Mazmuny

16 BAP. DELLALÇYLYK

§1. Umumy düzgünler

756 madda. Düşünje

Şertnama baglaşmak mümkinçiligini ýüze çykarandygy üçin ýa-da şertnama baglaşylanda dellalçylyk edendigi üçin maklere hak tölemäge borç edinen adam, eger şertnama baglaşmaklyk onuň baglaşylmagyna mümkinçiligiň ýüze çykarylmagy netijesinde ýa-da dellalçylyk edilmegi netijesinde bolan halatynda, hak töleýär. Eger şertnama gaýra goýlan şert bilen baglaşylsa, onda dellalçylyk üçin hak bu şert gelip ýeten mahalynda talap edilip bilner. Eger hakyň möçberi bellenilmese, onda şeýle iş üçin adaty tölenilýän hak ylalaşylan diýlip hasap edilýär. Birinji we ikinji tekliplerden tapawutlylykda, zakazçynyň zyýanyna baglaşylan ylalaşyk hakyky däldir.

757 madda. Makleriň hyzmatynyň öwezini tölemek

1. Şertnamada göz öňünde tutulan, dellalçylyk işine degişli bolmadyk makler tarapyndan edilen hyzmat üçin hak makleriň işiniň netijesinde şertnamanyň baglaşyljakdygyna ýa-da baglaşylmajakdygyna garamazdan ylalaşylyp bilner.
2. Şu Kodeksiň 756 maddasyna laýyklykda makler awansy şertleşip ýa-da ony alyp bilmez.
3. Makleriň çykdajylary diňe ylalaşylan ýagdaýynda tölenilýär; bu kada şertnama baglaşylmadyk ýagdaýynda hem ulanlýar. Dellalçylyk şertnamasyny amala aşyrmak üçin zerurlyk bolmadyk çykdajylaryň tölenmegini nazarda tutýan ylalaşyk hakyky däldir.

758 madda. Eksklýuziw tabşyryk

1. Eger zakazçy belli bir wagtyň içinde beýleki makleriň hyzmatlaryndan (eksklýuziw tabşyryk) ýüz öwürmeli bolsa, onda makler şu wagtyň içinde şertnamanyň baglaşylmagyna ýardam etmelidir. Eger zakazçy görkezmeleiriň tersine hereket etse, onda makler, eger şertnama başga makleriň hyzmatlaryny peýdalanmak bilen baglaşylsa, zyýanyň tölenmegini talap edil biler. Şertnamada zyýanyň bolmagynyň subut edilişine görä zyýany tölemegiň jemi summasy nazarda tutulyp bilner. Eger şertnama satyn almak-satmak şertnamasyny baglaşmakdaky dellalçylyga dahylly bolsa, bu summa şertnamanyň bahasynyň iki prosentinden ýokary geçmeli däldir.
2. Bu kadalary berjaý etmezden we zakazçynyň zyýanyna baglaşylan ylalaşyk hakyky däldir.
3. Eksklýuziw tabşyryk hakyndaky ylalaşyk ýazmaça formada baglaşylýar.

759 madda. Dellalçylyk şertnamasyny ýatyrmak

1. Eger şertnamanyň möhleti kesgitlenmedik bolsa, dellalçylyk şertnamasy islendik pursatda togtadylyp bilner.
2. Eksklýuziw tabşyryk diňe möhüm ýagdaýlar bolan mahalynda ýatyrylyp bilner. Alty aýyň geçmegi, bilen ol haýsydyr bir möhletleri berjaý etmezden islendik möhletde ýatyrylyp bilner. Eger muny baglaşylýan şertnamanyň görnüşiniň ýa-da predmetiniň aýratynlyklary talap etse, şertnamany ýatyrmak hukugy has uzak wagtyň içinde hem ýolberilmesiz diýlip ykrar edilip bilner.

760 madda. Maklere hak tölemäge ýol bermezlik

1. Eger üçünji şahs bilen baglaşylan şertnama maklere degişli predmete dahylly bolsa, maklere hak tölenilmegine ýa-da çykdajylaryň öweziniň dolunmagyna ýol berilmeýär. Aýratyn ýagdaýlaryň netijesinde zakazçynyň bähbitlerini amala aşyrmagynda maklere päsgel berip biljek zyýan ýüze çykjak bolsa, edil şeýle kada ulanylýar. Şol ýagdaýlar:
a) makler hukuk ýa-da ykdysady ýagdaýda üçünji şahsa gatnaşýan ýuridiki şahs, ýa-da jemgyýet bolsa;
b) üçünji şahs bolup hukuk ýa-da ykdysady ýagdaýda maklere gatnaşýan ýuridiki şahs ýa-da jemgyýet bolsa;
w) makler üçünji şahs bilen gulluk ýa-da zähmet gatnaşyklarynda dursa;
g) makler üçünji şahsyň äri ýa-da aýaly bolsa.
2. Eger makler üçünji şahs bilen şertnamanyň baglaşylmagyna çenli bu ýagdaýlar hakynda zakazçyny habardar etse, ol hak almak ýa-da çykdajylaryň öweznii dolmak hukugyna eýedir.
3. Eger başga şahs makleriň hasabyna hereket etse ýa-da şertnama üçünji şahsyň hasabyna baglaşylsa, şu maddanyň 1 punktunyň ka dasy ulanylýar.
4. Eger makler üçünji şahs üçin şertnamanyň tersine hereket etse, makler haka we çykdajylaryň öweziňiň dolunmagşa bolan hukugy ýitirýär.
5. Şu maddanyň 1, 2 we 3 punktlarynda göz öňünde tutulan kadalara ters gelýän ylalaşyk hakyky däldir.

§2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermekden dellalçylyk

761 madda. Ýaşaýyş jaý makleri

1. Ýaşaýyş jaýynyň kireýine almak-bermek şertnamasyny baglaşmak üçin (ýaşaýyş jaý makleri) dellal bolmagy borç edinýän şahsyň şertnamasy babatda, eger ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasyndan başgaça ýüze çykmasa, dellalçylygyň umumy kadalary ulanylýar.
2. Işewür saparlarda predmeti turizm we ýaşaýyş dellalçylygy bolan şertnamalar babatda ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek dellalçylygy hakyndaky normalar ulanylmaýar.

762 madda. Hak almaga ýol bermezlik

1. Ýaşaýyş jaý makleriniň hak ýa-da çykdajylaryň öwezini dolmak hakyndaky talaby ýolberilmesizdir, eger:
a) şol ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasy bilen eýýäm bar bolan kireýine almak-bermek gatnaşyklary uzaldylýan ýa-da ol başga hili üýtgedilýän bolsa;
b) ýaşaýyş meýdanyna bolan kireýine almak-bermek şertnamasy baglaşylyp, ony dolandyrmagy makler amala aşyrýan bolsa.
2. Ýaşaýyş jaý makleri özüniň ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasyny baglaşmak babatdaky amala aşyrýan hereketleri üçin öweziniň tölenmegini talap edip bilmez, şu Kodeksiň 757 maddasynyň 1 punktunda göz öňünde tutulan hak muňa girmeýär.
3. Zakazçynyň zyýanyna baglaşylan şertnama hakyky däldir.

§ 3. Karz alyş-berişdäki dellalçylyk

763 madda. Karz alyş-beriş boýunça makler

Eger şu bapdan spesifik kadalar gelip çykmasa, karz alyş-beriş şertnamasy baglaşylanda dellal bolmaga borçlanýan şahsyň (karz alyş-beriş boýunça makler) şertnamasy babatda dellalçylygyň umumy kadalary ulanylýar.

764 madda. Şertnamanyň formasy

1. Şertnama ýazmaça formada baglaşylmalydyr.
2. Şertnamada karz alyş-berişiň belli bir prosentlerini görkezmek bilen karz alyş-beriş boýunça makleriň hakynyň möçberi görkezilmelidir. Mundan başga-da şertnamada aşakdakylar gökezilmelidir: karz alyş-berşiň möçberi, tölegiň möhleti, prosentleri we wagty, tölegiň hümmeti, prosentleriň möhletiniň, dowamlylygy we goşmaça çykdajylar, zakazçy tarapyndan tölenmäge degişli umumy summa, karz berijiniň familiýasy, ady we atasynyň ady we onuň adresi. Eger zakaz girew bilen üpjün edilen ýeri karz almak-bermäge ýa-da ýeri edinmek üçin berlen karza, şeýle hem zakazçynyň öz garaşsyz professional ýa-şa telekeçilik ýa wedomstwo ýa-da gulluk işi üçin peýdalanmaly zakazçynyň karz alyş-berşine dahylly bolsa, bu kadalar ulanylmaýar.
3. Şertnamanyň teksti karz bepmek hakyndaky towakganama bilen baglanyşykly bolmaly däldir. Karz alyş-beriş boýunça makler zakazça şertnamanyň kopiýasyny bermelidir.

765 madda. Haktölemek borjy

Zakazçy diňe eger dellalçylyk netijesinde karz alan bolsa, hak tölemäge borçludyr. Zakazçynyň bähbitleriniň zyýanyna baglaşylan şertnama hakyky däldir.

§ 4. Söwda makleri

766 madda. Düşünje

1. Söwda makleriniň hukuklaryna we borçlaryna beýleki adamlar üçin olara şertnamalaýyn gatnaşyklaryň esasynda hemişelik ygtyýarly wekilleri bolup durmaýan, öz professional işi hökmünde harytlary ýa-da gymmatly kagyzlary edinmek ýa-da aýrybaşgalamak hakyndaky, ätiýaçlandyryş hakyndaky, ýük daşamalary hakyndaky, gämileri hakyna tutmak hakyndaky ýa-da söwda dolanyşygynyň beýleki obýektleri hakyndaky şertnamalarda dellalçylygy öz üstüne alýan şahs eýelik edýär.
2. Söwda makleri hakyndaky kadalar gaýry geleşiklerde ulanylmaýar, bellenilenlerden başga, mysal üçin gozgalmaýan emläk bilen geleşiklerdäki dellalçylyk, hatda eger dellalçylygyň söwda makleri tarapyndan amala aşyrylsa-da muňa degişli däldir.

767 madda. Şertnamanyň gutarnykly teksti

1. Eger diňe taraplar ýa-da ýerli kadalar söwda maklerini mundan boşatmasa, söwda makleri geleşik baglaşylandan soň şobada şertnamanyň özi tarapyndan gol çekilen gutarnykly tekstini taraplaryň her birine bermelidir, onda şertleşýän taraplar, geleşigiň predmeti we şertleri, hususan-da harytlar ýa-da gymmatly kagyzlar satylanda olaryň hili we mukdary, şeýle hem bahasy we ibermegiň möhleti görkezilýär.
2. Gaýragoýmazdan amala aşyrylmaýan geleşiklerde şertnamanyň gutarnykly teksti taraplara gol çekmek üçin berilýär hem-de taraplaryň her birine beýleki tarap tarapyndan gol çekilen şertnamanyň gutarnykly teksti iberilýär.
3. Eger taraplaryň biri şertnamanyň gutarnykly tekstini kabul etmekden ýa-da gol çekmekden ýüz öwürse, onda söwda makleri bu hakda gaýragoýmazdan beýleki tarapy habarly edýär.

768 madda. Şertleşilen tabşyryk

1. Eger taraplaryň biri şertnamanyň gutarnykly tekstini alsa, onda bolsa söwda makleri beýleki şertleşýän tarapyň görkezmesini özünde galdyrsa, onda ol tarap tarapyndan geleşik bilen baglanyşykly bolar, eger bu tarapyň garşysyna esasly garşylyk bildirilip bilinmese, onda bu geleşik geçen gün bilen görkeziler.
2. Beýleki tarap ýerli kadalara laýyklykda möhletiň çäklerinde görkezilýär, eger bu bolmadyk mahalynda ýagdaýlara laýyklykdaky möhletiň çäklerinde görkezilýär.
3. Eger şeýle görkezme edilmese ýa-da görkezilen şahsyň garşysyna esasly garşylyklar öňe sürülse, onda birinji tarap geleşigi ýerine ýetirmek hakyndaky talaby söwda maklerine bildirmäge hukuklydyr. Eger söwda makleriniň talaby boýunça bu tarap geleşigiň ýerine ýetirilmegini talap edýändigi hakynda şobada mälim etmese, onda talap aradan aýrylýar.

769 madda. Nusgalyklary saklamak

1. Eger taraplar ýa-la ýerli kadalar söwda maklerini mundan boşatmasa, harydyň ýagdaýy boýunça ol garşylyksyz kabul edilýänçä ýa-da geleşik başga hili amala aşyrylýança, söwda makleri özüniň dellalçylygynda nusga boýunça satylan her bir harydyň özüne berlen nusgasyny saklaýar.
2. Söwda makleri bellik etmek arkaly nusgany belleýär.

770 madda. Inkasso üçin ygtyýarlygyň ýokdugy

Söwda makleri tölegi ýa-da tölegiň şertnama arkaly şertlenilen gaýry formasyny kabul etmäge ygtyýarly diýlip hasap edilmeýär.

771 madda. Taraplaryň ikisiniň öňündäki jogapkärçilik

Söwda makleri öz günäsi boýunça ýetirilen ýitgiler üçin taraplaryň her biriniň öňünde jogap berýär.

772 madda. Taraplaryň ikisinden hem hak talap etmek hukugy

Eger taraplaryň arasynda maklerçilik hakyny kimiň tölemelidigi hakynda ylalaşyk bolmasa, onda gaýry ýerli kadalar bolmadyk mahalynda taraplaryň her biri hakyň ýarysyny tölemelidir.

773 madda. Jurnal

Söwda makleri jurnal ýöretmäge hem-de ähli baglaşylan geleşikleri her gün oňa girizmäge borçludr. Ýazgylar hronologik tertipde geçirilýär hem-de şu Kodeksiň 767 maddasynda görkezilen maglumatlar bolmalydyr. Girizilen maglumatlara her gün söwda makleri tarapyndan gol çekilýär.

774 madda. Jurnaldan göçürmeler

Söwda makleri taraplara olaryň talap etmegi boýunça jurnaldan özi tarapyndan gol çekilen goçürmeleri islendik wagtda bermäge borçludyr hem-de bu göçürmelerde özüniň dellalçylygynda, baglaşylan geleşikler babatynda özüniň ähli ýazanlary bolmalydyr.

Глава 16. Посредничество

§ 1. Общие положения

Статья 756. Понятие

Лицо, обязавшееся выплатить вознаграждение маклеру за выявление возможности заключения договора или за посредничество при заключении договора, выплачивает вознаграждение только в том случае, если заключение договора состоится вследствие выявления возможности его заключения или в результате посредничества. Если договор заключается под отлагательным условием, то вознаграждение за посредничество может быть потребовано лишь при наступлении этого условия. Если размер вознаграждения не установлен, то согласованным считается обычно выплачиваемое за подобную работу вознаграждение. Соглашение, заключенное в отличие от первого и второго предложений во вред заказчику, недействительно.

Статья 757. Возмещение обслуживания маклера

1. За предусмотренное договором обслуживание маклером, которое не относится к посреднической деятельности, вознаграждение может быть согласовано независимо от того, будет или не будет  заключен договор в результате деятельности маклера.
2. Маклер согласно статье 756 настоящего Кодекса не может оговорить аванс или получить его.
3. Расходы маклера возмещаются только в случае, если это было согласовано; это правило применяется и тогда, когда договор не был заключен. Недействительно соглашение, предусматривающее возмещение расходов, в которых нет необходимости для осуществления договора посредничества.

Статья 758. Эксклюзивное поручение

1. Если заказчик должен в течение определенного времени отказаться от услуг другого маклера (эксклюзивное поручение), то маклер обязан в течение этого времени содействовать заключению договора. Если заказчик действует вопреки указанному, то маклер может, если договор заключен с использованием услуг другого маклера, истребовать возмещения вреда. В договоре может быть предусмотрена итоговая сумма возмещения вреда по мере доказывания существования вреда. Эта сумма не должна превышать двух процентов цены договора, если договор касался посредничества в заключении договора купли-продажи.
2. Соглашение, заключенное без соблюдения этих правил и во вред заказчику, недействительно.
3. Соглашение об эксклюзивном поручении заключается в письменной форме.

Статья 759. Расторжение договора посредничества

1. Договор посредничества может быть прекращен в любой момент, если не был определен срок договора.
2. Эксклюзивное поручение может быть расторгнуто только при наличии важных обстоятельств. По истечении шести месяцев оно может быть расторгнуто в любой момент без соблюдения каких-либо сроков. Право расторжения договора может быть признано недопустимым и в течение более длительного времени, если этого требуют особенности вида или предмета заключаемого договора.

Статья 760. Недопустимость выплаты вознаграждения маклеру

1. Не допускается выплата вознаграждения маклеру или возмещение расходов, если заключенный с третьим лицом договор касается предмета, принадлежащего маклеру. То же правило применяется, когда вследствие особых обстоятельств может возникнуть вред, который помешает маклеру в осуществлении интересов заказчика. Это случаи:
а) когда маклер является тем юридическим лицом или обществом, в котором правовым и экономическим образом участвует третье лицо;
б) когда третьим лицом является то юридическое лицо или общество, в котором правовым и экономическим образом участвует маклер;
в) когда маклер с третьим лицом находится в служебных или трудовых отношениях;
г) когда маклер является супругом третьего лица.
2. Маклер имеет право на получение вознаграждения или возмещение расходов, если он до заключения договора с третьим лицом предупредит заказчика об этих обстоятельствах.
3. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются и в случае, если другое лицо действует за счет маклера или договор был заключен за счет третьего лица.
4. Маклер теряет право на вознаграждение и возмещение расходов, если он вопреки содержанию договора действовал для третьего лица.
5. Соглашение, противоречащее правилам, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, недействительно.

§ 2. Посредничество в найме жилого помещения

Статья 761. Жилищный маклер

1. В отношении договора, которым лицо обязуется быть посредником для заключения договора найма жилого помещения (жилищный маклер), применяются общие правила посредничества, если из договора найма жилого помещения не вытекает иное.
2. Нормы о посредничестве в найме жилого помещения не применяются в отношении договоров, предметом которых являются туризм и жилищное посредничество при деловых поездках.

Статья 762. Недопустимость получения вознаграждения

1. Требование жилищного маклера о вознаграждении или возмещении расходов недопустимо, если:
а) договором найма на то же жилое помещение продлеваются уже существующие отношения найма или оно изменяется иным образом;
б) заключается договор найма на жилую площадь, управление которой осуществляет маклер.
2. Жилищный маклер не может требовать возмещения за действия, которые он совершает в связи с заключением договора найма жилого помещения, кроме вознаграждения, которое предусмотрено пунктом 1 статьи 757 настоящего Кодекса.
3. Договор, заключенный во вред заказчику, недействителен.

§ 3. Посредничество в займе

Статья 763. Маклер по займу

В отношении договора, по которому лицо обязуется быть посредником в заключении договора займа (маклер по займу), применяются общие правила посредничества, если из настоящей главы не вытекают специфические правила.

Статья 764. Форма договора

1. Договор должен быть заключен в письменной форме.
2. В договоре должен быть указан размер вознаграждения маклера по займу с указанием определенных процентов от займа. Кроме того, в договоре должны быть указаны: размер займа, срок, проценты и время выплаты, курс выплаты, продолжительность срока процентов и дополнительные расходы, общая сумма, подлежащая выплате заказчиком, фамилия, имя и отчество займодавца и его адрес. Эти правила не применяются, если заказ касается займа, обеспеченного залогом земли, или к займу, выданному для приобретения земли, а также к займу, который заказчик должен использовать для своей независимой профессиональной или предпринимательской, либо ведомственной или служебной деятельности.
3. Текст договора не должен быть связан с ходатайством о выдаче займа. Маклер по займу должен передать заказчику копию договора.

Статья 765. Обязанность выплаты вознаграждения

Заказчик обязан выплатить вознаграждение только в случае, если в результате посредничества получил заем. Договор, заключенный во вред интересам заказчика, недействителен.

§ 4. Торговый маклер

Статья 766. Понятие

1. Правами и обязанностями торгового маклера обладает лицо, которое для других лиц, не являясь постоянно уполномоченным ими на основе договорных отношений, в качестве своей профессиональной деятельности принимает на себя посредничество при договорах о приобретении или отчуждении товаров или ценных бумаг, о страховании, о грузовых перевозках, о найме судов либо о прочих объектах торгового оборота.
2. Правила о торговом маклере не применяются при иных сделках, кроме обозначенных, например к посредничеству при сделках с недвижимым имуществом, даже если посредничество осуществляется торговым маклером.

Статья 767. Окончательный текст договора

 

1. Торговый маклер должен, если только стороны или местные правила не освобождают его от этого, сразу после заключения сделки представить каждой стороне подписанный им окончательный текст договора, в котором указываются договаривающиеся стороны, предмет и условия сделки, в частности при продаже товаров или ценных бумаг - их род и количество, а также цена и срок поставки.
2. При сделках, которые не должны быть совершены незамедлительно, окончательный текст договора представляется сторонам для подписания и каждой стороне пересылается окончательный текст договора, подписанный другой стороной.
3. Если одна сторона откажется принять или подписать окончательный текст договора, то торговый маклер незамедлительно уведомляет об этом другую сторону.

Статья 768. Оговоренное задание

 

1. Если одна сторона принимает окончательный текст договора, в котором торговый маклер оставляет за собой указание другой договаривающейся стороны, то она окажется связанной сделкой со стороной, которая будет указана задним числом, если только против последней нельзя будет выдвинуть обоснованные возражения.
2. Другая сторона указывается в пределах срока в соответствии с местными правилами, а при отсутствии такового - в пределах срока, соразмерного обстоятельствам.
3. Если такое указание не было сделано или против указанного лица выдвигают маклеру требование об исполнении сделки. Требование исключается, если по запросу торгового маклера данная сторона незамедлительно не заявит о том, что требует исполнения сделки.

 

Статья 769. Сохранение образцов

1. Торговый маклер, если стороны или местные правила не освобождают его от этого, сохраняет  переданный ему образец каждого товара, проданного по образцу при его посредничестве до тех пор, пока товар не будет принят без возражений по поводу его состояния или сделка не совершится иным образом.
2. Торговый маклер обозначает образец посредством метки.

Статья 770.  Отсутствие полномочия на инкассо

 

Торговый маклер не считается уполномоченным принимать платежи или иную форму оплаты, обусловленную договором.

Статья 771. Ответственность перед обеими сторонами

 

Торговый маклер отвечает перед каждой из сторон за убытки, причиненные по его вине.

Статья 772. Право  требования вознаграждения от обеих сторон

 

Если между сторонами нет соглашения  о том, кто должен выплачивать маклерское вознаграждение, то при отсутствии иных местных правил каждая сторона должна выплатить половину вознаграждения.

Статья 773. Журнал

Торговый маклер обязан вести журнал и заносить в него ежедневно все заключенные сделки. Записи производятся в хронологическом порядке и должны содержать сведения, указанные в статье 767 настоящего Кодекса. Занесенные данные ежедневно подписываются торговым маклером.

Статья 774. Выписки из журнала

 

Торговый маклер обязан в любое время предоставить сторонам по их требованию выписки из журнала, которые подписаны им и содержат все записанное им в отношении сделки, заключенной при его посредничестве.