1. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


2. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


3. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


4. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


5. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


6. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


7. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


8. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


9. Türkmenistanyň Konstitusiýasy
448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016


10. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


11. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


12. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


13. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


14. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
414-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


15. «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda
415-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


16. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
416-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


17. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
417-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


18. «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
418-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


19. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda
419-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


20. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


21. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


22. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


23. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


24. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


25. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


26. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


27. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


28. «Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda
№ 375-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


29. «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 376-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


30. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 377-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


31. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 378-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


32. «Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 379-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


33. Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 380-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


34. Döwlet nyşanlary hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 381-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


35. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hem-de olaryň güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 382-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


36. «Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 383-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


37. «Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda»Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 384-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


38. «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda
№ 385-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


39. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 386-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


40. «Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 387-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


41. «Daýhan hojalygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 388-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


42. «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 389-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


43. «Geňeş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 390-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


44. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


45. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


46. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


47. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


48. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


49. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


50. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


51. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 344-V., Kabul edilen senesi: 29.01.2016


52. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


53. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


54. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


55. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


56. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 321-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


57. Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 322-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


58. Türkmenistanyň Howa kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda
№ 323-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


59. «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 324-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


60. «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 325-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


61. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 327-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


62. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 328-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


63. «Sertifikatlaşdyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 329-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


64. «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalargirizmek hakynda
№ 330-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


65. «Ösümlikleriň karantini hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 331-V., Kabul edilen senesi: 12.01.2016


66. Eýeçilik hakynda
№ 306-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


67. Atçylyk we atly sport hakynda
№ 308-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


68. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda
№ 305-V, Kabul edilen senesi: 21.11.2015


69. Notariat we notarial işi hakynda
№ 262-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


70. Şähergurluşyk işi hakynda
№ 263-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


71. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda
№ 264-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


72. Professional sport hakynda
№ 265-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


73. Balaryçylyk hakynda
№ 266-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


74. Öri meýdanlary hakynda
№ 267-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


75. Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlary peýdalanmak we goramak hakynda
№ 268-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


76. Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi
№ 260-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


77. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
№ 261-V, Kabul edilen senesi: 18.08.2015


78. Rieltorçylyk işi hakynda
№ 222-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


79. Galyndylar hakynda
№ 225-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


80. Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda
№ 226-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


81. Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda
№ 223-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


82. Bedenterbiýe we sport hakynda
№ 224-V, Kabul edilen senesi: 23.05.2015


83. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
№ 183-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


84. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda
№ 185-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


85. Demir ýol ulagy hakynda
№ 186-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


86. Milli maddy däl medeni mirasy gorap saklamak hakynda
№ 187-V, Kabul edilen senesi: 28.02.2015


87. Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda
№ 158 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


88. Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda
№ 159 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


89. Ýerasty baýlyklar hakynda
№ 160 - V, Kabul edilen senesi: 20.12.2014


90. Kazyýet hakynda
№ 134-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


91. Ýerine ýetiriş önümçiligi we kazyýet ýerine ýetirijileriniň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 135-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


92. Kazyýet-bilermenlik işi hakynda
№ 137-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


93. Auditorçylyk işi hakynda
№ 138-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


94. Gymmatly kagyzlar bazary hakynda
№ 139-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


95. Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda
№ 140-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


96. Neşirýat işi hakynda
№ 141-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


97. Teatr we teatr işi hakynda
№ 142-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


98. Weterinariýa işi hakynda
№ 143-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


99. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 144-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


100. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 147-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


101. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna goşmaçalary girizmek hakynda
№ 148-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


102. Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda
№ 149-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


103. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
№ 150-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


104. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda
№ 151-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


105. «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda
№ 152-V., Kabul edilen senesi: 08.11.2014


106. Daşary ykdysady iş hakynda
№ 103-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


107. Ekologiýa seljermesi hakynda
№ 108-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


108. Elektrik energetikasy hakynda
№ 104-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


109. Halkara täjirçilik arbitražy hakynda
№ 101-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


110. Innowasiýa işi hakynda
№ 106-V, Kabul edilen senesi: 16.08.2014


111. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda
№ 105-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


112. Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda
№ 107-V., Kabul edilen senesi: 16.08.2014


113. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda
№ 70-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


114. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda
№ 73-V., Kabul edilen senesi: 03.05.2014


115. Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda
№ 74-V, Kabul edilen senesi: 03.05.2014


116. Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda
№ 35-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


117. Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


118. Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
№ 38-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


119. Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda
№ 39-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


120. Tebigaty goramak hakynda
№ 40-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


121. Türkmenistanyň Býujet Kodeksi
№ 37-V, Kabul edilen senesi: 01.03.2014


122. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 457-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


123. Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 458-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


124. Sertifikatlaşdyrmak hakynda
№ 459-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


125. Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda  
№ 460-IV, Kabul edilen senesi: 18.12.2013


126. Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda  
№ 443-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


127. Ylmy edaralar hakynda
№ 444-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


128. Daýhan hojalygy hakynda  
№ 445-IV, Kabul edilen senesi: 09.11.2013


129.   Diplomatik gulluk hakynda  
№ 426-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


130. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda  
№ 423-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


131. Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda  
№ 424-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


132. Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda
№ 425-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


133. Türkmenistanyň Administratiw Hukuk Bozulmalary Hakynda Kodeksi
№ 422-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


134. Diplomatik derejeler hakynda  
№ 427-IV, Kabul edilen senesi: 29.08.2013


135. Türkmenistanyň raýatlygy hakynda  
№ 411-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


136. Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda
№ 413-IV, Kabul edilen senesi: 22.06.2013


137. Bilim hakynda
№ 391-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


138. Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda
№ 392-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


139. Magistral turba-geçiriji ulag hakynda  
№ 394-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


140. Türkmenistanyň Saýlaw Kodeksi
№ 395-IV, Kabul edilen senesi: 04.05.2013


141. Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


142. Haýwanat dünýäsi hakynda
№ 375-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


143. Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda
№ 376-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


144. Awtomobil ulagy hakynda
№ 377-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


145. Türkmenistanyň Ýaşaýyş Jaý Kodeksi
№ 374-IV, Kabul edilen senesi: 02.03.2013


146. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda
№ 355-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


147. Ätiýaçlandyryş hakynda
№ 356-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


148. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda    
№ 357-IV, Kabul edilen senesi: 22.12.2012


149. Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda
№ 342-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


150. Standartlaşdyrmak hakynda
№ 343-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


151. Türkmenistanyň Ilaty Durmuş Taýdan Goramak Hakynda Kodeksi
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


152. Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 340-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


153. Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda  
№ 341-IV, Kabul edilen senesi: 19.10.2012


154. Ösümlik dünýäsi hakynda
№ 309-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


155. Şypahana işi hakynda
№ 310-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


156. Bosgunlar hakynda  
№ 311-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2012


157. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda  
№ 284-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


158. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda
№ 287-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


159. Statistika hakynda  
№ 288-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


160. Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda
№ 289-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


161. Migrasiýa hakynda  
№ 290-IV, Kabul edilen senesi: 31.03.2012


162. Türkmenistanyň Howa Kodeksi
№ 255-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


163. Türkmenistanyň Maşgala Kodeksi
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


164. Syýasy partiýalar hakynda  
№ 254-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


165. Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda
№ 257-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


166. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 258-IV, Kabul edilen senesi: 10.01.2012


167. Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  
№ 230-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


168. Ýerli häkimiýetiň wekilçilikli edaralary hakynda
№ 231-IV, Kabul edilen senesi: 01.10.2011


169. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  
№ 207-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


170. Karz birleşmeleri hakynda  
№ 208-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


171. Baha kesmek işi hakynda
№ 209-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


172. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda
№ 210-IV, Kabul edilen senesi: 04.08.2011


173. Balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda
№ 197-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


174. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  
№ 198-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


175. Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  
№ 199-IV, Kabul edilen senesi: 21.05.2011


176. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 169-IV, Kabul edilen senesi: 26.03.2011


177. Karz edaralary we bank işi hakynda
№ 168-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


178. Türkmenistanyň Jenaýat-Ýerine Ýetiriş Kodeksi
№ 164-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


179. Türkmenistanyň Tokaý Kodeksi
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


180. Himiýa howpsuzlygy hakynda
№ 165-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


181. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 166-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


182. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  
№ 167-IV, Kabul edilen senesi: 25.03.2011


183. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda
№ 155-IV, Kabul edilen senesi: 27.11.2010


184. Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


185. Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi
№ 137-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


186. Agyz suwy hakynda  
№ 136-IV, Kabul edilen senesi: 25.09.2010


187. Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksi
№ 104-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


188. Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda  
№ 105-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


189. Tohumçylyk hakynda
№ 106-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


190. Syýahatçylyk hakynda
№ 107-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


191. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda
№ 108-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


192. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  
№ 109-IV, Kabul edilen senesi: 10.05.2010


193. Gümrük gullugy hakynda  
№ 91-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


194. Medeniýet hakynda
№ 92-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


195. Aragatnaşyk hakynda
№ 93-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


196. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi hakynda
№ 94-IV, Kabul edilen senesi: 12.03.2010


197. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


198. Migrasiýa gullugy hakynda
№ 76-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


199. Türkmenistanyň Sanitariýa Kodeksi
№ 74-IV, Kabul edilen senesi: 21.11.2009


200. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
№ 67-IV, Kabul edilen senesi: 02.10.2009


201. Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda  
№ 52-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


202. Ozon gatlagyny goramak hakynda  
№ 53-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


203. Ösümlikleriň karantini hakynda  
№ 54-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


204. Radiasiýa howpsuzlygy hakynda
№ 56-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


205. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda  
№ 57-IV, Kabul edilen senesi: 15.08.2009


206. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda  
№ 41-IV, Kabul edilen senesi: 28.05.2009


207.   Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goramak hem wagyz etmek we çaga iýmit önümlerine bildirilýän talaplar hakynda  
№ 30-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


208. Türkmenistanyň Jenaýat Iş Ýörediş Kodeksi
№ 28-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


209. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi
№ 29-IV, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


210. Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda
№ 227-V, Kabul edilen senesi: 18.04.2009


211. Türkmenistanyň Mejlisi hakynda  
№15-IV, Kabul edilen senesi: 09.01.2009


212. Oýlap tapyşlar we senagat nusgalary hakynda  
№ 220-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


213. Türkmenistanyň Söwda Deňiz Gatnawynyň Kodeksi
№ 222-III, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


214. Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda  
№ 221-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


215. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-Ш, Kabul edilen senesi: 23.10.2008


216. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-13, Kabul edilen senesi: 26.09.2008


217. Uglewodorod serişdeleri hakynda  
№ 208-Ш, Kabul edilen senesi: 20.08.2008


218. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda    
№ 202-Ш, Kabul edilen senesi: 25.06.2008


219. Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda  
№ 184-Ш, Kabul edilen senesi: 03.03.2008


220.   Adam söwdasyna garşy göreş hakynda    
№ 155-Ш, Kabul edilen senesi: 14.12.2007


221. Arçynlar hakynda  
№ 111-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


222. Daýhan birleşikleri hakynda
№ 113-Ш, Kabul edilen senesi: 30.03.2007


223. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-11, Kabul edilen senesi: 26.12.2006


224. Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda  
№ 31-Ш, Kabul edilen senesi: 07.12.2005


225. Geňeş hakynda
№ НМ-82, Kabul edilen senesi: 25.10.2005


226. Ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi hakynda  
№ 5-Ш, Kabul edilen senesi: 01.02.2005


227. Suw Hakynda Türkmenistanyň Bitewi Kanuny
№ 244-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


228. Ýer  hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 243-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


229. Türkmenistanyň Ýer Hakyndaky Bitewi Kanuny
№ 243-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


230. Suw hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 244-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


231. Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 245-П, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


232. Türkmenistanyň Salgytlar Hakynda Bitewi Kanuny
№ 245-II, Kabul edilen senesi: 25.10.2004


233. Dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakynda  
№ 199-П, Kabul edilen senesi: 21.10.2003


234.   Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy (gerbi) hakynda  
№ 191-П, Kabul edilen senesi: 15.08.2003


235. Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda
№ 191 –II , Kabul edilen senesi: 15.08.2003


236. Söwda hakynda  
№ 123-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


237. Döwlet seýsmologik seljermesi hakynda  
№ 124-П, Kabul edilen senesi: 05.07.2002


238. Geodeziýa we kartografiýa işi hakynda  
№ 75-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


239. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW ýokuşmasynyň) öňüni almak hakynda    
№ 78-II, Kabul edilen senesi: 07.07.2001


240. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda
№ 57-II , Kabul edilen senesi: 24.01.2001


241. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 57-II, Kabul edilen senesi: 24.01.2001


242. Türkmenistanyň Arbitraž Iş Ýörediş Kodeksi
№ 52-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


243. Täjirçilik syry hakynda  
№ 53-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


244.   Elektron resminama hakynda  
№ 54-II, Kabul edilen senesi: 19.12.2000


245.  Kärhanalar hakynda
№ 28-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


246. Azyk  howpsuzlygy hakynda  
№ 29-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


247. Radioýygylyk spektri hakynda  
№ 30-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


248. Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda  
№ 31-II, Kabul edilen senesi: 15.06.2000


249. KÄRHANALAR HAKYNDA
№ 28-II , Kabul edilen senesi: 15.06.2000


250. Türkmenistanyň Araçy suduny döretmek hakynda    
№ 16-II, Kabul edilen senesi: 14.02.2000


251. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda  
№ ТКК-1, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


252. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň asly  ýazgysyna düzedişler girizmek hakynda  
№ ТКК-3, Kabul edilen senesi: 29.12.1999


253. Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň aýratyn ygtyýarlyklary hakynda  
№ ТКК-2, Kabul edilen senesi: 28.12.1999


254. Paýdarlar jemgyýetleri hakynda  
№ 400-1, Kabul edilen senesi: 23.12.1999


255. Lizing hakynda  
№ 391-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


256. Gidrometeorologiýa işi hakynda  
№ 392-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1999


257. Döwlet notariaty hakynda  
№ 355-1, Kabul edilen senesi: 30.04.1999


258. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda  
№ 342-1, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


259. Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda
№ 342-I, Kabul edilen senesi: 14.01.1999


260. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  
№ 312-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


261. Gozgalýan medeni gymmatlyklary goramak, äkitmek we getirmek hakynda  
№ 313-1, Kabul edilen senesi: 15.09.1998


262. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi
№ 294-1, Kabul edilen senesi: 17.07.1998


263. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini ulanmagyň tertibi hakynda  
№ 270-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


264. Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    
№ 270а-I, Kabul edilen senesi: 06.02.1998


265.   Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda  
№ 222-I, Kabul edilen senesi: 12.06.1997


266. Atmosfera howasyny goramak hakynda  
№ 182-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


267. Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda
№ 183-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


268. Muzeýler we muzeý işi hakynda    
№ 184-I, Kabul edilen senesi: 20.12.1996


269. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda  
№ 125-I, Kabul edilen senesi: 18.06.1996


270. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakynda  
№ 99-I, Kabul edilen senesi: 27.12.1995


271. Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk taýdan goralyşy hakynda
№ 964-XII , Kabul edilen senesi: 23.09.1994


272. Söwda - senagat palatasy hakynda  
№ 898 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.10.1993


273. Erkin telekeçiligiň ykdysady zolagy hakynda
№ 893-ХП, Kabul edilen senesi: 08.10.1993


274. Girew hakynda
№ 862-ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


275. Telekeçilik işi hakynda
№ 863 – ХП, Kabul edilen senesi: 01.10.1993


276. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  
№ 893 - ХП, Kabul edilen senesi: 08.07.1993


277. Ylmy intellektual eýeçilik hakynda  
№ 755-ХП, Kabul edilen senesi: 30.09.1992


278. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
№ 698-ХП, Kabul edilen senesi: 19.05.1992


279. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda  
№ 653-ХП, Kabul edilen senesi: 19.02.1992


280. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda  
№ 573-ХП, Kabul edilen senesi: 27.10.1991


281. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakynda Jarnama
№ 249-ХП, Kabul edilen senesi: 22.08.1990


Nama hakynda maglumat

Soňky üýtgetme 2016-njy ýylyň 1-nji fewralyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen
Namany kabul eden edara
Kabul edilen senesi