Türkmenistanyň Adalat ministriniň güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän käbir buýruklarynyň Sanawy

                                                     Türkmenistanyň Adalat ministriniň

                                                     2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda

                                                     çykaran 6-iş belgili buýrugyna

                                                     goşulýar

 

 

Türkmenistanyň Adalat ministriniň güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän käbir buýruklarynyň

Sanawy

 

Türkmenistanyň Adalat ministriniň şu buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

     

        1.“Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Hünär synagyndan geçirmek boýunça toparynyň işini kämilleşdirmek barada” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 12 ÖB belgili buýrugynyň birinji-bäşinji böleklerini;

2. “Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 12 ÖB belgili buýrugyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 20-nji noýabrynda çykaran 22 ÖB belgili buýrugyny;

         3. “Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 12 ÖB belgili buýrugyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 3-nji dekabrynda çykaran 23 ÖB belgili buýrugyny;

4. “Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 12 ÖB belgili buýrugyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2014-nji ýylyň 23-nji aprelinde çykaran 12 ÖB belgili buýrugynyň birinji bölegini Ygtyýarlylandyrmak we adwokatyň tälim alyjylary hünär synagyndan geçiriş topary hakynda Düzgünnama degişli bölegini;

5. “Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2012-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 12 ÖB belgili buýrugyna üýtgetme girizmek hakynda” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2014-nji ýylyň 8-nji maýynda  çykaran 16 ÖB belgili buýrugynyň birinji bölegini;

6. “Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2014-nji ýylyň 8-nji maýynda çykaran 16 ÖB belgili buýrugyna üýtgetme girizmek hakynda” Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2018-nji ýylyň 20-nji martynda  çykaran 19-iş belgili buýrugyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli.

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda 1191 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan

 

 

 


Nama hakynda

Soňky üýtgetme 2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen
Görnüşi Döwlet belligine alnan buýruklar
Kabul edilen senesi 22.02.2019
Resminamanyň belgisi 6-iş