1. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


2. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019


3. Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda
№ 99-VI, Kabul edilen senesi: 01.12.2018


4. Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda
68-iş, Kabul edilen senesi: 26.11.2018


5. Ýerleriň meliorasiýasy hakynda
№ 76-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


6. Radioýygylyk spektri hakynda
№ 77-VI, Kabul edilen senesi: 20.10.2018


7. Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda
№ 78-VI., Kabul edilen senesi: 20.10.2018


8. Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
1146, Kabul edilen senesi: 25.07.2018


9. Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda
№ 28-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


10. Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda
№ 29-VI., Kabul edilen senesi: 09.06.2018


11. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda
№ 651-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


12. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda
№ 653-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


13. Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda
№ 654-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


14. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 655-V, Kabul edilen senesi: 25.11.2017


15. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda
№ 629-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


16. Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda
№ 630-V, Kabul edilen senesi: 04.11.2017


17. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda
№ 618-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


18. Erkin ykdysady zolaklar hakynda
№ 620-V, Kabul edilen senesi: 09.10.2017


19. Hukuk namalary hakynda
№ 589-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


20. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 590-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


21. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly adyny döretmek hakynda
№ 591-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


22. Haýyr-sahawat işi hakynda
№ 594-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


23. Ganyň donorlygy hakynda
№ 595-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


24. Muzeýler we muzeý işi hakynda
№ 596-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


25. Pagtaçylyk hakynda
№ 597-V, Kabul edilen senesi: 26.08.2017


26. Alyjylar jemgyýetleri hakynda
№ 565-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


27. Administratiw önümçilik hakynda
№ 566-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


28. Hossarlyk we howandarlyk hakynda
№ 567-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


29. Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda
№ 568-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


30. Ekologiýa howpsuzlygy hakynda
№ 569-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


31. Bosgunlar hakynda
№ 570-V, Kabul edilen senesi: 03.06.2017


32. Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda
№ 519-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


33. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda
№ 520 -V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


34. Däneçilik hakynda
№ 521-V, Kabul edilen senesi: 20.03.2017


35. Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda
№ 495-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


36. Binagärlik işi hakynda
№ 496-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


37. Kärende hakynda
№ 497-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


38. Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda
№ 498-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


39. Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 499-V, Kabul edilen senesi: 04.02.2017


40. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


41. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


42. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


43. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


44. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


45. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


46. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


47. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


48. Türkmenistanyň Suw Kodeksi
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


49. Türkmenistanyň Konstitusiýasy
448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016


50. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


51. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


52. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


53. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


54. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


55. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


56. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


57. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


58. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


59. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


60. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


61. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek hakynda
№ 367-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016


62. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


63. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


64. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


65. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


66. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


67. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


68. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


69. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


70. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


71. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


72. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


73. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


74. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


75. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


76. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


77. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


78. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


79. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


80. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


81. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


82. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


83. Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi
№ 260-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


84. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


85. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


86. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


87. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


88. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


89. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


90. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hakynda
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


91. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


92. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


93. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


94. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


95. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


96. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


97. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


98. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


99. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


100. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


101. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


102. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


103. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


104. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


105. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


106. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


107. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


108. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


109. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


110. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


111. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


112. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


113. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


114. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


115. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


116. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


117. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


118. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


119. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


120. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


121. Türkmenistanyň Býujet Kodeksi
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


122. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


123. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


124. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


125. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


126. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


127. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


128. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


129.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


130. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


131. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


132. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


133. Türkmenistanyň Administratiw Hukuk Bozulmalary Hakynda Kodeksi
№ 422-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


134. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


135. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


136. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


137. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


138. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


139. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


140. Türkmenistanyň Saýlaw Kodeksi
№ 395-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


141. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


142. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


143. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


144. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


145. Türkmenistanyň Ýaşaýyş Jaý Kodeksi
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


146. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


147. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


148. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


149. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


150. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


151. Türkmenistanyň Ilaty Durmuş Taýdan Goramak Hakynda Kodeksi
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


152. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


153. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


154. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


155. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


156. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


157. Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda
№ 286-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


158. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


159. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


160. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


161. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


162. Türkmenistanyň Howa Kodeksi
№ 255-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


163. Türkmenistanyň Maşgala Kodeksi
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


164. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


165. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


166. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


167. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


168. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


169. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


170. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


171. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


172. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


173. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


174. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


175. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


176. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


177. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


178. Türkmenistanyň Jenaýat-Ýerine Ýetiriş Kodeksi
№ 164-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


179. Türkmenistanyň Tokaý Kodeksi
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


180. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


181. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


182. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


183. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


184. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


185. Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


186. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


187. Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksi
№ 104-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


188. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


189. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


190. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


191. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


192. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


193. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


194. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


195. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


196. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


197. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


198. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


199. Türkmenistanyň Sanitariýa Kodeksi
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


200. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


201. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


202. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


203. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


204. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


205. Türkmenistanyň Jenaýat Iş Ýörediş Kodeksi
№ 28-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


206. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi
№ 29-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


207. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


208. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


209. Türkmenistanyň Söwda Deňiz Gatnawynyň Kodeksi
№ 222-III, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


210. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


211. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


212. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-13, Kabul edilen senesi: 26.09.2008


213. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


214. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


215. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


216. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


217. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-11, Kabul edilen senesi: 26.12.2006


218. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


219. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


220. Türkmenistanyň Ýer Hakyndaky Bitewi Kanuny
№ 243-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


221. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


222. Türkmenistanyň Salgytlar Hakynda Bitewi Kanuny
№ 245-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


223. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


224. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


225. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


226. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


227. Türkmenistanyň Arbitraž Iş Ýörediş Kodeksi
№ 52-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


228. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


229.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


230.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


231. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


232. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-1, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


233. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň asly  ýazgysyna düzedişler girizmek hakynda  
№ ТКК-3, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


234. Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň aýratyn ygtyýarlyklary hakynda  
№ ТКК-2, Kabul edilen senesi: 28.12.1999


235. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


236. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


237. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


238. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


239. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi
№ 294-1, Kabul edilen senesi: 17.07.1998


240. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


241. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


242.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


243. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


244. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


245. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakynda  
№ 99-I, Kabul edilen senesi: 27.12.1995


246. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


247. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


248. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


249. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


250. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


251. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


252. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


253. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda  
№ 573-ХП, Kabul edilen senesi: 27.10.1991


Nama hakynda maglumat

Soňky üýtgetme 2019-njy ýylyň 1-nji iýunyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen
Namany kabul eden edara
Kabul edilen senesi