Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT KODEKSI Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2014

Mazmuny 1 bap.Graždan kanunlary (7)
2 bap.Graždan hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagy,graždan hukuklaryny amala aşyrmak we goramak (9)
2-nji bölüm.Şahyslar (13)
1 bap. Fiziki şahyslar (13)
2 bap.Ýuridiki şahslar (24)
3-nji bölüm. Geleşikler we wekillik (33)
1 bap.Umumy düzgünler (33)
2 bap. Kämillik ukyby geleşigiň hakykylygynyň şertidir (36)
3 bap. Geleşigiň formasy (37)
4 bap. Dawaly geleşikler (38)
5 bap. Şertli baglaşylan geleşikler (41)
6 bap. Geleşiklerdäki razyzyçylyk (42)
7 bap. Wekillik we ynanç haty (43)
4-nji bölüm. Möhletler (45)
1 bap. Möhletleri hasaplamak (45)
2 bap.Hak isleýiş wagtynyň möhletleri (47)
1-nji bölüm. Emläk (50)
2-nji bölüm. Eýelik etmek (53)
3-nji bölüm. Eýeçilik (56)
1 bap. Eýeçilik hukugynyň mazmuny (56)
2 bap. Goňşy hukugy (57)
3 bap. Eýeçilik hukugynyň edinilmegi we onuň ýatyrylmagy (59)
4 bap. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy (63)
5 bap. Beýleki şahslaryň eýeçiligini çäkli peýdalanmak (71)
6 bap. Talaby üpjin etmegiň serişdesi hökmündäki eýeçilik (76)
4-nji bölüm. Jemagat reýestri (87)
1-nji bölüm. Borçnamalar hakyndaky umumy düzgünler (89)
1 bap. Şertnamalaýyn hukuk (89)
2 bap.Borçnamalary ýerine ýetirmek (99)
3 bap.Borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine päsgel berýän ýagdaýlar (104)
4 bap. Zyýanyň öwezini tölemek borjy (108)
5 bap.Borçnamalary üpjin etmegiň goşmaça serişdeleri (109)
6 bap. Borçnamalaryň bes edilmegi (111)
7 bap.Talaby başga birine bermek (115)
8 bap. Berginiň başga birine geçirmek (117)
9 bap.Borçnamada kreditorlaryň ýa-da bergidarlaryň köp sanly bolmagy (118)
2-nji bölüm. Borçnamalaryň aýry-aýry görnüşleri (121)
1 bap. Satyn almak-satmak.alyş-çalyş (121)
2 bap.Sowgat etmek (129)
3 bap. Emlägi kireýine bermek (130)
4 bap. Lizing (138)
5 bap.Kärende (139)
6 bap. Oba hojalygy üçin niýetlenilen ýerleri kärendesine bermek (142)
7 bap. Françaýzing (145)
8 bap.Ssuda (147)
9 bap. Karz alyş-beriş (148)
10 bap. Potratçylyk (149)
11 bap.Turizm hyzmat (153)
12 bap.Daşaýyş (156)
13 bap. Tabşyryk (168)
14 bap. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak (171)
15 bap. Transport ekspedisiýasy (173)
16 bap. Dellalçylyk (175)
17 bap. Söwda wekili (180)
18 bap. Komissioner (183)
19 bap. Sylag bermegi jemagat öňünde wada bermek. Konkurs (185)
20 bap.Emlägi saklamak (187)
21 bap.Haryt ammaryna saklamaga tabşyrmak (189)
22 bap. Ätiýaçlandyryş (193)
23 bap. Bank hyzmaty (205)
24 bap. Zamunlyk (211)
25 bap. Kontokorrent (tekuşiý sçýot) (214)
26 bap. Bergi borçnamalary (215)
27 bap. Bilelikdäki iş (şereket) (219)
28 bap. Ömürlik ekläp-saklamak (222)
29 bap. Oýunlar. Jedel (223)
3-nji bölüm. Kanun boýunça bornamaly gatnaşyklar (224)
1 bap.Umumy hukuklar (224)
2 bap. Kesekiniň işlerini tabşyryksyz ýöretmek (226)
3 bap.Esassyz baýlaşmak (227)
4-nji bölüm. Delikt borçnamalary (230)
1 bap.Umumy düzgünler (230)
2 bap.Pes hilli önümden ýeten zyýan üçin jogapkärçilik (234)
1-nji bölüm. Umumy düzgüler (236)
2-nji bölüm. Aýratyn hukuk (238)
3-nji bölüm. Ygtyýarnamaly şertnama (241)
4-nji bölüm. Emläk hukuklarynyň köpçülükleýin dolandyrylmagy (243)
5-nji bölüm. Intellektual hukuklaryň goralmagy (243)
1-nji bölüm. Umumy düzgünler (244)
2-nji bölüm. Kanun boýunça miras edinmek (248)
3-nji bölüm. Wesýetnama boýunça miras (250)
4-nji bölüm. Wesýetnamanyň formasy (252)
5-nji bölüm. Başga mirasdar bellemek (254)
6-nji bölüm. Hökmany paý (255)
7-nji bölüm. Wesýetnamalaýyn ýüz dönderiş (257)
8-nji bölüm. Wesýetnamanyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy (259)
9-nji bölüm. Wesýetnamanyň ýerine ýetirilmegi (261)
10-nji bölüm. Miras kabul etmek we ony kabul etmekden ýüz döndermek (263)
11-nji bölüm. Mirasy bölmek (267)
12-nji bölüm. Mirasdarlaryň kreditorlary kanagatlandyrmagy (271)
13-nji bölüm. Miras goýmak (273)
14-nji bölüm. Miras hakynda şahadatnama (274)