Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ GÜMRÜK KODEKSI Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2014

Mazmuny 1-nji bap. Esasy düzgünler
2-nji bap. Türkmenistanyň gümrük serhedinden harytlaryň we ulag serişdeleriň geçirilmeginiň esasy ýörelgeleri
3-nji bap. Maglumat we maslahat berlişi
4-nji bap. Harytlaryň gelip çykan ýurdy
5-nji bap. Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasy
6-nji bap. Deslapky çözgüt
7-nji bap. Gümrük taýdan resmileşdirilmäge degişli esasy düzgünler
8-nji bap. Harytlaryň we ulag serişdeleriniň Türkmenistanyň gümrük çägine gelmegi
9-nji bap. Içerki gümrük üstaşyry
10-nji bap. Harytlaryň wagtlaýyn saklanylmagy
11-nji bap. Harytlaryň dekrarirlenilmegi
12-nji bap. Harytlaryň goýberilmegi
13-nji bap. Gümrük dellaly
14-nji bap. Harytlaryň we ulag serişdeleriň Türkmenistanyň gümrük çäginden gitmegi
15-nji bap. Gümrük düzgünlerine degişli umumy düzgünler
16-nji bap. Esasy gümrük düzgünleri
1) Erkin dolanşyga goýbermek
2) Eksport
3) Gümrük üstaşyry
17-nji bap. Ykdysady gümrük düzgünleri
1) Gümrük çäginde gaýtadan işlemek
2) Erkin dolanyşyk üçin gaýtadan işlemek
3) Gümrük çäginiň daşynda gaýtadan işlemek
4) Wagtlaýyn getirmek
5) Wagtlaýyn alyp gitmek
6) Gümrük ammary
7) Paçsyz söwda
18-nji bap. Tamamlaýjy gümrük düzgünleri
1) Reimport
2) Reeksport
3) Ýok etmek
4) Döwletiň haýryna ýüz öwürmek
19-njy bap. Ýörite gümrük düzgünleri
1) Ätiýaçlyklaryň geçirilmegi
2) Başga ýörite gümrük düzgünleri
20-nji bap. Ulag serişdeleriniň geçirilmegi
21-nji bap. Harytlaryň fiziki şahslar tarapyndan geçirilmegi
22-nji bap. Halkara poçta ugratmalarynda harytlaryň geçirilmegi
23-nji bap. Harytlaryň daşary ýurtly şahslaryň aýratyn toparlary tarapyndan geçirilmegi
24-nji bap. Harytlaryň turbageçiriji ulag arkaly we elektrik geçiriji liniýalar boýunça geçirilmegi
25-nji bap. Umumy düzgünler
26-njy bap. Gümrük paçlaryny,salgytlaryny hasaplamak
27-nji bap. Gümrük paçlaryny,salgytlary tölemegiň möhleti we tertibi
28-nji bap. Gümrük paçlaryny,salgytlaryň töleniliş möhletini üýtgetmek
29-njy bap. Gümrük paçlaryny,salgytlaryň tölenilmegini üpjün etmek
30-nji bap. Gümrük paçlaryny,salgytlary tutup almak
31-nji bap. Gümrük paçlaryny,salgytlary yzyna gaýtaryp bermek
32-nji bap. Gümrük ýygymlary
33-nji bap. Gümrük gözegçiligine degişli umumy düzgünler
34-nji bap. Gümrük gözegçiligini geçirmegiň görnüşleri we tertibi
35-nji bap. Gümrük gözegçiligi amala aşyrylanda bilermenler seljermeleri we barlaglary
36-nji bap. Gümrük gözegçiligine degişli goşmaça düzgünler
37-nji bap. Aýratyn harytlar babatda gümrük edaralary tarapyndan görülýän çäreler
38-nji bap. Harytlaryň gözegçilikli iberilmegi
39-nji bap. Harytlara we ulag serişdelerine ygtyýarlyk etmegiň esaslary
40-nji bap. Gümrük statistikasy
Elipbiý predmet görkeziji