Mazmuny

22 BAP. ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

§ 1. Umumy düzgünler

838 madda. Düşünje

1. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça şertnamanyň şertlerine laýyklykda ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy bilen ýetirilen zyýany ätiýaçlandyrýana tölemäge borçludyr. Ätiýaçlandyryş mahalynda pugta bellenilen summa ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş summasyny tölemäge ýa-da şeptleşilen başga hereketi amala aşyrmaga borçludyr.
2. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny (baýragy) tölemäge borçludyr.
3. Türkmenistanyň kamunçylygynda we ätiýaçlandyryşyň degişli görnüşi boýunça ätiýaçlandyryş kadalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ätiýaçlandyryş şertnamasy ätiýaçlandyryş gatanjy (baýragy) tölenen pursadyndan baglaşylan hasap edilýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

839 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak borjy

Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagy teklip eden şahs, eger şunda ýüz öwürmek üçin real esaslar bolmasa, şol şertnamany baglaşmaga borçludyr.

840 madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryş

Eger bu hökmany döwlet ätiýaçlandyryş hakyndaky kanunçylyga garşy gelmeýän bolsa, onda şu babyň kadalary ulanylýan hökmany ätiýaçlandyryş kanun tarapyndan göz öňünde tutulyp bilner.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

841 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasy (ätiýaçlandyryş şahadatnamasy)

1. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş hakyndaky gol çekilen dokumenti ätiýaçlandyryş şertnamasyny (ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny) gowşurmaga borçludyr.
2. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda aşakdakylar bolmalydyr:
a) taraplaryň şahsyýeti we olaryň bolýan ýeri (ýaşaýan ýeri) hakyndaky maglumatlar;
b) ätiýaçlandyryş edilen predmetiň ýa-da şahsyň ady;
w) ätiýaçlandyryş töwekgelçiliginiň görnüşi;
g) ätiýaçlandyryşyň başlanmagy we dowamlylygy;
d) ätiýaçlandyryş summasy;
ýe) ätiýaçlandyryş wznosy, onuň tölenen ýeri we möhleti;
f) franşiza;
g) taraplaryň gollary.
3. Eger ätiýaçlandyryşyň predmeti şahsyň ömri bolsa, onda aşakdaky goşmaça maglumatlar zerurdyr:
a) girdejiniň hasaplaşyk ýeri we oňa gatnaşmak;
b) töläp almagyň summasy, wznoslary nazarda tutmaýan tölegler hem-de şol tölegleriň kepillendirilen çäkleri.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

842 madda. Gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasy

Ätiýaçlandyryş şertnamasy esasynda ätiýaçlandyryjy tarapyndan kabul edilen töwekgelçilikler başga bir ätiýaçlandyryjyda (ätiýaçlandyryjylarda) doly ýa-da bölekleýin gaýtadan ätiýaçlandyrylyp bilner. Şunda ätiýaçlandyryş şertnamasy (esasy şertnama) boýunça gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan ätiýaçlandyryjy bu soňky şertnamada ätiýaçlandyrýan hasap edilýär.
Ätiýaçlandyryjy bilen gaýtadan ätiýaçlandyryjynyň arasyndaky gatnaşyklar gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde düzgünleşdirilýär. Şunda ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyrýanyň öňündäki borcnamalary doly saklanyp galýar.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

843 madda. Ätiýaçlandyryş  şertnamasynyň ýitirilmeginiň netijeleri

1. Eger ätiýaçlandyryjy diňe ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny berenden soň öz borçlaryny ýerine ýetirmeli diýlip şertnama arkaly kesgitlense, ýöne ätiýaçlandyryş şertnamasy ýitirilse ýa-da ýok edilse, aýratyn kadalary berjaý etmek bilen şahadatnama güýjüni ýitiren diýlip yglan edilen halatynda, ätiýaçlandyrýan ýerine ýetirilmegini talap edip biler.
2. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy ýitirilende ýa-da ýok edilende ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryjydan dublikaty talap edip biler. Dublikaty bermek boýunça çykdajylary ätiýaçlandyrýan çekýär.
3. Öz işini ätiýaçlandyryjynyň tabşyrygy boýunça we şonuň adyndan amala aşyrýan ätiýaçlandyryş agentiniň hak almaga hukugy bardyr.

844 madda. Ätiýaçlandyryş agentiniň hukuklary

1. Ätiýaçlandyryş wekiliniň araçyllyk işini amala aşyrmaga ygtyýarlyklary ätiýaçlandyryjynyň degişli resminamalary bilen kesgitlenýär.
2. Dellalyň funksiýalaryny (wezipesini) ýerine ýetirýän ätiýaçlandyryş agenti ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylanda şeýle şertnamany baglaşmaga haklydyr.
3. Öz işini ätiýaçlandyryjynyň tabşyrygy boýunça we şonun adyndan amala aşyrýan ätiýaçlandyryş agentiniň hak almaga hukugy bardyr.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

845 madda. Ätiýaçlandyryşyň başlanmagy

1. Ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan gününde sagat 24-de başlanýar we şertnamada göz öňünde tutulan möhletiň soňky gününde sagat 24-de gutarýar.
2. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy bäş ýyldan ýokary möhlete baglaşylsa, onda taraplaryň her biri ony ýatyrmak hakda duýdurylandan soň üç aýyň geçmegi bilen şertnamany ýatyryp biler.
3. Eger şertnama bir ýyldan ýokary möhlete uzaldylsa, ätiýaçlandyryş gatnaşyklary agözalman olaryň uzaldylýandygy we möhletinden öň togtadylýandygy hakyndaky ylalaşyk hakyky däldir. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşyny ýatyrmagyň üç  aýlyk möhletini hemişe berjaý etmäge borçludyr.

846 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny artdyrmagyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş wznosyny artdyrsa, ätiýaçlandyrýan şertnamany ýatyrmagyň bir aýlyk möhletini berjaý etmek bilen şertnamany togtadyp biler. Ätiýaçlandyryş wznosynyň az-kem artdyrylmagy şeýle hukugy döretmeýär.

847 madda. Habar bermek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylanda howpsuz döremegi ýa-da ätiýaçlandyryş halaty üçin düýpli ähmiýeti bolan, özüne mälim bolan ähli ýagdaýlary ätiýaçlandyryja habar bermelidir. Ätiýaçlandyryjynyň şertnamadan ýüz öwürmegine ýa-da ony üýtgedilen mazmun bilen baglaşmagyna täsir edip biljek ýagdaýlar düýpli ýagdaýlar bolup durýar.
2. Ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyrýandan ýazmaça aýdyň we düşnükli ýagdaýda talaby hem düýpli ýagdaý hasap edilýär.
3. Eger ätiýaçlandyryja düýpli ýagdaýlar hakynda habar berilmese, ol şertnamadan ýüz öwrüp biler. Ätiýaçlandyryjynyň düýpli ýagdaý hakynda habar bermekden öňünden niýet edip boýun gaçyrmagy hem şeýle mana eýedir.
4. Eger ätiýaçlandyryjy ýaşyryn ýagdaý hakynda bilse ýa-da ätiýaçlandyrýan atel şeýle ýagdaý hakynda habar berilmezliginde günäkär bolmasa, şertnamanyň togtadylmagy ýolberilmesizdir.

848 madda. Nädogry maglumatlary habar bermegiň netijeleri

1. Eger düýpli ýagdaý hakyndaky habarda nädogry maglumatlar bolsa, ätiýaçlandyryjy şertnamadan ýüz öwrüp biler.
2. Eger maglumatlaryň nätakyklygy ätiýaçlandyryja mälim bolsa we ätiýaçlandyrýan nädogry maglumatlaryň berilmeginde günäkär bolmasa, şertnamadan ýüz öwürmek ýolberilmesizdir. Bu maglumatlar hakynda habar berlenden soň bir aýyň içinde ätiýaçlandyrýan şertnamany ýatyryp biler.

849 madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyrýan howpuň ýagdaýlary hakyndaky ýazmaça sowallara jogap bermeli bolsa, ätiýaçlandyryjy meseleleriň goýulmadyk, ýöne ätiýaçlandyrýanyň  olar hakda öňünden betpälli dyman ýagdaýlarynyň habar berilmezligi zerarly şertnamany ýatyrmaga haklydyr.

850 madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmagyň möhleti

1. Ätiýaçlandyryjy şu bapda göz öňünde tutulan maglumatlaryň habar berilmezliginden soň bir aýyň içinde şertnamany ýatyryp biler. Bu möhlet habar bermek borjunyň bozulandygy hakynda ätiýaçlandyryjy bilen pursatyndan başlanýar.
2. Ätiýaçlandyrýana şertnamanyň ýatyrylandygy hakynda habar berilmelidir.

851 madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň şertnamany ýatyrsa, eger habar bermek borjy bozulan ýagdaý ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagyna we ätiýaçlandyryjynyň borçlaryny ýerine ýetirmegine täsir etmese, ol öz borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylmaýar.

852 madda. Ýokary derejeli howp hakyndaky habary bermek borjy

1. Eger bu şertnamanyň baglaşylmagyna düýpli täsir etse, ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylandan soň dörän howpuň ýokarydygy hakynda ätiýaçladyryja şobada habar bermäge borçludyr.
2. Şeýle ýagdaýda ätiýaçladyryjy bir aýlyk möhleti berjaý etmek bilen şertnamany ýatyrmaga ýa-da ätiýaçlandyryş wznosynyň degişli artdyrylmagyny talap etmäge haklydyr. Eger ätiýaçlandyrýan niýet edip öňünden howpuň artmagyna getirse, ätiýaçlandyryjy bir aý möhleti berjaý etmezden şertnamany ýatyryp biler.

853 madda. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy hakynda habar bermek borjy

1. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolandygy hakynda bilen halatynda ätiýaçlandyrýan bu hakda şobada ätiýaçlandyrýana habar bermelidir.
2. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolan mahalynda ätiýaçlandyryş halatyny ýa-da borçlaryň möçberini belli etmek üçin zerur bolan islendik maglumatlary ätiýaçlandyrýandan talap edip biler.
3. Eger ätiýaçlandyrýan  habar bermek borçlaryny ýerine ýetirmese we şunuň bilen ätiýaçlandyryjynyň bähbitleri düýpli bozulmasa, ätiýaçlandyryjy ylalaşyga esaslanyp bilmez, şoňa laýyklykda ol öz borçlaryndan boşadylýar.
4. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň we ätiýaçlandyryjynyň şigiň tölegleriniň möçberi kesgitlenenden soň öz borçlaryny ýerine ýetirmelidir.

§ 2. Ätiýaçlandyryş wznosy

854 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny geçirmek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş gatanjyny töländen soň ätiýaçlandyryş şertnamasyny alýar.
2. Eger ätiýaçlandyryşdaky bähbit ýitirilse, ätiýaçlandyryjy öz üstüne alan töwekgelçiliginiň dowamlylygyna laýyk gelýän ätiýaçlandyryş wznosynyň bir bölegini talap edip biler. Ätiýaçlandyryjy ýitirilen hyzmata laýyk gelýän haky talap edip biler.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

855 madda. Birinji ätiýaçlandyryş wznosy

Birinji ýa-da bir gezekki ätiýaçlandyryş wznosy öz wagtynda tölenýänçä ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan azatdyr.

856 madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi

1. Eger ätiýaçlandyryş wznosy öz wagtynda geçirilmese, ätiýaçlandyryjy şonuň geçirilmegi üçin iki hepdelik möhleti ýazmaça kesgitläp biler. Şunda gijä goýmagyň netijeleri hakynda görkezilmelidir.
2. Eger möhlet geçenden soň ätiýaçlandyryş halaty bolsa we şu wagta çenli ätiýaçlandyrýan wznos geçirmegini ýa-da prosentler tölemegini gijikdirse, ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.

857 madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi netijesinde şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny öz wagtynda geçirmese, ätiýaçlandyryjy bir aý öňünden şertnamany ýatyrmak hakynda ätiýaçlandyrýany duýduryp hem-de bu möhlet netijesiz gutaranda ony ýatyryp biler.

858 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny tölemegiň togtadylmagy

Eger şertnama baglaşylandan soň ätiýaçlandyryjynyň ykdysady ýagdaýynyň ätiýaçlandyryş halaty bolan mahalynda şertnama boýunça onuň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegine real howp bolandaky ýaly ýaramazlaşandygy ýüze çykarylsa, ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny geçirmegini togtadyp biler.

§ 3. Zyýanyň ätiýaçlandyryşy

859 madda. Zyýany pul bilen tölemek borjy

Ätiýaçlandyryjy aýany pul bilen tölemelidir.

860 madda. Zyýany tölemegin çäkleri

Ätiýaçlandyryjy zyýany diňe ätiýaçlandyryş summasynyň çäklerinde töleýär.

861 madda. Ätiýaçlandyryş deňeşdirmesi

1. Eger ätiýaçlandyryş summasy ätiýaçlandyryş edilen bähbidiň gymmatyndan (ätiýaçlandyryş bahasy) ep-esli ýokary geçse, hem ätiýaçlandyrýan, hem ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş wznosyny bada-bat degişli ýagdaýda aşaklatmak bilen hetdenaşa ätiýaçlandyryşyň öňüni almak maksady bilen ätiýaçlandyryş summasynyň aşakladylmagyny talap edip bilerler.
2. Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşyny ýokarlandyrmak arkaly bikanun girdeji almak üçin şertnama baglaşsa, şertnama hakyky däl hasap edilýär. Eger ätiýaçlandyryjy şertnama baglaşylan pursatynda hakyky däldigini bilmese, şertnamanyň hakyky däldigine çenli oňa tölenen wznoslar oňa galýar.

862 madda.  Emlägi ätiýaçlandyrmagyň aýratynlyklary

Eger emläk ätiýaçlandyrylsa we işiň ýagdaýlaryndan başgaça ýüze çykmasa, emlägiň gymmaty ätiýaçlandyryş summasy hasap edilýär.

863 madda. Duşdan geçirilen peýdanyň ätiýaçlandyryşy

Eger bu ätiýaçlandyryş şertnamasynda ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda nazarda tutulsa, ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy zerarly alynmadyk peýda hem ätiýaçlandyryş degişlidir.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

864 madda. Zatlaryň jemine ätiýaçlandyrmak

Eger zatlaryň jemine ätiýaçlandyrylsa, ätiýaçlandyryş oňa girýän zatlaryň hemmesine degişlidir.

865 madda. Ätiýaçlandyryş töleginiň möçberi

Ätiýaçlandyryjy dörän zyýandan geçýän summany ätiýaçlandyrýana tölemäge borçly däldir we eger ätiýaçlandyryş halaty bolan pursatynda ätiýaçlandyryş üçin hak ätiýaçlandyryş summasyndan geçende hem borçly däldir.

866 madda. Gysgaldylan ýa-da doly däl ätiýaçlandyryş. Goşa ätiýaçlandyryş

1. Eger ätiýaçlandyryş halaty bolan pursatynda ätiýaçlandyryş summasy ätiýaçlandyryş bahasyndan az bolsa (gysgaldylan ýa-da doly bolmadyk ätiýaçlandyryş), ätiýaçlandyrýan diňe ätiýaçlandyryş summasynyň bahasyna  deň bolan zyýanyň bölegini we ätiýaçlandyryş üçin haky töleýär.
2. Ätiýaçlandyryjylaryň birnäçesiniň şol bir bähbidine bir wagtda ätiýaçlandyran şahs bu hakda her bir ätiýaçlandyryja şobada habar bermäge borçludyr.
3. Ätiýaçlandyryjylaryň birnäçesiniň şol bir töwekgelçiliginiň bähbidi ätiýaçlandyrylsa we ätiýaçlandyryş summalary bilelikde ätiýaçlandyryş bahasyndan ýokary geçse ýa-da beýleki ätiýaçlandyryjy bilen ätiýaçlandyryş şertnamasy bolmadyk mahalynda, her bir shrahowşik tarapyndan tölenip bilinjek öwezi dolmalaryň, umumy summasy başga sebäpler boýunça ähli ýitgilerden ýokary geçse (goşa ätiýaçlandyryş), onda ätiýaçlandyryjylar raýdaş bergidarlar hökmünde ätiýaçlandyrýan bilen olara, şertnama baglaşylan summanyň çäklerinde ätiýaçlandyrýanyň öňünde borçludyrlar, ýöne real zyýanyň möçberinden geçýän summany bilelikde almaga ätiýaçlandyrýanyň haky ýokdur.

867 madda. Goşa ätiýaçlandyryşyň hakyky däldigi

Eger ätiýaçlandyrýan bikanun girdeji almak maksady bilen goşa ätiýaçlandyryşyny resmileşdirse, onda şu maksat bilen baglaşylan her bir şertnama hakyky däl diýlip hasap edilýär.

868 madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolanda ätiýaçlandyrýanyň günäsi

Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş bilen göz öňünde tutulan halaty öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlygy bilen getirse, ätiýaçlandyryjy öz borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylýar.

869 madda. Ätiýaçlandyryjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş bilen göz öňünde tutulan halat bolanda zyýanyň öňüni almaga ýa-da azaltmata we şunuň bilen baglanyşykly ätiýaçlandyryjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Ätiýaçlandyryjy onuň görkezmelerini ýerine ýetirmegi netijesinde edilen çykdajylaryny tölemäge borçludyr.

870 madda. Ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri bilen dörän zyýanyň ätiýaçlandyryşy

Eger bu diňe ätiýaçlandyryş şertnamasynyň şertlerinde ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda nazarda tutulan halatynda, ätiýaçlandyryjy ýeňip geçip bälmajak güýjuň täsiri netijesinde ýeten zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

871 madda. Üçünji şahsyň zyýany tölemek talaby

1. Eger ätiýaçlandyrýan zyýany tölemek barada üçünji şahsa talap bildirse, eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýana zyýany tölese, bu talap ätiýaçlandyryja geçýär. Eger ätiýaçlandyrýan üçünji şahs babatda öz talabyndan ýa-da onuň talabyny üpjün etmäge bolan hukukdan ýüz öwürse, onda ätiýaçlandyryjy öz çykdajylarynyň öwezini dolmaga bolan hukugy amala aşyrmagyň netijesinde ýa-da talap bildirmek bilen baglanyşykly onuň aljak möçberindäki zyýanynyň öwezini dolmak borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger ätiýaçlandyrýanyň zyýanyň öwezini dolmaga bolan talap etmek hukugy onuň bilen bile ýaşaýan maşgala agözasyna dahylly bolsa, onda hukugyň geçmegi aradan aýrylýar, muňa maşgala agözasynyň öňden niýet edip zyýan getiren halatlary degişli däldir.

872 madda. Ätiýaçlandyrylan emlägi eýeçilikden aýyrmagyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyrylan emläk eýeçilikden aýrylsa, onda ätiýaçlandyrýanyň hukugy emläk edinijä geçýär.

873 madda. Ätiýaçlandyrylan emlägiň eýeçilikden aýrylmagy hakynda habar bermek borjy

Ätiýaçlandyrylan emlägiň eýeçilikden aýrylandygy hakynda ätiýaçlandyryja şobada habar berilmelidir. Eger emläk ediniji ýa-da eýeçiligi aýryjy bu hakda ätiýaçlandyryja şobada habar bermese, eger ätiýaçlandyryjynyň habary almaly pursatyndan bir aýdan soň ätiýaçlandyryş halaty bolsa, onda ol öwezini dolmak borjundan boşadylýar.

874 madda. Ätiýaçlandyrylan emläk eýeçilikden aýrylanda ätiýaçlandyryşyny togtatmak

1. Ätiýaçlandyryjy şertnamany ýatyrmak üçin bir aýlyk möhleti berjaý etmek bilen emläk ediniji bilen ätiýaçlandyryş gatnaşygyny togtatmaga haklydyr. Eger ätiýaçlandyryjy emlägiň eýeçilikden aýrylandygy hakynda özüne mälim bolan pursatyndan başlap bir aýyň içinde mundan peýdalanmasa, onda şertnamany ýatyrmak hukugy güýjüni ýitirýär.
2. Emläk ediniji ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmaga haklydyr, ol diňe şolbada ýa-da ätiýaçlandyryşyň häzirki döwrüniň gutarmagyna çenli şertnamany ýatyryp biler. Eger emläk ediniji şony edinenden soň bir aýyň içinde bu hukukdan peýdalanmasa, ýatyrmak hukugy ýitirilýär, eger ätiýaçlandyryş hakynda edinijä mälim bolmasa, onuň ätiýaçlandyryş gatnaşyklary hakynda bilen pursatyndan başlap, bir aýyň geçmegine çenli ýatyrmak hukugy güýjündedir.
3. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy şu maddanyň kadalarynyň esasynda togtadylsa, eýeçilikden aýryjy ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş wznosyny tölemäge borçludyr, ýöne ol şertnamanyň ýatyrylan pursatyny goşmak bilen ätiýaçlandyryş döwründe onuň tölemelisinden ýokary bolmaly däldir; şu ýagdaýda emläk ediniji ätiýaçlandyryş summasynyň tölenmegi üçin jogapkärçilik çekmeýär.

875 madda. Başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak

Ätiýaçlandyrýan öz adyndan ätiýaçlandyryjy bilen başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşyp biler.

876 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda başga şahsyň hukuklary

1. Başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryşda şu şertnamadan gelip çykýan hukuklar şol şahsa degişlidir. Diňe ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş şertnamasyny talap etmek hukugyna eýedir.
2. Ätiýaçlandyrylan şahs ätiýaçlandyrýan bilen ylalaşmazdan öz hukuklaryndan peýdalanyp biler we diňe ätiýaçlandyryş şertnamasy onuň elinde bolsa, öz hukuklarynyň sud boýunça amala aşyrylmagyny talap edip biler.

877 madda. Ätiýaçlandyrýanyň hukuklary

1. Ätiýaçlandyrýan şertnama boýunça ätiýaçlandyrylan şahsa degişli hukuklardan öz adyndan peýdalanyp biler.
2. Eger ätiýaçlandyryş şahadatnatmasy berilse, ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyrylan şahsyň razylygy bolmazdan ätiýaçlandyryş summasyny alyp biler ýa-da eger ol diňe ätiýaçlandyryş şahadatnamasyna eýelik eden mahalynda hukugy ätiýaçlandyrylan şahsa berip biler.
3. Eger ätiýaçlandyrýan diňe ätiýaçlandyrylan şahsyň, ätiýaçlandyryş şertnamasy bilen razy bolandygyny subut etse, ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrylanyň peýdasyna töleg geçirmäge borçludyr.

§ 4. Graždan-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryşy

878 madda. Düşünje

Graždan-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýany jogapkärçilikden boşatmaga borçludyr, bu borçnama ätiýaçlandyryş döwründe dörän jogapkärçilik babatda onuň üstüne üçünji şahsyň öňünde jogapkärçilik ýükleýär.

879 madda. Gös-göni zyýany tölemek talaby

Eger zyýan ýeten şahs ätiýaçlandyryja talap bildirse, onda ol öz borçnamasynyň çäklerinde gös-göni zyýany tölemäge borçludyr.

880 madda. Sud çykdajylary we suddan daşary çykdajylar

Eger işiň ýagdaýlaryndan ugur alyp şeýle çykdajylary tölemeli bolsa, ätiýaçlandyryş üçünji şahsyň talaplaryndan goranmak üçin çekilen sud çykdajylaryny we suddan daşary çykdajylary öz içine alýar.

881 madda. Ätiýaçlandyryjyny jogapkärçilikden boşatmak

Eger ätiýaçlandyrýan ýagdaýyň bolmagyny aňly-düşünjeli döretse, şonuň netijesinde oňa üçünji şahsyň öňünde jogapkärçilik ýüklense, onda ätiýaçlandyryjy jogapkärçilikden boşadylýar.

882 madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryşynda jogapkärçilik

1. Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýanyň öňündäki borçlardan doly ýa-da kem-käsleýin azat bolsa, onda kanunda göz öňünde tutulan hökmany döwlet ätiýaçlandyryşynda onuň üçünji şahsyň öňündäki jogapkärçiligi güýjünde galýar.
2. Eger ätiýaçlandyryjy üçünji şahsyň talaplaryny kanagatlandyrsa, üçünji şahsyň ätiýaçlandyrýan babatdaky talaby ätiýaçlandyryja geçýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

§ 5.Ömri ätiýaçlandyrmak

883 madda. Düşünje

1. Ömri ätiýaçlandyrmak ätiýaçlandyrýanyň hut özüne ýa-da başga şahsa degişli bolup biler.
2. Eger ömrüň ätiýaçlandyryş şertnamasy üçünji şahşyň peýdasyna baglaşylsa, onda bu şahsyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýazmaça razylygy zerurdyr.

884 madda. Şertnama baglaşmakdan ýüz döndermäge ýol bermezlik

Eger ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylanda maglumatlary habar bermek borjuny bozsa, eger şertnama baglaşylandan soň bäş ýyl geçen bolsa, ätiýaçlandyryjy şertnamadan ýüz öwrüp bilmez. Eger maglumatlary habar bermek borjunyň ýerine ýetirilmiezligi bilkastlaýyn bolmasa, şertnamadan ýüz öwürmäge ýol berilýär.

885 madda. Ätiýaçlandyryş wznoslary wagtal-wagtal tölenende şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyryş wznoslary wagtal-wagtal tölense, ätiýaçlandyryjy islendik pursatda, ýöne şol ätiýaçlandyryş döwrüniň tamamlanmagyna çenli ätiýaçlandyryş gatnaşyklaryny ýatyryp biler.

886 madda. Öwezini tölemek hukugyny üçünji şahsa bermek

1. Eger şertnamada başgaça görkezilmese, toplaýyş ätiýaçlandyryşynda ätiýaçlandyryjy almak hukugyny üçünji şahsa berip biler, şeýle hem üçünji şahs başga şahsa berip biler. Ätiýaçlandyryjynyň hukugyny almak hukugyna eýe bolan üçünji şahs çalyşýar, şübhe bolanda üçünji şahsyň ady şertnama girizilen halatynda hem ykrar edilýär.
2. Eger ätiýaçlandyrýan başga görkezme bermese, almak hukugyna eýe bolan üçünji şahs ony diňe ätiýaçlandyryş halaty bolanda amala aşyryp biler.

887 madda. Göwnejaý bolmadyk üçünji şahs

1. Eger toplaýyş ätiýaçlandyryşynda üçünji şahsyň hukugy ätiýaçlandyryjynyň borjuna laýyk gelmese, bu hukuk ätiýaçlandyrýanda galýar.
2. Eger toplaýyş ätiýaçlandyryşynda üçünji şahs alnan peýda üçin öz hukugyny peýdalanmasa, bu hukuk ätiýaçlandyrýanda galýar.

888 madda. Ätiýaçlandyryjyny zyýany tölemek borjundan boşatmak

1. Eger şertnama ätiýaçlandyrýanyň däl-de başga şahsyň ölmek halatyna baglaşylsa, ätiýaçlandyrýan şol şahsyň ölmegini bikanun hereketleri bilen döreden bolsa, onda ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger ölmek halatyna ätiýaçlandyryşda üçünji şahs almak hukugyna eýe bolsa, eger bu şahs öňünden niýet eden bikanun hereketleri bilen ömri ätiýaçlandyrylanyň ölmegine getirse, bu hukuk ykrar edilmeýär.

889 madda. Öz janyna kast edilende öwezini tölemekden boşatmak

1. Eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ömri ätiýaçlandyrylan şahs öz janyna kast etse, ömrüniň ätiýaçlandyryşynda ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.
2. Ätiýaçlandyrýanyň mirasdarlary geçirilen ätiýaçlandyryş wznoslarynyň gaýtarylyp berilmegini talap etmäge haklydyrlar.

890 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny üýtgetmek

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşynyň häzirki döwrüniň gutarmagyna çenli islendik pursatda ätiýaçlandyryş şertnamasynyň mundan beýläk ätiýaçlandyryş wznoslarynyň geçirilmeginiň togtadylan şertnamasy bilen çalşyrylmagyny talap edip biler.
2. Eger ätiýaçlandyrýan şeýle çalşyrylmagyny talap etse, onda şu pursatdan başlap şertnama arkaly göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş summasy ýa-da peýdanyň summasy, eger ätiýaçlandyryş wznosy görnüşinde alnan summa bir gezekleýin wznos hökmünde garalsa, ätiýaçlandyrylan şahsyň ýaşyny nazara almak bilen kesgitlenýän summa bilen çalşyrylýar.

891 madda. Şertnama togtadylanda tutup galynmalar

Eger ömrüň ätiýaçlandyryş şertnamasy ýüz öwürmek, ýatyrmak ýa-da şikaýat etmek netijesinde togtadylsa, onda ätiýaçlandyryjy şeýle şertnama boýun alan möçberindäki wznoslaryny gaýtarmaga borçludyr. Ätiýaçlandyryjy paýhasly tutup galmalary geçirip biler.

892 madda. Mejbury ýerine ýetirmegiň netijeleri

1. Eger karary mejbury ýerine ýetirmek ätiýaçlandyryş talaby boýunça geçirilse ýa-da sud önümçiligi ätiýaçlandyryjynyň batyp galmagy bilen amala aşyrylsa, zat alyjy hökmünde anyk görkezilen şahs ätiýaçlandyryş şertnamasynda ätiýaçlandyrýanyň çalyşmaga doly ygtyýarlydyr. Eger peýda almak hukugyna eýe bolan şahs şertnama gatnaşsa, ol kreditoryň ähli talaplaryny kanagatlandyrmalydyr ýa-da şertnama ýatyrylanda ätiýaçlandyryjydan öz talap edip biljek summasynyň çäklerinde batyp galmagyň agdyklaýyndygyny üpjün etmelidir.
2. Eger peýda almak hukugyna eýe bolan şahs onuň alynmagyna gyzyklanmasa ýa-da ady boýunça atlandyrylmasa, onda şeýle hukuga ätiýaçlandyrýanyň
äri, aýaly ýa-da çagalary eýe bolýar.

§ 6. Betbagtçylykly hadysadan ätiýaçlandyrmak

893 madda. Düşünje

1. Betbatgçylykly hadysadan ätiýaçlandyryş şertnamasy hem ätiýaçlandyrylýan babatda, hem başga şahs babatda baglaşylyp bilner.
2. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy ätiýaçlandyrylan şahs bilen däl-de, eýsem onuň peýdasyna baglaşylsa, onda ömrüň ätiýaçlandyryş kadalary bu şertnama degişlidir.

894 madda. Saglyga ýetirilen zyýanyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyryjynyň borjy saglyga öňünden niýet edip ýitgi (zyýan) ýetirilmegine bagly bolmasa, onda öňünden niýet etmegiň bolmazlygy garşylykly subut edilýänçä çak edilýär.

895 madda. Betbagtçylykly hadysany öňünden niýet edip getirmegiň netijeleri

1. Eger başga şahsyň ätiýaçlandyryşynda peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan şahs önünden niýet eden bikanun hereketleri bilen öňünden niýet edip betbagtçylykly hadysanyň bolmagyňa getirse, ätiýaçlandyryjy özüniň borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger peýda almak hukugyna başga şahs eýelik etse, eger onda öňünden niýet edip bikanun hereketler bilen betbagtçylykly hadysany getirse, ol bu hukukdan mahrum edilýär.

896 madda. Betbagtçylykly hadysa hakynda habar bermek borjy

Eger borçlar peýda alýan şahsyň peýdasyna ýerine ýetirilmeli bolsa, onda bu şahs betbagtçylykly hadysa hakynda mälim etmäge borçludyr. Bu kada maglumatlary habar bermek we dokumentleri bermek boýunça borçlara hem degişlidir.

897 madda. Regres hukugyna ýol bermezlik

Ätiýaçlandyrýan zyýan üçin jogapkär şahs babatynda regres hukugyna eýe däldir.

Глава 22.Страхование

§ 1. Общие положения

Статья 838. Понятие

1. По договору страхования страховщик обязан возместить страхователю вред, причиненный наступлением страхового случая, в соответствии с условиями договора. При страховании на твердо установленную сумму страховщик обязан выплатить страховую сумму или совершить другое оговоренное действие.
2. Страхователь обязан уплатить страховой взнос (премию).
3. Договор страхования считается заключённым с момента уплаты страхового взноса (премии), если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана и правилами страхования соответствующего вида страхования.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 839. Обязанность заключения договора страхования

Страховщик, предложивший заключить договор страхования, обязан заключить этот договор, если для отказа в этом нет реальных оснований.

Статья 840. Обязательное государственное страхование

Законом может быть предусмотрено обязательное государственное страхование, в отношении которого применяются правила настоящей главы, если это не противоречит законодательству об обязательном страховании.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 841. Страховой договор (страховое свидетельство-полис)

1. Страховщик обязан вручить страхователю подписанный документ о страховании - страховой договор (страховое свидетельство-полис).
2. Страховое свидетельство должно быть содержать:
а) данные о личности сторон и их местонахождении (месте жительства);
б) наименование (имя) застрахованного предмета или лица;
в) вид риска страхования;
г) начало и продолжительность страхования;
д) страховая сумма;
е) страховой взнос, место его уплаты и срок;
к) франшиза;
л) подписи сторон.
3. Если предметом страхования является жизнь лица, необходимы следующие дополнительные данные:
а) место расчета прибыли и участия в ней;
б) сумма выкупа, платежи, не представляющие собой взносы, и пределы, в которых гарантированы эти платежи.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 842. Договор перестрахования

Риски, принятые на себя страховщиком на основе договора страхования, могут быть полностью или частично перестрахованы на другого страховщика (страховщиков). При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.
Отношения между страховщиком и перестраховщиком регулируются договором перестрахования или в порядке, установленном законодательством Туркменистана. При этом обязательства страховщика перед страхователем полностью сохраняются.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 843. Последствия утери страхового свидетельства

1. Если договором определено, что страховщик должен исполнить свои обязанности только после представления страхового свидетельства, но свидетельство утеряно или уничтожено, страхователь может потребовать исполнения только в том случае, если свидетельство объявлено утратившим силу с соблюдением особых правил.
2. При утере или уничтожении страхового свидетельства, страхователь может потребовать у страховщика дубликат. Расходы по выдаче дубликата несет страхователь.

Статья 844. Права страхового агента

1. Полномочия страхового агента по осуществлению посреднической деятельности определяются соответствующими документами страховщика.
2. Страховой агент, выполняющий функции посредника при заключении договора страхования, вправе заключить такой договор.
3. Страховой агент, осуществляющий свою деятельность по поручению и от имени страховщика, имеет право на вознаграждение.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 845. Начало страхования

1. Страхование начинается в 24 часа в день заключения договора и заканчивается в 24 часа в последний день срока, предусмотренного договором.
2. Если договор страхования заключен на срок свыше пяти лет, то каждая из сторон может расторгнуть договор по истечении трех месяцев после предупреждения об этом.
3. Соглашение о том, что отношения страхования будут продлены молчанием и они досрочно не прекратятся, недействительно, если договор продлевается на срок свыше одного года. Страхователь обязан всегда соблюдать трехмесячный срок расторжения договора.

Статья 846. Последствия увеличения страхового взноса

Если страховщик увеличил страховой взнос, страхователь может с соблюдением месячного срока расторжения договора прекратить договор. Незначительное увеличение страхового взноса такого права не порождает.

Статья  847. Обязанность предоставления информации

1. Страхователь при заключении договора должен сообщить страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для наступления опасности или страхового случая. Существенными являются обстоятельства, которые могут оказать влияние на решение страховщика отказаться от договора или заключить его с измененным содержанием.
2. Существенным считается также обстоятельство, о котором страховщик письменно ясно и недвусмысленно запросит страхователя.
3. Если страховщику не было сообщено о существенных обстоятельствах, он может отказаться от договора. Такое же значение имеет и то, если страховщик преднамеренно уклоняется от сообщения о существенном обстоятельстве.
4. Прекращение договора недопустимо, если страховщик знал о скрытом обстоятельстве или страхователь не виновен в не сообщении о таком обстоятельстве.

Статья 848. Последствия сообщения неправильных данных

1. Страховщик может отказаться от договора и в случае, если сообщение о существенном обстоятельстве содержит неправильные данные.
2. Отказ от договора недопустим, если неточность данных была известна страховщику и страхователь не виновен в представлении неверных данных. В течение одного месяца после сообщения об этих данных страховщик может расторгнуть договор.

Статья 849. Расторжение договора страхования вследствие не предоставления информации

Если страхователь должен был ответить на письменные вопросы об обстоятельствах опасности, страховщик вправе расторгнуть договор из-за не сообщения обстоятельств, о которых вопросы хотя и не ставились, однако страхователь преднамеренно умалчивал о них.

Статья 850. Срок расторжения договора вследствие не предоставления информации

1. В течение одного месяца после не сообщения предусмотренных настоящей главой сведений страховщик может расторгнуть договор. Этот срок начинается с момента, когда страховщик узнал о нарушении обязанности сообщения.
2. Страхователю должно быть сообщено о расторжении договора.

Статья 851. Расторжение договора после наступления страхового случая

Если страховщик расторгнет договор после наступления страхового случая, он не освобождается от исполнения своих обязанностей, если обстоятельство, обязанность сообщения о котором была нарушена, не влияет на наступление страхового случая и исполнение обязанностей страховщика.

Статья 852. Обязанность сообщения информации о повышенной опасности

1. Страхователь обязан немедленно сообщить страховщику о повышении опасности, возникшем после заключении договора, если это оказало бы существенное влияние на заключение договора.
2. В таком случае страховщик вправе расторгнуть договор с соблюдением месячного срока или потребовать соответствующего увеличения страхового взноса. Если страхователь преднамеренно вызвал увеличение опасности, страховщик может расторгнуть договор, не соблюдая месячного срока.

Статья 853. Обязанность сообщения о наступлении страхового случая

1. Узнав о наступлении страхового случая, страхователь обязан незамедлительно сообщить об этом страховщику.
2. Страховщик может при наступлении страхового случая потребовать у страхователя любые сведения, которые необходимы для установления страхового случая или объема обязанности.
3. Страховщик не может основываться на соглашении, согласно которому освобождается от своих обязанностей, если страхователь не выполнит обязанности сообщения, и этим интересы страховщика существенно не нарушаются.
4. Страховщик должен исполнить свои обязанности после наступления страхового случая и определения размера платежей страховщика.

§ 2. Страховой взнос

Статья 854. Обязанность внесения страхового взноса

1. Страхователь после уплаты страхового взноса получает страховой договор.
2. Если интерес в страховании утрачен, страховщик может потребовать часть страхового взноса, соответствующую продолжительности взятого на себя риска. Страховщик может потребовать вознаграждения, соответствующего оказанному обслуживанию.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 855. Первый страховой взнос

До своевременной уплаты первого или одноразового страхового взноса страховщик свободен от своих обязанностей.

Статья 856. Несвоевременная уплата страхового взноса

1. Если страховой взнос не внесен своевременно, страховщик может письменно определить двухнедельный срок для внесения. При этом должно быть указано о последствиях просрочки.
2. Если после истечения срока наступает страховой случай и к этому времени страхователь просрочил внесение взноса или уплату процентов, страховщик освобождается от своих обязанностей.

Статья 857. Расторжение договора вследствие несвоевременной уплаты страхового взноса

Если страхователь своевременно не внесет страхового взноса, страховщик может за месяц раньше предупредить страхователя о расторжении договора и при безрезультатном истечении этого срока расторгнуть его.

Статья  858. Прекращение уплаты страхового взноса

Страхователь может прекратить внесение страхового взноса, если после заключения договора выяснится, что экономическое положение страховщика ухудшилось настолько, что существует реальная опасность неисполнения им взятых по договору обязанностей на случай наступления страхового случая.

§ 3. Страхование вреда

Статья 859. Обязанность возмещения вреда деньгами

Страховщик должен возместить вред деньгами.

Статья 860. Пределы возмещения вреда

Страховщик возмещает вред только в пределах страховой суммы.

Статья 861. Страховое сравнение

1. Если окажется, что страховая сумма значительно превышает стоимость застрахованного интереса (страховую оценку), как страхователь, так и страховщик могут потребовать снижения страховой суммы в целях предотвращения чрезмерного страхования с немедленным соответствующим снижением страхового взноса.
2. Если страхователь заключит договор для получения неправомерного дохода путем завышения страховки, договор считается недействительным. Взносы, уплаченные страховщику до недействительности договора остаются ему, если он к моменту заключения договора не знал о недействительности.

Статья 862. Особенности страхования имущества

Если застраховано имущество и из обстоятельств дела не вытекает иное, страховой суммой считается стоимость имущества.

Статья 863. Страхование упущенной выгоды

Страхование распространяется и на выгоду, которая не была получена из-за наступления страхового случая, если это предусмотрено договором страхования или законодательством Туркменистана.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 864. Страхование совокупности вещей

Если застрахована совокупность вещей, страхование распространяется на все входящие в нее вещи.

Статья 865. Размер страхового возмещения

Страховщик не обязан выплатить страхователю сумму, превышающую возникший вред и в том случае, если вознаграждение за страхование превышает страховую сумму на момент наступления страхового случая.

Статья 866. Сокращенное или неполное страхование. Двойное страхование

1. Если страховая сумма меньше страховой оценки на момент  наступления страхового случая (сокращенное или неполное страхование), страховщик возмещает только ту часть вреда, которая равна оценке страховой суммы и вознаграждению за страхование.
2. Лицо, одновременно застраховавшее один и тот же интерес у нескольких страховщиков, обязано немедленно сообщить об этом каждому страховщику.
3. Если интерес застрахован от одного и того же риска у нескольких страховщиков и страховые суммы в совокупности превышают страховую оценку или по другим причинам общая сумма возмещений, которая была бы выплачена каждым страховщиком при отсутствии договора страхования с другим страховщиком, превышает все убытки (двойное страхование), то страховщики как солидарные должники обязаны перед страхователем в пределах суммы, на которую у них заключен договор со страхователем, однако страхователь не вправе в совокупности получить сумму, превышающую размер реального вреда.

Статья 867. Недействительность двойного страхования

Если страхователь оформил двойное страхование с целью получения неправомерного дохода, то каждый договор, заключенный с этой целью, считается недействительным.

Статья 868. Вина страхователя при наступлении страхового случая

Страховщик освобождается от исполнения своих обязанностей, если страхователь вызвал предусмотренный страхованием случай преднамеренно или по грубой неосторожности.

Статья 869. Обязанность выполнения указаний страховщика

1. Страхователь обязан при наступлении предусмотренного страхованием случая предотвратить или уменьшить вред и в связи с этим выполнить указания страховщика.
2. Страховщик обязан возместить расходы, понесенные в результате исполнения его указаний.

Статья 870. Страхование вреда, вызванного действием непреодолимой силы

Страховщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие действия непреодолимой силы только в случае, если это предусмотрено условиями договора страхования или законодательством Туркменистана.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 871. Требование возмещения вреда третьим лицом

1. Если страхователь может предъявить требование к третьему лицу о возмещении вреда, то это требование переходит к страховщику, если он возмещает вред страхователю. Если страхователь откажется от своего требования в отношении третьего лица или права на обеспечение его требования, то страховщик освобождается от обязанности возмещения вреда в том объеме, какой он мог получить в результате осуществления права на возмещение своих расходов или в связи с предъявлением требования.
2. Если право требования страхователя на возмещение вреда касается проживающего совместно с ним члена семьи, переход права исключается, кроме тех случаев, когда член семьи вызвал вред преднамеренно.

Статья 872. Последствия отчуждения застрахованного имущества

Если застрахованное имущество было отчуждено, то к приобретателю переходят права страхователя.

Статья 873. Обязанность сообщения об отчуждении застрахованного имущества

Страховщику немедленно должно быть сообщено об отчуждении застрахованного имущества. Если приобретатель или отчуждатель немедленно не оповестили страховщика об этом, он освобождается от обязанности возмещения, если страховой случай наступил через месяц с того момента, как страховщик должен был получить сообщение.

Статья 874. Прекращение страхования при отчуждении застрахованного имущества

1. Страховщик вправе с соблюдением месячного срока для расторжения договора прекратить отношения страхования с приобретателем. Право расторжения договора теряет силу, если страховщик не воспользуется этим в течение одного месяца с того момента, когда ему стало известно об отчуждении имущества.
2. Приобретатель вправе расторгнуть договор страхования; расторгнуть договор он может только немедленно или к окончанию текущего периода страхования. Право расторжения утрачивается, если приобретатель в течение одного месяца после приобретения не воспользуется этим правом, а если приобретателю не было известно о страховании, право расторжения остается в силе до истечения одного месяца с момента, когда он узнал об отношениях страхования.
3. Если договор страхования прекращен на основании  правил настоящей статьи, отчуждатель обязан выплатить страховщику страховой взнос, но не свыше того, что должен был уплатить за период страхования, включая момент расторжения договора; в этом случае приобретатель не несет ответственности за уплату страховой суммы.

Статья 875. Заключение договора страхования в пользу другого лица

Страхователь может заключить со страховщиком договор страхования от своего имени в пользу другого лица.

Статья 876. Права другого лица в договоре страхования

1. При страховании в пользу другого лица права, возникающие из этого договора, принадлежат этому лицу. Право требования страхового свидетельства имеет только страхователь.
2. Застрахованное лицо может воспользоваться своими правами без согласования со страхователем и потребовать осуществления своих прав по суду только в случае, если страховое свидетельство находится у него на руках.

Статья 877. Права страхователя

1. Страхователь может от своего имени воспользоваться правами, принадлежащими застрахованному лицу по договору.
2. Если страховое свидетельство выдано, страхователь может без согласия застрахованного лица получить страховую сумму или передать право застрахованному лицу только в случае, если он владеет страховым свидетельством.
3. Страховщик обязан произвести выплату в пользу застрахованного только в случае, если страхователь докажет, что застрахованное лицо было согласно с договором страхования.

§ 4. Страхование гражданско-правовой ответственности

Статья 878. Понятие

По договору страхования гражданско-правовой ответственности страховщик обязан освободить страхователя от обязательства, которое возлагается на него перед третьим лицом по поводу ответственности, возникшей в период страхования.

Статья 879. Требование непосредственного возмещения вреда

Страховщик в пределах своего обязательства обязан непосредственно возместить вред, если лицо, которому причинен вред, предъявит ему требование.

Статья 880. Судебные и внесудебные расходы

Страхование включает в себя судебные и внесудебные расходы, понесенные для защиты от требований третьего лица, если исходя из обстоятельств дела необходимо возмещение таких расходов.

Статья 881. Освобождение страховщика от ответственности

Страховщик освобождается от ответственности, если страхователь сознательно вызвал наступление обстоятельства, из-за которого на него возлагается ответственность перед третьим лицом.

Статья 882. Ответственность при обязательном государственном страховании

1. Если страховщик полностью или частично свободен от обязанности перед страхователем, то при предусмотренном законом обязательном государственном страховании его ответственность перед третьим лицом остается в силе.
2. Если страховщик удовлетворяет требования третьего лица, требование третьего лица в отношении страхователя переходит к страховщику.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

§ 5. Страхование жизни

Статья 883. Понятие

1. Страхование жизни может касаться лично страхователя или другого лица.
2. Если договор страхования жизни заключен в пользу третьего лица, то необходимо письменное согласие этого лица или его законного представителя.

Статья 884. Недопустимость отказа от заключения договора

Если страхователь нарушит свою обязанность сообщения сведений при заключении договора, страховщик не может отказаться от договора, если после заключения договора прошло пять лет. Отказ от договора допускается, если обязанность сообщения сведений не исполнена преднамеренно.

Статья 885. Расторжение договора при периодичности уплаты страховых взносов

Если страховые взносы уплачиваются периодично, страховщик может расторгнуть отношения страхования в любой момент, но к окончанию текущего страхового периода.

Статья 886. Передача права на возмещение третьему лицу

1. При накопительном страховании страховщик может передать право получения третьему лицу, а также заменить третье лицо другим лицом, если договором не предусмотрено иное. Право страховщика заменить третье лицо, имеющее право получения, при наличии сомнения признается и в случаях, когда имя третьего лица внесено в договор.
2. Третье лицо, имеющее право получения, может осуществить его только при наступлении страхового случая, если страхователь не давал другого указания.

Статья 887. Ненадлежащее третье лицо

1. Если при накопительном страховании праву третьего лица не соответствует обязанность страховщика, это право остается страхователю.
2. Если при накопительном страховании третье лицо не использует своего права на получение выгоды, это право остается страхователю.

Статья 888. Освобождение страховщика от обязанности возмещения вреда

1. Если договор заключен на случай смерти другого лица, а не страхователя, страховщик освобождается от своих обязанностей в случае, когда страхователь незаконными действиями вызвал смерть такого лица.
2. Если при страховании на случай смерти третье лицо имеет право получения, это право не признается, если это лицо преднамеренно незаконными действиями вызвало смерть лица, жизнь которого была застрахована.

Статья 889. Освобождение от возмещения при самоубийстве

1. Если иное не предусмотрено договором, при страховании жизни страховщик освобождается от своих обязанностей, если лицо, жизнь которого была застрахована, совершит самоубийство.
2. Наследники страхователя вправе потребовать возврата внесенных страховых взносов.

Статья 890. Изменение договора страхования

1. Страхователь может в любой момент до окончания текущего периода страхования потребовать замены договора страхования договором с прекращением внесения страховых взносов в дальнейшем.
2. Если страхователь требует такой замены, то с этого момента  предусмотренная договором страховая сумма или сумма выгоды заменяется суммой, которая определяется с учетом возраста застрахованного лица, если полученная в виде страхового взноса сумма будет рассматриваться как разовый взнос.

Статья 891. Вычеты при прекращении договора

Если договор страхования жизни прекращен вследствие отказа, расторжения или обжалования, то страховщик обязан возвратить взносы в том объеме, в каком получил их по такому договору. Страховщик может произвести разумные вычеты.

Статья 892. Последствия принудительного исполнения

1. Если принудительное исполнение решения производится по страховому требованию или судопроизводство осуществляется в связи с банкротством страховщика, лицо, конкретно указанное в качестве получателя, правомочно заменить страхователя в договоре страхования. Если лицо, обладающее правом получения выгоды, участвует в договоре, оно должно удовлетворить все требования кредитора или обеспечить массу банкротства в пределах суммы, которую он может потребовать у страховщика при расторжении договора.
2. Если лицо, обладающее правом получения выгоды, не заинтересовано в ее получении или не названо по имени, то такое право приобретают супруг или дети страхователя.

§ 6. Страхование от несчастного случая

Статья 893. Понятие

1. Договор страхования от несчастного случая может быть заключен как в отношении страхователя, так и в отношении другого лица.
2. Если договор страхования заключен не застрахованным лицом, но в его пользу, то на этот договор распространяются правила страхования жизни.

Статья 894. Последствия причинения вреда здоровью

Если обязанность страховщика зависит не от преднамеренного причинения ущерба (вреда) здоровью, то отсутствие преднамеренности предполагается до тех пор, пока не будет доказано противоположное.

Статья 895. Последствия умышленного вызова несчастного случая

1. Страховщик освобождается от своих обязанностей в случае, если при страховании другого лица лицо, в пользу которого заключен договор страхования, преднамеренно незаконными действиями вызовет наступление несчастного случая.
2. Если правом получения выгоды обладает другое лицо, то оно лишается этого права, если вызовет несчастный случай преднамеренными незаконными действиями.

Статья 896. Обязанность сообщения о несчастном случае

Если обязанности должны быть исполнены в пользу получающего выгоду лица, то это лицо обязано заявить о несчастном случае. Это правило распространяется также на обязанности по сообщению сведений и передаче документов.

Статья 897. Недопустимость права регресса

Страхователь не имеет права регресса в отношении лица, ответственного за вред.