Mazmuny

10 BAP. POTRATÇYLYK

650 madda. Düşünje

1. Potratçylyk şertnamasyna görä potratçy şertnamada göz öňünde tutulan işi ýerine ýetirmegi borç edinýär, zakazçy bolsa potratça ylalaşylan haky tölemäge borçludyr.
2. Zadyň ýasalmagy ýa-da üýtgedilmegi, şeýle hem işiň ýerine ýetirilmegi ýa-da hyzmatyň edilmegi arkaly gazanylan gaýry netije şertnamanyň mazmuny bolup biler.
3. Potratçylyk bilen baglanyşykly smeta düzülmegine, eger ylalaşykda başga hili bellenilmedik bolsa, hak tölenilmän bilner.

651 madda. Hak

1. Eger işiň ýerine ýetirilmegi ýagdaýlara laýyklykda diňe hak tölenilmegi arkaly bolup biler diýlip garaşylýan bolsa, onda hak tölemek sessiz-üýnsüz ylalaşylan diýlip hasap edilýär.
2. Eger tölenilmeli hakyň möçberi bellenilmedik bolsa, onda tassyklanylan bahalar bar mahalynda haka şol bahalara laýyklykda hakyň möçberi hökmünde garalýar, tassyklanan bahalar ýok mahalynda bolsa adatça şonuň ýaly iş üçin tölenilýän hak hökmünde garalýar.

652 madda. Çykdajylar smetasynyň artdyrylmagy

1. Eger çykdajylar smetasy potratçylar tarapyndan dogrudygyna kepil berilmezden şertnama esas edilip alnan bolsa hem-de smeta düýpli suratda artdyrylmasa iş ýerine ýetirilip bilinmejek bolsa, onda şu esasda zakazçy tarapyndan şertnama ýatyrylanda, potratçynyň diňe şu Kodeksiň 668 maddasynda görkezilen talaba hukugy bardyr.
2. Potratçy smetanyň artdyrylmagynyň mümkinligini haýal etmän zakazça habar etmäge borçludyr.

653 madda. Potratçynyň işi hut özüniň ýerine ýetirmek borjy

Potratçynyň işi hut özi ýerine ýetirmegi işiň ýagdaýlaryndan ýa-da işiň häsiýetinden gelip çykýan mahalynda, diňe şeýle halatda potratçy şonuň ýaly işlemäge borçludyr.

6531-nji madda. Baş potratçy we kömekçi potratçy

1. Eger şertnamada göz öňünde tutulan işiň diňe potratçynyň özi tarapyndan amala aşyrylmalydygy baradaky borç kanundan ýa-da şertnamadan gelip çykmaýan bolsa, onda potratçy öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmek üçin buýrujynyň razylygy bilen fiziki we ýuridik şahslary (kömekçi potratçylary) çekip biler. Şeýle bolanda potratçy baş potratçy bolup çykyş edýär.
2. Şu maddanyň 1-nji bendiniň ýa-da şertnamanyň düzgünlerini bozmak arkaly potratçylyk şertnamasyny ýerine ýetirmäge kömekçi potratçyny çeken baş potratçy, kömekçi potratçynyň şertnamany ýerine ýetirmäge gatnaşmagy bilen ýetirilen zyýan üçin buýrujynyň öňünde jogapkärçilik çekýär.
3. Baş potratçy kömekçi potratçynyň borçlaryny ýerine ýetirmändiginiň ýa-da degişli derejede ýerine ýetirmändiginiň netijeleri üçin şu Kodeksiň 383-nji maddasynyň 1-nji bendiniň düzgünlerine laýyklykda buýrujynyň öňünde jogap berýär, kömekçi potratçynyň öňünde bolsa, buýrujynyň potratçylyk şertnamasy boýunça borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da degişli derejede ýerine ýetirmändigi üçin jogapkärçilik çekýär.
Eger kanunda ýa-da şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda buýrujy we kömekçi potratçy biri-birine olaryň hersiniň baş potratçy bilen özara baglaşan şertnamasynyň bozulmagy bilen bagly talaplary bildirip bilmezler.
(6531 maddasy 2012-nji ýylyň 4-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda goşulan Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., №2, 50-nji madda)

654 madda. Zakazçynyň ýardam etmegi

1. Eger zakazçy göwnejaý ýerine ýetirilen işi kabul etmese, onda potratçy zeleliň öweziniň dolunmagyny talap edip biler. Eger zakazçy işleri ýerine ýetirmek üçin hereketleri berjaý etmedik halatynda hem zyýanyň öwezini dolmaga borçludyr.
2. Öwezini doluş hakynyň möçberi geçirilen möhletiň dowamlylygyndan hem-de bellenen hakyň möçberinden ugur alnyp, şeýle hem möhletiň geçirilmegi netijesinde potratçynyň tygşytlan harajatlaryny hem-de öz işçi güýjüni peýdalanmagy netijesinde onuň möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda alan peýdasy nazara alnyp kesgitlenilýär.

655 madda. Potratçynyň girew goýmak hukugy

Şertnama baradaky talaplary üpjün etmek üçin, potratça zakazçynyň potratçy tarapyndan ýasalan ýa-da remont edilen gozgalýan zatlary barada, eger şol zatlar ýasalan ýa-da remont edilen mahalynda onuň eýelik etmeginde bolýan bolsa, girew goýmak hukugy berilýär.

656 madda. Gurluşyk işleri ýerine ýetirilen mahalynda üpjünçilik ipotekasy

Şertnama boýunça öz talaplaryny üpjün etmek üçin, desgany ýa-da desganyň bir bölegini bina edýän potratçy gurluşyk üçin zakazçy tarapyndan berlen ýer uçastogy barada üpjünçilik ipotekasynyň bellenilmegini talap edip biler. Eger iş entek tamamlanylmadyk bolsa, onda ol tölenilmeli haka girizilmedik harajatlary nazara alyp, hakyň diňe ýerine ýetirilen işe laýyk gelýän böleginiň möçberinde üpjünçilik ipotekasynyň berilmegini talap edip biler.

657 madda. Zakazçynyň şertnamany ýatyrmak hukugy

Işleriň tamamlanmak pursatyndan öň zakazçy şertnamanyň ýatyrylmagyny islendik wagtda talap edip biler. Eger zakazçy şertnamany ýatyrsa, onda potratçy şertnamanyň ýatyrylmagy netijesinde özüniň tygşytlan ýa-da edinen zadyny çykyp, bellenilen hakyň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.

658 madda. Işleri kemçiliksiz ýerine ýetirmek borjy

Potratçy işi ýerine ýetirende şol işiň wada edilen häsiýetleri bolar ýaly hem-de bu işiň gymmatyny we adatdakysy ýaly peýdalanmaga ýa-da şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmaga ýaramlylygyny ýok edip biläýjek ýa-da azaldyp biläýjek kemçilikleri bolmaz ýaly edip ýerine ýetirmäge borçludyr.

659 madda. Kemçilikleri düzetmek
 
1. Eger iş wada edilen häsiýetlere laýyk gelmeýän bolsa, onda zakazçy kemçilikleriň düzedilmegini talap edip biler. Eger kemçilikleri düzetmek nälaýyk çykdajylaryň edilmegini talap edýän bolsa, onda potratçy kemçilikleri düzetmekden ýüz döndermäge haklydyr.
2. Eger potratçy kemçilikleri düzetmegi gijikdirse, onda zakazçy kemçilikleri özbaşdak düzedip biler we çykdajylaryň tölenilmegini talap edip biler.

660 madda. Kemçilikleri düzetmek möhleti. Şertnamany ýatyrmak ýa-da haky azaltmak

1. Zakazçy şu Kodeksiň 658 maddasynda görkezilen kemçilikleri düzetmek üçin potratça degişli möhlet belläp biler, şunda ol bu möhlet geçenden soň kemçilikleriň düzedilmeginiň kabul etmekden ýüz dönderjegini aýtmalydyr. Eger kemçilikler öz wagtynda düzedilmese, onda möhlet geçenden soň zakazçy şertnamanyň ýatyrylmagyny ýa-da potratça tölenilmeli hakyň azaldylmagyny talap etmäge haklydyr.
2. Eger kemçilikleri düzetmek mümkin bolmasa ýa-da potratçy kemçilikleri düzetmekden ýüz dönderse, ýa-da zakazçynyň aýratyn bähbitleri şertnamanyň haýal etmän ýatyrylmagyny ýa-da potratça tölenilmeli hakyň azaldylmagyny kanagatlandyrýan bolsa, onda möhlet bellemek talap edilmeýär.
3. Eger kemçilikler önümiň gymmatyny ýa-da peýdalanmak üçin onuň ýaramlylygyny diňe sähelçejik azaldýan bolsa, onda şertnamanyň ýatyrylmagyna ýol berilmeýär.

661 madda. Işleri potratçynyň materiallaryndan bitirmek

Eger potratçy işi hut öz materialyndan bitirmegi borç edinýän bolsa, onda ol ýasalan zady we oňa bolan eýeçilik hukugyny zakazça bermelidir. Çalşylýan zady ýasamak hakyndaky şertnama barasynda satyn almak-satmak hakyndaky görkezmeler hereket edýär.

662 madda. Duýdurmak borjy

Potratçy şu aşakdakylar barada zakazça öz wagtynda duýdurmaga borçludyr:
a) zakazçydan alnan materialyň hil baradaky talaplara laýyk gelmeýändigi ýa-da ýaramly däldigi barada;
b) zakazçynyň görkezmesi ýerine ýetirilen halatynda bitirilen işiň özüniň gymmatyny we onuň adatça peýdalanmaga ýa-da şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmaga ýaramlylygyny ýok edýän ýa-da azaldýan kemçiliklerden sap bolmajakdygy barada;
w) potratça bagly bolmadyk we önümiň gymmatyny we peýdalanmak üçin onuň ýaramlylygyny ýok etmek ýa-da azaltmak howpuny döredýän haýsy-da bolsa bir hili ýagdaýlaryň bardygy barada.

663 madda. Hak tölemek

Ýerine ýetirilen iş kabul edilen mahalynda onuň haky tölenilmelidir. Eger iş bölekleýin kabul edilmeli bolsa, tölenilmeli hak hem aýry-aýry bölekleriň ýerine ýetirilmegi üçin tölenilmeli edilen bolsa, onda tölenilmeli hak işiň degişli bölegi kabul edilen pursatynda her bir bölegi üçin tölenilmelidir.

664 madda. Işi kabul etmek

1. Işiň kabul edilmegi işiň hili sebäpli mümkin bolmadyk halatlardan başga halatda zakazçy şertnama laýyklykda ýerine ýetirilen işi kabul etmäge borçludyr.
2. Eger zakazçy kemçilikleriň bardygyny bilse-de, kemçilikli işi kabul etse, onda onuň şu Kodeksiň 659 we 660 maddalarynda görkezilen talaplary bildirmäge, özem diňe şeýle halatda, ýagny iş kabul edilen mahalynda özüniň ýüze çykarylan kemçilikler barasyndaky hukuklaryny aýdan mahalynda bildirmäge hukugy bardyr.

665 madda. Kepillendirme

Eger potratçy ýerine ýetirilen iş barada kepillendirme beren bolsa, onda kepillendirmäniň hereket edýän möhletiniň içinde kemçiligiň ýüze çykarylmagy şol kemçiligi düzetmegi talap etmek hukugyny döredýär.

666 madda. Jogapkärçiligi şertnama esasynda aradan aýyrmak

Işiň kemçilikleri üçin potratçynyň jogapkärçiligini doly ýa-da kem-käs aradan aýyrýan ylalaşyk, eger potratçy kemçilikler barada bilgeşleýin sesini çykarmadyk bolsa, biderek ylalaşykdyr.

667 madda. Töwekgelçiligi bölmek

1. Potratçy işiň kabul edilen pursatyna çenli ýerine ýetirilen işleriň tötänden ýok edilmek ýa-da ýaramazlaşmak töwekgelçiligini çekýär. Eger zakazçy işi kabul etmegi gijikdirse, onda töwekgelçilik oňa geçýär.
2. Potratçy zakazçy tarapyndan özüne berlen materialyň tötänden ýok edilmegi ýa-da tötänden ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

668 madda. Zakazçynyň jogapkärçiligi

Eger işiň netijesi ýok edilen bolsa ýa-da işiň hili ýaramazlaşsa, ýa-da eger zakazçynyň beren materialynyň ýetmezlik etmegi zerarly ýa-da işi ýerine ýetirmek barasynda zakazçynyň beren buýrugy zerarly işi kabul etmek pursatyndan entek öň işi ýerine ýetirmek mümkin bolmadyk bolsa, özem potratçynyň jogap berýän ýagdaýlary muňa ýardam etmedik bolsa, onda potratçy hakyň ýerine ýetirilen işe laýyk bölegini tölenilmegini we tölenilmeli haka girizilmedik harajatlaryň tölenilmegini talap edip biler.

Глава 10. Подряд

Статья 650. Понятие

1. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить предусмотренную договором работу, а заказчик обязан выплатить подрядчику согласованное вознаграждение.
2. Предметом договора может быть как изготовление или изменение вещи, так и иной результат, достигнутый путем выполнения работы или оказания услуги.
3. Составление сметы, связанной с подрядом, может не оплачиваться, если соглашением не установлено иное.

Статья 651. Вознаграждение

1. Вознаграждение считается молчаливо согласованным, если выполнения работы в соответствии с обстоятельствами можно ожидать только за вознаграждение.
2. Если размер вознаграждения не был установлен, то в качестве такового при наличии утвержденных расценок рассматривается вознаграждение в соответствии с расценками, а при их отсутствии - вознаграждение, обычно выплачиваемое за подобную работу.

Статья 652. Превышение сметы расходов

1. Если в основание договора была положена смета расходов без гарантии ее правильности со стороны подрядчика и окажется, что работа не может быть выполнена без существенного превышения сметы, то при расторжении заказчиком договора по этой причине подрядчик имеет право только на требование, указанное в статье 668 настоящего Кодекса.
2. Подрядчик обязан немедленно сообщить заказчику о возможном превышении сметы.

Статья 653. Обязанность подрядчика лично выполнить работу

Подрядчик обязан лично выполнить работу только в случаях, когда это вытекает из обстоятельств дела или из характера работы.

Статья 6531. Генеральный подрядчик и субподрядчик

1. Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик по согласованию с заказчиком вправе привлечь к исполнению своих обязательств физических и юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
2. Генеральный подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 383 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявить друг другу требования, связанные с нарушением договора, заключенного каждым из них с генеральным подрядчиком.
(Кодекс дополнен статьей 6531 Законом Туркменистана от 4 мая 2012 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2012 г., № 2, ст.50)

Статья 654. Содействие заказчика

1. Подрядчик может потребовать возмещения вреда, если заказчик не примет надлежаще выполненную работу. Заказчик обязан возместить ущерб и в том случае, если он не исполнит действий, необходимых для выполнения работ.
2. Размер возмещения определяется исходя из продолжительности просрочки и из размера установленного вознаграждения, а также с учетом затрат, сэкономленных подрядчиком вследствие просрочки, и выгод, извлеченных им в результате использования своей рабочей силы за время просрочки.

Статья 655. Залоговое право подрядчика

Для обеспечения требований по договору подрядчику предоставляется залоговое право на изготовленные или отремонтированные им движимые вещи заказчика, если при изготовлении или ремонте они находятся в его владении.

Статья 656. Обеспечительная ипотека при выполнении строительных работ

Для обеспечения своих требований по договору подрядчик, возводящий сооружение или часть сооружения, может потребовать установления обеспечительной ипотеки на земельный участок, отданный под застройку заказчиком. Если работа еще не завершена, то он может потребовать предоставления обеспечительной ипотеки лишь в размере той части вознаграждения, которая соответствует выполненной работе, с учетом не включенных в вознаграждение издержек.

Статья 657. Право заказчика на расторжение договора

До момента завершения работы заказчик может в любое время потребовать расторжения договора. Если заказчик расторгнет договор, то подрядчик вправе потребовать выплаты установленного вознаграждения за вычетом того, что подрядчик сберег или приобрел в результате расторжения договора.

Статья 658. Обязанность выполнения работ без недостатков

Подрядчик обязан выполнить работу таким образом, чтобы она обладала обещанными свойствами и была свободна от недостатков, которые уничтожали бы или уменьшали ее ценность и пригодность к обычному или предусмотренному договором использованию.

Статья 659. Устранение недостатков

1. Заказчик может потребовать устранения недостатков, если работа не соответствует обещанным свойствам. Подрядчик вправе отказать в устранении недостатков, если это потребует несоразмерных расходов.
2. Если подрядчик просрочит устранение недостатков, то заказчик может самостоятельно устранить недостатки и потребовать возмещения расходов.

Статья 660. Срок для устранения недостатков. Расторжение договора или уменьшение вознаграждения

1. Заказчик может назначить подрядчику соответствующий срок для устранения недостатков, указанных в статье 658 настоящего Кодекса, заявив при этом, что по истечении этого срока он откажется принять устранение недостатков. Если недостатки не будут своевременно устранены, то по истечении срока заказчик вправе потребовать расторжения договора или уменьшения вознаграждения подрядчику.
2. Не требуется назначения срока, если устранение недостатков невозможно или если подрядчик отказывается устранить их, или особые интересы заказчика оправдывают немедленное расторжение договора или уменьшение вознаграждения подрядчику.
3. Расторжение договора не допускается, если недостатки лишь незначительно уменьшают ценность или пригодность изделия к использованию.

Статья 661. Выполнение работ из материалов подрядчика

Если подрядчик обязуется выполнить работу из собственного материала, то он должен передать заказчику изготовленную вещь и право собственности на нее. В отношении договора об изготовлении заменимой вещи действуют предписания о купле-продаже.

Статья 662. Обязанность предупреждения

Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика о том, что:
а) полученный от заказчика материал не соответствует требованиям по качеству или непригоден;
б) в случае исполнения указания заказчика  выполненная работа не будет свободна от недостатков, уничтожающих или уменьшающих ее ценность и пригодность к обычному или предусмотренному договором использованию;
в) существуют какие-либо не зависящие от подрядчика обстоятельства, создающие опасность уничтожения или уменьшения ценности и пригодности изделия к использованию.

Статья 663. Выплата вознаграждения

Вознаграждение должно быть выплачено при принятии выполненной работы. Если работа должна быть принята по частям, а вознаграждение также установлено за выполнение отдельных частей, то вознаграждение должно быть выплачено за каждую часть в момент принятия соответствующей части работы.

Статья 664. Принятие работы

1. Заказчик обязан принять работу, выполненную в соответствии с договором, если только ее принятие не окажется невозможным из-за качества работы.
2. Если заказчик примет работу, имеющую недостатки, зная о них, то он имеет право на предъявление требований, указанных в статьях 659 и 660 настоящего Кодекса, только в том случае, когда при принятии работы он оговорит свои права в отношении обнаруженных недостатков.

Статья 665. Гарантия

Если подрядчик выдал гарантию на выполненную работу, то  обнаружение недостатка в течение срока действия гарантии порождает право требования его устранения.        

Статья 666. Договорное исключение ответственности

Соглашение, которое полностью или частично  исключает ответственность подрядчика за недостатки работы, ничтожно, если подрядчик умышленно умолчал о недостатках.

Статья 667. Распределение риска

1. Подрядчик несет риск случайной гибели или ухудшения выполненных работ до момента принятия работы. Если заказчик просрочит принятие работы, то риск переходит на него.
2. Подрядчик не несет ответственности за случайную гибель или случайное ухудшение материала, предоставленного ему заказчиком.

Статья 668. Ответственность заказчика

Подрядчик может требовать уплаты части вознаграждения в соответствии с выполненной работой и возмещения не включенных в вознаграждение издержек, если результат работы погиб или качество работы ухудшилось либо если работа стала невыполнимой еще до момента ее принятия вследствие недостатков материала, предоставленного заказчиком, или вследствие распоряжения, сделанного заказчиком относительно выполнения работы, и причем этому не способствовали обстоятельства, за которые отвечает подрядчик.