1. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda
№ 651-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


2. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda
№ 653-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


3. Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda
№ 654-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


4. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 655-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


5. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda
№ 629-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


6. Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda
№ 630-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


7. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda
№ 618-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


8. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
№ 620-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


9. Hukuk namalary hakynda
№ 589-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


10. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 590-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


11. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 591-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


12. Haýyr-sahawat işi hakynda
№ 594-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


13. Ganyň donorlygy hakynda
№ 595-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


14. Muzeýler we muzeý işi hakynda
№ 596-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


15. Pagtaçylyk hakynda
№ 597-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


16. Alyjylar jemgyýetleri hakynda
№ 565-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


17. Administratiw önümçilik hakynda
№ 566-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


18. Hossarlyk we howandarlyk hakynda
№ 567-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


19. Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda
№ 568-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


20. Ekologiýa howpsuzlygy hakynda
№ 569-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


21. Bosgunlar hakynda
№ 570-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


22. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
№ 519-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


23. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
№ 520 -V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


24. Däneçilik hakynda
№ 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


25. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


26. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


27. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


28. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


29. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017