TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Kazyýet hakynda

(rejelenen görnüşi)

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 135-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 28.02.2015 ý. № 188-V 26.03.2016 ý. № 376-V, 12.09.2016 ý. № 434-V, 20.03.2017 ý. № 525-V, 09.06.2018 ý. № 36-VI we 02.03.2019 ý. № 126-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanda kazyýet häkimiýetini amala aşyrýan kazyýetleriň guramaçylyk-hukuk esaslaryny, kazylary bellemegiň we boşatmagyň tertibini, şeýle hem olaryň ygtyýarlyklaryny kesgitleýär.

 

I bölüm. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Kazyýet häkimiýetiniň ygtyýarlyklary

 

1. Türkmenistanda kazyýet häkimiýeti diňe kazyýetlere degişlidir hem-de Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti we kanunda göz öňünde tutulan beýleki kazyýetler tarapyndan amala aşyrylýar.

Adatdan daşary kazyýetleriň we kazyýetiň ygtyýarlyklary berlen gaýry düzümleriň döredilmegine ýol berilmeýär.

2. Kazyýet häkimiýeti özbaşdakdyr we kanun çykaryjy hem-de ýerine ýetiriji häkimiýetlerden garaşsyz hereket edýär.

3. Kazyýet häkimiýeti raýat, arbitraž, administratiw we jenaýat kazyýet önümçiligi arkaly amala aşyrylýar.

4. Öz ygtyýarlyklaryny amala aşyranlarynda kazylaryň talaplary we buýruklary ähli döwlet edaralary, ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, wezipeli adamlar, beýleki ýuridik we fiziki şahslar üçin hökmanydyr. Kazylaryň talaplarynyň we buýruklarynyň ýerine ýetirilmezligi kanunda bellenen jogapkärçilige eltýär.

5. Kazynyň talaby boýunça adyl kazyýetligi amala aşyrmak üçin zerur bolan maglumatlar, resminamalar we olaryň göçürilen nusgalary muzdsuz berilýär.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň kazyýet hakynda kanunçylygy

 

Türkmenistanyň kazyýet hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan, şu Kanundan we Türkmenistanda kazyýet önümçiliginiň we kazylaryň hukuk ýagdaýynyň meselelerini düzgünleşdirýän beýleki kanunlardan ybaratdyr.

 

3-nji madda. Kazyýetleriň wezipeleri

 

1. Kazyýet adyl kazyýetligi amala aşyrmak bilen, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun tarapyndan goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini goraýar.

2. Kazyýetiň ähli işi kanunylygy, adalatlylygy we hukuk tertibini üpjün etmäge, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, namysynyň we mertebesiniň goralmagyna, hukuk düzgüniniň bozulmalaryna elten sebäpleriň we şertleriň aradan aýrylmagyna gönükdirilendir.

 

4-nji madda. Kazylaryň garaşsyzlygy

 

1. Kazylar garaşsyzdyrlar, olar diňe kanuna tabyndyrlar we özleriniň içki ynam-ygtykadyndan gollanýarlar.

Adyl kazyýetlik amala aşyrylanda kazylar hiç kime hasabat beriji däldirler.

2. Kazy sereden ýa-da önümçiliginde bar bolan iş boýunça hiç kime düşündiriş bermäge borçly däldir.

Kazylaryň garaşsyzlygyny üpjün etmek üçin maslahat otagynyň gizlinligi islendik ýagdaýlarda saklanmalydyr.

3. Kazyýete ýa-da kaza hormat goýmazlyga, şeýle hem olaryň işine gatyşmaga ýol berilmeýär we ol kanunda bellenilen jogapkärçilige getirýär.

4. Kazylaryň garaşsyzlygy we eldegrilmesizligi kanun bilen kepillendirilýär.

 

5-nji madda. Hemmeleriň kanunyň we kazyýetiň öňündе deňligi

 

1. Türkmenistanda adyl kazyýetlik taraplaryň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň deňligi we bäsleşigi esasynda, şeýle hem haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, haýsy partiýa degişlidigine ýa-da hiç partiýa degişli däldigine, şonuň ýaly-da Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulmadyk beýleki ýagdaýlara garamazdan hemmeleriň kanunyň we kazyýetiň öňünde deňligi esasynda amala aşyrylýar.

2. Taraplaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň kazyýetleriniň çözgütlerine, hökümlerine we beýleki kararlaryna şikaýat etmäge hukugy bardyr.

 

6-njy madda. Raýatlaryň kazyýet tertibinde goranmaga bolan hukugy

 

1. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we wezipeli adamlaryň bikanun hereketleri zerarly özleriniň namysyna we mertebesine, janyna we saglygyna, adamyň we raýatyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynda göz öňünde tutulan şahsy we syýasy hukuklaryna we azatlyklaryna her bir hyýanat edilmeginden kazyýet tertibinde goranmaga haky bardyr .

2. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary bilen deň derejede kazyýet tertibinde  goranmak hukugyna eýedirler.

 

7-nji madda. Adyl kazyýetligiň kanuna takyk laýyklykda amala aşyrylmagy

 

Türkmenistanda adyl kazyýetlik Türkmenistanyň kanunçylygyna takyk laýyklykda amala aşyrylýar. Türkmenistanyň kazyýetleri kanunda bellenen halatlarda beýleki döwletleriň kanunlaryny hem ulanyp bilerler.

 

8-nji madda. Işlere kollegial we ýekelikde seredilmegi

 

Kanunda işlere kazynyň ýekelikde seretmegine rugsat berilýän mahalyndan başga halatlarda, işlere ähli kazyýetler tarapyndan we ähli basgançakdaky kazyýetlerde kollegial seredilýär.

 

9-njy madda. Kazyýet önümçiliginiň alnyp barylýan dili

 

1. Kazyýet önümçiligi we iş dolandyryşy Türkmenistanyň ähli kazyýetlerinde döwlet dilinde alnyp barylýar.

2. Kazyýet önümçiliginiň dilini bilmeýän işe gatnaşyjylara öz ene dilinde ýa-da islendik saýlan dilinde kazyýetiň mejlislerinde çykyş  etmäge we haýyş bildirmäge, düşündiriş bermäge, şeýle-de şikaýat etmäge, kazyýet resminamalaryny almaga hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde terjimeçiniň hyzmatyndan peýdalanmaga bolan hukugy üpjün edilýär.

 

10-njy madda. Kazyýetleriň işindäki aýanlyk

 

1. Ähli kazyýetlerde işler açyk seljerilýär.

2. Işleriň kazyýetiň ýapyk mejlisinde seljerilmegine diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda kazyýet önümçiliginiň ähli düzgünlerini berjaý etmek bilen ýol berilýär. Kazyýetiň kabul eden çözgüdi ähli halatlarda aç-açanlykda yglan edilýär.

 

11-nji madda. Bigünälik prezumpsiýasy

 

Her bir adam onuň jenaýatly etmişi etmekde günälidigi bellenen tertipde subut edilýänçä we kazyýetiň kanuny güýje giren hökümi bilen anyklanýança bigünä hasap edilýär.

 

12-nji madda. Kazyýetde goralmaga we ýuridik kömegi almaga bolan hukugyň üpjün edilmegi

 

1. Güman edilýäniň, aýyplanýanyň, kazyýetde işi seredilýäniň, iş kesileniň we aklananyň özüni goramaga hukugy bardyr.

2. Kazyýetler tarapyndan işlerе seredilýän mahalynda raýatlara we guramalara ýuridik kömegi adwokatlar, şeýle hem beýleki şahslar berýärler.

3. Ýuridik kömegi bermegiň tertibi, kazyýet önümçiligine gatnaşýan wekilleriň we adwokatlaryň hukuklary we borçlary Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýär.

 

13-nji madda. Kazyýetde işlere seredilende prokuroryň gatnaşmagy

 

Türkmenistanyň Baş prokurory we onuň tabynlygyndaky prokurorlar kazyýetlerde işleriň seredilmegine kanunda bellenen esaslarda hem-de tertipde gatnaşýarlar.

 

II bölüm. KAZYÝET ULGAMY

 

I BAP. TÜRKMENISTANYŇ KAZYÝETLERI

 

14-nji madda. Türkmenistanyň kazyýetleri

 

Türkmenistanda Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti, welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleri, şeýle hem etrap kazyýetleri we etrap hukukly şäher kazyýetleri hereket edýärler.

 

15-nji madda. Kazyýetleriň döredilmegi we ýatyrylmagy

 

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda döredilen Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti diňe Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler girizmek arkaly ýatyrylyp bilner.

2. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti, welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleri, şeýle hem etrap kazyýetleri we etrap hukukly şäher kazyýetleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan döredilýär we ýatyrylýar.

3. Türkmenistanyň ähli kazyýetleriniň kazylarynyň we kazyýet oturdaşlarynyň sany Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

II BAP. ETRAP KAZYÝETLERI WE ETRAP HUKUKLY

ŞÄHER KAZYÝETLERI

 

16-njy madda. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň döredilmegi

 

Etrap kazyýeti we etrap hukukly şäher kazyýeti etrapda, etrap hukukly şäherde döredilýär, şeýle hem etrap we şäher üçin bir etrap, şäher kazyýeti we etrabara kazyýeti döredilip bilner.

 

17-nji madda. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň düzümi

 

1. Etrap kazyýeti we etrap hukukly şäher kazyýeti kazyýetiň başlygyndan, kazylardan we kazyýet oturdaşlaryndan ybaratdyr.

2. Etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň düzümine şol kazyýetleriň başlygynyň orunbasarynyň wezipeleri girizilip bilner.

 

18-nji madda. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň ygtyýarlyklary

 

1. Etrap kazyýeti we etrap hukukly şäher kazyýeti birinji basgançakly kazyýetdir. Etrap kazyýeti we etrap hukukly şäher kazyýeti, kanun tarapyndan beýleki kazyýetleriň ygtyýarlygyna degişli edilen işlerden beýleki ähli raýat, jenaýat işlerine seredýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazylary, şeýle hem administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işlere seredýärler.

3. Etrap kazyýeti we etrap hukukly şäher kazyýeti kazyýet iş tejribesini öwrenýär we umumylaşdyrýar, kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegini guraýar,  şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

19-njy madda. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygy

 

1. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygy kazydyr we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) kazyýet mejlislerinde başlyklyk edýär, kazyýet mejlislerinde kazylary başlyklyk edijiler hökmünde belleýär, kazylaryň arasynda beýleki borçlary paýlaýar;

2) kazyýet oturdaşlary bilen işi guraýar;

3) şahsy kabul edişligi alyp barýar, raýatlary kabul etmek hem-de tekliplere, arzalara we şikaýatlara seretmek boýunça kazyýetiň işini guraýar;

4) kazyýetiň iş tejribesiniň öwrenilmegine we umumylaşdyrylmagyna we kazyýet statistikasynyň ýöredilmegine ýolbaşçylyk edýär;

5) döwlet edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine we wezipeli adamlara, şeýle hem kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň ýolbaşçylaryna kanun bozulmalarynyň, hukuk bozulmalarynyň edilmegine elten sebäpleriň we şertleriň aradan aýrylmagy hakynda teklipnamalary girizýär;

6) administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň işini guraýar;

7) kazyýetiň diwanynyň işini guraýar;

8) kazyýet işgärleriniň hünärlerini, şeýle hem kazyýet oturdaşlarynyň hukuk bilimleriniň derejesini ýokarlandyrmak boýunça işi guraýar;

19-njy maddanyň birinji böleginiň 9-njy bendi Türkmenistanyň 26.03.2016 ý. № 376-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

10) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

2. Eger etrap kazyýetine we etrap hukukly şäher kazyýetine bir kazy bellenen bolsa, ol etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň ygtyýarlyklaryny amala aşyrýar.

 

20-nji madda. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary

 

1. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary kazydyr we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) kazyýet mejlislerine başlyklyk edýär;

2) başlygyň tabşyrmagy boýunça kazyýet oturdaşlary bilen işi guraýar;

3) raýatlaryň şahsy kabul edişligini alyp barýar;

4) administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň işine kömek berýär;

5) borçlaryň paýlanylyşyna laýyklykda kazyýetiň işiniň belli bir bölegine ýolbaşçylygy amala aşyrýar;

20-nji maddanyň birinji böleginiň 6-njy bendi Türkmenistanyň 26.03.2016 ý. № 376-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

2. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary kazyýetiň başlygynyň tabşyrmagy boýunça onuň aýry-aýry wezipelerini ýerine ýetirýär we onuň ýok mahalynda ýa-da öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmedik halatynda, başlygyň borçlaryny ýerine ýetirýär.

 

21-nji madda. Etrap kazyýetlerinde we etrap hukukly şäher kazyýetlerinde kazyýetiň başlygynyň we orunbasarynyň ýa-da kazynyň wezipeleriniň wagtlaýyn ýerine ýetirilmegi

 

1. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygy we orunbasary bolmadyk halatynda, başlygyň borçlaryny ýerine ýetirmek bu kazyýetiň kazylarynyň biriniň üstüne wagtlaýyn ýüklenilýär.

2. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazysy wagtlaýyn bolmadyk halatynda, onuň borçlaryny ýerine ýetirmek şol kazyýetiň 25 ýaşyny dolduran administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylarynyň biriniň üstüne ýüklenip bilner.

3. Aşaky kazyýetleriň işiniň talaba laýyk guralyşyny üpjün etmek maksady bilen, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary etrap kazyýetinde we etrap hukukly şäher kazyýetinde kazy bolmadyk halatlarynda, şol kazyýetleriň işlerine we materiallaryna seretmegi beýleki adybir kazyýetiň kazysynyň üstüne wagtlaýyn ýüklemäge haklydyr.

4. Köp düzümli etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygy bolmadyk halatlarynda başlygyň borçlaryny onuň orunbasarlary ýerine ýetirýärler, orunbasarlary bolmadyk halatlarynda bolsa, borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek degişlilikde welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň buýruklary bilen etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazylarynyň biriniň üstüne ýüklenilýär.

 

22-nji madda. Kazyýet oturdaşlarynyň geňeşi

 

1. Etrap kazyýetinde we etrap hukukly şäher kazyýetinde kazyýet  oturdaşlarynyň geňeşi döredilýär.

2. Kazyýet oturdaşlarynyň geňeşiniň işiniň guralyş tertibi we wezipeleri Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan tassyklanýan Kazyýet oturdaşlarynyň geňeşi hakyndaky Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

 

III BAP. WELAÝAT KAZYÝETI WE WELAÝAT

HUKUKLY ŞÄHER KAZYÝETI

 

23-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň düzümi

 

Welaýat kazyýeti we welaýat hukukly şäher kazyýeti başlykdan, başlygyň orunbasarlaryndan, kazylardan we kazyýet oturdaşlaryndan ybaratdyr we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde işlere kazynyň ýekelikde seretmäge rugsat berilýän mahalyndan başga halatlarda, şu aşakdaky düzümde hereket edýärler:

1) kazyýetiň Prezidiumy;

2) raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy;

3) arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasy(Aşgabat şäher kazyýetinden başgasy);

4) administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasy;

5) jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy.

 

24-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň ygtyýarlyklary

 

Welaýat kazyýeti we welaýat hukukly şäher kazyýeti:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde birinji basgançakly kazyýet hökmünde, nägilelik tertibinde, gözegçilik tertibinde, şeýle hem täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça işlere seredýär;

2) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet işine gözegçiligi amala aşyrýar, kazyýet iş tejribesini öwrenýär we umumylaşdyrýar, kazyýet statistikasyny seljerýär;

3) kazylyga dalaşgärleri seçip almaga we olary taýýarlamaga, öz kazyýetiniň, şeýle hem etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň işgärleriniň hünärlerini ýokarlandyrmaga gatnaşýar;

4) raýatlaryň tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna seretmek we olary kazyýetlerde kabul etmek boýunça işi, şeýle hem kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegini guraýar;

5) kazyýet statistikasyny ýöredýär, etrap kazyýetlerinde we etrap hukukly şäher kazyýetlerinde ony ýöretmek boýunça işi guraýar;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

25-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumy

 

1. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumy başlykdan, başlygyň orunbasarlaryndan we Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenýän sandaky kazylardan ybarat düzümde döredilýär. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumyna girýän kazylaryň düzümi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumynda kazyýet işleri seljerilende welaýat prokurorywe welaýat hukukly şäher prokurory Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda bellenilen esaslarda we tertipde gatnaşýar.

 

26-njy madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumynyň ygtyýarlyklary

 

Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumy:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gözegçilik tertibinde we täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça işlere seredýär;

2) kazyýetiň başlygynyň teklipnamasy boýunça kazylaryň hataryndan raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň, arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň, administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň we jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň düzümlerini tassyklaýar;

3) kazyýet iş tejribesini öwrenmegiň we umumylaşdyrmagyň hem-de kazyýet statistikasynyň seljermesiniň materiallaryna seredýär;

4) kazyýet kollegiýalarynyň başlyklarynyň kollegiýalaryň işi hakyndaky hasabatlaryny diňleýär;

5) etrap kazyýetlerine we etrap hukukly şäher kazyýetlerine Türkmenistanyň kanunçylygyny dogry ulanmakda kömek berýär;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

27-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumynyň iş tertibi

 

1. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumynyň mejlisleri zerurlygyna görä, ýöne azyndan aýda bir gezek geçirilýär.

2. Prezidiumyň kararlary Prezidiumyň ses bermäge gatnaşýan agzalarynyň sesleriniň köplügi bilen açyk ses bermek arkaly kabul edilýär we olara başlyklyk ediji tarapyndan gol çekilýär.

 

28-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazyýet kollegiýalary

 

1. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň, arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň, administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň we jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasynyň düzümleri degişli kazyýetiň kazylarynyň hataryndan welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň Prezidiumy tarapyndan tassyklanylýar. Kazyýet kollegiýalaryna kazyýetiň başlygynyň orunbasarlary ýolbaşçylyk edýärler.

2. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň başlygy zerur bolan halatlarda bir kollegiýanyň kazylaryny beýleki kollegiýanyň düzüminde işlere seretmek üçin çekmäge haklydyr.

 

29-njy madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy we jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, degişlilikde, birinji basgançakly kazyýet hökmünde we nägilelik tertibinde işlere seredýärler, şol kazyýetleriň arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasy işlere birinji basgançakly kazyýet hökmünde, administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasy öz ygtyýarlygynyň çäklerinde nägilelik tertibinde işlere seredýärler.

2. Kazyýet kollegiýalary kazyýet iş tejribesini öwrenýärler we umumylaşdyrýarlar, kazyýet statistikasyny seljerýärler we Türkmenistanyň kanunçylygynda özlerine berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

30-njy madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň başlygy

 

Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň başlygy kazydyr we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde başlyklyk edýär;

2) Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde işlere ýekelikde seredýär;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen çäklerde we tertipde kazyýet işleri boýunça çözgütlere, hökümlere, kesgitnamalara we kararlara netijenama girizýär, şeýle hem, gözegçilik önümçiligini gozgamak hakyndaky karary tassyklaýar;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarda we tertipde raýat işleri boýunça çözgütleriň we kesgitnamalaryň ýerine ýetirilmegini togtadýar;

5) kazyýet kollegiýalarynyň we kazyýetiň diwanynyň işiniň guralyşyna ýolbaşçylyk edýär;

6) kazyýetiň Prezidiumyny çagyrýar we onuň mejlislerinde başlyklyk edýär;

7) başlygyň orunbasarlarynyň arasynda wezipe borçlaryny paýlaýar;

8) kazylaryň we kazyýetiň diwanynyň işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça işi guraýar;

9) kazyýet iş tejribesini öwrenmek we umumylaşdyrmak, kazyýet statistikasyny ýöretmek we seljermek boýunça işi guraýar;

10) kärhananyň, edaranyň, guramanyň wezipeli adamlaryna kanun bozulmalarynyň, hukuk bozulmalaryna elten sebäpleriň we şertleriň aradan aýrylmagy hakynda teklipnamalary girizýär;

11) kazyýetiň işgärleri tarapyndan ahlak kadalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýär;

12) şahsy kabul edişligi amala aşyrýar we kazyýetiň raýatlary kabul etmek we tekliplere, arzalara we şikaýatlara seretmek boýunça işini guraýar;

13) kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guraýar;

14) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

31-nji madda. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasarlary – kazyýet kollegiýalarynyň başlyklary

 

1. Welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasarlary kazyýetiň kazyýet kollegiýalarynyň başlyklarydyr we şol bir wagtyň özünde kazydyrlar we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen bir hatarda:

1) kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde işlere  seretmek üçin kazylaryň düzümlerini döredýärler;

2) özleriniň ýolbaşçylyk edýän kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde başlyklyk edýärler ýa-da onuň üçin kazylary belleýärler;

3) Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde bir özleri işlere seredýärler;

4) degişli kazyýet kollegiýalarynyň işine ýolbaşçylygy amala aşyrýarlar;

5) borçlaryň bölünmegine laýyklykda kazyýetiň diwanynyň işine ýolbaşçylygy amala aşyrýarlar;

6) kazyýetiň Prezidiumyna kazyýet kollegiýalarynyň işi hakyndaky hasabatlary berýärler;

7) raýatlaryň şahsy kabul edişligini amala aşyrýarlar;

8) etrap kazyýetlerinden we etrap hukukly şäher kazyýetlerinden kazyýet iş tejribesini öwrenmek we umumylaşdyrmak üçin kazyýet işlerini talap etmäge haklydyrlar;

9) Türkmenistanyň kanunçylygynda özlerine berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

2. Kazyýetiň başlygy bolmadyk halatynda onuň hukuklaryny we borçlaryny onuň tabşyrmagy boýunça kazyýetiň başlygynyň orunbasarlarynyň biri amala aşyrýar, orunbasarlary bolmadyk halatynda bolsa, borçlaryny ýerine ýetirmek Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň buýrugy bilen welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazylarynyň biriniň üstüne ýüklenilýär.

 

IV BAP. TÜRKMENISTANYŇ ARBITRAŽ KAZYÝETI

 

32-nji madda. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti

 

1. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti kanuna laýyklykda olaryň seretmegine degişli edilen, ykdysady-hukuk gatnaşyklaryndan ýa-da beýleki kanunlarda onuň ygtyýarlygyna degişli edilen dolandyryşyň çygryndaky hukuk gatnaşyklaryndan gelip çykýan jedeller boýunça kazyýet edarasy bolup durýar.

2. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işlere birinji basgançakly kazyýet hökmünde seredýär.

 

33-nji madda. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň düzümi

 

Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygyndan we kazylardan ybaratdyr.

 

34-nji madda. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti:

1) ykdysady-hukuk gatnaşyklarynda ýa-da dolandyryşyň we başga kanunlarda onuň ygtyýarlygyna degişli edilen beýleki işleriň çygryndaky hukuk gatnaşyklaryndan gelip çykýan jedellere seredýär we olar boýunça çözgüt kabul edýär;

2) ýuridik şahslaryň we hususy telekeçileriň batyp galmagy (bankrot bolmagy) hakyndaky işlere seredýär;

3) telekeçiligiň we gaýry ykdysady işiň çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän kanunlaryň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ulanylyş tejribesini öwrenýär we umumylaşdyrýar;

4) telekeçiligiň we gaýry ykdysady işiň çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp düzýär;

5) raýatlaryň tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna seretmek we olary kazyýetlerde kabul etmek boýunça işi, şeýle hem kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegini guraýar;

6) arbitraž işleri boýunça kazyýet statistikasyny ýöredýär we seljerýär;

7) öz ygtyýarlygynyň çäklerinde Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan gelip çykýan meseleleri çözýär;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

35-nji madda. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy

 

1. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy kazydyr we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň işini guraýar;

2) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň diwanyna ýolbaşçylyk edýär, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň diwanynyň işgärlerini wezipä belleýär we wezipeden boşadýar;

3) kazylaryň we Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň diwanynyň işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça işi guraýar;

4) arbitraž iş tejribesini öwrenmek we umumylaşdyrmak boýunça, arbitraž işleriniň statistikasyny ýöretmek we seljermek boýunça işi guraýar;

5) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetine döwlet, jemgyýetçilik we beýleki edaralar bilen gatnaşyklarynda wekilçilik edýär;

6) kazyýet ýerine ýetirijisiniň işini guraýar;

7) şu Kanun tarapyndan özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň iş meseleleri boýunça buýruklar çykarýar we görkezmeler berýär.

 

V BAP. TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY KAZYÝETI

 

36-njy madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti ýokary kazyýet edarasydyr.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti iş ýörediş kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde raýat, arbitraž, administratiw we jenaýat işlerine seredilmegine kazyýet gözegçiligini we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

37-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň düzümi

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti Başlykdan, Başlygyň orunbasarlaryndan, kazylardan, kazyýet oturdaşlaryndan ybaratdyr we kanunda işlere kazynyň ýekelikde seretmegine rugsat berilýän mahalyndan beýleki halatlarda, şu aşakdaky düzümde hereket edýär:

1) Ýokary kazyýetiň Giňişleýin mejlisi;

2) Ýokary kazyýetiň Prezidiumy;

3) raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy;

4) arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasy;

5) administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasy;

6) jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy.

 

38-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde birinji basgançakly kazyýet hökmünde, nägilelik tertibinde, gözegçilik tertibinde, şeýle hem täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça işlere seredýär;

2) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde nägilelik we gözegçilik tertibinde arbitraž işlerine seredýär;

3) kazyýet we arbitraž iş tejribesini öwrenýär we umumylaşdyrýar, kazyýet statistikasyny ýöretmek we kazyýet çözgütlerini ýerine ýetirmek boýunça işi guraýar, statistika maglumatlaryny seljerýär we umumylaşdyrýar, kazyýetlere kazyýet işlerine seredilende ýüze çykýan Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmagyň meseleleri boýunça ugrukdyryjy düşündirişleri berýär;

4) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň ugrukdyryjy düşündirişleriniň kazyýetler tarapyndan ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär;

5) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan gelip çykýan meseleleri çözýär;

6) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna girizmek üçin kazyýetleriň guralyşynyň meseleleri boýunça teklipleri işläp düzýär;

7) kazylyga dalaşgärleri seçip almagy we taýýarlamagy, kazyýetleriň işgärleriniň hünärini ýokarlandyrýar;

8) kazyýetleriň maddy-tehniki taýdan üpjün edilmegi we olaryň işlemegi üçin zerur şertleriň döredilmegi boýunça işi guraýar;

9) raýatlaryň tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna seretmek we olary kazyýetlerde kabul etmek boýunça işe gözegçilik edýär;

10) kazylaryň garaşsyzlygyny üpjün etmäge gönükdirilen çäreleri işläp düzýär we amala aşyrýar;

11) kazyýetleriň işini guramaçylyk taýdan üpjün edýär;

12) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

39-njy madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygyndan, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan we Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylaryndan ybarat düzümde hereket edýär.

2. Türkmenistanyň Baş prokurory Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň mejlislerine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen esaslarda hem-de tertipde gatnaşýar.

3. Giňişleýin mejlisiň kazyýet işlerine seretmek bilen baglanyşygy bolmadyk mejlislerine Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň çagyrmagy boýunça aşaky kazyýetleriň kazylary, ministrlikleriň we beýleki döwlet edaralarynyň, ylmy edaralaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri gatnaşyp biler.

 

40-njy madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gözegçilik tertibinde we täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça, onuň düzüminiň azyndan üçden iki böleginiň gatnaşmagynda, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde işlere seredýär;

2) kazyýet iş tejribesini umumylaşdyrmagyň materiallaryna we kazyýet statistikasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Baş prokurorynyň teklipnamalaryna, kazylaryň maslahatlarynyň tekliplerine seredýär we kazyýetlere Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmak boýunça ugrukdyryjy düşündirişleri berýär, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmak boýunça kazyýet iş tejribesi hakyndaky habarlaryny diňleýär;

3) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň hataryndan kazyýet kollegiýalarynyň düzümini we Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň kätibini tassyklaýar;

4) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň ýanyndaky ylmy-maslahat  geňeşiniň düzümini tassyklaýar;

5) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasyny, onuň başlygyny we başlygynyň orunbasaryny saýlaýar;

6) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň işi hakyndaky habarlary diňleýär;

7) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň başlyklarynyň öz işi hakyndaky hasabatlaryny diňleýär;

8) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň ugrukdyryjy düşündirişleriniň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýändigi hakyndaky teklipnamalaryna seredýär;

9) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

41-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi tarapyndan kazyýet işleriniň çözülmegi bilen baglanyşykly bolmadyk meselelere seredilmegi

 

1.Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy ýa-da Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan şu Kanuna laýyklykda Giňişleýin mejlisiň garamagyna girizilen kazyýet işleriniň çözülmegi bilen baglanyşykly bolmadyk meseleler degişlilikde olaryň maglumatlary ýa-da olar tarapyndan ygtyýarly edilen adamlaryň maglumatlary boýunça diňlenilýär. Şunuň bilen birlikde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan Giňişleýin mejlisiň garamagyna girizilen meseleler boýunça Türkmenistanyň Baş prokurory netijenama berýär. Bu meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň mejlisine çagyrylan adamlar hem gatnaşyp biler.

2. Giňişleýin mejlis ugrukdyryjy düşündirişleri özünde jemleýän Kararyň taslamasyny taýýarlamak üçin zerur bolan halatlarda Giňişleýin mejlisiň agzalarynyň we çagyrylan adamlaryň hataryndan redaksion kollegiýany döredýär.

3. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Ginişleýin mejlisiniň ugrukdyryjy düşündirişleri kazyýetler, şeýle-de düşündiriş berlen kanuny ulanýan beýleki edaralar we wezipeli adamlar üçin hökmanydyr.

 

42-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň işleýiş tertibi

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi zerurlygyna görä, ýöne alty aýda bir gezekden az bolmadyk ýygylykda çagyrylýar. Giňişleýin mejlisiň agzalaryna, Türkmenistanyň Baş prokuroryna mejlise azyndan on bäş gün galanda onuň çagyrylýan wagty we garamagyna girizilýän meseleler hakynda habar berilýär.

2. Giňişleýin mejlisiň kararlarynyň taslamalary we kazyýet işleri boýunça garşylyknamalaryň ýa-da netijenamalaryň göçürilen nusgalary Giňişleýin mejlisiň agzalaryna, Türkmenistanyň Baş prokuroryna mejlise azyndan on gün galanda iberilýär.

3. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň kararlary Giňişleýin mejlisiň ses bermäge gatnaşýan agzalarynyň sesleriniň köplügi bilen açyk ses bermek arkaly kabul edilýär.

4. Giňişleýin mejlisiň kararlaryna Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy we Giňişleýin mejlisiň kätibi tarapyndan gol çekilýär.

5. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň kätibi Giňişleýin mejlisiň mejlislerini taýýarlamak boýunça işi ýerine ýetirýär, teswirnamanyň ýöredilmegini üpjün edýär we Giňişleýin mejlis tarapyndan kabul edilen kararlaryň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan hereketleri amala aşyrýar.

 

43-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumy

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygyndan, Başlygyň orunbasarlaryndan hem-de Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenen sandaky kazylardan ybarat düzümde döredilýär. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumyna girýän kazylaryň düzümi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň mejlislerinde kazyýet işlerine seredilende Türkmenistanyň Baş prokurory ýa-da onuň orunbasary Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda bellenilen esaslarda hem-de tertipde gatnaşýarlar.

3. Prezidiumyň kararlary Prezidiumyň ses bermäge gatnaşýan agzalarynyň sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär we başlyklyk ediji tarapyndan gol çekilýär.

 

44-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumy:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň hökümlerine, çözgütlerine, kesgitnamalaryna we kararlaryna berlen nägilelik şikaýatlaryna we teklipnamalara seredýär;

2) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gözegçilik tertibinde we täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça jenaýat, administratiw, raýat we arbitraž işlerine seredýär;

3) kazyýet iş tejribesini öwrenmegiň we umumylaşdyrmagyň, kazyýet statistikasyny seljermegiň materiallaryna seredýär;

4) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň we diwanynyň işiniň guramaçylyk meselelerine seredýär;

5) kazyýetleriň işiniň guramaçylyk taýdan üpjünçiliginiň meselelerine seredýär;

6) aşaky kazyýetlere Türkmenistanyň kanunçylygyny dogry ulanmaklarynda kömek bermek hakyndaky meselelere seredýär we olary çözýär;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

45-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalary

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň hataryndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň raýat, arbitraž, administratiw wejenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýalary tassyklanylýar. Kazyýet kollegiýalaryna Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlary tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde birinji basgançakly kazyýet hökmünde, nägilelik tertibinde, gözegçilik tertibinde we täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça işlere seredýärler.

3. Kazyýet kollegiýalary kazyýet iş tejribesini öwrenýärler we umumylaşdyrýarlar, kazyýet statistikasyny seljerýärler hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda özlerine berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

4. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy zerur bolan halatlarda bir kazyýet kollegiýasynyň kazylaryny beýleki bir kazyýet kollegiýanyň düzüminde işlere seretmek üçin çekmäge haklydyr.

 

46-njy madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň raýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy, arbitraž işleri boýunça kazyýet kollegiýasy, administratiw işleri boýunça kazyýet kollegiýasy we jenaýat işleri boýunça kazyýet kollegiýasy:

1) degişlilikde birinji basgançakly kazyýet hökmünde raýat we jenaýat işlerine seredýärler;

2) degişlilikde nägilelik, hususy şikaýatlar, teklipnamalar we garşylyknamalar boýunça raýat, arbitraž we jenaýat işlerine nägilelik tertibinde seredýärler;

3) gözegçilik tertibinde garşylyknamalar boýunça raýat, arbitraž, administratiw we jenaýat işlerine seredýärler;

4) täze ýüze çykan ýagdaýlara görä, birinji basgançak boýunça öz çykaran çözgütlerine, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň çözgütlerine, şeýle hem birinji basgançakly kazyýetiň çözgüdini üýtgeden ýa-da täze çözgüt çykaran welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň nägilelik ýa-da gözegçilik basgançakdaky raýat işleri baradaky kesgitnamalaryna täzeden seretmek hakyndaky işe gatnaşan adamlaryň arzalaryna seredýärler;

5) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýeti, welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleri tarapyndan çykarylan, degişlilikde, kararlar, hökümler, çözgütler ýa-da kesgitnamalar barada täze ýüze çykan ýagdaýlar boýunça prokuroryň netijenamalary esasynda jenaýat, raýat, arbitraž we administratiw işlerine seredýärler;

6) kazyýetleriň Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda beýleki döwletleriň kazyýetleriniň aýry-aýry iş ýörediş hereketlerini amala aşyrmak hakyndaky tabşyryklaryny ýerine ýetirenlerinde beýleki döwletleriň iş ýörediş kanunçylygynyň ulanylmak mümkinçiligi hakyndaky meseläni çözýärler;

7) kanunda öz ygtyýarlyklaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýärler.

 

47-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy kazydyr we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň we aşaky kazyýetleriň işini guraýar we oňa ýolbaşçylyk edýär;

2) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we kanunda bellenilen tertipde kazyýet işleri boýunça kararlara garşylyknamalar getirýär;

3) Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda bellenen tertipde işlere seredýär ýa-da işleriň seredilmegine gatnaşýar;

4) kanunda bellenen halatlarda we tertipde kazyýet işleri boýunça çözgütleriň, hökümleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň ýerine ýetirilmegini togtatmaga haklydyr;

5) Türkmenistanyň Prezidentine kazyýetleriň işini guramagyň meseleleri boýunça teklipleri girizýär;

6) Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada teklipnama girizýär;

7) kazylyga dalaşgärleri seçip almagy we taýýarlamagy, kazyýetleriň işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmagy amala aşyrýar;

8) kazyýet iş tejribesini öwrenmek we umumylaşdyrmak, kazyýet statistikasyny seljermek boýunça işi guraýar;

9) döwlet edaralaryna, guramalara, kärhanalara, jemgyýetçilik birleşiklerine we wezipeli adamlara kanun bozulmalarynа, hukuk bozulmalarynа ýol berýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak hakynda teklipnama girizýär, şeýle hem Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň ugrukdyryjy düşündirişleriniň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek boýunça işi guraýar we Giňişleýin mejlisiň garamagyna materiallary girizýär;

10) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisini çagyrýar we Giňişleýin mejlisiň garamagyna onuň çözmegini talap edýän meseleleri girizýär, Giňişleýin mejlisiň mejlislerinde başlyklyk edýär;

11) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumyny çagyrýar we Prezidiumyň garamagyna onuň çözmegini talap edýän meseleleri girizýär, Prezidiumyň mejlislerinde başlyklyk edýär;

12) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde islendik meselä garalanda başlyklyk edip biler;

13) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kanunçylyk başlangyjyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Mejlisine kanunlaryň taslamalaryny berýär;

14) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň ugrukdyryjy düşündirişleriniň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýändigi hakynda teklipnamalary girizýär, teklipnama Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi tarapyndan ret edilen halatynda bolsa, Türkmenistanyň Mejlisine teklipnamalary girizýär;

15) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň arasynda borçlary bölýär;

16) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet kollegiýalarynyň, kazyýet ýerine ýetirijileriniň we diwanynyň işiniň guralyşyna ýolbaşçylyk edýär;

17) aşaky kazyýetleriň iş ýüklerini kadalaşdyrmak arkaly işleriň öz wagtynda we kanunalaýyk seredilmegini üpjün etmek maksady bilen, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, şeýle hem etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň üstüne adybir kazyýetlerde işlere we materiýallara seretmek borjuny ýüklemäge haklydyr;

18) şahsy kabul edişligi amala aşyrýar we kazyýetiň raýatlary kabul etmek hem-de olaryň tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna garamak boýunça işini guraýar;

19) Türkmenistanyň kanunçylygynda özüne berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

48-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlary – kazyýet kollegiýalarynyň başlyklary

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlary kazydyrlar we kazynyň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bir wagtda:

1) Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygynda bellenen tertipde işlere seredýärler ýa-da işleriň seredilmegine gatnaşýarlar, şeýle hem özleriniň ýolbaşçylyk edýän kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde başlyklyk edýärler ýa-da Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylaryny şonuň üçin belleýärler;

2) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň mejlislerinde başlyklyk edýärler;

3) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we kanunda bellenilen tertipde kazyýet işleri boýunça kararlara garşylyknamalar getirýär;

4) kanunda bellenen halatlarda we tertipde kazyýet işleri boýunça çözgütleriň, hökümleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň ýerine ýetirilmegini togtatmaga haklydyrlar;

5) ýolbaşçylyk edýän kazyýet kollegiýalarynyň mejlislerinde işlere seretmek üçin kazyýetiň düzümlerini döredýärler;

6) özlerine berkidilen kazyýet kollegiýalarynyň işine ýolbaşçylyk edýärler;

7) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisine özleriniň ýolbaşçylyk edýän kollegiýalarynyň işi hakynda hasabatlary berýärler;

8) kazyýet iş tejribesini öwrenmek we umumylaşdyrmak üçin kazyýet işlerini talap edip almaga haklydyrlar;

9) borçlaryň paýlanylyşyna laýyklykda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň diwanynyň düzüm birlikleriniň işine ýolbaşçylyk edýärler;

10) kazyýetleriň işini guramak boýunça işe gözegçilik edýärler;

11) degişli kazyýet kollegiýasynyň kazylarynyň hünärini ýokarlandyrmak boýunça işi guraýarlar;

12) raýatlaryň şahsy kabul edişligini amala aşyrýarlar;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda özlerine berlen beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy bolmadyk halatynda, Başlygyň ygtyýarlyklaryny onuň tabşyrmagy boýunça Başlygyň orunbasarlarynyň biri ýerine ýetirýär.

 

49-njy madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň döwürleýin neşiri

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti döwürleýinligi ýylda iki sanyndan az bolmadyk ýuridik žurnaly neşir edýär, onda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň we beýleki hukuk goraýjy edaralaryň resmi materiallary, şeýle hem ylmy, çekişmeli, meşhur we beýleki materiallar çap edilýär.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň žurnaly hakyndaky Düzgünnama Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

 

III bölüm. KAZYNYŇ WE KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ HUKUK ÝAGDAÝY

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

50-nji madda. Kazylar we kazyýet oturdaşlary

 

1. Türkmenistanyň kanunlarynda bellenen tertipde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine, welaýat kazyýetlerine we welaýat hukukly şäher kazyýetlerine, şeýle hem etrap kazyýetlerine we etrap hukukly şäher kazyýetlerine degişlilikde bellenen ýa-da saýlanan Türkmenistanyň raýatlary kazylar we kazyýet oturdaşlary bolup bilerler.

2. Kazyýet oturdaşlary adyl kazyýetlik amala aşyrylanda kazynyň ähli hukuklaryndan peýdalanýarlar.

3. Kanunda kesgitlenen tertipde wezipä bellenen Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazysy bolup biler.

 

II BAP. KAZYNYŇ WE KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ

GARAŞSYZLYGYNYŇ ESASY KEPILLIKLERI

 

51-nji madda. Kazynyň garaşsyzlygynyň üpjün edilmegi

 

Kazynyň garaşsyzlygy şular bilen üpjün edilýär:

1) onuň ýokary hukuk ýagdaýyna laýyk gelýän maddy we durmuş üpjünçiligi bilen;

2) adyl kazyýetligi amala aşyrmagyň kanun tarapyndan göz öňünde tutulan düzgüni bilen;

3) kim-de bolsa biriniň adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça işe gatyşmagyny jenaýat we administratiw jogapkärçiligine çekmek astynda gadagan etmek bilen;

4) ygtyýarlyklarynyň togtadylmagynyň we bes edilmeginiň bellenen tertibi bilen;

5) eldegrilmesizligi bilen;

6) maşgala agzalarynyň we emläginiň döwletiň aýratyn goraglylygynda durmagy bilen.

 

52-nji madda. Kazyýete hormat goýulmazlygy üçin jogapkärçilik

 

Işe gatnaşýan adamlar ýa-da kazyýet mejlisine gatnaşýan raýatlar tarapyndan kazyýete hormat goýulmazlygy, şonuň ýaly-da kim-de bolsa biriniň kazyýete göz-görtele äsgermezçilikli garaýandygyna şaýatlyk edýän hereketleri etmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige eltýär.

 

53-nji madda. Kazynyň işine gatyşylmagyna ýol berilmezligi

 

1. Kazynyň adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça işine her hili gatyşylma Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda yzarlanylýar.

2. Kazy seredilen ýa-da önümçilikdäki işleriň düýp mazmuny boýunça haýsy-da bolsa düşündirişleri bermäge, şeýle hem kim-de bolsa birine, iş ýörediş kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda tanyşmagy üçin bermäge borçly däldir.

 

54-nji madda. Kazynyň bellenmegi we onuň ygtyýarlyklarynyň möhleti

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda ähli kazyýetleriň kazylary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär. Kazylaryň ygtyýarlyklarynyň möhleti – bäş ýyl. Eger kazynyň ygtyýarlyklarynyň möhleti onuň kazyýet işine seredýän döwründe tamamlanýan bolsa, onuň ygtyýarlyklary işiň seljerilmegi tamamlanýança saklanyp galýar.

 

55-nji madda. Kazynyň ygtyýarlyklarynyň togtadylmagy

 

Kazynyň ygtyýarlyklary şu aşakdaky esaslaryň biri bar bolan mahalynda Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň çözgüdi bilen togtadylýar:

1) kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi bilen kazynyň nam-nyşansyz giden diýip ykrar edilmegi;

2) kazy babatda jenaýat işiniň gozgalmagy ýa-da onuň başga jenaýat işi boýunça aýyplanýan hökmünde çekilmegi;

3) kazynyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna ýa-da beýleki saýlawly edaralaryň agzalygyna dalaşgär hökmünde saýlawyň öň ýanyndaky çärelere gatnaşmagy.

 

56-njy madda. Kazynyň ygtyýarlyklarynyň bes edilmegi

 

Kazynyň ygtyýarlyklary şu aşakdaky esaslar boýunça bes edilýär:

1) ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy;

2) saglyk ýagdaýy ýa-da başga esasly sebäpler boýunça ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaga ukypsyzlygy;

3) başga işe geçmegi ýa-da başga sebäpler boýunça öz ygtyýarlyklaryny bes etmegi hakynda ýazmaça arza bermegi;

4) Türkmenistanyň raýatlygynyň bes edilmegi;

5) kazynyň wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan iş bilen meşgullanmagy;

6) ol barada kazyýetiň aýyplaw höküminiň ýa-da oňa lukmançylyk häsiýetli mejbur ediş çäreleriniň ulanylmagy hakynda kazyýet kararynyň kanuny güýje girmegi;

7) kazyýetiň onuň kämillik ukybyny çäklendirmek ýa-da ony kämillik ukyby ýok diýip ykrar etmek hakyndaky çözgüdiniň kanuny güýje girmegi;

8) kazynyň aradan çykmagy ýa-da kazyýetiň ony ölen diýip yglan etmek hakyndaky çözgüdiniň kanuny güýje girmegi.

 

57-nji madda. Kazynyň we kazyýet oturdaşynyň eldegrilmesizligi

 

1. Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bolmazdan kazy babatda jenaýat işi gozgalyp bilinmez, şeýle-de tussag edilip bilinmez. Kazynyň eldegrilmesizligi onuň şahsyýetine, eýeçiligine, ýaşaýan we işleýän jaýyna, gulluk we şahsy ulaglaryna we beýleki emlägine hem degişlidir.

Kazyýet oturdaşy babatda görkezilen kepillikleriň ol kazyýetde oturdaşyň borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda güýji bardyr.

2. Kazynyň, şeýle hem kazyýetde oturdaşyň borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda kazyýet oturdaşynyň tutup saklanylmagyna, mejbury getirilmegine ýa-da olar babatynda administratiw temmi beriş çäreleriniň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

3. Kazy ýa-da kazyýet oturdaşy babatda jenaýat işi diňe Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan gozgalyp bilner. Şonuň bilen bir wagtda kazynyň ýa-da kazyýet oturdaşynyň ygtyýarlyklarynyň togtadylmagy hakyndaky mesele çözülýär.

4. Kazy babatda jenaýat işleri Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, kazyýet oturdaşy babatda bolsa welaýat kazyýetiniň ýa-da welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazyýet seljermesine degişlidir.

 

58-nji madda. Kazyýet oturdaşynyň zähmet hukuklarynyň kepillikleri

 

Kazyýet oturdaşynyň ygtyýarlyk döwründe iş berijiniň başlangyjy boýunça onuň işden çykarylmagyna umumy düzgüniň berjaý edilmeginden başga-da, degişlilikde diňe kazyýet oturdaşyny saýlan zähmetkeşler toparynyň ýa-da ony bellän edaranyň razylygy bilen ýol berilýär.

 

III BAP. KAZYLARY BELLEMEGIŇ TERTIBI,

KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ SAÝLAWLARY

WE OLARYŇ BELLENILMEGI

 

59-njy madda. Kazylyga dalaşgärlere we kazyýet oturdaşlaryna bildirilýän talaplar

 

1. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazylygyna 25 ýaşy dolan, ýokary ýuridik bilimi, ýuridik hünäri boýunça azyndan iki ýyl iş döwri bolan we hünär dereje synagyndan geçen Türkmenistanyň raýaty bellenip bilner.

2. Ýokarky kazyýetleriň we Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazylygyna 30 ýaşy dolan, kazy hökmünde azyndan iki ýyl iş döwri bolan we hünär dereje synagyndan geçen Türkmenistanyň raýaty bellenip bilner.

3. Kazyýet oturdaşlygyna 25 ýaşy dolan Türkmenistanyň raýaty saýlanyp ýa-da bellenip bilner.

 

60-njy madda. Kazylyga dalaşgärler

 

1. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, şeýle hem etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylygyna dalaşgärleri seçip almak degişlilikde Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamalary boýunça Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň netijenamasy esasynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Ilkinji gezek kazylyga dalaşgär hökmünde hödürlenýän adamlar Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan kesgitlenýän halatlarda we tertipde hünär taýýarlygyny geçýärler.

 

61-nji madda. Kazylary bellemegiň tertibi

 

1. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy Türkmenistanyň Mejlisiniň razylygy bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlary we kazylary, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy we kazylary, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, şeýle hem etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary, olaryň orunbasarlary we şol kazyýetleriň kazylary Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

3. Kazynyň ygtyýarlyklarynyň möhleti tamamlanandan soň, şu Kanunyň 73-nji maddasynda görkezilen ýagdaýlar bolmadyk mahalynda we Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary tarapyndan geçirilýän hünär synagynyň netijelerine laýyklykda ol kazylyga bellenmäge täzeden hödürlenýär.

 

62-nji madda. Kazyýet oturdaşlaryny saýlamagyň we bellemegiň tertibi. Kazyýet oturdaşlarynyň ygtyýarlyklarynyň möhleti

 

1. Etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlary raýatlaryň işleýän ýa-da ýaşaýan ýerlerinde ýygnaklarda açyk ses bermek arkaly saýlanýarlar. Etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlarynyň saýlawlaryny geçirmegi etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň häkimleri guraýarlar.

2. Işleýän we ýaşaýan ýeri boýunça raýatlaryň köplüginiň gatnaşan mahalynda ýygnak hukuk güýjünde hasaplanýar.

3. Ýygnaga gatnaşan raýatlaryň ýarysyndan köpüsiniň sesini alan adamlar etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlygyna saýlanan hasaplanýar.

4. Ýygnakda ýygnagyň prezidiumy saýlanylýar we prezidiumyň bütin düzümi tarapyndan gol çekilýän teswirnama ýöredilýär. Ýygnagyň teswirnamasy degişli etrabyň we etrap hukukly şäheriň häkimligine iberilýär.

5. Häkimlikler ýygnaklaryň teswirnamalary esasynda kazyýet oturdaşlarynyň saýlawlarynyň netijelerini takyklaýarlar, olaryň sanawyny tassyklaýarlar, soňra sanawy degişli etrabyň we etrap hukukly şäher kazyýetine iberýärler.

6. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlary welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň häkimleri tarapyndan bellenýärler. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiň kazyýet oturdaşlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenýär.

7. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň we Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet oturdaşlygyna dalaşgärleri hödürlemek zähmetkeşler toparlary ýa-da raýatlaryň ýaşaýan ýerlerindäki ýygnaklary tarapyndan amala aşyrylýar.

8. Kazyýet oturdaşlaryny hödürlemek boýunça guramaçylyk çäreleri degişlilikde häkimlikler we Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan amala aşyrylýar.

9. Kazyýet oturdaşlarynyň ygtyýarlyklarynyň möhleti – bäş ýyl. Eger bu möhlet kazyýet işine seredilýän döwürde tamamlansa, olaryň ygtyýarlyklary iş seljerilip gutarylýança saklanyp galýar.

10. Kazyýet oturdaşlary ýylda iki hepdeden köp bolmadyk nobatlylyk tertibinde kazyýetde borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrylýar, bu möhletiň olaryň gatnaşmagynda başlanan kazyýet işine seredilip gutarylmagynyň zerurlygy bilen uzaldylan halatlary muňa girmeýär.

 

IV BAP. KAZYNYŇ WE KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ

HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

63-nji madda. Kazynyň we kazyýet oturdaşlarynyň hukuklary

 

1. Kazy we kazyýet oturdaşlary adyl kazyýetligi amala aşyrmak üçin zerur bolan häkimiýet ygtyýarlyklaryna eýelik edýärler. Bu ygtyýarlyklar Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda kesgitlenýär.

2. Kazylaryň şu aşakdaky hukuklary bardyr:

1) wezipeli adamlardan we raýatlardan kazyýetiň kanun tarapyndan üstlerine ýüklenen borçlary bilen baglanyşykly kararlaryny ýerine ýetirmeklerini talap etmäge;

2) kärhananyň, edaranyň, guramanyň wezipeli adamlaryna kanunyň bozulmalaryna, hukuk bozulmalaryna getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak hakynda teklipnamalar girizmäge;

3) eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan kärhanalardan, guramalardan we edaralardan we jemgyýetçilik birleşiklerinden maglumat soramaga.

3. Kärhanalar, guramalar, edaralar we wezipeli adamlar kazynyň kazyýet işini amala aşyrmagy bilen baglanyşykly talaplaryny we görkezmelerini ýerine ýetirmäge, olaryň teklipnamalaryna we talapnamalaryna öz wagtynda jogap bermäge borçludyrlar.

4. Kazy kazylaryň maslahatyna, şeýle hem gös-göni Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmak meseleleri boýunça ugrukdyryjy düşündirişleriň berilmegi barada resmi talap girizip biler.

 

64-nji madda. Kazynyň we kazyýet oturdaşlarynyň borçlary

 

1. Kazy we kazyýet oturdaşlary degişlilikde raýat, arbitraž, jenaýat işleri we administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işlere seredilen mahalynda kanunlaryň talaplaryny takyk ýerine ýetirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, olaryň namysynyň we mertebesiniň, kanun tarapyndan goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitleriniň goralmagyny, ýokary medeniýetliligi we kazyýet işiniň terbiýeleýjilik täsirini üpjün etmäge, adalatly we ynsanperwer bolmaga borçludyrlar.

2. Kazy öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetiren mahalynda, şeýle hem gullukdan daşarky gatnaşyklarynda kazyýet häkimiýetiniň abraýyny, kazynyň mertebesini ýa-da onuň obýektiwligine, adalatlylygyna we tarapgöý dälligine şübhe döredip biljek ähli zatlardan gaça durmalydyr.

3. Kazy kazyýet oturdaşlaryny seredilmäge degişli işler bilen, Türkmenistanyň kanunçylygy we onuň ulanylyş tejribesi bilen deslapdan tanyşdyrmaga, olara öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaklarynda başga kömegi bermäge borçludyr.

4. Kazylaryň we kazyýet oturdaşlarynyň kazylaryň maslahatynyň syryny we ýapyk kazyýet mejlisleri geçirilende alnan maglumatlary ýaýratmaga haklary ýokdur.

5. Kazyýet oturdaşlary adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça wezipelerini ýerine ýetirmek üçin kazyýete öz wagtynda gelmäge borçludyrlar. Kazyýete çagyrmak kazyýet oturdaşynyň işleýän ýa-da okaýan edarasynyň, guramasynyň, kärhanasynyň administrasiýasy üçin hökmanydyr.

 

641-nji madda. Kazylaryň etikasynyň kodeksi

 

1. Kazylaryň etikasynyň kodeksi kazylaryň maslahatynyň namasy bolup, ol jemgyýetiň we döwletiň umumy ykrar edilen ahlak ýörelgelerine we kadalaryna esaslanýar. Kazylaryň etikasynyň kodeksi adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça her bir kazy üçin hünär işini amala aşyranda özüni alyp barşynyň hökmany kadalaryny belleýär.

2. Kazylaryň etikasynyň kodeksi Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynda tassyklanylýar.

 

V BAP. TÜRKMENISTANYŇ KAZYLARYNYŇ

MASLAHATY. KAZYLARYŇ KWALIFIKASION

KOLLEGIÝASY

 

65-nji madda. Türkmenistanyň кazylarynyň maslahaty

 

1. Türkmenistanda her ýyl Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylarynyň maslahaty çagyrylýar.

2. Türkmenistanyň kazyýetleriniň кazylarynyň maslahaty welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň we Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň teklibi ýa-da öz başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan çagyrylýar.

3. Türkmenistanyň кazylarynyň maslahaty, düzgün boýunça, her ýylyň birinji çärýeginde çagyrylýar.

4. Zerurlyk bolan mahalynda nobatdan daşary maslahat çagyrylyp bilner. Şeýle maslahat Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlangyjy boýunça ýa-da degişlilikde Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetinde, welaýat kazyýetlerinde we welaýat hukukly şäher kazyýetlerinde işleýän ähli kazylaryň düzüminiň azyndan üçden biriniň başlangyjy boýunça ýa-da öz başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan çagyrylýar.

5. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynyň çagyrylýan senesi we onuň gün tertibi maslahata azyndan bir aý galandayglan edilýär.

6. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahaty:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyny ulanmagyň kazyýet iş tejribesinde ýüze çykýan meselelerini ara alyp maslahatlaşýar;

2) kazyýet ulgamyny we kazyýet önümçiligini kämilleşdirmäge ýardam edýär;

3) kazylaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak bilen baglanyşykly meselelere garaýar we onuň kanuny çözgüdiniň tapylmagy barada çäre görýär;

31) Kazylaryň etikasynyň kodeksini tassyklaýar;

4) zerurlyk bolan halatlarynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi tarapyndan kazyýet iş tejribesiniň we kanunçylygyň kadalarynyň ulanylmagynyň ol ýa-da beýleki meseleleri boýunça ugrukdyryjy düşündirişleriň berilmegi hakynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine teklipler bilen ýüz tutýar;

5) ara alnyp maslahatlaşylýan meseleler boýunça çözgütleri kabul edýär.

7. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatyna Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň we Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazylary gatnaşýarlar. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň her birinden bu kazyýetleriň Prezidiumlary tarapyndan üç kazy saýlanýar, olaryň etrap we etrap hukukly şäher kazyýetlerinden ýedi kazy şol kazyýetleriň kazylarynyň umumy ýygnaklarynda saýlanýarlar.

8. Kazylaryň maslahaty saýlanan kazylaryň azyndan üçden ikisi gatnaşan mahalynda ol ygtyýarly hasaplanylýar.

9. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahaty iş prezidiumyny saýlaýar we onuň san düzümini kesgitleýär.

10. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynyň prezidiumy maslahatyň başlygyny we maslahatyň teswirnamasyny ýöredýän kätibi saýlaýar.

11. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynda seredilýän ähli meseleler onuň işine gatnaşýan kazylaryň sesleriniň köplügi bilen çözülýär.

12. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynyň işiniň maddy-tehniki üpjünçiligi welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleri we Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan amala aşyrylýar.

13. Türkmenistanyň kazylarynyň maslahatynyň kabul eden çözgütleriniň durmuşa geçirilmegi öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde maslahaty çagyrýan edaralar tarapyndan amala aşyrylýar.

14. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň maslahatlary Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti, welaýat kazyýetleri we welaýat hukukly şäher kazyýetleri tarapyndan çagyrylýar. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň maslahatlary şu maddanyň altynjy böleginiň 1-nji, 2-nji we 5-nji bentlerinde görkezilen ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

66-njy madda. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary

 

1. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary kazyýet edaralaryny ýokary hünärli işgärler bilen üpjün etmek we kazylaryň garaşsyzlygynyň kepilliklerini güýçlendirmek maksady bilen döredilýär.

2. Türkmenistanda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary döredilýär.

 

67-nji madda. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalaryny saýlamagyň tertibi

 

1. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary açyk ýa-da gizlin ses bermek arkaly bäş ýyl möhlete saýlanylýar.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň hataryndan saýlanylýar.

3. Welaýat kazyýetlerinde we welaýat hukukly şäher kazyýetlerinde Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň hataryndan şol kazyýetleriň kazylarynyň maslahatlary tarapyndan saýlanylýar.

4. Kazyýetleriň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasynyň başlygy, onuň orunbasary degişlilikde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi we kazylaryň maslahaty tarapyndan açyk ýa-da gizlin ses bermek arkaly saýlanylýar.

5. Kazyýetleriň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýalary bäş adamdan az bolmadyk düzümde saýlanylýar. Şol kollegiýanyň anyk sandaky düzümi ol saýlanan mahaly kesgitlenilýär.

6. Kazyýetleriň başlyklary we olaryň orunbasarlary etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklaryny we orunbasarlaryny hasaba almazdan, kwalifikasion kollegiýalaryň düzümine girmeýärler.

 

68-nji madda. Türkmenistanyň kazyýetleriniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýalarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary:

1) kazylyga, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga ilkinji gezek hödürlenýän her bir dalaşgäriň kazyýet işine taýýardygyna baha berýärler we kazylyga dalaşgärler üçin hünär dereje synagyny geçirýärler;

2)kazylyga, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga ýa-da ýokarky kazyýetleriň kazylygyna dalaşgäri hödürlemegiň mümkinçiligi hakynda netijenama berýärler;

3) kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň hünär dereje synagyny geçirýärler;

4) kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny yzyna çagyrmak, şeýle-de ygtyýarlyklaryny togtatmak hakyndaky mesele boýunça netijenama berýärler;

5) kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi hakyndaky meselä seredýärler.

2. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasy, şeýle-de  kazylaryň şikaýatlaryna we aşaky kwalifikasion kollegiýalaryň kazynyň yzyna çagyrylmagy we düzgün-nyzam jogapkärçiligi hakyndaky meseleleri boýunça çözgüdine, düzgün-nyzam işini gozgan adamlaryň teklipnamalaryna seredýär.

3. Kwalifikasion kollegiýanyň kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň yzyna çagyrylmagy we düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmegi bilen baglanyşykly meseleler boýunça çözgütlerinden başga çözgütleri şikaýat edilmäge degişli däldir, emma Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň delillendirilen teklipnamasy boýunça bir hepde möhletde  gaýtadan seredilip bilner.

 

69-njy madda. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalarynyň işiniň guralyşy

 

1. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy öz üstüne ýüklenen ygtyýarlyklaryny amala aşyran mahalynda düzüminde kollegiýanyň agzalarynyň ýarysyndan az bolmadyk sany bolan halatynda hereket edýär.

2. Kwalifikasion kollegiýanyň düzümine girýän kazylar kollegiýanyň işleýän wagtynyň dowamynda zähmet hakynyň saklanyp galmagy bilen öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylýarlar.

3. Kwalifikasion kollegiýanyň başlygy mejlisiň geçýän wagtyny we ýerini hem-de kollegiýanyň seretmegine hödürlenýän meseleleri kesgitleýär. Kwalifikasion kollegiýanyň başlygy mejlisiň geçirilmegi we onda seredilmäge degişli meseleler hakynda Kwalifikasion kollegiýanyň agzalaryna, kazylyga dalaşgärlere ýa-da dalaşgärlige seredilmäge degişli bolan kazylara, şeýle hem düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmäge degişli bolan kaza, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza we beýleki gyzyklanýan adamlara habar berýär.

4. Kwalifikasion kollegiýanyň mejlisini taýýarlamak (zerur materiallary talap edip almak, söhbetdeşlik geçirmek we ş.m.) Kwalifikasion kollegiýanyň başlygy ýa-da onuň tabşyrmagy boýunça Kwalifikasion kollegiýanyň beýleki agzalary tarapyndan üpjün edilýär.

5. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň mejlisi kollegiýa degişli teklipnama gowşan gününden soň bir aý möhletde, kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi hakyndaky mesele boýunça bolsa, gulluk barlagynyň wagty ýa-da kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň esasly sebäpli, emma etmişiň bolan gününden soň bir ýyldan geçmeýän, işde bolmadyk wagty hasaba alynmazdan, etmişiň ýüze çykarylan gününden soň bir aýdan gijä galman geçirilmelidir.

6. Başlyklyk ediji mejlisi açýar we Kwalifikasion kollegiýanyň düzümini yglan edýär. Kwalifikasion kollegiýanyň aýratyn agzalaryna ýa-da onuň bütin düzümine ynanmazlyk bildirilip bilner. Ynanmazlyk bildirmek baradaky mesele kollegiýanyň düzümi tarapyndan seredilmäge degişlidir.

7. Kazynyň kollegiýanyň mejlisine sebäpsiz gelmedik mahalynda mejlis onuň ýoklugynda geçirilip bilner.

8. Teklipnama girizen kazyýetleriň ýolbaşçylary we beýleki adamlar Kwalifikasion kollegiýanyň mejlisine gatnaşyp bilerler.

9. Kollegiýanyň mejlisine girizilen meselelere seretmek başlyklyk edijiniň ýa-da kollegiýanyň berlen resminamalaryň we materiallaryň deslapky öwrenilmegini geçiren agzalarynyň biriniň beýany bilen başlanýar. Soňra kollegiýanyň mejlisine çagyrylan adamlar diňlenýär, zerur resminamalara we materiallara seredilýär. Kollegiýanyň mejlisiniň barşynda kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň goşmaça düşündirişleri bermäge haky bardyr. Kollegiýanyň mejlisinde onuň agzalarynyň biri tarapyndan teswirnama ýöredilýär, oňa başlyklyk ediji we kollegiýanyň şol teswirnamany düzen agzasy tarapyndan gol çekilýär.

10. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň çözgüdi sesleriň köplügi bilen kabul edilýär. Ses bermek özi hakynda meselä seredilýän adamyň we beýleki çagyrylan adamlaryň ýoklugynda geçirilýär. Kollegiýanyň azlykda galan agzasy iş boýunça kabul edilen çözgüt bilen razylaşmadyk mahalynda kollegiýanyň çözgüdine gol çekýär we özüniň aýratyn pikirini ýazmaça görnüşde beýan edýär. Aýratyn pikir işe goşulýar. Netijenama we çözgüt degişli delilleri getirmek bilen ýazmaça görnüşde beýan edilýär we oňa başlyklyk ediji, kollegiýanyň agzalary tarapyndan gol çekilýär hem-de yglan edilýär.

11. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň çözgüdinde şular görkezilmelidir: kollegiýanyň ady, onuň düzümi, işiň seredilýän wagty we ýeri, kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň familiýasy, ady, atasynyň ady we wezipesi, teklipnama bilen ýüz tutan adamyň wezipesi we familiýasy, adynyň we atasynyň adynyň baş harplary, işiň ýagdaýlary, kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň, teklipnama bilen ýüz tutan adamyň ýa-da onuň wekiliniň düşündirişi, kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň şahsyýetini häsiýetlendirýän maglumatlar, kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi hakyndaky işler boýunça kabul edilen çözgüdiň delili, düzgün-nyzam temmisiniň bellenilmeginiň ýa-da düzgün-nyzam işiniň bes edilmeginiň esaslary, şeýle hem çözgüde şikaýat etmegiň tertibi.

12. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň çözgüdiniň göçürilen nusgasy ýa-da netijenamasy üç gün möhletde kaza, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza hem-de Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasyna teklipnama bilen ýüz tutan jogapkär wezipeli adama iberilýär.

13. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň netijenamalarynyň ýa-da çözgütleriniň göçürilen nusgasy kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň şahsy işine goşulýar.

14. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň işiniň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi degişlilikde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň üstüne ýüklenilýär.

 

70-nji madda. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalarynyň hasabatlylygy

 

rkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy öz işi barada Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisine, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary bolsa, degişlilikde olary saýlan maslahatlara azyndan iki ýarym ýylda bir gezek, şeýle hem olaryň ygtyýarlyklarynyň möhleti tamamlananda hasabat berýärler.

 

71-nji madda. Kazylaryň hünär dereje synagy

 

1. Kazylaryň hünär dereje synagy kazylaryň hil düzümini gowulandyrmak, olaryň hünär derejesiniň ösüşine baha bermek we höweslendirmek, kanunylygyň pugtalandyrylmagyna, jemgyýetçilik bähbitleriniň goralmagynyň, raýatlaryň we ýuridik şahslaryň hukuklarynyň üpjün edilmegine jogapkärçiligi ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilýär.

2. Kazylaryň hünär dereje synagy Kazylaryň kwalifikasion kollegiýalary tarapyndan geçirilýär.

3. Hünär dereje synagy şu aşakdaky ýagdaýlarda geçirilýär:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy (Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan başga), Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy we kazysy, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary we olaryň orunbasarlary babatda – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasy tarapyndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça;

2) welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazysy, şeýle hem etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazysy, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy babatda – welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň degişli kwalifikasion kollegiýalary tarapyndan welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň teklipnamasy boýunça.

4. Hünär dereje synagy dalaşgäriň kazyýet işine taýýarlygyny barlamak maksady bilen dilden soraglara jogaplary, amaly işleriň çözgüdini, söhbetdeşligi öz içine alýar.

5. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň hünär bilimleriniň, iş döwrüniň we tejribesiniň derejesine görä, şu aşakdaky çözgütleriň birini kabul edýär:

1) kaza, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza hünär derejesini bermek hakynda;

2) kaza has ýokary hünär derejesini bermek hakynda;

3) kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny oňa öň berlen  hünär derejesinde galdyrmak ýa-da peseltmek hakynda.

6. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň kazyny höweslendirmek hakynda teklipnamalary, hünär derejesini ýokarlandyrmak we kazynyň öz borçlaryny amala aşyranda goýberen kemçiliklerini aradan aýyrmak zerurlygy hakynda teklipleri girizmäge haky bardyr.

7. Hünär dereje synagyny tabşyrmadyk dalaşgär azyndan 6 aýdan soň ikinji gezek synagdan geçip biler.

 

72-nji madda. Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylarynyň hünär derejeleri

 

1. Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylary üçin şu aşakdaky alty hünär derejeleri bellenilýär:

1) ýokary hünär derejesi;

2) birinji hünär derejesi;

3) ikinji hünär derejesi;

4) üçünji hünär derejesi;

5) dördünji hünär derejesi;

6) bäşinji hünär derejesi.

2. Hünär derejeleri şu aşakdakylara berilýär:

1) ýokary hünär derejesi, birinji hünär derejesi we ikinji hünär derejesi – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysyna;

2) birinji hünär derejesi, ikinji hünär derejesi we üçünji hünär derejesi – Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazysyna;

3) birinji hünär derejesi, ikinji hünär derejesi, üçünji hünär derejesi we dördünji hünär derejesi – welaýat kazyýetiniň we welaýat hukukly şäher kazyýetiniň kazysyna;

4) ikinji hünär derejesi, üçünji hünär derejesi, dördünji hünär derejesi we bäşinji hünär derejesi – etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazysyna;

5) dördünji hünär derejesi we bäşinji hünär derejesi – etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysyna.

3. Kazylara hünär derejesini bermek we peseltmek Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Ilkinji gezek bellenilýän kazylara, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylara bäşinji hünär derejesi olar şol wezipä bellenilende berilýär.

5. Her bir hünär derejesinde bolmagyň möhletleri:

1) bäşinji hünär derejesinde – 3 ýyl;

2) dördünji hünär derejesinde – 5 ýyl;

3) üçünji hünär derejesinde – 5 ýyl;

4) ikinji hünär derejesinde – 5 ýyl.

6. Birinji we ýokary hünär derejesinde bolmagyň möhleti bellenilmeýär.

7. Eýeleýän wezipesi boýunça göz öňünde tutulan derejesine garamazdan, şeýle hem yzygiderliligi berjaý etmezlik bilen ýokary hünärli kazylara iş tejribesini hasaba almak bilen hünär derejesiniň berilmegine rugsat berilýär.

8. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň hünär derejesinden mahrum edilmegi, kanunylygyň bozulmagy ýa-da öz ýokary adyna sygyşmaýan, abraýdan düşürýän etmişi edendigi üçin, şeýle hem kazyýetiň olar babatda çykaran we kanuny güýje giren aýyplaw hökümi esasynda bolup biler.

9. Hünär derejelerinden mahrum etmek Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.

10. Kazylara kazy bolup işlän döwründe berlen hünär derejesi olar kazyýet edaralarynda işlän halatynda saklanyp galýar.

11. Kazynyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Adalatçy ýa-da onuň orunbasary wezipesine saýlanylmagy ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen başga wezipä bellenilmegi bilen baglanyşykly degişli ygtyýarlyklaryny amala aşyran döwri, onuň şondan soň kazyýet edaralarynda işlän halatynda umumy döwrüne we nobatdaky hünär derejesiniň berilmegine hukuk berýän döwrüne goşulýar.

12. Kazylara we kazynyň hünär derejesi bolan beýleki kazyýet işgärlerine hünär derejesi üçin wezipe aýlyk haklaryna goşmaça tölegler bellenilýär.

 

VI BAP. KAZYNYŇ WE KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ YGTYÝARLYKLARYNDAN MAHRUM EDILMEGI WE MÖHLETINDEN ÖŇ BOŞADYLMAGY. KAZYLARYŇ DÜZGÜN-NYZAM JOGAPKÄRÇILIGI

 

73-nji madda. Kazynyň we kazyýet oturdaşlarynyň ygtyýarlyklaryndan mahrum edilmegi we möhletinden öň boşadylmagy

 

1. Kazylar we kazyýet oturdaşlary kanunylygyň bozulmagy ýa-da öz ýokary adyna sygyşmaýan, abraýdan düşürýän etmişi edendigi üçin, şeýle hem kazyýetiň olar babatda çykaran we kanuny güýje giren aýyplaw hökümi esasynda möhletinden öň ygtyýarlyklaryndan mahrum edilip bilner.

2. Kazy we kazyýet oturdaşlary işi dowam etmäge päsgel berýän saglyk ýagdaýy boýunça, başga işe geçmegi bilen baglanyşykly ýa-da öz islegi boýunça öz wezipelerini ýerine ýetirmekden möhletinden öň boşadylyp bilner.

3. Kazynyň ygtyýarlyklaryndan mahrum edilmegi Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň netijenamasyny hasaba almak bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy Türkmenistanyň Mejlisiniň razylygy bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan eýeleýän wezipesinden boşadylýar.

4. Türkmenistanyň ähli kazylarynyň möhletinden öň boşadylmagy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.

5. Etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlarynyň ygtyýarlyklaryndan mahrum edilmegi we möhletinden öň boşadylmagy kazyýet oturdaşynyň saýlanan ýeri boýunça raýatlaryň ýygnaklary tarapyndan, ýokarky kazyýetleriň kazyýet oturdaşlary bolsa, degişlilikde olary wezipä bellän häkimler we Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.

 

74-nji madda. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiliginiň esaslary

 

Kazy, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy şu esaslar boýunça düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilip bilner:

1) kazyýet işlerine seredende ünssüzligi we seresapsyzlygy sebäpli kanunylygy düýpli bozanda;

2) zähmet düzgün-nyzam kadalaryny gödek bozanda;

21) Kazylaryň etikasynyň kodeksiniň kadalaryny gödek bozanda;

3) öz ýokary adyna sygyşmaýan, abraýdan düşürýän etmişi eden halatynda.

 

75-nji madda. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi

 

1. Şu aşakdakylara düzgün-nyzam önümçiligini gozgamak hukugy degişlidir:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygyna – kazyýetleriň ähli kazylary (Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan başga) babatynda;

2) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygyna – bu kazyýetiň kazylary babatynda;

3) welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklaryna – bu kazyýetleriň kazylary, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylary, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylary babatynda.

2. Düzgün-nyzam önümçiligini gozgan ýokarda görkezilen wezipeli adamlar kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmeginiň esaslaryna degişli maglumatlary öňünden barlaýarlar we ondan ýazmaça düşündirişi talap edip alýarlar, şondan soň düzgün-nyzam işini gozgamak hakynda karar çykarylýar. Bu kararda düzgün-nyzam önümçiliginiň gozgalmagynyň deslapky barlagda bellenen esaslary görkezilmelidir.

3. Etmişiň ýüze çykarylan gününden soň bir aýdan gijä goýulman kaza düzgün-nyzam temmisi berlip bilner, gulluk barlagynyň ýa-da kazynyň esasly sebäpli işden galan wagty muňa girmeýär, emma ol etmiş edilen gününden soň bir ýyldan geçmeli däldir.

4. Düzgün-nyzam önümçiliginiň materiallary Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasyna iberilmezinden öň olar bilen özi babatda iş gozgalan kazy, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy tanyşdyrylmalydyr. Şunda kazy, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy goşmaça düşündiriş bermäge ýa-da goşmaça barlagyň geçirilmegi hakynda haýyşnama bildirmäge haklydyr.

5. Düzgün-nyzam işini gozgamak hakyndaky karar zerur materiallary bilen Kazylaryň degişli kwalifikasion kollegiýasynyň garamagyna iberilýär.

6. Düzgün-nyzam önümçiligini gozgamak hakyndaky karar Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy tarapyndan işe seredilip başlanmazyndan öň ony gozgan adam tarapyndan yzyna alnyp bilner.

7. Zerurlyk bolanda işe seredilip başlanmazyndan öň kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmeginiň esaslarynyň goşmaça barlagy geçirilýär, ony Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasynyň başlygy kollegiýanyň agzalarynyň birine tabşyrýar. Şonuň bilen birlikde zerur bolan halatlarda kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň, sereden mahalynda kanunyň bozulmagyna ýol beren kazyýet işleri bilen bir hatarda goşmaça resminamalar we materiallar talap edilip alynýar.

8. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasy şu aşakdakylaryň düzgün-nyzam etmişleri hakyndaky işlere seredýär:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygynyň we kazylarynyň;

2) welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň, başlyklarynyň orunbasarlarynyň.

9. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýalary welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklarynyň, başlyklarynyň orunbasarlarynyň, kazylarynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylarynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi hakyndaky meselelere seredýärler.

10. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy şu aşakdakylar hakynda çözgüt çykaryp biler:

1) düzgün-nyzam temmisini bermek;

2) düzgün-nyzam önümçiligini bes etmek;

3) düzgün-nyzam önümçiliginiň materiallaryny kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny yzyna çagyrmak hakyndaky meseläni gozgamaga ýa-da olar babatda jenaýat işini gozgamaga hukugy bolan adamlara ibermek.

11. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy şu aşakdaky düzgün-nyzam temmilerini berip biler:

1) duýduryş;

2) käýinç;

3) berk käýinç.

12. Temmi berlen mahalynda düzgün bozmanyň häsiýeti we onuň netijeleri, etmişiň agyrlygy, kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň şahsyýeti, olaryň günäkärliginiň derejesi nazara alynmalydyr.

13. Kazylaryň kwalifikasion kollegiýasy şu aşakdaky halatlarda düzgün-nyzam işini bes edýär:

1) kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmeginiň esassyzlygy;

2) şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmegiň möhletleriniň geçirilmegi;

3) eger düzgün-nyzam işine diňe mejlisde seretmek bilen çäklenmegi mümkin diýip tapan halatlarynda düzgün-nyzam temmisiniň maksadalaýyk däldigi.

14. Welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kwalifikasion kollegiýalarynyň çözgütleriniň üstünden Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasyna düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilen adam we düzgün-nyzam önümçiligini gozgan adam kabul edilen çözgüde bir hepdäniň dowamynda şikaýat edip biler. Çözgüde gaýtadan seretmek hakyndaky şikaýat Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasy tarapyndan gowşan gününden bir aý möhletde seredilýär. Kollegiýanyň mejlisine şikaýaty beren adam gatnaşyp biler.

15. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasynyň çözgütlerine gaýtadan seretmek hakynda teklipnama girizmäge haklydyr.

16. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň  kwalifikasion kollegiýasy şu aşakdakylara haklydyr:

1) çözgüdi üýtgetmän, şikaýaty ýa-da teklipnamany kanagatlandyrman goýmaga;

2) çözgüdi ýatyrmaga we düzgün-nyzam işini täzeden seredilmegi üçin ibermäge;

3) çözgüdi ýatyrmaga we kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmegi hakyndaky meseläni öz önümçiligine almaga;

4) çözgüdi ýatyrmaga we düzgün-nyzam işi boýunça önümçiligi bes etmäge;

5) çözgüdi üýtgetmäge we kaza, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza has ýeňil düzgün-nyzam temmisini bermäge.

17. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasynyň düzgün-nyzam temmisini bermek hakyndaky çözgüdi, şeýle hem şikaýat boýunça çözgüde gaýtadan seretmek hakyndaky çözgüdi şikaýat edilmäge degişli däldir.

18. Eger kazy, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy düzgün-nyzam temmisiniň berlen gününden soň bir ýylyň dowamynda täze düzgün-nyzam temmisine sezewar bolmasa, ol düzgün-nyzam temmisine sezewar bolan diýlip hasaplanmaýar.

19. Kazylaryň düzgün-nyzam temmisini beren Kwalifikasion kollegiýasy temmi berlen günden azyndan dört aý geçenden soň kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň özüni birkemsiz alyp baran we öz üstüne ýüklenen borçlaryny päk ýüregi bilen ýerine ýetiren mahalynda düzgün-nyzam önümçiligini gozgan adamyň teklipnamasy boýunça, şonuň ýaly-da öz başlangyjy bilen ony möhletinden öň aýryp biler.

 

76-njy madda. Kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny we kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmagyň we möhletinden öň boşatmagyň tertibi

 

1. Kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny we kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmak hakyndaky meseläni gozgamak hukugy şu aşakdakylara degişlidir:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy babatda – Türkmenistanyň Prezidentine;

2) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlary, kazylary we kazyýet oturdaşlary, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy hem-de welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary, başlyklarynyň orunbasarlary babatda, şu Kanunyň 73-nji maddasynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygyna;

3) Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazylary babatynda, şu Kanunyň 73-nji maddasynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça – Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygyna;

4) welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň hem-de etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylary we kazyýet oturdaşlary, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylary babatynda, şu Kanunyň 73-nji maddasynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça – welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklaryna;

5) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlary babatynda, şu Kanunyň 73-nji maddasynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça – etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklaryna;

6) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň saýlanan kazyýet oturdaşlary babatynda, kazyýet oturdaşynyň ýokary ady bilen bir ýere sygyşmaýan, abraýdan düşürýän etmişi edendigi üçin – saýlawçylaryň ýygnaklaryna.

2. Yzyna çagyrmak hakyndaky meseläni gozgan adamlar bu meseläni goýmak üçin esas bolup hyzmat eden materiallaryň jikme-jik barlagyny guraýarlar, kaza, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza yzyna çagyrmagyň delilleri hakyndaky meseläni gozgamak barada habar berýärler, şeýle hem ýazmaça düşündirişi talap edip alýarlar.

3. Kazyny, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazyny yzyna çagyrmak hakyndaky meseläni gozgamak üçin esas bolup hyzmat eden materiallar şu aşakdakylar babatynda netijenama bermek üçin iberilýär:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasyna – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy (Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan başga), Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň Başlygy we kazysy, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary we başlyklarynyň orunbasarlary;

2) welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň Kazylarynyň kwalifikasion kollegiýasyna – welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazylary, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylary, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar.

4. Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazysyny, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysyny, şeýle hem Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmak hakyndaky teklipnamalar Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmak hakyndaky teklipnamalar olary welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň oturdaşlygyna bellän edaranyň, etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmak hakyndaky teklipnamalar – kazyýet oturdaşynyň degişli kazyýetleriň başlyklary tarapyndan saýlanan ýeri boýunça raýatlaryň ýygnaklarynyň garamagyna girizilýär.

5. Teklipnama Kazylaryň degişli kwalifikasion kollegiýasynyň bu teklipnamanyň ýanyna goşulýan netijenamasyny göz öňünde tutmak bilen girizilýär.

6. Etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň kazyýet oturdaşlaryny yzyna çagyrmak hakyndaky teklipnamasyna zähmetkeşler toparynyň ýygnagy ýa-da etrabyň we etrap hukukly şäheriň häkimligi, şeýle hem geňeşligi tarapyndan çagyrylýan raýatlaryň ýaşaýan ýeri boýunça ýygnagy tarapyndan seredilýär. Çözgüt açyk ses bermek arkaly sesleriň köplügi bilen kabul edilýär. Ýygnak özi babatda yzyna çagyrmak hakyndaky mesele çözülýän kazyýet oturdaşynyň gatnaşmagynda geçirilýär.

7. Kazyýet oturdaşy ýygnaga sebäpsiz gelmedik mahalynda yzyna çagyrmak hakyndaky mesele onuň ýoklugynda seredilip bilner.

8. Ýygnagyň teswirnamasy ýygnagyň çözgüdini etrap kazyýetiniň we etrap hukukly şäher kazyýetiniň başlygyna habar berýän häkimlige ýa-da geňeşlige berilýär.

9. Möhletinden öň boşatmak hakyndaky teklipnamalar şu aşakdakylar babatda girizilýär:

1) Türkmenistanyň ähli kazyýetleriniň kazylary (Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan başga) we Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet oturdaşlary babatda – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan;

2) welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, etrap we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet oturdaşlary babatda – bu kazyýetleriň başlyklary tarapyndan.

 

VII BAP. KAZYLARYŇ WE KAZYÝET OTURDAŞLARYNYŇ MADDY ÜPJÜNÇILIGI WE DURMUŞ GORAGLYLYGY. KAZYLARWE KAZYÝET IŞGÄRLERI BARADA HÖWESLENDIRIŞ ÇÄRELERI

 

77-nji madda. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň, kazyýet işgärleriniň maddy üpjünçiligi we durmuş goraglylygy

 

1. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň zähmet haky hünär derejesini göz öňünde tutmak bilen bellenilýär. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň hünär derejesi üçin wezipe aýlyk hakyna goşmaça tölegleriniň möçberleri Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.

2. Kazyýet işgärleri iş saparlaryna iberilende myhmanhanalarda ýerleri we ulagyň ähli görnüşlerinde ýol resminamalaryny nobatsyz almaga (bronirlemäge) bolan hukukdan peýdalanýarlar.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäç kazylara abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny ilkinji nobatda bermäge, kazy wezipesine bellenilenden soň alty aýdan gijä galman ony aýratyn öý ýa-da jaý görnüşindäki abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmäge borçludyrlar.

4. Kazylar hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin mellek ýerini almaga ilkinji nobatda hukugy bardyr.

5. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kazylara durmuş taýdan goraglylygyň şu Kanunda göz öňünde tutulmadyk beýleki kepillikleri bellenilip bilner.

 

78-nji madda. Kazynyň, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň utgaşdyryp işlemegi

 

Kazylar mugallymçylyk we ylmy-barlag işinden özge hak tölenýän haýsydyr bir başga iş bilen meşgullanyp bilmezler.

 

79-njy madda. Kazyýet oturdaşlarynyň kazyýetde öz borçlaryny ýerine ýetiren wagtynda zähmet haklarynyň saklanyp galmagy

 

1. Kazyýet oturdaşlary kazyýetde öz borçlaryny ýerine ýetiren wagtynda olaryň hemişelik iş ýeri boýunça ortaça zähmet haky saklanyp galýar.

2. Kazyýet oturdaşlarynyň öz borçlaryny ýerine ýetiren mahalyndaky beýleki tölegler we ýeňillikler babatynda olaryň esasy işini ýerine ýetirýän wagtyna deňleşdirilýär.

 

791-nji madda. Kazylar we kazyýet işgärleri barada höweslendiriş çäreler

 

1. Kazylara we kazyýet işgärlerine adyl kazyýetligi amala aşyrýandygy we gulluk borçlaryny ak ýürekden ýerine ýetirýändigi, hünär derejesini we işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmakda üstünliklere eýe bolýandygy, köp ýyllaryň dowamynda döwlet gullugyny birkemsiz ýerine ýetirendigi üçin şu aşakdaky höweslendiriş çäreleri ulanylyp bilner:

1) minnetdarlyk yglan etmek;

2) sowgat bilen sylaglamak;

3) hünär derejesini möhletinden öň bermek ýa-da nobatdakysyndan bir dereje ýokary hünär derejesini bermek;

4) «Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri» diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglamak.

2. «Türkmenistanyň kazyýet edaralarynyň hormatly işgäri» diýen döşe dakylýan nyşan hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

3. Aýratyn tapawutlanan kazylar we kazyýet işgärleri Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglanylmaga hödürlenip bilner.

4. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde göz önünde tutulan sylaglary  kazyýet edaralarynyň işgärleri bolup durmaýan, kazyýetleriň işiniň kämilleşdirilmeginde we kanunylygyň pugtalandyrylmagynda uly   goşant goşan beýleki adamlar babatda hem ulanyp biler.

 

IV bölüm.ADMINISTRATIW WE ÝERINE ÝETIRIŞ

ÖNÜMÇILIGI BOÝUNÇA KAZYLAR

 

80-nji madda. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar

 

Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň ýanynda bolýarlar.

 

81-nji madda. Administratiwwe ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kaza bildirilýän talaplar

 

23 ýaşyny dolduran, ýokary ýuridik bilimi bolan we hünär dereje synagyny tabşyran Türkmenistanyň raýaty administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga bellenip bilner.

 

82-nji madda. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga dalaşgärler

 

1. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga dalaşgärleri seçip almagy welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti amala aşyrýar.

2. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylyga dalaşgärler hökmünde ilkinji gezek teklip edilýän adamlar Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan kesgitlenen tertipde tälim alşyny geçýärler.

 

83-nji madda. Administratiwwe ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň bellenmegi

 

Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bäş ýyl möhlete bellenilýär.

 

84-nji madda. Administratiwwe ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazynyň ygtyýarlyklary

 

Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işlere seredýär, kazyýet ýerine ýetirijileriniň işine gözegçilik edýär, kazyýetiň we beýleki edaralaryň çözgütleriniň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meselelere seredýär.

 

85-nji madda. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň hukuklary

 

1. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetiren mahalynda etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazylarynyň hukuklaryndan peýdalanýarlar.

2. Döwlet edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri we wezipeli adamlar administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň talaplaryny we görkezmelerini ýerine ýetirmäge borçludyrlar.

3. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň şu Kanunyň 65-nji maddasynyň ýedinji bölegine laýyklykda saýlanan halatynda, kazylaryň maslahatynyň işine gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

86-njy madda. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň borçlary

 

Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar kanunlaryň talaplaryny takyk berjaý etmäge, raýatlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň, olaryň namysynyň we mertebesiniň, jemgyýetiň bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmäge, ýokary medeniýetli bolmaga we öz işiniň terbiýeleýjilik täsirini üpjün etmäge, adalatly we ynsanperwer bolmaga, hünär bilimleriniň derejesini ýokarlandyrmaga borçludyrlar.

 

87-nji madda. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň eldegrilmesizligi

 

1. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar babatynda jenaýat işi diňe Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan gozgalyp bilner.

2. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar babatdaky jenaýat işleri Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazyýet degişliligindedir.

 

88-nji madda. Administratiwwe ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylaryň ygtyýarlyklaryndan mahrum edilmegi we möhletinden öň boşadylmagy

 

1. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar kanunylygy bozandygy ýa-da öz wezipe ýagdaýy bilen bir ýere sygyşmaýan, abraýdan düşürýän etmişi edendigi üçin, şeýle hem kazyýetiň olar babatda kanuny güýje giren aýyplaw höküminiň esasynda öz ygtyýarlyklaryndan möhletinden öň mahrum edilip bilner.

2. Administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar işini dowam etmäge päsgel berýän saglyk ýagdaýy, başga işe geçmegi ýa-da öz islegi boýunça işden çykmagy bilen baglanyşykly öz borçlaryny ýerine ýetirmekden möhletinden öň boşadylyp bilner.

 

V bölüm. KAZYÝETLERIŇ IŞINIŇ ÜPJÜN EDILMEGI WE

KAZYÝET ÇÖZGÜTLERINIŇ ÝERINE ÝETIRILMEGI

 

89-njy madda. Kazyýet işgärleri

 

1. Kazyýetleriň işiniň guramaçylyk taýdan üpjün edilmegini we adyl kazyýetligiň amala aşyrylmagyna oňyn şertleriň döredilmegini we kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän müdirlikleriň we bölümleriň başlyklary, maslahatçylary, kazyýet ýerine ýetirijileri, hünärmenleri we kazylaryň kömekçileri kazyýet işgärleridir.

2. Kazyýet işgärleriniň zähmet hukuk gatnaşyklary şu Kanun we Türkmenistanyň Zähmet kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär

 

90-njy madda. Kazyýetleriň işiniň guramaçylyk taýdan üpjün edilmegi we kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegi

 

1. Kazyýetleriň işiniň guramaçylyk taýdan üpjün edilmegi we adyl kazyýetligiň amala aşyrylmagyna oňyn şertleriň döredilmegi diýip kazylaryň adyl kazyýetligi amala aşyrmaklary bilen baglanyşykly kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kodifikasiýasyny ýöredýän, olaryň kazyýet iş tejribesinde ulanylyşyny umumylaşdyrýan, işler boýunça arza-şikaýatlaryň kanuny çözgüdini tapmaklaryna ýardam berýän, şeýle-de maliýe, maddy-tehniki we olaryň hakyky garaşsyzlygyny üpjün edýän başga häsiýetli çärelere düşünilýär.

2. Kazyýetleriň işiniň guramaçylyk taýdan üpjün edilmegini Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, düzüminde bölümler döredilýän Kazyýetleriň işini guramak boýunça müdirligi amala aşyrýar.

3. Kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmegi diýlip kazyýet kararlary, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda we halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda beýleki edaralaryň kararlary hem-de gaýry resminamalary esasynda açylýan ýerine ýetiriş önümçilikleriniň ýerine ýetirilmegine düşünilýär.

4. Kazyýet çözgütleriniň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegini Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, düzüminde bölümler döredilýän Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirligi amala aşyrýar.

5. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işiniň guramaçylyk taýdan üpjün edilmegini onuň diwany amala aşyrýar.

 

91-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýetleriň işini guramak boýunça müdirliginiň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazylaryň işini guramak boýunça müdirligi:

1) kazyýetleriň işiniň guralyşyny öwrenýär, olary kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp düzýär;

2) kazyýetleriň işgärlere mätäçligini kesgitleýär, kazynyň wezipesine dalaşgärleri seçip almak we taýýarlamak boýunça işi üpjün edýär; kazylaryň we kazyýetleriň beýleki işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen meşgullanýar hem-de bu mesele boýunça bilim edaralary bilen özara gatnaşyk edýär;

3) kazylaryň, kazyýetleriň diwanlarynyň beýleki işgärleriniň statistik we işgär hasabyny ýöredýär;

4) kazylar we kazyýetleriň diwanlarynyň beýleki işgärleri üçin ylmy taýdan esaslandyrylan iş kadalaryny işläp düzýär;

5) kazyýet statistikasyny ýöredýär, kazyýetleriň iş dolandyryşyny we arhiwiniň işini guraýar we şol işleri seljerýär;

6) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň diwanlarynyň işine gözegçiligi amala aşyrýar;

7) kazyýetleri maddy-tehniki taýdan üpjün etmek we olaryň işlemegi üçin zerur şertleri döretmek boýunça işi guraýar;

8) kazyýet önümçiligini we iş dolandyryşy alyp barmak, şeýle hem kazyýet işiniň maglumat-hukuk taýdan üpjün edilmegi üçin zerur bolan tehnologiýalary we programma serişdelerini işläp düzmegi we ornaşdyrmagy guraýar;

9) kanunçylygy ulgamlaşdyrmak boýunça işi amala aşyrýar we kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň maglumatlar bankyny ýöredýär, kazyýetleri Türkmenistanyň täze kanunçylyk namalarynyň ýazgylary bilen üpjün edýär;

10) kazylaryň garaşsyzlygyny üpjün etmäge, olary maddy we tehniki taýdan üpjün etmäge gönükdirilen çäreleri işläp düzýär we amala aşyrýar;

11) kazyýetleriň işiniň üpjün edilmegi boýunça beýleki çäreleri amala aşyrýar.

 

92-nji madda. Kazyýetiň diwany

 

1. Kazyýetiň diwany adyl kazyýetligi berjaý etmek boýunça iş üçin zerur şertleri döredýär, kazylar bilen bilelikde kazyýet iş tejribesini umumylaşdyrýar, kazyýetleriň kadaly işlemegine ýardam edýän beýleki işi amala aşyrýar. Kazyýetiň diwany degişli kazyýetiň başlygyna tabynlykda durýar.

2. Türkmenistanyň kazyýetleriniň işgär wezipe sany Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanýar.

3. Etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň diwanynyň, şol sanda bölümleriniň düzümi we işgärleriniň wezipe sanawy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy bilen ylalaşylyp, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary tarapyndan tassyklanylýar.

4. Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň diwanynyň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň, şol sanda bölümleriniň düzümi we işgärleriniň wezipe sanawy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan tassyklanýar.

5. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň diwanynyň düzüminde kazyýetiň işini üpjün etmek üçin zerur bolan müdirlikler, bölümler we beýleki düzüm birlikleri döredilýär.

6. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň diwanynyň, şol sanda müdirlikleriniň hem-de bölümleriniň düzümi we işgärleriniň wezipe sanawy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan tassyklanýar.

 

93-nji madda. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň maglumatlar merkezi

 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň maglumatlar merkezi kazyýet iş tejribesiniň meselelerini halk köpçüligine ýetirmek hem-de onuň terbiýeçilik täsirini güýçlendirmek, kadalaşdyryjy hukuk namalaryny düşündirmek we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen işjeň gatnaşyklary saklamak maksady bilen:

1) raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini goramak işini has-da kämilleşdirmek, jenaýatyň we beýleki hukukbozulmalaryň edilmegine sebäp bolan ýagdaýlary seljermek, halk köpçüliginiň hukuk düşünjeliligini ýokarlandyrmak we adamlaryň kanuna ygrarlylygyny terbiýelemek işiniň hukuk esasy bolup durýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny hem-de şolaryň ulanylyşy bilen baglanyşykly kazyýet iş tejribesiniň maglumatlar binýadyny döredýär;

2) maglumatlary seljermek arkaly jemgyýetde hukuk medeniýetiniň ösdürilmegine gönükdirilen işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak üçin degişli materiallary taýýarlaýar we olar boýunça çykyşlary guraýar;

3) maglumatlar merkezinde toplanan maglumatlaryň kazyýet işgärleriniň öz iş tejribesinde ulanmaklary maksady bilen elýeterliligini üpjün etmek üçin çäreleri görýär;

4) kazyýet işgärleriniň ilat arasynda we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde edýän çykyşlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen çykyş etmegiň usullaryny we düzgünlerini işläp taýýarlaýar;

5) kazyýet işine degişli geçirilýän maslahatlara gatnaşýar we olaryň netijeleri boýunça maglumatlary düzýär we kazylar bilen geçirilýän okuw maslahatlarynda olaryň ulanylmagyny üpjün edýär;

6) Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti tarapyndan neşir edilýän ýuridik žurnalyna materiallary taýýarlamak üçin maglumatlar çeşmesini döredýär.

 

94-nji madda. Kazyýet ýerine ýetirijileri

 

1. Raýat, arbitraž işleri boýunça çözgütleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň, administratiw işleri boýunça kararlaryň we jenaýat işleri boýunça hökümleriň, kesgitnamalaryň we kararlaryň emläkden töleg tutup almak baradaky böleginde, şeýle hem beýleki çözgütleriň we kararlaryň ýerine ýetirilmegi kanunda göz öňünde tutulan halatlarda kazyýet ýerine ýetirijileri tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Kazyýet ýerine ýetirijileri kazyýetleriň düzüminde durýarlar we şu aşakdakylar tarapyndan kazyýet ýerine ýetirijileri wezipä bellenýärler:

1) Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň, welaýat kazyýetleriniň we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijilerini – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Kazyýet ýerine ýetirijileriniň işini guramak we gözegçilik etmek boýunça müdirliginiň başlygynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Başlygy tarapyndan;

2) etrap kazyýetleriniň we etrap hukukly şäher kazyýetleriniň kazyýet ýerine ýetirijilerini – şol kazyýetleriň başlyklarynyň teklipnamasy boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti bilen ylalaşylyp welaýat we welaýat hukukly şäher kazyýetleriniň başlyklary tarapyndan.

3. Iki we şondan köp kazyýet ýerine ýetirijileri bolan kazyýetlerde, olaryň biri uly kazyýet ýerine ýetirijisi edilip bellenilýär.

4. Ýerine ýetiriş önümçiligini alyp barmagyň tertibi we kazyýet ýerine ýetirijileriň hukuk ýagdaýy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitllenýär.

 

95-nji madda. Kazynyň kömekçisi

 

1. Kazynyň kömekçisi kazyýetlerde işleriň öz wagtynda we kanunda bellenilen tertipde seredilmegini guramaçylyk taýdan üpjün edýän wezipeli adamdyr.

2. Kazynyň kömekçisi:

1) işleri kazyýet seljerişine taýýarlaýar, kazynyň tabşyrygy esasynda taraplar bilen gürrüňdeşlik geçirýär we olaryň iş boýunça ýaraşmaga bolan meýillerini anyklaýar, talap etmäge degişli materiallary we çagyrmaly goşmaça şaýatlary aýdyňlaşdyrýar hem-de zerur hasap edilende materiallary talap etmek we şaýatlary çagyrmak barada çäre görýär, kazynyň tabşyrygy boýunça jebir çekeniň şikaýaty boýunça gozgalýan jenaýat işleri boýunça jebir çekeni we aýyplanýany çagyrýar, olaryň ýaraşmaga bolan meýillerini anyklaýar. Jenaýat işi önümçilikden ýatyrylan halatynda ol barasynda çykarylan kesgitnamanyň göçürilen nusgasyny prokurora iberýär, işi önümçilikden ýatyrylana we jebir çekene gowşurýar;

2) administratiw işleri boýunça toplanan materiallaryň dolulygyna we seretmek mümkinçiligine garaýar, gelen netijesi barada kazyny habarly edýär;

3) işleriň kazyýet seljerişine bellenilmegi bilen baglanyşykly guramaçylyk işini ýerine ýetirýär;

4) işler boýunça kazyýete gelip gowşan arzalar we haýyşlar boýunça teklipleri taýýarlaýar we olary kazyýetde başlyklyk edijä berýär;

5) kazyýet kararlarynyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik edýär we ol barada kaza maglumat berýär;

6) serenjam hem-de kazyýet mejlislerinde kazyýet mejlisiniň kätibi hökmünde gatnaşýar;

7) kazyýet kararlarynyň üstünden getirilen nägilelik şikaýaty, teklipnamany, hususy şikaýaty we hususy teklipnamany ýokary kazyýet basgançagynda nägilelik tertibinde seretmäge ibermek üçin taýýarlaýar;

8) raýat, arbitraž, administratiw we jenaýat işleri boýunça kazyýet iş tejribesiniň umumylaşdyrylmagyna gatnaşýar;

9) şu Kanunda we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan beýleki işleri ýerine ýetirýär.

3. Kazynyň kömekçisi wezipesine ýörite orta ýa-da ýokary ýuridik bilimi bolan adam bellenip bilner.

 

96-njy madda. Türkmenistanyň kazyýet işgärleriniň hünär derejeleri

 

1. Kazyýetleriň işiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirýän ýokary ýa-da ýörite orta ýuridik bilimi bolan kazyýet işgärlerine Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda hünär derejesi berilýär.

2. Kazyýet işgärlerine hünär derejesini bermegiň tertibi we onuň üçin goşmaça tölegleriň möçberi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

 

97-nji madda. Kazyýet mejlislerine kätibiň gatnaşmagy

 

1. Serenjam hem-de kazyýet mejlislerinde işlere kazyýet mejlisiniň kätibiniň gatnaşmagynda seredilýär.

2. Işlere gatnaşýan kazyýet mejlisiniň kätibiniň hukuklary we borçlary, şeýle hem işleriň seljerilmegine gatnaşmagynyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýär.

 

VI bölüm. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

98-nji madda. Kazynyň kasamy

 

1. Ilkinji gezek bellenen kazylar, administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazylar öz bellenen gününden bir aýdan soňa goýulman şu aşakdaky mazmunly kasam edýärler:

«Men (familiýasy, ady, atasynyň ady), kazynyň wezipesine girişmek bilen, öz borçlarymy päk ýürekli we dogruçyl ýerine ýetirmäge, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun tarapyndan goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga, diňe Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna tabyn bolup, adyl kazyýetligi amala aşyrmaga, kazylyk borjumyň we wyždanymyň maňa emr edişi ýaly tarapgöýsüz we adalatly bolmaga dabaraly kasam edýärin».

2. Kazynyň kasamy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň mejlisinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň öňünde dabaraly ýagdaýda kabul edilýär.

 

99-njy madda. Kazyýetlerdäki döwlet häkimiýetiniň nyşanlary

 

1. Kazyýetiň binasynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy oturdylýar, kazyýetiň mejlisler otagynda bolsa Türkmenistanyň Döwlet tugrasy we Döwlet baýdagy ýerleşdirilýär.

2. Kazylar özlerine berlen hünär derejesine laýyklykda tapawutlandyryş nyşanlary dakylan lybaslary bellenilen tertipde geýýärler.

 

100-nji madda. Kazynyň we kazyýet oturdaşynyň şahadatnamalary

 

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryna we kazyýet oturdaşlaryna Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumy tarapyndan tassyklanan nusgada şahadatnamalar berilýär.

 

101-nji madda. Türkmenistanyň kazyýetleriniň möhürleri

 

Türkmenistanyň kazyýetleriniň Türkmenistanyň Döwlet tugrasy şekillendirilen we Türkmenistanyň döwlet dilinde öz ady görkezilen möhürleri bardyr.

 

102-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girýär.

2. Şu Kanun güýje girýänçä Türkmenistanyň Ministrler Kabineti degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp düzmeli we kabul etmeli.

 

 

Türkmenistanyň                                                             Gurbanguly

     Prezidenti                                                             Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2014-nji ýylyň 8-nji noýabry.

№ 134-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О суде

(новая редакция)

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст. 135)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 28.02.2015 г. № 188-V, 26.03.2016 г. № 376-V, 12.09.2016 г. № 434-V,  20.03.2017 г. № 525-V, 09.06.2018 г. № 36-VI и 02.03.2019 г. № 126- VI)

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Туркменистана определяет организационно-правовую основу деятельности судов, осуществляющих судебную власть в Туркменистане, порядок назначения и освобождения судей, а также  их полномочия.

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Полномочия судебной власти

 

1. Судебная власть в Туркменистане принадлежит только судам и осуществляется Верховным судом Туркменистана и другими судами, предусмотренными законом.

Создание чрезвычайных судов и иных структур, наделённых полномочиями суда, не допускается.

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.

3. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.

4. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других юридических и физических лиц. Неисполнение требований и распоряжений судей влечёт ответственность, установленную законом.

5. Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, представляются по требованию судьи безвозмездно.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о суде

 

Законодательство Туркменистана о суде состоит из Конституции Туркменистана, настоящего Закона и других законов, регулирующих вопросы судопроизводства и правового положения судей в Туркменистане.

 

Статья 3. Задачи судов

 

1. Осуществляя правосудие, суд защищает  права и свободы физических и юридических лиц, охраняемые законом государственные и общественные интересы.

2. Вся деятельность суда направлена на обеспечение законности и правопорядка, охрану прав и свобод, чести и достоинства граждан, устранение причин и условий, способствовавших совершению правонарушений

 

Статья 4. Независимость судей

 

1. Судьи независимы, они подчиняются только закону и руководствуются внутренним убеждением.

В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи никому не подотчётны.

2. Судья никому не обязан давать пояснения по рассмотренному делу или делу, находящемуся в производстве.

Для обеспечения независимости судей тайность совещательной комнаты должна сохраняться при любых обстоятельствах.

3. Проявление неуважения к суду или судье, а также вмешательство в их деятельность недопустимы и влекут ответственность, установленную законом.

4. Независимость и неприкосновенность судей гарантируются законом.

 

Статья 5. Равенство всех перед законом и судом

 

1. Правосудие в Туркменистане осуществляется на основе равенства прав и свобод и состязательности сторон, а также на основе равенства всех перед законом и судом независимо от национальности, расы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии, а равно других обстоятельств, не предусмотренных законами Туркменистана.

2. Стороны, в порядке, установленном законодательством Туркменистана, имеют право на обжалование решений, приговоров и иных постановлений судов Туркменистана.

 

Статья 6. Право граждан на защиту в судебном порядке

 

1. Граждане Туркменистана имеют право на защиту в судебном порядке от неправомерных действий государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, от любых посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, личные и политические права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Туркменистана.

2. Иностранные граждане  и лица без гражданства пользуются правом на защиту в судебном порядке наравне с гражданами Туркменистана в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 7. Осуществление правосудия в точном соответствии с законом

 

Правосудие в Туркменистане осуществляется в точном соответствии с законодательством Туркменистана. В установленных законом случаях суды Туркменистана могут применять и законы других государств.

 

Статья 8. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел

 

За исключением случаев, когда законом разрешено рассмотрение дел единолично судьёй, дела всеми судами и во всех судебных инстанциях рассматриваются коллегиально.

 

Статья 9. Язык, на котором ведётся судебное производство

 

1. Судопроизводство и делопроизводство во всех судах Туркменистана ведётся на государственном языке.

2. Участникам дела, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и заявлять ходатайства, давать объяснения на заседаниях суда, а также обжаловать, получать судебные документы на родном языке либо на любом избранном языке и пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Гласность в деятельности судов

 

1. Разбирательство дел во всех судах - открытое.

2. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается в случаях, предусмотренных законом, с соблюдением всех правил ведения судопроизводства. Принятое судом решение во всех случаях оглашается публично.

 

Статья 11. Презумпция невиновности

 

Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в установленном порядке и установлена  приговором суда, вступившим в законную силу.

 

Статья 12. Обеспечение права на защиту и получение юридической помощи в суде

 

1. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осуждённый и оправданный имеют право на свою защиту.

2. При рассмотрении судами дел юридическую помощь гражданам и организациям оказывают адвокаты, а также другие лица.

3. Порядок оказания юридической помощи, права и обязанности представителей и защитников, участвующих в судебном производстве, определяются законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Участие прокурора при рассмотрении дел в суде

 

Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры участвуют в рассмотрении дел в судах на основаниях и в порядке, которые установлены законом.

 

Раздел II. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

 

ГЛАВА I. СУДЫ ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 14. Суды Туркменистана

 

В Туркменистане действуют Верховный суд Туркменистана, Арбитражный суд Туркменистана, велаятские суды и суды городов с правами велаята, а также этрапские суды и суды городов с правами этрапа.

 

Статья 15. Создание и упразднение судов

 

1. Верховный суд Туркменистана, образованный в соответствии с Конституцией Туркменистана, может быть упразднён только путём внесения изменений в Конституцию Туркменистана

2. Арбитражный суд Туркменистана, велаятские суды и суды городов с правами велаята, а также этрапские суды и суды городов с правами этрапа создаются и упраздняются Президентом Туркменистана.

3. Количество судей и заседателей всех судов Туркменистана определяется Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ЭТРАПСКИЕ СУДЫ И СУДЫ ГОРОДОВ

С ПРАВАМИ ЭТРАПА

 

Статья 16. Образование этрапского суда и суда города c правами этрапа

 

Этрапский суд и суд города с правами этрапа образуется в этрапе, в городе с правами этрапа, а также может создаваться один этрапский, городской суд на этрап и город  и межэтрапский суд.

 

Статья 17. Состав этрапского суда и суда города с правами этрапа

 

1. Этрапский суд и суд города с правами этрапа состоит из председателя суда, судей и заседателей судов.

2. В состав этрапских судов и судов городов с правами этрапа могут вводиться должности заместителя председателя этих судов.

 

Статья 18. Полномочия этрапского суда и суда города с правами этрапа

 

1. Этрапский суд и суд города с правами этрапа является судом первой инстанции. Этрапский суд и суд города с правами этрапа рассматривает все гражданские, уголовные дела, за исключением дел, отнесённых законом к ведению других судов.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана, судьи этрапского суда и суда города с правами этрапа, а также судьи по административному и исполнительному производству рассматривают дела об административных правонарушениях.

3. Этрапский суд и суд города с правами этрапа изучает и обобщает судебную практику, организует исполнение судебных решений, а также осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 19. Председатель этрапского суда и суда города с правами этрапа

 

1. Председатель этрапского суда и суда города с правами этрапа является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи:

1) председательствует в судебных заседаниях, назначает судей в качестве председательствующих в судебных заседаниях, распределяет другие обязанности между судьями;

2) организует работу с заседателями суда;

3) ведёт личный приём, организует работу суда по приёму граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

4) руководит изучением и обобщением судебной практики и ведением судебной статистики;

5) вносит представления в государственные органы, общественные объединения и должностным лицам, а также руководителям предприятий, учреждений, организаций об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений;

6) организует работу судьи по административному и исполнительному производству;

7) организует работу аппарата суда;

8) организует работу по повышению квалификации работников суда, а также уровня правовых знаний заседателей суда;

пункт 9 части первой статьи 19 признан утратившим силу Законом Туркменистана от 26.03.2016 г. № 376-V.

10) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

2. Если в этрапский суд и суд города с правами этрапа назначен один судья, он осуществляет полномочия председателя этрапского суда и суда города с правами этрапа.

 

Статья 20. Заместитель председателя этрапского суда и суда города с правами этрапа

 

1. Заместитель председателя этрапского суда и суда города с правами этрапа является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи:

1) председательствует в судебных заседаниях;

2) по поручению председателя организует работу с заседателями судов;

3) осуществляет личный приём граждан;

4) оказывает помощь в работе судье по административному и исполнительному производству;

5) осуществляет в соответствии с распределением обязанностей руководство определённым участком работы суда;

пункт 6 части первой статьи 20 признан утратившим силу Законом Туркменистана от 26.03.2016 г. № 376-V.

6) по поручению председателя организует работу по пропаганде и разъяснению законодательства Туркменистана.

2. Заместитель председателя этрапского суда и суда города с правами этрапа выполняет по поручению председателя суда отдельные его функции и в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей, выполняет обязанности председателя.

 

Статья 21. Замещение должности временно отсутствующего председателя суда и заместителя  или судьи в этрапских судах и судах городов с правами этрапа

 

1. В случае отсутствия председателя этрапского суда и суда города с правами этрапа и его заместителя исполнение обязанностей председателя временно возлагается на одного из судей этого суда.

2. В случае временного отсутствия судьи этрапского суда и суда города с правами этрапа исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из судей по административному и исполнительному производству этого суда, достигшего 25-летнего возраста.

3. В целях обеспечения надлежащей организации работы нижестоящих судов председатели велаятских судов и судов городов с правами велаята, в случаях отсутствия судьи в этрапском суде и суде города с правами этрапа, вправе временно возложить рассмотрение дел и материалов этих судов на судью другого одноимённого суда.

4. В случаях отсутствия председателя многосоставного этрапского суда и суда города с правами этрапа обязанности председателя выполняют его заместители, а в случаях отсутствия и заместителей временное исполнение обязанностей возлагается на одного из судей этрапского суда и суда города с правами этрапа приказами соответственно председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята.

 

Статья 22. Совет заседателей суда

 

1. При этрапском суде и суде города с правами этрапа образуется совет заседателей суда.

2. Порядок организации деятельности и задачи совета заседателей суда определяются Положением о совете заседателей суда, утверждаемым Председателем Верховного суда Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ВЕЛАЯТСКИЙ СУД И СУД ГОРОДА

С ПРАВАМИ ВЕЛАЯТА

 

Статья 23. Состав велаятского суда и суда города с правами велаята

 

Велаятский суд и суд города с правами велаята состоит из председателя, заместителей председателя, судей и заседателей суда и, кроме случаев рассмотрения дел судьей единолично в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, действует в составе:

1) Президиума суда;

2) судебной коллегии по гражданским делам;

3) судебной коллегии по арбитражным делам (кроме суда г. Ашхабада);

4)судебной коллегии по административным делам;

5) судебной коллегии по уголовным делам.

 

Статья 24. Полномочия велаятского суда и суда города с правами велаята

 

Велаятский суд и суд города с правами велаята:

1) рассматривает в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам;

2) осуществляет надзор за судебной деятельностью этрапских судов и судов городов с правами этрапа, изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику;

3) участвует в подборе и подготовке кандидатов в судьи, повышении квалификации кадров своего суда, а также этрапских судов и судов городов с правами этрапа;

4) организует работу по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан и их приёму в судах, а также исполнение судебных решений;

5) ведёт судебную статистику и организует работу по её ведению в этрапских судах и судах городов с правами этрапа;

6) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Президиум велаятского суда и суда города c правами велаята

 

1. Президиум велаятского суда и суда города с правами велаята образуется в составе председателя, заместителей председателя и судей в количестве, определяемом Президентом Туркменистана. Состав судей, входящих в Президиум велаятского суда и суда города с правами велаята, утверждается Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

2. Прокурор велаята и прокурор города с правами велаята участвует при разбирательстве судебных дел в Президиуме велаятского суда и суда города с правами велаята на основаниях и в порядке, установленными процессуальным законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Полномочия Президиума велаятского суда и суда города с правами велаята

 

Президиум велаятского суда и суда города с правами велаята:

1) в пределах своих полномочий рассматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;

2) утверждает по представлению председателя суда из числа судей составы судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по арбитражным делам, судебной коллегии по административным делам и судебной коллегии по уголовным делам;

3) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики;

4) заслушивает отчёты председателей судебных коллегий о деятельности коллегий;

5) оказывает помощь этрапским судам и судам городов с правами этрапа в правильном применении законодательства Туркменистана;

6) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 27. Порядок работы Президиума велаятского суда и суда города с правами велаята

 

1. Заседания Президиума велаятского суда и суда города с правами велаята проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2. Постановления Президиума принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Президиума, участвующих в голосовании, и подписываются председательствующим.

 

Статья 28. Судебные коллегии велаятского суда и суда города с правами велаята

 

1. Составы судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по арбитражным делам, судебной коллегии по административным делам и судебной коллегии по уголовным делам велаятского суда и суда города с правами велаята утверждаются Президиумом велаятского суда и суда города с правами велаята из числа судей соответствующего суда. Судебными коллегиями руководят заместители председателя суда.

2. Председатель велаятского суда и суда города с правами велаята в необходимых случаях вправе привлекать судей одной коллегии для рассмотрения дел в составе другой коллегии.

 

Статья 29. Полномочия судебных коллегий велаятского суда и суда города с правами велаята

 

1. Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам велаятского суда и суда города с правами велаята рассматривают дела в пределах своих полномочий в качестве суда первой инстанции и в кассационном порядке,  судебная коллегия по арбитражным делам  и судебная коллегия по административным делам этих судов в пределах своих полномочий  рассматривают дела соответственно в качестве суда первой инстанции и в кассационном порядке.

2. Судебные коллегии изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику и осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Председатель велаятского суда и суда города с правами велаята

 

Председатель велаятского суда и суда города с правами велаята является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи:

1) председательствует в заседаниях судебных коллегий;

2) в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Туркменистана, единолично рассматривает дела;

3) вносит в пределах и порядке, установленными  законодательством Туркменистана, заключения на решения, приговоры, определения и постановления по судебным делам, а также утверждает постановления о возбуждении надзорного производства;

4) в случаях и порядке, установленными законодательством Туркменистана, приостанавливает исполнение решений и определений по гражданским делам;

5) руководит организацией работы судебных коллегий и аппарата суда;

6) созывает Президиум суда и председательствует на его заседаниях;

7) распределяет обязанности между заместителями председателя;

8) организует работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда;

9) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, по ведению и анализу судебной статистики;

10) вносит представления должностным лицам предприятия, учреждения, организации об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений;

11) обеспечивает соблюдение работниками суда моральных норм;

12) осуществляет личный приём и организует работу суда по приёму граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

13) организует работу судебных исполнителей;

14) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Заместители председателя велаятского суда и суда города с правами велаята - председатели судебных коллегий

 

1. Заместители председателя велаятского суда и суда города с правами велаята, являясь одновременно председателями судебных коллегий суда и   судьями, выполняя обязанности судьи:

1) образуют составы судей для рассмотрения дел в заседаниях судебных коллегий;

2) председательствуют в заседаниях руководимых ими судебных коллегий или назначают для этого судей;

3) в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, единолично рассматривают дела;

4) осуществляют руководство работой соответствующих судебных коллегий;

5) осуществляют в соответствии с распределением обязанностей руководство работой аппарата суда;

6) представляют Президиуму суда отчёты о деятельности судебных коллегий;

7) осуществляют личный приём граждан;

8) вправе истребовать из этрапских судов и судов городов с правами этрапа судебные дела для изучения и обобщения судебной практики;

9) осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством Туркменистана.

2. В случае отсутствия председателя суда его права и обязанности по его поручению осуществляет один из заместителей председателя суда, а в случаях отсутствия заместителей выполнение обязанностей возлагается на одного из судей велаятского суда и суда города с правами велаята приказом Председателя Верховного суда Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 32. Арбитражный суд Туркменистана

 

1. Арбитражный суд Туркменистана является судебным органом по спорам, вытекающим из экономических правоотношений, отнесённых к его рассмотрению в соответствии с законом, или из правоотношений в сфере управления, отнесённых к его компетенции иными законами.

2. Арбитражный суд Туркменистана рассматривает в соответствии с законодательством Туркменистана дела в качестве суда первой инстанции.

 

Статья 33. Состав Арбитражного суда Туркменистана

 

Арбитражный суд Туркменистана состоит из Председателя и судей Арбитражного суда Туркменистана.

 

Статья 34. Полномочия Арбитражного суда Туркменистана

 

Арбитражный суд Туркменистана:

1) рассматривает споры, вытекающие из экономических правоотношений либо из правоотношений в сфере управления, и иные дела, отнесённые к его компетенции другими законами, и принимает по ним решение;

2) рассматривает дела о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) изучает и обобщает практику применения судом законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

4) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

5) организует работу по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан и их приёму в судах, а также исполнение судебных решений;

6) ведёт и анализирует судебную статистику по арбитражным делам;

7) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Туркменистана;

8) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 35. Председатель Арбитражного суда Туркменистана

 

1. Председатель Арбитражного суда Туркменистана является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи :

1) организует деятельность Арбитражного суда Туркменистана;

2) руководит аппаратом Арбитражного суда Туркменистана, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Арбитражного суда Туркменистана;

3) организует деятельность по повышению квалификации судей и работников аппарата Арбитражного суда Туркменистана;

4) организует работу по изучению и обобщению арбитражной практики, по ведению и анализу статистики арбитражных дел;

5) представляет Арбитражный суд Туркменистана в отношениях с государственными, общественными и иными органами;

6) организует работу судебного исполнителя;

7) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему настоящим Законом.

2. Председатель Арбитражного суда Туркменистана издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности Арбитражного суда Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ВЕРХОВНЫЙ СУД ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 36. Верховный суд Туркменистана

 

1. Верховный суд Туркменистана является высшим судебным органом.

2. Верховный суд Туркменистана осуществляет судебный надзор за рассмотрением гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, и исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 37. Состав Верховного суда Туркменистана

 

Верховный суд Туркменистана состоит из Председателя, заместителей Председателя, судей, заседателей суда и, кроме предусмотренных законом случаев рассмотрения дел судьей единолично, действует в составе:

1) Пленума Верховного суда;

2) Президиума Верховного суда;

3) Судебной коллегии по гражданским делам;

4) Судебной коллегии по арбитражным делам;

5) Судебной коллегии по административным делам;

6) Судебной коллегии по уголовным делам.

 

Статья 38. Полномочия Верховного суда Туркменистана

 

Верховный суд Туркменистана:

1) в пределах своих полномочий рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам;

2) в пределах своих полномочий рассматривает арбитражные дела в кассационном и надзорном порядке;

3) изучает и обобщает судебную и арбитражную практику, организует работу по ведению судебной статистики и исполнению судебных решений, анализирует и обобщает статистические данные, даёт руководящие разъяснения судам по вопросам применения законодательства Туркменистана, возникающим при рассмотрении судебных дел;

4) контролирует выполнение судами руководящих разъяснений Пленума Верховного суда Туркменистана;

5) разрешает в пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из международных договоров Туркменистана;

6) разрабатывает предложения по структурным вопросам судов для внесения Председателем Верховного суда Туркменистана на рассмотрение Президента Туркменистана;

7) осуществляет подбор и подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации кадров судов;

8) организует работу по материально-техническому обеспечению судов и созданию надлежащих условий для их деятельности;

9) контролирует работу по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан и их приёму в судах;

10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на обеспечение независимости судей;

11) осуществляет организационное обеспечение деятельности судов;

12) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Пленум Верховного суда Туркменистана

 

1. Пленум Верховного суда Туркменистана действует в составе Председателя Верховного суда Туркменистана, заместителей Председателя Верховного суда Туркменистана и судей Верховного суда Туркменистана.

2. Генеральный прокурор Туркменистана участвует в заседаниях Пленума Верховного суда Туркменистана на основаниях и в порядке, установленными законодательством Туркменистана.

3. В заседаниях Пленума, не связанных с рассмотрением судебных дел, по приглашению Председателя Верховного суда Туркменистана могут участвовать судьи нижестоящих судов, представители министерств и других государственных органов, научных учреждений и общественных объединений.

 

Статья 40. Полномочия Пленума Верховного суда Туркменистана

 

Пленум Верховного суда Туркменистана:

1) в пределах своих полномочий рассматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, при участии не менее двух третей его состава;

2) рассматривает материалы обобщения судебной практики и судебной статистики, а также представления Генерального прокурора Туркменистана, предложения конференций судей и даёт руководящие разъяснения судам по применению законодательства Туркменистана, заслушивает сообщения председателей Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята, этрапских судов и судов городов с правами этрапа о судебной практике по применению законодательства Туркменистана;

3) утверждает по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана состав судебных коллегий и секретаря Пленума Верховного суда Туркменистана из числа судей Верховного суда Туркменистана;

4) утверждает по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана состав Научно-консультативного совета при Верховном суде Туркменистана;

5) избирает Квалификационную коллегию судей Верховного суда Туркменистана, её председателя и заместителя председателя;

6) заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного суда Туркменистана;

7) заслушивает отчёты председателей судебных коллегий Верховного суда Туркменистана об их деятельности;

8) рассматривает представления Председателя Верховного суда Туркменистана о несоответствии руководящих разъяснений Пленума Верховного суда Туркменистана законодательству Туркменистана;

9) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 41. Рассмотрение Пленумом Верховного суда Туркменистана вопросов, не связанных с разрешением судебных дел

 

1. Вопросы, не связанные с разрешением судебных дел, внесённые в соответствии с настоящим Законом на рассмотрение Пленума Председателем Верховного суда Туркменистана или Генеральным прокурором Туркменистана, рассматриваются соответственно по их докладам или докладам уполномоченных ими лиц. При этом по вопросам, внесённым на рассмотрение Пленума Председателем Верховного суда Туркменистана, Генеральный прокурор Туркменистана даёт заключение. В обсуждении этих вопросов могут участвовать также лица, приглашённые на заседание Пленума Верховного суда Туркменистана.

2. Для подготовки проекта Постановления, содержащего руководящие разъяснения, Пленум в необходимых случаях образует редакционную коллегию из числа членов Пленума и приглашенных лиц.

3. Руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Туркменистана обязательны для судов, а также других учреждений и должностных лиц, применяющих закон, по которому даны разъяснения.

 

Статья 42. Порядок работы Пленума Верховного суда Туркменистана

 

1. Пленум Верховного суда Туркменистана созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. О времени созыва Пленума и вопросах, вносимых на его рассмотрение, члены Пленума, Генеральный прокурор Туркменистана уведомляются не позднее чем за пятнадцать дней до заседания.

2. Проекты постановлений Пленума и копии протестов или заключений по судебным делам направляются членам Пленума, Генеральному прокурору Туркменистана не позднее чем за десять дней до заседания.

3. Постановления Пленума Верховного суда Туркменистана принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Пленума, участвующих в голосовании.

4. Постановления Пленума подписываются Председателем Верховного суда Туркменистана и секретарём Пленума.

5. Секретарь Пленума Верховного суда Туркменистана выполняет работу по подготовке заседаний Пленума, обеспечивает ведение протокола и осуществляет действия, необходимые для исполнения постановлений, принятых Пленумом.

 

Статья 43. Президиум Верховного суда Туркменистана

 

1. Президиум Верховного суда Туркменистана образуется в составе Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного суда Туркменистана в количестве, определяемом Президентом Туркменистана. Состав судей, входящих в Президиум Верховного суда Туркменистана, утверждается Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

2. Генеральный прокурор Туркменистана либо его заместитель участвует при рассмотрении судебных дел в заседаниях Президиума Верховного суда Туркменистана на основаниях и в порядке, установленными процессуальным законодательством Туркменистана.  

3. Постановления Президиума принимаются большинством голосов членов Президиума, участвующих в голосовании, и подписываются председательствующим.

 

Статья 44. Полномочия Президиума Верховного суда Туркменистана

 

Президиум Верховного суда Туркменистана:

1) рассматривает кассационные жалобы и представления на приговоры, решения, определения и постановления Верховного суда Туркменистана;

2) в пределах своих полномочий рассматривает уголовные, административные, гражданские и арбитражные дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;

3) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной статистики;

4) рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий и аппарата Верховного суда Туркменистана;

5) рассматривает вопросы организационного обеспечения деятельности судов;

6) рассматривает и решает вопросы об оказании помощи нижестоящим судам в правильном применении законодательства Туркменистана;

7) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 45. Судебные коллегии Верховного суда Туркменистана

 

1. Судебные коллегии по гражданским делам, по арбитражным делам, по административным делам и  по уголовным делам Верховного суда Туркменистана утверждаются Пленумом Верховного суда Туркменистана из числа судей Верховного суда Туркменистана. Судебными коллегиями руководят заместители Председателя Верховного суда Туркменистана.

2. Судебные коллегии Верховного суда Туркменистана рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

3. Судебные коллегии изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику и осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством Туркменистана.

4. Председатель Верховного суда Туркменистана в необходимых случаях вправе привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.

 

Статья 46. Полномочия судебных коллегий Верховного суда Туркменистана

 

Судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по арбитражным делам, судебная коллегия по административным делам и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Туркменистана:

1) рассматривают соответственно в качестве суда первой инстанции гражданские и уголовные дела;

2) рассматривают соответственно в кассационном порядке гражданские, арбитражные и уголовные дела по кассационным, частным жалобам, представлениям и протестам;

3) рассматривают в порядке надзора гражданские, арбитражные, административные и уголовные дела по протестам;

4) рассматривают заявления лиц, участвовавших в деле, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам своих решений, вынесенных по первой инстанции, решений Арбитражного суда Туркменистана, а также определений по гражданским делам кассационной или надзорной инстанции велаятских судов и судов городов с правами велаята, по которым изменено решение суда первой инстанции или вынесено новое решение;

5) рассматривают уголовные, гражданские, арбитражные дела и административные дела по вновь открывшимся обстоятельствам, по заключениям прокурора соответственно на постановления, приговоры, решения или определения, вынесенные Арбитражным судом Туркменистана, велаятскими судами и судами городов с правами велаята;

6) решают вопрос о возможности применения судами процессуального законодательства других государств при выполнении в соответствии с международными договорами Туркменистана поручений судов других государств о производстве отдельных процессуальных действий;

7) разрешают иные вопросы, отнесённые законом к их компетенции.

 

Статья 47. Председатель Верховного суда Туркменистана

 

Председатель Верховного суда Туркменистана является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи:

1) организует и руководит работой Верховного суда Туркменистана и нижестоящих судов;

2) вносит в пределах своих полномочий и в порядке, установленном законом, протесты на постановления по судебным делам;

3) рассматривает дела или участвует в рассмотрении дел в порядке, установленном процессуальным законодательством Туркменистана;

4) в случаях и порядке, которые установлены законом, вправе приостановить исполнение решений, приговоров, определений и постановлений по судебным делам;

5) вносит предложения Президенту Туркменистана по вопросам организации деятельности судов;

6) вносит представление Президенту Туркменистана о назначении на должность и освобождении от должности судей судов Туркменистана;

7) осуществляет подбор и подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации кадров судов;

8) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики;

9) вносит представления в государственные органы, организациям, предприятиям, общественным объединениям и должностным лицам об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений закона, правонарушений, а также организует работу по контролю за выполнением руководящих разъяснений Пленума Верховного суда Туркменистана и вносит материалы на рассмотрение Пленума;

10) созывает Пленум Верховного суда Туркменистана и вносит на рассмотрение Пленума вопросы, требующие его решения, председательствует на заседаниях Пленума;

11) созывает Президиум Верховного суда Туркменистана и вносит на рассмотрение Президиума вопросы, требующие его решения, председательствует на заседаниях Президиума;

12) может председательствовать в заседаниях судебных коллегий Верховного суда Туркменистана при рассмотрении любого дела;

13) во исполнение законодательной инициативы Верховного суда Туркменистана представляет в Меджлис Туркменистана проекты законов;

14) вносит в Пленум Верховного суда Туркменистана представления о несоответствии руководящих разъяснений Пленума Верховного суда Туркменистана законодательству Туркменистана, а в случае отклонения представления Пленумом Верховного суда Туркменистана вносит представления в Меджлис Туркменистана;

15) распределяет обязанности между заместителями Председателя Верховного суда Туркменистана;

16) руководит организацией деятельности судебных коллегий, судебных исполнителей и работой аппарата Верховного суда Туркменистана;

17) с целью обеспечения своевременного и законного рассмотрения дел путём регулирования нагрузки нижестоящих судов, вправе возложить на судей велаятских судов и судов городов с правами велаята, а также этрапских судов и судов городов с правами этрапа обязанность рассматривать дела и материалы одноимённых судов;

18) осуществляет личный приём и организует работу суда по приёму граждан и рассмотрению их предложений, заявлений и жалоб;

19) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством Туркменистана.

 

Статья 48. Заместители Председателя Верховного суда Туркменистана – председатели судебных коллегий

 

1. Заместители Председателя Верховного суда Туркменистана являются судьями и одновременно с исполнением обязанностей судьи:

1) рассматривают дела или участвуют в рассмотрении дел в порядке, установленном процессуальным законодательством Туркменистана, а также председательствуют в заседаниях руководимых ими судебных коллегий или назначают для этого судей Верховного суда;

2) по поручению Председателя Верховного суда Туркменистана председательствуют в заседаниях Президиума Верховного суда Туркменистана;

3) вносит в пределах своих полномочий и в порядке,  установленном законом, протесты на постановления по судебным делам;

4) в случаях и порядке, которые установлены законом, вправе приостановить исполнение решений, приговоров, определений и постановлений по судебным делам;

5) образуют составы суда для рассмотрения дел в заседаниях судебных коллегий, руководство которыми они осуществляют;

6) руководят работой закреплённых за ними судебных коллегий;

7) представляют Пленуму Верховного суда Туркменистана отчёты о деятельности коллегий, руководство которыми они осуществляют;

8) вправе истребовать судебные дела для изучения и обобщения судебной практики;

9) в соответствии с распределением обязанностей руководят работой структурных подразделений аппарата Верховного суда Туркменистана;

10) контролируют работу по организации деятельности судов;

11) организуют работу по повышению квалификации судей соответствующей судебной коллегии;

12) осуществляют личный приём граждан;

13) осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством Туркменистана.

2. В случае отсутствия Председателя Верховного суда Туркменистана по его поручению полномочия Председателя исполняет один из заместителей Председателя.

 

Статья 49. Периодическое издание Верховного суда Туркменистана

 

1. Верховный суд Туркменистана издаёт юридический журнал периодичностью не менее двух номеров в год, в котором публикуются официальные материалы Верховного суда Туркменистана и других правоохранительных органов, а также научные, дискуссионные, популярные и иные материалы.

2. Положение о журнале Верховного суда Туркменистана утверждается Президентом Туркменистана.

 

Раздел III. СТАТУС СУДЬИ И ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 50. Судьи и заседатели судов

 

1. Судьями и заседателями судов могут быть граждане Туркменистана, соответственно назначенные или избранные в порядке, установленном законами Туркменистана, в Верховный суд Туркменистана, велаятские суды и суды городов с правами велаята, а также этрапские суды и суды городов с правами этрапа.

2. Заседатели судов при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.

3. Судьёй Арбитражного суда Туркменистана может быть гражданин Туркменистана, назначенный на должность в порядке, определённом законом.

 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЬИ И ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ

 

Статья 51. Обеспечение независимости судьи

 

Независимость судьи обеспечивается:

1) материальным и социальным обеспечением, соответствующим его высокому статусу;

2) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;

3) запретом под угрозой уголовной и административной ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;

4) установленным порядком приостановления и прекращения полномочий;

5) неприкосновенностью;

6) нахождением под особой защитой государства членов его семьи и  имущества.

 

Статья 52. Ответственность за неуважение к суду

 

Проявление неуважения к суду со стороны участвующих в деле лиц или граждан, присутствующих в судебном заседании, а равно совершение кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 53. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи

 

1. Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется в соответствии с законами Туркменистана.

2. Судья не обязан давать какие-либо объяснения по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях, предусмотренных процессуальным законом.

 

Статья 54. Назначение и срок полномочий судьи

 

В соответствии с Конституцией Туркменистана судьи всех судов назначаются Президентом Туркменистана. Срок полномочий судей - пять лет. Если срок полномочий судьи истекает в период рассмотрения им судебного дела, его полномочия сохраняются до окончания разбирательства дела.

 

Статья 55. Приостановление полномочий судьи

 

Полномочия судьи приостанавливаются решением Квалификационной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований:

1) признание судьи решением суда безвестно отсутствующим;

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;

3) участие судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в депутаты Меджлиса Туркменистана или члены других выборных органов.

 

Статья 56. Прекращение полномочий судьи

 

Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:

1) окончание срока полномочий;

2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять полномочия;

3) письменное заявление о прекращении его полномочий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам;

4) прекращение гражданства Туркменистана;

5) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи;

6) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда либо судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера;

7) вступление в законную силу решения суда об ограничении его дееспособности или признании его недееспособным;

8) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

 

Статья 57. Неприкосновенность судьи и заседателя суда

 

1. В отношении судьи не может быть возбуждено уголовное дело, а также он не может быть  арестован без согласия Президента Туркменистана.  Неприкосновенность судьи имеет отношение к его личности, собственности, жилью, где он проживает и работает, служебному и личному транспорту и другому имуществу.

Указанные гарантии имеют отношение к заседателю суда во время выполнения им обязанностей заседателя в суде.

2. Не допускаются задержание, привод судьи, а также заседателя суда при исполнении им обязанностей заседателя в суде или применение в отношении них мер административного взыскания.

3. Уголовное дело в отношении судьи или заседателя суда может быть возбуждено только Генеральным прокурором Туркменистана. Одновременно с этим решается вопрос о приостановлении полномочий судьи или заседателя суда.

4. Уголовные дела в отношении судьи подсудны Верховному суду Туркменистана, а в отношении заседателя суда – велаятскому суду или суду города с правами велаята.

 

Статья 58. Гарантии трудовых прав заседателя суда

 

Увольнение заседателя суда в период его полномочий по инициативе работодателя допускается, помимо соблюдения общего порядка, только с согласия соответственно трудового коллектива, избравшего заседателя суда, либо органа, назначившего его.

 

ГЛАВА III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ, ВЫБОРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ

 

Статья 59. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и заседателям судов

 

1. Судьёй этрапского суда и суда города с правами этрапа может быть назначен гражданин Туркменистана, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет и прошедший квалификационный экзамен.

2. Судьёй вышестоящих судов и Арбитражного суда Туркменистана может быть назначен гражданин Туркменистана, достигший 30-летнего возраста, имеющий стаж работы   не менее двух лет в качестве судьи и прошедший квалификационный экзамен.

3. Заседателем суда может быть избран или назначен гражданин Туркменистана, достигший 25-летнего возраста.

 

Статья 60. Кандидаты в судьи

 

1. Подбор кандидатов в судьи Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята, а также этрапских судов и судов городов с правами этрапа осуществляется Верховным судом Туркменистана соответственно по представлениям председателей Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята, Председателя Верховного суда Туркменистана на основании заключения Квалификационной коллегии судей.

2. Лица, впервые рекомендуемые кандидатами в судьи, проходят профессиональную подготовку в случаях и порядке, которые определяются Верховным судом Туркменистана.

 

Статья 61. Порядок назначения судей

 

1. Председатель Верховного суда Туркменистана назначается Президентом Туркменистана с согласия Меджлиса Туркменистана.

2. Заместители Председателя и судьи Верховного суда Туркменистана, Председатель и судьи Арбитражного суда Туркменистана, председатели велаятских судов и судов городов с правами велаята, а также этрапских судов и судов городов с правами этрапа, их заместители и судьи этих судов назначаются Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

3. По истечении срока полномочий судьи, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Закона, и в соответствии с результатами аттестации, проводимой Квалификационными коллегиями судей, он вновь представляется к назначению судьёй.

 

Статья 62. Порядок выборов и назначения заседателей судов. Срок полномочий заседателей судов

 

1. Заседатели судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа избираются на собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым голосованием. Проведение выборов заседателей судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа организуют хякимы этрапов и городов с правами этрапа.

2. Собрание считается правомочным при участии в нём большинства граждан по месту работы и жительства.

3. Избранными заседателями судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа считаются лица, получившие более половины голосов граждан, участвовавших в собрании.

4. На собрании избирается президиум собрания и ведётся протокол, который подписывается всем составом президиума. Протокол собрания пересылается в хякимлик соответствующего этрапа и города с правами этрапа.

5. Хякимлики на основании протоколов собраний уточняют результаты выборов заседателей судов, утверждают их список, который затем пересылают в суд соответствующего этрапа или города с правами этрапа.

6. Заседатели велаятских судов и судов городов с правами велаята назначаются хякимами велаятов и городов с правами велаята. Заседатели Верховного суда Туркменистана назначаются Президентом Туркменистана.

7. Выдвижение кандидатов в заседатели судов велаятских судов и судов городов с правами велаята и Верховного суда Туркменистана осуществляют трудовые коллективы или собрания граждан по месту жительства.

8. Организационные мероприятия по выдвижению заседателей судов осуществляются соответственно хякимликами и Верховным судом Туркменистана.

9. Срок полномочий заседателей судов - пять лет. Если этот срок истекает в период рассмотрения судебного дела, их полномочия сохраняются до окончания разбирательства дела.

10. Заседатели судов призываются к исполнению обязанностей в суде в порядке очерёдности не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда продление этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение судебного дела, начатого с их участием.

 

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ И ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ

 

Статья 63. Права судьи и заседателей судов

 

1. Судья и заседатели судов обладают властными полномочиями, необходимыми для осуществления правосудия. Эти полномочия определяются законодательством Туркменистана.

2. Судьи  имеют следующие права:

1) требовать от должностных лиц и граждан исполнение постановлений суда, вынесенных в связи с обязанностями, возложенными на них законом;

2) вносить представления должностным лицам предприятия, учреждения, организации об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений;

3) запрашивать информацию от предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и общественных объединений.

3. Предприятия, организации, учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования и распоряжения судьи, связанные с осуществлением судебной деятельности, своевременно отвечать на их представления и запросы.

4. Судья может вносить на обсуждение конференции судей, а также непосредственно в Верховный суд Туркменистана запрос о даче руководящих разъяснений по вопросам применения законодательства Туркменистана.

 

Статья 64. Обязанности судьи и заседателей судов

 

1. Судья и заседатели судов при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных дел и дел об административных правонарушениях обязаны точно исполнять требования законов, обеспечивать охрану прав и свобод граждан, их чести и достоинства, охраняемых законом государственных и общественных интересов, высокую культуру и воспитательное воздействие судебной деятельности, быть справедливыми и гуманными.

2. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.

3. Судья предварительно обязан  ознакомить заседателей судов с делами, подлежащими рассмотрению, законодательством Туркменистана и практикой его применения, оказывать иную помощь в осуществлении их полномочий.

4. Судьи и заседатели судов не вправе разглашать тайну совещания судей и сведения, полученные при проведении закрытых судебных заседаний.

5. Заседатели судов обязаны своевременно являться в суд для выполнения функций по осуществлению правосудия. Вызов заседателя суда в суд обязателен для администрации предприятия, организации, учреждения, где работает или учится заседатель суда.

 

Статья 641. Кодекс судейской этики

 

1. Кодекс судейской этики является актом конференции судей, который основывается на общепризнанных моральных принципах и правилах общества и государства. Кодекс судейской этики устанавливает для каждого судьи обязательные правила поведения при ведении профессиональной деятельности по осуществлению правосудия.

2. Кодекс судейской этики утверждается на конференции  судей Туркменистана.

 

ГЛАВА V. КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА,

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

 

Статья 65. Конференции судей Туркменистана

 

1. В Туркменистане ежегодно созывается конференция судей Туркменистана.

2. Конференция судей Туркменистана созывается по предложению велаятских судов и судов городов с правами велаята и Арбитражного суда Туркменистана или по инициативе Верховного суда Туркменистана.

3. Конференции судей Туркменистана созываются, как правило, в первом квартале каждого года.

4. При необходимости могут созываться внеочередные конференции. Такие конференции созываются по инициативе Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята или по инициативе не менее одной трети состава всех судей, работающих соответственно в Арбитражном суде Туркменистана, велаятских судах и судах городов с правами велаята, или по инициативе Верховного суда Туркменистана.

5. Дата созыва конференции судей Туркменистана и её повестка дня объявляются не позднее чем за один месяц до конференции.

6. Конференция судей Туркменистана:

1) обсуждает возникшие в судебной практике вопросы применения законодательства Туркменистана;

2) содействует совершенствованию судебной системы и судебного производства;

3) рассматривает вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов судей, и принимает меры по поиску законного решения этих вопросов;

31) утверждает Кодекс судейской этики;

4) обращается в необходимых случаях в Верховный суд Туркменистана с предложениями о даче руководящих разъяснений Пленумом Верховного суда Туркменистана по тем или иным вопросам судебной практики и применения норм законодательства;

5) принимает решения по обсуждаемым вопросам.

7. В конференции судей Туркменистана принимают участие судьи Верховного суда Туркменистана и Арбитражного суда Туркменистана. От каждого велаятского суда и судов города с правами велаята их Президиумами избираются трое  судей, от  их этрапских и городских с правами этрапа судов на общих собраниях этих судов избираются семеро судей.  

8. Конференция судей считается правомочной при участии в ней не менее двух третей от состава избранных судей.

9. Конференция судей избирает рабочий президиум конференции и определяет его численный состав.

10. Президиум конференции избирает председателя и секретаря, который ведёт протокол конференции.

11. Все рассматриваемые на конференции вопросы решаются большинством голосов судей, участвующих в её работе.

12. Материально-техническое обеспечение работы конференции судей осуществляется велаятскими судами, судами городов с правами велаята и Верховным судом Туркменистана.

13. Проведение в жизнь решений, принятых конференцией судей, осуществляется созывающими конференцию органами в пределах их компетенции.

14. Конференции судей велаятского суда и судов городов с правами велаята  созываются Верховным судом Туркменистана, велаятскими судами и судами городов с правами велаята.  Конференции судей велаятского суда и судов городов с правами велаята осуществляют полномочия, предусмотренные  пунктами 1, 2 и 5 части шестой настоящей статьи.

 

Статья 66. Квалификационные коллегии судей

 

1. Квалификационные коллегии судей создаются в целях укомплектования судебных органов высококвалифицированными кадрами и усиления гарантий независимости судей.

2. В Туркменистане создаются Квалификационные коллегии судей Верховного суда Туркменистана, судей велаятских судов и судов городов с правами велаята.

 

Статья 67. Порядок избрания Квалификационных коллегий судей

 

1. Квалификационные коллегии судей избираются сроком на пять лет открытым или тайным голосованием.

2. Квалификационная коллегия судей Верховного суда Туркменистана избирается из числа судей Верховного суда Туркменистана Пленумом Верховного суда Туркменистана.

3. Квалификационные коллегии судей в велаятских судах и судах городов с правами велаята избираются из числа судей велаятских судов и судов городов с правами велаята, этрапских судов и судов городов с правами этрапа конференциями судей этих судов.

4. Председатель квалификационной коллегии судей, его заместитель избираются соответственно Пленумом Верховного суда Туркменистана и конференцией судей открытым или тайным голосованием.

5. Квалификационные коллегии судей избираются в составе не менее пяти человек. Конкретный количественный состав данной коллегии определяется при её избрании.

6. Председатели судов и их заместители, за исключением председателей и заместителей председателей этрапских судов и судов городов с правами этрапа, в состав Квалификационных коллегий не входят.

 

Статья 68. Полномочия квалификационных коллегий судей судов Туркменистана

 

1. Квалификационные коллегии судей:

1) оценивают подготовленность к судебной работе каждого кандидата, впервые выдвигаемого в судьи, судьи по административному и исполнительному производству, и проводят квалификационную аттестацию кандидатов в судьи;

2) дают заключения о возможности выдвижения кандидата в судьи, судьи по административному и исполнительному производству или в судьи вышестоящих судов;

3) проводят квалификационную аттестацию судьи и судьи по административному и исполнительному производству;

4) дают заключения по вопросу об отзыве судьи и судьи по административному и исполнительному производству, а также о приостановлении их полномочий;

5) рассматривают вопрос о дисциплинарной ответственности судьи и судьи по административному и исполнительному производству.

2. Квалификационная коллегия судей Верховного суда Туркменистана рассматривает также жалобы судей и представления лиц, возбудивших дисциплинарное дело, на решения нижестоящих Квалификационных коллегий по вопросам об отзыве и дисциплинарной ответственности судьи.

3. Решения Квалификационной коллегии, кроме решений по вопросам, связанным с отзывом и привлечением к дисциплинарной ответственности судьи, судьи по административному и исполнительному производству, обжалованию не подлежат, но могут быть пересмотрены по мотивированному представлению Председателя Верховного суда Туркменистана в недельный срок.

 

Статья 69. Организация деятельности квалификационных коллегий судей

 

1. Квалификационная коллегия судей при осуществлении возложенных на неё полномочий правомочна при наличии в её составе не менее половины членов коллегии.

2. Судьи, входящие в состав Квалификационной коллегии, освобождаются от выполнения их служебных обязанностей на время работы коллегии с сохранением заработной платы.

3. Председатель Квалификационной коллегии определяет время и место проведения заседания и вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии. О проведении заседания и вопросах, подлежащих рассмотрению, председатель Квалификационной коллегии оповещает членов Квалификационной коллегии, кандидатов в судьи или судей, кандидатуры которых подлежат рассмотрению, а также судью и судью по административному и исполнительному производству, которые подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности, и других заинтересованных лиц.

4. Подготовка заседания Квалификационной коллегии (истребование необходимых материалов, проведение собеседования и так далее) обеспечивается председателем Квалификационной коллегии либо по его поручению другими членами Квалификационной коллегии.

5. Заседание Квалификационной коллегии судей должно быть проведено в месячный срок со дня поступления в коллегию соответствующего представления, а по вопросу о дисциплинарной ответственности судьи и судьи по административному и исполнительному производству - не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени служебной проверки или отсутствия судьи и судьи по административному и исполнительному производству на работе по уважительной причине, но не позднее одного года со дня его совершения.

6. Председательствующий объявляет об открытии заседания и состав Квалификационной коллегии. Отдельным членам Квалификационной коллегии или всему её составу может быть заявлен отвод. Вопрос об отводе подлежит рассмотрению составом коллегии.

7. При неявке судьи на заседание коллегии без уважительных причин заседание может быть проведено в его отсутствие.

8. В заседании Квалификационной коллегии могут принимать участие руководители судов, внёсшие представление, и другие лица.

9. Рассмотрение внесённых на заседание коллегии вопросов начинается с доклада председательствующего или одного из членов коллегии, проводившего предварительное изучение представленных документов и материалов. Затем заслушиваются лица, приглашённые на заседание коллегии, рассматриваются необходимые документы и материалы. В ходе заседания коллегии судья и судья по административному и исполнительному производству имеют право давать дополнительные пояснения. На заседании коллегии одним из её членов ведётся протокол, который подписывается председательствующим и членом коллегии, который его составлял.

10. Решение Квалификационной коллегии судей принимается большинством голосов. Голосование проводится в отсутствие лица, вопрос о котором рассматривается, и других приглашённых лиц. При несогласии с принятым по делу решением член коллегии, оставшийся в меньшинстве, подписывает решение коллегии и излагает своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к делу. Заключение и решение излагаются в письменном виде с приведением соответствующих мотивов, подписываются председательствующим, членами коллегии и оглашаются.

11. В решении Квалификационной коллегии судей должны быть указаны: наименование коллегии, её состав, время и место рассмотрения дела, фамилия, имя, отчество и должность судьи, судьи по административному и исполнительному производству, должность и фамилия, инициалы лица, обратившегося с представлением, обстоятельства дела, объяснение судьи, судьи по административному и исполнительному производству, лица, обратившегося с представлением, или его представителя, сведения, характеризующие личность судьи, судьи по административному и исполнительному производству, мотивировка принятого решения по делам о дисциплинарной ответственности судьи, о назначении дисциплинарного взыскания или основания прекращения дисциплинарного дела, а также порядок обжалования решения.

12. Копия решения или заключение Квалификационной коллегии судей в трёхдневный срок направляется судье, судье по административному и исполнительному производству и ответственному должностному лицу, обратившемуся с представлением в Квалификационную коллегию судей.

13. Копия заключения или решения Квалификационной коллегии судей приобщается к личному делу судьи, судьи по административному и исполнительному производству.

14. Материально-техническое обеспечение работы Квалификационных коллегий судей возлагается соответственно на Верховный суд Туркменистана, велаятские суды и суды городов с правами велаята.

 

Статья 70. Отчётность Квалификационных коллегий судей

 

Квалификационная коллегия судей Верховного суда Туркменистана отчитывается о своей работе перед Пленумом Верховного суда Туркменистана, а Квалификационные коллегии судей велаятских судов и судов городов с правами велаята - перед избравшими их конференциями один раз в два с половиной года, а также по окончании срока полномочий.

 

Статья 71. Квалификационная аттестация судей

 

1. Квалификационная аттестация судей проводится в целях улучшения качественного состава судей, оценки и стимулирования роста их профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности, обеспечение охраны общественных интересов, прав граждан и юридических лиц.

2. Квалификационная аттестация судей проводится квалификационными коллегиями судей.

3. Квалификационная аттестация проводится:

1) в отношении судьи Верховного суда Туркменистана (кроме заместителей Председателя Верховного суда Туркменистана), Председателя и судьи Арбитражного суда Туркменистана, председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята и их заместителей – квалификационной коллегией судей Верховного суда Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана;

2) в отношении судьи велаятского суда и суда города с правами велаята, а также судьи и судьи по административному и исполнительному производству этрапского суда и судов городов с правами этрапа - соответствующими Квалификационными коллегиями судей велаятских судов и судов городов с правами велаята по представлению председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята;

4. Квалификационный экзамен в целях проверки подготовленности кандидата к судебной работе включает ответы на устные вопросы, решение практических задач, собеседование.

5. В зависимости от уровня профессиональных знаний, стажа и опыта работы судьи и судьи по административному и исполнительному производству Квалификационная коллегия судей принимает одно из следующих решений:

1) о присвоении судье, судье по административному и исполнительному производству квалификационного класса;

2) о присвоении судье более высокого квалификационного класса;

3) об оставлении или о понижении судьи, судьи по административному и исполнительному производству в ранее присвоенном ему квалификационном классе.

6. Квалификационная коллегия судей вправе вносить рекомендации о поощрении судьи, предложения о необходимости повышения профессиональной квалификации и устранения недостатков в осуществлении судьёй его обязанностей.

7. Кандидат, не сдавший квалификационный экзамен, может экзаменоваться повторно не ранее чем через 6 месяцев.

 

Статья 72. Квалификационные классы судей судов Туркменистана

 

1. Для судей судов Туркменистана устанавливаются шесть квалификационных классов:

1) высший квалификационный класс;

2) первый квалификационный класс;

3) второй квалификационный класс;

4) третий квалификационный класс;

5) четвёртый квалификационный класс;

6) пятый квалификационный класс.

2. Квалификационные классы присваиваются:

1) судье Верховного суда Туркменистана – высший квалификационный класс, первый квалификационный класс и второй квалификационный класс;

2) судье Арбитражного суда Туркменистана – первый квалификационный класс, второй квалификационный класс и третий квалификационный класс;

3) судье велаятского суда и суда города с правами велаята –первый квалификационный класс, второй квалификационный класс, третий квалификационный класс и четвёртый квалификационный класс;

4) судье этрапского суда и суда города с правами этрапа –второй  квалификационный класс, третий квалификационный класс, четвёртый квалификационный класс и пятый квалификационный класс;

5) судье по административному и исполнительному производству этрапского суда и суда города с правами этрапа – четвёртый  квалификационный класс и пятый квалификационный класс.

3. Присвоение и понижение квалификационных классов судьям осуществляется Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

4. Впервые назначаемым судьям, судьям по административному и исполнительному производству пятый квалификационный класс присваивается при их назначении на эту должность.

5. Сроки пребывания в каждом квалификационном классе составляют:

1) в пятом квалификационном классе - 3 года;

2) в четвёртом квалификационном классе - 5 лет;

3) в третьем квалификационном классе - 5 лет;

4) во втором квалификационном классе - 5 лет.

6. Сроки пребывания в первом и высшем квалификационном классе не устанавливаются.

7. Допускается присвоение квалификационного класса высококвалифицированным судьям с учётом опыта работы вне зависимости от класса, предусмотренного по занимаемой должности, а также без соблюдения последовательности.

8. Лишение судьи и судьи по административному и исполнительному производству квалификационного класса может иметь место за нарушение законности или совершение порочащего поступка, несовместимого с их высоким званием, а также на основании обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении них и вступившего в законную силу.

9. Лишение квалификационных классов производится Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

10. Квалификационные классы, присвоенные судьям во время их работы в качестве судьи, сохраняются в случаях, когда они работают в судебных органах.

11. Период исполнения соответствующих полномочий в связи с избранием судьи депутатом Меджлиса Туркменистана, на должность Омбудсмена или его заместителя или его назначением актом Президента Туркменистана на другую должность в случае его последующей работы в органах судебной системы засчитывается в общий трудовой стаж и стаж, дающий право на присвоение очередного квалификационного класса.

12. Судьям и другим работникам суда, имеющим квалификационные классы, устанавливаются доплаты к должностным окладам за квалификацию.

 

ГЛАВА VI. ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ДОСРОЧНОЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ СУДЬИ И ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ

 

Статья 73. Лишение полномочий и досрочное освобождение судьи и заседателей судов

 

1. Судьи и заседатели судов могут быть досрочно лишены своих полномочий за нарушение законности или совершение порочащего поступка, несовместимого с их высоким званием, а также на основании обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении них и вступившего в законную силу.

2. Судья и заседатели судов могут быть досрочно освобождены от исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья, препятствующему продолжению работы, в связи с переходом на другую работу или по собственному желанию.

3. Лишение полномочий судьи осуществляется Президентом Туркменистана с учётом заключений квалификационных коллегий судей. Председатель Верховного суда Туркменистана освобождается от занимаемой должности Президентом Туркменистана с согласия Меджлиса Туркменистана.

4. Досрочное освобождение всех судей Туркменистана осуществляется Президентом Туркменистана.

5. Лишение полномочий и досрочное освобождение заседателей судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа осуществляются собраниями граждан по месту избрания заседателя суда, заседателей судов вышестоящих судов - соответственно назначившими их хякимами и Президентом Туркменистана.

 

Статья 74. Основания дисциплинарной ответственности судьи и судьи по административному и исполнительному производству

 

Судья и судья по административному и исполнительному производству может быть привлечён к дисциплинарной ответственности по следующим основаниям:

1) из-за невнимательности и неосторожности при рассмотрении судебных дел, приведших к серьёзному нарушению законности;

2) за грубое нарушение трудовой дисциплины;

21) при грубом нарушении норм Кодекса судейской этики;

3) за совершение порочащего проступка, несовместимого с его высоким званием.

 

Статья 75. Дисциплинарная ответственность судьи и судьи по административному и исполнительному производству

 

1. Право возбуждения дисциплинарного производства принадлежит:

1) Председателю Верховного суда Туркменистана - в отношении судей всех судов (кроме заместителей Председателя Верховного суда Туркменистана);

2) Председателю Арбитражного суда Туркменистана - в отношении судей этого суда;

3) председателям велаятских судов и судов городов с правами велаята - в отношении судей этих судов, судей и судей по административному и исполнительному производству этрапских судов и судов городов с правами этрапа.

2. Вышеуказанные должностные лица, возбудившие дисциплинарное производство, предварительно проверяют сведения, касающиеся оснований привлечения судьи, судьи по административному и исполнительному производству к дисциплинарной ответственности, и истребуют от него письменное объяснение, после чего выносится постановление о возбуждении дисциплинарного дела. В этом постановлении должны быть указаны основания возбуждения дисциплинарного производства, установленные предварительной проверкой.

3. Судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени служебной проверки или отсутствия судьи на работе по уважительным причинам, но не позднее одного года со дня его совершения.

4. До направления материалов дисциплинарного производства в Квалификационную коллегию судей с ними должен быть ознакомлен судья, судья по административному и исполнительному производству, в отношении которого оно возбуждено. При этом судья, судья по административному и исполнительному производству вправе представить дополнительные объяснения либо заявить ходатайство о проведении дополнительной проверки.

5. Постановление о возбуждении дисциплинарного дела с необходимыми материалами направляется на рассмотрение в соответствующую Квалификационную коллегию судей.

6. Постановление о возбуждении дисциплинарного производства может быть отозвано возбудившим его лицом до начала рассмотрения дела Квалификационной коллегией судей.

7. До начала рассмотрения дела при необходимости производится дополнительная проверка оснований привлечения судьи, судьи по административному и исполнительному производству к дисциплинарной ответственности, которую председатель Квалификационной коллегии судей поручает одному из членов коллегии. При этом в необходимых случаях истребуютcя дополнительные документы и материалы, равно как и судебные дела, при рассмотрении которых судья, судья по административному и исполнительному производству допустил нарушение закона.

8. Квалификационная коллегия судей Верховного суда Туркменистана рассматривает дела о дисциплинарных проступках:

1) судей Верховного суда Туркменистана, Председателя и судей Арбитражного суда Туркменистана;

2) председателей, заместителей председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята.

9. Квалификационные коллегии судей велаятских судов и судов городов с правами велаята рассматривают вопросы о дисциплинарной ответственности судей велаятских судов и судов городов с правами велаята, председателей, заместителей председателей, судей и судей по административному и исполнительному производству этрапских судов и судов городов с правами этрапа.

10. Квалификационная коллегия судей может вынести решение о:

1) наложении дисциплинарного взыскания;

2) прекращении дисциплинарного производства;

3) направлении материалов дисциплинарного производства лицам, имеющим право возбуждения вопроса об отзыве судьи, судьи по административному и исполнительному производству или возбуждения в отношении них уголовного дела.

11. Квалификационная коллегия судей может налагать следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор.

12. При наложении взыскания учитываются характер нарушения и его последствия, тяжесть проступка, личность судьи, судьи по административному и исполнительному производству, степень их вины.

13. Квалификационная коллегия судей прекращает дисциплинарное дело в случаях:

1) необоснованности привлечения судьи, судьи по административному и исполнительному производству к дисциплинарной ответственности;

2) пропуска сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;

3) нецелесообразности наложения дисциплинарного взыскания в случаях, если посчитает возможным ограничиться лишь рассмотрением дисциплинарного дела на заседании.

14. Лицо, привлечённое к дисциплинарной ответственности, и лицо, возбудившее дисциплинарное производство, может обжаловать решение принятое квалификационной коллегией судей велаятских судов и судов городов с правами велаята, в квалификационную коллегию Верховного суда Туркменистана в недельный срок. Жалоба о пересмотре решения рассматривается Квалификационной коллегией судей Верховного суда Туркменистана в месячный срок со дня поступления. На заседании коллегии может присутствовать лицо, подавшее жалобу.

15. Председатель Верховного суда Туркменистана вправе внести представление в Пленум Верховного суда Туркменистана о пересмотре решения Квалификационной коллегии судей Верховного суда Туркменистана.

16. Квалификационная коллегия судей Верховного суда Туркменистана вправе:

1) оставить решение без изменения, а жалобу или представление - без удовлетворения;

2) отменить решение и направить дисциплинарное дело на новое рассмотрение;

3) отменить решение и принять рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности судьи, судьи по административному и исполнительному производству к своему производству;

4) отменить решение и прекратить производство по дисциплинарному делу;

5) изменить решение и наложить на судью, судью по административному и исполнительному производству более мягкое дисциплинарное взыскание.

17. Решение Квалификационной коллегии судей Верховного суда Туркменистана о наложении дисциплинарного взыскания, а также решение о пересмотре решения по жалобе обжалованию не подлежат.

18. Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания судья, судья по административному и исполнительному производству не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

19. По представлению лица, возбудившего дисциплинарное производство, а равно по собственной инициативе Квалификационная коллегия судей, наложившая дисциплинарное взыскание, может по истечении не менее чем четырёх месяцев со дня наложения взыскания снять его досрочно при безупречном поведении судьи, судьи по административному и исполнительному производству и добросовестном отношении к исполнению  возложенных на него обязанностей.

 

Статья 76. Порядок отзыва и досрочного освобождения судьи, судьи по административному и исполнительному производству и заседателей судов

 

1. Право возбудить вопрос об отзыве судьи, судьи по административному и исполнительному производству и заседателей суда принадлежит:

1) Президенту Туркменистана - в отношении Председателя Верховного суда Туркменистана;

2) Председателю Верховного суда Туркменистана - в отношении заместителей Председателя, судей и заседателей судов Верховного суда Туркменистана, Председателя Арбитражного суда Туркменистана и председателей, заместителей председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята, этрапских судов и судов городов с правами этрапов по основаниям, предусмотренным статьёй 73 настоящего Закона;

3) Председателю Арбитражного суда Туркменистана - в отношении судей Арбитражного суда Туркменистана по основаниям, предусмотренным статьёй 73 настоящего Закона;

4) председателям велаятских судов и судов городов с правами велаята - в отношении судей и заседателей судов велаятских судов и судов городов с правами этрапа, судей по административному и исполнительному производству этрапских судов и судов городов с правами этрапа по основаниям, предусмотренным статьёй 73 настоящего Закона;

5) председателям этрапских судов и судов городов с правами этрапа - в отношении заседателей этрапских судов и судов городов с правами этрапа по основаниям, предусмотренным статьёй 73 настоящего Закона;

6) собраниям избирателей - в отношении избранных заседателей судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа за совершение порочащего поступка, несовместимого с высоким званием заседателя суда.

2. Лица, возбудившие вопрос об отзыве, организуют тщательную проверку материалов, послуживших основанием для постановки этого вопроса, сообщают судье, судье по административному и исполнительному производству о возбуждении вопроса о его отзыве и мотивах отзыва, а также истребуют письменное объяснение.

3. Материалы, послужившие основанием для возбуждения вопроса об отзыве судьи, судьи по административному и исполнительному производству, направляются для дачи заключения в отношении:

1) судьи Верховного суда Туркменистана (кроме заместителей Председателя Верховного суда Туркменистана), Председателя и судьи Арбитражного суда Туркменистана, председателей и заместителей председателей велаятских судов и судов городов с правами велаята, этрапских судов и судов городов с правами этрапа - в Квалификационную коллегию судей Верховного суда Туркменистана;

2) судьи велаятских судов и судов городов с правами велаята, судьи этрапских судов и судов городов с правами этрапа, судьи по административному и исполнительному производству - в Квалификационную коллегию судей велаятских судов и судов городов с правами велаята.

4. Представления об отзыве судей судов Туркменистана, судей по административному и исполнительному производству этрапских судов и судов городов с правами этрапа, а также заседателей Верховного суда Туркменистана вносятся на рассмотрение Президента Туркменистана Председателем Верховного суда Туркменистана, об отзыве заседателей судов велаятских судов и судов городов с правами велаята вносятся на рассмотрение органа, назначившего их, председателями велаятских судов и судов городов с правами велаята, заседателей судов этрапских судов и судов городов с правами этрапа - на рассмотрение собрания граждан по месту избрания заседателя суда - председателями соответствующих судов.

5. Представление вносится с учётом заключения соответствующей Квалификационной коллегии судей, которое прилагается к представлению.

6. Представление об отзыве заседателя этрапского суда и суда города с правами этрапа рассматривается собранием трудового коллектива или собранием граждан по месту их жительства, созываемым хякимликом  этрапа и города с правами этрапа, а также генгешликом. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием. Собрание проводится с участием заседателя суда, в отношении которого решается вопрос об отзыве.

7. При неявке на собрание заседателя суда без уважительных причин вопрос об отзыве может быть рассмотрен в его отсутствие.

8. Протокол собрания представляется в хякимлик или генгешлик, который сообщает решение собрания председателю этрапского суда и суда города с правами этрапа.

9. Представления о досрочном освобождении вносятся в отношении:

1) судей всех судов Туркменистана (кроме заместителей Председателя Верховного суда Туркменистана) и заседателей Верховного суда Туркменистана - Председателем Верховного суда Туркменистана;

2) заседателей судов велаятских судов и судов городов с правами велаята, этрапских судов и судов городов с правами этрапа - председателями этих судов.

 

ГЛАВА VII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ СУДЕЙ

И ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ

СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ СУДОВ

 

Статья 77. Материальное обеспечение и социальная защита судьи и судьи по административному и исполнительному производству, работников судов

 

1. Заработная плата судьи, судьи по административному и исполнительному производству устанавливается с учётом квалификационного класса. Размеры доплат к должностному окладу за квалификацию судьи, судьи по административному и исполнительному производству устанавливаются законодательством Туркменистана.

2. Работники судов при направлении в служебные командировки пользуются правом приобретения вне очереди (бронирования) номеров в гостиницах и билетов на все виды транспорта.

3. Местные органы исполнительной власти обязаны предоставить судьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, благоустроенное жилое помещение в первоочередном порядке, не позднее шести месяцев после назначения судьи на должность, обеспечив благоустроенным жилым помещением в виде отдельной квартиры или дома.

4. Судьи имеют первоочередное право приобретения земельного участка для строительства жилого дома.

5. Нормативными правовыми актами Туркменистана могут быть установлены иные гарантии социальной защиты судей, не предусмотренные настоящим Законом.

 

Статья 78. Работа судьи, судьи по административному и исполнительному производству по совместительству

 

Судьи не могут заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и научно-исследовательской.

 

Статья 79. Сохранение за заседателями судов заработной платы на время исполнения ими обязанностей в суде

 

1. За заседателями судов на время исполнения ими обязанностей в суде сохраняется средний заработок по месту постоянной работы.

2. В отношении иных выплат и льгот время исполнения заседателями судов обязанностей в суде приравнивается к времени выполнения ими основной работы.

 

Статья 791. Меры поощрения судей и работников судов

1. За надлежащее осуществление правосудия и добросовестное выполнение служебных обязанностей судьями и работниками судов, достижение успехов в повышении профессионального уровня и эффективности работы, многолетнее безупречное несение государственной службы могут применяться следующие виды поощрений:

1) объявление благодарности;

2) награждение ценным подарком;

3) досрочное присвоение квалификационного класса (классного чина) или присвоение квалификационного класса (классного чина) на ступень выше очередного;

4) награждение нагрудным знаком «Почётный работник судебных органов Туркменистана».

2. Положение о нагрудном знаке «Почётный работник судебных органов Туркменистана» утверждается Президентом Туркменистана.

3. Особо отличившиеся судьи и работники судов могут быть представлены к награждению государственными наградами Туркменистана.

4. Председатель Верховного суда Туркменистана может применять поощрения, установленные пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, к лицам, не являющимся работниками судебных органов, внёсшим большой вклад в совершенствование деятельности судов и укрепление законности.

 

Раздел IV. СУДЬИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

 

Статья 80. Судьи по административному и исполнительному производству

 

Судьи по административному и исполнительному производству состоят при этрапских судах и судах городов с правами этрапа.

 

Статья 81. Требования, предъявляемые к судье по административному и исполнительному производству

 

Судьёй по административному и исполнительному производству может быть назначен гражданин Туркменистана, достигший 23 лет, имеющий высшее юридическое образование и сдавший квалификационный экзамен.

 

Статья 82. Кандидаты в судьи по административному и исполнительному производству

 

1. Подбор кандидатов в судьи по административному и исполнительному производству осуществляет Верховный суд Туркменистана с участием велаятских судов и судов городов с правами велаята.

2. Лица, впервые рекомендуемые кандидатами в судьи по административному и исполнительному производству, проходят стажировку в порядке, определяемом Верховным судом Туркменистана.

 

Статья 83. Назначение судей по административному и исполнительному производству

 

Судьи по административному и исполнительному производству назначаются Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана сроком на пять лет.

 

Статья 84. Полномочия судьи по административному и исполнительному производству

 

Судья по административному и исполнительному производству рассматривает дела об административных правонарушениях, осуществляет контроль за работой судебных исполнителей, рассматривает вопросы, связанные с исполнением решений суда и других органов.

 

Статья 85. Права судей по административному и исполнительному производству

 

1. Судьи по административному и исполнительному производству при исполнении своих полномочий пользуются правами судей этрапских судов и судов городов с правами этрапа.

2. Государственные органы, общественные объединения и должностные лица обязаны выполнять требования и распоряжения судей по административному и исполнительному производству.

3. В случае избрания в соответствии с частью седьмой  статьи 65 настоящего Закона судьи по административному и исполнительному производству имеют право принимать участие в работе конференции судей.

 

Статья 86. Обязанности судей по административному и исполнительному производству

 

Судьи по административному и исполнительному производству обязаны точно исполнять требования законов, обеспечивать охрану прав и свобод граждан, их чести и достоинства, интересов общества, проявлять высокую культуру и обеспечивать воспитательное воздействие своей деятельности, быть справедливыми и гуманными, повышать уровень профессиональных знаний.

 

Статья 87. Неприкосновенность судей по административному и исполнительному  производству

 

1. Уголовное дело в отношении судей по административному и исполнительному производству может быть возбуждено только Генеральным прокурором Туркменистана.

2. Уголовные дела в отношении судей по административному и исполнительному производству подсудны Верховному суду Туркменистана.

 

Статья 88. Лишение полномочий и досрочное освобождение судей по административному и исполнительному производству

 

1. Судьи по административному и исполнительному производству могут быть досрочно лишены своих полномочий за нарушение законности или совершение порочащего поступка, несовместимого с их должностным положением, а также на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них.

2. Судьи по административному и исполнительному производству могут быть досрочно освобождены от исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья, препятствующему продолжению работы, в связи с переходом на другую работу или увольнением по собственному желанию.

 

Раздел V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

И ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

 

Статья 89. Судебные работники

 

1. Начальники управлений и отделов, консультанты, судебные исполнители, специалисты и помощники судей обеспечивающие исполнение судебных решений, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов и принимающие действенные меры по осуществлению правосудия являются судебными работниками.

2. Трудовые правоотношения судебных работников регулируются настоящим Законом и трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 90. Организационное обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений

 

1. Под организационным обеспечением деятельности судов и созданием достойных условий для осуществления правосудия понимаются связанные с этим меры по ведению кодификации нормативных правовых актов, обобщению судебной практики по их применению, по поиску законного решения заявлений, жалоб, а также меры кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, обеспечивающие их подлинную независимость.

2. Организационное обеспечение деятельности судов осуществляет Управление по организации деятельности судов Верховного суда Туркменистана, в составе которого образуются отделы.

3. Под исполнением судебных решений понимается исполнение исполнительных производств, открытых на основании судебных постановлений, а также постановлений и иных документов других органов, предусмотренных законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

4. Обеспечение исполнения судебных решений осуществляет Управление по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана, в составе которого образуются отделы.

5. Организационное обеспечение деятельности Верховного суда Туркменистана осуществляет его аппарат.

 

Статья 91. Полномочия Управления по организации деятельности судов Верховного суда Туркменистана

 

Управление по организации деятельности судов Верховного суда Туркменистана:

1) изучает организацию деятельности судов, разрабатывает предложения по её совершенствованию;

2) определяет потребность судов в кадрах, обеспечивает работу по подбору и подготовке кандидатов на должность судьи, занимается повышением квалификации судей и других работников судов и взаимодействует по этому вопросу с образовательными учреждениями;

3) ведёт статистический и персональный учёт судей и других работников аппаратов судов;

4) разрабатывает научно обоснованные нормативы нагрузки на судей  и других работников аппаратов судов;

5) ведёт судебную статистику, организует делопроизводство и работу архивов судов;

6) осуществляет контроль за работой аппаратов этрапских судов и судов городов с правами этрапа, велаятских судов и судов городов с правами велаята, Арбитражного суда Туркменистана;

7) организует работу по материально-техническому обеспечению судов и созданию надлежащих условий для их деятельности;

8) организует разработку и внедрение технологий и программных средств, необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, а также информационно-правового обеспечения судебной деятельности;

9) осуществляет работу по систематизации законодательства и ведёт банк данных нормативных правовых актов, обеспечивает суды текстами новых законодательных актов Туркменистана;

10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на обеспечение независимости судей, их материальное и техническое обеспечение;

11) осуществляет другие меры по обеспечению деятельности судов и исполнению судебных решений.

 

Статья 92. Аппарат суда

 

1. Аппарат суда создаёт необходимые условия для работы по осуществлению правосудия, совместно с судьями обобщает судебную практику, осуществляет другую работу, способствующую устойчивой деятельности судов. Аппарат суда подчиняется председателю соответствующего суда.

2. Штатная численность судов Туркменистана утверждается Президентом Туркменистана по представлению Председателя Верховного суда Туркменистана.

3. Структура и штатная численность аппаратов этрапских судов и судов городов с правами этрапа, а также их отделов утверждаются председателями велаятских судов и судов городов с правами велаята по согласованию с Председателем Верховного суда Туркменистана.

4. Структура и штатная численность аппарата Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята, а также их отделов утверждаются Председателем Верховного суда Туркменистана.

5. В составе аппарата Верховного суда Туркменистана образуются управления, отделы и другие структурные подразделения, необходимые для обеспечения работы суда.

6. Структура и штатная численность аппарата Верховного суда Туркменистана, в том числе управлений и отделов, утверждается Председателем Верховного суда Туркменистана.

 

Статья 93. Информационный центр Верховного суда Туркменистана

 

Информационный центр Верховного суда Туркменистана в целях доведения до населения вопросов судебной практики и усиления её воспитательного воздействия, разъяснения нормативных правовых актов и поддержания деловых отношений со средствами массовой информации:

1) создаёт информационную базу нормативных правовых актов и судебной практики в связи с их применением, являющихся правовой основой совершенствования деятельности по защите прав и свобод граждан, охраняемых законом государственных и общественных интересов, анализу обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений, повышению правосознания населения и воспитания людей в духе законопослушания;

2) путём анализа информации подготавливает соответствующие материалы для повышения эффективности работы, направленной на развитие правовой культуры в обществе, и организует по ним выступления;

3) принимает меры для обеспечения доступности сведений, сконцентрированных в информационном центре, с целью использования судебными работниками в своей практике;

4) с целью повышения эффективности выступлений судебных работников среди населения и в средствах массовой информации разрабатывает методы и подходы к выступлениям;

5) принимает участие в семинарах, связанных с судебной деятельностью, и по их результатам составляет материалы и обеспечивает их использование  в ходе учебных семинаров, проводимых с судьями;

6) создаёт информационный источник для подготовки материалов в юридическом журнале, издаваемом Верховным судом Туркменистана.

 

Статья 94. Судебные исполнители

 

1. Исполнение решений, определений и постановлений по гражданским, арбитражным делам, постановлений по административным делам, исполнение приговоров, определений и постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий, а также других решений и постановлений в случаях, предусмотренных законом, осуществляется судебными исполнителями.

2. Судебные исполнители состоят в составе судов и назначаются на должность:

1) судебные исполнители  Верховного суда Туркменистана, Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята - Председателем Верховного суда Туркменистана по представлению начальника Управления по организации и контролю деятельности судебных исполнителей Верховного суда Туркменистана;

2) судебные исполнители этрапских судов и судов городов с правами этрапа – по представлению председателей этих судов председателями велаятских судов и судов городов с правами велаята по согласованию с Верховным судом Туркменистана.

3. В судах, где имеются двое и более судебных исполнителей, один из них назначается старшим судебным исполнителем.

4. Порядок ведения исполнительного производства и правовое положение судебных исполнителей определяются законодательством Туркменистана.

 

Статья 95. Помощник судьи

 

1. Помощник судьи является должностным лицом, обеспечивающим своевременное и организованное рассмотрение дел в судах в установленном законом порядке.

2. Помощник судьи:

1) подготавливает дела к рассмотрению, по указанию судьи проводит собеседование со сторонами и выясняет их намерения по примирению, разрешает вопросы по истребованию соответствующих материалов и вызову дополнительных свидетелей, а также при необходимости принимает меры по истребованию и вызову свидетелей, по указанию судьи вызывает потерпевшего и обвиняемого по уголовным делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего, выясняет их намерения по примирению. Направляет копию определения по прекращённому уголовному делу прокурору, потерпевшему и лицу, в отношении которого было прекращено уголовное преследование;

2) рассматривает и оценивает полноту собранных материалов по административным делам и возможность их рассмотрения, сообщает судье о принятом заключении;

3) выполняет организационную работу по назначению распорядительного заседания суда;

4) готовит предложения по заявлениям и жалобам по делам, поступившим в суд, и представляет их председательствующему в суде;

5) контролирует исполнение постановлений суда и представляет информацию об этом судье;

6) участвует в качестве секретаря судебного заседания в распорядительных и судебных заседаниях;

7) подготавливает кассационную жалобу, представление, частную жалобу и частное представление для направления на рассмотрение в вышестоящей судебной инстанции в кассационном порядке;

8) принимает участие в обобщении судебной практики по гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам;

9) выполняет другую работу, предусмотренную настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. На должность помощника судьи может быть назначено лицо, имеющее среднее специальное или высшее юридическое образование.

 

Статья 96. Классные чины судебных работников Туркменистана

 

1. Судебным работникам, выполняющим работу по обеспечению  деятельности судов, имеющим высшее или среднее специальное юридическое образование, в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана присваиваются классные чины.

2. Порядок присвоения классных чинов и размеры доплат за них определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 97. Участие секретаря в судебных заседаниях

 

1. Дела в распорядительном и судебном заседаниях рассматриваются с участием секретаря судебного заседания.

2. Права и обязанности секретаря судебного заседания, участвующего в делах, а также порядок участия в разбирательстве дел определяются законодательством Туркменистана.

 

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 98. Присяга судьи

 

1. Впервые назначенные судьи, судьи по административному и исполнительному производству не позднее одного месяца со дня их назначения приносят присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свои обязанности, защищать права и свободы граждан, охраняемые законом государственные и общественные интересы, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Туркменистана, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».

2. Присяга судьи приносится в торжественной обстановке перед Государственным флагом Туркменистана на заседании Президиума Верховного суда Туркменистана.

 

Статья 99. Символы государственной власти в судах

 

1. На здании суда устанавливается Государственный флаг Туркменистана, а в зале судебных заседаний помещаются Государственный герб и Государственный флаг Туркменистана.

2. Судьи в установленном порядке в соответствии с присвоенным им квалификационным классом носят форменную одежду со знаками отличия.

 

Статья 100. Удостоверения судьи и заседателя суда

 

Судьям и заседателям судов Туркменистана выдаются удостоверения, образцы которых утверждаются Президиумом Верховного суда Туркменистана.  

 

Статья 101. Печати судов Туркменистана

 

Суды Туркменистана имеют печати с изображением Государственного герба Туркменистана и своим наименованием на государственном языке Туркменистана.

 

Статья 102 . Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

2. Кабинету Министров Туркменистана до вступления в силу настоящего Закона разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты.

 

 

   Президент                                                               Гурбангулы

Туркменистана                                                     Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

8 ноября 2014 года

№ 134-V.