Mazmuny

1 BAP. SATYN ALMAK-SATMLK. ALYŞ-ÇALYŞ

§ 1. Umumy düzgünler

501 madda. Düşünje. Mazmun

1. Satyn almak-satmak şertnamasy boýunça satyjy emläge eýeçilik hukugyny, onuň bilen baglanyşykly dokumentleri we harydyny alyja bermäge borçludyr.
2. Alyjy satyja ylalaşylan nyrhy tölemäge we satyn alnan emlägi kabul etmäge borçludyr.
3. Eger şertnamada nyrh gös-göni görkezilmedik bolsa, onda taraplar nyrhy kesgktlemegiň serişdeleri dogrusynda ylalaşyp bilerler.

502 madda. Gozgalýan zady satmak bilen baglanyşykly çykdajylar

 Zady bermek bilen baglanyşykly çykdajylar, hususan-da ony çekmek, ölçemek we gaplamak baradaky çykdajylar satyjynyň üstüne ýüklenilýär, harydy almak we ony şertnama baglaşylan ýerden başga ýere ibermek bilen baglanyşykly çykdajylar bolsa, eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, alyjynyň üstüne ýüklenilýär.

503 madda. Gozgalmaýan zady satmak bilen baglanyşykly çykdajylar

Satyn almak, satmak şertnamasyny resmileşdirmek, eýeçilik hukugynyň berilmegini notarial tertipde tassyklamak, jemagat reýestrinde bellige almak we munuň, üçin zerur bolan dokumentleri bermek baradaky çykdajylar gozgalmaýan emlägi alyjynyň üstüne ýüklenilýär.
(2007-nji ýylyň 30-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 40 -njy madda)

504 madda. Satyjynyň harydy ibermek baradaky borçlary

1. Eger satyjy harydy daşaýja şertnama boýunça berýän bolsa we bu haryt tapawutlanyş nyşanlary bilen hem haýsy-da bolsa bir hili beýleki serişdeler bilen hem takyk bellenilmedik bolsa, onda satyjy harydyň ugradylandygy hakynda alyja habar bermelidir we ýüküň jikme-jik sanawyny oňa ibermelidir.
2. Eger harydy ugratmak satyjynyň üstüne ýüklenilen bolsa, onda ol harytlary bellenilen ýerine eltmek üçin zerur bolan şertnamalary we harydy şunuň ýaly daşamak üçin adaty şertleri baglaşmalydyr.
3. Eger satyjy haryt daşalan mahalynda ony ätiýaçlandyrmaga borçly bolmasa, onda ol alyjynyň haýyşy boýunça şonuň ýaly ätiýaçlandyryş
şertnamasyny baglaşmak üçin zerur bolan we özünde bar bolan ähli maglumaty oňa bermelidir.

505 maddasy güýjüni ýitiren 2007-nji ýylyň 30-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 40-njy madda.

506 madda. Zadyň tötänden heläk bolmak töwekgelçiliginiň başga birine geçmegi

1. Satylan zadyň berilmegi bilen bir wagtyň özünde zadyň tötänden ýok edilmegi ýa-da zaýalanmagy baradaky töwekgelçilik hem, eger taraplar başga zat hakynda gepleşmedik bolsa, alyja geçýär.
2. Eger satyjy alyjynyň haýyşy boýunça satylan zady şertnamada göz öňünde tutulanyndan başga ýere iberýän bolsa, onda zadyň tötänden ýok edilmegi ýa-da zaýalanmak töwekgelçiligi satyjynyň zady daşaýja ýa-da munuň ýerine ýetirilmegi üçin jogapkär şahsa beren pursatyndan başlap alyja geçýär.

507 madda. Harydyň kabul edilmegi

Eger alyjy harydyň kabul edilmegine şaýatlyk edýän hereketi etse, onda haryt kabul edilen diýlip hasap edilýär.

508 madda. Şertnamadan ýüz döndermek üçin esaslar

1. Eger şertnama baglaşylandan soň beýleki tarapyň öz borçnamalarynyň ep-esli bölegini ýerine ýetirmejekdigi barada real howp bar bolsa, onda şertnamadaky islendik tarap öz borçnamalaryny ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.
2. Eger taraplaryň howpsuzlygy üpjün edilen bolsa, onda borçnamadan ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

509 madda. Harydy birnäçe şahsa satmak

Eger satyjy şol bir harydy birnäçe şahsa satan bolsa, onda öz eýeligine haryt birinji nobatda geçen alyjy ileri tutulýar, eger-de emläk olaryň birine-de berilmedik bolsa, onda şertnamany ilki baglanşan şahs ileri tutulýar.

510 madda. Satylan harydy bölek - bölek bermek

Eger taraplaryň biriniň, harydy bermek barada diňe bir borçnamany ýerine ýetirmezligi sebäpli harydy soňraky postawka etmek borçnamalarynyň hem ýerine ýetirilmejekdigi barada real howp dörän bolsa, onda satylan harydy bölek-bölekden berlen mahalynda beýleki tarap degişli wagt geçenden soň şertnamadan ýüz dönderip biler.

511 madda. Zady kemçiliksiz bermek borjy

Satynjy zady alyja bütinleý kemçiliksiz bermelidir.

512 madda. Bütinleý kemçiliksiz zat

1. Eger zat şertleşilen hiline laýyk gelýän bolsa, onda onuň kemçiligi ýokdur. Eger zadyň, hili öňünden şertleşilmedik bolsa, eger we şol zat şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly ýa-da adatda bolşy ýaly peýdalanmak üçin ýaramly bolsa, onda zat kemçiligi ýok zat diýlip hasap edilýär.
2.Eger satyjy zadyň diňe bir bölegini, bütinleý başga zady, az mukdardaky zady berýän bolsa ýa-da zadyň bir böleginiň kemçiligi bar bolsa, onda munuň özi kemçilige deňleşdirilýär, muňa bu kemçiligiň ýerine ýetirilşe düýpli täsir etmeýän halatlary girmeýär.

513 madda. Üçünji şahslaryň hukugyndan boş predmeti satmak

1. Satyjy satylan predmeti üçünji şahslaryň hukuklaryny bermän alyja bermäge borçludyr.
2. Eger ýer baradaky kitapda dowam etmeýän hukuk bellige alnan bolsa, onda şol hukuk üçünji şahslaryň hukuklarynyň berilmegine deňleşdirilýär.

514 madda. Kemçiligi bar zat satylanda satyjynyň borçlary

1. Eger satylan zadyň kemçiligi bolsa, onda satyjy bu kemçiligi ýa-ha düzetmelidir, ýa-da gürrüň kysymdaş sypatlary bilen kesgitlenýän zat barada gidýän bolsa, munuň, üçin zerur bolan wagtyň içinde şol zady çalyşmalydyr.
2. Kemçiligi düzetmek üçin zerur bolan çykdajylary, şol sanda işleri we materiallary daşamak baradaky çykdajylary, ýol çykdajylaryny, olary ýerine ýetirmegiň gymmatyny tölemek satyjynyň üstüne ýüklenilýär.
3. Eger zadyň gymmatyndan aşa köp harajatlary talap edýän bolsa, onda satyjy zadyň kemçiligini - düzetmekden, şol zady çalşyrmakdan hem ýüz dönderip biler.
4. Eger satyjy kemçiligi düzetmek maksady bilen kemçiligi bolmadyk zady alyja berse, onda ol kemçiligi bar zady gaýtaryp bermegi alyjydan talap edip biler.

515 madda. Alyjynyň şertnamany ýatyrmak hukugy

1. Şu Kodeksiň 366 maddasyna laýyklykda alyjy zadyň kemçiligi bilen baglanyşyklylykda şertnamanyň ýatyrylmagyny talap edip biler.
2. Satyjy alyjynyň çeken çykdajylaryny oňa tölenmelidir.

516 madda. Nyrhy aşaklatmak talaby

Eger alyjy zadyň kemçiligini düzetmegi ýa-da munuň üçin satyja berlen wagt geçenden soň zady täze zat bilen çalşyrmagy we şertnamany ýatyrmagy talap etmeýän bolsa, onda ol kemçiligi düzetmek üçin zerur bolan möçberlerde zadyň nyrhynyň aşakladylmagyny talap edip biler. Şunda şertnama baglaşylan pursatda dowam eden gymmat göz öňünde tutulýar.

517 madda. Harydy kabul etmekden ýüz döndermek hukugy

1. Eger satyjy harydy şertnamada göz önünde tutulandakydan az mukdarda beren bolsa, onda alyjy harydy kabul etmekden ýüz döndermäge haklydyr. Eger alyjy şonuň ýaly harydy kabul etse, onda ol harydyň gymmatyny gepleşilen nyrha proporsýonallykda tölär.
2. Eger harydyň mukdary şertnamada göz öňünde tutulandakydan artýan bolsa, onda alyjy harydyň şol mukdaryny kabul edip biler we munuň hakyny gepleşilen nyrha proporsionallykda tölemäge ýa-da diňe şertnamada göz öňünde tutulan mukdaryny kabul etmäge borçludyr, artykmajyny bolsa satyjynyň hasabyna gaýtaryp bermäge borçludyr.

518 madda. Satyn almak-satmak bilen baglanyşykly zyýany tölemegiň tertibi

Zadyň kemçiligi sebäpli ýa-da şertnamada kesgitlenilen beýleki şertleriň bozulmagy sebäpli ýeten zyýan umumy kadalara laýyklykda tölenilýär.

519 madda. Alyjynyň kemçiligi bar zady kabul etmegi

1. Eger zat kabul edilen mahalynda alyjy zadyň kemçiligini bilse-de garaz ony kabul eden bolsa, onda alyjyda zadyň kemçiligi bilen baglanyşykly talap bildirmek hukugy ýüze çykmaýar.
2. Eger alyjy telekeçi bolsa, onda ol zady haýal etmän barlamaga borçludyr, şeýle etmese, ol, eger kemçilik ýüze çykarylandan soň degişli möhletde ýa-da kemçiligiň bardygy özüne belli bolmaly möhletde satyja şikaýat bildirmese, zadyň kemçiligi bilen baglanyşykly talap bildirmek hukugyny ýitirýär.
3. Eger satyjy zadyň kemçiligi barada bilgeşleýin sesini çykarmasa, onda, ol şu maddada göz öňünde tutulan hukukdan peýdalanyp bilmez.

520 madda. Zadyň ýaramlylyk möhleti

Eger satyjy zadyň ýaramlylyk möhletini kesgitlese, onda şol möhletiň içinde zadyň ýüze çykarylan kemçiligi talap bildirmek hukugyny alyja berýär diýlip düşünilýär.

521 madda. Satyjynyň jogapkärçiligini aradan aýyrmak

Kemçiligi bar zat satylan mahalyndaky jogapkärçilik şertnamada çäklendirilip ýa-da aradan aýrylyp bilner, emma şunuň ýaly ylalaşyk, eger satyjy zadyň kemçiligi barada bilgeşleýin sesini çykarmadyk bolsa, hakyky däldir.

522 madda. Hukugyň ýa-da beýleki emlägiň başga birine geçmegi

1. Zatlary satyn almagy-satmagy düzgünleşdirýän kadalar hukuk ýa-da beýleki emläk satyn alnan-satylan mahalynda hem ulanylýar.
2. Hukuk satylan halatynda satyjy bu hukugyň hakykylygyny esaslandyrmagy we ony bermek baradaky çykdajylary çekmegi borç edinýär.
3. Eger zada eýelik etmäge mümkinçilik berýän hukuk satylan bolsa, onda satyjy kemçiliklerden boş zady alyja bermäge borçludyr.

523 madda. Zadyň birnäçe gezek satylmagy

Eger zat birnäçe gezek satylýan bolsa, onda borçnamany üpjün edýän hukuk her bir indiki alyja berilýär. Alyjy öz hukuklarynyň çäklerinde bu birnäçe gezekki satyn alşyň we satyşyň çygrynda her bir satyja talap bildirip biler.

524 madda. Zady bökdemek hukugy

Eger alyjy zady öz wagtynda kabul etmese, satyjy zady saklamaga borçludyr we şeýle halatda, harydyň saklanandygy üçin özüne kompensasiýa tölenýänçä, şol zady özünde saklamaga onuň hukugy bardyr.

525 madda. Alyjynyň alan zadyny gaýtarmagy

Eger alyjy zady kabul eden bolsa, ýöne ony hak gaýtarmak isleýän bolsa, onda ol şol zady saklamak hakynda alada etmelidir; alyjy degişli çykdajylary satyjy töleýänçä, zady özünde saklamaga haklydyr.

526 madda. Zady saklamak baradaky çykdajylar

Eger aşa köp çykdajylara getirmese, onda zady saklamaga borçly tarap şol zady üçünji şahsyň skladynda beýleki tarapyň hasabyna saklap biler.

527 madda. Zady saklaýjynyň hukuklary

1. Zady şu Kodeksiň 524 - 526 maddalarynda görkezilen kadalar boýunça saklaýan tarap, eger beýleki tarap zady kabul etmekde ýa-da zady saklamak baradaky çykdajylary tölemekde haýal-ýagallyk etse, degişli kadalary berjaý etmek bilen bu zady satyp biler, ol bu barada beýleki tarapa habar bermelidir.
2. Zady satýan tarap zady satmakdan düşen puldan şol zady saklamak we satmak baradaky çykdajylara laýyk gelýän summany özünde galdyrmaga haklydyr, galan summany bolsa beýleki tarapa bermelidir.

528 madda. Çalt zaýalanýan önümleri saklamagyň aýratynlyklary

Eger şu Kodeksiň 524 - 525 maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda zat çalt zaýalanýan bolsa ýa-da onuň nyrhy gaçýan bolsa, ýa-da zady saklamak uly çykdajylar bilen baglanyşykly bolsa, onda zady saklamak öz üstüne ýüklenilen tarap şol zady şu Kodeksiň 527 maddasynda göz öňünde tutulan şertlerde satmaga borçludyr.

§ 2. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak

529 madda. Düşünje

Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn alnan-satylan mahalynda, satyjy zady onuň nyrhy tölenilmezden öň alyja bermäge borçludyr. Alyjy zadyň nyrhyny belli-belli wagtlarda bölek-bölekden töleýär.

530 madda. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak şertnamasynyň formasy

1. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak şertnamasy ýazmaça baglaşylmalydyr.
2. Şertnamada şu aşakdakylar görkszilmelidir:
a) nagt tölenilmeli bahasynyň möçberleri;
b) bölek-bölekden tölenilmeli bahasynyň möçberleri we tölemegiň wagty;
w) real ýyllyk prosentleriň möçberleri.
3. Satyjy dokumentleriň kopiýasyny alyja bermelidir.

531 madda. Şertnamanyň zat berlen pursatyndan başlap baglaşylandygynyň prezumpsiýasy

Eger şertnama şu Kodeksiň 530 maddasynyň talaplary berjaý edilmän baglaşylan bolsa, onda ol zadyň berlen pursatyndan başlap baglaşylan diýlip hasap edilýär. Şunuň ýaly halatda alyjy zadyň diňe nyrhyny prosentsiz tölemäge borçludyr.

532 madda. Borçnama ýerine ýetirilmedik mahalyndaky iki taraplaýyn restitusiýa

Eger satyjy alyjynyň öz üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmedik halatynda- şertnamadan ýüz döndermek hukugyny özünde saklaýan bolsa, onda şertnamadan ýüz dönderilende taraplaryň her biri şertnama boýunça alan zatlarynyň hemmesini beýleki tarapa gaýtaryp bermäge borçludyr. Munuň tersine bolan ylalaşyk hakyky däldir.

§ 3. Zady yzyna satyn almak

533 madda. Düşünje

Eger satyn almak-satmak şertnamasy boýunça satyjy zady yzyna almaga bolan hukugy barada öňünden wadalaşan bolsa, onda bu hukugy amala aşyrmagy isleýändigini satyjy alyja aýdanda zady yzyna satyn almak amala aşyryldy diýlip hasaplanylýar, Şonuň ýaly mälim etmek üçin satyn almak-satmak şertnamasy üçin bellenen formany berjaý etmek talap edilmeýär.

534 madda. Zady yzyna satyn almagyň nyrhy

Zat ilkibaşky nyrh boýunça satyn alynýar. Şunda harydy yzyna satyn alýan şahs satyn alnan harydyň yzyna satyn alynýan pursata çenli edilen çykdajylar netijesinde harydyň gymmatynyň artan summasyny hem talap etmäge haklydyr. Yzyna satyn alynýan zady enjamlaşdyran şahs şol enjamy alyp biler.

535 madda. Zat satyn alnan-satylan mahalynda oňa degişli zatlaryň ykbaly

Zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna almak hukugyny amala aşyrýana satyn alnan zady onuň zatlary bilen birlikde gaýtaryp bermäge borçludyr.

536 madda. Yzyna satyn alynmazdan öň ýüze çykan zeleli tölemek

Eger zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna almak hukugyny amala aşyrmazyndan öň, öz günäsi bilen harydyň zaýalanmagyna, onuň hatardan çykmagyna getiren bolsa ýa-da başga sebäplere görä satyn alnan harydy bermäge mümkinçilik bolmasa ýa-da şol predmeti düýpli üýtgetse, onda ol şu sebäpli ýetirilen zeleli tölemäge jogapkärçilik çekýär.

537 madda. Zady yzyna satyn alynmazyndan öň ygtyýar etmegiň hakyky däldigi

Eger zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna satyn almak hukugy amala aşyrmazyndan öň, satyn alnan zada ygtyýarlyk eden bolsa, onda şonuň netijesinde ýüze çykan üçünji şahslaryň hukuklaryny aýyrmaga borçludyr.

538 madda. Zady yzyna satyn almagyň wagt möhleti

Zady yzyna satyn almagyň möhleti bäş ýyldan geçip bilmez. Bu möhletiň uzaldylmagyna ýol berilmeýär.

§ 4. Opsion

539 madda. Opsion

Taraplar alyjynyň belli bir wagta ýa-da belli bir waka çenli ol ýa-da beýleki predmeti edinmäge bir taraplaýyn hukugynyň bardygy (satyn alyş opsiony) barada ylalaşyp bilerler ýa-da hut şol şertlerde satyjynyň predmeti alyja satmak hukugynyň bardygy (satmak opsiony) barada ylalaşyp bilerler. Opsiýa hakyndaky şertnamalar barasynda, eger taraplar başga zat hakynda ylalaşmadyk bolsa, satyn almak-satmak hakyndaky normalar ulanylýar.

§ 5. Zat satyn almakda artykmaç hukuklylyk

540 madda. Düşünje

1. Zat satyn almakda artykmaçlyk hukugy bolan şahs, eger borçly şahs satyn almak-satmak şertnamasyny üçünji şahs bilen baglaşsa, bu hukugy amala aşyryp biler.
2. Başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda zat satyn almakda artykmaçlyk hukugy başga şahslara berilmeýär we miras boýunça geçmeýär.

541 madda. Zadyň satylmagyna garaşylmagy hakynda habar bermek borjy

1. Borçly şahs üçünji şahs bilen baglaşmakçy bolýan şertnamasynyň mazmunynyň zat satyn almakda artykmaç hukugynyň eýesine haýal etmän habar bermelidir.
2. Zat satyn almakda artykmaç hukuk borçly şahsa habar bermek arkaly amala aşyrylýar. Borçly şahsyň üçünji şahsa teklip etjek şertleri esasynda satyn almak - satmak şertnamasy ygtyýarly şahs bilen borçly şahsyň arasynda habar bermek arkaly baglaşylýar.
3. Zat satyn almakda artykmaç hukugyň eýesi bu hukugy diňe borçly şahs tarapyndan bellenilen möhletiň içinde amala aşyryp biler.

542 madda. Zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň ulanylmazlygy hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Borçly şahs bilen üçünji şahsyň arasynda dowam edýän ylalaşyk hakyky däldir, eger munuň özi satyn almak-satmak şertnamasyny zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň peýdalanylmazlygyna bagly edip goýýan bolsa ýa-da eger borçly şahs zat satyn almakda artykmaç hukuklylygy peýdalanmakda şertnamadan ýüz döndermäge hakly bolsa, şol ylalaşyk hakyky däldir.

543 madda. Goşmaça borçnamalary ýerine ýetirmek

1. Eger üçünji şahs zat satyn almakda artykmaç hukuklylyk eýesiniň ýerine ýetirmek mümkinçiligi ýok goşmaça borçnamany şertnama boýunça öz üstüne alýan bolsa, onda şol hukugyň eýesi goşmaça borçnamanyň deregine onuň gymmatyny tölemelidir.
2. Eger goşmaça borçnama pul bilen baha kesmek mümkin bolmasa, onda zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň peýdalanylmagyna ýol berilmeýär; eger şertnama zat satyn almakda artykmaç hukugy göz öňünde tutman baglaşylsa, onda goşmaça borçnama hakyndaky ylalaşyk güýjüni ýitirýär.

544 madda. Zady makullamak şerti bilen almak-satmak

Eger alyjy ylalaşylan möhletde zady zaýa hasap etmese, onda satyn almak-satmak şertnamasy zady makullamak şerti bilen baglaşylyp bilner. Eger zat brak edilse, onda taraplar şertnama boýunça alnan zady biri-birine gaýtaryp bermäge borçludyrlar.

§ 6. Alyş-çalyş

545 madda. Düşünje

1. Emläk baradaky eýeçilik hukugyny birek-birege bermek alyş - çalyş şertnamasyndaky taraplaryň üstüne ýüklenilýär.
2. Şertnamadaky taraplaryň her biri özüniň çalyşýan emläginiň satyjysy, oňa derek zat alýan bolsa şol zadyň alyjysy diýlip hasap edilýär.

546 madda. Alyş-çalyş edilýän emlägiň gymmatynyň deň bolmazlygy

Eger alyş-çalyş edilýän emläk gymmaty boýunça deň bolmasa, onda taraplaryň ylalaşmagy boýunça emlägiň bir böleginiň gymmaty pul bilen tölenilip bilner.

547 madda. Alyş-çalyş barada ulanylýan kadalar

Alyş-çalyş şertnamasy barasynda satyn almak-satmak baradaky degişli kadalar ulanylýar.

Глава 1. Купля-продажа. Мена

§ 1. Общие положения

Статья 501. Понятие. Содержание

1. По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю право собственности на имущество, связанные с ним документы и поставить товар.
2. Покупатель обязан уплатить продавцу согласованную цену и принять купленное имущество.
3. Если в договоре прямо не указана цена, стороны могут согласиться о средствах ее определения.

Статья 502. Расходы, связанные с продажей движимой вещи

Расходы, связанные с передачей вещи, в частности по взвешиванию, измерению и упаковке, возлагаются на продавца, а расходы, связанные с получением и пересылкой товара из места заключения договора в другое место, - на покупателя, если договором не предусмотрено иное.

Статья 503. Расходы, связанные с продажей недвижимой вещи

На покупателя недвижимого имущества возлагаются расходы по оформлению договора купли-продажи, нотариальному удостоверению передачи права собственности, регистрации в публичном реестре и представлению необходимых для этого документов.
(В редакции Закона Туркменистана от 30 марта 2007 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г. № 1, ст.40)

Статья 504. Обязанности продавца по пересылке товара

1. Если продавец передает перевозчику товар по договору и этот товар четко не обозначен ни опознавательными знаками, ни какими-либо другими средствами, продавец должен сообщить покупателю об отправке товара и послать ему подробный перечень груза.
2. Если отправка товара возложена на продавца, он должен заключить договоры, необходимые для доставки товаров в оговоренное место и обычных для такой перевозки условиях.
3. Если продавец не обязан застраховать товар при транспортировке, он по просьбе покупателя должен передать ему всю имеющуюся информацию, которая необходима для заключения такого договора страхования.

Статья 505- признано утратившим силу Законом Туркменистана от 30 марта 2007 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1, ст.40.

Статья 506. Переход риска случайной гибели вещи

1. Одновременно с передачей проданной вещи к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи вещи, если стороны не договаривались об ином.
2. Если продавец по просьбе покупателя пересылает проданную вещь в иное место, чем это было предусмотрено договором, риск случайной гибели или порчи вещи переходит к покупателю с момента передачи продавцом вещи перевозчику или лицу, ответственному за исполнение этого.

Статья 507. Принятие товара

Товар считается принятым, если покупатель совершит действие, свидетельствующее о его принятии.

Статья 508. Основания для отказа от договора

1. Любая сторона договора может отказаться от исполнения своих обязательств, если после заключения договора окажется, что имеется реальная опасность того, что другая сторона не исполнит значительной части своих обязательств.
2. Отказ недопустим, если безопасность сторон обеспечена.

Статья 509. Продажа товара нескольким лицам

Если продавец продал один и тот же товар нескольким лицам, преимущество отдается покупателю, во владение которого он поступил в первую  очередь, а если имущество не передавалось ни одному из них, - тому, с кем раньше был заключен договор.

Статья 510. Поставка проданного товара по частям

При поставке проданного товара по частям, если вследствие неисполнения одной стороной только одного обязательства поставки создалась реальная опасность того, что не будут исполнены обязательства и последующих поставок, другая сторона может по истечении соответствующего времени отказаться от договора.

Статья 511. Обязанность передачи вещи без недостатков

Продавец должен передать покупателю вещь, свободную от недостатков.

Статья 512. Вещь, свободная от недостатков

1. Вещь не имеет недостатков, если она соответствует обусловленному качеству. Если качество не было заранее обусловлено, вещь считается не имеющей недостатков, если она пригодна для использования, предусмотренного договором, либо обычного.
2. Приравнивается к недостатку, если продавец передает только одну часть вещи, совсем иную вещь, в малом количестве или если недостаток имеет одна часть вещи, за исключением тех случаев, когда недостаток не оказывает существенного влияния на исполнение.

Статья 513. Продажа предмета свободным от прав третьих лиц

1. Продавец обязан предоставить покупателю проданный предмет без обременений правами третьих лиц.
2. Приравнивается к наличию обременения правами третьих лиц, если в поземельной книге зарегистрировано несуществующее право.

Статья 514. Обязанности продавца при продаже вещи, имеющей недостаток

1. Если проданная вещь имеет недостаток, продавец должен или исправить этот недостаток, или, если дело касается родовой вещи, заменить вещь в необходимое для этого время.
2. На продавца возлагается возмещение необходимых для исправления расходов, в том числе по транспортировке, дорожных, стоимости исполнения работ и материалов.
3. Продавец может отказаться как от исправления недостатка вещи, так и от ее замены, если это требует несоразмерно больших затрат.
4. Если продавец в целях исправления недостатка передаст покупателю вещь, не имеющую недостатков, он может потребовать от покупателя возврата вещи, имеющей недостаток.

Статья 515. Право покупателя расторгнуть договор

1. Покупатель может в связи с недостатком вещи потребовать расторжения договора в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса.
2. Продавец должен возместить покупателю понесенные им расходы.

Статья 516. Требование снижения цены

Если покупатель не требует ни исправления недостатка вещи или ее замены новой по истечении данного продавцу для этого времени и ни расторжения договора, он может потребовать снижения цены в размерах, необходимых для исправления недостатка. Имеется в виду стоимость, существовавшая на момент заключения договора.

Статья 517. Право отказа от принятия товара

1. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, если продавец поставил товар в меньшем количестве, чем это предусмотрено договором. Если покупатель примет такой товар, он оплатит стоимость пропорционально договорной цене.
2. Если количество товара превышает предусмотренное договором, покупатель может принять это количество и обязан оплатить его пропорционально договорной цене, или принять только то количество, которое предусмотрено договором, а излишек возвратить за счет продавца.

Статья 518. Порядок возмещения вреда, связанного с куплей-продажей

Вред, причиненный недостатком вещи или нарушением других определенных договором условий, возмещается в соответствии с общими правилами.

Статья  519. Принятие покупателем вещи, имеющей недостаток

1. Если покупатель при принятии вещи знал о недостатке вещи и все же принял ее, у него не возникает права требования в связи с недостатком вещи.
2. Если покупатель является предпринимателем, он обязан незамедлительно проверить вещь, в противном случае он теряет право требования в связи с недостатком вещи, если в соответствующий срок после обнаружения недостатка или в срок, в течение которого ему должно было стать известным наличие недостатка, не представит продавцу претензии.
3. Если продавец сознательно умалчивал о недостатке вещи, он не может воспользоваться правом, предусмотренным настоящей статьей.

Статья 520. Срок годности вещи

Если продавец определит срок годности вещи, предполагается, что обнаруженный в течение этого срока недостаток вещи дает покупателю право на требование.

Статья 521. Исключение ответственности продавца

Договором может быть ограничена или исключена ответственность при продаже вещи, имеющей недостаток, однако такое соглашение недействительно, если продавец сознательно умалчивал о недостатке вещи.

Статья 522. Переход права или иного имущества

1. Правила, регулирующие куплю-продажу вещей, применяются также и при купле-продаже права или другого имущества.
2. В случае продажи права продавец обязуется обосновать действительность этого права и понести расходы по передаче.
3. Если продано право, дающее возможность владения вещью, продавец обязан передать покупателю вещь, которая свободна от  недостатков.

Статья 523. Неоднократная продажа вещи

Если вещь продается несколько раз, право, обеспечивающее обязательство, передается каждому последующему покупателю. Покупатель может в пределах своих прав предъявить требование к каждому продавцу в ряду этих куплей и продаж.

Статья 524. Право удержания вещи

Если покупатель своевременно не принял вещь, продавец обязан хранить вещь и в этом случае он имеет право  удерживать эту вещь до тех пор, пока ему не будет выплачена компенсация за хранение вещи.

Статья 525. Возврат вещи покупателем

Если покупатель принял вещь, но правомерно желает возвратить ее, он должен заботиться о ее хранении; покупатель вправе оставлять у себя вещь до тех пор, пока продавец не возместит соответствующие расходы.

Статья 526. Расходы по хранению вещи

Сторона, обязанная хранить вещь, может за счет другой стороны хранить вещь на складе третьего лица, если это не повлечет несоразмерных расходов.

Статья 527. Права хранителя вещи

1. Сторона, которая хранит вещь по указанным в статьях 524-526 настоящего Кодекса правилам, может продать эту вещь с соблюдением соответствующих правил, если другая сторона медлит с принятием вещи или с возмещением расходов по хранению; об этом она должна сообщить другой стороне.
2. Сторона, которая продает вещь, правомочна оставить себе из выручки сумму, соответствующую расходам по хранению и продаже вещи, а оставшуюся сумму должна передать другой стороне.

Статья 528. Особенности хранения скоропортящихся продуктов

Если в случаях, предусмотренных статьями 524 и 525 настоящего Кодекса, вещь является скоропортящейся или она обесценивается, либо ее хранение связано с большими расходами, сторона, на которую возлагается хранение, обязана продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 527 настоящего Кодекса.

§ 2. Купля-продажа с рассрочкой оплаты

Статья 529. Понятие

При купле-продаже в рассрочку продавец обязан передать вещь покупателю до оплаты цены. Оплату цены покупатель осуществляет по частям в определенные отрезки времени.

Статья 530. Форма договора купли-продажи в рассрочку

1. Договор купли-продажи в рассрочку должен быть заключен письменно.
2. В договоре должно быть указано:
а) размеры оплаты наличными;
б) размеры подлежащей оплате по частям суммы и время оплаты;
в) размеры реальных годовых процентов.
3. Продавец должен передать покупателю копии документов.

Статья 531. Презумпция заключения договора с момента передачи вещи

Если договор заключен без соблюдения требований статьи 530 настоящего Кодекса, он считается заключенным с момента передачи вещи. В этом случае покупатель обязан оплатить только цену вещи без процентов.

Статья 532. Двусторонняя реституция при неисполнении обязательства

Если продавец оставляет за собой право отказаться от договора на тот случай, если покупатель не выполнит возложенных на него обязанностей, то при отказе каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все, что получено по договору. Соглашение, противоположное этому, недействительно.

§ 3. Выкуп

Статья 533. Понятие

Если продавец по договору купли-продажи оговорил себе право выкупа, то выкуп считается состоявшимся, когда продавец заявит покупателю, что он желает воспользоваться своим правом. Для такого заявления не требуется соблюдения формы, установленной для договора купли-продажи.

Статья 534. Цена выкупа

Выкуп производится по первоначальной цене. При этом лицо, производящее обратную продажу, вправе потребовать возмещения расходов, произведенных им до выкупа в отношении купленного предмета, в той мере, в какой стоимость предмета возросла благодаря данным расходам. Устройство, которым это лицо оборудовало выкупаемую вещь, может быть им изъято.

Статья 535. Судьба принадлежности при купле-продаже

Лицо, производящее обратную продажу, обязано выдать осуществляющему право выкупа купленный предмет с его принадлежностями.

Статья 536. Возмещение вреда, возникшего до выкупа

Если лицо, производящее обратную продажу, до осуществления права выкупа по своей вине допустит ухудшение, гибель вещи или наступившую по иной причине невозможность выдачи купленного предмета либо существенно изменит этот предмет, то оно несет ответственность за возникшие по этой причине убытки.

Статья 537. Недействительность распоряжения вещью до выкупа

Если лицо, производящее обратную продажу, до осуществления права выкупа распорядилось купленным предметом, то оно обязано устранить возникшие в результате этого права третьих лиц.

Статья 538. Срок давности выкупа

Срок выкупа не может превышать пяти лет. Продление этого срока недопустимо.

§ 4. Опцион

Статья 539. Опцион

Стороны могут согласиться о том, что покупатель односторонне имеет право приобрести тот или иной предмет до определенного времени или определенного события (опцион покупки) или при тех же условиях продавец вправе продать предмет покупателю (опцион продажи). В отношении договоров об опционе применяются нормы о купле-продаже, если стороны не согласились о другом.

§ 5. Право преимущественной покупки

Статья 540. Понятие

1. Лицо, имеющее право преимущественной покупки, может осуществить это право, если обязанное лицо заключит с третьим лицом договор купли-продажи.
2. Право преимущественной покупки не передается другим лицам и не переходит по наследству, если не предусмотрено иное.

Статья 541. Обязанность сообщения об ожидающейся продаже вещи

1. Обязанное лицо должно незамедлительно сообщить обладателю права преимущественной покупки о содержании договора, который он намеревается заключить с третьим лицом.
2. Право преимущественной покупки осуществляется путем сообщения обязанному лицу. Посредством сообщения между правомочным лицом и обязанным лицом заключается договор купли-продажи на условиях, которые обязанное лицо предложит третьему лицу.
3. Обладатель преимущественного права покупки может осуществить это право только в течение срока, установленного обязанным лицом.

Статья 542. Недействительность соглашения о неприменении права преимущественной покупки

Существующее между обязанным лицом и третьим лицом соглашение недействительно, если этим договор купли-продажи ставится в зависимость от не использования права преимущественной покупки или если обязанное лицо вправе отказаться от договора при использовании права преимущественной покупки.

Статья 543. Исполнение дополнительных обязательств

1. Если третье лицо взяло на себя по договору дополнительное обязательство, возможностью исполнения которого обладатель права преимущественной покупки не располагает, последний взамен дополнительного обязательства должен оплатить его стоимость.
2. Если невозможна денежная оценка дополнительного обязательства, то не допускается использование права преимущественной покупки; соглашение о дополнительном обязательстве теряет силу, если договор заключен с целью обойти право преимущественной покупки.

Статья 544. Купля-продажа под условием одобрения вещи

Договор купли-продажи может быть заключен под условием одобрения вещи, если покупатель в согласованный срок не забракует вещь. Если вещь будет забракована, стороны обязаны возвратить друг другу полученное по договору.

§ 6. Мена

Статья 545. Понятие

1. На стороны договора мены возлагается взаимная передача права собственности на имущество.
2. Каждая из сторон договора мены считается продавцом имущества, которое она обменивает, и покупателем того, что получает взамен.

Статья 546. Неравноценность обмениваемого имущества

Если обмениваемое имущество неравноценно, по соглашению сторон часть имущества может быть возмещена деньгами.

Статья 547. Правила, применяемые к мене

В отношении договора мены применяются соответствующие правила купли-продажи.