1. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 177-VI., Kabul edilen senesi: 05.10.2019


2. Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi
№ 260-V, Kabul edilen senesi: 05.10.2019


3. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksatlary bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň görnüşleri boýunça içerki gözegçilik kadalaryna bildirilýän talaplaryny tassyklamak barada
42-iş , Kabul edilen senesi: 05.09.2019


4. Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama
40-iş, Kabul edilen senesi: 23.08.2019


5. Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň we berilýän daşary ýurt kömeginiň ähli görnüşleriniň durmuşa geçirilişi boýunça barlag işlerini amala aşyrmagyň Tertibi
37-iş, Kabul edilen senesi: 16.08.2019


6. Haryt nyşanlary hakynda
№ 141-VI., Kabul edilen senesi: 08.06.2019


7. Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda
, Kabul edilen senesi: 08.06.2019


8. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda
19-iş , Kabul edilen senesi: 12.03.2019


9. Ekologiýa auditi hakynda
№ 122-VI, Kabul edilen senesi: 02.03.2019


10. Rasionalizatorçylyk işi hakynda
№ 123-VI., Kabul edilen senesi: 02.03.2019


11. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmek boýunça topar hakynda Düzgünnama
4 - iş, Kabul edilen senesi: 22.02.2019


12. Adwokatyň hünär tälim alyjylarynyň hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
4 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


13. Edara görnüşli we şahsy taraplara hukuk kömegini bermek işini amala aşyrjak ygtyýarnamanyň dalaşgärleri babatda barlaglary geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


14. Hünär synagyny geçirmegiň Tertibi
5 - iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019


15. Türkmenistanyň Adalat ministriniň güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän käbir buýruklarynyň Sanawy
6-iş , Kabul edilen senesi: 22.02.2019