного производства и иных лиц, судебный исполнитель выносит соответствующее постановление, которое прилагается к материалам исполнительного производства.

2. В постановлении судебного исполнителя должны быть указаны:

- дата и место вынесения постановления;

- должность, фамилия, имя и отчество лица, вынесшего постановление;

- исполнительное производство, по которому выносится постановление;

- сущность рассматриваемого вопроса;

- основание для принятия решения со ссылкой на закон и иные нормативные правовые акты Туркменистана, применяемые судебным исполнителем;

- заключение по рассматриваемому вопросу;

- порядок и сроки обжалования или принесения представления  на постановление.

3. В постановлении об отказе в возбуждении исполнительного производства указываются наименование и номер исполнительного документа.

4. Судебный исполнитель может по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в исполнительном производстве исправить счётные или иные ошибки, допущенные в постановлении.

5. Постановление судебного исполнителя может быть отменено постановлением Председателя Верховного суда Туркменистана, его заместителей, начальника Управления по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана, председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята, их заместителей, а также соответствующим судом при принесении жалобы или представления.  

 

Статья 18. Обжалование постановления судебного исполнителя и принесение представления

 

1. Постановление судебного исполнителя по исполнительным листам может быть обжаловано взыскателем или должником в течение десяти дней после получения уведомления в суд, при котором работает судебный исполнитель, или в вышестоящий в порядке подчинённости орган.

2. На постановление судебного исполнителя прокурором может быть принесёно представление в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

 

Статья 19. Обязательность выполнения требований судебного исполнителя

 

1. Требования, предъявляемые судебным исполнителем в пределах его полномочий, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами на территории Туркменистана.

2. Информация, документы и их копии, необходимые судебному исполнителю для исполнения полномочий, в установленном порядке подлежат предоставлению бесплатно по требованию судебного исполнителя.

3. Невыполнение требований судебного исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению им его полномочий влекут ответственность, предусмотренную законодательством  Туркменистана.

 

Статья 20. Социальная защита судебных исполнителей

 

1. Государство гарантирует социальную защиту судебных исполнителей.

2. В случае смерти судебного исполнителя в связи с исполнением должностных обязанностей выплачивается единовременное денежное пособие в порядке и размере, которые определены Трудовым кодексом Туркменистана.

3. Возмещение ущерба, причинённого здоровью, имуществу судебных исполнителей в связи с выполнением ими служебных обязанностей, производится в  соответствии с законодательством Туркменистана.

4. При выполнении служебных обязанностей судебные исполнители бесплатно пользуются общественным транспортом (кроме такси), a также для выезда в служебные командировки имеют право внеочередного приобретение билетов на воздушные, железнодорожные, морские, речные транспортные средства.

 

Статья 21. Ответственность судебных исполнителeй

 

1. Допущение судебным исполнителем правонарушений, либо ненадлежащее исполнение должностных полномочий влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

2. Ущерб, причинённый в результате незаконных исполнительных действий судебного исполнителя, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.  

 

Статья 22. Полномочия Управления по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана

 

1. Управление по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана (далее – Управление) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждённым приказом Председателя Верховного суда Туркменистана.

2. Порядок поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников управления устанавливается в соответствии с Положением.

3. Управление обеспечивает учёт и хранение материалов исполнительных производств в соответствии с законодательством Туркменистана. Получение исполнительных документов и других документов исполнительного производства возможно только на основании решения суда или в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана.

4. Порядок открытия, ведения, учёта исполнительных производств и хранения их материалов определяется Инструкцией, утвержденной в  соответствии с  законодательством Туркменистана

5. Сотрудники управления при участии в исполнительном производстве пользуются правами и льготами, предусмотренными для судебных исполнителей.

 

Cтатья 23. Отделы по организации и контролю деятельности судебных исполнителей велаятских судов и городских cудов с правами велаята

 

1. Отделы по организации и контролю деятельности судебных исполнителей велаятских судов и городских судов с правами велаята:

1) осуществляют организацию и контроль деятельности соответствующих судебных исполнителей;

2) организуют выполнение приказов, методических рекомендаций и указаний;

3) рассматривают жалобы и заявления физических и юридических лиц на действия  судебных исполнителей;

4) организуют ведение статистического отчёта и архивной работы по деятельности отдела;

5) осуществляют исполнительные действия в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

6) осуществляют иную деятельность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

2. Сотрудники отдела при участии в исполнительном производстве пользуются правами и льготами, предусмотренными для судебных исполнителей.

 

Статья 24. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности судебных исполнителей

 

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности судебных исполнителей осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

2. Судебные исполнители в установленном порядке обеспечиваются специальными транспортными средствами.

 

Статья 25.Удостоверение судебного исполнителя

 

Судебным исполнителям Туркменистана выдаются служебные удостоверения, образцы которых утверждаются Председателем Верховного суда Туркменистана.

 

Раздел III. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 

ГЛАВА I. СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

 

Статья 26. Выдача исполнительного листа

 

1. Исполнительный лист выдаётся судом взыскателю после вступления постановления в законную силу или по его просьбе направляется непосредственно в суд для исполнения, кроме случаев, когда исполнительный лист подлежит немедленному исполнению.

2. Судебный исполнитель по собственной инициативе направляет исполнительный лист для исполнения в случаях конфискации имущества, возмещения денежных средств  в пользу государства, возмещения ущерба, нанесённого имуществу юридических лиц независимо от формы собственности в связи с совершением преступления, взыскания алиментов, возмещения вреда, причинённого увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья  при исполнении трудовых обязанностей, а также смертью кормильца, взыскания денежных средств с должностных лиц, виновных в незаконных увольнении работника или переводе на другую работу, а также в неисполнении судебных актов о восстановлении на работе или в должности, об этом сообщает соответственно в финансовые органы или взыскателю.

3. По каждому решению выдаётся один исполнительный лист. Если исполнение по исполнительному листу необходимо производить в различных местах или если  решение вынесено в интересах нескольких истцов или против нескольких ответчиков, то суд по просьбе  истца может выдать несколько исполнительных листов, при этом он должен точно указать место исполнения по исполнительному листу или исполняемую часть решения по данному исполнительному листу.

4. По просьбе взыскателя на основании приговора или решения о взыскании с солидарных ответчиков в соответствии с их количеством может быть выдано несколько исполнительных листов. В каждом исполнительном листе должна быть указана общая сумма долга, перечислены все солидарные ответчики и указана ответственность каждого из них.

 

Статья 27. Сроки предоставления исполнительных документов для исполнения

 

1. Исполнительные документы могут быть предоставлены для принудительного исполнения в следующие сроки:

1) исполнительные листы и приказы судов, выдаваемые на основании решений суда, – в течение трёх лет;  

2) постановления судов, вынесенные по делам об административных правонарушениях, – в течение года, если не  установлены иные сроки;

3) постановления судов о принудительном исполнении постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, – в течение одного года;

4) постановления прокуроров, приказы по арбитражным  делам – в течение трёх месяцев;

5) сроки предоставления иных постановлений и исполнительных документов, перечисленных в статье 6 настоящего Закона, определяются соответствующим законодательством Туркменистана.

2. Указанные сроки исчисляются в следующем порядке:

1) при исполнении исполнительных  листов, выданных на основании  судебных решений в части имущественных взысканий, – со следующего дня после вступления судебного решения в законную силу, либо окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного  решения, а в случаях, когда судебное решение подлежит немедленному исполнению, – со дня, следующего за днём его вынесения;

2) по постановлениям, вынесенным по делам об административных правонарушениях, и по всем остальным исполнительным документам – со дня, следующего за днём их выдачи.

3. Постановления о взыскании периодических платежей (взыскание алиментов, возмещение вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья и другие), исполнительные документы сохраняют силу  в течение всего времени, на которое присуждены платежи. В этих случаях сроки исчисляются отдельно для каждой выплаты.

 

Статья 28. Перерыв течения срока исполнительного документа, предъявленного для исполнения

 

1. При предъявлении исполнительного документа для исполнения течение срока прерывается в следующих случаях:

- при предъявлении исполнительного документа для исполнения;

- при частичном исполнении решения должником.

2. После перерыва течение срока начинается вновь, при этом время,  истекшее до перерыва,   не засчитывается в новый срок.

3. В случае возвращения взыскателю исполнительного документа в связи с невозможностью полного или частичного взыскания по нему новый срок исчисляется со дня возврата данного документа  взыскателю.

 

Статья 29. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению

 

1. Взыскатель, пропустивший срок для предъявления к исполнению исполнительного документа, вправе обратиться в суд, вынесший решение, или в суд по месту исполнения с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Заявление рассматривается на заседании суда в порядке, определённом процессуальным законодательством. О времени и месте проведения заседания сообщается лицам, которые участвуют в деле, но их неявка не препятствует решению вопроса о восстановлении пропущенного срока. На определение, вынесенное судом по вопросу восстановления пропущенного срока, могут быть принесены  жалоба или  представление.

2. В случае признания судом уважительными причин пропуска срока для предъявления к исполнению исполнительного документа срок может быть восстановлен.

 

Статья 30. Принятие к производству документа, подлежащего исполнению

 

1. Судебный исполнитель после поступления к нему исполнительного документа, соответствующего требованиям, установленным законом, не позднее чем через трое суток возбуждает исполнительное производство и выносит об этом постановление.

2. Одновременно судебный исполнитель принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов, предусмотренных настоящим Законом.

3. При этом судебный исполнитель для добровольного исполнения исполнительного документа по обоснованному письменному заявлению должника назначает пятидневный срок со дня возбуждения исполнительного производства,  за исключением исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению.

4. С момента возбуждения исполнительного производства, указанного в части первой настоящей статьи, за просрочку платежа, предусмотренного  законодательством Туркменистана, штраф (пеня) не начисляется.

 

ГЛАВА II. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

 

Статья 31. Стороны и иные лица, участвующие в исполнительном производстве

 

1. Сторонами, участвующими в исполнительном производстве, считаются взыскатель и должник. Лицами, участвующими в исполнительном производстве, считаются стороны и их представители. Полномочия представителя оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Туркменистана.

2. Физическое или юридическое лицо, в чью пользу или в чьих интересах выдан исполнительный документ, является взыскателем.

3. Физическое или юридическое лицо, обязанное выполнить требования, предусмотренные исполнительным документом, является должником.

4. В исполнительном производстве могут участвовать несколько взыскателей или должников. Каждый из них участвует в исполнительном производстве самостоятельно или может поручить представлять свои интересы в исполнительном производстве другому участнику, кроме случаев, когда по исполнительному документу на должника возложены обязательства, которые может осуществить только он сам.

5. В необходимых случаях с целью обеспечения неукоснительного исполнения постановлений  судов и других органов в соответствии с законодательством Туркменистана к этой деятельности могут быть привлечены сотрудники органов внутренних дел, врачи и сотрудники других соответствующих органов.

 

Статья 32. Права и обязанности сторон, участвующих в исполнительном производстве

 

1. Стороны исполнительного производства вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, обращаться с ходатайством, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы и мнения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать действия и постановления судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства.

2. Стороны, участвующие в исполнительном производстве, пользуются всеми предоставленными им правами, а также обязаны выполнять требования законодательства Туркменистана об исполнительном производстве.

 

Статья 33. Правопреемство в исполнительном производстве

 

1. В случае необходимости замены должника (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступки требования, перевод долга) судебный исполнитель должен направить представление в суд, вынесший решение, с предложением о вынесении определения о замене должника на его правопреемника.

2. Для правопреемника все действия, совершённые до его вступления в исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для должника.

 

Статья 34. Участие в исполнительном производстве представителей сторон

 

1. Физические лица могут участвовать в исполнительном производстве лично или через представителей. Личное участие физического лица в исполнительном производстве не лишает его права иметь представителя. Если по исполнительному документу на должника возложены обязанности, которые он может исполнить только лично, то должник не вправе действовать через представителя.

2. Участие организаций в исполнительном производстве осуществляется через их органы, которые действуют в пределах полномочий, предоставленных им законами и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, а также учредительными документами, либо через представителей указанных органов.

3. Полномочия представителя удостоверяются  доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана.

4. Представитель стороны исполнительного производства вправе совершать от её имени все действия, связанные с исполнительным производством.

5. В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного производства, должны быть специально оговорены его полномочия на совершение следующих действий:

1) предъявление и отзыв исполнительного документа;

2) передача полномочий другому лицу (передоверие);

3) обжалование действий судебного исполнителя;

4) получение присуждённого имущества (в том числе денежных средств);

5) заключение мирового соглашения.

6. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возрaста, или находящиеся под  опекой или попечительством, не могут быть представителями в исполнительном производстве.

7. Судьи, следователи, прокуроры, депутаты, сотрудники органов исполнительного производства и судов не могут быть представителями в исполнительном производстве, кроме случаев участия их в исполнительном производстве в качестве законных представителей.

8. Не может быть представителем лицо, которое оказывает или оказало ранее правовую помощь лицам, интересы которых по делу противоречат интересам представляемого, а также состоит в родственных отношениях с сотрудником органа исполнительного производства.

 

Статья 35. Законные представители

 

1. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, в исполнительном производстве защищают законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители, которые представляют судебному исполнителю документы, удостоверяющие их полномочия. Законные представители совершают от имени представляемых все действия, право на совершение которых принадлежит представляемым с ограничениями, предусмотренными законом.

2. По исполнительному производству, в котором участвует лицо, признанное судом безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступают лица, которым передано в управление имущество безвестно отсутствующего и назначенные представителями в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Туркменистана.

3. Если по исполнительному производству  участвуют в качестве представителя наследника исполнитель завещания или доверительный управляющий наследством, то об этом в установленном порядке  сообщается  наследнику лица умершего, или объявленного  умершим.

4. Законные представители могут поручить участие в исполнительном производстве другому лицу, выбранному ими в качестве представителя.

 

Статья 36. Участие переводчика в исполнительном производстве

 

1. При совершении исполнительных действий стороны в исполнительном производстве по своей инициативе или по предложению судебного исполнителя могут пригласить переводчика.

2. Переводчиком может быть любое не заинтересованное в исходе исполнительного производства, достигшее совершеннолетия дееспособное лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

3. Лицу, которому необходимы услуги переводчика, судебным исполнителем предоставляется определённый срок для его приглашения. В случае, если он не обеспечит участие переводчика в установленный срок, переводчик может быть назначен постановлением судебного исполнителя.

4. Переводчик имеет право на вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное ему вознаграждение относится к расходам по совершению исполнительных действий.

5. В случае заведомо неправильного перевода переводчик привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана. Об этом он письменно предупреждается судебным исполнителем.

 

Статья 37. Участие понятых в исполнительном производстве

 

1. Исполнительные действия могут осуществляться с участием не менее двух понятых.

2. Участие понятых обязательно в следующих случаях:

1) по требованию взыскателя или должника;

2) при исполнении постановлений о вселении или выселении, или действий, связанных с арестом, изъятием и передачей имущества должника, вскрытием его жилища, помещений и хранилищ, производством осмотра, а также иных действий, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. В качестве понятых могут быть приглашены любые совершеннолетние дееспособные лица, не заинтересованные в исходе исполнительных действий.

4. Близкие родственники сторон, судебного исполнителя и работник суда не могут участвовать в качестве понятых.

5. Перед началом исполнительных действий, в которых участвуют понятые, судебный исполнитель разъясняет порядок участия понятого в исполнительном действии.

6. Понятой вправе знать, для производства каких исполнительных действий он приглашается.

7. Понятой вправе делать замечания по поводу произведённых исполнительных действий. Замечания понятого подлежат занесению в соответствующий акт.

8. Понятой удостоверяет факт, содержание и результаты исполнительных действий производства, при которых он присутствовал.

9. Понятой имеет право на компенсацию расходов, понесённых им в связи с участием в осуществлении исполнительных действий в качестве понятого.

10. Денежные суммы, выплачиваемые понятым, относятся к расходам по совершению исполнительных действий.

 

Статья 38. Участие эксперта (специалиста) в исполнительном производстве

 

1. Для разъяснения вопросов, возникающих при совершении исполнительных действий, требующих специальных знаний, судебный исполнитель может по ходатайству сторон исполнительного производства или по собственной инициативе назначить эксперта (специалиста). При необходимости может быть назначено несколько экспертов (специалистов), о чём судебным исполнителем выносится постановление.

2. Экспертом (специалистом) может быть назначено не заинтересованное в исходе исполнительных действий лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для дачи заключения.

3. Эксперт (специалист) вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, требовать предоставление дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, участвовать в исполнительных действиях и получать вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное эксперту вознаграждение и другие расходы относятся к расходам по совершению исполнительных действий.

4. Специалист предупреждается об ответственности, предусмотренной законодательством Туркменистана за дачу заведомо ложных объяснений, умышленное уклонение от выполнения своих обязанностей или от явки по вызову.

5. Эксперт предупреждается об ответственности, предусмотренной законодательством Туркменистана за дачу заведомо ложного заключения, умышленное уклонение от выполнения своих обязанностей или от явки по вызову.

 

Статья 39. Отводы в исполнительном производстве

 

1. Судебный исполнитель, переводчик, эксперт (специалист), понятой не могут участвовать в исполнительном производстве, если они прямо или косвенно заинтересованы в исходе исполнительного производства или имеют родственные отношения со сторонами, их представителями, вызывающие сомнения в их беспристрастности, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. При наличии оснований для отвода лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны заявить самоотвод. Отвод должен быть мотивирован и заявлен в письменной форме  до начала совершения исполнительных действий. Отвод в процессе исполнения допускается, если возникло основание для него и о нём стало известно после начала совершения исполнительных действий.

3. Вопрос об отводе судебного исполнителя решается судом, о чём выносится мотивированное постановление.

4. При удовлетворении отвода судебного исполнителя и отсутствии в суде другого судебного исполнителя исполнение передаётся другому суду.

5. Вопрос об отводе переводчика или специалиста решается судебным исполнителем и об этом судебным исполнителем выносится мотивированное постановление.

6. Постановление об отказе в отводе судебного исполнителя может быть обжаловано или принесено представление в суд в установленном порядке. Подача жалобы или представления не приостанавливает производства исполнительных действий.

 

ГЛАВА III. ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

 

Статья 40. Извещения и вызовы в исполнительном производстве

 

1. Участники исполнительного производства извещаются об исполнительных действиях или о мерах принудительного исполнения или вызываются к судебному исполнителю или на место совершения исполнительных действий повесткой. Извещение или повестка направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой. В случае заявленного ходатайства об этом участники исполнительного производства уведомляются с использованием иных средств связи.

2. В случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, а также при наложении ареста на имущество и принятии иных мер обеспечения судебный исполнитель вправе совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения без предварительного уведомления об этом участников исполнительного производства.

3. Извещение, адресованное участнику исполнительного производства, направляется по адресу, указанному в исполнительном документе, если участник исполнительного производства или его представитель не указал иной адрес. Извещение может быть направлено по месту работы участника исполнительного производства.

4. Если извещение, направленное по почте, возвращается в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, судебный исполнитель направляет извещение по месту фактического нахождения  физического лица или по юридическому адресу лица, за исключением случаев, когда юридический адрес или место нахождения лица и адрес, указанный в исполнительном документе, совпадают.

5. Извещение может направляться по адресу, указанному организацией, в письменной форме. Извещение, адресованное организации, направляется по её юридическому адресу или по юридическому адресу её представительства или филиала.

6. Лица, уклоняющиеся от явки к судебному исполнителю, могут подвергаться принудительному приводу на основании постановления судебного исполнителя, утверждённого судьёй.

 

Статья 41. Доставка повестки, извещения и вручение повестки

 

1. Повестка или извещение доставляется по почте или лицом, которому судебный исполнитель поручил их доставить, и вручается адресату лично под расписку на уведомлении о вручении, подлежащем возврату судебному исполнителю. Если повестка или извещение доставляется иным видом связи, то дата и время их доставления адресату фиксируются установленным способом. Повестка или извещение, адресованные организации, вручаются её работнику, который расписывается в получении повестки или извещения на уведомлении о вручении с указанием своей фамилии, имени, отчества, должности, даты и времени получения.

2. Если лицо, доставившее повестку или извещение, не застанет гражданина по месту его жительства или работы, то повестка или извещение вручаются одному из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи, а при их отсутствии – органу местного самоуправления или администрации по месту его работы или учёбы. Лицо, принявшее повестку или извещение, обязано на корешке повестки, извещения указать свою фамилию, имя, отчество, а также отношение к адресату или занимаемую должность. Лицо, принявшее повестку или извещение, обязано при первой возможности без промедления вручить их адресату.

3. При отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку или извещение, отмечает на уведомлении о вручении, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение, или делает отметку об отсутствии таких сведений.

 

Статья 42. Изменение адреса во время ведения исполнительного производства

 

Стороны исполнительного производства обязаны сообщить судебному исполнителю об изменении своего адреса во время ведения исполнительного производства. При отсутствии такого сообщения повестка или извещение посылается по последнему адресу, известному судебному исполнителю, и считается доставленной и при условии, если адресат по этому адресу не проживает или не находится.

 

Статья 43. Последствия отказа от принятия повестки, извещения или неявки за их получением

 

1. При отказе адресата принять повестку или извещение лицо, доставляющее их, делает в них соответствующую отметку, после чего повестка или извещение возвращаются судебному исполнителю.

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещёнными, если:

1)  адресат отказался от получения повестки или извещения;

2) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за повесткой или извещением;

3) повестка или извещение вручены кому-либо из проживающих совместно с ним совершеннолетних близких родственников.

 

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Статья 44. Добровольное исполнение исполнительных документов

 

1. Судебный исполнитель, приступая к исполнению исполнительного документа, направляет должнику в письменном виде предложение о необходимости в течение пяти календарных дней его добровольно исполнить, а в случае, если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, направляет должнику в письменном виде предложение немедленно добровольно исполнить судебный акт.

2. Судебный исполнитель предупреждает должника о том, что если судебный акт не будет добровольно исполнен в установленные сроки, будут приняты принудительные меры исполнения с взысканием с должника затрат по исполнению.

3. В необходимых случаях, при наличии оснований полагать, что  должник может предпринять меры для сокрытия имущества, одновременно с вручением предложения о добровольном исполнении, судебный исполнитель обязан описать имущество и наложить на него арест. Предложение вручается должнику под роспись с указанием времени его получения.

 

Статья 45. Меры принудительного исполнения

 

1. После истечения срока, предоставляемого должнику для добровольного исполнения соответствующих исполнительных документов в соответствии с настоящим Законом, эти документы исполняются принудительно.

2. Мерами принудительного исполнения являются:

1) обращение взыскания на имущество должника путём наложения ареста и реализации имущества;

2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные источники дохода должника;

3) обращение взыскания на денежные средствa и имущество должника, которые находятся у иных физических и юридических лиц, в том числе из дебиторской задолженности;

4) изъятие у должника определённого имущества, указанного в решении суда, и передача взыскателю;

5) наложение ареста на имущество должника, включая денежные средства и ценные бумаги, находящиеся у него, либо у иных физических или юридических лиц (в том числе денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в кредитных учреждениях и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях);

6) изъятие имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц;

7) обязывание должника совершать определённые действия или отказаться от их совершения;

8) запрещение должнику использования денежных средств, ценных бумаг и имущества, принадлежащих ему на праве собственности, или дача указания на их использование в пределах, установленных судебным исполнителем;

9) опечатывание имущества должника;

10) изъятие правоустанавливающих документов;

11) запрещение другим лицам передавать денежные средства, ценные бумаги и другое имущество должнику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

12) иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. При исполнении исполнительных документов судебный исполнитель вправе вызывать должников для ознакомления с исполнительными документами, а также испрашивать у сторон и лиц, участвующих в исполнительном производстве, устные и письменные сведения и информацию, необходимые для совершения исполнительного производства.

4. В необходимых случаях одна мера принудительного исполнения может быть заменена другой мерой.

5. Вопрос о замене одной меры принудительного исполнения другой рассматривается судебным исполнителем по заявлению сторон исполнительного производства или по собственной инициативе. Рассмотрение вопроса о замене одной меры принудительного исполнения другой не приостанавливает применение ранее установленных мер принудительного исполнения.

 

Статья 46. Временные ограничения на выезд должника из Туркменистана

 

1. При неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель по исполнительным документам, связанным с причинением вреда государству, по собственной инициативе, а в иных случаях – по заявлению взыскателя обращается в суд с предложением о наложении временного ограничения на выезд должника из Туркменистана.

2. Копии указанного постановления направляются должнику для сведения, в Государственную миграционную службу и в Государственную пограничную службу Туркменистана – для исполнения.

 

ГЛАВА V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

Статья 47. Общие условия действий судебного исполнителя

 

1. Исполнительные действия производятся судебным исполнителем по месту жительства или по месту работы должника либо по месту нахождения его имущества.

2. Если должником является юридическое лицо, то исполнение производится по месту нахождения его органа или имущества. В необходимых случаях судебный исполнитель может совершать исполнительные действия на территории, на которую не распространяются его функции, но в пределах одного этрапа или города.

3. Если должник выбыл на территорию, относящуюся к полномочиям другого суда, и его адрес стал известен судебному исполнителю, судебный исполнитель направляет исполнительный документ по новому известному месту жительства должника, о чём извещает взыскателя.

4. Взыскатель и должник вправе присутствовать при осуществлении судебным исполнителем действий по исполнению решения и получать от него необходимые разъяснения, связанные с его исполнением.

 

Статья 48. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения исполнительных действий

 

При наличии обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий, судебный исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя может отложить их исполнение на срок до десяти дней, о чём выносится соответствующее постановление. Постановление утверждается старшим судебным исполнителем. Об отложении исполнительных действий судебный исполнитель обязан уведомить участников исполнительного производства. При наличии обстоятельств, делающих совершение исполнительных действий затруднительным или невозможным, судебный исполнитель, взыскатель или должник вправе поставить перед судом, выдавшим исполнительный документ, или перед судом по месту совершения исполнения вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения.

 

Статья 49. Взаимодействие судебных исполнителей с государственными органами, кредитными учреждениями и иными организациями

 

Судебные исполнители вправе исполнять возложенные на них задачи во взаимодействии с государственными органами, кредитными учреждениями и иными организациями. Указанные органы и организации обязаны оказывать содействие судебным исполнителям в обеспечении исполнения судебных актов и актов иных органов.

 

Статья 50. Право судебного исполнителя приостановить исполнительное производство

 

Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях:

1) обращения судебного исполнителя, взыскателя или должника с заявлением в суд о разъяснении судебного решения либо об отсрочке и рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения судебного решения;

2) нахождения должника в длительной служебной командировке;

3) нахождения должника в лечебном учреждении;

4) подачи в суд взыскателем, должником жалобы на действия судебного исполнителя;

5) по просьбе взыскателя;

6) объявления должника в розыск;

7) нахождения должника либо взыскателя вне пределов населённого пункта, в том числе в связи с прохождением воинской службы по призыву;

8) при возникновении других обстоятельств, указанных в настоящем Законе.

 

Статья 51. Обязанность судебного исполнителя приостановить исполнительное производство

 

1. Исполнительное производство подлежит приостановлению в случаях:

1) смерти должника или взыскателя, признания должника безвестно отсутствующим или объявления его умершим, если правоотношение допускает правопреемство;

2) реорганизации юридического лица, являющегося должником, или принятия в порядке, установленном законодательством Туркменистана, решения о возбуждении производства о ликвидации или несостоятельности (банкротстве);

3) признания взыскателя или должника недееспособным, ограниченно дееспособным;

4) оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке;

5) подачи жалобы в суд на действия  органов (должностных лиц), наложивших административное взыскание;

6) вынесения постановления судом или должностным лицом, которому законодательством Туркменистана предоставлено право приостановления исполнения решения;

7) предъявления в суд иска об исключении из описи (освобождение от ареста) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу;

8) оспаривания сторонами в суде результатов оценки имущества должника.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 части первой настоящей статьи, приостанавливаются исполнительные действия только в части имущества, в отношении которого предъявлен иск об исключении из описи (освобождение от ареста) либо оспариваются результаты его оценки.

 

Статья 52. Сроки приостановления исполнительного производства

 

Исполнительное производство приостанавливается на сроки:

1) до определения правопреемника должника, назначения недееспособному или ограниченно дееспособному должнику опекуна или попечителя, реорганизации юридического лица, принятия в установленном порядке решения о ликвидации юридического лица, объявления банкротом юридического лица или физического лица-частного предпринимателя (должника);

2) до возвращения из служебной командировки должника, возвращения должника либо взыскателя из отпуска, в связи с окончанием воинской службы по призыву, выписки из лечебного учреждения, окончания розыска должника, поступления заявления от взыскателя о восстановлении исполнительного производства;

3) до вступления в законную силу судебного решения по иску или жалобе;

4) до вынесения распоряжения об отмене приостановления судом или иным органом (должностного лица);

5) до поступления разъяснения по постановлению, подлежащему исполнению.

 

Статья 53. Восстановление исполнительного производства

 

Исполнительное производство восстанавливается постановлением судебного исполнителя по заявлению взыскателя или по его собственной инициативе после устранения причин, способствовавших его приостановлению.

 

Статья 54. Розыск должника

 

1. В случае, когда место пребывания должника неизвестно, судебный исполнитель обязан обратиться в суд, на территории которого исполняется судебное решение, с представлением об объявлении розыска должника через органы внутренних дел. При этом оригинал исполнительного листа возвращается взыскателю, который при установлении места нахождения должника вручает его судебному исполнителю, а копия находится на контроле у судебного исполнителя по месту проживания ответчика.

2. Розыск должника осуществляется на основании определения суда органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 55. Выдача дубликата исполнительного документа

 

1. В случае утраты подлинника исполнительного листа суд вынесший решение, выдаёт его дубликат. Заявление по поводу выдачи дубликата рассматривается в судебном заседании. Участвующие лица извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса. По данному вопросу на определение суда  может быть принесена частная жалоба или частное представление.

2. Должностное лицо, утратившее вручённый ему подлинник исполнительного листа или его дубликат, несёт ответственность, предусмотренную Кодексом Туркменистана об административных правонарушениях.

 

Статья 56. Восстановление утраченного исполнительного производства

 

1. Утраченное исполнительное производство может быть восстановлено судом по заявлению лиц, участвовавших в деле, по представлению прокурора, а также по инициативе суда.

2. Заявление о восстановлении утраченного исполнительного производства подается в суд по месту исполнения.

3. При рассмотрении заявления о восстановлении утраченного исполнительного производства суд может допросить в качестве свидетелей лиц, совершивших исполнительные действия и принимавших участие в них.

4. При недостаточности собранных материалов для точного восстановления утраченного исполнительного производства суд своим определением прекращает разбирательство заявления о восстановлении исполнительного производства.

 

Статья 57. Разъяснение исполнительного документа, подлежащего исполнению

 

В случае, если исполнительный документ представляется неясным, судебный исполнитель, а также взыскатель или должник вправе обратиться за разъяснением в суд или орган, выдавший исполнительный документ.  

 

Статья 58. Возвращение исполнительного документа

 

1. В случае несоответствия исполнительного документа требованиям, установленным законом, судебный исполнитель в течение  трёх дней выносит мотивированное постановление о возвращении исполнительного документа и направляет его органу, его выдавшему, и сообщает об этом взыскателю.

2. Днём подачи исполнительного документа, поступившего к судебному исполнителю, считается день после устранения его недостатков или по истечении установленного срока, день его вторичного поступления.

 

Статья 59. Прекращение исполнительного производства

 

1. Исполнительное производство прекращается судебным исполнителем, если:

1) взыскатель отказался от взыскания;

2)  взыскатель и должник заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

3) после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, требования или обязанности, установленные решением, не могут перейти к правопреемнику умершего лица;

4)  истёк определённый законом срок давности взыскания;

5) отменено решение, определение или постановление, послужившее основанием для выдачи исполнительного документа;

6) взыскание или иное требование исполнительного документа исполнено в полном объёме.

2. В случае отказа взыскателя от взыскания и заключения мирового соглашения между взыскателем и должником применяются нормы, предусмотренные законодательством Туркменистана. Если при заключении мирового соглашения стороны будут обременены обязательствами, на основании представления судебного исполнителя судьёй выносится постановление об этом. Исполнение данного постановления является обязательным для сторон.

3. В случаях прекращения исполнительного производства подлежат отмене все меры, принятые судебным исполнителем по обеспечению исполнения.

4. В случаях прекращения исполнительного производства судебный исполнитель выносит об этом постановление. Исполнительный документ либо его копия с соответствующей отметкой направляется в суд или другой орган, выдавший документ.

5. По исполнительным документам, прекращённым на основании пункта 6 части первой настоящей статьи, после исполнения которых подлежит взысканию исполнительская санкция, меры обеспечения исполнения подлежат отмене только после их взыскания. Прекращённое исполнительное производство не может быть начато вновь, за исключением случаев восстановления судом срока предъявления исполнительного документа к исполнению либо признания незаконными действий судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа, производство по которому прекращено.

 

Статья 60. Возвращение исполнительного документа взыскателю

 

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, по постановлению судебного исполнителя, утверждённому судьёй, возвращается взыскателю в следующих случаях:

1) по заявлению взыскателя;

2) если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не реализованное при исполнении исполнительного документа, или указанные в судебном решении вещи должника;

3) если по адресу, указанному взыскателем, должник не проживает или не работает, или не находится его имущество;

4) если у должника отсутствуют имущество, денежные средства, ценные бумаги или прибыль, на которые может быть обращено взыскание, и все принятые судебным исполнителем допустимые законом меры по обнаружению его имущества оказались безрезультатными;

5) если судом объявлен розыск должника.

2. Возвращение исполнительного документа в пределах срока, определённого настоящим Законом, не может быть препятствием для повторного представления этого документа на исполнение.

3. Если взыскателем выступает государство, исполнительный документ возвращается в суд или орган, принявший его.

 

Статья 601. Окончание исполнительного производства

 

Исполнительное производство считается оконченным в случаях:

1) прекращения исполнительного производства по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 59 настоящего Закона;

2) возвращения исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 части первой статьи 60 настоящего Закона;

3) возвращения исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа, выдавшего документ.

 

Статья 61. Рассмотрение вопросов о приостановлении или прекращении исполнительного производства, возвращении исполнительного документа

 

1. Вопросы о приостановлении, прекращении исполнительного производства, возвращении исполнительного документа рассматриваются судебным исполнителем. Об этом извещаются лица, участвующие в исполнительном производстве, однако их неявка не является препятствием для разрешения указанных вопросов.

2. О приостановлении, прекращении исполнительного производства, возвращении исполнительного документа судебный исполнитель выносит постановление. Постановление может быть изменено или отменено судьёй.

3. Постановление может быть обжаловано в суд.

 

Статья 62. Место совершения исполнительных действий

1. Исполнительные действия производятся судебным исполнителем по месту жительства или по месту работы должника либо по месту нахождения его имущества. Если должником является юридическое лицо, то исполнение производится по месту нахождения его органа или имущества.

2. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить определённые действия, производится судебным исполнителем по месту совершения таких действий.

3. Если в процессе исполнения исполнительного документа выяснится, что должник выбыл в другое место и отсутствует имуществo, на которое можно обратить взыскание по прежнему месту жительства должника, судебный исполнитель немедленно составляет об этом акт и не позднее трёх  суток выносит об этом постановление и направляет исполнительный документ судебному исполнителю по новому месту жительства, месту  работы или по выявленному новому месту нахождения имущества должника и извещает об этом взыскателя.

 

Статья 63. Время совершения исполнительных действий

 

1. Исполнительные действия совершаются в рабочие дни – с шести утра до двадцати двух часов. Стороны участвующие в исполнительном производстве, вправе предлагать удобное для них время совершения исполнительных действий.

2. В выходные и праздничные дни, а также в ночное время исполнительные действия допускаются по постановлению судебного исполнителя, утверждённому судьёй, лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда по вине должника их совершение в остальные дни и в установленное настоящим Законом время невозможно.

 

ГЛАВА VI. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ

НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

 

Статья 64. Обращение взыскания на имуществo должника

 

1. Взыскание по исполнительным документам обращается, в первую очередь, на денежные средства должника, в том числе находящиеся в кредитных организациях, если иной порядок не определён в исполнительном документе.

2. Денежные средства должника подлежат изъятию независимо от согласия должника незамедлительно по их выявлению вне зависимости от места их выдачи или хранения.

3. При отсутствии у должника денежных сумм, достаточных для погашения задолженности, взыскание обращается на другое имущество, принадлежащее должнику. Судебный исполнитель с согласия взыскателя вправе передать имущество в натуре, предварительно оценив его.

4. Взыскание на имущество должника обращается в том размере, который необходим для исполнения исполнительного документа с учётом расходов по исполнению. При недостаточности другого имущества должника взыскание может быть обращено на его имущество, стоимость которого превышает размер взыскания по исполнительному документу. В таких случаях после реализации имущества должнику возвращается вырученная сумма за вычетом суммы, взысканной по исполнительному документу, и расходов по исполнению. Если у должника имеется общее с другими лицами имущество, взыскание обращается на его долю, устанавливаемую в соответствии с законодательством Туркменистана. При возникновении спора  размер доли устанавливается судом.

5. При передаче имущества, изъятого у должника, взыскателю на основании исполнительного листа судебным исполнителем составляется соответствующий акт о приёме и передаче.

6. Нахождение должника в розыске не является препятствием для обращения взыскания на его имущество.

 

Статья 65. Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника, находящиеся у других лиц

 

1. При обращении взыскания на денежные средства или иное имущество должника, находящиеся у других лиц, судебный исполнитель устанавливает, в каком размере и какое имущество должника имеется у них, и в каком размере, на каком основании, и в какой срок они обязуются передать должнику.

2. Одновременно указанные лица уведомляются о том, что с момента получения запроса судебного исполнителя на имеющиеся у них имущество и денежные суммы должника налагается арест в сумме взыскания и что все причитающиеся должнику платежи до полного погашения взыскиваемой суммы они обязаны вносить взыскателю или на депозитный счёт суда.

 

Статья 66. Обращение взыскания на вклады физических лиц

 

1. Взыскание на вклады физических лиц в кредитных учреждениях может быть обращено на основании постановления судьи, принятого по предложению судебного исполнителя.

2. Конфискация вкладов физических лиц в кредитных учреждениях может быть произведена на основании постановления судьи, вступившего в законную силу.

 

Статья 67. Обращение взыскания на имущество юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей)

 

1. При отсутствии у юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) денежных сумм, достаточных для погашения задолженности (при наличии соответствующей информации кредитного учреждения, осуществляющего обслуживание расчётного счёта должника), взыскание может быть обращено на любое другое принадлежащее ему имущество, а также на имущество учредителей (участников) юридического лица, если законом не установлены ограничения в отношении этого имущества и предусмотрена имущественная ответственность учредителей (участников) юридического лица, за исключением имущества, обращение взыскания на которое не разрешается законодательством Туркменистана.

2. Если в ходе исполнения будет установлено, что имущества должника-юридического лица или индивидуального предпринимателя окажется недостаточно для погашения задолженности, а законодательство Туркменистана допускает признание должника несостоятельным (банкротом), судебный исполнитель обязан поставить об этом в известность взыскателя.

3. Обращение взыскания на имущество должника, признанного в установленном порядке несостоятельным (банкротом), осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана

4. В случае реорганизации юридического лица на момент исполнения исполнительного документа судебный исполнитель устанавливает правопреемство должника и направляет представление в суд, вынесший решение, о замене должника на его правопреемника.

5. При ликвидации юридического лица обращение взыскания осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 68. Реализация имущества юридических лиц

 

Реализация имущества юридических лиц осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 69. Присоединение к взысканию

 

При производстве взыскания, если имеются  исполнительные документы по другим делам, их могут присоединить к исполнению.

 

Статья 70. Обращение взыскания на заложенное имущество

 

1. На заложенное имущество, за исключением недвижимости, являющейся обеспечением по обязательству ипотечного жилищного займа, может быть обращено взыскание при недостаточности прочего имущества должника для полного удовлетворения всех предъявленных к нему требований, не обеспеченных залогом, с соблюдением прав залогодержателя, установленных законодательством Туркменистана.

2. Залогодержатель обязан удовлетворить требования кредиторов, пользующиеся преимуществом перед его требованием, из стоимости заложенного имущества в размере, не превышающем стоимости этого имущества.

3. Вопрос об обращении взыскания на заложенное имущество решается определением суда с соблюдением прав залогодержателя.

 

Статья 71. Очерёдность исполнения приговора о конфискации

 

1. При исполнении приговора суда о конфискации имущества реализация имущества должника производится после удовлетворения всех требований, предъявленных должнику, возникших до наложения ареста на имущество осуждённого органами предварительного следствия или судом.

2. Требования по взысканию алиментов и соответствующие требования  в связи с инвалидностью работника, возмещением вреда, причинённого профессиональной болезнью или увечьем, полученным в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также в связи со смертью кормильца удовлетворяются и в случаях возникновения их после наложения ареста на имущество осуждённого.

 

Статья 72. Расчёт, составляемый судебным исполнителем

 

При наличии нескольких взыскателей и недостаточности взысканной с должника суммы для полного погашения всех требований судебный исполнитель составляет расчёт распределения денег между взыскателями и представляет его на утверждение  судьи.

На определение судьи об утверждении или изменении расчёта судебного исполнителя может быть подана частная жалоба или принесено частное представление.

 

Статья 73. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание

 

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, определяется настоящим Законом и иными актами законодательства Туркменистана.

 

Статья 74. Арест имущества должника

 

1. Арест имущества должника осуществляется проведением описи имущества и  объявлением запрета на распоряжение этим имуществом.

2. Судебный исполнитель производит опись имущества должника в количестве, необходимом для погашения суммы, присуждённой взыскателю, и расходов, связанных с исполнением судебного решения. Судебный исполнитель может опечатать предметы, на которые наложен арест.

3. Опись имущества должна производиться в присутствии должника и понятых. В случае отсутствия должника опись составляется в присутствии одного из совершеннолетних членов его семьи, а при отсутствии таковых – представителя    жилищно-эксплуатационного органа или Генгешлика.

4. При обращении взыскания на  жилое помещение судебный исполнитель выясняет принадлежность жилого помещения должнику, действительную стоимость жилого помещения, а также наложен или не наложен арест на жилое помещение.

5. Удостоверившись в принадлежности  жилого помещения должнику, судебный исполнитель включает его в опись, в зависимости от размера взыскания налагает арест на   всё жилое помещение или его часть и направляет предложение о регистрации арестованного жилого помещения в органы местной исполнительной власти по месту жительства, а также сообщает об этом в государственную нотариальную контору по месту расположения  жилого помещения.

6. О наложении ареста на заложенный дом судебный исполнитель немедленно извещает залогодержателя.

7. После получения информации о наличии у должника имущества, которое находится у других лиц, судебный исполнитель производит опись имущества должника и  выносит постановление о наложении ареста на это имущество.

8. В случае, если нахождение имущества должника у других лиц обусловлено заключённым между ними договором, вопрос о возможности сохранения за другими лицами прав, вытекающих из договора, и об изъятии имущества решается судом в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

 

Статья 75. Содержание постановления о наложении ареста на имущество

 

Судебный исполнитель выносит постановление  о наложении ареста на имущество. Постановление утверждается судьёй и к постановлению прилагается опись имущества.

 

Статья 76. Опись имущества должника

 

1. Судебный исполнитель производит опись имущества должника в количестве, необходимом для погашения присуждённой взыскателю суммы, расходов по исполнению решения. В случае, предусмотренном настоящим Законом, стоимость описываемого имущества может превышать размер взыскания по исполнительному документу. Судебный исполнитель может опечатать предметы, подвергшиеся описи.

2. Опись имущества должна производиться в присутствии должника и понятых. В случае отсутствия физического лица или представителя юридического лица, являющегося должником, который был заранее уведомлен о совершении исполнительных действий, опись составляется в присутствии понятых. Опись подписывается лицами, участвовавшими при её составлении.

3. В описи должны быть указаны:

1)  дата, время и место составления описи;

2) фамилия, имя и отчество судебного исполнителя, составляющего опись, лиц, присутствовавших при составлении описи;

3) наименование суда или другого органа, исполнительный документ которого приводится в исполнение;

4) фамилия, имя и отчество взыскателя и должника;

5) наименование каждого предмета, его отличительные признаки (вес, метраж, марка, степень износа и т.п.), стоимость каждого предмета в отдельности и  всего имущества;  

6) указание на опечатывание предметов, если оно производилось;

7) фамилия, имя, отчество  лица, которому имущество передано на хранение, его адрес, если хранение имущества возлагается не на самого должника;

8) отметка о разъяснении должнику и другим лицам порядка и срока обжалования действий судебного исполнителя, а также о разъяснении должнику или хранителю имущества их обязанности по хранению и предупреждении об ответственности  за растрату, отчуждение или сокрытие переданного на хранение имущества;

9) замечания и заявления взыскателя, должника и лиц, присутствовавших при описи.

 

Статья 77. Защита прав других лиц при осуществлении исполнительных действий

 

1. При нарушении закона судебным исполнителем при наложении ареста на имущество в той степени, которая может быть основанием для отмены ареста этого имущества, несмотря на принадлежность имущества должнику или другим лицам, заявления должника и этих лиц об отмене ареста имущества рассматриваются судом. Такие заявления могут быть поданы до реализации имущества, на которое наложен арест.

2. Споры, возбуждённые другими лицами, связанные с принадлежностью имущества, подлежащего взысканию, суд рассматривает по правилам гражданского судопроизводства ( иски об освобождении имущества от ареста).

3. Иск об исключении имущества  из описи (освобождении от ареста ) может быть предъявлен как собственниками имущества, так и собственниками имущества, не принадлежащего должнику.

4. Иск об освобождении имущества от ареста предъявляется должнику и взыскателю. Если на имущество наложен арест в связи с конфискацией имущества, то осуждённое лицо и соответствующие финансовые органы привлекаются к делу в качестве ответчиков.

5. Если имущество, на которое наложен арест, уже реализовано, споры рассматриваются судом в порядке искового производства.

6. Судья, несмотря  на  заявления заинтересованных лиц, уточнив обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, обязан отменить арест на имущество.

 

Статья 78. Оценка имущества должника

 

Оценка имущества должника производится судебным исполнителем с учётом его рыночной стоимости и фактического износа. При этом может учитываться соглашение об оценке, достигнутое между взыскателем и должником. Если оценка отдельных предметов является затруднительной либо должник или взыскатель не согласны с оценкой, произведенной судебным исполнителем, судебный исполнитель для определения стоимости имущества  может назначить специалиста (эксперта). Валютные ценности, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, антиквариат, произведения живописи и скульптуры, ценные бумаги, недвижимое имущество оцениваются с обязательным участием специалистa (эксперта).

 

Статья 79. Хранение имущества и ценностей

 

1. Судебный исполнитель осуществляет передачу на хранение арестованного имущества путём получения от хранителя сохранной расписки.

2. Порядок и условия хранения арестованного имущества определяются законодательством Туркменистана.

3. Хранитель с разрешения судебного исполнителя может пользоваться этим имуществом, если по свойствам имущества пользование им не ведёт к уничтожению имущества или уменьшению его ценности.

4. Хранитель, если таковым не является должник или член его семьи, получает за хранение вознаграждение в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Хранителю возмещаются произведённые им необходимые расходы по хранению имущества за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества.

6. Затраты, понесённые в связи с хранением имущества, относятся к расходам по совершению исполнительных действий.

7. Изъятые у должника валютные ценности, ценные бумаги, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней и жемчуга, антиквариат, произведения живописи и скульптуры и другие изделия, используемые в быту, а также лом таких изделий сдаются судебным исполнителем на хранение в кредитные учреждения Туркменистана.

8. Денежные суммы, изъятые у должника в количестве, необходимом для погашения присужденной взыскателю суммы и расходов по исполнению, вносятся судебным исполнителем на депозитный счёт.

9. Изъятые у должника денежные суммы, необходимые для погашения присуждённой взыскателю суммы и расходов по исполнению, вносятся судебным исполнителем на текущий счёт этрапского суда или велаятского (городского) суда. Порядок учёта, хранения и выдачи денежных сумм с текущего счёта определяется нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 80. Ответственность хранителя имущества

 

В случае растраты, отчуждения или сокрытия арестованного имущества, переданного на хранение, хранитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

 

Статья 81. Очерёдность реализации имущества должника

 

При обращении взыскания на имущество должника реализация этого имущества осуществляется в следующей очерёдности:

1) в первую очередь реализуется имущество должника, непосредственно не участвующее в производстве, в том числе ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов и драгоценных камней, легковой автотранспорт и другое имущество;

2) во вторую очередь – готовая продукция (товары), а также иные материальные ценности, непосредственно не участвующие и не предназначенные для непосредственного участия в производстве;

3) в третью очередь – объекты недвижимого имущества, а также сырьё и материалы, станки, оборудование, другие основные средства, предназначенные для непосредственного участия в производстве;

4) в четвертую очередь – имущество, переданное другим юридическим и физическим лицам по договору аренды (имущественного найма), займа или по иным договорам.

 

Статья 82. Реализация арестованного имущества

 

1. Реализация арестованного имущества, кроме имущества, изъятого из оборота по закону, независимо от оснований ареста и видов имущества производится судебным исполнителем через торговые учреждения и другие специализированные учреждения, на торгах и аукционах в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. Выбор формы реализации имущества определяется судебным исполнителем с учётом вида имущества и мнений взыскателя и должника.

3. Если имущество должника не будет реализовано в двухмесячный срок, взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой по последней  объявленной цене. В случае отказа взыскателя от имущества  оно возвращается должнику, и если у должника нет другого имущества или дохода для обращения взыскания, исполнительный документ возвращается взыскателю. При этом имущество от ареста освобождается.

4. Если к моменту принятия решения о реализации арестованного имущества будет возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, то реализация имущества приостанавливается до рассмотрения указанного вопроса по существу.

 

Статья 83. Реализация имущества, переданного в доход государства

 

Имущество, арестованное на основании судебных решений по уголовным и административным делам в части конфискации имущества, либо имущество, арестованное и переданное в доход государства на основании постановления суда, реализуется в порядке, установленном законодательством Туркменистана, или решением уполномоченного государственного органа передаётся в доход государства в этом виде.

 

Статья 84. Реализация ценного имущества

 

Изъятые у должника и переданные на хранение в кредитные учреждения ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лом таких изделий и антиквариат, произведения живописи и скульптуры реализуются в соответствии с правилами, устанавливаемыми Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 85. Реализация арестованного имущества на комиссионных началах

 

1. Реализация арестованного имущества, кроме имущества, перечисленного в статьях 84 и 85 настоящего Закона, производится через торговые учреждения по месту расположения имущества на комиссионных началах. Доставка имущества в другой город или этрап с целью реализации допускается только с согласия взыскателя и должника и осуществляется за их счёт.

2. Изъятие арестованного имущества должника и передача его на реализацию проводятся судебным исполнителем в определённый срок, но не ранее пяти дней и не позднее одного месяца после  ареста имущества. Должник до истечения этого срока вправе под надзором судебного исполнителя реализовать имущество по стоимости, не ниже указанной в постановлении об аресте.

3. Продукты питания и другие скоропортящиеся предметы незамедлительно изымаются и передаются на реализацию.

4. Деньги, вырученные торговыми организациями от реализации имущества должника, перечисляются на депозитный счёт суда в трёхдневный срок после продажи. С суммы, полученной от реализации имущества, изъятого у должника, торговые организации удерживают комиссионный сбор в размере, определённом нормативными правовыми актами Туркменистана.

5. Если имущество должника не будет реализовано в месячный срок со дня передачи имущества в торговые организации, по требованию взыскателя, должника или торговой организации может быть произведена переоценка этого имущества, но это может быть осуществлено при отказе взыскателя оставить за собой нереализованное имущество должника. Переоценка имущества производится судебным исполнителем при участии представителя торговой организации. О времени и месте проведения переоценки сообщается взыскателю и должнику, но их неявка не препятствует решению вопроса о переоценке имущества. В таком случае о переоценке имущества сообщается взыскателю и должнику.

6. Если имущество должника не будет реализовано в двухмесячный срок со дня переоценки имущества, то взыскателю предлагается приобрести это имущество по его новой цене. О своем решении взыскатель  должен ответить судебному исполнителю в пятидневный срок с момента получения предложения.

7. В случае отказа взыскателя от получения указанного имущества или неполучения ответа от взыскателя оно возвращается должнику, и если у должника нет другого имущества или дохода для обращения взыскания, то исполнительный документ возвращается взыскателю.

8. В случае, если взыскатель согласился получить арестованное имущество в счёт погашения долга, то судебный исполнитель выносит об этом постановление и не позднее следующего дня направляет сторонам исполнительного производства копию постановления.

9. При передаче имущества должника взыскателю оформляется акт приёма-передачи.

10. Судебным исполнителем делается отметка в исполнительном документе о получении  взыскателем долга по последней стоимости имущества.

 

Статья 86. Реализация жилых домов и иного недвижимого имущества путём публичных торгов

 

Реализация изъятого жилого дома и иного недвижимого имущества должника осуществляется в сроки, указанные в настоящем Законе, путём публичных торгов.

 

Статья 87. Сообщение о предстоящих торгах

 

1. Судебный исполнитель оповещает о предстоящих торгах не позднее чем за десять дней до их проведения путём публикации объявления в средствах массовой информации или через Интернет.

2. В объявлениях должно быть указано, какое имущество продаётся, кому оно принадлежит, его стоимость, место и время проведения торгов.

3. О времени и месте продажи заложенного дома и иного недвижимого имущества судебный исполнитель извещает залогодержателя.

 

Статья 88. Лица, не имеющие права участия в торгах

 

Судебные исполнители и судьи, вынесшие постановление по исполнительному производству, работники соответствующего управления и отдела, а также члены их семей и близкие родственники не могут участвовать в торгах.

 

Статья 89. Порядок проведения  торгов

 

1. Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести десять процентов от начальной цены имущества. Сумма, внесённая лицом, выигравшим торги, зачисляется в счёт покупной цены. Остальным участникам торгов внесённый ими задаток возвращается в течение пяти дней после окончания торгов.

2. Торги начинаются с объявления оценочной стоимости, указанной в акте об аресте имущества. Имущество считается проданным тому лицу, которое предложило на торгах наиболее высокую цену. Покупатель обязан в течение пяти рабочих дней после окончания торгов внести полностью сумму, за которую им куплено имущество, с зачётом задатка, внесённого перед началом торгов. При невнесении покупателем всей причитающейся с него суммы в установленный срок задаток, внесённый перед началом торгов, ему не возвращается и поступает в доход государства. Задаток поступает в доход государства также в том случае, если будет установлено, что покупатель не имел права участвовать в торгах. После внесения покупателем всей причитающейся с него суммы судебный исполнитель выдаёт ему копию акта о проведённых торгах.

3. При невнесении покупателем в течение пяти дней всей причитающейся с него суммы за приобретённое им имущество, судебный исполнитель предлагает приобрести имущество участнику торгов, предложившему самую высокую после него цену.

 

Статья 90. Объявление торгов несостоявшимися

 

1. Судебный исполнитель объявляет торги несостоявшимися, если:

1) на аукцион явилось менее двух покупателей;

2) если никто из явившихся не сделал надбавку к первоначальной цене имущества;

3) если покупатель в течение пяти дней не внёс полную покупную стоимость имущества, а второй участник публичных торгов, предложивший наибольшую покупную начальную цену после него, не использовал свое право приобретения имущества.

2. О признании торгов несостоявшимися судебный исполнитель выносит постановление.

3. Если торги не состоялись, задаток возвращается лицам, его внёсшим, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи.

 

Статья 91. Последствия объявления торгов несостоявшимися

 

1. В случае объявления торгов несостоявшимися взыскателю предоставляется право оставить имущество за собой по цене, сниженной на двадцать процентов от первоначальной стоимости.

2. В случае признания торгов несостоявшимися и отказа взыскателя оставить за собой имущество судебный исполнитель с соблюдением правил, установленных настоящим Законом, назначает повторные торги. При этом цена, установленная для повторных торгов, снижается до момента, когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти процентов первоначальной стоимости имущества, выставленного на торги.  

3. В случае признания повторных торгов несостоявшимися имущество предлагается взыскателю по последней объявленной цене. При отказе взыскателя от принятия имущества оно возвращается должнику и в случаях прекращения исполнительного производства, по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, имущество освобождается из-под ареста.

 

Статья 92. Признание торгов недействительными

 

1. Если торги были проведены с нарушением установленных правил, жилой дом и иное недвижимое имущество были проданы лицу, не имеющему права участия в торгах, а также если судебный исполнитель, взыскатель или приобретатель имущества допустили злоупотребления, суд в течение трёх лет со дня проведения торгов может признать торги недействительными. Если в их злоупотреблениях имеется состав преступления, то суд в течение срока, установленного законом для исполнения обвинительного  приговора, может признать торги недействительными.

2. На определение суда о признании торгов недействительными может быть подана частная жалоба или принесено частное представление.

 

Статья 93. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность

 

1. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность состоит в переходе к взыскателю права должника на получение дебиторской задолженности в размере задолженности, определяемом в соответствии с требованиями настоящего Закона, но не более объёма дебиторской задолженности, существовавшего на день обращения взыскания.

2. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность производится:

1) при согласии взыскателя – путём перечисления дебитором дебиторской задолженности на контрольный счёт территориального органа или текущий счёт судебного исполнителя;

2) при отсутствии согласия плательщика или невнесении (неперечислении) дебитором дебиторской задолженности на контрольный счёт территориального органа или текущий счёт судебного исполнителя – путём продажи дебиторской задолженности с торгов.

3. Взыскание на дебиторскую задолженность не обращается в случаях, если:

1) срок исковой давности для её взыскания истёк;

2) дебитор находится в иностранном государстве, с которым Туркменистан не заключил договор о правовой помощи;

3) дебитор находится в процессе ликвидации;

4) дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключён из единого государственного реестра юридических лиц;

5) в отношении дебитора введена процедура банкротства.

4. Для обращения взыскания на дебиторскую задолженность судебный исполнитель направляет в суд представление с приложением документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности.

5. Судебный исполнитель не позднее трёх суток с момента получения определения суда об обращении взыскания на дебиторскую задолженность выносит постановление, в котором указывает порядок внесения (перечисления) денег дебитором на счёт соответствующего органа. Указанное постановление с приложением копии определения суда направляется дебитору и сторонам исполнительного производства.

6. Постановление судебного исполнителя, вынесенное на основании определения суда, обязывает дебитора исполнять соответствующее обязательство путём внесения (перечисления) денег на указанный в постановлении счёт соответствующего органа или текущий счёт судебного исполнителя, а также запрещает должнику изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность.

7. Со дня получения дебитором постановления судебного исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность исполнение дебитором соответствующего обязательства осуществляется путём внесения (перечисления) денег на указанный в постановлении контрольный счёт территориального органа. Такое исполнение обязательства дебитором считается исполнением надлежащему кредитору. Права дебитора по отношению к должнику при этом не изменяются.

8. Дебитор обязан незамедлительно информировать судебного исполнителя и должника о внесении (перечислении) денег на контрольный счёт наличности территориального органа.

 

Статья 94. Выявление дебиторской задолженности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

 

1. Для выявления дебиторской задолженности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, судебный исполнитель вправе затребовать необходимую бухгалтерскую документацию у физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

2. Судебный исполнитель вправе обратиться за информацией о дебиторской задолженности должника в налоговые органы.

3. Налоговые органы, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны в трёхдневный срок предоставить судебному исполнителю необходимые документы и информацию.

4. Выявление дебиторской задолженности может производиться специалистом, участвующим в исполнительном производстве. Расходы по оплате услуг специалиста включаются в расходы, понесённые при совершении исполнительных действий.

 

Статья 95. Соглашения об исключении или ограничении правил об обращении взыскания на денежные требования

 

1. Правила, установленные  настоящим Законом, не могут быть исключены или ограничены по соглашению между должником и взыскателем.

2. На денежное требование может быть обращено взыскание, даже если между должником в исполнительном производстве и лицом, которое обязано уплатить ему деньги в силу гражданско-правового обязательства (дебитором должника), существует соглашение о запрете или ограничении уступки этого требования.

3. Указанное положение не освобождает должника в исполнительном производстве от ответственности за убытки перед своим контрагентом.

 

Статья 96. Порядок наложения ареста на денежные требования

 

1. Судебным исполнителем при наложении ареста на денежное требование сообщается дебитору должника или должнику и запрещается дебитору должника платить должнику, а должнику требовать и обеспечивать предварительно внесённые деньги, а также принимать платёж по требованию, если иное не установлено настоящим Законом.

2. Арест признается наложенным со времени получения дебитором должника постановления о наложении ареста.

3. Если выплата во исполнение обязательства возложена на третье лицо, то постановление о наложении ареста направляется и этому лицу.

 

Статья 97. Права взыскателя при аресте денежного требования

 

Судебный исполнитель вправе с согласия взыскателя и должника обязать дебитора должника выполнить обязательство перед взыскателем в пределах суммы, указанной в исполнительном документе. При этом  к взыскателю переходят права должникa в указанных пределах, которые он имел перед дебитором должника.

 

Статья 98. Обязанность дебитора должника по предоставлению информации

 

1. Судебный исполнитель по требованию взыскателя или по своей инициативе при наложении ареста на денежные требования в постановлении может предоставить дебитору должника информацию о характере и содержании арестованных требований.

2. Дебитор должника обязан дать письменный ответ судебному исполнителю в течение трёх дней с момента получения постановления. Расходы дебитора должника по предоставлению информации возмещаются должником.

3. Дебитор должника отвечает перед взыскателем за убытки, понесённые последним вследствие отказа от предоставления информации, предоставления заведомо неверной или неполной информации. О наличии ответственности дебитор должника предупреждается в постановлении о наложении ареста и истребовании информации.

4. Судебный исполнитель обязан известить взыскателя об информации, полученной от дебитора должника.

5. Судебный исполнитель с учётом полученной информации направляет дебитору должника постановление о платеже по арестованному требованию.

 

Статья 99. Обеспечение исполнения должником своего обязательства перед третьим лицом

 

1. Если исполнение обязательства дебитором должника обусловлено передачей ему вещи, а вещь находится у должника, то последний по требованию судебного исполнителя и взыскателя обязан выдать вещь для передачи её дебитору должника.

2. Взыскатель вправе обратиться в суд с требованием об изъятии предмета у должника, если имеется решение суда, подтверждающее наличие обязанности должника передать предмет в обмен на исполнение дебитором должника обязательства, либо если наличие такой обязанности будет доказано заинтересованными лицами. Вопрос об удовлетворении требования взыскателя или уполномоченного лица разрешается судом с участием должника.

 

ГЛАВА VIII. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ

НА ДЕНЬГИ ДОЛЖНИКА

 

Статья 100. Обращение взыскания на денежные средства и на другое имущество должника, находящиеся у других лиц

 

1. При обращении взыскания на денежные суммы и имущество должника, находящиеся у других лиц, судебный исполнитель налагает на них арест и предпринимает меры к принудительному взысканию.

2. Взыскание на денежные суммы должника, находящиеся в  кредитных или иных учреждениях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется судебным исполнителем путём выставления инкассового распоряжения. К инкассовому распоряжению прилагаются подлинники или копии исполнительных документов, заверенные печатью cуда.

3. Отзыв инкассового распоряжения производится в следующих случаях:

1) прекращения исполнительного производства;

2) возвращения исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа, выдавшего документ;

3) возвращения исполнительного документа взыскателю по другим основаниям при отказе взыскателя оставить за собой нереализованное имущество должника при исполнении постановления;

4) по заявлению взыскателя об отзыве инкассового распоряжения.

 

Статья 101. Порядок взыскания из заработной платы и иных видов доходов должника

 

1. Взыскание из заработной платы и иных видов доходов должника обращается при взыскании суммы, не превышающей двукратного размера среднемесячной заработной платы определённой по Туркменистану при исполнении решений о взыскании периодических платежей, а также по другим взысканиям при отсутствии у должника имущества или недостаточности имущества для полного погашения взыскиваемых сумм.

2. При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника судебный исполнитель с учётом требований настоящего Закона выносит постановление, где указывает, в каком размере ежемесячно должно производиться удержание до полного взыскания присуждённых сумм, и направляет для исполнения работодателю, с которым должник состоит в трудовых отношениях или от которого получает вознаграждение.

3. Судебный исполнитель обязан осуществлять контроль за правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной платы и других доходов должника, а также за своевременной отправкой удержанных сумм взыскателю.

4. При увольнении должника работодатель, с которым он состоял в трудовых отношениях, обязан в трёхдневный срок направить извещение об этом судебному исполнителю с приложением исполнительного документа и отметкой об исполненной части. При перемене места жительства должник обязан сообщить судебному исполнителю свой новый адрес.

5. Размер удержаний исчисляется с суммы заработной платы (дохода) должника, причитающейся ему к получению, оставшейся после налоговых и других удержаний.

6. Из суммы выплачиваемой должнику заработной платы и приравненных к ней размеров платежей по исполнительным  документам до полного погашения взыскиваемых сумм может быть удержано в следующих размерах:

1) при взыскании алиментов, возмещении вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступлением имуществу юридических лиц независимо от формы собственности или физических лиц, – пятьдесят  процентов;

2) по всем остальным видам взысканий, если иное не установлено законом, – двадцать   процентов.

7. При обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам за должником должно быть сохранено не менее пятидесяти процентов заработной платы или иного дохода.

8. При взыскании алиментов на основе договора удержания могут быть произведены и в случае, если общий размер денежных взысканий на основе такого договора и исполнительного акта составляет более пятидесяти процентов  дохода лица, обязанного платить алименты.

 

Статья 102. Обращение взыскания на доходы должника, отбывающего наказание

 

Взыскание по исполнительным документам с должников, осуждённых к исправительным работам по приговору суда, а также с должников, больных алкоголизмом, наркоманией и страдающих зависимостью от психоактивных веществ, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 103. Обращение взыскания на государственные пособия  

 

На государственные пособия по временной утрате трудоспособности, а также на стипендии учащихся взыскание может быть обращено только по решению суда о взыскании алиментов и возмещении вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.

 

Статья 104. Денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание

 

1. Взыскание не может быть обращено на :

1) суммы, получаемые должником в виде пенсии по потере кормильца;

2) суммы, получаемые должником в виде государственных  пособий на детей-инвалидов;

3) единовременное пособие, при получении увечья (ранения, травмы, контузии) в период исполнения ими служебных обязанностей, выплачиваемые в связи с их гибелью (смертью);

4) государственные пособия при рождении ребёнка, по уходу за инвалидом I группы;

5) материальную помощь, носящую единовременный характер, независимо от источника выплаты;  

6) государственные пособия  по беременности и родам, а также  по уходу за ребёнком;

7) алименты на содержание несовершеннолетних детей;

8) выплаты по государственному пенсионному страхованию.

2. В соответствии с законодательством Туркменистана могут быть установлены другие случаи, по которым с доходов должника взыскания не  удерживаются.

 

Статья 105. Порядок взыскания из денежных средств

 

1. Из денежной суммы, взысканной судебным исполнителем с должника, сначала погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе исполнения исполнительного документа, после чего возмещаются расходы по совершению исполнительных действий, остальная денежная сумма используется для удовлетворения требований взыскателей, впоследствии оставшаяся денежная сумма возвращается должнику.

2. Суммы, взысканные с должника и подлежащие передаче взыскателям, зачисляются судебным исполнителем на депозитный счёт, а затем выдаются взыскателям или перечисляются на их банковские счета в установленном порядке.

3. Суммы, подлежащие зачислению в доход государства, могут вноситься непосредственно в соответствующий банк.

 

Статья 106. Порядок взыскания алиментов при отсутствии у должника заработной платы или иных доходов

 

1. При невозможности взыскания алиментов из заработной платы или иных доходов в течение трёх месяцев подряд взыскание обращается на имущество должника. Об обращении взыскания алиментов на имущество судебный исполнитель выносит постановление.

2. Размер задолженности по алиментам определяется судебным исполнителем по месту исполнения решения исходя из фактической заработной платы (дохода), получаемой должником за время, в течение которого взыскание не производилось, либо получаемой им к моменту определения задолженности.

3. В случае, если должник без уважительных причин в этот период не работал задолженность по алиментам определяется исходя из минимального размера заработной платы, установленной по Туркменистану на момент взыскания задолженности.

 

Статья 107. Порядок взыскания задолженности по алиментным платежам

 

1. Взыскание задолженности по алиментным платежам производится из заработной платы и других доходов плательщика алиментов.

2. Размер задолженности определяется судебным исполнителем по месту исполнения решения (постановления) в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

3. Постановление судебного исполнителя об определении задолженности может быть обжаловано или принесено представление в установленном порядке.

 

Статья 108. Контроль за правильностью и своевременностью удержаний

 

Судебный исполнитель осуществляет систематический контроль за правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной платы и других доходов должника и отправлению удержанных сумм взыскателю.

 

Статья 109. Взыскание алиментов при выезде должника за пределы Туркменистана

 

Порядок взыскания алиментов с должника при выезде его за пределы Туркменистана определяется международными договорами Туркменистана и законодательством Туркменистана.

 

Статья 110. Сведения о доходах должника

 

Юридические и физические лица независимо от форм собственности обязаны по требованию судебного исполнителя и в назначенный срок представлять  сведения о месте работы должника и его ежемесячных  доходах, а также об увольнении должника, о его новом месте работы или жительства, если им об этом известно. Судебный исполнитель в этом же порядке вправе запрашивать сведения о вознаграждении, причитающемся за авторские права, открытия, изобретения и промышленные образцы.

 

ГЛАВА IX. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

 

Статья 111. Последствия неисполнения решений, обязывающих должника совершить определённые действия

 

1. При неисполнении решения, обязывающего должника совершить определённые действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, судебный исполнитель составляет акт о неисполнении решения.

2. Составленный акт направляется судебным исполнителем судье по месту исполнения, который выносит определение о применении указанных в решении последствий в связи с несовершением должником определённых действий.

3. Если в решении не указаны последствия его неисполнения, составленный акт направляется в суд по месту исполнения. А данный суд разрешает вопрос о порядке исполнения решения по правилам, указанным   в  настоящем Законе.

4. При неисполнении в установленный судом срок решения, обязывающего должника совершить действия, которые могут быть совершены только им самим, составленный акт направляется судебным исполнителем в суд по месту исполнения решения. Вопрос о неисполнении решения разрешается в судебном заседании.

5. О времени и месте заседания извещаются взыскатель и должник, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о неисполнении решения. Суд, установив, что решение должником не исполнено, может привлечь должника к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана и назначить ему новый срок для исполнения решения.

6. При повторном и последующих нарушениях должником, устанавливаемых сроков для исполнения решения, судом вновь применяются меры, предусмотренные законодательством Туркменистана. Привлечение к ответственности не освобождает должника от обязанностей выполнить действия, предусмотренные решением суда.

7. На определения по вопросам, указанным в настоящей статье, может быть подана частная жалоба или принесено частное представление.

 

Статья 112. Исполнение исполнительного документа о восстановлении на работе

 

1. В случае добровольного неисполнения ответчиком судебного решения о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведённого на другую работу работника, судебный исполнитель обращается в суд с представлением о вынесении постановления о выплате работнику средней заработной платы за все время со дня вынесения решения о восстановлении работника по день его исполнения.

2. Ущерб, причинённый выплатой работнику денежных сумм вследствие неисполнения решения суда, может быть взыскан с должностного лица, виновного в неисполнении решения суда о восстановлении на работе по иску ответчика или вышестоящего в порядке подчинённости органа, а также по инициативе суда или по заявлению прокурора. Размеры сумм, взыскиваемых в этих случаях с должностных лиц, определяются в соответствии с Трудовым кодексом Туркменистана.

3. Исполнение решения о восстановлении на работе считается завершённым с момента фактического допуска незаконно уволенного или переведённого работника к исполнению прежних обязанностей, последовавшего за изданием приказа работодателя об отмене своего незаконного приказа об увольнении или о переводе.

 

Статья 113. Исполнение исполнительного документа о выселении из жилого помещения

 

1. В случае неисполнения исполнительного документа о выселении должника из жилого помещения в срок, установленный судебным исполнителем, выселение осуществляется принудительно в присутствии понятых.

2. Судебный исполнитель официально извещает должника о времени выселения из жилого помещения. Отсутствие должника, надлежащим образом извещённого о времени выселения, не является препятствием для исполнения исполнительного документа.

3. Выселение должника из жилого помещения состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, запрещения выселяемого (выселяемых) пользоваться освобождённым помещением, его (их) имуществом.

4. При производстве выселения составляется опись имущества из освобождаемого помещения и в необходимых случаях обеспечивается его хранение с возложением на должника понесённых расходов. Хранение имущества должника осуществляется в срок, не превышающий шести месяцев, по истечении которого указанное имущество в порядке, установленном законодательством Туркменистана, может быть признано бесхозяйным.

5. Деньги, вырученные от реализации имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по исполнению исполнительской санкции, возвращаются должнику. Несмотря  на сообщение,  не востребованные должником деньги хранятся на депозитном счёте соответствующего суда. По истечении трёх лет указанные деньги перечисляются в доход государства.

 

Статья 114. Исполнение исполнительного документа о вселении в жилое помещение

 

1. Судебный исполнитель обеспечивает вселение взыскателя в жилое помещение, указанное в исполнительном документе.

2. Судебный исполнитель официально извещает взыскателя и должника о времени вселения. Отсутствие должника, надлежащим образом извещённого о времени вселения, не является препятствием для исполнения исполнительного документа.

3. Вселение взыскателя оформляется актом и производится в присутствии понятых.

 

ГЛАВА X. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ

СУММ МЕЖДУ ВЗЫСКАТЕЛЯМИ

 

Статья 115. Очерёдность удовлетворения требований взыскателей

 

1. При недостаточности взысканной с должника суммы для удовлетворения всех требований по исполнительным документам эта сумма распределяется между взыскателями в порядке  установленной ниже очерёдности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, требования рабочих и служащих, вытекающие из трудовых правоотношений, требования членов дайханского объединения, связанные с работой в дайханском объединении, требования, связанные с оплатой юридических услуг адвокатов, требования о выплате вознаграждения, причитающегося авторам за использование произведения, изобретения, промышленного образца, требования по возмещению вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью кормильца;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по налогам и неналоговым перечислениям в Государственный бюджет Туркменистана, требования государственных органов страхования по обязательному страхованию, требования юридических лиц независимо от формы собственности по возмещению ущерба, причинённого преступлением или административным правонарушением;

3) в третью очередь удовлетворяются требования о взыскании из стоимости заложенного имущества по обязательствам, обеспеченным залогом;

4) в четвёртую очередь удовлетворяются требования юридических лиц независимо от формы собственности по  обязательствам, не обеспеченным залогом.

2. После полного удовлетворения вышеуказанных требований удовлетворяются все остальные требования.

3. После полного удовлетворения вышеуказанных требований удовлетворяются требования по страхованию и требования граждан по возмещению ущерба, причинённого их имуществу преступлением или административным правонарушением.

4. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения всех требований одной очереди эти требования удовлетворяются пропорционально сумме, причитающейся каждому взыскателю.

5. Законодательством Туркменистана могут быть определены нормы в преимущественном праве удовлетворения требований по взысканию выплат, связанных с деятельностью железнодорожного, морского, речного, воздушного транспорта, учреждений связи и кредитных учреждений. В отдельных случаях законодательством Туркменистана могут быть установлены преимущества по удовлетворению иных требований.

6. Очерёдность удовлетворения требований по взысканию выплат со счетов должника в кредитных учреждениях,  устанавливается законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА XI. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОРЯДОК ИХ ВОЗМЕЩЕНИЯ

 

Статья 116. Расходы по совершению исполнительных действий

 

1. Расходами по совершению исполнительных действий являются затраченные на их организацию и проведение средства Государственного бюджета Туркменистана и средства сторон  исполнительного производства.

2. К расходам по совершению исполнительных действий относятся средства, затраченные на:

1) выявление, осмотр, оценку имущества должника;

2) организацию и проведение описи и ареста имущества должника, перевозку и хранение такого имущества;

3) реализацию арестованного имущества;

4) оплату переводчиков, специалистов и других лиц, привлечённых в установленном порядке к совершению исполнительных действий;

5) перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм;

6) банковские расходы, связанные с выдачей взысканных сумм с текущего счёта;

7) розыск должника;

8) проезд судебного исполнителя при совершении исполнительных действий на всех видах общественного транспорта (кроме такси);

9) другие необходимые действия в процессе исполнения исполнительного документа.

3. При проведении принудительных исполнительных действий по исполнительным документам о взыскании сумм из имущества должника, 5 (пять) процентов из денежных средств, удержанных или взысканных у должника в Государственный бюджет Туркменистана, а также в пользу физических и юридических лиц, судебному исполнителю выплачиваются как премиальные.

4. Перечисленные  расходы и выплаты по определению судьи начисляются в пользу государства или в пользу судебного исполнителя.

 

Статья 117. Порядок возмещения расходов, связанных с совершением исполнительных действий

 

1. Расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются с должника.

2. При прекращении исполнительного производства в связи с отменой постановления суда или другого органа, на основании которого был выдан исполнительный документ, расходы по совершению исполнительных действий возмещаются за счет средств Государственного бюджет Туркменистана, за исключением случаев отмены постановления по вине взыскателя.

3. При прекращении исполнительного производства из-за необоснованного отказа взыскателя от получения предметов, расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются со взыскателя.

4. Взыскание расходов, произведённых за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, и компенсация расходов органу или лицу, совершившему его, или на выплату жалования судебному исполнителю производится судом на основании представления судебного исполнителя и документов, подтверждающих произведённые расходы.

5. Рассмотрение судом представления судебного исполнителя производится путём извещения должника и взыскателя, но их неявка не создаёт препятствия для рассмотрения дела. Копия определения суда в трёхдневный срок направляется должнику и взыскателю. На определение суда может быть подана частная жалоба или принесено частное представление.

6. Выплаты, произведённые судебному исполнителю в связи с исполнением постановления суда, вступившего в законную силу, в случае их изменения или отмены в надзорном порядке не возвращаются и не подлежат выплате.

 

Статья 118. Поворот исполнения решения

 

1. В случае отмены акта, приведённого в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или оставления иска без рассмотрения должнику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отменённому решению (поворот исполнения решения).

2. В случае невозможности возврата имущества в натуре в решении, определении, постановлении суда должно быть предусмотрено возмещение стоимости этого имущества в деньгах.

 

Статья 119. Порядок учёта депозитных денежных средств и предоставления их взыскателям

 

1. Для осуществления контроля над депозитными счетами в банках и определения принадлежности денежных средств, хранящихся на них, судебные исполнители обязаны вести учёт депозитных средств по соответствующей информации банков.

2. В этрапских (городских) судах, где имеется несколько судебных исполнителей, открывается одна книга учёта депозитных денежных средств со сроком на один год, и эта книга учёта ведётся старшим судебным исполнителем. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и заверена печатью судa.

3. Вся деятельность по выдаче взыскателям соответствующих денежных сумм по судебным  решениям может быть осуществлена только через депозитный счёт путём выписки чека на имя  председателя этрапского (городского) суда или платёжных поручений для перечисления учреждениями и организациями соответствующих денежных сумм. При перечислении денежных средств с депозитного счёта по почте выписывается поручение и к нему прилагается список с указанием адресов всех взыскателей и денежные суммы, подлежащие перечислению.

4. Чеки, выписанные на имя взыскателя, выдаются взыскателю лично или лицу, имеющему доверенность для получения денежных средств, при наличии паспорта или подтверждающего личность другого документа, о чём на обратной стороне чека делается специальная отметка, где указываются номер документа, дата его выдачи и кем выдан документ. Чек и поручение подписываются председателем этрапского (городского) суда или его заместителем, или судьёй (первая подпись), а также судебным исполнителем (вторая подпись).

5. Запрещается выдавать копию чека на имя лица, выдающего чек, а также на имя судебного исполнителя и других работников отделов, управления, это допускается только при вручении денежной премии судебному исполнителю.

6. При заведении книги учёта депозитных денежных сумм в неё вписываются все денежные суммы, оставшиеся на день заведения книги учёта на депозитном счёте этрапского (городского) суда в банке. В случае получения копии лицевого счёта из банка в нём делаются записи по мере поступления. Книга учёта депозитных сумм проверяется руководителем этрапского (городского) суда или судьёй не менее одного раза в месяц путём сверки и расчёта поступивших и выданных денежных сумм с выпиской из депозитного счёта банка, в результате чего остаток на первое число каждого месяца должен соответствовать депозитным суммам по выписке из счёта, открытого банковским учреждением для расчёта с клиентами.

7. По проверке остатка депозитных сумм руководители отделов, управления ставят надпись в книге учёта «проверено» и заверяют надпись своей подписью.

8. Денежные средства, оставшиеся по состоянию на первое января нового года на депозитном счёту банка, переписываются в новую книгу с полным наименованием каждой оставшейся денежной суммы в отдельности и указанием их принадлежности.  

9. Депозитные счёта в банках открываются на имя судов этрапов и городов с правами этрапов, велаятов и городов с правами велаятов, управления Верховного суда Туркменистана.

10. Денежные средства, перечисленные на депозитный счёт судов этрапов и городов с правами этрапов, велаятов и городов с правами велаятов, хранятся в следующем порядке:

1) депозитные денежные суммы, подлежащие выдаче гражданам, - в течение трёх лет;

2) депозитные денежные суммы, подлежащие перечислению государственным предприятиям и организациям,  осуществляющим свою деятельность на хозрасчётной основе, а также общественным организациям – в течение одного года;

3) депозитные денежные суммы, подлежащие перечислению  органам, финансируемым из Государственного бюджета Туркменистана и местного бюджета, если эти денежные средства поступили до 31 декабря того года, по нерешённым судебным делам – до 31 декабря того года, когда было принято решение.

11. Если организация или лицо, на депозитный счёт которого перечислены денежные средства или ценности, находится за границей (в иностранном государстве), то исчисление  установленных сроков начинается со дня получения этой организацией или лицом указания, разрешающего использование  денежных средств или ценностей, поступивших на её (его) имя. После указанных сроков денежные суммы, размещённые на депозитный счёт по нерешённым судебным делам, начисляются со дня принятия решения суда, в остальных случаях – на лицо, на имя которого внесены депозитные денежные суммы, – со  дня отправления уведомления лицу или организации.

12. Эти правила не распространяются на заложенное имущество, денежные суммы, внесённые на депозитный счёт в порядке обеспечения гражданских исков, и денежные суммы, подлежащие разделу между кредиторами.  

13. Сроки хранения этих денежных сумм исчисляются со дня отправления уведомления об указании судьи о выдаче этих денежных сумм по принадлежности лицу, подавшему иск.  

14. Никто, кроме председателя или заместителя председателя судов этрапа и городов с правами этрапов, или судьи (при наличии одного судьи), судов велаятов и городов с правами велаятов, начальника или заместителя соответствующего управления Верховного суда Туркменистана, не вправе давать указания о выводе или выдаче денежных средств с депозитного счёта.

 

ГЛАВА XII. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДОВ И ДРУГИХ ОРГАНОВ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И ИНОСТРАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 

Статья 120. Исполнение постановлений судов и других органов в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных учреждений

 

Исполнение постановлений судов и иных органов в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных учреждений осуществляется в соответствии с настоящим Законом и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 121. Исполнение решений международных и иностранных судов, арбитражей

 

Исполнение в Туркменистане судебных решений международных судов и судов иностранных государств, а также  арбитражей осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими международными договорами  Туркменистана и  законодательством Туркменистана.

 

Статья 122. Порядок отправления взысканных денежных средств в иностранное государство

 

1. В соответствии с договорами с иностранными государствами по предоставлению правовой помощи по гражданским и уголовным делам определение по принудительному исполнению решений судов иностранных государств и  арбитражей на территории Туркменистана выносится судом по месту жительства должника. На основании вступившего в законную силу решения суда иностранного государства и арбитража, а также определения суда Туркменистана о разрешении на его принудительное исполнение исполнительный документ направляется для исполнения судебному исполнителю суда по месту жительства должника по правилам, определённым настоящим Законом.

2. Денежные средства, взысканные в доход граждан, проживающих в иностранном государстве на основании решений судов и приравненных к ним актов органов юстиции государств, заключивших с Туркменистаном договор об оказании правовой помощи, а также решений суда Туркменистана,  удерживаются из заработной платы должника, в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. В случае поступления денежных средств, взысканных с должника, на депозитный счёт суда деятельность по их перечислению взыскателям осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана через кредитные учреждения. В платёжном поручении для снятия с учёта и отправления этих денежных средств в адрес взыскателя указывается депозитный счёт.

4. Денежные средства, взыскиваемые с юридических и физических лиц по решениям судов Туркменистана в доход лиц, проживающих в иностранном государстве, хранятся на депозитном счёте суда до предоставления разрешения взыскателям на отправление этих денежных средств в иностранное государство или на счета взыскателей, открытые в кредитных учреждениях  Туркменистана. После предоставления соответствующего разрешения перевод указанных денежных средств в иностранное государство осуществляется соответствующим банком Туркменистана.

 

ГЛАВА XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

 

Статья 123. Ответственность за невыполнение исполнительного документа

 

1. Невыполнение требований настоящего Закона и исполнительного документа юридическими и физическими лицами влечёт ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Привлечение должника к ответственности не освобождает его от обязанности выполнить действия, предусмотренные исполнительным документом.

 

Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 124. Перечень видов имущества, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам

 

1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующие виды имущества, принадлежащего должнику на праве личной собственности или являющегося его долей в общей собственности, необходимого для должника и лиц, находящихся на его иждивении:

1) единственный жилой дом, квартира или отдельные его (её)  части, в которых должник и его семья постоянно проживают;

2) для лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, – хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей членов семьи, а также корм для скота;

3) семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных культур;

4) предметы домашней обстановки, утвари, посуда, одежда;

5) одежда, обувь, бельё, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении,

6) мебель, особо необходимая для должника и членов его семьи, в том числе один холодильник и один кондиционер;

7) кошмы, два ковра, два паласа;

8) все детские принадлежности.

2. Если основным занятием должника является сельское хозяйство, – продукты питания в количестве, необходимом для должника и его семьи до нового урожая.

3. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения профессиональной деятельности должника и членов его семьи.

 

Статья 125. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

2. Кабинету Министров Туркменистана до вступления в силу настоящего Закона разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты.

 

 

   Президент                                                                 Гурбангулы

Туркменистана                                                       Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

8 ноября 2014 года

№ 135-V.