Elektrik energetikasy hakynda

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Elektrik energetikasy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 3, 104-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun elektrik energetikasy babatda işiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär we pudagyň mundan beýläk kämilleşdirilmegine, innowasion energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalaryň hem-de enjamlaryň ulanylmagy esasynda ýurduň elektroenergetika ulgamynyň kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) elektroenergetika– Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmegi, özgerdilmegi, geçirilmegi, ýerlenilmegi we sarp edilmegi bilen baglylykda ýüze çykýan önümçilik we ykdysady gatnaşyklarynyň toplumyny öz içine alýan pudagy;

2) elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijiler– önümçilik we (ýa-da) durmuş hajatlary üçin elektrik (ýylylyk) energiýasyny satyn alýan fiziki we ýuridik şahslar;

3) elektrik (ýylylyk) energiýasyny peýdalanmak üçin şertnama –energoüpjünçilik kärhanasynyň elektrik (ýylylyk) energiýasyny belli bir möçberde we talap edilýän hilinde bermäge, satyn alyjynyň bolsa, olary kabul etmäge hem-de baglaşylan şertnamanyň şertlerine laýyklykda tölemäge borçlanýan şertnamasy;

4) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň hasaplaşyk hasaba alnyşy – hasaplaşyk hasaba alnyş enjamynyň görkezijilerine esaslanyp, energoüpjünçilik kärhanasynyň we sarp edijiniň arasynda elektrik  (ýylylyk) energiýasyny peýdalanmak üçin şertnama boýunça özara hasaplaşyklary geçirmek üçin esas bolup durýan elektrik (ýylylyk) energiýasynyň hasaba alnyşy;

5) elektrik geçiriji ulgam – elektrik energiýasyny geçirmek we paýlamak üçin niýetlenip oturdylan elektrik enjamlarynyň jeminden ybarat bolan hem-de transformator, paýlaýjy we özgerdiji podstansiýalardan, elektrik geçirijilerden we birleşdiriji simlerden (kabellerden) durýan ulgam;

6) elektroenergetika ulgamynyň obýektleri – elektrik (ýylylyk) energiýasyny öndürmekde, geçirmekde we ýerlemekde gönüden-göni ulanylýan emläk obýektleri (elektrik stansiýalary, elektrik geçirijileri, transformator podstansiýalary, paýlaýjy nokatlar we elektrik (ýylylyk) energiýasyny geçirmegi amala aşyrmak üçin niýetlenen beýleki enjamlar);

7) elektroenergetikanyň subýektleri – energoüpjünçilik kärhanalary, Merkezi dispetçerçilik müdirligi;

8) energoüpjünçilik kärhanasy–elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmegini, geçirilmegini we ýerlenilmegini amala aşyrýan kärhana;

9) hasaplaşyk hasaba alnyş enjamy– elektrik (ýylylyk) energiýasynyň göýberilen (sarp edilen) möçberini hasaplamak üçin niýetlenen, bellenen tertipde ulanylmaga rugsat berlen tehniki gurluş;

10) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamy– merkezleşdirilen operatiw-dispetçerçilik dolandyryşyň şertlerinde elektrik (ýylylyk) energiýasyny öndürmegiň, özgertmegiň, geçirmegiň, ýerlemegiň we sarp etmegiň üznüksiz tehnologik dowamlylygynyň umumy düzgünibilen özara baglanyşykly elektrik stansiýalarynyň, transformator podstansiýalarynyň we elektrik geçirijileriniň jemi;

11) tehnologik bozulma – elektroenergetika ulgamynyň durnuklylygyny ýitirmegine getirýän elektroenergetika obýektiniň iş düzgüniniň bozulmagy.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň elektrik energetikasy hakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň elektrik energetikasy hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan, Türkmenistanyň elektrik energetikasy çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundaky kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň ykdysadyulgamynda elektrik energetikasy we onuň aýratynlyklary

 

1. Elektrik energetikasy ykdysadyýetiň işlemeginiň we ýaşaýşyň üpjün edilmeginiň esasy bolup durýar.

2. Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň elektroenergetikanyň ýurduň içine we daşyna iberilmegi üçin niýetlenen harytlyk önümi bolup durýan elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmegini, özgerdilmegini, geçirilmegini, ýerlenilmegini we sarp edilmegini üpjün edýän önümçilik-tehnologik toplumyny özünde jemleýän kärhanalary elektrik energetikasynyň esasy bolup durýar.

Aýratynlykda alnan her bir elektroenergetika kärhanasy tamamlanylmadyk önümçilik dolanyşygy bolup durýar we ol aýratynlykda işlemeýär.

Elektroenergetikanyň ähli kärhanalary senagat derejeli kärhanalara degişlidir.

3. Elektrik energetikasynyň ähmiýetini we onuň işleýşini kesgitleýän aýratynlyklary şu aşakdakylardan ybarat bolup durýar:

1) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmeginiň we sarp edilmeginiň yzygiderli baglanyşyklylygy, sarp etmegiň ululygynyň we düzgüniniň kesgitleýji täsir etmeginde elektrik energiýasynyň öndüriliş fazasynyň onuň sarp ediliş fazasy bilen wagt babatda deň gelmegi;

2) elektrik stansiýasynda elektrik energiýasynyň öndüriliş dolanyşygynyň onuň özgerdilmegi we elektrik ulgamlary arkaly sarp edijilere ýetirilmegi bilen tamamlanmagy;

3) tamamlanylmadyk önümçiliginiň bolmazlygy we ammarda saklanylmagynyň mümkin dälligi;

4) ýylyň (çärýegiň), aýyň (gije-gündiziň), gije-gündiziň (sagatlaryň) dowamynda onuň sarp edilmeginde möwsümleýin gyşarmalaryň bolmagy bilen baglylykda, elektrik stansiýalarynda olaryň öndürilmeginiň üýtgäp durýan düzgüniniň, energetiki kuwwatlyklaryň  ätiýaçlyklaryny saklamagyň zerurlygyny we olaryň öňürdiji ösüşini kesgitleýän elektrik (ýylylyk) energiýasynyň önümçiliginiň gyradeň bolmazlygy;

5) elektrik energiýasynyň öndürilmegi, özgerdilmegi, geçirilmegi, ýerlenilmegi we sarp edilmegi bilen bagly ähli harajatlaryň doly hasabynyň ýöredilmegini üpjün edýän franko-sarp ediji şertinde energiýanyň özüne düşýän gymmatynyň hasaplanylmagy.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň elektroenergetikasyndaky eýeçilik

 

1. Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň obýektleri döwlet eýeçiligi bolup durýar.

2. Elektroenergetika kärhanalaryna emläk doly hojalyk ýöretmek hukugynda berkidilýär.

3. Elektroenergetikanyň kärhanalary emläge Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda eýeçilik edýärler, peýdalanýarlar we ygtyýarlyk edýärler.

 

5-nji madda. Elektroenergetikanyň obýektleriniň ýerleşdirilmegi üçin ýerden peýdalanmagyň düzgünleşdirilişi

 

1. Elektroenergetikanyň obýektlerini ýerleşdirmek üçin ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hemişelik ulanylmaga berilýär.

Elektroenergetikanyň obýektlerini ýerleşdirmek üçin berilýän ýer bölekleriniň ölçegleri bellenilen tertipde tassyklanylýan taslama-tehniki resminamalaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Elektroenergetikanyň obýektleriniň ýerleşýän ýeriniň daşky gurşawyna hem-de ilata ol obýektleriň howpsuz bolmagyny üpjün etmek üçin ölçegleri we ulanylyş düzgüni Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän tertipde kesgitlenilýän gorag zolaklary bellenilýär.

3. Gorag zolaklarynyň çäklerindäki ýer bölekleri üçin ýerden peýdalanmagyň aýratyn düzgüni bellenilýär,şunda ýer eýeleriniň, bu ýeri peýdalanýanlaryň ýa-da kärendesine alýanlaryň ony aşakdaky çäklendirmeler bilen hojalyk maksatlarynda ulanmaga hukuklary bardyr:

1) senagat we raýat gurluşygyny alyp barmak gadagan edilýär;

2) elektroenergetika obýektiniň ýolbaşçylygy bilen ylalaşmazdan islendik işleri ýerine ýetirmek gadagan edilýär.

 

II BAP. ELEKTROENERGETIKANYŇ

GURALYŞYNYŇESASLARY

 

6-njy madda. Elektroenergetikanyň işlemeginiň tehnologik we ykdysady esaslary

 

1. Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamy elektroenergetikanyň işlemeginiň tehnologik esasyny düzýär.

2. Elektroenergetikanyň obýektleriniň elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmegi, özgerdilmegi, geçirilmegi, ýerlenilmegi bilen baglynyşykly tehnologik aýratynlyklary bilen şertlendirilen gatnaşyklaryň ulgamy elektroenergetikanyň işlemeginiň ykdysady esasy bolup durýar.

 

7-nji madda. Elektrik energetikasy çygryndaky ykdysady gatnaşyklaryň guralyşynyň esasy ýörelgeleri

 

Şular elektrik energetikasy çygryndaky ykdysady gatnaşyklaryň guralyşynyň esasy ýörelgeleri bolup durýar:

1) elektroenergetikanyň bökdençsiz we ygtybarly işlemeginiň üpjün edilmegi;

2) elektroenergetikanyň tehnologik bitewüligi;

3) elektroenergetikanyň ekologik howpsuzlygynyň üpjün edilmegi;

4) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň göwnejaý hiliniň üpjün edilmegiwe özüne düşýän gymmatynyň azaldylmagy esasynda elektrik (ýylylyk) energiýasyna bolan islegiň kanagatlandyrylmagynyň durnukly ulgamynyň emele getirilmegi;

5) işiň pudagyň ykdysady taýdan esaslandyrylan girdejililigini üpjün edýän hojalyk hasaplaşygy ýörelgeleri esasynda amala aşyrylmagy;

6) elektroenergetika kärhanalarynyň arasyndaky ykdysady we hukuk gatnaşyklarynyň taraplaryň hukuklaryny, borçlaryny we özara jogapkärçiligini kesgitleýän şertnamalar esasynda guralmagy;

7) elektroenergetika babatda işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi.

 

III BAP. ELEKTRIK ENERGETIKASY BABATDA

DÖWLET DOLANDYRYŞY

 

8-nji madda. Elektrik energetikasy babatda döwlet dolandyryşynyň esasy ugurlary

 

Şular elektrik energetikasy babatda döwlet dolandyryşynyň esasy ugurlary bolup durýar:

1) Türkmenistanyň elektroenergetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegi;

2) çäklerdäki elektrik ulgamlarynyň sarp edijilere deň derejede elýeterliliginiň üpjün edilmegi;

3) generirleýji kuwwatlyklaryň we elektrik ulgamlarynyň durkuny täzelemek, kämilleşdirmek, ösdürmek işlerine maýa goýumlarynyň çekilmegi;

4) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmegi, geçirilmegi we ýerlenilmegi boýunça dolandyryşyň we hojalyk gatnaşyklarynyň ulgamyna bazar mehanizmleriniň ornaşdyrylmagy;

5) elektroenergetikada nyrh syýasatynyň esaslarynyň kesgitlenilmegi;

6) elektroenergetikanyň deňagramlaşdyrylan ösüşiniň üpjün edilmegi;

7) elektrik energiýasynyň we ýangyç-energetika serişdeleriniň oýlanyşykly ulanylmagy;

8) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilmeginiň ygtybarlylygyna, howpsuzlygyna we tygşytlylygyna, onuň geçirilişine, paýlanylyşyna we sarp edilişine, şeýle hem elektroenergetikanyň enjamlarynyň gurluşygynyň we olaryň ulanylyşynyň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna gözegçilik edilmegi.

 

9-njy madda. Elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan edaralar

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Energetika ministrligi (mundan beýläk- Ygtyýarly edara) elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan edaralar bolup durýar.

 

10-njy madda.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň elektrik energetikasy babatda ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti elektrik energetikasy babatda:

1) şulary kesgitleýär:

a) elektrik energetikasy babatda döwlet syýasatyny;

b) elektrik energetikasy babatda ykdysady özgertmeleriň esasy ýörelgelerini we ileri tutulýan ugurlaryny;

ç) elektroenergetikanyň obýektleriniň maliýeleşdirilmeginiň, gurulmagynyň, ulanyşa girizilmeginiň we ulanyşdan çykarylmagynyň şertlerini we tertibini;

2) şulary tassyklaýar:

a) elektrik energetikasyny ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny;

b) Elektrik we ýylylyk energiýasyndan peýdalanmagyň kadalaryny;

ç) Elektrik ulgamlarynyň goralmagyny üpjün etmegiň kadalaryny;

2-nji bendiniň «d» kiçi bendi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

e) elektroenergetika ulgamynyň kärhanalarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly işlemegini üpjün etmek boýunça çäreleriň işlenip düzülmeginiň we durmuşa geçirilmeginiň tertibini;

ä) elektroenergetika ulgamynyň önümçilik-tehnologik obýektleriniň gurluşygy we ulanylmagy üçin bölünip berilýän ýer bölekleriniň ölçegleriniwe olaryň ulanylyş teribini;

f) ýaşaýşyň üpjün edilmegine degişli obýektleriň, şeýle hem elektroenergetika ulgamynyň kadaly işleýän düzgüninde energoüpjünçilik ulgamyndan aýrylmaga degişli bolmadyk önümçiligiň tehnologik ulgamy üznüksiz bolan obýektleriniň sanawyny;

3) elektrik üpjünçilik kärhanalarynyň hyzmatlarynyňnyrhsyýasatyny emele getirýär;

4) täzelenýän energiýa çeşmeleriniň ulanylmagy arkaly elektrik energiýasyny öndürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

11-nji madda. Ygtyýarly edaranyň elektrik energetikasy babatda ygtyýarlyklary

 

Ygtyýarly edara elektrik energetikasy babatda:

1) şulary durmuşa geçirýär:

a)elektrik energetikasy babatda döwlet syýasatyny;

b) elektrik energetikasy babatda ykdysady özgertmeleriň esasy ýörelgelerini we ileri tutulýan ugurlaryny;

ç) elektroenergetikany ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny;

2) şulary işläp taýýarlaýar we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine hödürleýär:

a) elektroenergetikany ösdürmegiň döwlet maksatnamalarynyň taslamalaryny;

b) Elektrik we ýylylyk energiýasyndan peýdalanmagyň kadalarynyň taslamasyny;

ç) Elektrik ulgamlarynyň goralmagyny üpjün etmegiň kadalarynyň taslamasyny;

d) Türkmenistanyň sarp edijilerine göýberilýän elektrik (ýylylyk) energiýasynyň nyrhlary boýunça teklipleri;

e) Elektroenergetika ulgamynyň kärhanalarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly işlemegini üpjün etmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmeginiň we işlenip taýýarlanylmagynyň tertibiniň taslamasyny;

2-nji bendiniň «ä» kiçi bendi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

3) şulary tassyklaýar:

a) elektroenjamlaryň gurluşynyň kadalaryny;

b) Elektroenergetikanyň obýektleriniň ulanylyşynyň tehniki kadalaryny;

ç) Elektroenergetikanyň obýektleri ulanylan mahalyndaky howpsuzlyk tehnikasynyň kadalaryny;

d) elektroenergetikanyň subýektleriniň özara ykdysady gatnaşyklary baradaky Düzgünnamany;

e) elektroenergetikanyň gözegçiliginiň guralyşy hakynda Düzgünnamany;

ä) sarp edijiler tarapyndan özleriniň borçnamalarynyň bozulan, şeýle hem heläkçilikleriň öňüni almak ýa-da aradan aýyrmak boýunça gaýragoýulmasyz çäreleriň görülmegi zerur bolan ýagdaýynda elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň doly ýa-da bölekleýin çäklendirilmeginiň düzgüniniňTertibini;

f) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň merkezleşdirilen operatiw-dispetçerçilik dolandyrylyşynyňTertibini;

g) elektroenergetika babatda kadalaşdyryjy resminamalary;

4) elektroenergetika ulgamynyň howpsuz we ygtybarly işlemegini üpjün edýär, elektroenergetikanyň gözegçiligini amala aşyrýar;

5) elektrik energiýasynyň öndürilişiniň we sarp edilişiniň deňagramlylygyny emele getirmäge gatnaşýar;

6) elektroenergetika ulgamynyň işlemeginiň düzgünini belleýär;

7) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny dolandyrýar;

8) şularyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşýar:

a) elektroenergetika ulgamynyň obýektleriniň taslamasy düzülende, gurlanda, ulanylanda, ulanyşdan çykarylanda senagat, ýangyn we ekologik howpsuzlygyň üpjün edilmegi boýunça kadalaryň;

b) elektroenergetika babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň;

ç) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň döwlet hil standartlarynyň taslamalarynyň;

9) elektrik energiýasyny we ýangyç-energetika serişdelerini netijeli ulanmak, şeýle hem täzelenýän energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça çäreleri işläp düzýär hem-de durmuşa geçirýär;

10) şulary amala aşyrýar:

a) generirleýji kuwwatlyklaryň we elektrik ulgamlarynyň durkuny täzelemek, kämilleşdirmek, ösdürmek boýunça çäreleri;

b) elektroenergetika babatda işi ygtyýarlylandyrmagy;

ç) elektroenergetikada tehniki we tehnologik gözegçiligi we barlagy;

d) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda elektroenergetika babatda administratiw hukuk bozulmalary baradaky işlere garamagy;

e) elektroenergetika babatda halkara hyzmatdaşlygyny;

ä) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry ygtyýarlyklary.

 

12-nji madda. Ygtyýarly edaranyň hukuklary

 

Ygtyýarly edaranyň şulara hukugy bardyr:

1) elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň hem-de elektroenergetikanyň subýektleriniň elektrik energetikasy babatda hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň bozulandygy hakynda şikaýatlaryna garamaga;

2) hak isleg arzasy bilen kazyýete ýüz tutmaga, şeýle hem kazyýetde şu Kanunyň we elektrik energetikasy babatda beýleki kadalaşdyryjyhukuk namalarynyň bozulmagy bilen bagly işlere garalyşyna gatnaşmaga;

3) ýerleşýän çäklerine we tabynlygyna garamazdan, Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyna girýän elektrik stansiýalarynyň kuwwatlyklaryna ygtyýarlyk etmäge;

4) operatiw ýagdaýdan we elektroenergitikanyň ulgamynda ätiýaçlyklaryň bardygyndan ugur alyp, elektroenergetikanyň kuwwatlyklarynyň has netijeli we oýlanyşykly ulanylmagyny üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen ylalaşyp, kärhanalaryň aýratyn iş düzgünini girizmäge;

5) halkara guramalarynda elektrik energetikasynyň meseleleri babatda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmäge.

 

13-nji madda. Elektroenergetikanyň subýektleriniň önümçilik-tehnologik işlerine gatyşylmagyna  ýol berilmezligi

 

Döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, elektroenergetikanyň subýektleriniň önümçilik-tehnologik işlerine gatyşmaga hukugy ýokdur, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

 

14-nji madda. Elektroenergetika gözegçiligi

 

1. Elektroenergetikanyň gözegçiligi diýlip, şu Kanunda we elektroenergetika babatda Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen elektroenergetika babatda howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň talaplarynyň elektroenergetikanyň subýektleri we elektrik energiýasyny sarp edijiler tarapyndan bozulmagynyň duýdurylmagyna, ýüze çykarylmagyna we öňüniň alynmagyna gönükdirilen işe düşünilýär.

2. Elektroenergetikanyň gözegçiligi Ygtyýarly edaranyň gurluş düzüm birlikleri tarapyndan gözegçilik boýunça özlerine berlen ygtyýarlylygyň çäklerinde şu aşakdakylar arkaly amala aşyrylýar:

1) ýüze çykarylan bozulmalaryň netijelerini aradan aýyrmak we (ýa-da) öňüni almak, günäkär şahslary jogapkärçilige çekmek boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan barlaglary geçirmek we guramak,çäreleri görmek;

2) elektroenergetikanyň subýektleriniň işleriniň barşynda elektroenergetika babatda howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň talaplarynyň ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçilik etmek.

 

15-nji madda. Döwletiň elektroenergetikadaky maýa goýum syýasaty

 

1. Türkmenistanyň elektroenergetikadaky maýa goýum syýasaty onuň durnukly ösmegine, elektroenergetikanyň ähli ugurlaryna maýa goýumlary çekmek bilen elektrik energiýasynyň tygşytlylygynyň ornaşdyrylmagyna, şeýle hem maýa goýumlaryň netijeliligine gözegçiligiň amala aşyrylmagynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir.

2. Türkmenistanyň elektroenergetikadaky maýa goýum syýasaty Türkmenistanyň elektrik kuwwatlyklaryna bolan isleginiň çaklamalarynyň esasynda ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşi bilen baglanyşdyrylyp işlenip düzülýän durmuş-ykdysady ösüşiniň milli maksatnamalaryna, elektroenergetikany ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryna laýyklykda durmuşa geçirilýär.

3. Hususy, şonuň ýaly-da çekilen, şol sanda şu aşakdaky serişdeler Türkmenistanyň elektroenergetikasyna maýa goýumlaryň çeşmesi bolup bilerler:

1) döwletiň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlary;

2) Türkmenistanyň banklarynyň karzlary;

3) elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edýän ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň serişdeleri;

4) daşary ýurt karzlary we maýa goýumlary;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeler.

4. Şular Türkmenistanyň elektroenergetikasyna goýlan maýa goýumlaryny gaýtarmagyň üpjünçiligi hökmünde bolup biler:

1) Türkmenistanyň Hökümetiniň kepillendirmeleri;

2) bank kepillendirmeleri;

3) sarp edijilere goýberilýän elektrik (ýylylyk) energiýasynyň nyrh möçberleriniň maýa goýum düzümi;

4) beýleki üpjünçilik çäreleri.

 

IV BAP. ELEKTROENERGETIKANYŇ

OPERATIW-DISPETÇERÇILIK DOLANDYRYŞY

 

16-njy madda. Elektroenergetikadaky operatiw-dispetçerçilik dolandyryş ulgamy

 

1. Elektroenergetikadaky operatiw-dispetçerçilik dolandyryş ulgamy elektroenergetikanyň obýektleriniň we sarp edijileriň energiýa kabul ediji enjamlarynyň döwlet standartlary we kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar tarapyndan bellenen talaplara laýyklykda elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny we elektrik (ýylylyk) energiýasynyň hilini üpjün edýän tehnologik iş düzgünini merkezleşdirip dolandyrmak boýunça çäreleriň toplumyny öz içine alýar.

2. Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň merkezleşdirilen operatiw-dispetçerçilik dolandyryşy Ygtyýarly edara tarapyndan bellenen tertipde Merkezi dispetçerçilik müdirligi (MDM) tarapyndan amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Operatiw-dispetçerçilik dolandyryşyň esasy ýörelgeleri

 

Elektroenergetikadaky operatiw-dispetçerçilik dolandyryşy şu aşakdaky esasy ýörelgeleri öz içine alýar:

1) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň öndürilişiniň we sarp edilişiniň deňagramlylygynyň üpjün edilmegini;

2) operatiw-dispetçerçilik gözegçiligi wezipesiniň aýratynlykda alnan derejeleriň arasynda paýlanylmagy, şeýle hem dolandyryşyň aşakda durýan derejeleriniň ýokarda durýan derejelerine tabynlygyny;

3) elektroenergetika subýektleriniň hem-de elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň operatiw-dispetçerçilik dolandyryşyň operatiw-dispetçerçilik buýruklaryny we görkezmelerini gürrüňsiz ýerine ýetirmegini;

4) elektroenergetikanyň howpsuz işlemeginiň üpjün edilmegine we heläkçilikli ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreleriň amala aşyrylmagyny;

5) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynda energetika kuwwatlyklarynyň kadalaşdyrylan ätiýaçlyklarynyň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň görülmegini;

6) elektrik energiýasynyň öndürilişiniň we sarp edilişiniň möçberiniň gysga möhletleýin we uzak möhletleýin çaklamasynyň üpjün edilmegini;

7) operatiw-dispetçerçilik dolandyryşynyň elektrik energiýasynyň öndürilmegi we paýlanylmagy üçin harajatlaryň azaldylmagynyň ölçegi boýunça elektroenergetika ulgamynyň iş düzgünleriniň amatlaşdyrylmagyna esaslanýan ykdysady netijeliliginiň üpjün edilmegini;

8) ýokarky derejedäki operatiw-dispetçerçilik buýruklarynyň we görkezmeleriniň aşakdaky derejedäki operatiw-dispetçerçilik dolandyryş üçin ýerine ýetirilmeginiň hökmanylygyny, olaryň ýerine ýetirilmeginiň adamlaryň ýaşaýşyna we saglygyna hem-de enjamyň aýawlylygyna howp döredýän halatlary muňa degişli däldir.

 

18-nji madda. Merkezi dispetçerçilik müdirliginiň wezipeleri

 

1. Merkezi dispetçerçilik müdirligi Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyndaky operatiw-dispetçerçilik dolandyryş ulgamynyň ýokarky derejesi bolup durýar.

2. Merkezi dispetçerçilik müdirligi:

1) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň ygtybarly işlemeginiň bellenen görkezijileriniň berjaý edilişini üpjün edýär;

2) elektroenergetika obýektlerine we elektrik energiýasyny sarp edijilere ýerine ýetirilmegi hökmany bolan elektroenergetika ulgamynyň dispetçeriniň wezipeleriniň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly operatiw-dispetçerçilik buýruklaryny we görkezmelerini berýär;

3) elektrik stansiýalaryndaky we elektrik ulgamlaryndaky enjamlaryň ulanyşdan çykarylmagyny, şeýle hem abatlaýyşdan soňra olaryň ulanyşa girizilmegini guraýar;

4) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyna girýän elektrik stansiýalarynyň we elektrik ulgamlarynyň gije-gündiz işlemeginiňiň amatly tertibini işläp düzýärler;

5) elektroenergetika ulgamynyň barlag nokatlaryndaky güýjenmäniň düzgünleşdirilmegini, heläkçilige garşy ulanylýan awtomatika ulgamynyň işleýşiniň barlanyp durulmagyny amala aşyrýar;

6) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamy üzňelikde işlände, elektrik togunyň ýygylygynyň düzgünleşdirilmegini amala aşyrýar;

7) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň we daşary ýurtlaryň elektroenergetika ulgamlarynyň ugurdaş işlemeginiň düzgüniniň dolandyrylmagyny guraýar;

8) Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyna elektroenergetikanyň obýektleri birikdirilende, onuň düzüminde olaryň işlemegini üpjün edýän tehnologik talaplaryň emele getirilmegine we berilmegine gatnaşýar.

 

19-njy madda. Heläkçilik ýagdaýlary

 

Heläkçilik ýagdaýlary Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň aýratyn ýerli böleklere bölünmegine, elektrik görkezijileriniň tehniki talaplaryň çäklerinden daşary üýtgemegine we sarp edijileriň energiýa üpjünçiliginiň bozulmagyna getirýän bitewiliginiň tehnologik bozulmasynyň netijesi bolup durýar.

 

20-nji madda. Heläkçilik ýagdaýlaryny aradan aýyrmakda Merkezi dispetçerçilik müdirliginiň hereketleri

 

1. Heläkçilik ýagdaýlary dörän mahalynda Merkezi dispetçerçilik müdirligi elektrik stansiýalarynyň pudaklaýyn tabynlygyna garamazdan ätiýaçdaky ähli generirleýji kuwwatlyklaryny, şeýle hem sarp edijileriň özbaşdak energiýa çeşmelerini ulanýar.

2. Heläkçilik ýagdaýlary aradan aýrylýan mahalynda sarp edijileriň energiýa üpjünçiligi Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamynyň durnukly işlemegini üpjün etmek üçin zerur bolan möçberdäki elektrik kuwwatlyklaryny ibermegi üpjün edýän çyzgy boýunça amala aşyrylýar. Elektrik kuwwatlyklarynyň ýetmezçilik eden mahalynda sarp edijilere elektrik energiýasyny bermek boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen ylalaşylan tertip boýunça çäklendirmeler ulanylýar.

Heläkçilik ýagdaýlaryny öz wagtynda aradan aýyrmak maksady bilen elektrik kuwwatlyklaryň ýetmezçiligi duýdansyz ýüze çykan mahalynda we elektrik energiýasyny bermek boýunça çäklendirmeleriň tertibiniň girizilmegine wagt ýetmezçilik eden şertlerinde energoüpjünçilik kärhanasy öňünden ylalaşmazdan sarp edijileri elektrik üpjünçilik ulgamyndan aýyrmagy geçirmäge haklydyr.

 

V BAP. ENERGIÝA ÜPJÜNÇILIGI

 

21-nji madda. Elektrik (ýylylyk) energiýasyndan peýdalanmak üçin şertnama

 

1. Elektroenergetikada elektrik (ýylylyk) energiýasy sarp edilende ýüze çykýan gatnaşyklar energoüpjünçilik kärhanasy bilen elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijiniň arasynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda baglaşylýan elektrik (ýylylyk) energiýasyndan peýdalanmak üçin degişli şertnama (mundan beýläk - şertnama) arkaly düzgünleşdirilýär.

2. Energoüpjünçilik kärhanasynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen talaplary ýerine ýetiren ýagdaýynda sarp edijini elektrik (ýylylyk) ulgamlaryna çatmakdan ýüz öwürmäge hukugy ýokdur.

 

22-nji madda. Energoüpjünçilik kärhanasynyň hukuklary we borçlary

 

1. Energoüpjünçilik kärhanasynyň şulara hukugy bardyr:

1) Elektrik we ýylylyk energiýasyndan peýdalanmagyň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanan kadalaryna laýyklykda sarp edijini duýdurmak bilen oňa elektrik (ýylylyk) energiýasyny bermegi doly ýa-da bölekleýin çäklendirmäge, şu bendiň ikinji tesiminde göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanan sanawa goşulan ýaşaýyş üpjünçiliginiň obýektleri, şeýle hem  önümçiliginiň tehnologik ulgamy üznüksiz bolan obýektler elektroenergetika ulgamynyň kadaly işleýän düzgüninde energoüpjünçilik ulgamyndan aýrylmaga degişli däldir;

2) elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň energiýany peýdalanmagyň we energiýa tygşytlylygynyň netijeli ulanylmagy boýunça işiniň meselelerine gözegçilik etmäge;

3) şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda hem-de elektroenergetika babatda kadalaşdyryjy-tehniki resminamalarda göz öňünde tutulan beýleki hereketleri amala aşyrmaga.

2. Energoüpjünçilik kärhanasy şulara borçludyr:

1) elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň ählisi üçin deň şertleri döretmäge;

2) sarp edijilere elektrik (ýylylyk) energiýasyny Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen nyrhlar boýunça goýbermäge;

3) sarp edijilere elektrik (ýylylyk) energiýasyny bermegi şertnama laýyklykda amala aşyrmaga;

4) energoüpjünçilik kärhanasynyň we sarp edijiniň arasynda baglaşylýan şertnama boýunça özara hasaplaşyklary geçirmek üçin elektrik (ýylylyk) energiýasynyň hasaplaşyk hasaba alnyşyny amala aşyrýar.

 

23-nji madda. Elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň hukuklary we borçlary

 

1. Elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijileriň şulara hukugy bardyr:

1) elektrik (ýylylyk) energiýasyny şertnama laýyklykdaalmaga;

2) şertnamanyň şertlerine laýyklykda energoüpjünçilik kärhanasyndan kem ýa-da hili pes iberilen elektrik (ýylylyk) energiýasy sebäpli çekilen zyýanyň öwezini dolmagyny talap etmäge;

3) şertnamalaryň baglaşylmagy we ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly jedelli meseleleri çözmek üçin kazyýete ýüz tutmaga.

2. Elektrik (ýylylyk) energiýasyny sarp edijiler şulara borçludyr:

1) elektrik enjamlarynywe hasaplaşyk hasaba alyş abzallaryny kadalaşdyryjy-tehniki resminamalarda kesgitlenen talaplara laýyklykda göwnejaý tehniki ýagdaýda saklamaga;

2) elektrik energiýasyny sarp etmegiň şertnamada kesgitlenen düzgünini berjaý etmäge;

3) elektrik (ýylylyk) energiýasynyň töleglerini şertnama laýyklykda öz wagtynda tölemäge;

4) Ygtyýarly edaranyň elektroenergetikanyň gözegçligini amala aşyrýan gurluş düzüm birlikleriniň işgärlerini hasaplaşyk hasaba alyş abzallaryna, şeýle hem kadalaşdyryjy-tehniki resminamalara laýyklykda, elektrik (ýylylyk) enjamlarynyň tehniki ýagdaýyna hem-de howpsuz ulanylyşyna barlagy amala aşyrmak üçin goýbermäge.

 

24-nji madda. Elektroenergetikanyň obýektleriniň goralmagynyň üpjün edilişi

 

1. Elektroenergetikanyň has möhüm obýektleriniň goralmagy harbylaşdyrylan ýörite gorag gulluklary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti elektrik ulgamlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen ähli ýuridik we fiziki şahslar üçin hökmany bolan Elektrik ulgamlarynyň goralmagyny üpjün etmegiň kadalaryny tassyklaýar.

 

25-nji madda. Daşary ykdysady iş

 

1. Ygtyýarly edara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ykdysady işi geçirýär.

2. Ygtyýarly edara daşary ykdysady işiň gatnaşyjysy hökmünde şulary amala aşyrýar:

1) pudagyň daşary ykdysady işiniň baş ugurlaryny işläp düzmegi;

2) elektroenergetika babatda döwletara ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegini guramagy;

3) elektroenergetika babatda halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy guramagy;

4) pudagyň eksport mümkinçilikleriniň ösdürilmegi boýunça çäreleri;

5) elektrik energiýasyny ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegi.

3. Pudagyň daşary ykdysady işi öz-özüňi ödemek esasynda gurulýar.

4. Ygtyýarly edara daşary ýurtlaryň çäklerinde energetika degişliýa-da beýleki obýektleri edinmäge, şeýle hem ol Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşmak arkaly halkara elektroenergetika birleşmeleriniň, assosiasiýalarynyň gatnaşyjysy bolmaga haklydyr.

 

26-njy madda. Zähmet gatnaşyklary. Işgärleriň durmuş taýdan goraglylygy

 

1. Elektroenergetika kärhanalarynda zähmet gatnaşyklary, işgärleriň durmuş taýdan goraglylygy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

2. Ygtyýarly edara elektroenergetika pudagynyň işgärleriniň okadylmagyny, taýýarlanylmagyny, şeýle hem olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny üpjün edýär.

 

27-nji madda. Elektroenergetikanyň ýagdaýyna jogapkärçilik

 

Elektroenergetikanyň enjamlarynyň we gurluşlarynyň zaýalanmagynda ýa-da ogurlanylmagynda, elektrik (ýylylyk) ulgamlaryna özbaşdak birikdirmekde we elektroenergetikanyň önümini ogurlamakda, şeýle hem elektroenergetikanyň zyýan çekmegine, elektroenergetika obýektleriniň howpsuzlygynyň we sarp edijileriň energoüpjünçiliginiň ygtybarlylygynyň peselmegine getirip biljek beýleki hereketlerde günäkär bolan ýuridik we fizikişahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen maddy, administratiw we jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.

 

VI BAP.JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

28-nji madda. Ygtyýarly edaranyň wezipeli adamynyň hereketlerine (hereketsizligine) şikaýat etmek

 

Fiziki we ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Ygtyýarly edaranyň wezipeli adamynyň hereketlerine (hereketsizligine) şikaýat etmäge hukugy bardyr.

 

29-njy madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçilige eltýär.

 

30-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanunyň güýje giren gününden başlap, üç aý möhletiň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                             Gurbanguly

      Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2014-nji ýylyň 16-njy awgusty.

№ 104-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об электроэнергетике

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 3, ст.104)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 08.06.2019 г. № 153-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовую, экономическую и организационную основы деятельности в области электроэнергетики и направлен на наращивание мощностей электроэнергетической системы страны на основе дальнейшей модернизации отрасли, использования инновационных энергосберегающих технологий и оборудования.

 

ГЛАВА I. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) электроэнергетика – отрасль экономики Туркменистана, включающая в себя комплекс производственных и экономических отношений, возникающих в процессе производства, преобразования, передачи, сбыта и потребления электрической (тепловой) энергии;

2) потребители электрической (тепловой) энергии – физические и юридические лица, приобретающие электрическую (тепловую) энергию для производственных и (или) бытовых нужд;

3) договор на пользование электрической (тепловой) энергией – договор, в соответствии с которым энергоснабжающее предприятие обязуется поставлять электрическую (тепловую) энергию в определённом количестве и требуемого качества, а  потребитель обязуется принять её и оплатить на условиях заключённого договора;

4) расчётный учёт электрической (тепловой) энергии – учёт электрической (тепловой) энергии, основанный на показаниях приборов расчётного учёта, являющийся основанием для взаиморасчётов по договору на пользование электрической (тепловой) энергией между энергоснабжающим предприятием и потребителем;

5) сеть электропередачи – сеть, представляющая собой совокупность электрических установок, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии, и состоящая из трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций, линий электропередачи и соединительных проводов (кабелей);

6) объекты электроэнергетической системы – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи и сбыта электрической (тепловой) энергии (электростанции, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное оборудование, предназначенное для осуществления передачи электрической (тепловой) энергии);

7) субъекты электроэнергетики – энергоснабжающие предприятия, Центральное диспетчерское управление;

8) энергоснабжающее предприятие – предприятие, осуществляющее производство, передачу и сбыт электрической (тепловой) энергии;

9) прибор расчётного учёта - техническое устройство, разрешённое к применению в установленном порядке, предназначенное для учёта количества  отпущенной (потреблённой) электрической (тепловой) энергии;

10) электроэнергетическая система Туркменистана – совокупность электрических станций, трансформаторных подстанций и линий электропередачи, связанных между собой общим режимом непрерывного технологического процесса производства, преобразования, передачи, сбыта и потребления электрической (тепловой) энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления;

11) технологическое нарушение - нарушение режимов работы объектов электроэнергетики, приводящее к потере устойчивости электроэнергетической системы.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об электроэнергетике

 

1. Законодательство Туркменистана об электроэнергетике основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Электроэнергетика в системе экономики Туркменистана и её особенности

 

1. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

2. Основой электроэнергетики являются предприятия электроэнергетической системы Туркменистана, которые представляют собой производственно-технологический комплекс, обеспечивающий производство, преобразование, передачу, сбыт и потребление электрической (тепловой) энергии, являющейся товарной продукцией электроэнергетики, предназначенной для  внутренней поставки и на экспорт.

Каждое отдельно взятое предприятие электроэнергетики имеет незавершённый производственный цикл и не функционирует обособленно.

Все предприятия электроэнергетики относятся к категории промышленных.

3. Особенностями электроэнергетики, определяющими её значение и функционирование, являются:

1) непрерывная связь производства и потребления электрической (тепловой) энергии, совпадение во времени фазы её производства с фазой потребления при определяющем влиянии величины и режима потребления;

2) завершение цикла производства электрической энергии на электростанции её преобразованием и передачей по электрическим сетям до потребителей;

3) отсутствие незавершённого производства и цикла складирования;

4) неравномерность производства электрической энергии в связи с сезонными колебаниями её потребления в течение года (квартальными), в течение месяца (суточными) и в течение суток (часовыми), которыми предопределяются переменный режим их производства на электростанциях и необходимость содержания резервов энергетических мощностей и их опережающее развитие;

5) исчисление себестоимости энергии на условии франко-потребитель, обеспечивающем полный учёт расходов на производство, преобразование, передачу, сбыт и потребление электроэнергии.

 

Статья 4. Собственность в электроэнергетике Туркменистана

 

1. Объекты электроэнергетической системы Туркменистана являются государственной собственностью.

2. За предприятиями электроэнергетики имущество закрепляется на правах полного хозяйственного ведения.

 3. Предприятия электроэнергетики владеют, пользуются и распоряжаются имуществом в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Регулирование землепользования для размещения объектов электроэнергетики

 

1. Земельные участки для размещения объектов электроэнергетики предоставляются в постоянное пользование в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Размеры земельных участков, предоставляемых для размещения объектов электроэнергетики, определяются в соответствии с проектно-технической документацией, утверждаемой в установленном порядке.

2. Для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики для окружающей среды и населения, находящегося в районе размещения этих объектов, устанавливаются охранные зоны, размеры и режим использования которых определяются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Для земельных участков в пределах охранных зон устанавливается особый режим землепользования, при котором собственники земли, пользователи или арендаторы этих земель имеют право их хозяйственного использования со следующими ограничениями:

1) запрещается ведение промышленного и гражданского строительства;

2) запрещается выполнение любых работ без согласования с администрацией объекта электроэнергетики.

 

ГЛАВА II. Основы организации электроэнергетики

 

Статья 6. Технологическая и экономическая основы функционирования электроэнергетики

 

1. Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляет электроэнергетическая система Туркменистана.

2. Экономической основой функционирования объектов электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями система отношений, связанных с производством, преобразованием, передачей, сбытом электрической (тепловой) энергии.

 

Статья 7. Основные принципы организации экономических отношений в сфере электроэнергетики

 

Основными принципами организации экономических отношений в сфере электроэнергетики являются:

1) обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования электроэнергетики;

2) технологическое единство электроэнергетики;

3) обеспечение экологической безопасности электроэнергетики;

4) формирование устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую (тепловую) энергию на основе обеспечения надлежащего качества и минимизации себестоимости электрической (тепловой) энергии;

5) осуществление деятельности на принципах хозяйственного расчёта, обеспечивающего экономически обоснованную доходность отрасли;

6) построение экономических и правовых отношений между предприятиями электроэнергетики на основе договоров, определяющих права, обязанности и взаимную ответственность сторон;

7) государственное регулирование деятельности в области электроэнергетики.

 

ГЛАВА III. Государственное регулирование

в области электроэнергетики

 

Статья 8. Основные направления государственного регулирования в области электроэнергетики

 

Основными направлениями государственного регулирования в области электроэнергетики являются:

1) обеспечение электроэнергетической безопасности Туркменистана;

2) обеспечение равного доступа потребителей к территориальным электрическим сетям;

3) привлечение инвестиций в процессы реконструкции, модернизации, развития генерирующих мощностей и электрических сетей;

4) внедрение рыночных механизмов в систему управления и хозяйственных связей по производству, передаче и сбыту электрической (тепловой) энергии;

5) определение основ ценовой политики в электроэнергетике;

6) обеспечение сбалансированного развития электроэнергетики;

7) рациональное использование электрической энергии и топливно-энергетических ресурсов;

8) надзор за надежностью, безопасностью и экономичностью производства электрической (тепловой) энергии, её передачи, распределения и потребления, а также надежностью и безопасностью строительства электроэнергетических установок и их эксплуатацией.

 

Статья 9. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области электроэнергетики

 

Органами, осуществляющими государственное регулирование в сфере электроэнергетики, являются Кабинет Министров Туркменистана и Министерство энергетики Туркменистана (далее-Уполномоченный орган).

 

Статья 10. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области электроэнергетики

 

Кабинет Министров Туркменистана в области электроэнергетики:

1) определяет:

a) государственную политику в области электроэнергетики;

b) основные принципы и приоритетные направления экономических реформ в области электроэнергетики;

ç) порядок и условия финансирования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики;

2) утверждает:

a) государственные программы развития электроэнергетики;

b) Правила пользования электрической и  тепловой энергией;

ç) Правила  обеспечения охраны электрических сетей;

подпункт «d» пункта 2 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 153-VI;

e) порядок разработки и реализации мер по обеспечению устойчивой работы предприятий системы электроэнергетики в чрезвычайных ситуациях;

ä) размеры земельных участков, предоставляемых для строительства и эксплуатации производственно-технологических объектов электроэнергетической системы, и порядок их использования;

f) перечень объектов, относящихся к объектам жизнеобеспечения, а также объектов с непрерывным  технологическим циклом производства, которые не подлежат отключению от системы энергоснабжения при штатном режиме функционирования  электроэнергетической системы;

3) формирует ценовую политику на услуги электроснабжающих предприятий;

4) содействует реализации проектов по производству электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Компетенция Уполномоченного органа в области электроэнергетики

 

Уполномоченный орган в области электроэнергетики:

1) реализует:

а) государственную политику в области электроэнергетики;

b) основные принципы и приоритетные направления экономических реформ в области электроэнергетики;

ç) государственные программы развития электроэнергетики;

2) разрабатывает и представляет в Кабинет Министров Туркменистана:

а) проекты государственных программ развития электроэнергетики;

b) проект Правил пользования электрической и  тепловой энергией;

ç) проект Правил  обеспечения охраны электрических сетей;

d) предложения по тарифам на электрическую (тепловую) энергию, отпускаемую потребителям Туркменистана;

e) проект Порядка разработки и реализации мер по обеспечению устойчивой работы предприятий системы электроэнергетики в чрезвычайных ситуациях;

подпункт «ä» пункта 2 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 153-VI;

3) утверждает:

a) Правила устройства электроустановок;

b) Правила технической эксплуатации объектов электроэнергетики;

ç) Правила техники безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики;

d) Положение об экономических взаимоотношениях субъектов электроэнергетики;

e) Положение об организации электроэнергетического надзора;

ä) Порядок полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии в случае нарушения своих обязательств потребителями, а также в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий;

f) Порядок централизованного оперативно-диспетчерского управления электроэнергетической системой Туркменистана;

g) нормативные документы в области электроэнергетики;

4) обеспечивает безопасное и надежное функционирование электроэнергетической системы, осуществляет электроэнергетический надзор;

5) участвует в формировании баланса производства и потребления электрической энергии;

6) устанавливает режим функционирования электроэнергетической системы;

7) управляет электроэнергетической системой Туркменистана;

8) участвует в разработке:

a) правил по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации объектов электроэнергетической системы;

b) проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области электроэнергетики;

ç) проектов государственных стандартов качества электрической (тепловой) энергии;

9) разрабатывает и реализует меры по рациональному использованию электрической энергии и топливно-энергетических ресурсов, а также по использованию возобновляемых источников энергии;

10) осуществляет:

a) мероприятия по реконструкции, модернизации, развитию генерирующих мощностей и электрических сетей;

b) лицензирование деятельности в области электроэнергетики;

ç) технический и технологический надзор и контроль в электроэнергетике;

d) в пределах своей компетенции рассмотрение дел об административных правонарушениях в области электроэнергетики в соответствии с законодательством Туркменистана;

e) международное сотрудничество в области электроэнергетики;

ä) иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Права Уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган вправе:

1) рассматривать жалобы потребителей электрической (тепловой) энергии и субъектов электроэнергетики о нарушении их прав и законных интересов в области электроэнергетики;

2) обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении в суде дел, связанных с нарушением настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области электроэнергетики;

3) распоряжаться мощностью электростанций, входящих в электроэнергетическую систему Туркменистана, независимо от территориального расположения и подчинённости;

4) для обеспечения наиболее эффективного и рационального использования электроэнергетических мощностей вводить по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана и хякимликами велаятов и города Ашхабада особый режим работы предприятий, исходя из оперативной обстановки и наличия резервов в электроэнергетической системе;

5) представлять интересы Туркменистана в международных организациях по вопросам электроэнергетики.

 

Статья 13. Недопустимость вмешательства в производственно-технологическую деятельность субъектов электроэнергетики

 

Органы государственной власти, местного самоуправления не вправе вмешиваться в производственно-технологическую деятельность субъектов электроэнергетики за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Электроэнергетический надзор

 

1. Под электроэнергетическим надзором понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований надёжности и безопасности в области электроэнергетики, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана в области электроэнергетики.

2. Электроэнергетический надзор осуществляется структурными подразделениями Уполномоченного органа, наделёнными полномочиями по надзору, посредством:

1) организации и проведения проверок, принятия мер, предусмотренных законодательством Туркменистана, по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности;

2) систематических наблюдений за исполнением требований надёжности и безопасности в области электроэнергетики в процессе деятельности субъектов электроэнергетики.

 

Статья 15. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике

 

1. Инвестиционная политика Туркменистана в электроэнергетике направлена на обеспечение её устойчивого развития, внедрение энергосбережения с привлечением инвестиций во все сферы электроэнергетики, а также осуществление контроля за эффективностью инвестиций.

2. Инвестиционная политика Туркменистана в электроэнергетике реализуется в соответствии с национальными программами социально-экономического развития страны, государственными программами развития электроэнергетики, разрабатываемыми на основе прогнозирования потребности в электрических мощностях, увязываемой с развитием экономики Туркменистана.

3. Источниками инвестиций в электроэнергетику Туркменистана могут быть как собственные, так и привлечённые средства, в том числе:

1) государственные централизованные капитальные вложения;

2) кредиты банков Туркменистана;

3) средства министерств и ведомств-потребителей электрической (тепловой) энергии;

4) иностранные кредиты и инвестиции;

5) другие источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.

4. Обеспечением возврата инвестиций в электроэнергетику Туркменистана могут быть:

1) гарантии Правительства Туркменистана;

2) банковская гарантия;

3) инвестиционная составляющая тарифов на электрическую (тепловую) энергию, отпускаемую потребителям;

4) другие меры обеспечения.

 

ГЛАВА IV. Оперативно-диспетчерское

управление в электроэнергетике

 

Статья 16. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

 

1. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике включает в себя комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей, обеспечивающий надежное энергоснабжение и качество электрической (тепловой) энергии в соответствии с требованиями, установленными государственными стандартами и нормативно-технической документацией.

2. Централизованное оперативно-диспетчерское управление электроэнергетической системой Туркменистана осуществляется Центральным диспетчерским управлением (ЦДУ) в порядке, установленном Уполномоченным органом.

 

Статья 17. Основные принципы оперативно-диспетчерского управления

 

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике включает в себя следующие основные принципы:

1) обеспечение баланса производства и потребления электрической (тепловой) энергии;

2) распределение функций оперативно-диспетчерского контроля между отдельными уровнями, а также подчинённость нижестоящих уровней управления вышестоящим;

3) безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической (тепловой) энергии оперативно-диспетчерских команд и распоряжений;

4) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения аварийных ситуаций;

5) принятие мер по  обеспечению в электроэнергетической системе Туркменистана нормированного резерва энергетических мощностей;

6) обеспечение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования объёма производства и потребления электрической энергии;

7) обеспечение экономической эффективности оперативно-диспетчерского управления, основанной на оптимизации режимов работы электроэнергетической системы по критерию минимизации затрат на производство и распределение электроэнергии;

8) обязательность исполнения оперативно-диспетчерских команд и распоряжений вышестоящего уровня для оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня, за исключением случаев, когда их исполнение создаёт угрозу для жизни и здоровья людей и сохранности оборудования.

 

Статья 18. Функции Центрального диспетчерского управления

 

1. Центральное  диспетчерское управление представляет собой верхний уровень системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетической системе Туркменистана.

2. Центральное  диспетчерское управление:

1) обеспечивает соблюдение установленных параметров надёжности функционирования электроэнергетической системы Туркменистана;

2) выдаёт объектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии обязательные для исполнения оперативные диспетчерские команды и распоряжения, связанные с осуществлением функций диспетчера электроэнергетической системы;

3) организует вывод из эксплуатации оборудования на электростанциях и электрических сетях, а также ввод их в эксплуатацию после ремонта;

4) разрабатывает оптимальные суточные графики нагрузки работы электростанций и электрических сетей, входящих электроэнергетическую систему Туркменистана;

5) осуществляет регулирование напряжения в контрольных точках электроэнергетической системы, контроль функционирования системы противоаварийной автоматики;

6) осуществляет регулирование частоты электрического тока при изолированной работе электроэнергетической системы Туркменистана;

7) организует управление режимами параллельной работы электроэнергетической системы Туркменистана и электроэнергетических систем иностранных государств;

8) участвует в формировании и выдаче технологических требований при присоединении объектов электроэнергетики к электроэнергетической системе Туркменистана, обеспечивающих их работу в её составе.

 

Статья 19. Аварийные режимы

 

Аварийные режимы являются следствием технологического нарушения целостности электроэнергетической системы Туркменистана, приводящего к разделению её на отдельные локальные части, изменению электрических параметров за пределы технических требований и нарушению энергоснабжения потребителей.

 

Статья 20. Действия Центрального диспетчерского управления при ликвидации аварийных режимов

 

1. При возникновении аварийных режимов Центральное диспетчерское управление использует все резервные генерирующие мощности электрических станций независимо от ведомственной подчинённости, а также  автономные источники питания потребителей.

2. При ликвидации аварийных режимов энергоснабжение потребителей осуществляется по схемам, обеспечивающим поставку электрической мощности в объёме, необходимом для обеспечения устойчивого функционирования электроэнергетической системы Туркменистана. При дефиците электрической мощности применяются ограничения по подаче электроэнергии потребителям по графикам, согласованным с местными органами исполнительной власти.

В целях оперативной ликвидации аварийных режимов  при внезапном образовании дефицита электрической мощности и  в условиях дефицита времени для введения в действие графиков ограничения по подаче электроэнергии энергоснабжающее предприятие вправе без предварительного согласования производить отключение потребителей от системы электроснабжения.

 

ГЛАВА V. Энергоснабжение

 

Статья 21. Договор на пользование электрической (тепловой) энергией

 

1. Отношения, возникающие при потреблении электрической (тепловой) энергии, регулируются в электроэнергетике соответствующим договором на пользование электрической (тепловой) энергией (далее - договор), заключаемым между энергоснабжающим предприятием и потребителем электрической (тепловой) энергии в соответствии с законодательством  Туркменистана.

2. Энергоснабжающее предприятие не вправе отказать в подключении потребителей к электрическим (тепловым) сетям при условии выполнения ими требований, установленных законодательством Туркменистана.

 

Статья 22. Права и обязанности энергоснабжающего предприятия

 

1. Энергоснабжающее предприятие имеет право:

1) предупредив потребителя, ограничить полностью или частично подачу ему электрической (тепловой)  энергии в соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энергией, утверждёнными Кабинетом Министров  Туркменистана, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Включённые в перечень, утверждённый Кабинетом Министров Туркменистана, объекты жизнеобеспечения,  а также объекты с непрерывным технологическим циклом производства не подлежат отключению от системы энергоснабжения при штатном режиме функционирования  электроэнергетической системы;

2) контролировать работу потребителей электрической (тепловой) энергии по вопросам эффективного энергоиспользования и энергосбережения;

3) осуществлять другие действия, предусмотренные настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана и нормативно-технической документацией в области электроэнергетики.

2. Энергоснабжающее предприятие обязано:

1) предоставлять равные условия для всех потребителей электрической (тепловой) энергии;

2) осуществлять отпуск потребителям электрической (тепловой) энергии по тарифам, установленным законодательством Туркменистана;

3) осуществлять подачу потребителям электрической (тепловой) энергии в соответствии с договором;  

4) осуществлять расчётный учёт электрической (тепловой) энергии для проведения взаиморасчётов по договору между энергоснабжающим предприятием и потребителем.

 

Статья 23. Права и обязанности потребителей электрической (тепловой) энергии

 

1. Потребители электрической (тепловой) энергии имеют право:

1) получать электрическую (тепловую) энергию в соответствии с договором;

2) требовать от энергоснабжающего предприятия возмещение убытков, вызванных недопоставкой или поставкой некачественной электрической (тепловой) энергии, в соответствии с условиями договора;

3) обращаться в суд для разрешения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров.

2. Потребители электрической (тепловой) энергии обязаны:

1) поддерживать надлежащее техническое состояние электроустановок и приборов расчётного учёта  в соответствии с требованиями, определёнными нормативно-технической документацией;

2) соблюдать режимы электропотребления, определённые договором;

3) своевременно оплачивать электрическую (тепловую) энергию согласно договору;

4) допускать работников структурных подразделений Уполномоченного органа, осуществляющих электроэнергетический надзор, к приборам расчётного учёта, а также для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро - (тепло-) установок в соответствии с нормативно-технической документацией.

 

Статья 24. Обеспечение охраны объектов электроэнергетики

 

1. Охрана наиболее важных объектов электроэнергетики осуществляется специальными службами военизированной охраны.

2. В целях обеспечения безопасности электрических сетей Кабинет Министров Туркменистана утверждает Правила обеспечения охраны электрических сетей, обязательные для юридических и физических лиц.

 

Статья 25. Внешнеэкономическая деятельность

 

1. Уполномоченный орган проводит внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Уполномоченный орган как участник внешнеэкономической деятельности осуществляет:

1) разработку стратегических направлений внешнеэкономической деятельности отрасли;

2) организацию исполнения межгосударственных соглашений в области электроэнергетики;

3) организацию международного научно-технического сотрудничества в области электроэнергетики;

4) меры по развитию экспортного потенциала отрасли;

5) изучение рынков сбыта электроэнергии.

3. Внешнеэкономическая деятельность отрасли строится на основе самоокупаемости.

4. Уполномоченный орган вправе иметь энергетические или иные объекты на территории иностранных государств, а также по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана быть участником международных электроэнергетических союзов, ассоциаций.

 

Статья 26. Трудовые отношения. Социальная защита работников

 

1. Трудовые отношения на предприятиях электроэнергетики, социальная защита работников регулируются законодательством Туркменистана.

2. Уполномоченный орган обеспечивает обучение, подготовку кадров, а также повышение квалификации работников электроэнергетической отрасли.

 

Статья 27. Ответственность за состояние электроэнергетики

 

Юридические и физические лица, виновные в повреждении или хищении оборудования и устройств электроэнергетики, самовольном подключении к электрическим (тепловым) сетям и хищении продукции электроэнергетики, а также в других действиях, которые способны привести к причинению ущерба в электроэнергетике, снижению безопасности объектов электроэнергетики и надёжности энергоснабжения потребителей, несут материальную, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. Заключительные положения

 

Статья 28. Обжалование действий (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа

 

Физические и юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

 

Статья 29. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесячный  срок со дня его вступления в силу.

 

 

     Президент                                                          Гурбангулы

Туркменистана                                                Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

16 августа 2014 года

№ 104-V.