Mazmuny

23 BAP. BANK HYZMATY

§ 1. Hasaplaşyklar

898 madda. Düşünje

1. Kredit edarasy bank sçýoty hakyndaky şertnama boýunça onuň müşderisiniň hasaplaşyk sçýotundan hasabynda bolan summalaryň çäklerinde tölegler geçirmäge hem-de sçýota gelip gowşan summalary ýazmaga borçludyr.
2. Eýelik edijiniň görkezmesiniň esasynda  şeýle operasiýalary nagt pullar bilen hem geçirmek mümkindir.
3. Taraplaryň ylalaşmagy boýunça hyzmat etmek boýunça hasaplaşyk sçýotunyň eýesine çykdajylary tölemek borjy ýüklenilip bilner.

899 madda. Hasapdan göçürmeleri bermek borjy

1. Kredit edarasy nagt hasaplaşyklar we nagt däl hasaplaşyklar boýunça buhgalterlik kitaplaryny ýöretmäge borçludyr.
2. Kredit edarasy şertnamada nazarda tutulan möhletlerde sçýotuň eýesine sçýotuň ýagdaýy hakyndaky habary (hasapdan göçürme) bermäge borçludyr, sçýotuň eýesi bolsa sçýotuň ýagdaýy hakyndaky habary islendik wagtda talap etmäge doly ygtyýarlydyr.

900 madda. Pul serişdelerini hasapdan öçürmek

Kredit edarasy sçýot eýesiniň rugsady bilen ýa-da onuň görkezmesi esasynda pul serişdelerini sçýotdan öçürmäge borçludyr. Eger şonuň ýaly bolmasa, ol ýetirilen zyýany we nädogry geçirilen summany sçýot eýesiniň aktiwine täzeden geçirmäge borçludyr.

901 madda. Sçýot eýesiniň tabşyrygyny ýatyrmagyň netijeleri

1. Sçýotuň eýesi heniz geçirmegiň hakykatda amala aşyrylmagyna çenli kredit edarasyna berlen tabşyrygyny ýatyrmaga haklydyr.
Başga halatlarda kredit edarasy ýerine ýetirmekden ýöz öwurmek hakynda degişli şahslara şobada habar bermäge borçludyr.
2. öz wagtynda ýatyrylanda kredit edarasy summany eýesiniň sçýotuna täzeden geçirmäge borçludyr.

902 madda. Syry saklamak borjy

1. Kredit edarasy sçýot eýesi bilen işjeň gatnaşyklarda özüne mälim bolan sçýot we gaýry faktlar bilen baglanyşykly syry saklamaga borçludyr, kanunda göz öňünde tutulan halatlar ýa-da eger iş sçýot eýesiniň bähbitlerini çäklendirmeýän adaty bank habaryna degişli bolan halatlar muňa girmeýär.
2. Kredit edarasynyň bu borjy şertnama togtadylandan soň hem güýjünde galýar.

903 madda. Şertnamany togtatmak

1. Bank sçýoty hakyndaky şertnama taraplaryň ikisi tarapyndan islendik pursatda togtadylyp bilner.
2. Kredit edarasy diňe sçýot eýesiniň hasaplaşyk hyzmatyny başga hili alyp biler ýaly ýagdaýda şertnamany togtadyp biler, togtatmak üçin möhüm esaslaryň bolan halatlary muňa degişli däldir.

904 madda. Çek esasynda töleg geçirmek

Degişli ylalaşyk mahalynda kredit edarasy sçýotuň eýesi tarapyndan gol çekilen çekleri Türkmenistanyň hereket edýän kanunlaryna laýyklykda tölemäge aktiwiň çäklerinde borçludyr. Munuň üçin nagt pulsuz hasaplaşyk hakyndaky şertnamanyň düzgünleri ulanylýar.

905 madda. Çekiň inkassasiýasy

Kredit edarasy we goşmaça ylalaşmazdan hasaplaşyk şertnamasy boýunça kredit edarasyna öz wagtynda görkezmek arkaly eýesi tarapyndan görkezilen çekleriň indossirlenilmegini geçirmäge, tölenmedik mahalynda bolsa üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmäge sçýot eýesiniň öňünde borçludyr.

§ 2. Bank krediti

906 madda. Düşünje

Kreditor bank kreditiniň şertnamasy boýunça karz alyja muzdsuz krediti karz formasynda berýär ýa-da bermäge borçludyr.

907 madda. Bank krediti boýunça prosent stawkalary

1. Taraplaryň ylalaşmagy bilen kredit boýunça bellenilen ýa-da üýtgeýän prosent stawkalary kesgitlenip bilner.
2. Eger şertnama arkaly üýtgeýän prosent stawkalary nazarda tutulsa we olary kreditor kesgitlese, ol adalatlylyk esasynda olary kesgitlemäge borçludyr. Ol bazar stawkalartyyň ýokarlanyş ýa-da aşaklaýyş çägine görä  öz stawkalaryny olar bilen laýyk getirmelidir.
3. Prosentleriň üýtgedilmegi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň diskont stawkasyna laýyk gelmelidir.
4. Kredit şertnamasy baglaşylanda prosent stawkalarynyň ýokarlanmagynyň we aşaklamagynyň çäkleri hem-de üýtgetmeleriň arasyndaky iň az aralyk kesgitlenilmelidir.
5. Kreditor kredit boýunça prosent stawkalary hakynda karz alyja elýeter formada habar bermäge borçludyr.
6. Eger ýyllyk prosent stawkasy görkezilmese, diňe kanun tarapyndan göz öňünde tutulan ýyllyk prosent ülanylýar.
Eger ýyllyk prosentler hasaplananda çykdajylaryň tölenmegi göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu çykdajylar tölenmeýär.

908 madda. Kanun tarapyndan bellenilen prosent stawkalary

1. Eger karz alyjy bank kreditiniň şertnamasy boýunça onuň üstüne ýüklenen tölegleri bökdese, onda berginiň summasynyň üstüne degişli döwür üçin Türkmenistanyň Merkezi bankynyň diskont tarifi üçin bellenilen üç prosentden ýokary geçýän summa hasaplanyp goşulmalydyr.
2. Eger kreditor karzy yzyna gaýtarmagy gijä goýmak sebäbi boýunça bank krediti şertnamasyny togtatsa, onda kanun tarapyndan bellenilen prosent tarifini talap etmek hukugy ýüze çykýar. Bu kada aýy-aýry halatlarda köp ýa-da az zyýanyň bardygyny kreditoryň ýa-dä karz berijiniň subut etmek hukugyna degişli däldir.

909 madda. Goşmaça üpjünçiligi ulanmak

1. Eger kredit berlende zat ýa-da şahsy üpjünçilik ylalaşylsa, onda kreditor karzy doly däl üzülişende goşmaça üpjünçiligiň ulanylmagyny talap edip biler.
2. Kreditor karz alyjynyň talap etmegi boýunça üzülişmegiň ylalaşylan çäklerinden ýokary geçýän üpjünçiligi gaýtarmaga borçludyr.

910 madda. Şertnamany togtatmak

1. Eger kredit üçin belli bir döwre bellenilen prosent stawkasy ylalaşylsa, eger prosentler boýunça borçnama gaýtaryp bermek üçin kesgitlenen möhlete çenli tamamlansa we prosent stawkasy hakynda täze ylalaşyk baglaşylmasa, karz alyjy kredit şertnamasyny togtadyp biler. Togtatmagyň möhleti bir aýdyr.
2. Eger karz alyjy sarp ediji bolsa we kredit ipoteka bilen üpjün edilmese, togtatmak hukugy kredit alnandan soň alty aýyň geçmegi bilen ýüze çykýar, togtatmak möhleti bolsa üç aýa deňdir
3. Togtatmak hukugy on ýylyň geçmegi bilen islendik halatda hereket edýär. Togtatmak möhleti alty aýy düzýär.
4. Bergidar üç aýlyk möhleti berjaý etmek bilen tarif stawkasyny ulanmak arkaly islendik pursatda karzy togtadyp biler.

911 madda. Kredit möhletinden öň yzyna gaýtarylanda zyýany tölemek

Eger karz alyjy kredit gatnaşyklarynyň gutarmagyna çenli krediti yzyna gaýtarsa, onda kreditor zyýanyň degişli suratda tölenmegini talap edip biler. Şunda, zyýany tölemek tygşytlanylan çykdajylaryň gymmatyna, şeýle hem ssuda walýutasyny başgaça ulanmagyň netijesinde kreditoryň alyp biljek peýdasyna hasaplanýar ýa-da eger karz alyjy şonuň alynmagyna öňünden niýet edip ýol bermedik halatynda şeýle edilýär.

912 madda. Kredit bölekler boýunça yzyna gaýtarylanda kredit gatnaşyklaryny togtatmak

Eger krediti bölekler boýunça yzyna gaýtarmak göz öňünde tutulsa we karz alyjy azyndan iki möhleti bassyr gijikdirse, kreditor kredit gatnaşyklaryny togtadyp biler. Eger goşmaça iki hepdelik möhlet berlenden soň hem tölegler geçirilmese, togtatmak güýje girýär.

§ 3. Goýum

913 madda. Düşünje

1. Kredit edarasy pul summasyny (goýumy) geçirmek arkaly oňa bolan eýeçilik hukugyny edinýär we möhleti gelende şol walýutada alnan summany gaýtarmaga borçludyr.
2. Eger möhlet kesgitlenmese, pul summasy islendik wagtda talap edilip bilner.
3. Goýumlara degişlilikde prosentler goşulmalydyr.

914 madda. Kredit edaralarynyň ýolbaşçylarynyň jogapkärçiligi

1. Süýşürintgini alyjy we kredit edarasynyň ýolbaşçysy likwidlik we bankyň boniteti hakyndaky habary goýumça bermäge borçludyrlar.
2. Nädogry maglumatlary bermekde günäkär ýa-da zerur habary bermekden ýüz öwren şahs maglumatlaryň nädogrulygy netijesinde dörän zyýany goýumça tölemäge borçludyr.
3. Likwidlik we bankyň boniteti hakynda nädogry maglumatlary jemagat öňünde reklama broşýuralarynda ýa-da başga hili ýaýradýan bankyň ýolbaşçylary raýdaşlyk jogapkärçiligini çekýärler.

915 madda. Süýşürintgi kitapçasy

Eger kredit edarasy süýşürintgi kitapçasyny berse, onda ol ony hem adyna, hem görkeziji üçin doldurmaga doly ygtyýarlydyr. Eger görkeziji doly ygtyýarly bolmasa, eger kredit edarasy kitapçany dolduranda öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmedik bolsa, onda kredit edarasy jogapkärçilikden boşadylýar.

§ 4. Dokumentar (haryt) akkreditiwi. Dokumentar inkasso

916 madda. Düşünje

1. Akkreditiwi açmak arkaly kredit edarasy (banky açan) müşderiniň (akkreditiw tabşyrygyny bereniň) haýyşy we buýrugy boýunça görkezilen dokumentiň ýerine üçünji şahsa (remitente) onuň görkezmesi boýunça ýa pul summasyny tölemäge ýa-da remitent tarapyňdan geçirilen wekseli tölemäge, ýa-da aksepti geçirmäge, ýa-da eger kreditiň şertleri ýerine ýetirilse, bu operasiýany amala aşyrmagy başga banka tabşyrmaga borçludyr.
2. Müşderi ylalaşylan haky tölemäge borçludyr.

917 madda. Inkasso tabşyrygy

Inkasso tabşyrygy bilen inkasso operasiýasyna doly ygtyýarly bolan kredit edarasy (bank) müşderiniň (ynanyjynyň) tabşyrygy boýunça akseptiň ýerine ýa-da zerur bolanda, töleýjiniň töleginiň ýerine gymmatly söwda kagyzlaryny bermegi öz üstüne borçnama edip alýar .

918 madda. Halkara hukugynyň adatlary

Eger başga zat ylalaşylmasa, taraplaryň hukuklary we borçlary halkara dolanyşygyndaky dokumentar akkreditiwiň ýa-da dokumentar inkassonyň ykrar edilen adatlary boýunça kesgitlenýär.

§ 5. Bank kepilligi

919 madda. Düşünje

Bank kepilliginiň güýjünde bank, başga kredit edarasy ýa-da ätiýaçlandyryş                                                                                                                                   guramasy (kepil) başga şahsyň (prinsipalyň) haýyşy boýunça öz üstüne alan borçnamasynyň şertlerine laýyklykda prinsipialyň kreditoryna (benefisiara) benefisiaryň ýazmaça talabynyň esasynda pul summasyny tölejekdigi hakynda ýazmaça borçnama alýar.

920 madda. Bank kepilligi üçin hak

1. Bank kepilligi benefisiar babatdaky öz borçlarynyň prinsipal tarapyndan göwnejaý ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.
2. Bank kepilliginiň berlendigi üçin prinsipal kepile ylalaşylan hak töleýär.

921 madda. Kepil borçnamasynyň esasy borçnamadan garaşsyzlygy

Kepiliň benefisiar babatdaky bank kepilligi tarapyndan göz önünde tutulan borçnamalary olaryň arasyndaky özara gatnaşyklarda ony üpjün etmek üçin berlen esasy borçnama, hatda kepillikde bu borçnama görkezme bolanda, garaşly däldir.

922 madda. Bank kepilligini yzyna almaga ýol bermezlik

Eger bank kepilliginde başgaça göz öňünde tutulmasa, ol yzyna alnyp bilinmez.

923 madda. Benefisiara degişli talabyň başga şahsa berilmegine ýol bermezlik

Eger kepillik tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmasa, bank kepilliginden ugur alyp benefisiaryň kepil babatdaky talap etmek hukugy üçünji şahsa berlip bilinmez.

924 madda. Bank kepilliginiň güýje girmegi

Eger kepillik arkaly başgaça göz öňünde tutulmasa, bank kepilligi onuň berlen gününden güýje girýär.

925 madda. Talap bildirmegiň formasy

1. Benefisiaryň bank kepilligi astyndaky pul summalarynyň tölegleri hakyndaky talaby kepillikde görkezilen dokumentleri goşmak bilen ýazmaça formada kepile görkezilmelidir. Talapda ýa-da goşundyda benefisiar üpjün edilmeginde kepillik berlen esasy borçnamanyň prinsipal tarapyndan bozulmagynyň nämede aňladylýandygyny görkezmelidir.
2. Benefisiaryň talaby berlen kepilligiň möhletiniň gutarmagyna çenli kepile görkezilmelidir.

926 madda. Benefisiaryň talabyny almak boýunça kepiliň borjy

1. Benefisiaryň talabyny alandan soň kepil şobada bu hakda prinsipala habar bermelidir we onuň bilen baglanyşykly ähli dokumentler bilen birlikde oňa talabyň kopiýasyny bermelidir.
2. Kepil benefisiaryň talabyna goşulan dokumentleir bilen paýhasly möhletde garalmalydyr hem-de dokumentler goşulan talabyň kepilligiň şertlerine laýyk gelýändigini belli etmek üçin paýhasly yhlaslylyk görkezmelidir.

927 madda. Benefisiaryň talabyny kanagatlandyrmakdan kepiliň ýüz öwürmegi

1. Eger bu talap ýa-da oňa goşulan dokumentler kepilligiň şertlerine laýyk gelmese ýa-da olar kepillik tarapyndan kesgitlenen möhlet tamamlanandan soň kepile berilse, kepil benefisiara onuň talabyny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürmelidir. Kepil benefisiaryň talabyny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürýändigi hakynda benefisiara şobada habar bermelidir.
2. Eger benefisiaryň talabynyň kanagatlandyrylmagyna çenli bank kepilligi tarapyndan üpjün edilen esasy borçnamanyň degişli böleginde eýýäm doly ýerine ýetirilendigi, başga esaslar boýunça togtadylandygy ýa-da hakyky däldigi kepile mälim bolsa, onda ol şobada bu hakda benefisiara we prinsipiala habar bermelidir.
Kepiliň şeýle duýduryşyndan soň alnan benefisiaryň gaýtadan eden talaby kepil tarapyndan ýerine ýetirilmäge degişlidir.

928 madda. Kepiliň borçnamalarynyň çäkleri

1. Kepiliň benefisiar babatdaky bank kepilligi arkaly göz öňünde tutulan borçnamasy kepilligiň berlen summasyny tölemek bilen tölenilýär.
2. Eger kepillik tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kepillikden gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilmändigi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmändigi üçin kepiliň benefisiar babatdaky jogapkärçiligi kepilligiň berlen summasy bilen çäklenmeýär.

929 madda. Kepiliň borçnamalaryny togtatmagyň  esaslary

1. Kepiliň benefisiar babatdaky borçnamalary aşakdaky ýagdaýlarda togtadylýar:
a) kepilligiň berlen summasyny benefisiara tölemek bilen;
b) kepillik arkaly kesgitlenen, onuň berlen möhletiniň gutarmagy bilen;
w) benefisiaryň kepillikden gelip çykýan öz hukuklaryndan ýüz öwürmegi we olary kepile gaýtaryp bermegi bilen;
g) benefisiaryň öz hukuklaryndan ýüz öwürýändigi hakynda kepiliň ýazmaça tassyklamasy bilen.
2. Şu maddanyň 1 punktunyň «a», «b» we «w» kiçi punktlarynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça kepiliň borçnamalarynyň togtadylmagy oňa kepilligiň, yzyna gaýtarylyp berlendigine ýa-da berilmändigine bagly däldir.
3. Kepilligiň togtadylandygy hakynda mälim bolan kepil şobada bu hakda prinsipala habar bermelidir.

930 madda. Regres hukugy

1. Kepiliň bank kepilligi boýunça benefisiara berlen summanyň tölenmegini regres tertibinde prinsipaldan talap etmek hukugy ýerine ýetirilmegi üçin kepillik berlen, kepiliň prinsipal bilen ylalaşygy arkaly kesgitlenýär.
2. Eger kepiliň prinsipal bilen ylalaşygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kepilligiň şertleriniň tersine ýa-da kepiliň benefisiar babatdaky borçnamalary bozandygy üçin benefisiara tölenmeli summanyň gaýtarylyp berilmegini prinsipaldan talap etmäge kepiliň hukugy ýokdur.

Глава 23. Банковское обслуживание

§ 1. Расчеты

Статья 898. Понятие

1. По договору о банковском счете кредитное учреждение обязано производить с расчетного счета его клиента платежи в пределах имеющихся на счете сумм и зачислять поступившие на счет суммы.
2. На основании указания владельца возможно производство тех же операций с наличными деньгами.
3. По соглашению сторон на владельца расчетного счета может быть возложена обязанность оплаты расходов по обслуживанию.

Статья 899. Обязанность выдачи выписок из счета

1. Кредитное учреждение обязано вести бухгалтерские книги по наличным и безналичным расчетам.
2. Кредитное учреждение обязано в предусмотренные договором сроки предоставлять владельцу счета информацию о состоянии счета (выписка по счету), а владелец счета правомочен в любое время потребовать информацию о состоянии счета.

Статья 900. Списание со счета денежных средств

Кредитное учреждение обязано производить списание денежных средств со счета с разрешения или на основании указания владельца счета. В противном случае оно обязано вновь внести в актив владельца счета причиненный вред и неправильно перечисленные суммы.

Статья 901. Последствия отмены поручения владельца счета

1. Владелец счета вправе отменить поручение, данное кредитному учреждению, до тех пор, пока перечисление реально еще не осуществлено. В иных случаях кредитное учреждение обязано немедленно сообщить соответствующим лицам об отказе от исполнения.
2. При своевременной отмене кредитное учреждение обязано вновь зачислить сумму на счет владельца.

Статья 902. Обязанность хранения тайны

1. Кредитное учреждение обязано хранить тайну связанных со счетом и иных фактов, ставших ему известными при деловых отношениях с владельцем счета, кроме случаев, предусмотренных законом, или если дело касается обычной банковской информации, не ущемляющей интересов владельца счета.
2. Эта обязанность кредитного учреждения остается в силе и после прекращения договора.

Статья 903. Прекращение договора

1. Договор о банковском счете может быть прекращен обеими сторонами в любой момент.
2. Кредитное учреждение может прекратить договор только таким образом, чтобы владелец счета мог иным образом получить расчетное обслуживание, кроме случаев, когда для прекращения имеются важные основания.

Статья 904. Выплата на основании чека

При соответствующем соглашении кредитное учреждение обязано в пределах актива возмещать подписанные владельцем счета чеки в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Для этого применяются положения договора о безналичном расчете.

Статья 905. Инкассация чека

Кредитное учреждение и без дополнительного соглашения обязано по договору расчета перед владельцем счета производить инкассирование предъявленных владельцем чеков посредством своевременного предъявления в кредитное учреждение, а при неплатеже - принять необходимые меры по обеспечению.

§ 2. Банковский кредит

Статья 906. Понятие

По договору банковского кредита  кредитор передает или обязан передать заемщику возмездный кредит в форме займа.

Статья 907. Процентные ставки по банковскому кредиту

1. По соглашению сторон по кредиту могут быть определены фиксированные или переменные процентные ставки.
2. Если соглашением предусмотрены переменные процентные ставки и определить их мог кредитор, он обязан определить их на основе справедливости. Он должен по мере повышения или снижения рыночных ставок приводить в соответствие с ними свои ставки.
3. Изменение процентов должно соответствовать дисконтной ставке Центрального банка Туркменистана.
4. При заключении кредитного договора должны быть определены пределы повышения и понижения процентных ставок и минимальный промежуток между изменениями.
5. Кредитор обязан в приемлемой форме сообщить заемщику о процентных ставках по кредиту.
6. Если годовая процентная ставка не указана, применяются только предусмотренные законом годовые проценты. Если при исчислении годовых процентов не было предусмотрено возмещение расходов, эти расходы не возмещаются.

Статья 908. Процентные ставки, установленные законом

1. Если заемщик задерживает платежи, возложенные на него по договору банковского кредита, то на сумму задолженности должна быть начислена сумма, превышающая на три процента зафиксированный на соответствующий период дисконтный тариф Центрального банка Туркменистана.
2. Если кредитор прекратил договор банковского кредита по причине просрочки возвращения займа, то возникает право требования установленного законом процентного тарифа. Это правило не распространяется на право кредитора или заемщика доказывать в отдельных случаях наличие большего или меньшего вреда.

Статья 909. Применение дополнительного обеспечения

1. Если при выдаче кредита было согласовано вещное или личное обеспечение, то кредитор может при неполном погашении займа потребовать применения дополнительного обеспечения.
2. Кредитор обязан по требованию заемщика  возвратить обеспечение, превышающее согласованные пределы погашения.

Статья 910. Прекращение договора

1. Если для кредита согласована фиксированная процентная ставка на определенный период, заемщик может прекратить кредитный договор, если обязательство по процентам заканчивается до срока, определенного для возвращения и не заключено новое соглашение о процентной ставке. Срок прекращения - один месяц.
2. Если заемщик является потребителем и кредит не обеспечен ипотекой, право прекращения возникает через шесть месяцев после получения кредита, а срок прекращения равен трем месяцам.
3. Право прекращения существует в любом случае по истечении десяти лет. Срок прекращения составляет шесть месяцев.
4. Должник может в любой момент прекратить заем с переменной тарифной ставкой с соблюдением трехмесячного срока.

Статья 911. Возмещение вреда при досрочном возвращении кредита

Если заемщик возвращает кредит до окончания кредитных отношений, то кредитор может потребовать соответствующего возмещения вреда. При этом в возмещение вреда должна быть зачтена стоимость сбереженных расходов, а также выгода, которую кредитор мог получить вследствие иного применения ссудной валюты либо если заемщик преднамеренно не допустил ее получения.

Статья 912. Прекращение кредитных отношений при возвращении кредита по частям

Кредитор может прекратить кредитные отношения, если предусмотрено возвращение кредита по частям и заемщик просрочил как минимум два срока подряд. Прекращение вступает в силу, если и после предоставления дополнительного двухнедельного срока платежи не будут произведены.

§ 3. Вклад

Статья 913. Понятие

1. Путем внесения денежной суммы (вклада) кредитное учреждение приобретает право собственности на нее и обязано по наступлении срока в той же валюте возвратить полученную сумму.
2. Если срок не определен, денежная сумма может быть истребована в любой момент.
3. На вклады соответственно должны начисляться проценты.

Статья 914. Ответственность руководителей кредитных учреждений

1. Получатель сбережения и руководитель кредитного учреждения обязаны предоставить вкладчику информацию о ликвидности и бонитете банка.
2. Лицо, виновно давшее неправильные сведения или отказавшее в предоставлении необходимой информации, обязано возместить вкладчику вред, возникший в результате неправильности сведений.
3. Солидарную ответственность несут руководители банка, которые публично в рекламных брошюрах или другим образом распространяют неправильные сведения о ликвидности и бонитете банка.

Статья 915. Сберегательная книжка

Если кредитное учреждение выдает сберегательную книжку, то оно правомочно заполнить ее как именную, так и на предъявителя. Если предъявитель неправомочен, то кредитное учреждение освобождается от ответственности только в случае, если оно при заполнении книжки не действовало преднамеренно или по грубой неосторожности.

§ 4. Документарный (товарный) аккредитив. Документарное инкассо

Статья 916. Понятие

1. Путем открытия аккредитива кредитное учреждение (открывший банк) обязан по просьбе и распоряжению клиента (давшего поручение аккредитива)  взамен указанного документа выплатить третьему лицу (ремитенту) по его указанию или денежную сумму или оплатить вексель, переведенный ремитентом, или произвести акцепт, либо поручить другому банку осуществление этой операции, если выполнены условия кредита.
2. Клиент обязан уплатить согласованное вознаграждение.

Статья 917. Инкассовое поручение

Инкассовым поручением правомочное на инкассовую операцию кредитное учреждение (банк) принимает на себя обязательство по поручению клиента (доверителя) выдать торговые ценные бумаги взамен акцепта или, при необходимости, взамен платежа плательщиком.

Статья 918. Обычаи международного права

Если не согласовано иное, права и обязанности сторон определяются по утвердившимся обычаям документарного аккредитива или документарного инкассо в международном обороте.

§ 5. Банковская гарантия

Статья 919. Понятие

В силу банковской гарантии банк, другое кредитное учреждение или страховая организация (гарант) по просьбе другого лица (принципала) берет письменное обязательство о том, что в соответствии с условиями взятого на себя обязательства уплатит кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму на основании письменного требования бенефициара.

Статья 920. Вознаграждение за банковскую гарантию

1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом своих обязанностей в отношении бенефициара.
2. За выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту согласованное вознаграждение.

Статья 921. Независимость обязательства гаранта от основного обязательства

Обязательства гаранта в отношении бенефициара, предусмотренные банковской гарантией, во взаимоотношениях между ними не зависят от основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, даже если гарантия содержит указание на это обязательство.

Статья 922. Недопустимость отзыва банковской гарантии

Банковская гарантия не может быть отозвана, если в ней не предусмотрено иное.

Статья 923. Недопустимость передачи другому лицу требования, принадлежащего бенефициару

Исходя из банковской гарантии право требования бенефициара в отношении гаранта не может быть передано третьему лицу, если гарантией не предусмотрено иное.

Статья 924. Вступление в силу банковской гарантии

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если гарантией не предусмотрено иное.

Статья 925. Форма предъявления требования

1. Требование бенефициара о выплатах денежной суммы под банковскую гарантию должно быть предъявлено гаранту в письменной форме с приложением документов, указанных в гарантии. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем выражается нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия.
2. Требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до истечения срока гарантии, на который она была выдана.

Статья 926. Обязанность гаранта по получении требования бенефициара

1. После получения требования бенефициара гарант немедленно должен сообщить об этом принципалу и передать ему копию требования вместе со всеми связанными с ним документами.
2. Гарант должен в разумный срок рассмотреть требование бенефициара с прилагаемыми документами и проявить разумное старание для установления того, соответствует или нет требование с приложенными документами условиям гарантии.

Статья 927. Отказ гаранта в удовлетворении требования бенефициара

1. Гарант должен отказать бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии или они представлены гаранту после окончания определенного гарантией срока. Гарант должен немедленно сообщить бенефициару об отказе в удовлетворении его требования.
2. Если до удовлетворения требования бенефициара гаранту стало известно, что обеспеченное банковской гарантией основное обязательство в соответствующей части уже исполнено полностью, прекратилось по другим основаниям или недействительно, то он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Повторное требование бенефициара, полученное после такого предупреждения гаранта, подлежит исполнению гарантом.

Статья 928. Пределы обязательства гаранта

1. Обязательство гаранта в отношении бенефициара, предусмотренное банковской гарантией, ограничивается выплатой суммы, на которую выдана гарантия.
2. Если гарантией не предусмотрено иное, ответственность гаранта в отношении бенефициара за неисполнение или ненадлежащее исполнение вытекающего из гарантии обязательства не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

Статья 929. Основания прекращения обязательства гаранта

1. Обязательства гаранта в отношении бенефициара прекращаются:
а) уплатой бенефициару суммы, на которую была выдана гарантия;
б) истечением определенного гарантией срока, на который она была выдана;
в) отказом бенефициара от своих прав, вытекающих из гарантии и возвращения их гаранту;
г) письменным подтверждением гаранта об отказе бенефициара от своих прав.
2. Прекращение обязательств гаранта по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи, не зависит от того, возвращена или нет ему гарантия.
3. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен немедленно сообщить об этом принципалу.

Статья 930. Право регресса

1. Право гаранта требовать от принципала в порядке регресса выплаты суммы, которая выдана бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого и выдана гарантия.
2. Гарант не вправе требовать у принципала возвращения суммы, которая возмещена бенефициару вопреки условиям гарантии или из-за нарушения обязательства гаранта в отношении бенефициара, если соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное.