1. Haryt nyşanlary hakynda
№ 141-VI., Kabul edilen senesi: 08.06.2019


2. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
, Kabul edilen senesi: 08.06.2019


3. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


4. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019


5. Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda
№ 99-VI, Kabul edilen senesi: 01.12.2018


6. Ýerleriň meliorasiýasy hakynda
№ 76-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


7. Radioýygylyk spektri hakynda
№ 77-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


8. Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda
№ 78-VI., Kabul edilen senesi: 20.10.2018


9. Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda
№ 28-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


10. Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda
№ 29-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


11. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda
№ 651-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


12. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda
№ 653-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


13. Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda
№ 654-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


14. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 655-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


15. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda
№ 629-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


16. Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda
№ 630-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


17. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda
№ 618-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


18. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
№ 620-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


19. Hukuk namalary hakynda
№ 589-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


20. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 590-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


21. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 591-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


22. Haýyr-sahawat işi hakynda
№ 594-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


23. Ganyň donorlygy hakynda
№ 595-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


24. Muzeýler we muzeý işi hakynda
№ 596-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


25. Pagtaçylyk hakynda
№ 597-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


26. Alyjylar jemgyýetleri hakynda
№ 565-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


27. Administratiw önümçilik hakynda
№ 566-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


28. Hossarlyk we howandarlyk hakynda
№ 567-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


29. Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda
№ 568-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


30. Ekologiýa howpsuzlygy hakynda
№ 569-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


31. Bosgunlar hakynda
№ 570-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


32. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
№ 519-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


33. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
№ 520 -V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


34. Däneçilik hakynda
№ 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


35. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


36. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


37. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


38. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


39. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


40. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


41. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


42. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


43. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


44. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


45. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


46. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


47. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


48. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


49. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


50. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


51. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


52. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


53. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


54. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


55. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


56. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


57. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


58. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


59. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek hakynda
№ 367-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016


60. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


61. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


62. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


63. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


64. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


65. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


66. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


67. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


68. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


69. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


70. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


71. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


72. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


73. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


74. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


75. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


76. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


77. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


78. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


79. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


80. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


81. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


82. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


83. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


84. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


85. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


86. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


87. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


88. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


89. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


90. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


91. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


92. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


93. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


94. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


95. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


96. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


97. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


98. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


99. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


100. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


101. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


102. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


103. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


104. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


105. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


106. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


107. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


108. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


109. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


110. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


111. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


112. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


113. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


114. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


115. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


116. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


117. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


118. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


119. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


120. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


121. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


122. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


123. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


124. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


125.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


126. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


127. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


128. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


129. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


130. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


131. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


132. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


133. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


134. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


135. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


136. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


137. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


138. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


139. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


140. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


141. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


142. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


143. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


144. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


145. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


146. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


147. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


148. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


149. Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda
№ 286-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


150. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


151. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


152. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


153. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


154. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


155. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


156. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


157. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


158. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


159. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


160. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


161. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


162. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


163. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


164. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


165. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


166. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


167. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


168. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


169. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


170. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


171. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


172. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


173. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


174. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


175. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


176. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


177. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


178. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


179. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


180. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


181. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


182. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


183. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


184. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


185. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


186. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


187. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


188. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


189. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


190. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


191. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


192. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


193. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


194. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


195. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


196. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


197. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


198. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


199. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


200. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


201. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


202. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


203. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


204. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


205. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


206.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


207.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


208. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


209. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


210. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


211. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


212. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


213. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


214. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


215.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


216. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


217. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


218. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


219. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


220. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


221. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


222. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


223. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


224. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


225. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda  
№ 573-ХП, Kabul edilen senesi: 27.10.1991