1. Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň we berilýän daşary ýurt kömeginiň ähli görnüşleriniň durmuşa geçirilişi boýunça barlag işlerini amala aşyrmagyň Tertibi
37-iş, Kabul edilen senesi: 16.09.2019


2. Haryt nyşanlary hakynda
№ 141-VI., Kabul edilen senesi: 08.06.2019


3. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
, Kabul edilen senesi: 08.06.2019


4. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


5. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019


6. Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda
№ 99-VI, Kabul edilen senesi: 01.12.2018


7. Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda
68-iş, Kabul edilen senesi: 26.11.2018


8. Ýerleriň meliorasiýasy hakynda
№ 76-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


9. Radioýygylyk spektri hakynda
№ 77-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


10. Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda
№ 78-VI., Kabul edilen senesi: 20.10.2018


11. Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
1146, Kabul edilen senesi: 25.07.2018


12. Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda
№ 28-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


13. Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda
№ 29-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


14. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda
№ 651-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


15. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda
№ 653-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


16. Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda
№ 654-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


17. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 655-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


18. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda
№ 629-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


19. Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda
№ 630-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


20. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda
№ 618-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


21. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
№ 620-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


22. Hukuk namalary hakynda
№ 589-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


23. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 590-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


24. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 591-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


25. Haýyr-sahawat işi hakynda
№ 594-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


26. Ganyň donorlygy hakynda
№ 595-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


27. Muzeýler we muzeý işi hakynda
№ 596-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


28. Pagtaçylyk hakynda
№ 597-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


29. Alyjylar jemgyýetleri hakynda
№ 565-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


30. Administratiw önümçilik hakynda
№ 566-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


31. Hossarlyk we howandarlyk hakynda
№ 567-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


32. Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda
№ 568-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


33. Ekologiýa howpsuzlygy hakynda
№ 569-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


34. Bosgunlar hakynda
№ 570-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


35. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
№ 519-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


36. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
№ 520 -V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


37. Däneçilik hakynda
№ 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


38. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


39. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


40. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


41. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


42. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


43. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


44. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


45. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


46. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


47. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


48. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


49. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


50. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


51. Türkmenistanyň Suw Kodeksi
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


52. Türkmenistanyň Konstitusiýasy
448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016


53. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


54. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


55. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


56. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


57. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


58. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


59. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


60. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


61. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


62. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


63. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


64. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek hakynda
№ 367-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016


65. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


66. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


67. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


68. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


69. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


70. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


71. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


72. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


73. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


74. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


75. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


76. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


77. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


78. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


79. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


80. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


81. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


82. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


83. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


84. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


85. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


86. Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi
№ 260-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


87. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


88. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


89. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


90. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


91. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


92. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


93. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


94. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


95. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


96. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


97. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


98. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


99. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


100. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


101. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


102. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


103. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


104. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


105. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


106. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


107. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


108. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


109. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


110. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


111. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


112. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


113. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


114. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


115. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


116. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


117. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


118. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


119. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


120. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


121. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


122. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


123. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


124. Türkmenistanyň Býujet Kodeksi
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


125. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


126. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


127. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


128. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


129. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


130. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


131. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


132.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


133. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


134. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


135. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


136. Türkmenistanyň Administratiw Hukuk Bozulmalary Hakynda Kodeksi
№ 422-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


137. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


138. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


139. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


140. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


141. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


142. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


143. Türkmenistanyň Saýlaw Kodeksi
№ 395-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


144. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


145. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


146. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


147. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


148. Türkmenistanyň Ýaşaýyş Jaý Kodeksi
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


149. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


150. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


151. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


152. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


153. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


154. Türkmenistanyň Ilaty Durmuş Taýdan Goramak Hakynda Kodeksi
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


155. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


156. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


157. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


158. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


159. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


160. Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda
№ 286-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


161. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


162. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


163. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


164. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


165. Türkmenistanyň Howa Kodeksi
№ 255-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


166. Türkmenistanyň Maşgala Kodeksi
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


167. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


168. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


169. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


170. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


171. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


172. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


173. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


174. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


175. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


176. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


177. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


178. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


179. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


180. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


181. Türkmenistanyň Jenaýat-Ýerine Ýetiriş Kodeksi
№ 164-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


182. Türkmenistanyň Tokaý Kodeksi
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


183. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


184. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


185. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


186. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


187. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


188. Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


189. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


190. Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksi
№ 104-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


191. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


192. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


193. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


194. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


195. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


196. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


197. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


198. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


199. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


200. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


201. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


202. Türkmenistanyň Sanitariýa Kodeksi
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


203. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


204. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


205. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


206. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


207. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


208. Türkmenistanyň Jenaýat Iş Ýörediş Kodeksi
№ 28-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


209. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi
№ 29-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


210. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


211. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


212. Türkmenistanyň Söwda Deňiz Gatnawynyň Kodeksi
№ 222-III, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


213. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


214. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


215. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-13, Kabul edilen senesi: 26.09.2008


216. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


217. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


218. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


219. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


220. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-11, Kabul edilen senesi: 26.12.2006


221. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


222. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


223. Türkmenistanyň Ýer Hakyndaky Bitewi Kanuny
№ 243-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


224. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


225. Türkmenistanyň Salgytlar Hakynda Bitewi Kanuny
№ 245-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


226. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


227. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


228. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


229. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


230. Türkmenistanyň Arbitraž Iş Ýörediş Kodeksi
№ 52-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


231. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


232.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


233.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


234. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


235. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-1, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


236. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň asly  ýazgysyna düzedişler girizmek hakynda  
№ ТКК-3, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


237. Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň aýratyn ygtyýarlyklary hakynda  
№ ТКК-2, Kabul edilen senesi: 28.12.1999


238. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


239. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


240. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


241. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


242. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi
№ 294-1, Kabul edilen senesi: 17.07.1998


243. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


244. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


245.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


246. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


247. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


248. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakynda  
№ 99-I, Kabul edilen senesi: 27.12.1995


249. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


250. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


251. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


252. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


253. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


254. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


255. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


256. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda  
№ 573-ХП, Kabul edilen senesi: 27.10.1991


Nama hakynda maglumat

Soňky üýtgetme 2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen
Namany kabul eden edara
Kabul edilen senesi