Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ JENAÝAT-ÝERINE ÝETIRIŞ KODEKSI Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2014

Mazmuny 1-nji bap. Umumy düzgünler
2-nji bap. Iş kesilenleriň hukuk ýagdaýy
3-nji bap. Jezalary ýerine ýetirýän edaralar we olaryň işine gözegçilik
4-nji bap. Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny ýüklemek görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
5-nji bap. Jerime görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
6-njy bap. Belli bir wezipede işlemek ýada belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
7-nji bap. Düzediş işleri görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
8-nji bap. Belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
9-njy bap. Azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
10-njy bap. Düzediş edaralaryndaky düzgün we ony üpjün etmegiň serişdeleri
11-nji bap. Düzediş edaralarynda jezany çekmegiň şertleri
12-nji bap. Azatlykdan mahrum etmäge iş kesilenleriň zähmeti, hünär bilimi we hünär taýýarlygy
13-nji bap. Azatlykdan mahrum etmäge iş kesilenlere terbiýeçilik taýdan täsir etmek
14-nji bap. Azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezany dürli görnüşdäki düzediş edaralarynda ýerine ýetirmek
15-nji bap. Azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezany terbiýeleýiş edaralarynda çekmegiň aýratynlyklary
16-nji bap. Kämillik ýaşyna ýetmedik iş kesilenler babatda terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri ulanmak
17-nji bap. Harby gulluk boýunça çäklendirme görnüşindäki jezany ýerine ýetirmek
18-nji bap. Harby düzediş bölüminde saklamak görnüşindäki jezany ýerine ýetirmegiň tertibi we şertleri
19-nji bap. Goşmaça jezalaryň aýry-aýry görnüşlerini ýerine ýetirmek
20-nji bap. Jeza çekmekden boşatmak
21-nji bap. Jeza çekmekden boşadylýan adamlara kömek bermek we olara gözegçilik etmek
22-nji bap. Şertleýin iş kesilenleriň özlerini alyp baryşlaryna gözegçilik etmek
Elipbiý predmet görkeziji