Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMALARY HAKYNDA KODEKSI Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2014

Mazmuny 1-nji bap Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakynda kanunçylygy,onuň wezipeleri we ýörelgeleri (8)
2-nji bapTürkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň wagt we giňişlik boýunça herekei (14)
3-nji bap Administratiw hukuk bozulma we administratiw jogapkärçilik (15)
4-nji bap Administratiw jogapkärçiligini aradan aýyrýan yagdaýlar (19)
5-nji bap Administratiw temmisi (21)
6-njy bap Administratiw temmisini bermek (26)
7-nji bap Raýatlaryň syýasy hukuklaryna kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (29)
8-nji bap Dinleriň we dine uýmagyň erkinligine kast edýan administratiw hukuk bozulmalary (34)
9-njy bap Ilatyň saglygyny goramak çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (37)
10-njy bap Eýýeçilige kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (42)
11-nji bap Tebigaty we daşgy gurşagy goramak çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (45)
12-nji bap Oba-hojalygy we weterinariýa çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (66)
13-nji bap Senagat, gurluşyk we energetika çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (71)
14-nji bap Ulaglarda, ýol hojalygy we aragatnaşyk çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (75)
15-nji bap Maglumatlary peýdalanmak,ýaýratmak we goramak kadalaryna kast edýan administratiw hukuk bozulmalary (99)
16-nji bap Ýaşaýyş jaý hukuklary, ýaşaýyş jaý, jemagat hojalygy we abadanlaşdyryş çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (104)
17-nji bap Ykdysady iş çygrynda administratiw hukuk bozulmalary (107)
18-nji bap Taryhy we medeni ýadygärlikleri gorap saklamak,medeniýet we neşriýät işi bilen meşgullanmak çygrynda administratiw hukuk bozulmalary(127)
19-njy bap Şahsyýetiň saglygyna, namysyna, mertebesine hemde kostitusion hukuklaryna we azatlyklaryna kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (130)
20-nji bap Jemgiýetçilik tertibine kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (132)
21-nji bap Dolandyryş tertibine kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (139)
22-nji bap Adyl kazyýetligine kast edýän administratiw hukuk bozulmalary (162)
23-nji bap Administratiw önümçiligi alyp barmagyň esasy düzgünleri (166)
24-nji bap Administratiw hukuk bozulmalary barada işlere seretmäge ygtyýarly edaralar (169)
25-nji bap Administratiw hukuk bozulmalary barada işleriň pudaklaýyn degişliligi (171)
26-nji bap Administratiw önümçilige gatmaşýan adamlar, olaryň hukuklary we borçlary (192)
27-nji bap Administratiw önümçilikde subutnamalar.Subutnamalara baha bermek (199)
28-nji bap Administratiw önümçiligi üpjin etmek çäreleriniň ulanylmagy (203)
29-njy bap Administratiw önümçiligi gozgamak (217)
30-njy bap Administratiw hukuk bozulmalary barada işlere seretmek (222)
31-nji bap Administratiw hukuk bozulmalary barada işler boýunça kararlara gaýtadan seretmek (230)
32-nji bap Administratiw hukuk bozulmalary barada işler boýunça kararlary ýerine ýetirmegiň esasy düzgenleri (236)
33-nji bap Administratiw temmisiniň görüşleri boýunça kararlary ýerine ýetirmek tertibi (240)