1. Adalatçy hakynda
№ 476-V, Kabul edilen senesi: 23.11.2016


2. Psihiatrik kömek bermek hakynda
№ 477-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


3. Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda
№ 478-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


4. Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 479-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


5. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi)
№ 480-V., Kabul edilen senesi: 23.11.2016


6. Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda
№ 454-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


7. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda
№ 455-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


8. Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


9. Türkmenistanyň Suw Kodeksi
№ 456-V, Kabul edilen senesi: 15.10.2016


10. Türkmenistanyň Konstitusiýasy
448-V, Kabul edilen senesi: 14.09.2016


11. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda
409-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


12. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda
411-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


13. Kinematografiýa hakynda
412-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


14. Ösümlikleri goramak hakynda
413-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


15. Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda
№ 407-V, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


16. Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda (rejelenen görnüşi)
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


17. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


18. Kinematografiýa hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


19. Ösümlikleri goramak hakynda
, Kabul edilen senesi: 18.06.2016


20. Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda
№ 373-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


21. Mahabat hakynda
№ 374-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


22. Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek hakynda
№ 367-V, Kabul edilen senesi: 26.03.2016


23. Döwlet gullugy hakynda
№ 363-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


24. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gulluk özüni alyp barşy hakynda
№ 364-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


25. Atmosfera howasyny goramak hakynda
№ 366-V. , Kabul edilen senesi: 26.03.2016


26. Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda
№ 368-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


27. Söwda işi hakynda
№ 370-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


28. Ene süýdi bilen iýmitlendirmegi wagyz etmek we goldamak hakynda
№ 371-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


29. Adamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýokanjynyň) ýaýramagyna garşy göreşmek hakynda
№ 372-V., Kabul edilen senesi: 26.03.2016


30. Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama
21-ÖB , Kabul edilen senesi: 23.03.2016


31. Derman üpjünçiligi hakynda
№ 319-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


32. Jebir çekenleriň, şaýatlaryň we jenaýat kazyýet önümçiligine gaýry gatnaşyjylaryň döwlet goragy hakynda
№ 317-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


33. Meýletinçilik hakynda
№ 320-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


34. Ýangyn howpsuzlygy hakynda
№ 318-V, Kabul edilen senesi: 12.01.2016


35. Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnama
4 ÖB , Kabul edilen senesi: 06.01.2016