Mazmuny

3 BAP. EMLÄGI KIREÝINE BERMEK

555 madda. Düşünje

Emlägi kireýine bermek şertnamasy boýunça emlägi kireýine beriji kireýine alyja emlägi belli bir wagtlyk bermäge borçludyr. Kireýine alyjy kireý barada bellenilen haky kireýine berijä tölemäge borçludyr.

556 madda. Kireýine berilýän zady abat ýagdaýda bermek

Kireýine beriji kireýine alnan zady şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmak üçin ýaramly ýagdaýda kireýine alyja bermäge we kireýine alnan ähli wagtyň dowamynda zadyň şol ýagdaýyny saklamaga borçludyr.

557 madda. Kemçiliklerden boş zady bermek borjy

Kireýine beriji kireýine alyja kemçiliklerden boş zady bermelidir.

558 madda. Üçünji şahslaryň hukuklaryndan boş zady bermek

Kireýine beriji üçünji şahslaryň hukuklaryny bermän, zady kireýine alyja kireýine bermäge borçludyr.

559 madda. Kemçiliklerden boş zat

Eger emläk bellenilen häsiýetlere eýe bolsa, onda kireýine berlen emläk kemçiliklerden boşdur. Bu häsiýetler barada gepleşilmedik bolsa, onda kireýine berlen emläk, eger şol emläk şertnamada göz öňünde tutulan iş üçin ýa-da adatça peýdalanmak üçin ýaramly bolsa, kemçiliklerden boş diýlip ykrar edilýär.

560 madda. Zadyň kemçiligi bilen baglanyşyklylykda kireý hakyny azaltmak

1. Eger kireýine berlen zadyň kemçiligi ýüze çyksa, onda kireýine beriji üçin kireý haky emlägiň ýaramlylygynyň kemelýän möçberine laýyklykda azaldylýar; kemçilik düzedilen mahalynda bu hukuk güýjüni ýitirýär. Ujypsyz kemçilik nazara alynmaýar.
2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek barada kireýine alyjynyň bähbitlerine zyýan ýetirilip baglaşylan şertnama hakyky däldir.

561 madda. Zadyň kemçiligi zerarly ýüze çykan zyýany tölemek

1. Eger emlägiň ýaramlylygyny kemeldýän kemçilik şertnama baglaşylan pursatynda bar bolsa ýa-da kirseýine berijiniň jogapkär bolan ýagdaýlary bilen baglanyşyklylykda soňra ýüze çykarylan  bolsa ýa-da kireýine beriji kemçiligi düzetmekde haýal - ýagallyk etse, onda kireýine alyjy zyýanyň tölenilmegini talap edip, şunda kireý hakynyň azaldylmagyny talap etmek hukugyny ýitirmän biler.
2. Eger kireýine beriji kemçiligi düzetmekde haýal-ýagallyk etse, onda kireýine alyjynyň özi şol kemçiligi düzedip biler we çykdajylaryň tölenilmegini talap edip biler.

562 madda. Zadyň kemçiligi barada şikaýat etmezligiň netijeleri

Eger şertnama baglaşylan pursatynda emlägiň kemçiligi kireýine alyja belli bolsa we ol bu barada şikaýat etmedik bolsa, onda kireýine alyjyda şu Kodeksiň 560 maddasynda göz  öňünde tutulan hukuklar ýüze çykmaýar.

563 madda. Jogapkärçilikden boşatmak hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Eger kireýine beriji kemçilikleri bilgeşleýin ýaşyran bolsa, onda kireýine berlen emlägiň kemçilikleri üçin kireýine berijiniň jogapkärçiligini aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän ylalaşyk hakyky däldir.

564 madda. Jaý kireýine berlende tesir etmäge ýol bermek borjy

Jaýyny kireýine beriji kireýine berlen predmet barasynda otagy ýa-da jaýy talaba laýyk saklamak üçin zerur bolan çärelere ýol bermelidir. Eger mümkin bolsa, kireýine beriji bu çäreler hakynda kireýine alyja mälim etmelidir we zerur bolmadyk çäreleriň geçirilmegine ýol bermeli däldir.

565 madda. Şertnamadan ýüz döndermek

1. Eger kireýine alnan jaý kireýine alyja tutuşlygyna ýa-da bölekleýin öz wagtynda berilmeýän bolsa ýa-da soňra ol peýdalanmak hukugyndan mahrum edilen bolsa, onda kireýine alyjy şertnamany ýatyrmak üçin göz öňünde tutulan möhleti berjaý etmän, şertnamadan ýüz dönderip biler. Şertnamadan ýüz döndermäge diňe kireýine beriji kireýine alyjynyň bellän möhletinde jaýy peýdalanmaga päsgel berýän ýagdaýlary düzetmedik halatynda ýol berilýär.
2. Eger şertnamadan ýüz döndermek üçin esas bolýan ýagdaýlar zerarly kireýine alyjy bu şertnama bolan meýlini ýitirse, onda möhlet bellemek zerurlygy aradan aýrylýar.
3. Ýaşaýyş jaýyny kireýine almakda şertnamany ýatyrmak hukugyny aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän ylalaşyk hakyky däldir.

566 madda. Ýaşaýyş jaý şertnamasyny kireýine alyjynyň ýatyrmagy

Eger ýaşaýyş jaýy ýa-da adamlaryň ýaşamagy üçin niýetlenilen başga jaý olaryň saglygyna ep-esli howp salýan ýagdaýda bolsa, onda kireýine alyjy kireýine almak şertnamasyny möhletleri berjaý etmän ýatyryp biler. Eger kireýine alyjy şertnama baglaşylan wagtynda howpuň bardygyny bilen ýa-da bu barada şikaýat etmedik halatynda hem ol hukugyny saklaýar.

567 madda. Kireýine alnan zadyň kemçiligi ýüze çykanda kireýine alyjynyň borçlary

Eger kireýine berlen emläkde kemçilik tapylsa ýa-da emlägi öňünden görülmedik howpdan goramak üçin çäre görmek zerurlygy ýüze çyksa, onda kireýine alyjy bu hakda kireýine berijä haýal etmän habar bermelidir. Bu kada emläk barada üçünji şahsyň öz hukuklaryny bildiren halatlarynda-da ulanylýar.

568 madda. Kireýine alnan emläk barasyndaky hukuk borçlary

Kireýine berlen emläk barasynda bar bolan hukuk borçlary kireýine berijiniň üstüne ýüklenilýär.

569 madda. Kireýine berijiniň borçlary

1. Kireýine beriji zady bilen baglanyşykly zerur çykdajylary kireýine alyja tölemäge borçludyr.
2. Gaýry çykdajylary tölemek borjy keseki işleri zamunsyz ýöretmek hakyndaky kadalara laýyklykda kesgitlenilýär.

570 madda. Kireýine alyjynyň kireýine alnan zady öz zatlary bilen enjamlaşdyranda şolar baradaky hukuklary

1. Kireýine alyjy kireýine berlen emlägi öz zatlary bilen enjamlaşdyrylanda, şolary ýezünde galdyrmaga haklydyr.
2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine beriji şu maddanyň birinji punktunda görkezilen hukugy amala aşyrmagy degişli kompensasiýa bilen çalşyryp biler, muňa kireýine alyjynyň esasly sebäplerden ugur alyp, kireýine beriji bilen ylalaşmaýan halatlary girmeýär.

571 madda. Zadyň kadaly könelmegi üçin jogapkärçilik

Kireýine alyjy şertnamada göz öňunde tutulyşy ýaly peýdalanmak netijesinde kireýine berlen zadyň üýtgemegi ýa-da ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

572 madda. Ýeňil remont baradaky çykdajylar

1. Ýeňil remonty geçirmek adatça kireýine alyjynyň üstüne ýüklenilýär. Kireýine berijiniň razyçylygy bolmasa, kireýine alyjynyň ýaşaýyş jaýy üýtgetmäge ýa-da rekonstruksiýalaşdyrmaga hukugy ýokdur.
2. Kireýine alyjy işleri öz hasabyna ýerine ýetirmäge borçludyr.
3. Kireýine beriji şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan borçlary kireýine alyjynyň ýerine ýetirmezligi sebäpli dörän zyýanyň tölenilmegini talap edip biler.

573 madda. Kireýine berijiniň kireýine berlen zady üçünji birine kireýine bermäge razylygy

Kireýine berijiniň razyçylygy bolmasa, kireýine alyjynyň kireýine alnan zady üçünji şahsa bermäge (kireýine bermäge) haky ýokdur. Kireýine alyjynyň maşgala agzalary üçünji şahs diýlip ykrar edilmeýär.

574 madda. Kireýine berijiniň kireýine alnan zady, üçünji birine kireýine bermekden ýüz döndermegine ýol bermezlik

Eger esasy sebäplerden ugur alyp, kireýine alyjy özüniň kireýine alýan ýaşaýyş jaýyny kem-käs ýa-da bütinleý üçünji şahsa bermek isleýän bolsa, onda kireýine beriji ýaşaýyş jaýyny üçünji şahsa kireýine bermekden ýüz dönderip bilmez. Eger üçüniji şahsyň şahsyýeti ýüz döndermek üçin düýpli esas berýän bolsa, ýaşaýyş jaýyna artykmaç agram salynýan bolsa ýa-da başga sebäplere görä üçünji şahsa kireýine bermek kireýine beriji üçin kabul ederliksiz bolsa, bu kada ulanylmaýar.

575 madda. Kireýine bermek gatnaşyklary gutaran mahalynda zady üçünji birine kireýine bermegiň ykbaly

Eger kireýine alnan zady üçünji birine kireýine bermek şertnamany ýatyrmak kepillendirmelerini nazara almazlygy maksat edinýän bolsa, onda kireýine bermek gatnaşyklary gutarandan soň, kireýine beriji kireýine alyjy bilen üçünji bir kireýine alyjynyň, arasynda dowam eden hukuklary we borçlary öz üstüne alýar.

576 madda. Kireýine bermek gatnaşyklaryny üpjün etmegiň möçberleri

1. Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynda borçnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek kireýine alyjynyň üstüne ýüklenilýän bolsa, onda bu üpjünçiligiň summasy kireý hakynyň möçberiniň üç essesinden geçmeli däldir. Eger pul summasy öňünden tölenilmeli bolsa, onda kireýine alyjy bu puly üç aýyň dowamynda her aýda deň bölekler bilen tölemäge haklydyr.
2.Öňünden tölenilen üpjünçilige kanunda bellenilen prosentler goşulmalydyr we kireýine bermek gatnaşyklary gutarandan soň bu üpjünçilik prosentler bilen birlikde kireýine alyja gaýtarylyp berilýär.
3. Kireýine alyjynyň zyýanyna baglaşylan başga ylalaşyk hakyky däldir.

577 madda. Kireý hakyny tölemegiň tertibi

1. Kireý haky kireýine beriş şertnamasynyň möhleti gutarandan soň tölenilmelidir. Eger kireý wagtal-wagtal tölenilmeli edilen bolsa, onda bu hak wagtal-wagtal tölemek wagtlary geçenden soň tölenilmelidir.
2. Goşmaça çykdajylary tölemek diňe taraplaryň arasynda bu barada ylalaşyk bar mahalynda hökmanydyr.

578 madda. Kireýine alyjynyň günäsi bilen kireý hakynyň tölenilmezliginiň netijeleri

Eger kireýine alyjyda öz günäsi bilen zady peýdalanmak üçin päsgelçilik ýüze çykýan bolsa, onda ol kireý hakyny tölemekden boşadylmaýar.

579 madda. Ýaşaýyş jaýyny kireýine alyjynyň inisiatiwasy boýunça şertnamany möhletinden öň ýatyrmak

Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine alyjy kireýine beriş şertnamasyny möhletinden öň ýatyrýandygyny kireýine berijä azyndan bir aý öňünden duýdursa hem-de kireýine bermegiň galan möhletiniň dowamynda kireýine alyjy bolmaga razy bolan, töleg tölemäge ukyply we kabul ederlikli kireýine alyjyny hödürlese, onda kireýine alyjy kireýine beriş şertnamasyny möhletinden öň ýatyrmaga haklydyr.

580 madda. Kireýine alyjynyň kireýine berijiniň talaplaryna garşy talaplary

Eger kireý haky baradaky talaplaryň tersine kireýine alyjynyň kireý hakyny tutup galmak hukugy ýa-da kireýine beriş gatnaşyklaryndan gelip çykýan başga bir talaby hasaba goşmak hukugy bar bolsa, onda kireýine alyjy şertnamada garaz başga bir zat göz öňünde tutulan halatlarda-da, eger ol bu barada kireýine berijä öňünden duýduran bolsa, şol hukuklardan peýdalanyp biler.

581 madda. Kireýine berijiniň inisiatiwasy boýunça şertnamany ýatyrmak

Eger kireýine berijiniň duýduryşyna garamazdan, kireýine alyjy kireýine alnan zady ep-esli derejede zaýalaýan bolsa ýa-da şonuň ýaly zaýalamak üçin hakyky howpy döredýän bolsa, onda kireýine beriji şertnamany möhletinden öň ýatyryp biler.

582 madda. Kireý hakynyň  tölenilmezligi sebäpli şertnamany ýatyrmak

Eger kireýine alyjy kireý hakyny üç aýlap tölemedik bolsa, onda kireýine beriji şertnamany möhletinden öň ýatyryp biler.

583 madda. Kireýine beriş gatnaşyklarynyň möhletiniň gutarmagy bilen bes edilmegi

 1. Kireýine beriş gatnaşyklary şertnamanyň, möhleti gutarandan soň bes edilýär.
2. Eger kireýine alyjy möhlet geçenden soň hem emlägi peýdalanýan bolsa, hakyna beriji hem bu barada jedelleşmeýän bolsa, onda şertnama näbelli möhlet bilen dikeldilýär.
3. Eger hakyna beriş şertnamasynyň möhleti kesgitlenilmedik bolsa, onda kireýine beriş gatnaşyklary şertnamanyň ýatyrylmagyny aýtmak arkaly bes edilýär.

584 madda. Kireýine beriş şertnamasyny näbelli möhlet bilen uzaltmagy talap etmek hukugy

Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine beriş şertnamasy näbelli möhlet bilen baglaşylan bolsa, onda kireýine alyjy kireýine beriş gatnaşyklary bes edilmezinden azyndan iki aý öň, eger kireýine berijide kireýine beriş şertnamasyny bes etmek üçin esasly sebäp bolmasa, kireýine beriş şertnamasynyň näbelli möhlet bilen uzaldylmagyny ýazmaça arza bilen talap edip biler.

585 madda. Şertnamany ýatyrmagyň möhleti

Kireýine beriş şertnamasyny ýatyrmagyň möhleti üç aýa deňdir, işiň ýagdaýlaryndan ýa-da taraplaryň ylalaşygyndan başgaça gelip çykmaýan halatlar muňa girmeýär.

586 madda. Esasly sebäpler bar mahalynda ýaşaýyş jaýyny kireýine beriş şertnamasynyň bes edilmegi

1. Kireýine beriji kireýine beriş şertnamasyny diňe esasly sebäpler bar mahalynda ýatyryp biler.
2. Şu aşakdakylar esasly sebäpdir:
a) eger kireýine alyjy günäkär  bolsa we öz borçnamalaryny ep-esli derejede bozan bolsa;
b) eger ýaşaýyş jaý meýdany kireýine berijiniň gös-göni özi üçin ýa-da ýakyn kowum-garyndaşy üçin gerek bolsa;
w) eger kireýine alyjy kireýine beriji tarapyndan teklip edilen we bazarda dowam edýän kireý hakyna laýyk gelýän ýokarlandyrylan kireý hakyny tölemekden ýüz dönderýän bolsa.
3. Eger şertnamanyň predmeti näbelli ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolsa, onda kireýine beriji şertnamany ýatyrmagyň möhletini berjaý edip, ony ýatyryp biler.

587 madda. Şertnamany bes etmegiň formasy

Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň bes edilmegi ýazmaça resmileşdirilmelidir.

588 madda. Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň kireýine alyjynyň inisiatiwasy boýunça uzaldylmagy

Eger kireýine bermek möhletiniň geçmegi kireýine alyjyny ýa-da onuň maşgala agzalaryny agyr ýagdaýa salýan bolsa, onda kireýine berijide esasly sebäpleriň bardygyna garamazdan, kireýine alyjy ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň uzaldylmagyny kireýine berijiden talap etmäge haklydyr. Başga bir ýaşaýyş jaýyny kabul ederlikli şertlerde kireýine berip bolmaýan halat hem agyr ýagdaý diýlip hasap edilýär.

589 madda. Kireýine bermek şertnamasy bes edilen mahalynda kireýine alyjynyň borçlary

1. Emlägi kireýine bermek şertnamasy bes edilen mahalynda, kireýine alyjy emlägi kireýine berijiden alan mahalyndaky ýagdaýynda oňa gaýtaryp bermäge, kadaly könelişi ýa-da şertnamada göz öňünde tutulan ýagdaýy nazara almaga borçludyr.
2. Ýer uçastogyny kireýine alyjynyň öz talaplaryny kanagatlandyrmak maksady bilen ont saklap galmaga hukugy ýokdur.
3. Eger kireýine alyjy emlägi peýdalanmak üçin üçünji şahsa berse, onda kireýine beriji kireýine beriş şertnamasy bes edilenden soň, eger ol üçünji bir kireýine alyjy bilen kireýine berijä gatnaşyklaryny bellemeýän bolsa, emlägiň gaýtarylyp berilmegini üçünji şahsdan talap edip biler.

590 madda. Kireýine berlen zadyň gaýtarylyp berilmezligi netijesinde ýeten zyýany tölemek

1. Eger kireýine alyjy kireýine beriş gatnaşyklary gutarandan soň kireýine alnan emlägi gaýtaryp bermeýän bolsa, onda kireýine beriji emläk gaýtaryp bermegiň bökdelen döwri üçin bellenilen haky ýeten zyýanyň öwezini dolmak hökmünde tölemegini talap etmäge haklydyr.
2. Ýeten zyýandan geçýän möçberde hak tölemek borjuny kireýine alyjynyň üstüne ýükleýän ylalaşyk hakyky däldir.

591 madda. Kireýine alyjynyň zatlaryny girew goýmak hukugy

Ýer uçastogyny, öýi ýa-da ýaşaýyş jaýyny kireýine berijiniň kireýine beriş gatnaştklaryndan gelip çykýan öz talaplaryny üpjün etmek üçin, kireýine alyjynyň goýan zatlaryny girew goýmaga hukugy bardyr. Girew goýmak hukugy eýelenilen meýdandan zatlaryň aýrylmagy bilen bir wagtyň özünde güýjüni ýitirýär, eger munuň özi adaty özara durmuş gatnaşyklaryna laýyklykda amala aşyrylsa şeýtmäge hukugy bardyr.

592 madda. Ýer uçastogyny kireýine bermek şertnamasynyň formasy

Ýer uçastogyny bir ýyldan artyk möhlet bilen kireýine bermek şertnamasy ýazmaça resmileşdirilmelidir. Bu forma berjaý edilmedik mahalynda şertnama näbelli möhlet bilen baglaşylan diýlip hasap edilýär. Şertnamanyň bes edilmegine diňe ilkinji ýyl geçenden soň ýol berilýär.

593 madda. On ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylan şertnamany ýatyrmagyň tertibi

Eger kireýine beriş şertnamasy on ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylan bolsa, onda on ýyl geçenden soň taraplaryň her biri şertnamany şu Kodeksiň 585 maddasynda bellenilen möhletde ýatyryp biler.

594 madda. Kireýine alyjynyň hukuklarynyň onuň maşgala agzalaryna geçmegi

 Eger kireýine bermek şertnamasy ýaşaýyş jaýy barasynda baglaşylan bolsa we kireýine alyjy şol jaýda öz maşgala agzalary bilen bilelikde umumy öý hojalygyny ýöredýän bolsa, onda kireýine alyjy aradan çykan halatynda onuň maşgala agzalary kireýine beriji bilen hukuk gatnaşyklaryna girişýärler. Olar kireýine bermek şşertnamasyny kanunda bellenilen möhletde ýatyrmaga haklydyrlar.

595 madda. Kireýine berlen emläk eýeçilikden aýrylan mahalynda hukugyň orun geçijiligi

Eger kireýine beriji üçünji şahsa kireýine berlen bu emlägi eýeçilikden aýyrsa, şol emläk kireýine alyja berlenden soň emlägi ediniji kireýine berijiniň ornuny tutýar hem-de kireýine bermekden gelip çykýan hukuklar we borçlar oňa geçýär.

596 madda. Zeleli tölemek hakynda talap bildirmegiň wagt möhleti

1. Emlägiň üýtgemegi ýa-da ýaramazlaşmagy bilen baglanyşyklylykda, kireýine beriji ýeten zeleliň tölenilmegini talap etmäge haklydyr, kireýine alyjy bolsa alty aýyň dowamynda edilen çykdajylar barada şikaýat etmäge haklydyr.
2. Kireýine berijiniň zeleli tölemek hakyndaky talaby baradaky wagt möhleti emlägiň gaýtarylyp berlen pursatyndan geçip başlaýar, kireýine alyjynyň talaby baradaky wagt möhleti bolsa emlägi kireýine bermek şertnamasynyň bes edilen pursatyndan geçip başlaýar.

597 madda. Nika bozulan mahalynda är - aýal arasyndaky jedeller

1. Eger är-aýal nika bozulan mahalynda olaryň kimdir biriniň kireýine alnan ýaşaýyş jaýynda ýaşamalydygy barada ylalaşyga gelip bilmese, onda jedel sud tarapyndan çözülýär.
2. Är-aýalyň haýsy biriniň kireýine alyjydygynyň sud üçin ähmiýeti ýokdur. Eger sud  kireýine alyjy däl äriň (aýalyň) ýaşaýyş jaý baradaky hukugyny ykrar etse, onda bu är (aýal) kireýine beriş gatnaşyklaryna gatnaşyja öwrülýär.

598 madda. Kireýine alyjynyň hukuklaryny goramak

Kireýine alyjy öz eýelik edýän zadyny islendik düzgüni bozujydan, şol sanda zat eýesinden hem goramaga haklydyr.

Глава 3. Имущественный наем

Статья 555. Понятие

По договору найма имущества наймодатель обязан передать нанимателю имущество на определенное время. Наниматель обязан платить наймодателю условленную наемную плату.

Статья 556. Передача нанимаемой вещи в исправном состоянии

Наймодатель обязан передать нанимателю нанятую вещь в состоянии, пригодном для пользования, предусмотренного договором, и на протяжении всего времени найма сохранять такое состояние вещи.

Статья 557. Обязанность передачи вещи, свободной от недостатков

Наймодатель должен передать нанимателю вещь, свободную от  недостатков.

Статья 558. Передача вещи, свободной от прав третьих лиц

Наймодатель обязан передать нанимателю в наем вещь без обременений правами третьих лиц.

Статья 559. Вещь, свободная от недостатков

Сданное в наем имущество свободно от недостатков, если оно обладает условленными свойствами. Если эти свойства не оговорены, сданное в наем имущество признается свободным от недостатков, если оно пригодно для предусмотренной договором деятельности или для обычного использования.

Статья 560. Уменьшение наемной платы в связи с недостатком вещи

1. Если у сданной в наем вещи окажется недостаток, наемная плата наймодателю уменьшается настолько, насколько уменьшилась пригодность имущества; при исправлении недостатка это право теряет силу. Незначительный недостаток не принимается во внимание.
2. Недействителен договор найма жилого помещения, заключенный в ущерб интересам нанимателя.

Статья 561. Возмещение убытков, возникших вследствие недостатка вещи

1. Если недостаток, уменьшающий пригодность имущества, существует к моменту заключения договора или выявится впоследствии в связи с обстоятельствами, за которые ответственность несет наймодатель, или если наймодатель промедлит с исправлением недостатка, наниматель может потребовать возмещения убытков, не теряя при этом права требовать уменьшения наемной платы.
2. Если наймодатель медлит с исправлением недостатка, наниматель может сам устранить его и потребовать возмещения расходов.

Статья 562. Последствия не заявления претензии по поводу недостатка вещи

Если к моменту заключения договора нанимателю известно о недостатке имущества и он не заявит претензии по этому поводу, у него не возникают права, предусмотренные статьей 560 настоящего Кодекса.

Статья 563. Недействительность соглашения об освобождении от ответственности

Недействительно соглашение, в силу которого ответственность наймодателя за недостатки сданного внаем имущества исключается или ограничивается, если наймодатель преднамеренно скрыл недостатки.

Статья 564. Обязанность допускать воздействие при найме помещения

Наниматель помещения должен допускать такие мероприятия в отношении предмета найма, которые необходимы для надлежащего содержания помещения или здания. Наймодатель должен, если это возможно, известить об этих мероприятиях нанимателя и не допускать осуществления мероприятий, которые не вызваны необходимостью.

Статья 565. Отказ от договора

1. Если нанятое помещение в целом или частично передается нанимателю несвоевременно, или он впоследствии был лишен права пользования, наниматель может отказаться от договора без соблюдения срока, предусмотренного для расторжения договора. Отказ от договора допускается только в случае, если наймодатель в срок, установленный нанимателем, не устранит обстоятельства, препятствующие пользованию.
2. Необходимость установления срока отпадает, если вследствие обстоятельств, дающих основание для отказа от договора, наниматель утратил интерес к этому договору.
3. Недействительно соглашение при найме жилого помещения, исключающее или ограничивающее право расторжения договора.

Статья 566. Расторжение договора жилого помещения нанимателем

Если жилое помещение или предназначенное для проживания в нем людей иное помещение находится в таком состоянии, что это создает значительную опасность их здоровью, наниматель может расторгнуть договор найма без соблюдения сроков. Этим правом наниматель обладает и в случае, если он знал об опасности во время заключения договора или не заявил претензии по этому поводу.

Статья 567. Обязанности нанимателя при обнаружении недостатка нанятой вещи

Если у сданного внаем имущества окажется недостаток или возникнет необходимость принятия мер для защиты имущества от непредвиденной опасности, наниматель должен незамедлительно сообщить об этом наймодателю. То же правило применяется и в случаях, если на имущество заявит свои права третье лицо.

Статья 568. Обременения в отношении нанятого имущества

Правовые обременения, имеющиеся в отношении сданного внаем имущества, возлагаются на наймодателя.

Статья 569. Обязанности наймодателя

1. Наймодатель обязан возместить нанимателю необходимые расходы, связанные с вещью.
2. Обязанность возмещения иных расходов определяется в соответствии с правилами о ведении чужих дел без поручения.

Статья 570. Права нанимателя на вещи, которыми он оснастил нанятую вещь

1. Наниматель правомочен оставить у себя то, чем он оснастил сданное в наем имущество.
2. Наймодатель жилого помещения может заменить осуществление указанного в пункте 1 настоящей статьи права соответствующей компенсацией, кроме случаев, когда наниматель, исходя из уважительных оснований, не соглашается с наймодателем.

Статья 571. Ответственность за нормальный износ вещи

Наниматель не несет ответственности за изменение или ухудшение нанятой вещи, вызванное пользованием, предусмотренным договором.

Статья 572. Расходы по текущему ремонту

1. Проведение текущего ремонта возлагается обычно на нанимателя. Он не имеет права переделывать или реконструировать жилое помещение без согласия наймодателя.
2. Наниматель обязан выполнять работы за свой счет.
3. Наймодатель может потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением нанимателем обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 573. Согласие наймодателя на поднаем

Наниматель не вправе передавать нанятую вещь третьему лицу (поднаем) без согласия наймодателя. Третьим лицом не признаются члены семьи нанимателя.

Статья 574. Недопустимость отказа наймодателя на поднаем

Наймодатель не может отказать в поднайме жилого помещения, если, исходя из уважительных оснований, наниматель желает частично или полностью сдать нанимаемое им жилое помещение в наем третьему лицу. Это правило не применяется, если личность третьего лица дает значительные основания для отказа, жилая площадь излишне перегружается либо по иным причинам поднаем неприемлем для наймодателя.

Статья 575. Судьба поднайма при окончании отношений найма

Если поднаем имеет целью обойти гарантии расторжения договора, по окончании отношений найма наймодатель берет на себя права и обязанности, которые существовали между нанимателем и поднанимателем.

Статья 576. Размеры обеспечения отношений найма

1. Если договором найма жилого помещения на нанимателя возлагается обеспечение исполнения обязательства, сумма обеспечения не должна превышать трехкратного размера наемной платы. Если денежная сумма должна быть уплачена заранее, наниматель правомочен вносить ее ежемесячно равными частями в течение трех месяцев.
2. На заранее внесенное обеспечение должны начисляться установленные законом проценты и по окончании отношений найма оно возвращается нанимателю вместе с процентами.
3. Заключенное в ущерб нанимателю иное соглашение недействительно.

Статья 577. Порядок внесения наемной платы

1. Наемная плата должна быть внесена по окончании срока договора найма. Если внесение наемной платы определено по отрезкам времени, она должна быть внесена по истечении этих отрезков времени.
2. Оплата дополнительных расходов обязательна только в случае, если об этом имеется соглашение между сторонами.

Статья 578. Последствия невнесения наемной платы по вине нанимателя

Если у нанимателя по его вине возникают препятствия к осуществлению пользования, он не освобождается от внесения наемной платы.

Статья 579. Досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя жилого помещения

Наниматель жилого помещения правомочен досрочно расторгнуть договор найма, если он ранее чем за месяц предупредит об этом наймодателя и предложит платежеспособного и приемлемого нанимателя, согласного быть нанимателем в течение оставшегося срока найма.

Статья 580. Требования нанимателя в противовес требованиям наймодателя

Если в противовес требованиям о наемной плате наниматель имеет право удержания или право зачета другого требования, вытекающего из отношений найма, наниматель может использовать эти права и в случаях, когда договором предусмотрено что-либо другое, если он об этом заранее предупредит наймодателя.

Статья 581. Расторжение договора по инициативе наймодателя

Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель, несмотря на предупреждение наймодателя, в значительной мере повреждает нанятую вещь или создает реальную опасность такого повреждения.

Статья 582. Расторжение договора вследствие невнесения наемной платы

Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель не внес наемную плату за три месяца.

Статья 583. Прекращение отношений найма истечением срока

1. Отношения найма прекращаются по истечении срока договора.
2. Если наниматель пользуется имуществом и после истечения срока, а наймодатель не оспаривает этого, договор возобновляется на неопределенный срок.
3. Если срок договора найма не определен, отношения найма прекращаются заявлением о расторжении договора.

Статья 584. Право требования продления договора найма на неопределенный срок

Если договор найма жилого помещения заключен на определенный срок, наниматель может не позднее чем за два месяца до прекращения отношений найма письменным заявлением потребовать продления договора найма на неопределенный срок, если у наймодателя нет уважительной причины для прекращения договора найма.

Статья 585. Срок расторжения договора

Срок расторжения договора найма равен трем месяцам, кроме случаев, когда из обстоятельств дела или из соглашения    сторон не вытекает иное.

Статья 586. Прекращение договора найма жилого помещения при  наличии уважительных причин

1. Наймодатель может прекратить договор найма только при наличии уважительных причин.
2. Причина является уважительной:
а) если наниматель виновно и в значительной мере нарушил свои обязательства;
б) если наймодателю жилая площадь нужна непосредственно для себя или близких родственников;
в) если наниматель отказывается вносить предложенную наймодателем повышенную наемную плату, которая соответствует существующей на рынке наемной плате.
3. Если предметом договора является меблированное жилое помещение, наймодатель может расторгнуть договор с соблюдением срока расторжения.

Статья 587. Форма прекращения договора

Прекращение договора найма жилого помещения должно быть оформлено письменно.

Статья 588. Продление договора найма жилого помещения по инициативе нанимателя

Наниматель вправе потребовать у наймодателя продления договора найма жилого помещения, несмотря на имеющиеся у наймодателя уважительные причины, если истечение срока найма ставит в тяжелое положение нанимателя или членов его семьи. Тяжелым положением считается также и то, когда наем другого жилого помещения на приемлемых условиях не может быть осуществлен.

Статья 589. Обязанности нанимателя при прекращении договора найма

1. При прекращении договора найма имущества наниматель обязан возвратить наймодателю имущество в том состоянии, в котором получил от него, с учетом нормального износа или в состоянии, предусмотренном договором.
2. Наниматель земельного участка не имеет права удержания в целях удовлетворения своих требований.
3. Если наниматель передал имущество для пользования третьему лицу, наймодатель может после прекращения договора найма потребовать возвращения имущества у третьего лица, если он не устанавливает отношений найма с поднанимателем.

Статья 590. Возмещение вреда, причиненного невозвращением сданной внаем вещи

1. Если наниматель по окончании отношений найма не возвращает нанятое имущество, наймодатель вправе потребовать в качестве возмещения убытков внесения установленной платы за период задержки возврата.
2. Недействительно соглашение, которым на нанимателя возлагается обязанность возмещения в размере, превышающем причиненный вред.

Статья 591. Право залога вещей нанимателя

Наймодатель земельного участка, дома или жилого помещения в обеспечение своих требований, вытекающих из отношений найма, имеет право залога на внесенные нанимателем вещи. Право залога теряет силу одновременно с удалением вещей с нанятой площади, если это будет осуществлено в соответствии с обычными жизненными взаимоотношениями.

Статья 592. Форма договора найма земельного участка

Договор найма земельного участка на срок свыше одного года должен быть оформлен письменно. При несоблюдении формы предполагается, что договор заключен на неопределенный срок. Прекращение договора допускается только по истечении первого года.

Статья 593. Порядок расторжения договора, заключенного на срок свыше десяти лет

Если договор найма заключен на срок свыше десяти лет, после десяти лет каждая из сторон может расторгнуть договор в срок, установленный статьей 585 настоящего Кодекса.

Статья 594. Переход прав нанимателя на членов его семьи

Если договор найма заключен на жилое помещение и наниматель в нем совместно с членами своей семьи ведет общее домашнее хозяйство, в случае смерти нанимателя члены его семьи вступают в правоотношения с наймодателем. Они вправе в установленный законом срок расторгнуть договор найма.

Статья 595. Правопреемство при отчуждении сданного в наем имущества

Если наймодатель произведет отчуждение сданного внаем имущества третьему лицу после передачи этого имущества нанимателю, приобретатель заменяет наймодателя и к нему переходят вытекающие из найма права и обязанности.

Статья 596. Срок давности требования о возмещении вреда

1. В связи с изменением или ухудшением имущества наймодатель вправе потребовать возмещения вреда, а наниматель вправе предъявить претензии по поводу произведенных расходов в течение шести месяцев.
2. Течение срока давности по требованию наймодателя о возмещении вреда начинается с момента возвращения имущества, а срока давности по требованию нанимателя - с момента прекращения договора найма имущества.

Статья 597. Споры между супругами при расторжении брака

1. Если супруги при разводе не достигнут соглашения о том, кто из них должен жить в нанятом жилом помещении, спор решается судом.
2. Для суда не имеет значения, который из супругов является нанимателем. Если суд признает право на жилое помещение супруга, который не является нанимателем, то этот супруг становится участником отношений найма.

Статья 598. Защита прав нанимателя

Наниматель вправе защищать свое владение от любого нарушителя, в том числе и от собственника.