1. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


2. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


3. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


4. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


5. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


6. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


7. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


8. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


9. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


10. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


11. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


12. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


13. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


14. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


15. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


16. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


17. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


18. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


19. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


20. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015