1. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda
19-iş , Kabul edilen senesi: 12.03.2019


2. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmek boýunça topar hakynda Düzgünnama
4 - iş, Kabul edilen senesi: 22.02.2019


3. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
4 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


4. Edara görnüşli we şahsy taraplara hukuk kömegini bermek işini amala aşyrjak ygtyýarnamanyň dalaşgärleri babatda barlaglary geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


5. Hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


6. Türkmenistanyň Adalat ministriniň güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän käbir buýruklarynyň Sanawy
6-iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


7. Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda
68-iş, Kabul edilen senesi: 26.11.2018


8. Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
1146, Kabul edilen senesi: 25.07.2018


9. Hukuk maglumatlary we neşir edilen gollanmalary bermegiň hem-de olaryň berlendigi üçin tölegleri almagyň Tertibini tassyklamak hakynda
1108, Kabul edilen senesi: 17.11.2017


10. Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama
21-ÖB , Kabul edilen senesi: 23.03.2016


11. Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnama
4 ÖB , Kabul edilen senesi: 06.01.2016