Daýhan hojalygy hakynda  

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Daýhan hojalygy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 4, 75-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 26.03.2016 ý. № 388-V Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun daýhan hojalygyny döretmegiň esasy ýörelgelerini we onuň işiniň hukuk esaslaryny kesgitleýär.

 

I bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Daýhan hojalygy

 

1. Daýhan hojalygyoba hojalyk önümçiliginibilelikde alyp barmak üçin bir ýa-da birnäçe maşgalanyň agzalary tarapyndan döredilýän oba hojalyk kärhanasydyr.

2. Är-aýallar, 18 ýaşy dolan çagalar, şol sanda perzentlige alnan çagalar, ata-eneler we beýleki ýakyn garyndaşlar daýhan hojalygynyň agzalary bolup bilerler.

3. Daýhan hojalygynda zähmet şertnamasy boýunça işleýän adamlar onuň agzalary bolup bilmezler.

 

2-nji madda.Türkmenistanyň daýhan hojalygyhakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň daýhan hojalygyhakyndakanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Daýhan hojalygynyň eýeçiligi

 

1. Daýhan hojalygynyň eýeçiliginde hojalyk jaýlary we gaýry jaýlar, baglar, önümberýän hem-de iş mallary (guşlar), oba hojalyk tehnikalarywe gurallary, ulag serişdeleri hem-de oba hojalyk önümçiligini özbaşdak alyp barmak, öz öndüren önümini saklamak, ýerlemek, gaýtadan işlemek üçin zerur bolan beýleki emläkler bolup biler.

2. Alnan girdejiler daýhan hojalygynyň eýeçiligi bolup durýar we olardan öz islegine görä peýdalanýar.

3. Daýhan hojalygynyň emlägini ätiýaçlandyrmak meýletindir.

 

4-nji madda. Daýhan hojalygyny ýöretmek

 

1. Daýhan hojalygy özbaşdak önümçilik birligi bolup durýar.

2. Daýhan hojalygy öz işiniň ugurlaryny hem-de hojalygy ýöretmek bilen baglanyşykly beýleki meseleleri özbaşdak çözýär.

Kärende şertlerinde önüm öndürýän daýhan hojalygynyň önümçiliginiň ugry we möçberleri kärendä beriji tarap bilen şertnama esasynda kesgitlenilýär.

Daýhan hojalygy döwlet tabşyrygy esasynda oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirende döwlet tarapyndan berilýän ýeňilliklerden peýdalanýar.

Daýhan hojalygy, şol sanda kärendeçi ‒ daýhan hojalygy tarapyndan şertnamalaýyn borçnamalaryndan artyk öndürilen önüm öz ygtyýarynda galýar we olar tarapyndan erkin bahalar bilen özbaşdak ýerlenilýär.

3. Daýhan hojalygynyň Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň fiziki we ýuridik şahslary bilen özara gatnaşyklary şertnamalar hem-de Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda amala aşyrylýar.

4. Daýhan hojalygyna onuň ýolbaşçysy ýa-da onuň ynanç haty boýunça hojalygyň beýleki bir agzasy wekilçilik edýär.

 

II bap. DAÝHAN HOJALYGYNY DÖRETMEK

 

5-nji madda. Daýhan hojalygyny döretmegiň tertibi

 

Daýhan hojalygy ony esaslandyryjynyň (esaslandyryjylaryň)karary boýunça döredilýär.

 

6-njy madda. Daýhan hojalygynyňesaslandyryjy şertnamasy

 

1. Daýhan hojalygyny döretmegiň we onuň işiniň esasy hökmünde esaslandyryjy şertnamasy hasaplanylýar, şeýle şertnama daýhan hojalygyny esaslandyryjylar tarapyndan baglaşylýar.

Eger daýhan hojalygy bir esaslandyryjy tarapyndan döredilse, esaslandyryjy şertnamabaglaşylmaýar.

Esaslandyryjy şertnamadaýhan hojalygynyň esaslandyryjy resminamasy hasaplanylýar.

2. Esaslandyryjy şertnamada şular bolmalydyr:

1) esaslandyryjylaryň daýhan hojalygyny döretmek hakyndaky karary, daýhan hojalygynyň ady we ýerleşýän ýeri;

2) esaslandyryjy - fiziki şahslaryň adyny, ýaşaýan ýerini we şahsyýetini tassyklaýan resminamalary görkezmek bilen, olaryň sanawy;

3) esaslandyryjylaryň, şeýle hem daýhan hojalygyny döretmegiň we bellige almagyň barşynda döredilýän daýhan hojalygyna wekilçilik edýän adamlaryň ygtyýarlyklary;

4) esaslyk maýasynyň möçberi;

5) esaslyk maýasyna her bir esaslandyryjynyň geçiren pul goýumynyň ýa-da harytýa-da emläk hukuklary görnüşinde geçiren goýumynyň pul bahasynyň düzümi, möçberi we möhletleri hakyndaky maglumatlar;

6) esaslyk maýasyna goşmaça goýumlary geçirmek hakynda karary kabul etmegiň tertibi, şeýle hem goýumlary öz wagtynda geçirmezligiň netijeleri;

7) daýhan hojalygynyňTertipnamasyny tassyklamak hakynda karar;

8) girdejileri paýlamagyň we çykdajylary tölemegiň tertibi;

9) esaslandyryjylaryň daýhan hojalygynyň düzüminden çykmagynyň tertibi.

Daýhan hojalygynyň esaslandyryjy şertnamasyna şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuknamalaryna garşy gelmeýän daýhan hojalygyny döretmek hakynda we onuň işine dahylly beýleki şertler hem goşulyp bilner.

3. Daýhan hojalygynyňesaslyk maýasynyň iň pes möçberi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet hakynyň bäş essesine deň bolmalydyr.

4. Şertnama ähli esaslandyryjylarýa-da olaryň ygtyýarly wekilleri tarapyndan gol çekilýär.

Esaslandyryjylaryň wekilleriniň daýhan hojalygyny döretmäge we esaslandyryjy şertnamasyna gol çekmäge hukuk berýän degişli ygtyýarlyklary bolmalydyr.

5. Esaslandyryjy şertnamanyň şertleri şol şertnama golçekenesaslandyryjylar, şeýle hem daýhan hojalygy esaslandyrylandan we bellige alnandan soň oňa girýän täze gatnaşyjylar üçin hem hökmanydyr.

 

7-nji madda. Daýhan hojalygynyň Tertipnamasy

 

1. Daýhan hojalygynyň Tertipnamasy ýuridik şahs hökmünde onuň hukukýagdaýyny kesgitleýän esaslandyryjy resminamadyr.

2. Tertipnamada şu aşakdakylar bolmalydyr:

1) daýhan hojalygynyň ady, hukuk belgisi;

2) esaslandyryjy-fiziki şahslaryň adyny, ýaşaýan ýerini we şahsyýetini tassyklaýan resminamalary görkezmek bilen, olaryň sanawy;

3) daýhan hojalygynyň  işiniň maksatlary we görnüşleri;

4) esaslyk maýasynyňmöçberi, daýhan hojalygynyň  emläginde esaslandyryjylaryň paýy hakyndaky maglumatlar;

5) daýhan hojalygyna gatnaşyjylaryň paýlarynyň birinden beýlekä geçiş tertibi;

6) girdejileri paýlamagyň we çykdajylary tölemegiň tertibi;

7) işi üýtgedip guramagyň we bes etmegiň şertleri.

TertipnamadaTürkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän beýleki düzgünler hem görkezilip bilner.

3. Tertipnama esaslandyryjylaryň umumy ýygnagynda biragyzdan tassyklanylmalydyr we ähli esaslandyryjylar ýa-da olaryň ygtyýarly wekilleritarapyndan gol çekilmelidir. Daýhan hojalygybir esaslandyryjy tarapyndan döredilende Tertipnama onuň özi tarapyndan tassyklanylýar we gol çekilýär.

4. Tertipnamanyň nusgalyklary, şeýle hem oňa girizilen üýtgetmeler hakyndaky ähli resminamalar döwlet belligini amala aşyran edarada saklanylýar.

 

8-nj madda. Daýhan hojalygyny bellige almak

 

1. Daýhan hojalygyny belligealmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Daýhan hojalygy özüniň döwlet belligine alnandygy hakyndaky şahadatnamany alan pursadyndan başlap döredildi diýlip hasap edilýär, şondan soň ol ýuridik şahsyňderejesine eýe bolýar.

 

9-njy madda. Daýhan hojalygyna ýer böleklerini, mallary (guşlary),jaýlary, önümçilikdesgalarynybermegiň tertibi

 

1. Daýhan hojalygyny esaslandyryjyýer serişdelerini dolandyrmak baradaky degişli döwlet edarasyna, daýhan birleşigine, beýleki oba hojalyk kärhanasyna:

1) ýer böleginiň, mallaryň (guşlaryň), jaýlaryň, önümçilik desgalarynyň berilmegi hakyndaky arzany;

2) hojalygy netijeli alyp barmak boýunça ykdysady esaslandyrmany berýär.

2. Arza onuň berlen gününden başlap bir aýyň dowamynda seredilmäge degişlidir.

3. Daýhan hojalygyny guramak üçin ýer böleklerini, mallary (guşlary) bermekden ýüz dönderilendigi barada kazyýete şikaýat edilip bilner.

 

10-njy madda. Daýhan hojalygyna ýer böleklerini we mallary(guşlary) bermek

 

1.Daýhan hojalygyna ýer böleklerini bermek "Ýer hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Daýhan hojalygyna oba hojalyk önümçiligini alyp barmak üçin ýer bölekleri:

1) peýdalanmak üçin - ýörite ýer gaznasyndan;

2) kärendesine - daýhan birleşikleriniň we beýleki oba hojalyk kärhanalarynyň ýerlerinden  berlip bilner.

Şunda daýhan hojalygyna berilýän ýer bölegi azyndan 10 ýyl möhlete berilmelidir.

3. Ýer böleginialmaga isleg bildirýän daýhan hojalygy:

1) peýdalanmaga - ýer böleginiň ýerleşýän ýeri boýunça ýer serişdelerini dolandyrmak baradaky döwlet edarasyna;

2) kärendesine - daýhan birleşigine, beýleki oba hojalyk kärhanasyna ýüz tutýar.

4. Daýhan hojalygynyň alan ýerlerini ikilenji peýdalanmaga we kärendä bermek gadagandyr.

5. Mallary (guşlary) almaga isleg bildirýän daýhan hojalygydaýhan birleşigine, beýleki oba hojalyk kärhanasyna ýüz tutýar.

 

III bap. DAÝHAN HOJALYGYNYŇ HUKUKLARY

WE BORÇLARY

 

11-nji madda. Daýhan hojalygynyň hukuklary

 

1. Daýhan hojalygynyň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) hojalygy özbaşdak ýöretmäge;

2) bellenilen tertipde önümçilige niýetlenen binalary we desgalary gurmaga, ýer böleklerinde melioratiw işlerini geçirmäge;

3) sebitiň önümçilik-ykdysady mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga we ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň amala aşyrylmagyna gatnaşmaga.

2. Ýerden peýdalanyjynyň razylygy bolmazdan daýhan hojalygynyň ýerlerinde aw awlamak, balyk tutmak, tebigatyň önümlerini (kömelekleri, ir-iýmişleri we beýlekileri) ýygnamak işine ýol berilmeýär.

 

12-nji madda. Daýhan hojalygynyň borçlary

 

Daýhan hojalygy şu aşakdakylara borçludyr:

1) ýeri agrotehniki kadalara laýyklykda ulanmaga, onuňgurplulygyny artdyrmaga, öz hojalyk işiniň netijesinde şol çäkde ekologik ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna ýol bermezlige;

2) topragy suw hem-de ýel eroziýasyndan goramak, ýeriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmakwe goramak boýunça çäreleriň toplumyny amala aşyrmaga;

3) beýleki ýer eýeleriniň, ýerden peýdalanyjylaryň we kärendeçileriň bähbitlerine zyýan ýetirmezlige;

4) ýeri diňe niýetlenilen maksadyna görä peýdalanmaga;

5) maldarçylykda weterinariýa, zootehniýa, sanitariýa kadalaryny berjaý etmäge;

6) kärende şertnamasynda kesgitlenilen borçnamalary ýerine ýetirmäge.

 

13-nji madda. Daýhan hojalygyny ýöretmäge bolan hukugy başga birine geçirmek

 

1. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy hojalygy ýöretmekden ýüz döndermäge we hojalygyň agzalarynyň ylalaşmagy boýunça olaryň birini hukuk oruntutary edip bellemäge haklydyr.

2. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy aradan çykan halatynda hojalygy ýöretmek hukugy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hojalygyň agzalarynyň birine geçýär.

3. Daýhan hojalygyny ýöretmek hukugy oruntutara berlen wagtyndan ýer bölegini peýdalanmaga ýa-da kärendä bermek baradaky resminamalardan beýleki ähli resminamalar oruntutaryň adyna täzeden resmileşdirilýär.

 

14-nji madda. Daýhan hojalygynyň eýeçiligini miras almak

 

1. Daýhan hojalygynyň eýeçiligi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde miras alynýar.

2. Daýhan hojalygynyňişini dowam etdirýän mirasdar miras hakynda şahadatnama berlendigi üçin döwlet pajyny tölemekden boşadylýar.

 

15-nji madda. Daýhan hojalygyny hukuk taýdan goramak

 

1. Daýhan hojalygynyň emlägi, onuň hojalyk işi döwlet tarapyndan goralýar.

2. Döwlet edaralarynyň ýa-da olaryňwezipeli adamlarynyň daýhan hojalygynyň işine gatyşmagyna ýol berilmeýär, daýhan hojalygy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulýan halatlary muňa girmeýär.

3. Döwlet edaralarynyň ýa-da olaryň wezipeli adamlarynyňdaýhan hojalygynyň işine esassyz gatyşan halatynda, olaryň gatyşmaklarynyň netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dolunmaga degişlidir.

4. Daýhan hojalygynyňemlägi diňe Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde elinden alnyp bilner.

5. Daýhan hojalygy öz borçnamalary boýunça emlägi bilen jogap berýär.Döwlet daýhan hojalygynyň borçnamalary babatda jogapkärçilik çekmeýär, daýhan hojalygy hem döwletiň borçnamalary babatda jogapkärçilik çekmeýär.

6. Döwlet ýa-da jemgyýetçilik hajatlary üçin ýer bölegini almak barada aýratyn zerurlyk ýüze çykan halatynda, daýhan hojalygyna deň derejedäki ýer bölegibellenilen tertipde berilmelidir, şeýle hem  ýitirilen peýdanyň öwezini ýer bölegini alýan tarap dolmaga borçludyr.

 

IV bap. DAÝHAN HOJALYGYNYŇ IŞINIŇ ESASLARY

 

16-njy madda. Daýhan hojalygynda zähmet gatnaşyklary

 

1. Daýhan hojalygy zähmet şertnamasy boýunça beýleki adamlarywagtlaýynişleri ýerine ýetirmäge çekip biler.

2. Zähmet şertnamasy boýunça işleýän wagtlaýyn işgärlere zähmet haky tölenilýär. Eger bu barada aýratyn ylalaşyk bolmasa, zähmet haky daýhan hojalygynyň işiniň netijelerine bagly däldir, ýöne ol Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen iň pes aýlyk zähmet hakyndanazbolmaly däldir.

3. Daýhan hojalygynyň agzalarynyň we zähmet şertnamasy boýunça işleýän wagtlaýyn işgärleriň zähmetini hasaba almak daýhan hojalygy tarapyndan özbaşdak ýöredilýär.

4. Daýhan hojalygy bilen zähmet şertnamasyny baglaşan wagtlaýyn işgärleriň arasyndaky zähmet jedelleri kazyýet tertibinde çözülýär.

 

17-nji madda. Daýhan hojalygynda durmuş taýdan goraglylyk

 

1. Daýhan hojalygynyň agzalary, şeýle hem zähmet şertnamasy boýunça işleýän wagtlaýyn işgärler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda durmuş taýdan goralmagadegişlidir.

2. Daýhan hojalygy öz girdejilerinden döwlet pensiýaätiýaçlandyrmasyna Türkmenistanyň kanunçylygyndabellenilen tertipde pensiýa gatançlaryny geçirýär.

3. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy onuň agzalaryna, zähmet şertnamasy boýunça işleýän wagtlaýyn işgärlere ýetirilen zyýan üçin, olaryň öz zähmet borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly maýyp bolandygy ýa-da saglygyna başga şikes ýetendigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär.

 

18-njimadda. Daýhan hojalyklaryny ösdürmek üçin döwlet goldawy

 

1. Döwlet daýhan hojalyklaryny ösdürmäge goldaw berýär, şol sanda olara uzak möhletli ýeňillikli karzlary almaga mümkinçilikdöredýär.

2. Daýhan hojalygyna suwarymly ekerançylyk, beýleki önümçilik, durmuş we beýleki hajatlary üçin suwdan peýdalanmak çägi berilýär.

 

19-njy madda. Daýhan hojalygyna salgyt salmak

 

Daýhan hojalygyna salgyt salmak "Salgytlar hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanunyna laýyklykda geçirilýär.

 

20-nji madda. Daýhan hojalyklarynyň birleşmegä hukuklary

 

Daýhan hojalyklary meýletin başlangyçlarda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipdejemgyýetlere, birleşmelere birleşipbilerler.

 

21-nji madda. Daýhan hojalyklarynyň işine gözegçilik etmek

 

Döwlet edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde daýhan hojalyklarynyň işinegözegçilik edýärler.

 

22-nji madda. Daýhan hojalygynyň işiniň hasaby we hasabatlylygy

 

Daýhan hojalygy öz işiniň netijelerini hasaba almagy we hasabatlylygyny bellenilen tertipde ýöredýär. Daýhan hojalygyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilmedik hasabatlylygy talap etmek gadagandyr.

 

23-nji madda. Daýhan hojalygynyň işiniň bes edilmegi

 

1. Daýhan hojalygynyň işi islendik wagtdadaýhan hojalygynyesaslandyryjy (esasladyryjylar) tarapyndanbes edilip bilner.

2. Daýhan hojalygynyň işi şu aşakdaky halatlarda bes edilýär:

1)berlen ýer böleginden iki ýylyň dowamynda peýdalanylmasa ýa-da niýetlenilen maksadyna görä peýdalanylmasa;

2) kärendä berlip, bir ýylyň dowamynda kärendeçiniň günäsi bilen peýdalanylmasa;

3) ýer bölegi rejesiz peýdalanylyp, munuň özi topragyň zaýalanmagyna, şorlaşmagyna we hasyllylygyň peselmegine, ekologik ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna alyp barsa;

4) mallary (guşlary) saklamagyň we weterinariýanyň kadalary bozulsa;

5)batyp galmak netijesinde;

6) bellige alnanda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy bilen baglanşyklylykda daýhan hojalygynyň bellige alnyşynyň hakyky däldigi ykrar edilende;

7) Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan gadagan edilen işi amala aşyrsa;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda.

3.Daýhan hojalygynyň işibes edilen halatyndakärendä berlen ýer bölekleri daýhan birleşiklerine we beýleki oba hojalyk kärhanalaryna,peýdalanmaga berlen ýer bolsa ýörüte ýer gaznasyna gaýtarylýar.

4. Daýhan hojalygynyň işi, onuň ýuridikşahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan çykarylan pursadyndan başlap, bes edilen hasap edilýär.

5. Eger daýhan hojalygy köpugurly bolsa, şu maddanyň 2-nji böleginiň 1–4-nji bentlerinde görkezilen halatlarda, onuň işini tutuşbes etmäge esas bolup bilmez, bu ýagdaýda diňe ýerden, maldan(guşdan) peýdalanmak hukugy bes edilip bilner.

 

 

24-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1)1994-nji ýylyň 28-nji martynda kabul edilen "Daýhan hojalygyhakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1994 ý., № 1–2, 2-nji madda);

2) 2007-nji ýylyň 30-njy martynda rejelenen görnüşde kabul edilen "Daýhan hojalygy hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007ý., № 1, 37-nji madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

      Prezidenti                                                           Berdimuhamedow

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2013-nji ýylyň9-njy noýabry.

№ 445-IV.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О дайханском хозяйстве

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 75)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 26.03.2016 г. № 388-V)

 

Настоящий Закон определяет основные принципы создания дайханского хозяйства и правовые основы его деятельности.

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Дайханское хозяйство

 

1. Дайханским хозяйством является сельскохозяйственное предприятие, создаваемое членами одной или нескольких семей для  совместного ведения сельскохозяйственного производства.

2. Членами дайханского хозяйства могут быть супруги, дети, в том числе усыновлённые, достигшие возраста 18 лет, родители и другие близкие родственники.

3. Членами дайханского хозяйства не могут быть лица, работающие в нём по трудовому договору.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о дайханском хозяйстве

 

1. Законодательство Туркменистана о дайханском хозяйстве основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Собственность дайханского хозяйства

 

1. Дайханское хозяйство может иметь в собственности хозяйственные и иные постройки, насаждения, продуктивный и рабочий скот (птицу), сельскохозяйственную технику и инвентарь, транспортные средства, а также другое имущество, необходимое для самостоятельного ведения сельскохозяйственного производства, хранения, реализации, переработки произведённой им сельскохозяйственной продукции.

2. Полученные доходы являются собственностью дайханского хозяйства и используются им по своему усмотрению.

3. Страхование имущества дайханского хозяйства является добровольным.

 

Статья 4. Ведение дайханского хозяйства

 

1. Дайханское хозяйство является самостоятельной производственной единицей.

2. Дайханское хозяйство самостоятельно определяет направление своей деятельности, а также решает другие вопросы, связанные с ведением хозяйства.

Направление и объёмы производства дайханского хозяйства, производящего продукцию на условиях аренды, устанавливаются арендодателем на основе договора.

При выращивании сельскохозяйственных культур на основе государственного заказа дайханское хозяйство пользуется предоставляемыми государством льготами.

Продукция, произведённая сверх договорных обязательств дайханским хозяйством, в том числе дайханским хозяйством-арендатором, остаётся в его распоряжении и реализуется им самостоятельно по свободным ценам.

3. Взаимоотношения дайханского хозяйства с физическими и юридическими лицами Туркменистана и иностранных государств осуществляются на основе договоров и нормативных правовых актов Туркменистана.

4. Интересы дайханского хозяйства представляет его руководитель или другой член хозяйства по его доверенности.

 

Глава II. СОЗДАНИЕ ДАЙХАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 5. Порядок создания дайханского хозяйства

 

Дайханское хозяйство создается по решению его учредителя (учредителей).

 

Статья 6. Учредительный договор дайханского хозяйства

 

1. Основой для создания и деятельности дайханского хозяйства  является учредительный договор, который заключается  учредителями дайханского хозяйства.

Учредительный договор не заключается, если дайханское хозяйство создаётся одним учредителем.

Учредительный договор является учредительным документом дайханского хозяйства.

2. Учредительный договор должен содержать:

1) решение учредителей о создании дайханского хозяйства,  его наименование и местонахождение;

2) перечень учредителей – физических лиц с указанием их имён, места жительства и документов, удостоверяющих их личность;

3) полномочия учредителей, а также лиц, которые уполномочиваются представлять интересы создаваемого дайханского хозяйства в процессе его создания и регистрации;

4) размер уставного фонда;

5) сведения о составе, размере и сроках внесения в уставный фонд денежного вклада каждого учредителя или о денежной оценке вклада в натуральной форме или в виде имущественных прав;

6) порядок принятия решения о внесении дополнительных вкладов в уставный фонд, а также последствия несвоевременного внесения вкладов;

7) решение об утверждении устава дайханского хозяйства;

8) порядок распределения прибыли и возмещения убытков;

9) порядок выхода учредителей из состава дайханского хозяйства.

В учредительный договор дайханского хозяйства могут быть включены и другие условия, касающиеся создания дайханского хозяйства и его деятельности, не противоречащие настоящему Закону и другим нормативным правовым  актам Туркменистана.

3. Размер уставного фонда дайханского хозяйства должен составлять не менее пяти минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Туркменистана.

4. Договор подписывается всеми учредителями или их уполномоченными представителями.

Представители учредителей должны иметь соответствующие полномочия, дающие право на создание дайханского хозяйства и на подписание учредительного договора.

5. Условия учредительного договора являются обязательными для учредителей, подписавших этот договор, а также для новых участников, вступивших в дайханское хозяйство после его учреждения и регистрации.

 

Статья 7. Устав дайханского хозяйства

 

1. Устав дайханского хозяйства является его учредительным документом, определяющим правовой статус дайханского хозяйства как юридического лица.

2. Устав должен содержать:

1) наименование, юридический адрес дайханского хозяйства;

2) перечень учредителей – физических лиц с указанием их имён, места жительства и документов, удостоверяющих их личность;

3) цели и виды деятельности дайханского хозяйства;

4) сведения о размере уставного фонда, долях учредителей в имуществе дайханского хозяйства;

5) порядок перехода долей участников дайханского хозяйства;

6) порядок распределения прибыли и возмещения убытков;

7) условия реорганизации и прекращения деятельности.

В уставе могут содержаться и другие положения, не противоречащие законодательству Туркменистана.

3. Устав должен быть утверждён общим собранием учредителей единогласно и подписан всеми учредителями или их уполномоченными представителями. В случае создания дайханского хозяйства одним учредителем устав утверждается и подписывается этим учредителем.

4. Экземпляры устава, а также все документы о внесении последующих изменений хранятся в органе, осуществившем государственную регистрацию.

 

Статья 8. Регистрация дайханского хозяйства

 

1. Регистрация дайханского хозяйства осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Дайханское хозяйство считается созданным с момента получения им свидетельства о государственной регистрации, после чего оно приобретает статус юридического лица.

 

Статья 9. Порядок предоставления дайханскому хозяйству земельных участков, скота (птицы), зданий, производственных сооружений

 

1. Учредитель дайханского хозяйства представляет в соответствующий государственный орган по управлению земельными ресурсами, дайханское объединение, другое сельскохозяйственное предприятие:

1) заявление о предоставлении земельного участка, скота (птицы), зданий, производственных сооружений;

2) экономическое обоснование эффективного ведения хозяйства.

2. Заявление подлежит рассмотрению в течение одного месяца со дня его подачи.

3. Отказ в предоставлении земельных участков, скота (птицы) для организации дайханского хозяйства может быть обжалован в суд.

 

Статья 10. Предоставление земельных участков и скота (птицы) дайханскому хозяйству

 

1. Предоставление земельных участков дайханскому хозяйству осуществляется в соответствии с Кодексом Туркменистана «О земле».

2. Дайханскому хозяйству для ведения сельскохозяйственного производства могут быть предоставлены земельные участки:

1) в пользование –  из специального земельного фонда;

2) в аренду – из земель дайханских объединений и других сельскохозяйственных предприятий.

При этом дайханскому хозяйству земля предоставляется на срок не менее 10 лет.

3. Дайханское хозяйство, заинтересованное в получении земельного участка, обращается:

1) в пользование – в государственный орган по управлению земельными ресурсами по месту нахождения земельного участка;

2) в аренду – в дайханское объединение, другое сельскохозяйственное предприятие.

4. Передача дайханским хозяйством полученных земель во вторичное пользование и в аренду другим землепользователям запрещается.

5. Дайханское хозяйство, заинтересованное в приобретении скота (птицы), обращается в дайханское объединение, другое сельскохозяйственное предприятие.

 

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ДАЙХАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 11. Права дайханского хозяйства

 

1. Дайханское хозяйство имеет право:

1) самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность;

2) возводить в установленном порядке производственные строения, сооружения, производить на земельных участках мелиоративные работы;

3) участвовать в осуществлении мероприятий, направленных на эффективное использование и развитие производственно-экономического потенциала региона.

2. Охота, рыбная ловля, сбор даров природы (грибов, ягод и других) на землях дайханского хозяйства не допускаются без согласия землепользователя.

 

Статья 12. Обязанности дайханского хозяйства

 

Дайханское хозяйство обязано:

1) использовать земли в соответствии с агротехническими нормами, повышать плодородие земель, не допускать ухудшения экологической обстановки на данной территории в результате своей хозяйственной деятельности;

2) осуществлять комплекс мероприятий по защите почв от водной и ветровой эрозии, по улучшению и поддержанию соответствующего мелиоративного  состояния  земель;

3) не нарушать интересы других землевладельцев, землепользователей и арендаторов;

4) использовать земли только по целевому назначению;

5) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоотехнические правила в животноводстве;

6) выполнять обязательства, определённые договором аренды.

 

Статья 13. Передача права на ведение дайханского хозяйства

 

1. Руководитель дайханского хозяйства  вправе отказаться от ведения хозяйства и по согласованию с членами хозяйства назначить одного из них правопреемником.

2. В случае смерти руководителя дайханского хозяйства право ведения хозяйства переходит к одному из членов хозяйства в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. При передаче права на ведение дайханского хозяйства все документы, кроме документов на передачу земли в пользование или в аренду,  переоформляются на правопреемника.

 

Статья 14. Наследование собственности дайханского хозяйства

 

1. Собственность дайханского хозяйства наследуется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Наследник, продолжающий деятельность дайханского хозяйства, освобождается от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

 

Статья 15. Правовая охрана дайханского хозяйства

 

1. Имущество дайханского хозяйства, его хозяйственная деятельность находятся под защитой государства.

2. Не допускается вмешательство государственных органов либо их должностных лиц в деятельность дайханского хозяйства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Ущерб, причинённый дайханскому хозяйству в результате необоснованного вмешательства в его деятельность  государственных органов, их должностных лиц, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Имущество дайханского хозяйства может быть изъято в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Дайханское хозяйство отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Государство не несёт ответственность по обязательствам дайханского хозяйства, а дайханское хозяйство – по обязательствам государства.

6. В случае возникновения особой необходимости в приобретении земельного участка для государственных и общественных нужд дайханскому хозяйству должны обеспечиваться в установленном порядке выделение равноценного земельного участка, а также  возмещение приобретающей стороной упущенной выгоды.

 

Глава IV. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДАЙХАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 16. Трудовые отношения в дайханском хозяйстве

 

1. Дайханским хозяйством для выполнения временных работ могут привлекаться по трудовому договору другие лица.

2. Временным работникам, работающим по трудовому договору, производится оплата труда. Она не зависит от итогов работы дайханского хозяйства, если на то не имеется особое соглашение, но не должна быть ниже уровня минимальной заработной платы, установленной законодательством Туркменистана.

3. Учёт трудовой деятельности членов дайханского хозяйства и временных работников, работающих по трудовому договору, ведётся дайханским хозяйством самостоятельно.

4. Трудовые споры между дайханским хозяйством и временными работниками, заключившими трудовой договор, разрешаются в судебном порядке.

 

Статья 17. Социальная защита в дайханском хозяйстве

 

1. Члены дайханского хозяйства, а также временные работники, работающие по трудовому договору, подлежат социальной защите в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Дайханское хозяйство производит отчисления от своих доходов на государственное пенсионное страхование в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Руководитель дайханского хозяйства несёт ответственность за ущерб, причинённый его членам, временным работникам, работающим по трудовому договору, за увечья или иные повреждения здоровья, связанные с исполнением ими своих трудовых обязанностей, в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Государственная поддержка развития дайханских хозяйств

 

1. Государство оказывает поддержку развитию дайханских хозяйств, в том числе создаёт возможность получения ими долгосрочных льготных кредитов.

2. Дайханскому хозяйству выделяется лимит водопользования под орошаемое земледелие, на другие производственные, бытовые и иные нужды.

 

Статья 19. Налогообложение дайханского хозяйства

 

Налогообложение дайханского хозяйства производится в соответствии с  Налоговым кодексом Туркменистана.

 

Статья 20. Право дайханских хозяйств на объединение

 

Дайханские хозяйства могут на добровольных началах объединяться в общества, союзы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Контроль за деятельностью дайханских хозяйств

 

Государственные органы в пределах своих полномочий контролируют деятельность дайханских хозяйств.

 

Статья 22. Учёт и отчетность в деятельности дайханского  хозяйства

 

Дайханское хозяйство ведёт учёт и отчётность о результатах своей деятельности в установленном порядке. Требовать от дайханского хозяйства отчётность, не установленную законодательством Туркменистана, запрещается.

 

Статья 23. Прекращение деятельности дайханского хозяйства

 

1. Деятельность дайханского хозяйства может быть прекращена в любое время учредителем (учредителями) дайханского хозяйства.

2. Деятельность дайханского хозяйства прекращается в случаях:

1) неиспользования в течение двух лет земельного участка либо использования его не по целевому назначению;

2) неиспользования предоставленного в аренду земельного участка в течение одного года по вине арендатора;

3) нерационального использования земельного участка, приводящего к деградации, засолению и снижению плодородия почв, ухудшению экологической обстановки;

4) нарушения правил содержания скота (птицы) и ветеринарии;

5) банкротства;

6) признания регистрации дайханского хозяйства недействительной в связи с допущенными при регистрации нарушениями законодательства Туркменистана;

7) осуществления деятельности, запрещённой законодательством Туркменистана;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. В случае прекращения деятельности дайханского хозяйства земельные участки, предоставленные в аренду, возвращаются дайханскому объединению и иным сельскохозяйственным предприятиям, а земли, предоставленные в пользование, – в специальный земельный фонд.

4. Деятельность дайханского хозяйства считается прекращённой с момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Если дайханское хозяйство является многопрофильным,  случаи, указанные в пунктах 1 - 4 части второй настоящей статьи, не могут служить основанием для полного прекращения деятельности дайханского хозяйства, в этом случае может быть прекращено только право пользования землёй,  скотом (птицей).

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 28 марта 1994 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1994 г., № 1-2, ст.2);

2) Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 30 марта 2007 года в новой редакции (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1, ст.37).

 

 

    Президент                                                      Гурбангулы

Туркменистана                                             Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

9 ноября 2013 года

№ 445-IV.