1. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


2. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


3. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


4. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


5. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


6. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


7. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


8. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


9. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


10. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


11. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


12. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


13. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


14. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


15. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


16. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


17. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


18. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
414-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


19. «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda
415-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


20. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
416-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


21. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
417-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


22. «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
418-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


23. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda
419-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


24. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


25. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


26. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


27. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


28. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


29. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


30. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


31. «Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda
№ 375-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


32. «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 376-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


33. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 377-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


34. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 378-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


35. Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 380-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


36. Döwlet nyşanlary hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 381-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


37. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hem-de olaryň güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 382-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


38. «Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 383-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


39. «Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda»Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 384-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


40. «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda
№ 385-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


41. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 386-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


42. «Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 387-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


43. «Daýhan hojalygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 388-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


44. «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 389-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


45. «Geňeş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 390-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


46. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


47. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


48. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


49. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


50. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


51. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


52. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


53. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 344-V., Kabul edilen senesi: 29.01.2016


54. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


55. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


56. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


57. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


58. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 321-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


59. Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 322-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


60. Türkmenistanyň Howa kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 323-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


61. «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 324-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


62. «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 325-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


63. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 327-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


64. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 328-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


65. «Sertifikatlaşdyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 329-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


66. «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalargirizmek hakynda
№ 330-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


67. «Ösümlikleriň karantini hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 331-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


68. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


69. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


70. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


71. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


72. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


73. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


74. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


75. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


76. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


77. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


78. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


79. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


80. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


81. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


82. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


83. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


84. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


85. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


86. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


87. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


88. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


89. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


90. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


91. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


92. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


93. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


94. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


95. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


96. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


97. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


98. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


99. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


100. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 144-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


101. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 147-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


102. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna goşmaçalary girizmek hakynda
№ 148-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


103. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 149-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


104. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 150-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


105. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 151-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


106. «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 152-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


107. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


108. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


109. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


110. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


111. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


112. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


113. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


114. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


115. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


116. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


117. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


118. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


119. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


120. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


121. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


122. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


123. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


124. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


125. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


126. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


127. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


128. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


129.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


130. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


131. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


132. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


133. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


134. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


135. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


136. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


137. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


138. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


139. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


140. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


141. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


142. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


143. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


144. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


145. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


146. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


147. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


148. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


149. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


150. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


151. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


152. Bosgunlar hakynda  
№ 311-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


153. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


154. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


155. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


156. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


157. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


158. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


159. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


160. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


161. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


162. Ýerli häkimiýetiň wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


163. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


164. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


165. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


166. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


167. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


168. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


169. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


170. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


171. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


172. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


173. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


174. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


175. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


176. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


177. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


178. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


179. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


180. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


181. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


182. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


183. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


184. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


185. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


186. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


187. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


188. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


189. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
№ 67-IV, Kabul edilen senesi: 02.10.2009


190. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


191. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


192. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


193. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


194. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


195. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda  
№ 41-IV, Kabul edilen senesi: 28.05.2009


196.   Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goramak hem wagyz etmek we çaga iýmit önümlerine bildirilýän talaplar hakynda  
№ 30-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


197. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


198. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


199. Oýlap tapyşlar we senagat nusgalary hakynda  
№ 220-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


200. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


201. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


202. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


203. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


204. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


205.   Adam söwdasyna garşy göreş hakynda    
№ 155-Ш, Kabul edilen senesi: 14.12.2007


206. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


207. Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda  
№ 31-Ш, Kabul edilen senesi: 07.12.2005


208. Geňeş hakynda
№ НМ-82, Kabul edilen senesi: 25.10.2005


209. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


210. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


211. Suw hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 244-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


212. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


213. Dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakynda  
№ 199-П, Kabul edilen senesi: 21.10.2003


214.   Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy (gerbi) hakynda  
№ 191-П, Kabul edilen senesi: 15.08.2003


215. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


216. Söwda hakynda  
№ 123-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


217. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


218. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


219. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW ýokuşmasynyň) öňüni almak hakynda    
№ 78-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


220. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda
№ 57-II , Kabul edilen senesi: 24.01.2001


221. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


222. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


223.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


224.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


225. Azyk  howpsuzlygy hakynda  
№ 29-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


226. Radioýygylyk spektri hakynda  
№ 30-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


227. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda  
№ 31-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


228. KÄRHANALAR HAKYNDA
№ 28-II , Kabul edilen senesi: 15.06.2000


229. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


230. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


231. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


232. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


233. Döwlet notariaty hakynda  
№ 355-1, Kabul edilen senesi: 30.04.1999


234. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda  
№ 342-1, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


235. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda
№ 342-I, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


236. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


237. Gozgalýan medeni gymmatlyklary goramak, äkitmek we getirmek hakynda  
№ 313-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


238. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


239. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


240.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


241. Atmosfera howasyny goramak hakynda  
№ 182-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


242. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


243. Muzeýler we muzeý işi hakynda    
№ 184-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


244. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


245. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


246. Söwda - senagat palatasy hakynda  
№ 898 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.10.1993


247. Erkin telekeçiligiň ykdysady zolagy hakynda
№ 893-ХП, Kabul edilen senesi: 08.10.1993


248. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


249. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


250. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


251. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


252. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


253. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


254. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakynda Jarnama
№ 249-ХП, Kabul edilen senesi: 22.08.1990