Mazmuny

21  BAP. HARYT AMMARYNA SAKLAMAGA TABŞYRMAK

819 madda. Duşünje
Haryt ammaryna saklamaga tabşyrmak şertnamasy babatda, eger şu bapda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, emläk saklamak şertnamasy hakyndaky degişli düzgünler ulanylýar.

820 madda. Emläk saklamak baradaky borçnamalary päk ýürekden ýerine ýetirmek borjy

Ammar saklaýjy saklamak üçin özüne tabşyrylan harydy saklamak boýunça borçnamalaryny päk ýürekli hojalykçynyň paýhasy bilen ýerine ýetirmelidir.

812 madda. Emläk saklaýjy tarapyndan harydyň sanyny barlamak

1. Eger  şu babyň kadalaryndan başgaça kada gelip çykmasa, emläk saklaýjy harydy saklamak üçin kabul edende onuň mukdaryny, ölçeglerini, agramyny, görnüşini, hilini we gaýry häsiýetlerini barlamaga borçly däldir.
2. Eger emläk saklaýja saklamak üçin berlen haryt berlen mahalynda zaýalanan ýa-da komplektlenilmedik bolsa, ol daşyndan gözden geçirilende mälim bolsa, onda emläk saklaýjy bu hakda ýük berijä şobada habar bermäge borçludyr, eger ol bu borjy ýerine ýetirmese, onda ol zyýanyň öwezini tölemelidir.

822 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy gözden geçirmek hukugy

Emläk saklaýjy ýük berijä tabşyrylan harydy iş wagtynyň içinde gözden geçirmäge, nusgalar almaga ýa-da zerur çäreleri amala aşyrmaga rusgat bermäge borçludyr.

823 madda. Habar bermek borjy

Emläk saklaýjy saklamaga tabşyrylan harydy başga ammara geçirmek hakda ýa-da eger harydyň häsiýeti üýtgändigini ýa-da munuň howpunyň bardygyny ýüze çykarsa, ýük berijä şobada habar bermäge borçludyr. Ol özüne mälim bolan ammar şahadatnamasynyň soňky eýesine habar bermelidir. Şu borjy ýerine ýetirmedik mahalynda, ol ýüze çykan zyýany tölemäge borçludyr.

824 madda. Zyýany tölemek borjy

Emläk saklaýjy özüne saklamak üçin berlen harydyň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy bilen ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýär, munuň öňüni almagy ynsaply emläk saklaýjynyň başaryp bilmejek halatlary muňa girmeýär.

825 madda. Kysymdaş zatlary saklamagyň aýratynlyklary

1. Kysymdaş zatlar saklananda emläk saklaýjy diňe şol bir görnüşdäki we häsiýetdäki zatlar bilen olary garyşdyrmaga bolan hukuga, eger şoňa rugsat bolan mahalynda eýedir.
2. Şeýle garyşdyrmak netijesinde emele gelen haryda ýük beriji umumy eýeçilik hukugyna eýedir. Her bir ýük berijiniň paýy olaryň tabşyran harydynyň sanyna laýyklykda kesgitlenýär.
3. Emläk saklaýjy galan ýük berijileriň razylygyny soramazdan, her bir ýük berijiniň oňa degişli paýyna laýyklykda harydy yzyna gaýtarmaga borçludyr.

826 madda. Saklamak üçin tabşyrylan harydy satmak

Eger saklamak üçin tabşyrylan haryt zaýalansa we üýtgese, netijede ol gymmatyny gaçyrsa hem-de emläk saklaýjyda habar bermek üçin wagt galmasa ýa-da ol bu hakda doly ygtyýarly şahsa habar berip bilmese, onda ol harydy satmaga doly ygtyýarlydyr. Harydyň satylmagyndan alnan summa ujundan ony saklamak we satmak boýunça çykdajylary aýyrmak bilen ýük berijä gowşurylýar.

827 madda. Ammar şahadatnamasy

Emläk saklaýjy harydy kabul eden mahalynda ýük berijä ammar şahadatnamasyny bermäge borçludyr.

828 madda. Ammar şahadatnamasynyň rekwizitleri

1. Ammar şahadatnamasynda aşakdakylar görkezilmelidir:
a) ammar şahadatnamasynyň berlen senesi we bellige alnan nomeri;
b) taraplaryň ady we adresi;
w) harydyň saklanýan ýeri;
g) saklanmaga degişli harydyň ýazgysy (sany, möçberleri ýa-da agramy) we onuň hili; gaby bolanda, gabynyň ýazgysy;
d) hakyň we gaýry zerur çykdajylaryň möçberi;
ýe) eger saklamaga tabşyrylan haryt ätiýaçlandyrylmaga
degişli bolsa, ätiýaçlandyryşyň bahasy;
j) şertnamanyň hereket möhleti:
z) emläk saklaýjynyň degişli möhür bilen tassyklanylan goly.
2. Eger şu maddada görkezilen şertler ammar şertnamasynda doly görkezilmedik bolsa, onda munuň özi taraplary jogapkärçilikden boşatmaýar.
Taraplar ammar şahadatnamasyna beýleki şertleri hem girizmäge haklydyr.

829 madda. Warrant

Ammar şahadatnamasyna eýelik ediji girew hakyndaky şahadatnamanyň kömegi bilen saklamak üçin tabşyrylan harydy ammarda haryt çykarylmaz ýaly ýagdaýda başga borçnamanyň üpjünçiligine kepillikler goýup biler.

830 madda. Orderlik ammar şahadatnamasy

Eger emläk saklaýjy orderlik ammar şahadatnamasyny berse, onda ol indossament arkaly üçünji şahsa berlip bilner.

831 madda. Indossirlenen ammar şahadatnamasy üçin jogapkärçilik

1. Eger ammar şahadatnamasy indossament arkaly berilse, emläk saklaýjy bu şahadatnama eýelik edijiniň öňünde onda görkezilen maglumatlaryň dogrudygyna jogapkärçilik çekýär, eger şahadatnamada bu maglumatlaryň ýük berijiniň ýa-da üçünji şahsyň habaryna esaslanýandygy açyk görkezilen halatlary muňa girmeýär.
2. Eger emläk saklaýjy maglumatlaryň dogry däldigi hakynda bilse, ol eger şu maddanyň 1 punktunda görkezilen belligi eden halatynda hem jogapkärçilik çekýär.
3. Emläk garyşyk saklananda şu maddanyň 1 punktunda görkezilen belligi etmäge emläk saklaýjynyň haky ýokdur.

832 madda. Indossamentiň dogrulygynyň prezumpsiýasy

1. Orderlik ammar şahadatnamasyny beren emläk saklaýjy saklamak üçin tabşyrylan harydy diňe ammar şahadatnamasynyň kanuny eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Eger girewlik ammar şahadatnamasy berilse, emläk saklaýjy onuň gaýtarylyp berilmegini talap etmelidir.
3. Emläk saklaýjy indossamentiň dogrudygyny barlamaga borçly däldir. Ammar şahadatnamasynda degişli ýazgy bilen onuň berlendigi tassyklanylýar.

833 madda. Ammar şahadatnamasynyň ýitmegi

1. Ammar şahadatnamasy ýa-da girew hakyndaky şahadatnama ýitirilende ýa-da ýok edilende olaryň kanuny eýesi suda arza bilen ýüz tutmaga hem-de ýitirilen dokumentiň hakyky däl diýlip ykrar edilmegini hem-de onuň ýerine täze şahadatnamanyň berilmegini talap etmäge haklydyr. Sud arza aýratyn önümçilik tertibinde garaýar.
2. Emläk saklaýjy suduň çözgüdiniň, esasynda ammar şahadatnamasyny we girew hakyndaky şahadatnamany gaýtadan berýär.

834 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy girew goýmak

1. Saklamak üçin ammara tabşyrylan harydy girew goýmak üçin hususyýetçi girew hakyndaky şahadatnamada ýörite ýazgy etmelidir we onuň berilmegi şeýle geçirilmelidir.
2. Indossament ýük berijiniň we kreditoryň şahsyýeti hem-de borçnamanyň möçberi hakyndaky maglumatlary nazara almalydyr.
3. Saklamaga tabşyrmak hakyndaky şahadatnamany bermek barada emläk saklaýja habar berilýär, ol degişli bellik edýär.

835 madda. Ammar şahadatnamasynyň täze eýesine girew hukugynyň geçmegi

1. Harydy saklamak boýunça çykdajylar bilen baglanyşykly emläk saklaýjyda harydyň, onuň eýelik etmeginde durýança harydyň girew hukugy döreýär.
2. Eger ammar şahadatnamasy indossament arkaly berilse, girew hukugy täze eýesi babatda hereket edýär.

836 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy yzyna almak talabyna ýol bermezlik

Bellenilen möhlet geçýänçä saklanylýan harydy yzyna almagy ýük berijiden talap etmäge emläk saklaýjynyň haky ýokdur, eger şeýle möhlet bellenilmese, onda tabşyrylandan soň üç aýyň geçmegine çenlidir. Eger saklamak möhleti kesgitlenmese ýa-da kesgitlenen möhletiň geçmegi bilen emläk saklaýjy ammarda harydy özünde saklaýar, ol diňe şertnama togtadylandan soň bir aýyň geçmegi bilen ýük berijiden harydy almagyny talap edip biler.

837 madda. Goşmaça möhleti bellemek

1. Eger saklamak möhletiniň geçmegi bilen ammar şahadatnamasynyň eýesi harydyň ammardan çykarylmagyndan boýun gaçyrsa, emläk saklaýjy oňa goşmaça iki hepdelik möhlet bellemelidir. Eger bu möhletde hem haryt alynmasa, emläk saklaýjy ony satmaga haklydyr.
2. Satmakdan alnan summa emläk saklaýja tölenmeli çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen ammar şahadatnamasyna eýelik edijä berilýär.

Глава 21. Сдача на хранение на товарный склад

Статья 819. Понятие

В отношении договора сдачи на хранение на товарный склад применяются соответствующие положения о договоре хранения, если в настоящей главе не предусмотрено иное.

Статья 820. Обязанность добросовестного исполнения обязательств по хранению

Складской хранитель должен с благоразумием добросовестного хозяйственника исполнять обязательства по хранению сданного ему на хранение товара.

Статья 821. Проверка хранителем количества товара

1. Хранитель не обязан при принятии товара на хранение проверять его количество, размеры, вес, вид, качество и иные свойства, если из правил настоящей главы не вытекает иное.
2. Если товар, переданный хранителю на хранение, при передаче окажется поврежденным или неукомплектованным, что заметно и при наружном осмотре, то хранитель обязан немедленно сообщить об этом поклажедателю; если он не исполнит эту обязанность, то тогда он должен возместить вред.

Статья 822. Право осмотра сданного на хранение товара

Хранитель обязан разрешить в течение рабочего времени поклажедателю осмотреть сданный товар, взять образцы или осуществить необходимые мероприятия.

Статья 823. Обязанность сообщения

Хранитель обязан немедленно сообщить поклажедателю о том, что переносит сданный на хранение товар на другой склад, или если обнаружит, что свойства товара изменились или есть опасность этого. Он должен сообщить об этом известному ему последнему обладателю складского свидетельства. При невыполнении этой обязанности он обязан возместить наступивший вред.

Статья 824. Обязанность возмещения вреда

Хранитель несет ответственность за вред, причиненный утратой или повреждением переданного ему на хранение товара, кроме случаев, когда предотвратить это не смог бы и добросовестный хранитель.

Статья 825. Особенности хранения родовых вещей

1. При хранении родовых вещей хранитель только тогда имеет право смешать их с вещами того же вида и свойства, если на это имеется разрешение.
2. На образовавшийся в результате такого смешивания товар поклажедатель имеет право общей собственности. Доля каждого поклажедателя определяется соответственно количеству сданного ими товара.
3. Хранитель обязан вернуть товар каждому поклажедателю соответственно причитавшейся ему доле, не испрашивая согласия остальных поклажедателей.

Статья 826. Продажа сданного на хранение товара

Если сданный на хранение товар портится и изменяется настолько, что он может обесцениться, и у хранителя не остается времени для сообщения или он не может сообщить об этом правомочному лицу, то он правомочен продать товар. Вырученные от продажи товара суммы за вычетом расходов по хранению и продаже передаются поклажедателю.

Статья 827. Складское свидетельство

При принятии товара хранитель обязан выдать поклажедателю складское свидетельство.

Статья 828. Реквизиты складского свидетельства

1. В складском свидетельстве должны быть указаны:
а) дата выдачи складского удостоверения и регистрационный номер;
б) наименование (имя) сторон и адрес;
в) место хранения товара;
г) описание подлежащего хранению товара (количество, размеры или вес) и его качество; при наличии упаковки - описание упаковки;
д) размер вознаграждения и иных необходимых расходов;
е) цена страховки, если сданный на хранение товар подлежит страхованию;
ж) срок действия договора;
з) подпись хранителя, заверенная соответствующей печатью.
2. Если условия, указанные в настоящей статье, не полностью отражены в складском свидетельстве, то это не освобождает стороны от ответственности.
Стороны вправе внести в складское свидетельство и другие условия.

Статья 829. Варрант

Обладатель складского свидетельства может посредством удостоверения о залоге заложить сданный на хранение товар  в обеспечение другого обязательства таким образом, что товар не будет вынесен из склада (гарантий).

Статья 830. Ордерское складское свидетельство

Если хранитель выдает ордерское складское свидетельство, то оно может быть передано третьему лицу посредством индоссамента.

Статья 831. Ответственность за индоссированное складское свидетельство

1. Если складское удостоверение выдано посредством индоссамента, хранитель несет ответственность перед обладателем этого свидетельства за достоверность указанных в нем сведений, за исключением случаев, если в свидетельстве явно указано, что эти данные основываются на информации поклажедателя или третьего лица.
2. Если хранитель знал о недостоверности данных, он несет ответственность и в том случае, если он сделал отметку, указанную в пункте 1 настоящей статьи.
3. При смешанном хранении хранитель не вправе сделать отметку, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 832. Презумпция правильности индоссамента

1. Хранитель, выдавший ордерское складское свидетельство, обязан возвратить сданный на хранение товар только законному владельцу складского свидетельства.
2. Если выдано залоговое складское свидетельство, хранитель должен потребовать его возврата.
3. Хранитель не обязан проверить правильность индоссамента. Передача удостоверяется соответствующей надписью на складском свидетельстве.

Статья 833. Утеря складского свидетельства

1. При утере или уничтожении складского свидетельства или свидетельства о залоге их законный владелец вправе обратиться с заявлением в суд и потребовать признания недействительным утерянного документа и выдачу взамен него нового свидетельства. Суд рассматривает заявление в порядке особого производства.
2. На основании решения суда хранитель выдает повторное складское свидетельство и свидетельство о залоге.

Статья 834. Залог сданного на хранение товара

1. Для залога товара, сданного на склад для хранения, собственник должен сделать на свидетельстве о залоге специальную надпись и так произвести его передачу.
2. Индоссамент должен предусматривать данные о личности поклажедателя и кредитора и объем обязательства.
3. О передаче свидетельства о сдаче на хранение сообщается хранителю, который делает соответствующую отметку.

Статья  835. Переход права залога к новому владельцу складского свидетельства

1. В связи с расходами по хранению товара у хранителя возникает право залога товара до тех пор, пока он находится в его владении.
2. Если складское свидетельство выдано посредством индоссамента, право залога существует в отношении нового владельца.

Статья 836. Недопустимость требования забрать обратно сданный на хранение товар

Хранитель не вправе потребовать от поклажедателя забрать обратно сохраняемый товар до истечения установленного срока, а если такой срок не установлен, то до истечения трех месяцев после сдачи. Если срок хранения не определен или по истечении определенного срока хранитель оставляет у себя товар на складе, он может потребовать от поклажедателя забрать товар только по истечении одного месяца после прекращения договора.

 

Статья 837. Назначение дополнительного срока

1. Если по истечении срока хранения обладатель складского удостоверения уклоняется от того, чтобы вынести товар из склада, хранитель должен назначить ему дополнительный двухнедельный срок. Если и в этот срок товар не будет забран, хранитель вправе продать его.
2. Сумма, вырученная от продажи, за вычетом причитающихся хранителю расходов передается обладателю складского удостоверения.