Türkmenistanyň Býujet Kodeksi

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we

güýje girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 37-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 26.08.2017 ý. № 604-V we 20.10.2018 ý. № 83-VI Kanunlary esasynda

girizilen üýtgetmeler bilen)

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamaly.

2-nji madda.Türkmenistanyň Býujet kodeksini, şu Kanunda bellenilen düzgünleriň hasaba alynmagy bilen, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizmeli.

3-nji madda.Türkmenistanyň Býujet kodeksiniň düzgünlerine esaslanýan býujet işiniň amala aşyrylmagyna tapgyrlaýyn geçilmegi bellemeli.

4-nji madda.Türkmenistanyň 2016-2020-nji ýyllar üçin Döwlet býujetleriniň işlenip düzülmegini, olaryň seredilmegini, tassyklanylmagyny we ýerine ýetirilmegini “Býujet sistemasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala aşyrmaly.

5-nji madda. 2016-2020-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetleriniň düzümindeTürkmenistanyň synag ministrlikleriniňişlenip düzülmegi, seredilmegi, tassyklanylmagy we ýerine ýetirilmegi Türkmenistanyň Býujet kodeksine laýyklykda amala aşyrylmaly býujetleri göz öňünde tutulmaly.

6-njy madda. Türkmenistanyň 2021-2023-nji ýyllar (meýilnama döwri) üçin Döwlet býujetiniň işlenip düzülmegini, seredilmegini, tassyklanylmagynywe ýerine ýetirilmegini Türkmenistanyň Býujet kodeksine laýyklykda amala aşyrmaly.

7-nji madda. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1996-njy ýylyň 18-nji iýunyndaky “Býujet sistemasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996ý., №1-2, 2-nji madda);

2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň XVII bölümini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009ý., № 2, 33-nji madda).

8-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti Türkmenistanyň Býujet kodeksiniň resmi taýdan çap edilen gününden başlap bir ýylyň dowamynda:

1) Türkmenistanyň Býujet kodeksiniň düzgünleriniň amala aşyrylmagy boýunça çäreleri kesgitlemeli;

2) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny Türkmenistanyň Býujet kodeksine laýyk getirmeli.

 

 

Türkmenistanyň                                                   Gurbanguly

       Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2014-nji ýylyň 1-nji marty.

№ 37-V.

TÜRKMENISTANYŇ

BÝUJET KODEKSI

 

Türkmenistanyň Býujet kodeksi Türkmenistanyň býujet ulgamynyň guralyşynyň we hereket edişiniň umumy ýörelgelerini belleýär, Türkmenistanda býujet işiniň we býujetara gatnaşyklarynyň esaslaryny kesgitleýär.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kodeksde ulanylýan esasy düşünjeler

 

1. Şu Kodeksde şu esasy düşünjeler ulanylýar:

1) býujet – döwlet wezipelerini we işlerini maliýe taýdan üpjün etmeküçin niýetlenen pul serişdeleriniň emele getirilmeginiň we harajat edilmeginiň görnüşi;

2) býujet amallary – girdejileri geçirmek, çykdajylary maliýeleşdirmek boýunça amallar hem-de býujeti ýerine ýetirmegiň barşynda amala aşyrylýan beýleki amallar;

3) býujet çykdajylarybýujetiň döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň wezipeleriniň we işleriniň maliýe taýdan üpjün edilmegine gönükdirilýän pul serişdeleri;

4) býujet edarasy – Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralary, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan dolandyryş, durmuş-medeni, ylmy-tehniki ýa-da täjirçilik häsiýeti bolmadyk başga wezipeleriň amala aşyrylmagy üçin döredilen, işi degişli býujetden borçnamalar we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalary esasynda maliýeleşdirilýän edara;

5) býujetiň girdejileri – Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň ygtyýaryna muzdsuz we yzyna gaýtarylmasyz esasda gelip gowuşýan, döwletiň aktiwleriniň arassa gymmatynyň artmagyna getirýän pul serişdeleri;

6) býujet işi – döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň, şeýle hem býujet işine beýleki gatnaşyjylaryň býujet ulgamynyň ähli derejesinde býujetleriň taslamalarynyň düzülmegi we olara seredilmegi, olaryň tassyklanylmagy, ýerine ýetirilmegi we döwlet maliýe gözegçiligi boýunça Türkmenistanyň býujet kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýän işi;

7) býujet maýa goýum taslamasy – bellenen döwrüň dowamynda durmuşa geçirilýän, gutarnykly häsiýeti bolan we täze desgalary döretmäge (gurmaga) ýa-da hereket edýän desgalaryň durkuny täzelemäge, desganyň çykdajy sanawyna girmedik enjamlary, maşynlary we mehanizmleri satyn almaga, şeýle hem maglumat ulgamlaryny döretmäge, ornaşdyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň jemi;

8) býujet maýa goýumlary –ykdysady bähbit almak ýa-da durmuş-ykdysady netijäni gazanmak maksady bilen, döwletiň aktiwleriniň gymmatynyň artdyrylmagyna, tebigy serişdeleriň gaýtadan dikeldilmegine gönükdirilen maliýeleşdirmek işi;

9) býujet maksatnamalaryny dolandyryjy – býujet maksatnamalarynyň meýilnamalaşdyrylmagyna, esaslandyrylmagyna, durmuşa geçirilişine we netijeleriň gazanylmagyna jogapkär döwlet edarasy;

10) býujet serişdeleri – döwlet eýeçiligine gelip gowuşmagy we harajat edilişi býujetde pul görnüşinde görkezilýän döwletiň maliýe we beýleki aktiwleri;

11) býujet serişdelerini alyjylar – býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň üstünden býujet serişdelerini alýan we olary býujet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine peýdalanýan býujet edaralary, şeýle hem fiziki we beýleki ýuridik şahslar;

12) býujetiň ýerine ýetirilişine kassalaýyn hyzmat etmek – serişdeleriň kassa arkaly býujetiň girdejilerine gelip gowuşmagy we býujet çykdajylaryny kassanyň üstünden geçirmek boýunça amallar we olary hasaba almak;  

13) döwletiň aktiwleri – döwlet emlägini emele getirýän maýalaryň jemi;

14) döwlet edarasy – döwlet (merkezi) derejesinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ykdysadyýetiň degişli pudaklarynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça işi utgaşdyrmagy amala aşyrýan Türkmenistanyň ministrligi ýa-da pudaklaýyn dolandyryş edarasy, ýerli derejede - ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň tabynlygyndaky müdirlikler we bölümler;

15) girdejileri paýlamagyň ölçegi (normatiw) – girdejileri dürli derejedäki býujetleriň arasynda paýlamagyň göterimlerde bellenýän ölçegi;

16) hasabat maliýe ýyly – dowam edýän maliýe ýylynyň öň ýanyndaky ýyl;

17) netije görkezijileri – býujet maksatnamalarynyň göni we ahyrky netijeleriniň jemi, ol býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň orta möhletli meýilnamany we býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça işini häsiýetlendirýär;

18) nobatdaky maliýe ýyly – dowam edýän maliýe ýylyndan soňky gelýän ýyl;

19) maliýe ýyly – senenama ýylynyň 1-nji ýanwaryndan başlap, 31-nji dekabrynda tamamlanýan döwür;

20) maýa goýum teklibi – býujet maýa goýum taslamasynyň býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan işlenip taýýarlanýan degişli çäreleriň ählisini goşmak bilen, taslamanyň maksadyny, ony amala aşyrmagyň ýollaryny görkezýän konsepsiýasy;

21) meýilnama döwri – dowam edýän maliýe ýylynyň soň ýanyndaky üç maliýe ýyly;

22) öndürilmedik aktiwler – tebigy aktiwler we jemgyýetçilik gurluşynyň önümleri. Tebigy aktiwler ýeri, ýeriň astyndaky gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň ýataklaryny, çäklere girýän açyk suwlardaky balyk serişdelerini (gorlaryny), şeýle hem oňa bolan eýeçilik hukugy hukuk ygtyýarlygy bilen üpjün edilen halatlarynda elektromagnit spektrini öz içine alýar. Jemgyýetçilik gurluşynyň önümleri patentleri we kärende şertnamalaryny öz içine alýar;

23) takyklanan býujet – Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mundan beýläk, şeýle-de Türkmenistanyň Hökümeti, döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň çözgütleriniň esasynda, şu Kodeksde bellenen tertipde tassyklanan býujetiň görkezijilerine girizilýän üýtgetmeler hasaba alnan býujet;

24) tassyklanan býujet – Türkmenistanyň Mejlisi ýa-da ýerli wekilçilikli edara tarapyndan degişli meýilnama döwri üçin tassyklanan býujet;

25) transfertler – subsidiýalar, grantlar, durmuş kömek pullary we pul we haryt (natural) görnüşde amala aşyrylýan gaýry çykdajylar:

a) subsidiýalar – önümçiligiň derejesine täsir etmek maksady bilen, şeýle hem bahalaryň we tarifleriň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi bilen baglanyşykly emele gelýän ýitgileriň öwezini dolmak üçin býujet serişdeleriniň hasabyna ýuridik şahslara gündelik muzdsuz berilýän tölegler;

b) grantlar býujet edarasy tarapyndan degişli döwlet edarasyndan, daşary ýurt döwletleriniň hökümetlerinden, halkara guramalaryndan alynýan hökmany bolmadyk gündelik we düýpli transfertler, şeýle hem Türkmenistanyň býujet ulgamynyň bir derejesinden beýleki derejesine muzdsuz esasda berilýän býujetara transfertler;

ç) meýletin transfertler, grantlardan başgasy – fiziki şahslardan we halkara guramalaryndan başga döwlete dahylsyz ýuridik şahslardan peşgeşler we meýletin haýyr-sahawat görnüşinde gelip gowuşýan gündelik we düýpli transfertler;

d) durmuş kömek pullary – raýatlaryň aýry-aýry toparlaryny durmuş taýdan goramak maksady bilen berilýän döwlet kömek pullary;

e) gaýry çykdajylar – "Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda aýry-aýry döwürlerde raýatlaryň aýry-aýry toparlary üçin býujet serişdeleriniň hasabyna tölenýän pensiýa gatançlary, döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy maksatnamasynyň daşyndan raýatlaryň aýry-aýry toparlaryna tölenýän şahsy pensiýalar, durmuş taýdan goldaw bermek boýunça kömek pullary;

26) Türkmenistanyň býujet ulgamy – ähli derejedäki býujetleriň ykdysady gatnaşyklara we Türkmenistanyň döwlet gurluşyna esaslanýan jemi.

2. Şu Kodeksdäki beýleki düşünjeler Türkmenistanyň raýat we başga kanunçylygynda, şeýle hem şu Kodeksiň degişli maddalarynda kesgitlenen manysynda peýdalanylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

2-nji madda. Türkmenistanyň býujet kanunçylygy

 

1.Türkmenistanyň býujet kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kodeksden, Türkmenistanyň býujet hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda döwlet häkimiýetiň ýerli edaralarynyň býujet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Býujet kodeksine çapraz gelmeli däldir, olar çapraz gelen halatynda Türkmenistanyň Býujet kodeksinde bellenen kadalar ulanylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

3-nji madda. Türkmenistanyň Býujet kodeksi bilen düzgünleşdirilýän hukuk gatnaşyklary

 

1. Türkmenistanyň Býujet kodeksi býujet hukuk gatnaşyklarynyň subýektleriniň arasynda:

a) Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetleriniň girdejilerini emele getirmegiň we çykdajylary amala aşyrmagyň, döwlet we ýerli nesýeleri amala aşyrmagyň, döwlet bergisine hyzmat etmegiň;

b) Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetleriniň taslamalaryny düzmegiň we olara seretmegiň, Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetlerini tassyklamagyň we ýerine ýetirmegiň, olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegiň,

barşynda ýüze çykýan hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

2. Türkmenistanyň Býujet kodeksi býujet işine gatnaşyjylaryň hukuk derejesini, olaryňTürkmenistanyň býujet kanunçylygyny bozandygy üçin jogapkärçilige çekilmeginiň tertibini we şertlerini belleýär.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň býujet kanunçylygynyň hereket edýän çygry

 

1. Şu Kodeksiň hereketi Türkmenistanyň çäginde ýüze çykýan býujet hukuk gatnaşyklaryna degişlidir.

2. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň býujet hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän namalary degişli dolandyryş-çäk birlikleriniň çäginde hereket edýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda)

 

2-nji bap. Türkmenistanyň býujet ulgamy

 

5-nji madda. Türkmenistanyň býujet ulgamynyň ýörelgeleri

 

Türkmenistanyň býujet ulgamy şu ýörelgelere esaslanýar:

1) bitewülik ýörelgesi – Türkmenistanyň býujet ulgamynyň ýeke-täkligi ýeke-täk hukuk binýady bilen, ýeke-täkpul ulgamy bilen, býujet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmegiň ýeke-täk tertibi bilen, ýeke-täk býujet toparlanmasy bilen, býujet işini amala aşyrmagyň ýeke-täk düzgünleri bilen, býujetleri ýerine ýetirmegiň, buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barmagyň, hasabatlylygyň düzülmeginiň we berilmeginiň ýeke-täktertibi bilen, Türkmenistanyň býujet kanunçylygynyň bozulandygy üçin ýeke-täk jogapkärçilik çäreleriniň ulanylmagy bilen üpjün edilýär;

2) býujetleriň girdejilerini we çykdajylaryny doly görkezmek ýörelgesi – ähli girdejileriň we çykdajylaryň degişli býujetlerde hökmany tertipde we doly möçberde görkezilmegi.

Salgytlary tölemegiň möhletini yza süýşürmek we salgytlaryhem beýleki hökmany tölegleri möhletlere bölüp tölemek býujetleriň girdejileri boýunça dolulygyna hasaba alynýar, dowam edýän maliýe ýylynyň çägindäki salgytlar hem beýleki hökmany tölegler boýunça salgydy tölemegiň möhletini yza süýşürmek we möhletlere bölüp tölemek muňa degişli däldir;

3) anyklaşdyryş ýörelgesi – býujetleriň girdejileri we çykdajylary olarda Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň gurluş düzümine laýyklykda görkezilýär;

4) aýdyňlyk ýörelgesi – Türkmenistanyň býujet kanunçylygy babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, şeýle hem döwletiň fiskal syýasatyna degişli maglumatlary çap etmek, döwlet syry ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda goralýan beýleki syr bolup durýan maglumatlar muňa degişli däldir;

5) netijelilik ýörelgesi – býujetleriň döwlet edaralarynyň strategik meýilnamalarynda göz öňünde tutulan netije görkezijilerini gazanmagyň zerurlygyndan ugur almak bilen, düzülmegi we ýerine ýetirilmegi;

6) peýdalylyk ýörelgesi – býujetleriň býujet serişdeleriniň çäkli möçberini peýdalanmak bilen has gowy göni netijäni üpjün etmegiň zerurlygyndan ugur almak bilen, düzülmegi we ýerine ýetirilmegi;

7) býujetleriň özbaşdaklygy ýörelgesi:

a) döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň Türkmenistanyň býujet ulgamynyň degişli derejesinde, şu Kodeksde göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda, býujet işini özbaşdak amala aşyrmak, býujet serişdelerini harajat etmegiň görnüşlerini we ugurlaryny özbaşdak kesgitlemek hukugy we borjy, beýleki býujetlerden berilýän grantlaryň hasabyna maliýe üpjünçiligi amala aşyrylýan çykdajylar muňa degişli däldir;

b) degişli býujetleriň girdejileriniň we olary emele getirmek boýunça ygtyýarlyklaryň kanunçylyk taýdan berkidilmegi;

8) deňeçerlik ýörelgesi – býujetiň çykdajylarynyň möçberiniň girdejileriň möçberi bilen deňeçer gelmegi;

9) jogapkärçilik ýörelgesi – netije görkezijileriniň hem-de býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň we býujet edaralarynyň we býujet serişdelerini alýan hojalyk ýörediji subýektleriň ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýän çözgütleri kabul edendikleri üçin jogapkärçiliginiň üpjün edilmegini gazanmaga gönükdirilen zerur bolan dolandyryş we edara ediş çözgütleriniň kabul edilmegi;

10) býujet serişdeleriniň salgylaýynlyk we maksatlaýyn häsiýetlilik ýörelgesi – býujet serişdeleriniň döwlet edaralarynyň strategik meýilnamalarynda göz öňünde tutulan netije görkezijileriniň gazanylmagy üçin býujet maksatnamalaryny dolandyryjylara gönükdirilmegi we olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda peýdalanylmagy.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

6-njy madda. Türkmenistanyň býujet ulgamynyň gurluş

düzümi

 

Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetlerine şular degişlidir:

1) Türkmenistanyň Döwlet býujeti we Merkezleşdirilen býujet;

2) ýerli býujetler, olara şular degişlidir:

a) welaýatyň, Aşgabat şäheriniň, etrabyň, etrap hukukly şäheriň býujeti;

b) şäherdäki etrabyň býujeti;

ç) etrapdaky şäheriň, şäherçäniň, geňeşligiň býujeti.

 

7-nji madda. Býujetleriň hukuk görnüşi

 

Türkmenistanyň Döwlet býujeti Türkmenistanyň Kanuny görnüşinde tassyklanýar, ýerli býujetler döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň çözgütleri görnüşinde tassyklanýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

8-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet býujeti

 

1. Türkmenistanyň Döwlet býujeti döwletiň meýilnama döwri üçin maliýe meýilnamasy bolup durýar, onda gelip gowuşmaly girdejileriň we döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini üpjün edýän çykdajylaryň maliýeleşdirilmeli möçberleri, maýa goýum we innowasion işiň maliýeleşdirilişi kesgitlenýär.

2. Türkmenistanyň Döwlet býujeti Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň serişdelerini (olaryň arasyndaky býujetara grantlary hasaba almazdan) öz içine alýar.

3. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň girdejileri meýilnamadöwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda"Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Merkezleşdirilen býujetiň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň býujetleriniň arasynda paýlanylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

9-njy madda. Merkezleşdirilen býujet

 

1. Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujeti – umumydöwlet wezipelerini hem-de döwlet häkimiýet edaralarynyň işini maliýe taýdan üpjün etmek üçin niýetlenen pul serişdelerini emele getirmegiň we harajat etmegiň görnüşidir.

2. Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetiniň girdejileri Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen salgytlaryň we beýleki gelip gowuşýan serişdeleriň hasabyna emele getirilýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

10-njy madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasy

 

1. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasy döwletiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, ykdysadyýetiň uglewodorod bölegine baglylygyny, amatsyz daşarky ýagdaýlaryň täsirini peseltmek we geljekki nesilleriň milli maddy we tebigy baýlyga bolan hukugyny kepillendirmek üçin niýetlenýär.

2. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasy maliýe aktiwlerini we başga emlägi (mundan beýläk – maliýe aktiwleri) öz içine alýar.

 

11-nji madda. Ýerli býujetler

 

1. Ýerli býujet - döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň wezipeleriniň we işleriniň maliýe taýdan üpjün edilmegi üçin niýetlenen pul serişdelerini emele getirmegiň we harajat etmegiň görnüşi.

2. Welaýatyň býujetiniň, Aşgabat şäheriniň, etrabyň, etrap hukukly şäheriň, şäherdäki etrabyň býujetleriniň girdejileri Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen salgytlaryň we beýleki gelip gowuşýan serişdeleriň hasabyna emele getirilýär.

Welaýatyň býujetiniň girdejileri meýilnama döwri üçin welaýatyň býujeti hakynda welaýatyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň çözgüdine laýyklykda welaýatyň býujetiniň we etrabyň, etrap hukukly şäheriň býujetleriniň arasynda paýlanylýar.

Aşgabat şäheriniň býujetiniň girdejileri meýilnama döwri üçin Aşgabat şäheriniň býujeti hakynda Aşgabat şäheriniň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň çözgüdine laýyklykda Aşgabat şäheriniň býujetiniň we şäherdäki etraplaryň býujetleriniň arasynda paýlanylýar.

Etrabyň (etrap hukukly şäheriň) býujetiniň girdejileri meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň) býujeti hakynda etrabyň (etrap hukukly şäheriň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň çözgüdine laýyklykda etrabyň (etrap hukukly şäheriň) býujetiniň we etraplardaky şäherleriň (şäherdäki etraplaryň), şäherçeleriň we geňeşlikleriň býujetleriniň arasynda paýlanylýar.

3. Etrapdaky şäheriň, şäherçäniň, geňeşligiň býujetleriniň girdejileri Geňeşiň çykdajy borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin onuň üstüne ýüklenen wezipelere we borçlara laýyklykda Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen gelip gowuşýan serişdeleriň hasabyna emele getirilýär. Etrapdaky şäheriň, şäherçäniň, geňeşligiň býujeti degişli etrabyň býujetiniň düzüminde tassyklanýar. Geňeş tarapyndan çykdajy borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin pul serişdelerini emele getirmegiň we harajat etmegiň başga görnüşleriniň peýdalanylmagyna ýol berilmeýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

12-nji madda.

Maksatlaýyn döwlet gaznalary

 

1. Döwlet býujetiniň düzüminde maksatlaýyn döwlet gaznalary döredilip bilner, olar Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen döredilýär.

2. Maksatlaýyn döwlet gaznalary diýip maksatlaýyn girdejileriň ýa-da girdejileriň anyk görnüşlerinden maksatlaýyn geçirimleriň, gelip gowuşýan beýleki serişdeleriň hasabyna emele getirilýän döwlet gaznalarynyň serişdelerine we maksatlaýyn ýörite pul serişdelerine (mundan beýläk - maksatlaýyn döwlet gaznalary) düşünilýär.

3. Maksatlaýyn döwlet gaznalaryraýatlaryň pensiýa üpjünçiligine, işsizlik ýagdaýynda durmuş goragyna, saglygyny goramaga we saglygy goraýyş hyzmatyna bolan konstitusion hukuklaryny durmuşa geçirmek üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdine laýyklykda beýleki maksatlar üçin niýetlenýär.

 

13-nji madda. Adatdan daşary döwlet býujeti

 

1. Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary ýagdaý düzgüni girizilen halatynda şu Kodeksiň 56-njy maddasyna laýyklykda Adatdan daşarydöwlet býujeti emele getirilýär.

2. Adatdan daşary döwlet býujetiniň hereket edýän döwründe meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň we degişli döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň ýerli býujet hakynda çözgütleriniň hereketi togtadylýar.

3. Adatdan daşary döwlet býujeti adatdan daşary ýagdaý düzgüni girizilen möhletiň dowamynda hereket edýär.

4. Adatdan daşary döwlet býujetiniň hereketiniň bes edilmegi bilen, şu Kodeksde bellenen tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetini we ýerli býujetleri takyklamak geçirilýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

3-nji bap. Býujetiň gurluş düzümi

 

14-nji madda.Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň gurluş düzümi

 

Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň gurluş düzümi şu bölümlerden durýar:

1) Esasy girdejiler:

a) salgytlar;

b) grantlar;

ç) maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň girdejileri;

d) beýleki esasy girdejiler.

2) Esasy çykdajylar:

a) işgärleriň zähmet haklary;

b) harytlary we hyzmatlary peýdalanmak;

ç) esasy maýany sarp etmek;

d) göterimler;

e) subsidiýalar;

ä) grantlar;

f) maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň çykdajylary;

g) durmuş kömek pullary;

h) beýleki esasy çykdajylar.

3) Amallar tapawudy (saldosy).

4) Maliýe däl aktiwler bilen amallar:

Maliýe däl aktiwleriň arassa satyn alynmagy:

4.1) maliýe däl aktiwleriň satylmagy:

a) esasy gaznalar;

b) maddy dolanyşyk serişdeleriniň ätiýaçlyklary;

ç) gymmatlyklar;

d) öndürilmedik aktiwler;

4.2) maliýe däl aktiwleriň satyn alynmagy:

a) esasy gaznalar;

b) maddy dolanyşyk serişdeleriniň ätiýaçlyklary;

ç) gymmatlyklar;

d) öndürilmedik aktiwler.

5) Arassa karzlaşdyrmak/nesýe (artykmaçlyk/ýetmezçilik);

6) Maliýe aktiwleri we borçnamalary bilen amallar (maliýeleşdirmek):

6.1) Maliýe aktiwleriniň arassa satyn alynmagy:

a) içerki;

b) daşarky.

6.2) Borçnamalaryň arassa kabul edilmegi:

a) içerki;

b) daşarky.

 

15-nji madda. Býujetleriň esasy girdejileri

 

1. Býujetleriň esasy girdejileri Türkmenistanyň býujet, salgyt we beýleki kanunçylygyna laýyklykda emele getirilýär.

2. Býujetleriň esasy girdejilerinde umumydöwlet ýa-da sebitleýin ähmiýeti bolan çäreleriň maksatlaýyn maliýeleşdirilmegi üçin Türkmenistanyň býujet ulgamynyň beýleki býujetlerine geçirilýän girdejiler bölekleýin merkezleşdirilip bilner.

3. Esasy girdejileriň düzüminde maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň girdejileri aýratyn hasaba alynýar. Görkezilen girdejiler maksatlaýyn bolup durýar.

4. Beýleki esasy girdejiler – salgytlar ýa-da grantlar ýaly topara bölünmeýän ähli girdeji amallary:

1) Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan salgytlar we ýygymlar tölenenden soň emläkden alnan girdejiler;

2) Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan salgytlar we ýygymlar tölenenden soň býujet edaralary tarapyndan edilýän tölegli hyzmatlardan alnan girdejiler;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde, raýat-hukuk, administratiw we jenaýat jogapkärçiligi çäreleriniň ulanylmagy netijesinde alnan serişdeler, şol sanda jerimeler, puşmana tölegleri,öwezini dolmalar, muzdsuz almalar;

4) Türkmenistana ýetirilen zeleliň öwezine alnan serişdeler we beýleki mejbury almalar;

5) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete transfertleriň gelip gowuşmagyny goşmak bilen, grant bolup durmaýan transfertler we meýletin transfertler;

6) döwlet paçlaryny goşmak bilen, gaýry girdejiler.

 

16-njy madda. Emläkden alynýan girdejiler

 

Emläkden alynýan girdejilere şular degişlidir:

1) döwlet eýeçiligindäki emlägiň wagtlaýyn peýdalanmaga berlendigi üçinkärende tölegi ýa-da başga bir töleg görnüşinde alynýan serişdeler;

2) karz edaralaryndaky hasaplardaky býujet serişdeleriniň galyndylary boýunça göterim görnüşinde alynýan serişdeler;

3) döwlet eýeçiligindäki emlägi ynanyp dolandyrmaga bermekden alynýan serişdeler;

4) hojalyk we paýdarlar jemgyýetleriniň esaslyk maýalaryndaky paýa düşýän peýda ýa-da Türkmenistana degişli bolan paýnamalar boýunça diwidendler görnüşindäki girdejiler;

5) salgytlar we beýleki hökmany tölegler tölenenden soň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýän möçberde döwlet kärhanalarynda galýan peýdanyň bir bölegi;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan, döwlet eýeçiligindäki emlägi peýdalanmakdan alynýan başga girdejiler.

 

17-nji madda. Býujetleriň esasy çykdajylary

 

1. Býujetleriň esasy çykdajylary şu Kodeksiň 14-nji maddasynyň 2-nji bendinde görkezilen görnüşler boýunça gaýtarylmazlyk esasynda amala aşyrylýar.

Şunda:

1) işgärleriň zähmet haklary üçin çykdajylar işgärlere olaryň zähmeti üçin pul görnüşindäki töleglerdir;

2) harytlaryň we hyzmatlaryň peýdalanylmagy döwlet wezipeleriniň, ygtyýarlyklarynyň amala aşyrylmagy we olardan gelip çykýan döwlet hyzmatlarynyň edilmegi üçin zerur bolan harytlaryň we hyzmatlaryň doly gymmatydyr;

3) esasy maýany sarp etmek hasabat döwrüniň dowamynda fiziki taýdan könelmäniň, tebigy könelmäniň we tötänden zeper ýetmegiň netijesinde esasy gaznalaryň ätiýaçlyklarynyň gymmatynyň azalmagydyr;

4) göterimler depozitleriň, paýnamalardan başga gymmatly kagyzlaryň, karzlaryň we nesýeleriň peýdalanylmagy bilen bagly çykdajylardyr.

5) pul görnüşinde alamatlandyrylan subsidiýalar görnüşindäki çykdajylar;

6) pul ýa-da haryt görnüşinde alamatlandyrylan grantlar görnüşindäki çykdajylar;

7) maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň çykdajylary şu gaznalaryň maksatlaýyn çykdajylary bolup durýar;

8) durmuş (döwlet) kömek pullary üçin çykdajylar raýatlaryň aýry-aýry toparlaryny durmuş taýdan goramak maksady bilen, olara pul görnüşinde tölenýän töleglerdir;

9) beýleki esasy çykdajylar şulary öz içine alýar:

a) eýeçilik bilen baglanyşykly, çykdajylaryň başga toparlaryna degişli edilmedik ähli çykdajy amallary, göterimler muňa degişli däldir;

b) bir döwlet dolandyryş edaralarynyň başga döwlet dolandyryş edaralaryna salýan jerimeleri we puşmana tölegleri;

ç) gaýry çykdajylara degişli edilýän gündelik we düýpli transfertler;

d) ömrüň ätiýaçlandyrylmagy bilen bagly bolmadyk ätiýaçlandyryş baýraklary we talaplary;

e) şu Kodeksiň 79-njy maddasyna laýyklykda, býujet edaralary tarapyndan tölegli hyzmatlaryň guralmagy we edilmegi bilen baglanyşykly çykdajylar.

2. Döwlet kömek pullary, subsidiýalar Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda berilýär.

 

18-nji madda. Amallar tapawudy (saldosy)

 

1. Amallar tapawudy býujetiň esasy girdejileri bilen esasy çykdajylarynyň arasyndaky tapawut hökmünde kesgitlenýär.

2. Býujetiň esasy girdejilerinden esasy çykdajylarynyň artyk gelýän möçberi oňyn däl (otrisatel) amal tapawudy bolup durýar.

3. Býujetiň esasy çykdajylaryndan esasy girdejilerin artyk gelýän möçberi oňyn (položitel) amal tapawudy bolup durýar.

 

19-njy madda. Maliýe däl aktiwleriň arassa satyn alynma

gy

 

1. Maliýe däl aktiwleriň arassa satyn alynmagy maliýe däl aktiwleriň satyn alynmagy bilen satylmagynyň arasyndaky tapawut hökmünde kesgitlenilýär.

2. Maliýe däl aktiwlere esasy serişdeler, maddy dolanyşyk serişdeleriniň ätiýaçlyklary, gymmatlyklar we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda topara bölünýän öndürilmedik aktiwler degişlidir.

 

20-nji madda. Arassa karzlaşdyrmak/nesýe (artykmaçlyk/ýetmezçilik)

 

1. Arassa karzlaşdyrmak/nesýe maliýe aktiwleri we borçnamalary bilen amallaryň arassa netijesine (maliýeleşdirmek) hem deň bolan maliýe däl aktiwleriň arassa satyn alynmagy aýrylandan soňky amal tapawudyna deňdir.

Oňyn (položitel) alamat bilen alnan ululyk–býujetiň artykmaçlygy, oňyn däl (otrisatel) alamaty bolan ululyk býujetiň ýetmezçiligi bolup durýar.

2. Býujetiň ýetmezçiligini maliýeleşdirmek üçin çeşmeler şulardan ybarat:

1) döwletiňiçerki we daşarky nesýeleriniň serişdeleri;

2) býujet serişdeleriniň depozitlerden gaýtarylmagy, gymmatly kagyzlaryň satylmagynyň netijesinde gelip gowşan serişdeler;

3) şu Kodeksde kesgitlenilen şertleriň berjaý edilmegi bilen, býujet serişdeleriniň erkin galyndylary;

4) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan transfertler.

3.Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýetmezçiligine diňe Merkezleşdirilen býujetde ýol berlip bilner.

 

21-nji madda. Maliýe aktiwleri we borçnamalary bilen amallar (maliýeleşdirmek)

 

1. Maliýe aktiwleri we borçnamalary bilen amallar amala gatnaşýan maliýe gurallarynyň görnüşleri we aktiwi ýa-da borçnamany saklaýjynyň dahyllylyk degişliligi boýunça topara bölünýär.

Maliýe gurallaryna pul we depozitler, gymmatly kagyzlar (paýnamalardan başgalary), karzlar we nesýeler, paýnamalar we maýa gatnaşmagyň başga görnüşleri, döredilen maliýe gurallary, gaýry algylar (bergiler) degişlidir.

2. Maliýe aktiwleriniň arassa satyn alynmagy – bu maliýe aktiwleriniň satyn alynmagy bilen olaryň çykyp gitmeginiň arasyndaky tapawutdyr.

Maliýe aktiwleriniň artmagyna getirýän ähli amallar maliýe aktiwleriniň satyn alynmagy bolup durýar.

Maliýe aktiwleriniň azalmagyna getirýän ähli amallar maliýe aktiwleriniň çykyp gitmegi bolup durýar.

3. Borçnamalaryň arassa kabul edilmegi – bu borçnamalaryň kabul edilmegiwe üzülmeginiň arasyndaky tapawutdyr.

Borçnamalaryň artmagyna getirýän ähli amallar borçnamalary kabul etmek hasap edilýär.

Borçnamalaryň azalmagyna getirýän ähli amallar borçnamalaryň üzülmegi hasap edilýär.

4. Maliýe aktiwleriniň satyn alynmagy we olaryň çykyp gitmegi, borçnamalaryň kabul edilmegi we üzülmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

4-nji bap. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji

häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdeleri

we olaryň ulanylmagy

 

22-nji madda. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdeleri

 

1. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdeleri degişlilikde Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň düzüminde, olary öňünden görüp bolmaýandygy sebäpli görkezilen býujetlerde göz öňünde tutulmadyk we dowam edýän maliýe ýylynda maliýeleşdirilmegini talap edýän çykdajylary maliýeleşdirmek üçin döredilýär.

2. Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdeleri Merkezleşdirilen býujetde göz öňünde tutulýar we şulary öz içine alýar:

1) adatdan daşary ýagdaýlar üçin ätiýaçlyk serişdeleri (gazna);

2) gaýragoýulmasyz çykdajylar üçin ätiýaçlyk serişdeleri;

3) kazyýetleriň çözgütleri boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin ätiýaçlyk serişdeleri;

4) Merkezleşdirilen býujetiň, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleriniň kassalaýyn deň gelmezliklerini ýapmak üçin ätiýaçlyk serişdeleri.

3. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň ätiýaçlyk serişdeleri degişli ýerli býujetlerde göz öňünde tutulýar we şulary öz içine alýar:

1) gaýragoýulmasyz çykdajylar üçin ätiýaçlyk serişdeleri;

2) kazyýetiň çözgütleri boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin ätiýaçlyk serişdeleri;

3) etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň, etrapdaky şäherleriň býujetleriniň kassalaýyn deň gelmezliklerini ýapmak üçin ätiýaçlyk serişdeleri.

4. Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdeleriniň umumy möçberi meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda bellenilýär.

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyk serişdeleriniň umumy möçberi döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň degişli býujet hakyndaky kararynda bellenilýär we transfertleri we nesýeleri hasaba almanyňda, ýerli býujete gelip gowuşýan serişdeleriň möçberiniň iki göteriminden köp bolmaly däldir.

5. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyklaryndan serişdeleri bölüp bermek dowam edýän maliýe ýyly üçin Merkezleşdirilen býujetde ýa-da ýerli býujetlerde tassyklanan pul möçberleriniň çäklerinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň kararlarynyň esasynda amala aşyrylýar, olar maliýe ýyly tamamlanandan soň güýjüni ýitirýär.

6. Ätiýaçlyk serişdeleriniň görkezilen görnüşleriniň biriniň serişdeleri ýeterlik bolmadyk halatynda Türkmenistanyň Hökümeti ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy bellenen tertipde, Türkmenistanyň Hökümetiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyklarynyň görnüşleriniň arasynda gaýtadan paýlamak arkaly ätiýaçlyk serişdesiniň şu görnüşiniň meýilnamalaýyn görkezijilerini artdyrýar.

7. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyklaryndan serişdeleriň gaýragoýulmasyz çykdajylar we kazyýetleriň çözgütleri boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek üçin bölünip berilmegine dowam edýän maliýe ýylynyň dekabr aýynyň 20-sinden soň ýol berilmeýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

23-nji madda. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdelerinipeýdalanmak

 

1. Adatdan daşary ýagdaýlar üçin ätiýaçlyk serişdeleri tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň netijelerini ýok etmek üçin peýdalanylýar.

Adatdan daşary ýagdaýlar üçin ätiýaçlyk serişdeleri Türkmenistan tarapyndan beýleki döwletlere grant görnüşinde ynsanperwerlik kömegini bermek üçin hem peýdalanylyp bilner.

2. Gaýragoýulmasyz çykdajylar üçin ätiýaçlyk serişdeleri dowam edýän maliýe ýyly üçin degişli býujetde göz öňünde tutulmadyk çäreleri maliýeleşdirmek üçin peýdalanylýar.

Ýerli býujetde göz öňünde tutulan gaýragoýulmasyz çykdajylar üçin ätiýaçlyk serişdeleri zerur bolan halatlarda, tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň netijelerini ýok etmek üçin peýdalanylyp bilner.

3. Kazyýetiň çözgütleri boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin ätiýaçlyk serişdeleri Türkmenistanyň Hökümetiniň, döwlet häkimiýetiniň we dolandyryşynyň merkezi edaralarynyň we olaryň býujet serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän ýerli edaralarynyň, şeýle hem ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin peýdalanylýar.

4. Kassalaýyn deň gelmezlikleri ýapmak üçin ätiýaçlyk serişdelerinden nesýeleriň alynmagy ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan maliýe ýylynyň çäklerinde amala aşyrylyp bilner we Merkezleşdirilen ýa-da ýerli býujetleriň takyklanmagyny (gaýtadan seredilmegini) talap etmeýär.

Kassalaýyn deň gelmezlikleri ýapmak üçin nesýe almagyň şertleri we onuň üçin ýüztutmanyň görnüşi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýär.

5. Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdeleriniň möçberini artdyrmak zerurlygy ýüze çykan halatynda, meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna şu Kodeksiň 82-nji maddasynda bellenilen tertipde üýtgetmeler girizilýär.

6. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyk serişdelerini artdyrmak zerurlygy ýüze çykanda bu edaranyň ýüz tutmagy boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýerli býujete Merkezleşdirilen býujetden goşmaça serişdeleri bölüp bermek baradaky meselä seredýär.

7. Türkmenistanyň Hökümetiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyklaryndan bölünip berlen serişdeleriň peýdalanylmadyk bölegi dowam edýän maliýe ýylynyň 31-nji dekabryna çenli degişli býujete gaýtarylmaga degişlidir.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

5-nji bap. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasy

 

24-nji madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň wezipeleri

 

1. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasy süýşürintgi we durnuklaşdyryş wezipelerini ýerine ýetirýär.

Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň süýşürintgiler wezipesini ýerine ýetirýän bölegi geljek nesilleriň gaznasy bolup durýar we gaznanyň maliýe aktiwlerini toplamak we uzak möhletli geljekde olaryň girdejililigini üpjün etmek ýoly bilen emele getirilýär.

Gaznanyň durnuklaşdyryş wezipesi onuň aktiwleriniň geçginlilik derejesini saklamak üçin niýetlenendir. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň durnuklaşdyryş wezipesini amala aşyrmak üçin peýdalanylýan bölegi Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete transfertiň möçberinde kesgitlenýär.

2. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini emele getirmek we peýdalanmak maliýe-ykdysady ýagdaýyň we Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň hasaba alynmagy bilen, makroykdysady we fiskal durnuklylygy üpjün etmek maksady bilen amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyna serişdeleriň gelip gowuşmagy we olaryň harajat edilmegi milli pulda hem, daşary ýurt pulunda hem amala aşyrylyp bilner.

Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň amallary boýunça buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barmak, maliýe hasabatlylygyny düzmek we bermek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyny dolandyrmak şu Kodeksiň 27-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

25-nji madda, Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilme

gi

 

Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleri şularyň hasabyna emele getirilýär:

1) 81-nji maddanyň bäşinji bölegine laýyklykda Merkezleşdirilen býujetiň artykmaçlyk möçberiniň bir böleginiň;

2) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň dolandyrylmagyndan alnan maýa goýum girdejileriniň;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik başga girdejiler.

 

26-njy madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini peýdalanmagyň tertibi

 

1. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleri şular ýaly peýdalanylyp bilner:

1) gaznanyň durnuklaşdyryş böleginiň serişdeleri:

a) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin ösüş býujet maksatnamalaryny (kiçi maksatnamalaryny) durmuşa geçirmek üçin transfert görnüşinde;

b) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdi bilen kesgitlenen maksatlar üçin berilýän maksatlaýyn transfert görnüşinde;

ç) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyny dolandyrmak boýunça çykdajylaryň maliýeleşdirilmegi üçin;

d) Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdine laýyklykda başgamaksatlar üçin;

2) gaznanyň süýşürintgi böleginiň serişdeleri:

Türkmenistanyň Prezidentiniň ylalaşygy boýunça uzak möhletli geljekde maýa goýum girdejilerini almak maksady bilen, girdejililigi ýokary bolan uzak möhletli maliýe gurallaryna ýerleşdirilip bilner.

2. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin transfertiň möçberi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenýär we hasabat maliýe ýylynyň ahyryndaky ýagdaýa görä onuň aktiwleriniň durnuklaşdyryş böleginiň üçden bir böleginden ýokary bolmaly däldir.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň teklibi boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete transfertiň hasabat maliýe ýylynda geçirilmedik pul möçberini hasabat maliýe ýylynda Merkezleşdirilen býujetde tassyklanan býujet maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin dowam edýän maliýe ýylynda peýdalanmaga rugsat etmäge haky bardyr, ýöne bu pul möçberi dowam edýän maliýe ýylynyň başyndaky ýagdaýa görä býujet serişdeleriniň galyndylaryny hasaba almak bilen, degişli býujet maksatnamalary boýunça bellige alnan tölenmedik borçnamalardan ýokary bolmaly däldir.

4. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň aktiwleriniň geljek nesilleriň gaznasyna degişli bölegi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenýär.

Geljek nesilleriň gaznasyna gysga möhletli geçginlilik talaplary bildirilmeýär.

Geljek nesilleriň gaznasynyň serişdeleri töwekgelçiligiň iň pes derejesi bolan ýokary girdejili uzak möhletli maliýe gurallaryna goýlup bilner.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

27-nji madda. Durnuklaşdyryş gaznasynyň dolandyrylmagy

 

1. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyny dolandyrmakTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleri bilen amallar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Türkmenistanyň Merkezi bankynda açylan ýörite hasabynda görkezilýär.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň girdejilerini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini milli we daşary ýurt pulunda maliýe gurallaryna, pul depozitlerine we maýa goýumlaryň beýleki görnüşlerine maýa goýum görnüşinde gönükdirýär, şunda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän şu çäklendirmeler berjaý edilmelidir:

1) ýokary girdejili gymmatly kagyzlar we beýleki maliýe gurallary boýunça töwekgelçilikler üçin bellenen möçberi;

2) maýa goýumlaryň dowamlylygy babatynda bellenen möçberi;

3) sebitleriň maýa goýumlarynyň bellenen möçberi;

4) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň maýasynyň bir kompaniýa maýa goýum hökmünde gönükdirilýän göteriminiň bellenen möçberi;

5) maýa goýumlaryň netijeliligini we yzyna gaýtarylmagyny üpjün edýän beýleki bellenen möçberler.

4. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygyna içerki audit barlagy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan onuň öz bellän tertibinde amala aşyrylýar.

5. Içerki audit barlagy boýunça hasabat Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

6-njy bap. Türkmenistanyň býujet toparlanmasy

 

28-nji madda. Türkmenistanyň býujet toparlanmasy barada düşünje

 

Türkmenistanyň býujet toparlanmasy – esasy girdejileriň, esasy çykdajylaryň, maliýe we maliýe däl aktiwler bilen amallaryň, şeýle hem Türkmenistanyň býujet ulgamynyň hasaplar meýilnamasynyň birmeňzeş alamatlar boýunça toparlara jemlenmegi.

 

29-njy madda. Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň maksatlary we wezipeleri

 

1. Türkmenistanyň býujet toparlanmasy býujetleri düzmek we ýerine ýetirmek, býujet hasabatlylygyny düzmek, ähli derejeleriň býujetleriniň deňeşdirip bolunmagyny üpjün etmek üçinpeýdalanylýar.

2. Türkmenistanyň býujet toparlanmasywe hasaplar meýilnamasy býujeti ortaça möhlete meýilnamalaşdyrmagyň, býujetleşdirmegiň maksatnamalaýyn-maksatly usulynyňwe Ýeke-täk gazna hasabynyň amallaryny goldamagyň wezipelerine, şeýle hem buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna laýyk gelýär.

3. Türkmenistanyň býujet toparlanmasy Türkmenistanyň býujet ulgamy üçin ýeke-täk we hökmany bolup durýar.

4. Türkmenistanyň býujet toparlanmasy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan işlenip düzülýär we tassyklanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

7-nji bap. Býujet maksatnamalary

 

30-njy madda. Býujet maksatnamasy

 

1. Býujet maksatnamasy –Merkezleşdirilen we (ýa-da) ýerli býujetleriň çykdajylarynyň, býujet maksatnamasynyň dolandyryjysy tarapyndan onuň maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda işiň ölçenilýän netijeleriniň gazanylmagyna gönükdirilmegi.

Býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin çykdajylar degişli býujetde göz öňünde tutulýar.

2. Býujet maksatnamalary býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň strategik ugurlaryndan, maksatlaryndan we wezipelerinden ugur alnyp işlenip düzülýär we birmeňzeş döwlet wezipeleri, ygtyýarlyklary we döwlet hyzmatlary ýa-da býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň işiniň ugurlary boýunça toparlara bölünýär.

3. Býujet maksatnamasynda onuň durmuşa geçirilmeginiň göni we ahyrky netijeleriniň görkezijileri göz öňünde tutulýar.

Býujet maksatnamalarynyň netijeleriniň döwlet edarasynyň ortaça möhlete niýetlenen býujet meýilnamasynda kesgitlenen maksatlarynyň we wezipeleriniň gazanylmagyna gönükdirilen görkejileri döwlet edarasynyň ortaça möhletli meýilnamasynyň netije görkezijilerine laýyk gelmelidir.

4. Berlen işleri ýerine ýetirýän we hyzmatlary edýän býujet edarasynyň işine gazanylmagy doly bagly bolan göni netije býujet serişdeleriniň göz öňünde tutulan çäklerinde durmuşa geçirilýän döwlet wezipeleriniň we döwlet tarapyndan edilýän hyzmatlaryň möçberiniň mukdar häsiýetini kesgitlemelidir.

5. Ahyrky netije anyk döwlet edarasynyň ýa-da býujet edarasynyň işiniň göni netijeleriň gazanylmagy bilen şertlendirilen, ilatyň ýaşaýşynyň derejesiniň we hiliniň ýagdaýyny (ýagdaýynyň üýtgeýşini), jemgyýetçilik howpsuzlygynyň üpjün edilişini, durmuş ulgamynyň, döwlet dolandyryşynyň beýleki ulgamlarynyň we ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüş derejesini görkezmelidir.

6. Býujet maksatnamasy kiçi býujet maksatnamalary üçin býujet maksatnamasynyň netije görkezijileriniň hem ulanarlykly bolan şertinde, býujet serişdelerini harajat etmegiň ugurlaryny anyklaşdyrýan kiçi maksatnamalara bölünip biler.

7. Býujet maksatnamalaryny (kiçi maksatnamalary) işläp taýýarlamagyň tertibi we olaryň mazmunyna bildirilýän talaplar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

31-nji madda. Býujet maksatnamalarynyň görnüşleri

 

1. Döwlet dolandyryşynyň derejesine baglylykda býujet maksatnamalarynyň şu görnüşleri bolýar:

1) Merkezleşdirilen býujetiň düzüminde tassyklanýan döwlet býujet maksatnamalary;

2) ýerli býujet maksatnamalary:

a) welaýatyň, Aşgabat şäheriniň býujetiniň düzüminde tassyklanýan welaýatyň, Aşgabat şäheriniň býujet maksatnamalary;

b) etrabyň (etrap hukukly şäheriň) býujetiniň düzüminde tassyklanýan etrabyň (etrap hukukly şäheriň) býujet maksatnamalary;

ç) etrabyň býujetiniň düzüminde tassyklanýan şäherdäki etrabyň, Geňeşiň býujet maksatnamalary.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen býujet maksatnamalary şu aşakdakylara bölünýärler:

1) durmuşa geçirilmeginiň usulyna baglylykda:

a) býujet maksatnamasynyň bir dolandyryjysy tarapyndan durmuşa geçirilýänaýratyn býujet maksatnamasyna;

b) býujet maksatnamalarynyň anyk dolandyryjysynyň, serişdeleri dowam edýän maliýe ýylynyň dowamynda  býujet maksatnamalarynyň dürli dolandyryjylarynyň arasynda paýlanylmaga degişli bolan – paýlanylýan býujet maksatnamasyna;

2) gündelik býujet maksatnamalaryna we ösüş býujet maksatnamalaryna.

3. Gündelik býujet maksatnamalary boýunça şu aşakdakylara çykdajylar göz öňünde tutulýar:

1) býujet edaralarynyň öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda fiziki we ýuridik şahslara döwlet hyzmatlaryny etmek boýunça işiniň üpjün edilmegine;

2) hemişelik häsiýeti bolmadyk çäreleriň maliýeleşdirilmegine;

3) býujet ulgamynyň býujetleriniň arasynda şertli grantlaryň berilmegine;

4) raýatlaryň aýry-aýry toparlaryna döwlet kömek pullarynyň we beýleki durmuş tölegleriniň maliýeleşdirilmegine;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýuridik şahslara subsidiýalaryň berilmegine;

6) Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdeleriniň döredilmegine;

7) döwletiň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine (daşarky bergiler, Türkmenistanyň halkara guramalaryna gatnaşmagy, döwlet kepillendirmeleri we beýlekiler boýunça);

8) beýleki maksatlara.

Gündelik býujet maksatnamalarynyň maliýeleşdirilmeginiň möçberine gündelik we düýpli çykdajylar goşulýar.

Düýpli çykdajylara býujet edaralarynyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak, düýpli (dikeldiş) abatlaýyş işlerini geçirmek bilen bagly çykdajylar we Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna laýyklykda býujet maýa goýumlaryndan başga gaýry çykdajylar degişlidir.

4. Ösüş býujet maksatnamalaryna býujet maýa goýumlarynyň amala aşyrylmagyny, şeýle hem döwletiň ýuridik şahslaryň esaslyk maýasyna gatnaşmagyny göz öňünde tutýan maksatnamalar degişlidir.

5. Gündelik býujet maksatnamalarynyň çäklerindäki döwlet hyzmatlarynyň edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna, döwlet hyzmatlarynyň sanawyna goşulan döwlet hyzmatlarynyň standartlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

6. Döwlet hyzmatlarynyň standartlary edilýän döwlet hyzmatlaryna bellenilýän talap bolup, döwlet hyzmatyny etmegiň düzgüniniň, mazmunynyň, görnüşleriniň we netijesiniň häsiýetnamasyny öz içine alýan talaplary belleýän kadalaşdyryjy hukuk resminamasy bolup durýar.

Döwlet hyzmatlarynyň standartlary Türkmenistanyň degişli ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan işlenip düzülýär we tassyklanylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

32-nji madda. Býujet maksatnamalarynyň dolandyryjy

sy

 

Şular býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylary bolup durýarlar:

1) döwlet häkimiýet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary;

2) ýokarda durýan döwlet dolandyryş edarasy bolmadyk býujet edaralary;

3) öz işini hojalyk hasaplaşygy ýörelgelerinde amala aşyrýan, býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin býujetden maksatlaýyn serişdeleri alýan aýry-aýry ykdysady subýektler;

4) Türkmenistanyň býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin býujetden maksatlaýyn serişdeleri alýan jemgyýetçilik birleşikleri.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

33-nji madda. Döwletiň býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylar

y

 

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen wezipelerine laýyklykda döwlet häkimiýet edaralary, şeýle hem şu Kodeksiň 32-nji maddasynda görkezilen beýleki edaralar döwletiň býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylary bolup durýarlar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

34-nji madda. Ýerli býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylar

y

 

Degişli häkimlikler, olar tarapyndan ygtyýarly edilen pudaklaýyn müdirlikler we bölümler (bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we beýlekiler), Geňeşler, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda degişli ýerli býujetleriň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän çäklerdäki edaralary ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar bolup durýarlar.

 

II BÖLÜM. BÝUJETARA GATNAŞYKLAR WE OLARYŇ

DÜZGÜNLEŞDIRILMEGINIŇ GÖRNÜŞLERI

 

8-nji bap. Býujetara gatnaşyklar

 

35-nji madda. Býujetara gatnaşyklar barada umumy düzgünler

 

1. Býujet işinde şu aşakdakylaryň arasyndaky gatnaşyklar býujetara gatnaşyklar bolup durýar:

1) Merkezleşdirilen býujet bilen welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleriniň;

2) Merkezleşdirilen býujet bilen Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň;

3) Merkezleşdirilen býujet bilen Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň;

4) welaýatlaryň býujetleri bilen etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň) býujetleriniň;

5) şäheriň býujeti bilen şäherdäki etraplaryň býujetleriniň;

6) etrabyň býujeti bilen Geňeşleriň býujetleriniň.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi boýunça, tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda, döwlet ýa-da halkara ähmiýetli çäreler geçirilende welaýatlaryň (Aşgabat şäheriniň) býujetleriniň arasynda býujetara gatnaşyklar amala aşyrylyp bilner.

3. Býujetara gatnaşyklar döwlet dolandyryşynyň derejeleriniň arasynda wezipeleriň bölünişine laýyklykda amala aşyrylýar we Türkmenistanyň býujet ulgamynyň ýörelgelerine we býujetara gatnaşyklara esaslanýar.

4. Dowam edýän maliýe ýylynyň býujetiniň ýerine ýetirilýän döwründe aşakda durýan býujetleriň esasy girdejileriniň we (ýa-da) esasy çykdajylarynyň artmagyna we (ýa-da) esasy girdejileriniň azalmagyna getirýän we şu maliýe ýylynda ýerine ýetirilmäge degişli bolan kadalaşdyryjy hukuk namalar kabul edilen ýagdaýynda aşakda durýan býujetleriň ýitgileriniň öwezi dolunýar.  

5. Dowam edýän maliýe ýylynyň býujetiniň ýerine ýetirilýän döwründe döwlet dolandyryşynyň aşakda durýan döwlet edaralarynyň wezipelerini, işgär sanynyň bellenen möçberlerini (limitlerini) bermek bilen baglanyşykly ýokarda durýan býujetiň esasy çykdajylarynyň artmagyna getirýänwe şu maliýe ýylynda ýerine ýetirilmäge degişli bolan kanunçylyk namalary kabul edilen ýagdaýynda ýokarda durýan býujetleriň ýitgileriniň öwezi dolunýar.

 

36-njy madda. Býujetara gatnaşyklaryň ýörelgeleri

 

Býujetara gatnaşyklar şu ýörelgelere esaslanýar:

1) Merkezleşdirilen býujetiň welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleribilen, welaýatlaryňbýujetleriniň etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň) býujetleri bilen,şäherleriň býujetleriniň şäherdäki etraplaryň býujetleri bilen özaragatnaşyklarynyň deňligi;

2) Türkmenistanyň býujet ulgamynyň belli bir býujetleri boýunça býujetleriň esasy girdejileriniň çäklendirilmegi we berkidilmegi;

3) Türkmenistanyň býujet ulgamynyň belli bir býujetleri boýunça býujetleriň esasy çykdajylarynyň çäklendirilmegi we berkidilmegi;

4) Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetleriniň iň pes býujet üpjünçiliginiň derejeleriniň deňleşdirilmegi.

 

9-njy bap. Býujetara gatnaşyklaryň düzgünleşdirilmegi

 

37-nji madda. Býujetara gatnaşyklaryň düzgünleşdirilmeginiň görnüşleri

 

1. Merkezleşdirilen býujet bilen welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleriniň arasyndaky, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleri bilen etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň) býujetleriniň arasyndaky gatnaşyklar: girdejileriň paýlanylmagynyň kadalyk ölçegleri, býujetara grantlar we subsidiýalar bilen düzgünleşdirilýär.

2. Býujetara grantlar gündelik we düýpli grantlara bölünýän şertsiz (umumy häsiýetli) grantlara, şertli (maksatlaýyn) grantlara bölünýär.

3. Merkezleşdirilen býujet bilen Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň arasyndaky býujetara gatnaşyklar Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

 

38-nji madda. Býujetara şertsiz grantlar

 

1. Býujetara şertsiz grantlar (deňleşdiriji grantlar) – peýdalanmagyň kesgitlenen şertleri goýulmazdan berilýän we döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň wezipelerini ýerine ýetirmekleri bilen bagly gündelik çykdajylarynyň ödelmegi üçin gönükdirilýän grantlar.

2. Býujet dotasiýalary we býujet alynmalary deňleşdiriji grantlar bolup durýar.

3. Merkezleşdirilen býujetden welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetlerine, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetlerinden, degişlilikde, etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň), şäherdäki etraplaryň býujetlerine degişli býujetlerde tassyklanan pul möçberlerinde berilýän býujet serişdeleri býujet dotasiýalary bolup durýar.

4. Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetlerinden Merkezleşdirilen býujete, etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň), şäherdäki etraplaryň býujetlerinden degişlilikde welaýatlaryň, şäherleriň býujetine degişli býujetlerde tassyklanan pul möçberlerinde berilýän býujet serişdeleri býujet alynmalary bolup durýar.

5. Şertsiz grantlaryň pul möçberleri ýyllar boýunça bölmek bilen, meýilnama döwri üçin absolýut derejede bellenilýär.

6. Deňleşdiriji grantlar sebitleriň býujet üpjünçiliginiň derejesini deňlemäge we Türkmenistanyň býujet ulgamynda býujetiň her bir derejesine berkidilen esasy çykdajylaryň ugurlaryna laýyklykda döwlet hyzmatlarynyň standart derejesiniň berilmegi üçin mümkinçilikleri üpjün etmäge gönükdirilýär.

7. Şertsiz grantlaryň pul möçberi kesgitlenilende sebitiň salgyt mümkinçiligi, sebitdäki döwlet hyzmatlaryny sarp edijileriň sany, döwlet hyzmatlarynyň standartlary we ol ýa-da beýleki sebitiň aýratynlygyna baglylykda döwlet hyzmatlaryny etmek boýunça çykdajylara täsir edýän ýagdaýlar hasaba alynýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

39-njy madda. Býujetara şertsiz grantlaryň pul möçberiniň hasaplanylmagy

 

1. Býujetara şertsiz grantlaryň pul möçberi degişli ýerli býujetiň esasy girdejileriniň çak edilýän möçberi bilen (şertsiz grantlar aýrylanda) onuň esasy çykdajylarynyň çak edilýän möçberiniň arasyndaky tapawut hökmünde kesgitlenilýär.

2. Ýerli býujetiň esasy girdejileriniň çak edilýän möçberi onuň esasy çykdajylarynyň çak edilýän möçberinden artyk gelen ýagdaýynda ýerli býujetden ýokarda durýan býujete geçirilmeli býujet alynmalary bellenilýär.

Ýerli býujetiň esasy çykdajylarynyň çak edilýän möçberi onuň esasy girdejileriniň çak edilýän möçberinden artyk gelen ýagdaýynda ýokarda durýan býujetden ýerli býujete býujet dotasiýalary bellenilýär.

3. Býujetara şertsiz grantlaryň pul möçberini hasaplamagyň usulyýeti, olaryň geçirilmeginiň tertibi we döwürleýinligi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

40-njy madda. Býujetara şertli grantlar we olaryň berlişiniň şertleri

 

1. Býujetara şertli grantlar –ylalaşylan şertler we olar ýerine ýetirilmedik halatynda göz öňünde tutulan jerimeler esasynda ýokarda durýan býujetden aşakda durýan býujetlere berilýän býujet serişdeleri.

2. Býujetara şertli grantlar gündelik býujet maksatnamalaryny, ösüş býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek, şeýle hem şertli grantlar hasaplanylanda göz öňünde tutulmaýan, 35-nji maddanyň dördünji we bäşinji böleklerine laýyklykda, öwezlik tölegleri tölemek boýunça belli bir maksatlaýyn çykdajylary amala aşyrmak üçin degişli býujetde tassyklanan pul möçberlerinde berilýär.

3. Ösüş üçin býujetara şertli grantlar ýokarda durýan býujetden aşakda durýan býujetlere döwlet we ýerli býujet maksatnamalary boýunça býujet maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi üçin gönükdirilýär.

Durmuşa geçirilmegi üçin ýokarda durýan býujetden ösüş üçin şertli grantlar bölünip berilýän ýerli býujet maýa goýum taslamalarynyň ýerli býujetden bilelikde maliýeleşdirilmegine ýol berilýär.

4. Ýokarda durýan býujetden býujetara şertli grantlar şularyň esasynda geçirilýär:

1) aşakda durýan býujetleriň arasynda býujetara şertli grantlaryň umumy pul möçberiniň paýlanyşyny tassyklaýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň;

2) býujetara şertli grantlar boýunça netijeler barada ylalaşyklaryň;

3) bellenilen tertipde tassyklanan, degişli býujet maksatnamasyny tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamasynyň;

4) aşakda durýan býujetiň býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň býujetara şertli grantlar boýunça tölegleriniň esaslydygyny tassyklaýan resminamalaryň.

5. Býujetara şertli grantlar ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan degişli býujet maksatnamalarynda kesgitlenilen maksatlaýyn wezipesine laýyklykda peýdalanylýar.

6. Býujetara şertli grantlaryň maksatlaýyn wezipesine laýyklykda peýdalanylmadyk pul möçberleri Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilen tertipde görkezilen pul möçberlerini bölüp beren býujete yzyna gaýtarylmaga degişlidir.

7. Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdelerinden bölünip berlenden başga, Merkezleşdirilen býujetden bölünip berlen býujetara şertli grantlaryň maliýe ýylynyň dowamynda peýdalanylmadyk möçberleri Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi bilen, olaryň maksatlaýyn wezipesiniň berjaý edilmegi bilen, nobatdaky maliýe ýylynda peýdalanylyp bilner.

Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ätiýaçlyk serişdelerinden başga, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetinden bölünip berlen býujetara şertli grantlaryň maliýe ýylynyň dowamynda peýdalanylmadyk möçberleri welaýatyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň çözgüdi boýunça olaryň maksatlaýyn wezipesiniň  berjaý edilmegi bilen, nobatdaky maliýe ýylynda peýdalanylyp bilner.

Maliýe hasabat ýylynda bölünip berlen býujetara şertli grantlaryň maliýe ýylynyň dowamynda peýdalanylmadyk, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa-da welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň çözgüdi boýunça peýdalanmaga rugsat edilen möçberleri şu maliýe ýylynyň 31-nji dekabryna çenli olary bölüp beren býujete gaýtarylmaga degişlidir.

8. Býujetara şertli grantlar boýunça netijeler hakynda ylalaşygyň işlenip düzülmeginiň, olaryň geçirilmeginiň, gazanylan göni we ahyrky netijeler barada hasabatyň düzülmeginiň we berilmeginiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

III BÖLÜM. BÝUJETIŇ DÜZÜLMEGI, SEREDILMEGI WE

TASSYKLANYLMAGY

 

10-njy bap. Býujeti düzmegiň esaslary

 

41-nji madda. Umumy düzgünler

 

1. Türkmenistanyň býujet ulgamynyň býujetleriniň düzülmegi şu Kodekse we onuň esasynda kabul edilýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň we sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasynyň we Türkmenistanyň Maýa goýum maksatnamasynyň esasynda amala aşyrylýar.

2. Býujeti düzmegiň barşynda şular işlenip düzülýär:

1) meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň ýerli býujet hakynda çözgüdiniň taslamasy;

2) döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalary;

3) býujet maksatnamalarynyň taslamalary.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

42-nji madda. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasynyň işlenip düzülmegi

 

1. Meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasy indikatiw häsiýetde bolýar we ol ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň meseleleri boýunça strategik we orta möhletli maksatnamalaýyn resminamalaryň hasaba alynmagy bilen işlenip düzülýär.

2. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasy şulary öz içine almalydyr:

1) döwlet derejesinde – Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny, ýurt boýunça meýilnama döwri üçin makroykdysady görkezijileriň we sosial ölçegleriniň bellenilmegi bilen;

2) ýerli derejede – sebitiň meýilnama döwri üçin durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny.

3. Türkmenistanyň we sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenýän tertipde we möhletlerde, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hem-de ýerli maliýe edaralary tarapyndan döwlet häkimiýet we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň gatnaşmagynda her ýylda üýtgäp durýan esasda işlenip düzülýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

43-nji madda. Býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasy

 

1. Býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasy Türkmenistanyň, sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň taslamasynyň esasynda meýilnama döwri üçin işlenip düzülýär we ol şulary öz içine almalydyr:

1) döwlet derejesinde:

a) Türkmenistanyň salgyt-býujet syýasatynyň esasy ugurlaryny we Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we Merkezleşdirilen býujetiniň esasy görkezijilerini;

b) döwletiň býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylary boýunça çykdajylaryň çak edilýän möçberlerini;

2) ýerli derejede:

a) salgyt-býujet syýasatynyň esasy ugurlaryny we ýerli býujetiň esasy görkezijilerini;

b) ýerli býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylary boýunça çykdajylaryň çak edilýän möçberlerini.

2. Býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerli maliýe edaralary tarapyndan merkezi döwlet dolandyryş, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň gatnaşmagynda her ýylda üýtgäp durýan esasda işlenip düzülýär we degişli döwlet edaralarynyň we býujet maksatnamalarynyň dolandyryjylarynyň dykgatyna ýetirilýär.

Býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasyny işläp düzmegiň tertibi we möhletleri Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

44-nji madda. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasynyň taslamasy

 

1. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasy durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilen netijeleriň gazanylmagyna getirýän döwlet edarasynyň işiniň esasy ugurlaryny, maksatlaryny, wezipelerini, görkezijilerini kesgitleýän resminama bolup, ol meýilnama döwri üçin maliýeleşdirmegiň möçberleri bolan býujet maksatnamalaryny öz içine alýar.

2. Döwlet edarasynyň meýilnama döwri üçin orta möhletli meýilnamasynyň taslamasy Türkmenistanyň strategik we orta möhletli resminamalarynyň, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasy we býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasy esasynda üç ýyl üçin işlenip düzülýär.

3. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek şu ýagdaýlarda geçirilýär:

1) orta möhletli meýilnamanyň görkezijileriniň üýtgemegine getirýän Türkmenistanyň kanunlary kabul edilende ýa-da Türkmenistanyň hereket edýän kanunlaryna üýtgetmeler girizilende;

2) täze milli we pudaklaýyn maksatnamalar kabul edilende;

3) döwlet edarasynyň wezipeleri, gurluş düzümi üýtgände;

4)netije görkezijileriniň gazanylmagyna täsir edýän býujetleriň ölçegleri üýtgände;

Döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilende, şol sanda býujetiň takyklanylmagy bilen bagly üýtgetmeler girizilende orta möhletli meýilnamalary işläp düzmek we býujetleri takyklamak üçin şu Kodeksde bellenen talaplar berjaý edilýär.

4. Orta möhletli meýilnamany işläp düzmegiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

45-nji madda. Amallar meýilnamasy

 

1. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin amallar meýilnamasy işlenip düzülýär.

Amallar meýilnamasy döwlet edarasynyň meýilnama döwrüniň birinji ýylynda tassyklanylan orta möhletli meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin gönükdirilen, serişdeler, jogapkär ýerine ýetirijileriň görkezilmeginde çäreleriň amala aşyrylmaly möhletleri bilen baglanyşdyrylan anyk hereketlerini özünde jemleýän  resminama bolup durýar.

2. Amallar meýilnamasy her ýylda işlenip düzülýär we dowam edýän maliýe ýylynyň 10-njy ýanwaryna çenli döwlet edarasynyň ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanylýar.

 

46-njymadda. Býujetiň esasy girdejileriniň meýilnamalaşdyrylmagy

 

Býujetiň esasy girdejileriniň meýilnamalaşdyrylmagy degişli meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň we býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasynyň esasynda, Türkmenistanyň salgyt, býujet we beýleki kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

47-nji madda. Býujetiň esasy çykdajylarynyň meýilnamalaşdyrylmagy

 

1. Býujetiň esasy çykdajylarynyň meýilnamalaşdyrylmagy  binýatlyk çykdajylar we täze başlangyçlar üçin çykdajylar boýunça aýratynlykda amala aşyrylýar.

2. Hemişelik häsiýetdäki çykdajylar, düýpli çykdajylar, şeýle hem dowam edýän býujet maýa goýum taslamalary üçin çykdajylar binýatlyk çykdajylar bolup durýar.

Döwlet hyzmatlaryny etmek we döwletiň beýleki borçnamalary bilen baglanyşykly çykdajylar hemişelik häsiýetdäki çykdajylar bolup durýarlar.

3. Şu çykdajylar täze başlangyçlar üçin çykdajylara degişlidir:

1) durmuş-ykdysady ösüşiň býujet maksatnamalarynda strategik we orta möhletli meýilnamalara laýyklykda nobatdaky maliýe ýylyndan maliýeleşdirilmegi göz öňünde tutulýan täze ugurlarynyň durmuşa geçirilmegine çykdajylar;

2) makroykdysady we durmuş görkezijileriniň üýtgemegi bilen bagly bolmadyk we ýerine ýetirilýän býujet maksatnamalarynyň çäklerinde býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň wezipeleriniň giňelmegi we olar tarapyndan edilýän döwlet hyzmatlarynyň möçberiniň artmagy bilen baglanyşykly býujetiň goşmaça çykdajylaryny göz öňünde tutýan binýatlyk çykdajylaryň köpeldilmegine gönükdirilýän çykdajylar.

Şu bende laýyklykda býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň täze başlangyçlary üçin çykdajylaryny meýilnamalaşdyrmak goşmaça býujet serişdelerini bölüp bermegiň, şeýle hem býujet maksatnamalaryny şu dolandyryjynyň geçen meýilnama döwri üçin göz öňünde tutulan binýatlyk çykdajylarynyň serişdeleriniň gaýtadan paýlanylmagynyň hasabyna amala aşyrylýar.

4. Býujetiň çykdajylarynyň meýilnamalaşdyrylmagy üçin degişli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar seretmek üçin şulary berýärler:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edarasyna – döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasynyň taslamasyny ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnamasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri, býujet ýüztutmalaryny we meýilnama döwri üçin orta möhletli meýilnamanyň taslamasyny ýa-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýa-da ýerli maliýe edarasynyň netijenamalaryny hasaba almak bilen gutarnykly işlenen, tassyklanan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri.

Orta möhletli meýilnamalary işläp düzmeýän býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edarasyna býujet ýüztutmalaryny we meýilnama döwri üçin býujet maksatnamalarynyň taslamalaryny berýärler.

Netijelere baha bermek geçirilen halatlarynda şu bentde görkezilen resminamalara baha bermegiň netijeleri goşulýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

48-nji madda. Býujet ýüztutmasy

 

1. Býujet ýüztutmasy nobatdaky meýilnama döwri üçin göz öňünde tutulýan çykdajylaryň möçberlerini esaslandyrmak üçin, býujet maksatnamalaryny dolandyryjy tarapyndan düzülýän resminamalaryň jeminden ybarat.

2. Býujet ýüztutmasy şulary özünde jemleýär:

1) her bir býujet maksatnamasy boýunça çykdajylaryň görnüşleri boýunça hasaplamalary;

2) donorlardan dowam edýän maliýe ýylynyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä alnan we peýdalanylan grantlar barada maglumaty;

3) býujet edaralary tarapyndan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) ýerlenilmeginden alynjak girdejileriň we olary ýerlemek üçin çykdajylaryň çaklamasyny;

4) düşündiriş ýazgysyny;

5) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýa-da ýerli maliýe edarasynyň soramagy boýunça beýleki zerur bolan maglumatlary.

3. Býujet ýüztutmasyna düşündiriş ýazgysy meýilnama döwri üçin serişdeleriň harajat ediljek esasy ugurlaryny, yglan edilen býujet maksatnamalarynyň beýanyny, binýatlyk çykdajylaryň we täze başlangyçlar üçin çykdajylaryň esaslandyrmasyny, geçen meýilnama döwrüniň býujet maksatnamalary boýunça gazanylan netije görkezijileriniň seljermesini öz içine alýar.

4. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjy meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasynda onuň özi üçin göz öňünde tutulan görkezijilere laýyklykda we býujet serişdeleriniň möçberiniň çäklerinde býujet ýüztutmasyny berýär.

5. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjy býujet ýüztutmasynda bar bolan maglumatlaryň we hasaplamalaryň doly we dogry bolmagyny üpjün edýär.

6. Býujet ýüztutmasyny düzmegiň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

49-njy madda. Döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalaryna ýa-da olaryň tassyklanan orta möhletli meýilnamalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky tekliplere, şeýle hem býujet maksatnamalarynyň we býujet ýüztutmalarynyň taslamalaryna seretmek

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edaralary döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalaryna ýa-da tassyklanylan orta möhletli meýilnamalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky tekliplerine olaryň strategik we orta möhletli maksatnama  resminamalaryna, durmuş-ykdysady ösüşiň esasy ugurlaryna we býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasyna, Türkmenistanyň býujet we beýleki kanunçylygyna laýyk gelýändigi babatda seredýärler.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edaralary döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalaryna ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnamalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky tekliplerine seretmegiň netijeleri boýunça netijenama taýýarlaýarlar we olary degişli döwlet edaralaryna iberýärler.

2. Döwlet edarasy ýokarda görkezilen edaralardan alnan netijenamalary hasaba almak bilen, orta möhletli meýilnamanyň taslamasyny ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri gutarnykly işleýär, býujet ýüztutmasyny düzýär we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edarasyna berýär.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerli maliýe edaralary:

1) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet ýüztutmalaryna olaryň Türkmenistanyň býujet we beýleki kanunçylygyna, durmuş-ykdysady ösüşiň esasy ugurlarynyň taslamasyna we býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasyna we döwlet hyzmatlarynyň standartlaryna;

2) orta möhletli meýilnamanyň taslamasynyň ýa-da tassyklanylan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleriň düzüminde berlen býujet maksatnamalarynyň görkezijilerine olaryň döwlet edarasynyň strategik maksatlary we wezipeleri bilen özara baglylygyna;

3) orta möhletli meýilnamalary işläp düzmeýän býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň taslamasynda berlen netije görkezijilerine olaryň býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň işiniň ugurlaryna we wezipelerine laýyk gelýändigi babatda seredýärler.  

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy býujet ýüztutmalaryna seretmegiň jemleri boýunça býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň çykdajylary boýunça netijenama taýýarlaýarlar.

4. Döwlet edarasy, býujet maksatnamalaryny dolandyryjy bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýa-da ýerli maliýe edarasynyň arasynda býujetiň taslamasyny düzmek üçin berilýän görkezijiler babatda düşünişmezlikler boýunça netijenama, degişlilikde, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrine iberilýär.

Düşünişmezlikler boýunça kabul edilen çözgütlere laýyklykda, döwlet edaralary, býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar orta möhletli meýilnamanyň taslamasyny ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri, býujet maksatnamalarynyň taslamalaryny we býujet ýüztutmalaryny gutarnykly işleýärler we degişlilikde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edarasyna berýärler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

11-nji bap. Meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet

býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasynyň we döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň ýerli býujet hakyndaky çözgüdiniň

işlenip düzülmegi

 

50-nji madda. Meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasynyň işlenip düzülmegi

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny işläp düzýär, onda şulargöz öňünde tutulmalydyr:

1) esasy girdejileriň we çykdajylaryň, amallar tapawudynyň, maliýe däl aktiwler bilen amallaryň, arassa karzlaşdyrmagyň/nesýäniň (artykmaçlyk/ýetmezçilik), maliýe aktiwleri bilen amallaryň umumy pul möçberi.

Esasy girdejileriň we çykdajylaryň düzüminde maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň girdejileri we çykdajylary her bir gazna boýunça aýratynlykda göz öňünde tutulýar;

2) býujetara grantlaryň, subsidiýalaryň we beýleki transfertleriň pul möçberleri;

3) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete zerur bolan transfertiň pul möçberi;

4) esasy salgytlardan ýerli býujetlere geçirmeleriň kadalyk ölçegleri;

5) Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdeleriniň pul möçberleri;

6) meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin býujeti ýerine ýetirmegiň barşynda kesilmäge degişli bolmadyk býujet çykdajylarynyň goralan maddalarynyň sanawy.

Meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasynda başga görkezijiler we düzgünler göz öňünde tutulyp bilner.

2. Meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetinde býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň her biri boýunça meýilnama döwrüniň ikinji we üçünji ýyllarynda täze çäreler üçin çykdajylar bir býujet maksatnamasy boýunça görkezilýär.

3. Meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasynyň ýanyna şu resminamalar goşulýar:

1) Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň çaklamasy we Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamasynyň taslamasy;

2) döwlet edaralarynyň-döwletiň býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamasy ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri;

3) orta möhletli meýilnamalary işläp taýýarlamaýan döwletiň býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalarynyň taslamalary;

4) şu maliýe ýylyndaky döwlet bergisiniň ýagdaýy baradaky maglumatlar;

5) meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyna degişli düşündiriş ýazgysy.

4. Meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň artykmaçlygynyň/ýetmezçiliginiň möçberi pul manysynda we jemi içerki önüm babatda göterimlerde tassyklanylýar.

5. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi dowam edýän ýylyň 1-nji noýabryndan gijä galman meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň garamagyna berýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

51-nji madda. Welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasynyň işlenip düzülmegi

 

1. Welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) maliýe edarasy welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasyny işläp düzýär we onda şular göz öňünde tutulmalydyr:

1) esasy girdejileriň we çykdajylaryň, amallar tapawudynyň, maliýe däl aktiwler bilen amallaryň umumy pul möçberi;

2) býujetara grantlaryň, subsidiýalaryň we beýleki transfertiň pul möçberleri;

3) esasy salgytlardan etraplaryň (etrap hukukly şäherleriň), şäherdäki etraplaryň býujetlerine geçirmeleriň kadalaýyn ölçegleri;

4) welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) ýerine ýetiriji häkimiýet edarasynyň ätiýaçlyk serişdeleriniň möçberi;

5) meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda bellenilen, meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin ýerli býujeti ýerine ýetirmegiň barşynda kesilmäge degişli bolmadyk býujet çykdajylarynyň goralan maddalarynyň sanawlary.

Meýilnama döwri üçin welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasynda başga görkezijiler we düzgünler göz öňünde tutulyp bilner.

2. Meýilnama döwri üçin welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasynda býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň her biri boýunça meýilnama döwrüniň ikinji we üçünji ýyllarynda täze çäreler üçin çykdajylar bir býujet maksatnamasy boýunça görkezilýär.

3. Welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasy bilen bir wagtda welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) maliýe edarasy şu resminamalary berýär:

1) döwlet edaralarynyň-ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalaryny ýa-da tassyklanan orta möhletli meýilnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky teklipleri;

2) orta möhletli meýilnamalary işläp taýýarlamaýan ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalarynyň taslamalaryny;

3) meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň taslamasyna degişli düşündiriş ýazgysyny.

4.Welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) maliýe edarasy welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda kararynyň taslamasyny welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) ýerine ýetiriji häkimiýet edarasynyň garamagyna hödürleýär.

 

52-nji madda. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) meýilnama döwri üçin býujeti hakynda çözgüdiniň taslamasynyň işlenip düzülmegi

 

1. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň maliýe edarasy etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) meýilnama döwri üçin býujeti hakynda çözgüdiniň taslamasyny işläp düzýär  we onda şular göz öňünde tutulmalydyr:

1) esasy girdejileriň we çykdajylaryň, amallar tapawudynyň umumy pul möçberi;

2) býujetara grantlaryň, subsidiýalaryň we beýleki transfertleriň pul möçberleri;

3) meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda bellenilen, meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň ýerine ýetirilmeginiň barşynda kesilmäge degişli bolmadyk ýerli býujet maksatnamalarynyň çykdajylarynyň goralan maddalarynyň sanawlary.

2. Meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) býujeti hakynda kararynyň taslamasynda býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň her biri boýunça meýilnama döwrüniň ikinji we üçünji ýyllarynda täze çäreler üçin çykdajylar bir býujet maksatnamasy boýunça görkezilýär.

3. Meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) býujeti hakynda kararynyň taslamasy bilen bir wagtda etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň maliýe edarasy şu resminamalary berýär:

1) döwlet edaralarynyňýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň orta möhletli meýilnamalarynyň taslamalaryny ýa-da orta möhletli meýilnamalara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky tekliplerini;

2) meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň taslamasyna degişli düşündiriş ýazgysyny.

4. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň maliýe edarasy meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) meýilnama döwri üçin býujeti hakynda kararynyň taslamasyny etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň ýerine ýetiriji häkimiýet edarasynyň garamagyna berýär.

 

12-nji bap. Býujetleriň tassyklanylmagy

 

53-nji madda. Meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň tassyklanylmagy

 

1. Türkmenistanyň Prezidenti meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyny Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna we tassyklamagyna berýär.

2. Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Mejlisiniň Dessurynda (reglamentinde) göz öňünde tutulan tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň hödürlenen taslamasyna seredýär we meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny kabul edýär.

3. Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan nobatdaky maliýe ýyly başlanýança meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanuny kabul edilmese, onda onuň kabul edilýän pursatyna çenli her aýyň dowamynda meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýylynyň býujet maksatnamalary boýunça esasy çykdajylary maliýeleşdirmek geçen maliýe ýylynyň esasy çykdajylarynyň möçberiniň 12-den 1 bölegi derejede amala aşyrylýar.

4. Meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çap edilýär.

 

54-nji madda. Meýilnama döwri üçin ýerli býujetleriň tassyklanylmagy

 

1. Welaýatyň, Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň taslamasyny welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň garamagyna hödürleýär.

2. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň taslamasyny etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň garamagyna hödürleýär.

3. Meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasyna seretmek üçin degişli döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy şol edaranyň agzalaryndan iş toparyny döredýär.

Iş toparyna ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň wekilleri çekilip bilner.

4. Iş topary meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasy babatynda degişli hasaplamalar bilen esaslandyrylan düzedişler görnüşinde teklipleri we bellikleri işläp taýýarlaýar. Şunda iş toparynyň agzalarynyň teklipleri sebitiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna, döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynda göz öňünde tutulan maksatlara we wezipelere laýyk gelmelidir.

5. Iş topary döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasyna meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasy babatda esaslandyrylan düzedişleri berýär.

6. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň mejlisinde meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasy we iş topary tarapyndan işlenip taýýarlanan düzedişler ara alnyp maslahatlaşylýar.

Ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda degişli edara ediş-çäk birliginiň häkiminiň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan ygtyýar berlen adamyň (adamlaryň) meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasy baradaky çykyşy, şeýle hem döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy tarapyndan ygtyýar berlen adamyň (adamlaryň) meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasy boýunça netijenamasy diňlenilýär.

7. Welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujeti hakynda karary welaýat (Aşgabat şäher) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy tarapyndan kabul edilmelidir.

8. Meýilnama döwri üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň etrabyň (şäheriň) býujeti hakynda karary etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy tarapyndan kabul edilmelidir.

9. Eger döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy tarapyndan nobatdaky maliýe ýylynyň başlanýan wagtyna çenli meýilnama döwri üçin ýerli býujet hakynda karar kabul edilmese, onda onuň kabul edilýän pursatyna çenli çykdajylary maliýeleşdirmek şu Kodeksiň 53-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda amala aşyrylýar.

10. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň meýilnama döwri üçin ýerli býujetler hakynda kararlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çap edilýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

55-nji madda. Gizlin býujet maksatnamalary

 

Gizlin býujet maksatnamalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet býujetinde göz öňünde tutulýar we oňa Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan seredilýär.

 

13-nji bap.

Türkmenistanyň Adatdan daşary döwlet býujetini

işläp taýýarlamak we kabul etmek, onuň hereketini bes etmek

 

56-njy madda. Türkmenistanyň Adatdan daşary döwlet býujetini işläp taýýarlamak we kabul etmek, onuň hereketini bes etmek

üçin esaslar

 

1. Türkmenistanyň Adatdan daşary döwlet býujetini işläp taýýarlamak we kabul etmek ýa-da onuň hereketini bes etmek üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň degişlilikde girizilmegi ýa-da ýatyrylmagy esas bolup durýar.

2. Türkmenistanyň bir ýa-da birnäçe edara ediş-çäk birlikleriniň çäklerinde bir wagtda adatdan daşary ýagdaýyň girizilmegi diňe adatdan daşary ýagdaýyň netijeleriniň ýurduň milli bähbitlerine we ykdysady howpsuzlygyna hakyky howp döredip biljek halatynda Türkmenistanyň Adatdan daşary döwlet býujetini girizmek üçin esas bolup biler.

3. Türkmenistanyň Adatdan daşary döwlet býujeti Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we Türkmenistanyň Kanuny görnüşinde tassyklanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

IV BÖLÜM. BÝUJETIŇ ÝERINE ÝETIRILMEGI

 

14-nji bap. Býujetiň ýerine ýetirilişiniň umumy düzgünleri we

ony ýerine ýetirmegiň ýörelgeleri

 

57-nji madda. Býujetiň ýerine ýetirilmeginiň umumy düzgünleri

 

1. Býujete girdejileriň gelip gowuşmagyny üpjün etmegiň, maliýe we maliýe däl aktiwler bilen amallary, şeýle hem dowam edýän maliýe ýylynda beýleki amallary amala aşyrmagyň esasynda, döwletiň wezipelerini we borçlaryny durmuşa geçirmek üçin býujet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan çykdajylary maliýeleşdirmek býujeti ýerine ýetirmek bolup durýar.

2. Çykdajylar boýunça býujeti ýerine ýetirmek meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda ýa-da döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin ýerli býujet hakyndaky kararynda dowam edýän maliýe ýyly üçin tassyklanan býujet serişdeleriniň möçberleriniň çäklerinde amala aşyrylýar.

Meýilnama döwrüniň ikinji we (ýa-da) üçinji ýyllary üçin göz öňünde tutulan serişdeleriň dowam edýän maliýe ýylynda peýdalanylmagyna ýol berilmeýär.

3. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we ýerli býujetleriň ýerine ýetirilmegini gurnaýarlar.

4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hem-de ýerli maliýe edarasy Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we ýerli býujetleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň, şeýle hem býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujeti ýerine ýetirmek boýunça işlerini utgaşdyrmagy amala aşyrýarlar.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi öz ygtyýarlygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetini we ýerli býujetleri ýerine ýetirmegiň meselelerini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlaýar we tassyklaýar, olary ýerine ýetirmek, býujet hasaba alnyşyny alyp barmak, hasabatlylygy düzmek we bermek boýunça usulyýet ýolbaşçylygyny amala aşyrýar, býujeti ýerine ýetirmegiň we oňa kassalaýyn hyzmat etmegiň düzgünlerini kesgitleýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

58-nji madda. Býujetiň ýerine ýetirilmeginiň ýörelgeleri

 

Býujetiň ýerine ýetirilmegi şu ýörelgelere laýyklykda amala aşyrylýar:

1) býujet serişdeleriniň maksatlaýyn peýdalanylmagy;

2) girdejileriň Türkmenistanyň Döwlet býujetine we ýerli býujetlere hem-de býujet serişdeleriniň olary alýanlaryň hasabyna doly we öz wagtynda geçirilmegi;

3) kassanyň ýeke-täkligi (Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilmegi boýunça amallaryň ýeke-täk gazna hasabyndan amala aşyrylmagy);

4) berginiň emele gelmegine ýol bermezlik maksady bilen, býujetiň girdejiler we çykdajylar boýunça deňeçer ýerine ýetirilmegi.

 

15-nji bap. Býujetiň ýerine ýetirilmeginiň barşy

 

59-njy madda. Býujetiň ýerine ýetirilmeginiň guralyşy

 

Býujetiň ýerine ýetirilmegi amala aşyrylanda şu aşakdaky resminamalar esasy bolup durýarlar:

1) şu Kodeks;

2) meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanuny ýa-da döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň ýerli býujet hakyndaky karary;

3) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň dowam edýän maliýe ýylynda kabul edýän we býujetiň ýerine ýetirilmegine täsir edýän çözgütleri;

4) döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalary;

5) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalary;

6) şertli grantlar boýunça gazanylmagy göz öňünde tutulýan netijeler hakynda ylalaşyk;

7) borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy, degişli býujetler boýunça girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy;

8) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamalary;

9) býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalary;

10) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň býujetiň şu Kodekse laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň tertibini kesgitleýän kadalaşdyryjy hukuk namalary.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

60-njy madda. Borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy, degişli býujetler boýunça girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy

 

1. Merkezleşdirilen we ýerli býujetler boýunça borçnamalar babatda maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasynyň, girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasynyň düzülmegi, tassyklanylmagy we alnyp barylmagy degişlilikde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerli maliýe edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Degişli býujet boýunça borçnamalar babatda maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalary boýunça maliýeleşdiriş meýilnamalarynyň esasynda Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna laýyklykda düzülýär.

Býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň olar üçin niýetlenen býujet serişdeleriniň ýyllyk möçberleriniň çäklerindäki borçnamalary boýunça maliýeleşdiriş meýilnamalary býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň özleri we olaryň garamagyndaky býujet edaralary tarapyndan kabul edilýän borçnamalaryň her çärýek üçin möçberlerini kesgitleýär.

3. Girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy býujete girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça býujet maksatnamalaryny maliýeleşdirmegiň deňeçerlenen her çärýeklik meýilnamasyny kesgitleýän resminama bolup durýar.

Degişli býujetler boýunça girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy tarapyndan düzülýär.

Býujete girdejileriň gelip gowuşmagynyň jemleýji meýilnamasy şulary hasaba almak bilen düzülýär:

1) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan girdejileriň gelip gowuşmaly möhletlerini;

2) býujete geçen ýyllar üçin girdejileriň gelip gowşuş depgininiň seljerilmegi;

3) döwletiň gymmatly kagyzlarynyň girdejililik depgininiň we gymmatly kagyzlar bazarynda islegiň we teklipleriň derejesiniň seljerilmegi;

4) karz şertnamalarynyň, nesýe şertnamalarynyň, grantlar barada ylalaşyklaryň şertlerini.

Tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy, özlerine niýetlenen býujet serişdeleriniň ýyllyk möçberleriniň çäklerinde býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň gönüden-göni özlerine we olaryň garamagyndaky býujet edaralaryna kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmegiň hasabyna tölegleri amala aşyrmak üçin zerur bolan býujet serişdeleriniň her çärýek boýunça möçberlerini kesgitleýän, býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamalarynyň esasynda düzülýär.

Borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasynyň, girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasynyň ýyllyk möçberleri tassyklanan degişli býujetiň girdejileriniň we çykdajylarynyň möçberlerine laýyk gelmelidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

61-nji madda. Býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalary. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamalary

 

1. Býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalary býujet edaralary tarapyndan Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna laýyklykda düzülýär we býujet maksatnamalaryny dolandyryjylara olary tassyklamak we býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamalaryny düzmek üçin berilýär.

2. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamalary býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna, tassyklanylan býujet maksatnamalarynyň görkezijilerine laýyklykda düzülýär we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edarasyna berilýär.

Býujet maksatnamalaryny dolandyryjy amallar meýilnamasyny öz wagtynda durmuşa geçirmek maksady bilen, meýilnamalaýyn görkezijileriň çärýekler boýunça paýlanmagyny üpjün edýär.

3. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy, girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasy, borçnamalar we tölegler boýunçamaliýeleşdirmegiň meýilnamalary, býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça meýilnamalaşdyrmagyň aýratyn meýilnamalary meýilnama döwrüniň birinji ýyly üçin düzülýär we tassyklanýar.

4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň teklipleri boýunça Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň aýry-aýry maddalary boýunça olaryň borçnamalar we tölegler boýunça we býujet maksatnamalarynyň kiçi maksatnamalary boýunça maliýeleşdiriş meýilnamalaryna býujet maksatnamalary boýunça çykdajylaryň ýyllyk we çärýeklik möçberleriniň çäklerinde üýtgetmeleri, şeýle hem býujet maksatnamalary boýunça çykdajylaryň çärýeklik möçberlerine üýtgetmeleri girizmäge haklydyr.

Býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalaryna üýtgetmeleriň girizilmegi býujet maksatnamalaryny dolandyryjy tarapyndan onuň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdiriş meýilnamalaryna girizilen üýtgetmelere laýyklykda amala aşyrylýar.

5. Borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemlenen meýilnamasyny, girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasyny, býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamasyny, býujet edaralarynyň borçnamalary we tölegleri boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalarynyň düzülmeginiň we alnyp barylmagynyň, şeýle hem olara üýtgetmeler girizilmeginiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njyunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

16-njy bap. Býujetiň ýerine ýetirilişine kassalaýyn hyzmat

etmek boýunça hasaplar

 

62-nji madda. Býujetiň ýerine ýetirilişine kassalaýyn hyzmat etmek boýunça hasaplar

 

Şular býujetiň ýerine ýetirilişine kassalaýyn hyzmat etmek boýunça hasaplar bolup durýar:

1) Ýeke-täk gazna hasaby;

2) daşary ýurt pulundaky hasaplar;

3) gözegçilik hasaplary;

4) býujet edaralarynyň hasaplary.

 

63-nji madda. Ýeke-täk gazna hasaby

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ýeke-täk gazna hasaby Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pulda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň girdejileriniň geçirilmegi, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň hasabyna tölegleriň we geçirme amallarynyň amala aşyrylmagy we olaryň hasaba alnyşynyň ýöredilmegi üçin açylýar.

2. Ýeke-täk gazna hasaby gözegçilik hasaplaryndaky serişdeleriň galyndylaryny öz içine alýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

64-nji madda. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň daşary ýurt pulundaky hasaplary

 

Türkmenistanyň Merkezi bankynda daşary ýurt pulundaky amallary geçirmek we olary hasaba almak üçin Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň daşary ýurt pullarynyň görnüşleri boýunça hasaplary açylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

65-nji madda. Gözegçilik hasaplary

 

1. Gözegçilik hasaplary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginde Merkezleşdirilen býujetiň we her bir ýerli býujeti ýerine ýetirmek boýunça girdejileriňkabul edilmegi we tölegleriň geçirilmegi bilen baglanyşykly amallaryň hasaba alynmagy üçin açylýar.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan amallar Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna we býujet edaralarynyň kodlaryna laýyklykda hasaba alynýar.

3. Gözegçilik hasaplaryny açmagyň, alyp barmagyň we ýapmagyň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

66-njy madda. Býujet edaralarynyň hasaplary

 

1. Býujet edaralarynyň şu hasaplary bolup biler:

1) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginde:

a) şu Kodeksiň 79-njy maddasyna laýyklykda, býujet edaralary tarapyndan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) ýerlenilmeginden alnan serişdeleriň geçirilmegi we olaryň hasabyna tölegleriň (tölegli hyzmatlar hasaby) geçirilmegi üçin hasap;

b) hemaýatkärlik, haýyr-sahawat kömeginiň serişdeleriniň geçirilmegi we harajat edilmegi üçin hasap;

2) Türkmenistanyň bankynda, Türkmenistanyň Merkezi banky muňa degişli däldir:

a) býujet maýa goýum taslamasynyň Türkmenistan tarapyndan tassyklanan halkara şertnamasynda ýa-da grantlar hakynda ylalaşyklarda görkezilen daşary ýurt pulunda açylýan, hökümetiň daşarky karzynyň ýa-da grantynyň hakujy tölegleri arkaly täzeden dowam etdirilýän ýörite hasaby;

b) milli (daşary ýurt) pulunda tölegleri amala aşyrmak üçin açylýan býujet maýa goýum taslamasynyň ýörite hasaby;

ç) býujet maýa goýum taslamasynyň durmuşa geçirilýän döwründe hökümetiň daşarky karzlarynyň hasabyna berlen karz boýunça esasy bergini üzmegiň hasabyna karz alanlar tarapyndan gaýtarylýan serişdeleri geçirmek we peýdalanmak üçin açylýan býujet maýa goýum taslamasynyň täzeden dowam etdirilýän hasaby.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendinde göz öňünde tutulan amallar býujet edaralarynyň kodlaryna laýyklykda hasaba alynýar.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginde býujet edaralarynyň hasaplaryny açmak, alyp barmak we ýapmak Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenen tertipde amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň banklarynda býujet edaralarynyň hasaplaryny açmak, alyp barmak we ýapmak Türkmenistanyň bank kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

17-nji bap. Býujetiň ýerine ýetirilmegi

 

67-nji madda. Girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça býujetiň ýerine ýetirilmegi

 

Girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça býujetiň ýerine ýetirilmegi şulary göz öňünde tutýar:

1) girdejileriň Ýeke-täk gazna hasabyna geçirilmegini;

2) Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan esasy girdejileriň şu Kodekse laýyklykda Merkezleşdirilen býujet bilen welaýatlaryň (Aşgabat şäheriniň) býujetleriniň, ýerli býujetleriň arasynda paýlanylmagy;

3) salgyt edarasynyň netijenamasynyň esasynda esasy girdejileriň artyk tölenen möçberleriniň býujetden gaýtarylyp berilmegi.

 

68-nji madda. Girdejileriň Ýeke-täk gazna hasabyna geçirilmegi

 

1. Türkmenistanyň Döwlet býujetine girdejiler pul görnüşinde gelip gowuşýar we Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna laýyklykda Ýeke-täk gazna hasabyna dolulygyna geçirilýär.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň daşary ýurt pulundaky hasaplaryna gelen girdejiler Ýeke-täk gazna hasabyna, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan amalyň geçirilen gününde bellenilen resmi hümmet boýunça konwertirlenmegi arkaly Türkmenistanyň milli pulunda geçirilmäge degişlidir.  

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

69-njy madda. Esasy girdejileriň paýlanylmagy

 

1. Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan girdejileriň Merkezleşdirilen býujet bilen welaýatlaryň (Aşgabat şäheriniň) býujetleriniň, ýerli býujetleriň arasynda paýlanylmagy degişlilikdeTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hem-de ýerli maliýe edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Salgytlar meýilnama döwri üçin "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda tassyklanylan kadalyk ölçegler boýunça ýa-da degişli döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň ýerli býujet hakynda karary boýunça paýlanýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýyyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

70-nji madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan transfertiň peýdalanylmagy

 

Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býujete transfertleriň möçberi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Merkezleşdirilen býujetiň girdejilerini we býujet serişdeleriniň galyndylaryny çaklamagyň esasynda, meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýyly üçin transfertiň tassyklanan möçberiniň çäklerinde her aýda kesgitlenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

71-nji madda. Býujetiň girdejilerine artyk tölenen (töletdirilen) möçberleriniň býujetden gaýtarylmagy ýa-da olaryň bergini üzmegiň hasabyna geçirilmegi

 

1. Býujetiň girdejilerine artyk tölenen (töletdirilen) pul möçberleriniň býujetden gaýtarylmagy ýa-da olaryň bergini üzmegiň hasabyna geçirilmegi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykdaamala aşyrylýar.

2. Salgytlary we býujete beýleki hökmany tölegleri töletdirmek boýunçadegişli ygtyýarly döwlet edarasynyň öz ygtyýarlylygynyň çäklerindäki netijenamasy býujetiň girdejilerine artyk tölenen (töletdirilen) pul möçberleriniň býujetden gaýtarylmagy ýa-da olaryň bergini üzmegiň hasabyna geçirilmegi üçin esas bolup durýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

72-nji madda. Býujetiň çykdajylar boýunça ýerine ýetirilmegi

 

1. Býujetiňçykdajylar boýunça ýerine ýetirilmegi şulary göz öňünde tutýar:

1) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan pul borçnamalarynyň kabul edilmegini;

2) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan kabul edilen pul borçnamalaryň bellige alynmagyny;

3) Ýeke-täk gazna hasabyndan tölegleriň we geçirme amallarynyň geçirilmegine rugsat berilmegini;

4) rugsat edilen pul borçnamalary boýunça tölegleriň geçirilmegini;

5) pul borçnamalarynyň ýerine ýetirilendiginiň tassyklanylmagyny we olaryň hasaba alnyşda görkezilmegini.

2. Býujetiňçykdajylar boýunça ýerine ýetirilmegiujet edaralarytarapyndan kabul edilen borçnamalaryň ýerine ýetirişi boýunça Ýeke-täk gazna hasabyndan tölegleriň geçirilmegiarkaly amala aşyrylýar.

 

73-nji madda. Býujet edaralarynyň borçnamalary

 

1. Býujet edaralary pul borçnamalaryny fiziki we ýuridik şahslar bilen şertnamalary baglaşmak ýoly bilen ýa-da olary baglaşmazdan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kabul edýärler.

2. Býujet edaralary tarapyndan baglaşylan şertnamalar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ýa-da ýerli maliýe edaralarynda Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň kodlary boýunça bellige alynmaga degişlidir.

Şular bilen baglanyşykly, ýagny:

1) durmuşa geçirilmeli möhleti bir ýyldan ýokary bolan ösüş býujet maksatnamalary;

2) taýýarlanylmagynyň tehnologik möhletiniň dowamlylygy soňky maliýe ýyllarynda iberilmegi şertlendirilýän aktiwleriň satyn alynmagy göz öňünde tutulýan gündelik býujet maksatnamalary;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda hyzmatlaryň bir maliýe ýylyndan artyk möhlet bilen edilmegi;

4) kanunda göz öňünde tutulmadyk, emma oňa garşy gelmeýän, geljekki maliýe ýylynda tamamlanyş möhleti bolan şertnamalara laýyklykda hyzmatlaryňedilmegi;

5) durmuşa geçirilmeli möhleti bir maliýe ýylyndan geçýän, Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk serişdeleriniň hasabyna geçirilýän çäreleriň maliýeleşdirilmegi bilen bagly,

şertnamalar meýilnama döwrüniň birinji maliýe ýylynyň borçnamalary boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamasy bilen tassyklanan pul möçberleriniň we meýilnama döwrüniň ikinji we üçünji ýyllarynyň býujetiniň binýatlyk çykdajylarynyň çäklerinde hereket edýän möhletiniň bütin dowamynda bellige alynmaga degişlidir.

Býujetiň binýatlyk çykdajylary üýtgän mahalynda görkezilen şertnamalar gaýtadan bellige alynmaga degişlidir.

3. Býujet edarasynyň daşary ýurt pulunda baglaşylan şertnamasy bellige alnan mahalynda şonuň bilen bir wagtda, daşary ýurt pulunyň Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan şertnamanyň bellige alnan senesindäki bellenilen resmi hümmeti boýunça daşary ýurt pulundaky şertnamanyň möçberini milli pula gaýtadan hasaplamak ýoly bilen şertnamanyň milli puldaky möçberi görkezilýär.

4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy býujet edarasyna şertnamanyň bellige alnandygy baradaky habarnamany berýär.

5. Şertnamalaryň dowam edýän maliýe ýylynyň 20-nji dekabryndan soň bellige alynmagyna ýol berilmeýär, Türkmenistanyň Hökümetiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyk serişdelerinden býujet pullarynyň bölünip berilýän halatlary muňa degişli däldir.

6. Býujet edaralarynyň şertnamalarynyň bellige alnyş tertibi, şeýle hem Türkmenistanyň býujet toparlanmasy boýunça görkezilen şertnamalaryň bellige alynmagy hökmany bolup durýan çykdajylaryň maddalarynyň sanawy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

74-nji madda. Şertnamalaryň bellige alnyşynyň, tölegleriň geçirilmeginiň we geçirme amallarynyň togtadylmagy

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy şu aşakdaky ýagdaýlarda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenen tertipde wemöhletlerde şertnamalary bellige almak hem-de tölegleri we geçirim amallaryny amala aşyrmak üçin býujet edaralarynyň resminamalaryny kabul etmegi togtadýar:

1) borçnamalar we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalaryna üýtgetmeler girizilende;

2) inkassa tabşyrygy berlende;

3) eger daşary ýurt pulunyň peýdalanylmadyk möçberi onuň milli puldan daşary ýurt puluna gaýtadan hasaplanan koduna, ýagny, Türkmenistanyň býujet toparlanmasy boýunça býujet edarasynyň koduna dikeldilmedik bolsa;

4) býujet maksatnamalaryny kesmek barada çözgüt kabul edilende.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 1-3-nji bentlerine laýyklykda şertnamalaryň bellige alynmagynyň, tölegleriň we geçirme amallarynyň geçirilmeginiň togtadylmagy býujet maksatnamasy boýunça amala aşyrylýar, zähmet hakyny, döwlet kömek pullaryny we fiziki şahslara Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki pul töleglerini tölemek üçin çykdajylar, şeýle hem salgyt töleglerini, pensiýa gatançlaryny geçirmek, bank hyzmatlaryny tölemek muňa degişli däldir.

3. Býujet edaralarynyň şertnamalarynyň bellige alynmagy, tölegleriniň geçirilmegi we geçirme amallary şu aşakda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda togtadylýar:

1) şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendinde göz öňünde tutulan ýagdaýda – Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň kodlary boýunça borçnamalar we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalaryna üýtgetmeleriň girizilmek tertibi tamamlanmazyndan öň;

2) şu maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinde göz öňünde tutulan ýagdaýda – Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň görkezmeler berlen kodlary boýunça inkassatabşyryklary ýerine ýetirilmezinden öň;

3) şu maddanyň birinji böleginiň 3-nji bendinde göz öňünde tutulan ýagdaýda – daşary ýurt pulunyň peýdalanylmadyk möçberi milli puldan daşary ýurt puluna gaýtadan hasaplanan koduna, ýagny Türkmenistanyň býujet toparlanmasy boýunça býujet edarasynyň koduna dikeldilmezinden öň;

4) şu maddanyň birinji böleginiň 4-nji bendinde göz öňünde tutulan ýagdaýda – kesilmäge degişli býujet maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň kodlary boýunça borçnamalar we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalaryna üýtgetmeleriň girizilmek tertibi tamamlanmazyndan öň.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

75-nji madda. Milli puldaky tölegler we geçirme amallary

 

1. Býujet edaralarynyň şu Kodeksiň 73-nji maddasynda bellenen tertipde kabul edilen pul borçnamalary boýunça tölegleri we geçirme amallary maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamasynda göz öňünde tutulan pul möçberleriniň, gözegçilik hasaplaryndaky we býujet edaralarynyň hasaplaryndaky galyndylaryň çäklerinde, şeýle hem şertnamalaryň pul möçberiniň çäklerinde geçirilýär.

2. Eger şunuň ýaly bellige alynmagy hökmany bolsa, Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň maddalary boýunça şertnamalary bellige almazdan şertnamalar boýunça tölegleriň we geçirme amallarynyň geçirilmegine ýol berilmeýär.

3. Býujet edarasynyň geçen ýyllardaky debitor bergileriniň möçberi şertnamanyň şertlerinde göz öňünde tutulan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) iberilmegi arkaly üzülmäge ýa-da kreditor tarapyndan degişli býujetiň girdejisine gaýtarylmaga degişlidir.

4. Türkmenistanyň býujet toparlanmasynyň baglaşylan şertnamalaryň bellige alynmagy hökmany bolan maddalarynyň we çykdajylarynyň görnüşleriniň sanawy, şeýle hem tölegleriwe geçirme amallaryny amala aşyrmagyňTertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.

(2018-nji ýyl9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

76-njy madda. Inkassa tabşyrygy

 

1. Inkassa tabşyrygy kazyýet edaralary tarapyndan berlen ýerine ýetiriliş resminamalaryň býujet edarasy tarapyndan mejbury ýerine ýetirilmegi üçin, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde salgyt bergisini, gümrük edaralarynyň öňündäki bergini üzdürmek üçin ulanylýar.

2. Ýeke-täk gazna hasabyna we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi üçin açylan daşary ýurt pulundaky hasaplara, degişli býujetleriň gözegçilik hasaplaryna we serişdeleriň wagtlaýyn ýerleşdirilen hasaplaryna inkassa tabşyryklarynyň berilmegine ýol berilmeýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

77-nji madda. Býujet edaralarynyň daşary yurt pulundaky tölegleri we geçirme amallary

 

Býujet edaralarynyň daşary ýurt pulundaky tölegleri we geçirme amallary Türkmenistanyň pul kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

78-nji madda. Býujet serişdeleriniň dolandyrylmagy

 

1. Býujet serişdelerini dolandyrmak Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan:

1) esasy girdejilerden gelip gowuşmagyna garaşylýan pul möçberleriniň, esasy çykdajylaryň pul möçberleriniň, maliýe we maliýe däl aktiwler bilen amallaryň kesgitlenilmegi, dowam edýän maliýe ýyly üçin býujetiň artykmaçlygynyň peýdalanylmagy ýa-da nagt pullaryň ýetmezçiligini maliýeleşdirmek arkaly nagt pullaryň akymlaryny çaklamagyň;

2) degişli býujetiň gözegçilik hasabyndaky serişdeleriň hereketine gözegçilik (monitoring) etmegiň, esasynda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamada göz öňünde tutulan tölegleriň geçirilmegi üçin zerur bolan pul möçberiniň barlygynyň üpjün edilmegini amala aşyrýar.

3. Arassa karzlaşdyrmagyň/nesýäniň şu Kodeksiň 20-nji maddasyna laýyklykda kesgitlenilýän ululygy, degişlilikde, nagt pullaryň artykmaçlygy/ýetmezçiligi bolup durýar.

4. Degişli býujetiň nagt pul ýetmezçiligi çaklanylan halatynda onuň ýapylmagy nesýe almagyň ýa-da şu Kodeksde bellenen tertipde girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasyna üýtgetmeleriň girizilmeginiň hasabyna amala aşyrylýar.

5. Degişli býujetiň nagt pul artykmaçlygy çaklanylan halatynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy wagtlaýyn erkin býujet serişdeleriniň möçberini kesgitleýär.

Ýeke-täk gazna hasabynda durýan, dowam edýän maliýe ýylynyň belli bir döwrüniň dowamynda peýdalanylmaýan serişdeler wagtlaýyn erkin býujet serişdeleri bolup durýar.

Wagtlaýyn erkin býujet serişdelerini rejeli peýdalanmak we degişli býujete girdeji almak maksady bilen, Merkezleşdirilen býujetiň we welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň býujetleriniň wagtlaýyn erkin býujet serişdeleri Türkmenistanyň banklarynyň goýumlaryna (depozitlerine) ýerleşdirilýär.

Býujet serişdeleriniň karz edaralarynyň goýumlaryna (depozitlerine) ýerleşdirilmegine rugsat berilmeýär, şu bölekde göz öňünde tutulan ýagdaý muňa degişli däldir.

6. Merkezleşdirilen býujetiň we ýerli býujetleriň wagtlaýyn erkin býujet serişdeleriniň ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

7. Wagtlaýyn erkin býujet serişdeleriniň ýerleşdirilmeginiň tertibi, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi banky bilen ylalaşmak arkaly kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

79-njymadda. Amallaryň býujet edaralarynyň harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alýan serişdeleriniň hasabyna ýerine ýetirilmegi

 

1. Býujet edaralarynyň harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alýan serişdeleriniň hasabyna amallaryň geçirilmegi üçin olar tarapyndan her ýylda harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden gelýän girdejileriň we çykdajylaryň olaryň görnüşleri boýunça sanawy düzülýär.

2. Býujet maksatnamalaryny dolandyryjy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýän tertibe laýyklykda özüniň garamagyndaky býujet edaralary tarapyndan berlen, harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alynýan girdejileriň we çykdajylaryň olaryň görnüşleri boýunça sanawlarynyň esasynda degişli býujet maksatnamasy (kiçi maksatnama) boýunça, özüniň garamagyndaky býujet edaralary boýunça harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) ýerlenilmeginden alynýan girdejileriň we çykdajylaryň olaryň görnüşleri boýunça sanawyny düzýär we tassyklaýar.

3. Býujet edaralarynyň harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden gelýän serişdeleriň hasabyna çykdajylary, görkezilen serişdeleri harajat etmegiň Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýän tertibine we harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) görnüşleri boýunça, olary ýerlemekden alynýan girdejileriň we çykdajylaryň tassyklanan jemleýji sanawyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Býujet edaralary tarapyndan harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alynýan serişdeleriň hasabyna amallaryň geçirilmegi üçin şertnamalaryň bellige alynmagy şu Kodeksiň 73-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

5. Harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alynýan girdejileriň we çykdajylaryň sanawy, olaryň görnüşleri boýunça, dowam edýän maliýe ýylynda girdejiler tassyklanan sanawda göz öňünde tutulan möçberden artyk gelip gowşan ýagdaýynda takyklanyp bilner.

6. Býujet edaralary tarapyndan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) ýerlenilmeginden alnan serişdeleriň hasabyna tölegler býujet edarasynyň Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginde ýa-da ýerli maliýe edarasynyň gazna bölüminde harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alynýan serişdeleriň hasaba alynmagy üçin açylan hasabynda hakyky bar bolan serişdeleriň çäklerinde amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

80-nji madda. Maliýe ýylynyň tamamlanmagy

 

1. Dowam edýän maliýe ýylynyň girdejileri býujete geçirmek we býujetden tölegleri amala aşyrmak bilen bagly amallary dowam edýän maliýe ýylynyň 31-nji dekabrynda tamamlanýar.

2. Dowam edýän maliýe ýylynyň 31-nji dekabryna çenli peýdalanylmadyk meýilnama boýunça galyndylar ýatyrylýar.

 

81-nji madda. Býujet serişdeleriniň galyndylary

 

1. Hasabat maliýe ýylynda peýdalanylman galan galyndylar, şeýle hem girdejileriň meýilnamadan artyk gelip gowşan serişdeleri hasabat maliýe ýylynyň ahyryndaky ýagdaýa görä býujet serişdeleriniň galyndylary bolup durýar.

2. Hasabat maliýe ýyly üçin býujetiň ýerine ýetirilişiniň jemleri boýunça peýdalanylman galan serişdeler, şeýle hem girdejileriň dowam edýän maliýe ýylynyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa göräartyk gelip gowşan serişdeleri býujet serişdeleriniň dowam edýän ýylyň başyndaky galyndylary bolup durýar.

3. Ýerli býujetleriň býujet serişdeleriniň galyndylary ýokarda durýan býujete alynmaga (geçirilmäge) degişli däldir.

4. Býujet serişdeleriniň ýylyň başyndaky galyndylary şu Kodeksiň 82-nji maddasyna laýyklykda dowam edýän maliýe ýylynyň býujetiniň takyklanylmagy arkaly şu maksatlar üçin peýdalanylyp bilner:

1) alnan nesýeler boýunça esasy bergä hyzmat edilmegi we üzülmegi üçin;

2) hasabat maliýe ýylynda grantlaryň möçberi ýokarda durýan býujetden doly geçirilmedik halatynda ösüş üçin grantlaryň hasabyna maliýeleşdirilýän, hasabat maliýe ýylynyň bellige alnan borçnamalarynyň tölenmedik böleginiň pul möçberiniň aşakda durýan býujete geçirilmegi üçin;

3) dowam edýän maliýe ýylynyň, gündelik grantlaryň hasabat maliýe ýylynda bölünip berlen görkezilen maliýe ýylynyň başynda peýdalanylmadyk galyndysynyň möçberindäki, ýokarda durýan býujetden bölünip berlen görkezilen grantlaryň hasabyna amala aşyrylýan çykdajylarynyň maliýeleşdirilmegi üçin;

4) şu Kodeksiň 73-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-3-nji bentlerinde göz öňünde tutulan, hasabat maliýe ýylynyň bellige alnan borçnamalarynyň tölenmedik böleginiň maliýeleşdirilmegi üçin.

5. Merkezleşdirilen býujetiň býujet serişdeleriniň ýylyň başyndaky galan galyndylary, muňa maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň galyndylary degişli däldir,şu maddanyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan maksatlara paýlanandan soň, Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyna gönükdirilýär.

Ýerli býujetleriň býujet serişdeleriniň ýylyň başyndaky galyndylary şu maddanyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan maksatlara paýlanandan soň, şeýle hem dowam edýän maliýe ýylynyň býujetara gatnaşyklary boýunça grantlar takyklanandan soň, býujet serişdeleriniň erkin galyndylary bolup durýar we olar býujete takyklama girizmek arkaly dowam edýän ýylyň çykdajylarynyň maliýeleşdirilmegine gönükdirilip bilner.

 

18-nji bap. Býujetiň takyklanylmagy. Býujeti kesmek

 

82-nji madda. Býujetiň takyklanylmagy

 

1. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň takyklanylmagy – bu Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň görkezijileriniň üýtgemegi bolup durýar, bu şu ýagdaýlarda amala aşyrylýar:

1) Merkezleşdirilen we (ýa-da) ýerli býujetleriň girdejileriniň gelip gowşuşynyň kemelmegine ýa-da çykdajylarynyň artmagyna getirýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary kabul edilende, ministrlikleriň we döwlet dolandyryşynyň beýleki merkezi edaralarynyň namalary muňa degişli däldir;

2) Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň ýerine ýetirilmeginiň barşynda girdejileri, olaryň dowam edýän maliýe ýylyndaky tassyklanan ýyllyk möçberiniňon göteriminden ýokary möçberde peselende (artanda);

3) ýokarda durýan býujetden bölünip berlen şertli grantlaryň pul möçberleri üýtgände;

4) şu Kodeksiň 13-nji maddasynyň dördünji böleginde we 81-nji maddasynyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda;

5) Türkmenistanyň býujet toparlanmasyna üýtgetmeler girizilende;

6) döwlet häkimiýet edaralary, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we olaryň garamagyndaky kärhanalar, guramalar we edaralar döredilende, ýatyrylanda,üýtgedilip guralanda, olaryň wezipeleri üýtgedilende. Şunda býujeti takyklamak görkezilen ýagdaýlar bilen baglylykda degişli býujet maksatnamalary şol býujet maksatnamalary boýunça tassyklanan (takyklanan) çykdajylarynyň umumy pul möçberiniň çäklerinde goşulmagyndan, bölünmeginden, berilmeginden ybarat bolýar;

7) maliýe ýylynyň dowamynda Türkmenistanyň Hökümetiniň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ätiýaçlyk gorundan serişdeler bölünip berlende;

8) şu Kodeksiň 26-njy maddasynyň üçünji böleginde, 40-njy maddasynyň altynjy we ýedinji böleklerinde, 81-nji maddasynyň dördünji böleginde, 83-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar bolanda.

2. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň takyklanylmagy şular arkaly amala aşyrylyp bilner:

1) Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň degişli Kanunynyň ýa-da ýerli wekilçilikli häkimiýet edarasynyň çözgüdiniň kabul edilmegi;

2) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýa-da ýerli maliýe edarasy tarapyndan degişlilikde Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň ýa-da döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň çözgütleriniň esasynda girdejileriň gelip gowuşmagynyň we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasyna, degişli býujetler boýunça borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň jemleýji meýilnamasyna üýtgetmeleriň girizilmegi.

3. Şu maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda, eger  şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar býujetiň "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanuny ýa-da döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin ýerli býujet hakynda çözgüdi bilen tassyklanan girdejileriniň we çykdajylarynyň umumy möçberleriniň üýtgemegine getirýän bolsa, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniňdowam edýän maliýe ýyly üçin takyklanylmagy amala aşyrylýar.

4. Dowam edýän maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini takyklamak şu maddanyň ikinji böleginiň 2-nji bendine laýyklykda, şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar býujetiň girdejileriniň we çykdajylarynyň "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda ýa-da döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň meýilnama döwri üçin ýerli býujet hakynda çözgüdi bilen tassyklanan umumy möçberleriniň üýtgemegine getirmeýän bolsa amala aşyrylýar.

5. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Türkmenistanyň Döwlet býujetini býujet maksatnamalary boýunça çykdajylary azaltmak babatynda takyklamak baradaky teklibiniň esasynda çözgüt kabul edilen halatynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýa-da ýerli maliýe edarasynyň şu maksatnamalar boýunça amallary togtatmaga haky bardyr.

6. Türkmenistanyň Döwlet býujetini şu maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda takyklamak Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we ýerli býujetleriň taslamalaryny meýilnamalaşdyrmak we olary tassyklamak üçin şu Kodeksde göz öňünde tutulan tertipde amala aşyrylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

83-nji madda. Býujeti kesmek

 

1. Býujeti kesmek – bu Türkmenistanyň Döwlet býujetini ýerine ýetirmegiň barşynda dowam edýän maliýe ýylynda girdejileriň tassyklanan býujetde göz öňünde tutulan möçberlerden az gelip gowşan, şonuň netijesinde çykdajylary doly möçberde maliýeleşdirmegiň mümkin bolmadyk ýagdaýlarynda tassyklanan býujet maksatnamalary boýunça býujet çykdajalarynyň azaldylmagy bolup durýar.

2. Býujet maksatnamalary boýunça býujet çykdajylaryny şol maksatnamalar boýunça çykdajylaryň tassyklanan ýyllyk möçberiniň on göterimden az möçberde kesilmegi býujeti şu Kodeksiň 82-nji maddasynyň ikinji böleginiň 2-nji bendine laýyklykda takyklamak, on göteriminden ýokary bolanda – býujeti şu Kodeksiň 82-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda takyklamak arkaly amala aşyrylýar.

 

V BÖLÜM. BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞY WE

MALIÝE HASABATLYLYGY. BÝUJET

HASABA ALNYŞYWE BÝUJETIŇ ÝERINE

ÝETIRILIŞI BARADA HASABATLYLYK

 

19-njy bap. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe

hasabatlylygy

 

84-nji madda. Býujet edaralarynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy

 

Býujet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barmagy, maliýe hasabatlylygyny düzmegi we bermegi üpjün edýärler.

 

20-nji bap. Býujet hasaba alnyşy we býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylyk

 

85-nji madda. Býujet hasaba alnyşynyň esasy düzgünleri

 

Býujet hasaba alnyşy – bu Ýeke-täk gazna hasaby we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň aktiwleriniň we borçnamalarynyň ýagdaýyny, şeýle hem olaryň üýtgeýşini hasaba alýan býujet edaralarynyň hasaplary boýunça býujet amallary barada pul manysyndaky maglumatlary toplamagyň, bellige almagyň we umumylaşdyrmagyň üznüksiz tertipleşdirilen ulgamydyr.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

86-njy madda. Býujet hasaba alnyşy

 

Esasy girdejiler, esasy çykdajylar, maliýe we maliýe däl aktiwleri we borçnamalary bilen geçirilýän amallar Hasaplar meýilnamasyna we şu Kodeksiň 14-nji maddasynda göz öňünde tutulan býujetiň gurluşyna esaslanýan býujet hasaba alnyşyna degişlidir.

 

87-nji madda. Býujet hasaba alnyşyny alyp barmak we býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygy düzmek

 

1. Býujet hasaba alnyşyny alyp barmagyň we býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygy düzmegiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilýär.

2. Býujet hasaba alnyşynyň maglumatlary býujetiň ýerine ýetirilişi baradaky hasabatlylygy düzmegiň esasy bolup durýar.

3. Býujet hasaba alnyşynyň we býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygyň görnüşleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde tassyklanylýar.

4. Býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylyk şu Kodeksiň düzgünlerine we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilen amallar barada dogry we doly maglumatlary öz içine almalydyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

88-nji madda. Býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygyň görnüşleri

 

1. Býujetiň ýerine ýetirilişi baradaky hasabatlylyk hasabatlaryň şu görnüşlerini öz içine alýar:

1) býujet edaralary tarapyndan düzülýän hasabatlar:

a) maliýeleşdirmegiň aýratyn meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi baradaky hasabat;

b) harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alnan girdejileriň gelip gowşuş we şunuň ýaly gelip gowşan serişdeleriň hasabyna çykdajylaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

ç) hemaýatkärlik we haýyr-sahawat kömeginden girdejileriň gelip gowşuşy we şunuň ýaly gelip gowuşmalaryň hasabyna çykdajylar barada hasabat;

d) algy-bergiler barada hasabat;

2) býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan düzülýän hasabatlar:

a) býujete gözegçilik (monitoring) geçirmegiň netijeleri barada hasabat;

b) býujet maksatnamalaryny (kiçi maksatnamalary) maliýeleşdirmek meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

ç) harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alnan girdejileriň gelip gowşuş we şunuň ýaly gelip gowşan serişdeleriň hasabyna çykdajylaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

d) hemaýatkärlik we haýyr-sahawat kömeginden girdejileriň gelip gowşuşy we şunuň ýaly gelip gowuşmalaryň hasabyna çykdajylar barada hasabat;

e) algy-bergiler barada hasabat;

ä) orta möhletli meýilnamanyň durmuşa geçirilişi barada hasabat;

3) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerli maliýe edaralary tarapyndan düzülýän hasabatlar:

a) degişlilikde, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we Merkezleşdirilen býujetiň, ýerli býujetleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

b) maksatlaýyn döwlet gaznalarynyň girdejileriniň gelip gowuşmagy we serişdeleriniň peýdalanylmagy hakynda hasabat;

ç) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada hasabat;

d) Merkezleşdirilen we ýerli býujetler boýunça harytlary (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alnan girdejileriň gelip gowşuş we şunuň ýaly gelip gowşan serişdeleriň hasabyna çykdajylaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

e) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň aktiwleriniň we borçnamalarynyň ýagdaýy barada hasabat;

ä) Merkezleşdirilen býujetýa-da ýerli býujet boýunça hemaýatkärlik we haýyr-sahawat kömeginden girdejileriň gelip gowşuşy we şunuň ýaly gelip gowuşmalaryň hasabyna çykdajylar barada hasabat;

f) Merkezleşdirilen býujetiň ýa-da ýerli býujetiň algy-bergileri barada hasabat;

4) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan hasabat maliýe ýyly üçin, degişlilikde,Türkmenistanyň Mejlisine we döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasyna berilýän hasabatlar;

a) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýa-da ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat;

b) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň emele getirilişi we ulanylyşy barada hasabat.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygyň goşmaça görnüşlerini bellemäge haky bardyr.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

89-njy madda. Býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatlylygy bermek

 

1. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we ýerli býujetiň hasabat döwründe ýerine ýetirilişi barada hasabat bellige alnan, ýöne tölenmedik borçnamalary hem goşmak bilen, tassyklanan (takyklanan) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we ýerli býujetiň ýerine ýetirilişini, şeýle hem degişli býujetiň girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça ýerine ýetirilişini we býujet maksatnamalary boýunça tölenen borçnamalary görkezýär.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi her aýda, hasabat aýynyň soňundan gelýän aýyň birindäki ýagdaýa görä, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berýär.

3. Ýerli maliýe edarasy her aýda, hasabat aýynyň soňundan gelýän aýyň birindäki ýagdaýa görä, ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabaty ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasyna we ýokarda durýan maliýe edarasyna berýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

90-njy madda. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabaty

 

1. Döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamanyň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty býujet maksatnamalary boýunça maglumatlary hem goşmak bilen, döwlet edarasynyň işiniň netijeleriniň maksatlaryna we görkezijilerine ýetilişi baradaky maglumatlary öz içine alýar.

2. Döwlet edaralary – Türkmenistanyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary - her ýylda dowam edýän maliýe ýylynyň 1-nji martyna çenli möhletde orta möhletli meýilnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabaty Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berýärler.

3. Döwlet edaralary – ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasyna tabyn bolan müdirlikler we bölümler - her ýylda dowam edýän maliýe ýylynyň 1-nji fewralyna çenli möhletde orta möhletli meýilnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabaty ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasyna we ýerli maliýe edarasyna berýärler.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

21-nji bap. Hasabat maliýe ýylynda býujetiň ýerine ýetirilişi

barada hasabat

 

91-nji madda. Hasabat maliýe ýylynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabatyň berilmegi

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hasabat maliýe ýylynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty hasabat ýylynyň soňundan gelýän ýylyň 30-njy aprelinden gijä galman Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berýär.

2. Hasabat maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabat şulary öz içine alýar:

1) "Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda tassyklanan görkezijilere bölmek bilen, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky maglumatlary;

2) düşündiriş ýazgysyny, ol şulary öz içine alýar:

a) ykdysady ýagdaý we Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynda we Türkmenistanyň Döwlet býujetindekesgitlenilen salgyt-býujet syýasatynyň esasy ugurlarynyň durmuşa geçirilişi barada seljeriş maglumatlaryny;

b) geçirilen býujet gözegçiliginiň (monitoring) we hasabat maliýe ýylynda döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň işiň netijeleriniň bellenen maksatlaryna we görkezijilerine ýetmek boýunça ýerine ýetirilişine geçirilen seljermäniň esasynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça ýerine ýetirilişi, döwletiň býujet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi baradaky seljeriş maglumatlaryny.

3. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky ýyllyk hasabat Türkmenistanyň Mejlisine nobatdaky meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasynyň berilmegi bilen bir wagtda berilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

92-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan hasabat maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabatyň seredilmegi we tassyklanylmagy

 

1. Türkmenistanyň Mejlisi hasabat maliýe ýylynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabata seredýär we şulary diňleýär:

1) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarly wekiliniň (wekilleriniň) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky çykyşyny;

2) Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan ygtyýarlyk berlen adamlaryň Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabat boýunça netijenamalary bilen çykyşlaryny.

Türkmenistanyň Mejlisinde hasabat maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredilen mahalynda döwlet edaralarynyň döwletiň býujet maksatnamalarynyň durmuşa geçrilişi baradaky hasabatlary diňlenip bilner.

2. Türkmenistanyň Mejlisi hasabat maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabata seretmegiň jemleri boýunça hasabat maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabatyň tassyklanylmagy barada degişli çözgüt kabul edýär.

 

93-nji madda. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda hasabatyň berilmegi

 

1. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) maliýe edarasy welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty hasabat ýylynyň soňundan gelýän ýylyň 1-nji martyna çenli welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) ýerine ýetiriji häkimiýet edarasyna we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berýär.

2. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat şulary öz içine almalydyr:

1) döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň çözgüdi bilen tassyklanan görkezijlere bölmek bilen, welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada maglumatlary;

2) düşündiriş ýazgysyny, ol şulary öz içine alýar:

a) ykdysady ýagdaý we welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynda we býujetinde kabul edilen salgyt-býujet syýasatynyň esasy ugurlarynyň durmuşa geçirilişi baradaky seljeriş maglumatlaryny;

b) geçirilen býujet gözegçiliginiň (monitoring) we hasabat maliýe ýylynda döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň işiň netijeleriniň bellenen maksatlaryna we görkezijilerine ýetmek boýunça ýerine ýetirilişine geçirilen seljermäniň esasynda welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça ýerine ýetirilişi, döwletiň býujet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada seljeriş maglumatlaryny.

3. Welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) ýerine ýetiriji  häkimiýet edarasy welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasyna nobatdaky meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasyny bermek bilen bir wagtda döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty tassyklamak hakynda kararynyň taslamasyny, hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty berýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

94-njimadda. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredilmegi we tassyklanylmagy

 

1. Welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy iki hepdäniň dowamynda welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredýär.

2. Welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredende welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy:

1) welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) ýerine ýetiriji häkimiýet edarasynyň ygtyýarlyk beren adamynyň (adamlarynyň);

2) iş toparynyň başlygynyň;

3) welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň ygtyýarlyk beren adamynyň (adamlarynyň),

býujetiň ýerine ýetirilişi baradaky çykyşlaryny diňleýär.

3. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredilende welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy tarapyndan ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi barada hasabatlary diňlenip bilner.

4. Hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seretmegiň jemleri boýunça welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkimiýetiniň wekilçilikli edarasy hasabat maliýe ýyly üçin welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty tassyklamak hakynda çözgüt kabul edýär.

 

95-nji madda. Hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabatyň berilmegi ъ

 

1. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň maliýe edarasy hasabat ýylynyň soňundan gelýän ýylyň 1-nji fewralyna çenli, hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň ýerine ýetiriji häkimiýet edarasyna we ýokarda durýan maliýe edarasyna berýär.

2. Hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat şulary öz içine almalydyr:

1) etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň häkimiýetiniň wekilçilikli edarasynyň çözgüdi bilen tassyklanan görkezijilere bölmek bilen, býujetiň ýerine ýetirilişi barada  maglumatlary;

2) düşündiriş ýazgysyny, ol şulary öz içine alýar:

a) ykdysady ýagdaý we etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynda we býujetinde kabul edilen salgyt-býujet syýasatynyň esasy ugurlarynyň durmuşa geçirilişi barada seljeriş maglumatlaryny;

b) geçirilen býujet gözegçiliginiň (monitoring) we hasabat maliýe ýylynda döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynyň işiň netijeleriniň bellenen maksatlaryna we görkezijilerine ýetmek boýunça ýerine ýetirilişine geçirilen seljermäniň esasynda etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň girdejileriň gelip gowuşmagy boýunça ýerine ýetirilişi, döwletiň býujet maksatnamalarynyň  ýerine ýetirilişi barada seljeriş maglumatlaryny.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasyna nobatdaky meýilnama döwri üçin ýerli býujetiň taslamasyny bermek bilen bir wagtda döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasynyň hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty tassyklamak hakynda kararynyň taslamasyny, hasabat maliýe ýylynda etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabaty berýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

96-njy madda. Hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredilmegi we tassyklanylmagy

 

1. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy iki hepdäniň dowamynda etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredýär.

2. Etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň hasabat maliýe ýyly üçin býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabata seredende döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy:

1) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan ygtyýarly adamyň (adamlaryň);

2) iş toparynyň başlygynyň;

3) döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy tarapyndan ygtyýarlylandyrylan adamyň (adamlaryň) býujetiň ýerine ýetirilişi barada çykyşlaryny diňleýär.

3. Hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabata seredilende döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy tarapyndan ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi baradaky hasabatlary diňlenip bilner.

4. Hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabata seretmegiň jemleri boýunça döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edarasy hasabat maliýe ýyly üçin etrabyň (etrap hukukly şäheriň), şäherdäki etrabyň býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty tassyklamak hakynda çözgüt kabul edýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

22-nji bap. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň

serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabat

 

97-nji madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabatyň düzülmegi

 

1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabaty düzýär we ony hasabat ýylyndan soň gelýän ýylyň 30-njy apreline çenli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berýär.

2. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabat şulary öz içine almalydyr:

1) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň girdejileri we serişdeleriniň peýdalanylyşy barada hasabaty;

2) Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň dolandyrylyşy barada başga maglumatlary.

3. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabaty düzmegiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan tassyklanýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

98-nji madda. Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabatyň tassyklanylmagy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti her ýyl, dowam edýän ýylyň 1-nji iýunyndan gijä galman Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we peýdalanylyşy barada ýyllyk hasabaty Türkmenistanyň Prezidentiniň tassyklamagyna berýär.

 

VI BÖLÜM. BÝUJET MAÝA GOÝUMLARY

 

23-nji bap. Býujet maýa goýumlarynyň

meýilnamalaşdyrylmagy we durmuşa geçirilmegi

 

99-njy madda. Umumy düzgünler

 

1. Degişli býujet maksatnamalary boýunça býujet maýa goýumlary şular arkaly amala aşyrylýar:

1) býujet maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi;

2) döwletiň ýuridik şahslaryň esaslyk maýasyna gatnaşmagy.

2. Býujet maýa goýum taslamalary şu aşakdakylara baglylykda döwlet we ýerli býujet maýa goýum taslamalaryna bölünýär:

1) býujet maýa goýum taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde alnan emläge ýüze çykýan eýeçilik hukugyna (döwlet häkimiýetiniň we dolandyryşyň merkezi edarasynda ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynda) baglylykda;

2) býujet maýa goýum taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ykdysady peýda alýanlara baglylykda. Eger býujet maýa goýum taslamasy iki ýa-da ondan köp sebitiň (welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň) durmuş-ykdysady ösüşine gönükdirilen bolsa, onda bu maýa goýum taslamasy - döwlet taslamasy, eger bir sebitiň (welaýatyň ýa-da Aşgabat şäheriniň) ösüşine gönükdirilen bolsa, ýerli taslama bolup durýar.

3. Döwletiň býujet maýa goýum taslamasyny maliýeleşdirmekMerkezleşdirilen býujetiň serişdeleriniň hasabyna, ýerli býujet taslamasyny maliýeleşdirmek bolsa, ýerli býujetiň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

100-nji madda. Býujet maýa goýum taslamalaryny meýilnamalaşdyrmak

 

1. Býujet maýa goýum taslamalaryny meýilnamalaşdyrmak üç tapgyrda amala aşyrylýar:

1) orta möhletli meýilnamalaryň taslamalarynyň we býujet maksatnamalarynyň emele getirilýän döwründe döwlet edaralary ýa-da býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan maýa goýum teklipleriniň işlenip düzülmegi;

2) şular ýaly esaslandyrmalary talap edýän desgalar boýunça býujet maýa goýum taslamalarynyň tehniki-ykdysady esaslandyrmalarynyň işlenip düzülmegi we degişli bilermenler seljermesiniň geçirilmegi;

3) býujet maýa goýum taslamalarynyň sanawynyň kesgitlenilmegi.

2. Býujet maýa goýum taslamalarynyň sanawynyň emele getirilmegi döwlet edaralary ýa-da býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan berilýän maýa goýum teklipleriniň, tehniki-ykdysady esaslandyrmalaryň we maýa goýum taslamalaryna geçirilen degişli seljerişleriň esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

101-nji madda. Maýa goýum teklipleriniň işlenip düzülmegi

 

1. Maýa goýum teklipleri şulary öz içine almalydyr:

1) býujet maýa goýum taslamasy boýunça umumy maglumatlary;

2) taslamanyň maksatlarynyň ykdysadyýetiň pudagyny (bölegini) ösdürmegiň Türkmenistanyň strategik we maksatnamalaýyn resminamalarynda kesgitlenen ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýändigi barada maglumatlary;

3) býujet maýa goýum taslamasynyň durmuşa geçirilen we şunuň ýaly taslamanyň durmuşa geçirilmedik halatlarynda ykdysadyýetiň pudagynyň (böleginiň) ösüşiniň dürli ýollarynyň çaklamasyny;

4) býujet maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirmekden alynýan peýdanyň paýlanylyşy baradaky maglumatlary.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bellenen tertipde döwlet edaralarynyň ýa-da döwlet ýa-da ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň maýa goýum tekliplerine seredýär we olary netijenamalar bilen bilelikde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň garamagyna berýär.

3. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetitarapyndan ylalaşylan maýa goýum teklipleri boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi şu Kodeksiň 100-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda, maýa goýum taslamalarynyň sanawyny düzýär.

4. Býujet maýa goýum taslamalarynyň işlenip düzülmeginiň we seredilmeginiň hem-de maýa goýum teklipleriniň seçilip alynmagynyň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

102-nji madda. Býujet maýa goýum taslamalarynyň býujet maksatnamalaryna we meýilnama döwri üçin býujet taslamasyna goşulmagy

 

Býujet maýa goýum taslamalarynyň býujet maýa goýumlarynyň amala aşyrylmagyny göz öňünde tutýan býujet maksatnamalaryna we meýilnama döwri üçin býujetiň taslamasyna goşulmagy üçin býujet maýa goýum taslamasynyň bellenilen tertipde tassyklanan tehniki-ykdysady esaslandyrmasy esas bolup durýar, tehniki-ykdysady esaslandyrmasynyň işlenip düzülmegi talap edilmeýän taslamalar muňa degişli däldir.

Býujet maýa goýum taslamasynyň tehniki-ykdysady esaslandyrmasy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tassyklanýar.

Tehniki-ykdysady esaslandyrmanyň işlenip düzülmegi talap edilmeýän taslamalaryň sanawynyň kesgitlenilmegi we olaryň tassyklanylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan amala aşyrylýar.

 

103-nji madda. Býujet maýa goýumlarynyň döwletiň ýuridik şahslaryň esaslyk maýasyna gatnaşmagy arkaly meýilnamalaşdyrylmagy

 

Býujet maýa goýumlarynyň döwletiň ýuridik şahslaryň esaslyk maýasyna gatnaşmagy arkaly meýilnamalaşdyrylmagy şu Kodeksiň 100-nji maddasynda göz öňünde tutulan tertipde amala aşyrylýar.

 

104-nji madda. Býujet maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi

 

1. Býujet maýa goýum taslamalary bellenilen tertipde tassyklanan tehniki-ykdysady esaslandyrmalara laýyklykda durmuşa geçirilýär.

2. Býujet maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde göz öňünde tutulýan gurluşyk işi bellenen tertipde tassyklanan taslama-çenlik resminamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Býujet maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde göz öňünde tutulýan, daşary ýurtlaryň çägindäki gurluşyk işi şu taslama haýsy ýurduň çäklerinde durmuşa geçirilýän bolsa, şol döwletiň kanunçylygynda bellenen tertipde tassyklanan resminamalara laýyklykda geçirilýär.

4. Ýeke-täk tehniki ölçegleri (parametrleri) bolan býujet maýa goýum taslamalary boýunça mysaly taslamany işläp düzmek amala aşyrylýar.

Mysaly taslamalaryň işlenip düzülmeginiň we bilermenler seljermesini geçirmegiň maliýeleşdirilmegi gurluşyk babatda ygtyýarly edaranyň degişli býujet maksatnamasynyň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

 

VII BÖLÜM. GRANTLAR, SUBSIDIÝALAR

 

24-nji bap. Grantlar

 

105-nji madda. Grantlaryň toparlara bölünişi

 

1. Grantlar şulara bölünýär:

1) serişdeleriň gelip gowuşýan çeşmelerine baglylykda:

a) daşary döwletleriň hökümetleriniň berýän grantlaryna;

b) halkara guramalaryndan alynýan grantlara;

ç) döwlet dolandyryş böleginiň beýleki birliklerinden berilýän grantlara;

2) bellenen maksadyna baglylykda:

a) gündelik çykdajylary amala aşyrmak üçin berilýän gündelik grantlara;

b) aktiwleri satyn almak ýa-da döretmek ýa-da bar bolan aktiwleriň durkuny täzelemek üçin berilýän düýpli grantlara.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendiniň "a" we "b" kici bentlerinde görkezilen grantlar Türkmenistanagrant hakynda ylalaşyga laýyklykda, "ç" bölümçesindäki grantlar şu Kodeksiň II bölümine laýyklykda berilýär.

 

106-njy madda. Grantlaryň meýilnamalaşdyrylmagy

 

1. Gantlaryň meýilnamalaşdyrylmagy – donorlaryň tekliplerine esaslanýan grantlaryň çekilmegi üçin ýüztutmalaryň emele getirilmegi, berilmegi we seçilip alynmagy boýunça iş.

Düýpli we gündelik grantlaryň meýilnamalaşdyrylmagy – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Grantlary çekmek üçin ýüztutmalar ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň teklipleriniň hasaba alynmagy bilen Türkmenistanyň merkezi döwlet häkimiýet edarasy tarapyndan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berilýär.

3. Grantlary çekmek üçin ýüztutmalaryň seçilip alynmagy şu esaslarda amala aşyrylýar:

1) granty çekmek üçin ýüztutmanyň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelmegi;

2) granty çekmek üçin ýüztutmanyň donorlar tarapyndan grantyň berliş syýasatyna laýyk gelmegi.

4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi grantlary çekmek üçin ýüztutmalary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine tassyklamak üçin berýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 208 ý., № 2, __-nji madda).

 

107-nji madda. Grantlaryň çekilmegi

 

1. Grantlary çekmek üçin ýüztutmalaryň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanan sanawynyň esasynda Türkmenistanyň degişli döwlet häkimiýet edaralary, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary donorlar tarapyndan bellenen görnüş boýunça grantlary bermek baradaky ýüztutmalary resmileşdirýärler.

2. Türkmenistanyň Döwlet býujetinde grantlaryň möçberi meýilnama döwrüniň degişli ýyllary boýunça, şu Kodeksiň 106-njy maddasynyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan sanawa laýyklykda ýüztutmalaryň möçberinde görkezilýär.

Grant hakynda ylalaşyk Türkmenistanyň Döwlet býujeti tassyklanandan soň baglaşylýar.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda).

 

108-nji madda. Grantlaryň peýdalanylmagy

 

1. Grantlaryň peýdalanylmagy aýratyn býujet maksatnamasyny (kiçi maksatnamany) emele getirýär we Türkmenistanyň granty alýan merkezi döwlet häkimiýet edarasy ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan grant hakyndaky ylalaşyga we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň granty alýan merkezi döwlet häkimiýet edarasy ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy düýpli granty peýdalanmagyň tamamlanandygy baradaky hasabaty we gündelik granta degişli hasabaty Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berýär. Hasabata donoryň ygtyýarly wekili we grant Türkmenistanyň merkezi döwlet häkimiýet edarasynyň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň haýsy biriniň ýüztutmasy boýunça berlen bolsa, şonuň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilmelidir.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 208 ý., № 2, __-nji madda).

 

109-njy madda. Grantlaryň peýdalanylyşyna gözegçiligiň (monitoringiň) geçirilmegi we baha berilmegi

 

1. Grantlaryň peýdalanylyşyna gözegçiligiň (monitoringiň) geçirilmeginde şular göz öňünde tutulýar:

1) Türkmenistanyň merkezi döwlet häkimiýet edaralary ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan grantlaryň peýdalanylmagynyň barşy we netijeleri barada maglumatlaryň toplanylmagy we işlenilmegi;

2) Türkmenistanyň merkezi döwlet häkimiýet edaralary ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan grantlaryň peýdalanylmagynyň barşy we netijeleri barada hasabatlaryň Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berilmegi.

2. Hasabatlylygy bermegiň möhletleri we görnüşleri hem-de grantlary peýdalanmagyň barşy we netijeleri barada berilýän maglumatlara bildirilýän talaplar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

3. Düýpli we gündelik grantlaryň peýdalanylyşyna baha bermek Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan, grantlaryň peýdalanylmagynyň barşy we netijeleri barada hasabatlylyk esasynda amala aşyrylýar we şulary göz öňünde tutýar:

1) grantlaryň peýdalanylmagy babatynda meýilleşdirilen we gazanylan netijeleriň deňeşdirilmegini, şeýle hem olaryň ýurduň we sebitiň durmuş-ykdysady ösüşine edýän täsiriniň seljerilmegini;

2) grantlaryň peýdalanylmagyna täsir eden dürli daşarky ýagdaýlaryň seljerilmegini we olara baha berilmegini.

4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi grantlaryň peýdalanylyşyna baha bermegiň netijelerine esaslanýan, degişlilikde, düýpli we gündelik grantlaryň peýdalanyşy barada jemleýji hasabaty düzýär we ony hasabat ýylynyň soňundan gelýän ýylyň 30-nji aprelinden gijä galman Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 208 ý., № 2, __-nji madda).

 

25-nji bap. Subsidiýalar

 

110-njy madda. Subsidiýalar we olary bermegiň şertleri

 

1. Subsidiýalar ýuridik şahslara ylalaşylan şertler esasynda, degişli býujetde gündelik býujet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça belli bir maksatlaýyn çykdajylaryň amala aşyrylmagy üçin tassyklanan pul möçberlerinde berilýär.

2. Subsidiýalar şular esasynda geçirilýär:

1) ýeňillikli şertlerde degişli hyzmatlaryň edilmegi göz öňünde tutulýan kadalaşdyryjy hukuk namalary;

2) degişli býujet maksatnamasynyň maliýeleşdirilmeginiň bellenen tertipde tassyklanan tölegler boýunça aýratyn meýilnamasy we netijeler hakynda ylalaşyk;

3) býujet maksatnamasynyň dolandyryjysynyň töleginiň esaslandyrylandygyny tassyklaýan resminamalar.

3. Subsidiýalar degişli býujet maksatnamalarynda kesgitlenen wezipeleýin maksatlaryna laýyklykda peýdalanylýar.

4. Subsidiýalaryň berilmeginiň, degişli býujet maksatnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň netijeleri barada hasabatyň düzülişiniň we berlişiniň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

VIII BÖLÜM. DÖWLETIŇ NESÝE ALMAGY. DÖWLET

TARAPYNDAN KEPILLENDIRILEN

NESÝÄNIŇ ALYNMAGY WE BERGI

 

26-njy bap. Döwletiň nesýe almagy, döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň alynmagy we bergi  hakynda umumy düzgünler

 

111-nji madda. Şu bölümde ulanylýan düşünjeler

 

Şu bölümde aşakdaky düşünjeler ulanylýar:

1) awal – weksel kepillendirmesi, şunda ony amala aşyran şahs weksel boýunça borçly bolan beýleki şahsyň ýerine weksel boýunça tölegi (dolulygyna ýa-da bölekleýin) amala aşyrmak borçnamasyny öz üstüne alýar;

2) döwletiň daşarky nesýesi – Türkmenistanyň dahylsyzynyň karz beriji, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa-da Türkmenistanyň dahyllysynyň bolsa, döwlet kepillendirmesi bilen üpjün edilen karz alyjy bolup çykyş edýän nesýe gatnaşyklary;

3) döwletiň içerki nesýesi – Türkmenistanyň dahyllysynyň karz beriji, Türkmenistanyň Hökümetiniň ýa-da Türkmenistanyň dahyllysynyň bolsa, karz alyjy bolup çykyş edýän nesýe gatnaşyklary;

4) bankyň kepillendirmesi – döwlet kepillendirmesini bermek hakynda ylalaşykda bellenen tertipde we möhletlerde nesýe şertnamasy boýunça karz alyjy tarapyndan tölemäge degişli pul möçberiniň toplanmagy üpjün edilmedik ýagdaýynda döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça bergini üzmek babatynda bankyň Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň öňündäki borçnamasy;

5) döwlet tarapyndan kepillendirilen bergi – döwlet kepillendirmesi bilen üpjün edilen, alnan we üzülmedik döwlete dahylsyz nesýeleriň belli bir senedäki möçberi;

6) döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe – döwlet kepillendirmesi bilen üpjün edilen döwlete dahylsyz nesýe;

7) döwletiň nesýesi – Türkmenistanyň Hökümetiniň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň karz alyjy bolup çykyş edýän nesýe gatnaşyklary;

8) döwletiň gymmatly kagyzy – emissiýasy Türkmenistanyň Hökümeti ýa-da Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan amala aşyrylýan gymmatly kagyz;

9) nesýe şertnamasy – karz alyjynyň ylalaşyk esasynda nesýe serişdelerini alýan hem-de olary gaýtarmak we hak-heşdek tölemek, şeýle hem nesýe bilen bagly beýleki tölegleri tölemek boýunça karz berijiniň öňünde jogapkärçilik çekýän ylalaşygy;

10) karz beriji – döwlet kepillendirmesi bilen döwlet ýa-da döwlete dahylsyz nesýäni beren şahs;

11) nesýe almak – şu düzgünleri öz içine alýan iş:

a) nesýe serişdeleriniň çekilmeginiň zerurdygy barada çözgüt kabul etmek;

b) nesýe çekilmeginiň, ulanylmagynyň, üzülmeginiň we oňa hyzmat edilmeginiň tertibini we şertlerini kesgitlemek;

ç) gepleşikleri geçirmek;

d) borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek we kepillendirmek;

e) nesýe boýunça degişli resminamalary resmileşdirmek we olara gol çekmek;

ä) borçnamalary hasaba almak, ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we seljermek düzgünlerini hem goşmak bilen, nesýe serişdelerini almak, ulanmak;

12) döwlet kepillendirmeleriniň berilýän aňryçäk möçberi – çäklerinde döwlet kepillendirmeleri berlip bilinjek, degişli maliýe ýyly üçin «Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda tassyklanýan bellenilen möçberi;

13) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň bergisiniň aňryçäk möçberi – degişli maliýe ýyly üçin ýerli býujetde tassyklanýan bellenilen pul möçberi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň üzülmedik karzlarynyň möçberiniň bellenen senä (maliýe ýylynyň ahyryna) şondan ýokary bolmaly däldir;

14) hökümetiň bergisiniň aňryçäk möçberi – degişli maliýe ýyly üçin «Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda tassyklanýan bellenilen möçberi, Türkmenistanyň Hökümetiniň üzülmedik nesýeleriniň  möçberiniň bellenen senä (maliýe ýylynyň ahyryna) şondan ýokary bolmaly däldir;

15) bergä gözegçilik (monitoring) etmek – döwlet tarapyndan ygtyýarlyk berlen edaralaryň wekilçiliginde döwletiň bergini hasaba almak, seljermek we onuň emele getirilişine, üýtgeýşine we oňa hyzmat edilişine gözegçilik etmek boýunça işi;

16) döwlete dahylsyz nesýe – Türkmenistanyň dahyllysy karz alyjy bolup çykyş edýän nesýe gatnaşyklary, Türkmenistanyň Hökümeti, Türkmenistanyň Merkezi banky we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary muňa degişli däldir;

17) hak-heşdegiň bellenilmedik (üýtgeýän) möçberi – karzlar, nesýeler boýunça hak-heşdegiň ýa-da hak-heşdegi bolan gymmatly kagyzlar boýunça girdejiniň bazardaky ýagdaýa baglylykda üýtgemeleriň täsirine düşýän möçberi;

18) bergä hyzmat etmek – wagtyň belli bir döwründe hak-heşdegiň, ýygym tölegleriniň, jerimeleriň we nesýe almagyň şertlerinden gelip çykýan beýleki tölegleriň jemlenen görnüşdäki tölegleri;

19) nesýä hyzmat etmek – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýa-da Türkmenistanyň karz edarasynyň karz alyjynyň hasaplarynda nesýe serişdeleriň ulanylyşyny we karz alyjy tarapyndan nesýe şertlerine laýyklykda hak-heşdegiň, ýygym tölegleriniň we beýleki tölegleriň amala aşyrylyşyny hasaba almak boýunça işi;

20) bergini üzmek – nesýe şertnamasynda bellenen tertipde karz alyjy tarapyndan alnan nesýe möçberiniň gaýtarylmagy we nesýe şertnamasyndan gelip çykýan beýleki borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi;

21) maksatnamalaýyn nesýeler – Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmek we özgertmek boýunça olar bilen ylalaşylan çäreleri ýerine ýetirmek şertlerinde halkara maliýe guramalary tarapyndan Türkmenistanyň Hökümetine ýa-da Türkmenistanyň Merkezi bankyna berilýän nesýeler;

22) hökümetiň bergisi – Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan alnan we üzülmedik döwlet nesýeleriniň belli bir senedäki möçberi, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Hökümetiniň bergisine degişli edilen bergi borçnamalary;

23) döwletiň gymmatly kagyzlaryny ýerleşdirmek Türkmenistanyň Hökümetiniň we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň döwlet gymmatly kagyzlaryny raýat-hukuk geleşiklerini baglaşmak arkaly birinji eýelere ýerlemek;

24) döwlet bergisini gaýtadan maliýeleşdirmek – täze nesýe alnan serişdeleriň hasabyna döwlet bergisini üzmek;

25) nesýäniň düzümini üýtgetmek – taraplaryň ylalaşygy esasynda nesýe şertnamasy boýunça borçnamalary ýerine ýetirmegiň möhletlerini, maliýe we beýleki şertlerini üýtgetmek;

26) dahyllylar – Türkmenistanda ýerleşýän Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, şeýle hem olaryň Türkmenistanda we (ýa-da) onuň çäginden daşarda ýerleşýän şahamçalary we wekilhanalary, jemgyýetçilik birleşikleri muňa degişli däldir;

27) dahylsyzlar:

a) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän ýuridik şahslar;

b) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän ýuridik şahs bolup durmaýan guramalar;

ç) Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän, şu bendiň «a» we «b» kiçi bentlerinde görkezilen dahylsyzlaryň şahamçalary, wekilhanalary we gaýry aýrybaşgalanan düzüm birlikleri;

d) döwletara, hökümetara, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekilhanalary;

28) esasy berginiň möçberi – alnan we karz berijä gaýtarylmadyk nesýäniň üzülmäge degişi möçberi, ol boýunça hak-heşdegiň, jerime pullarynyň (jerimäniň, puşmana töleginiň) möçberini hasaba almazdan.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1111-nji madda. Nesýe alynmagy hakynda umumy düzgünler

 

1. Türkmenistanyň Hökümeti we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan nesýe almak, döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň alynmagy Türkmenistanyň býujet kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan nesýe alynmagy «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Hökümeti, Türkmenistanyň Merkezi banky ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan nesýeleriň alynmagy döwletiň nesýe almagy bolup durýar.

3. Döwlete dahylsyz nesýe alynmagy Türkmenistanyň dahyllylary tarapyndan özbaşdak, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen çäklendirmeleriň hasaba alynmagy bilen, islendik möçberde, islendik pulda we islendik görnüşde amala aşyrylýar.

Eger bu Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde ylalaşylmadyk bolsa, döwlet edaralarynyň we döwlet kärhanalarynyň, döwlete dahylsyz nesýe almagy amala aşyrmaga haklary ýokdur.

Ýuridik şahslar tarapyndan döwlete dahylsyz nesýe alynmagy döwlet kepillendirmesiniň hasabyna çekilip bilner.

 

1112-nji madda. Döwlet nesýeleriniň görnüşleri

 

1. Döwlet nesýeleri karz alyjy babatynda şulara bölünýär:

1) Türkmenistanyň Hökümetiniň nesýeleri;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň nesýeleri;

3) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň nesýeleri;

2. Döwlet nesýeleri ssuda maýa bazarlary boýunça şulara bölünýär:

1) daşarky döwlet nesýeleri;

2) içerki döwlet nesýeleri.

3. Döwlet nesýeleri nesýe almagyň görnüşi boýunça şulara bölünýär:

1) döwletiň gymmatly kagyzlaryny çykarmak;

2) nesýe şertnamalaryny baglaşmak.

4. Döwletiň gymmatly kagyzlary hereket edýän möhleti boýunça şulara bölünýär:

1) dolanyşyk möhleti 1 ýyla çenli bolan – gysga möhletli gymmatly kagyzlar;

2) dolanyşyk möhleti 1 ýyldan 5 ýyla çenli bolan – orta möhletli gymmatly kagyzlar;

3) dolanyşyk möhleti 5 ýyldan ýokary bolan – uzak möhletli gymmatly kagyzlar.

Döwletiň gymmatly kagyzlary resminamalaşan görnüşinde we resminamalaşmadyk görnüşde çykarylyp bilner. Teklip edijä tölenmeli döwletiň gymmatly kagyzlary diňe resminamalaşan görnüşinde çykarylyp bilner. Döwletiň gymmatly kagyzlary hak-heşdegiň bellenilen we bellenilmedik (üýtgäp durýan) möçberli nominal we diskontirlenen gymmat boýunça çykarylyp bilner.

 

1113-nji madda. Döwlet bergisi

 

1. Döwlet bergisi – belli bir senedäki alnan (özleşdirilen) we üzülmedik döwlet nesýeleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bergisine ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisine degişli edilen, özara talaplary hasaba alynmadyk bergi borçnamalarynyň möçberi.

2. Döwlet bergisi içerki we daşarky döwlet bergilerinden durýar.

3. Içerki döwlet bergisi – döwlet bergisiniň içerki döwlet nesýeleri we Türkmenistanyň Hökümetiniň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň karz beren Türkmenistanyň dahyllylarynyň öňündäki beýleki bergi borçnamalarynyň düzüm bölegi.

4. Daşarky döwlet bergisi – döwlet bergisiniň daşarky döwlet nesýeleri we Türkmenistanyň Hökümetiniň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň karz beren Türkmenistanyň dahylsyzlarynyň öňündäki beýleki bergi borçnamalarynyň düzüm bölegi.

 

1114-nji madda. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň döwlet bergisini üzmek we oňa hyzmat etmek boýunça borçnamalary

 

1. Türkmenistanyň Hökümeti Merkezleşdirilen býujetiň serişdeleri bilen üpjün edilýän döwlet bergisini üzmek we oňa hyzmat etmek boýunça borçnamalary çekýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary öz bergisini üzmek we oňa hyzmat etmek boýunça ýerli býujetleriň serişdeleri bilen üpjün edilýän borçnamalary çekýärler.

3. Türkmenistanyň Hökümetiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň borçnamalary esasy berginiň möçberiniň karz berijilere gaýtarylan we bergä hyzmat etmek boýunça tölegleriň doly möçberde tölenen ýagdaýynda ýerine ýetirildi diýip hasap edilýär.

4. Türkmenistanyň Hökümetiniň ygtyýarly wekili hökmünde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary degişlilikde hökümet bergisine we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisine gözegçiligi (monitoringi) bergini hasaba almak, seljermek we onuň emele gelmeginiň, üýtgemeginiň we oňa hyzmat edilmeginiň barşyna gözegçilik etmek arkaly amala aşyrýarlar.

5. Türkmenistanyň Hökümeti we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary biri-biriniň borçnamalary boýunça jogap bermeýärler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

1115-nji madda. Döwlet bergisiniň, döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň we olar bilen bagly töwekgelçilikleriň dolandyrylmagy

 

1. Döwlet bergisiniň, döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň dolandyrylmagy şulary öz içine alýar:

1) görkezijilere laýyklykda üzülmeli we hyzmat edilmeli pul möçberleriniň, hökümet bergisiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisiniň üzülmeginiň we hyzmatynyň, döwlet kepillendirmesiniň berilmeginiň möçberleri we kesgitlenen aňryçäk möçberi bellenýän görkezijileriniň kesgitlenilmegi bilen, geljekki meýlnama döwri üçin ýagdaýyna we her ýylda döwlete degişli, döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýeleriň alynmagynyň we bergileriň ýagdaýyna her ýylky baha berilmegini we öňde duran meýilnama döwri üçin çaklanylmagyny.

Döwletiň we döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe almagyň we bergileriň ýagdaýyna her ýylda baha berilmegini hem-de döwlet we döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe almagyň we berginiň öňde duran meýilnama döwri üçin çaklamasyny taýýarlamak Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi banky bilen bilelikde toplanan döwlet we döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň möçberleri we gurluş düzümi  esasynda amala aşyrylýar;

2) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenen tertipde hökümetiň bergisiniň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň bergisiniň aňryçäk möçberiniň, degişli maliýe ýyly üçin «Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda tassyklanýan döwlet kepillendirmesini bermegiň aňryçäk möçberiniň kesgitlenilmegini;

3) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan nesýeleriň alynmagynyň möçberiniň, görnüşleriniň we şertleriniň, Türkmenistanyň Döwlet býujetinde degişli maliýe ýyly üçin tassyklanýan hökümet bergisiniň üzülmeli we hyzmat edilmeli möçberleriniň kesgitlenilmegini;

4) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan döwletiň öz kepillendirmeleri boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmegi bilen bagly alýan nesýeleriniň we talaplarynyň bellige alynmagynyň, döwletiň alýan nesýeleriniň we döwlet bergisiniň, döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň, şeýle hem döwletiň öz kepillendirmeleri boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmegi bilen bagly ýüze çykan talaplarynyň alnyşyna, peýdalanylyşyna, üzlüşine we hyzmat edilişine gözegçiligiň amala aşyrylmagyny;

5) berginiň gurluşyny we oňa hyzmat etmegi amatly etmek boýunça çäreleriň, şol sanda bergini möhletinden öň üzmek, gymmatly kagyzlaryň guramaçylykly bazarynda emitent tarapyndan döwletiň gymmatly kagyzlaryny satyn almak we satmak, döwlet bergisiniň we döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň gurluşyny üýtgetmek, bergini gaýtadan maliýeleşdirmek, döwlet we döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe almalar we bergi töwegelçiliklerini dolandyrmak boýunça çäreleriň taýýarlanylmagyny we durmuşa geçirilmegini, şeýle hem döwletiň öňündäki berginiň gurluşyny amatly etmek boýunça çäreleriň taýýarlanylmagyny we durmuşa geçirilmegini.

2. Döwlet bergisiniň, döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň we döwletiň öňündäki berginiň töwekgelçiliklerini dolandyrmak şulary öz içine alýar:

1) töwekgelçilikleri ýüze çykarmagy;

2) kybaplaşdyrmagy;

3) baha bermegi;

4) peseltmegi;

5) üçünji taraplaryň öňündäki bergi borçnamalary döwlet kepillendirmesi bilen üpjün edilen ýuridik şahslaryň bergisini dolandyrmaga öz wagtynda seslenmegi we zerur bolan çäreleri görmegi.

3. Döwlet bergisiniň, döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň we döwletiň öňündäki berginiň töwekgelçiliklerini dolandyrmak Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kesgitlenen tertipde amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1116-nji madda. Döwlet bergisiniň we döwlet tarapyndan kepillendirilen berginiň ýagdaýy baradaky maglumatlaryň çap edilmegi

 

Türkmenistanyň Döwlet bergisiniň şu wagtky ýagdaýy, döwlet bergisini üzmegiň hasabyna tölenen pul serişdeleriniň möçberleri, döwlet kepillendirmesi berlen we kepillendirmeler boýunça tölenen pul serişdeleriniň möçberleri baradaky maglumatlar açyk maglumatlar bolup durýar we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan her çärýekde statistik hasabat görnüşinde resmi taýdan çap edilmäge degişlidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

261-njy bap. Türkmenistanyň Hökümetiniň nesýe almagy

 

112-nji madda. Türkmenistanyň Hökümetiniň nesýe almagynyň maksatlary

 

Türkmenistanyň Hökümetiniň nesýe almagy şu maksatlar bilen amala aşyrylýar:

1) Merkezleşdirilen býujetiň ýetmezçiligini maliýeleşdirmek;

2) bergi gurallarynyň içerki bazaryny ösdürmäge ýardam etmek.

Býujetiň artyklygy bolanda Türkmenistanyň Hökümeti hökümet bergisini gaýtadan maliýeleşdirmek üçin nesýe almagy amala aşyryp biler.

 

1121-nji madda. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan nesýe almagyň amala aşyrylmagy

 

1. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan nesýe almagyň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenen tertipde, şularyň esasynda amala aşyrylýar:

1) nesýe almagyň maksatlaryny we maliýe çäklerini bellemegiň;

2) nesýe almagyň maýa goýumda ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemegiň;

3) göz öňünde tutulýan hökümet  nesýeleriniň sanawyny düzmegiň.

2. Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan nesýeleriň çekilmegi her bir aýratyn nesýe şertnamasy ýa-da döwletiň gymmatly kagyzlarynyň görnüşi boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň Hökümetiniň gymmatly kagyzlarynyň emitenti bolup durýar we ol döwletiň şeýle gymmatly kagyzlarynyň her bir goýberilişiniň möçberini, möhletini hem-de şertlerini kesgitleýär.

4. Bergi gurallarynyň içerki bazaryny ösdürmäge ýardam etmek üçin hökümetiň içerki nesýe almagy hökümetiň nesýe almagynyň, bergisiniň, oňa hyzmat etmek üçin harajatlaryň we töwekgelçiligiň amatly derejesiniň emele getirilmeginiň hasaba alynmagy bilen amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1122-nji madda. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan nesýe alynmagynyň çäklendirilmegi

 

Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan nesýe alynmagy Türkmenistanyň býujet kanunçylygynda bellenen hökümet bergisiniň aňryçäk möçberi we hökümet bergisine hyzmat etmek üçin gönükdirilýän býujet serişdeleriniň möçberi bilen çäklendirilýär.

 

1123-nji madda. Türkmenistanyň Hökümetiniň bergisiniň üzülmegi we oňa hyzmat edilmegi

 

Türkmenistanyň Hökümetiniň bergisiniň üzülmegi we oňa hyzmat edilmegi, gymmatly kagyzlaryň guramaçylykly bazarynda özleri tarapyndan goýberilen döwletiň gymmatly kagyzlarynyň satyn alynmagy Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kesgitlenýän tertipde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýa-da Türkmenistanyň karz edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň býujet kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

262-njy bap. Ýerine ýetiriji häkimi ýetiň ýerli edaralary

tarapyndan nesýe alynmagy

 

113-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary tarapyndan nesýe alynmagynyň maksatlary

 

1. Welaýatyň, Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli edaralary tarapyndan nesýe alynmagy býujet maýa goýum taslamalaryny (maksatnamalaryny) durmuşa geçirmek maksady bilen, welaýatyň, Aşgabat şäheriniň býujetiniň ýetmezçiligini maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň Hökümetinden nesýeleri almak görnüşinde amala aşyrylýar.

2. Etraplaryň, şäheriň, etrap hukukly şäheriň, şäherdäki etrabyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli edaralary tarapyndan nesýe alynmagy býujet maýa goýum taslamalaryny (maksatnamalaryny) durmuşa geçirmek maksady bilen, etrabyň, şäheriň, etrap hukukly şäheriň, şäherdäki etrabyň býujetiniň ýetmezçiligini maliýeleşdirmek üçin welaýatyň, Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralaryndan alnan nesýeler görnüşinde amala aşyrylýar.

 

1131-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary tarapyndan nesýe alynmagynyň çäklendirilmegi

 

1. Welaýatyň, Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli edaralary tarapyndan döwlet nesýesiniň alynmagy ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli ýerli edarasynyň bergisiniň aňryçäk möçberi we ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli ýerli edarasynyň bergisiniň üzülmegine we oňa hyzmat edilmegine gönükdirilýän serişdeleriniň möçberleri bilen çäklendirilýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimi ýetiň ýerli edarasynyň bergisiniň degişli maliýe ýyly üçin aňryçäk möçberi Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenilýär.

3. Ýerine ýetiriji häkimi ýetiň ýerli edarasynyň bergisini üzmek we oňa hyzmat etmek üçin çykdajylaryň möçberi degişli maliýe ýyly üçin ýerli býujetiň girdejileriniň on göteriminden ýokary geçmeli däldir.

 

1132-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisiniň üzülmegi we oňa hyzmat edilmegi

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisini üzmek we oňa olar tarapyndan hyzmat etmek Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kesgitlenýän tertipde, ýerli býujetlerde göz öňünde tutulan serişdeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

27-nji bap. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň

alynmagy we bergi. Karz berijiniň bähbitleriniň goralmagy

 

114-nji madda. Döwletiň kepillendirmesi

 

1. Türkmenistanyň döwlet (hökümet, özygtyýarly) kepillendirmesi (mundan beýläk – döwlet kepillendirmesi) – bu Türkmenistanyň dahyllysy bolup duran karz alyjy tarapyndan tölenmeli möçberi bellenen möhletde tölenmedik ýagdaýynda, Türkmenistanyň Hökümetiniň bergini dolulygyna ýa-da bölekleýin üzmek boýunça karz berijiniň öňündäki borçnamasydyr.

2. Döwlet kepillendirmesi karz alyjylara Türkmenistanyň dahyllylary tarapyndan olaryň alan döwlete dahylsyz nesýeleri boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň üpjünçiligi hökmünde berilýär.

3. Türkmenistanyň Hökümeti nesýeler boýunça Türkmenistanyň adyndan döwlet kepillendirmesini bermek babatynda aýratyn hukuga eýedir.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň Hökümetiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kesgitlenýän şertlerde we tertipde döwlet kepillendirmesini bermegi amala aşyrýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1141-nji madda. Döwlet kepillendirmesiniň berilmeginde çäklendirmeler

 

1. Döwlet kepillendirmesi Türkmenistanyň býujet kanunçylygynda degişli maliýe ýyly üçin bellenýän aňryçäk möçberiň çäklerinde berilýär.

2. Döwlet kepillendirmesi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň nesýelerini gaýtarmagyň üpjünçiligi hökmünde berlip bilinmez.

3. Döwlet kepillendirmesiniň berilýän aňryçäk möçberiniň möçberi diňe şol aňryçäk möçber bellenen degişli maliýe ýylynyň çäklerinde peýdalanylyp bilner.

 

1142-nji madda. Döwlet kepillendirmesini bermegiň şertleri

 

1. Döwlet kepillendirmeleri Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlary esasynda berilýär.

2. Döwlet kepillendirmelerini bermek şu Kodekse laýyklykda, Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kepillendirijiniň borçlary ýerine ýetirilen mahalynda harçlanylan býujet serişdeleriniň karz alyjy tarapyndan gaýtarylmagy şertlerinde amala aşyrylýar.

3. Döwlete dahylsyz nesýe boýunça döwlet kepillendirmeleriniň berlendigi üçin karz alyjydan, esaslyk maýasyna döwletiň ýüz göterim gatnaşmagy bilen esaslandyrylan ýuridik şahslar üçin döwlet kepillendirmesiniň möçberiniň 0,2 göterimi derejesinde, gaýry ýuridik şahslar üçin döwlet kepillendirmesiniň möçberiniň 2 göterimi derejesinde deslapky birwagtlaýyn töleg (ýygym) alynýar.

4. Döwlet kepillendirmelerini bermek döwlet kepillendirmelerini bermek hakynda ylalaşyk we Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan döwlet kepillendirmesi boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi bilen bagly Merkezleşdirilen býujetden gönükdirilen serişdeleri gaýtarmak boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän resminamalar resmileşdirilenden we bellige alnandan soň amala aşyrylýar.

Döwlet kepillendirmesini bermek hakynda ylalaşyk – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, ynanylan wekil (agent) bilen karz alyjynyň arasyndaky döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe baradaky ylalaşyk bolup, ol döwlet kepillendirmelerini bermek, döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe şertnamasyna laýyklykda borçlaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, döwlet kepillendirmesi boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilen halatynda çekilen Merkezleşdirilen býujetiň serişdelerini gaýtarmak boýunça taraplaryň hukuk gatnaşyklaryny belleýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

 

1143-nji madda. Döwlet kepillendirmelerini almaga dalaş edýän şahslara bildirilýän talaplar

 

Döwlet kepillendirmelerini almaga dalaş edýän ýuridik şahslara bu ýuridik şahslaryň karz alyjy bolup çykyş edýän nesýeleri boýunça şu talaplar bildirilýär:

1) Türkmenistanyň dahyllysy bolmak;

2) Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgüdi bilen tassyklanýan, degişli döwür üçin döwlet kepillendirmeleri berilýän, döwlete dahylsyz nesýe serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilmegi teklip edilýän maýa goýum taslamalarynyň sanawyna goşulan taslamalaryň durmuşa geçirilmegini amala aşyrmak;

3) maliýe bazaryny we maliýe guramalaryny düzgünleşdirmegi we olara gözegçilik barlagyny amala aşyrýan ygtyýarly edara bilen ylalaşyp Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenýän nesýeleriň gaýtarylmagynyň üpjün edilmeginiň talaplaryny kanagatlandyrýan bankyň kepillendirmesiniň ýa-da başga kepillendirmäniň bolmagy;

4) ygtyýarly pudaklaýyn dolandyryş edaranyň oňyn netijenamasynyň bolmagy;

5) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň oňyn netijenamasynyň bolmagy;

6-njy bendi Türkmenistanyň 09.06.2018 ý. № 41-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip hasap edilen.

7) tölenilmeli möhleti gelip ýeten, döwlet tarapyndan kepillendirilen öň alnan nesýeleriň üzülmegi we olara hyzmat edilmegi boýunça bergisiniň, şeýle hem karz berijileriň öňünde möhleti geçirilen başga bergileriň bolmazlygy;

8) taslamanyň umumy bahasyny ýapmaýan nesýeler çekilen ýagdaýynda teklip edilýän maýa goýum taslamasyny bilelikde maliýeleşdirmek boýunça borçnamalary üpjün etmek;

9) teklip edilýän maýa goýum taslamasynyň azyndan 30 göterimini düzýän hususy maýasynyň bolmagy;

10) tölege ukyply bolmagy, ýapylmaga degişli bolmazlygy, onuň emläginiň tussag edilmäge degişli bolmazlygy, onuň maliýe-hojalyk işiniň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda togtadylmaga degişli bolmazlygy.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1144-nji madda. Döwlet kepillendirmeleriniň berilmegi üçin maýa goýum taslamalarynyň seçilip alynmagy

 

Döwlet kepillendirmeleriniň berilmegi üçin maýa goýum taslamalarynyň seçilip alynmagy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kesgitlenýän tertipde geçirilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1145-nji madda. Döwlet kepillendirmesiniň görnüşi

 

1. Döwlet kepillendirmesi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen karz berijiniň arasynda ýazmaça görnüşde kepillendiriş şertnamasyny baglaşmak ýa-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan döwlete dahylsyz nesýe boýunça kepillendiriş borçnamalarynyň (kepillendiriş borçnamasynyň) kabul edilendigi barada ýazmaça habar bermek arkaly berilýär.

Döwlete dahylsyz daşarky nesýeler boýunça kepillendirme şertnamasy bolanda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde karz alyjynyň wekselini awallaşdyrmaga haky bardyr.

Diňe şu maddanyň we şu Kodeksiň 1146-nji maddasynyň talaplaryna laýyk gelýän resminama döwlet kepillendirmesi diýlip ykrar edilip bilner. Döwlet edaralarynyň we olaryň ýolbaşçylarynyň beýleki namalarynyň we resminamalarynyň hiç biriniň döwlet kepillendirmesi hökmünde ýuridik güýji ýokdur.

2. Her bir maýa goýum taslamasy boýunça kepillendiriş şertnamasyna we kepillendiriş borçnamasyna, karz alyjynyň her bir borçnamasy boýunça awal resminamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri tarapyndan gol çekilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1146-nji madda. Döwlet kepillendirmesiniň mazmuny

 

1. Kepillendiriş şertnamasynda ýa-da kepillendiriş borçnamasynda şular görkezilýär:

1) Türkmenitstanyň Prezidentiniň oňa laýyklykda döwlet kepillendirmesi berilýän kararynyň maglumatlary;

2) karz alyjynyň ady we ýerleşýän ýeri;

3) karz alyjynyň esasy borçnamasynyň mazmuny;

4) nesýäniň kepillendirilýän möçberi, berilýän döwlet kepillendirmesiniň güýjüniň degişli bolan, nesýe boýunça beýleki kepillendirilýän borçnamalar;

5) döwlet kepillendirmesiniň hereket edýän möhleti;

6) kepillendiriş şertnamasyna (kepillendiriş borçnamasyna) gol çeken wezipeli adam.

2. Kepillendiriş şertnamasynda, kepillendiriş borçnamasynda şu maddanyň birinji böleginiň 4-nji we 5-nji bentlerinde göz öňünde tutulan şertler bolmadyk ýagdaýynda:

1) döwlet kepillendirmesi bergidaryň nesýe boýunça ähli borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

2) döwlet kepillendirmesi nesýe şertnamasynyň hereket edýän döwrüne berilýär.

Kepillendiriş şertnamasynda we kepillendiriş borçnamasynda şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendinde göz öňünde tutulan talaplaryň bolmadyk, ýa-da olaryň gol çekilmegi, şeýle hem şu Kodeksiň 1145-nji maddasynyň ikinji böleginiň bozulmagy bilen oňa ygtyýary bolmadyk adam tarapyndan karz alyjynyň borçnamalarynyň awallaşdyrylan ýagdaýynda döwlet kepillendirmesi hakyky däl hasap edilýär.

 

1147-nji madda. Berlen döwlet kepillendirmeleriniň we döwlet tarapyndan kepillendirilýän nesýeleriň hasaba alynmagy

 

1. Berlen döwlet kepillendirmeleri we döwlet tarapyndan kepillendirilýän nesýeler Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenen tertipde bellige alynmaga we hasaba alynmaga degişlidir.

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet tarapyndan kepillendirilen bergä gözegçiligi (monitoringi) we berginiň dolandyrylyşyny amala aşyrýar.

3. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäni alan karz alyjynyň maliýe ýagdaýyna gözegçilik (monitoring) Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenen tertipde amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

1148-nji madda. Döwlet kepillendirmesiniň ýerine ýetirilmegi

 

1. Eger nesýe şertnamasynyň şertlerinde başga ýagdaý göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet tarapyndan kepillendirme bilen üpjün edilen nesýäniň karz alyjy tarapyndan töleg möhleti gelen güni we degişli maliýe ýyly üçin «Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan serişdeleriň çäklerinde doly ýa-da bölekleýin üzülmedik ýagdaýynda, karz berijiniň talap etmegi boýunça töleg senesi gelip ýetenden soň ýerine ýetirilmäge degişlidir.

2. Döwlet kepillendirmeleri boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek üçin gönükdirilen serişdeleri gaýtarmak, nesýäniň düzümini üýtgetmek, bergidary çalyşmak, hak isleýiş wagty, görkezilen serişdeleri gaýtarmak boýunça talaplary bes etmek babatynda şu Kodeksiň düzgünleri ulanylýar.

3. Döwlet kepillendirmeleri boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek üçin bölünip berlen serişdeler Merkezleşdirilen býujete döwlet kepillendirmelerini bermek hakynda degişli ylalaşyklarda bellenen möhletlerde we möçberlerinde gaýtarylmaga degişlidir.

4. Türkmenistanyň Hökümeti nesýe şertnamasynyň şertlerine laýyklykda we karz berijiniň ylalaşmagy bilen, degişli maliýe ýyly üçin «Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan serişdeleriň hasabyna döwlet kepillendirmesini ýerine ýetirmek arkaly, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, batan we (ýa-da) ýatyrylan diýlip ykrar edilen karz alyjynyň adyndan döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäni möhletinden öň üzmäge haky bardyr.

 

1149-nji madda. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň düzüminiň üýtgedilmegi

 

1. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň düzüminiň üýtgedilmegi karz beriji we karz alyjynyň ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan çözgüt kabul edilen ýagdaýynda amala aşyrylýar.

2. Karz berijiniň talap etmegi boýunça döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň düzümi üýtgedilende öňki berlen döwlet kepillendirmesi Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan tassyklanyp ýa-da täzesi bilen çalşylyp bilner.

3. Şunda nesýäniň kepillendirilýän möçberi öňki berlen döwlet kepillendirmesi boýunça nesýäniň möçberinden ýokary geçip bilmez. Täze berlen döwlet kepillendirmesine şu Kodeksiň 1141-nji maddasynda bellenen çäklendirmeler degişli däldir.

 

11410-nji madda. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça karz alyjynyň çalşylmagy

 

1. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan çözgüt kabul edilen ýagdaýynda nesýe şertnamasynyň taraplarynyň ylalaşygy boýunça döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça karz alyjynyň çalşylmagyna ýol berilýär.

2. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça karz alyjy çalşylan ýagdaýynda döwlet kepillendirmesi täzesi bilen çalşylyp ýa-da karz berijiniň talap etmegi boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgüdiniň esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan tassyklanyp bilner.

3. Şunda nesýäniň kepillendirilýän möçberi öňki berlen döwlet kepillendirmesi boýunça nesýäniň möçberinden ýokary geçip bilmez. Täze berlen döwlet kepillendirmesine şu Kodeksiň 1141-nji maddasynda bellenen çäklendirmeler degişli däldir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

11411-nji madda. Döwlet kepillendirmesiniň hereketiniň bes edilmegine esaslar

 

Döwlet kepillendirmesi şu ýagdaýlarda öz hereketini bes edýär:

1) karz alyjy ýa-da kepillendiriji tarapyndan Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça borçnamalar doly ýerine ýetirilende;

2) kepillendiriş şertnamasynda (kepillendiriş borçnamasynda) görkezilen kepillendiriş möhleti tamamlananda, eger onda başga ýagdaý görkezilmedik bolsa;

3) nesýe şertnamasynda we (ýa-da) kepillendiriş şertnamasynda (kepillendiriş borçnamasynda) ýörite görkezilen ýagdaýlarda;

4) döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýäniň düzüminiň üýtgedilmegi we (ýa-da) karz alyjynyň çalşylmagy bilen baglylykda täze kepillendirme bilen çalşylanda.

 

11412-nji madda. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe serişdeleriniň ulanylmagyna çäklendirmeler

 

Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe serişdelerini nesýe şertnamasynyň şertlerinde göz öňünde tutulmadyk maksatlar üçin, şeýle hem döwlet edaralaryny karzlaşdyrmak üçin peýdalanmak gadagan edilýär.

 

11413-nji madda. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe serişdeleriniň ulanylmagyna gözegçilik etmek we onuň üçin jogapkärçilik

 

1. Döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýe serişdeleriniň ulanylmagyna Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan bellenilýän tertipde gözegçilik amala aşyrylýar.

2. Döwlet kepillendirilmesi bolan nesýe boýunça karz alyjy Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan kepillendirilen nesýe boýunça alnan serişdeleriň maksatlaýyn peýdalanylmazlygy üçin, hem-de karz alyjy tarapyndan nesýe boýunça bergi borçnamalary ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda döwlet kepillendirmesi boýunça borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin çekilen serişdeleriň gaýtarylmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçiligi çekýär.  

 

11414-nji madda. Nesýe şertnamasy boýunça borçnamalary ýerine ýetirmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýol bermezlik

 

Nesýe şertnamasy boýunça borçnamalary ýerine ýetirmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

 

11415-nji madda. Döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň bikanun hereketlerinden goramak

 

Döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyny bozmak bilen kabul edilen we döwlet tarapyndan kepillendirilen nesýeleri çekmegiň, peýdalanmagyň ýa-da üzmegiň şertlerini ýaramazlaşdyrýan namalarynyň ýuridik güýji ýokdur.

 

11416-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

1. Nesýe şertnamalary, döwletiň gymmatly kagyzlary, hökümetiň kepillendirmeleri ýa-da olar bilen baglanyşykly iş boýunça jedeller we gapma-garşylyklar, döwletiň, hökümetiň bergisini, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bergisini ýa-da döwlet tarapyndan kepillendirilen bergini dolandyrmagy hem goşmak bilen, mümkin boldugyça gepleşikler arkaly ýa-da nesýe şertnamalarynda, döwletiň gymmatly kagyzlaryny çykarmagyň kadalarynda bellenen, jedelleri çözmegiň ozal ylalaşylan düzgünlerine laýyklykda çözülýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulmadyk başga ähli jedeller, daşary ýurt karz berijisiniň Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslary bilen jedellerini hem goşmak bilen, taraplaryň ylalaşygynda başga ýagdaý göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň kazyýetleri tarapyndan çözülýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda)

 

IX BÖLÜM. BÝUJETE GÖZEGÇILIK (MONITORING)

GEÇIRMEK WE NETIJELERE BAHA BERMEK

 

28-nji bap. Býujete gözegçilik (monitoring) geçirmek we netijelere baha bermek barada umumy düzgünler

 

115-nji madda. Býujete gözegçilik (monitoring) geçirmek

 

1. Býujetiň ýerine ýetirilişine, býujetiň girdejileriniň gelip gowuşmagy babatda çaklamalaryň düzülişine we çykdajylaryň ýerine ýetirilişine, girdejileriň býujete öz wagtynda gelip gowuşmazlygynyň sebäpleriniň ýüze çykarylyşyna, borçnamalaryň kabul edilişine we býujet maksatnamalary boýunça tölegleriň geçirilişine gözegçilik etmek maksady bilen, býujetiň ýerine ýetirilişi barada maglumatlaryň ulgamlaýyn toplanylmagy we olaryň seljerilmegi býujete gözegçilik (monitoring) geçirmek bolup durýar.

2. Býujete gözegçilik (monitoring) geçirmek Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, ýerli maliýe edaralary, öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda, beýleki döwlet häkimiýet edaralary we býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Döwlet we ýerli býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar, degişlilikde, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýa-da ýerli maliýe edaralaryna degişli býujet maksatnamalary boýunça gözegçiligiň netijeleri barada maglumat berýärler.

4. Býujete gözegçiligi (monitoringi) geçirmegiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ýerli maliýe edaralary her çärýekde ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna salgytlar we býujete beýleki tölegler boýunça meýilnamalaryň ýerine ýetirilmändigi, býujet maksatnamalaryny dolandyryjylara borçnamalar boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamasyna laýyklykda býujet maksatnamalary boýunça kabul edilmedik pul borçnamalary we tölegler boýunça maliýeleşdirmegiň meýilnamasynyň öz wagtynda ýerine ýetirilmändigi barada ýatlatma maglumatlary berýärler.

5. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, ýerli maliýe edaralary dowam edýän ýylyň býujeti takyklananda, şeýle hem meýilnama döwri üçin býujet işlenip taýýarlananda býujet gözegçiliginiň netijelerini nazarda tutýarlar.

6. Türkmenistanyň Maliýe ministirligi býujete gözegçiligi (monitoringi) geçirmek boýunça umumy usulyýet we usuly ýolbaşçylygy üpjün edýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

116-njy madda. Netijelere baha bermek

 

1. Döwlet edarasynyň we býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň işiniň ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge edýän täsirine toplumlaýyn we dogry baha bermek döwlet edarasynyň we býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň işiniň, şol sanda döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamalaryny we býujet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça işiniň görkezijileriniň netijelerine baha bermek bolup durýar.

2. Netijelere baha bermek şulary göz öňünde tutýar:

1) netije görkezijileriniň dogry saýlanyp alnandygyny, olaryň aýdyň we takyk beýan edilendigini, býujet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi üçin zerur bolan serişdeleriň dogry meýilnamalaşdyrylandygynyň seljerilmegini;

2) döwlet edaralarynyň orta möhletli meýilnamalarynda we býujet maksatnamalaryny dolandyryjylaryň býujet maksatnamalarynda kesgitlenen netije görkezijileriniň gazanylan derejesiniň seljerilmegini;

3) alnan netijeleriň strategik ugurlara, döwlet edarasynyň orta möhletli meýilnamasynda kesgitlenen maksatlara we wezipelere laýyk gelýändigine baha berilmegini;

4) strategik maksatlaryň we netije görkezijileriniň gazanylmandygynyň sebäpleriniň seljerilmegini;

5) döwlet edarasynyň we býujet maksatnamalaryny dolandyryjynyň işiniň gowulandyrylmagyny, býujet maksatnamalaryny maliýeleşdirmegiň möçberleriniň artdyrylmagyny (kemelmegini) ýa-da olary býujetden aýyrmak boýunça maslahatyň berilmegini.

3. Netijelere bahanyň berilmegi geçirilende jemgyýetçilik birleşikleriniň döwlet hyzmatlaryny alyjylardan geçirilen soramalaryň esasynda şol hyzmatlaryň edilişiniň hili barada maglumatlary peýdalanylýar.

4. Netijelere baha bermek býujet maksatnamalaryny dolandyryjylar we degişli döwlet häkimiýet edaralary, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary amala aşyrýarlar.

5. Netijelere baha bermegiň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär.

(2017-nji ýylyň 20-nji martyndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 34-nji madda; 2018 ý., № 2, __-nji madda).

 

X BÖLÜM. DÖWLETIŇ MALIÝE GÖZEGÇILIGI

 

29-njy bap. Döwletiň maliýe gözegçiligi hakynda

umumy düzgünler

 

117-nji madda. Döwletiň maliýe gözegçiligi düşünjesi

 

Şu bölümde aşakdaky düşünjeler ulanylýar:

1) döwletiň maliýe gözegçiligi (daşarky we içerki) – Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwletiň maliýe gözegçiligine degişli obýekt tarapyndan býujetleriň ýerine ýetirilişiniň peýdalylygyna, netijeliligine we esaslandyrylyşyna gözegçilik edilmegi;

2) döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektleri – býujet işine gatnaşyjylar.

 

118-nji madda. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň görnüşleri

 

1. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň görnüşleri şulardan ybarat:

1) toplumlaýyn gözegçilik – döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň anyk bir döwürdäki maliýe-ykdysady işiniň tutuşlygyna barlanylmagy we oňa baha berilmegi.

Toplumlaýyn gözegçilik döwletiň maliýe gözegçiligi edaralary tarapyndan býujet edaralarynda – iki ýylda bir gezek, işi hojalyk hasaplaşygy ýörelgelerinde amala aşyrylýan kärhanalarda ýylda bir gezek geçirilýär;

2) mowzuklaýyn (ugurlaýyn) gözegçilik – döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň işiniň anyk bir döwürde aýry-aýry maliýe-hojalyk meseleleri boýunça barlanylmagy we oňa baha berilmegi;

3) garşylyklaýyn gözegçilik – maglumat almak we deňeşdirip görmek maksady bilen, döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýekti bilen umumy maliýe amallary boýunça baglanyşykly ýuridik we fiziki şahslaryň diňe olaryň barlanýan meseleleriň çäklerindäki özara gatnaşyklary boýunça barlanylmagy.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan döwlet maliýe gözegçiligi döwletiň maliýe gözegçiligi edaralary bilen bilelikde, şeýle hem beýleki döwlet edaralary bilen bilelikde amala aşyrylyp bilner.

3. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralary barlagyň barşynda jenaýatçylyk ýa-da edara ediş hukuk bozulmalarynyň alamatlary ýüze çykarylan halatynda döwlet maliýe gözegçiligi edaralary gözegçiligiň materiallaryny hukuk goraýjy edaralara ýa-da edara ediş hukuk bozulmalary baradaky işlere garamaga ygtyýarly edaralara berýärler.

 

119-njy madda. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň ýörelgeleri we standartlary

 

1. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň geçirilmegi döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň garaşsyzlygy, obýektiwligi, ygtyýarlylygy esasynda, gizlinlik düzgüniniň üpjün edilmeginiňgöz öňünde tutulmagy bilen, barlagyň netijeleriniň dogry, aýdyň, aç-açan bolmagynda amala aşyrylýar.

2. Döwletiň maliýe gözegçiligi döwletiň maliýe gözegçiliginiň geçirilişine we gözegçiligiň netijeleri boýunça kabul edilýän resminamalaryň düzülmegine bildirilýän ýeke-täk talaplary belleýän standartlara laýyklykda amala aşyrylmalydyr.

3. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň standartlary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy tarapyndan işlenip düzülýär we Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

30-njy bap. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralary

we olaryň

ygtyýarlylygy

 

120-nji madda. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralary

 

Şular döwlet maliýe gözegçiligi edaralary bolup durýar:

1) Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy;

2) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we ýerli maliýe, salgyt edaralary;

3) döwlet häkimiýet edaralarynyň, şol sanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň içerki gözegçilik gulluklary.

(2017-nji ýylyň 4-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 4, 147-nji madda).

 

121-nji madda. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Şu Kodeksiň 120-nji maddasynda görkezilen döwlet maliýe gözegçiligi edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ygtyýarlyklaryna laýyklykda Türkmenistanyň býujet kanunçylygynyň berjaý edilişine maliýe gözegçiligini amala aşyrýarlar.

 

31-nji bap. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň we

obýektleriniň özara

gatnaşyklary, olaryň jogapkärçiligi

 

122-nji madda. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysynyň hukuklary we borçlary

 

1. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysynyň şulara hukugy bar:

1) döwletiň maliýe gözegçiliginiň maksadyny, wagtyny we dowamlylygyny, onuň netijelerini, gelnen netijeleri we maslahatlary bilmäge;

2) döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň maliýe gözegçiliginigeçirmäge hukuk berýän degişli resminamasyny görkezmedik döwlet maliýe gözegçiligi edarasynyň işgärlerine gözegçilik geçirmäge rugsat bermezlige;

3) gözegçiligiň netijeleri bilen ylalaşmadyk halatynda gözegçiligiň namasyna gol çekilende gözegçiligi geçiren döwlet maliýe gözegçiligi edarasyna ýazmaça görnüşde nägileligini bildirmäge;

4) gözegçiligi geçiren döwlet maliýe gözegçiligi edarasynyň hereketlerine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde şikaýat etmäge haky bardyr.

2. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysy döwletiň maliýe gözegçiligi geçirilende şulara borçludyr:

1) döwlet maliýe gözegçiligi edarasynyň işgärlerine işlemekleri üçin şertleri döretmäge, döwletiň maliýe gözegçiliginiň meselelerine degişli olar tarapyndan soralýan ähli resminamalaryň we maglumatlaryň berilmegini üpjün etmäge;

2) tanyşdyrylmagy we gol çekilmegi üçin berlen gününden döwlet maliýe gözegçiliginiň ykrarhatyna üç gün möhletde gol çekmäge.

Döwletiň maliýe gözegçiliginiň netijeleri bilen ylalaşmadyk ýagdaýynda döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysy ykrarhatyna gol çekýär we şonuň bilen bir wagtda şu maddanyň birinji böleginiň 3-nji bendine laýyklykda ykrarhatyna degişli nägileliklerini görkezýär;

3) döwletiň maliýe gözegçiligi edarasynyň ýüze çykarylan ýetmezçilikleri we düzgün bozmalary düzetmek baradaky görkezmeleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge, olary düzetmek boýunça görlen çäreler barada oňa öz wagtynda habar bermäge.

3. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysynyň we beýleki wezipeli işgärleriniň döwlet maliýe gözegçiligiň geçirilişine päsgel bermäge, onuň gerimini çäklendirmäge, döwlet maliýe gözegçilik edarasynyň işgärleriniň hereketlerine goşulmaga haklary ýokdur.

4. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýolbaşçysy we beýleki wezipeli işgärleri görnetin ýalan, nädogry we doly bolmadyk maglumatlaryň berlendigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

123-nji madda. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň wezipeli adamlarynyň we işgärleriniň işindäki çäklendirme

ler

 

1. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň wezipeli adamynyň we işgäriniň işindedöwlet gullugynyň geçilmegi bilen baglanyşykly Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen çäklendirmeler hereket edýär.

2. Döwlet maliýe gözegçiligi edaralarynyň wezipeli adamlaryna we işgärlerine şu ýagdaýlarda döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýekti babatda maliýe gözegçiligini geçirmek gadagan edilýär:

1) eger döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektiniň ýobaşçysy ýa-da baş buhgalteri Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda döwlet maliýe gözegçiligi edarasynyň işgäri bilen ýakyn garyndaşlykda ýa-da guda garyndaşlykda durýan bolsa;

2) eger olar ýa-da olar bilen ýakyn garyndaşlykda ýa-da guda garyndaşlykda durýan adamlar döwletiň maliýe gözegçiliginiň obýektine göni ýa-da gytaklaýyn maliýe taýdan garaşly bolsa.

 

124-nji madda. Döwletiň maliýe gözegçiliginiň netijeleri barada hasabatlylyk

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi her çärýekde döwletiň maliýe gözegçiligini amala aşyrmak boýunça geçirilen işler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine hasabat berýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

32-nji bap. Türkmenistanyň býujet kanunçylygynyň

bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

125-nji madda. Türkmenistanyň býujet kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kodeksiň we Türkmenistanyň býujet hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об утверждении и введении в действие

Бюджетного кодекса Туркменистана

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст. 37)

 

(С изменениями внесенным Законами Туркменистана

от 26.08.2017 г. № 604-V и 20.10.2018 г. № 83-VI)

 

Статья 1. Утвердить Бюджетный кодекс Туркменистана.

Статья 2. Ввести в действие Бюджетный кодекс Туркменистана с 1 января 2015 года с учётом положений, установленных настоящим Законом.

Статья 3. Установить поэтапный переход к осуществлению бюджетного процесса, основанного на положениях Бюджетного кодекса Туркменистана.

Статья 4. Осуществить разработку, рассмотрение, утверждение и исполнение Государственных бюджетов Туркменистана на 2016-2020 годы на основе Закона Туркменистана «О бюджетной системе».

Статья 5. В составе Государственных бюджетов Туркменистана на 2016-2020 годы предусмотреть бюджеты пилотных министерств Туркменистана, разработку, рассмотрение, утверждение и исполнение которых осуществить в соответствии с Бюджетным кодексом Туркменистана.

Статья 6. Осуществить разработку, рассмотрение, утверждение и исполнение Государственного бюджета Туркменистана на 2021-2023 годы (плановый период) в соответствии с Бюджетным кодексом Туркменистана.

Статья 7. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:

Закон Туркменистана от 18 июня 1996 года «О бюджетной системе» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 1-2, ст. 2);

часть XVII Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).

Статья 8. Кабинету Министров Туркменистана в течение одного года со дня официального опубликования Бюджетного кодекса Туркменистана:

1) определить меры по реализации положений Бюджетного кодекса Туркменистана;

2) привести нормативные правовые акты Туркменистана в соответствие с Бюджетным кодексом Туркменистана.

 

 

     Президент                                                               Гурбангулы

Туркменистана                                                       Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

1 марта 2014 года

№ 37-V.

 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Бюджетный кодекс Туркменистана устанавливает общие принципы организации и функционирования бюджетной системы Туркменистана, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Туркменистане.

 

РАЗДЕЛ I. Общие положения

 

Глава 1. Основные положения

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

 

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства;

2) бюджетные операции – операции по зачислению доходов, финансированию расходов и другие операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;

3) расходы бюджета – денежные средства бюджета, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов государственной власти, в том числе местных органов государственной власти;

4) бюджетное учреждение – учреждение, созданное органами государственной власти Туркменистана, в том числе местными органами  исполнительной власти, для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которого финансируется из соответствующего бюджета на основе индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам;

5) доходы бюджета – денежные средства, поступающие на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с законодательством Туркменистана в распоряжение органов государственной власти, в том числе местных органов государственной власти, приводящие к увеличению чистой стоимости активов государства;

6) бюджетный процесс – регламентируемая бюджетным законодательством Туркменистана деятельность органов государственной власти, в том числе местных органов государственной власти, а также других участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы, их утверждению, исполнению и государственному финансовому контролю;

7) бюджетный инвестиционный проект – совокупность мероприятий, реализуемых в течение установленного периода времени, имеющих завершённый характер и направленных на создание (строительство) новых объектов либо реконструкцию действующих, приобретение оборудования, машин и механизмов, не входящих в сметную стоимость объекта, а также создание, внедрение и развитие информационных систем;

8) бюджетные инвестиции – финансирование, направленное на увеличение стоимости активов государства, возобновление природных ресурсов с целью получения экономических выгод или достижения социально-экономического эффекта;

9) администратор бюджетных программ - государственный орган (учреждение), ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;

10) бюджетные средства – финансовые и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражается в бюджете в денежной форме;

11) получатели бюджетных средств – бюджетные учреждения, а также физические и другие юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их на реализацию бюджетных программ;  

12) кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учёт операций по кассовым поступлениям средств в доход бюджета и кассовым расходам бюджета;

13) активы государства – совокупность капиталов, составляющих собственность государства;

14) государственный орган – на государственном (центральном) уровне - министерство или ведомство Туркменистана, осуществляющее в соответствии с законодательством Туркменистана координацию деятельности по реализации политики государства в соответствующих отраслях экономики, на местном уровне - управления и отделы, подведомственные местному органу исполнительной власти;

15) норматив распределения доходов – норматив распределения доходов между бюджетами разных уровней, устанавливаемый в процентах;

16) отчётный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;

17) показатели результата – совокупность прямых и конечных результатов бюджетных программ, характеризующая деятельность администратора бюджетных программ по реализации среднесрочного плана и бюджетных программ;

18) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;  

19) финансовый год – период времени, начинающийся
1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года;

20) инвестиционное предложение – концепция бюджетного инвестиционного проекта, отражающая цель проекта и определяющая пути её достижения, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемых администраторами бюджетных программ;

21) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;

22) непроизведённые активы – природные активы и продукты общественного устройства. Природные активы включают землю, месторождения полезных ископаемых в недрах земли, рыбные ресурсы в открытых территориальных водах, а также электромагнитный спектр в тех случаях, когда права собственности на него обеспечены правовой санкцией. Продукты общественного устройства включают патенты и договоры аренды;

23) уточнённый бюджет – бюджет с учётом изменений показателей утверждённого бюджета, вносимых в порядке, установленном настоящим Кодексом, на основании законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, решений Кабинета Министров Туркменистана далее также – Правительство Туркменистана, местных органов государственной власти;

24) утверждённый бюджет – бюджет на соответствующий плановый период, утверждённый Меджлисом Туркменистана или представительным органом мест    ной власти;

25) трансферты – субсидии, гранты, социальные пособия и прочие расходы, осуществляемые в денежной и натуральной формах:

a) субсидии - текущие безвозмездные платежи юридическим лицам за счёт средств бюджета с целью воздействия на уровень производства, а также для компенсации убытков, образующихся в связи с государственным регулированием цен и тарифов;

b) гранты – необязательные текущие и капитальные трансферты, получаемые бюджетным учреждением от соответствующего государственного органа, правительств иностранных государств, международных организаций, а также межбюджетные трансферты, передаваемые из одного уровня бюджета в бюджет другого уровня бюджетной системы Туркменистана на безвозмездной основе;

ç) добровольные трансферты, кроме грантов – текущие и капитальные трансферты, поступающие в виде дарений и добровольных пожертвований от физических лиц и негосударственных юридических лиц, кроме международных организаций;

d) социальные пособия – государственные пособия с целью социальной защиты отдельных категорий граждан;

e) прочие расходы – выплачиваемые за счёт средств бюджета пенсионные взносы за отдельных категорий граждан в отдельные периоды в соответствии с Законом Туркменистана «О государственном пенсионном страховании»,  персональные пенсии, пособия по социальной помощи отдельным категориям граждан вне программ государственного пенсионного страхования;

26) бюджетная система Туркменистана – совокупность бюджетов всех уровней, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Туркменистана.  

2. В настоящем Кодексе иные понятия используются в значениях, определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а также соответствующими статьями настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 2. Бюджетное законодательство Туркменистана

 

1. Бюджетное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Нормативные правовые акты органов государственной власти, в том числе местных органов государственной власти, регулирующие бюджетные правоотношения, не могут противоречить Бюджетному кодексу Туркменистана, в случае их противоречия применяются правила, установленные Бюджетным кодексом Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 3. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Туркменистана

 

1. Бюджетный кодекс Туркменистана регулирует правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:

а) формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Туркменистана, осуществления государственных и местных заимствований, обслуживания государственного долга;

b) составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Туркменистана,  утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Туркменистана, контроля за их исполнением.

2. Бюджетный кодекс Туркменистана устанавливает правовой статус участников бюджетного процесса, порядок и условия привлечения их к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Туркменистана.

 

Статья 4. Сфера действия бюджетного законодательства Туркменистана

 

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на бюджетные правоотношения, возникающие на территории Туркменистана.

2. Акты местных представительных органов государственной власти, регулирующие бюджетные правоотношения, действуют в пределах территории соответствующих административно-территориальных единиц.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Глава 2. Бюджетная система Туркменистана

 

Статья 5. Принципы бюджетной системы Туркменистана

 

Бюджетная система Туркменистана основывается на следующих принципах:

1) принцип единства - единство бюджетной системы Туркменистана обеспечивается единой правовой базой, единой денежной системой, единым порядком регулирования бюджетных отношений, единой бюджетной классификацией, едиными процедурами осуществления бюджетного процесса, единым порядком исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учёта, составления и представления отчётности, применением единых мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства Туркменистана;

2) принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов - отражение всех доходов и расходов в соответствующих бюджетах в обязательном порядке и в полном объёме.

Налоговые отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей полностью учитываются по доходам бюджетов, за исключением отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей, предоставляемых в пределах текущего финансового года;

3) принцип конкретизации – доходы и расходы бюджетов отражаются в них в соответствии со структурой бюджетной классификации Туркменистана;

4) принцип прозрачности – опубликование нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства Туркменистана, а также информации, касающейся фискальной политики государства, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством Туркменистана тайну;

5) принцип результативности – составление и исполнение бюджетов исходя из необходимости достижения показателей результатов, предусмотренных стратегическими планами государственных органов;

6) принцип эффективности – составление и исполнение бюджетов исходя из необходимости обеспечения наилучшего прямого результата с использованием ограниченного объёма бюджетных средств;

7) принцип самостоятельности бюджетов:

а) право и обязанность органов государственной власти, в том числе местных органов исполнительной власти, и органов местного самоуправления на соответствующем уровне бюджетной системы Туркменистана самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов, за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт грантов из других бюджетов;

b) законодательное закрепление доходов  соответствующих бюджетов и полномочий по их формированию;

8) принцип сбалансированности – сбалансированность объёма расходов с объёмами доходов бюджета;

9) принцип ответственности – принятие необходимых административных и управленческих решений, направленных на достижение показателей результатов и обеспечение ответственности администраторов бюджетных программ и руководителей бюджетных учреждений и хозяйствующих субъектов, получающих бюджетные средства, за принятие решений, не соответствующих законодательству Туркменистана;

10) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств – направление бюджетных средств администраторам бюджетных программ на достижение показателей результатов, предусмотренных стратегическими планами государственных органов, и их использование  в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 6. Структура бюджетной системы Туркменистана

 

К бюджетам бюджетной системы Туркменистана относятся:

1) Государственный бюджет Туркменистана и Централизованный бюджет;

2) местные бюджеты, к которым относятся:

а) бюджет велаята, города Ашхабада, этрапа, города с правами этрапа;

b) бюджет этрапа в городе;

ç) бюджет города в этрапе, посёлка, генгешлика.

 

Статья 7. Правовая форма бюджетов

 

Государственный бюджет Туркменистана утверждается в форме закона Туркменистана, местные бюджеты утверждаются в форме решений местных представительных органов государственной власти.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 8. Государственный бюджет Туркменистана

 

1. Государственный бюджет Туркменистана является финансовым планом государства на плановый период, которым определяются объёмы поступления доходов и финансирования расходов, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, местной исполнительной власти и местного самоуправления, финансирование инвестиционной и инновационной деятельности.

2.  Государственный бюджет Туркменистана включает в себя средства Централизованного и местных бюджетов (без учёта межбюджетных грантов между ними).

3. Доходы Государственного бюджета Туркменистана распределяются между Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов и города Ашхабада в соответствии с Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 9. Централизованный бюджет

 

1. Централизованный бюджет Туркменистана - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения общегосударственных задач и функций органов государственной власти и управления.

2. Доходы Централизованного бюджета формируются за счёт налоговых и других поступлений, определённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Стабилизационный фонд Туркменистана

 

1. Стабилизационный фонд Туркменистана предназначается для обеспечения стабильного социально-экономического развития государства, снижения зависимости экономики от углеводородного сектора, воздействия неблагоприятных внешних факторов и обеспечения прав будущих поколений на национальное природное богатство.

2. Стабилизационный фонд Туркменистана включает в себя финансовые активы и иное имущество (далее - финансовые активы).

 

Статья 11. Местные бюджеты

 

1. Местный бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местных органов государственной власти.

2. Доходы бюджета велаята, бюджет города Ашхабада, этрапа, города с правами этрапа, этрапа в городе формируются за счёт налоговых и других поступлений, определённых законодательством Туркменистана.

Доходы бюджета велаята распределяются между велаятским бюджетом и бюджетами этрапа, города с правами этрапа в соответствии с решением представительного органа власти велаята о бюджете велаята на плановый период.

Доходы бюджета города Ашхабада распределяются между городским бюджетом города Ашхабада и бюджетами этрапов в городе в соответствии с решением представительного органа власти города Ашхабада о бюджете города Ашхабада на плановый период.

Доходы бюджета этрапа (города с правами этрапа) распределяются между этрапским бюджетом (городским бюджетом города с правами этрапа) и бюджетами городов в этрапе (этрапов в городе), посёлков и генгешликов в соответствии с решением представительного органа власти этрапа(города с правами этрапа) о бюджете этрапа (города с правами этрапа) на плановый период.

3. Доходы бюджета города в этрапе, посёлка, генгешлика  формируются за счёт поступлений, определённых законодательством Туркменистана, для исполнения расходных обязательств Генгеша в соответствии с возложенными на него задачами и функциями. Бюджет города в этрапе, посёлка, генгешлика утверждается в составе бюджета соответствующего этрапа. Использование Генгешем иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств не допускается.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 12. Государственные целевые фонды

 

1. В составе Государственного бюджета Туркменистана возможно формирование государственных целевых фондов, создаваемых актами Президента Туркменистана.

2. Под государственными целевыми фондами понимаются денежные средства государственных фондов и целевые специальные денежные средства (далее - государственные целевые фонды), которые образуются за счёт доходов целевого назначения или целевых отчислений от определённых видов доходов, иных поступлений.

3. Государственные целевые фонды предназначаются для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальную защиту в случае безработицы, охрану здоровья и медицинское обслуживание, а также для других целей в соответствии с решением Президента Туркменистана.

 

Статья 13. Чрезвычайный государственный бюджет

 

1. В случае введения на территории Туркменистана режима чрезвычайного положения формируется Чрезвычайный государственный бюджет в соответствии со статьёй 56 настоящего Кодекса.

2. На время действия Чрезвычайного государственного бюджета действие Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» и решений соответствующих местных представительных органов государственной власти о местном бюджете на плановый период приостанавливаются.

3. Чрезвычайный государственный бюджет действует в течение срока, на который введён режим чрезвычайного положения.

4. С прекращением действия Чрезвычайного государственного бюджета производится уточнение Государственного бюджета Туркменистана и местных бюджетов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Глава 3. Структура бюджета

 

Статья 14. Структура Государственного бюджета Туркменистана

 

Структура Государственного бюджета Туркменистана состоит из следующих разделов:

1) Основные доходы:

а) налоги;

b) гранты;

ç) доходы государственных целевых фондов;

d) другие основные доходы.

2) Основные расходы:

а) оплата труда работников;

b) использование товаров и услуг;

ç) потребление основного капитала;

d) проценты;

e) субсидии;

ä) гранты;

f) расходы государственных целевых фондов;

g) социальные пособия;

h) другие основные расходы.

3) Операционное сальдо.

4) Операции с нефинансовыми активами:

Чистое приобретение нефинансовых активов:

4.1) продажа нефинансовых активов:

а) основные фонды;

b) запасы материальных оборотных средств;

ç) ценности;

d) непроизведённые активы;

4.2) покупка нефинансовых активов:

а) основные фонды;

b) запасы материальных оборотных средств;

ç) ценности;

d) непроизведённые активы.

5) Чистое кредитование / заимствование (профицит/дефицит).

6) Операции с финансовыми активами и обязательствами (финансирование):

6.1) Чистое приобретение финансовых активов:

а) внутренние;

b) внешние.

6.2) Чистое принятие обязательств:

а) внутренние;

b) внешние.

 

Статья 15. Основные доходы бюджетов

 

1. Основные доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным, налоговым и иным законодательством Туркменистана.

2. В основных доходах бюджетов могут быть частично централизованы доходы, зачисляемые в другие бюджеты бюджетной системы Туркменистана для целевого финансирования мероприятий, имеющих общегосударственное или региональное значение.

3. В составе основных доходов обособленно учитываются доходы государственных целевых фондов. Указанные доходы являются целевыми.

4. Другие основные доходы – все доходные операции, не классифицируемые как налоги или гранты:

1) доходы от собственности после уплаты налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством Туркменистана;

2) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством Туркменистана;

3) средства, полученные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, пени, компенсации, конфискации;

4) средства, полученные в возмещение вреда, причинённого Туркменистану, и иные принудительные изъятия;

5) трансферты не являющиеся грантами, включая поступление трансфертов из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет и добровольные трансферты;

6) прочие доходы, включая государственные пошлины.

 

Статья 16. Доходы от собственности

 

К доходам от собственности относятся:

1) средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное пользование имущества, находящегося в государственной собственности;

2) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в кредитных учреждениях;

3) средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной собственности, в доверительное управление;

4) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных и акционерных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Туркменистану;

5) часть прибыли государственных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана;

6) другие доходы от использования государственного имущества, предусмотренные законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Основные расходы бюджетов

 

1. Основные расходы бюджетов осуществляются на невозвратной основе по видам, указанным в пункте 2 статьи  14 настоящего Кодекса.

При этом:

1) расходы на оплату труда работников представляют собой выплаты работникам в денежной форме за их труд;

2) использование товаров и услуг представляет собой полную стоимость товаров и услуг, необходимых для осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

3) потребление основного капитала представляет собой уменьшение стоимости запасов основных фондов в течение отчётного периода в результате физического износа, естественного устаревания и случайного ущерба;

4) проценты представляют собой расходы, связанные с использованием депозитов, ценных бумаг, кроме акций, кредитов и займов;

5) расходы в виде субсидий в денежной форме;

6) расходы в виде грантов в денежной или натуральной форме;

7) расходы государственных целевых фондов являются целевыми расходами этих фондов;

8) расходы на социальные (государственные) пособия представляют собой выплаты в денежной форме отдельным категориям граждан в целях их социальной защиты;

9) другие основные расходы включают:

а) все расходные операции, не отнесённые к другим категориям расходов, связанные с собственностью, кроме процентов;

b) штрафы и пени, налагаемые одними органами государственного управления на другие;

ç) текущие и капитальные трансферты, относимые к прочим расходам;

d) страховые премии и требования, не связанные со страхованием жизни;

e) расходы, связанные с организацией и предоставлением бюджетными учреждениями платных услуг в соответствии со статьёй 79 настоящего Кодекса.

2. Государственные пособия, субсидии предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Операционное сальдо

 

1. Операционное сальдо определяется как разница между основными доходами и основными расходами бюджета.

2. Отрицательным операционным сальдо является сумма превышения основных расходов над основными доходами бюджета.

3. Положительным операционным сальдо является сумма превышения основных доходов над основными расходами бюджета.

 

Статья 19. Чистое приобретение нефинансовых активов

 

1. Чистое приобретение нефинансовых активов определяется как разница между покупкой и продажей нефинансовых активов.

2. К нефинансовым активам относятся основные средства, запасы материальных оборотных средств, ценности и непроизведённые активы, которые классифицируются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Чистое кредитование/заимствование (профицит/дефицит)

 

1. Чистое кредитование/заимствование равно операционному сальдо за вычетом чистого приобретения нефинансовых активов, которое равно также чистому результату операций с финансовыми активами и обязательствами (финансированию).

Полученная величина с положительным знаком является профицитом бюджета, с отрицательным знаком - дефицитом бюджета.

2. Источниками финансирования дефицита бюджета являются:

1) средства от государственных – как внутренних, так и внешних - заимствований;

2) возврат бюджетных средств с депозитов, поступления в результате продажи ценных бумаг;

3) свободный остаток бюджетных средств с соблюдением условий, определённых настоящим Кодексом;

4) трансферты из Стабилизационного фонда Туркменистана.

3. Дефицит Государственного бюджета Туркменистана может допускаться только в Централизованном бюджете.

 

Статья 21. Операции с финансовыми активами и обязательствами (финансирование)

 

1. Операции с финансовыми активами и обязательствами классифицируются по видам финансовых инструментов, участвующих в операции, и резидентной принадлежности держателя актива или обязательства.

К финансовым инструментам относятся валюта и депозиты, ценные бумаги (кроме акций), кредиты и займы, акции и другие формы участия в капитале, производные финансовые инструменты, прочая дебиторская (кредиторская) задолженность.

2. Чистое приобретение финансовых активов – это разница между приобретением и выбытием финансовых активов.  

Приобретениями финансовых активов являются все операции, которые приводят к увеличению финансовых активов.

Выбытиями финансовых активов являются все операции, которые приводят к уменьшению финансовых активов.

3. Чистое принятие обязательств – это разница между принятием и погашением обязательств.

Принятием обязательств считаются все операции, приводящие к увеличению обязательств.

Погашением обязательств считаются все операции, приводящие к уменьшению обязательств.

4. Приобретение и выбытие финансовых активов, принятие и погашение обязательств осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 4. Резервы Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти и их использование

 

Статья 22. Резервы Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти

 

1. Резервы Правительства Туркменистана и местных органов  исполнительной власти образуются в составе соответственно Централизованного и местных бюджетов для финансирования расходов, не предусмотренных в указанных бюджетах в силу их непредвиденности и требующих финансирования в текущем финансовом году.

2. Резерв Правительства Туркменистана предусматривается в Централизованном бюджете и включает:

1) резерв (фонд) чрезвычайных ситуаций;

2) резерв на неотложные расходы;

3) резерв на исполнение обязательств по решениям суда;

4) резерв на покрытие кассовых разрывов Централизованного бюджета, бюджетов велаятов, города Ашхабада.

3. Резерв органов исполнительной власти велаятов и города Ашхабада предусматривается в соответствующих местных бюджетах и включает:

1) резерв на неотложные расходы;

2) резерв на исполнение обязательств по решениям суда;

3) резерв на покрытие кассовых разрывов бюджетов этрапов, городов с правами этрапа, этрапов в городе.

4. Общий объём резерва Правительства Туркменистана устанавливается Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

Общий объём резерва местных органов исполнительной власти устанавливается решением местного представительного органа государственной власти о соответствующем бюджете и не должен превышать двух процентов от объёма поступлений местного бюджета без учёта трансфертов и займов.

5. Выделение средств из резервов Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти осуществляется в пределах сумм, утверждённых в Централизованном бюджете или местных бюджетах на текущий финансовый год, на основании решений Президента Туркменистана или местных органов исполнительной власти, которые утрачивают силу после завершения финансового года.

6. В случае недостаточности средств, предусмотренных на один из видов резервов, Правительство Туркменистана или местный орган исполнительной власти в установленном порядке увеличивает плановые назначения этого вида резерва посредством перераспределения средств между видами резервов Правительства Туркменистана или органа местной исполнительной власти.

7. Выделение средств из резервов Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти на неотложные расходы и исполнение обязательств по решениям суда после 20 декабря текущего финансового года не допускается.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 23. Использование резервов Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти

 

1. Резерв чрезвычайных ситуаций используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резерв чрезвычайных ситуаций может использоваться также на оказание Туркменистаном гуманитарной помощи другим государствам в виде гранта.

2. Резерв на неотложные расходы используется на финансирование мероприятий, не предусмотренных соответствующим бюджетом на текущий финансовый год.

Средства резерва на неотложные расходы, предусмотренные в местном бюджете, в необходимых случаях могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Резерв на исполнение обязательств по решениям суда используется на исполнение обязательств Правительства Туркменистана, центральных органов государственной власти и управления и их местных органов, финансируемых за счёт средств бюджета, а также местных органов исполнительной власти.

4. Заимствование из резерва на покрытие кассового разрыва может осуществляться местными органами исполнительной власти в пределах финансового года и не требует уточнения (пересмотра) Централизованного или местных бюджетов.

Условия заимствования на покрытие кассового разрыва и форма заявки устанавливаются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

5. В случае необходимости увеличения суммы резерва Правительства Туркменистана в Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период вносятся изменения в порядке, установленном статьёй 82 настоящего Кодекса.

6. В случае необходимости увеличения суммы резерва местного органа исполнительной власти Министерство финансов и экономики Туркменистана по обращению этого органа рассматривает вопрос о выделении дополнительных средств местному бюджету из Централизованного бюджета.

7. Неиспользованные средства, выделенные из резерва Правительства Туркменистана или местного органа исполнительной власти, подлежат возврату в соответствующий бюджет до 31 декабря текущего финансового года.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.__).

 

Глава 5. Стабилизационный фонд Туркменистана

 

Статья 24. Функции Стабилизационного фонда Туркменистана

 

1. Стабилизационный фонд Туркменистана выполняет сберегательную и стабилизационную функции.

Часть средств Стабилизационного фонда Туркменистана, выполняющая сберегательную функцию, является фондом будущих поколений и формируется путём накопления финансовых активов фонда и обеспечения их доходности на долгосрочную перспективу.

Стабилизационная функция фонда предназначена для поддержания уровня ликвидности его активов. Часть средств Стабилизационного фонда Туркменистана, используемая для осуществления стабилизационной функции, определяется в размере трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет.

2. Формирование и использование средств Стабилизационного фонда Туркменистана осуществляются в целях обеспечения макроэкономической и фискальной стабильности с учётом финансово-экономической ситуации и приоритетов социально-экономического развития Туркменистана.

3. Поступление средств в Стабилизационный фонд Туркменистана и их расходование может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.

Ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой отчётности по операциям Стабилизационного фонда Туркменистана осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Управление Стабилизационным фондом Туркменистана осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 25. Формирование средств Стабилизационного фонда Туркменистана

 

Средства Стабилизационного фонда Туркменистана формируются за счёт:

1) части суммы профицита Централизованного бюджета в соответствии с частью пятой статьи 81;

2) инвестиционных доходов от управления средствами Стабилизационного фонда Туркменистана;

3) иных доходов, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Порядок использования средств Стабилизационного фонда Туркменистана

 

1. Средства Стабилизационного фонда Туркменистана могут использоваться:

1) средства стабилизационной части фонда:

а) в виде трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет на реализацию бюджетных программ (подпрограмм) развития на первый  финансовый год планового периода;

b) в виде целевых трансфертов, передаваемых из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет на цели, определённые решением Президента Туркменистана;

ç) на финансирование расходов по управлению Стабилизационным фондом Туркменистана;

d) на иные цели в соответствии с решением Президента Туркменистана;

2) средства сберегательной части фонда:

по согласованию с Президентом Туркменистана на размещение в высокодоходные долгосрочные финансовые инструменты в целях получения инвестиционных доходов  на долгосрочную перспективу.

2. Сумма трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана на первый финансовый год планового периода определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана и не должна превышать одной трети стабилизационной части его активов по состоянию на конец отчётного финансового года.

3. Кабинет Министров Туркменистана имеет право по предложению Министерства финансов и экономики Туркменистана разрешить использовать в текущем финансовом году  на финансирование бюджетных программ, утверждённых  Централизованным бюджетом отчётного финансового года, сумму трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет, не перечисленную в отчётном финансовом году, но не  превышающую неоплаченные зарегистрированные обязательства по соответствующим бюджетным программам с учётом суммы остатков бюджетных средств на начало текущего финансового года.

4. Доля активов Стабилизационного фонда Туркменистана, относящаяся к фонду будущих поколений, определяется Президентом Туркменистана.

К фонду будущих поколений не предъявляются требования краткосрочной ликвидности.

Средства фонда будущих поколений могут размещаться в высокодоходные долгосрочные финансовые инструменты с минимальным уровнем риска.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 27. Управление Стабилизационным фондом Туркменистана

 

1. Управление Стабилизационным фондом Туркменистана осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

2. Операции со средствами Стабилизационного фонда Туркменистана отражаются на специальном счёте Министерства финансов и экономики Туркменистана, открытом в Центральном банке Туркменистана.

3. В целях увеличения доходов Стабилизационного фонда Туркменистана Министерство финансов и экономики Туркменистана инвестирует средства Стабилизационного фонда Туркменистана в финансовые инструменты,  денежные депозиты и другие виды инвестиций в национальной и иностранной валюте с соблюдением следующих ограничений, устанавливаемых Кабинетом Министров Туркменистана:

1) лимиты на риски по высокодоходным ценным бумагам и другим финансовым инструментам;

2) лимиты на продолжительность инвестиций;

3) региональные инвестиционные лимиты;

4) лимит на процент капитала Стабилизационного фонда Туркменистана, инвестируемый в одну компанию;

5) другие лимиты, обеспечивающие эффективность и возвратность инвестиций.

4. Внутренний аудит ежегодной финансовой отчётности Стабилизационного фонда Туркменистана осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана в установленном им порядке.

5. Отчёт о внутренней аудиторской проверке Министерством финансов и экономики Туркменистана представляется  Кабинету Министров Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 6. Бюджетная классификация Туркменистана

 

Статья 28. Понятие бюджетной классификации Туркменистана

 

Бюджетная классификация Туркменистана – группировка основных доходов, основных расходов, операций с финансовыми и нефинансовыми активами, а также плана счетов бюджетной системы Туркменистана по однородным признакам.

 

Статья 29. Цели и задачи бюджетной классификации Туркменистана

 

1. Бюджетная классификация Туркменистана используется для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности, обеспечения сопоставимости показателей бюджетов всех уровней.

2. Бюджетная классификация Туркменистана и план счетов соответствуют задачам среднесрочного планирования бюджета, программно-целевого метода бюджетирования и поддержки операций Единого казначейского счёта, а также национальным стандартам бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

3. Бюджетная классификация Туркменистана является единой и обязательной для бюджетной системы Туркменистана.

4. Бюджетная классификация Туркменистана разрабатывается и утверждается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 7. Бюджетные программы

 

Статья 30. Бюджетная программа

 

1. Бюджетная программа – направление расходов Централизованного и (или) местных бюджетов на достижение администратором бюджетных программ измеряемых результатов деятельности  в соответствии с его целями и задачами.

Расходы на реализацию бюджетных программ предусматриваются в  соответствующем бюджете.

2. Бюджетные программы разрабатываются исходя из стратегических направлений, целей и задач администраторов бюджетных программ и группируются по однородным государственным функциям, полномочиям и государственным услугам или направлениям деятельности администратора бюджетных программ.

3. В бюджетной программе предусматриваются показатели прямого и конечного результатов её реализации.

Показатели результатов бюджетных программ, направленные на достижение целей и задач, определённых среднесрочным бюджетным планом государственного органа, должны соответствовать показателям результатов среднесрочного плана государственного органа.

4. Прямой результат должен определять количественную характеристику объёма выполняемых государственных функций и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которого полностью зависит от деятельности бюджетного учреждения, осуществляющего данные функции и оказывающего данные услуги.

5. Конечный результат должен отражать  состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, обеспечения общественной безопасности, уровень развития социальной сферы, других сфер государственного управления и отраслей экономики, обусловленные достижением прямых результатов деятельности определённого государственного органа или бюджетного учреждения.

6. Бюджетная программа может подразделяться на подпрограммы, конкретизирующие направления расходования бюджетных средств, при условии, что для бюджетных подпрограмм применимы те же показатели результата, что и для бюджетных программ.

7. Порядок разработки бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 31. Виды бюджетных программ

 

1. В зависимости от уровня государственного управления выделяют следующие виды бюджетных программ:

1) государственные бюджетные программы, утверждаемые в составе Централизованного бюджета;

2) местные бюджетные программы:

а) бюджетные программы велаята, города Ашхабада, утверждаемые в составе бюджета велаята,  города Ашхабада;

b) бюджетные программы этрапа (города с правами этрапа), утверждаемые в составе бюджета этрапа (города с правами этрапа);

ç) бюджетные программы этрапа в городе, Генгеша, утверждаемые в составе бюджета этрапа.

2. Бюджетные программы, указанные в части первой настоящей статьи, подразделяются:

1) в зависимости от способа реализации на:

а) индивидуальную - реализуемую одним администратором бюджетной программы;

b) распределяемую - бюджетную программу определённого администратора бюджетных программ, средства по которой подлежат распределению им в течение текущего финансового года между различными администраторами бюджетных программ.

2) текущие бюджетные программы и бюджетные программы развития.

3. По текущим бюджетным программам предусматриваются расходы на:

1) обеспечение деятельности бюджетных учреждений по оказанию в соответствии с их компетенцией государственных услуг физическим и юридическим лицам;

2) финансирование мероприятий, не носящих постоянный характер;

3) предоставление условных грантов между бюджетами бюджетной системы;

4) финансирование государственных пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан;

5) предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) образование резервов Правительства Туркменистана и местных органов  исполнительной власти;

7) выполнение обязательств государства (по внешним займам, участию Туркменистана в международных организациях, государственным гарантиям и другим);

8) другие цели.

В объём финансирования текущих бюджетных программ включаются текущие и капитальные расходы.

К капитальным расходам относятся расходы, связанные с укреплением материально-технической базы бюджетных учреждений, проведением капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, кроме бюджетных инвестиций, в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана.

4. К бюджетным программам развития относятся программы, предусматривающие осуществление бюджетных инвестиций, а также участие государства в уставном капитале юридических лиц.

5. Предоставление государственных услуг в рамках текущих бюджетных программ осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана, стандартами государственных услуг, включённых в реестр государственных услуг.

6. Стандарт государственной услуги является нормативным правовым актом, устанавливающим требования к оказываемым государственным услугам, включающие характеристики процесса, содержания, формы и результата оказания государственной услуги.

Стандарты государственных услуг разрабатываются и утверждаются соответствующими министерствами, ведомствами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 32. Администратор бюджетных программ

 

Администраторами бюджетных программ являются:

1) органы государственной власти, местные органы исполнительной власти;

2) бюджетные учреждения, не имеющие вышестоящего органа государственного управления;

3) отдельные экономические субъекты, осуществляющие свою деятельность на принципах хозяйственного расчёта, получающие целевые ассигнования из бюджета на реализацию бюджетных программ;

4) общественные объединения Туркменистана, получающие целевые ассигнования из бюджета на реализацию бюджетных программ.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 33. Администраторы государственных бюджетных программ

 

Администраторами государственных бюджетных программ являются органы государственной власти в соответствии с их функциями, установленными законодательством Туркменистана, а также другие органы, указанные в статье 32 настоящего Кодекса.

 

Статья 34. Администраторы местных бюджетных программ

 

Администраторами местных бюджетных программ являются соответствующие хякимлики, уполномоченные ими отраслевые управления и отделы (образования, здравоохранения, культуры и другие), Генгеши, территориальные органы министерств и ведомств Туркменистана, деятельность которых в соответствии с законодательством Туркменистана финансируется за счёт средств соответствующего местного бюджета.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

РАЗДЕЛ II. Межбюджетные отношения и формы их регулирования

 

Глава 8. Межбюджетные отношения

 

Статья 35. Общие положения о межбюджетных отношениях

 

1. Межбюджетными отношениями являются отношения в бюджетном процессе между:

1) Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов, города Ашхабада;

2) Централизованным бюджетом и Стабилизационным фондом Туркменистана;

3) Централизованным бюджетом и Пенсионным фондом Туркменистана;

4) бюджетами велаятов и бюджетами этрапов (городов с правами этрапа);

5) бюджетом города и бюджетами этрапов в городе;

6) бюджетом этрапа и бюджетами Генгешей.

2. По решению Кабинета Министров Туркменистана межбюджетные отношения могут осуществляться между бюджетами велаятов (города Ашхабада) в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий государственного либо международного значения.

3. Межбюджетные отношения осуществляются в соответствии с разделением функций между уровнями государственного управления и основываются на принципах бюджетной системы Туркменистана и межбюджетных отношений.

4. В случае принятия в период исполнения бюджета текущего финансового года нормативных правовых актов, влекущих увеличение основных доходов и (или) основных расходов и (или) уменьшение основных доходов нижестоящих бюджетов и обязательных к исполнению в текущем финансовом году, производится компенсация потерь нижестоящих бюджетов.

5. В случае принятия в период исполнения бюджета текущего финансового года законодательных актов, влекущих увеличение основных расходов вышестоящего бюджета в связи с передачей функций, лимитов штатной численности государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий, и обязательных к исполнению в текущем финансовом году, производится компенсация потерь вышестоящих бюджетов.

 

Статья 36. Принципы межбюджетных отношений

 

Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах:

1) равенство во взаимоотношениях между Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов, города Ашхабада, бюджетами велаятов с бюджетами этрапов (городов с правами этрапа), бюджетами городов с бюджетами этрапов в городе;

2) разграничения и закрепления основных доходов бюджетов по определённым бюджетам бюджетной системы Туркменистана;

3) распределения и закрепления основных расходов бюджетов по определённым бюджетам бюджетной системы Туркменистана;

4) выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности бюджетов бюджетной системы Туркменистана.

 

Глава 9. Регулирование межбюджетных отношений

 

Статья 37. Формы регулирования межбюджетных отношений

 

1. Межбюджетные отношения между Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов, города Ашхабада, между бюджетами велаятов, города Ашхабада и бюджетами этрапов (городов с правами этрапа) регулируются: нормативами распределения доходов, межбюджетными грантами и субсидиями.

2. Межбюджетные гранты подразделяются на безусловные (общего характера) гранты, условные (целевые) гранты,  подразделяемые на текущие и капитальные.

3. Межбюджетные отношения между Централизованным бюджетом и Пенсионным фондом Туркменистана регулируются законодательством Туркменистана.

 

Статья 38. Межбюджетные безусловные гранты

 

1. Межбюджетные безусловные гранты (выравнивающие гранты) – гранты, предоставляемые без определённых условий их использования и направляемые на покрытие текущих расходов, связанных с выполнением местными органами государственной власти их функций.

2. Выравнивающими грантами являются бюджетные дотации и бюджетные изъятия.

3. Бюджетными дотациями являются бюджетные средства, передаваемые из Централизованного бюджета в бюджеты велаятов, города Ашхабада, из бюджетов велаята, города Ашхабада- соответственно в бюджеты этрапов (городов с правами этрапа), этрапов в городе в суммах, утверждённых  соответствующим бюджетом.

4. Бюджетными изъятиями являются бюджетные средства, передаваемые из бюджетов велаятов, города Ашхабада в Централизованный бюджет, из бюджетов этрапов (городов с правами этрапа), этрапов в городе - соответственно в бюджет велаята, города, в суммах, утверждённых соответствующим бюджетом.

5.Суммы безусловных грантов устанавливаются в абсолютном выражении на плановый период с разбивкой по годам.

6. Выравнивающие гранты направляются на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов и обеспечение возможностей для предоставления стандартного уровня государственных услуг в соответствии с направлениями основных расходов, закреплёнными за каждым бюджетом бюджетной системы Туркменистана.

7. При определении суммы безусловных грантов учитываются налоговый потенциал региона, численность потребителей государственных услуг в регионе, стандарты государственных услуг и факторы, влияющие на расходы по предоставлению государственных услуг в зависимости от специфики того или иного региона.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34).

 

Статья 39. Расчёт суммы межбюджетных безусловных грантов

 

1. Сумма межбюджетных безусловных грантов определяется как разница между прогнозируемым объёмом основных доходов (за минусом условных грантов)  и прогнозируемым объёмом основных расходов соответствующего местного бюджета.

2. При превышении прогнозируемого объёма основных доходов над прогнозируемым объёмом основных расходов местного бюджета устанавливаются бюджетные изъятия из местного бюджета в вышестоящий бюджет.

При превышении прогнозируемого объёма основных расходов над прогнозируемым объёмом основных доходов местного бюджета устанавливаются бюджетные дотации в местный бюджет из вышестоящего бюджета.

3. Методика расчёта сумм межбюджетных безусловных грантов, порядок и периодичность их перечисления определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 40. Межбюджетные условные гранты и условия их предоставления

 

1. Межбюджетные условные гранты – бюджетные средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом нижестоящему бюджету на основе согласованных условий и санкций, предусмотренных в случае их невыполнения.

2. Межбюджетные условные гранты предоставляются в суммах, утверждённых  соответствующим бюджетом, на осуществление определённых целевых расходов по реализации текущих бюджетных программ, бюджетных программ развития, а также компенсаций в соответствии с частями четвёртой и пятой статьи 35, не учитываемых при расчёте условных грантов.

3. Межбюджетные условные гранты на развитие направляются из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов по государственным и местным бюджетным программам.

Допускается совместное финансирование из местного бюджета местных бюджетных инвестиционных проектов, для реализации которых выделяются условные гранты на развитие из вышестоящего бюджета.

4. Межбюджетные условные гранты перечисляются из вышестоящего бюджета на основании:

1) нормативных правовых актов, которыми утверждается распределение общей суммы межбюджетных условных грантов между нижестоящими бюджетами;

2) соглашения о результатах по межбюджетным условным грантам;

3) индивидуального плана финансирования соответствующей бюджетной программы по платежам, утверждённого в установленном порядке;

4) документов, подтверждающих обоснованность платежа администратора бюджетных программ нижестоящего бюджета по межбюджетным условным грантам.

5. Межбюджетные условные гранты используются местными органами  исполнительной власти в соответствии с их целевым назначением, определённым  соответствующими бюджетными программами.

6. Использованные не по целевому назначению суммы межбюджетного  условного гранта подлежат возврату в бюджет, выделивший указанные суммы, в порядке, установленном Министерством финансов и экономики Туркменистана.

7. Не использованные в течение финансового года суммы межбюджетных условных грантов, выделенные из Централизованного бюджета, за исключением выделенных из резерва Правительства Туркменистана, по решению Кабинета Министров Туркменистана могут быть использованы в очередном финансовом году с соблюдением их целевого назначения.

Не использованные в течение финансового года суммы межбюджетных условных грантов, выделенные из бюджета велаята, города Ашхабада, за исключением выделенных из резерва местных органов исполнительной власти велаята, города Ашхабада, по решению хякима велаята, города Ашхабада могут быть использованы в очередном финансовом году с соблюдением их целевого назначения.

Не использованные в течение финансового года суммы межбюджетных условных грантов, выделенных в отчётном финансовом году, разрешённые к использованию по решению Кабинета Министров Туркменистана или хякима велаята, города Ашхабада, подлежат возврату в бюджет, выделивший их, до 31 декабря текущего финансового года.

8. Порядок разработки соглашения о результатах по межбюджетным условным  грантам, их перечисления, составления и представления отчёта о достигнутых прямых и конечных результатах определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г.  и 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.__).

 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВЛЕНИЕ, Рассмотрение и утверждение бюджета

 

Глава 10. Основы составления бюджета

 

Статья 41 . Общие положения

 

1. Составление бюджетов бюджетной системы Туркменистана осуществляется на основе прогнозов основных направлений социально-экономического развития Туркменистана и регионов, Инвестиционной программы Туркменистана в соответствии с настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана, принимаемыми на его основе.

2. В процессе составления бюджета разрабатываются:

1) проект Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период, проект решения местного представительного органа государственной власти о местном бюджете;

2) проекты среднесрочных планов государственных органов;

3) проекты бюджетных программ.

 

Статья 42. Разработка прогноза основных направлений социально-экономического развития Туркменистана

 

1. Прогноз основных направлений социально-экономического развития Туркменистана на плановый период носит индикативный характер и разрабатывается с учётом стратегических и среднесрочных программных документов по вопросам социально-экономического развития страны.

2. Прогноз основных направлений социально-экономического развития Туркменистана должен содержать:

1) на государственном уровне - приоритеты социально-экономического развития Туркменистана с установлением макроэкономических показателей и социальных параметров по стране на плановый период;

2) на местном уровне - приоритеты социально-экономического развития региона на плановый период.

3. Прогноз основных направлений социально-экономического развития Туркменистана и регионов разрабатывается Министерством финансов и экономики Туркменистана и местными финансовыми органами с участием органов государственного управления и местных органов исполнительной власти ежегодно на скользящей основе в порядке и сроки, которые устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2918 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.__).

 

Статья 43. Прогноз бюджетных параметров

 

1. Прогноз бюджетных параметров разрабатывается на плановый период на основе проекта основных направлений социально-экономического развития Туркменистана, регионов и  должен содержать:

1) на государственном уровне:

а) основные направления налогово-бюджетной политики Туркменистана и основные показатели Государственного бюджета Туркменистана и Централизованного бюджета;

b) прогнозируемые объёмы расходов по администраторам государственных бюджетных программ;

2) на местном уровне:

а) основные направления налогово-бюджетной политики и основные показатели местного бюджета;

b) прогнозируемые объёмы расходов по администраторам местных бюджетных программ.

2. Прогноз бюджетных параметров разрабатывается Министерством финансов и экономики Туркменистана и местными финансовыми органами с участием центральных органов государственного управления, местных органов исполнительной власти ежегодно на скользящей основе и доводится до соответствующих государственных органов и администраторов бюджетных программ.

Порядок и сроки разработки прогноза бюджетных параметров устанавливаются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2918 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.__).

 

Статья 44. Проект среднесрочного плана государственного органа

 

1. Среднесрочный план государственного органа  представляет собой документ, определяющий основные направления, цели, задачи, показатели результатов деятельности государственного органа, включающий бюджетные программы с объёмами финансирования на плановый период, реализация которых приводит к достижению запланированных результатов.

2. Проект среднесрочного плана государственного органа на плановый период разрабатывается на три года на основе стратегических и среднесрочных программных документов Туркменистана, прогноза основных направлений социально-экономического развития Туркменистана и прогноза бюджетных параметров.

3. Внесение изменений и дополнений в среднесрочный план государственного органа  производится в случаях:

1) принятия законов Туркменистана либо внесения изменений в действующие  законы Туркменистана, приводящих к изменению показателей среднесрочного плана;

2) принятия новых национальных и отраслевых программ;

3) изменения функций, структуры государственного органа;

4) изменения параметров бюджетов, влияющих на достижение показателей результата.

При внесении изменений и дополнений в среднесрочные планы государственных органов, в том числе связанных с уточнением бюджета, соблюдаются требования, установленные настоящим Кодексом для разработки среднесрочных планов и уточнения бюджета.

4. Порядок разработки среднесрочного плана определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 45. Операционный план

 

1. Для реализации среднесрочного плана государственного органа разрабатывается операционный план.

Операционный план представляет собой документ, содержащий конкретные действия государственного органа, направленные на реализацию утверждённого среднесрочного плана в первом году планового периода и увязанные с ресурсами, сроками осуществления мероприятий, c указанием ответственных исполнителей.

2. Операционный план разрабатывается ежегодно и утверждается до 10 января текущего финансового года руководителем государственного органа.

 

Статья 46. Планирование основных доходов бюджета

 

Планирование основных доходов бюджета осуществляется на основе  проекта основных направлений социально-экономического развития Туркменистана и прогноза бюджетных параметров на соответствующий плановый период в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Туркменистана.

 

Статья 47. Планирование основных расходов бюджета

 

1. Планирование основных расходов бюджета осуществляется раздельно по базовым расходам и расходам на новые инициативы.

2. Базовыми расходами являются расходы постоянного характера, капитальные расходы, а также расходы на продолжающиеся бюджетные инвестиционные проекты.

Расходами постоянного характера являются расходы, связанные с оказанием государственных услуг и другими обязательствами государства.

3. К расходам на новые инициативы  относятся расходы на:

1) реализацию новых направлений социально-экономического развития, финансирование которых предусматривается в бюджетных программах очередного финансового года в соответствии со стратегическими и среднесрочными программными документами;

2) увеличение базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные расходы бюджета в связи с расширением выполняемых функций и увеличением объёма оказываемых государственных услуг администратором бюджетных программ в рамках реализуемых бюджетных программ.

Планирование расходов на новые инициативы администратора бюджетных программ в соответствии с настоящим пунктом осуществляется как за счёт выделения дополнительных бюджетных средств, так и за счёт перераспределения средств базовых расходов этого администратора бюджетных программ, предусмотренных на предыдущий плановый период.

4. Для планирования расходов бюджета соответствующие администраторы бюджетных программ представляют на рассмотрение:

в Министерство финансов и экономики Туркменистана или  в местный финансовый орган - проект среднесрочного плана или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённый среднесрочный план государственного органа, бюджетные заявки и проект среднесрочного плана на плановый период или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённый среднесрочный план, доработанный с учётом заключений Министерства финансов и экономики Туркменистана или  местного финансового органа.

Администраторы бюджетных программ, не разрабатывающие среднесрочный план, представляют в Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган бюджетную заявку и проекты бюджетных программ на плановый период.

В случаях проведения оценки результатов к документам, указанным в настоящем пункте, прилагаются результаты оценки.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 48. Бюджетная заявка

 

1. Бюджетная заявка представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ для обоснования сумм расходов, предусматриваемых на очередной плановый период.

2. Бюджетная заявка включает в себя:

1) расчёты по видам расходов по каждой бюджетной программе;

2) информацию о полученных и использованных грантах от доноров по состоянию на 1 января текущего финансового года;

3) прогноз доходов от реализации бюджетными учреждениями товаров (работ, услуг) и расходов на их реализацию;

4) пояснительную записку;

5) другую необходимую информацию по запросу Министерства финансов и экономики Туркменистана или местного финансового органа.

3. Пояснительная записка к бюджетной заявке содержит основные направления расходования средств на плановый период, описание заявленных бюджетных программ, обоснование базовых расходов и расходов на новые мероприятия, анализ достигнутых показателей результатов по бюджетным программам предыдущего планового периода.

4. Администратор бюджетных программ вносит бюджетную заявку в соответствии с показателями и в пределах объёма бюджетных средств, предусмотренных для него в прогнозе бюджетных параметров Туркменистана на плановый период.

5. Администратор бюджетных программ обеспечивает полноту и достоверность информации и расчётов, содержащихся в бюджетной заявке.

6. Порядок составления и представления бюджетной заявки определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 49. Рассмотрение проектов среднесрочных планов или предложений о внесении изменений и дополнений в утверждённые среднесрочные  планы государственных органов, а также проектов бюджетных программ и бюджетных заявок

 

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана или местные финансовые органы рассматривают проекты среднесрочных планов или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённые среднесрочные планы государственных органов  на предмет их соответствия стратегическим и среднесрочным программным документам, проекту основных направлений социально-экономического развития и прогнозу бюджетных параметров, бюджетному и иному законодательству Туркменистана.

По результатам рассмотрения проектов среднесрочных планов или предложений о внесении изменений и дополнений в утверждённые среднесрочные планы государственных органов Министерство финансов и экономики  Туркменистана или местные финансовые органы подготавливают заключения и направляют их соответствующим государственным органам.

2. Государственный орган дорабатывает проект среднесрочного плана или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённый среднесрочный план  с учётом заключений, полученных от вышеуказанных органов,составляет бюджетную заявку и представляет её в Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган.

3. Министерство финансов и экономики Туркменистана и местные финансовые органы рассматривают:

1) бюджетные заявки администраторов бюджетных программ на их соответствие бюджетному и иному законодательству Туркменистана, проекту основных направлений социально-экономического развития и прогнозу бюджетных параметров и стандартам государственных услуг;

2) показатели бюджетных программ, представленных в составе проекта среднесрочного плана или предложений о внесении изменений и дополнений в утверждённый среднесрочный план на предмет их взаимосвязи со стратегическими целями и задачами государственного органа;

3) показатели результатов, представленные в проектах бюджетных программ администраторов бюджетных программ, не разрабатывающих среднесрочный план, на предмет их соответствия направлениям деятельности и функциям администратора бюджетных программ.

Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган по итогам рассмотрения бюджетных заявок подготавливает заключение по расходам администраторов бюджетных программ.

4. Заключение по разногласиям между государственным органом, администратором бюджетных программ и Министерством финансов и экономики Туркменистана или местным финансовым органом по показателям, представляемым для составления проекта бюджета, направляются на рассмотрение Министру финансов и экономики Туркменистана.

В соответствии с принятыми решениями по разногласиям государственные органы, администраторы бюджетных программ дорабатывают проекты среднесрочных планов или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённый среднесрочный план, бюджетных программ и бюджетные заявки и представляют их соответственно в Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 11. Разработка проекта Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» и решения местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период

 

Статья 50. Разработка проекта Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период

 

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана разрабатывает проект Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период, который должен предусматривать:  

1) общие суммы основных доходов и расходов, операционного сальдо, операций с нефинансовыми активами, чистого кредитования/заимствования (профицита/дефицита), операций с финансовыми активами.

В составе основных доходов и расходов показатели доходов и расходов государственных целевых фондов предусматриваются отдельно по каждому из фондов;

2) суммы межбюджетных грантов, субсидий и других трансфертов;

3) сумму необходимого трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана в Централизованный бюджет;

4) нормативы отчислений от основных налогов в местные бюджеты;

5) сумму резерва Правительства Туркменистана;

6) перечни защищённых статей расходов бюджета на первый финансовый год планового периода, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета.

В проекте Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период могут предусматриваться другие показатели и положения.

2. В Государственном бюджете Туркменистана на плановый период расходы на новые мероприятия на второй и третий годы планового периода по каждому администратору бюджетных программ отражаются одной бюджетной программой.

3. К проекту Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период прилагаются следующие документы:

1) прогноз основных направлений социально-экономического развития Туркменистана и проект инвестиционной программы Туркменистана;

2) проекты среднесрочных планов или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённые среднесрочные планы государственных органов-администраторов государственных бюджетных программ;

3) проекты бюджетных программ администраторов государственных бюджетных программ, не разрабатывающих среднесрочные планы;

4) данные о состоянии государственного долга в текущем финансовом году;

5) пояснительную записку к проекту Государственного бюджета Туркменистана на плановый период.

4. Размер профицита/дефицита Государственного бюджета Туркменистана на первый финансовый год планового периода утверждается в денежном выражении и процентах к валовому внутреннему продукту.  

5. Министерство финансов и экономики Туркменистана не позднее 1 ноября текущего года представляет на рассмотрение в Кабинет Министров Туркменистана проект Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 51. Разработка проекта решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период

 

1. Финансовый орган велаята (города Ашхабада) разрабатывает проект решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период, который должен предусматривать:

1) общие суммы основных доходов и расходов, операционного сальдо, операций с нефинансовыми активами;

2) суммы межбюджетных грантов, субсидий и других трансфертов;

3) нормативы отчислений от основных налогов в бюджеты этрапов (городов с правами этрапа), этрапов в городе;

4) размер резерва органа исполнительной власти велаята (города Ашхабада);

5) перечни защищённых статей расходов бюджета, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на первый финансовый год планового периода, установленный Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

В проекте решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период могут предусматриваться другие показатели и положения.

2. В проекте решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период расходы на новые мероприятия на второй и третий годы планового периода по каждому администратору бюджетных программ отражаются одной бюджетной программой.

3. Одновременно с проектом решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период финансовый орган велаята (города Ашхабада) представляет следующие документы:

1) проекты среднесрочных планов или предложения о внесении изменений и дополнений в утверждённые среднесрочные бюджетные планы государственных органов-администраторов местных бюджетных программ;

2) проекты бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ, не разрабатывающих среднесрочные планы;

3) пояснительную записку к проекту бюджета велаята (города Ашхабада) на плановый период.

4. Финансовый орган велаята (города Ашхабада) представляет на рассмотрение органу исполнительной власти велаята (города Ашхабада) проект решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период.

 

Статья 52.Разработка проекта решения представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапa в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период

 

1. Финансовый орган этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе разрабатывает проект решения представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период, который должен предусматривать:

1) общие суммы основных доходов и расходов, операционного сальдо;

2) суммы межбюджетных грантов, субсидий и других трансфертов;

3) перечни защищённых статей расходов местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на плановый период, установленный Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

2. В проекте решения представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период расходы на новые мероприятия на второй и третий годы планового периода по каждому администратору бюджетных программ отражаются одной бюджетной программой.

3. Одновременно с проектом решения представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период отдел финансов этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе представляет следующие документы:

1) проекты среднесрочных планов или предложений о внесении изменений и дополнений в среднесрочные планы государственных органов-администраторов местных бюджетных программ;

2) пояснительную записку к проекту бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе на плановый период.

4. Финансовый орган этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе представляет на рассмотрение органу исполнительной власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе проект решения представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период.

 

Глава 12. Утверждение бюджетов

 

Статья 53. Утверждение Государственного бюджета Туркменистана на плановый период

 

1. Президент Туркменистана представляет на рассмотрение и утверждение в Меджлис Туркменистана проект Государственного бюджета Туркменистана на плановый период.

2. Меджлис Туркменистана в порядке, предусмотренном Регламентом Меджлиса Туркменистана, рассматривает представленный проект Государственного бюджета Туркменистана и принимает Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период.

3. В случае, если Меджлисом Туркменистана до начала очередного финансового года не будет принят Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период, то до момента его принятия финансирование основных расходов по бюджетным программам на первый  финансовый год планового периода в течение каждого месяца осуществляется в размере 1/12 объёма основных расходов предыдущего финансового года.

4. Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период публикуется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 54. Утверждение местных бюджетов на плановый период

 

1. Орган исполнительной власти велаята, города Ашхабада вносит в представительный орган власти велаята (города Ашхабада) проект бюджета велаята (города Ашхабада)  на плановый период.  

2. Орган исполнительной власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе вносит в представительный орган власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе  проект бюджета этрапа (города) на плановый период.

3. Для рассмотрения проекта местного бюджета на плановый период соответствующий местный представительный орган государственной власти создаёт рабочую группу из числа членов этого органа.

В рабочую группу могут привлекаться представители местных органов исполнительной власти.

4. Рабочая группа вырабатывает предложения и замечания в форме поправок к проекту местного бюджета на плановый период, обоснованных соответствующими расчётами. При этом предложения членов рабочей группы должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития региона, целям и задачам, предусмотренным среднесрочными планами государственных органов.

5. Рабочая группа представляет местному представительному органу государственной власти обоснованные поправки к проекту местного бюджета на плановый период.

6. На заседании местного представительного органа государственной власти обсуждается проект местного бюджета на плановый период  и поправки к нему, подготовленные рабочей группой.

В ходе обсуждения заслушиваются доклад хякима соответствующей административно-территориальной единицы или лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) местным органом исполнительной власти, о проекте местного бюджета на плановый период, а также заключение лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) местным представительным органом государственной власти о проекте местного бюджета на плановый период.

7. Решение местного представительного органа государственной власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада) на плановый период должно быть принято представительным органом власти велаята (города Ашхабада).

8. Решение представительного органа власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе о бюджете этрапа (города) на плановый период должно быть принято представительным органом власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе.

9. В случае, если местным представительным органом государственной власти до начала очередного финансового года не будет принято решение о местном бюджете на плановый период, то до момента его принятия финансирование расходов осуществляется в соответствии с частью третьей статьи  53 настоящего Кодекса.

10. Решения местных представительных органов государственной власти о местных бюджетах на плановый период публикуются в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34)

 

Статья 55.Секретные бюджетные программы

 

Секретные бюджетные программы предусматриваются в Государственном бюджете Туркменистана и рассматриваются Меджлисом Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 13. Разработка и принятие Чрезвычайного государственного бюджета Туркменистана, прекращение его действия

 

Статья 56. Основания для разработки и принятия Чрезвычайного государственного бюджета Туркменистана, прекращения его действия

 

1. Основаниями для разработки и принятия Чрезвычайного государственного бюджета Туркменистана или прекращения его действия являются соответственно введение или отмена режима чрезвычайного положения на территории Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Введение чрезвычайного положения на территории одной или одновременно нескольких административно-территориальных единиц Туркменистана может являться основанием для принятия Чрезвычайного государственного бюджета Туркменистана лишь в случае, когда последствия чрезвычайного положения могут создать реальную угрозу национальным интересам и экономической безопасности страны.

3. Чрезвычайный государственный бюджет Туркменистана разрабатывается Министерством финансов и экономики Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана и утверждается в форме Закона Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

РАЗДЕЛ IV. Исполнение бюджета

 

Глава 14. Общие положения об исполнении бюджета и принципы его исполнения

 

Статья 57. Общие положения об исполнении бюджета

 

1. Исполнением бюджета является финансирование расходов на реализацию задач и функций государства, предусмотренных  бюджетными программами, на основе обеспечения поступлений доходов в бюджет, осуществления операций с финансовыми и нефинансовыми активами, а также  других операций в текущем финансовом году.

2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах объёмов бюджетных средств на текущий финансовый год, утверждённых Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на плановый период, или решением местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период.

Использование в текущем финансовом году бюджетных средств, предусмотренных на второй и (или) третий финансовые годы планового периода, не допускается.

3. Кабинет Министров Туркменистана и местные органы исполнительной власти организуют исполнение Государственного бюджета Туркменистана и местных бюджетов.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана и местный финансовый орган в целях обеспечения исполнения Государственного бюджета Туркменистана и местных бюджетов осуществляют координацию деятельности органов государственной власти, местных органов исполнительной власти, а также администраторов бюджетных программ по исполнению бюджета.

Министерство финансов и экономики Туркменистана в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения Централизованного бюджета Туркменистана и местных бюджетов, осуществляет методологическое руководство по вопросам их исполнения, ведения бюджетного учёта, составления и представления отчётности, определяет процедуры исполнения бюджета и его кассовое обслуживание.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 58. Принципы исполнения бюджета

 

Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с принципами:

1) целевого использования бюджетных средств;

2) полноты и своевременности зачисления в Государственный бюджет Туркменистана и местные бюджеты доходов и бюджетных средств - на счета получателей;

3) единства кассы (осуществление операций по исполнению Государственного бюджета Туркменистана с Единого казначейского счёта);

4) равномерного исполнения бюджета по доходам и расходам в целях недопущения образования задолженности.

 

Глава 15. Процесс исполнения бюджета

 

Статья 59. Организация исполнения бюджета

 

Основными документами, в соответствии с которыми осуществляется исполнение бюджета, являются:

1) настоящий Кодекс;

2) Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» или решение местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период;

3) решения Кабинета Министров Туркменистана или местных органов исполнительной власти, принимаемые в текущем финансовом году и оказывающие влияние на исполнение бюджета;

4) среднесрочные планы государственных органов;

5) бюджетные программы администраторов бюджетных программ;

6) соглашение о результатах, которые предусматривается достигнуть по условным грантам;

7) сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступления доходов и финансирования по платежам по соответствующим бюджетам;

8) планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ;

9) индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений;

10) нормативные правовые акты Министерства финансов и экономики  Туркменистана, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с настоящим Кодексом.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 60. Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступления доходов и финансирования по платежам по соответствующим бюджетам

 

1. Составление, утверждение и ведение сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступления доходов и финансирования по платежам по Централизованному и местному бюджетам осуществляются соответственно Министерством финансов и экономики Туркменистана и местным финансовым органом.

2. Сводный план финансирования по обязательствам по соответствующему бюджету составляется в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана на основании планов финансирования по обязательствам администраторов бюджетных программ.

Планами финансирования по обязательствам администраторов бюджетных программ определяются в пределах бюджетных программ годовые суммы бюджетных средств, предназначенных администраторам, суммы обязательств на каждый квартал, принимаемых непосредственно ими и подведомственными им бюджетными учреждениями.

3. Сводный план поступлений доходов и финансирования по платежам является документом, определяющим сбалансированный поквартальный план поступлений доходов в бюджет и финансирования бюджетных программ по платежам.

Сводный план поступлений доходов и финансирования по платежам по соответствующим бюджетам составляется Министерством финансов и экономики Туркменистана или местным финансовым органом в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана.

Сводный план поступлений доходов в бюджет составляется с учётом:

1) сроков поступления доходов в бюджет, предусмотренных законодательством Туркменистана;

2) анализа динамики поступления доходов в бюджет за предыдущие годы;

3) анализа динамики доходности государственных ценных бумаг и уровня спроса и предложения на рынке ценных бумаг;

4) условий кредитных договоров, договоров займов, соглашений о грантах.

Сводный план финансирования по платежам составляется на основании планов финансирования по платежам администраторов бюджетных программ, определяющих в пределах предназначенных им годовых сумм бюджетных средств суммы бюджетных средств по каждому кварталу, необходимых непосредственно администратору бюджетных программ и подведомственным ему бюджетным учреждениям для осуществления платежей в счёт выполнения принятых обязательств.

Годовые суммы сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений доходов и финансирования по платежам должны соответствовать показателям доходов и расходов соответствующего утверждённого бюджета.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 61. Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений. Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ

 

1. Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений составляются бюджетными учреждениями в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана и представляются администраторам бюджетных программ на утверждение и для составления планов финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ.

2. Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ составляются администраторами бюджетных программ в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана, показателями утверждённых бюджетных программ и представляются в Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган.

Администратор бюджетных программ обеспечивает распределение плановых назначений по кварталам в целях своевременной реализации операционного плана.

3. Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступления доходов и финансирования по платежам, планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ, индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений составляются и утверждаются на первый финансовый год планового периода.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган вправе по предложениям администраторов бюджетных программ вносить изменения в их планы финансирования по обязательствам и платежам по отдельным статьям бюджетной классификации Туркменистана и подпрограммам бюджетных программ в пределах годового и квартальных объёмов расходов по бюджетной программе, а также изменения в квартальные объёмы расходов по бюджетным программам.

Внесение изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений осуществляется администратором бюджетных программ в соответствии с внесёнными изменениями в планы финансирования по обязательствам и платежам администратора бюджетных программ.

5. Порядок составления и ведения сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступления доходов и финансирования по платежам, планов финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ, индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам бюджетных учреждений, а также внесения в них изменений устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 16. Счета по кассовому обслуживанию

исполнения бюджета

 

Статья 62. Виды счетов по кассовому обслуживанию исполнения бюджета

 

Счетами по кассовому обслуживанию исполнения бюджета являются:

1) Единый казначейский счёт;

2) счета в иностранной валюте;

3) контрольные счета наличности;

4) счета бюджетных учреждений.

 

Статья 63. Единый казначейский счёт

 

1. Единый казначейский счёт Министерства финансов и экономики Туркменистана открывается в Центральном банке Туркменистана в национальной валюте для зачисления доходов Государственного бюджета Туркменистана, осуществления платежей и переводных операций за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и ведения их учёта.

2. Единый казначейский счёт включает остатки средств контрольных счетов наличности.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 64. Счета Министерства финансов и экономики Туркменистана в иностранной валюте

 

Счета по видам иностранных валют Министерства финансов и экономики Туркменистана открываются в Центральном банке Туркменистана для проведения операций в иностранной валюте и ведения их учёта.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 65. Контрольные счета наличности

 

1. Контрольные счета наличности открываются в Казначейском управлении Министерства финансов и экономики Туркменистана для учёта операций по исполнению Централизованного и каждого местного бюджета, связанных с зачислением доходов и проведением платежей.

2. Операции, предусмотренные частью первой настоящей статьи, учитываются в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана и кодами бюджетных учреждений.

3. Порядок открытия, ведения и закрытия контрольных счетов наличности устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 66. Счета бюджетных учреждений

 

1. Бюджетные  учреждения могут иметь счета:

1) в Казначейском управлении Министерства финансов и экономики Туркменистана:

a) счёт для зачисления средств от реализации бюджетными учреждениями товаров (работ, услуг) и проведением за счёт них платежей (счёт платных услуг) в соответствии со статьёй  79 настоящего Кодекса;

b) счёт для зачисления и расходования средств спонсорской, благотворительной помощи;

2) в банке Туркменистана, за исключением Центрального банка Туркменистана:

a) специальный счёт бюджетного инвестиционного проекта, открываемый в иностранной валюте, оговоренной в международном договоре о государственных займах, ратифицированном Туркменистаном, или в соглашениях о грантах, возобновляемый посредством авансовых выплат правительственного внешнего займа или гранта;

b) специальный счёт бюджетного инвестиционного проекта, открываемый для осуществления платежей в национальной (иностранной) валюте;

ç) возобновляемый счёт бюджетного инвестиционного проекта, открываемый на период реализации бюджетного инвестиционного проекта, для зачисления и использования средств, возвращаемых заёмщиками в счёт погашения основного долга по кредиту, выданному за счёт правительственных внешних займов.

2. Операции, предусмотренные пунктом 1 части первой настоящей статьи, учитываются в соответствии с кодами бюджетных учреждений.

3. Открытие, ведение и закрытие счетов бюджетных учреждений в Казначейском управлении Министерства финансов и экономики Туркменистана осуществляются в порядке, определяемом Министерством финансов  и экономики Туркменистана.

Открытие, ведение и закрытие счетов бюджетных учреждений в банках Туркменистана осуществляются в порядке, установленном банковским законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 17. Исполнение бюджета

 

Статья 67. Исполнение бюджета по поступлениям доходов

 

Исполнение бюджета по поступлениям доходов предусматривает:

1) зачисление доходов на Единый казначейский счёт;

2) распределение основных доходов, поступающих в Государственный бюджет Туркменистана, между Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов (города Ашхабада), между местными бюджетами в соответствии с настоящим Кодексом;

3) возврат из бюджета излишне уплаченных сумм основных доходов на основании заключения налогового органа.

 

Статья 68. Зачисление доходов на Единый казначейский счёт

 

1. Доходы в Государственный бюджет Туркменистана поступают в денежной форме и полностью зачисляются на Единый казначейский счёт в соответствии с бюджетной классификацией Туркменистана.

2. Доходы, зачисленные на счета Министерства финансов и экономики Туркменистана в иностранной валюте, подлежат зачислению на Единый казначейский счёт в национальной валюте Туркменистана путём конвертирования по официальному курсу, установленному Центральным банком Туркменистана на день совершения операции.  

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 69. Распределение основных доходов

 

1. Распределение основных доходов, поступающих в Государственный бюджет Туркменистана, между Централизованным бюджетом и бюджетами велаятов (города Ашхабада), между местными бюджетами осуществляется соответственно Министерством финансов и экономики Туркменистана и местными финансовыми органами.

2. Налоги распределяются по нормативам, утверждённым Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана», или по решению соответствующего местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 70. Использование трансферта из Стабилизационного фонда Туркменистана

 

Сумма трансферта в Централизованный бюджет из Стабилизационного фонда Туркменистана определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана ежемесячно в пределах суммы трансферта, утверждённой на первый финансовый год планового периода на основе прогноза доходов Централизованного бюджета и остатков бюджетных средств.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 71. Возврат из бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм в доход бюджета либо их зачёт в счёт погашения задолженности

 

1. Возврат из бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм в доход бюджета либо их зачёт в счёт погашения задолженности осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана или местным финансовым органом в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Основанием для возврата из бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм в доход бюджета либо их зачёт в счёт погашения задолженности является заключение соответствующего уполномоченного государственного органа за взимание налогов и других основных доходов бюджета в пределах его компетенции.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 72. Исполнение бюджета по расходам

 

1. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

1) принятие денежных обязательств администраторами бюджетных программ;

2) регистрация денежных обязательств, принятых администраторами бюджетных программ;

3) разрешение на проведение платежей и переводных операций с Единого казначейского счёта;

4) проведение платежей по разрешённым денежным обязательствам;

5) подтверждение исполнения денежных обязательств и отражение их в учёте.

2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется путём проведения платежей с Единого казначейского счёта по выполнению бюджетными учреждениями принятых обязательств.

 

Статья 73. Обязательства бюджетных учреждений

 

1. Бюджетные учреждения принимают денежные обязательства путём заключения договоров с физическими и юридическими лицами либо без их заключения в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Договоры, заключённые бюджетными учреждениями, подлежат регистрации в Министерстве финансов и экономики Туркменистана или местных финансовых органах по кодам бюджетной классификации Туркменистана.

Договоры, связанные с:

1) бюджетными программами развития со сроком реализации более одного года;

2) текущими бюджетными программами, предусматривающими приобретение активов, технологический срок изготовления которых обусловливает их поставку в последующие финансовые годы;

3) предоставлением услуг со сроком более одного финансового года в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;

4) предоставлением услуг в соответствии с договорами, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему, срок завершения которых наступает в следующем финансовом году;

5) финансированием мероприятий за счёт резерва Правительства Туркменистана со сроком реализации более одного финансового года, подлежат регистрации на весь срок их действия в пределах сумм, утверждённых индивидуальным планом финансирования по обязательствам на первый финансовый год планового периода, и базовых расходов бюджета второго и третьего годов планового периода.

При изменении базовых расходов бюджета указанные договоры подлежат перерегистрации.

3. При регистрации договора, заключённого бюджетным учреждением в иностранной валюте, одновременно указывается сумма договора в национальной валюте путём пересчёта суммы договора в иностранной валюте в национальную валюту по официальному валютному курсу, устанавливаемому  Центральным банком Туркменистана на дату регистрации договора.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган выдаёт бюджетному учреждению уведомление о регистрации договора.

5. Регистрация договоров после 20 декабря текущего финансового года не допускается, за исключением случаев выделения бюджетных ассигнований из резерва Правительства Туркменистана или местного органа исполнительной власти.

6. Порядок регистрации договоров бюджетных учреждений, а также перечень статей расходов по бюджетной классификации Туркменистана, по которым регистрация указанных договоров является обязательной, определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 74. Приостановление регистрации договоров, проведения платежей и переводных операций

 

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган приостанавливает приём документов бюджетных учреждений для регистрации договоров и проведения платежей и переводных операций в порядке и в сроки, определённые Министерством финансов и экономики Туркменистана, в случаях:

1) внесения изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам;

2) выставления инкассовых поручений;

3) если неиспользованная сумма иностранной валюты не восстановлена на код бюджетного учреждения по бюджетной классификации Туркменистана, с которого национальная валюта была пересчитана в иностранную валюту;

4) принятия решения о секвестре бюджетных программ.

2. Приостановление регистрации договоров, проведения платежей и переводных операций в соответствии с пунктами 1-3 части первой настоящей статьи осуществляется по бюджетной программе, за исключением расходов на выплату заработной платы, государственных пособий и других денежных выплат физическим лицам, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также на перечисление налоговых платежей и  пенсионных взносов, оплату банковских услуг.

3. Операции по регистрации договоров, проведению платежей и переводные операции бюджетных учреждений приостанавливаются в случаях, предусмотренных:

1) пунктом 1 части первой настоящей статьи - до завершения процедуры внесения изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам по кодам бюджетной классификации Туркменистана;

2) пунктом 2 части первой настоящей статьи - до исполнения инкассовых поручений  по кодам бюджетной классификации Туркменистана, на которые выставлены данные распоряжения;

3) пунктом 3 части первой настоящей статьи - до восстановления суммы неиспользованной иностранной валюты на код бюджетного учреждения по бюджетной классификации Туркменистана, с которого национальная валюта была пересчитана в иностранную валюту;

4) пунктом 4 части первой настоящей статьи - до завершения процедуры внесения изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам по кодам бюджетной классификации Туркменистана по бюджетной программе, подлежащей секвестру.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 75. Платежи и переводные операции в национальной валюте

 

1. Платежи и переводные операции по исполнению денежных обязательств бюджетных учреждений, принятых в порядке, установленном статьёй 73 настоящего Кодекса, проводятся в пределах сумм, предусмотренных  индивидуальным планом финансирования, остатков наличности на контрольных счетах и счетах бюджетных учреждений, а также сумм договоров.

2. Не допускается проведение платежей и переводных операций по договорам без их регистрации по статьям бюджетной классификации Туркменистана, если такая регистрация является обязательной.

3. Сумма дебиторской задолженности бюджетного учреждения прошлых лет подлежит погашению посредством поставки товаров (работ, услуг), предусмотренных условиями договора, либо возврату кредитором в доход соответствующего бюджета.

4. Перечень статей и видов расходов бюджетной классификации Туркменистана, по которым регистрация заключённых договоров является обязательной, а также Порядок осуществления платежей и переводных операций определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 76. Инкассовое поручение

 

1. Инкассовое поручение применяется для принудительного исполнения бюджетным учреждением исполнительных документов, выданных судебными органами, а также для погашения налоговой задолженности, задолженности перед таможенными органами в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. Не допускается выставление инкассовых поручений на Единый казначейский счёт и счета в иностранной валюте, открытые Министерству финансов и экономики Туркменистана, контрольные счета наличности соответствующих бюджетов и временного размещения средств.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 77. Платежи и переводные операции бюджетных учреждений в иностранной валюте

 

Платежи и переводные операции бюджетных учреждений в иностранной валюте осуществляются в соответствии с валютным законодательством Туркменистана.

 

Статья 78. Управление бюджетными средствами

 

1. Управление бюджетными средствами осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана на основе:

1) прогноза потоков наличности путём определения ожидаемых сумм поступлений основных доходов, сумм основных расходов, операций с нефинансовыми и финансовыми активами, использования профицита или финансирования дефицита наличности на текущий финансовый год;

2) мониторинга движения средств на контрольном счёте наличности соответствующего бюджета.

2. Министерство финансов и экономики Туркменистана осуществляет обеспечение наличностью в сумме, необходимой для проведения платежей, предусмотренных сводным планом поступлений доходов и финансирования по платежам.

3. Величина чистого кредитования/заимствования, определяемая в соответствии со статьёй 20 настоящего Кодекса, является соответственно профицитом/дефицитом наличности.

4. В случае прогноза дефицита наличности соответствующего бюджета его покрытие осуществляется за счёт заимствования либо внесения изменений в сводный план поступлений доходов и финансирования по платежам в порядке, установленном настоящим Кодексом.

5. В случае прогноза профицита наличности соответствующего бюджета Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган определяет сумму временно свободных бюджетных средств.

Временно свободными бюджетными средствами являются средства, находящиеся на Едином казначейском счёте, не используемые в течение определённого периода времени текущего финансового года.

В целях рационального использования временно свободных бюджетных средств и получения доходов в соответствующий бюджет временно свободные бюджетные средства Централизованного бюджета и бюджетов велаятов, города Ашхабада размещаются во вклады (депозиты) банков Туркменистана.

Размещение бюджетных средств во вклады (депозиты) в кредитных учреждениях не допускается, за исключением случая, предусмотренного настоящей частью.

6. Размещение временно свободных бюджетных средств Централизованного и местных бюджетов осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

7. Порядок размещения временно свободных бюджетных средств определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана по согласованию с Центральным банком Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 79. Исполнение операций за счёт средств, полученных бюджетными учреждениями от реализации товаров (работ, услуг)

 

1. Для осуществления операций за счёт средств, полученных бюджетными учреждениями от реализации товаров (работ, услуг), ими ежегодно составляется смета доходов и расходов от реализации товаров (работ, услуг) по их видам.

2. Администратор бюджетных программ в соответствии с порядком, определяемым Министерством финансов и экономики Туркменистана, составляет и утверждает по подведомственным ему бюджетным учреждениям  сводную смету доходов и расходов от реализации товаров (работ, услуг) по их видам по соответствующей бюджетной программе (подпрограмме) на основе  смет доходов и расходов от реализации товаров (работ, услуг) по их видам, представленных бюджетными учреждениями.  

3. Расходы бюджетных учреждений за счёт средств от реализации товаров (работ, услуг) осуществляются в соответствии с  порядком расходования указанных средств, определяемым Министерством финансов и экономики Туркменистана, и утверждённой сводной сметой доходов и расходов от реализации товаров (работ, услуг) по их видам.

4. Регистрация договоров на осуществление операций за счёт средств, полученных бюджетными учреждениями от реализации товаров (работ, услуг), осуществляется в соответствии со статьёй 73 настоящего Кодекса.

5. Смета доходов и расходов от реализации товаров (работ, услуг) по их видам может уточняться в случае поступления доходов в текущем финансовом году сверх сумм, предусмотренных  утверждённой сметой.

6. Платежи за счёт средств, полученных бюджетными учреждениями от реализации товаров (работ, услуг), осуществляются в пределах фактического наличия средств на счёте бюджетного учреждения, открытом в Казначейском управлении Министерства финансов и экономики Туркменистана или казначейском отделе местного финансового органа для учёта средств, полученных от реализации товаров (работ, услуг).

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 80. Завершение финансового года

 

1. Операции текущего финансового года, связанные с зачислением доходов в бюджет и осуществлением платежей из бюджета, завершаются 31 декабря текущего финансового года.

2. Остатки плановых назначений, не использованные по 31 декабря текущего финансового года включительно, аннулируются.

 

Статья 81. Остатки бюджетных средств

 

1. Остатками бюджетных средств на конец отчётного финансового года являются средства, оставшиеся неиспользованными в отчётном финансовом году, а также сверхплановые поступления доходов.

2. Остатками бюджетных средств на начало текущего года являются средства, оставшиеся неиспользованными по итогам исполнения бюджета за отчётный финансовый год, а также сверхплановые поступления доходов по состоянию на 1 января текущего финансового года.

3. Остатки бюджетных средств местных бюджетов не подлежат изъятию (перечислению) в вышестоящий бюджет.

4. Остатки бюджетных средств на начало года могут использоваться посредством уточнения бюджета текущего финансового года в соответствии со статьёй  82 настоящего Кодекса на:

1) обслуживание и погашение основного долга по полученным займам;

2) перечисление в нижестоящий бюджет суммы неоплаченной части зарегистрированных обязательств отчётного финансового года, финансируемых за счёт грантов на развитие в случаях, если сумма гранта не полностью перечислена из вышестоящего бюджета в отчётном финансовом году;

3) финансирование расходов текущего финансового года, осуществляемых за счёт текущих грантов, выделенных из вышестоящего бюджета, в сумме неиспользованного на начало текущего финансового года остатка указанных грантов, выделенных в отчётном финансовом году;

4) финансирование неоплаченной части зарегистрированных обязательств отчётного финансового года, предусмотренных пунктами 1-3 части второй статьи  73 настоящего Кодекса.

5. Остатки бюджетных средств Централизованного бюджета на начало года, за исключением остатков государственных целевых фондов, после распределения на цели, предусмотренные частью четвёртой настоящей статьи, направляются в Стабилизационный фонд Туркменистана.

Остатки бюджетных средств местных бюджетов на начало года после распределения на цели, предусмотренные частью четвёртой настоящей статьи, а также уточнения грантов по межбюджетным отношениям текущего финансового года являются свободными остатками бюджетных средств и могут быть направлены на финансирование расходов текущего года посредством уточнения бюджета.

 

Глава 18. Уточнение бюджета. Секвестр

 

Статья 82 . Уточнение бюджета

 

1. Уточнение Государственного бюджета Туркменистана - это изменение показателей Централизованного и местных бюджетов, осуществляемое в случаях:

1) принятия нормативных правовых актов Туркменистана, за исключением актов министерств и других центральных органов государственного управления, приводящих к сокращению поступления доходов или увеличению расходов Централизованного и (или) местных бюджетов;

2) снижения (роста) поступления доходов Централизованного и местных бюджетов в ходе их исполнения на сумму свыше десяти процентов от их утверждённого годового объёма на текущий финансовый год;

3) изменения сумм условных грантов, выделенных из вышестоящего бюджета;

4) предусмотренных частью четвёртой статьи 13 и частью пятой статьи 81настоящего Кодекса;

5) внесения изменений в бюджетную классификацию Туркменистана;

6) образования, ликвидации, реорганизации, изменения функций органов государственной власти, в том числе местных органов исполнительной власти, и подведомственных им предприятий, организаций и учреждений. При этом уточнение бюджета заключается в слиянии, разделении, передаче соответствующих бюджетных программ, связанных с указанными случаями, в пределах общей суммы утверждённых (уточнённых) расходов по данным бюджетным программам;

7) выделения в течение финансового года средств из резерва Правительства Туркменистана или местного органа исполнительной власти;

8) наличия оснований, предусмотренных частью третьей статьи 26, частями шестой и седьмой статьи 40, частью четвёртой статьи 81, частью второй статьи 83 настоящего Кодекса.

2. Уточнение Государственного бюджета Туркменистана может осуществляться посредством:

1) принятия Меджлисом Туркменистана соответствующего Закона Туркменистана или решения местного представительного органа государственной власти;

2) внесения Министерством финансов Туркменистана или местным финансовым органом изменений в сводный план поступлений доходов и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам по соответствующим бюджетам на основании соответственно актов Президента Туркменистана или решений местного органа исполнительной власти.

3. Уточнение  Государственного бюджета Туркменистана на текущий финансовый год в соответствии с пунктом 1 части второй настоящей статьи осуществляется, если основания, предусмотренные частью первой настоящей статьи, приводят к изменению общих сумм доходов и расходов бюджета, утверждённых Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» или решением местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период.

4. Уточнение  Государственного бюджета Туркменистана на текущий финансовый год в соответствии с пунктом 2 части второй настоящей статьи осуществляется, если основания, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не приводят к изменению общих сумм доходов и расходов бюджета, утверждённых Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» или решением местного представительного органа государственной власти о местном бюджете на плановый период.

5. При принятии решения на основании предложения Министерства финансов и экономики Туркменистана об уточнении Государственного бюджета Туркменистана в части сокращения расходов по бюджетным программам Министерство финансов и экономики Туркменистана или местный финансовый орган вправе приостановить операции по этим программам.  

6. Уточнение Государственного бюджета Туркменистана в соответствии с пунктом 1 части второй настоящей статьи осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для планирования проектов Государственного бюджета Туркменистана и местных бюджетов и их утверждения.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 83 . Секвестр

 

1. Секвестр - сокращение бюджетных расходов по утверждённым бюджетным программам в случаях поступления доходов в процессе исполнения Государственного бюджета Туркменистана в текущем финансовом году в объёмах, ниже утверждённых бюджетом, в результате чего становится невозможным финансирование расходов в полном объёме.

2. Секвестр бюджетных расходов по бюджетным программам на сумму менее десяти процентов от утверждённого годового объёма расходов по этим программам осуществляется посредством уточнения бюджета в соответствии с пунктом 2 части второй статьи  82настоящего Кодекса, на сумму свыше десяти процентов - посредством уточнения бюджета в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 82 настоящего Кодекса.

 

Раздел V. БУХГАЛТЕРСКИЙ учёт и финансовая отчётность. Бюджетный учёт и отчётность об исполнении бюджета

 

Глава 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность

 

Статья 84. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность бюджетных учреждений

 

Бюджетные учреждения обеспечивают ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 20. Бюджетный учёт и отчётность об исполнении бюджета

 

Статья 85. Основные положения бюджетного учёта

 

Бюджетный учёт – непрерывная упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о бюджетных операциях по Единому казначейскому счёту и счетам бюджетных учреждений, учитывающая состояние активов и обязательств Кабинета Министров Туркменистана и местных органов исполнительной власти, а также их изменение.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34)

 

Статья 86. Бюджетный учёт

 

Бюджетному учёту, основывающемуся на Плане счетов и структуре бюджета, предусмотренной статьёй 14 настоящего Кодекса, подлежат основные доходы, основные расходы, операции с финансовыми и нефинансовыми активами и обязательствами.

 

Статья 87. Ведение бюджетного учёта и составление отчётности об исполнении бюджета

 

1. Порядок ведения бюджетного учёта и составления отчётности об исполнении бюджета устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

2. Данные бюджетного учёта являются основой для составления отчётности об исполнении бюджета.

3. Формы бюджетного учёта и отчётности об исполнении бюджета утверждаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Отчётность об исполнении бюджета должна содержать достоверную и полную информацию о совершённых операциях в соответствии с положениями настоящего Кодекса и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 88. Виды отчётности об исполнении бюджета

 

1. Отчётность об исполнении бюджета включает в себя следующие виды отчётов:

1) отчёты, составляемые бюджетными учреждениями:

а) об исполнении индивидуальных планов финансирования;

b) об исполнении планов поступления доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), и расходов за счёт таких поступлений;

ç) о поступлении доходов, полученных от спонсорской и благотворительной помощи, и расходов за счёт таких поступлений;

d) о дебиторской и кредиторской задолженности;

2) отчёты, составляемые администраторами бюджетных программ:

а) о результатах бюджетного мониторинга;

b) об исполнении плана финансирования бюджетных программ (подпрограмм);

ç) об исполнении планов поступлений доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), и расходов за счёт таких поступлений;

d) о поступлении доходов, полученных от спонсорской и благотворительной помощи, и расходов за счёт таких поступлений;

e) о дебиторской и кредиторской задолженности;

ä) о реализации среднесрочного плана;

3) отчёты, составляемые Министерством финансов и экономики Туркменистана и местными финансовыми органами:

a) об исполнении соответственно Государственного бюджета Туркменистана и Централизованного бюджета, местных бюджетов;

b) о поступлениях доходов и использовании средств государственных целевых фондов;

ç) о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана;

d)  об исполнении планов поступлений доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), и расходов за счёт таких поступлений по Централизованному или местному бюджету;

e) о состоянии активов и обязательств Кабинета Министров Туркменистана, местного органа исполнительной власти;

ä) о поступлении доходов, полученных от спонсорской и благотворительной помощи, и расходов за счёт таких поступлений по Централизованному бюджету или местному бюджету;

f) о дебиторской и кредиторской задолженности Централизованного бюджета или местного бюджета;

4) отчёты за отчётный финансовый год, представляемые в Меджлис Туркменистана и местный представительный орган государственной власти соответственно Кабинетом Министров Туркменистана, местным органом исполнительной власти:

a) об исполнении Государственного бюджета Туркменистана или местного бюджета;

b) о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана.

2. Министерство финансов и экономии Туркменистана вправе устанавливать дополнительные виды отчётности об исполнении бюджета в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 89. Представление отчётности об исполнении бюджета

 

1. Отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана и местного бюджета за отчётный период отражает исполнение утверждённого (уточнённого) Государственного бюджета Туркменистана и местного бюджета, включая зарегистрированные, неоплаченные обязательства, а также исполнение соответствующего бюджета по поступлениям доходов и оплаченные обязательства по бюджетным программам.

2. Министерство финансов и экономики Туркменистана ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчётным, представляет отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана в Кабинет Министров Туркменистана.

3. Местный финансовый орган ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчётным, представляет отчёт об исполнении местного бюджета в местный орган исполнительной власти и вышестоящий финансовый орган.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 90. Отчёт государственного органа о реализации среднесрочного плана

 

1. Отчёт государственного органа о реализации среднесрочного  плана содержит информацию о достижении целей и показателей результатов деятельности государственного органа, включая информацию по бюджетным программам.

2. Государственные органы – министерства, ведомства Туркменистана - ежегодно в срок до 1 марта текущего финансового года представляют отчёт о реализации среднесрочного плана в Кабинет Министров Туркменистана, Министерство финансов и экономики Туркменистана.

3. Государственные органы - управления и отделы, подведомственные местному органу исполнительной власти, - ежегодно в срок до 1 февраля текущего финансового года представляют отчёт о реализации среднесрочного плана в местный орган исполнительной власти и местный финансовый орган.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Глава 21. Отчёт об исполнении бюджета за отчётный финансовый год

 

Статья 91. Представление отчёта об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год

 

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана представляет отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год в Кабинет Министров Туркменистана не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

2. Отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год включает:

1) данные об исполнении Государственного бюджета Туркменистана в разрезе показателей, утверждённых Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана»;

2) пояснительную записку, включающую:

а) аналитическую информацию об экономической ситуации и реализации основных направлений налогово-бюджетной политики, определённых основными направлениями социально-экономического развития Туркменистана и Государственным бюджетом Туркменистана;

b) аналитические данные об исполнении Государственного бюджета Туркменистана по поступлениям доходов, выполнению государственных бюджетных программ на основе проведённого бюджетного мониторинга и анализа выполнения среднесрочных планов государственных органов за отчётный финансовый год по достижению установленных целей и показателей результатов деятельности.

3. Годовой отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана представляется в Меджлис Туркменистана одновременно с представлением проекта Государственного бюджета Туркменистана на очередной плановый период.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 92. Рассмотрение и утверждение Меджлисом Туркменистана отчёта об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год

 

1. Меджлис Туркменистана рассматривает отчёт об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год и заслушивает:

1) доклад лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) Кабинетом Министров Туркменистана, об исполнении Государственного бюджета Туркменистана;

2) доклады лиц, уполномоченных Меджлисом Туркменистана, с заключениями по отчёту об исполнении Государственного бюджета Туркменистана.

При рассмотрении отчёта об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год в Меджлисе Туркменистана могут быть также заслушаны отчёты государственных органов о реализации государственных бюджетных программ.

2. По итогам рассмотрения отчёта об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год Меджлис Туркменистана принимает соответствующее решение об утверждении отчёта об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за отчётный финансовый год.

 

Статья 93. Представление отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год

 

1. Финансовый орган велаята (города Ашхабада) до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет отчёт об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада)  за отчётный финансовый год в исполнительной орган власти велаята (города Ашхабада) и Министерство финансов и экономики Туркменистана.

2. Отчёт об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада)  за отчётный финансовый год должен содержать:

1) данные об исполнении бюджета в разрезе показателей, утверждённых решением местного представительного органа государственной власти велаята (города Ашхабада) о бюджете велаята (города Ашхабада);

2) пояснительную записку, включающую:

а) аналитическую информацию об экономической ситуации и реализации основных направлений налогово-бюджетной политики, принятых в основных направлениях социально-экономического развития и бюджете велаята (города Ашхабада);

b) аналитические данные об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) по поступлениям доходов, выполнению бюджетных программ на основе проведённого бюджетного мониторинга и анализа выполнения среднесрочных планов государственных органов за отчётный финансовый год по достижению установленных целей и показателей результатов деятельности.

3. Орган исполнительной власти велаята (города Ашхабада) представляет в местный представительный орган государственной власти велаята (города Ашхабада) одновременно с представлением проекта местного бюджета на очередной плановый период проект решения представительного органа власти велаята (города Ашхабада) об утверждении отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год, отчёт об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст. __).

 

Статья 94. Рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год

 

1. Представительный орган власти велаята (города Ашхабада) в двухнедельный срок рассматривает отчёт об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год.

2. При рассмотрении отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год представительный орган власти велаята (города Ашхабада) заслушивает доклады об исполнении бюджета:

1) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) органом исполнительной власти велаята (города Ашхабада);

2) председателя рабочей группы;

3) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) представительным органом власти велаята (города Ашхабада).

3. При рассмотрении отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год представительным органом власти велаята (города Ашхабада) могут быть также заслушаны отчёты администраторов местных бюджетных программ о реализации бюджетных программ.

4. По итогам рассмотрения отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год представительный орган власти велаята (города Ашхабада) принимает решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета велаята (города Ашхабада) за отчётный финансовый год.

 

Статья 95. Представление отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год

 

1. Финансовый орган этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе до 1 февраля года, следующего за отчётным, представляет отчёт об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год в орган местной исполнительной власти этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе и вышестоящий финансовый орган.

2. Отчёт об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год должен содержать:

1) данные об исполнении бюджета в разрезе показателей, утверждённых решением представительного органа местной власти о бюджете этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе;

2) пояснительную записку, включающую:

а) аналитическую информацию об экономической ситуации и реализации основных направлений налогово-бюджетной политики, принятых в основных направлениях социально-экономического развития и бюджете этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе;

b) аналитические данные об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе по поступлениям доходов, выполнению бюджетных программ на основе проведённого бюджетного мониторинга и анализа выполнения среднесрочных планов государственных органов за отчётный финансовый год по достижению установленных целей и показателей результатов деятельности.

3. Местный орган исполнительной власти представляет в местный представительный орган государственной власти одновременно с представлением проекта местного бюджета на очередной плановый период проект решения местного представительного органа государственной власти об утверждении отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год, отчёт об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34)

 

Статья 96. Рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год

 

1. Местный представительный орган государственной власти в двухнедельный срок рассматривает отчёт об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год.

2. При рассмотрении отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год местный представительный орган государственной власти заслушивает доклады об исполнении бюджета:

1) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) местным органом  исполнительной власти;

2) председателя рабочей группы;

3) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) представительным органом местной власти.

3. При рассмотрении отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год местным представительным органом государственной власти могут быть также заслушаны отчёты администраторов местных бюджетных программ о реализации бюджетных программ.  

4. По итогам рассмотрения отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год местный представительный орган государственной власти принимает решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета этрапа (города с правами этрапа), этрапа в городе за отчётный финансовый год.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34)

 

Глава 22. Годовой отчёт о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана

 

Статья 97. Составление годового отчёта о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана

 

1. Министерство финансов и экономики Туркменистана составляет годовой отчёт о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана и до 30 апреля года, следующего за отчётным, представляет его в Кабинет Министров Туркменистана.

2. Годовой отчёт о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана должен содержать:

1) отчёт о доходах и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана;

2) иные данные по управлению Стабилизационным фондом Туркменистана.

3. Порядок составления годового отчёта о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана утверждается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 98. Утверждение годового отчёта о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана ежегодно не позднее 1 июня текущего года представляет на утверждение Президента Туркменистана годовой отчёт о формировании и использовании средств Стабилизационного фонда Туркменистана.

 

Раздел VI . БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

 

Глава 23. Планирование и реализация бюджетных инвестиций

 

Статья 99. Общие положения

 

1. Бюджетные инвестиции по соответствующим бюджетным программам осуществляются посредством:

1) реализации бюджетных инвестиционных проектов;

2) участия государства в уставном капитале юридических лиц.

2. Бюджетные инвестиционные проекты подразделяются на государственные и местные в зависимости:

1) от возникающего права собственности на имущество (у центрального органа государственной власти или местного органа  исполнительной власти), полученное в результате реализации бюджетного инвестиционного проекта;

2) от получателей экономических выгод в результате реализации бюджетного инвестиционного проекта. Если бюджетный инвестиционный проект направлен на социально-экономическое развитие двух и более регионов (велаятов и города Ашхабада), то этот инвестиционный проект является государственным, если одного региона (велаята или города Ашхабада), – местным.

3. Финансирование государственного бюджетного инвестиционного проекта осуществляется за счёт средств Централизованного бюджета, местного бюджетного инвестиционного проекта – за счёт средств местного бюджета.

 

Статья 100. Планирование бюджетных инвестиционных проектов

 

1. Планирование бюджетных инвестиционных проектов осуществляется в три этапа:

1) разработка государственными органами или администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений на стадии формирования проектов их среднесрочных планов и бюджетных программ;

2) разработка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов по объектам, требующим таких обоснований, и проведение соответствующих экспертиз;

3) определение перечня бюджетных инвестиционных проектов.

2. Формирование перечня бюджетных инвестиционных проектов осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана на основе представляемых государственными органами или администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений, технико-экономических обоснований и результатов соответствующих экспертиз  инвестиционных проектов.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 101. Разработка инвестиционных предложений

 

1. Инвестиционные предложения должны содержать:

1) общую информацию по бюджетному инвестиционному проекту;

2) информацию о соответствии целей проекта приоритетам развития отрасли (сектора) экономики, определённым стратегическими и программными документами Туркменистана;

3) прогноз вариантов развития отрасли (сектора) экономики в случаях реализации бюджетного инвестиционного проекта и если такой проект не будет реализован;

4) информацию о распределении выгод от реализации бюджетного инвестиционного проекта.

2. Министерство экономики и развития Туркменистана в установленном порядке рассматривает инвестиционные предложения государственных органов или администраторов государственных или местных бюджетных программ и представляет их с заключениями на рассмотрение в Кабинет Министров Туркменистана.

3. По согласованным Кабинетом Министров Туркменистана инвестиционным предложениям Министерство финансов и экономики Туркменистана формирует перечень бюджетных инвестиционных проектов в соответствии с частью второй статьи  100 настоящего Кодекса.

4. Порядок разработки и рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов и отбора инвестиционных предложений устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 102. Включение бюджетных инвестиционных проектов в бюджетные программы и проект бюджета на плановый период

 

Основанием для включения бюджетных инвестиционных проектов в бюджетные программы, предусматривающие осуществление бюджетных инвестиций, и в  проект бюджета на плановый период является наличие утверждённого в установленном порядке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, за исключением проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта утверждается в соответствии с законодательством Туркменистана.

Определение перечня проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, и их утверждение осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 103. Планирование бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

 

 Планирование бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном  статьёй 100 настоящего Кодекса.

 

Статья 104. Реализация бюджетных инвестиционных проектов

 

1. Бюджетные инвестиционные проекты реализуются в соответствии с технико-экономическими обоснованиями, утверждёнными в установленном порядке.

2. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, утверждённой в установленном порядке.

3. Строительная деятельность на территории иностранных государств, предусматриваемая в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, осуществляется в соответствии с документацией, утверждаемой в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого данный проект реализуется.

4. По бюджетным инвестиционным проектам, имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка типового проекта.

Финансирование разработки и проведения экспертиз типовых проектов осуществляется за счёт средств на указанные цели, предусмотренных по бюджетной программе уполномоченного государственного органа  в области строительства.

 

Раздел VII. Гранты. Субсидии

 

Глава 24. Гранты

 

Статья 105. Классификация грантов

 

1. Гранты подразделяются на:

1) в зависимости от источника поступления:

a) гранты от правительств иностранных государств;

b) гранты от международных организаций;

ç) гранты от других единиц сектора государственного управления;

2) в зависимости от назначения:

a) текущие – предоставляемые на осуществление текущих расходов;

b) капитальные – предоставляемые на приобретение или создание активов либо реконструкцию имеющихся активов.

2. Гранты, указанные в подпунктах «a» и «b» пункта 1 части первой настоящей статьи, предоставляются Туркменистану в соответствии с соглашением о гранте, в подпункте «ç» -в соответствии с разделом II настоящего Кодекса.

 

Статья 106. Планирование грантов

 

1. Планирование грантов - деятельность по формированию, представлению и отбору заявок на привлечение грантов, основанных на предложениях доноров.

Планирование капитальных и текущих грантов осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана.

2. Заявки на привлечение грантов представляются центральным органом государственной власти Туркменистана с учётом предложений местных органов исполнительной власти в Министерство финансов и экономики Туркменистана.

3. Отбор заявок на привлечение грантов осуществляется на основании:

1) соответствия заявки на привлечение гранта приоритетам социально-экономического развития Туркменистана;

2) соответствия заявки на привлечение гранта политике предоставления грантов донорами.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана представляет на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана перечень заявок на привлечение грантов.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и 9 июня 2918 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 107. Привлечение грантов

 

1. На основании утверждённого Кабинетом Министров Туркменистана перечня заявок на привлечение грантов соответствующие органы государственной власти, в том числе  местные органы исполнительной власти Туркменистана, оформляют заявки на предоставление грантов по форме, установленной донорами.

2. В Государственном бюджете Туркменистана объём грантов отражается по соответствующим годам планового периода в сумме заявок в соответствии с перечнем, предусмотренным  частью четвёртой статьи 106 настоящего Кодекса.

Соглашение о гранте заключается после утверждения Государственного бюджета Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 20 марта 2017 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34)

 

Статья 108. Использование грантов

 

1. Использование грантов образует отдельную бюджетную программу (подпрограмму) и осуществляется центральным органом государственной власти или местным органом исполнительной власти Туркменистана-получателем гранта в соответствии с соглашением о гранте и законодательством Туркменистана.

2. Центральный орган государственной власти или местный орган исполнительной власти Туркменистана-получатель гранта представляет отчёт о завершении использования капитального гранта и текущего гранта – в Министерство финансов и экономики Туркменистана. Отчёт должен быть подписан уполномоченным представителем донора и руководителем центрального органа государственной власти или местного органа исполнительной власти Туркменистана, по заявке которого осуществлено предоставление гранта.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и 9 июня 2918 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 109. Мониторинг и оценка использования грантов

 

1. Мониторинг использования грантов предусматривает:

1) сбор и обработку центральными органами государственной власти Туркменистана или местными органами исполнительной власти информации о ходе и результатах использования грантов;

2) представление центральными органами государственной власти или местными органами исполнительной власти Туркменистана отчётности о ходе и результатах использования грантов в Министерство финансов и экономики Туркменистана.

2. Формы и сроки представления отчётности и требования к представляемой информации о ходе и результатах использования грантов определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

3. Оценка использования капитальных и текущих грантов осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана на основе отчётности о ходе и результатах использования грантов и предусматривает:

1) сопоставление запланированных и достигнутых результатов использования грантов, а также анализ их влияния на социально-экономическое развитие страны и региона;

2) анализ и оценку различных внешних факторов, повлиявших на использование грантов.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана формирует сводные отчёты об использовании соответственно капитальных и текущих грантов, основанные на результатах их оценки, и представляет их в Кабинет Министров Туркменистана не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным годом.

(В редакции Законов Туркменистана от 20 марта 2017 г. и 9 июня 2918 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.34; 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 25. Субсидии

 

Статья 110. Субсидии и условия их предоставления

 

1. Субсидии предоставляются юридическим лицам на основе согласованных условий в суммах, утверждённых  соответствующим бюджетом, на осуществление определённых целевых расходов по реализации текущих бюджетных программ.  

2. Субсидии перечисляются на основании:

1) нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление соответствующих услуг на льготных условиях;

2) индивидуального плана финансирования соответствующей бюджетной программы по платежам, утверждённого в установленном порядке, и соглашения о результатах;

3) документов, подтверждающих обоснованность платежа администратора бюджетной программы.

3. Субсидии используются в соответствии с их целевым назначением, определённым в соответствующих бюджетных программах.

4. Порядок предоставления субсидий, составления и представления отчёта о результатах выполнения соответствующей бюджетной программы определяются Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЗАИМСТВОВАНИЯ. ГАРАНТИРОВАННЫЕ

ГОСУДАРСТВОМ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ДОЛГ

 

Глава 26. Общие положения о государственных заимствованиях, гарантированных государством заимствовании и долге

 

Статья 111. Понятия, используемые в настоящем разделе

 

В настоящем разделе используются следующие понятия:

1) аваль – вексельная гарантия, при которой лицо, её совершившее, принимает на себя обязательство по осуществлению платежа по векселю (полностью или в части) за другое лицо, обязанное по векселю;

2) государственный внешний заём – отношения займа, в которых займодателем выступает нерезидент Туркменистана, а заёмщиком – Кабинет Министров Туркменистана или резидент Туркменистана, обеспеченный государственной гарантией;

3) государственный внутренний заём – отношения займа, в которых займодателем выступает резидент Туркменистана, а заёмщиком – Правительство Туркменистана или резидент Туркменистана;

4) гарантия банка – обязательство банка перед Министерством финансов и экономики Туркменистана по погашению задолженности по гарантированному государством займу в случае необеспечения заёмщиком накопления причитающейся с него суммы по договору займа в порядке и сроки, которые установлены соглашением о предоставлении государственной гарантии;

5) долг, гарантированный государством – сумма на определенную дату полученных и непогашенных негосударственных займов, обеспеченных государственными гарантиями;

6) заём, гарантированный государством – негосударственный заём, обеспеченный государственной гарантией;

7) государственный заём – отношения займа, в которых заёмщиком выступают Правительство Туркменистана, Центральный банк Туркменистана или местные органы исполнительной власти;

8) государственная ценная бумага – ценная бумага, эмиссия которой осуществляется Правительством Туркменистана или Центральным банком Туркменистана;

9) договор займа – соглашение, в силу которого заёмщик получает средства займа и несёт обязательства перед займодателем по их возврату и выплате вознаграждения, а также другим выплатам, связанным с займом;

10) займодатель – лицо, предоставившее государственный или негосударственный заём под государственную гарантию;

11) заимствование – процесс, включающий в себя процедуры:

a) принятия решения о необходимости привлечения заёмных средств;

b) определения порядка и условий привлечения, использования, погашения и обслуживания займа;

ç) переговоров;

d) обеспечения и гарантий исполнения обязательств;

e) оформления и подписания соответствующих документов по займу;

ä) получения, использования средств займа, включая процедуры учёта, контроля и анализа исполнения обязательств;

12) лимит предоставления государственных гарантий – утверждаемая Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, в пределах которой может быть предоставлена государственная гарантия;

13) лимит долга местного органа исполнительной власти – утверждаемая в местном бюджете на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, которую не должна превышать сумма непогашенных займов местного органа исполнительной власти на заданную дату (на конец финансового года);

14) лимит правительственного долга – утверждаемая Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, которую не должна превышать сумма непогашенных займов Правительства Туркменистана на заданную дату (на конец финансового года);

15) мониторинг долга – деятельность государства в лице уполномоченных им органов по учёту, анализу и контролю процесса формирования, изменения и обслуживания долга;

16) негосударственный заём – отношения займа, в которых заёмщиком выступает резидент Туркменистана, за исключением Правительства Туркменистана, Центрального банка Туркменистана и местных органов исполнительной власти;

17) нефиксированная (плавающая) ставка вознаграждения – ставка вознаграждения по кредитам, займам или доход по ценным бумагам с вознаграждением, подверженная изменениям в зависимости от рыночной конъюнктуры;

18) обслуживание долга – совокупные в определённом периоде времени выплаты вознаграждения, комиссионных, штрафы и иные платежи, вытекающие из условий заимствования;

19) обслуживание займа – деятельность Министерства финансов и экономики Туркменистана или кредитного учреждения Туркменистана по учёту использования средств займа на счетах заёмщика и осуществления заёмщиком платежей вознаграждения, комиссионных и прочих платежей в соответствии с условиями займа;

20) погашение долга – возврат заёмщиком полученной суммы займа в порядке, установленном договором займа, исполнение других обязательств, вытекающих из договора займа;

21) программные займы – займы, предоставляемые Правительству Туркменистана или Центральному банку Туркменистана международными финансовыми организациями на условиях выполнения согласованных с ними мероприятий по развитию и реформированию экономики Туркменистана;

22) правительственный долг – сумма полученных и не погашенных Правительством Туркменистана государственных займов, а также отнесённых в соответствии с законодательством Туркменистана к долгу Правительства Туркменистана долговых обязательств на определённую дату;

23) размещение государственных ценных бумаг – отчуждение государственных ценных бумаг Правительства Туркменистана и Центрального банка Туркменистана первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок;

24) рефинансирование государственного долга – погашение государственного долга за счёт средств нового заимствования;

25) реструктуризация займа – изменение по соглашению сторон сроков, финансовых и иных условий исполнения ими обязательств по договору займа;

26) резиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана, с местонахождением в Туркменистане, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Туркменистане и (или) за его пределами, за исключением общественных организаций;

27) нерезиденты:

a) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

b) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

ç) филиалы, представительства и иные обособленные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «a» и «b» настоящего пункта, находящиеся на территории Туркменистана;

d) межгосударственные, межправительственные, международные организации, их филиалы и постоянные представительства в Туркменистане;

28) сумма основного долга – подлежащая погашению сумма полученного и невозвращённого займодателю займа без учёта начисляемых по ней сумм вознаграждения, неустойки (штрафа, пеней).

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1111. Общие положения о заимствовании

 

1. Заимствование Правительством Туркменистана и местными органами исполнительной власти, заимствование, гарантированное государством, осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Туркменистана.

Заимствование Центральным банком Туркменистана осуществляется в соответствии с Законом Туркменистана «О Центральном банке Туркменистана».

2. Заимствование Правительством Туркменистана, Центральным банком Туркменистана или местными органами исполнительной власти является государственным заимствованием.

3. Негосударственное заимствование осуществляется резидентами Туркменистана самостоятельно в любом размере, в любой валюте и любой форме, но с учётом ограничений, установленных законодательством Туркменистана.

Государственные организации и государственные предприятия не вправе осуществлять негосударственное заимствование, если это не согласовано в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Негосударственные займы могут привлекаться юридическими лицами под государственные гарантии.

 

Статья 1112. Виды и формы государственных займов

 

1. Государственные займы по отношению к заёмщику подразделяются на:

1) займы Правительства Туркменистана;

2) займы Центрального банка Туркменистана;

3) займы местных органов исполнительной власти.

2. По рынкам ссудного капитала государственные займы подразделяются на:

1) внешние государственные займы;

2) внутренние государственные займы.

3. По форме заимствования государственные займы подразделяются на:

1) выпуск государственных ценных бумаг;

2) заключение договоров займа.

4. Государственные ценные бумаги по сроку действия подразделяются на:

1) краткосрочные – со сроком обращения до 1 года;

2) среднесрочные – со сроком обращения от 1 года до 5 лет;

3) долгосрочные – со сроком обращения свыше 5 лет.

Государственные ценные бумаги могут выпускаться в документарной и бездокументарной форме. Государственные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. Государственные ценные бумаги могут выпускаться по номинальной и дисконтированной стоимости с фиксированной и нефиксированной (плавающей) ставкой вознаграждения.

 

Статья 1113. Государственный долг

 

1. Государственный долг – сумма на определённую дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определённую дату, отнесённых в соответствии с законодательством Туркменистана к долгу Правительства Туркменистана, Центрального банка Туркменистана или к долгу местных органов исполнительной власти, без учёта взаимных требований.

2. Государственный долг состоит из внутреннего и внешнего государственного долга.

3. Внутренний государственный долг – составная часть государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам Правительства Туркменистана, Центрального банка Туркменистана и местных органов исполнительной власти перед займодателями-резидентами Туркменистана.

4. Внешний государственный долг – составная часть государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам Правительства Туркменистана и Центрального банка Туркменистана перед займодателями-нерезидентами Туркменистана.

 

Статья 1114. Обязательства Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти по погашению и обслуживанию государственного долга

 

1. Правительство Туркменистана несёт обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга, которые обеспечиваются средствами Централизованного бюджета.

2. Местные органы исполнительной власти несут обязательства по погашению и обслуживанию своего долга, которые обеспечиваются средствами местных бюджетов.

3. Обязательства Правительства Туркменистана и местных органов исполнительной власти считаются исполненными при возврате займодателям суммы основного долга и выплате в полном размере платежей по обслуживанию долга.

4. Министерство финансов и экономики Туркменистана в качестве уполномоченного органа Правительства Туркменистана и местные органы исполнительной власти осуществляют мониторинг соответственно правительственного долга и долга местных органов исполнительной власти посредством учёта, анализа и контроля процесса формирования, изменения и обслуживания долга.

5. Правительство Туркменистана и местные органы исполнительной власти не отвечают по обязательствам друг друга.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1115. Управление государственным долгом, гарантированным государством долгом и связанными с ними рисками

 

1. Управление государственным долгом, долгом, гарантированным государством, включает в себя:

1) ежегодную оценку состояния и прогноза на предстоящий плановый период государственного и гарантированного государством заимствования и долга, с определением показателей, в соответствии с которыми устанавливаются суммы погашения и обслуживания, лимиты правительственного долга и долга местных органов исполнительной власти, предоставления государственных гарантий.

Подготовка ежегодной оценки состояния и прогноза на предстоящий плановый период государственного и гарантированного государством заимствования и долга осуществляется Министерство финансов и экономики  Туркменистана совместно с Центральным банком Туркменистана на основе объёмов и структуры накопленного государственного и гарантированного государством долга;

2) определение Министерством финансов и экономики Туркменистана лимита правительственного долга и долга местного органа исполнительной власти, лимитов предоставления государственных гарантий в порядке, установленном Правительством Туркменистана, и утверждаемых Законом Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана» на соответствующий финансовый год;

3) определение Министерством финансов и экономики Туркменистана сумм, форм и условий заимствования Правительством Туркменистана, сумм погашения и обслуживания правительственного долга, утверждаемых в Государственном бюджете Туркменистана на соответствующий финансовый год;

4) осуществление Министерством финансов и экономики Туркменистана регистрации государственных займов и требований, связанных с исполнением государством обязательств по его гарантиям, мониторинга получения, использования, погашения и обслуживания государственных займов и государственного долга, гарантированного государством долга, а также требований государства, возникших в связи с исполнением государством обязательств по его гарантиям;

5) подготовку и реализацию мероприятий по оптимизации структуры долга и его обслуживания, в том числе по досрочному погашению долга, покупке и продаже эмитентом государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг, реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, рефинансированию долга, управлению рисками государственного и гарантированного государством заимствования и долга, а также подготовку и реализацию мероприятий по оптимизации структуры долга перед государством.

2. Управление рисками государственного долга, гарантированного государством долга и долга перед государством включает в себя:

1) выявление рисков;

2) идентификацию;

3) оценку;

4) минимизацию;

5) своевременное реагирование и принятие необходимых мер по управлению долгом юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями.

3. Управление рисками государственного долга, гарантированного государством долга и долга перед государством осуществляется в порядке, определённом Правительством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

 Статья 1116. Публикация сведений о состоянии государственного и гарантированного государством долга

 

Сведения о текущем состоянии государственного долга Туркменистана,  сумме денежных средств, выплаченных в счёт погашения государственного долга,  выданных государственных гарантиях и суммах денежных средств, выплаченных по гарантиям, являются открытыми и подлежат ежеквартальному официальному опубликованию Министерством финансов и экономики Туркменистана в форме статистического отчёта.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 261. Заимствование правительства Туркменистана

 

 Статья 112. Цели заимствования Правительства Туркменистана

 

Заимствование Правительством Туркменистана осуществляется в целях:

1) финансирования дефицита Централизованного бюджета;

2) содействия развитию внутреннего рынка долговых инструментов.

При профиците бюджета Правительство Туркменистана может осуществлять заимствование для рефинансирования правительственного долга.

 

Статья 1121. Осуществление заимствования Правительством Туркменистана

 

1. Заимствование Правительством Туркменистана осуществляется в установленном Правительством Туркменистана порядке на основе:

1) установления целей и финансовых границ заимствования;

2) определения инвестиционных приоритетов заимствования;

3) формирования перечня предполагаемых правительственных займов.

2. Привлечение займов от имени Правительства Туркменистана осуществляется Министерством финансов и экономики Туркменистана на основании решения Правительства Туркменистана по каждому отдельному договору займа или виду государственных ценных бумаг.

3. Эмитентом государственных ценных бумаг Правительства Туркменистана является Министерство финансов и экономики Туркменистана, которое определяет объёмы, сроки и условия каждого выпуска таких государственных ценных бумаг.

4. Для содействия развитию внутреннего рынка долговых инструментов правительственное внутреннее заимствование осуществляется с учётом формирования оптимального уровня правительственного заимствования, долга, затрат на их обслуживание и риска.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1122. Ограничение заимствования Правительством Туркменистана

 

Заимствование Правительством Туркменистана ограничивается лимитом правительственного долга и суммой бюджетных средств, направляемых на обслуживание правительственного долга, установленных бюджетным законодательством Туркменистана.

 

Статья 1123. Погашение и обслуживание долга Правительства Туркменистана

 

Погашение и обслуживание долга Правительства Туркменистана, покупка выпущенных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляются Министерством финансов и экономики  Туркменистана в соответствии с бюджетным законодательством Туркменистана через Центральный банк Туркменистана или кредитные учреждения Туркменистана в порядке, определяемом Правительством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Глава 262. Заимствование местными органами

исполнительной власти

 

Статья 113. Цели заимствования местными органами исполнительной власти

 

1. Заимствование местными органами исполнительной власти велаята, города Ашхабада осуществляется в виде получения займов от Правительства Туркменистана для финансирования дефицита бюджета велаята, города Ашхабада с целью реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ).

2. Заимствование местными органами исполнительной власти этрапов, города, города с правами этрапа, этрапа в городе осуществляется в виде получения займов от местного органа исполнительной власти велаята, города Ашхабада для финансирования дефицита бюджета этрапа, города, города с правами этрапа, этрапа в городе в целях реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ).

 

Статья 1131. Ограничение заимствования местными органами исполнительной власти

 

1. Государственное заимствование местным органом исполнительной власти велаята, города Ашхабада ограничивается лимитом долга соответствующего местного органа исполнительной власти и суммой средств местного бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга соответствующего местного органа исполнительной власти.

2. Лимит долга местного органа исполнительной власти на соответствующий финансовый год устанавливается Правительством Туркменистана.

3. Объём расходов на погашение и обслуживание долга местного органа исполнительной власти не должен превышать десяти процентов от доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

 

Статья 1132. Погашение и обслуживание долга местных органов исполнительной власти

 

Погашение и обслуживание долга местных органов исполнительной власти осуществляются ими за счёт средств, предусмотренных в местных бюджетах, в порядке, определяемом Правительством Туркменистана.

 

Глава 27. Гарантированные государством заимствование

и долг. Защита интересов займодателя

 

Статья 114. Государственная гарантия

 

1. Государственная (правительственная, суверенная) гарантия Туркменистана (далее – государственная гарантия) – обязательство Правительства перед займодателем полностью или частично погасить задолженность в случае неуплаты заёмщиком-резидентом Туркменистана причитающейся с него суммы в установленный срок.

2. Государственные гарантии предоставляются займодателям в качестве обеспечения исполнения резидентами Туркменистана обязательств по полученным ими негосударственным займам.

3. Исключительным правом предоставления государственных гарантий по займам от имени Туркменистана обладает Правительство Туркменистана.

По поручению Правительства Туркменистана Министерство финансов и экономики Туркменистана предоставляет государственные гарантия на условиях и в порядке, которые определяются Правительством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1141. Ограничение предоставления государственных гарантий

 

1. Государственные гарантии предоставляются в пределах лимита, устанавливаемого бюджетным законодательством Туркменистана на соответствующий финансовый год.

2. Государственные гарантии не могут предоставляться в качестве обеспечения возврата займов местных органов исполнительной власти.

3. Объём лимита предоставления государственных гарантий может быть использован только в пределах соответствующего финансового года, на который установлен данный лимит.

 

Статья 1142. Условия предоставления государственных гарантий

 

1. Государственные гарантии предоставляются на основании постановлений Президента Туркменистана.

2. Предоставление государственных гарантий осуществляется на условиях возвратности заёмщиком бюджетных средств, расходуемых Правительством Туркменистана при исполнении обязательств гаранта в соответствии с настоящим Кодексом.

3. За предоставление государственной гарантии по негосударственному займу с заёмщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента от суммы государственной гарантии для юридических лиц, образованных со стопроцентным участием государства в уставном капитале, и в размере 2 процентов от суммы государственной гарантии – для прочих юридических лиц.

4. Предоставление государственной гарантии осуществляется после оформления и регистрации соглашения о предоставлении государственной гарантии и документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по возврату средств, направленных из централизованного бюджета, в связи с исполнением обязательств Правительства Туркменистана по государственной гарантии.

Соглашение о предоставлении государственной гарантии – соглашение между Министерством финансов и экономики Туркменистана, поверенным (агентом) и заёмщиком по гарантированному государством займу, устанавливающее правоотношения сторон по предоставлению государственной гарантии, обеспечению выполнения обязательств согласно договору займа, гарантированного государством, возврату средств Централизованного бюджета, отвлечённых в случае исполнения обязательств по государственной гарантии.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1143. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на получение государственной гарантии

 

К юридическим лицам, претендующим на получение государственной гарантии по займам, в которых эти юридические лица выступают в качестве заёмщика, предъявляются следующие требования:

1) быть резидентом Туркменистана;

2) осуществлять реализацию проектов, включённых в перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счёт средств негосударственных займов под государственные гарантии на соответствующий период, утверждаемый решением Правительства Туркменистана;

3) иметь гарантию банка либо другую гарантию, удовлетворяющие требованиям обеспечения возвратности займов, устанавливаемые Министерством финансов и экономики Туркменистана по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

4) иметь положительное заключение отраслевого уполномоченного органа;

5) иметь положительное заключение Министерства финансов и экономики Туркменистана;

пункт 6 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 09.06.2018 г. № 41-VI.

7) не иметь задолженность по погашению и обслуживанию ранее полученных гарантированных государством займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами;

8) обеспечить обязательства по совместному финансированию предлагаемого инвестиционного проекта в случае привлечения займа, не покрывающего общую стоимость проекта;

9) иметь собственный капитал, составляющий не менее 30 процентов по отношению к стоимости предлагаемого инвестиционного проекта;

10) являться платежеспособным, не подлежащим ликвидации, на его имущество не может быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1144. Отбор инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий

 

Отбор инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий производится Министерством финансов и экономики Туркменистана  в порядке, определяемом Правительством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1145. Форма государственной гарантии

 

1. Государственная гарантия предоставляется посредством заключения в письменной форме договора гарантии между Министерством финансов и экономики Туркменистана и займодателем либо письменного уведомления о принятии Министерством финансов и экономики Туркменистана обязательств гаранта по негосударственному займу (гарантийного обязательства).

При наличии договора гарантии по негосударственным внешним займам Министерство финансов и экономики Туркменистана в порядке, установленном законодательствами Туркменистана, вправе авалировать векселя заёмщика.

Государственной гарантией может быть признан только такой документ, который соответствует требованиям настоящей статьи и статьи 1146 настоящего Кодекса. Никакие акты или иные документы государственных органов и их должностных лиц не имеют юридическую силу государственной гарантии.

2. Договор гарантии, гарантийное обязательство по каждому инвестиционному проекту, аваль по каждому обязательству заёмщика подписываются Министром финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 1146. Содержание государственной гарантии

 

1. В договоре гарантии или гарантийном обязательстве указываются:

1) реквизиты постановления Президента Туркменистана, согласно которому предоставляется государственная гарантия;

2) наименование и местонахождение заёмщика;

3) содержание основного обязательства заёмщика;

4) гарантируемая сумма займа, прочие гарантируемые обязательства по займу, на которые распространяется действие выдаваемой государственной гарантии;

5) срок действия государственной гарантии;

6) должностное лицо, подписавшее договор гарантии (гарантийное обязательство).

2. При отсутствии в договоре гарантии, гарантийном обязательстве условий, предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, считается, что:

1) государственная гарантия обеспечивает исполнение всех обязательств должника по займу;

2) государственная гарантия выдана на срок действия договора займа.

При отсутствии в договоре гарантии и гарантийном обязательстве требования, предусмотренного пунктом 1 части первой настоящей статьи, либо их подписании, а также авалировании обязательств заёмщика не уполномоченным на то лицом в нарушение части второй статьи 1145 настоящего Кодекса государственная гарантия считается недействительной.

 

Статья 1147. Учёт предоставления государственных гарантий и займов, гарантируемых государством

 

1. Предоставляемые государственные гарантии и гарантируемые государством займы подлежат регистрации и учёту в Министерстве финансов и экономики Туркменистана в порядке, установленном Правительством Туркменистана.

2. Министерство финансов и экономики Туркменистана осуществляет мониторинг гарантированного государством долга и управление им.

3. Мониторинг финансового состояния заёмщика, получившего гарантированный государством займ, осуществляется в порядке, установленном Правительством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

 

Статья 1148. Исполнение государственной гарантии

 

1. Если иное не предусмотрено условиями договора займа, государственная гарантия подлежит исполнению после наступления даты платежа по требованию займодателя в случае, если обеспеченный государственной гарантией заём не будет погашен заёмщиком полностью или частично на день наступления срока платежа и в пределах средств, предусмотренных Законом Туркменистана «О государственном бюджете Туркменистана» на соответствующий финансовый год.

2. К возврату средств, направленных на исполнение обязательств по государственной гарантии, реструктуризации займа, замене должника, сроку исковой давности, прекращению требований по возврату указанных средств применяются положения настоящего Кодекса.

3. Средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату в Централизованный бюджет в сроки и суммах, установленных соответствующими Соглашениями о предоставлении государственной гарантии.

4. Правительство Туркменистана вправе осуществлять в соответствии с условиями договора займа и с согласия займодателя досрочное погашение гарантированного государством займа за заёмщика, признанного банкротом и (или) ликвидированного в соответствии с законодательством Туркменистана, посредством исполнения государственной гарантии за счёт средств, предусмотренных Законом Туркменистана «О государственном бюджете Туркменистана» на соответствующий финансовый год.

 

Статья 1149. Реструктуризация гарантированного государством займа