1. Венская Конвенция о праве международных договоров (г. Вена, 23 мая 1969 года)
Türkmenistanyň Mejlisiniň 24.11.1995 ý. № 95-1 birleşmek hakynda karary, , Kabul edilen senesi: 23.05.1969


Nama hakynda maglumat

Soňky üýtgetme 2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen
Namany kabul eden edara
Kabul edilen senesi
Namanyň görnüşi