1. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
№ 519-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


2. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
№ 520 -V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


3. Däneçilik hakynda
№ 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


4. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


5. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


6. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


7. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


8. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


9. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


10. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


11. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


12. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


13. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


14. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


15. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


16. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


17. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


18. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


19. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


20. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


21. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


22. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


23. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


24. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


25. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


26. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


27. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


28. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


29. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


30. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


31. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


32. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


33. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


34. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


35. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


36. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


37. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


38. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


39. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


40. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


41. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


42. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


43. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


44. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


45. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


46. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


47. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


48. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


49. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


50. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


51. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


52. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


53. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


54. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


55. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


56. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


57. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


58. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


59. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


60. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


61. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


62. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


63. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


64. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


65. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


66. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


67. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


68. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


69. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


70. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


71. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


72. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


73. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


74. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


75. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


76. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


77. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


78. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


79. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


80. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


81. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


82. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


83. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


84. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


85. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


86. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


87. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


88. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


89. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


90. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


91. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


92. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


93.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


94. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


95. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


96. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


97. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


98. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


99. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


100. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


101. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


102. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


103. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


104. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


105. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


106. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


107. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


108. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


109. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


110. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


111. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


112. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


113. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


114. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


115. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


116. Bosgunlar hakynda  
№ 311-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


117. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


118. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


119. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


120. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


121. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


122. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


123. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


124. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


125. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


126. Ýerli häkimiýetiň wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


127. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


128. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


129. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


130. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


131. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


132. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


133. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


134. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


135. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


136. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


137. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


138. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


139. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


140. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


141. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


142. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


143. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


144. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


145. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


146. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


147. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


148. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


149. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


150. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


151. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


152. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


153. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
№ 67-IV, Kabul edilen senesi: 02.10.2009


154. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


155. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


156. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


157. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


158. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


159. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


160. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


161. Oýlap tapyşlar we senagat nusgalary hakynda  
№ 220-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


162. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


163. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


164. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


165. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


166. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


167. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


168. Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda  
№ 31-Ш, Kabul edilen senesi: 07.12.2005


169. Geňeş hakynda
№ НМ-82, Kabul edilen senesi: 25.10.2005


170. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


171. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


172. Suw hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 244-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


173. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


174.   Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy (gerbi) hakynda  
№ 191-П, Kabul edilen senesi: 15.08.2003


175. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


176. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


177. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


178. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda
№ 57-II , Kabul edilen senesi: 24.01.2001


179. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


180. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


181.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


182.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


183. Radioýygylyk spektri hakynda  
№ 30-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


184. KÄRHANALAR HAKYNDA
№ 28-II , Kabul edilen senesi: 15.06.2000


185. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


186. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


187. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


188. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


189. Döwlet notariaty hakynda  
№ 355-1, Kabul edilen senesi: 30.04.1999


190. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda  
№ 342-1, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


191. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda
№ 342-I, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


192. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


193. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


194. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


195.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


196. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


197. Muzeýler we muzeý işi hakynda    
№ 184-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


198. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


199. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


200. Erkin telekeçiligiň ykdysady zolagy hakynda
№ 893-ХП, Kabul edilen senesi: 08.10.1993


201. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


202. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


203. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


204. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


205. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


206. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


207. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakynda Jarnama
№ 249-ХП, Kabul edilen senesi: 22.08.1990