1. Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň we berilýän daşary ýurt kömeginiň ähli görnüşleriniň durmuşa geçirilişi boýunça barlag işlerini amala aşyrmagyň Tertibi
37-iş, Kabul edilen senesi: 16.09.2019


2. Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama
40-iş, Kabul edilen senesi: 23.08.2019


3. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda
19-iş , Kabul edilen senesi: 12.03.2019


4. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmek boýunça topar hakynda Düzgünnama
4 - iş, Kabul edilen senesi: 22.02.2019


5. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
4 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


6. Edara görnüşli we şahsy taraplara hukuk kömegini bermek işini amala aşyrjak ygtyýarnamanyň dalaşgärleri babatda barlaglary geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


7. Hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


8. Türkmenistanyň Adalat ministriniň güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän käbir buýruklarynyň Sanawy
6-iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019