Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ JENAÝAT KODEKSI Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2014

Mazmuny 1 bap. Jenaýat kanunçylygynyň wezipeleri we ýörelgeleri
2 bap. Jenaýat kanunynyň hereket edýän wagty we giňişligi
3 bap. Jenaýat diýen düşünje, jenaýatlaryň derejeleri we görnüşleri
4 bap. Jenaýat jogapkärçiligine degişli adamlar
5 bap. Günä
6 bap. Jenaýata bile gatnaşma
7 bap. Etmişiň jenaýatçylyklydygyny aradan aýyrýan ýagdaýlar
8 bap. Jeza diýen düşünje, onuň maksatlary we görnüşleri
9 bap. Jezanyň görnüşiniň we möçberiniň bellenilmegi
10 bap. Jenaýat jogapkärçiliginden boşadylmagy
11 bap. Jezadan boşadylmagy
12 bap. Günä geçme, rehim etme, iş kesilenlik aýby
13 bap. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat jogapkärçiliginiň we jezasynyň aýratynlyklary
14 bap. Lukmançylyk häsiýetli mejbury çäreler
15 bap. Lukmançylyk häsiýetli mejbury çäreleriň bellenilmegi we bes edilmegi
16 bap. Jana we saglyga garşy jenaýatlar
17 bap. Şahsyýetiň azatlygyna, namysyna we mertebesine garşy jenaýatlar
18 bap. Jyns gatnaşyklary çygryndaky jenaýatlar
19 bap. Adamyň we raýatyň konstitusion hukuklaryna hem-de azatlyklaryna garşy jenaýatlar
20 bap. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň, maşgalanyň we ahlaklylygyň garşysyna jenaýatlar
21 bap. Parahatçylyga we adamzadyň howpsuzlygyna garşy jenaýatlar
22 bap. Döwlete garşy jenaýatlar
23 bap. Döwlet gullugynyň bähbitlerine garşy jenaýatlar
24 bap. Adyl kazyýetlige garşy jenaýatlar
25 bap. Dolandyryş tertibine garşy jenaýatlar
26 bap. Eýeçilige garşy jenaýatlar
27 bap. Ykdysady işi amala aşyrmagyň tertibine garşy jenaýatlar
28 bap. Täjirçilik we beýleki guramalarda gulluk bähbitlerine garşy jenaýatlar
29 bap. Jemgyýetçilik howpsuzlygyna we jemgyýetçilik tertibine garşy jenaýatlar
30 bap. Ilatyň saglygynyň garşysyna edilen jenaýatlar
31 bap. Ekologik jenaýatlar
32 bap. Ulag hereketiniň we ony ulanmagyň howpsuzlygynyň garşysyna edilen jenaýatlar
33 bap. Kompýuter maglumaty çygryndaky jenaýatlar
34 bap. Harby jenaýatlar