Mazmuny

12 BAP. DAŞAÝYŞ

§ 1. Daşaýyş şertnamasy

680 madda. Düşünje

Daşaýyş şertnamasy boýunça daşaýjy bellenilen ýerine ýüki eltmäge ýa-da ýolagçylary äkitmäge borçludyr.

681 madda. Daşaýjynyň jogapkärçiligi

1. Daşaýjy ýolagça ýetirilen zyýan üçin, şeýle hem onuň ýüküniň zaýalanandygy ýa-da ýitirilendigi üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Eger zyýan ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri netijesinde ýa-da ýolagçynyň özi ýa-da onuň ýüki tarapyndan ýetirilse, jogapkärçilik bolmaýar.
3. Daşaýjynyň jogapkärçiligi şertnama arkaly aýrylyp ýa-da çäklendirilip bilinmez.

682 madda. Şertnama baglaşmak borjy

Ýükleri eltmegi we ýolagçylary gatnatmagy köpçülikleýin teklip edýän şahs, eger ýüz öwürmek üçin esaslar bolmasa, daşaýyş şertnamasyny baglaşmaga borçludyr.

683 madda. Birnäçe transport serişdeleri arkaly ýük daşamak

Eger ýükli maşyn ýoluň bir uçastogyna deňiz, demir ýol ýa-da howa transporty bilen eltilse we şu Kodeksiň 696 maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda ýük düşürilmese, onda tutuşlygyna ýük daşamak üçin şu babyň kadalary ulanylýar.

684 madda. Şertnamanyň formasy

Daşaýyş şertnamasy nakladnoý görnüşinde resmileşdirilýär. Nakladnoýyň, onuň kemçilikleriniň ýa-da ýitirilmeginiň ýokdugyna garamazdan, daşaýyş şertnamasynyň mazmuny we hakykylygy şu babyň kadalary bilen kesgitlenýär.

685 madda. Nakladnoýy düzmegiň kadasy

1. Nakladnoý üç nusgalykda düzülýär, oňa iberiji we ýük daşaýjy tarapyndan gol çekilýär. Birinji nusgalyk iberijide galýar, ikinjisi ýüküň ýanyna goşulýar, üçünjini bolsa ýük daşaýjy özünde galdyrýar.
2. Eger daşalmaga degişli ýük transport serişdeleriniň birnäçesine bölünse ýa-da dürli görnüşdäki ýa-da aýry-aýry tapgyrlara paýlanan ýük hakda gürrüň gitse, hem iberiji, hem ýük daşaýjy ulagyň ýa-da ýüküň näçe görnüşi bolsa, şonça-da nakladnoýyň düzülmegini talap edip bilerler.

686 madda. Nakladnoýyň rekwizitleri

1. Nakladnoýda aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
a) berlen senesi we ýeri;
b) iberijiniň ady we adresi;
w) ýük daşaýjynyň ady we adresi;
g) ýüküň berlen ýeri we senesi, şeýle hem ýüküň eltilmeli ýeri;
d) alyjynyň ady we adresi;
ýe) ýüküň görnüşiniň adaty ady, gaplanyşynyň görnüşi, howp döredýän ýüklerde olaryň umumy ykrar edilen belgisi;
ž) daşalýan ýüküň mukdary, belgileri we nomerleri;
z) ýüküň agramy ýa-da başga belgilenen mukdary;
i) ýük daşamak bilen baglanyşykly çykdajylar (ýük daşamagyň bahasy, goşmaça çykdajylar, gümrük ýygymlary we şertnama baglaşylan pursatyndan we ýüki eltmäge çenli ýüze çykýan gaýry çykdajylar);
k) gümrük we şu zeýilli gaýry gulluklaryň bellikleri;
l) taraplaryň ylalaşygyna garamazdan, ýük daşamak şu babyň kadalarynyň täsirine düşýändigi hakynda bellik.
2. Zerur mahalynda nakladnoýda aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
a) başga ulaga täzeden ýüklemek gadaganlygy;
b) iberijiniň öz üstüne alýan çykdajylary;
w) ýük iberilende tölenmäge degişli nyrh goşantlarynyň möçberleri;
g) ýüküň gymmaty we onuň postawkasyna bolan aýratyn gyzyklanmalar;
d) iberijiniň ýüküň ätiýaçlandyryşy hakynda ýük daşaýja görkezmesi;
ýe) ýük daşamagy tamamlamadyk ylalaşylan möhleti;
ž) ýük daşaýja berlen dokumentleriň sanawy.
3. Nakladnoýda taraplaryň girizilmegi maksada laýyk hasap eden beýleki maglumatlary hem bolup biler.

687 madda. Iberijiniň jogapkärçiligi

1. Iberiji nakladnoýda aşakdakylaryň nädogry ýa-da doly däl berilmeginiň netijesinde dörän ähli çykdajylar we zyýan üçin jogapkärçilik çekýär:
a) şu Kodeksiň 686 maddasynyň 1 punktunyň «b», «g», «d», «ýe», «ž», «z» we «k» kiçi punktlarynda sanalyp geçilen maglumatlar;
b) şu Kodeksiň 686 maddasynyň 2 punktunda sanalyp geçilen maglumatlar;
w) beýleki ähli maglumatlar ýa-da nakladnoýy düzmek ýa oňa girizmek üçin iberijiniň görkezmeleri.
2. Eger ýük daşaýjy iberijiniň talap etmegi boýunça şu maddanyň birinji punktunda sanalyp geçilen maglumatlary nakladnoýa girizse, onda ol tersine subut edilýänçä, ýük daşaýjy iberijiniň adyndan hereket etdi diýlip hasap edilýär.
3. Eger nakladnoýda şu Kodeksiň 686 maddasynyň 1 punktunyň «l» kiçi punktunda göz öňünde tutulan maglumatlar bolmasa, onda iberiji bu maglumatlaryň görkezilmezliginiň netijesinde ýüke bolan hukuklara eýelik edijide dörän ähli çykdajylar we zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.

688 madda. Daşaýjynyň ýük alandaky borçlary

1. Daşaýjy ýük alan mahalynda aşakdakylary barlamaga borçludyr:
a) nakladnoýda bellenen orunlaryň sany, ýüküň belgileri we möçberleri hakyndaky maglumatlaryň dogrudygyny;
b) ýüküň we onuň gaplanyşynyň daşky ýagdaýyny.
2. Eger ýük daşaýjy şu maddanyň 1 punktunyň «a» kiçi punktunda görkezilen maglumatlary barlamak mümkinçiliginden mahrum bolsa, onda ol ýerine ýetirilmäge degişli şertleri nakladnoýa girizýär. Ol ýüküň we onuň gaplanylyşynyň daşky ýagdaýyna dahylly şertleri hem şeýdip girizmelidir. Bu görkezmeler iberiji üçin hökman däldir, onuň nakladnoýda bulary açyk ykrar eden halatlary muňa degişli däldir.
3. Iberiji ýüküň agramyny ýa-da onuň başga hili bellenen mukdaryny gaýtadan barlamagy ýük daşaýjydan talap edip biler. Ol şeýle hem daşalmaga degişli ýüküň düzüminiň barlanylmagyny ýük daşaýjydan talap edip biler. Ýük daşaýjy şeýle barlaglar bilen baglanyşykly çykdajylaryň öweziniň dolunmagyny talap etmäge haklydyr. Gaýtadan barlagyň jemleri nakladnoýda bellenilmelidir.

689 madda. Ýük daşamak şertnamasyny baglaşmagyň prezumpsiýasy

1. Tersine subut edilýänçä, nakladnoý (konosament ýa-da daşamak üçin kabul edilen başga forma) şertnamanyň baglaşylandygynyň, onuň mazmunynyň kesgitlenendiginiň we ýüküň ibermek üçin daşaýjy tarapyndan kabul edilendiginiň subutnamasydyr.
2. Eger nakladnoýda ýük daşaýjynyň şertleri görkezilmese, onda tersine subut edilýänçä, kabul edilende ýük we onuň gaplanyşy daşyndan oňat ýagdaýda we orunlaryň sany, bellikler we nomerler nakladnoýda ýazylan maglumatlara laýyk gelýär diýlip hasap edilýär.

690 madda. Ýüküň ýaramaz hilli gaplanmagyndan ýetirilen zyýan üçin iberijiniň jogapkärçiligi

Iberiji ýüküň ýaramaz hilli gaplanmagy netijesinde adamlara, ýük daşaýjynyň emlägine ýetirilen zyýan üçin, şeýle hem ýaramaz hilli gaplamak bilen baglanyşykly çykdajylar üçin ýük daşaýjynyň öňünde jogapkärçilik çekýär, kemçilikleriň aýdyň bolan ýa-da ýük kabul edilende ýük daşaýjynyň bu hakda bilen we şunuň bilen baglanyşykly haýsydyr bir şertleri görkezmedik halatlary muňa girmeýär.

691 madda. Iberijiniň zerur habary bermek borjy

1. Iberiji harydyň eltilmegine çenli gümrük we şu zeýilli beýleki hereketleri ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ähli dokumentleri nakladnoýa goşmalydyr ýa-da ýük daşaýja bu dokumentleri bermelidir we oňa ähli zerur habary bermelidir.
2. Ýük daşaýjy bu dokumentleriň we habaryň dogrulygyny we ýeterlikligini barlamaga borçly däldir. Iberiji dokumentleriň we maglumatlaryň ýeterlik bolmazlygy we takyk däldigi zerarly dörän zyýan üçin ýük daşaýjynyň öňünde jogapkärçilik çekýär, ýük daşaýjynyň günäsi bilen bolan halatlar muňa degişli däldir.
3. Ýük daşaýjy nakladnoýda görkezilen ýa-da ýük daşaýja berlen dokumentleri ýitirilendigi ýa-da nädogry peýdalanylandygy üçin jogapkärçilik çekýär; onuň üstüne ýük ýitirilendäkiden  köp jogapkärçilik ýüklenip bilinmez.

692 madda. Iberijiniň hukuklary

1. Iberiji ýüke ygtyýar etmäge, ýük daşamagyň togtadylmagyny talap etmäge, ýük eltmegiň ýerini üýtgetmäge hem-de ýük daşaýjydan onuň ýüki nakladnoýda bellenilenlerden  başga şahslara bermezligini talap etmäge doly ygtyýarlydyr.
2. Eger ýüki alyjy öz hukugyny şu Kodeksiň 693 maddasynyň 1 punktuna laýyklykda peýdalansa, bu hukuk nakladnoýyň ikinji nusgalygynyň ýüki alyja berilmegi bilen bir wagtda togtaýar. Şu pursatdan başlap ýük daşaýjy alyjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmelidir.
3. Eger iberiji nakladnoýda degişli bellikleri eden bolsa, alyjy eýýäm nakladnoý resmileşdirilende ýüke ygtyýar etmäge hukuklydyr.
4. Eger alyjy ygtyýar etmek hukugyny amala aşyranda ýüki üçünji tarapa eltmegi görkezse, soňky öz nobatynda başga alyjyny aýtmaga ygtyýarsyzdyr.
5. Ygtyýar etmek hukugyny amala aşyrmak aşakdaky düzgüne laýyk bolmalydyr:
a) eger iberiji ýa-da şu maddanyň 3 punktunda görkezilen halatlarda, alyjy öz ygtyýar etmek hukugyny amala aşyrmak islese, onda ol nakladnoýyň birinji nusgalygyny bermelidir, onda ýük daşaýja berlen täze görkezmeler bolmalydyr we bu görkezmeler ýerine ýetirilenden soň ýüze çykan ähli çykdajylar we ýitgiler ýük daşaýja tölenilmelidir;
b) görkezmäni ýerine ýetirmek bu görkezmäni ýerine ýetirmeli adama onuň gelip gowuşmaly  pursatynda  mümkin  bolmalydyr hem-de onuň ýük daşaýjynyň adaty mümkinçilik işine päsgelçilikleri döretmegine we beýleki iberijileriň ýa-da alyjylaryň ýüklerine zyýan ýetirmegine ýol bermeli däldir;
w) görkezmeler ýüküň böleklere bölünmegine getirmeli däldir.
6. Eger ýük daşaýjy şu maddanyň 5 punktunyň «w» kiçi punktunyň esasynda  alnan görkezmäni ýerine ýetirip bilmese, ol bu hakda görkezme beren adama şobada habar bermelidir.
7. Şu maddanyň talaplaryny berjaý etmek bilen berlen görkezmeleri ýerine ýetirmeýän ýa-da nakladnoýyň birinji nusgalygyny talap etmezden bu görkezmeleri ýerine ýetirýän ýük daşaýjy şunuň netijesinde ýüze çykan zyýan üçin doly ygtyýarly şahsyň öňünde jogapkärçilik çekýär.

693 madda. Ýük berlende alyjynyň hukuklary

1. Ýük bermek üçin göz öňünde tutulan ýerine eltilende, alyjy alandygyny tassyklamagyň esasynda nakladnoýyň ikinji nusgalygyny bermegini ýük daşaýjydan talap etmäge doly ygtyýarlydyr hem-de şunuň bilen ýük berlen diýlip hasap ediler. Eger ýükde ýetmezçilik ýüze çyksa ýa-da şu Kodeksiň 700 maddasynda göz öňünde tutulan möhletlerde ýük eltilmese, alyjy şertnamadan gelip çykýan hukuklary ýük daşaýjynyň garşysyna ulanyp biler.
2. Şu maddanyň 1 punkty arkaly göz öňünde tutulyp özüne berlen hukuklary peýdalanýan alyjy nakladnoýdan gelip çykýan çykdajylaryň tutuş summasyny tölemäge borçludyr. Ýük daşaýjy bu hakdaky jedelde alyjy tarapyndan oňa üpjünçilik berlen ýagdaýynda zady bermäge borçludyr.

694 madda. Şertnamany ýerine ýetirmegiň mümkin däldigi

1. Eger ýüki bermek üçin göz öňünde tutulan ýerde onuň kabul edilmegine çenli şertnamany nakladnoýda görkezilen şertlerde ýerine ýetirmek mümkin bolmasa ýa-da ýerine ýetirmek mümkin däl bolsa, onda ýük daşaýjy şu Kodeksiň 692 maddasyna laýyklykda zat hakynda ygtyýar etmegi doly ygtyýarly şahsdan talap etmelidir.
2. Eger ýagdaýlar nakladnoýda görkezilen şertlerden tapawutlanýan ýük daşamaga mümkinçilik berse we ýük daşaýjy şu Kodeksiň 692 maddasynda göz öňünde tutulan ýük hakynda doly ygtyýarly şahsyň görkezmelerini degişli möhletiň içinde alyp bilmese, onda ol doly ygtyýarly şahsyň bähbitlerinden ugur alyp has gowy diýlip ykrar edilip bilinjek çäreler kabul etmelidir.

695 madda. Ýüki bermäge päsgel berýän ýagdaýlar

1. Eger ýük bellenen ýerine gelenden soň ýüki bermäge päsgelçilik berýän ýagdaýlar ýüze çyksa, onda ýük daşaýjy iberijiden görkezmeleri talap etmelidir. Eger iberiji görkezmeleri bermedik bolsa alyjy ýüki kabul etmekden ýüz öwürse, ýük daşaýjy nakladnoýyň birinji nusgalygyny görkezmezden ýüke özi ygtyýar etmäge doly hukuklydyr.
2. Alyjy ýüki kabul etmekden ýüz öwrende, ýöne ýük daşaýjy heniz iberijiden gapma-garşy görkezmeleri almadyk halatynda ýüküň berilmegini talap edip biler.
3. Eger ýüküň berilmegine päsgel berýän şert alyjynyň şu Kodeksiň 692 maddasynyň 3 punktuna laýyklykda ýüki üçünji şahsa bermek hakynda görkezme berenden soň ýüze çyksa, onda şu maddanyň 1 we 2 punktlarynda göz öňünde tutulan kadalar ulanylanda alyjy iberijini, üçünji şahs bolsa alyjyny çalşyrýar.

696 madda. Iberijiniň görkezmeleri esasynda edilen çykdajylaryň öwezini dolmak hukugy

1. Ýük daşaýjy iberijiniň görkezmelerini almagy ýa-da ýerine ýetirmegi netijesinde öz eden çykdajylarynyň öweziniň dolunmagyna bolan hukuga eýedir, şol çykdajylaryň zerurlygy onuň günäsi boýunça ýüze çykan halatlary muňa girmeýär.
2. Şu Kodeksiň 694 maddasynyň 1 punktunda we 695 maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda ýük daşaýjy doly ygtyýarly şahsyň hasabyna ýüki gyssagly düşürip biler; düşürilenden soň ýük daşamak tamamlanan diýlip hasap edilýär. Şundan soň ýük daşaýjy ýüki doly ygtyýarly şahs üçin saklamalydyr. Ol muny üçünji şahsa tabşyryp biler. Şeýle halatlarda onuň üstüne diňe üçünji şahsy seçip almakda jogapkärçilik düşýär. Nakladnoýdan gelip çykýan ähli talaplar we çykdajylar ýüküň gymmatyndan tölenilýär.
3. Eger iş tiz zaýalanýan azyklara dahylly bolsa ýa-da ýüküň ýagdaýy şeýle hereketleri ödese ýa-da saklamak üçin çykdajylar ýüküň gymmatyndan ýokary geçse, ýük daşaýjy doly ygtyýarly şahsyň görkezmelerine garaşmazdan ýüki satmak hakynda  buýruk berip biler. Ol belli bir wagtyň içinde taraplaryň birinden görkezmeler almadyk beýleki halatlarda hem harydy satyp biler.
4. Eger haryt şu madda laýyklykda satylsa, alnan summa ýük bilen baglanyşykly çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen doly ygtyýarly şahsa berilmelidir. Eger bu çykdajylar girdejiden artyk bolsa, ýük daşaýjy tapawudyň öweziniň dolunmagyny talap edip biler.
5. Satmagyň kadalary ýüküň ýerleşýän ýeriniň kanunlary we adatlary bilen kesgitlenilýär.

697 madda. Daşaýjynyň girew hukugy

Ýük daşamak şertnamasyndan ýüze çykan çykdajylar bilen baglanyşykly ýük daşaýjy şu ýüke ygtyýar etmäge hakynyň bolmagyna çenli ýüke bolan girew hukugyna eýedir.

§ 2. Daşaýjynyň jogapkärçiligi

698 madda. Düşünje

1. Eger ýük alnan pursatyndan tabşyrmaga çenli döwürde ýitirilse ýa-da zaýalansa, ýük daşaýjy ýüküň doly ýa-da kem-käsleýin ýitirilendigi ýa-da zaýalanandygy, şeýle hem eltmek möhletiniň geçendigi üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Eger ýüküň ýitirilmegi, zaýalanmagy ýa-da eltmek möhletiniň geçmegi doly ygtyýarly şahsyň günäsi ýa-da ýük daşaýjynyň jogapkärçilik çekmeýän görkezmesi boýunça, şeýle hem ýüküň şeýle kemçilikleriniň ýa-da ýük daşaýjynyň düzedip bilmedik we olaryň netijeleriniň öňüni alyp bilmedik ýagdaýlary netijesinde bolsa, ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşadylýar.
3. Ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşamak maksady bilen ýük daşamak üçin peýdalanylan ulag serişdesiniň kemçiliklerine hem, bu serişdeleri kireýine berijiniň günäsine hem ýa-da kireýine alyjynyň hyzmat ediji personalynyň günäsine hem salgylanyp bilmez.
4. Şu Kodeksiň 699 maddasynyň 2, 3, 4 we 5 punktlarynda görkezilen şertler bar mahalynda, eger ýüküň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy aşakda sanalyp geçilen ýagdaýlar bilen baglanyşykly aýratyn howp netijesinde ýüze çyksa, ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşadylýar:
a) açyk, ýapylmadyk ulag serişdesi ulanylyp, şonda onuň ulanylmagy göni ylalaşylan we nakladnoýda bellenilen bolsa;
b) ýük gaplanmasa ýa-da ýaramaz hilli gaplansa;
w) ýüki gözden geçirmek, dolduryp ýüklemek, ýerleşdirmek ýa-da düşürmek iberiji, alyjy ýa-da olar üçin hereket edýän üçünji şahs tarapyndan geçirilse;
g) hususan-da döwülmek, poslamak, korroziýa bolmak, guramak, dökülmek, kadaly ýitgiler we mör-möjekleriň ýa-da gemrijileriň täsiri ýaly ýükleriň tutuş ýa-da kem-käsleýin ýitmegine ýa-da zaýalanmagyna howp döredýän belli bir ýükleriň aýratynlyklary netijesinde;
d) daşamak üçin niýetlenen ýük ýeterlik derejede bellenilmedik ýa-da nomerlenmedik halatynda;
ýe) mallar daşalsa.
Eger şu maddanyň esasynda ýük daşaýjy zyýan ýetiren aýry-aýry ýagdaýlar üçin jogapkärçilik çekmese, onda ol diňe ýagdaýlaryň zyýan ýetiren möçberinde jogapkärçilik çekýär, bular üçin ýük daşaýjy şu maddanyň esasynda jogap berýär.

699 madda. Subut etmek güzaby

1. Ýüküň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy, eltmek möhletiniň geçmegi şu Kodeksiň 698 maddasynyň 2 punktunda görkezilen ýagdaýlara eltendigini subut etmek ýük daşaýjynyň üstüne ýüklenilýär.
2. Eger ýük daşaýjy kem gelmegiň ýa-da zaýalanmagyň şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunda sanalyp geçilen howplaryň biriniň ýa-da birnäçesiniň getirip biljekdigini anyk işiň ýagdaýlaryndan ugur alyp subut etse, zyýan şundan dörän diýlip hasap edilýär. Doly ygtyýarly şahs şu howpdan ýüze çykmandygyny ýa-da diňe bu howpdan däldigini subut edip biler.
3. Munuň özi ekstremal şertlerde daşalýan ýük ýitirilende ýa-da ýok bolanda şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunyň «a» kiçi punktunda göz öňünde tutulan ýagdaýlar bolanda ulanylmaýar.
4. Eger ýük daşamak ýüki yssydan, sowukdan, temperaturanyň aşak düşmeginden ýa-da  ýelden goramak üçin ýörite enjamlary bolan ulag serişdesi bilen amala aşyrylsa, ýük daşaýjy eger diňe bu enjamy seçip almak, ulanmak we peýdalanmak üçin zerur çäreleri görendigini we özüne bildirilen ähli talaplary ýerine ýetirendigini subut eden halatynda, şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktuna salgylanyp biler.
5. Eger ýük daşaýjy diňe öz üstüne ähli ýüklenen çäreleri we özüne berlen görkezmeleri ýerine ýetirendigini subut eden halatynda şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunyň «g»  kiçi punktuny ulanyp biler.

700 madda. Ýüki eltmegiň gijikdirilmegi

Eger ýük ylalaşylan möletde eltilmese ýa-da eger ýük bölekler boýunça ýüklenende ýüküň böleklerini bütewä birleşdirmäge wagty kesgitlemek bilen baglanyşykly ýagdaýlar nazara alnyp möhletinde ýük daşamak üçin adaty zerur möhlet görkezilmese, eger ätiýaçly ýük daşaýjy tarapyndan adaty şertlerde berjaý etmeli möhlet bozulsa, eltmek gijikdirilen diýlip hasap edilýär.

701 madda. Ýüküň ýitirilmegi

1. Eger ylalaşylan möhletden soň otuz günüň içinde ýük bellenilen ýerine eltilmese ýa-da şeýle möhlet gökezilmese, ýük daşaýjy tarapyndan ýük alnandaň soň altmyş günüň geçmegi bilen doly ygtyýarly şahs goşmaça subutnamalary bermezden ýüki ýitirilen diýip hasap edip biler.
2. Doly ygtyýarly şahs ýüküň ýitirilmegi bilen baglanyşykly zyýanyň öwezi dolunanda, eger öwezi dolunandan soň bir ýylyň içinde ýitirilen ýük tapylsa, özüne şobada habar berilmegini ýazmaça formada talap edip biler. Bu talaba jogap hem ýazmaça formada berilmelidir.
3. Doly ygtyýarly şahs şeýle habary alandan soň otuz gün möhletde nakladnoýdan gelip çykýan talaplar ýerine ýetirilenden  soň we alnan öwezini dolma gaýtaryp berlen mahalynda, zerur halatynda zyýanyň öwezi dolunanda ýüze çykan çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen ýüküň özüne tabşyrylmagyny talap edip biler; ýük daşamagyň gijikdirilmegi bilen baglanyşykly öwezini dolmak hakynda onuň talaplary şu Kodeksiň 704 we 706 maddalaryna laýyklykda üýtgewsiz galýar.
4. Eger şu maddanyň 2 punktunda göz öňünde tutulan talap bildirilmese ýa-da şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan otuz gün möhlete salgylanmalar bolmasa ýa-da tölegden soň bir ýylyň içinde ýük tapylsa, ýük daşaýjy ýüküň ýerleşýän ýerindäki hereket edýän kadalara laýyklykda ýüke ygtyýar edip biler.

702 madda. Goşmaça hak tölenmegini talap etmek hukugy.

Eger ýük bellenilen ýerine eltilenden soň daşaýjy almaly goşmaça haky almazdan ýük alyja gowşurylsa, onda daşaýjy alyjynyň regres hukugyna salgylanyp iberijiden ööweziniň dolunmygyny talap edip biler.

 703 madda. Howply bolup durýan ýükleri ibermegiň kadasy

1. Eger iberiji howply bolup durýan ýükleri iberse, onda ol ýük daşaýja takyk habary bermäge hem-de ýüküň howplulygy hakynda duýdurmaga, zerur mahalynda bu ýüki ätiýaçlandyrylmaga borçludyr. Eger bu borçnama nakladnoýa girizilmese, onda iberijä we alyja harydyň görnüşi we garaşylýan howp barada ýük daşaýjynyň bilendigini başga serişdeler arkaly subut etmek borjy ýüklenilýär.
2. Ýük daşaýjy zyýanyň ööwezini tölemek borçnamasy bolmazdan, howply bolup durýan we şu maddanyň 1 punktuna laýyklykda howplulygy özüne hiç zat mälim bolmadyk ýüki islendik wagt we islendik ýerde düşürip, ýok edip ýa-da zyýansyzlandyryp biler; iberiji hem bu ýükleri daşamak üçin tabşyrmak ýa-da daşamak netijesinde dörän zyýan we çykdajylar üçin jogapkärçilik çekýär.

704 madda. Ýük ýitirilen mahalynda onuň gymmatyny kesgitlemek

1. Eger şu babyň düzgünlerine laýyklykda daşaýjy ýüküň doly ýa-da bölekleýin ýitirilmegi bilen baglanyşykly ýetirilen zyýanyň ööwezini dolmaga borçly bolsa, zyýanyň ööwezini dolmak şol haryt üçin hereket edýän bahalar boýunça berlen ýerinde we berlen pursatynda amala aşyrylýar.
2. Ýüküň gymmaty birja bahasy boýunça, şeýle baha bolmadyk halatynda bazar bahasy boýunça, bu hem bolmasa şu zeýilli görnüşdäki gymmatdaky ýüklere meňzeş baha boýunça kesgitlenilýär.
3. Ýük daşamagyň summasy, gümrük we şoňa meňzeş beýleki çykdajylar gaýtarylyp berilmäge degişlidir, ýöne tutuş ýük ýitirilende doly, onuň bir bölegi ýitirilende bolsa möhletleýin gaýtarylyp berilmäge degişlidir.
4. Eger ýük eltmek gijikdirilse we ygtyýarly şahs munuň zyýan ýetirmegine getirendigini subut etse, ýük daşaýjy şol ýüküň gymmatynyň çäklerinde zyýany tölemäge borçludyr. Şu Kodeksiň 706 maddasyna laýyklykda bu ýük daşama aýratyn gyzyklanma bolsa ýa-da ýüküň gymmaty görkezilen bolsa, onuň öweziniň uly möçberde dolunmagy talap edilip bilner.

705 madda. Ýük zaýalanan mahalynda zyýanyň öwezini dolmak

1. Ýük zaýalanan mahalynda ýük daşaýjy ýüküň gymmatynyň aşaklan summasynyň öwezini tölemelidir. Görkezilen summa şu Kodeksiň 704 maddasynyň 1, 2 we 3 punktlarynda bellenilen tertipde kesgitlenýär.
2. Zyýanyň öwezini dolmak aşakdakylardan geçmeli däldir:
a) ähli ýük ýitirilende, zaýalanmak netijesiide doly gymatyny gaçyranda tölenmäge degişli summadan;
b) ýüküň bir bölegi ýitirilende, zaýalanmak netijesinde ýüküň diňe bir bölegi gymmatyny gaçyranda tölenmäge degişli summadan.

706 madda. Nakladnoýda aýratyn gyzyklanma hakynda bellik

1. Iberiji ýük ýitirilen ýa-da zaýalanan ýa-da gijikdirilen halatynda geçirilen goşmaça tölegiň esasynda şeýle ýük daşama özüniň aýratyn gyzyklanmasyny belläp biler.
2. Eger şu Kodeksiň 704 we 705 maddalarynda göz öňünde tutulan zyýanyň ööweziniň tölenenligine garamazdan şu ýük daşama aýratyn gyzyklanma eýýäm aňladylan bolsa, gyzyklanmada aňladylan möçberlerde zyýanyň goşmaça ööweziniň dolunmagy talap edilip bilner.

707 madda. Üpjün edilen zyýanyň öwezini dolmak boýunça prosentleri talap etmek

1. Ýüke ygtyýarly şahs özüne zyýanyň üpjün edilen ööweziniň dolunmagyny ýyllyk bäş prosentiniň tölenmegini talap edip biler. Prosentleriň hasaby ýük daşaýja nägilelik bildirilen günden, eger nägilelik görkezilmese hak islegi girizilen günden başlanýar.
2. Eger zyýanyň ööwezini dolmak ýurtda ýöremeýän pul birliklerinde bellenilse we tölemek talap edilse, hümmeti zyýan üçin tölenen ýerinde töleg gününde hereket eden hümmete laýyklykda kesgitlenýär.

708 madda. Ýükleri daşamakda şertnamadan daşary talaplar

1. Eger ýük daşamakda kem gelmek, zaýalanmak ýa-da gijikdirmek hereket edýän kadalar boýunça şertnamadan daşary talaplara getirmegi mümkin bolsa, onda ýük daşaýjy munuň garşysyna ony jogapkärçilikden aýyrýan ýa-da öwezini dolmagyň möçberini kesgitleýän ýa çäklendirýän şu babyň düzgünlerine salgylanyp biler.
2. Eger ýitmek, zaýalanmak ýa-da gijikdirmek boýunça şertnamadan daşary jogapkärçiligiň talaplary taraplaryň biri babatda ulanylsa, ol onda özüniň jogalkärçiligini aýyrýan ýa-da zyýanyň öweziniň dolunmagyny kesgitleýän ýa çäklendirýän şu babyň düzgünlerine salgylanyp biler.

709 madda. Daşaýjyny jogapkärçilikden boşatmaga ýol bermezlik

Eger zyýan öz günäsi bilen dörän bolsa, ýük daşaýjy öz jogapkärçiligini aýyrýan ýa-da ony subut etmek kynçylygyndan boşadýan şu babyň düzgünlerine salgylanyp bilmez.

§ 3. Reklamasiýa (nägilelik) we hak isleýiş

710 madda. Düşünje. Mazmuny

 

1. Eger alyjy harydy ýük daşaýjy bilen bilelikde barlaman kabul etse we ýük daşaýja kemçilikler we ýitgiler babatda umumy häsiýetdäki nägilelikleri bildirmese, onda tersine subut edilýänçä, alyjy ýüki nakladnoýda görkezilen ýagdaýda aldy diýlip hasap edilýär; eger gürrüň ýüküň daşyndan mälim bolan kem gelmegine ýa-da zaýalanmalaryna dahylly bolsa agzalan pretenziýalar ýüküň kabul edilen gününde bildirilmelidir, kem gelmegi ýa-da zaýalanmalar daşyndan belli bolmadyk halatynda, ýük kabul edilen gününden başlap bir hepdeden gijä galman bildirilmelidir, şenbe we ýekşenbe, şeýle hem baýramçylyk günleri bu möhlete goşulmaýar. Eger kemligi we zaýalanmalar daşyndan bildirmese, onda bu nägilelikler ýazmaça formada bildirilmelidir.
2. Eger alyjy we ýük daşaýjy ýüküň ýagdaýyny bilelikde barlasalar, onuň kemligi we zaýalanmalar daşyndan belli bolmadyk we alyjy kabul edendeň soň ýedi günüň içinde (şenbe, ýekşenbe hem baýramçylyk günleri hasaplanmaýar) ýazmaça nägilelikler bildirilmedik halatynda, diňe şonda barlagyň netijelerine gapma-garşy subutnama ýol berilýär.
3. Ýük kabul edilen günden başlap ýigrimi bir günüň içinde alyjy tarapyndan ýük daşaýja ýazmaça nägilelikler bildirilse, diňe şonda gijikdirmek sebäpli zyýanyň öwezini dolmak talabyny bildirmek mümkindir.
4. Şu maddada göz öňünde tutulan möhletler hasaplananda ýüküň iberilen, onuň barlanan ýa-da alyja tabşyrylan günleri hasap edilmeýär.
5. Daşaýjy we alyjy zerur barlaglary geçirmekde we gerekli faktlary belli etmekde birek-birege ýardam etmelidirler.

711 madda. Daşaýyşdan gelip çykýan hukuklar babatda wagt mütdeti

Şu bapda göz öňünde tutulan ýük daşamakdan gelip çykýan hukuklar boýunça hak isleýiş wagty bir ýyla deňdir. Niýetde we gödek seresapsyzlykda bu möhlet üç ýyla deňdir. Hak isleýiş wagtynyň içine aşakdakylar hasaplanyp goşulýar:
a) ýük bölekleýin ýitirilende, zaýalananda ýa-da gijikdirilende - ýüküň gelen gününden;
b) ýük doly ýitirilende - ýük daşamagyň şertleşilen möhleti geçenden soň otuzynjy günden başlap, eger şeýle möhlet bellenilmedik bolsa, ýüküň ýük daşaýjy tarapyndan alnandan altmyşynjy günden;
w) ähli beýleki halatlarda - ýük daşamak şertnamasynyň baglaşylan gününden soň üç aýyň geçmegi bilen.

712 madda. Hak isleýiş wagtynyň dowamyny togtatmak

1. Daşaýjy nägilelik babatda ýazmaça ýüz öwürmäni iberen gününe çenli ýazmaça reklamasiýanyň ýük daşaýja iberilen gününden başlap hak isleýiş wagty togtadylýar. Eger hak isleýiş wagtynyň içinde nägilelik bölekleýin ykrar edilse, reklamasiýanyň jedelli bölegi uçin dowam edýär. Reklamasiýa almagy we oňa jogap bermegi subut etmek guzaby olara esaslanýan şahsa ýüklenilýär. Şol bir predmege dahylly beýleki nägilelikler hak isleýiş wagtynyň dowamyny togtatmaýar.
2. Möhleti geçen talaplar garşylykly hak isleýiş ýa-da jedelleşmek arkaly peýdalanyp bilinmez.

§ 4. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylar tarapyndan amala aşyrylýan daşaýyş

713 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylaryň jogapkärçiligi

Eger bir şertnama boýunça daşaýyş birek-biregi çalyşýan daşaýjylar tarapyndan amala aşyrylsa, onda olaryň her biri tutuş ýük daşamagyň amala aşyrylandygy üçin jogapkärçilik çekýär; ikinji we soňraky her bir daşaýjy ýük we nakladnoý almak arkaly şertnamanyň tarapy bolýar.

714 madda. Degişli dokumentleri bermek borjy

1. Öňki daşaýjydan ýüki kabul edýän daşaýjy ýüki alandygyna güwä geçýän, sene goýulan we gol çekilen dokumenti bermäge borçludyr. Nakladnoýyň ikinji nusgalygynda ol öz adyny we adresini görkezmelidir. Zerur mahalynda ol şu Kodeksiň 688 maddasynyň 2 punktunda göz öňünde tutulan şertleri we ýüki alandygynyň güwänamasyny nakladnoýyň ikinji nusgalygyna girizýär.
2. Birik-biregi çalyşýan daşaýjylaryň özara gatnaşyklary şu Kodeksiň 689 maddasy bilen düzgünleşdirilýär.

715 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylar babatda zyýanyň öwezini dolmak talaby

Garşylykly hak isleýişden ýa-da jedelleşmekden özge, ýitirmek, zaýalanmak ýa-da ýük daşalmagyny gijikdirmek netijesinde zyýanyň ööwezini dolmak hakyndaky talap diňe birinji, soňky ýa-da ýük daşamak amala aşyrylanda ýüki ýitiren, zaýalan ýa-da ýük tabşyrmagy gijikdiren ýük daşaýjy babatda ulanylyp bilner; şol bir hak isleg ýük dşaýjylaryň birnäçesine bildirilip bilner.

716 madda. Zyýanyň öwezini dolmakda regres hukugy

Eger şu baba laýyklykda ýük daşaýjy eýýäm zyýaýayň öwezini dolan bolsa, ol aşakdaky halatlarda regres talabyna bolan hukuga eýedir;
a) eger ýüküň ýitirilmegine ýa-da zaýalanmagyna ýol beren ýük daşaýjy özüniň ýa-da birnäçe ýük daşaýjylaryň öwezini dolmaga degişli zyýanyny özi tölemeli bolsa;
b) eger ýitirilmek ýa-da zaýalanmak ýük daşaýjylaryň ikisi ýa-da birnäçesi tarapyndan ýol berlen bolsa, onda olaryň her biri jogapkärçiligiň degişli paýyndaky summany tölemelidir; eger muny belli etmek mümkin bolmasa, olaryň her biri alnan hak paýyna degişli gatnaşykda jogapkärçilik çekýär;
w) eger ýük daşaýjylaryň haýsy birine tölemek borjunyň ýüklenendigini belli etmek mümkin bolmasa, onda ýük daşaýjylaryň ählisi şu maddanyň „b“ kiçi punktunda görkezilen gatnaşykda tölemelidir.

717 madda. Daşaýjynyň tölege ukypsyzlygynyň netijeleri

Eger ýük daşaýjylaryň biri tölege ukypsyz bolsa, onda onuň tölemeli, ýöne tölemedik summasy olaryň alan hakynyň paýyna proporsionallykda galan ýük daşaýjylaryň arasynda paýlanylýar.

 

718 madda. Amala aşyrylan regres hukugyna jedelleşmek

Eger regres tertibinde talap bildirilen ýük daşaýjy proses hakynda degişli ýagdaýda duýdurylsa we prosese gatnaşyp bilse, şu Kodeksiň 716 hem-de 717 maddalaryna laýyklykda regres tertibinde talap bildirilen ýük daşaýjy suduň çözgüdi boýunça beýleki ýük daşaýjy tarapyndan tölenen summalaryň töleginiň dogrulygyny jedelleşjp bilmez.

719 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylaryň arasynda özara ylalaşyk

Daşaýjylar şu Kodeksiň 716 we 717 maddalarynda görkezilenlerden başga meseleler boýunça hem öz aralarynda ylalaşmaga haklydyrlar.

720 madda. Ylalaşyklaryň hakyky däldigi

1. Şu Kodeksiň 719 maddasyndan görkezilenlerden başga, şu babyň düzgünlerine göni ýa-da gytaklaýyn laýyk gelmeýän islendik ylalaşyk hakyky däldir.
2. Daşaýjynyň geçirýän ýüküň ätiýaçlandyryşyndan
gelip çykýan talaplary we daşaýjynyň subut etmek guzaby başga şahsa geçirilýän islendik şu zeýilli ylalaşyk hakyky däldir.

Глава 12. Перевозка

§ 1. Договор перевозки

Статья 680. Понятие

По договору перевозки перевозчик обязан за согласованное вознаграждение доставить груз или перевезти пассажиров в место назначения.

Статья 681. Ответственность перевозчика

1. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный пассажиру, а также за повреждение или утрату его багажа.
2. Ответственность не наступает, если вред причинен в результате действия непреодолимой силы или самим пассажиром или его багажом.
3. Ответственность перевозчика не может быть исключена или ограничена договором.

Статья 682. Обязанность заключения договора

Лицо, публично предлагающее доставку грузов и перевозку пассажиров, обязано заключить договор перевозки, если отсутствуют основания для отказа.

Статья 683. Перевозка несколькими транспортными средствами

Если нагруженная машина на одном участке пути будет доставлена морем, железной дорогой или воздушным транспортом и в предусмотренных статьей 696 настоящего Кодекса случаях груз не будет выгружен, то применяются правила настоящей главы для перевозки в целом.

Статья 684. Форма договора

Договор перевозки оформляется в виде накладной. Независимо от отсутствия накладной, ее недостатков или утраты содержание и действительность договора перевозки определяются правилами настоящей главы.

Статья 685. Правила составления накладной

1. Накладная составляется в трех экземплярах, подписываемых отправителем и перевозчиком. Первый экземпляр остается отправителю, второй прилагается к грузу, а третий оставляет себе перевозчик.
2. Если подлежащий перевозке груз распределяется по нескольким транспортным средствам или речь идет грузе разных видов или разделенном на отдельные партии, как отправитель, так и перевозчик могут потребовать составления стольких накладных, сколько налицо видов транспорта или груза.

Статья 686. Реквизиты накладной

1. Накладная должна содержать следующие данные:
а) дату и место выдачи;
б) наименование и адрес отправителя;
в) наименование и адрес перевозчика;
г) место и дату передачи груза, а также место доставки груза;
д) наименование и адрес получателя;
е) обычное наименование вида груза, вид упаковки, при грузах, таящих опасность, - их общепризнанное обозначение;
ж) количество, знаки и номера перевозимого груза;
з) вес или иное обозначение количества груза;
и) связанные с перевозкой расходы (цена перевозки, дополнительные расходы, таможенные сборы и иные расходы, возникающие с момента заключения договора и до доставки груза);
к) отметки таможенной и иных подобных служб;
л) отметка о том, что перевозка, независимо от соглашения сторон, подпадает под действие правил настоящей главы.
2. При необходимости накладная должна содержать следующие данные:
а) запрет перегрузки на другой транспорт;
б) расходы, которые берет на себя отправитель;
в) размеры наценок, подлежащих оплате при отправлении груза;
г) стоимость груза и особые интересы к его поставке;
д) указания отправителя перевозчику о страховании груза;
е) согласованный срок завершения перевозки;
ж) перечень переданных перевозчику документов.
3. Накладная может содержать и другие данные, внесение которых стороны сочтут целесообразным.

Статья 687. Ответственность отправителя

1. Отправитель несет ответственность за все расходы и вред, наступивший вследствие того, что в накладной неправильно или не полностью были представлены:
а) данные, перечисленные в подпунктах "б", "г", "д", "е", "ж", "з" и "к" пункта 1 статьи 686 настоящего Кодекса;
б) данные, перечисленные в пункте 2 статьи 686 настоящего Кодекса;
в) все другие данные или указания отправителя по составлению накладной или для внесения в нее.
2. Если перевозчик по требованию отправителя внесет в накладную данные, перечисленные в пункте первом настоящей статьи, то до того, как будет доказано обратное, считается, что перевозчик действовал от имени отправителя.
3. Если накладная не содержит данных, предусмотренных в подпункте "л" пункта 1 статьи 686 настоящего Кодекса, то отправитель несет ответственность за все те расходы и вред, которые возникли у обладателя прав на груз вследствие того, что эти данные не были указаны.

Статья 688. Обязанности перевозчика при получении груза

1. При получении груза перевозчик обязан проверить:
а) правильность данных о количестве мест, знаках и размерах груза, отмеченных в накладной;
б) наружное состояние груза и его упаковки.
2. Если перевозчик лишен возможности проверить данные, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, то он вносит в накладную условия, подлежащие исполнению. Таким же образом он должен внести условия, касающиеся наружного состояния груза и его упаковки. Эти указания не обязательны для отправителя, кроме случаев, когда он их явно признал в накладной.
3. Отправитель может потребовать от перевозчика, чтобы он перепроверил вес груза или его количество, обозначенное иным образом. Он может также потребовать, чтобы перевозчик проверил состав подлежащего перевозке груза. Перевозчик вправе потребовать возмещения расходов, связанных с этими проверками. Итоги перепроверки должны быть отмечены в накладной.

Статья 689. Презумпция заключения договора перевозки

1. До того, как будет доказано обратное, накладная (коносамент или принятая в перевозке другая форма) является доказательством того, что договор заключен, определено его содержание и груз перевозчиком принят к отправке.
2. Если в накладной не указаны условия перевозчика, то до того как будет доказано обратное, считается, что груз и его упаковка при приемке внешне были в хорошем состоянии и что количество мест, отметки и номера совпадают с записанными в накладной данными.

Статья 690. Ответственность отправителя за вред, причиненный некачественной упаковкой груза

Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за вызванный некачественной упаковкой груза вред, причиненный лицам, имуществу перевозчика, а также расходы, связанные с некачественной упаковкой, кроме случаев, когда недостатки были явными или при приемке груза перевозчик знал об этом и в связи с этим каких-либо условий не оговаривал.

Статья 691. Обязанность отправителя предоставить необходимую информацию

1. Отправитель должен приложить к накладной все документы, необходимые для выполнения таможенных и других подобных действий до доставки товара или передать эти документы перевозчику и предоставить ему всю необходимую информацию.
2. Перевозчик не обязан проверять достоверность и достаточность этих документов и информации. Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за вред, вызванный недостатками и неточностями документов и данных, кроме случаев, когда это произошло по вине перевозчика.
3. Перевозчик несет ответственность за утерю или неправильное использование указанных в накладной или переданных перевозчику документов; на него не может быть возложена ответственность более той, которая наступает при утрате груза.

Статья 692. Права отправителя

1. Отправитель правомочен распоряжаться грузом, требовать прекращения перевозки, изменять место доставки груза и требовать от перевозчика, чтобы он не передавал груз другим лицам, кроме отмеченных в накладной.
2. Это право прекращается одновременно с передачей второго экземпляра накладной получателю груза или, если он использовал свое право согласно пункту 1 статьи 693 настоящего Кодекса. С этого момента перевозчик должен выполнять указания получателя.
3. Получатель имеет право распоряжения грузом уже по оформлении накладной, если отправитель  сделал соответствующие отметки в накладной.
4. Если получатель при осуществлении права распоряжения указал доставить груз третьему лицу, последний не правомочен в свою очередь назвать другого получателя.
5. Осуществление права распоряжения должно соответствовать следующим положениям:
а) если отправитель или в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, получатель, желает осуществить свое право распоряжения, то он должен представить первый экземпляр накладной, в котором должны быть отражены данные перевозчику новые указания и перевозчику должны быть возмещены все расходы и убытки, возникшие после выполнения этих указаний;
б) исполнение указания должно быть возможным в момент, когда оно поступит к лицу, которое должно выполнить это указание, и недопустимо, чтобы оно создавало помехи обычной производственной деятельности перевозчика и наносило вред грузам других отправителей или получателей;
в) указания не должны вызвать расчленение груза.
6. Если перевозчик на основании подпункта "в" пункта 5 настоящей статьи не может выполнить полученное указание, об этом он немедленно должен сообщить лицу, давшему указание.
7. Перевозчик, который не выполняет указаний, данных с соблюдением требований настоящей статьи, или выполняет эти указания без того, чтобы потребовать первый экземпляр накладной, несет ответственность перед правомочным лицом за  возникший вследствие этого вред.

Статья 693. Права получателя при передаче груза

1. При доставке груза к месту, предусмотренному для его передачи, получатель правомочен потребовать у перевозчика передачи второго экземпляра накладной на основании подтверждения получения и этим груз будет сочтен переданным. Если выявится недостача груза или груз не был доставлен в сроки, предусмотренные статьей 700 настоящего Кодекса, получатель может от своего имени применить против перевозчика вытекающие из договора права.
2. Получатель, использующий предоставленные ему пунктом 1 настоящей статьи права, обязан оплатить всю сумму расходов, возникших из накладной. При споре об этом перевозчик обязан передать вещь только
в случае, если получатель предоставит ему обеспечение.

Статья 694. Невозможность исполнения договора

1. Если до принятия груза в предусмотренном для его передачи месте невозможно исполнение договора на условиях, указанных в накладной, или исполнение стало невозможным, то перевозчик должен потребовать в соответствии со статьей 692 настоящего Кодекса у полномочного лица распоряжения о вещи.
2. Если обстоятельства дают возможность перевозки, отличающейся от условий, указанных в накладной, и перевозчик не мог получить в течение соответствующего срока указаний правомочного лица о грузе, предусмотренных статьей 692 настоящего Кодекса, то он должен принять такие меры, которые исходя из интересов правомочного лица будут признаны наилучшими.

Статья 695. Обстоятельства, препятствующие передаче груза

1. Если после поступления груза к месту назначения возникнут обстоятельства, препятствующие передаче груза, то перевозчик должен потребовать указаний от отправителя. Если отправитель не предоставил указания и получатель отказывается от принятия груза, перевозчик правомочен сам распорядиться грузом без предъявления первого экземпляра накладной.
2. Получатель может потребовать передачи груза и тогда, когда отказался от принятия, но перевозчик еще не получил от отправителя противоположных указаний.
3. Если условие, препятствующее передаче груза, возникло после того, как получатель в соответствии с пунктом 3 статьи 692 настоящего Кодекса дал указание о передаче груза третьему лицу, то при применении правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, получатель заменяет отправителя, а третье лицо - получателя.

Статья 696. Право на возмещение расходов, произведенных на основании указаний отправителя

1. Перевозчик имеет право на возмещение расходов, произведенных им в результате получения или исполнения указания отправителя, кроме случаев, когда необходимость в этих расходах возникла по его вине.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 694 и статьей 695 настоящего Кодекса, перевозчик может срочно выгрузить груз за счет правомочного лица; после выгрузки перевозка считается законченной. После этого перевозчик должен хранить груз для полномочного лица. Он может поручить это третьему лицу. В таких случаях на него возлагается ответственность только за подбор третьего лица. Все вытекающие из накладной требования и расходы выплачиваются из стоимости груза.
3. Перевозчик может, не ожидая указаний полномочного лица, дать распоряжение о продаже груза, если дело касается скоропортящихся продуктов или если состояние груза оправдывает такие действия, либо когда расходы по хранению превышают стоимость груза. Он может продать товар и в других случаях, если в течение определенного времени не получит указаний от одной из сторон.
4. Если товар был продан в соответствии с настоящей статьей, вырученная сумма за вычетом связанных с грузом расходов должна быть передана правомочному лицу. Если эти расходы превышают доход, перевозчик может потребовать возмещения разницы.
5. Правила продажи определяются законами и обычаями места нахождения груза.

Статья 697. Залоговое право перевозчика

В связи с расходами, возникшими из договора перевозки, перевозчик имеет право залога на груз до тех пор, пока он вправе распоряжаться этим грузом.

§ 2. Ответственность перевозчика

Статья 698. Понятие

1. Перевозчик несет ответственность за утрату или порчу груза целиком или частично, если груз утрачен или поврежден в период с момента его получения до сдачи, а также за просрочку доставки.
2. Перевозчик освобождается от ответственности, если утрата, повреждение или просрочка доставки груза произошли по вине полномочного лица, либо по его указанию, за что перевозчик не несет ответственности, а также вследствие таких недостатков груза или обстоятельств, которые перевозчик не мог устранить и  не мог предотвратить их последствий.
3. Перевозчик не может с целью освобождения от ответственности ссылаться ни на недостатки использованного для перевозки транспортного средства, ни на вину наймодателя этого средства или на вину обслуживающего персонала нанимателя.
4. Перевозчик при наличии условий, указанных в пунктах 2, 3, 4 и 5 статьи 699 настоящего Кодекса, освобождается от ответственности, если утрата или повреждение груза возникли вследствие особой опасности, связанной с ниже перечисленными обстоятельствами:
а) применяется открытое, не перекрытое транспортное средство, если его применение было прямо согласовано и отмечено в накладной;
б) груз не упакован или упакован некачественно;
в) осмотр, загрузка, укладка или выгрузка груза производятся отправителем, получателем или действующим для них третьим лицом;
г) вследствие особенностей определенных грузов предположительна опасность их утраты или повреждения целиком или частично, в частности поломки, заржавения, коррозии, усушки, пролития, нормальных потерь и воздействия насекомых или грызунов;
д) предназначенный для перевозки груз недостаточно размечен или пронумерован;
е) перевозятся животные.
Если на основании настоящей статьи перевозчик не несет ответственности за отдельные обстоятельства, повлекшие вред, то он несет ответственность только в том объеме, в котором повлекли вред обстоятельства, за которые отвечает перевозчик на основании настоящей статьи.

Статья 699. Бремя доказывания

1. Доказывание того, что утрату или повреждение груза, просрочку доставки повлекли обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 698 настоящего Кодекса, возлагается на перевозчика.
2. Если перевозчик докажет, что исходя из обстоятельств конкретного дела недостача или повреждение смогли наступить вследствие одной или нескольких из опасностей, перечисленных в пункте 4 статьи 698 настоящего Кодекса, считается, что вред возник из этого. Правомочное лицо может доказать, что вред возник не от этой опасности или не только от этой опасности.
3. Это не применяется при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 4 статьи 698 настоящего Кодекса при утрате или гибели перевозимого груза в экстремальных условиях.
4. Если перевозка осуществляется транспортным средством, имеющим специальное оснащение для защиты груза от жары, холода, перепада температур или от ветра, то перевозчик может сослаться на пункт 4 статьи 698 настоящего Кодекса только в случае, если докажет, что он предпринял необходимые меры для подбора, эксплуатации и применения этого оборудования и выполнил все предъявленные к нему требования.
5. Перевозчик может применить подпункт "г" пункта 4 статьи 698 настоящего Кодекса только в случае, если докажет, что он выполнил все возложенные на него мероприятия и данные ему указания.

Статья 700. Просрочка доставки груза

Доставка считается просроченной, если груз не доставлен в согласованный срок или, если срок не был оговорен, - в обычно необходимый для перевозки срок с учетом обстоятельств, которые связаны с определением времени для соединения частей груза воедино при его погрузке по частям, если нарушен срок, который должен был соблюсти  предусмотрительный перевозчик в обычных условиях.

Статья 701. Утрата груза

1. Правомочное лицо может и без представления дополнительных доказательств счесть груз утраченным, если в течение  тридцати дней после согласованного срока груз не будет доставлен в назначенное место или если такой срок не был оговорен по истечении шестидесяти дней после получения груза перевозчиком.
2. Правомочное лицо может при возмещении вреда в связи с утратой груза в письменной форме потребовать, чтобы ему немедленно сообщили, если в течение одного года после возмещения обнаружится утерянный груз. Ответ на это требование также должен быть дан  в письменной форме.
3. Правомочное лицо может в тридцатидневный срок после получения такого сообщения потребовать, чтобы груз был сдан ему после исполнения вытекающих из накладной требований и при условии возвращения полученного возмещения, при необходимости - за вычетом расходов, возникших при возмещении вреда; его требования о возмещении в связи с просрочкой перевозки в соответствии со статьями 704 и 706 настоящего Кодекса остаются без изменений.
4. Если не будет представлено требование, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, или нет ссылки на тридцатидневный срок, предусмотренный в части третьей настоящей статьи, или груз будет найден по истечении одного года после оплаты, то перевозчик может распорядиться грузом в соответствии с правилами, действующими в месте нахождения груза.

Статья 702. Право требования доплаты

Если груз вручен получателю без доплаты, которую перевозчик должен был получить после доставки груза в место назначения, то перевозчик может со ссылкой на регрессное право получателя потребовать возмещения от отправителя.

Статья 703. Правила отправки грузов, являющихся опасными

1. Если отправитель посылает грузы, являющиеся опасными, то он обязан предоставить перевозчику точную информацию и предупредить об опасности груза, а при необходимости и застраховать этот груз. Если это обязательство не внесено в накладную, то на отправителя и получателя возлагается обязанность доказывания другими средствами того, что перевозчик знал о виде товара и ожидаемой опасности.
2. Перевозчик может в любое время и в любом месте сгрузить, уничтожить или обезвредить без обязательства возмещения вреда грузы, являющиеся опасными, и об опасности которых согласно пункту 1 настоящей статьи ему ничего не было известно; отправитель также несет ответственность за вред и расходы, вызванные сдачей для перевозки или перевозкой этих грузов.

Статья 704. Определение стоимости груза при его утрате

1. Если в соответствии с положениями настоящей главы перевозчик обязан возместить вред, причиненный полной или частичной утратой груза, возмещение вреда осуществляется по ценам на этот товар, действующим в месте передачи и в момент передачи.
2. Стоимость груза определяется по биржевой цене, при отсутствии такой цены - по рыночной, а при отсутствии и таковой - аналогично грузам подобного вида и стоимости.
3. Подлежат возврату сумма перевозки, таможенные и другие сходные с ними расходы, однако при  утрате всего груза - полностью, а при утрате его части - частично.
4. Если просрочена доставка груза и правомочное лицо докажет, что это повлекло причинение вреда, перевозчик обязан возместить вред в пределах стоимости этого груза. Возмещение в большем объеме может быть потребовано в случае, когда согласно статье 706 настоящего Кодекса существовал особый интерес к этой перевозке или была указана стоимость груза.

Статья 705. Возмещение вреда при повреждении груза

1. При повреждении груза перевозчик должен возместить сумму, на которую уменьшилась стоимость груза. Указанная сумма определяется в порядке, установленном  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 704 настоящего Кодекса.
2. Возмещение вреда не должно превышать:
а) сумму, которая подлежала бы выплате при утрате всего груза, - когда весь груз вследствие повреждения обесценился полностью;
б) сумму, которая подлежала бы выплате при утрате части груза, - когда вследствие повреждения обесценилась только одна часть груза.

Статья 706. Отметка в накладной об особой заинтересованности

1. Отправитель может на основании произведенной дополнительной оплаты отметить свою особую заинтересованность к этой перевозке на случай утраты или повреждения груза либо просрочки.
2. Если особая заинтересованность к данной перевозке уже выражена, независимо от возмещения предусмотренного статьями 704 и 705 настоящего Кодекса вреда, может быть потребовано дополнительное возмещение вреда в размерах, выраженных в заинтересованности.

Статья 707. Требование процентов по возмещению обеспеченного вреда

1. Правомочное на груз лицо может потребовать выплаты пяти процентов годовых с обеспеченного ему возмещения вреда. Счет процентов начинается со дня предъявления рекламации к перевозчику, а если рекламация не предъявлялась, - со дня внесения иска.
2. Если возмещение вреда установлено в денежных единицах, не имеющих хождения в  стране, и потребована выплата, курс определяется в соответствии с курсом, действовавшим в день выплаты в месте выплаты вознаграждения за вред.

Статья 708. Внедоговорные требования при перевозках

1. Если недостача, повреждение или просрочка при перевозке могут повлечь по действующим правилам внедоговорные требования, то перевозчик может в противовес этому сослаться на положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или определяют либо ограничивают объем возмещения.
2. Если будут применены требования вне договорной ответственности по поводу утраты, повреждения или просрочки в отношении одного из лиц, то оно может сослаться на положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или определяют либо ограничивают объем возмещения вреда.

Статья 709. Недопустимость освобождения перевозчика от ответственности

Перевозчик не может ссылаться на те положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или освобождают его от бремени доказывания, если вред вызван его виной.

§ 3. Рекламация (претензия) и иск

Статья 710. Понятие. Содержание

1. Если получатель примет груз таким образом, что не проверит его вместе с перевозчиком и не предъявит перевозчику претензий общего характера по поводу недостачи и убытков, то до того, как не будет доказано противоположное, считается, что получатель принял груз в указанном в накладной состоянии; упомянутые претензии должны быть предъявлены в день принятия груза - если дело касается заметных со стороны недостач или повреждений, а в случае внешне незаметных недостач и повреждений - не позднее одной недели со дня приемки; суббота и воскресенье, а также праздничные дни в этот срок не засчитываются. Если недостача и повреждения внешне незаметны, то эти претензии должны быть предъявлены в письменной форме.
2. Если получатель и перевозчик совместно проверили состояние груза, доказательство, противоположное результатам проверки, допускается только тогда, когда недостача и повреждения внешне незаметны и получатель в течение семи дней после приемки (Суббота, воскресенье и праздничные дни не засчитываются) не предъявит письменных претензий.
3. Требование возмещения вреда по поводу просрочки возможно только тогда, если в течение двадцати одного дня со дня приемки груза получателем в отношении перевозчика будут предъявлены письменные претензии.
4. При исчислении сроков, предусмотренных настоящей статьей, не засчитываются дни отправки груза, его проверки или сдачи получателю.
5. Перевозчик и получатель должны способствовать друг другу в проведении необходимых проверок и установлении нужных фактов.

Статья 711. Срок давности по правам, вытекающим из перевозки

Срок давности по правам, вытекающим из перевозок, предусмотренных настоящей главой, равен одному году. При умысле или грубой неосторожности этот срок равен трем годам. Течение срока исковой давности исчисляется:
а) при частичной утрате, повреждении груза или просрочке - со дня прибытия груза;
б) при полной утрате груза - с тридцатого дня после истечения условленного срока перевозки или, если такой срок не был оговорен, - с шестидесятого дня после принятия груза перевозчиком;
в) во всех других случаях - по истечении трех месяцев после дня заключения договора перевозки.

Статья 712. Приостановление течения срока исковой давности

1. Срок исковой давности приостанавливается со дня отправкиперевозчику письменной рекламации до дня, когда перевозчик отправит письменный отказ  на рекламацию. Если рекламация признана частично, течение срока исковой давности для спорной части рекламации продолжается. Бремя доказывания получения рекламации или дачи ответа на нее возлагается на лицо, которое основывается на них. Другие рекламации, касающиеся того же предмета, не приостанавливают течения срока исковой давности.
2. Просроченные требования не могут быть использованы путем встречного иска или оспаривания.

§ 4. Перевозки, осуществляемые сменяющими друг друга перевозчиками

Статья 713. Ответственность сменяющих друг друга перевозчиков

Если по одному договору перевозка осуществляется сменяющими друг друга разными перевозчиками, то каждый из них несет ответственность за осуществление перевозки в целом; второй и каждый последующий перевозчик путем получения груза и накладной становятся стороной договора.

Статья 714. Обязанность передачи соответствующих документов

1. Перевозчик, принимающий груз у предыдущего перевозчика, обязан выдать подтверждающий получение груза, датированный и подписанный им документ. На втором экземпляре накладной он должен указать свое имя и адрес. В необходимых случаях он вносит во второй экземпляр накладной предусмотренные пунктом 2 статьи 688 настоящего Кодекса условия и подтверждение получения груза.
2. Взаимоотношения сменяющих друг друга перевозчиков регулируются статьей 689 настоящего Кодекса.

Статья 715. Требования возмещения вреда в отношении сменяющих друг друга перевозчиков

Требования о возмещении вреда вследствие утраты, повреждения или просрочки перевозки, кроме встречного иска или оспаривания, могут быть применены только в отношении первого, последнего или того перевозчика, при осуществлении перевозки которым груз был утрачен, поврежден либо была просрочена сдача груза; один и тот же иск может быть предъявлен нескольким перевозчикам.

Статья 716. Право регресса при возмещении вреда

Если в соответствии с настоящей главой перевозчик уже возместил вред, он имеет право регрессного требования в следующих случаях:
а) если перевозчик, допустивший утрату или повреждение груза, один должен возместить вред, подлежащий возмещению им или несколькими перевозчиками;
б) если утрата или повреждение допущены двумя или несколькими перевозчиками, то каждый из них должен возместить сумму, соответствующую доле ответственности; если это невозможно установить, каждый из них несет ответственность пропорционально доле в полученном вознаграждении;
в) если невозможно установить, на кого из перевозчиков должна быть возложена обязанность возмещения, то платить должны все перевозчики в пропорции, указанной в подпункте "б" настоящей статьи.

Статья 717. Последствия неплатежеспособности перевозчика

Если один из перевозчиков неплатежеспособен, то сумма, которую он должен был уплатить, но не уплатил, распределяется между остальными перевозчиками пропорционально их доле в полученном вознаграждении.

Статья 718. Оспаривание осуществленного права регресса

Перевозчик, в отношении которого в соответствии со статьями 716 и 717 настоящего Кодекса осуществлено требование в порядке регресса, не может оспорить правильность выплаты сумм, произведенных другим перевозчиком по решению суда, если перевозчик, в отношении которого осуществлено требование в порядке регресса, надлежащим образом был предупрежден о процессе и мог принять участие в процессе.

Статья 719. Взаимное соглашение между сменяющими друг друга перевозчиками

Перевозчики вправе договориться между собой и по вопросам, помимо указанных в статьях 716 и 717 настоящего Кодекса.

Статья 720. Недействительность соглашений

1. Недействительно любое соглашение, кроме указанных в статье 719 настоящего Кодекса, которое прямо или косвенно не соответствует положениям настоящей главы.
2. Недействительно любое соглашение, которым перевозчик уступает требования, возникшие из страхования груза, и любое другое подобное соглашение,  в силу которого бремя доказывания переносится на другое лицо.