Mazmuny

2 BÖLÜM. BORÇNAMALARYŇ AÝRY-AÝRY GÖRNÜŞLERI

1 BAP. SATYN ALMAK-SATMLK. ALYŞ-ÇALYŞ

§ 1. Umumy düzgünler

501 madda. Düşünje. Mazmun

1. Satyn almak-satmak şertnamasy boýunça satyjy emläge eýeçilik hukugyny, onuň bilen baglanyşykly dokumentleri we harydyny alyja bermäge borçludyr.
2. Alyjy satyja ylalaşylan nyrhy tölemäge we satyn alnan emlägi kabul etmäge borçludyr.
3. Eger şertnamada nyrh gös-göni görkezilmedik bolsa, onda taraplar nyrhy kesgktlemegiň serişdeleri dogrusynda ylalaşyp bilerler.

502 madda. Gozgalýan zady satmak bilen baglanyşykly çykdajylar

 Zady bermek bilen baglanyşykly çykdajylar, hususan-da ony çekmek, ölçemek we gaplamak baradaky çykdajylar satyjynyň üstüne ýüklenilýär, harydy almak we ony şertnama baglaşylan ýerden başga ýere ibermek bilen baglanyşykly çykdajylar bolsa, eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, alyjynyň üstüne ýüklenilýär.

503 madda. Gozgalmaýan zady satmak bilen baglanyşykly çykdajylar

Satyn almak, satmak şertnamasyny resmileşdirmek, eýeçilik hukugynyň berilmegini notarial tertipde tassyklamak, jemagat reýestrinde bellige almak we munuň, üçin zerur bolan dokumentleri bermek baradaky çykdajylar gozgalmaýan emlägi alyjynyň üstüne ýüklenilýär.
(2007-nji ýylyň 30-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 40 -njy madda)

504 madda. Satyjynyň harydy ibermek baradaky borçlary

1. Eger satyjy harydy daşaýja şertnama boýunça berýän bolsa we bu haryt tapawutlanyş nyşanlary bilen hem haýsy-da bolsa bir hili beýleki serişdeler bilen hem takyk bellenilmedik bolsa, onda satyjy harydyň ugradylandygy hakynda alyja habar bermelidir we ýüküň jikme-jik sanawyny oňa ibermelidir.
2. Eger harydy ugratmak satyjynyň üstüne ýüklenilen bolsa, onda ol harytlary bellenilen ýerine eltmek üçin zerur bolan şertnamalary we harydy şunuň ýaly daşamak üçin adaty şertleri baglaşmalydyr.
3. Eger satyjy haryt daşalan mahalynda ony ätiýaçlandyrmaga borçly bolmasa, onda ol alyjynyň haýyşy boýunça şonuň ýaly ätiýaçlandyryş
şertnamasyny baglaşmak üçin zerur bolan we özünde bar bolan ähli maglumaty oňa bermelidir.

505 maddasy güýjüni ýitiren 2007-nji ýylyň 30-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 40-njy madda.

506 madda. Zadyň tötänden heläk bolmak töwekgelçiliginiň başga birine geçmegi

1. Satylan zadyň berilmegi bilen bir wagtyň özünde zadyň tötänden ýok edilmegi ýa-da zaýalanmagy baradaky töwekgelçilik hem, eger taraplar başga zat hakynda gepleşmedik bolsa, alyja geçýär.
2. Eger satyjy alyjynyň haýyşy boýunça satylan zady şertnamada göz öňünde tutulanyndan başga ýere iberýän bolsa, onda zadyň tötänden ýok edilmegi ýa-da zaýalanmak töwekgelçiligi satyjynyň zady daşaýja ýa-da munuň ýerine ýetirilmegi üçin jogapkär şahsa beren pursatyndan başlap alyja geçýär.

507 madda. Harydyň kabul edilmegi

Eger alyjy harydyň kabul edilmegine şaýatlyk edýän hereketi etse, onda haryt kabul edilen diýlip hasap edilýär.

508 madda. Şertnamadan ýüz döndermek üçin esaslar

1. Eger şertnama baglaşylandan soň beýleki tarapyň öz borçnamalarynyň ep-esli bölegini ýerine ýetirmejekdigi barada real howp bar bolsa, onda şertnamadaky islendik tarap öz borçnamalaryny ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.
2. Eger taraplaryň howpsuzlygy üpjün edilen bolsa, onda borçnamadan ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

509 madda. Harydy birnäçe şahsa satmak

Eger satyjy şol bir harydy birnäçe şahsa satan bolsa, onda öz eýeligine haryt birinji nobatda geçen alyjy ileri tutulýar, eger-de emläk olaryň birine-de berilmedik bolsa, onda şertnamany ilki baglanşan şahs ileri tutulýar.

510 madda. Satylan harydy bölek - bölek bermek

Eger taraplaryň biriniň, harydy bermek barada diňe bir borçnamany ýerine ýetirmezligi sebäpli harydy soňraky postawka etmek borçnamalarynyň hem ýerine ýetirilmejekdigi barada real howp dörän bolsa, onda satylan harydy bölek-bölekden berlen mahalynda beýleki tarap degişli wagt geçenden soň şertnamadan ýüz dönderip biler.

511 madda. Zady kemçiliksiz bermek borjy

Satynjy zady alyja bütinleý kemçiliksiz bermelidir.

512 madda. Bütinleý kemçiliksiz zat

1. Eger zat şertleşilen hiline laýyk gelýän bolsa, onda onuň kemçiligi ýokdur. Eger zadyň, hili öňünden şertleşilmedik bolsa, eger we şol zat şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly ýa-da adatda bolşy ýaly peýdalanmak üçin ýaramly bolsa, onda zat kemçiligi ýok zat diýlip hasap edilýär.
2.Eger satyjy zadyň diňe bir bölegini, bütinleý başga zady, az mukdardaky zady berýän bolsa ýa-da zadyň bir böleginiň kemçiligi bar bolsa, onda munuň özi kemçilige deňleşdirilýär, muňa bu kemçiligiň ýerine ýetirilşe düýpli täsir etmeýän halatlary girmeýär.

513 madda. Üçünji şahslaryň hukugyndan boş predmeti satmak

1. Satyjy satylan predmeti üçünji şahslaryň hukuklaryny bermän alyja bermäge borçludyr.
2. Eger ýer baradaky kitapda dowam etmeýän hukuk bellige alnan bolsa, onda şol hukuk üçünji şahslaryň hukuklarynyň berilmegine deňleşdirilýär.

514 madda. Kemçiligi bar zat satylanda satyjynyň borçlary

1. Eger satylan zadyň kemçiligi bolsa, onda satyjy bu kemçiligi ýa-ha düzetmelidir, ýa-da gürrüň kysymdaş sypatlary bilen kesgitlenýän zat barada gidýän bolsa, munuň, üçin zerur bolan wagtyň içinde şol zady çalyşmalydyr.
2. Kemçiligi düzetmek üçin zerur bolan çykdajylary, şol sanda işleri we materiallary daşamak baradaky çykdajylary, ýol çykdajylaryny, olary ýerine ýetirmegiň gymmatyny tölemek satyjynyň üstüne ýüklenilýär.
3. Eger zadyň gymmatyndan aşa köp harajatlary talap edýän bolsa, onda satyjy zadyň kemçiligini - düzetmekden, şol zady çalşyrmakdan hem ýüz dönderip biler.
4. Eger satyjy kemçiligi düzetmek maksady bilen kemçiligi bolmadyk zady alyja berse, onda ol kemçiligi bar zady gaýtaryp bermegi alyjydan talap edip biler.

515 madda. Alyjynyň şertnamany ýatyrmak hukugy

1. Şu Kodeksiň 366 maddasyna laýyklykda alyjy zadyň kemçiligi bilen baglanyşyklylykda şertnamanyň ýatyrylmagyny talap edip biler.
2. Satyjy alyjynyň çeken çykdajylaryny oňa tölenmelidir.

516 madda. Nyrhy aşaklatmak talaby

Eger alyjy zadyň kemçiligini düzetmegi ýa-da munuň üçin satyja berlen wagt geçenden soň zady täze zat bilen çalşyrmagy we şertnamany ýatyrmagy talap etmeýän bolsa, onda ol kemçiligi düzetmek üçin zerur bolan möçberlerde zadyň nyrhynyň aşakladylmagyny talap edip biler. Şunda şertnama baglaşylan pursatda dowam eden gymmat göz öňünde tutulýar.

517 madda. Harydy kabul etmekden ýüz döndermek hukugy

1. Eger satyjy harydy şertnamada göz önünde tutulandakydan az mukdarda beren bolsa, onda alyjy harydy kabul etmekden ýüz döndermäge haklydyr. Eger alyjy şonuň ýaly harydy kabul etse, onda ol harydyň gymmatyny gepleşilen nyrha proporsýonallykda tölär.
2. Eger harydyň mukdary şertnamada göz öňünde tutulandakydan artýan bolsa, onda alyjy harydyň şol mukdaryny kabul edip biler we munuň hakyny gepleşilen nyrha proporsionallykda tölemäge ýa-da diňe şertnamada göz öňünde tutulan mukdaryny kabul etmäge borçludyr, artykmajyny bolsa satyjynyň hasabyna gaýtaryp bermäge borçludyr.

518 madda. Satyn almak-satmak bilen baglanyşykly zyýany tölemegiň tertibi

Zadyň kemçiligi sebäpli ýa-da şertnamada kesgitlenilen beýleki şertleriň bozulmagy sebäpli ýeten zyýan umumy kadalara laýyklykda tölenilýär.

519 madda. Alyjynyň kemçiligi bar zady kabul etmegi

1. Eger zat kabul edilen mahalynda alyjy zadyň kemçiligini bilse-de garaz ony kabul eden bolsa, onda alyjyda zadyň kemçiligi bilen baglanyşykly talap bildirmek hukugy ýüze çykmaýar.
2. Eger alyjy telekeçi bolsa, onda ol zady haýal etmän barlamaga borçludyr, şeýle etmese, ol, eger kemçilik ýüze çykarylandan soň degişli möhletde ýa-da kemçiligiň bardygy özüne belli bolmaly möhletde satyja şikaýat bildirmese, zadyň kemçiligi bilen baglanyşykly talap bildirmek hukugyny ýitirýär.
3. Eger satyjy zadyň kemçiligi barada bilgeşleýin sesini çykarmasa, onda, ol şu maddada göz öňünde tutulan hukukdan peýdalanyp bilmez.

520 madda. Zadyň ýaramlylyk möhleti

Eger satyjy zadyň ýaramlylyk möhletini kesgitlese, onda şol möhletiň içinde zadyň ýüze çykarylan kemçiligi talap bildirmek hukugyny alyja berýär diýlip düşünilýär.

521 madda. Satyjynyň jogapkärçiligini aradan aýyrmak

Kemçiligi bar zat satylan mahalyndaky jogapkärçilik şertnamada çäklendirilip ýa-da aradan aýrylyp bilner, emma şunuň ýaly ylalaşyk, eger satyjy zadyň kemçiligi barada bilgeşleýin sesini çykarmadyk bolsa, hakyky däldir.

522 madda. Hukugyň ýa-da beýleki emlägiň başga birine geçmegi

1. Zatlary satyn almagy-satmagy düzgünleşdirýän kadalar hukuk ýa-da beýleki emläk satyn alnan-satylan mahalynda hem ulanylýar.
2. Hukuk satylan halatynda satyjy bu hukugyň hakykylygyny esaslandyrmagy we ony bermek baradaky çykdajylary çekmegi borç edinýär.
3. Eger zada eýelik etmäge mümkinçilik berýän hukuk satylan bolsa, onda satyjy kemçiliklerden boş zady alyja bermäge borçludyr.

523 madda. Zadyň birnäçe gezek satylmagy

Eger zat birnäçe gezek satylýan bolsa, onda borçnamany üpjün edýän hukuk her bir indiki alyja berilýär. Alyjy öz hukuklarynyň çäklerinde bu birnäçe gezekki satyn alşyň we satyşyň çygrynda her bir satyja talap bildirip biler.

524 madda. Zady bökdemek hukugy

Eger alyjy zady öz wagtynda kabul etmese, satyjy zady saklamaga borçludyr we şeýle halatda, harydyň saklanandygy üçin özüne kompensasiýa tölenýänçä, şol zady özünde saklamaga onuň hukugy bardyr.

525 madda. Alyjynyň alan zadyny gaýtarmagy

Eger alyjy zady kabul eden bolsa, ýöne ony hak gaýtarmak isleýän bolsa, onda ol şol zady saklamak hakynda alada etmelidir; alyjy degişli çykdajylary satyjy töleýänçä, zady özünde saklamaga haklydyr.

526 madda. Zady saklamak baradaky çykdajylar

Eger aşa köp çykdajylara getirmese, onda zady saklamaga borçly tarap şol zady üçünji şahsyň skladynda beýleki tarapyň hasabyna saklap biler.

527 madda. Zady saklaýjynyň hukuklary

1. Zady şu Kodeksiň 524 - 526 maddalarynda görkezilen kadalar boýunça saklaýan tarap, eger beýleki tarap zady kabul etmekde ýa-da zady saklamak baradaky çykdajylary tölemekde haýal-ýagallyk etse, degişli kadalary berjaý etmek bilen bu zady satyp biler, ol bu barada beýleki tarapa habar bermelidir.
2. Zady satýan tarap zady satmakdan düşen puldan şol zady saklamak we satmak baradaky çykdajylara laýyk gelýän summany özünde galdyrmaga haklydyr, galan summany bolsa beýleki tarapa bermelidir.

528 madda. Çalt zaýalanýan önümleri saklamagyň aýratynlyklary

Eger şu Kodeksiň 524 - 525 maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda zat çalt zaýalanýan bolsa ýa-da onuň nyrhy gaçýan bolsa, ýa-da zady saklamak uly çykdajylar bilen baglanyşykly bolsa, onda zady saklamak öz üstüne ýüklenilen tarap şol zady şu Kodeksiň 527 maddasynda göz öňünde tutulan şertlerde satmaga borçludyr.

§ 2. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak

529 madda. Düşünje

Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn alnan-satylan mahalynda, satyjy zady onuň nyrhy tölenilmezden öň alyja bermäge borçludyr. Alyjy zadyň nyrhyny belli-belli wagtlarda bölek-bölekden töleýär.

530 madda. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak şertnamasynyň formasy

1. Bahasyny tölemegi gaýra goýmak bilen satyn almak-satmak şertnamasy ýazmaça baglaşylmalydyr.
2. Şertnamada şu aşakdakylar görkszilmelidir:
a) nagt tölenilmeli bahasynyň möçberleri;
b) bölek-bölekden tölenilmeli bahasynyň möçberleri we tölemegiň wagty;
w) real ýyllyk prosentleriň möçberleri.
3. Satyjy dokumentleriň kopiýasyny alyja bermelidir.

531 madda. Şertnamanyň zat berlen pursatyndan başlap baglaşylandygynyň prezumpsiýasy

Eger şertnama şu Kodeksiň 530 maddasynyň talaplary berjaý edilmän baglaşylan bolsa, onda ol zadyň berlen pursatyndan başlap baglaşylan diýlip hasap edilýär. Şunuň ýaly halatda alyjy zadyň diňe nyrhyny prosentsiz tölemäge borçludyr.

532 madda. Borçnama ýerine ýetirilmedik mahalyndaky iki taraplaýyn restitusiýa

Eger satyjy alyjynyň öz üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmedik halatynda- şertnamadan ýüz döndermek hukugyny özünde saklaýan bolsa, onda şertnamadan ýüz dönderilende taraplaryň her biri şertnama boýunça alan zatlarynyň hemmesini beýleki tarapa gaýtaryp bermäge borçludyr. Munuň tersine bolan ylalaşyk hakyky däldir.

§ 3. Zady yzyna satyn almak

533 madda. Düşünje

Eger satyn almak-satmak şertnamasy boýunça satyjy zady yzyna almaga bolan hukugy barada öňünden wadalaşan bolsa, onda bu hukugy amala aşyrmagy isleýändigini satyjy alyja aýdanda zady yzyna satyn almak amala aşyryldy diýlip hasaplanylýar, Şonuň ýaly mälim etmek üçin satyn almak-satmak şertnamasy üçin bellenen formany berjaý etmek talap edilmeýär.

534 madda. Zady yzyna satyn almagyň nyrhy

Zat ilkibaşky nyrh boýunça satyn alynýar. Şunda harydy yzyna satyn alýan şahs satyn alnan harydyň yzyna satyn alynýan pursata çenli edilen çykdajylar netijesinde harydyň gymmatynyň artan summasyny hem talap etmäge haklydyr. Yzyna satyn alynýan zady enjamlaşdyran şahs şol enjamy alyp biler.

535 madda. Zat satyn alnan-satylan mahalynda oňa degişli zatlaryň ykbaly

Zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna almak hukugyny amala aşyrýana satyn alnan zady onuň zatlary bilen birlikde gaýtaryp bermäge borçludyr.

536 madda. Yzyna satyn alynmazdan öň ýüze çykan zeleli tölemek

Eger zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna almak hukugyny amala aşyrmazyndan öň, öz günäsi bilen harydyň zaýalanmagyna, onuň hatardan çykmagyna getiren bolsa ýa-da başga sebäplere görä satyn alnan harydy bermäge mümkinçilik bolmasa ýa-da şol predmeti düýpli üýtgetse, onda ol şu sebäpli ýetirilen zeleli tölemäge jogapkärçilik çekýär.

537 madda. Zady yzyna satyn alynmazyndan öň ygtyýar etmegiň hakyky däldigi

Eger zady gaýtadan satýan şahs zady yzyna satyn almak hukugy amala aşyrmazyndan öň, satyn alnan zada ygtyýarlyk eden bolsa, onda şonuň netijesinde ýüze çykan üçünji şahslaryň hukuklaryny aýyrmaga borçludyr.

538 madda. Zady yzyna satyn almagyň wagt möhleti

Zady yzyna satyn almagyň möhleti bäş ýyldan geçip bilmez. Bu möhletiň uzaldylmagyna ýol berilmeýär.

§ 4. Opsion

539 madda. Opsion

Taraplar alyjynyň belli bir wagta ýa-da belli bir waka çenli ol ýa-da beýleki predmeti edinmäge bir taraplaýyn hukugynyň bardygy (satyn alyş opsiony) barada ylalaşyp bilerler ýa-da hut şol şertlerde satyjynyň predmeti alyja satmak hukugynyň bardygy (satmak opsiony) barada ylalaşyp bilerler. Opsiýa hakyndaky şertnamalar barasynda, eger taraplar başga zat hakynda ylalaşmadyk bolsa, satyn almak-satmak hakyndaky normalar ulanylýar.

§ 5. Zat satyn almakda artykmaç hukuklylyk

540 madda. Düşünje

1. Zat satyn almakda artykmaçlyk hukugy bolan şahs, eger borçly şahs satyn almak-satmak şertnamasyny üçünji şahs bilen baglaşsa, bu hukugy amala aşyryp biler.
2. Başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda zat satyn almakda artykmaçlyk hukugy başga şahslara berilmeýär we miras boýunça geçmeýär.

541 madda. Zadyň satylmagyna garaşylmagy hakynda habar bermek borjy

1. Borçly şahs üçünji şahs bilen baglaşmakçy bolýan şertnamasynyň mazmunynyň zat satyn almakda artykmaç hukugynyň eýesine haýal etmän habar bermelidir.
2. Zat satyn almakda artykmaç hukuk borçly şahsa habar bermek arkaly amala aşyrylýar. Borçly şahsyň üçünji şahsa teklip etjek şertleri esasynda satyn almak - satmak şertnamasy ygtyýarly şahs bilen borçly şahsyň arasynda habar bermek arkaly baglaşylýar.
3. Zat satyn almakda artykmaç hukugyň eýesi bu hukugy diňe borçly şahs tarapyndan bellenilen möhletiň içinde amala aşyryp biler.

542 madda. Zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň ulanylmazlygy hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Borçly şahs bilen üçünji şahsyň arasynda dowam edýän ylalaşyk hakyky däldir, eger munuň özi satyn almak-satmak şertnamasyny zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň peýdalanylmazlygyna bagly edip goýýan bolsa ýa-da eger borçly şahs zat satyn almakda artykmaç hukuklylygy peýdalanmakda şertnamadan ýüz döndermäge hakly bolsa, şol ylalaşyk hakyky däldir.

543 madda. Goşmaça borçnamalary ýerine ýetirmek

1. Eger üçünji şahs zat satyn almakda artykmaç hukuklylyk eýesiniň ýerine ýetirmek mümkinçiligi ýok goşmaça borçnamany şertnama boýunça öz üstüne alýan bolsa, onda şol hukugyň eýesi goşmaça borçnamanyň deregine onuň gymmatyny tölemelidir.
2. Eger goşmaça borçnama pul bilen baha kesmek mümkin bolmasa, onda zat satyn almakda artykmaç hukuklylygyň peýdalanylmagyna ýol berilmeýär; eger şertnama zat satyn almakda artykmaç hukugy göz öňünde tutman baglaşylsa, onda goşmaça borçnama hakyndaky ylalaşyk güýjüni ýitirýär.

544 madda. Zady makullamak şerti bilen almak-satmak

Eger alyjy ylalaşylan möhletde zady zaýa hasap etmese, onda satyn almak-satmak şertnamasy zady makullamak şerti bilen baglaşylyp bilner. Eger zat brak edilse, onda taraplar şertnama boýunça alnan zady biri-birine gaýtaryp bermäge borçludyrlar.

§ 6. Alyş-çalyş

545 madda. Düşünje

1. Emläk baradaky eýeçilik hukugyny birek-birege bermek alyş - çalyş şertnamasyndaky taraplaryň üstüne ýüklenilýär.
2. Şertnamadaky taraplaryň her biri özüniň çalyşýan emläginiň satyjysy, oňa derek zat alýan bolsa şol zadyň alyjysy diýlip hasap edilýär.

546 madda. Alyş-çalyş edilýän emlägiň gymmatynyň deň bolmazlygy

Eger alyş-çalyş edilýän emläk gymmaty boýunça deň bolmasa, onda taraplaryň ylalaşmagy boýunça emlägiň bir böleginiň gymmaty pul bilen tölenilip bilner.

547 madda. Alyş-çalyş barada ulanylýan kadalar

Alyş-çalyş şertnamasy barasynda satyn almak-satmak baradaky degişli kadalar ulanylýar.

2 BAP. SOWGAT ETMEK

548 madda. Düşünje

Sowgat etmek şertnamasy boýunça peşgeş beriji peşgeş berilýäniň razyçylygy bilen emlägi onuň eýeçiligine mugt berýär.

549 madda. Sowgat etmek şertnamasyny baglaşmak. Sowgady wada bermek

1. Sowgat etmek şertnamasy emlägiň berlen pursatyndan başlap, baglaşylan hasaplanylýar.
2. Eger sowgat etmek predmeti özi baradaky hukuk diňe kanunda bellenilen forma berjaý edilen mahalynda ýüze çykýan emläkden bolsa, onda sowgat etmek şertnamasy üçin bu formany berjaý etmek hökmandyr.
3. Sowgady wada bermek şeýle halatda, şol wada notarial tertipde tassyklanylan mahalynda sowgat etmek borçnamasyny döredýär.

550 madda. Sowgat etmäge ýol bermezlik

Eger emlägi sowgat etmek sowgat berijiniň ekläp-saklamagyndaky şahslary ykdysady taýdan agyr ýagdaýa salýan bolsa, onda şol şahsyň emlägi bagyşlamaga haky ýokdur.

551 madda. Sowgat edilen emlägiň kemçiligi

Eger sowgat beriji sowgat edilen emlägiň kemçiligini bet niýet bilen ýaşyrsa, onda ol şunuň bilen baglanyşyklylykda ýeten zeleli bagyşlanylýana tölemäge borçludyr.

552 madda. Haýyr-sahawat

1. Taraplar sowgat etmek şertnamasynyň hakyky bolmagynyň ol ýa-da beýleki şertiň ýerine ýetirilmegine ýa-da belli bir maksada ýetilmegine bagly bolmagyny belläp bilerler. Bu maksat umumy  peýda (haýyr-sahawat) üçin hyzmat edip biler.
2. Sowgat berijiden başga-da, öz bähbidi üçin şert goýlan her bir şahs şertiň ýerine ýetirilmegini talap edip biler.
3. Eger zat sowgat berilýän şahs şerti ýerine ýetirmese, onda sowgat beriji şertnamadan ýüz dönderip biler.

553 madda. Sowgat berilýäniň ýagşylygy bilmezligi zerarly sowgat etmegi ýatyrmak

1. Eger sowgat ediji barada ýa-da onuň ýakyn kowum-garyndaşlary barada özüne sowgat berilýän ýokary gadyr bilmezlik gylygyny görkezse, onda sowgat etmek ýatyrylyp bilner.
2. Eger sowgat etmek kanuny esasda ýatyrylan bolsa, onda sowgat beriji sowgat edilen emlägi yzyna talap edip alyp biler.
3. Sowgat etmegi ýatyrmaga hukuk berýän ýagdaý sowgat berijä mälim bolan wagtyndan soň bir ýylyň dowamynda sowgat etmek ýatyrylyp bilner.

554 madda. Sowgat edilen zady yzyna talap edip almak

1. Eger sowgat edilenden soň peşgeş beriji agyr ýagdaýa düşse hem-de ol özüni we öz ekläp-saklamagyndaky şahslary ekläp bilmese, onda  ol sowgat berlen zady, eger bu zat hakykat ýüzünde bar bolsa, ony alan şahsdan yzyna talap edip almaga haklydyr.
2. Eger sowgat beriji özüniň niýeti ýa-da göddek seresapsyzlygy sebäpli horlanýan bolsa, onda zadyň yzyna talap edilip alynmagyna ýol berilmeýär.

3 BAP. EMLÄGI KIREÝINE BERMEK

555 madda. Düşünje

Emlägi kireýine bermek şertnamasy boýunça emlägi kireýine beriji kireýine alyja emlägi belli bir wagtlyk bermäge borçludyr. Kireýine alyjy kireý barada bellenilen haky kireýine berijä tölemäge borçludyr.

556 madda. Kireýine berilýän zady abat ýagdaýda bermek

Kireýine beriji kireýine alnan zady şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmak üçin ýaramly ýagdaýda kireýine alyja bermäge we kireýine alnan ähli wagtyň dowamynda zadyň şol ýagdaýyny saklamaga borçludyr.

557 madda. Kemçiliklerden boş zady bermek borjy

Kireýine beriji kireýine alyja kemçiliklerden boş zady bermelidir.

558 madda. Üçünji şahslaryň hukuklaryndan boş zady bermek

Kireýine beriji üçünji şahslaryň hukuklaryny bermän, zady kireýine alyja kireýine bermäge borçludyr.

559 madda. Kemçiliklerden boş zat

Eger emläk bellenilen häsiýetlere eýe bolsa, onda kireýine berlen emläk kemçiliklerden boşdur. Bu häsiýetler barada gepleşilmedik bolsa, onda kireýine berlen emläk, eger şol emläk şertnamada göz öňünde tutulan iş üçin ýa-da adatça peýdalanmak üçin ýaramly bolsa, kemçiliklerden boş diýlip ykrar edilýär.

560 madda. Zadyň kemçiligi bilen baglanyşyklylykda kireý hakyny azaltmak

1. Eger kireýine berlen zadyň kemçiligi ýüze çyksa, onda kireýine beriji üçin kireý haky emlägiň ýaramlylygynyň kemelýän möçberine laýyklykda azaldylýar; kemçilik düzedilen mahalynda bu hukuk güýjüni ýitirýär. Ujypsyz kemçilik nazara alynmaýar.
2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek barada kireýine alyjynyň bähbitlerine zyýan ýetirilip baglaşylan şertnama hakyky däldir.

561 madda. Zadyň kemçiligi zerarly ýüze çykan zyýany tölemek

1. Eger emlägiň ýaramlylygyny kemeldýän kemçilik şertnama baglaşylan pursatynda bar bolsa ýa-da kirseýine berijiniň jogapkär bolan ýagdaýlary bilen baglanyşyklylykda soňra ýüze çykarylan  bolsa ýa-da kireýine beriji kemçiligi düzetmekde haýal - ýagallyk etse, onda kireýine alyjy zyýanyň tölenilmegini talap edip, şunda kireý hakynyň azaldylmagyny talap etmek hukugyny ýitirmän biler.
2. Eger kireýine beriji kemçiligi düzetmekde haýal-ýagallyk etse, onda kireýine alyjynyň özi şol kemçiligi düzedip biler we çykdajylaryň tölenilmegini talap edip biler.

562 madda. Zadyň kemçiligi barada şikaýat etmezligiň netijeleri

Eger şertnama baglaşylan pursatynda emlägiň kemçiligi kireýine alyja belli bolsa we ol bu barada şikaýat etmedik bolsa, onda kireýine alyjyda şu Kodeksiň 560 maddasynda göz  öňünde tutulan hukuklar ýüze çykmaýar.

563 madda. Jogapkärçilikden boşatmak hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Eger kireýine beriji kemçilikleri bilgeşleýin ýaşyran bolsa, onda kireýine berlen emlägiň kemçilikleri üçin kireýine berijiniň jogapkärçiligini aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän ylalaşyk hakyky däldir.

564 madda. Jaý kireýine berlende tesir etmäge ýol bermek borjy

Jaýyny kireýine beriji kireýine berlen predmet barasynda otagy ýa-da jaýy talaba laýyk saklamak üçin zerur bolan çärelere ýol bermelidir. Eger mümkin bolsa, kireýine beriji bu çäreler hakynda kireýine alyja mälim etmelidir we zerur bolmadyk çäreleriň geçirilmegine ýol bermeli däldir.

565 madda. Şertnamadan ýüz döndermek

1. Eger kireýine alnan jaý kireýine alyja tutuşlygyna ýa-da bölekleýin öz wagtynda berilmeýän bolsa ýa-da soňra ol peýdalanmak hukugyndan mahrum edilen bolsa, onda kireýine alyjy şertnamany ýatyrmak üçin göz öňünde tutulan möhleti berjaý etmän, şertnamadan ýüz dönderip biler. Şertnamadan ýüz döndermäge diňe kireýine beriji kireýine alyjynyň bellän möhletinde jaýy peýdalanmaga päsgel berýän ýagdaýlary düzetmedik halatynda ýol berilýär.
2. Eger şertnamadan ýüz döndermek üçin esas bolýan ýagdaýlar zerarly kireýine alyjy bu şertnama bolan meýlini ýitirse, onda möhlet bellemek zerurlygy aradan aýrylýar.
3. Ýaşaýyş jaýyny kireýine almakda şertnamany ýatyrmak hukugyny aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän ylalaşyk hakyky däldir.

566 madda. Ýaşaýyş jaý şertnamasyny kireýine alyjynyň ýatyrmagy

Eger ýaşaýyş jaýy ýa-da adamlaryň ýaşamagy üçin niýetlenilen başga jaý olaryň saglygyna ep-esli howp salýan ýagdaýda bolsa, onda kireýine alyjy kireýine almak şertnamasyny möhletleri berjaý etmän ýatyryp biler. Eger kireýine alyjy şertnama baglaşylan wagtynda howpuň bardygyny bilen ýa-da bu barada şikaýat etmedik halatynda hem ol hukugyny saklaýar.

567 madda. Kireýine alnan zadyň kemçiligi ýüze çykanda kireýine alyjynyň borçlary

Eger kireýine berlen emläkde kemçilik tapylsa ýa-da emlägi öňünden görülmedik howpdan goramak üçin çäre görmek zerurlygy ýüze çyksa, onda kireýine alyjy bu hakda kireýine berijä haýal etmän habar bermelidir. Bu kada emläk barada üçünji şahsyň öz hukuklaryny bildiren halatlarynda-da ulanylýar.

568 madda. Kireýine alnan emläk barasyndaky hukuk borçlary

Kireýine berlen emläk barasynda bar bolan hukuk borçlary kireýine berijiniň üstüne ýüklenilýär.

569 madda. Kireýine berijiniň borçlary

1. Kireýine beriji zady bilen baglanyşykly zerur çykdajylary kireýine alyja tölemäge borçludyr.
2. Gaýry çykdajylary tölemek borjy keseki işleri zamunsyz ýöretmek hakyndaky kadalara laýyklykda kesgitlenilýär.

570 madda. Kireýine alyjynyň kireýine alnan zady öz zatlary bilen enjamlaşdyranda şolar baradaky hukuklary

1. Kireýine alyjy kireýine berlen emlägi öz zatlary bilen enjamlaşdyrylanda, şolary ýezünde galdyrmaga haklydyr.
2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine beriji şu maddanyň birinji punktunda görkezilen hukugy amala aşyrmagy degişli kompensasiýa bilen çalşyryp biler, muňa kireýine alyjynyň esasly sebäplerden ugur alyp, kireýine beriji bilen ylalaşmaýan halatlary girmeýär.

571 madda. Zadyň kadaly könelmegi üçin jogapkärçilik

Kireýine alyjy şertnamada göz öňunde tutulyşy ýaly peýdalanmak netijesinde kireýine berlen zadyň üýtgemegi ýa-da ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

572 madda. Ýeňil remont baradaky çykdajylar

1. Ýeňil remonty geçirmek adatça kireýine alyjynyň üstüne ýüklenilýär. Kireýine berijiniň razyçylygy bolmasa, kireýine alyjynyň ýaşaýyş jaýy üýtgetmäge ýa-da rekonstruksiýalaşdyrmaga hukugy ýokdur.
2. Kireýine alyjy işleri öz hasabyna ýerine ýetirmäge borçludyr.
3. Kireýine beriji şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan borçlary kireýine alyjynyň ýerine ýetirmezligi sebäpli dörän zyýanyň tölenilmegini talap edip biler.

573 madda. Kireýine berijiniň kireýine berlen zady üçünji birine kireýine bermäge razylygy

Kireýine berijiniň razyçylygy bolmasa, kireýine alyjynyň kireýine alnan zady üçünji şahsa bermäge (kireýine bermäge) haky ýokdur. Kireýine alyjynyň maşgala agzalary üçünji şahs diýlip ykrar edilmeýär.

574 madda. Kireýine berijiniň kireýine alnan zady, üçünji birine kireýine bermekden ýüz döndermegine ýol bermezlik

Eger esasy sebäplerden ugur alyp, kireýine alyjy özüniň kireýine alýan ýaşaýyş jaýyny kem-käs ýa-da bütinleý üçünji şahsa bermek isleýän bolsa, onda kireýine beriji ýaşaýyş jaýyny üçünji şahsa kireýine bermekden ýüz dönderip bilmez. Eger üçüniji şahsyň şahsyýeti ýüz döndermek üçin düýpli esas berýän bolsa, ýaşaýyş jaýyna artykmaç agram salynýan bolsa ýa-da başga sebäplere görä üçünji şahsa kireýine bermek kireýine beriji üçin kabul ederliksiz bolsa, bu kada ulanylmaýar.

575 madda. Kireýine bermek gatnaşyklary gutaran mahalynda zady üçünji birine kireýine bermegiň ykbaly

Eger kireýine alnan zady üçünji birine kireýine bermek şertnamany ýatyrmak kepillendirmelerini nazara almazlygy maksat edinýän bolsa, onda kireýine bermek gatnaşyklary gutarandan soň, kireýine beriji kireýine alyjy bilen üçünji bir kireýine alyjynyň, arasynda dowam eden hukuklary we borçlary öz üstüne alýar.

576 madda. Kireýine bermek gatnaşyklaryny üpjün etmegiň möçberleri

1. Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynda borçnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek kireýine alyjynyň üstüne ýüklenilýän bolsa, onda bu üpjünçiligiň summasy kireý hakynyň möçberiniň üç essesinden geçmeli däldir. Eger pul summasy öňünden tölenilmeli bolsa, onda kireýine alyjy bu puly üç aýyň dowamynda her aýda deň bölekler bilen tölemäge haklydyr.
2.Öňünden tölenilen üpjünçilige kanunda bellenilen prosentler goşulmalydyr we kireýine bermek gatnaşyklary gutarandan soň bu üpjünçilik prosentler bilen birlikde kireýine alyja gaýtarylyp berilýär.
3. Kireýine alyjynyň zyýanyna baglaşylan başga ylalaşyk hakyky däldir.

577 madda. Kireý hakyny tölemegiň tertibi

1. Kireý haky kireýine beriş şertnamasynyň möhleti gutarandan soň tölenilmelidir. Eger kireý wagtal-wagtal tölenilmeli edilen bolsa, onda bu hak wagtal-wagtal tölemek wagtlary geçenden soň tölenilmelidir.
2. Goşmaça çykdajylary tölemek diňe taraplaryň arasynda bu barada ylalaşyk bar mahalynda hökmanydyr.

578 madda. Kireýine alyjynyň günäsi bilen kireý hakynyň tölenilmezliginiň netijeleri

Eger kireýine alyjyda öz günäsi bilen zady peýdalanmak üçin päsgelçilik ýüze çykýan bolsa, onda ol kireý hakyny tölemekden boşadylmaýar.

579 madda. Ýaşaýyş jaýyny kireýine alyjynyň inisiatiwasy boýunça şertnamany möhletinden öň ýatyrmak

Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine alyjy kireýine beriş şertnamasyny möhletinden öň ýatyrýandygyny kireýine berijä azyndan bir aý öňünden duýdursa hem-de kireýine bermegiň galan möhletiniň dowamynda kireýine alyjy bolmaga razy bolan, töleg tölemäge ukyply we kabul ederlikli kireýine alyjyny hödürlese, onda kireýine alyjy kireýine beriş şertnamasyny möhletinden öň ýatyrmaga haklydyr.

580 madda. Kireýine alyjynyň kireýine berijiniň talaplaryna garşy talaplary

Eger kireý haky baradaky talaplaryň tersine kireýine alyjynyň kireý hakyny tutup galmak hukugy ýa-da kireýine beriş gatnaşyklaryndan gelip çykýan başga bir talaby hasaba goşmak hukugy bar bolsa, onda kireýine alyjy şertnamada garaz başga bir zat göz öňünde tutulan halatlarda-da, eger ol bu barada kireýine berijä öňünden duýduran bolsa, şol hukuklardan peýdalanyp biler.

581 madda. Kireýine berijiniň inisiatiwasy boýunça şertnamany ýatyrmak

Eger kireýine berijiniň duýduryşyna garamazdan, kireýine alyjy kireýine alnan zady ep-esli derejede zaýalaýan bolsa ýa-da şonuň ýaly zaýalamak üçin hakyky howpy döredýän bolsa, onda kireýine beriji şertnamany möhletinden öň ýatyryp biler.

582 madda. Kireý hakynyň  tölenilmezligi sebäpli şertnamany ýatyrmak

Eger kireýine alyjy kireý hakyny üç aýlap tölemedik bolsa, onda kireýine beriji şertnamany möhletinden öň ýatyryp biler.

583 madda. Kireýine beriş gatnaşyklarynyň möhletiniň gutarmagy bilen bes edilmegi

 1. Kireýine beriş gatnaşyklary şertnamanyň, möhleti gutarandan soň bes edilýär.
2. Eger kireýine alyjy möhlet geçenden soň hem emlägi peýdalanýan bolsa, hakyna beriji hem bu barada jedelleşmeýän bolsa, onda şertnama näbelli möhlet bilen dikeldilýär.
3. Eger hakyna beriş şertnamasynyň möhleti kesgitlenilmedik bolsa, onda kireýine beriş gatnaşyklary şertnamanyň ýatyrylmagyny aýtmak arkaly bes edilýär.

584 madda. Kireýine beriş şertnamasyny näbelli möhlet bilen uzaltmagy talap etmek hukugy

Eger ýaşaýyş jaýyny kireýine beriş şertnamasy näbelli möhlet bilen baglaşylan bolsa, onda kireýine alyjy kireýine beriş gatnaşyklary bes edilmezinden azyndan iki aý öň, eger kireýine berijide kireýine beriş şertnamasyny bes etmek üçin esasly sebäp bolmasa, kireýine beriş şertnamasynyň näbelli möhlet bilen uzaldylmagyny ýazmaça arza bilen talap edip biler.

585 madda. Şertnamany ýatyrmagyň möhleti

Kireýine beriş şertnamasyny ýatyrmagyň möhleti üç aýa deňdir, işiň ýagdaýlaryndan ýa-da taraplaryň ylalaşygyndan başgaça gelip çykmaýan halatlar muňa girmeýär.

586 madda. Esasly sebäpler bar mahalynda ýaşaýyş jaýyny kireýine beriş şertnamasynyň bes edilmegi

1. Kireýine beriji kireýine beriş şertnamasyny diňe esasly sebäpler bar mahalynda ýatyryp biler.
2. Şu aşakdakylar esasly sebäpdir:
a) eger kireýine alyjy günäkär  bolsa we öz borçnamalaryny ep-esli derejede bozan bolsa;
b) eger ýaşaýyş jaý meýdany kireýine berijiniň gös-göni özi üçin ýa-da ýakyn kowum-garyndaşy üçin gerek bolsa;
w) eger kireýine alyjy kireýine beriji tarapyndan teklip edilen we bazarda dowam edýän kireý hakyna laýyk gelýän ýokarlandyrylan kireý hakyny tölemekden ýüz dönderýän bolsa.
3. Eger şertnamanyň predmeti näbelli ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolsa, onda kireýine beriji şertnamany ýatyrmagyň möhletini berjaý edip, ony ýatyryp biler.

587 madda. Şertnamany bes etmegiň formasy

Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň bes edilmegi ýazmaça resmileşdirilmelidir.

588 madda. Ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň kireýine alyjynyň inisiatiwasy boýunça uzaldylmagy

Eger kireýine bermek möhletiniň geçmegi kireýine alyjyny ýa-da onuň maşgala agzalaryny agyr ýagdaýa salýan bolsa, onda kireýine berijide esasly sebäpleriň bardygyna garamazdan, kireýine alyjy ýaşaýyş jaýyny kireýine bermek şertnamasynyň uzaldylmagyny kireýine berijiden talap etmäge haklydyr. Başga bir ýaşaýyş jaýyny kabul ederlikli şertlerde kireýine berip bolmaýan halat hem agyr ýagdaý diýlip hasap edilýär.

589 madda. Kireýine bermek şertnamasy bes edilen mahalynda kireýine alyjynyň borçlary

1. Emlägi kireýine bermek şertnamasy bes edilen mahalynda, kireýine alyjy emlägi kireýine berijiden alan mahalyndaky ýagdaýynda oňa gaýtaryp bermäge, kadaly könelişi ýa-da şertnamada göz öňünde tutulan ýagdaýy nazara almaga borçludyr.
2. Ýer uçastogyny kireýine alyjynyň öz talaplaryny kanagatlandyrmak maksady bilen ont saklap galmaga hukugy ýokdur.
3. Eger kireýine alyjy emlägi peýdalanmak üçin üçünji şahsa berse, onda kireýine beriji kireýine beriş şertnamasy bes edilenden soň, eger ol üçünji bir kireýine alyjy bilen kireýine berijä gatnaşyklaryny bellemeýän bolsa, emlägiň gaýtarylyp berilmegini üçünji şahsdan talap edip biler.

590 madda. Kireýine berlen zadyň gaýtarylyp berilmezligi netijesinde ýeten zyýany tölemek

1. Eger kireýine alyjy kireýine beriş gatnaşyklary gutarandan soň kireýine alnan emlägi gaýtaryp bermeýän bolsa, onda kireýine beriji emläk gaýtaryp bermegiň bökdelen döwri üçin bellenilen haky ýeten zyýanyň öwezini dolmak hökmünde tölemegini talap etmäge haklydyr.
2. Ýeten zyýandan geçýän möçberde hak tölemek borjuny kireýine alyjynyň üstüne ýükleýän ylalaşyk hakyky däldir.

591 madda. Kireýine alyjynyň zatlaryny girew goýmak hukugy

Ýer uçastogyny, öýi ýa-da ýaşaýyş jaýyny kireýine berijiniň kireýine beriş gatnaştklaryndan gelip çykýan öz talaplaryny üpjün etmek üçin, kireýine alyjynyň goýan zatlaryny girew goýmaga hukugy bardyr. Girew goýmak hukugy eýelenilen meýdandan zatlaryň aýrylmagy bilen bir wagtyň özünde güýjüni ýitirýär, eger munuň özi adaty özara durmuş gatnaşyklaryna laýyklykda amala aşyrylsa şeýtmäge hukugy bardyr.

592 madda. Ýer uçastogyny kireýine bermek şertnamasynyň formasy

Ýer uçastogyny bir ýyldan artyk möhlet bilen kireýine bermek şertnamasy ýazmaça resmileşdirilmelidir. Bu forma berjaý edilmedik mahalynda şertnama näbelli möhlet bilen baglaşylan diýlip hasap edilýär. Şertnamanyň bes edilmegine diňe ilkinji ýyl geçenden soň ýol berilýär.

593 madda. On ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylan şertnamany ýatyrmagyň tertibi

Eger kireýine beriş şertnamasy on ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylan bolsa, onda on ýyl geçenden soň taraplaryň her biri şertnamany şu Kodeksiň 585 maddasynda bellenilen möhletde ýatyryp biler.

594 madda. Kireýine alyjynyň hukuklarynyň onuň maşgala agzalaryna geçmegi

 Eger kireýine bermek şertnamasy ýaşaýyş jaýy barasynda baglaşylan bolsa we kireýine alyjy şol jaýda öz maşgala agzalary bilen bilelikde umumy öý hojalygyny ýöredýän bolsa, onda kireýine alyjy aradan çykan halatynda onuň maşgala agzalary kireýine beriji bilen hukuk gatnaşyklaryna girişýärler. Olar kireýine bermek şşertnamasyny kanunda bellenilen möhletde ýatyrmaga haklydyrlar.

595 madda. Kireýine berlen emläk eýeçilikden aýrylan mahalynda hukugyň orun geçijiligi

Eger kireýine beriji üçünji şahsa kireýine berlen bu emlägi eýeçilikden aýyrsa, şol emläk kireýine alyja berlenden soň emlägi ediniji kireýine berijiniň ornuny tutýar hem-de kireýine bermekden gelip çykýan hukuklar we borçlar oňa geçýär.

596 madda. Zeleli tölemek hakynda talap bildirmegiň wagt möhleti

1. Emlägiň üýtgemegi ýa-da ýaramazlaşmagy bilen baglanyşyklylykda, kireýine beriji ýeten zeleliň tölenilmegini talap etmäge haklydyr, kireýine alyjy bolsa alty aýyň dowamynda edilen çykdajylar barada şikaýat etmäge haklydyr.
2. Kireýine berijiniň zeleli tölemek hakyndaky talaby baradaky wagt möhleti emlägiň gaýtarylyp berlen pursatyndan geçip başlaýar, kireýine alyjynyň talaby baradaky wagt möhleti bolsa emlägi kireýine bermek şertnamasynyň bes edilen pursatyndan geçip başlaýar.

597 madda. Nika bozulan mahalynda är - aýal arasyndaky jedeller

1. Eger är-aýal nika bozulan mahalynda olaryň kimdir biriniň kireýine alnan ýaşaýyş jaýynda ýaşamalydygy barada ylalaşyga gelip bilmese, onda jedel sud tarapyndan çözülýär.
2. Är-aýalyň haýsy biriniň kireýine alyjydygynyň sud üçin ähmiýeti ýokdur. Eger sud  kireýine alyjy däl äriň (aýalyň) ýaşaýyş jaý baradaky hukugyny ykrar etse, onda bu är (aýal) kireýine beriş gatnaşyklaryna gatnaşyja öwrülýär.

598 madda. Kireýine alyjynyň hukuklaryny goramak

Kireýine alyjy öz eýelik edýän zadyny islendik düzgüni bozujydan, şol sanda zat eýesinden hem goramaga haklydyr.

4 BAP. LIZING

599 madda. Düşünje. Mazmun

1. Lizing şertnamasy boýunça lizingi beriji şertnamada şertleşilen möhlet bilen belli bir emlägi lizingi alyja peýdalanmaga bermäge borçludyr. Lizingi alyjy bellenilen döwür boýunça hak tölemäge borçludyr.
2. Lizing beriji şertnamada göz öňünde tutulan emlägi taýýarlamaga ýa-da edinmäge borçludyr.
3. Şertnama boýunça lizingi alyjy şertnama predmetiniň doly amortizasiýasy bilen tamamlanýan şertnama möhleti geçenden soň lizing şertnamasynyň predmetini satyn almaga ýa-da kireýine almaga borçly bolup biler ýa-da şeýtmäge hukugy bolup biler. Ähli halatlarda tölenilmeli hakyň hasaplanylmagy amortizasiýa faktyny nazara almalydyr. Eger şertnamada şonuň ýaly düzgün ýok bolsa, onda lizingi alyjy predmeti satyn almaga haklydyr.

600 madda. Lizing şertnamasynyň formasy

Lizing şertnamasy ýazmaça formada baglaşylýar. Şertnama şu aşakdakylary öz içine almalydyr:
a) doly nyrhy;
b) lizing hakynyň summasyny we ony tölemegiň möhletlerini;
w) gutarnykly tölegiň summasyny we şertnama möhletinden ön ýerine ýetirilen mahalynda şol gutarnykly summany hasaplamagyň tertibini.

601 madda. Lizing berijiniň jogapkärçiligi

1. Kireýine bermek şertnamasynyň kadalaryna laýyklykda lizing beriji emlägi bermegiň gijikdirilmegi üçin ýa-da emlägi bermänligi üçin, şonuň ýaly-da kemçiligi bar emlägi berenligi üçin lizingi alyjynyň öňünde jogapkärçilik çekýär.
2. Taraplar lizingi berijä şikaýat bildirmezinden öň, lizingi alyjynyň öz talabynyň kanagatlandyrylmagyny emlägi berijiden talap etmelidigi barada ylalaşyp bilerler.

602 madda. Lizingi alyjynyň jogapkärçiligi

Lizingi altjynyň günäsi boýunça şertnama möhletinden öň bes edilen mahalynda, lizingi beriji talaby ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly bolan öz bähbitlerine degişli bolmadyk talaplary bildirip bilmez. Talaplar kesgitlenilen mahalynda lizing emläginiň galan gymmaty, lizing haky baradaky prosentleriň galyndysy we tygşytlanylan beýleki çykdajylar nazara alynýar.

603 madda. Lizing barada ulanylýan beýleki kadalar

Lizing barasynda kireýine bermek şertnamasynyň şu Kodeksiň 599-602 maddalaryna ters gelmeýän kadalary ulanylýar.

5 BAP. KÄRENDE

604 madda. Düşünje

1. Kärende şertnamasy boýunça kärendesine beriji belli bir emlägi wagtlaýyn peýdalanmak üçin kärendeçä bermäge we kärende möhletiniň dowamynda munuň miwelerini peýdalanmak mümkinçiligini, eger şol miweler hojalygy dogry ýöretmegiň netijesi hökmünde girdeji görnüşinde alnan bolsa bermäge borçludyr. Kärendeçi gepleşilen kärende hakyny kärendesine berijä tölemege borçludyr. Kärende haky pul görnüşinde-de, natura görnüşinde-de kesgitlenilip bilner. Taraplar kärende hakyny kesgitlemegiň beýleki serişdeleri dogrusynda-da ylalaşyp bilerler.
2. Kärende şertnamasy barasynda, eger şu Kodeksiň 604-628 maddalarynda başgaça kesgitlenilmedik bolsa, kireýine bermek şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

605 madda. On ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylan kärende şertnamasyny ýatyrmak

Eger kärende şertnamasy on ýyldan artyk möhlet bilen baglaşylýan bolsa, onda taraplaryň her biri bu möhlet geçenden soň alty aýyň dowamynda, eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kärende gatnaşygyny ýatyryp biler.

606 madda. Ýer uçastogyny inwentary bilen birlikde arendesine bermek

1. Eger ýer uçastogy inwentary bilen birlikde kärendesine berilýän bolsa, onda kärendeçi inwentaryň her bir böleginiň abat saklanylmagy üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Kärendeçi özüne bagly bolmadyk sebäplere görä inwentaryň ýaramsyz ýagdaýa gelen böleklerini çalşyrmaga borçludyr. Kärendeçi hojalygyň dogry ýöredilýändigine garamazdan, inwentar hasap edilen malyň ýitirilmeginiň ööwezini dolmaga borçludyr.
3. Kärendeçide ýola düşen hojalyga laýyk gelýän ýagdaýdaky inwentar bolmalydyr we kärende döwründe bu inwentary şonuň ýaly hojalyga laýyk gelýän möçberde çalşyrmalydyr. Kärendeçiniň edinen aýratynlykdaky inwentary umumy inwentaryň üstüne goşulyp, kärendesine berijiniň eýeçiligine öwrülýär.

607 madda. Inwentaryň tötänden ýok edilmeginiň töwekgelçiligi

1. Eger ýer uçastogyny kärendesine alyjy inwentary bellenilen baha boýunça kabul etse we kärende şertnamasy gutarandan soň ony şol baha boýunça hem gaýtaryp bermäge borçlansa, onda inwentaryň tötänden ýok edilmegi we zaýalanmak töwekgelçiligi onuň üstüne ýüklenilýär.
Ol hojalygy dogry ýöretmegiň çäklerinde inwentaryň aýry-aýry böleklerine ygtyýar edip biler.
2. Kärende möhleti gutarandan soň, kärendeçi inwentary kärendesine berijä gaýtaryp bermelidir. Eger kärendeçiniň edinen inwentary ýer uçastogynda hojalygy dogry ýöretmek üçin artyk bolsa ýa-da çakdan aşa gymmat bolsa, onda  kärendesine beriji şol inwentary almakdan ýüz dönderip biler; ýüz döndermek bilen bir wagtyň özünde şol kabul edilmedik inwentar baradaky eýeçilik hukugy kärendeçä geçýär. Eger alnan inwentar bilen gaýtarylyp berlen inwentaryň bahasynyň arasynda tapawut bar bolsa, onda bu tapawut pul bilen tölenilmelidir. Kärende şertnamasynyň gutaran pursatyna çenli hereket eden nyrhlar bahanyň esasy edilip alynmalydyr.

608 madda. Inwentary girew goýmak hukugy

1. Ýer uçastogyny kärendesine alyjynyň kärendesine alnan inwentara degişli bolan we kärendesine beriji barada bildirilen talaplar boýunça öz eýelik etmegindäki inwentary girewine goýmaga hukugy bardyr.
2. Eger kärendesine beriji başga bir üpjünçiligi berse, onda ol kärendeçiniň girew goýmak hukugyny kabul etmän biler. Eger ol inwentaryň bölekleriniň gymmaty barada degişli üpjünçiligi teklip etse, onda ol inwentaryň islendik bölegini girew goýmak hukugyndan boşadyp biler.

609 madda. Inwentaryň aýratyn böleklerine ygtyýar etmäge gadaganlyga ýol bermezlik

Inwentaryň böleklerine ygtyýar etmezlik ýa-da diňe kärendesine berijiniň razyçylygy bilen ygtyýar etmek, şonuň ýaly-da kärendesine berijä satmazlyk borjuny kärendeçiniň üstüne ýükleýän şertnama şertleri diňe şeýle halatda, kärendesine beriji kärende gatnaşyklary gutarandan soň inwentary edinmäge borçly bolýan mahalynda hakykydyr.

610 madda. Tirkeşikli kärende

1. Kärendesine berijiniň razyçylygy bolmasa, kärendeçiniň tirkeşikli kärende hukugy ýokdur.
2. Kärendesine beriji kärendesine berlen emlägiň aýry-aýry böleklerini, eger munuň özi oňa ep-esli zyýan ýetirjek bolsa, kärendesine bermekden ýüz dönderýändigini aýdyp biler.
3. Kärendeçi tirkeşikli kärendeçiniň ýa-da kärendesine alyjynyň zady kärendesine berijiniň rugsat edişinden başga hili peýdalanandygy üçin kärendesine berijiniň öňünde jogapkärçilik çekýär.
Kärendesine beriji tirkeşikli kärendeçiniň ýa-da kireýine alyjynyň emlägi şonuň ýaly peýdalanmagyny gös-göni togtadyp biler.

611 madda. Kärendesine berlen emlägi möhletinden öň gaýtaryp bermek

1. Eger kärendeçi kärende gatnaşyklary gutarmanka emlägi gaýtaryp berýän bolsa, onda ol diňe şeýle halatda, öz deregine töleg tölemäge ukyply we kärendesine beriji üçin kabul ederlikli täze kärendeçini teklip eden mahalynda kärende hakyny tölemekden boşadylýar.
Täze kärendeçi kärende şertnamasyny şol öňki şertlerde kabul etmäge razy bolmalydyr.
2. Eger kärendeçi şonuň ýaly kärendeçini teklip edip bilmese, onda ol kärende gatnaşyklary gutarýança kärende hakyny tölemelidir.

612 madda. Möhletsiz baglaşylan kärende şertnamasyny ýatyrmak

1. Eger emläk kärendesine berlen mahalynda kärendäniň möhleti kesgitlenilmedik bolsa, onda şertnamanyň ýatyrylmagyna diňe kärende ýylynyň ahyrynda ýol berilýär; şertnama kärende ýyly gutarandan soň, bir aýdan gijä galman ýatyrylyp bilner.
2. Bu kadalar kärende gatnaşyklarynyň kanunda bellenilen möhletden öň ýatyrylyp bilinjek mahalynda hem ulanylýar.

613 madda. Kärendeçi aradan çykan halatynda kärende şertnamasyny ýatyrmak

1. Kärendeçi aradan çykan halatynda, onuň mirasdarlary hem, kärendesine beriji hem kalendar ýylynyň kwartaly gutarandan soň, alty aýyň içinde kärende gatnaşyklaryny ýatyryp biler.
2. Eger mirasdarlar kärendesine berlen emlägi gös-göni ýa-da üçünji şahslaryň üsti bilen hojalyk taýdan dogry peýdalanyp bilseler, onda olar şertnamany ýatyrmakdan ýüz dönderip bilerler we kärende gatnaşyklarynyň uzaldylmagyny talap edip bilerler.

614 madda. Kärendesine berlen emläk gaýtarylyp berilmedik mahalynda zyýany tölemek

Eger kärendeçi kärendesine alnan emlägi kärende gatnaşyklary gutarandan soň gaýtaryp bermese, kärendesine beriji emlägi gaýtaryp bermegiň bökdelen wagty üçin kärende hakyny, şonuň ýaly-da şol wagtyň içinde kärendeçiniň alan peýdasyny ýa-da kärende ýylynyň içinde onuň alaýjak peýdasyny talap edip biler. Kärendesine beriji beýleki zyýanlaryň hem tölenilmegini talap edip biler.

6 BAP. OBA HOJALYGY ÜÇIN NIÝETLENILEN ÝERLERI KÄRENDESINE BERMEK

615 madda. Düşünje

1. Oba hojalygy üçin niýetlenilen ýerleri kärendesine bermek şertnamasy boýunça ýer uçastogy ony hojalyk taýdan peýdalanmak üçin hyzmat edýän ýaşaýyş jaýlary we hojalyk jaýlary (kärhana) bilen birlikde kärendesine berilýär ýa-da şolarsyz berilýär.
2. Eger oba hojalyk ýerlerini kärendesine bermek üçin başgaça bellenilmedik bolsa, onda kärendesine bermek kadalary oba hojalyk ýerlerini kärendesine bermäge hem degişlidir.

616 madda. Şertnamanyň formasy

Oba hojalyk ýerini kärendesine bermek şertnamasy ýazmaça formada baglaşylmalydyr.

617 madda. Kärendesine alynýan emlägi ýazga almak

Kärendesine beriji bilen kärendeçi şertnama baglaşanda kärendesine alynýan zadyň ýazgysyny düzýärler, onda zadyň sany, şeýle hem onuň berilýän pursatyndaky ýagdaýy görkezilmelidir. Kärende şertnamasy ýatyrylanda hem şol kada ulanylýar. Ýazgyda ýazgynyň geçirilen güni görkezilmelidir we oňa taraplaryň ikisem gol çekmelidir.

618 madda. Kärendesine beriji bilen kärendeçiniň borçlary

Kärendesine beriji zady öz niýetlenilen maksady boýunça ulanmaga ýaramly ýagdaýda bermäge hem-de ony kärendäniň bütin möhletiniň dowamynda şol ýagdaýda saklamaga borçludyr. Kärendeçi kärendesine alnan zady, ylaýta-da ýaşaýyş jaýlaryny we hojalyk gurluşyklaryny, ýollary, garymlary, zeýkeşleri we germewleri öz hasabyna ýeňilräk bejermäge borçludyr. Ol kärendesine alnan zady talaba laýyk ýagdaýda peýdalanmaga borçludyr.

619 madda. Kärendesine berijiniň girew goýmak hukugy

Kärendesine berijiniň kärende şertnamasyndan gelip çykýan talaplaryny üpjün etmek üçin kärendesine berlen zat barasynda, şeýle hem şol zadyň miweleri barasynda girew hukugy bardyr. Girew hukugy ööwezini tölemek hakyndaky geljekki talaplar barada ulanylyp bilinmez.

620 madda. Zerur çykdajylaryň ööwezini tölemek

Kärendesine beriji kärendeçiniň zat barada eden ähli zerur çykdajylarynyň ööwezini oňa tölemäge borçludyr.

621 madda. Kärendesine berijiniň razyçylygy bilen edilen
çykdajylaryň ööwezini tölemek

Şu Kodeksiň 620 maddasynda göz öňünde tutulan çykdajylardan başgasy, kärendesine berijiniň öz razylyk beren beýleki çykdajylary ol kärende gatnaşyklary tamamlanandan soň kärendeçä tölemelidir.

622 madda. Ýygnalmadyk hasylyň ööwezini tölemek

1. Eger kärendäniň özi kärende ýylynyň dowamynda bes edilýän bolsa, onda kärendä beriji entek ýygnalmadyk, ýöne hojalygy talaba laýyk ýöretmek kadalaryna laýyklykda kärende ýylynyň ahyryna çenli ýygnalýan miweleriň gymmatyny kärendeçä tölemelidir.
2. Şunda degişli suratda hasyl almak bilen baglanyşykly töwekgelçiligi nazarda tutmak gerek.
3. Eger şu maddanyň 1 punktunda görkezilen gymmat ýylyň wagty bilen şertlendirilen sebäplere görä kesgitlenilip bilinmejek bolsa, onda kärendä beriji hojalygyň talaba laýyk ýöredilmegi netijesinde şol miweler näçe möçberde alnyp bilinjek bolsa, şol möçberde almak üçin edilýän çykdajylary kärendeçä tölemelidir.

623 madda. Kärendeçiniň täze kärendeçiniň öňündäki borçlary

1. Kärende tamamlanandan soň, indiki kärendeçä desgalary oňat ýagdaýda, oba hojalyk önümlerini geljekki hasyla çenli hojalygy ýöretmek üçin zerur möçberde galdyrmalydyr, hatda kärende şertnamasy baglaşylanda şeýle önümler oňa berilmedik bolsa-da şeýtmelidir.
2. Eger kärendeçi önümi kärende şertnamasy baglaşylanda alan önüminden köp möçberde we oňat ýagdaýda galdyrmaga borçly bolsa, onda ol kärendeçiden şolaryň bahasyny tölemegi talap edip biler.

624 madda. Kärende zadyny yzyna gaýtaryp bermek borjy

1. Kärendeçi kärende gatnaşyklary gutarandan soň kärendesine alnan emlägi hojalyga gaýtarylyp berilmäkä bolan ýagdaýyny talaba laýyk dowam etdirip biljek ýagdaýda gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Kärendeçiniň kärendesine beriji baradaky talaplaryny üpjün etmek üçin, onuň ýer uçastogyny tutup alyp galmak hukugy ýokdur.

625 madda. Kärendeçiniň öz goýan abzalyny-şaýyny aýryp alyp galmak hukugy

1. Kärendeçiniň zady enjamlaşdyrmak üçin goýan abzalyny-şaýyny aýyrmaga haky bardyr.
Kärendä beriji goýlan abzalyň-guralyň degişli bahasyny töläp, şony aýyrmagyň öňüni alyp biler, ýöne kärendeçiniň şol abzaly-şaýy aýryp almaga kanuny bähbidiniň bar bolan halatlary muňa girmeýär.
2. Kärendeçiniň öz goýan abzalyny-şaýyny aýyrmak hukugyny aradan aýyrýan ylalaşyk diňe onuň ööwezini degerli tölemek göz öňünde tutulan halatynda hakykydyr.

626 madda. Kärende şertnamasyny uzaltmak talaby

Kärendeçi kärendesine berijiden şu aşakdaky halatlarda kärende şertnamasynyň uzaldylmagyny talap edip biler, eger:
a) kärendesine alnan hojalyk onuň dowam etmeginiň ykdysady esasyny ybarat edýän bolsa;
b) ýer uçastogy onuň kärhanasynyň dowam etmeginiň ykdysady esasyny ybarat edýän bolsa.

627 madda. Kärende möhletiniň tamamlanmagy bilen kärende şertnamasynyň ýatyrylmagy

Kärende şertnamasy baglaşylan möhletiniň tamamlanmagy bilen ýatyrylýar. Üç ýyldan az bolmadyk möhlete baglaşylan şertnama, eger bir tarapyň kärende gatnaşyklaryny uzaltmak hakynda eden teklibine beýleki tarap üç aýyň dowamynda uzaltmak islemeýändigini aýtmasa, kesgitsiz möhlete uzaldylyp bilner. Uzaltmak hakyndaky teklip we uzaltmakdan ýüz dönderilmegi ýazmaça resmileşdirilmelidir.

628 madda. Kesgitsiz möhlete baglaşylan kärende şertnamasynyň ýatyrylmagy

Eger kärende möhleti bellenilmedik bolsa, onda her tarap kärende şertnamasyny ýatyryp biler, munuň üçin kärende ýylynyň üçünji iş gününden gijä galman, şertnamanyň ýatyrylýandygy we kärendäniň indiki ýyly gutarandan soň şertnamanyň bes edilýänligi hakynda aýdylmalydyr. Şübhe dörän mahalynda kalendar ýyly kärende ýyly hasap edilýär. Ylalaşygy ýatyrmak üçin has gysga möhlet bellenen mahalynda, ol ýazmaça görnüşde düzülmelidir.

7 BAP. FRANÇAÝZING

629 madda. Düşünje

Françaýzing şertnamasy uzak möhletli borçnamalaýyn gatnaşyk bolup, munda garaşsyz kärhanalar zerur boldugyça özboluşly borçnamalary ýerine ýetirmek arkaly harydyň satuwa çykarylmagyna hem-de hyzmatlaryň amala aşyrylmagyna ýardam etmegi özara borç edinýärler.

630 madda. Françaýz berijiniň borçlary

1. Françaýz beriji françaýz alyja standart formadaky emläk däl hukuklary, haryt we söwda belgilerini, nusgalary, gaplary, haryt edinmek, satuwa çykarmak, işi guramak ýörelgesini hem-de satuwa ýardam etmek üçin zerur bolan beýleki maglumatlary bermäge borçludyr.
2. Françaýz beriji bilelikde hereket etmek programmasyny üçünji birleriniň gatyşmagyndan goramaga, ony yzygiderli kämilleşdirmäge hem-de françaýz alyjyny işewürlik endikleri bilen tanyşdyrmak, maglumat bermek hem-de onuň hünärini ýokarlandyrmak arkaly goldamaga borçludyr.

631 madda. Françaýz alyjynyň borçlary

Françaýz alyjy hak tölemäge borçludyr, onuň möçberi bolsa aslynda françaýzing programmasyna girizilýän satuw paýy nazara alnyp hasaplanýar, ynsaply telekeçiniň akyl-paýhasyny görkezip, işi höweşjeň amala aşyrmaga hem-de françaýz berijiniň ýa-da onuň görkezen şahslarynyň kömegi bilen hyzmatlary kabul etmäge hem-de haryt edinmäge, eger munuň özi şertnamanyň maksady bilen gös-göni baglanyşykly bolsa, borçludyr.

632 madda. Maglumaty bermek

Şertnama baglaşylanda taraplar françaýzing bilen baglanyşykly işiň ýagdaýlary bilen birek-biregi aç-açan we dody tanyşdyrmalydyrlar hem-de birek-birege maglumaty ak ýürek bilen bermelidirler. Olar özlerine ynanylan maglumaty, eger şertnama baglaşylmajak bolsa-da jar etmezlige borçludyrlar.

633 madda. Şertnamanyň formasy we mazmuny

Françaýzing şertnamasynyň hakyky bolmagy üçin ýazmaça forma zerurdyr. Iki taraplaýyn borçnamalary, şertnamanyň dowamlylygyny, ony ýatyrmagyň ýa-da uzaltmagyň möhletiniň şertlerini hem-de beýleki düýpli elementlerini takyk görkezmekden başga-da, taraplar şertnamanyň tekstine françaýzing programmasynyň doly beýanyny girizmelidir.

634 madda. Şertnamanyň dowamlylygy

1. Şertnamanyň dowamlylygyny taraplar şol harydy we hyzmaty ýerlemek bilen baglanyşykly hyrydarlygy nazara alyp kesgitleýärler.
2. Eger şertnamanyň dowamlylygy kesgitlenilmedik bolsa ýa-da onuň möhleti on ýyldan geçýän bolsa taraplaryň her biriniň şertnamany ýatyrmaga ygtyýary bardyr, ýöne şunda şertnamany ýatyrmak üçin göz öňünde tutulan bir ýyllyk möhlet berjaý edilmelidir. Eger şertnamany ýatyrmak baradaky şu hukugy taraplaryň hiç biri peýdalanmaýan bolsa, onda şertnama iki ýyl möhlete uzaldylýar. Möhletiň gutarmagy netijesinde ýa-da taraplaryň islegi boýunça şertnama ýatyrylýan mahalynda, taraplar birek-birege ynanmak ýörelgesini berjaý edip, ýene-de şol şertlerde ýa-da üýtgedilen şertlerde özara işewürlik gatnaşyklarynyň hakyky tamamlanýan wagtyna çenli uzaltmaga çalyşmalydyrlar.

635 madda. Loýal bäsdeşlik

1. Taraplar şertnama gatnaşyklary tamamlanandan soň hem biri-birleriniň arasynda loýal bäsdeşligi dowam etdirmäge borçludyrlar. Şol çäklerde françaýz alyjy barada belli bir ýeriň çygry bilen çäklendirilen tertipde bäsdeşlik gadagan edilip bilner, ýöne ol bir ýyldan artyk bolmaly däldir.
2. Bäsdeşligiň gadagan edilmeginiň kesp-kär işi üçin howp döretmegi mümkin bolanda, françaýz alyja şertnamanyň möhletiniň gutarandygyna garamazdan, degişli ööwezini doluş puly berilmelidir.

636 madda. Françaýz berijiniň jogapkärçiligi

Françaýz beriji programmada göz öňünde tutulan françaýz hukugy we maglumaty barada jogapkärçilik çekýär. Eger hukuklar ýok bolsa ýa-da françaýz beriji beýleki şertnamalaýyn borçnamalary ýazykly bozýan bolsa, françaýz alyjynyň ööwezini doluş puluny kemeltmäge ygtyýary bardyr. Onuň näçe möçberde kemeldilmelidigi garaşsyz ekspertiň gelen netijesi esasynda kesgitlenilip bilner, munuň üçin edilmeli çykdajylar bolsa taraplaryň üstüne ýüklenilýär.

8 BAP. SSUDA

637 madda. Düşünje

Ssuda şertnamasy boýunça ssuda beriji ssuda alyja zady wagtlaýyn mugt peýdalanmaga bermegi borç edinýär.

638 madda. Ssuda berijiniň jogapkärçiligi

Ssuda beriji diňe bilkastlaýyn hereketi ýa-da gödek seresapsyzlygy üçin jogapkärçilik çekýär.

639 madda. Ýetmezçilik üçin jogapkärçilik

Eger ssuda beriji hukugyň ýa-da mugt peýdalanmaga berlen zadyň ýetmezçilikleri barada bilgeşleýin sesini çykarmadyk bolsa, onda ol ssuda alyja ýetirilen zeleliň öwezini tölemäge borçludyr.

640 madda. Zady niýetlenilişine göra peýdalanmak

Ssuda alyjy alan zadyny şertnamada bellenilişinden başga hili peýdalanyp bilmez. Onuň ssuda berijiden ygtyýarsyz zady üçünji şahsyň peýdalanmagy üçin bermäge haky ýokdur.

641 madda. Çykdajylary çekmek borjy

1. Ssuda alyjy özüne mugt peýdalanmaga berlen zady saklamak üçin adaty çykdajylary çekmelidir.
2. Ssuda berijiniň beýleki çykdajylary tölemek borjy keseki işleri tabşyryksyz alyp barmak kadalary esasynda kesgitlenilýär. Ssuda alyjynyň özüniň zady enjamlaşdyran abzallaryny-şaýlaryny alyp galmaga haky bardyr.

642 madda. Zadyň könelmegi

Ssuda alyjy zadyň şertnamada bellenilen niýetlenilişine görä ulanylmagy zerarly üýtgänligi ýa-da ýaramazlaşanlygy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

643 madda. Zady gaýtaryp bermek borjy

1. Ssuda alyjy mugt peýdalanmak üçin alnan zady ssuda şertnamasynyň güýjüniň ýöreýiş möhleti tamamlanandan soň gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Eger ssuda şertnamasynyň möhleti kesgitlenilmedik bolsa, onda ssuda alyjy zady ssuda şertnamasynda görkezilen maksat üçin peýdalanmak wagty gutarandan soň gaýtaryp bermelidir. Ssuda alyjynyň zady peýdalanyp bilmegi üçin ýeterlik möhlet geçen mahalynda, ssuda beriji zadyň wagtyndan öň gaýtarylyp berilmegini talap edip biler.
3. Eger ssuda şertnamasynyň möhleti kesgitlenilmedik bolsa hem-de zady peýdalanmagyň maksady esasynda bellenip bilinmejik bolsa, onda ssuda beriji zadyň islendik wagt gaýtarylyp berilmegini talap edip biler.

644 madda. Ssuda şertnamasyny ýatyrmak hukugy

Ssuda beriji aşakdaky ýagdaýda ssuda şertnamasyny ýatyryp biler, ýagny:
a) eger ol garaşylmadyk ýagdaýyň gabat gelmegi netijesinde şol zat özüne zerur bolsa;
b) eger ssuda alyjy zady şertnamada niýetlenilişine görä ulanmaýan bolsa, hususan-da, eger ol haky bolmasa-da zady üçünji bir adama peýdalanmaga berse ýa-da eger ol zada göwnejaý göz-gulak bolmanlygy sebäpli oňa ep-esli howp deredýän bolsa;
w) ssuda alyjynyň aradan çykmagy netijesinde;
g) ssuda alyjy bolup durýanyň ýuridiki şahs hökmünde bes edilmegi netijesinde.

9 BAP. KARZ ALYŞ-BERIŞ

645 madda. Düşünje

1. Karz alyş-beriş şertnamasy boýunça karz beriji puly ýa-da gaýry çalşylýan zatlary karz alyjynyň eýeçiligine berýär, karz alyjy bolsa alnan zatlary şol kysymly, şol hilli we şol mukdardaky zatlar bilen gaýtaryp bermegi borç edinýär.
2. Başga esasda pul bergisi ýa-da gaýry çalşylýan zat bergisi bolan adam puluň ýa-da zadyň karz alyş-beriş şertnamasyna girizilmegi barada kreditor bilen ylalaşyp biler.

646 madda. Şertnamanyň formasy

Karz alyş-beriş şertnamasy dilden baglaşylýar. Taraplaryň ylalaşmagyna görä, ýazmaça forma hem ulanylyp bilner. Şertnama dilden baglaşylanda onuň hakykylygy diňe şaýatlaryň görkezişleri esasynda takyklanyp bilinmez.

647 madda. Şertnama boýunça prosentler

1. Karz alyş-beriş şertnamasy boýunça taraplar prosent tölenilmegini göz öňünde tutup bilerler, munuň özi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenen aňryçäk möçberlere ýerlikli laýyk gelmelidir. Prosentler hakynda şu kadanyň bozulmagy bilen baglaşylan ylalaşyk hakyky däldir.
2. Başga ylalaşyk bolmadyk mahalynda prosentler her ýyl tamamlanandan soň, eger berlen karz ýyl tamamlanmaka gaýtarylyp berilmeli bolsa, gaýtarylyp berlen wagtynda tölenilmelidir.

648 madda. Şertnamanyň bes edilmegi

1. Eger karzy gaýtaryp bermegiň möhleti bellenilmedik bolsa, onda ol karz alyjynyň ýa-da karz berijiniň şertnamany ýatyrmak hakyndaky arzasy boýunça kesgitlenilýär.
2. Karz alyş-beriş şertnamasyny ýatyrmak hakynda üç aý öňünden duýduryş edilmelidir.
3. Eger prosentler hasaplanmaýan bolsa, onda karz alyjy alan karzyny şertnamany ýatyrmak hakyndaky arzanyň möhletini berjaý etmän, gaýtaryp bermäge haklydyr.

649 madda. Karz bermek wadasyny yzyna almak

Karz bermegi wada eden şahsda şübhe dörände, eger beýleki tarapyň emläk ýagdaýy ep-esli ýaramazlaşýan bolsa, şonuň netijesinde hem karzy gaýtaryp bermek hakyndaky talabyň kanagatlandyrylmagyna howp döreýän bolsa, ol beren wadasyndan dönüp biler.

10 BAP. POTRATÇYLYK

650 madda. Düşünje

1. Potratçylyk şertnamasyna görä potratçy şertnamada göz öňünde tutulan işi ýerine ýetirmegi borç edinýär, zakazçy bolsa potratça ylalaşylan haky tölemäge borçludyr.
2. Zadyň ýasalmagy ýa-da üýtgedilmegi, şeýle hem işiň ýerine ýetirilmegi ýa-da hyzmatyň edilmegi arkaly gazanylan gaýry netije şertnamanyň mazmuny bolup biler.
3. Potratçylyk bilen baglanyşykly smeta düzülmegine, eger ylalaşykda başga hili bellenilmedik bolsa, hak tölenilmän bilner.

651 madda. Hak

1. Eger işiň ýerine ýetirilmegi ýagdaýlara laýyklykda diňe hak tölenilmegi arkaly bolup biler diýlip garaşylýan bolsa, onda hak tölemek sessiz-üýnsüz ylalaşylan diýlip hasap edilýär.
2. Eger tölenilmeli hakyň möçberi bellenilmedik bolsa, onda tassyklanylan bahalar bar mahalynda haka şol bahalara laýyklykda hakyň möçberi hökmünde garalýar, tassyklanan bahalar ýok mahalynda bolsa adatça şonuň ýaly iş üçin tölenilýän hak hökmünde garalýar.

652 madda. Çykdajylar smetasynyň artdyrylmagy

1. Eger çykdajylar smetasy potratçylar tarapyndan dogrudygyna kepil berilmezden şertnama esas edilip alnan bolsa hem-de smeta düýpli suratda artdyrylmasa iş ýerine ýetirilip bilinmejek bolsa, onda şu esasda zakazçy tarapyndan şertnama ýatyrylanda, potratçynyň diňe şu Kodeksiň 668 maddasynda görkezilen talaba hukugy bardyr.
2. Potratçy smetanyň artdyrylmagynyň mümkinligini haýal etmän zakazça habar etmäge borçludyr.

653 madda. Potratçynyň işi hut özüniň ýerine ýetirmek borjy

Potratçynyň işi hut özi ýerine ýetirmegi işiň ýagdaýlaryndan ýa-da işiň häsiýetinden gelip çykýan mahalynda, diňe şeýle halatda potratçy şonuň ýaly işlemäge borçludyr.

6531-nji madda. Baş potratçy we kömekçi potratçy

1. Eger şertnamada göz öňünde tutulan işiň diňe potratçynyň özi tarapyndan amala aşyrylmalydygy baradaky borç kanundan ýa-da şertnamadan gelip çykmaýan bolsa, onda potratçy öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmek üçin buýrujynyň razylygy bilen fiziki we ýuridik şahslary (kömekçi potratçylary) çekip biler. Şeýle bolanda potratçy baş potratçy bolup çykyş edýär.
2. Şu maddanyň 1-nji bendiniň ýa-da şertnamanyň düzgünlerini bozmak arkaly potratçylyk şertnamasyny ýerine ýetirmäge kömekçi potratçyny çeken baş potratçy, kömekçi potratçynyň şertnamany ýerine ýetirmäge gatnaşmagy bilen ýetirilen zyýan üçin buýrujynyň öňünde jogapkärçilik çekýär.
3. Baş potratçy kömekçi potratçynyň borçlaryny ýerine ýetirmändiginiň ýa-da degişli derejede ýerine ýetirmändiginiň netijeleri üçin şu Kodeksiň 383-nji maddasynyň 1-nji bendiniň düzgünlerine laýyklykda buýrujynyň öňünde jogap berýär, kömekçi potratçynyň öňünde bolsa, buýrujynyň potratçylyk şertnamasy boýunça borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da degişli derejede ýerine ýetirmändigi üçin jogapkärçilik çekýär.
Eger kanunda ýa-da şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda buýrujy we kömekçi potratçy biri-birine olaryň hersiniň baş potratçy bilen özara baglaşan şertnamasynyň bozulmagy bilen bagly talaplary bildirip bilmezler.
(6531 maddasy 2012-nji ýylyň 4-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda goşulan Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., №2, 50-nji madda)

654 madda. Zakazçynyň ýardam etmegi

1. Eger zakazçy göwnejaý ýerine ýetirilen işi kabul etmese, onda potratçy zeleliň öweziniň dolunmagyny talap edip biler. Eger zakazçy işleri ýerine ýetirmek üçin hereketleri berjaý etmedik halatynda hem zyýanyň öwezini dolmaga borçludyr.
2. Öwezini doluş hakynyň möçberi geçirilen möhletiň dowamlylygyndan hem-de bellenen hakyň möçberinden ugur alnyp, şeýle hem möhletiň geçirilmegi netijesinde potratçynyň tygşytlan harajatlaryny hem-de öz işçi güýjüni peýdalanmagy netijesinde onuň möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda alan peýdasy nazara alnyp kesgitlenilýär.

655 madda. Potratçynyň girew goýmak hukugy

Şertnama baradaky talaplary üpjün etmek üçin, potratça zakazçynyň potratçy tarapyndan ýasalan ýa-da remont edilen gozgalýan zatlary barada, eger şol zatlar ýasalan ýa-da remont edilen mahalynda onuň eýelik etmeginde bolýan bolsa, girew goýmak hukugy berilýär.

656 madda. Gurluşyk işleri ýerine ýetirilen mahalynda üpjünçilik ipotekasy

Şertnama boýunça öz talaplaryny üpjün etmek üçin, desgany ýa-da desganyň bir bölegini bina edýän potratçy gurluşyk üçin zakazçy tarapyndan berlen ýer uçastogy barada üpjünçilik ipotekasynyň bellenilmegini talap edip biler. Eger iş entek tamamlanylmadyk bolsa, onda ol tölenilmeli haka girizilmedik harajatlary nazara alyp, hakyň diňe ýerine ýetirilen işe laýyk gelýän böleginiň möçberinde üpjünçilik ipotekasynyň berilmegini talap edip biler.

657 madda. Zakazçynyň şertnamany ýatyrmak hukugy

Işleriň tamamlanmak pursatyndan öň zakazçy şertnamanyň ýatyrylmagyny islendik wagtda talap edip biler. Eger zakazçy şertnamany ýatyrsa, onda potratçy şertnamanyň ýatyrylmagy netijesinde özüniň tygşytlan ýa-da edinen zadyny çykyp, bellenilen hakyň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.

658 madda. Işleri kemçiliksiz ýerine ýetirmek borjy

Potratçy işi ýerine ýetirende şol işiň wada edilen häsiýetleri bolar ýaly hem-de bu işiň gymmatyny we adatdakysy ýaly peýdalanmaga ýa-da şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmaga ýaramlylygyny ýok edip biläýjek ýa-da azaldyp biläýjek kemçilikleri bolmaz ýaly edip ýerine ýetirmäge borçludyr.

659 madda. Kemçilikleri düzetmek
 
1. Eger iş wada edilen häsiýetlere laýyk gelmeýän bolsa, onda zakazçy kemçilikleriň düzedilmegini talap edip biler. Eger kemçilikleri düzetmek nälaýyk çykdajylaryň edilmegini talap edýän bolsa, onda potratçy kemçilikleri düzetmekden ýüz döndermäge haklydyr.
2. Eger potratçy kemçilikleri düzetmegi gijikdirse, onda zakazçy kemçilikleri özbaşdak düzedip biler we çykdajylaryň tölenilmegini talap edip biler.

660 madda. Kemçilikleri düzetmek möhleti. Şertnamany ýatyrmak ýa-da haky azaltmak

1. Zakazçy şu Kodeksiň 658 maddasynda görkezilen kemçilikleri düzetmek üçin potratça degişli möhlet belläp biler, şunda ol bu möhlet geçenden soň kemçilikleriň düzedilmeginiň kabul etmekden ýüz dönderjegini aýtmalydyr. Eger kemçilikler öz wagtynda düzedilmese, onda möhlet geçenden soň zakazçy şertnamanyň ýatyrylmagyny ýa-da potratça tölenilmeli hakyň azaldylmagyny talap etmäge haklydyr.
2. Eger kemçilikleri düzetmek mümkin bolmasa ýa-da potratçy kemçilikleri düzetmekden ýüz dönderse, ýa-da zakazçynyň aýratyn bähbitleri şertnamanyň haýal etmän ýatyrylmagyny ýa-da potratça tölenilmeli hakyň azaldylmagyny kanagatlandyrýan bolsa, onda möhlet bellemek talap edilmeýär.
3. Eger kemçilikler önümiň gymmatyny ýa-da peýdalanmak üçin onuň ýaramlylygyny diňe sähelçejik azaldýan bolsa, onda şertnamanyň ýatyrylmagyna ýol berilmeýär.

661 madda. Işleri potratçynyň materiallaryndan bitirmek

Eger potratçy işi hut öz materialyndan bitirmegi borç edinýän bolsa, onda ol ýasalan zady we oňa bolan eýeçilik hukugyny zakazça bermelidir. Çalşylýan zady ýasamak hakyndaky şertnama barasynda satyn almak-satmak hakyndaky görkezmeler hereket edýär.

662 madda. Duýdurmak borjy

Potratçy şu aşakdakylar barada zakazça öz wagtynda duýdurmaga borçludyr:
a) zakazçydan alnan materialyň hil baradaky talaplara laýyk gelmeýändigi ýa-da ýaramly däldigi barada;
b) zakazçynyň görkezmesi ýerine ýetirilen halatynda bitirilen işiň özüniň gymmatyny we onuň adatça peýdalanmaga ýa-da şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly peýdalanmaga ýaramlylygyny ýok edýän ýa-da azaldýan kemçiliklerden sap bolmajakdygy barada;
w) potratça bagly bolmadyk we önümiň gymmatyny we peýdalanmak üçin onuň ýaramlylygyny ýok etmek ýa-da azaltmak howpuny döredýän haýsy-da bolsa bir hili ýagdaýlaryň bardygy barada.

663 madda. Hak tölemek

Ýerine ýetirilen iş kabul edilen mahalynda onuň haky tölenilmelidir. Eger iş bölekleýin kabul edilmeli bolsa, tölenilmeli hak hem aýry-aýry bölekleriň ýerine ýetirilmegi üçin tölenilmeli edilen bolsa, onda tölenilmeli hak işiň degişli bölegi kabul edilen pursatynda her bir bölegi üçin tölenilmelidir.

664 madda. Işi kabul etmek

1. Işiň kabul edilmegi işiň hili sebäpli mümkin bolmadyk halatlardan başga halatda zakazçy şertnama laýyklykda ýerine ýetirilen işi kabul etmäge borçludyr.
2. Eger zakazçy kemçilikleriň bardygyny bilse-de, kemçilikli işi kabul etse, onda onuň şu Kodeksiň 659 we 660 maddalarynda görkezilen talaplary bildirmäge, özem diňe şeýle halatda, ýagny iş kabul edilen mahalynda özüniň ýüze çykarylan kemçilikler barasyndaky hukuklaryny aýdan mahalynda bildirmäge hukugy bardyr.

665 madda. Kepillendirme

Eger potratçy ýerine ýetirilen iş barada kepillendirme beren bolsa, onda kepillendirmäniň hereket edýän möhletiniň içinde kemçiligiň ýüze çykarylmagy şol kemçiligi düzetmegi talap etmek hukugyny döredýär.

666 madda. Jogapkärçiligi şertnama esasynda aradan aýyrmak

Işiň kemçilikleri üçin potratçynyň jogapkärçiligini doly ýa-da kem-käs aradan aýyrýan ylalaşyk, eger potratçy kemçilikler barada bilgeşleýin sesini çykarmadyk bolsa, biderek ylalaşykdyr.

667 madda. Töwekgelçiligi bölmek

1. Potratçy işiň kabul edilen pursatyna çenli ýerine ýetirilen işleriň tötänden ýok edilmek ýa-da ýaramazlaşmak töwekgelçiligini çekýär. Eger zakazçy işi kabul etmegi gijikdirse, onda töwekgelçilik oňa geçýär.
2. Potratçy zakazçy tarapyndan özüne berlen materialyň tötänden ýok edilmegi ýa-da tötänden ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

668 madda. Zakazçynyň jogapkärçiligi

Eger işiň netijesi ýok edilen bolsa ýa-da işiň hili ýaramazlaşsa, ýa-da eger zakazçynyň beren materialynyň ýetmezlik etmegi zerarly ýa-da işi ýerine ýetirmek barasynda zakazçynyň beren buýrugy zerarly işi kabul etmek pursatyndan entek öň işi ýerine ýetirmek mümkin bolmadyk bolsa, özem potratçynyň jogap berýän ýagdaýlary muňa ýardam etmedik bolsa, onda potratçy hakyň ýerine ýetirilen işe laýyk bölegini tölenilmegini we tölenilmeli haka girizilmedik harajatlaryň tölenilmegini talap edip biler.

11 BAP. TURISTIK HYZMAT

669 madda. Düşünje

Turistik hyzmat hakyndaky şertnama boýunça syýahaty guraýjy (turistik kärhana) syýahatlary guramak baradaky ähli hyzmatlary tutuşlygyna turiste bermegi borç edinýär. Turist edilen hyzmatlar üçin şertleşilen haky syýahaty guraýja tölemäge borçludyr.

670 madda. Turisti üçünji şahs bilen çalşyrmak

1. Syýahat başlanmazyndan öň turist özüne derek üçünji şahsyň syýahata gatnaşmagyny talap edip biler. Eger üçünji şahs bu syýahata gatnaşmak baradaky aýratyn talaplara laýyk gelmeýän bolsa, ýa-da onuň gatnaşmagy kanunlaryň talaplaryna ters gelýän bolsa, onda syýahaty guraýjy şol üçünji şahsyň gatnaşmagyna garşy bolup biler.
2. Syýahaty guraýja üçünji şahsyň syýahata gatnaşmagy bilen dörän goşmaça çykdajylaryň tölenilmegini turistden talap edip biler.

671 madda. Kepillendirmeleri bermek we kemçilikleri düzetmek

1. Syýahaty guraýjy syýahat guralanda onuň kepillendirilen derejesi bolar ýaly we syýahatyň gymmatyny ýa-da adaty maksatlary ýa şertnamada göz öňünde tutulan maksatlary kanagatlandyrmak ukybyny ýok edýän ýa-da azaldýan kemçilikleri bolmaz ýaly edip guramaga borçludyr.
2. Eger syýahat degişli derejede guralmaýan bolsa, onda turist kemçilikleriň düzedilmegini talap edip biler. Syýahaty guraýjy kemçilikleri düzetmek nälaýyk çykdajylary talap edýän bolsa, şol kemçilikleri düzetmekden ýüz dönderip biler.
3. Eger syýahaty guraýjy kemçilikleri turistiň görkezen ýerlikli möhletlerinde düzetmese, onda turistiň özi bu kemçilikleri düzedip biler we özüniň çeken zerur çykdajylaryny tölemegi talap edip biler. Eger syýahaty guraýjy kemçilikleri düzetmekden ýüz dönderse ýa-da eger turistiň kemçilikleri haýal etmän düzetmekde aýratyn bähbidi bar bolsa, onda möhleti kesgitlemek hökman däldir.

672 madda. Tölenilmeli haky azaltmak

Eger syýahatyň kemçilikleri bar bolsa, onda kemçilikleriň dowam edýän wagty nazara alnyp, tölenilmeli hak azaldylýar. Eger turist kemçilikleri habar bermedik bolsa, onda tölenilmeli hak azaldylmaýar.

673 madda. Kemçilik zerarly turistiň inisiatiwasy boýunça şertnamany ýatyrmak

1. Eger şu Kodeksiň 671 maddasynda görkezilen kemçilik zerarly syýahata düýpli zyýan ýetirilse, onda turist şertnamany ýatyryp biler. Bu kada syýahaty guraýjynyň bilýän esasly sebäbi boýunça turist syýahata gatnaşyp bilmeýän halatynda hem ulanylýar.
2. Şertnamanyň ýatyrylmagyna diňe syýahaty guraýjynyň kemçilikleri laýyk möhletde düzetmedik mahalynda ýol berilýär. Eger kemçilikleri düzetmek mümkin bolmasa ýa-da syýahaty guraýjy şol kemçilikleri düzetmekden ýüz dönderse ýa-da şertnamanyň haýal etmän ýatyrylmagy turistiň aýratyn bähbitleri bilen delillendirilýän bolsa, möhleti kesgitlemegiň zerurlygy ýok.
3. Eger şertnama ýatyrylsa, onda syýahaty guraýjy özüniň hyzmatlary üçin bellenilen haky almak hukugyny ýitirýär. Ýöne ol eýýäm kemçiliksiz edilen hyzmatlar üçin hakyň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.
4. Eger şertnamada turisti yzyna getirmek göz öňünde tutulan bolsa, onda syýahaty guraýjy şertnama ýatyrylandan soň ony yzyna getirmäge borçludyr. Şunuň ýaly halatda goşmaça çykdajylar syýahaty guraýjynyň üstüne ýüklenilýär.

674 madda. Zeleli tölemek

1. Eger syýahatdaky kemçilikler syýahaty guraýjynyň jogapkär bolan ýagdaýlary zerarly ýüze çyksa, onda turist özüniň haky azaltmak ýa-da şertnamany ýatyrmak baradaky hukuklaryna garamazdan, talabyň ýerine ýetirilmezligi sebäpli ýeten zeleliň tölenilmegini talap edip biler.
2. Eger syýahat başa barmadyk bolsa ýa-da talaba laýyk guralmadyk bolsa, onda turist biderek sarp edilen rugsat wagty üçin degişli pul hakynyň tölenilmegini talap edip biler.

675 madda. Hak isleýiş wagt möhleti

1. Şu Kodeksiň 671-674 maddalarynda göz öňünde tutulan talaplary şertnamada görkezilen syýahat möhleti gutarandan soň bir aýyň dowamynda syýahaty guraýja bildirip biler. Talap bildirmegi gijikdirmekde özi günäkär bolmasa, ýokarda gökezilen möhlet geçenden soň turist öz talaplaryny bildirip biler.
2. Turistiň talaplary boýunça hak isleýiş wagt möhleti alty aýdyr. Hak isleýiş möhletiniň geçip ugramagy turistiň talabyny syýahaty guraýjynyň kabul etmedik gününden başlanýar.

676 madda. Jogapkärçiligi ýol berilýän derejede çäklendirmek

Şu aşakdaky ýagdaýlarda syýahaty guraýjy turist bilen ylalaşyp, özüniň hyzmatlary üçin öz jogapkärçiligini üç esse hak tölemek möçberi bilen çäklendirip biler:
a) turiste ýetirilen zelel bilgeşleýin ýa-da geleňsizlik bilen edilen hereketler zerarly ýetirilmedik bolsa;
b) syýahaty guramak baradaky aýry-aýry borçnamalary ýerine ýetirijileriň biriniň günäsi zerarly ýeten zelel üçin syýahaty guraýjynyň ýeke-täk özi turistiň öňünde jogapkärçilik çekýär.

677 madda. Syýahat başlanmazyndan öň şertnamadan ýüz döndermek

1. Turist syýahat başlanmazyndan öň islendik pursatda şertnamadan ýüz dönderip biler.
2. Şertnamadan ýüz dönderilen mahalynda syýahaty guraýjy şertleşilen haky almak hukugyny ýitirýär. Şonuň bilen birlikde ol syýahaty guraýjynyň tygşytlan çykdajylary çykylyp, şonuň ýaly-da başga ýol bilen hyzmat etmek netijesinde özüniň alyp biljek peýdasy çykylyp, möçberi bellenilen hakyň summasyndan ugur alnyp kesgitlenilýän degişli hakyň tölenilmegini talap edip biler.

678 madda. Ýeňip geçip bolmajak güýjüň netijesinde şertnamany bozmak

1. Eger  şertnama  baglaşylanda öňünden görüp  bolmadyk ýeňip geçip bolmajak güýjüň netijesinde syýahat düýpli çylşyrymlaşsa ýa-da onuň amala aşyrylmagyna howp abansa, turist hem, syýahaty guraýjy hem şertnamany ýatyryp bilerler.
2. Şeýle halatlarda şertnama ýatyrylanda şu Kodeksiň 673 maddasynyň 3 punktunyň birinji sözleminiň we 4 punktunyň birinji sözleminiň kadasy ulanylýar. Turisti yzyna eltmek boýunça goşmaça çykdajylary taraplar deň paýlarda çekýärler. Beýleki halatlarda goşmaça çykdajylary turist çekýär.

679 madda. Turistiň kanuny hukuklaryny çäklendirýän ylalaşyklara ýol bermezlik

Şu Kodeksiň 669-678 maddalarynyň kadalary turistiň zeleline üýtgedilip bilinmez.

12 BAP. DAŞAÝYŞ

§ 1. Daşaýyş şertnamasy

680 madda. Düşünje

Daşaýyş şertnamasy boýunça daşaýjy bellenilen ýerine ýüki eltmäge ýa-da ýolagçylary äkitmäge borçludyr.

681 madda. Daşaýjynyň jogapkärçiligi

1. Daşaýjy ýolagça ýetirilen zyýan üçin, şeýle hem onuň ýüküniň zaýalanandygy ýa-da ýitirilendigi üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Eger zyýan ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri netijesinde ýa-da ýolagçynyň özi ýa-da onuň ýüki tarapyndan ýetirilse, jogapkärçilik bolmaýar.
3. Daşaýjynyň jogapkärçiligi şertnama arkaly aýrylyp ýa-da çäklendirilip bilinmez.

682 madda. Şertnama baglaşmak borjy

Ýükleri eltmegi we ýolagçylary gatnatmagy köpçülikleýin teklip edýän şahs, eger ýüz öwürmek üçin esaslar bolmasa, daşaýyş şertnamasyny baglaşmaga borçludyr.

683 madda. Birnäçe transport serişdeleri arkaly ýük daşamak

Eger ýükli maşyn ýoluň bir uçastogyna deňiz, demir ýol ýa-da howa transporty bilen eltilse we şu Kodeksiň 696 maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda ýük düşürilmese, onda tutuşlygyna ýük daşamak üçin şu babyň kadalary ulanylýar.

684 madda. Şertnamanyň formasy

Daşaýyş şertnamasy nakladnoý görnüşinde resmileşdirilýär. Nakladnoýyň, onuň kemçilikleriniň ýa-da ýitirilmeginiň ýokdugyna garamazdan, daşaýyş şertnamasynyň mazmuny we hakykylygy şu babyň kadalary bilen kesgitlenýär.

685 madda. Nakladnoýy düzmegiň kadasy

1. Nakladnoý üç nusgalykda düzülýär, oňa iberiji we ýük daşaýjy tarapyndan gol çekilýär. Birinji nusgalyk iberijide galýar, ikinjisi ýüküň ýanyna goşulýar, üçünjini bolsa ýük daşaýjy özünde galdyrýar.
2. Eger daşalmaga degişli ýük transport serişdeleriniň birnäçesine bölünse ýa-da dürli görnüşdäki ýa-da aýry-aýry tapgyrlara paýlanan ýük hakda gürrüň gitse, hem iberiji, hem ýük daşaýjy ulagyň ýa-da ýüküň näçe görnüşi bolsa, şonça-da nakladnoýyň düzülmegini talap edip bilerler.

686 madda. Nakladnoýyň rekwizitleri

1. Nakladnoýda aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
a) berlen senesi we ýeri;
b) iberijiniň ady we adresi;
w) ýük daşaýjynyň ady we adresi;
g) ýüküň berlen ýeri we senesi, şeýle hem ýüküň eltilmeli ýeri;
d) alyjynyň ady we adresi;
ýe) ýüküň görnüşiniň adaty ady, gaplanyşynyň görnüşi, howp döredýän ýüklerde olaryň umumy ykrar edilen belgisi;
ž) daşalýan ýüküň mukdary, belgileri we nomerleri;
z) ýüküň agramy ýa-da başga belgilenen mukdary;
i) ýük daşamak bilen baglanyşykly çykdajylar (ýük daşamagyň bahasy, goşmaça çykdajylar, gümrük ýygymlary we şertnama baglaşylan pursatyndan we ýüki eltmäge çenli ýüze çykýan gaýry çykdajylar);
k) gümrük we şu zeýilli gaýry gulluklaryň bellikleri;
l) taraplaryň ylalaşygyna garamazdan, ýük daşamak şu babyň kadalarynyň täsirine düşýändigi hakynda bellik.
2. Zerur mahalynda nakladnoýda aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
a) başga ulaga täzeden ýüklemek gadaganlygy;
b) iberijiniň öz üstüne alýan çykdajylary;
w) ýük iberilende tölenmäge degişli nyrh goşantlarynyň möçberleri;
g) ýüküň gymmaty we onuň postawkasyna bolan aýratyn gyzyklanmalar;
d) iberijiniň ýüküň ätiýaçlandyryşy hakynda ýük daşaýja görkezmesi;
ýe) ýük daşamagy tamamlamadyk ylalaşylan möhleti;
ž) ýük daşaýja berlen dokumentleriň sanawy.
3. Nakladnoýda taraplaryň girizilmegi maksada laýyk hasap eden beýleki maglumatlary hem bolup biler.

687 madda. Iberijiniň jogapkärçiligi

1. Iberiji nakladnoýda aşakdakylaryň nädogry ýa-da doly däl berilmeginiň netijesinde dörän ähli çykdajylar we zyýan üçin jogapkärçilik çekýär:
a) şu Kodeksiň 686 maddasynyň 1 punktunyň «b», «g», «d», «ýe», «ž», «z» we «k» kiçi punktlarynda sanalyp geçilen maglumatlar;
b) şu Kodeksiň 686 maddasynyň 2 punktunda sanalyp geçilen maglumatlar;
w) beýleki ähli maglumatlar ýa-da nakladnoýy düzmek ýa oňa girizmek üçin iberijiniň görkezmeleri.
2. Eger ýük daşaýjy iberijiniň talap etmegi boýunça şu maddanyň birinji punktunda sanalyp geçilen maglumatlary nakladnoýa girizse, onda ol tersine subut edilýänçä, ýük daşaýjy iberijiniň adyndan hereket etdi diýlip hasap edilýär.
3. Eger nakladnoýda şu Kodeksiň 686 maddasynyň 1 punktunyň «l» kiçi punktunda göz öňünde tutulan maglumatlar bolmasa, onda iberiji bu maglumatlaryň görkezilmezliginiň netijesinde ýüke bolan hukuklara eýelik edijide dörän ähli çykdajylar we zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.

688 madda. Daşaýjynyň ýük alandaky borçlary

1. Daşaýjy ýük alan mahalynda aşakdakylary barlamaga borçludyr:
a) nakladnoýda bellenen orunlaryň sany, ýüküň belgileri we möçberleri hakyndaky maglumatlaryň dogrudygyny;
b) ýüküň we onuň gaplanyşynyň daşky ýagdaýyny.
2. Eger ýük daşaýjy şu maddanyň 1 punktunyň «a» kiçi punktunda görkezilen maglumatlary barlamak mümkinçiliginden mahrum bolsa, onda ol ýerine ýetirilmäge degişli şertleri nakladnoýa girizýär. Ol ýüküň we onuň gaplanylyşynyň daşky ýagdaýyna dahylly şertleri hem şeýdip girizmelidir. Bu görkezmeler iberiji üçin hökman däldir, onuň nakladnoýda bulary açyk ykrar eden halatlary muňa degişli däldir.
3. Iberiji ýüküň agramyny ýa-da onuň başga hili bellenen mukdaryny gaýtadan barlamagy ýük daşaýjydan talap edip biler. Ol şeýle hem daşalmaga degişli ýüküň düzüminiň barlanylmagyny ýük daşaýjydan talap edip biler. Ýük daşaýjy şeýle barlaglar bilen baglanyşykly çykdajylaryň öweziniň dolunmagyny talap etmäge haklydyr. Gaýtadan barlagyň jemleri nakladnoýda bellenilmelidir.

689 madda. Ýük daşamak şertnamasyny baglaşmagyň prezumpsiýasy

1. Tersine subut edilýänçä, nakladnoý (konosament ýa-da daşamak üçin kabul edilen başga forma) şertnamanyň baglaşylandygynyň, onuň mazmunynyň kesgitlenendiginiň we ýüküň ibermek üçin daşaýjy tarapyndan kabul edilendiginiň subutnamasydyr.
2. Eger nakladnoýda ýük daşaýjynyň şertleri görkezilmese, onda tersine subut edilýänçä, kabul edilende ýük we onuň gaplanyşy daşyndan oňat ýagdaýda we orunlaryň sany, bellikler we nomerler nakladnoýda ýazylan maglumatlara laýyk gelýär diýlip hasap edilýär.

690 madda. Ýüküň ýaramaz hilli gaplanmagyndan ýetirilen zyýan üçin iberijiniň jogapkärçiligi

Iberiji ýüküň ýaramaz hilli gaplanmagy netijesinde adamlara, ýük daşaýjynyň emlägine ýetirilen zyýan üçin, şeýle hem ýaramaz hilli gaplamak bilen baglanyşykly çykdajylar üçin ýük daşaýjynyň öňünde jogapkärçilik çekýär, kemçilikleriň aýdyň bolan ýa-da ýük kabul edilende ýük daşaýjynyň bu hakda bilen we şunuň bilen baglanyşykly haýsydyr bir şertleri görkezmedik halatlary muňa girmeýär.

691 madda. Iberijiniň zerur habary bermek borjy

1. Iberiji harydyň eltilmegine çenli gümrük we şu zeýilli beýleki hereketleri ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ähli dokumentleri nakladnoýa goşmalydyr ýa-da ýük daşaýja bu dokumentleri bermelidir we oňa ähli zerur habary bermelidir.
2. Ýük daşaýjy bu dokumentleriň we habaryň dogrulygyny we ýeterlikligini barlamaga borçly däldir. Iberiji dokumentleriň we maglumatlaryň ýeterlik bolmazlygy we takyk däldigi zerarly dörän zyýan üçin ýük daşaýjynyň öňünde jogapkärçilik çekýär, ýük daşaýjynyň günäsi bilen bolan halatlar muňa degişli däldir.
3. Ýük daşaýjy nakladnoýda görkezilen ýa-da ýük daşaýja berlen dokumentleri ýitirilendigi ýa-da nädogry peýdalanylandygy üçin jogapkärçilik çekýär; onuň üstüne ýük ýitirilendäkiden  köp jogapkärçilik ýüklenip bilinmez.

692 madda. Iberijiniň hukuklary

1. Iberiji ýüke ygtyýar etmäge, ýük daşamagyň togtadylmagyny talap etmäge, ýük eltmegiň ýerini üýtgetmäge hem-de ýük daşaýjydan onuň ýüki nakladnoýda bellenilenlerden  başga şahslara bermezligini talap etmäge doly ygtyýarlydyr.
2. Eger ýüki alyjy öz hukugyny şu Kodeksiň 693 maddasynyň 1 punktuna laýyklykda peýdalansa, bu hukuk nakladnoýyň ikinji nusgalygynyň ýüki alyja berilmegi bilen bir wagtda togtaýar. Şu pursatdan başlap ýük daşaýjy alyjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmelidir.
3. Eger iberiji nakladnoýda degişli bellikleri eden bolsa, alyjy eýýäm nakladnoý resmileşdirilende ýüke ygtyýar etmäge hukuklydyr.
4. Eger alyjy ygtyýar etmek hukugyny amala aşyranda ýüki üçünji tarapa eltmegi görkezse, soňky öz nobatynda başga alyjyny aýtmaga ygtyýarsyzdyr.
5. Ygtyýar etmek hukugyny amala aşyrmak aşakdaky düzgüne laýyk bolmalydyr:
a) eger iberiji ýa-da şu maddanyň 3 punktunda görkezilen halatlarda, alyjy öz ygtyýar etmek hukugyny amala aşyrmak islese, onda ol nakladnoýyň birinji nusgalygyny bermelidir, onda ýük daşaýja berlen täze görkezmeler bolmalydyr we bu görkezmeler ýerine ýetirilenden soň ýüze çykan ähli çykdajylar we ýitgiler ýük daşaýja tölenilmelidir;
b) görkezmäni ýerine ýetirmek bu görkezmäni ýerine ýetirmeli adama onuň gelip gowuşmaly  pursatynda  mümkin  bolmalydyr hem-de onuň ýük daşaýjynyň adaty mümkinçilik işine päsgelçilikleri döretmegine we beýleki iberijileriň ýa-da alyjylaryň ýüklerine zyýan ýetirmegine ýol bermeli däldir;
w) görkezmeler ýüküň böleklere bölünmegine getirmeli däldir.
6. Eger ýük daşaýjy şu maddanyň 5 punktunyň «w» kiçi punktunyň esasynda  alnan görkezmäni ýerine ýetirip bilmese, ol bu hakda görkezme beren adama şobada habar bermelidir.
7. Şu maddanyň talaplaryny berjaý etmek bilen berlen görkezmeleri ýerine ýetirmeýän ýa-da nakladnoýyň birinji nusgalygyny talap etmezden bu görkezmeleri ýerine ýetirýän ýük daşaýjy şunuň netijesinde ýüze çykan zyýan üçin doly ygtyýarly şahsyň öňünde jogapkärçilik çekýär.

693 madda. Ýük berlende alyjynyň hukuklary

1. Ýük bermek üçin göz öňünde tutulan ýerine eltilende, alyjy alandygyny tassyklamagyň esasynda nakladnoýyň ikinji nusgalygyny bermegini ýük daşaýjydan talap etmäge doly ygtyýarlydyr hem-de şunuň bilen ýük berlen diýlip hasap ediler. Eger ýükde ýetmezçilik ýüze çyksa ýa-da şu Kodeksiň 700 maddasynda göz öňünde tutulan möhletlerde ýük eltilmese, alyjy şertnamadan gelip çykýan hukuklary ýük daşaýjynyň garşysyna ulanyp biler.
2. Şu maddanyň 1 punkty arkaly göz öňünde tutulyp özüne berlen hukuklary peýdalanýan alyjy nakladnoýdan gelip çykýan çykdajylaryň tutuş summasyny tölemäge borçludyr. Ýük daşaýjy bu hakdaky jedelde alyjy tarapyndan oňa üpjünçilik berlen ýagdaýynda zady bermäge borçludyr.

694 madda. Şertnamany ýerine ýetirmegiň mümkin däldigi

1. Eger ýüki bermek üçin göz öňünde tutulan ýerde onuň kabul edilmegine çenli şertnamany nakladnoýda görkezilen şertlerde ýerine ýetirmek mümkin bolmasa ýa-da ýerine ýetirmek mümkin däl bolsa, onda ýük daşaýjy şu Kodeksiň 692 maddasyna laýyklykda zat hakynda ygtyýar etmegi doly ygtyýarly şahsdan talap etmelidir.
2. Eger ýagdaýlar nakladnoýda görkezilen şertlerden tapawutlanýan ýük daşamaga mümkinçilik berse we ýük daşaýjy şu Kodeksiň 692 maddasynda göz öňünde tutulan ýük hakynda doly ygtyýarly şahsyň görkezmelerini degişli möhletiň içinde alyp bilmese, onda ol doly ygtyýarly şahsyň bähbitlerinden ugur alyp has gowy diýlip ykrar edilip bilinjek çäreler kabul etmelidir.

695 madda. Ýüki bermäge päsgel berýän ýagdaýlar

1. Eger ýük bellenen ýerine gelenden soň ýüki bermäge päsgelçilik berýän ýagdaýlar ýüze çyksa, onda ýük daşaýjy iberijiden görkezmeleri talap etmelidir. Eger iberiji görkezmeleri bermedik bolsa alyjy ýüki kabul etmekden ýüz öwürse, ýük daşaýjy nakladnoýyň birinji nusgalygyny görkezmezden ýüke özi ygtyýar etmäge doly hukuklydyr.
2. Alyjy ýüki kabul etmekden ýüz öwrende, ýöne ýük daşaýjy heniz iberijiden gapma-garşy görkezmeleri almadyk halatynda ýüküň berilmegini talap edip biler.
3. Eger ýüküň berilmegine päsgel berýän şert alyjynyň şu Kodeksiň 692 maddasynyň 3 punktuna laýyklykda ýüki üçünji şahsa bermek hakynda görkezme berenden soň ýüze çyksa, onda şu maddanyň 1 we 2 punktlarynda göz öňünde tutulan kadalar ulanylanda alyjy iberijini, üçünji şahs bolsa alyjyny çalşyrýar.

696 madda. Iberijiniň görkezmeleri esasynda edilen çykdajylaryň öwezini dolmak hukugy

1. Ýük daşaýjy iberijiniň görkezmelerini almagy ýa-da ýerine ýetirmegi netijesinde öz eden çykdajylarynyň öweziniň dolunmagyna bolan hukuga eýedir, şol çykdajylaryň zerurlygy onuň günäsi boýunça ýüze çykan halatlary muňa girmeýär.
2. Şu Kodeksiň 694 maddasynyň 1 punktunda we 695 maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda ýük daşaýjy doly ygtyýarly şahsyň hasabyna ýüki gyssagly düşürip biler; düşürilenden soň ýük daşamak tamamlanan diýlip hasap edilýär. Şundan soň ýük daşaýjy ýüki doly ygtyýarly şahs üçin saklamalydyr. Ol muny üçünji şahsa tabşyryp biler. Şeýle halatlarda onuň üstüne diňe üçünji şahsy seçip almakda jogapkärçilik düşýär. Nakladnoýdan gelip çykýan ähli talaplar we çykdajylar ýüküň gymmatyndan tölenilýär.
3. Eger iş tiz zaýalanýan azyklara dahylly bolsa ýa-da ýüküň ýagdaýy şeýle hereketleri ödese ýa-da saklamak üçin çykdajylar ýüküň gymmatyndan ýokary geçse, ýük daşaýjy doly ygtyýarly şahsyň görkezmelerine garaşmazdan ýüki satmak hakynda  buýruk berip biler. Ol belli bir wagtyň içinde taraplaryň birinden görkezmeler almadyk beýleki halatlarda hem harydy satyp biler.
4. Eger haryt şu madda laýyklykda satylsa, alnan summa ýük bilen baglanyşykly çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen doly ygtyýarly şahsa berilmelidir. Eger bu çykdajylar girdejiden artyk bolsa, ýük daşaýjy tapawudyň öweziniň dolunmagyny talap edip biler.
5. Satmagyň kadalary ýüküň ýerleşýän ýeriniň kanunlary we adatlary bilen kesgitlenilýär.

697 madda. Daşaýjynyň girew hukugy

Ýük daşamak şertnamasyndan ýüze çykan çykdajylar bilen baglanyşykly ýük daşaýjy şu ýüke ygtyýar etmäge hakynyň bolmagyna çenli ýüke bolan girew hukugyna eýedir.

§ 2. Daşaýjynyň jogapkärçiligi

698 madda. Düşünje

1. Eger ýük alnan pursatyndan tabşyrmaga çenli döwürde ýitirilse ýa-da zaýalansa, ýük daşaýjy ýüküň doly ýa-da kem-käsleýin ýitirilendigi ýa-da zaýalanandygy, şeýle hem eltmek möhletiniň geçendigi üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Eger ýüküň ýitirilmegi, zaýalanmagy ýa-da eltmek möhletiniň geçmegi doly ygtyýarly şahsyň günäsi ýa-da ýük daşaýjynyň jogapkärçilik çekmeýän görkezmesi boýunça, şeýle hem ýüküň şeýle kemçilikleriniň ýa-da ýük daşaýjynyň düzedip bilmedik we olaryň netijeleriniň öňüni alyp bilmedik ýagdaýlary netijesinde bolsa, ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşadylýar.
3. Ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşamak maksady bilen ýük daşamak üçin peýdalanylan ulag serişdesiniň kemçiliklerine hem, bu serişdeleri kireýine berijiniň günäsine hem ýa-da kireýine alyjynyň hyzmat ediji personalynyň günäsine hem salgylanyp bilmez.
4. Şu Kodeksiň 699 maddasynyň 2, 3, 4 we 5 punktlarynda görkezilen şertler bar mahalynda, eger ýüküň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy aşakda sanalyp geçilen ýagdaýlar bilen baglanyşykly aýratyn howp netijesinde ýüze çyksa, ýük daşaýjy jogapkärçilikden boşadylýar:
a) açyk, ýapylmadyk ulag serişdesi ulanylyp, şonda onuň ulanylmagy göni ylalaşylan we nakladnoýda bellenilen bolsa;
b) ýük gaplanmasa ýa-da ýaramaz hilli gaplansa;
w) ýüki gözden geçirmek, dolduryp ýüklemek, ýerleşdirmek ýa-da düşürmek iberiji, alyjy ýa-da olar üçin hereket edýän üçünji şahs tarapyndan geçirilse;
g) hususan-da döwülmek, poslamak, korroziýa bolmak, guramak, dökülmek, kadaly ýitgiler we mör-möjekleriň ýa-da gemrijileriň täsiri ýaly ýükleriň tutuş ýa-da kem-käsleýin ýitmegine ýa-da zaýalanmagyna howp döredýän belli bir ýükleriň aýratynlyklary netijesinde;
d) daşamak üçin niýetlenen ýük ýeterlik derejede bellenilmedik ýa-da nomerlenmedik halatynda;
ýe) mallar daşalsa.
Eger şu maddanyň esasynda ýük daşaýjy zyýan ýetiren aýry-aýry ýagdaýlar üçin jogapkärçilik çekmese, onda ol diňe ýagdaýlaryň zyýan ýetiren möçberinde jogapkärçilik çekýär, bular üçin ýük daşaýjy şu maddanyň esasynda jogap berýär.

699 madda. Subut etmek güzaby

1. Ýüküň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy, eltmek möhletiniň geçmegi şu Kodeksiň 698 maddasynyň 2 punktunda görkezilen ýagdaýlara eltendigini subut etmek ýük daşaýjynyň üstüne ýüklenilýär.
2. Eger ýük daşaýjy kem gelmegiň ýa-da zaýalanmagyň şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunda sanalyp geçilen howplaryň biriniň ýa-da birnäçesiniň getirip biljekdigini anyk işiň ýagdaýlaryndan ugur alyp subut etse, zyýan şundan dörän diýlip hasap edilýär. Doly ygtyýarly şahs şu howpdan ýüze çykmandygyny ýa-da diňe bu howpdan däldigini subut edip biler.
3. Munuň özi ekstremal şertlerde daşalýan ýük ýitirilende ýa-da ýok bolanda şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunyň «a» kiçi punktunda göz öňünde tutulan ýagdaýlar bolanda ulanylmaýar.
4. Eger ýük daşamak ýüki yssydan, sowukdan, temperaturanyň aşak düşmeginden ýa-da  ýelden goramak üçin ýörite enjamlary bolan ulag serişdesi bilen amala aşyrylsa, ýük daşaýjy eger diňe bu enjamy seçip almak, ulanmak we peýdalanmak üçin zerur çäreleri görendigini we özüne bildirilen ähli talaplary ýerine ýetirendigini subut eden halatynda, şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktuna salgylanyp biler.
5. Eger ýük daşaýjy diňe öz üstüne ähli ýüklenen çäreleri we özüne berlen görkezmeleri ýerine ýetirendigini subut eden halatynda şu Kodeksiň 698 maddasynyň 4 punktunyň «g»  kiçi punktuny ulanyp biler.

700 madda. Ýüki eltmegiň gijikdirilmegi

Eger ýük ylalaşylan möletde eltilmese ýa-da eger ýük bölekler boýunça ýüklenende ýüküň böleklerini bütewä birleşdirmäge wagty kesgitlemek bilen baglanyşykly ýagdaýlar nazara alnyp möhletinde ýük daşamak üçin adaty zerur möhlet görkezilmese, eger ätiýaçly ýük daşaýjy tarapyndan adaty şertlerde berjaý etmeli möhlet bozulsa, eltmek gijikdirilen diýlip hasap edilýär.

701 madda. Ýüküň ýitirilmegi

1. Eger ylalaşylan möhletden soň otuz günüň içinde ýük bellenilen ýerine eltilmese ýa-da şeýle möhlet gökezilmese, ýük daşaýjy tarapyndan ýük alnandaň soň altmyş günüň geçmegi bilen doly ygtyýarly şahs goşmaça subutnamalary bermezden ýüki ýitirilen diýip hasap edip biler.
2. Doly ygtyýarly şahs ýüküň ýitirilmegi bilen baglanyşykly zyýanyň öwezi dolunanda, eger öwezi dolunandan soň bir ýylyň içinde ýitirilen ýük tapylsa, özüne şobada habar berilmegini ýazmaça formada talap edip biler. Bu talaba jogap hem ýazmaça formada berilmelidir.
3. Doly ygtyýarly şahs şeýle habary alandan soň otuz gün möhletde nakladnoýdan gelip çykýan talaplar ýerine ýetirilenden  soň we alnan öwezini dolma gaýtaryp berlen mahalynda, zerur halatynda zyýanyň öwezi dolunanda ýüze çykan çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen ýüküň özüne tabşyrylmagyny talap edip biler; ýük daşamagyň gijikdirilmegi bilen baglanyşykly öwezini dolmak hakynda onuň talaplary şu Kodeksiň 704 we 706 maddalaryna laýyklykda üýtgewsiz galýar.
4. Eger şu maddanyň 2 punktunda göz öňünde tutulan talap bildirilmese ýa-da şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan otuz gün möhlete salgylanmalar bolmasa ýa-da tölegden soň bir ýylyň içinde ýük tapylsa, ýük daşaýjy ýüküň ýerleşýän ýerindäki hereket edýän kadalara laýyklykda ýüke ygtyýar edip biler.

702 madda. Goşmaça hak tölenmegini talap etmek hukugy.

Eger ýük bellenilen ýerine eltilenden soň daşaýjy almaly goşmaça haky almazdan ýük alyja gowşurylsa, onda daşaýjy alyjynyň regres hukugyna salgylanyp iberijiden ööweziniň dolunmygyny talap edip biler.

 703 madda. Howply bolup durýan ýükleri ibermegiň kadasy

1. Eger iberiji howply bolup durýan ýükleri iberse, onda ol ýük daşaýja takyk habary bermäge hem-de ýüküň howplulygy hakynda duýdurmaga, zerur mahalynda bu ýüki ätiýaçlandyrylmaga borçludyr. Eger bu borçnama nakladnoýa girizilmese, onda iberijä we alyja harydyň görnüşi we garaşylýan howp barada ýük daşaýjynyň bilendigini başga serişdeler arkaly subut etmek borjy ýüklenilýär.
2. Ýük daşaýjy zyýanyň ööwezini tölemek borçnamasy bolmazdan, howply bolup durýan we şu maddanyň 1 punktuna laýyklykda howplulygy özüne hiç zat mälim bolmadyk ýüki islendik wagt we islendik ýerde düşürip, ýok edip ýa-da zyýansyzlandyryp biler; iberiji hem bu ýükleri daşamak üçin tabşyrmak ýa-da daşamak netijesinde dörän zyýan we çykdajylar üçin jogapkärçilik çekýär.

704 madda. Ýük ýitirilen mahalynda onuň gymmatyny kesgitlemek

1. Eger şu babyň düzgünlerine laýyklykda daşaýjy ýüküň doly ýa-da bölekleýin ýitirilmegi bilen baglanyşykly ýetirilen zyýanyň ööwezini dolmaga borçly bolsa, zyýanyň ööwezini dolmak şol haryt üçin hereket edýän bahalar boýunça berlen ýerinde we berlen pursatynda amala aşyrylýar.
2. Ýüküň gymmaty birja bahasy boýunça, şeýle baha bolmadyk halatynda bazar bahasy boýunça, bu hem bolmasa şu zeýilli görnüşdäki gymmatdaky ýüklere meňzeş baha boýunça kesgitlenilýär.
3. Ýük daşamagyň summasy, gümrük we şoňa meňzeş beýleki çykdajylar gaýtarylyp berilmäge degişlidir, ýöne tutuş ýük ýitirilende doly, onuň bir bölegi ýitirilende bolsa möhletleýin gaýtarylyp berilmäge degişlidir.
4. Eger ýük eltmek gijikdirilse we ygtyýarly şahs munuň zyýan ýetirmegine getirendigini subut etse, ýük daşaýjy şol ýüküň gymmatynyň çäklerinde zyýany tölemäge borçludyr. Şu Kodeksiň 706 maddasyna laýyklykda bu ýük daşama aýratyn gyzyklanma bolsa ýa-da ýüküň gymmaty görkezilen bolsa, onuň öweziniň uly möçberde dolunmagy talap edilip bilner.

705 madda. Ýük zaýalanan mahalynda zyýanyň öwezini dolmak

1. Ýük zaýalanan mahalynda ýük daşaýjy ýüküň gymmatynyň aşaklan summasynyň öwezini tölemelidir. Görkezilen summa şu Kodeksiň 704 maddasynyň 1, 2 we 3 punktlarynda bellenilen tertipde kesgitlenýär.
2. Zyýanyň öwezini dolmak aşakdakylardan geçmeli däldir:
a) ähli ýük ýitirilende, zaýalanmak netijesiide doly gymatyny gaçyranda tölenmäge degişli summadan;
b) ýüküň bir bölegi ýitirilende, zaýalanmak netijesinde ýüküň diňe bir bölegi gymmatyny gaçyranda tölenmäge degişli summadan.

706 madda. Nakladnoýda aýratyn gyzyklanma hakynda bellik

1. Iberiji ýük ýitirilen ýa-da zaýalanan ýa-da gijikdirilen halatynda geçirilen goşmaça tölegiň esasynda şeýle ýük daşama özüniň aýratyn gyzyklanmasyny belläp biler.
2. Eger şu Kodeksiň 704 we 705 maddalarynda göz öňünde tutulan zyýanyň ööweziniň tölenenligine garamazdan şu ýük daşama aýratyn gyzyklanma eýýäm aňladylan bolsa, gyzyklanmada aňladylan möçberlerde zyýanyň goşmaça ööweziniň dolunmagy talap edilip bilner.

707 madda. Üpjün edilen zyýanyň öwezini dolmak boýunça prosentleri talap etmek

1. Ýüke ygtyýarly şahs özüne zyýanyň üpjün edilen ööweziniň dolunmagyny ýyllyk bäş prosentiniň tölenmegini talap edip biler. Prosentleriň hasaby ýük daşaýja nägilelik bildirilen günden, eger nägilelik görkezilmese hak islegi girizilen günden başlanýar.
2. Eger zyýanyň ööwezini dolmak ýurtda ýöremeýän pul birliklerinde bellenilse we tölemek talap edilse, hümmeti zyýan üçin tölenen ýerinde töleg gününde hereket eden hümmete laýyklykda kesgitlenýär.

708 madda. Ýükleri daşamakda şertnamadan daşary talaplar

1. Eger ýük daşamakda kem gelmek, zaýalanmak ýa-da gijikdirmek hereket edýän kadalar boýunça şertnamadan daşary talaplara getirmegi mümkin bolsa, onda ýük daşaýjy munuň garşysyna ony jogapkärçilikden aýyrýan ýa-da öwezini dolmagyň möçberini kesgitleýän ýa çäklendirýän şu babyň düzgünlerine salgylanyp biler.
2. Eger ýitmek, zaýalanmak ýa-da gijikdirmek boýunça şertnamadan daşary jogapkärçiligiň talaplary taraplaryň biri babatda ulanylsa, ol onda özüniň jogalkärçiligini aýyrýan ýa-da zyýanyň öweziniň dolunmagyny kesgitleýän ýa çäklendirýän şu babyň düzgünlerine salgylanyp biler.

709 madda. Daşaýjyny jogapkärçilikden boşatmaga ýol bermezlik

Eger zyýan öz günäsi bilen dörän bolsa, ýük daşaýjy öz jogapkärçiligini aýyrýan ýa-da ony subut etmek kynçylygyndan boşadýan şu babyň düzgünlerine salgylanyp bilmez.

§ 3. Reklamasiýa (nägilelik) we hak isleýiş

710 madda. Düşünje. Mazmuny

 

1. Eger alyjy harydy ýük daşaýjy bilen bilelikde barlaman kabul etse we ýük daşaýja kemçilikler we ýitgiler babatda umumy häsiýetdäki nägilelikleri bildirmese, onda tersine subut edilýänçä, alyjy ýüki nakladnoýda görkezilen ýagdaýda aldy diýlip hasap edilýär; eger gürrüň ýüküň daşyndan mälim bolan kem gelmegine ýa-da zaýalanmalaryna dahylly bolsa agzalan pretenziýalar ýüküň kabul edilen gününde bildirilmelidir, kem gelmegi ýa-da zaýalanmalar daşyndan belli bolmadyk halatynda, ýük kabul edilen gününden başlap bir hepdeden gijä galman bildirilmelidir, şenbe we ýekşenbe, şeýle hem baýramçylyk günleri bu möhlete goşulmaýar. Eger kemligi we zaýalanmalar daşyndan bildirmese, onda bu nägilelikler ýazmaça formada bildirilmelidir.
2. Eger alyjy we ýük daşaýjy ýüküň ýagdaýyny bilelikde barlasalar, onuň kemligi we zaýalanmalar daşyndan belli bolmadyk we alyjy kabul edendeň soň ýedi günüň içinde (şenbe, ýekşenbe hem baýramçylyk günleri hasaplanmaýar) ýazmaça nägilelikler bildirilmedik halatynda, diňe şonda barlagyň netijelerine gapma-garşy subutnama ýol berilýär.
3. Ýük kabul edilen günden başlap ýigrimi bir günüň içinde alyjy tarapyndan ýük daşaýja ýazmaça nägilelikler bildirilse, diňe şonda gijikdirmek sebäpli zyýanyň öwezini dolmak talabyny bildirmek mümkindir.
4. Şu maddada göz öňünde tutulan möhletler hasaplananda ýüküň iberilen, onuň barlanan ýa-da alyja tabşyrylan günleri hasap edilmeýär.
5. Daşaýjy we alyjy zerur barlaglary geçirmekde we gerekli faktlary belli etmekde birek-birege ýardam etmelidirler.

711 madda. Daşaýyşdan gelip çykýan hukuklar babatda wagt mütdeti

Şu bapda göz öňünde tutulan ýük daşamakdan gelip çykýan hukuklar boýunça hak isleýiş wagty bir ýyla deňdir. Niýetde we gödek seresapsyzlykda bu möhlet üç ýyla deňdir. Hak isleýiş wagtynyň içine aşakdakylar hasaplanyp goşulýar:
a) ýük bölekleýin ýitirilende, zaýalananda ýa-da gijikdirilende - ýüküň gelen gününden;
b) ýük doly ýitirilende - ýük daşamagyň şertleşilen möhleti geçenden soň otuzynjy günden başlap, eger şeýle möhlet bellenilmedik bolsa, ýüküň ýük daşaýjy tarapyndan alnandan altmyşynjy günden;
w) ähli beýleki halatlarda - ýük daşamak şertnamasynyň baglaşylan gününden soň üç aýyň geçmegi bilen.

712 madda. Hak isleýiş wagtynyň dowamyny togtatmak

1. Daşaýjy nägilelik babatda ýazmaça ýüz öwürmäni iberen gününe çenli ýazmaça reklamasiýanyň ýük daşaýja iberilen gününden başlap hak isleýiş wagty togtadylýar. Eger hak isleýiş wagtynyň içinde nägilelik bölekleýin ykrar edilse, reklamasiýanyň jedelli bölegi uçin dowam edýär. Reklamasiýa almagy we oňa jogap bermegi subut etmek guzaby olara esaslanýan şahsa ýüklenilýär. Şol bir predmege dahylly beýleki nägilelikler hak isleýiş wagtynyň dowamyny togtatmaýar.
2. Möhleti geçen talaplar garşylykly hak isleýiş ýa-da jedelleşmek arkaly peýdalanyp bilinmez.

§ 4. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylar tarapyndan amala aşyrylýan daşaýyş

713 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylaryň jogapkärçiligi

Eger bir şertnama boýunça daşaýyş birek-biregi çalyşýan daşaýjylar tarapyndan amala aşyrylsa, onda olaryň her biri tutuş ýük daşamagyň amala aşyrylandygy üçin jogapkärçilik çekýär; ikinji we soňraky her bir daşaýjy ýük we nakladnoý almak arkaly şertnamanyň tarapy bolýar.

714 madda. Degişli dokumentleri bermek borjy

1. Öňki daşaýjydan ýüki kabul edýän daşaýjy ýüki alandygyna güwä geçýän, sene goýulan we gol çekilen dokumenti bermäge borçludyr. Nakladnoýyň ikinji nusgalygynda ol öz adyny we adresini görkezmelidir. Zerur mahalynda ol şu Kodeksiň 688 maddasynyň 2 punktunda göz öňünde tutulan şertleri we ýüki alandygynyň güwänamasyny nakladnoýyň ikinji nusgalygyna girizýär.
2. Birik-biregi çalyşýan daşaýjylaryň özara gatnaşyklary şu Kodeksiň 689 maddasy bilen düzgünleşdirilýär.

715 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylar babatda zyýanyň öwezini dolmak talaby

Garşylykly hak isleýişden ýa-da jedelleşmekden özge, ýitirmek, zaýalanmak ýa-da ýük daşalmagyny gijikdirmek netijesinde zyýanyň ööwezini dolmak hakyndaky talap diňe birinji, soňky ýa-da ýük daşamak amala aşyrylanda ýüki ýitiren, zaýalan ýa-da ýük tabşyrmagy gijikdiren ýük daşaýjy babatda ulanylyp bilner; şol bir hak isleg ýük dşaýjylaryň birnäçesine bildirilip bilner.

716 madda. Zyýanyň öwezini dolmakda regres hukugy

Eger şu baba laýyklykda ýük daşaýjy eýýäm zyýaýayň öwezini dolan bolsa, ol aşakdaky halatlarda regres talabyna bolan hukuga eýedir;
a) eger ýüküň ýitirilmegine ýa-da zaýalanmagyna ýol beren ýük daşaýjy özüniň ýa-da birnäçe ýük daşaýjylaryň öwezini dolmaga degişli zyýanyny özi tölemeli bolsa;
b) eger ýitirilmek ýa-da zaýalanmak ýük daşaýjylaryň ikisi ýa-da birnäçesi tarapyndan ýol berlen bolsa, onda olaryň her biri jogapkärçiligiň degişli paýyndaky summany tölemelidir; eger muny belli etmek mümkin bolmasa, olaryň her biri alnan hak paýyna degişli gatnaşykda jogapkärçilik çekýär;
w) eger ýük daşaýjylaryň haýsy birine tölemek borjunyň ýüklenendigini belli etmek mümkin bolmasa, onda ýük daşaýjylaryň ählisi şu maddanyň „b“ kiçi punktunda görkezilen gatnaşykda tölemelidir.

717 madda. Daşaýjynyň tölege ukypsyzlygynyň netijeleri

Eger ýük daşaýjylaryň biri tölege ukypsyz bolsa, onda onuň tölemeli, ýöne tölemedik summasy olaryň alan hakynyň paýyna proporsionallykda galan ýük daşaýjylaryň arasynda paýlanylýar.

 

718 madda. Amala aşyrylan regres hukugyna jedelleşmek

Eger regres tertibinde talap bildirilen ýük daşaýjy proses hakynda degişli ýagdaýda duýdurylsa we prosese gatnaşyp bilse, şu Kodeksiň 716 hem-de 717 maddalaryna laýyklykda regres tertibinde talap bildirilen ýük daşaýjy suduň çözgüdi boýunça beýleki ýük daşaýjy tarapyndan tölenen summalaryň töleginiň dogrulygyny jedelleşjp bilmez.

719 madda. Birek-biregi çalyşýan daşaýjylaryň arasynda özara ylalaşyk

Daşaýjylar şu Kodeksiň 716 we 717 maddalarynda görkezilenlerden başga meseleler boýunça hem öz aralarynda ylalaşmaga haklydyrlar.

720 madda. Ylalaşyklaryň hakyky däldigi

1. Şu Kodeksiň 719 maddasyndan görkezilenlerden başga, şu babyň düzgünlerine göni ýa-da gytaklaýyn laýyk gelmeýän islendik ylalaşyk hakyky däldir.
2. Daşaýjynyň geçirýän ýüküň ätiýaçlandyryşyndan
gelip çykýan talaplary we daşaýjynyň subut etmek guzaby başga şahsa geçirilýän islendik şu zeýilli ylalaşyk hakyky däldir.

13 BAP. TABŞYRYK

721 madda. Düşünje

Ynamdar tabşyryk şertnamasy boýunça ynanyjynyň adyndan we onuň hasabyna özüne tabşyrylan bir ýa-da birnäçe hereketleri etmäge borçludyr.

722 madda. Tabşyryk üçin hak

1. Ynanyjy diňe şertnamada ýa-da kanunda göz öňünde tutulan halatlarda ynamdara hak tölemäge borçludyr.
2. Eger işiň ýagdaýlary boýunça hereketiň diňe muzdly amala aşyrylmagyna garaşylsa, onda hak gürrüňsiz ylalaşylan diýlip hasap edilýär.
3. Eger hakyň möçberi kesgitlenmedik bolsa, onda haýsydyr bir nyrhnama bar bolan halatynda hak şol nyrhnama boýunça ylalaşylan hasaplanylýar, nyrhnama bolmadyk ýagdaýynda adaty hak hasap edilýär.

723 madda. Üçünji tarapa täzeden tabşyrmak

1. Ynamdar tabşyrygy hut özi ýerine ýetirmäge borçludyr, muny üçünji şahsa täzeden tabşyrmaga oňa rugsat berlen ýa-da onuň derän ýagdaýlara görä şeýle etmäge mejbur bolan halatlary muňa girmeýär. Kömekçi şahslaryň çekilmegine ýol berilýär.
2. Eger tabşyrygy üçünji şahsa ynanmak rutsat berilse, ynamdar öz borjuny başga birine ynanmagy hem şol şahsy seçip almagy üçin diňe öz üstüne düşýän günä üçin jogapkärçilik çekýär.

724 madda. Görkezmelerden yza çekilmek

1. Ynamdar ynanyjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Eger ynamdar ýagdaýlardan ugur alyp, ynanyjy işleriň ýagdaýyny bilip şeýle yza çekilmäni makullar diýip çak etse, ynamdar ynanyjynyň görkezmelerinden yza çekilmäge bolan hukuga eýedir.
Ynanyjynyň görkezmelerinden yza çekilmekden ozal, ynamdar ynanyja habar bermäge we onuň çözgüdine garaşmaga borçludyr, muňa haýallyk edilmegi ýerine ýegirmek üçin howp döredip biljek halatlary girmeýär.
3. Eger ynamdar tarapyndan ynanyjyinyň görkezmeleriniň ýerine ýetirilmegi oňa ep-esli zyýan ýetirse, ynamdar ynanyja zyýan hakynda habar beren halatynda, emma ynanyjy öz görkezmelerini üýtgetmedik halatynda, diňe şonda onuň görkezmelerini ýerine ýetirip biler.

725 madda. Maglumatlary we hasabat bermek borjy

1. Ynamdar ynanyjynyň talap etmegi boýunça oňa zerur maglumatlary bermäge, işiň ýagdaýy hakynda ony habarly etmäge, tabşyrygy ýerine ýetirenden soň hasabat bermäge borçludyr.
2. Şu maddanyň 1 punktunda görkezilen ynamdaryň geljekde borçlaryny çäklendirýän ýa-da aýyrýan ylalaşyk ýazmaça formany talap edýär.

726 madda. Ýaşyrynlyk

1. Eger kanunyň esasynda syry açmak borjy bolmasa ýa-da ynanyjy ynamdara syry açmaga rugsat bermese, ynanyjy syry saklamakda doly ygtyýarlylyk bilen gyzyklansa, ynamdar öz işiniň çäklerinde özüne mälim bolan faktlary jar etmezlige borçludyr.
2. Syry açmazlyk borjy şertnamalaýň gatnaşyklar tamamlanendan son hem hereket edýär.

727 madda. Ýerine ýetirmegiň netijelerini ynanyja bermek borjy

1. Ynamdar tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin alan ýa-da ony ýerine ýegirmegiň netijesinde edinen zatlarynyň hemmesini ynanyja bermäge borçludyr.
2. Eger ynamdar özüniň ynanyja bermeli ýa-da onuň bähbitleri üçin peýdalanmaly puluny öz maksatlary üçin peýdalansa, onda ol şony öz bähbitlerine ulanan wagty üçin şol pula prosentleri hasaplap goşmaga borçludyr.

728 madda. Ynanyjynyň emlägi

Ynamdar tarapyndan ynanyjynyň hasabyna we öz adyndan edinen emlägi tabşyrylan hereketi ýa-da ynanyjy tarapyndan ýerine ýetirmek üçin oňa berlen tabşyrygy amala aşyrakda, ynamdaryň kreditorlar bilen gatnaşyklarynda ynanyjynyň emlägi diýlip hasap edilýär.

729 madda. Çykdajylaryň öwezini dolmak

Ynanyjy tabşsrygy ýerine ýetirmek maksady bilep ynamdarşş eden we onuň ýagdaýdan ugur altp zerur hasap etmäge hakly bolaýa çykdajylarynyň öweziki dolmaga borçludyr.

730 madda. Awans tölemek borjy

Ynamdaryň talap etmegi boýunça ynanyjy tabşyrygy ýerine ýetirmek uçin zerur bolan çykdajylary tölemek üçin oňa awans tölmäge borçludyr.

731 madda. Günäsiz gelen zyýanyň öwezini dolmak

1. Eger zyýan tabşgrygy ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly ep-esli howp netijesinde ynanyjynyň görkezmesi zerarly bolan bolsa, ynanyjy tabşyryk ýerine ýetirilende ynamdarda öz günäsi bilen bolmadyk zyýanyň hem öwezini dolmaga borçludyr.
2. Eger dörän zyýan hak hasabyna tölenmeli bolsa ýa-da zyýan ynamdaryň hereketleri netijesinde dörese, şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan talap ýüze çykmaýar. Eger zyýany töemek hak bilen jedelli bolsa, subut etmek borjy ynamdaryň üstüne ýüklenilýär.

732 madda. Günäli hereketler bilen ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

Eger tabşyryk ynamdar tarapyndan muzdsuz ýerine ýetirilse, onda ol diňe bilkastdan ýa-da seresalsyzlyk zerarly ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.

733 madda. Şertnamany  ýatyrmak

1. Ynanyjy islenlik pursatda tabşyrygy goýbolsun edip, ynamdar bolsa tabşyryk şertnamasyny ýatyryp biler.
2. Haçanda diňe tabşyrylan hereketleri amala aşyrmak üçin ynanyjynyň başga çäreleri görmäge mümkinçiligi bolanda ynamdar şertnamany ýatyryp biler, şertnamany şobada ýatyrmak üçin esasly sebäp bolan halatlary muňa girmeýär. Eger ynamdar şertnamany şobada we esasly sebäpsiz ýatyrsa, onda ol şunda bilen ynanyja ýetirilen ýitgileriň öwezini dolmaga borçludyr.
3. Eger şertnama ynanyjy tarapyndan togtadylsa, onda ol tabşyrylan hereket amala aşyrylanda ynamdar tarapyndan çekilen zerur çykdajylaryň hemmesini ynamdara tölemäge, eger şertnama muzdly bolsa, ýerine ýetirilen işiň möçberine laýyklykda hak tölemäge borçludyr.

734 madda. Ynanyjynyň ölmegi ýa-da kämillik ukybynyň ýokdugy

Ynanyjynyň ölmegi ýa-da onuň kämillik ukuby ýok diýlip yglan edilmegi netijesinde, eger tabşyrygyň mazmunyndan başgaça ýüze çykmasa şertnama togtadylmaýar.
2. Eger şertnama ynanyjynyň ölmegi ýa-da onuň kämillik ukyby ýok diýlip yglan edilmegi zerarly şertnama togtadylmaly bolsa, onda tabşyrygy togtatmak netijesinde amatsyz netijeleriň ähtimallygynda ynanyjnyň mirasdary ýa-da kanuny wekili öz bähbitlerini goramak üçin başga çäreleri görýänçä ynamdar öz borçlaryny ýerine ýetirmegini dowam etdirýär.
3. Eger ynanyjynyň ölmegi ýa-da onuň kämillik ukyby ýok diýlip yglan edilmegi netijesinde şertnama togtadylsa, onda şertnamany togtatmagyň esaslary hakynda oňa habar berilýänçä, ynamdaryň haýryna uzaldylan diýlip hasap edilýär.

735 madda.Ynamdaryň ölmegi

1. Ynamdaryň ölmegi bilen, eger tabşyrygyň mazmunyndan başga zat gelip çykmasa, şertnama togtaýar.
2. Eger tabşyrygyň togtadylmagy ynanyjy üçin amatsyz netijelere getirse, mirasdar ynamdaryň ölendigi hakynda ynanyja şobada habar bermelidir we tabşyrygy ýerine ýetirmegini dowam etdirmelidir. Ynanyjy öz bähbitlerini goramak üçin başga çäreler görýänçä, ynamdaryň mirasdary tabşyrygy ýerine ýetirmegini dowam etdirýär.

14 BAP. EÝEÇILIGI YNANÇLY DOLANDYRMAK

736 madda. Düşünje

1. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak şertnamasy boýunça eýeçiligiň eýesi (bir tarap) ynançly dolandyryja (beýleki tarapa) kesgitlenen möhlet bilen gozgalýan ýa-da gozgalmaýan emlägi ýa-da ony ynançly dolandyrmak hukugyny berýär, beýleki tarap bolsa olary kabul edýär we eýeçiligiň eýesiniň bähbitleri üçin bulary dolandyrmagy amala aşyrmaga borçlanýar.
2. Eýeçiligi ynançly dolandyrmaga berilmegi oňa bolan eýeçilik hukugynyň ynançly dolandyryja geçmegine eltmeýär.
(2010-njy ýylyň 25-nji sebtýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3,63-nji madda)

737 madda. Ynançly dolandyryjynyň hukuklary we borçlary

1. Ynançly dolandyryjy ynanylan eýeçilige öz adyndan, ýöne eýeçiligi ynanyjynyň töwekgelliginiň we çykdajylarynyň hasabyna ygtyýar etmäge borçludyr. Şunda gozgalmaýan emläk babatda kadalar hereket edip, ony özünden aýyrmak bilen baglanyşykly gatnaşyklar eýeçiligiň eýesi bilen ylalaşylmalydyr.
2.Ynançly dolandyryjy üçünji şahslar bilen özara gatnaşyklarynda eýeçilik eýesiniň doly ygtyýarlyklaryndan peýdalanýar. Eger ynançly dolandyryjy ynanyjynyň bähbitleriniň garşysyna onuň hususy işleri babatynda görkezmeli paýhasyny gökezmese, onda ol şu hereket bilen ýetiren zyýanyny tölemäge borçludyr.
(2010-njy ýylyň 25-nji sebtýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3,63-nji madda)

738 madda. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak bilen baglanyşykly çykdajylary tölemek

1. Eger taraplaryň ylalaşygy arkaly başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ynançly dolandyryjy eýeçiligi ynanmak bilen baglaynyşykly iş üçin ynanyjydan hak almaýar.
2. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak bilen baglanyşykly ähli çykdajylar ynanyjynyň üstüne ýüklenilýär.
3. Zadyň miweleri eýeçiligi ynanyjyda galýar.

739 madda. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak şertnamasynyň görnüşi

1. Eýeçiligi ynançly dolandyrmak şertnamasy ýazmaça görnüşde baglaşylýar.
2. Eger-de şertnamanyň mazmuny gozgalmaýan emläk bolup durýan bolsa, onda ol döwlet tarapyndan jemagat reýestrinde bellige alynmaga degişlidir we şertnama bellige alnan pursadyndan başlap baglaşylan diýlip hasap edilýär.
(2010-njy ýylyň 25-nji sebtýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3,63-nji madda)

740 madda. Ynançly dolandyryjynyň jogapkärçiligi

Üçünji şahslar bilen özara gatnaşyklarda jogapkärçiligi ynançly dolandyryjy çekýär.

741 madda. Tabşyryk şertnamasynyň kadalaryny ulanmak

Eýeçiligi ynanyjy babatda tabşyryk şertnamasynyň degişli kadalary ulanylýar.

15 BAP. TRANSPORT EKSPEDISIÝASY

742 madda. Düşünje

1. Ekspedisiýanyň şertnamasy boýunça ekspeditor zakazçynyň adyndan we onuň hasabyna ýük daşamak bilen baglanyşykly hereketleri amala aşyrmaga borçlanýar. Zakazçy ylalaşylan haky tölemäge borçludyr.
2. Ekspedisiýa babatda, eger şu bapdan başgaça gelip çykmasa, tabşyryk şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

743 madda. Ekspeditordan päk ýürekliligi talap etmek

Ekspeditor päk ýüreklilik bilen ýüki ibermelidir, ýük daşamaga gatnaşýan şahslary saýlamalydyr, zakazçynyň bähbitlerini berjaý etmelidir we onuň görkezmelerini ýerine ýetirmelidir.

744 madda. Zakazçynyň borçlary

1. Zakazçy ekspeditoryň talap etmegi boýunça ýük hakyndaky  habary oňa öz wagtynda bermelidir, şeýle hem daşaýjy dokumentleri resmileşdirmek üçin zerur bolan görkezmeleri bermelidir, gümrük we beýleki hereketleri amala aşyrmak hakyndaky we zerur halatda gümrük tölegleriniň geçirilendigi hakyndaky zerur maglumatlary bermelidir. Mundan başga-da zakazçy görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny tassyklaýan zerur dokumentleri bermelidir.
2. Howpy özünde saklaýan ýükler daşalanda zakazçy howpuň anyk görnüşi hakynda ekspeditory habarly etmelidir we zerur mahalynda oňa howpsuzlyk çärelerini duýdurmalydyr.
3. Howpsuzlygy barada ekspeditora mälim bolmadyk ýük zyýanyň öwezini dolmak borjuny ýüklemezden islendik wagtda we islendik ýerde düşürilip, ýok edilip ýa-da howpsuzlandyrylyp bilner.
4. Eger muny harydyň görnüşi talap etse, zakazçy ýük daşamagyň talaplaryna laýyklykda ony gaplamalydyr.
5. Eger ýüküň indentifikasiýasy üçin tanadyjy belgiler zerur bolsa, ýüküň eltilmegine çenli takyk görner ýaly belgilenmelidir.
6. Zakazçy şu maddanyň öňki punktlarynda göz öňünde tutulan talaplaryň ýerine ýetirilmezligi netijesinde ekspeditora ýetiriljek zyýan üçin jogapkärçilik çekýär, ekspeditor ýüküň şu maddanyň 3 we 4 punktlaryna laýyk gaplanmandygy ýa-da tanadyjy belgileriň ýokdugy ýa-da olaryň kemçilikleri hakda, oňa munuň aýdyňdygyna ýa-da ýüki kabul edende bu hakda maglumatlaryň onda bolandygyna garamazdan, bellik etmedik halatlary muňa girmeýär.

745 madda. Harydyň sanma-san barlagy

Zakazçy aýratyn hak tölemek şerti bilen, ýüki kabul eden mahalynda sanma-san barlamagy eksleditordan talap edip biler.

746 madda. Ýüki ätiýaçlandyrmak borjy

Ýüki ätiýaçlandyrmak, bu hakda diňe zakazçydan görkezme alan halatynda, eksleditoryň üstüne ýüklenilýär.

747 madda. Ekspedisiýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasy

Eger zakazçy açyk ýüz öwürýändigini ýazmaça formada mälim etmese, ekspeditor öz saýlap alan ätiýaçlandyryş guramasy bilen zakazçynyň hasabyna zakaz ýerine ýetirilende ekspeditoryň hereketleri bilen zakazça ýetiriljek zyýandan ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmaga borçludyr. Ekspeditor ekspedisiýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasyny özüniň kim bilen baglaşandygyny zakazça habar bermelidir.

748 madda. Zyýan hakynda öz wagtynda habar bermek borjy

Şu Kodeksiň 747 maddasyna laýyklykda baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamasynyň esasynda zakazçy zyýan hakynda öz wagtynda habar bermek barada peýdalanmalydyr. Eger zyýan hakyndaky habar eksleditora iberilse, ol şobada habary ätiýaçlandyryş guramasyna ýa-da ätiýaçlandyryş guramalaryna ibermelidir.

749 madda. Harydy almazlygyň netijeleri

Eger bellenilen ýerde alyjy ýüki almasa ýa-da başga esaslar boýunça ýüki kabul etmek mümkin bolmasa, ekspeditoryň hukuklary we borçlary ýük daşamagyň kadalary boýunça kesgitlenýär.

750 madda. Ýük kabul edilende onuň ýagdaýyny barlamagyň mümkin bolmazlygy

Eger taraplaryň gatnaşmagynda ýüküň ýagdaýyny barlamak mümkin bolmasa, onda tersine subut edilýänçä, ýüküň kabul edilmegi ýüküň kemçiliksiz we zaýalanmasyz kabul edilendiginiň tassyklanmasy diýlip hasap edilýär, alyjynyň ýüki tabşyryja zyýanyň umumy häsiýetini görkezen halatlary muňa girmeýär. Eger ýüküň kem gelmegi ýa-da zaýalanmagy açyk häsiýetde bolsa, onda ýüküň kabul edilen gününde ýa-da kem gelmegiň ýa-da zaýalanmalaryň başga halatlarynda ýük kabul edilenden soň üç günden gijä galman bu hakda habar berilmelidir.

751 madda. Öz güýjüň bilen ýük daşamak hukugy

1. Eger başga ylalaşyk bolmasa, ekspeditor öz güýçleri bilen ýüki getirmäge haklydyr. Bu hukugyň amala aşyrylmagy zakazçynyň hukuklaryna we bähbitlerine garşy gelmeli däldir.
2. Eger ekspeditor bu hukugy peýdalansa, onda ol şol bir wagtda ýük daşaýjynyň hukuklaryny we borçlaryny edinýär.

752 madda. Ekspeditoryň jogapkärçiligi

Ekspedisiýa şertnamasyndan gelip çykýan borçnamalar boýunça, eger ekspeditoryň özi ýa-da onuň kömekçileri nämedir bir zatda günäkär bolsalar, kada bolşy ýaly, ekspeditor jogapkäriçilik çekýär.

753 madda. Üçünji şahs tarapyndan ýetirilen zyýan

Eger şertnama gatnaşýan üçünji şahs tarapyndan zyýan ýetirilse, zakazçynyň talap etmegi boýunça ekspeditor özüniň üçünji şahsa bolan talaplaryny oňa bermäge borçludyr, ýörite ylalaşyk esasynda zakazçynyň hasabyna we töwekgelçiliginiň hasabyna talaplary peýdalanmagy ekspeditoryň öz üstüne alan halatlary muňa girmeýär.

754 madda. Ekspeditoryň günäli hereketleri bilen ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

1. Eger zyýan ekspeditor tarapyndan bilkastlaýyn ýa-da gödek seresapsyzlyk zerarly ýetirilse, ol özüniň jogapkärçiligini aýyrýan ýa-da çäklendirýän ýa-da subut etmek agyrlygyny geçirýän şu babyň düzgünlerine esaslanyp bilmez.
2. Eger zyýan kömekçiler tarapyndan bilkastlaýyn ýa-da gödek seresapsyzlyk boýunça ýetirilse, şol kada kömekçileriň şertnamadan daşary jogapkärçiligi babatda hem hereket edýär.

755 madda. Hak tölemegiň tertibi

Ekspeditor transport guramasynyň ýüküni berenden soň hak tölenmäge degişlidir.

16 BAP. DELLALÇYLYK

§1. Umumy düzgünler

756 madda. Düşünje

Şertnama baglaşmak mümkinçiligini ýüze çykarandygy üçin ýa-da şertnama baglaşylanda dellalçylyk edendigi üçin maklere hak tölemäge borç edinen adam, eger şertnama baglaşmaklyk onuň baglaşylmagyna mümkinçiligiň ýüze çykarylmagy netijesinde ýa-da dellalçylyk edilmegi netijesinde bolan halatynda, hak töleýär. Eger şertnama gaýra goýlan şert bilen baglaşylsa, onda dellalçylyk üçin hak bu şert gelip ýeten mahalynda talap edilip bilner. Eger hakyň möçberi bellenilmese, onda şeýle iş üçin adaty tölenilýän hak ylalaşylan diýlip hasap edilýär. Birinji we ikinji tekliplerden tapawutlylykda, zakazçynyň zyýanyna baglaşylan ylalaşyk hakyky däldir.

757 madda. Makleriň hyzmatynyň öwezini tölemek

1. Şertnamada göz öňünde tutulan, dellalçylyk işine degişli bolmadyk makler tarapyndan edilen hyzmat üçin hak makleriň işiniň netijesinde şertnamanyň baglaşyljakdygyna ýa-da baglaşylmajakdygyna garamazdan ylalaşylyp bilner.
2. Şu Kodeksiň 756 maddasyna laýyklykda makler awansy şertleşip ýa-da ony alyp bilmez.
3. Makleriň çykdajylary diňe ylalaşylan ýagdaýynda tölenilýär; bu kada şertnama baglaşylmadyk ýagdaýynda hem ulanlýar. Dellalçylyk şertnamasyny amala aşyrmak üçin zerurlyk bolmadyk çykdajylaryň tölenmegini nazarda tutýan ylalaşyk hakyky däldir.

758 madda. Eksklýuziw tabşyryk

1. Eger zakazçy belli bir wagtyň içinde beýleki makleriň hyzmatlaryndan (eksklýuziw tabşyryk) ýüz öwürmeli bolsa, onda makler şu wagtyň içinde şertnamanyň baglaşylmagyna ýardam etmelidir. Eger zakazçy görkezmeleiriň tersine hereket etse, onda makler, eger şertnama başga makleriň hyzmatlaryny peýdalanmak bilen baglaşylsa, zyýanyň tölenmegini talap edil biler. Şertnamada zyýanyň bolmagynyň subut edilişine görä zyýany tölemegiň jemi summasy nazarda tutulyp bilner. Eger şertnama satyn almak-satmak şertnamasyny baglaşmakdaky dellalçylyga dahylly bolsa, bu summa şertnamanyň bahasynyň iki prosentinden ýokary geçmeli däldir.
2. Bu kadalary berjaý etmezden we zakazçynyň zyýanyna baglaşylan ylalaşyk hakyky däldir.
3. Eksklýuziw tabşyryk hakyndaky ylalaşyk ýazmaça formada baglaşylýar.

759 madda. Dellalçylyk şertnamasyny ýatyrmak

1. Eger şertnamanyň möhleti kesgitlenmedik bolsa, dellalçylyk şertnamasy islendik pursatda togtadylyp bilner.
2. Eksklýuziw tabşyryk diňe möhüm ýagdaýlar bolan mahalynda ýatyrylyp bilner. Alty aýyň geçmegi, bilen ol haýsydyr bir möhletleri berjaý etmezden islendik möhletde ýatyrylyp bilner. Eger muny baglaşylýan şertnamanyň görnüşiniň ýa-da predmetiniň aýratynlyklary talap etse, şertnamany ýatyrmak hukugy has uzak wagtyň içinde hem ýolberilmesiz diýlip ykrar edilip bilner.

760 madda. Maklere hak tölemäge ýol bermezlik

1. Eger üçünji şahs bilen baglaşylan şertnama maklere degişli predmete dahylly bolsa, maklere hak tölenilmegine ýa-da çykdajylaryň öweziniň dolunmagyna ýol berilmeýär. Aýratyn ýagdaýlaryň netijesinde zakazçynyň bähbitlerini amala aşyrmagynda maklere päsgel berip biljek zyýan ýüze çykjak bolsa, edil şeýle kada ulanylýar. Şol ýagdaýlar:
a) makler hukuk ýa-da ykdysady ýagdaýda üçünji şahsa gatnaşýan ýuridiki şahs, ýa-da jemgyýet bolsa;
b) üçünji şahs bolup hukuk ýa-da ykdysady ýagdaýda maklere gatnaşýan ýuridiki şahs ýa-da jemgyýet bolsa;
w) makler üçünji şahs bilen gulluk ýa-da zähmet gatnaşyklarynda dursa;
g) makler üçünji şahsyň äri ýa-da aýaly bolsa.
2. Eger makler üçünji şahs bilen şertnamanyň baglaşylmagyna çenli bu ýagdaýlar hakynda zakazçyny habardar etse, ol hak almak ýa-da çykdajylaryň öweznii dolmak hukugyna eýedir.
3. Eger başga şahs makleriň hasabyna hereket etse ýa-da şertnama üçünji şahsyň hasabyna baglaşylsa, şu maddanyň 1 punktunyň ka dasy ulanylýar.
4. Eger makler üçünji şahs üçin şertnamanyň tersine hereket etse, makler haka we çykdajylaryň öweziňiň dolunmagşa bolan hukugy ýitirýär.
5. Şu maddanyň 1, 2 we 3 punktlarynda göz öňünde tutulan kadalara ters gelýän ylalaşyk hakyky däldir.

§2. Ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermekden dellalçylyk

761 madda. Ýaşaýyş jaý makleri

1. Ýaşaýyş jaýynyň kireýine almak-bermek şertnamasyny baglaşmak üçin (ýaşaýyş jaý makleri) dellal bolmagy borç edinýän şahsyň şertnamasy babatda, eger ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasyndan başgaça ýüze çykmasa, dellalçylygyň umumy kadalary ulanylýar.
2. Işewür saparlarda predmeti turizm we ýaşaýyş dellalçylygy bolan şertnamalar babatda ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek dellalçylygy hakyndaky normalar ulanylmaýar.

762 madda. Hak almaga ýol bermezlik

1. Ýaşaýyş jaý makleriniň hak ýa-da çykdajylaryň öwezini dolmak hakyndaky talaby ýolberilmesizdir, eger:
a) şol ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasy bilen eýýäm bar bolan kireýine almak-bermek gatnaşyklary uzaldylýan ýa-da ol başga hili üýtgedilýän bolsa;
b) ýaşaýyş meýdanyna bolan kireýine almak-bermek şertnamasy baglaşylyp, ony dolandyrmagy makler amala aşyrýan bolsa.
2. Ýaşaýyş jaý makleri özüniň ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasyny baglaşmak babatdaky amala aşyrýan hereketleri üçin öweziniň tölenmegini talap edip bilmez, şu Kodeksiň 757 maddasynyň 1 punktunda göz öňünde tutulan hak muňa girmeýär.
3. Zakazçynyň zyýanyna baglaşylan şertnama hakyky däldir.

§ 3. Karz alyş-berişdäki dellalçylyk

763 madda. Karz alyş-beriş boýunça makler

Eger şu bapdan spesifik kadalar gelip çykmasa, karz alyş-beriş şertnamasy baglaşylanda dellal bolmaga borçlanýan şahsyň (karz alyş-beriş boýunça makler) şertnamasy babatda dellalçylygyň umumy kadalary ulanylýar.

764 madda. Şertnamanyň formasy

1. Şertnama ýazmaça formada baglaşylmalydyr.
2. Şertnamada karz alyş-berişiň belli bir prosentlerini görkezmek bilen karz alyş-beriş boýunça makleriň hakynyň möçberi görkezilmelidir. Mundan başga-da şertnamada aşakdakylar gökezilmelidir: karz alyş-berşiň möçberi, tölegiň möhleti, prosentleri we wagty, tölegiň hümmeti, prosentleriň möhletiniň, dowamlylygy we goşmaça çykdajylar, zakazçy tarapyndan tölenmäge degişli umumy summa, karz berijiniň familiýasy, ady we atasynyň ady we onuň adresi. Eger zakaz girew bilen üpjün edilen ýeri karz almak-bermäge ýa-da ýeri edinmek üçin berlen karza, şeýle hem zakazçynyň öz garaşsyz professional ýa-şa telekeçilik ýa wedomstwo ýa-da gulluk işi üçin peýdalanmaly zakazçynyň karz alyş-berşine dahylly bolsa, bu kadalar ulanylmaýar.
3. Şertnamanyň teksti karz bepmek hakyndaky towakganama bilen baglanyşykly bolmaly däldir. Karz alyş-beriş boýunça makler zakazça şertnamanyň kopiýasyny bermelidir.

765 madda. Haktölemek borjy

Zakazçy diňe eger dellalçylyk netijesinde karz alan bolsa, hak tölemäge borçludyr. Zakazçynyň bähbitleriniň zyýanyna baglaşylan şertnama hakyky däldir.

§ 4. Söwda makleri

766 madda. Düşünje

1. Söwda makleriniň hukuklaryna we borçlaryna beýleki adamlar üçin olara şertnamalaýyn gatnaşyklaryň esasynda hemişelik ygtyýarly wekilleri bolup durmaýan, öz professional işi hökmünde harytlary ýa-da gymmatly kagyzlary edinmek ýa-da aýrybaşgalamak hakyndaky, ätiýaçlandyryş hakyndaky, ýük daşamalary hakyndaky, gämileri hakyna tutmak hakyndaky ýa-da söwda dolanyşygynyň beýleki obýektleri hakyndaky şertnamalarda dellalçylygy öz üstüne alýan şahs eýelik edýär.
2. Söwda makleri hakyndaky kadalar gaýry geleşiklerde ulanylmaýar, bellenilenlerden başga, mysal üçin gozgalmaýan emläk bilen geleşiklerdäki dellalçylyk, hatda eger dellalçylygyň söwda makleri tarapyndan amala aşyrylsa-da muňa degişli däldir.

767 madda. Şertnamanyň gutarnykly teksti

1. Eger diňe taraplar ýa-da ýerli kadalar söwda maklerini mundan boşatmasa, söwda makleri geleşik baglaşylandan soň şobada şertnamanyň özi tarapyndan gol çekilen gutarnykly tekstini taraplaryň her birine bermelidir, onda şertleşýän taraplar, geleşigiň predmeti we şertleri, hususan-da harytlar ýa-da gymmatly kagyzlar satylanda olaryň hili we mukdary, şeýle hem bahasy we ibermegiň möhleti görkezilýär.
2. Gaýragoýmazdan amala aşyrylmaýan geleşiklerde şertnamanyň gutarnykly teksti taraplara gol çekmek üçin berilýär hem-de taraplaryň her birine beýleki tarap tarapyndan gol çekilen şertnamanyň gutarnykly teksti iberilýär.
3. Eger taraplaryň biri şertnamanyň gutarnykly tekstini kabul etmekden ýa-da gol çekmekden ýüz öwürse, onda söwda makleri bu hakda gaýragoýmazdan beýleki tarapy habarly edýär.

768 madda. Şertleşilen tabşyryk

1. Eger taraplaryň biri şertnamanyň gutarnykly tekstini alsa, onda bolsa söwda makleri beýleki şertleşýän tarapyň görkezmesini özünde galdyrsa, onda ol tarap tarapyndan geleşik bilen baglanyşykly bolar, eger bu tarapyň garşysyna esasly garşylyk bildirilip bilinmese, onda bu geleşik geçen gün bilen görkeziler.
2. Beýleki tarap ýerli kadalara laýyklykda möhletiň çäklerinde görkezilýär, eger bu bolmadyk mahalynda ýagdaýlara laýyklykdaky möhletiň çäklerinde görkezilýär.
3. Eger şeýle görkezme edilmese ýa-da görkezilen şahsyň garşysyna esasly garşylyklar öňe sürülse, onda birinji tarap geleşigi ýerine ýetirmek hakyndaky talaby söwda maklerine bildirmäge hukuklydyr. Eger söwda makleriniň talaby boýunça bu tarap geleşigiň ýerine ýetirilmegini talap edýändigi hakynda şobada mälim etmese, onda talap aradan aýrylýar.

769 madda. Nusgalyklary saklamak

1. Eger taraplar ýa-la ýerli kadalar söwda maklerini mundan boşatmasa, harydyň ýagdaýy boýunça ol garşylyksyz kabul edilýänçä ýa-da geleşik başga hili amala aşyrylýança, söwda makleri özüniň dellalçylygynda nusga boýunça satylan her bir harydyň özüne berlen nusgasyny saklaýar.
2. Söwda makleri bellik etmek arkaly nusgany belleýär.

770 madda. Inkasso üçin ygtyýarlygyň ýokdugy

Söwda makleri tölegi ýa-da tölegiň şertnama arkaly şertlenilen gaýry formasyny kabul etmäge ygtyýarly diýlip hasap edilmeýär.

771 madda. Taraplaryň ikisiniň öňündäki jogapkärçilik

Söwda makleri öz günäsi boýunça ýetirilen ýitgiler üçin taraplaryň her biriniň öňünde jogap berýär.

772 madda. Taraplaryň ikisinden hem hak talap etmek hukugy

Eger taraplaryň arasynda maklerçilik hakyny kimiň tölemelidigi hakynda ylalaşyk bolmasa, onda gaýry ýerli kadalar bolmadyk mahalynda taraplaryň her biri hakyň ýarysyny tölemelidir.

773 madda. Jurnal

Söwda makleri jurnal ýöretmäge hem-de ähli baglaşylan geleşikleri her gün oňa girizmäge borçludr. Ýazgylar hronologik tertipde geçirilýär hem-de şu Kodeksiň 767 maddasynda görkezilen maglumatlar bolmalydyr. Girizilen maglumatlara her gün söwda makleri tarapyndan gol çekilýär.

774 madda. Jurnaldan göçürmeler

Söwda makleri taraplara olaryň talap etmegi boýunça jurnaldan özi tarapyndan gol çekilen goçürmeleri islendik wagtda bermäge borçludyr hem-de bu göçürmelerde özüniň dellalçylygynda, baglaşylan geleşikler babatynda özüniň ähli ýazanlary bolmalydyr.

17 BAP. SÖWDA WEKILI

775 madda. Düşünje

Pişe bilen özbaşdak meşgullanýan hökmünde geleşiklerde başga telekeçi (telekeçiler) üçin hemişelik dellalçylyk etmek ýa-da olary onuň adyndan baglaşmak tabşyrylan şahs söwda weknlidir. Öz işini esasan erkin gurap we öz iş wagtyny erkin kesgitläp bilýän şahs özbaşdakdyr.

776 madda. Söwda wekiliniň borçlary

Söwda wekili öz işleýän telekeçisi üçin maliýe hasabatyny bermelidir. Ol ylalaşylan möhletlerde, eger möhletler ylalaşylmadyk bolsa, her kwartal gutarandan soň on günüň içinde, ýazmaça formada ähli amala aşyrylan geleşikler hakyndaky maglumatlary hem-de hyzmatlar üçinn hakyň hasaplaşyklaryny telekeçä bermäge borçludyr.

777 madda. Hakyň tölenmegi

1. Eger telekeçi geleşigi amala aşyran bolsa, söwda wekiliniň hak almaga hukugy bardyr.
2. Eger üçünji tarapyň ýerine ýetirmegi geçirmejekdigi aýdyň kesgitlense, onda haka bolan hukuk hakyky däldir; eýýäm alnan summalar gaýtarylyp berilmelidir.
3. Eger telekeçiniň geleşigi doly ýa-da kem-käsleýin amala aşyrmandygy ýa-da ony ylalaşylyşy ýaly amala aşyrmandygy aýdyň kesgitlenen halatynda hem söwda wekili haka bolan hukuga eýedir. Eger amala aşyrylmadyk geleşik telekeçä bagly bolmadyk ýagdaýlara esaslanan halatynda haka bolan hukuk hakyky däldir.
4. Telekeçi ylalaşygyň baglaşylan aýynyň ahyrynda söwda wekiline hak töleýär.
5. Söwda wekiliniň zyýanyna şu maddanyň kadalaryndan yza çekilmäge ýol berilmeýär.

778 madda. Hakyň möçberleri

1. Eger hakyň summasy ylalaşylmadyk bolsa, onda ol bu iş çygryndaky ylalaşylan adaty stawka hasap edilýär.
2. Hak telekeçiniň ýa-da üçünji tarapyň tölemeli summasyndan ugur alnyp hasaplanylýar. Tölegde ýeňillikler nagt berilmeýär; eger diňe goşmaça çykdajylar üçünji tarapyň aýratyn hasabyna goşulmaşa, goşmaça çykdajylar babatynda, hususan-da daşamak, gaplamak, gümrük, salgytlar üçin goşmaça çykdajylar babatda hem edil şu ýagdaý hereket edýär.
3. Peýdalanmaga bermek hakyndaky şertnamalar we belli  bir dowamlyk bilen peýdalanmak şertnamalary baglaşylanda hak haçan-da uçünji tarapyň şertnamany ýatyryp biljek pursatyndaky summanyň ululygyndan ugur alnyp hasaplanylýar: eger şertnama hereket etmegini dawam etdirse, söwda wekili mundan beýläkki degişlilikde hasap edilen haka bolan hukuga eýedir.
4. Ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan mahalynda hak ätiýaçlandyrylan summadan hasap edilýär. Eger bu summa kesgitlenmese, onda hak ätiýaçlandyryş wznosyna proporsionallykda hasap edilýär.

779 madda. Aýratyn hak

1. Eger söwda wekili geleşik boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin zamun bolmaga borçlansa, onda ol aýratyn haka dalaş edip biler; bu hukuk geljekden aýrylyp bilinmez. Borçnama diňe belli bir geleşik boýunça ýa-da üçünji taraplar tarapyndan kesgitlenen geleşikler boýunça alnyp bilner, bu geleşiklerde söwda wekili dellalçylyk edýär ýa-da olary özi baglaşýar. Borçnamalaryň kabul edilmegi ýazmaça formany talap edýär.
2. Aýratyn haka bolan hukuk geleşigiň baglaşylmagy bilen ýüze çykýar.

780 madda. Bäsdeşlik hakynda şert

1. Söwda wekilinde telekeçiniň razylygy bolmasa, müşderileriň territoriýasynyň ýa-da töwereginiň, ýa-da çygrynyň daşynda hereket etmäge haky ýokdur, olaryň çäklerinde söwda wekili telekeçi üçin dellalçylygy ýa-da geleşikleriň baglaşylmagyny, ýa-da bäsdeşlik ediji telekeçiniň işine (bäsdeşlik hakyndaky şert) göni ýa-da gytaklaýyn gatnaşylmagyny amala aşyrýar, başga kärhana maliýe taýdan gatnaşmak halatlary muňa girmeýär. Eger şertnamalaýyn gatnaşyklara girişilende telekeçä şeýle gatnaşmak fakty hakynda mälim bolan bolsa, bäsdeşlik ediji telekeçiniň işine gatnaşmaga bolan razylyk berlen diýlip hasap edilýär.
2. Söwda wekili tarapyndan bu borçnama bozulan halatynda telekeçi zyýanyň öweziniň dolunmagyny talap edip biler; mundan başga-da telekeçi bäsdeşlik ediji telekeçi üçin baglaşylan geleşikleriň özüne berilmegini, şeýle geleşiklerden alnan girdejiniň yzyna gaýtarylmagyny ýa-da talap edilýän girdejiden ýüz öwürmegini söwda wekilinden talap edip biler.
3. Eger bäsdeşlik hakyndaky şertiň şertnamalaýyn gatnaşyklar gutarandan soň hem hereket edýändigi şertnama tarapyndan göz öňünde tutulsa, onda telekeçiniň munuň öwezini tölän mahalynda şeýle şert hakykydyr, bu kompensasiýa şu Kodeksiň 782 maddasynyň kadalary boýunça hasaplanylýar. Şeýle ylalaşyk bir ýyldan köp bolmadyk möhlet üçin ýol bererlidir.

781 madda. Şertnamanyň hereket edişi

1. Eger şertnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, söwda wekili bilen şertnama bir ýyl möhlet bilen baglaşylýar. Eger taraplaryň hiç birisi-de şertnamanyň hereket ediş möhletiniň tamamlanmagyna çenli üç aý galanda ony ýatyrmak hakynda mälim etmese, onda şertnamanyň hereket edişi ýene-de bir ýyl uzaldylan diýlip hasap edilýär.
2. Munuň üçin düýpli ýagdaýlar bolan mahalynda şertnamalaýyn gatnaşyklary haýal etmän togtatmak mümkindir.

782 madda. Kompensasiýa bolan hukuk

1. Söwda wekili şertnamalaýyn gatnaşyklaryň tamamlanmagy bilen eger we aşakdakylara görä telekeçiden deň möçberli kompensisiýany talap edip biler:
a) telekeçi şertnamalaýyn gatnaşyklar tamamlanandan soň hem söwda wekiliniň agtaran täze müşderileri bilen işjeň gatnaşyklardan ep-esli peýda alýar;
b) söwda wekili şertnamalaýyn gatnaşyklaryň tamamlanmagy netijesinde özüniň agtaran müşderileri bilen eýýäm baglaşylan ýa-da geljekde amala aşyryljak geleşikler dowam etdirilende özüniň alyp biljek haka bolan hukugyny ýitirýär.
2. Müşderini agtarmak söwda wekili tarapyndan müşderi bilen işjeň gatnaşyklarynyň düýpli giňeldilmegine deňleşdirilýär, munuň özi hojalyk gatnaşygynda täze müşderini agtarmaga laýyk gelýär.
3. Iň ýokary kompensasiýa bir ýyldaky haky düzýär, ol söwda wekiliniň işiniň soňky bäş ýyl üçin ortaça ululygy boýunça hasaplanandyr. Şertnamalaýyn gatnaşyklaryň has gysga dowamlylygynda iş döwri üçin hakyň ortaça ululygy kesgitleýjidir.
4. Kompensasiýa bolan hukuk şu halatlarda ýüze çykmaýar, eger:
a) söwda wekili şertnamalaýyn gatnaşyklary ýatyrsa, eger diňe telekeçiniň özüni alyp barşy munuň üçin esasly sebäp bermese ýa-da söwda wekilini ýaşy boýunça ýa-da keselliligi netijesinde öz işini dowam etdirmäge ukyply diýip hasap edip bolmasa;
b) telekeçi söwda wekiliniň günäsi netijesinde şertnamalaýyn gatnaşyklary ýatyrsa;
w) telekeçi bilen söwda wekiliniň arasyndaky ylalaşygyň esasynda söwda wekiliniň ýerine şertnamalaýyn gatnaşyklara üçünji şahs girse; şertnamalaýyn gatnaşyklaryň tamamlanmagyna çenli ylalaşyk baglaşylyp bilinmez.
5. Kompensasiýany talap etmäge bolan hukuk geljekden aýrylyp bilinmez. Bu talaby şertnamalaýyn gatnaşyklar tamamlanandan soň bir ýylyň içinde bildirip bolar.

18 BAP. KOMISSIONER

783 madda. Komissioner

Harytlaryň ýa-da gymmatly kagyzlaryň öz adyndan satyn alynmagyny ýa-da satylmagyny pişe hökmünde başga şahsyň (komitentiň) hasabyna özüne kabul edýän şahs komissionerdir.

784 madda. Komissioneriň borçlary

1. Komissioner öz üstüne alan geleşigini ynsaply söwdegäriň aladasy bilen ýerine ýetirmäge borçludyr: şonda ol koimitentiň bähbitlerini goraýar we onuň görkezmelerine eýerýär.
2. Komissioner komitente talap edilýän maglumatlary gowşurýar, hususan-da, komissiýanyň ýerine ýetirilişi barada haýal etmän habar berýär; ol komitente geleşik hakynda hasabat bermäge we oňa geleşigiň amala aşyrylyşyndan näme talap eden bolsa, şony-da bermäge borçludyr.
3. Komissioner eger geleşigiň, ýerine ýetirilendigi baradaky habary bermek bilen bir wagtyň özünde geleşik baglaşan üçünji şahsy hem görkezmese, onda ol geleşigiň berjaý edilendigi üçin komitentiň öňünde jogap berýär.

785 madda. Komitentiň görkezmeleri

Eger komissioner komitentiň görkezmelerine laýyklykda hereket etmeýän bolsa, onda ol bolsa ýeten zyýanyň öwezini dolduryp bermäge borçludyr: komitent bolsa, geleşigiň özi babatdaky hereketlerini ykrar etmäge borçly däldir.

786 madda. Nyrhyň çäkleri

1. Eger komissioner satuwy bellenileninden pes nyrhdan amala aşyran bolsa ýa-da satyn almak üçin oňa bellenip berlen nyrhdan ýokary geçse, onda komitent, geleşigi öz hasabyna (bähbidine) amala aşyrylmadyk hökmünde ret etmek islese, geleşigiň berjaý edilendigi hakyndaky habardan soň bu barada haýal etmän mälim etmelidir: eger munuň tersine bolsa, kesgitlenilen nyrhdan ýüz öwrülmegi makullanyldy hasap edilýär.
2. Eger komissioner geleşigiň berjaý edilendigi baradaky habar bilen bir wagtda nyrhdaky tapawudy tölemegi teklip etse, onda geleşikden ýüz öwürmäge komitentiň haky ýokdur. Komitentiň bahadaky tapawutdan ýokary geçýän zyýanyň öwezini doldurmaga bolan hukugy degilmesiz bolup galdyrylýar.

787 madda. Amatly şertnama

1. Eger komissioner komitentiň oňa belläp beren şertlerinden hem has amatly geleşik baglaşsa, onda ol komitentiň bähbidine bolýar.
2. Eger, hususan-da komissioneriň, satan nyrhy komitent tarapyndan kesgitlenilýän iň pes nyrhdan ýokary geçse ýa-da onuň satyň alan nyrhy komitent tarapyndan kesgitlenilen ýokary nyrh derejesine ýetmese, onda ol hereket edýär.

788 madda. Zaýalanan ýa-da kemçilikli komission haryt

Eger komissionere iberilmäge degişli haryt ugradyljak wagty zaýalanan ýa-da kemçilikli ýagdaýda duran bolsa, ol hem gözden geçirilende ýüze çykarylsa, onda dellal daşaýja ýa-da komitente degişli harydyň ýagdaýyny delillendirmek hakynda alada etmäge we komitente haýal etmän maglumat bermäge borçludyr: eger ol şuny etmese, onda ýeten zyýanyň öwezini tölemäge borçludyr.

789 madda. Komissioneriň haryt üçin jogapkärçiligi

1. Komissioner özüniň garamagynda saklanylýan harydyň, ýitendigi we zaýalanandygy üçin jogapkärçilik çekýär, eger diňe ýiten ýa-da zaýalanmak ýüze çykan ahwalatlara esaslandyrylmaýan bolsa, ynsaply kommersantyň aladaçyllygy şolaryň öňüni alyp bilmez.
2. Komissioner harydyň ätiýaçlandyryşynyň, ýokdugy üçin diňe komitent tarapyndan oňa ätiýaçlandyryşyny amala aşyrmak barada görkezme berlen ýagdaýynda jogapkärçilik çekýär.

790 madda. Awans. Kredit

1. Eger komissioner komitentiň razylygyny alman, üçünji şahsa awans hödürlän bolsa ýa-da kredit beren bolsa, onda komissioner özüni howp astynda goýýar.
2. Eger ýerli düzgünler satyn alnyş nyrhyny tölemekde möhleti uzaltmagy göz önünde tutýan bolsa, komitent tarapyndan başga görkezmeler ýok wagtynda muňa komissioneriň hem hukugy bolýar.
3. Eger dellalyň muňa doly ygtyýary bolman, kredite satýan bolsa, onda ol bergidar hökmünde komitente satyn alnyş nyrhyny haýal etmän tölemäge borçludyr, eger bar bolan nagt pula satylan wagtynda pes bolan bolsa onda dellal has pes nyrhyň, öwezini dolýar we eger soňky oňa bellenilen nyrhdan hem pes bolsa, şu Kodeksiň 786 maddasyna laýyklykda tapawudyny hem töleýär.

791 madda. Komissioneriň komission haky. Çykdajylaryň öweziniň dolunmagy

Eger geleşik ýerine ýetirilen bolsa, kommissioner komission haklaryny talap edip biler. Eger geleşik ýerine ýetirilmedik bolsa, muňa garamazdan, onuň tabşyryş kommission hakyny, eger ýerli düzgünler arkaly şeýle zatlar kabul edilen bolsa, almaga hukugy bardyr; ol, şeýle hem, onuň baglaşan geleşiginiň ýerine ýetirilmegi komitentiň şahsyýeti bilen baglanyşyklylykda amala aşyrylmadyk bolsa komission hakyny talap edip biler.

792 madda. Meňzeş geleşikler

1. Eger komissioner özüniň, söwdagärlik käri bilen meşgullanyp ýören wagtynda başgalaryň hasabyna hut öz adyndan şu Kodeksiň 783 maddasynda görkezileninden başga görnüşdäki geleşigi baglaşan halatynda hem şu babyň düzgünleri ulanylýar. Eger komissioner bolup durmaýan söwdagär özüniň söwdagärçilik käri bilen meşgullanyp ýören wagtynda görkezilen şekildäki geleşigi baglaşsa, ýene şol düzgünler hereket edýär.
2. Telekeçi tarapyndan satyň alynýan materialdan öndürilýän gozgalýan çalşyryp bolmajak zady öz predmeti bilen üpjün edýän komissiýa hem şu babyň düzgünleri babatynda satyn almak we satmak baradaky komissiýa hasap edilýär.

793 madda. Normalary ulanmak mümkinçiligi

Komissioneriň şu bap tarapyndan kadalaşdyrylmadyk meseleler babatdaky işi boýunça söwda wekili hakyndaky düzgünler ulanylýar.

19 BAP. SYLAG BERMEGI JEMAGAT ÖŇÜNDE WADA
BERMEK. KONKURS

794 madda. Düşünje

Haýsydyr bir hereketi amala aşyrandygy üçin, hususan-da belli bir netijäni gazanandygy üçin sylagy bellemek hakynda jemagat öňünde beýan eden şahs, jemagat öňünde wada berlen sylagy nazara almazdan, görkezilen hereketi amala aşyrana sylagy tölemäge borçludyr.

795 madda. Ýatyrmak

1. Sylag bermegi jemagat öňünde wada bermek diňe yglan edilen hereketiň ýerine ýetirilmegine çenli ýatyrylyp bilner. Eger jemagat öňünde wada bermek hakynda sylag wada bermek ýaly usul bilen yglan edilse ýa-da eger aýratyn habar bilen edilse, jemagat öňünde wada bermegiň ýatyrylmagy hakykydyr.
2. Sylag bermegi jemagat öňünde wada bermekde onuň ýatyrmak hukugyndan ýüz öwrülmegi görkezilip bilner: eger hereketi ýerine ýetirmek üçin möhlet görkezilmese, şübhe bolan mahalynda şeýle ýüz öwrülmegine düşünilýär.

796 madda. Sylagyň birnäçe şahs tarapyndan talap edilmegi

1. Eger sylag bellenilen hereket dürli şahslar tarapyndan amala aşyrylsa, onda sylaga bolan hukuga hereketi birinji amala aşyran şahs eýedir.
2. Eger hereket şahslaryň birnäçesi tarapyndan bir wagtda amala aşyrylsa, onda olaryň her biri sylagyň deň bölegine bolan hukuga eýedir. Eger sylag öz häsiýeti boýunça bölünip bilinmese ýa-da jemagat öňünde wada berilmegine laýyklykda ony diňe bir şahs almaly bolsa, onda sylagy almaly adam bije arkaly kesgitlenýär.

797 madda. Konkurs

Işiň gowy ýerine ýetirilendigi üçin esasynda baýrak bellemek ýatan sylagy jemagat öňünde wada bermek diňe konkurs yglan edilen mahalynda işi ýerine ýetirmek üçin möhlet kesgitlenende hakykydyr.

798 madda. Konkursyň şertleriniň üýtgedilmegine ýol bermezlik

Konkursa gatnaşyjylara zyýan ýetirip biljek üýtgetmeleriň konkurs şertlerine girizilmegine ýol berilmeýär.

799 madda. Ýeňijini kesgitlemek

Hödürlenen işlerden haýsysynyň ileri tutulmaga mynasypdygy hakyndaky karar konkurs yglan edilende görkezilen şahs tarapyndan kabul edilýär, şeýle adam bolmadyk mahalynda sylagy bellän şahs tarapyndan kabul edilýär. Şeýle karar ähli gatnaşyjylar üçin hökmandyr.

800 madda. Konkursda birnäçe şahsyň ýeňmegi

Deň derejedäki işler hödürlenende baýrak şu Kodeksiň 796 maddasynyň 2 punktunda göz öňünde tutulan kadalar boýunça berilýär.

801 madda. Ýerine ýetirilen işlere eýeçilik hukugy

Eger sylagy bellän şahs sylagy jemagat öňünde wada berende, ýerine ýetirilen iş üçin özüne eýeçilik hukugynyň berilmegini diňe şeýle bermäniň geçirilmelidigini görkezen halatynda, talap edip biler.

20 BAP. EMLÄGI SAKLAMAK

802 madda. Düşünje

Emlägi saklamak şertnamasy boýunça emlägi saklaýjy ýük beriji tarapyndan özüne berlen gozgalýan zady saklamaga borç edinýär.

803 madda. Emlägi saklamagyň muzdsuzlygy

1. Eger ylalaşyk arkaly başgaça bellenilmedik bolsa, emlägi saklamak muzdsuz amala aşyrylýar. Eger emläk saklaýjy saklamagy telekeçilik işiniň çäklerinde amala aşyrsa, onda hak bu hakda agözalmanda hem şertleşikli diýlip hasap edilýär.
2. Eger hakyň möçberi kesgitlenmese, onda tarifler bolanda tarif stawkasy ylalaşylan diýlip hasap edilýär, tarifler bolmadyk mahalynda adaty hak hasap edilýär.

804 madda. Muzdsuz-saklanylanda emläk saklaýjynyň borjy

Eger zat muzdsuz saklamak üçin kabul edilse, onda emläk saklaýjy adatça öz hususy işlerine garaýşy ýaly esewanlyk görkezmäge borçludyr.

805 madda. Üçunji şahsa saklamaga bermek

1. Ýük berijiniň razylygy bolmasa, zady üçünji şahsa saklamaga bermäge emläk saklaýjynyň haky ýokdur.
2. Eger üçünji şahsa saklamaga bermek ýük berijiniň razylygy bilen berilse, onda emläk saklaýjy diňe üçünji şahsy we saklamak ýerini saýlamakda öz üstüne düşýän jogapkärçiligi çekýär.

806 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady peýdalanmaga ýol bermezlik

Saklamak üçin özüne tabşyrylan zady ýük berijiniň, razylygy bolmazdan emläk saklaýjynyň peýdalanmaga haky ýokdur, muňa zatdan peýdalanmak zerur bolan halatlary girmeýär.

807 madda. Zat saklamak tertibini üýtgetmek

Emläk saklaýjy zerur mahalynda zat saklamagyň tertibini üýtgetmäge haklydyr. Emläk saklaýjy şeýle hem saklamak üçin tabşyrylan zada üçünji şahslaryň talaplary hakynda oňa habar bermäge borçludyr.

808 madda. Zadyň häsiýetleri bilen ýetirilen zyýany tölemek

Ýük beriji özüne saklamak üçin tabşyrylan zadyň saklanylmagy bilen ýetirilen zyýany emläk saklaýja tölemelidir, muňa zadyň howply häsiýetleri hakynda onuň bilmedik we bilip bilmejek halatlary girmeýär.

809 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady gaýtarmagyň möhleti

Ýük beriji bu zadyň gaýtarylmagyny islendik wagtda, saklamak möhleti bellenilmedik halatynda hem talap edip biler.

810 madda. Emläk saklaýjynyň zady yzyna almak hakyndaky talaby

1. Eger saklamak möhleti kesgitlenmedik bolsa, zady saklaýjy zady özüne almagy ýük berijiden islendik wagtda talap edip biler.
2. Emläk saklaýjy bu hukugy diňe ýük beriji başga hili ýagdaýda zady saklap biler ýaly amala aşyryp biler, muňa saklamak üçin tabşyrylan zady gaýtarmak üçin möhüm esas bolan halatlary girmeýär.

811 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zadyň yzyna gaýtarylýan ýeri

Zadyň yzyna gaýtarylmagy şertnamada görkezilen ýerde bolup geçmelidir, muňa yzyna gaýtarmagyň başga ýeri hakynda ylalaşyk gazanylmadyk halatlary girmeýär. Daşamak boýunça çykdajylar ýük berijiniň üstüne ýüklenilýär.

812 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zadyň miwelerini bermek borjy

1. Emläk saklaýjy saklanan wagtda alnan miweleri ýük berijä bermäge borçludyr.
2. Ýük beriji zat saklamak boýunça zerur çykdajylary emläk saklaýja tölemäge borçludyr.

813 madda. Niýeti ýa-da gödek seresapsyzlygy üçin emläk saklaýjynyň jogapkärçiligi

Eger saklamak üçin tabşyrylan zady yzyna gaýtarmak üçin möhlet bellenilmese, onda bu möhlet dolandan soňra emläk saklaýjy diňe niýeti ýa-da gödek seresapsyzlygy üçin jogapkärçilik çekýär.

814 madda. Hak tölemek borjy

Eger emlägi saklamak muzdly esasda amala aşyrylsa, onda ýük beriji şertnama togtadylanda emläk saklaýja şertleşilen hakyny tölemäge borçludyr.

815 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady saklap galmak hukugy

Emlägi saklamak bilen baglanyşykly degişli bolan hakyň alynmagyna we edilen çykdajylaryň tölenilmegine çenli emläk saklaýjy saklamak üçin tabşyrylan zady bermekden ýüz öwrüp biler.

816 madda. Kysymdaş zatlary saklamaga tabşyrmagyň aýratynlyklary

Eger eýeçilik emläk saklaýja geçer ýaly ýagdaýda, emläk saklaýjy bolsa şol kysymdaky zatlary, hilini we sanyny gaýtaryp bermäge borçly bolar ýaly ýagdaýda kysymdaş zatlar saklanylmaga berlen bolsa, suda şertnamasynyň degişli kadalary ulanylýar.

817madda. Myhmanhanalarda zady saklamaga tabşyrmagyň aýratynlyklary

Myhmanhanalar, sanatoriler we dynç alyş öýleri myhmanyň ýanynda bolan zadyň ýitirilmegi, ýok edilmegi ýa-da zaýalanmagy bilen ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýärler. Bu kada, eger pul we gymmat bahaly zatlar aýratyn tabşyrylmadyk bolsa, şolar babatda degişli däldir.

818madda. Ýeňip geçip bolmajak güýç mahalynda jogapkärçilikden boşatmak

1. Eger ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri bilen myhmanyň ýa-da onuň ýanyndaky şahsyň hereketi bilen ýa-da zadyň özüniň häsiýetleri bilen zyýan ýetirilse, jogapkärçilik aýrylýar.
2. Zyýany tölemek borjy awtomaşyna we onda goýulan zatlara degişli däldir. 

21  BAP. HARYT AMMARYNA SAKLAMAGA TABŞYRMAK

819 madda. Duşünje
Haryt ammaryna saklamaga tabşyrmak şertnamasy babatda, eger şu bapda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, emläk saklamak şertnamasy hakyndaky degişli düzgünler ulanylýar.

820 madda. Emläk saklamak baradaky borçnamalary päk ýürekden ýerine ýetirmek borjy

Ammar saklaýjy saklamak üçin özüne tabşyrylan harydy saklamak boýunça borçnamalaryny päk ýürekli hojalykçynyň paýhasy bilen ýerine ýetirmelidir.

812 madda. Emläk saklaýjy tarapyndan harydyň sanyny barlamak

1. Eger  şu babyň kadalaryndan başgaça kada gelip çykmasa, emläk saklaýjy harydy saklamak üçin kabul edende onuň mukdaryny, ölçeglerini, agramyny, görnüşini, hilini we gaýry häsiýetlerini barlamaga borçly däldir.
2. Eger emläk saklaýja saklamak üçin berlen haryt berlen mahalynda zaýalanan ýa-da komplektlenilmedik bolsa, ol daşyndan gözden geçirilende mälim bolsa, onda emläk saklaýjy bu hakda ýük berijä şobada habar bermäge borçludyr, eger ol bu borjy ýerine ýetirmese, onda ol zyýanyň öwezini tölemelidir.

822 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy gözden geçirmek hukugy

Emläk saklaýjy ýük berijä tabşyrylan harydy iş wagtynyň içinde gözden geçirmäge, nusgalar almaga ýa-da zerur çäreleri amala aşyrmaga rusgat bermäge borçludyr.

823 madda. Habar bermek borjy

Emläk saklaýjy saklamaga tabşyrylan harydy başga ammara geçirmek hakda ýa-da eger harydyň häsiýeti üýtgändigini ýa-da munuň howpunyň bardygyny ýüze çykarsa, ýük berijä şobada habar bermäge borçludyr. Ol özüne mälim bolan ammar şahadatnamasynyň soňky eýesine habar bermelidir. Şu borjy ýerine ýetirmedik mahalynda, ol ýüze çykan zyýany tölemäge borçludyr.

824 madda. Zyýany tölemek borjy

Emläk saklaýjy özüne saklamak üçin berlen harydyň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy bilen ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýär, munuň öňüni almagy ynsaply emläk saklaýjynyň başaryp bilmejek halatlary muňa girmeýär.

825 madda. Kysymdaş zatlary saklamagyň aýratynlyklary

1. Kysymdaş zatlar saklananda emläk saklaýjy diňe şol bir görnüşdäki we häsiýetdäki zatlar bilen olary garyşdyrmaga bolan hukuga, eger şoňa rugsat bolan mahalynda eýedir.
2. Şeýle garyşdyrmak netijesinde emele gelen haryda ýük beriji umumy eýeçilik hukugyna eýedir. Her bir ýük berijiniň paýy olaryň tabşyran harydynyň sanyna laýyklykda kesgitlenýär.
3. Emläk saklaýjy galan ýük berijileriň razylygyny soramazdan, her bir ýük berijiniň oňa degişli paýyna laýyklykda harydy yzyna gaýtarmaga borçludyr.

826 madda. Saklamak üçin tabşyrylan harydy satmak

Eger saklamak üçin tabşyrylan haryt zaýalansa we üýtgese, netijede ol gymmatyny gaçyrsa hem-de emläk saklaýjyda habar bermek üçin wagt galmasa ýa-da ol bu hakda doly ygtyýarly şahsa habar berip bilmese, onda ol harydy satmaga doly ygtyýarlydyr. Harydyň satylmagyndan alnan summa ujundan ony saklamak we satmak boýunça çykdajylary aýyrmak bilen ýük berijä gowşurylýar.

827 madda. Ammar şahadatnamasy

Emläk saklaýjy harydy kabul eden mahalynda ýük berijä ammar şahadatnamasyny bermäge borçludyr.

828 madda. Ammar şahadatnamasynyň rekwizitleri

1. Ammar şahadatnamasynda aşakdakylar görkezilmelidir:
a) ammar şahadatnamasynyň berlen senesi we bellige alnan nomeri;
b) taraplaryň ady we adresi;
w) harydyň saklanýan ýeri;
g) saklanmaga degişli harydyň ýazgysy (sany, möçberleri ýa-da agramy) we onuň hili; gaby bolanda, gabynyň ýazgysy;
d) hakyň we gaýry zerur çykdajylaryň möçberi;
ýe) eger saklamaga tabşyrylan haryt ätiýaçlandyrylmaga
degişli bolsa, ätiýaçlandyryşyň bahasy;
j) şertnamanyň hereket möhleti:
z) emläk saklaýjynyň degişli möhür bilen tassyklanylan goly.
2. Eger şu maddada görkezilen şertler ammar şertnamasynda doly görkezilmedik bolsa, onda munuň özi taraplary jogapkärçilikden boşatmaýar.
Taraplar ammar şahadatnamasyna beýleki şertleri hem girizmäge haklydyr.

829 madda. Warrant

Ammar şahadatnamasyna eýelik ediji girew hakyndaky şahadatnamanyň kömegi bilen saklamak üçin tabşyrylan harydy ammarda haryt çykarylmaz ýaly ýagdaýda başga borçnamanyň üpjünçiligine kepillikler goýup biler.

830 madda. Orderlik ammar şahadatnamasy

Eger emläk saklaýjy orderlik ammar şahadatnamasyny berse, onda ol indossament arkaly üçünji şahsa berlip bilner.

831 madda. Indossirlenen ammar şahadatnamasy üçin jogapkärçilik

1. Eger ammar şahadatnamasy indossament arkaly berilse, emläk saklaýjy bu şahadatnama eýelik edijiniň öňünde onda görkezilen maglumatlaryň dogrudygyna jogapkärçilik çekýär, eger şahadatnamada bu maglumatlaryň ýük berijiniň ýa-da üçünji şahsyň habaryna esaslanýandygy açyk görkezilen halatlary muňa girmeýär.
2. Eger emläk saklaýjy maglumatlaryň dogry däldigi hakynda bilse, ol eger şu maddanyň 1 punktunda görkezilen belligi eden halatynda hem jogapkärçilik çekýär.
3. Emläk garyşyk saklananda şu maddanyň 1 punktunda görkezilen belligi etmäge emläk saklaýjynyň haky ýokdur.

832 madda. Indossamentiň dogrulygynyň prezumpsiýasy

1. Orderlik ammar şahadatnamasyny beren emläk saklaýjy saklamak üçin tabşyrylan harydy diňe ammar şahadatnamasynyň kanuny eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Eger girewlik ammar şahadatnamasy berilse, emläk saklaýjy onuň gaýtarylyp berilmegini talap etmelidir.
3. Emläk saklaýjy indossamentiň dogrudygyny barlamaga borçly däldir. Ammar şahadatnamasynda degişli ýazgy bilen onuň berlendigi tassyklanylýar.

833 madda. Ammar şahadatnamasynyň ýitmegi

1. Ammar şahadatnamasy ýa-da girew hakyndaky şahadatnama ýitirilende ýa-da ýok edilende olaryň kanuny eýesi suda arza bilen ýüz tutmaga hem-de ýitirilen dokumentiň hakyky däl diýlip ykrar edilmegini hem-de onuň ýerine täze şahadatnamanyň berilmegini talap etmäge haklydyr. Sud arza aýratyn önümçilik tertibinde garaýar.
2. Emläk saklaýjy suduň çözgüdiniň, esasynda ammar şahadatnamasyny we girew hakyndaky şahadatnamany gaýtadan berýär.

834 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy girew goýmak

1. Saklamak üçin ammara tabşyrylan harydy girew goýmak üçin hususyýetçi girew hakyndaky şahadatnamada ýörite ýazgy etmelidir we onuň berilmegi şeýle geçirilmelidir.
2. Indossament ýük berijiniň we kreditoryň şahsyýeti hem-de borçnamanyň möçberi hakyndaky maglumatlary nazara almalydyr.
3. Saklamaga tabşyrmak hakyndaky şahadatnamany bermek barada emläk saklaýja habar berilýär, ol degişli bellik edýär.

835 madda. Ammar şahadatnamasynyň täze eýesine girew hukugynyň geçmegi

1. Harydy saklamak boýunça çykdajylar bilen baglanyşykly emläk saklaýjyda harydyň, onuň eýelik etmeginde durýança harydyň girew hukugy döreýär.
2. Eger ammar şahadatnamasy indossament arkaly berilse, girew hukugy täze eýesi babatda hereket edýär.

836 madda. Saklamaga tabşyrylan harydy yzyna almak talabyna ýol bermezlik

Bellenilen möhlet geçýänçä saklanylýan harydy yzyna almagy ýük berijiden talap etmäge emläk saklaýjynyň haky ýokdur, eger şeýle möhlet bellenilmese, onda tabşyrylandan soň üç aýyň geçmegine çenlidir. Eger saklamak möhleti kesgitlenmese ýa-da kesgitlenen möhletiň geçmegi bilen emläk saklaýjy ammarda harydy özünde saklaýar, ol diňe şertnama togtadylandan soň bir aýyň geçmegi bilen ýük berijiden harydy almagyny talap edip biler.

837 madda. Goşmaça möhleti bellemek

1. Eger saklamak möhletiniň geçmegi bilen ammar şahadatnamasynyň eýesi harydyň ammardan çykarylmagyndan boýun gaçyrsa, emläk saklaýjy oňa goşmaça iki hepdelik möhlet bellemelidir. Eger bu möhletde hem haryt alynmasa, emläk saklaýjy ony satmaga haklydyr.
2. Satmakdan alnan summa emläk saklaýja tölenmeli çykdajylary hasaplap aýyrmak bilen ammar şahadatnamasyna eýelik edijä berilýär.

22 BAP. ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

§ 1. Umumy düzgünler

838 madda. Düşünje

1. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça şertnamanyň şertlerine laýyklykda ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy bilen ýetirilen zyýany ätiýaçlandyrýana tölemäge borçludyr. Ätiýaçlandyryş mahalynda pugta bellenilen summa ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş summasyny tölemäge ýa-da şeptleşilen başga hereketi amala aşyrmaga borçludyr.
2. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny (baýragy) tölemäge borçludyr.
3. Türkmenistanyň kamunçylygynda we ätiýaçlandyryşyň degişli görnüşi boýunça ätiýaçlandyryş kadalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ätiýaçlandyryş şertnamasy ätiýaçlandyryş gatanjy (baýragy) tölenen pursadyndan baglaşylan hasap edilýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

839 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak borjy

Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagy teklip eden şahs, eger şunda ýüz öwürmek üçin real esaslar bolmasa, şol şertnamany baglaşmaga borçludyr.

840 madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryş

Eger bu hökmany döwlet ätiýaçlandyryş hakyndaky kanunçylyga garşy gelmeýän bolsa, onda şu babyň kadalary ulanylýan hökmany ätiýaçlandyryş kanun tarapyndan göz öňünde tutulyp bilner.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

841 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasy (ätiýaçlandyryş şahadatnamasy)

1. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş hakyndaky gol çekilen dokumenti ätiýaçlandyryş şertnamasyny (ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny) gowşurmaga borçludyr.
2. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda aşakdakylar bolmalydyr:
a) taraplaryň şahsyýeti we olaryň bolýan ýeri (ýaşaýan ýeri) hakyndaky maglumatlar;
b) ätiýaçlandyryş edilen predmetiň ýa-da şahsyň ady;
w) ätiýaçlandyryş töwekgelçiliginiň görnüşi;
g) ätiýaçlandyryşyň başlanmagy we dowamlylygy;
d) ätiýaçlandyryş summasy;
ýe) ätiýaçlandyryş wznosy, onuň tölenen ýeri we möhleti;
f) franşiza;
g) taraplaryň gollary.
3. Eger ätiýaçlandyryşyň predmeti şahsyň ömri bolsa, onda aşakdaky goşmaça maglumatlar zerurdyr:
a) girdejiniň hasaplaşyk ýeri we oňa gatnaşmak;
b) töläp almagyň summasy, wznoslary nazarda tutmaýan tölegler hem-de şol tölegleriň kepillendirilen çäkleri.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

842 madda. Gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasy

Ätiýaçlandyryş şertnamasy esasynda ätiýaçlandyryjy tarapyndan kabul edilen töwekgelçilikler başga bir ätiýaçlandyryjyda (ätiýaçlandyryjylarda) doly ýa-da bölekleýin gaýtadan ätiýaçlandyrylyp bilner. Şunda ätiýaçlandyryş şertnamasy (esasy şertnama) boýunça gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan ätiýaçlandyryjy bu soňky şertnamada ätiýaçlandyrýan hasap edilýär.
Ätiýaçlandyryjy bilen gaýtadan ätiýaçlandyryjynyň arasyndaky gatnaşyklar gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde düzgünleşdirilýär. Şunda ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyrýanyň öňündäki borcnamalary doly saklanyp galýar.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

843 madda. Ätiýaçlandyryş  şertnamasynyň ýitirilmeginiň netijeleri

1. Eger ätiýaçlandyryjy diňe ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny berenden soň öz borçlaryny ýerine ýetirmeli diýlip şertnama arkaly kesgitlense, ýöne ätiýaçlandyryş şertnamasy ýitirilse ýa-da ýok edilse, aýratyn kadalary berjaý etmek bilen şahadatnama güýjüni ýitiren diýlip yglan edilen halatynda, ätiýaçlandyrýan ýerine ýetirilmegini talap edip biler.
2. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy ýitirilende ýa-da ýok edilende ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryjydan dublikaty talap edip biler. Dublikaty bermek boýunça çykdajylary ätiýaçlandyrýan çekýär.
3. Öz işini ätiýaçlandyryjynyň tabşyrygy boýunça we şonuň adyndan amala aşyrýan ätiýaçlandyryş agentiniň hak almaga hukugy bardyr.

844 madda. Ätiýaçlandyryş agentiniň hukuklary

1. Ätiýaçlandyryş wekiliniň araçyllyk işini amala aşyrmaga ygtyýarlyklary ätiýaçlandyryjynyň degişli resminamalary bilen kesgitlenýär.
2. Dellalyň funksiýalaryny (wezipesini) ýerine ýetirýän ätiýaçlandyryş agenti ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylanda şeýle şertnamany baglaşmaga haklydyr.
3. Öz işini ätiýaçlandyryjynyň tabşyrygy boýunça we şonun adyndan amala aşyrýan ätiýaçlandyryş agentiniň hak almaga hukugy bardyr.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

845 madda. Ätiýaçlandyryşyň başlanmagy

1. Ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan gününde sagat 24-de başlanýar we şertnamada göz öňünde tutulan möhletiň soňky gününde sagat 24-de gutarýar.
2. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy bäş ýyldan ýokary möhlete baglaşylsa, onda taraplaryň her biri ony ýatyrmak hakda duýdurylandan soň üç aýyň geçmegi bilen şertnamany ýatyryp biler.
3. Eger şertnama bir ýyldan ýokary möhlete uzaldylsa, ätiýaçlandyryş gatnaşyklary agözalman olaryň uzaldylýandygy we möhletinden öň togtadylýandygy hakyndaky ylalaşyk hakyky däldir. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşyny ýatyrmagyň üç  aýlyk möhletini hemişe berjaý etmäge borçludyr.

846 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny artdyrmagyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş wznosyny artdyrsa, ätiýaçlandyrýan şertnamany ýatyrmagyň bir aýlyk möhletini berjaý etmek bilen şertnamany togtadyp biler. Ätiýaçlandyryş wznosynyň az-kem artdyrylmagy şeýle hukugy döretmeýär.

847 madda. Habar bermek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylanda howpsuz döremegi ýa-da ätiýaçlandyryş halaty üçin düýpli ähmiýeti bolan, özüne mälim bolan ähli ýagdaýlary ätiýaçlandyryja habar bermelidir. Ätiýaçlandyryjynyň şertnamadan ýüz öwürmegine ýa-da ony üýtgedilen mazmun bilen baglaşmagyna täsir edip biljek ýagdaýlar düýpli ýagdaýlar bolup durýar.
2. Ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyrýandan ýazmaça aýdyň we düşnükli ýagdaýda talaby hem düýpli ýagdaý hasap edilýär.
3. Eger ätiýaçlandyryja düýpli ýagdaýlar hakynda habar berilmese, ol şertnamadan ýüz öwrüp biler. Ätiýaçlandyryjynyň düýpli ýagdaý hakynda habar bermekden öňünden niýet edip boýun gaçyrmagy hem şeýle mana eýedir.
4. Eger ätiýaçlandyryjy ýaşyryn ýagdaý hakynda bilse ýa-da ätiýaçlandyrýan atel şeýle ýagdaý hakynda habar berilmezliginde günäkär bolmasa, şertnamanyň togtadylmagy ýolberilmesizdir.

848 madda. Nädogry maglumatlary habar bermegiň netijeleri

1. Eger düýpli ýagdaý hakyndaky habarda nädogry maglumatlar bolsa, ätiýaçlandyryjy şertnamadan ýüz öwrüp biler.
2. Eger maglumatlaryň nätakyklygy ätiýaçlandyryja mälim bolsa we ätiýaçlandyrýan nädogry maglumatlaryň berilmeginde günäkär bolmasa, şertnamadan ýüz öwürmek ýolberilmesizdir. Bu maglumatlar hakynda habar berlenden soň bir aýyň içinde ätiýaçlandyrýan şertnamany ýatyryp biler.

849 madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyrýan howpuň ýagdaýlary hakyndaky ýazmaça sowallara jogap bermeli bolsa, ätiýaçlandyryjy meseleleriň goýulmadyk, ýöne ätiýaçlandyrýanyň  olar hakda öňünden betpälli dyman ýagdaýlarynyň habar berilmezligi zerarly şertnamany ýatyrmaga haklydyr.

850 madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmagyň möhleti

1. Ätiýaçlandyryjy şu bapda göz öňünde tutulan maglumatlaryň habar berilmezliginden soň bir aýyň içinde şertnamany ýatyryp biler. Bu möhlet habar bermek borjunyň bozulandygy hakynda ätiýaçlandyryjy bilen pursatyndan başlanýar.
2. Ätiýaçlandyrýana şertnamanyň ýatyrylandygy hakynda habar berilmelidir.

851 madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň şertnamany ýatyrsa, eger habar bermek borjy bozulan ýagdaý ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagyna we ätiýaçlandyryjynyň borçlaryny ýerine ýetirmegine täsir etmese, ol öz borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylmaýar.

852 madda. Ýokary derejeli howp hakyndaky habary bermek borjy

1. Eger bu şertnamanyň baglaşylmagyna düýpli täsir etse, ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylandan soň dörän howpuň ýokarydygy hakynda ätiýaçladyryja şobada habar bermäge borçludyr.
2. Şeýle ýagdaýda ätiýaçladyryjy bir aýlyk möhleti berjaý etmek bilen şertnamany ýatyrmaga ýa-da ätiýaçlandyryş wznosynyň degişli artdyrylmagyny talap etmäge haklydyr. Eger ätiýaçlandyrýan niýet edip öňünden howpuň artmagyna getirse, ätiýaçlandyryjy bir aý möhleti berjaý etmezden şertnamany ýatyryp biler.

853 madda. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy hakynda habar bermek borjy

1. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolandygy hakynda bilen halatynda ätiýaçlandyrýan bu hakda şobada ätiýaçlandyrýana habar bermelidir.
2. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolan mahalynda ätiýaçlandyryş halatyny ýa-da borçlaryň möçberini belli etmek üçin zerur bolan islendik maglumatlary ätiýaçlandyrýandan talap edip biler.
3. Eger ätiýaçlandyrýan  habar bermek borçlaryny ýerine ýetirmese we şunuň bilen ätiýaçlandyryjynyň bähbitleri düýpli bozulmasa, ätiýaçlandyryjy ylalaşyga esaslanyp bilmez, şoňa laýyklykda ol öz borçlaryndan boşadylýar.
4. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň we ätiýaçlandyryjynyň şigiň tölegleriniň möçberi kesgitlenenden soň öz borçlaryny ýerine ýetirmelidir.

§ 2. Ätiýaçlandyryş wznosy

854 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny geçirmek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş gatanjyny töländen soň ätiýaçlandyryş şertnamasyny alýar.
2. Eger ätiýaçlandyryşdaky bähbit ýitirilse, ätiýaçlandyryjy öz üstüne alan töwekgelçiliginiň dowamlylygyna laýyk gelýän ätiýaçlandyryş wznosynyň bir bölegini talap edip biler. Ätiýaçlandyryjy ýitirilen hyzmata laýyk gelýän haky talap edip biler.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

855 madda. Birinji ätiýaçlandyryş wznosy

Birinji ýa-da bir gezekki ätiýaçlandyryş wznosy öz wagtynda tölenýänçä ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan azatdyr.

856 madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi

1. Eger ätiýaçlandyryş wznosy öz wagtynda geçirilmese, ätiýaçlandyryjy şonuň geçirilmegi üçin iki hepdelik möhleti ýazmaça kesgitläp biler. Şunda gijä goýmagyň netijeleri hakynda görkezilmelidir.
2. Eger möhlet geçenden soň ätiýaçlandyryş halaty bolsa we şu wagta çenli ätiýaçlandyrýan wznos geçirmegini ýa-da prosentler tölemegini gijikdirse, ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.

857 madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi netijesinde şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny öz wagtynda geçirmese, ätiýaçlandyryjy bir aý öňünden şertnamany ýatyrmak hakynda ätiýaçlandyrýany duýduryp hem-de bu möhlet netijesiz gutaranda ony ýatyryp biler.

858 madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny tölemegiň togtadylmagy

Eger şertnama baglaşylandan soň ätiýaçlandyryjynyň ykdysady ýagdaýynyň ätiýaçlandyryş halaty bolan mahalynda şertnama boýunça onuň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegine real howp bolandaky ýaly ýaramazlaşandygy ýüze çykarylsa, ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznosyny geçirmegini togtadyp biler.

§ 3. Zyýanyň ätiýaçlandyryşy

859 madda. Zyýany pul bilen tölemek borjy

Ätiýaçlandyryjy aýany pul bilen tölemelidir.

860 madda. Zyýany tölemegin çäkleri

Ätiýaçlandyryjy zyýany diňe ätiýaçlandyryş summasynyň çäklerinde töleýär.

861 madda. Ätiýaçlandyryş deňeşdirmesi

1. Eger ätiýaçlandyryş summasy ätiýaçlandyryş edilen bähbidiň gymmatyndan (ätiýaçlandyryş bahasy) ep-esli ýokary geçse, hem ätiýaçlandyrýan, hem ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş wznosyny bada-bat degişli ýagdaýda aşaklatmak bilen hetdenaşa ätiýaçlandyryşyň öňüni almak maksady bilen ätiýaçlandyryş summasynyň aşakladylmagyny talap edip bilerler.
2. Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşyny ýokarlandyrmak arkaly bikanun girdeji almak üçin şertnama baglaşsa, şertnama hakyky däl hasap edilýär. Eger ätiýaçlandyryjy şertnama baglaşylan pursatynda hakyky däldigini bilmese, şertnamanyň hakyky däldigine çenli oňa tölenen wznoslar oňa galýar.

862 madda.  Emlägi ätiýaçlandyrmagyň aýratynlyklary

Eger emläk ätiýaçlandyrylsa we işiň ýagdaýlaryndan başgaça ýüze çykmasa, emlägiň gymmaty ätiýaçlandyryş summasy hasap edilýär.

863 madda. Duşdan geçirilen peýdanyň ätiýaçlandyryşy

Eger bu ätiýaçlandyryş şertnamasynda ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda nazarda tutulsa, ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy zerarly alynmadyk peýda hem ätiýaçlandyryş degişlidir.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

864 madda. Zatlaryň jemine ätiýaçlandyrmak

Eger zatlaryň jemine ätiýaçlandyrylsa, ätiýaçlandyryş oňa girýän zatlaryň hemmesine degişlidir.

865 madda. Ätiýaçlandyryş töleginiň möçberi

Ätiýaçlandyryjy dörän zyýandan geçýän summany ätiýaçlandyrýana tölemäge borçly däldir we eger ätiýaçlandyryş halaty bolan pursatynda ätiýaçlandyryş üçin hak ätiýaçlandyryş summasyndan geçende hem borçly däldir.

866 madda. Gysgaldylan ýa-da doly däl ätiýaçlandyryş. Goşa ätiýaçlandyryş

1. Eger ätiýaçlandyryş halaty bolan pursatynda ätiýaçlandyryş summasy ätiýaçlandyryş bahasyndan az bolsa (gysgaldylan ýa-da doly bolmadyk ätiýaçlandyryş), ätiýaçlandyrýan diňe ätiýaçlandyryş summasynyň bahasyna  deň bolan zyýanyň bölegini we ätiýaçlandyryş üçin haky töleýär.
2. Ätiýaçlandyryjylaryň birnäçesiniň şol bir bähbidine bir wagtda ätiýaçlandyran şahs bu hakda her bir ätiýaçlandyryja şobada habar bermäge borçludyr.
3. Ätiýaçlandyryjylaryň birnäçesiniň şol bir töwekgelçiliginiň bähbidi ätiýaçlandyrylsa we ätiýaçlandyryş summalary bilelikde ätiýaçlandyryş bahasyndan ýokary geçse ýa-da beýleki ätiýaçlandyryjy bilen ätiýaçlandyryş şertnamasy bolmadyk mahalynda, her bir shrahowşik tarapyndan tölenip bilinjek öwezi dolmalaryň, umumy summasy başga sebäpler boýunça ähli ýitgilerden ýokary geçse (goşa ätiýaçlandyryş), onda ätiýaçlandyryjylar raýdaş bergidarlar hökmünde ätiýaçlandyrýan bilen olara, şertnama baglaşylan summanyň çäklerinde ätiýaçlandyrýanyň öňünde borçludyrlar, ýöne real zyýanyň möçberinden geçýän summany bilelikde almaga ätiýaçlandyrýanyň haky ýokdur.

867 madda. Goşa ätiýaçlandyryşyň hakyky däldigi

Eger ätiýaçlandyrýan bikanun girdeji almak maksady bilen goşa ätiýaçlandyryşyny resmileşdirse, onda şu maksat bilen baglaşylan her bir şertnama hakyky däl diýlip hasap edilýär.

868 madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolanda ätiýaçlandyrýanyň günäsi

Eger ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş bilen göz öňünde tutulan halaty öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlygy bilen getirse, ätiýaçlandyryjy öz borçlaryny ýerine ýetirmekden boşadylýar.

869 madda. Ätiýaçlandyryjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmek borjy

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş bilen göz öňünde tutulan halat bolanda zyýanyň öňüni almaga ýa-da azaltmata we şunuň bilen baglanyşykly ätiýaçlandyryjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Ätiýaçlandyryjy onuň görkezmelerini ýerine ýetirmegi netijesinde edilen çykdajylaryny tölemäge borçludyr.

870 madda. Ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri bilen dörän zyýanyň ätiýaçlandyryşy

Eger bu diňe ätiýaçlandyryş şertnamasynyň şertlerinde ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda nazarda tutulan halatynda, ätiýaçlandyryjy ýeňip geçip bälmajak güýjuň täsiri netijesinde ýeten zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

871 madda. Üçünji şahsyň zyýany tölemek talaby

1. Eger ätiýaçlandyrýan zyýany tölemek barada üçünji şahsa talap bildirse, eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýana zyýany tölese, bu talap ätiýaçlandyryja geçýär. Eger ätiýaçlandyrýan üçünji şahs babatda öz talabyndan ýa-da onuň talabyny üpjün etmäge bolan hukukdan ýüz öwürse, onda ätiýaçlandyryjy öz çykdajylarynyň öwezini dolmaga bolan hukugy amala aşyrmagyň netijesinde ýa-da talap bildirmek bilen baglanyşykly onuň aljak möçberindäki zyýanynyň öwezini dolmak borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger ätiýaçlandyrýanyň zyýanyň öwezini dolmaga bolan talap etmek hukugy onuň bilen bile ýaşaýan maşgala agözasyna dahylly bolsa, onda hukugyň geçmegi aradan aýrylýar, muňa maşgala agözasynyň öňden niýet edip zyýan getiren halatlary degişli däldir.

872 madda. Ätiýaçlandyrylan emlägi eýeçilikden aýyrmagyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyrylan emläk eýeçilikden aýrylsa, onda ätiýaçlandyrýanyň hukugy emläk edinijä geçýär.

873 madda. Ätiýaçlandyrylan emlägiň eýeçilikden aýrylmagy hakynda habar bermek borjy

Ätiýaçlandyrylan emlägiň eýeçilikden aýrylandygy hakynda ätiýaçlandyryja şobada habar berilmelidir. Eger emläk ediniji ýa-da eýeçiligi aýryjy bu hakda ätiýaçlandyryja şobada habar bermese, eger ätiýaçlandyryjynyň habary almaly pursatyndan bir aýdan soň ätiýaçlandyryş halaty bolsa, onda ol öwezini dolmak borjundan boşadylýar.

874 madda. Ätiýaçlandyrylan emläk eýeçilikden aýrylanda ätiýaçlandyryşyny togtatmak

1. Ätiýaçlandyryjy şertnamany ýatyrmak üçin bir aýlyk möhleti berjaý etmek bilen emläk ediniji bilen ätiýaçlandyryş gatnaşygyny togtatmaga haklydyr. Eger ätiýaçlandyryjy emlägiň eýeçilikden aýrylandygy hakynda özüne mälim bolan pursatyndan başlap bir aýyň içinde mundan peýdalanmasa, onda şertnamany ýatyrmak hukugy güýjüni ýitirýär.
2. Emläk ediniji ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmaga haklydyr, ol diňe şolbada ýa-da ätiýaçlandyryşyň häzirki döwrüniň gutarmagyna çenli şertnamany ýatyryp biler. Eger emläk ediniji şony edinenden soň bir aýyň içinde bu hukukdan peýdalanmasa, ýatyrmak hukugy ýitirilýär, eger ätiýaçlandyryş hakynda edinijä mälim bolmasa, onuň ätiýaçlandyryş gatnaşyklary hakynda bilen pursatyndan başlap, bir aýyň geçmegine çenli ýatyrmak hukugy güýjündedir.
3. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy şu maddanyň kadalarynyň esasynda togtadylsa, eýeçilikden aýryjy ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş wznosyny tölemäge borçludyr, ýöne ol şertnamanyň ýatyrylan pursatyny goşmak bilen ätiýaçlandyryş döwründe onuň tölemelisinden ýokary bolmaly däldir; şu ýagdaýda emläk ediniji ätiýaçlandyryş summasynyň tölenmegi üçin jogapkärçilik çekmeýär.

875 madda. Başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak

Ätiýaçlandyrýan öz adyndan ätiýaçlandyryjy bilen başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşyp biler.

876 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda başga şahsyň hukuklary

1. Başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryşda şu şertnamadan gelip çykýan hukuklar şol şahsa degişlidir. Diňe ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş şertnamasyny talap etmek hukugyna eýedir.
2. Ätiýaçlandyrylan şahs ätiýaçlandyrýan bilen ylalaşmazdan öz hukuklaryndan peýdalanyp biler we diňe ätiýaçlandyryş şertnamasy onuň elinde bolsa, öz hukuklarynyň sud boýunça amala aşyrylmagyny talap edip biler.

877 madda. Ätiýaçlandyrýanyň hukuklary

1. Ätiýaçlandyrýan şertnama boýunça ätiýaçlandyrylan şahsa degişli hukuklardan öz adyndan peýdalanyp biler.
2. Eger ätiýaçlandyryş şahadatnatmasy berilse, ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyrylan şahsyň razylygy bolmazdan ätiýaçlandyryş summasyny alyp biler ýa-da eger ol diňe ätiýaçlandyryş şahadatnamasyna eýelik eden mahalynda hukugy ätiýaçlandyrylan şahsa berip biler.
3. Eger ätiýaçlandyrýan diňe ätiýaçlandyrylan şahsyň, ätiýaçlandyryş şertnamasy bilen razy bolandygyny subut etse, ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrylanyň peýdasyna töleg geçirmäge borçludyr.

§ 4. Graždan-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryşy

878 madda. Düşünje

Graždan-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýany jogapkärçilikden boşatmaga borçludyr, bu borçnama ätiýaçlandyryş döwründe dörän jogapkärçilik babatda onuň üstüne üçünji şahsyň öňünde jogapkärçilik ýükleýär.

879 madda. Gös-göni zyýany tölemek talaby

Eger zyýan ýeten şahs ätiýaçlandyryja talap bildirse, onda ol öz borçnamasynyň çäklerinde gös-göni zyýany tölemäge borçludyr.

880 madda. Sud çykdajylary we suddan daşary çykdajylar

Eger işiň ýagdaýlaryndan ugur alyp şeýle çykdajylary tölemeli bolsa, ätiýaçlandyryş üçünji şahsyň talaplaryndan goranmak üçin çekilen sud çykdajylaryny we suddan daşary çykdajylary öz içine alýar.

881 madda. Ätiýaçlandyryjyny jogapkärçilikden boşatmak

Eger ätiýaçlandyrýan ýagdaýyň bolmagyny aňly-düşünjeli döretse, şonuň netijesinde oňa üçünji şahsyň öňünde jogapkärçilik ýüklense, onda ätiýaçlandyryjy jogapkärçilikden boşadylýar.

882 madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryşynda jogapkärçilik

1. Eger ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyrýanyň öňündäki borçlardan doly ýa-da kem-käsleýin azat bolsa, onda kanunda göz öňünde tutulan hökmany döwlet ätiýaçlandyryşynda onuň üçünji şahsyň öňündäki jogapkärçiligi güýjünde galýar.
2. Eger ätiýaçlandyryjy üçünji şahsyň talaplaryny kanagatlandyrsa, üçünji şahsyň ätiýaçlandyrýan babatdaky talaby ätiýaçlandyryja geçýär.
(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № __, ___-nji madda)

§ 5.Ömri ätiýaçlandyrmak

883 madda. Düşünje

1. Ömri ätiýaçlandyrmak ätiýaçlandyrýanyň hut özüne ýa-da başga şahsa degişli bolup biler.
2. Eger ömrüň ätiýaçlandyryş şertnamasy üçünji şahşyň peýdasyna baglaşylsa, onda bu şahsyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýazmaça razylygy zerurdyr.

884 madda. Şertnama baglaşmakdan ýüz döndermäge ýol bermezlik

Eger ätiýaçlandyrýan şertnama baglaşylanda maglumatlary habar bermek borjuny bozsa, eger şertnama baglaşylandan soň bäş ýyl geçen bolsa, ätiýaçlandyryjy şertnamadan ýüz öwrüp bilmez. Eger maglumatlary habar bermek borjunyň ýerine ýetirilmiezligi bilkastlaýyn bolmasa, şertnamadan ýüz öwürmäge ýol berilýär.

885 madda. Ätiýaçlandyryş wznoslary wagtal-wagtal tölenende şertnamany ýatyrmak

Eger ätiýaçlandyryş wznoslary wagtal-wagtal tölense, ätiýaçlandyryjy islendik pursatda, ýöne şol ätiýaçlandyryş döwrüniň tamamlanmagyna çenli ätiýaçlandyryş gatnaşyklaryny ýatyryp biler.

886 madda. Öwezini tölemek hukugyny üçünji şahsa bermek

1. Eger şertnamada başgaça görkezilmese, toplaýyş ätiýaçlandyryşynda ätiýaçlandyryjy almak hukugyny üçünji şahsa berip biler, şeýle hem üçünji şahs başga şahsa berip biler. Ätiýaçlandyryjynyň hukugyny almak hukugyna eýe bolan üçünji şahs çalyşýar, şübhe bolanda üçünji şahsyň ady şertnama girizilen halatynda hem ykrar edilýär.
2. Eger ätiýaçlandyrýan başga görkezme bermese, almak hukugyna eýe bolan üçünji şahs ony diňe ätiýaçlandyryş halaty bolanda amala aşyryp biler.

887 madda. Göwnejaý bolmadyk üçünji şahs

1. Eger toplaýyş ätiýaçlandyryşynda üçünji şahsyň hukugy ätiýaçlandyryjynyň borjuna laýyk gelmese, bu hukuk ätiýaçlandyrýanda galýar.
2. Eger toplaýyş ätiýaçlandyryşynda üçünji şahs alnan peýda üçin öz hukugyny peýdalanmasa, bu hukuk ätiýaçlandyrýanda galýar.

888 madda. Ätiýaçlandyryjyny zyýany tölemek borjundan boşatmak

1. Eger şertnama ätiýaçlandyrýanyň däl-de başga şahsyň ölmek halatyna baglaşylsa, ätiýaçlandyrýan şol şahsyň ölmegini bikanun hereketleri bilen döreden bolsa, onda ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger ölmek halatyna ätiýaçlandyryşda üçünji şahs almak hukugyna eýe bolsa, eger bu şahs öňünden niýet eden bikanun hereketleri bilen ömri ätiýaçlandyrylanyň ölmegine getirse, bu hukuk ykrar edilmeýär.

889 madda. Öz janyna kast edilende öwezini tölemekden boşatmak

1. Eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ömri ätiýaçlandyrylan şahs öz janyna kast etse, ömrüniň ätiýaçlandyryşynda ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan boşadylýar.
2. Ätiýaçlandyrýanyň mirasdarlary geçirilen ätiýaçlandyryş wznoslarynyň gaýtarylyp berilmegini talap etmäge haklydyrlar.

890 madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny üýtgetmek

1. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryşynyň häzirki döwrüniň gutarmagyna çenli islendik pursatda ätiýaçlandyryş şertnamasynyň mundan beýläk ätiýaçlandyryş wznoslarynyň geçirilmeginiň togtadylan şertnamasy bilen çalşyrylmagyny talap edip biler.
2. Eger ätiýaçlandyrýan şeýle çalşyrylmagyny talap etse, onda şu pursatdan başlap şertnama arkaly göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş summasy ýa-da peýdanyň summasy, eger ätiýaçlandyryş wznosy görnüşinde alnan summa bir gezekleýin wznos hökmünde garalsa, ätiýaçlandyrylan şahsyň ýaşyny nazara almak bilen kesgitlenýän summa bilen çalşyrylýar.

891 madda. Şertnama togtadylanda tutup galynmalar

Eger ömrüň ätiýaçlandyryş şertnamasy ýüz öwürmek, ýatyrmak ýa-da şikaýat etmek netijesinde togtadylsa, onda ätiýaçlandyryjy şeýle şertnama boýun alan möçberindäki wznoslaryny gaýtarmaga borçludyr. Ätiýaçlandyryjy paýhasly tutup galmalary geçirip biler.

892 madda. Mejbury ýerine ýetirmegiň netijeleri

1. Eger karary mejbury ýerine ýetirmek ätiýaçlandyryş talaby boýunça geçirilse ýa-da sud önümçiligi ätiýaçlandyryjynyň batyp galmagy bilen amala aşyrylsa, zat alyjy hökmünde anyk görkezilen şahs ätiýaçlandyryş şertnamasynda ätiýaçlandyrýanyň çalyşmaga doly ygtyýarlydyr. Eger peýda almak hukugyna eýe bolan şahs şertnama gatnaşsa, ol kreditoryň ähli talaplaryny kanagatlandyrmalydyr ýa-da şertnama ýatyrylanda ätiýaçlandyryjydan öz talap edip biljek summasynyň çäklerinde batyp galmagyň agdyklaýyndygyny üpjün etmelidir.
2. Eger peýda almak hukugyna eýe bolan şahs onuň alynmagyna gyzyklanmasa ýa-da ady boýunça atlandyrylmasa, onda şeýle hukuga ätiýaçlandyrýanyň
äri, aýaly ýa-da çagalary eýe bolýar.

§ 6. Betbagtçylykly hadysadan ätiýaçlandyrmak

893 madda. Düşünje

1. Betbatgçylykly hadysadan ätiýaçlandyryş şertnamasy hem ätiýaçlandyrylýan babatda, hem başga şahs babatda baglaşylyp bilner.
2. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy ätiýaçlandyrylan şahs bilen däl-de, eýsem onuň peýdasyna baglaşylsa, onda ömrüň ätiýaçlandyryş kadalary bu şertnama degişlidir.

894 madda. Saglyga ýetirilen zyýanyň netijeleri

Eger ätiýaçlandyryjynyň borjy saglyga öňünden niýet edip ýitgi (zyýan) ýetirilmegine bagly bolmasa, onda öňünden niýet etmegiň bolmazlygy garşylykly subut edilýänçä çak edilýär.

895 madda. Betbagtçylykly hadysany öňünden niýet edip getirmegiň netijeleri

1. Eger başga şahsyň ätiýaçlandyryşynda peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan şahs önünden niýet eden bikanun hereketleri bilen öňünden niýet edip betbagtçylykly hadysanyň bolmagyňa getirse, ätiýaçlandyryjy özüniň borçlaryndan boşadylýar.
2. Eger peýda almak hukugyna başga şahs eýelik etse, eger onda öňünden niýet edip bikanun hereketler bilen betbagtçylykly hadysany getirse, ol bu hukukdan mahrum edilýär.

896 madda. Betbagtçylykly hadysa hakynda habar bermek borjy

Eger borçlar peýda alýan şahsyň peýdasyna ýerine ýetirilmeli bolsa, onda bu şahs betbagtçylykly hadysa hakynda mälim etmäge borçludyr. Bu kada maglumatlary habar bermek we dokumentleri bermek boýunça borçlara hem degişlidir.

897 madda. Regres hukugyna ýol bermezlik

Ätiýaçlandyrýan zyýan üçin jogapkär şahs babatynda regres hukugyna eýe däldir.

23 BAP. BANK HYZMATY

§ 1. Hasaplaşyklar

898 madda. Düşünje

1. Kredit edarasy bank sçýoty hakyndaky şertnama boýunça onuň müşderisiniň hasaplaşyk sçýotundan hasabynda bolan summalaryň çäklerinde tölegler geçirmäge hem-de sçýota gelip gowşan summalary ýazmaga borçludyr.
2. Eýelik edijiniň görkezmesiniň esasynda  şeýle operasiýalary nagt pullar bilen hem geçirmek mümkindir.
3. Taraplaryň ylalaşmagy boýunça hyzmat etmek boýunça hasaplaşyk sçýotunyň eýesine çykdajylary tölemek borjy ýüklenilip bilner.

899 madda. Hasapdan göçürmeleri bermek borjy

1. Kredit edarasy nagt hasaplaşyklar we nagt däl hasaplaşyklar boýunça buhgalterlik kitaplaryny ýöretmäge borçludyr.
2. Kredit edarasy şertnamada nazarda tutulan möhletlerde sçýotuň eýesine sçýotuň ýagdaýy hakyndaky habary (hasapdan göçürme) bermäge borçludyr, sçýotuň eýesi bolsa sçýotuň ýagdaýy hakyndaky habary islendik wagtda talap etmäge doly ygtyýarlydyr.

900 madda. Pul serişdelerini hasapdan öçürmek

Kredit edarasy sçýot eýesiniň rugsady bilen ýa-da onuň görkezmesi esasynda pul serişdelerini sçýotdan öçürmäge borçludyr. Eger şonuň ýaly bolmasa, ol ýetirilen zyýany we nädogry geçirilen summany sçýot eýesiniň aktiwine täzeden geçirmäge borçludyr.

901 madda. Sçýot eýesiniň tabşyrygyny ýatyrmagyň netijeleri

1. Sçýotuň eýesi heniz geçirmegiň hakykatda amala aşyrylmagyna çenli kredit edarasyna berlen tabşyrygyny ýatyrmaga haklydyr.
Başga halatlarda kredit edarasy ýerine ýetirmekden ýöz öwurmek hakynda degişli şahslara şobada habar bermäge borçludyr.
2. öz wagtynda ýatyrylanda kredit edarasy summany eýesiniň sçýotuna täzeden geçirmäge borçludyr.

902 madda. Syry saklamak borjy

1. Kredit edarasy sçýot eýesi bilen işjeň gatnaşyklarda özüne mälim bolan sçýot we gaýry faktlar bilen baglanyşykly syry saklamaga borçludyr, kanunda göz öňünde tutulan halatlar ýa-da eger iş sçýot eýesiniň bähbitlerini çäklendirmeýän adaty bank habaryna degişli bolan halatlar muňa girmeýär.
2. Kredit edarasynyň bu borjy şertnama togtadylandan soň hem güýjünde galýar.

903 madda. Şertnamany togtatmak

1. Bank sçýoty hakyndaky şertnama taraplaryň ikisi tarapyndan islendik pursatda togtadylyp bilner.
2. Kredit edarasy diňe sçýot eýesiniň hasaplaşyk hyzmatyny başga hili alyp biler ýaly ýagdaýda şertnamany togtadyp biler, togtatmak üçin möhüm esaslaryň bolan halatlary muňa degişli däldir.

904 madda. Çek esasynda töleg geçirmek

Degişli ylalaşyk mahalynda kredit edarasy sçýotuň eýesi tarapyndan gol çekilen çekleri Türkmenistanyň hereket edýän kanunlaryna laýyklykda tölemäge aktiwiň çäklerinde borçludyr. Munuň üçin nagt pulsuz hasaplaşyk hakyndaky şertnamanyň düzgünleri ulanylýar.

905 madda. Çekiň inkassasiýasy

Kredit edarasy we goşmaça ylalaşmazdan hasaplaşyk şertnamasy boýunça kredit edarasyna öz wagtynda görkezmek arkaly eýesi tarapyndan görkezilen çekleriň indossirlenilmegini geçirmäge, tölenmedik mahalynda bolsa üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmäge sçýot eýesiniň öňünde borçludyr.

§ 2. Bank krediti

906 madda. Düşünje

Kreditor bank kreditiniň şertnamasy boýunça karz alyja muzdsuz krediti karz formasynda berýär ýa-da bermäge borçludyr.

907 madda. Bank krediti boýunça prosent stawkalary

1. Taraplaryň ylalaşmagy bilen kredit boýunça bellenilen ýa-da üýtgeýän prosent stawkalary kesgitlenip bilner.
2. Eger şertnama arkaly üýtgeýän prosent stawkalary nazarda tutulsa we olary kreditor kesgitlese, ol adalatlylyk esasynda olary kesgitlemäge borçludyr. Ol bazar stawkalartyyň ýokarlanyş ýa-da aşaklaýyş çägine görä  öz stawkalaryny olar bilen laýyk getirmelidir.
3. Prosentleriň üýtgedilmegi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň diskont stawkasyna laýyk gelmelidir.
4. Kredit şertnamasy baglaşylanda prosent stawkalarynyň ýokarlanmagynyň we aşaklamagynyň çäkleri hem-de üýtgetmeleriň arasyndaky iň az aralyk kesgitlenilmelidir.
5. Kreditor kredit boýunça prosent stawkalary hakynda karz alyja elýeter formada habar bermäge borçludyr.
6. Eger ýyllyk prosent stawkasy görkezilmese, diňe kanun tarapyndan göz öňünde tutulan ýyllyk prosent ülanylýar.
Eger ýyllyk prosentler hasaplananda çykdajylaryň tölenmegi göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu çykdajylar tölenmeýär.

908 madda. Kanun tarapyndan bellenilen prosent stawkalary

1. Eger karz alyjy bank kreditiniň şertnamasy boýunça onuň üstüne ýüklenen tölegleri bökdese, onda berginiň summasynyň üstüne degişli döwür üçin Türkmenistanyň Merkezi bankynyň diskont tarifi üçin bellenilen üç prosentden ýokary geçýän summa hasaplanyp goşulmalydyr.
2. Eger kreditor karzy yzyna gaýtarmagy gijä goýmak sebäbi boýunça bank krediti şertnamasyny togtatsa, onda kanun tarapyndan bellenilen prosent tarifini talap etmek hukugy ýüze çykýar. Bu kada aýy-aýry halatlarda köp ýa-da az zyýanyň bardygyny kreditoryň ýa-dä karz berijiniň subut etmek hukugyna degişli däldir.

909 madda. Goşmaça üpjünçiligi ulanmak

1. Eger kredit berlende zat ýa-da şahsy üpjünçilik ylalaşylsa, onda kreditor karzy doly däl üzülişende goşmaça üpjünçiligiň ulanylmagyny talap edip biler.
2. Kreditor karz alyjynyň talap etmegi boýunça üzülişmegiň ylalaşylan çäklerinden ýokary geçýän üpjünçiligi gaýtarmaga borçludyr.

910 madda. Şertnamany togtatmak

1. Eger kredit üçin belli bir döwre bellenilen prosent stawkasy ylalaşylsa, eger prosentler boýunça borçnama gaýtaryp bermek üçin kesgitlenen möhlete çenli tamamlansa we prosent stawkasy hakynda täze ylalaşyk baglaşylmasa, karz alyjy kredit şertnamasyny togtadyp biler. Togtatmagyň möhleti bir aýdyr.
2. Eger karz alyjy sarp ediji bolsa we kredit ipoteka bilen üpjün edilmese, togtatmak hukugy kredit alnandan soň alty aýyň geçmegi bilen ýüze çykýar, togtatmak möhleti bolsa üç aýa deňdir
3. Togtatmak hukugy on ýylyň geçmegi bilen islendik halatda hereket edýär. Togtatmak möhleti alty aýy düzýär.
4. Bergidar üç aýlyk möhleti berjaý etmek bilen tarif stawkasyny ulanmak arkaly islendik pursatda karzy togtadyp biler.

911 madda. Kredit möhletinden öň yzyna gaýtarylanda zyýany tölemek

Eger karz alyjy kredit gatnaşyklarynyň gutarmagyna çenli krediti yzyna gaýtarsa, onda kreditor zyýanyň degişli suratda tölenmegini talap edip biler. Şunda, zyýany tölemek tygşytlanylan çykdajylaryň gymmatyna, şeýle hem ssuda walýutasyny başgaça ulanmagyň netijesinde kreditoryň alyp biljek peýdasyna hasaplanýar ýa-da eger karz alyjy şonuň alynmagyna öňünden niýet edip ýol bermedik halatynda şeýle edilýär.

912 madda. Kredit bölekler boýunça yzyna gaýtarylanda kredit gatnaşyklaryny togtatmak

Eger krediti bölekler boýunça yzyna gaýtarmak göz öňünde tutulsa we karz alyjy azyndan iki möhleti bassyr gijikdirse, kreditor kredit gatnaşyklaryny togtadyp biler. Eger goşmaça iki hepdelik möhlet berlenden soň hem tölegler geçirilmese, togtatmak güýje girýär.

§ 3. Goýum

913 madda. Düşünje

1. Kredit edarasy pul summasyny (goýumy) geçirmek arkaly oňa bolan eýeçilik hukugyny edinýär we möhleti gelende şol walýutada alnan summany gaýtarmaga borçludyr.
2. Eger möhlet kesgitlenmese, pul summasy islendik wagtda talap edilip bilner.
3. Goýumlara degişlilikde prosentler goşulmalydyr.

914 madda. Kredit edaralarynyň ýolbaşçylarynyň jogapkärçiligi

1. Süýşürintgini alyjy we kredit edarasynyň ýolbaşçysy likwidlik we bankyň boniteti hakyndaky habary goýumça bermäge borçludyrlar.
2. Nädogry maglumatlary bermekde günäkär ýa-da zerur habary bermekden ýüz öwren şahs maglumatlaryň nädogrulygy netijesinde dörän zyýany goýumça tölemäge borçludyr.
3. Likwidlik we bankyň boniteti hakynda nädogry maglumatlary jemagat öňünde reklama broşýuralarynda ýa-da başga hili ýaýradýan bankyň ýolbaşçylary raýdaşlyk jogapkärçiligini çekýärler.

915 madda. Süýşürintgi kitapçasy

Eger kredit edarasy süýşürintgi kitapçasyny berse, onda ol ony hem adyna, hem görkeziji üçin doldurmaga doly ygtyýarlydyr. Eger görkeziji doly ygtyýarly bolmasa, eger kredit edarasy kitapçany dolduranda öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmedik bolsa, onda kredit edarasy jogapkärçilikden boşadylýar.

§ 4. Dokumentar (haryt) akkreditiwi. Dokumentar inkasso

916 madda. Düşünje

1. Akkreditiwi açmak arkaly kredit edarasy (banky açan) müşderiniň (akkreditiw tabşyrygyny bereniň) haýyşy we buýrugy boýunça görkezilen dokumentiň ýerine üçünji şahsa (remitente) onuň görkezmesi boýunça ýa pul summasyny tölemäge ýa-da remitent tarapyňdan geçirilen wekseli tölemäge, ýa-da aksepti geçirmäge, ýa-da eger kreditiň şertleri ýerine ýetirilse, bu operasiýany amala aşyrmagy başga banka tabşyrmaga borçludyr.
2. Müşderi ylalaşylan haky tölemäge borçludyr.

917 madda. Inkasso tabşyrygy

Inkasso tabşyrygy bilen inkasso operasiýasyna doly ygtyýarly bolan kredit edarasy (bank) müşderiniň (ynanyjynyň) tabşyrygy boýunça akseptiň ýerine ýa-da zerur bolanda, töleýjiniň töleginiň ýerine gymmatly söwda kagyzlaryny bermegi öz üstüne borçnama edip alýar .

918 madda. Halkara hukugynyň adatlary

Eger başga zat ylalaşylmasa, taraplaryň hukuklary we borçlary halkara dolanyşygyndaky dokumentar akkreditiwiň ýa-da dokumentar inkassonyň ykrar edilen adatlary boýunça kesgitlenýär.

§ 5. Bank kepilligi

919 madda. Düşünje

Bank kepilliginiň güýjünde bank, başga kredit edarasy ýa-da ätiýaçlandyryş                                                                                                                                   guramasy (kepil) başga şahsyň (prinsipalyň) haýyşy boýunça öz üstüne alan borçnamasynyň şertlerine laýyklykda prinsipialyň kreditoryna (benefisiara) benefisiaryň ýazmaça talabynyň esasynda pul summasyny tölejekdigi hakynda ýazmaça borçnama alýar.

920 madda. Bank kepilligi üçin hak

1. Bank kepilligi benefisiar babatdaky öz borçlarynyň prinsipal tarapyndan göwnejaý ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.
2. Bank kepilliginiň berlendigi üçin prinsipal kepile ylalaşylan hak töleýär.

921 madda. Kepil borçnamasynyň esasy borçnamadan garaşsyzlygy

Kepiliň benefisiar babatdaky bank kepilligi tarapyndan göz önünde tutulan borçnamalary olaryň arasyndaky özara gatnaşyklarda ony üpjün etmek üçin berlen esasy borçnama, hatda kepillikde bu borçnama görkezme bolanda, garaşly däldir.

922 madda. Bank kepilligini yzyna almaga ýol bermezlik

Eger bank kepilliginde başgaça göz öňünde tutulmasa, ol yzyna alnyp bilinmez.

923 madda. Benefisiara degişli talabyň başga şahsa berilmegine ýol bermezlik

Eger kepillik tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmasa, bank kepilliginden ugur alyp benefisiaryň kepil babatdaky talap etmek hukugy üçünji şahsa berlip bilinmez.

924 madda. Bank kepilliginiň güýje girmegi

Eger kepillik arkaly başgaça göz öňünde tutulmasa, bank kepilligi onuň berlen gününden güýje girýär.

925 madda. Talap bildirmegiň formasy

1. Benefisiaryň bank kepilligi astyndaky pul summalarynyň tölegleri hakyndaky talaby kepillikde görkezilen dokumentleri goşmak bilen ýazmaça formada kepile görkezilmelidir. Talapda ýa-da goşundyda benefisiar üpjün edilmeginde kepillik berlen esasy borçnamanyň prinsipal tarapyndan bozulmagynyň nämede aňladylýandygyny görkezmelidir.
2. Benefisiaryň talaby berlen kepilligiň möhletiniň gutarmagyna çenli kepile görkezilmelidir.

926 madda. Benefisiaryň talabyny almak boýunça kepiliň borjy

1. Benefisiaryň talabyny alandan soň kepil şobada bu hakda prinsipala habar bermelidir we onuň bilen baglanyşykly ähli dokumentler bilen birlikde oňa talabyň kopiýasyny bermelidir.
2. Kepil benefisiaryň talabyna goşulan dokumentleir bilen paýhasly möhletde garalmalydyr hem-de dokumentler goşulan talabyň kepilligiň şertlerine laýyk gelýändigini belli etmek üçin paýhasly yhlaslylyk görkezmelidir.

927 madda. Benefisiaryň talabyny kanagatlandyrmakdan kepiliň ýüz öwürmegi

1. Eger bu talap ýa-da oňa goşulan dokumentler kepilligiň şertlerine laýyk gelmese ýa-da olar kepillik tarapyndan kesgitlenen möhlet tamamlanandan soň kepile berilse, kepil benefisiara onuň talabyny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürmelidir. Kepil benefisiaryň talabyny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürýändigi hakynda benefisiara şobada habar bermelidir.
2. Eger benefisiaryň talabynyň kanagatlandyrylmagyna çenli bank kepilligi tarapyndan üpjün edilen esasy borçnamanyň degişli böleginde eýýäm doly ýerine ýetirilendigi, başga esaslar boýunça togtadylandygy ýa-da hakyky däldigi kepile mälim bolsa, onda ol şobada bu hakda benefisiara we prinsipiala habar bermelidir.
Kepiliň şeýle duýduryşyndan soň alnan benefisiaryň gaýtadan eden talaby kepil tarapyndan ýerine ýetirilmäge degişlidir.

928 madda. Kepiliň borçnamalarynyň çäkleri

1. Kepiliň benefisiar babatdaky bank kepilligi arkaly göz öňünde tutulan borçnamasy kepilligiň berlen summasyny tölemek bilen tölenilýär.
2. Eger kepillik tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kepillikden gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilmändigi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmändigi üçin kepiliň benefisiar babatdaky jogapkärçiligi kepilligiň berlen summasy bilen çäklenmeýär.

929 madda. Kepiliň borçnamalaryny togtatmagyň  esaslary

1. Kepiliň benefisiar babatdaky borçnamalary aşakdaky ýagdaýlarda togtadylýar:
a) kepilligiň berlen summasyny benefisiara tölemek bilen;
b) kepillik arkaly kesgitlenen, onuň berlen möhletiniň gutarmagy bilen;
w) benefisiaryň kepillikden gelip çykýan öz hukuklaryndan ýüz öwürmegi we olary kepile gaýtaryp bermegi bilen;
g) benefisiaryň öz hukuklaryndan ýüz öwürýändigi hakynda kepiliň ýazmaça tassyklamasy bilen.
2. Şu maddanyň 1 punktunyň «a», «b» we «w» kiçi punktlarynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça kepiliň borçnamalarynyň togtadylmagy oňa kepilligiň, yzyna gaýtarylyp berlendigine ýa-da berilmändigine bagly däldir.
3. Kepilligiň togtadylandygy hakynda mälim bolan kepil şobada bu hakda prinsipala habar bermelidir.

930 madda. Regres hukugy

1. Kepiliň bank kepilligi boýunça benefisiara berlen summanyň tölenmegini regres tertibinde prinsipaldan talap etmek hukugy ýerine ýetirilmegi üçin kepillik berlen, kepiliň prinsipal bilen ylalaşygy arkaly kesgitlenýär.
2. Eger kepiliň prinsipal bilen ylalaşygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kepilligiň şertleriniň tersine ýa-da kepiliň benefisiar babatdaky borçnamalary bozandygy üçin benefisiara tölenmeli summanyň gaýtarylyp berilmegini prinsipaldan talap etmäge kepiliň hukugy ýokdur.

24 BAP. ZAMUNLYK

931 madda. Düşünje

1. Zamunlyk şertnamasy boýunça zamun bolýan üçünji şahsyň kreditorynyň öňünde soňky tarapyndan öz borçnamalaryny ýetirmegi üçin jogap berjekdigine borçlanýar.
2. Zamunlyk geljekki ýa-da şertli borçnamalar babatda hem berlip bilner.

932 madda. Ýazmaça forma

1. Zamunlygyň hakyky bolmagy üçin zamun bolýanyň, ýazmaça arzasy we zamun bolýanyň mukdar taýdan iň uly kesgitlenen jogapkärçilik summasynyň zamunlyk hakyndaky dokumentde görkezilmegi zerurdyr.
2. Eger kimdir biri öz professional işini ýerine ýetirmeginiň çäklerinde zamunlyk hakynda mälim etse, ýazmaça formanyň berjaý edilmegi hökman däldir.

933 madda. Zamun bolýanyň borçnamasynyň möçberi

1. Zamun bolýanyň borçnamalarynyň möçberini bellemek üçin baş borçnamanyň mazmuny kesgitleýji bolup durýar. Eger baş borçnama baş bergidaryň günäsiniň ýa-da gijikdirilmegi netijesinde üýtgedilse hem şol ulanylýar. Zamun bellenilenden soň baş bergidar tarapyndan amala aşyrylan geleşik zamun bolujynyň borçnamalarynyň möçberine täsir etmeýär.
2. Zamun bolýan şertnamany ýatyrmak babatda we sud seljerişi boýunça çykdajylary çekýär, ol kreditora baş bergidar tarapyndan tölenmelidir.

934 madda. Zamun bolýanyň ýüz döndermegi

Kreditor baş bergidar babatda mejbur ýerine ýetirmegiň netijesiz synanyşyklaryny amala aşyrýança, zamun bolýan kreditora ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.

935 madda. Zamun bolýanyň raýdaşlyk jogapkärçiligi

Eger zamun bolýan öz üstüne raýdaşlyk ýa-da başga deň ähmiýetli görnüşdäki jogapkärçiligi alsa, eger baş bergidar tölegi gijä goýsa ýa-da netijesiz duýdurylsa ýa-da onuň tölege ukypsyzdygy görnüp dursa, onda oňa mejbury töletmäge synanyşyksyz talap bildirilip bilner.

936 madda. Zamun bolýanyň birnäçesi

Eger birnäçe şahs şol bir borçnama boýunça zamunlyk berse, onda olar hatda öz üstlerine zamunlygy bilelikde alsalar hem, olar raýdaş bergidarlar hökmünde jogap berýärler.

937 madda. Öňki kreditorlar tarapyndan alnan borçnama üçin jogapkärçilik

Öňki kreditorlar tarapyndan öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge kreditoryň öňünde borç edilen zamun bolýan adaty zamun bolýanyň baş bergidar bilen bilelikde bolşy ýaly, olar bilelikde jogapkärçilik çekýär.

938 madda. Zamun bolýanyň jogapkärçilik çäkleri

1. Zamun bolýan ähli halatlarda diňe zamunlyk hakyndaky dokumentde görkezilen iň ýokary summanyň çäklerinde jogapkärçilik çekýär.
2. Başga ylalaşyk bolmadyk mahalynda, zamun bolýan aşakdakylar üçin ýokarda görkezilen iň ýokary summanyň çäklerinde jogapkärçilik çekýär, ýagny:
a) baş borçnama laýyk gelýän summa, hususanda, baş bergidaryň günäsi bilen ýa-da tölegiň gijikdirilmegi netijesinde esasy bergi üýtgände. Şertleşik puşmana puly ýa-da şertnama tamamlananda göz öňünde tutulan zyýanyň umumy summasy üçin ol, diňe şeýle halatda, eger bu babatda ýörite ylalaşylan bolsa, jogapkärçilik çekýär;
b) eger zamun bolýanyň borçnamalary ýerine ýetirmek arkaly olardan gaça durmaga mümkinçiligi bolsa, baş bergidarlara tölenmäge degişli şertnamany togtatmak boýunça çykdajylar we sud harajatlary üçin;
w) eger bu göni ylalaşylsa, şertnama laýyklykda baş bergidar tarapyndan tölenmäge degişli prosentler üçin jogapkärçilik çekýär.

939 madda. Zamun bolýanyň garşylygy

1.Zamun bolýan baş bepgidara degişli ähli garşylyklaryny kreditora bildirip biler. Baş bergidar aradan çykan halatynda,zamun bolýan borçnama boýunça mirasdaryň çäklendirilen jogapkärçiligine salgylanyp bilmez.
2. Eger baş bergidar garşylyk bildirmekden ýüz dönderse, onda zamun bolýan garşylyk bildirmek hukugyny ýitirmeýär.

940 madda. Talapnamalaryň hasaba goşulmagyna jedelleşilmegine we mümkinçiligine edilýän salgylanmalara garşylyk bildirmek

1. Baş bergidaryň borçnamasynyň esasynda ýatan geleşige onuň jedelleşmäge hakynyň bolýandygyna görä, zamun bolýan kreditora ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.
2. Baş bergidaryň tutup almaga degişli talabynyň garşysyna öz talabyny hasaba goşmak arkaly kanagatlanma almaga kreditoryň mümkinçiligi barka, şu zeýilli hukuk zamun bolýanyň tarapynda diýlip ykrar edilýär.

941 madda. Zamun bolýanyň jogapkärçiligini azaltmak

Eger kreditor zamun bolýanyň zyýanyna girew hukuklaryny ýa-da üpjünçiligiň gaýry serişdelerini ýa-da ýeňillikleri azaltsa, onda zamun bolýanyň jogapkärçiligi ýokarda görkezilen azaldylmaga laýyk gelýän summada azaldylýar.

942 madda. Baş bergidar tarapyndan tölegi gijä goýmagyň netijeleri

1. Eger baş bergidar tölegi gijä goýsa, kreditor bu hakda zamun bolýana habar bermelidir. Kreditor zamun bolýanyň talap etmegi bilen esasy berginiň ýagdaýy hakyndaky maglumatlary oňa bermelidir.
2. Eger kreditor bu hereketlerden birini ýerine ýetirmese, ol berjaý etmezligiň zyýan ýetirip biljek möçberinde zamun bolýanyň garşysyna öz talabyna bolan hukugyny ýitirýär.

943 madda. Möhletsiz zamunlyk mahalynda şertnamany togtatmak

1. Eger zamunlyk möhletsiz bolsa, zamun bolýan şertnamany togtatmagyň üç aýlyk möhletini berjaý etmäge borçludyr.
2. Möhletli zamunlykda bäş ýylyň geçmegi bilen üç aýlyk möhleti berjaý etmek arkaly şertnama togtadylyp bilner.
3. Şertnama bir taraplaýyn togtadylanda zamun bolýan togtadylmagyna çenli alnan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge borçludyr.

944 madda. Zamun bolýanyň boşatmak hakyndaky talaby

1.Eger zamun bolýan baş bergidaryň tabşyrygy boýunça zamunlyk berse ýa-da ol zamunlyk bermegi netijesinde kesekiniň işini tabşyryksyz ýöretmek    hakyndaky düzgünlere laýyklykda ynanyjynyň, baş bergidar babatdaky hukuklaryna eýe bolsa, onda ol zamunlykdan boşatmagy baş bergidardan talap edip biler, eger:
a) baş bergidaryň emläk ýagdaýy düýpli ýaramazlaşsa;
b) zamunlyk berlenden soň baş bergidaryň ýaşaýan ýeriniň, dörän kärhananyň, ýerleşýän ýeriniň ýa-da baş bergidaryň bolýan ýeriniň üýtgemegi netijesinde baş bergidar babatdaky sud seljermesi düýpli çylşyrymlaşsa;
w) kreditor zamun bolýan babatda mejbury ýerine ýetirmek hakynda suduň çözgudini gazansa.
2. Eger baş borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti heniz gelip ýetmese, onda baş bergidar boşatmagyň ýerine zamun bolýana degişli üpjünçiligi berip biler.

945 madda. Talabyň zamun bolýana geçmegi

Zamun bolýanyň kreditory kanagatlandyrandygyna görä, kreditoryň baş bergidar babatdaky talaby oňa geçýär. Talabyň geçmegi kreditoryň zyýanyna amala aşyrylyp bilinmez. Baş bergidaryň onuň bilen zamun bolýanyň hukuk gatnaşyklaryna esaslanan garşylygy şunuň bilen galtaşmaýar.

25 BAP. KONTOKORRENT (TEKUŞIÝ SÇÝOT)

946 madda. Düşünje. Mazmuny

1. Kontokorrent şertnamasy boýunça taraplar işewür gatnaşyklardan ýüze çykan talaplary we bir sçýota tölegler boýunça borçnamalary girizmegi we şolary aýratynlykda yzygiderli hasaplaşyklar geçirilýänçä ýerine ýetirmezligi özlerine borçnama edip alýarlar.
2. Hasaplaşyklar netijesinde ýüze çykarylan sçýotuň saldosy ylalaşylan möhletde tölenmäge degişlidir. Eger sçýot hasaplaşyklarynda summanyň galyndysy degişli  bolan tarap  şony tölemegi talap etmese, bu galyndy kontokorrente geçirilýär.
3. Hasaplaşyklar saldonyň talabyny ýüze çykarýar, ol ýerine ýetirmek maksady bilen kontokorrente ýerleşdirilen talaby çalyşýar.
4. Eger başgaça bellenmese, rasçýotlar ýylda bir gezek geçirilýär.

947 madda. Kontokorrenti ýatyrmak

Şübhe bolan mahalynda kontokorrent islendik wagtda ýatyrylyp, sçýot bolsa ýapylyp bilner.

948 madda. Amala aşyrylan tölegler boýunça prosentler

Eger şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, göz öňünde tutulan tölegler boýunça kanunda nazarda tutulan prosent stawkalarynyň möçberinde prosentler tölenmelidir.

949 madda. Kontokorrente geçirilen talabyň şahsy ýa-da zat üpjünçiligi

1. Eger kontokorrente girizilen talaplar üçin şahsy ýa-da zat üpjünçiligi bolsa, onda kreditor sçýot ýapylandan soň hem onuň peýdasyna bar bolan saldonyň summasy üçin bu üpjünçiligiň hasabyna kanagatlandyrylmagyny talap edip biler.
2. Şu maddanyň 1 punktunyň kadasy talap boýunça bilelikdäki raýdaşlyk jogapkärçiligi bolan mahalynda hem ulanylýar.

26 BAP. BERGI BORÇNAMALARY

§ 1. Görkezijä bergi borçnamalary

950 madda. Düşünje

1. Eger şahs özünde dokumenti saklaýjynyň ýerine ýetirmek borçnamasy bolan dokumenti (görkeziji üçin bergi borçnamasy) berse, onda saklaýjy bu şahsdan ýerine ýetirmegi talap edip biler, muňa haçanda saklaýjynyň dokumente ygtyýar etmäge hakynyň bolmadyk halatlary girmeýär.
2. Dokumente degişli ýazgyny girizmek arkaly ýörite formany berjaý etmäge baglylykda dokumentdäki goluň hakykylygy goýlup bilner. Gol tehniki taýdan mümkin bolan islendik usul bilen ýerine ýetirilip bilner.

951 madda. Dokumenti beren şahsyň garşylygy

Dokumenti beren şahs bergi borçnamasyny saklaýja diňe ony bermegiň hakykylygyna dahylly ýa-da dokumentiň tekstinden gelip çykýan, ýa-da dokumenti beren şahs bilen dokumenti saklaýjynyň arasyndaky gös-göni gatnaşyklara esaslanan garşylyklary bildirip biler.

952 madda. Hukuklaryň geçiş kadalary

1. Dokument arkaly berlen hukuk gozgalýan zatlary bermegiň bellenilen kadalaryna laýyklykda geçýär. Hukuk üçünji şahs bilen baglaşylan şertnama boýunça hem berlip bilner.
2. Dokumenti doly ygtyýarly saklaýjy diýlip haýsydyr bir ýol bilen ýitirilen dokumenti edinen şahs hasap edilýär, muňa haçanda onuň bu dokumenti edinip, bet niýet ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket eden halatlary girmeýär.

953 madda. Görkezijä nägilelikler (pretenziýalar)

1. Dokumenti beren şahs bergi borçnamasyny onuň bermändigini islendik saklaýjy bilen bergi borçnamasynyň hakykylygyny jedelleşip biler. Ol mundan başga-da, dokumentden gelip çykýan islendik garşylykly talaby saklaýja bildirip biler.
2. Eger dokumenti beren şahs dokumente gol çekmek üçin tehniki serişdelerini peýdalansa, ol eýesi babatda bu serişdäni ulanmak hukugyna eýe däldigine salgylanyp bilmez, muňa edinijiniň galplyk hakynda bilen ýa-da harsal çemeleşen halatlary girmeýär.
3. Eger dokument ilkibaşky saklaýjy tarapyndan başga şahsa berilse, onda dokumentni beren şahs indiki saklaýja onuň ilkibaşky saklaýjy bilen gös-göni gatnaşyklaryndan gelip çykýan garşylykly talaby öňe sürüp bilmez, muňa dokumenti soňraky saklaýjynyň bet niýet ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen bergidaryň zyýanyna hereket eden halatlary girmeýär.
4. Eger garşylykly talap gös-göni gatnaşyklardan gelip çykmasa, diňe eýeçilikden aýyrmak arkaly ýa-da ony edinmekde bet niýet bilen hereket etmek ýa-da gödek seresapsyzlyga ýol bermek bilen dokumenti eýeçilige edilen saklaýja garşylykly talap bildirilip bilner.

954 madda. Dokumenti beren şahsyň borçlary

1. Dokumenti beren şahs diňe özüne gymmatly kagyzlar berlende öz borçnamasyny ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Eger bergidar öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmese we saklaýjynyň päk ýürekli däldigini subul etmäge mümkinçiligi bolsa, onda ol borçnamany ýerine ýegirýän saklaýjynyň öňünde öz borçnamalaryndan boşadylýar.

955 madda. Ady ýazylan dokumenti özgertmek

Görkeziji üçin bergi borçnamasyny belli bir doly ygtyýarly şahsyň adyna bolan dokumenti özgertmek işi diňe dokumenti beren şahs tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Ýöne dokumenti beren şahs şeýle özgertmä borçly däldir.

956 madda. Gaýtadan bermek

Eger görkezijä berlen bergi borçnamasy zaýalanmak netijesinde mundan beýläk dolanyşyga ýaramsyz bolsa, onda bergi borçnamasynyň esasy mazmunyny we tapawutlandyryjy alamatlaryny anyk belli etmek mumkinçiliginde ony saklaýjy zaýa bolan dokumenti yzyna gaýtaranda özüne täze bergi borçnamasynyň berilmegini dokumenti beren şahsdan talap edip biler. Saklaýjy ähli çykdajylary çekýär we olary awans bilen tölemelidir.

957 madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamak

1. Görkeziji üçin ýitirilen ýa-da ýok edilen bergi borçnamasy eger dokumentde başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, sud tarapyndan güýjüni ýitiren diýlip yglan edilip bilner.
2. Dokumenti beren şahs soňky saklaýjynyň talap etmegi boýunça işe sudda garamak üçin we tölegleri geçirmegi gadagan etmek üçin zerur bolan ähli maglumatlary oňa bermäge hem-de zerur şahadatnamalary bermäge borçludyr. Soňky saklaýjy şahadatnamalary bermek boýunça çykdajylary awans bilen töleýär.

958 madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamagyň netijeleri

Eger görkeziji üçin bergi borçnamasy güýjüni ýitiren diýlip hasap edilse, onda peýdasyna bu dokumentiň hereketini togtatmak hakynda karar çykarylan şahs, dokumentden talap bildirmek hukugyna garamazdan, dokumenti beren şahsdan güýjüni ýitiren diýlip hasap edilen dokumentiň ýerine görkeziji üçin täze bergi borçnamasynyň berilmegini talap edip biler. Şol şahs ähli çykdajylary çekýär we olary awans bilen tölemelidir.

959 madda. Hak isleýişi bildirmek wagty

1. Görkeziji üçin bergi borçnamasyndan gelip çykýan talap dokument boýunça ýerine ýetirmek möhleti gelip ýetenden soň otuz ýylyň geçmegi bilen togtaýar.
2. Dokumentiň özünde ony beren şahs başga hili dowamlylygy we görkezilen möhletiniň başlanýan wagtyny belläp biler.
3. Hak isleýişi bildirmek wagtynyň başlanýan wagty we onuň dowamy dokumenti görkezen şahsyň peýdasyna tölegleriň geçirilmegini gadagan etmek hakyndaky beýannamanyň saklaýjy tarapyndan girizimegi bilen togtadylýar.

960 madda. Kreditory görkezmezden görkeziji üçin bergi borçnamalary

Eger şahs kreditoryň ady agözalmadyk bergi borçnamasyny berse, onuň saklaýjy babatdaky borçnamany öz üstüne almagy hyýal edendigine şaýatlyk ediji ýagdaýlarda, şu Kodeksiň 950 maddasynyň 1 punktunyň 952 - 954 hem-de 959 maddalarynyň kadalary ulanylýar.

§ 2. Orderlik bergi borçnamalary

961madda. Düşünje

1. Bergi dokumentini beren şahs agözalan adama dokumenti görkezende tölegi wada berse, orderlik bergi borçnamasy görnüşinde berlip bilner.
2. Gol tehniki taýdan islendik mümkin bolan serişde bilen ýerine ýetirilip bilner.

962 madda. Indossament

1. Hukuk indossament arkaly we dokümenti bermek bilen  berlip bilner.
2. Indossament dokumentde edilýär ýa-da oňa goşulýar.
3. Indossament indossatoryň adyndan görkezme talap etmeýär we diňe gollardan  ybarat (blanket indossamenti) bolup biler. Doly ygtyýarly eýesi öz adyndan ýa-da kesekiniň adyndan blanket indossamentini dolduryp biler, doldurylmadyk dokumenti berip ýa-da onuň özi belli bir şahsa onuň soňraky indossirlenilmegini geçirip biler.

963 madda. Hukugyň geçmegi

Eger orderlik bergi dokumenti indossamentiň esasynda edinilse, degişlilikde şu Kodeksiň 953 maddasy ulanylýar.

964 madda. Ýerine ýetirmek talaby

Yzygiderli indossamentler arkaly tassyklanylan order bergi borçnamasyny saklaýjy wada laýyklykda gol çekilen dokumenti bermegiň ornuna ýerine ýetirmegi talap edip biler, muňa onuň ygtyýarlyklarynyň bolmadyk halatlary girmeýär.

965 madda. Doly ygtyýarly bolmadyk şahsa tölegiň netijeleri

Yzygiderli indossamentler arkaly öz hukugyny subut eden doly ygtyýarly bolmadyk şahsa töleg, eger bergidar öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk boýunça hereket etmedik bolsa, ony boşadýar.

966 madda. Dokumenti çalyşmak we güýjüni ýitirmek

Eger order bergi borçnamasynda uly gymmatly talaplar kepillendirilse, bergi dokumentini görkezijä çalyşýan we bu dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasap edýän dokumenti bermegiň kadalary degişlilikde ulanylýar.

967 madda. Talaplaryň hak isleýişini bildirmek wagty

Orderlik bergi borçnamalaryndan gelip çykýan talaplaryň hak islegini bildirmek wagty babatynda görkeziji üçin bergi borçnamalary babatynda hereket edýän kadalar ulanylýar.

§ 3. Şahsy bergi borçnamalary

968 madda. Düşünje

1. Belli bir şahsyň adyna düzülen dokumentler bergidara diňe dokumenti tabşyrmagyň, ýerine töleg ýüklemek şerti bilen berlip bilner.
2. Eger başgaça kesgitlenmese, dokumentde görkezilen hukuk bu hukuk üçin bellenilen kadalar boýunça berilýär.
3. Eger başgaça kesgitlenmese, eger dokument ýitirilse ýa-da ýok edilse, ol aýratyn önümçilik tertibinde güýjüni ýitiren diýlip yglan edilýär. Az-kem gymmatly hukugy özünde saklaýan dokumentler ýitirilende bu kada ulanylmaýar.

969 madda. Geleşigiň we tölegiň hakyky bolmagynyň şertleri

Eger belli bir ada ýazylan dokumentde wada berlen tölegiň islendik görkezijä geçirilip bilinjekdigi baradaky görkezme bolsa, onda bergidar bilen dokumenti saklaýjynyň arasyndaky islendik geleşik, edil töleg ýaly, eger bergidar öňünden bilkastlaýyň ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmedik bolsa, hakykydyr.

27 BAP. BILELIKDÄKI IŞ.
(ŞEREKET)

970 madda. Düşünje

Bilelikdäki iş (şereket) hakyndaky şertnama boýunça oňa gatnaşyjylar şertnamada kesgitlenen usul bilen umumy maksada ýetmekde özara ýardam etmäge borçlanýarlar.

971 madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama

1. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama ýazmaça formada ýa-da dil üsti bilen baglaşylyp bilner.
2. Ýazmaça formada baglaşylan şertnamalarda aşakdakylar bolmalydyr:
a) gatnaşyjylaryň ady we olaryň adresleri;
b) bilelikdäki işiň görnüşi hakyndaky maglumatlar we maksatlary;
w) gatnaşyjylaryň hukuklary we borçlary;
g) dolandyryş organlarynyň gurluşy we wezipeleri;
d) gatnaşyjylaryň arasynda girdejileri we ýitgileri paýlamagyň kadalary we şertleri;
ýe) şertnamadan çykmagyň tertibi;
j) işiň dowamlylygy;
z) şertnamany togtatmagyň we galan emlägi paýlamagyň tertibi.

972 madda. Gatnaşyjylaryň goýumlary

1. Bilelikdäki işe gatnaşyjylar şertnamada göz öňünde tutulan goýumlary geçirmelidirler. Eger goýumyň möçberi kesgitlenmese, onda gatnaşyjylar ony deň paýda geçirýärler.
2. Goýum hem pul bilen, hem emläk bilen, şeýle hem hyzmat bitirmek arkaly geçirilip bilner.

973 madda. Gatnaşyjylaryň umumy emlägi

1. Bilelikdäki işe gatnaşyjylaryň goýumlary we iş ýöredilende şereket üçin edinilen predmetler gatnaşyjylaryň, umumy emlägini düzýär.
2. Şereketiň emlägine girýän hukugyň esasynda edinilen emläk ýa-da şereketiň emlägine girýäň predmetiň ýok edilendigi, zaýalanmagy ýa-da alynmagy üçin öwezini dolmak hökmünde edinilen emläk hem şereketiň emlägidir.

974 madda. Paýyň üçünji şahsa berilmegine ýol bermezlik

1. Emläk ýa-da hukuk görnüşindäki paý gatnaşyjy tarapyndan beýleki gatnaşyjylaryň razylygy bolmazdan üçünji şahsa berlip bilinmez. Razylykdan ýüz öwürmäge diňe esasly sebäpler bolanda ýol berilýär.
2. Şertnamanyň galan gatnaşyjylary üçünji şahsa berilýän paýy edinmekde artykmaç hukuga eýedirler.

975 madda. Işleri ýöretmek

1. Şereketde we üçünji şahslar babatda wekilçilik işleri ýöretmek onuň ähli gatnaşyjylary bilen bilelikde amala aşyrylýar; her bir geleşigi amala aşyrmak üçin şerekete ähli gatnaşyjylaryň razyly talap edilýär. Eger şereketiň şertnamasyna laýyklykda karar sesleriň köplügi bilen kabul edilse, onda köplük goýumyň möçberi bilen däl-de, şesrekete gatnaşyjylaryň  umumy sanynyň esasynda kesgitlenýär.
2. Eger şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek oňa gatnaşyjylaryň hemmesine ýa-da birnäçesine şeýle ýagdaýda, ýagny her birine ýalňyzlykda hereket etmäge haky bolar ýaly ýagdaýda berilse, onda her bir gatnaşyjy geleşigi baglaşmagyň garşysyna beýlekilere öz garşylygyny mälim edip biler. Garşylyk bolan halatynda geleşik baglaşylyp bilinmez.
3. Eger şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek oňa gatnaşyjylaryň birine ýa-da birnäçesine berilse, onda şereketiň galan gatnaşyjylary işleri ýöretmekden çetleşdirilýär.
4. Eger muňa düýpli sebäp bolsa, şerekete gatnaşyjy galan gatnaşyjylaryň, köplüginiň karary bilen şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek ygtyýarlyklaryndan mahrum edilip bilner; düýpli sebäp, hususan-da borçlaryň gödek bozulmagy ýa-da işleri göwnejaý ýöretmäge ukypsyzlygy bolup biler.
5. Şerekete gatnaşyjynyň, onuň işlerini dolandyryjynyň hukuklary we borçlary, eger şereketiň şertnamasynda başgaça bolmasa, tabşyryk şertnamasy hakyndaky kadalara laýyklykda kesgitlenýär.

976 madda. Girdejä we ýitgilere gatnaşmak

Eger gatnaşyjylaryň girdejidäki we ýitgilerdäki paýlary bellenilmese, onda her gatnaşyjy girdejä we ýitgilere öz goşandyna laýyklykda gatnaşýar.

977 madda. Gatnaşyjynyň hukuklarynyň geçirilmezligi

Şerekete gatnaşyjylaryň şertnama boýunça olaryň özara gatnaşyklaryndan gelip çykýan birek-biregi babatdaky talaplary üçünji şahsa berilmäge degişli däldir.

978 madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnamadan ýüz öwürmek

1. Eger şertnamada bilelikdäki işiň möhleti kesgitlenmese, gatnaşyjylaryň her biri islendik pursatda bilelikdäki işe gatnaşmakdan ýüz öwrüp biler. Eger möhlet kesgitlenmese, onda möhletiň gutarmagyna çenli şereketiň düzüminden çykmaga diňe düýpli sebäp bolanda ýol berilýär; hususanda, eger gatnaşyjylaryň biri şertnama boýunça onuň üstüne ýüklenen esasy borçlaryny öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen bozsa, ýa-da eger borçlaryny ýerine ýetirmek mümkin bolmasa, şeýle sebäp diýlip hasap edilýär.
2. Eger şerekete gatnaşyjylardan biri onuň düzüminden çyksa, şereketiň umumy emlägindäki onuň paýy galan gatnaşyjylara geçýär. Galan gatnaşyjylar çykan gatnaşyjynyň şerekete peýdalanmaga beren predmetlerini oňa gaýtarmaga we eger onuň çykan pursatynda bilelikdäki iş togtadylan bolsa, umumy emläk paýlanylanda onuň alyp biljegini oňa tölemäge borçludyrlar. Eger gatnaşyjylardan biriniň çykan pursatyna çenli şereketiň umumy emläginiň gymmaty umumy bergileri tölemek we goýumlary gaýtarmak üçin ýeterlik bolmasa, onda çykýan gatnaşyjy öz paýyna laýyklykda ýitgilerdäki ýetmeýän summany galan gatnaşyjylara bermäge borçludyr.
3. Ýokarda görkezilen kadalary üýtgedýän şertnamany ýatyrmak hukugyny çäklendirýän ýa-da ýatyrýan ylalaşyk ujypsyzdyr.

979 madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň esaslary

1. Aşakdakylar bilelikdäki işi togtatmagyň esaslarydyr:
a) bilelikdäki işiň şertnama arkaly kesgitlenen möhletiniň gutarmagy;
b) gatnaşyjylaryň karary;
w) şereketiň umumy emlägi boýunça batyp galmak hakynda önümçiligiň açylmagy;
g) bilelikdäki işiň şertnama arkaly bellenilen maksatlaryna ýetmegi ýa-da eger bu maksada ýetmek mümkin bolmasa.
2. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama arkaly ony togtatmagyň başga esaslary hem nazarda tutulyp bilner, ýagny:
a) şertnama gatnaşyjylardan biriniň aradan çykmagy;
b) şertnama gatnaşyjylardan biriniň batyp galmagy.

980 madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň tertibi

1. Bilelikdäki iş togtadylandan soň gatnaşyjylaryň arasynda şereketiň emlägini paýlamak geçirilýär. Bilelikdäki iş togtadylanda ýerine ýetirilmedik geleşikler tamamlanmalydyr.
2. Şereketiň umumy emläginden ozaly bilen umumy bergiler tölenilmelidir. Eger umumy emläk umumy bergileri tölemek üçin we goýumlary gaýtarmak üçin ýeterlik bolmasa, onda oňa gatnaşyjylar olaryň ýitgilerdäki paýlaryna deň ölçegde ýetmeýän summany geçirmäge borçludyr. Eger gatnaşyjylardan biri özüne düşýän summany geçirmäge ýagdaýy bolmasa, onda ol galan gatnaşyjylar tarapyndan şol gatnaşykda geçirilmelidir.

28 BAP. ÖMÜRLIK EKLÄP-SAKLAMAK

981 madda. Düşünje

Ömürlik ekläp-saklamagy öz üstüne borçnama alan şahs (ekleýji) ekläp-saklamagy (eklençdäki şahsy) onuň bütin ömrüniň dowamynda üpjün etmelidir.
Ömürlik ekläp-saklamak pul ýa-da natural aňlatmada (ýaşaýyş jaýy, iýmit, gözegçilik etmek we gaýry zerur kömek) bellenilip bilner.

982 madda. Şertnamanyň formasy

Ömürlik ekläp-saklamak şertnamasy ýazmaça formada baglaşylmalydyr. Eger ömürlik ekläp-saklamak şertnamasy boýunça gozgalmaýan emläk berilse, onda ol notarial taýdan tassyklanmaga degişlidir.

983 madda. Ekläp-saklamagyň möçberi

Ömürlik ekläp-saklamagyň, möçberi tarapyndan ylalaşmagy bilen kesgitlenýär.

984 madda. Ekläp-saklamaga almagyň döwürleýinligi

Ekläp-saklamaga almagyň döwürleýinligi onuň tebigatyndan we maksatlaryndan ugur alnyp taraplaryň ylalaşygy bilen bellenilýär.

985 madda. Berlen emlägiň eýeçilikden aýrylmagyna ýol bermezlik

1. Eklenijiniň ömründe onuň razylygy bolmazdan, berlen emlägi eýeçilikden aýyrmaga, girew goýmaga ýa-da başga hili agyr ýagdaýa goýmaga ekleýjiniň haky ýokdur. Ekleýjiniň bergileri bilen baglanyşykly bu emläge temmi berilmegine ýol berilmesizdir.
2. Eger eklençdäki şahs ekleýjä gozgalmaýan emlägi berse, onda şoňa bolan talabyň üpjün edilmegine ol bu emläge bolan girew hukugyna eýedir.

986 madda. Ömürlik ekläp-saklamak hakyndaky şertnama närazylyk bildirmek

Ömürlik ekläp-saklamak şertnamasy ekleýjiden ekläp-saklamagy almaga bolan kanuny hukuga eýelik edýän, ýöne ekleýji bilen närazylyk bildirilýän şertnamany baglaşmagyň netijesinde ony alyp bilmedik başga şahslar tarapyndan närazylyk bildirilip jedelleşip bilner. Şertnama ýatyrylanda emläk eklençdäki şahsa gaýtarylyp berilýär.

987 madda. Berlen emlägiň atanlykda berbat bolmak töwekgelçiligi ýa-da zaýalanmagy

Ekleýjä berlen emlägiň atanlykda berbat bolmagy ýa-da zaýalanmagy ony ekläp-saklamagy bermek borçlaryndan boşatmaýar.

988 madda. Ömürlik ekläp-saklamak şertnamasyndan ýüz döndermek

1. Eger şertnamalaýyn borçnamalaryň bozulmagy netijesinde taraplaryň özara gatnaşyklary çydap bolmajak bolsa ýa-da başga düýpli sebäpler boýunça örän kynçylykly bolsa, ýa-da ony dowam etdirmek mümkin bolmasa, ekleýji hem eklençdäki şahs hem ömürlik ekläp-saklamak şertnamasyndan ýüz dönderip bilerler.
2. Eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa berlen gozgalmaýan emläk şertnama togtadylanda eklençdäki şahsa gaýtaralyp berilýär, ekleýji tarapyndan şertnamanyň togtadylmagyna çenli edilen çykdajylar bolsa tölenmeýär.

989 madda. Ekleýjiniň aradan çykmagynyň netijeleri

Ekleýji aradan çykan mahalynda ömürlik ekläp-saklamaga alnan borçnamasy berlen emlägi alan mirasdarlara geçýär. Mirasdaryň bu borçnamadan ýüz öwürmegi şertnamanyň togtadylmagyna eltýär, emläk bolsa eklençdäki şahsa gaýtarylyp berilýär.

29 BAP. OÝUNLAR. JEDEL

990 madda. Borçnamanyň bolmazlygy

Oýundan ýa-da jedelden borçnama ýüze çykmaýar. Borçnamanyň bolmandyga görä, oýnuň ýa-da jedeliň esasynda ýerine ýetirileni gaýtarmak hakyndaky talap kanagatlandyrylmaga degişli däldir.

991 madda. Lotereýa we utuş

Eger lotereýa ýa-da utuş döwlet tarapyndan rugsat berlen bolsa, lotereýa hakyndaky şertnamanyň ýa-da utuşy geçirmek hakyndaky şertnamanyň ýerine ýetirilmegi hökmanydyr.

992 madda. Tapawuda bolan geleşik

Eger predmeti harydyň postawkasy ýa-da gymmatly kagyzlaryň berilmegi bolup durýan şertnama şertnamada bellenilen baha bilen birža ýa-da bazar bahasynyň arasyndaky tapawut postawka pursatynda utulan tarapyň utan tarapa tölenmegi bilen baglaşylsa, onda şeýle şertnama oýun ýaly garalýar. Eger tapawudy tölemek meýli diňe bir tarapda bolan, ýöne beýleki tarap bolsa şeýle meýli bilen ýa-da bilmeli bolan halatynda hem şol ulanylýar.

 

 

Раздел 2. Отдельные виды обязательств

Глава 1. Купля-продажа. Мена

§ 1. Общие положения

Статья 501. Понятие. Содержание

1. По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю право собственности на имущество, связанные с ним документы и поставить товар.
2. Покупатель обязан уплатить продавцу согласованную цену и принять купленное имущество.
3. Если в договоре прямо не указана цена, стороны могут согласиться о средствах ее определения.

Статья 502. Расходы, связанные с продажей движимой вещи

Расходы, связанные с передачей вещи, в частности по взвешиванию, измерению и упаковке, возлагаются на продавца, а расходы, связанные с получением и пересылкой товара из места заключения договора в другое место, - на покупателя, если договором не предусмотрено иное.

Статья 503. Расходы, связанные с продажей недвижимой вещи

На покупателя недвижимого имущества возлагаются расходы по оформлению договора купли-продажи, нотариальному удостоверению передачи права собственности, регистрации в публичном реестре и представлению необходимых для этого документов.
(В редакции Закона Туркменистана от 30 марта 2007 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г. № 1, ст.40)

Статья 504. Обязанности продавца по пересылке товара

1. Если продавец передает перевозчику товар по договору и этот товар четко не обозначен ни опознавательными знаками, ни какими-либо другими средствами, продавец должен сообщить покупателю об отправке товара и послать ему подробный перечень груза.
2. Если отправка товара возложена на продавца, он должен заключить договоры, необходимые для доставки товаров в оговоренное место и обычных для такой перевозки условиях.
3. Если продавец не обязан застраховать товар при транспортировке, он по просьбе покупателя должен передать ему всю имеющуюся информацию, которая необходима для заключения такого договора страхования.

Статья 505- признано утратившим силу Законом Туркменистана от 30 марта 2007 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1, ст.40.

Статья 506. Переход риска случайной гибели вещи

1. Одновременно с передачей проданной вещи к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи вещи, если стороны не договаривались об ином.
2. Если продавец по просьбе покупателя пересылает проданную вещь в иное место, чем это было предусмотрено договором, риск случайной гибели или порчи вещи переходит к покупателю с момента передачи продавцом вещи перевозчику или лицу, ответственному за исполнение этого.

Статья 507. Принятие товара

Товар считается принятым, если покупатель совершит действие, свидетельствующее о его принятии.

Статья 508. Основания для отказа от договора

1. Любая сторона договора может отказаться от исполнения своих обязательств, если после заключения договора окажется, что имеется реальная опасность того, что другая сторона не исполнит значительной части своих обязательств.
2. Отказ недопустим, если безопасность сторон обеспечена.

Статья 509. Продажа товара нескольким лицам

Если продавец продал один и тот же товар нескольким лицам, преимущество отдается покупателю, во владение которого он поступил в первую  очередь, а если имущество не передавалось ни одному из них, - тому, с кем раньше был заключен договор.

Статья 510. Поставка проданного товара по частям

При поставке проданного товара по частям, если вследствие неисполнения одной стороной только одного обязательства поставки создалась реальная опасность того, что не будут исполнены обязательства и последующих поставок, другая сторона может по истечении соответствующего времени отказаться от договора.

Статья 511. Обязанность передачи вещи без недостатков

Продавец должен передать покупателю вещь, свободную от недостатков.

Статья 512. Вещь, свободная от недостатков

1. Вещь не имеет недостатков, если она соответствует обусловленному качеству. Если качество не было заранее обусловлено, вещь считается не имеющей недостатков, если она пригодна для использования, предусмотренного договором, либо обычного.
2. Приравнивается к недостатку, если продавец передает только одну часть вещи, совсем иную вещь, в малом количестве или если недостаток имеет одна часть вещи, за исключением тех случаев, когда недостаток не оказывает существенного влияния на исполнение.

Статья 513. Продажа предмета свободным от прав третьих лиц

1. Продавец обязан предоставить покупателю проданный предмет без обременений правами третьих лиц.
2. Приравнивается к наличию обременения правами третьих лиц, если в поземельной книге зарегистрировано несуществующее право.

Статья 514. Обязанности продавца при продаже вещи, имеющей недостаток

1. Если проданная вещь имеет недостаток, продавец должен или исправить этот недостаток, или, если дело касается родовой вещи, заменить вещь в необходимое для этого время.
2. На продавца возлагается возмещение необходимых для исправления расходов, в том числе по транспортировке, дорожных, стоимости исполнения работ и материалов.
3. Продавец может отказаться как от исправления недостатка вещи, так и от ее замены, если это требует несоразмерно больших затрат.
4. Если продавец в целях исправления недостатка передаст покупателю вещь, не имеющую недостатков, он может потребовать от покупателя возврата вещи, имеющей недостаток.

Статья 515. Право покупателя расторгнуть договор

1. Покупатель может в связи с недостатком вещи потребовать расторжения договора в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса.
2. Продавец должен возместить покупателю понесенные им расходы.

Статья 516. Требование снижения цены

Если покупатель не требует ни исправления недостатка вещи или ее замены новой по истечении данного продавцу для этого времени и ни расторжения договора, он может потребовать снижения цены в размерах, необходимых для исправления недостатка. Имеется в виду стоимость, существовавшая на момент заключения договора.

Статья 517. Право отказа от принятия товара

1. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, если продавец поставил товар в меньшем количестве, чем это предусмотрено договором. Если покупатель примет такой товар, он оплатит стоимость пропорционально договорной цене.
2. Если количество товара превышает предусмотренное договором, покупатель может принять это количество и обязан оплатить его пропорционально договорной цене, или принять только то количество, которое предусмотрено договором, а излишек возвратить за счет продавца.

Статья 518. Порядок возмещения вреда, связанного с куплей-продажей

Вред, причиненный недостатком вещи или нарушением других определенных договором условий, возмещается в соответствии с общими правилами.

Статья  519. Принятие покупателем вещи, имеющей недостаток

1. Если покупатель при принятии вещи знал о недостатке вещи и все же принял ее, у него не возникает права требования в связи с недостатком вещи.
2. Если покупатель является предпринимателем, он обязан незамедлительно проверить вещь, в противном случае он теряет право требования в связи с недостатком вещи, если в соответствующий срок после обнаружения недостатка или в срок, в течение которого ему должно было стать известным наличие недостатка, не представит продавцу претензии.
3. Если продавец сознательно умалчивал о недостатке вещи, он не может воспользоваться правом, предусмотренным настоящей статьей.

Статья 520. Срок годности вещи

Если продавец определит срок годности вещи, предполагается, что обнаруженный в течение этого срока недостаток вещи дает покупателю право на требование.

Статья 521. Исключение ответственности продавца

Договором может быть ограничена или исключена ответственность при продаже вещи, имеющей недостаток, однако такое соглашение недействительно, если продавец сознательно умалчивал о недостатке вещи.

Статья 522. Переход права или иного имущества

1. Правила, регулирующие куплю-продажу вещей, применяются также и при купле-продаже права или другого имущества.
2. В случае продажи права продавец обязуется обосновать действительность этого права и понести расходы по передаче.
3. Если продано право, дающее возможность владения вещью, продавец обязан передать покупателю вещь, которая свободна от  недостатков.

Статья 523. Неоднократная продажа вещи

Если вещь продается несколько раз, право, обеспечивающее обязательство, передается каждому последующему покупателю. Покупатель может в пределах своих прав предъявить требование к каждому продавцу в ряду этих куплей и продаж.

Статья 524. Право удержания вещи

Если покупатель своевременно не принял вещь, продавец обязан хранить вещь и в этом случае он имеет право  удерживать эту вещь до тех пор, пока ему не будет выплачена компенсация за хранение вещи.

Статья 525. Возврат вещи покупателем

Если покупатель принял вещь, но правомерно желает возвратить ее, он должен заботиться о ее хранении; покупатель вправе оставлять у себя вещь до тех пор, пока продавец не возместит соответствующие расходы.

Статья 526. Расходы по хранению вещи

Сторона, обязанная хранить вещь, может за счет другой стороны хранить вещь на складе третьего лица, если это не повлечет несоразмерных расходов.

Статья 527. Права хранителя вещи

1. Сторона, которая хранит вещь по указанным в статьях 524-526 настоящего Кодекса правилам, может продать эту вещь с соблюдением соответствующих правил, если другая сторона медлит с принятием вещи или с возмещением расходов по хранению; об этом она должна сообщить другой стороне.
2. Сторона, которая продает вещь, правомочна оставить себе из выручки сумму, соответствующую расходам по хранению и продаже вещи, а оставшуюся сумму должна передать другой стороне.

Статья 528. Особенности хранения скоропортящихся продуктов

Если в случаях, предусмотренных статьями 524 и 525 настоящего Кодекса, вещь является скоропортящейся или она обесценивается, либо ее хранение связано с большими расходами, сторона, на которую возлагается хранение, обязана продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 527 настоящего Кодекса.

§ 2. Купля-продажа с рассрочкой оплаты

Статья 529. Понятие

При купле-продаже в рассрочку продавец обязан передать вещь покупателю до оплаты цены. Оплату цены покупатель осуществляет по частям в определенные отрезки времени.

Статья 530. Форма договора купли-продажи в рассрочку

1. Договор купли-продажи в рассрочку должен быть заключен письменно.
2. В договоре должно быть указано:
а) размеры оплаты наличными;
б) размеры подлежащей оплате по частям суммы и время оплаты;
в) размеры реальных годовых процентов.
3. Продавец должен передать покупателю копии документов.

Статья 531. Презумпция заключения договора с момента передачи вещи

Если договор заключен без соблюдения требований статьи 530 настоящего Кодекса, он считается заключенным с момента передачи вещи. В этом случае покупатель обязан оплатить только цену вещи без процентов.

Статья 532. Двусторонняя реституция при неисполнении обязательства

Если продавец оставляет за собой право отказаться от договора на тот случай, если покупатель не выполнит возложенных на него обязанностей, то при отказе каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все, что получено по договору. Соглашение, противоположное этому, недействительно.

§ 3. Выкуп

Статья 533. Понятие

Если продавец по договору купли-продажи оговорил себе право выкупа, то выкуп считается состоявшимся, когда продавец заявит покупателю, что он желает воспользоваться своим правом. Для такого заявления не требуется соблюдения формы, установленной для договора купли-продажи.

Статья 534. Цена выкупа

Выкуп производится по первоначальной цене. При этом лицо, производящее обратную продажу, вправе потребовать возмещения расходов, произведенных им до выкупа в отношении купленного предмета, в той мере, в какой стоимость предмета возросла благодаря данным расходам. Устройство, которым это лицо оборудовало выкупаемую вещь, может быть им изъято.

Статья 535. Судьба принадлежности при купле-продаже

Лицо, производящее обратную продажу, обязано выдать осуществляющему право выкупа купленный предмет с его принадлежностями.

Статья 536. Возмещение вреда, возникшего до выкупа

Если лицо, производящее обратную продажу, до осуществления права выкупа по своей вине допустит ухудшение, гибель вещи или наступившую по иной причине невозможность выдачи купленного предмета либо существенно изменит этот предмет, то оно несет ответственность за возникшие по этой причине убытки.

Статья 537. Недействительность распоряжения вещью до выкупа

Если лицо, производящее обратную продажу, до осуществления права выкупа распорядилось купленным предметом, то оно обязано устранить возникшие в результате этого права третьих лиц.

Статья 538. Срок давности выкупа

Срок выкупа не может превышать пяти лет. Продление этого срока недопустимо.

§ 4. Опцион

Статья 539. Опцион

Стороны могут согласиться о том, что покупатель односторонне имеет право приобрести тот или иной предмет до определенного времени или определенного события (опцион покупки) или при тех же условиях продавец вправе продать предмет покупателю (опцион продажи). В отношении договоров об опционе применяются нормы о купле-продаже, если стороны не согласились о другом.

§ 5. Право преимущественной покупки

Статья 540. Понятие

1. Лицо, имеющее право преимущественной покупки, может осуществить это право, если обязанное лицо заключит с третьим лицом договор купли-продажи.
2. Право преимущественной покупки не передается другим лицам и не переходит по наследству, если не предусмотрено иное.

Статья 541. Обязанность сообщения об ожидающейся продаже вещи

1. Обязанное лицо должно незамедлительно сообщить обладателю права преимущественной покупки о содержании договора, который он намеревается заключить с третьим лицом.
2. Право преимущественной покупки осуществляется путем сообщения обязанному лицу. Посредством сообщения между правомочным лицом и обязанным лицом заключается договор купли-продажи на условиях, которые обязанное лицо предложит третьему лицу.
3. Обладатель преимущественного права покупки может осуществить это право только в течение срока, установленного обязанным лицом.

Статья 542. Недействительность соглашения о неприменении права преимущественной покупки

Существующее между обязанным лицом и третьим лицом соглашение недействительно, если этим договор купли-продажи ставится в зависимость от не использования права преимущественной покупки или если обязанное лицо вправе отказаться от договора при использовании права преимущественной покупки.

Статья 543. Исполнение дополнительных обязательств

1. Если третье лицо взяло на себя по договору дополнительное обязательство, возможностью исполнения которого обладатель права преимущественной покупки не располагает, последний взамен дополнительного обязательства должен оплатить его стоимость.
2. Если невозможна денежная оценка дополнительного обязательства, то не допускается использование права преимущественной покупки; соглашение о дополнительном обязательстве теряет силу, если договор заключен с целью обойти право преимущественной покупки.

Статья 544. Купля-продажа под условием одобрения вещи

Договор купли-продажи может быть заключен под условием одобрения вещи, если покупатель в согласованный срок не забракует вещь. Если вещь будет забракована, стороны обязаны возвратить друг другу полученное по договору.

§ 6. Мена

Статья 545. Понятие

1. На стороны договора мены возлагается взаимная передача права собственности на имущество.
2. Каждая из сторон договора мены считается продавцом имущества, которое она обменивает, и покупателем того, что получает взамен.

Статья 546. Неравноценность обмениваемого имущества

Если обмениваемое имущество неравноценно, по соглашению сторон часть имущества может быть возмещена деньгами.

Статья 547. Правила, применяемые к мене

В отношении договора мены применяются соответствующие правила купли-продажи.

Глава 2. Дарение

Статья 548. Понятие

По договору дарения даритель безвозмездно передает имущество в собственность одаряемого с согласия последнего.

Статья 549. Заключение договора дарения. Обещание подарка

1. Договор дарения считается заключенным с момента передачи имущества.
2. Если предметом дарения является имущество, на которое право собственности возникает только при соблюдении установленной законом формы, для договора дарения обязательно соблюдение этой формы.
3. Обещание подарка порождает обязательство дарения в случае, если обещание удостоверено в нотариальном порядке.

Статья 550. Недопустимость дарения

Лицо не вправе дарить имущество, если дарение имущества ставит в тяжелое экономическое положение лиц, находящихся на иждивении дарителя.

Статья 551. Недостаток подаренного имущества

Если даритель со злым умыслом скроет недостаток подаренного имущества, он обязан возместить одаряемому причиненный в связи с этим вред.

Статья 552. Пожертвование

1. Стороны могут установить, что действительность договора дарения зависит от исполнения того или иного условия или достижения определенной цели. Эта цель может служить и общей пользе (пожертвование).
2. Исполнения условия может требовать, помимо дарителя, каждое лицо, в интересах которого было поставлено условие.
3. Если одаряемое лицо не исполнит условия, даритель может отказаться от договора.

Статья 553. Отмена дарения вследствие неблагодарности одаряемого

1. Дарение может быть отменено, если одаряемый проявит большую неблагодарность в отношении дарителя или его близких родственников.
2. Если дарение правомерно отменено, подаренное имущество может быть истребовано дарителем.
3. Дарение может быть отменено в течение одного года после того, как дарителю стало известным обстоятельство, дающее право отменить дарение.

Статья 554. Истребование подаренной вещи

1. Если после дарения даритель окажется в тяжелом положении и он не может содержать себя и находящихся на его иждивении лиц, он вправе потребовать подаренную вещь у получившего дар, если эта вещь реально существует.
2. Истребование вещи не допускается, если даритель бедствует вследствие своего умысла или грубой неосторожности.

Глава 3. Имущественный наем

Статья 555. Понятие

По договору найма имущества наймодатель обязан передать нанимателю имущество на определенное время. Наниматель обязан платить наймодателю условленную наемную плату.

Статья 556. Передача нанимаемой вещи в исправном состоянии

Наймодатель обязан передать нанимателю нанятую вещь в состоянии, пригодном для пользования, предусмотренного договором, и на протяжении всего времени найма сохранять такое состояние вещи.

Статья 557. Обязанность передачи вещи, свободной от недостатков

Наймодатель должен передать нанимателю вещь, свободную от  недостатков.

Статья 558. Передача вещи, свободной от прав третьих лиц

Наймодатель обязан передать нанимателю в наем вещь без обременений правами третьих лиц.

Статья 559. Вещь, свободная от недостатков

Сданное в наем имущество свободно от недостатков, если оно обладает условленными свойствами. Если эти свойства не оговорены, сданное в наем имущество признается свободным от недостатков, если оно пригодно для предусмотренной договором деятельности или для обычного использования.

Статья 560. Уменьшение наемной платы в связи с недостатком вещи

1. Если у сданной в наем вещи окажется недостаток, наемная плата наймодателю уменьшается настолько, насколько уменьшилась пригодность имущества; при исправлении недостатка это право теряет силу. Незначительный недостаток не принимается во внимание.
2. Недействителен договор найма жилого помещения, заключенный в ущерб интересам нанимателя.

Статья 561. Возмещение убытков, возникших вследствие недостатка вещи

1. Если недостаток, уменьшающий пригодность имущества, существует к моменту заключения договора или выявится впоследствии в связи с обстоятельствами, за которые ответственность несет наймодатель, или если наймодатель промедлит с исправлением недостатка, наниматель может потребовать возмещения убытков, не теряя при этом права требовать уменьшения наемной платы.
2. Если наймодатель медлит с исправлением недостатка, наниматель может сам устранить его и потребовать возмещения расходов.

Статья 562. Последствия не заявления претензии по поводу недостатка вещи

Если к моменту заключения договора нанимателю известно о недостатке имущества и он не заявит претензии по этому поводу, у него не возникают права, предусмотренные статьей 560 настоящего Кодекса.

Статья 563. Недействительность соглашения об освобождении от ответственности

Недействительно соглашение, в силу которого ответственность наймодателя за недостатки сданного внаем имущества исключается или ограничивается, если наймодатель преднамеренно скрыл недостатки.

Статья 564. Обязанность допускать воздействие при найме помещения

Наниматель помещения должен допускать такие мероприятия в отношении предмета найма, которые необходимы для надлежащего содержания помещения или здания. Наймодатель должен, если это возможно, известить об этих мероприятиях нанимателя и не допускать осуществления мероприятий, которые не вызваны необходимостью.

Статья 565. Отказ от договора

1. Если нанятое помещение в целом или частично передается нанимателю несвоевременно, или он впоследствии был лишен права пользования, наниматель может отказаться от договора без соблюдения срока, предусмотренного для расторжения договора. Отказ от договора допускается только в случае, если наймодатель в срок, установленный нанимателем, не устранит обстоятельства, препятствующие пользованию.
2. Необходимость установления срока отпадает, если вследствие обстоятельств, дающих основание для отказа от договора, наниматель утратил интерес к этому договору.
3. Недействительно соглашение при найме жилого помещения, исключающее или ограничивающее право расторжения договора.

Статья 566. Расторжение договора жилого помещения нанимателем

Если жилое помещение или предназначенное для проживания в нем людей иное помещение находится в таком состоянии, что это создает значительную опасность их здоровью, наниматель может расторгнуть договор найма без соблюдения сроков. Этим правом наниматель обладает и в случае, если он знал об опасности во время заключения договора или не заявил претензии по этому поводу.

Статья 567. Обязанности нанимателя при обнаружении недостатка нанятой вещи

Если у сданного внаем имущества окажется недостаток или возникнет необходимость принятия мер для защиты имущества от непредвиденной опасности, наниматель должен незамедлительно сообщить об этом наймодателю. То же правило применяется и в случаях, если на имущество заявит свои права третье лицо.

Статья 568. Обременения в отношении нанятого имущества

Правовые обременения, имеющиеся в отношении сданного внаем имущества, возлагаются на наймодателя.

Статья 569. Обязанности наймодателя

1. Наймодатель обязан возместить нанимателю необходимые расходы, связанные с вещью.
2. Обязанность возмещения иных расходов определяется в соответствии с правилами о ведении чужих дел без поручения.

Статья 570. Права нанимателя на вещи, которыми он оснастил нанятую вещь

1. Наниматель правомочен оставить у себя то, чем он оснастил сданное в наем имущество.
2. Наймодатель жилого помещения может заменить осуществление указанного в пункте 1 настоящей статьи права соответствующей компенсацией, кроме случаев, когда наниматель, исходя из уважительных оснований, не соглашается с наймодателем.

Статья 571. Ответственность за нормальный износ вещи

Наниматель не несет ответственности за изменение или ухудшение нанятой вещи, вызванное пользованием, предусмотренным договором.

Статья 572. Расходы по текущему ремонту

1. Проведение текущего ремонта возлагается обычно на нанимателя. Он не имеет права переделывать или реконструировать жилое помещение без согласия наймодателя.
2. Наниматель обязан выполнять работы за свой счет.
3. Наймодатель может потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением нанимателем обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 573. Согласие наймодателя на поднаем

Наниматель не вправе передавать нанятую вещь третьему лицу (поднаем) без согласия наймодателя. Третьим лицом не признаются члены семьи нанимателя.

Статья 574. Недопустимость отказа наймодателя на поднаем

Наймодатель не может отказать в поднайме жилого помещения, если, исходя из уважительных оснований, наниматель желает частично или полностью сдать нанимаемое им жилое помещение в наем третьему лицу. Это правило не применяется, если личность третьего лица дает значительные основания для отказа, жилая площадь излишне перегружается либо по иным причинам поднаем неприемлем для наймодателя.

Статья 575. Судьба поднайма при окончании отношений найма

Если поднаем имеет целью обойти гарантии расторжения договора, по окончании отношений найма наймодатель берет на себя права и обязанности, которые существовали между нанимателем и поднанимателем.

Статья 576. Размеры обеспечения отношений найма

1. Если договором найма жилого помещения на нанимателя возлагается обеспечение исполнения обязательства, сумма обеспечения не должна превышать трехкратного размера наемной платы. Если денежная сумма должна быть уплачена заранее, наниматель правомочен вносить ее ежемесячно равными частями в течение трех месяцев.
2. На заранее внесенное обеспечение должны начисляться установленные законом проценты и по окончании отношений найма оно возвращается нанимателю вместе с процентами.
3. Заключенное в ущерб нанимателю иное соглашение недействительно.

Статья 577. Порядок внесения наемной платы

1. Наемная плата должна быть внесена по окончании срока договора найма. Если внесение наемной платы определено по отрезкам времени, она должна быть внесена по истечении этих отрезков времени.
2. Оплата дополнительных расходов обязательна только в случае, если об этом имеется соглашение между сторонами.

Статья 578. Последствия невнесения наемной платы по вине нанимателя

Если у нанимателя по его вине возникают препятствия к осуществлению пользования, он не освобождается от внесения наемной платы.

Статья 579. Досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя жилого помещения

Наниматель жилого помещения правомочен досрочно расторгнуть договор найма, если он ранее чем за месяц предупредит об этом наймодателя и предложит платежеспособного и приемлемого нанимателя, согласного быть нанимателем в течение оставшегося срока найма.

Статья 580. Требования нанимателя в противовес требованиям наймодателя

Если в противовес требованиям о наемной плате наниматель имеет право удержания или право зачета другого требования, вытекающего из отношений найма, наниматель может использовать эти права и в случаях, когда договором предусмотрено что-либо другое, если он об этом заранее предупредит наймодателя.

Статья 581. Расторжение договора по инициативе наймодателя

Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель, несмотря на предупреждение наймодателя, в значительной мере повреждает нанятую вещь или создает реальную опасность такого повреждения.

Статья 582. Расторжение договора вследствие невнесения наемной платы

Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель не внес наемную плату за три месяца.

Статья 583. Прекращение отношений найма истечением срока

1. Отношения найма прекращаются по истечении срока договора.
2. Если наниматель пользуется имуществом и после истечения срока, а наймодатель не оспаривает этого, договор возобновляется на неопределенный срок.
3. Если срок договора найма не определен, отношения найма прекращаются заявлением о расторжении договора.

Статья 584. Право требования продления договора найма на неопределенный срок

Если договор найма жилого помещения заключен на определенный срок, наниматель может не позднее чем за два месяца до прекращения отношений найма письменным заявлением потребовать продления договора найма на неопределенный срок, если у наймодателя нет уважительной причины для прекращения договора найма.

Статья 585. Срок расторжения договора

Срок расторжения договора найма равен трем месяцам, кроме случаев, когда из обстоятельств дела или из соглашения    сторон не вытекает иное.

Статья 586. Прекращение договора найма жилого помещения при  наличии уважительных причин

1. Наймодатель может прекратить договор найма только при наличии уважительных причин.
2. Причина является уважительной:
а) если наниматель виновно и в значительной мере нарушил свои обязательства;
б) если наймодателю жилая площадь нужна непосредственно для себя или близких родственников;
в) если наниматель отказывается вносить предложенную наймодателем повышенную наемную плату, которая соответствует существующей на рынке наемной плате.
3. Если предметом договора является меблированное жилое помещение, наймодатель может расторгнуть договор с соблюдением срока расторжения.

Статья 587. Форма прекращения договора

Прекращение договора найма жилого помещения должно быть оформлено письменно.

Статья 588. Продление договора найма жилого помещения по инициативе нанимателя

Наниматель вправе потребовать у наймодателя продления договора найма жилого помещения, несмотря на имеющиеся у наймодателя уважительные причины, если истечение срока найма ставит в тяжелое положение нанимателя или членов его семьи. Тяжелым положением считается также и то, когда наем другого жилого помещения на приемлемых условиях не может быть осуществлен.

Статья 589. Обязанности нанимателя при прекращении договора найма

1. При прекращении договора найма имущества наниматель обязан возвратить наймодателю имущество в том состоянии, в котором получил от него, с учетом нормального износа или в состоянии, предусмотренном договором.
2. Наниматель земельного участка не имеет права удержания в целях удовлетворения своих требований.
3. Если наниматель передал имущество для пользования третьему лицу, наймодатель может после прекращения договора найма потребовать возвращения имущества у третьего лица, если он не устанавливает отношений найма с поднанимателем.

Статья 590. Возмещение вреда, причиненного невозвращением сданной внаем вещи

1. Если наниматель по окончании отношений найма не возвращает нанятое имущество, наймодатель вправе потребовать в качестве возмещения убытков внесения установленной платы за период задержки возврата.
2. Недействительно соглашение, которым на нанимателя возлагается обязанность возмещения в размере, превышающем причиненный вред.

Статья 591. Право залога вещей нанимателя

Наймодатель земельного участка, дома или жилого помещения в обеспечение своих требований, вытекающих из отношений найма, имеет право залога на внесенные нанимателем вещи. Право залога теряет силу одновременно с удалением вещей с нанятой площади, если это будет осуществлено в соответствии с обычными жизненными взаимоотношениями.

Статья 592. Форма договора найма земельного участка

Договор найма земельного участка на срок свыше одного года должен быть оформлен письменно. При несоблюдении формы предполагается, что договор заключен на неопределенный срок. Прекращение договора допускается только по истечении первого года.

Статья 593. Порядок расторжения договора, заключенного на срок свыше десяти лет

Если договор найма заключен на срок свыше десяти лет, после десяти лет каждая из сторон может расторгнуть договор в срок, установленный статьей 585 настоящего Кодекса.

Статья 594. Переход прав нанимателя на членов его семьи

Если договор найма заключен на жилое помещение и наниматель в нем совместно с членами своей семьи ведет общее домашнее хозяйство, в случае смерти нанимателя члены его семьи вступают в правоотношения с наймодателем. Они вправе в установленный законом срок расторгнуть договор найма.

Статья 595. Правопреемство при отчуждении сданного в наем имущества

Если наймодатель произведет отчуждение сданного внаем имущества третьему лицу после передачи этого имущества нанимателю, приобретатель заменяет наймодателя и к нему переходят вытекающие из найма права и обязанности.

Статья 596. Срок давности требования о возмещении вреда

1. В связи с изменением или ухудшением имущества наймодатель вправе потребовать возмещения вреда, а наниматель вправе предъявить претензии по поводу произведенных расходов в течение шести месяцев.
2. Течение срока давности по требованию наймодателя о возмещении вреда начинается с момента возвращения имущества, а срока давности по требованию нанимателя - с момента прекращения договора найма имущества.

Статья 597. Споры между супругами при расторжении брака

1. Если супруги при разводе не достигнут соглашения о том, кто из них должен жить в нанятом жилом помещении, спор решается судом.
2. Для суда не имеет значения, который из супругов является нанимателем. Если суд признает право на жилое помещение супруга, который не является нанимателем, то этот супруг становится участником отношений найма.

Статья 598. Защита прав нанимателя

Наниматель вправе защищать свое владение от любого нарушителя, в том числе и от собственника.

Глава 4. Лизинг

Статья 599. Понятие. Содержание

1. По договору лизинга лизингодатель обязан передать лизингополучателю в пользование определенное имущество на обусловленный договором срок. Лизингополучатель обязан выплатить вознаграждение по установленной периодичности.
2. Лизингодатель обязан изготовить или приобрести предусмотренное договором имущество.
3. Лизингополучатель по договору может быть обязан или иметь право после истечения срока договора, завершающегося полной амортизацией предмета договора, купить или нанять предмет договора лизинга. Во всех случаях исчисление вознаграждения должно учитывать факт амортизации. Если отсутствует в договоре такое положение,  лизингополучатель правомочен купить предмет.

Статья 600. Форма договора лизинга

Договор лизинга заключается  в письменной форме. Договор должен содержать:
а) полную цену;
б) сумму лизингового вознаграждения и сроки ее выплаты;
в) сумму окончательной выплаты и при досрочном исполнении договора - порядок ее исчисления.

Статья 601. Ответственность лизингодателя

1. Лизингодатель в соответствии с правилами договора найма несет ответственность перед лизингополучателем за просрочку поставки имущества или неисполнение таковой, а также за поставку имущества, имеющего недостатки.
2. Стороны могут согласиться о том, что лизингополучатель до предъявления претензий лизингодателю должен потребовать удовлетворения от поставщика имущества.

Статья 602. Ответственность лизингополучателя

При досрочном прекращении договора по вине лизингополучателя лизингодатель не может предъявлять требования, которые не касаются его интересов, связанных с исполнением. При определении требований принимаются во внимание остаточная стоимость лизингового имущества, остаток процентов по лизинговому вознаграждению и другие сбереженные расходы.

Статья 603. Иные правила, применяемые к лизингу

В отношении лизинга применяются правила договора найма, не противоречащие статьям 599-602 настоящего Кодекса.

Глава 5. Аренда

Статья 604. Понятие

1. По договору аренды арендодатель обязан передать арендатору определенное имущество во временное пользование и предоставить в течение срока аренды возможность пользования плодами, если они получены в виде дохода, являющегося результатом правильного ведения хозяйства. Арендатор обязан уплатить арендодателю оговоренную арендную плату. Арендная плата может быть определена как в деньгах, так и в натуре. Стороны могут согласиться и о других средствах определения арендной платы.
2. В отношении договора аренды применяются правила договора найма, если статьями 604-628 настоящего Кодекса не определено иное.

Статья 605. Расторжение договора аренды, заключенного на срок свыше десяти лет

Если договор аренды заключается на срок свыше десяти лет, каждая из сторон по истечении этого срока может расторгнуть арендное отношение в течение шести месяцев, если договором не предусмотрено иное.

Статья 606. Аренда земельного участка вместе с инвентарем

1. Если земельный участок сдается в аренду вместе с инвентарем, арендатор несет ответственность за содержание каждой части инвентаря.
2. Арендатор обязан заменить части инвентаря, пришедшие в негодность по независящим от арендатора причинам. Арендатор обязан возместить утрату причисленного к инвентарю скота, несмотря на правильное ведение хозяйства.
3. Арендатор должен иметь инвентарь в таком состоянии и в период аренды заменить его в таком объеме, который соответствует упорядоченному хозяйству. Отдельный инвентарь, приобретенный им путем присоединения к общему инвентарю, превращается в собственность арендодателя.

Статья 607. Риск случайной гибели инвентаря

1. Если арендатор земельного участка примет инвентарь по оценке и возьмет на себя обязательство по окончании договора аренды возвратить таковой также по оценке, на него возлагается риск случайной гибели и порчи. В пределах правильного ведения хозяйства он может распоряжаться отдельными частями инвентаря.
2. По истечении срока аренды арендатор должен возвратить инвентарь арендодателю. Арендодатель может отказаться от получения приобретенного арендатором инвентаря, если он излишен для правильного ведения хозяйства на земельном участке или чрезмерно дорог; одновременно с отказом право собственности на не принятый инвентарь переходит к арендатору. Если имеется разница между оценкой полученного и возвращенного инвентаря, эта разница должна быть возмещена деньгами. В основу оценки должны быть положены цены, которые действовали к моменту окончания договора аренды.

Статья 608. Право залога инвентаря

1. Арендатор земельного участка имеет право залога на находящийся в его владении инвентарь по предъявленным в отношении арендодателя требованиям, которые касаются полученного в аренду инвентаря.
2. Арендодатель может отвести право арендатора на залог, если предоставит другое обеспечение. Он может освободить любую часть инвентаря от права залога, если предложит соответствующее обеспечение стоимости этих частей.

Статья 609. Недопустимость запрета на распоряжение отдельными частями инвентаря

Условия договора, которые возлагают на арендатора обязанность не распоряжаться частями инвентаря или распоряжаться ими только с согласия арендодателя, а также не продавать арендодателю, действительны только в случае, если арендодатель обязуется приобрести инвентарь по окончании арендных отношений.

Статья 610. Субаренда

1. Арендатор не имеет права субаренды без согласия на то арендодателя.
2. Арендодатель может заявить отказ в сдаче внаем отдельных частей арендованного имущества, если этим ему будет причинен значительный ущерб.
3. Арендатор несет ответственность перед арендодателем за то, что субарендатор или наниматель использовал вещь иначе, чем это разрешено арендодателем. Арендодатель может непосредственно приостановить такое использование имущества субарендатором или нанимателем.

Статья 611. Досрочное возвращение арендованного имущества

1. Если арендатор возвращает имущество до окончания арендных отношений, он освобождается от арендной платы только в случае, если вместо себя предложит нового платежеспособного и приемлемого для арендодателя арендатора. Новый арендатор должен быть согласен принять договор аренды на тех же условиях.
2. Если арендатор не сможет предложить такого арендатора, он должен вносить арендную плату до окончания арендных отношений.

Статья 612. Расторжение бессрочного договора аренды

1. Если при аренде имущества не определен срок аренды, расторжение договора допустимо только к концу арендного года; он может быть расторгнут не позднее одного месяца после окончания арендного года.
2. Эти правила применяются и в том случае, если арендные отношения могут  быть расторгнуты ранее установленного законом срока.

Статья 613. Расторжение договора аренды в случае смерти арендатора

1. В случае смерти арендатора как его наследники, так и арендодатель могут расторгнуть арендные отношения в течение шести месяцев после окончания квартала календарного года.
2. Наследники могут отказаться от расторжения договора и потребовать продления арендных отношений, если они непосредственно или посредством третьих лиц могут осуществить правильное хозяйственное использование сданного в аренду имущества.

Статья 614. Возмещение вреда при невозвращении арендованного имущества

Если арендатор не возвратит взятое в аренду имущество после окончания арендных отношений, арендодатель может потребовать арендную плату за время задержки возвращения имущества, а также выгоду, которую арендатор получил за это время или которую он получил бы в течение арендного года. Арендодатель может потребовать возмещения и других убытков.

Глава 6. Аренда земель сельскохозяйственного назначения

Статья 615. Понятие

1. По договору аренды земли сельскохозяйственного назначения  в аренду сдается земельный участок вместе с жилыми и хозяйственными постройками, служащими для его хозяйственного использования (предприятие), или без таковых.
2. На аренду сельскохозяйственных земель распространяются правила аренды, если для аренды сельскохозяйственных земель не установлено иное.

Статья 616. Форма договора

Договор аренды сельскохозяйственной земли должен быть заключен в письменной форме.

Статья 617. Описание арендуемого имущества

При заключении договора аренды арендодатель и арендатор составляют описание арендованной вещи, в котором должны быть указаны количество, а также состояние вещи в момент ее передачи. То же правило применяется при прекращении договора аренды. Описание должно содержать указание на день, когда оно было сделано, и должно быть подписано обеими сторонами.

Статья 618. Обязанности арендодателя и арендатора

Арендодатель обязан передать арендатору арендованную вещь в состоянии, пригодном для использования по назначению, установленному договором, и поддерживать ее в этом состоянии в течение всего срока аренды. Арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт арендованной вещи, в особенности жилых и хозяйственных построек, дорог, траншей, дренажей и изгородей. Он обязан использовать арендованную вещь надлежащим образом.

Статья 619. Залоговое право арендодателя

Арендодатель в обеспечение своих требований, вытекающих из договора аренды, имеет залоговое право на внесенные вещи арендатора, а также на плоды арендованной вещи. Залоговое право не может быть использовано в отношении будущих требований о возмещении.

Статья 620. Возмещение необходимых расходов

Арендодатель обязан возместить арендатору все необходимые расходы, сделанные последним в отношении вещи.

Статья 621. Возмещение расходов, произведенных с согласия арендодателя

Другие расходы, кроме предусмотренных в статье 620 настоящего Кодекса, на которые арендодатель дал согласие, он должен возместить арендатору по окончании арендных отношений.

Статья 622. Возмещение неубранного урожая

1. Если аренда прекращается в течение арендного года, то арендодатель должен возместить арендатору стоимость еще не отделенных, но согласно правилам надлежащего ведения хозяйства подлежащих отделению до конца арендного года плодов. При этом необходимо соответственно учитывать риск, связанный с получением урожая.
2. Если указанная в пункте 1 настоящей статьи стоимость не может быть определена по причинам, обусловленным временем года, то арендодатель должен возместить арендатору расходы на получение этих плодов в той мере, в какой они вызваны надлежащим ведением хозяйства.

Статья 623. Обязанности арендатора перед новым арендатором

1. По окончании аренды арендатор должен оставить следующему арендатору сооружения в надлежащем состоянии, сельскохозяйственные продукты в таком количестве, которое необходимо для ведения хозяйства до следующего урожая, даже если при заключении договора аренды такие продукты ему переданы не были.
2. Если арендатор обязан оставить продукцию в большем объеме и в лучшем состоянии, чем он получил при заключении договора аренды, то он может потребовать от арендатора возмещения их стоимости.

Статья 624. Обязанность возврата предмета аренды

1. Арендатор обязан после прекращения арендных отношений возвратить арендуемое имущество в состоянии, обеспечивающем надлежащее продолжение существовавшего до возврата хозяйства.
2. Арендатору не принадлежит право удержания земельного участка в обеспечение его требований к арендодателю

Статья 625. Право арендатора на изъятие

1. Арендатор вправе изъять устройство, которым он оборудовал вещь. Арендодатель может предотвратить осуществление права на изъятие, выплатив соответствующее возмещение, за исключением тех случаев, когда арендатор имеет правомерный интерес в изъятии.
2. Соглашение, исключающее право арендатора на изъятие, действительно только в том случае, если предусмотрено соразмерное возмещение.

Статья 626. Требования  продления договора аренды

Арендатор может потребовать от арендодателя продления договора аренды, если:
а) арендованное хозяйство составляет экономическую основу его существования;
б) земельный участок составляет экономическую основу существования его предприятия;

Статья 627. Прекращение договора аренды с истечением срока

Договор аренды прекращается с истечением срока, на который он был заключен. Договор, заключенный на срок не менее трех лет, может быть продлен на неопределенный срок, если на предложение одной стороны о продлении арендных отношений другая сторона не заявит отказа в течение трех месяцев. Предложение и отказ от него должны быть оформлены письменно.

Статья 628. Прекращение договора аренды, заключенного на неопределенный срок

Если срок аренды не установлен, то каждая сторона может расторгнуть договор аренды, заявив о расторжении не позднее третьего рабочего дня арендного года с прекращением договора по окончании следующего года аренды. При наличии сомнения годом аренды считается календарный год. Соглашение, в котором установлен более короткий срок для расторжения, должно быть составлено письменной форме.

Глава 7. Франчайзинг

Статья 629. Понятие

Договор франчайзинга - долгосрочное обязательственное отношение, которым независимые предприятия взаимно обязуются по мере надобности путем исполнения специфических обязательств способствовать сбыту товара и осуществлению услуг.

Статья 630. Обязанности франчайзодателя

1. Франчайзодатель обязан представить франчайзополучателю неимущественные права в стандартной форме, товарные и торговые знаки, образцы, упаковку, концепцию приобретения, сбыта и организации деятельности, и другую информацию, необходимую для содействия сбыту.
2. Франчайзодатель обязан охранять программу совместных действий от вмешательства третьих лиц, постоянно совершенствовать ее и поддерживать франчайзополучателя путем ознакомления с деловыми навыками, предоставления информации и повышения квалификации.

Статья 631. Обязанности франчайзополучателя

Франчайзополучатель обязан выплатить вознаграждение, размер которого по существу высчитывается с учетом доли сбыта, внесенной в программу франчайзинга, с благоразумием добросовестного предпринимателя активно осуществлять деятельность и принимать услуги и приобретать товар посредством франчайзодателя или названных им лиц, если это непосредственно связано с целью договора.

Статья 632. Передача информации

При заключении договора стороны откровенно и полностью должны ознакомить друг друга с обстоятельствами дела, связанными с франчайзингом и добросовестно предоставлять информацию друг другу. Они обязаны не разглашать доверенную им информацию и в случае, если договор не будет заключен.

Статья 633. Форма и содержание договора

Для действительности договора франчайзинга необходима письменная форма. Кроме четкого указания двусторонних обязательств, продолжительности договора, условий расторжения или продления срока и других существенных элементов, стороны должны внести в текст договора полное описание программы франчайзинга.

Статья 634. Продолжительность договора

1. Продолжительность договора определяется сторонами с учетом спроса, который связан со сбытом данного товара и услуг.
2. Если продолжительность договора не определена или она превышает десять лет, любая сторона правомочна расторгнуть договор с соблюдением предусмотренного для расторжения годичного срока. Если ни одна из сторон не использует это право расторжения договора, договор продлевается на два года. В случае расторжения договора вследствие истечения срока или по инициативе сторон, стороны должны с соблюдением принципа взаимного доверия постараться продлить договор на тех же или на измененных условиях до фактического окончания деловых взаимоотношений.

Статья 635. Лояльная конкуренция

1. Стороны обязаны и после окончания договорных отношений иметь лояльную конкуренцию между собой. В этих пределах в отношении франчайзополучателя может быть установлен запрет конкуренции, ограниченный определенной местностью, который не может превышать одного года.
2. Если запрет конкуренции может создать опасность для профессиональной деятельности, франчайзополучателю должна быть дана соответствующая компенсация, несмотря на истечение срока договора.

Статья 636. Ответственность франчайзодателя

Франчайзодатель несет ответственность за предусмотренные программой франчайза права и информацию. Если не существует прав или франчайзодатель виновно нарушает другие договорные обязательства, франчайзополучатель правомочен уменьшить возмещение. Размер уменьшения должен быть определен заключением независимого эксперта, расходы по которому возлагаются на стороны.

Глава 8. Ссуда

Статья 637. Понятие

По договору ссуды ссудодатель обязуется передать ссудополучателю вещь во временное безвозмездное пользование.

Статья 638. Ответственность ссудодателя

Ссудодатель несет ответственность только за умысел или грубую неосторожность.

Статья 639. Ответственность за недостатки

Если ссудодатель умышленно умолчал о недостатках права или переданной в безвозмездное пользование вещи, то он обязан возместить ссудополучателю причиненный вред.

Статья 640. Пользование вещью по назначению

Ссудополучатель не может использовать  полученную вещь иначе, чем это установлено договором. Он не вправе без разрешения ссудодателя передать вещь в пользование третьему лицу.

Статья 641. Обязанность нести расходы

1. Ссудополучатель должен нести обычные расходы по содержанию переданной в безвозмездное пользование вещи.
2. Обязанность ссудодателя к возмещению иных расходов определяется на основании правил ведения чужих дел без поручения. Ссудополучатель вправе изъять устройство, которым он оборудовал вещь.

Статья 642. Износ вещи

Ссудополучатель не несет ответственности за изменение или ухудшение вещи, наступившие вследствие ее использования в соответствии с назначением, установленным договором.

Статья 643. Обязанность возврата

1. Ссудополучатель обязан возвратить полученную в безвозмездное пользование вещь по истечении срока действия договора ссуды.
2. Если срок договора ссуды не определен, то ссудополучатель должен возвратить вещь по окончании использования вещи в целях, указанных в договоре ссуды. Ссудодатель может потребовать возврата вещи ранее, если истек срок, достаточный для того, чтобы ссудополучатель мог бы воспользоваться вещью.
3. Если срок договора ссуды не был определен и не может быть установлен на основании целей использования вещи, то ссудодатель может потребовать возврата вещи в любой момент.

Статья 644. Право на расторжение договора ссуды

Ссудодатель может расторгнуть договор ссуды в случае:
а) если он вследствие наступления непредвиденного обстоятельства сам нуждается в этой вещи;
б) если ссудополучатель использует вещь не по назначению, установленному в договоре, в частности, если он, не  имея на то права, передаст вещь в пользование третьему лицу или если он подвергает вещь значительной опасности вследствие непроявления надлежащей осмотрительности;
в) смерти ссудополучателя;
г) прекращения юридического лица, являющегося ссудополучателем.

Глава 9. Заем

Статья 645. Понятие

1. По договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги или иные заменимые вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученное вещами того же рода, качества и количества.
2. Лицо, которое должно деньги или иные заменимые вещи на ином основании, может договориться с кредитором, чтобы деньги или вещи считались предметом договора займа.

Статья 646. Форма договора

Договор займа заключается в устной форме. По соглашению сторон может быть использована и письменная форма. При заключении договора в устной  форме его действительность не может быть установлена только  на основании показаний свидетелей.

Статья 647. Проценты по договору

1. По договору займа стороны могут предусмотреть выплату процентов, что должно быть в разумном соответствии с предельными размерами, установленными Центральным банком Туркменистана. Недействительно соглашение о процентах с нарушением этого правила.
2. При отсутствии иного соглашения проценты должны выплачиваться по истечении каждого года, а если заем должен быть возвращен до истечения года, то при возврате.

Статья 648. Прекращение договора

1. Если срок возврата займа не установлен, то он определяется по заявлению заемщика или займодавца о расторжении договора.
2. Предупреждение о расторжении договора займа должно быть сделано за три месяца.
3. Если проценты не начисляются, то заемщик вправе возвратить заем без соблюдения срока заявления о расторжении договора.

Статья 649. Отзыв обещания займа

Лицо, обещавшее предоставить заем, может при наличии сомнений отказаться от данного обещания в том случае, если имущественное положение другой стороны значительно ухудшится, вследствие чего удовлетворение требования о возврате займа окажется под угрозой.

Глава 10. Подряд

Статья 650. Понятие

1. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить предусмотренную договором работу, а заказчик обязан выплатить подрядчику согласованное вознаграждение.
2. Предметом договора может быть как изготовление или изменение вещи, так и иной результат, достигнутый путем выполнения работы или оказания услуги.
3. Составление сметы, связанной с подрядом, может не оплачиваться, если соглашением не установлено иное.

Статья 651. Вознаграждение

1. Вознаграждение считается молчаливо согласованным, если выполнения работы в соответствии с обстоятельствами можно ожидать только за вознаграждение.
2. Если размер вознаграждения не был установлен, то в качестве такового при наличии утвержденных расценок рассматривается вознаграждение в соответствии с расценками, а при их отсутствии - вознаграждение, обычно выплачиваемое за подобную работу.

Статья 652. Превышение сметы расходов

1. Если в основание договора была положена смета расходов без гарантии ее правильности со стороны подрядчика и окажется, что работа не может быть выполнена без существенного превышения сметы, то при расторжении заказчиком договора по этой причине подрядчик имеет право только на требование, указанное в статье 668 настоящего Кодекса.
2. Подрядчик обязан немедленно сообщить заказчику о возможном превышении сметы.

Статья 653. Обязанность подрядчика лично выполнить работу

Подрядчик обязан лично выполнить работу только в случаях, когда это вытекает из обстоятельств дела или из характера работы.

Статья 6531. Генеральный подрядчик и субподрядчик

1. Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик по согласованию с заказчиком вправе привлечь к исполнению своих обязательств физических и юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
2. Генеральный подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 383 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявить друг другу требования, связанные с нарушением договора, заключенного каждым из них с генеральным подрядчиком.
(Кодекс дополнен статьей 6531 Законом Туркменистана от 4 мая 2012 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2012 г., № 2, ст.50)

Статья 654. Содействие заказчика

1. Подрядчик может потребовать возмещения вреда, если заказчик не примет надлежаще выполненную работу. Заказчик обязан возместить ущерб и в том случае, если он не исполнит действий, необходимых для выполнения работ.
2. Размер возмещения определяется исходя из продолжительности просрочки и из размера установленного вознаграждения, а также с учетом затрат, сэкономленных подрядчиком вследствие просрочки, и выгод, извлеченных им в результате использования своей рабочей силы за время просрочки.

Статья 655. Залоговое право подрядчика

Для обеспечения требований по договору подрядчику предоставляется залоговое право на изготовленные или отремонтированные им движимые вещи заказчика, если при изготовлении или ремонте они находятся в его владении.

Статья 656. Обеспечительная ипотека при выполнении строительных работ

Для обеспечения своих требований по договору подрядчик, возводящий сооружение или часть сооружения, может потребовать установления обеспечительной ипотеки на земельный участок, отданный под застройку заказчиком. Если работа еще не завершена, то он может потребовать предоставления обеспечительной ипотеки лишь в размере той части вознаграждения, которая соответствует выполненной работе, с учетом не включенных в вознаграждение издержек.

Статья 657. Право заказчика на расторжение договора

До момента завершения работы заказчик может в любое время потребовать расторжения договора. Если заказчик расторгнет договор, то подрядчик вправе потребовать выплаты установленного вознаграждения за вычетом того, что подрядчик сберег или приобрел в результате расторжения договора.

Статья 658. Обязанность выполнения работ без недостатков

Подрядчик обязан выполнить работу таким образом, чтобы она обладала обещанными свойствами и была свободна от недостатков, которые уничтожали бы или уменьшали ее ценность и пригодность к обычному или предусмотренному договором использованию.

Статья 659. Устранение недостатков

1. Заказчик может потребовать устранения недостатков, если работа не соответствует обещанным свойствам. Подрядчик вправе отказать в устранении недостатков, если это потребует несоразмерных расходов.
2. Если подрядчик просрочит устранение недостатков, то заказчик может самостоятельно устранить недостатки и потребовать возмещения расходов.

Статья 660. Срок для устранения недостатков. Расторжение договора или уменьшение вознаграждения

1. Заказчик может назначить подрядчику соответствующий срок для устранения недостатков, указанных в статье 658 настоящего Кодекса, заявив при этом, что по истечении этого срока он откажется принять устранение недостатков. Если недостатки не будут своевременно устранены, то по истечении срока заказчик вправе потребовать расторжения договора или уменьшения вознаграждения подрядчику.
2. Не требуется назначения срока, если устранение недостатков невозможно или если подрядчик отказывается устранить их, или особые интересы заказчика оправдывают немедленное расторжение договора или уменьшение вознаграждения подрядчику.
3. Расторжение договора не допускается, если недостатки лишь незначительно уменьшают ценность или пригодность изделия к использованию.

Статья 661. Выполнение работ из материалов подрядчика

Если подрядчик обязуется выполнить работу из собственного материала, то он должен передать заказчику изготовленную вещь и право собственности на нее. В отношении договора об изготовлении заменимой вещи действуют предписания о купле-продаже.

Статья 662. Обязанность предупреждения

Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика о том, что:
а) полученный от заказчика материал не соответствует требованиям по качеству или непригоден;
б) в случае исполнения указания заказчика  выполненная работа не будет свободна от недостатков, уничтожающих или уменьшающих ее ценность и пригодность к обычному или предусмотренному договором использованию;
в) существуют какие-либо не зависящие от подрядчика обстоятельства, создающие опасность уничтожения или уменьшения ценности и пригодности изделия к использованию.

Статья 663. Выплата вознаграждения

Вознаграждение должно быть выплачено при принятии выполненной работы. Если работа должна быть принята по частям, а вознаграждение также установлено за выполнение отдельных частей, то вознаграждение должно быть выплачено за каждую часть в момент принятия соответствующей части работы.

Статья 664. Принятие работы

1. Заказчик обязан принять работу, выполненную в соответствии с договором, если только ее принятие не окажется невозможным из-за качества работы.
2. Если заказчик примет работу, имеющую недостатки, зная о них, то он имеет право на предъявление требований, указанных в статьях 659 и 660 настоящего Кодекса, только в том случае, когда при принятии работы он оговорит свои права в отношении обнаруженных недостатков.

Статья 665. Гарантия

Если подрядчик выдал гарантию на выполненную работу, то  обнаружение недостатка в течение срока действия гарантии порождает право требования его устранения.        

Статья 666. Договорное исключение ответственности

Соглашение, которое полностью или частично  исключает ответственность подрядчика за недостатки работы, ничтожно, если подрядчик умышленно умолчал о недостатках.

Статья 667. Распределение риска

1. Подрядчик несет риск случайной гибели или ухудшения выполненных работ до момента принятия работы. Если заказчик просрочит принятие работы, то риск переходит на него.
2. Подрядчик не несет ответственности за случайную гибель или случайное ухудшение материала, предоставленного ему заказчиком.

Статья 668. Ответственность заказчика

Подрядчик может требовать уплаты части вознаграждения в соответствии с выполненной работой и возмещения не включенных в вознаграждение издержек, если результат работы погиб или качество работы ухудшилось либо если работа стала невыполнимой еще до момента ее принятия вследствие недостатков материала, предоставленного заказчиком, или вследствие распоряжения, сделанного заказчиком относительно выполнения работы, и причем этому не способствовали обстоятельства, за которые отвечает подрядчик.

Глава 11. Туристическое обслуживание

Статья 669. Понятие

По договору о туристическом обслуживании устроитель путешествия (туристическое предприятие) обязуется предоставить туристу совокупность всех услуг по организации путешествий. Турист обязан уплатить устроителю путешествия оговоренное вознаграждение за предоставленные услуги.

Статья 670. Замена туриста третьим лицом

1. До начала путешествия турист может потребовать, чтобы вместо него в путешествии приняло участие третье лицо. Устроитель путешествия может возразить против третьего лица, если последнее не отвечает особым требованиям для участия в этом путешествии либо если его участие противоречило бы требованиям законодательства.
2. Устроитель путешествия может потребовать от туриста возмещения дополнительных расходов, вызванных участием в путешествии третьего лица.

Статья 671. Предоставление гарантий и устранение недостатков

1. Устроитель путешествия обязан организовать путешествие таким образом, чтобы оно имело гарантированный уровень и не имело  недостатков, которые уничтожают или уменьшают ценность или способность путешествия удовлетворять обычным или предусмотренным договором целям.
2. Если путешествие не обладает данным уровнем, то турист может потребовать устранения недостатков. Устроитель путешествия может отказать в устранении недостатков, если это потребует несоразмерных расходов.
3. Если устроитель путешествия не устранит недостатки в указанные туристом разумные сроки, то турист может сам устранить недостатки и потребовать возмещения произведенных им необходимых расходов. Определение сроков необязательно, если устроитель путешествия откажется от устранения недостатков или если турист имеет особый интерес в немедленном устранении недостатков.

Статья 672. Уменьшение вознаграждения

Если путешествие имеет недостатки, то вознаграждение уменьшается с учетом времени, в течение которого существовали недостатки. Вознаграждение не уменьшается, если турист не сообщит о недостатках.

Статья 673. Расторжение договора по инициативе туриста вследствие недостатка

1. Если путешествию будет нанесен существенный ущерб вследствие недостатка, указанного в статье 671 настоящего Кодекса, то турист может расторгнуть договор. То же правило применяется и тогда, если он не может принять участия в путешествии по уважительной причине, о которой знает устроитель путешествия.
2. Расторжение договора допустимо лишь в том случае, если устроитель путешествия не устранит недостатки в соразмерный срок. В определении срока нет необходимости, если устранение недостатков невозможно, или устроитель путешествия откажет  в их устранении, или если немедленное расторжение договора оправдано особыми интересами туриста.
3. Если договор будет расторгнут, то устроитель путешествия утрачивает право на получение установленного вознаграждения за свои услуги. Однако он вправе потребовать вознаграждение за уже оказанные услуги, не имевшие недостатков.
4. Если договором была предусмотрена обратная доставка туриста, то после расторжения договора устроитель путешествия обязан доставить его обратно. В этом случае дополнительные расходы возлагаются на устроителя путешествия.

Статья 674. Возмещение вреда

1. Если недостатки путешествия возникли вследствие обстоятельств, за которые ответственность несет устроитель путешествия, то турист может независимо от своих прав на уменьшение вознаграждения  или на расторжение договора потребовать возмещения вреда, вызванного неисполнением.
2. Если путешествие сорвано или не было организовано надлежащим образом, то турист может потребовать соответствующее денежное возмещение за бесполезно потраченное отпускное время.

Статья 675. Срок исковой давности

1. Требования, предусмотренные статьями 671 - 674 настоящего Кодекса, турист может предъявить устроителю путешествия в течение одного месяца после окончания указанного в договоре срока путешествия. По истечении  указанного срока турист может предъявить свои требования, если он не виновен в просрочке предъявления требования.
2. Срок исковой давности по требованиям туриста - шесть месяцев. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда устроитель путешествия отклонит требование туриста.

Статья 676. Допустимое ограничение ответственности

Устроитель путешествия по согласованию с туристом может ограничить свою ответственность размерами тройной платы за свои услуги, если:
а) вред, нанесенный туристу, не будет вызван умышленными или небрежными действиями;
б) устроитель путешествия несет перед туристом единоличную ответственность за вред, возникший вследствие вины одного из исполнителей отдельных обязательств по организации путешествия.

Статья 677. Отказ от договора до начала путешествия

1. Турист может в любой момент до начала путешествия отказаться от договора.
2. При отказе от договора устроитель путешествия теряет право на получение условленного вознаграждения. Вместе с тем он может потребовать соответствующего возмещения, размер которого определяется исходя из суммы условленного вознаграждения за вычетом сбереженных устроителем путешествия расходов, а также за вычетом выгод, которые он мог получить вследствие предоставления своих услуг иным образом.

Статья 678. Расторжение договора вследствие действия непреодолимой силы

1. Если вследствие действия непредвиденной при заключении договора непреодолимой силы путешествие будет существенно осложнено либо возникнет угроза его осуществлению, то как турист, так и устроитель путешествия могут расторгнуть договор.
2. При расторжении договора в таких случаях применяются правила первого предложения пункта 3 и первого предложения пункта 4 статьи 673 настоящего Кодекса. Дополнительные расходы по обратной доставке туриста стороны несут в равных долях. В остальных случаях дополнительные расходы несет турист.

Статья 679. Недопустимость соглашений, ущемляющих законные права туриста

Правила статей 669 - 678 настоящего Кодекса не могут быть изменены в ущерб туристу.

Глава 12. Перевозка

§ 1. Договор перевозки

Статья 680. Понятие

По договору перевозки перевозчик обязан за согласованное вознаграждение доставить груз или перевезти пассажиров в место назначения.

Статья 681. Ответственность перевозчика

1. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный пассажиру, а также за повреждение или утрату его багажа.
2. Ответственность не наступает, если вред причинен в результате действия непреодолимой силы или самим пассажиром или его багажом.
3. Ответственность перевозчика не может быть исключена или ограничена договором.

Статья 682. Обязанность заключения договора

Лицо, публично предлагающее доставку грузов и перевозку пассажиров, обязано заключить договор перевозки, если отсутствуют основания для отказа.

Статья 683. Перевозка несколькими транспортными средствами

Если нагруженная машина на одном участке пути будет доставлена морем, железной дорогой или воздушным транспортом и в предусмотренных статьей 696 настоящего Кодекса случаях груз не будет выгружен, то применяются правила настоящей главы для перевозки в целом.

Статья 684. Форма договора

Договор перевозки оформляется в виде накладной. Независимо от отсутствия накладной, ее недостатков или утраты содержание и действительность договора перевозки определяются правилами настоящей главы.

Статья 685. Правила составления накладной

1. Накладная составляется в трех экземплярах, подписываемых отправителем и перевозчиком. Первый экземпляр остается отправителю, второй прилагается к грузу, а третий оставляет себе перевозчик.
2. Если подлежащий перевозке груз распределяется по нескольким транспортным средствам или речь идет грузе разных видов или разделенном на отдельные партии, как отправитель, так и перевозчик могут потребовать составления стольких накладных, сколько налицо видов транспорта или груза.

Статья 686. Реквизиты накладной

1. Накладная должна содержать следующие данные:
а) дату и место выдачи;
б) наименование и адрес отправителя;
в) наименование и адрес перевозчика;
г) место и дату передачи груза, а также место доставки груза;
д) наименование и адрес получателя;
е) обычное наименование вида груза, вид упаковки, при грузах, таящих опасность, - их общепризнанное обозначение;
ж) количество, знаки и номера перевозимого груза;
з) вес или иное обозначение количества груза;
и) связанные с перевозкой расходы (цена перевозки, дополнительные расходы, таможенные сборы и иные расходы, возникающие с момента заключения договора и до доставки груза);
к) отметки таможенной и иных подобных служб;
л) отметка о том, что перевозка, независимо от соглашения сторон, подпадает под действие правил настоящей главы.
2. При необходимости накладная должна содержать следующие данные:
а) запрет перегрузки на другой транспорт;
б) расходы, которые берет на себя отправитель;
в) размеры наценок, подлежащих оплате при отправлении груза;
г) стоимость груза и особые интересы к его поставке;
д) указания отправителя перевозчику о страховании груза;
е) согласованный срок завершения перевозки;
ж) перечень переданных перевозчику документов.
3. Накладная может содержать и другие данные, внесение которых стороны сочтут целесообразным.

Статья 687. Ответственность отправителя

1. Отправитель несет ответственность за все расходы и вред, наступивший вследствие того, что в накладной неправильно или не полностью были представлены:
а) данные, перечисленные в подпунктах "б", "г", "д", "е", "ж", "з" и "к" пункта 1 статьи 686 настоящего Кодекса;
б) данные, перечисленные в пункте 2 статьи 686 настоящего Кодекса;
в) все другие данные или указания отправителя по составлению накладной или для внесения в нее.
2. Если перевозчик по требованию отправителя внесет в накладную данные, перечисленные в пункте первом настоящей статьи, то до того, как будет доказано обратное, считается, что перевозчик действовал от имени отправителя.
3. Если накладная не содержит данных, предусмотренных в подпункте "л" пункта 1 статьи 686 настоящего Кодекса, то отправитель несет ответственность за все те расходы и вред, которые возникли у обладателя прав на груз вследствие того, что эти данные не были указаны.

Статья 688. Обязанности перевозчика при получении груза

1. При получении груза перевозчик обязан проверить:
а) правильность данных о количестве мест, знаках и размерах груза, отмеченных в накладной;
б) наружное состояние груза и его упаковки.
2. Если перевозчик лишен возможности проверить данные, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, то он вносит в накладную условия, подлежащие исполнению. Таким же образом он должен внести условия, касающиеся наружного состояния груза и его упаковки. Эти указания не обязательны для отправителя, кроме случаев, когда он их явно признал в накладной.
3. Отправитель может потребовать от перевозчика, чтобы он перепроверил вес груза или его количество, обозначенное иным образом. Он может также потребовать, чтобы перевозчик проверил состав подлежащего перевозке груза. Перевозчик вправе потребовать возмещения расходов, связанных с этими проверками. Итоги перепроверки должны быть отмечены в накладной.

Статья 689. Презумпция заключения договора перевозки

1. До того, как будет доказано обратное, накладная (коносамент или принятая в перевозке другая форма) является доказательством того, что договор заключен, определено его содержание и груз перевозчиком принят к отправке.
2. Если в накладной не указаны условия перевозчика, то до того как будет доказано обратное, считается, что груз и его упаковка при приемке внешне были в хорошем состоянии и что количество мест, отметки и номера совпадают с записанными в накладной данными.

Статья 690. Ответственность отправителя за вред, причиненный некачественной упаковкой груза

Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за вызванный некачественной упаковкой груза вред, причиненный лицам, имуществу перевозчика, а также расходы, связанные с некачественной упаковкой, кроме случаев, когда недостатки были явными или при приемке груза перевозчик знал об этом и в связи с этим каких-либо условий не оговаривал.

Статья 691. Обязанность отправителя предоставить необходимую информацию

1. Отправитель должен приложить к накладной все документы, необходимые для выполнения таможенных и других подобных действий до доставки товара или передать эти документы перевозчику и предоставить ему всю необходимую информацию.
2. Перевозчик не обязан проверять достоверность и достаточность этих документов и информации. Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за вред, вызванный недостатками и неточностями документов и данных, кроме случаев, когда это произошло по вине перевозчика.
3. Перевозчик несет ответственность за утерю или неправильное использование указанных в накладной или переданных перевозчику документов; на него не может быть возложена ответственность более той, которая наступает при утрате груза.

Статья 692. Права отправителя

1. Отправитель правомочен распоряжаться грузом, требовать прекращения перевозки, изменять место доставки груза и требовать от перевозчика, чтобы он не передавал груз другим лицам, кроме отмеченных в накладной.
2. Это право прекращается одновременно с передачей второго экземпляра накладной получателю груза или, если он использовал свое право согласно пункту 1 статьи 693 настоящего Кодекса. С этого момента перевозчик должен выполнять указания получателя.
3. Получатель имеет право распоряжения грузом уже по оформлении накладной, если отправитель  сделал соответствующие отметки в накладной.
4. Если получатель при осуществлении права распоряжения указал доставить груз третьему лицу, последний не правомочен в свою очередь назвать другого получателя.
5. Осуществление права распоряжения должно соответствовать следующим положениям:
а) если отправитель или в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, получатель, желает осуществить свое право распоряжения, то он должен представить первый экземпляр накладной, в котором должны быть отражены данные перевозчику новые указания и перевозчику должны быть возмещены все расходы и убытки, возникшие после выполнения этих указаний;
б) исполнение указания должно быть возможным в момент, когда оно поступит к лицу, которое должно выполнить это указание, и недопустимо, чтобы оно создавало помехи обычной производственной деятельности перевозчика и наносило вред грузам других отправителей или получателей;
в) указания не должны вызвать расчленение груза.
6. Если перевозчик на основании подпункта "в" пункта 5 настоящей статьи не может выполнить полученное указание, об этом он немедленно должен сообщить лицу, давшему указание.
7. Перевозчик, который не выполняет указаний, данных с соблюдением требований настоящей статьи, или выполняет эти указания без того, чтобы потребовать первый экземпляр накладной, несет ответственность перед правомочным лицом за  возникший вследствие этого вред.

Статья 693. Права получателя при передаче груза

1. При доставке груза к месту, предусмотренному для его передачи, получатель правомочен потребовать у перевозчика передачи второго экземпляра накладной на основании подтверждения получения и этим груз будет сочтен переданным. Если выявится недостача груза или груз не был доставлен в сроки, предусмотренные статьей 700 настоящего Кодекса, получатель может от своего имени применить против перевозчика вытекающие из договора права.
2. Получатель, использующий предоставленные ему пунктом 1 настоящей статьи права, обязан оплатить всю сумму расходов, возникших из накладной. При споре об этом перевозчик обязан передать вещь только
в случае, если получатель предоставит ему обеспечение.

Статья 694. Невозможность исполнения договора

1. Если до принятия груза в предусмотренном для его передачи месте невозможно исполнение договора на условиях, указанных в накладной, или исполнение стало невозможным, то перевозчик должен потребовать в соответствии со статьей 692 настоящего Кодекса у полномочного лица распоряжения о вещи.
2. Если обстоятельства дают возможность перевозки, отличающейся от условий, указанных в накладной, и перевозчик не мог получить в течение соответствующего срока указаний правомочного лица о грузе, предусмотренных статьей 692 настоящего Кодекса, то он должен принять такие меры, которые исходя из интересов правомочного лица будут признаны наилучшими.

Статья 695. Обстоятельства, препятствующие передаче груза

1. Если после поступления груза к месту назначения возникнут обстоятельства, препятствующие передаче груза, то перевозчик должен потребовать указаний от отправителя. Если отправитель не предоставил указания и получатель отказывается от принятия груза, перевозчик правомочен сам распорядиться грузом без предъявления первого экземпляра накладной.
2. Получатель может потребовать передачи груза и тогда, когда отказался от принятия, но перевозчик еще не получил от отправителя противоположных указаний.
3. Если условие, препятствующее передаче груза, возникло после того, как получатель в соответствии с пунктом 3 статьи 692 настоящего Кодекса дал указание о передаче груза третьему лицу, то при применении правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, получатель заменяет отправителя, а третье лицо - получателя.

Статья 696. Право на возмещение расходов, произведенных на основании указаний отправителя

1. Перевозчик имеет право на возмещение расходов, произведенных им в результате получения или исполнения указания отправителя, кроме случаев, когда необходимость в этих расходах возникла по его вине.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 694 и статьей 695 настоящего Кодекса, перевозчик может срочно выгрузить груз за счет правомочного лица; после выгрузки перевозка считается законченной. После этого перевозчик должен хранить груз для полномочного лица. Он может поручить это третьему лицу. В таких случаях на него возлагается ответственность только за подбор третьего лица. Все вытекающие из накладной требования и расходы выплачиваются из стоимости груза.
3. Перевозчик может, не ожидая указаний полномочного лица, дать распоряжение о продаже груза, если дело касается скоропортящихся продуктов или если состояние груза оправдывает такие действия, либо когда расходы по хранению превышают стоимость груза. Он может продать товар и в других случаях, если в течение определенного времени не получит указаний от одной из сторон.
4. Если товар был продан в соответствии с настоящей статьей, вырученная сумма за вычетом связанных с грузом расходов должна быть передана правомочному лицу. Если эти расходы превышают доход, перевозчик может потребовать возмещения разницы.
5. Правила продажи определяются законами и обычаями места нахождения груза.

Статья 697. Залоговое право перевозчика

В связи с расходами, возникшими из договора перевозки, перевозчик имеет право залога на груз до тех пор, пока он вправе распоряжаться этим грузом.

§ 2. Ответственность перевозчика

Статья 698. Понятие

1. Перевозчик несет ответственность за утрату или порчу груза целиком или частично, если груз утрачен или поврежден в период с момента его получения до сдачи, а также за просрочку доставки.
2. Перевозчик освобождается от ответственности, если утрата, повреждение или просрочка доставки груза произошли по вине полномочного лица, либо по его указанию, за что перевозчик не несет ответственности, а также вследствие таких недостатков груза или обстоятельств, которые перевозчик не мог устранить и  не мог предотвратить их последствий.
3. Перевозчик не может с целью освобождения от ответственности ссылаться ни на недостатки использованного для перевозки транспортного средства, ни на вину наймодателя этого средства или на вину обслуживающего персонала нанимателя.
4. Перевозчик при наличии условий, указанных в пунктах 2, 3, 4 и 5 статьи 699 настоящего Кодекса, освобождается от ответственности, если утрата или повреждение груза возникли вследствие особой опасности, связанной с ниже перечисленными обстоятельствами:
а) применяется открытое, не перекрытое транспортное средство, если его применение было прямо согласовано и отмечено в накладной;
б) груз не упакован или упакован некачественно;
в) осмотр, загрузка, укладка или выгрузка груза производятся отправителем, получателем или действующим для них третьим лицом;
г) вследствие особенностей определенных грузов предположительна опасность их утраты или повреждения целиком или частично, в частности поломки, заржавения, коррозии, усушки, пролития, нормальных потерь и воздействия насекомых или грызунов;
д) предназначенный для перевозки груз недостаточно размечен или пронумерован;
е) перевозятся животные.
Если на основании настоящей статьи перевозчик не несет ответственности за отдельные обстоятельства, повлекшие вред, то он несет ответственность только в том объеме, в котором повлекли вред обстоятельства, за которые отвечает перевозчик на основании настоящей статьи.

Статья 699. Бремя доказывания

1. Доказывание того, что утрату или повреждение груза, просрочку доставки повлекли обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 698 настоящего Кодекса, возлагается на перевозчика.
2. Если перевозчик докажет, что исходя из обстоятельств конкретного дела недостача или повреждение смогли наступить вследствие одной или нескольких из опасностей, перечисленных в пункте 4 статьи 698 настоящего Кодекса, считается, что вред возник из этого. Правомочное лицо может доказать, что вред возник не от этой опасности или не только от этой опасности.
3. Это не применяется при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 4 статьи 698 настоящего Кодекса при утрате или гибели перевозимого груза в экстремальных условиях.
4. Если перевозка осуществляется транспортным средством, имеющим специальное оснащение для защиты груза от жары, холода, перепада температур или от ветра, то перевозчик может сослаться на пункт 4 статьи 698 настоящего Кодекса только в случае, если докажет, что он предпринял необходимые меры для подбора, эксплуатации и применения этого оборудования и выполнил все предъявленные к нему требования.
5. Перевозчик может применить подпункт "г" пункта 4 статьи 698 настоящего Кодекса только в случае, если докажет, что он выполнил все возложенные на него мероприятия и данные ему указания.

Статья 700. Просрочка доставки груза

Доставка считается просроченной, если груз не доставлен в согласованный срок или, если срок не был оговорен, - в обычно необходимый для перевозки срок с учетом обстоятельств, которые связаны с определением времени для соединения частей груза воедино при его погрузке по частям, если нарушен срок, который должен был соблюсти  предусмотрительный перевозчик в обычных условиях.

Статья 701. Утрата груза

1. Правомочное лицо может и без представления дополнительных доказательств счесть груз утраченным, если в течение  тридцати дней после согласованного срока груз не будет доставлен в назначенное место или если такой срок не был оговорен по истечении шестидесяти дней после получения груза перевозчиком.
2. Правомочное лицо может при возмещении вреда в связи с утратой груза в письменной форме потребовать, чтобы ему немедленно сообщили, если в течение одного года после возмещения обнаружится утерянный груз. Ответ на это требование также должен быть дан  в письменной форме.
3. Правомочное лицо может в тридцатидневный срок после получения такого сообщения потребовать, чтобы груз был сдан ему после исполнения вытекающих из накладной требований и при условии возвращения полученного возмещения, при необходимости - за вычетом расходов, возникших при возмещении вреда; его требования о возмещении в связи с просрочкой перевозки в соответствии со статьями 704 и 706 настоящего Кодекса остаются без изменений.
4. Если не будет представлено требование, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, или нет ссылки на тридцатидневный срок, предусмотренный в части третьей настоящей статьи, или груз будет найден по истечении одного года после оплаты, то перевозчик может распорядиться грузом в соответствии с правилами, действующими в месте нахождения груза.

Статья 702. Право требования доплаты

Если груз вручен получателю без доплаты, которую перевозчик должен был получить после доставки груза в место назначения, то перевозчик может со ссылкой на регрессное право получателя потребовать возмещения от отправителя.

Статья 703. Правила отправки грузов, являющихся опасными

1. Если отправитель посылает грузы, являющиеся опасными, то он обязан предоставить перевозчику точную информацию и предупредить об опасности груза, а при необходимости и застраховать этот груз. Если это обязательство не внесено в накладную, то на отправителя и получателя возлагается обязанность доказывания другими средствами того, что перевозчик знал о виде товара и ожидаемой опасности.
2. Перевозчик может в любое время и в любом месте сгрузить, уничтожить или обезвредить без обязательства возмещения вреда грузы, являющиеся опасными, и об опасности которых согласно пункту 1 настоящей статьи ему ничего не было известно; отправитель также несет ответственность за вред и расходы, вызванные сдачей для перевозки или перевозкой этих грузов.

Статья 704. Определение стоимости груза при его утрате

1. Если в соответствии с положениями настоящей главы перевозчик обязан возместить вред, причиненный полной или частичной утратой груза, возмещение вреда осуществляется по ценам на этот товар, действующим в месте передачи и в момент передачи.
2. Стоимость груза определяется по биржевой цене, при отсутствии такой цены - по рыночной, а при отсутствии и таковой - аналогично грузам подобного вида и стоимости.
3. Подлежат возврату сумма перевозки, таможенные и другие сходные с ними расходы, однако при  утрате всего груза - полностью, а при утрате его части - частично.
4. Если просрочена доставка груза и правомочное лицо докажет, что это повлекло причинение вреда, перевозчик обязан возместить вред в пределах стоимости этого груза. Возмещение в большем объеме может быть потребовано в случае, когда согласно статье 706 настоящего Кодекса существовал особый интерес к этой перевозке или была указана стоимость груза.

Статья 705. Возмещение вреда при повреждении груза

1. При повреждении груза перевозчик должен возместить сумму, на которую уменьшилась стоимость груза. Указанная сумма определяется в порядке, установленном  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 704 настоящего Кодекса.
2. Возмещение вреда не должно превышать:
а) сумму, которая подлежала бы выплате при утрате всего груза, - когда весь груз вследствие повреждения обесценился полностью;
б) сумму, которая подлежала бы выплате при утрате части груза, - когда вследствие повреждения обесценилась только одна часть груза.

Статья 706. Отметка в накладной об особой заинтересованности

1. Отправитель может на основании произведенной дополнительной оплаты отметить свою особую заинтересованность к этой перевозке на случай утраты или повреждения груза либо просрочки.
2. Если особая заинтересованность к данной перевозке уже выражена, независимо от возмещения предусмотренного статьями 704 и 705 настоящего Кодекса вреда, может быть потребовано дополнительное возмещение вреда в размерах, выраженных в заинтересованности.

Статья 707. Требование процентов по возмещению обеспеченного вреда

1. Правомочное на груз лицо может потребовать выплаты пяти процентов годовых с обеспеченного ему возмещения вреда. Счет процентов начинается со дня предъявления рекламации к перевозчику, а если рекламация не предъявлялась, - со дня внесения иска.
2. Если возмещение вреда установлено в денежных единицах, не имеющих хождения в  стране, и потребована выплата, курс определяется в соответствии с курсом, действовавшим в день выплаты в месте выплаты вознаграждения за вред.

Статья 708. Внедоговорные требования при перевозках

1. Если недостача, повреждение или просрочка при перевозке могут повлечь по действующим правилам внедоговорные требования, то перевозчик может в противовес этому сослаться на положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или определяют либо ограничивают объем возмещения.
2. Если будут применены требования вне договорной ответственности по поводу утраты, повреждения или просрочки в отношении одного из лиц, то оно может сослаться на положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или определяют либо ограничивают объем возмещения вреда.

Статья 709. Недопустимость освобождения перевозчика от ответственности

Перевозчик не может ссылаться на те положения настоящей главы, которые исключают его ответственность или освобождают его от бремени доказывания, если вред вызван его виной.

§ 3. Рекламация (претензия) и иск

Статья 710. Понятие. Содержание

1. Если получатель примет груз таким образом, что не проверит его вместе с перевозчиком и не предъявит перевозчику претензий общего характера по поводу недостачи и убытков, то до того, как не будет доказано противоположное, считается, что получатель принял груз в указанном в накладной состоянии; упомянутые претензии должны быть предъявлены в день принятия груза - если дело касается заметных со стороны недостач или повреждений, а в случае внешне незаметных недостач и повреждений - не позднее одной недели со дня приемки; суббота и воскресенье, а также праздничные дни в этот срок не засчитываются. Если недостача и повреждения внешне незаметны, то эти претензии должны быть предъявлены в письменной форме.
2. Если получатель и перевозчик совместно проверили состояние груза, доказательство, противоположное результатам проверки, допускается только тогда, когда недостача и повреждения внешне незаметны и получатель в течение семи дней после приемки (Суббота, воскресенье и праздничные дни не засчитываются) не предъявит письменных претензий.
3. Требование возмещения вреда по поводу просрочки возможно только тогда, если в течение двадцати одного дня со дня приемки груза получателем в отношении перевозчика будут предъявлены письменные претензии.
4. При исчислении сроков, предусмотренных настоящей статьей, не засчитываются дни отправки груза, его проверки или сдачи получателю.
5. Перевозчик и получатель должны способствовать друг другу в проведении необходимых проверок и установлении нужных фактов.

Статья 711. Срок давности по правам, вытекающим из перевозки

Срок давности по правам, вытекающим из перевозок, предусмотренных настоящей главой, равен одному году. При умысле или грубой неосторожности этот срок равен трем годам. Течение срока исковой давности исчисляется:
а) при частичной утрате, повреждении груза или просрочке - со дня прибытия груза;
б) при полной утрате груза - с тридцатого дня после истечения условленного срока перевозки или, если такой срок не был оговорен, - с шестидесятого дня после принятия груза перевозчиком;
в) во всех других случаях - по истечении трех месяцев после дня заключения договора перевозки.

Статья 712. Приостановление течения срока исковой давности

1. Срок исковой давности приостанавливается со дня отправкиперевозчику письменной рекламации до дня, когда перевозчик отправит письменный отказ  на рекламацию. Если рекламация признана частично, течение срока исковой давности для спорной части рекламации продолжается. Бремя доказывания получения рекламации или дачи ответа на нее возлагается на лицо, которое основывается на них. Другие рекламации, касающиеся того же предмета, не приостанавливают течения срока исковой давности.
2. Просроченные требования не могут быть использованы путем встречного иска или оспаривания.

§ 4. Перевозки, осуществляемые сменяющими друг друга перевозчиками

Статья 713. Ответственность сменяющих друг друга перевозчиков

Если по одному договору перевозка осуществляется сменяющими друг друга разными перевозчиками, то каждый из них несет ответственность за осуществление перевозки в целом; второй и каждый последующий перевозчик путем получения груза и накладной становятся стороной договора.

Статья 714. Обязанность передачи соответствующих документов

1. Перевозчик, принимающий груз у предыдущего перевозчика, обязан выдать подтверждающий получение груза, датированный и подписанный им документ. На втором экземпляре накладной он должен указать свое имя и адрес. В необходимых случаях он вносит во второй экземпляр накладной предусмотренные пунктом 2 статьи 688 настоящего Кодекса условия и подтверждение получения груза.
2. Взаимоотношения сменяющих друг друга перевозчиков регулируются статьей 689 настоящего Кодекса.

Статья 715. Требования возмещения вреда в отношении сменяющих друг друга перевозчиков

Требования о возмещении вреда вследствие утраты, повреждения или просрочки перевозки, кроме встречного иска или оспаривания, могут быть применены только в отношении первого, последнего или того перевозчика, при осуществлении перевозки которым груз был утрачен, поврежден либо была просрочена сдача груза; один и тот же иск может быть предъявлен нескольким перевозчикам.

Статья 716. Право регресса при возмещении вреда

Если в соответствии с настоящей главой перевозчик уже возместил вред, он имеет право регрессного требования в следующих случаях:
а) если перевозчик, допустивший утрату или повреждение груза, один должен возместить вред, подлежащий возмещению им или несколькими перевозчиками;
б) если утрата или повреждение допущены двумя или несколькими перевозчиками, то каждый из них должен возместить сумму, соответствующую доле ответственности; если это невозможно установить, каждый из них несет ответственность пропорционально доле в полученном вознаграждении;
в) если невозможно установить, на кого из перевозчиков должна быть возложена обязанность возмещения, то платить должны все перевозчики в пропорции, указанной в подпункте "б" настоящей статьи.

Статья 717. Последствия неплатежеспособности перевозчика

Если один из перевозчиков неплатежеспособен, то сумма, которую он должен был уплатить, но не уплатил, распределяется между остальными перевозчиками пропорционально их доле в полученном вознаграждении.

Статья 718. Оспаривание осуществленного права регресса

Перевозчик, в отношении которого в соответствии со статьями 716 и 717 настоящего Кодекса осуществлено требование в порядке регресса, не может оспорить правильность выплаты сумм, произведенных другим перевозчиком по решению суда, если перевозчик, в отношении которого осуществлено требование в порядке регресса, надлежащим образом был предупрежден о процессе и мог принять участие в процессе.

Статья 719. Взаимное соглашение между сменяющими друг друга перевозчиками

Перевозчики вправе договориться между собой и по вопросам, помимо указанных в статьях 716 и 717 настоящего Кодекса.

Статья 720. Недействительность соглашений

1. Недействительно любое соглашение, кроме указанных в статье 719 настоящего Кодекса, которое прямо или косвенно не соответствует положениям настоящей главы.
2. Недействительно любое соглашение, которым перевозчик уступает требования, возникшие из страхования груза, и любое другое подобное соглашение,  в силу которого бремя доказывания переносится на другое лицо.

Глава 13. Поручение

Статья 721. Понятие

По договору поручения поверенный обязан совершить одно или несколько порученных ему действий от имени и за счет доверителя.

Статья 722. Вознаграждение за поручение

1. Доверитель обязан уплатить вознаграждение поверенному только в предусмотренных договором или законом случаях.
2. Вознаграждение считается безусловно согласованным, если по обстоятельствам дела совершение действия ожидается только возмездным.
3. Если размер вознаграждения не определен, то при наличии какого-либо прейскуранта согласованным считается вознаграждение по прейскуранту, а при отсутствии прейскуранта - обычное вознаграждение.

Статья 723. Перепоручение третьему лицу

1. Поверенный обязан лично исполнить поручение, кроме случаев, когда ему разрешили перепоручить это третьему лицу или он вынужден так поступить ввиду создавшихся обстоятельств. Допускается подключение подсобных лиц.
2. Если разрешено передоверие поручения третьему лицу, поверенный несет ответственность только за ту вину, которая на нем лежит за передоверие и подбор этого лица.

Статья 724. Отступление от указаний

1. Поверенный обязан исполнить указания доверителя.
2. Поверенный имеет право отступить от указаний доверителя, если он, исходя из обстоятельств, может предположить, что доверитель, зная о положении дел, одобрил бы такое отступление. Прежде чем отступить от указаний доверителя, поверенный обязан уведомить доверителя и ожидать его решения, кроме случаев, когда промедление может вызвать опасность для исполнения.
3. Если исполнение поверенным указаний доверителя может причинить ему значительный вред,  поверенный только тогда может исполнить указания, когда сообщит доверителю о вреде, а последний не изменит своих указаний.

Статья 725. Обязанность предоставления сведений и отчета

1. Поверенный обязан по требованию доверителя предоставлять ему необходимые сведения, ставить его в известность о состоянии дела, а по исполнении поручения представить отчет.
2. Соглашение, которое ограничивает или исключает в будущем обязанности поверенного, указанные в пункте 1 настоящей статьи, требует письменной формы.

Статья 726. Конфиденциальность

1. Поверенный обязан не разглашать известные ему в пределах своей деятельности факты, в сохранении тайны которых доверитель заинтересован правомерно, если на основании закона не существует обязанность раскрытия тайны или доверитель разрешит поверенному раскрыть тайну.
2. Обязанность неразглашения существует и после окончания договорных отношений.

Статья 727. Обязанность передать доверителю результаты исполнения

1. Поверенный обязан передать доверителю все, что он получил для исполнения поручения или приобрел в результате его исполнения
2. Если поверенный использует в своих целях деньги, которые он должен передать доверителю или использовать в его интересах, то он обязан начислять на эти деньги проценты за время их использования в своих интересах.

Статья 728. Имущество доверителя

Имущество, приобретенное поверенным за счет доверителя и от своего имени при совершении порученного действия или переданное ему доверителем для исполнения поручения, в отношениях поверенного с кредиторами считается имуществом доверителя.

Статья 729. Возмещение расходов

Доверитель обязан возместить расходы, которые были произведены поверенным с целью исполнения поручения и которые тот, исходя из обстоятельств, был вправе считать необходимыми.

Статья 730. Обязанность выплаты аванса

По требованию поверенного доверитель обязан выплатить ему аванс для покрытия расходов, необходимых для исполнения поручения.

Статья 731. Возмещение вреда, наступившего без вины

1. Доверитель обязан возместить также наступивший не по  его вине вред, который возник у поверенного при исполнении поручения, если вред наступил из-за указания доверителя в результате значительной опасности, связанной с исполнением поручения.
2. Требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не возникает, если наступивший вред должен быть покрыт за счет вознаграждения или если вред наступил вследствие действий поверенного. Если покрытие вреда вознаграждением станет спорным, обязанность доказывания возлагается на поверенного.

Статья 732. Возмещение вреда, причиненного виновными действиями

Если поручение исполняется поверенным безвозмездно, то он несет ответственность только за вред, причиненный умышленно или по неосторожности.

Статья 733. Расторжение договора

1. Доверитель может в любой момент отменить поручение, а поверенный расторгнуть договор поручения.
2. Поверенный может расторгнуть договор только тогда, когда доверитель имеет возможность принять иные меры для совершения порученных действий, за исключением тех случаев, когда для немедленного расторжения договора имеется уважительная причина. Если поверенный расторгнет договор немедленно и без уважительной причины, то он обязан возместить доверителю причиненные этим убытки.
3. Если договор прекращается доверителем, он обязан возместить поверенному все необходимые расходы, понесенные поверенным при совершении порученного действия, а если договор был возмездным, уплатить вознаграждение соответственно объему исполненной работы.

Статья 734. Смерть или недееспособность доверителя

1. Договор не прекращается вследствие смерти доверителя или объявления его недееспособным, если  иное  не вытекает из содержания поручения.
2. Если договор должен прекратиться со смертью доверителя или из-за объявления его недееспособным, то при вероятности невыгодных последствий вследствие приостановления поручения поверенный продолжает исполнение своих обязанностей до тех пор, пока наследник или законный представитель доверителя не примут иных мер для защиты своих интересов.
3. Если договор прекращается вследствие смерти доверителя или объявления его недееспособным, то он считается продленным в пользу поверенного, пока ему не будет сообщено об основаниях прекращения договора.

Статья 735. Смерть поверенного

1. Договор прекращается со смертью поверенного, если иное не вытекает из содержания поручения.
2 Наследник должен немедленно уведомить доверителя о смерти поверенного и продолжать исполнение поручения, если приостановление поручения может повлечь невыгодные последствия для доверителя. Наследник поверенного продолжает исполнение поручения до тех пор, пока доверитель не примет иных мер для защиты своих интересов.

Глава 14. Доверительное управление собственностью

Cтатья 736. Понятие

1. По договору доверительного управления  собственник (одна сторона) передаёт на определённый срок доверительному управляющему (другой стороне) движимое или недвижимое имущество или права на него в доверительное управление, а другая сторона принимает их и обязуется осуществлять управление ими в интересах собственника.
2. Передача собственности в доверительное управление не влечёт перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
(В ред. Закона Туркменистана от 25 сентября 2010 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., № 3, ст.63)

Статья 737. Права и обязанности доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий обязан распоряжаться доверенной собственностью от своего имени, но за счёт риска и расходов доверителя собственности. При этом, в отношении недвижимого имущества действуют правила, согласно которым отношения, связанные с его отчуждением, должны быть согласованы с собственником.
2. Доверительный управляющий во взаимоотношениях с третьими лицами пользуется правомочиями собственника. Если доверительный управляющий вопреки интересам доверителя не проявляет благоразумия, какое он должен проявлять в отношении собственных дел, то он обязан возместить вред, причиненный этим действием.
(В ред. Закона Туркменистана от 25 сентября 2010 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., № 3, ст.63)

Статья 738. Возмещение расходов, связанных с доверительным управлением собственностью

1. Доверительный управляющий не получает вознаграждения от доверителя за деятельность, связанную с доверением собственности, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
2. Все расходы, связанные с доверительным управлением собственностью, возлагаются на доверителя.
3. Плоды вещи остаются доверителю собственности.

Статья 739. Форма договора доверительного управления собственностью

1. Договор доверительного управления собственностью заключается в письменной форме.
2. Если предметом договора является недвижимое имущество, то он подлежит государственной регистрации в публичном реестре и считается заключённым с момента регистрации.
(В  ред. Закона Туркменистана от  25 сентября 2010 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., №3, ст.63)

Статья 740. Ответственность доверительного управляющего

В взаимоотношениях с третьими лицами ответственность несет доверительный управляющий.

Статья 741. Применение правил договора поручения

В отношении доверителя собственности применяются соответствующие правила договора поручения.

Глава 15. Транспортная экспедиция

Статья 742. Понятие

1. По договору экспедиции экспедитор обязуется от своего имени и за счет заказчика осуществить действия, связанные с перевозкой груза. Заказчик обязан уплатить согласованное вознаграждение.
2. В отношении экспедиции применяются правила договора поручения, если из настоящей главы не вытекает иное.

Статья 743. Требование добросовестности от экспедитора

Экспедитор с добросовестностью должен отправить груз, подобрать лиц, участвующих в перевозке, соблюдать интересы заказчикаи выполнять его указания.

Статья 744. Обязанности заказчика

1. Заказчик должен по требованию экспедитора своевременно предоставить ему информацию о грузе, а также дать указания, необходимые для оформления перевозных документов, предоставить необходимые сведения о совершении таможенных и других действий и, в случае необходимости, о внесении таможенных платежей. Кроме того, заказчик должен передать необходимые документы, подтверждающие достоверность указанных сведений.
2. При перевозке грузов, содержащих опасность, заказчик должен предупредить экспедитора о точном виде опасности и при необходимости указать ему о мерах безопасности.
3. Груз, об опасности которого экспедитору не было известно, может быть в любое время и любом месте выгружен, уничтожен или обезврежен без возложения обязанности возмещения вреда.
4. Заказчик обязан, если этого требует вид товара, упаковать его в соответствии с требованиями перевозки.
5. Если для идентификации груза необходимы опознавательные знаки, они должны быть обозначены таким образом, чтобы были четко видны до доставки груза.
6. Заказчик несет ответственность за вред, который будет причинен экспедитору вследствие неисполнения требований, предусмотренных предыдущими пунктами настоящей статьи, за исключением случаев, когда экспедитор в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи не сделал замечания об отсутствии упаковки или опознавательных знаков или их недостатках, хотя это было ему ясно или он имел сведения об этом при принятии груза.

Статья 745. Поштучная проверка товара

Заказчик может под условием особого вознаграждения потребовать у экспедитора поштучной проверки груза при его принятии.

Статья 746. Обязанность страхования груза

Страхование груза возлагается на экспедитора только тогда, если он получит о том указание заказчика. При отсутствии особого указания экспедитор обязан застраховать груз только на обычных условиях.

Статья 747. Договор страхования экспедиции

Если заказчик в письменной форме не заявит явного отказа, экспедитор обязан с подобранной им страховой организацией за счет заказчика заключить договор страхования от вреда, который может быть причинен заказчику действиями экспедитора при выполнении заказа. Экспедитор должен сообщить заказчику, с кем он заключил договор страхования экспедиции.

Статья 748. Обязанность своевременного сообщения о вреде

На основании договора страхования, заключенного в соответствии со статьей 747 настоящего Кодекса, заказчик должен позаботиться о своевременном сообщении о вреде. Если сообщение о вреде посылается экспедитору, он обязан немедленно переслать сообщение страховой организации или страховым организациям.

Статья 749. Последствия неполучения товара

Если в месте назначения получатель не примет груз или по иным основаниям невозможна приемка груза, права и обязанности экспедитора определяются по правилам перевозки.

Статья 750. Невозможность проверки состояния груза при принятии

Если невозможна проверка состояния груза в присутствии сторон, то до того, как будет доказано противоположное, принятие груза считается подтверждением того, что груз принят без недостачи и повреждений, кроме случаев, если получатель укажет сдающему груз на общий характер вреда. Если недостача или повреждения носят явный характер, то об этом должно быть сообщено в день принятия груза или, в других случаях недостач или повреждений, - не позднее трех дней после принятия груза.

Статья 751. Право перевозки груза своими силами

1. Если нет иного соглашения, экспедитор вправе перевезти груз своими силами. Осуществление этого права не должно противоречить правам и интересам заказчика.
2. Если экспедитор использует это право, то он одновременно приобретает права и обязанности перевозчика груза.

Статья 752. Ответственность экспедитора

По обязательствам, вытекающим из договора экспедиции, экспедитор, как правило, несет ответственность, если он или его помощники виновны в чем-либо.

Статья 753. Вред, причиненный третьим лицом

Если вред причинен участвующим в договоре третьим лицом, по требованию заказчика экспедитор обязан передать ему свои требования к третьему лицу, кроме случаев, когда на основании специального соглашения экспедитор берет на себя использование требования за счет и риск заказчика.

Статья 754. Возмещение вреда, причиненного виновными действиями экспедитора

1. Экспедитор не может основываться на положениях настоящей главы, которые исключают или ограничивают его ответственность или переносят бремя доказывания, если вред причинен им умышленно или по грубой неосторожности.
2. То же правило действует и в отношении вне договорной ответственности помощников, если  вред причинен ими умышленно или по грубой неосторожности.

Статья 755. Порядок выплаты вознаграждения

Вознаграждение подлежит выплате после того, как экспедитор передаст груз транспортной организации.

Глава 16. Посредничество

§ 1. Общие положения

Статья 756. Понятие

Лицо, обязавшееся выплатить вознаграждение маклеру за выявление возможности заключения договора или за посредничество при заключении договора, выплачивает вознаграждение только в том случае, если заключение договора состоится вследствие выявления возможности его заключения или в результате посредничества. Если договор заключается под отлагательным условием, то вознаграждение за посредничество может быть потребовано лишь при наступлении этого условия. Если размер вознаграждения не установлен, то согласованным считается обычно выплачиваемое за подобную работу вознаграждение. Соглашение, заключенное в отличие от первого и второго предложений во вред заказчику, недействительно.

Статья 757. Возмещение обслуживания маклера

1. За предусмотренное договором обслуживание маклером, которое не относится к посреднической деятельности, вознаграждение может быть согласовано независимо от того, будет или не будет  заключен договор в результате деятельности маклера.
2. Маклер согласно статье 756 настоящего Кодекса не может оговорить аванс или получить его.
3. Расходы маклера возмещаются только в случае, если это было согласовано; это правило применяется и тогда, когда договор не был заключен. Недействительно соглашение, предусматривающее возмещение расходов, в которых нет необходимости для осуществления договора посредничества.

Статья 758. Эксклюзивное поручение

1. Если заказчик должен в течение определенного времени отказаться от услуг другого маклера (эксклюзивное поручение), то маклер обязан в течение этого времени содействовать заключению договора. Если заказчик действует вопреки указанному, то маклер может, если договор заключен с использованием услуг другого маклера, истребовать возмещения вреда. В договоре может быть предусмотрена итоговая сумма возмещения вреда по мере доказывания существования вреда. Эта сумма не должна превышать двух процентов цены договора, если договор касался посредничества в заключении договора купли-продажи.
2. Соглашение, заключенное без соблюдения этих правил и во вред заказчику, недействительно.
3. Соглашение об эксклюзивном поручении заключается в письменной форме.

Статья 759. Расторжение договора посредничества

1. Договор посредничества может быть прекращен в любой момент, если не был определен срок договора.
2. Эксклюзивное поручение может быть расторгнуто только при наличии важных обстоятельств. По истечении шести месяцев оно может быть расторгнуто в любой момент без соблюдения каких-либо сроков. Право расторжения договора может быть признано недопустимым и в течение более длительного времени, если этого требуют особенности вида или предмета заключаемого договора.

Статья 760. Недопустимость выплаты вознаграждения маклеру

1. Не допускается выплата вознаграждения маклеру или возмещение расходов, если заключенный с третьим лицом договор касается предмета, принадлежащего маклеру. То же правило применяется, когда вследствие особых обстоятельств может возникнуть вред, который помешает маклеру в осуществлении интересов заказчика. Это случаи:
а) когда маклер является тем юридическим лицом или обществом, в котором правовым и экономическим образом участвует третье лицо;
б) когда третьим лицом является то юридическое лицо или общество, в котором правовым и экономическим образом участвует маклер;
в) когда маклер с третьим лицом находится в служебных или трудовых отношениях;
г) когда маклер является супругом третьего лица.
2. Маклер имеет право на получение вознаграждения или возмещение расходов, если он до заключения договора с третьим лицом предупредит заказчика об этих обстоятельствах.
3. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются и в случае, если другое лицо действует за счет маклера или договор был заключен за счет третьего лица.
4. Маклер теряет право на вознаграждение и возмещение расходов, если он вопреки содержанию договора действовал для третьего лица.
5. Соглашение, противоречащее правилам, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, недействительно.

§ 2. Посредничество в найме жилого помещения

Статья 761. Жилищный маклер

1. В отношении договора, которым лицо обязуется быть посредником для заключения договора найма жилого помещения (жилищный маклер), применяются общие правила посредничества, если из договора найма жилого помещения не вытекает иное.
2. Нормы о посредничестве в найме жилого помещения не применяются в отношении договоров, предметом которых являются туризм и жилищное посредничество при деловых поездках.

Статья 762. Недопустимость получения вознаграждения

1. Требование жилищного маклера о вознаграждении или возмещении расходов недопустимо, если:
а) договором найма на то же жилое помещение продлеваются уже существующие отношения найма или оно изменяется иным образом;
б) заключается договор найма на жилую площадь, управление которой осуществляет маклер.
2. Жилищный маклер не может требовать возмещения за действия, которые он совершает в связи с заключением договора найма жилого помещения, кроме вознаграждения, которое предусмотрено пунктом 1 статьи 757 настоящего Кодекса.
3. Договор, заключенный во вред заказчику, недействителен.

§ 3. Посредничество в займе

Статья 763. Маклер по займу

В отношении договора, по которому лицо обязуется быть посредником в заключении договора займа (маклер по займу), применяются общие правила посредничества, если из настоящей главы не вытекают специфические правила.

Статья 764. Форма договора

1. Договор должен быть заключен в письменной форме.
2. В договоре должен быть указан размер вознаграждения маклера по займу с указанием определенных процентов от займа. Кроме того, в договоре должны быть указаны: размер займа, срок, проценты и время выплаты, курс выплаты, продолжительность срока процентов и дополнительные расходы, общая сумма, подлежащая выплате заказчиком, фамилия, имя и отчество займодавца и его адрес. Эти правила не применяются, если заказ касается займа, обеспеченного залогом земли, или к займу, выданному для приобретения земли, а также к займу, который заказчик должен использовать для своей независимой профессиональной или предпринимательской, либо ведомственной или служебной деятельности.
3. Текст договора не должен быть связан с ходатайством о выдаче займа. Маклер по займу должен передать заказчику копию договора.

Статья 765. Обязанность выплаты вознаграждения

Заказчик обязан выплатить вознаграждение только в случае, если в результате посредничества получил заем. Договор, заключенный во вред интересам заказчика, недействителен.

§ 4. Торговый маклер

Статья 766. Понятие

1. Правами и обязанностями торгового маклера обладает лицо, которое для других лиц, не являясь постоянно уполномоченным ими на основе договорных отношений, в качестве своей профессиональной деятельности принимает на себя посредничество при договорах о приобретении или отчуждении товаров или ценных бумаг, о страховании, о грузовых перевозках, о найме судов либо о прочих объектах торгового оборота.
2. Правила о торговом маклере не применяются при иных сделках, кроме обозначенных, например к посредничеству при сделках с недвижимым имуществом, даже если посредничество осуществляется торговым маклером.

Статья 767. Окончательный текст договора

 

1. Торговый маклер должен, если только стороны или местные правила не освобождают его от этого, сразу после заключения сделки представить каждой стороне подписанный им окончательный текст договора, в котором указываются договаривающиеся стороны, предмет и условия сделки, в частности при продаже товаров или ценных бумаг - их род и количество, а также цена и срок поставки.
2. При сделках, которые не должны быть совершены незамедлительно, окончательный текст договора представляется сторонам для подписания и каждой стороне пересылается окончательный текст договора, подписанный другой стороной.
3. Если одна сторона откажется принять или подписать окончательный текст договора, то торговый маклер незамедлительно уведомляет об этом другую сторону.

Статья 768. Оговоренное задание

 

1. Если одна сторона принимает окончательный текст договора, в котором торговый маклер оставляет за собой указание другой договаривающейся стороны, то она окажется связанной сделкой со стороной, которая будет указана задним числом, если только против последней нельзя будет выдвинуть обоснованные возражения.
2. Другая сторона указывается в пределах срока в соответствии с местными правилами, а при отсутствии такового - в пределах срока, соразмерного обстоятельствам.
3. Если такое указание не было сделано или против указанного лица выдвигают маклеру требование об исполнении сделки. Требование исключается, если по запросу торгового маклера данная сторона незамедлительно не заявит о том, что требует исполнения сделки.

 

Статья 769. Сохранение образцов

1. Торговый маклер, если стороны или местные правила не освобождают его от этого, сохраняет  переданный ему образец каждого товара, проданного по образцу при его посредничестве до тех пор, пока товар не будет принят без возражений по поводу его состояния или сделка не совершится иным образом.
2. Торговый маклер обозначает образец посредством метки.

Статья 770.  Отсутствие полномочия на инкассо

 

Торговый маклер не считается уполномоченным принимать платежи или иную форму оплаты, обусловленную договором.

Статья 771. Ответственность перед обеими сторонами

 

Торговый маклер отвечает перед каждой из сторон за убытки, причиненные по его вине.

Статья 772. Право  требования вознаграждения от обеих сторон

 

Если между сторонами нет соглашения  о том, кто должен выплачивать маклерское вознаграждение, то при отсутствии иных местных правил каждая сторона должна выплатить половину вознаграждения.

Статья 773. Журнал

Торговый маклер обязан вести журнал и заносить в него ежедневно все заключенные сделки. Записи производятся в хронологическом порядке и должны содержать сведения, указанные в статье 767 настоящего Кодекса. Занесенные данные ежедневно подписываются торговым маклером.

Статья 774. Выписки из журнала

 

Торговый маклер обязан в любое время предоставить сторонам по их требованию выписки из журнала, которые подписаны им и содержат все записанное им в отношении сделки, заключенной при его посредничестве.

Глава 17. Торговый представитель

 

Статья 775. Понятие

Торговым представителем является лицо, которому как самостоятельно занимающемуся промыслом поручено постоянно посредничать для другого предпринимателя (предпринимателей) в сделках или заключать их от его имени. Самостоятельным является тот, кто в основном свободно может организовать свою деятельность и определять свое рабочее время.

Статья 776. Обязанности торгового представителя

 

Торговый представитель должен предоставлять финансовый отчет предпринимателю, для которого он работает. Он обязан в согласованные сроки, а если сроки не согласованы, - в течение десяти дней по окончании каждого квартала в письменном виде предоставлять предпринимателю данные о всех совершенных сделках и расчеты вознаграждения за услуги.

Статья 777. Уплата вознаграждения

 

1. Торговый представитель имеет право на вознаграждение, если предприниматель совершил сделку.
2. Если ясно определено, что третье лицо не произведет исполнение, то право на вознаграждение недействительно; уже полученные суммы должны быть возвращены.
3. Торговый представитель имеет право на вознаграждение и  в случае, если ясно определено, что предприниматель не совершил сделку полностью или частично или совершает ее не так, как она была согласована. Право на вознаграждение недействительно в случае не совершения сделки, если это основывается на обстоятельствах, не зависящих от предпринимателя.
4. Предприниматель выплачивает вознаграждение торговому представителю в конце того месяца, в котором заключено соглашение.
5. Не допускается отступление от правил настоящей статьи в ущерб торговому представителю.

Статья 778. Размеры вознаграждения

 

1. Если сумма вознаграждения не согласована, то считается согласованной обычная в этой сфере деятельности ставка.
2. Вознаграждение рассчитывается исходя из суммы, которую предприниматель или третье лицо должны выплатить. Скидки при платеже наличными не предоставляются; то же самое  действует в отношении дополнительных расходов, а именно: на перевозку, упаковку, таможню, налоги, если только дополнительные расходы не включены особо в счет третьему лицу.
3. В случае заключения договоров о передаче в пользование и договоров пользования с определенной продолжительностью вознаграждение рассчитывается исходя из величины суммы на момент, когда третье лицо впервые может расторгнуть договор: торговый представитель имеет право на дальнейшее соответственно рассчитанное вознаграждение, если договор будет продолжать действовать.
4. В случае заключения договора страхования вознаграждение рассчитывается из застрахованной суммы. Если эта сумма не определена, то вознаграждение рассчитывается пропорционально страховому взносу. 

Статья 779. Особое вознаграждение

 

1. Если торговый представитель обязуется поручиться за исполнение обязательств по сделке, то он может претендовать на особое вознаграждение; это право не может быть исключено на будущее. Обязательство может быть взято только по определенной сделке или по таким сделкам с определенными третьими лицами, при которых торговый представитель посредничает или которые он заключает. Принятие обязательства требует письменной формы.
2. Право на особое вознаграждение возникает с заключением сделки.

Статья 780. Оговорка о конкуренции

 

1. Торговый представитель не вправе без согласия предпринимателя действовать вне территории или круга клиентов, или сферы, в пределах которых торговый представитель осуществляет для предпринимателя посредничество или заключение сделок, либо прямо или косвенно участвовать в деятельности конкурирующего предпринимателя (оговорка о конкуренции), кроме случаев финансового участия в другом предприятии. Согласие на участие в деятельности конкурирующего предпринимателя считается выданным, если при вступлении в договорные отношения предпринимателю было известно о факте такого участия.
2. В случае нарушения торговым представителем этого обязательства, предприниматель может потребовать возмещения ущерба; кроме того, предприниматель может потребовать от торгового представителя передачи ему заключенных для конкурирующего предпринимателя сделок, возвращения полученной  от этих сделок прибыли или отказа от требования прибыли.
3. Если договором предусмотрено, что оговорка о конкуренции действует и по окончании договорных отношений, то такая оговорка действительна лишь в случае, если предприниматель выплачивает за это компенсацию, которая исчисляется по правилам статьи 782 настоящего Кодекса. Такое соглашение допустимо сроком не более чем на один год.

Статья 781. Действие договора

 

1. Договор с торговым представителем заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено договором. Если ни одна из сторон за три месяца до истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то действие договора считается продленным еще на один год.
2. Немедленное прекращение договорных отношений возможно при наличии существенных для этого обстоятельств.

Статья 782. Право на компенсацию

 

1. Торговый представитель может требовать от предпринимателя по окончании договорных отношений соразмерной компенсации, если и поскольку:
а) предприниматель и после окончания договорных отношений имеет значительные выгоды из деловой связи с новыми клиентами, которых подыскал торговый представитель;
б) торговый представитель вследствие окончания договорных отношений утрачивает право на вознаграждение, которое он имел бы при продолжении таковых с уже заключенных или осуществимых в будущем сделок с подысканными им клиентами.
2. К подысканию клиента приравнивается столь существенное расширение торговым представителем деловых связей с клиентом, что это в хозяйственном отношении соответствует подысканию нового клиента.
3. Максимальная компенсация составляет вознаграждение за год, рассчитанное по средней величине за последние пять лет деятельности торгового представителя. При более короткой продолжительности договорных отношений  определяющей является средняя величина вознаграждения за  период деятельности.
4. Право на компенсацию не возникает, если:
а) торговый представитель расторг договорные отношения, если только обоснованный повод для этого не дало поведение предпринимателя или если торгового представителя нельзя считать способным продолжать свою деятельность по возрасту или вследствие болезни;
б) предприниматель расторг договорные отношения вследствие вины торгового представителя;
в) на основе соглашения между предпринимателем и торговым представителем вместо торгового представителя в договорные отношения вступает третье лицо; соглашение не может быть заключено до окончания договорных отношений.
г) право на требование компенсации не может быть исключено на будущее. Это требование можно предъявить в течение года после окончания договорных отношений

Глава 18. Комиссионер

Статья 783. Комиссионер

 

Комиссионером является лицо, которое в порядке промысла принимает на себя покупку или продажу от своего имени товаров или ценных бумаг за счет другого лица (комитента).

Статья 784. Обязанности комиссионера

 

1. Комиссионер обязан исполнить принятую на себя сделку с заботливостью порядочного коммерсанта; при этом он соблюдает интересы комитента и следует его указаниям.
2. Комиссионер предоставляет комитенту требующиеся сведения, в частности незамедлительно сообщает об исполнении комиссии; он обязан представить комитенту отчет о сделке и передать ему то, что тот затребовал из совершения сделки.
3. Комиссионер отвечает перед комитентом за исполнение сделки, если он одновременно с сообщением о выполнении сделки не указывает третье лицо, с которым он заключил сделку.

Статья 785. Указания комитента

 

Если комиссионер действует не в соответствии с указаниями комитента, то он обязан возместить последнему убытки; комитент же не обязан признавать действие сделки в отношении себя.

Статья 786. Пределы цены

 

1. Если комиссионер совершил продажу по цене, ниже установленной, или же превысил установленную ему для покупки цену, то комитент, если хочет отклонить сделку как совершенную не за его счет, должен заявить об этом незамедлительно после сообщения о выполнении сделки; в противном случае отклонение от определенной цены считается одобренным.
2. Если комиссионер одновременно с сообщением о выполнении сделки вызывается покрыть разницу в цене, то комитент не имеет права на отклонение сделки. Право комитента на возмещение убытков, превышающих разницу в цене, остается не затронутым.

Статья 787. Выгодное заключение

 

1. Если комиссионер заключает сделку  на более выгодных условиях, чем установлено ему комитентом, то это идет в пользу комитента.
2. Это действует, в частности, если цена, по которой комиссионер продал, превышает определенную комитентом самую низкую цену, либо если цена, по которой он купил, не достигает определенной комитентом высшей цены.

Статья 788. Поврежденный или имеющий недостатки комиссионный товар

 

Если товар, подлежащий отсылке комиссионеру, находится при отправке в поврежденном или имеющем недостатки состоянии, которое обнаруживается при осмотре, то комиссионер по отношению к перевозчику или комитенту обязан позаботиться о доказательстве состояния товара и незамедлительно  предоставить сведения комитенту; если он этого не сделает, то обязан возместить убытки.

Статья 789. Ответственность комиссионера за товар

 

1. Комиссионер несет ответственность за утрату и повреждение товара, находящегося у него на хранении, если только утрата или повреждение не основываются на обстоятельствах, которые не могут быть предотвращены заботливостью порядочного коммерсанта.
2. Комиссионер несет ответственность за отсутствие страхования товара лишь в том случае, если комитентом ему было указано осуществить страхование.

Статья 790. Аванс. Кредит

 

1. Если комиссионер без согласия комитента предоставил третьему лицу аванс или выдал кредит, то комиссионер действует на свой риск.
2. Если местные правила предусматривают предоставление отсрочки в уплате покупной цены, то при отсутствии иного указания со стороны комитента право на это имеет и комиссионер.
3. Если комиссионер, не имея на это полномочий, продает в кредит, то он обязан незамедлительно в качестве должника уплатить комитенту покупную цену, если при продаже за наличные цена была бы ниже, то комиссионер возмещает лишь более низкую цену и, если последняя ниже, чем установленная ему цена, - также разницу согласно статье 786 настоящего Кодекса.

Статья 791. Комиссионные комиссионера. Возмещение расходов

 

Комиссионер может требовать комиссионные, если сделка исполнена. Если сделка не исполнена, он тем не менее имеет право на сдаточные комиссионные, если таковые приняты местными правилами; он также может потребовать комиссионные, если исполнение заключенной им сделки не осуществилось по причинам, связанным с личностью комитента.

Статья 792. Подобные сделки

 

1. Правила настоящей главы применяются и в том случае, если комиссионер при занятии своим торговым промыслом берет на себя заключение за счет других от собственного имени сделки иного вида, нежели означенного в статье 783 настоящего Кодекса. То же самое действует, если коммерсант, не являющийся комиссионером, при занятии своим торговым промыслом принимает на себя заключение сделки означенным образом.
2. Комиссией по купле и продаже в смысле положений настоящей главы считается также комиссия, имеющая своим предметом поставку движимой незаменимой вещи, произведенной из материала, приобретаемого предпринимателем.

Статья 793. Применимость норм

 

К деятельности комиссионера  в вопросах, не урегулированных настоящей главой, применяются правила о торговом представителе.

Глава 19. Публичное обещание награды. Конкурс

Статья 794. Понятие

Лицо, сделавшее публичное заявление о назначении награды за совершение какого-либо действия, в частности за достижение определенного результата, обязано выплатить награду тому, кто совершил указанное действие, даже если это лицо действовало без учета публично обещанной награды.

Статья 795. Отмена

1. Публичное обещание награды может быть отменено только до исполнения объявленного действия. Отмена публичного обещания действительна в случае, если о ней будет объявлено тем же способом, что и обещание награды, или если последует особое уведомление.
2. В публичном обещании награды может быть указано на отказ от права его отмены; при наличии сомнения такой отказ подразумевается, если определен срок для исполнения действия.

Статья 796. Требование награды несколькими лицами

1. Если действие, за которое была назначена награда, было совершено разными лицами, то право на награду имеет тот, кто первым совершил действие.
2. Если действие совершено несколькими лицами одновременно, то каждый имеет право на равную часть награды. Если награда по своим свойствам не может быть разделена или если в соответствии с публичным обещанием его должно получить только одно лицо, то лицо, которое получит награду, определяется посредством жребия.

Статья 797. Конкурс

Публичное обещание награды, в основе которого лежит установление премии за лучшее выполнение работы, действительно только тогда, когда при объявлении конкурса определен срок для выполнения работы

Статья 798. Недопустимость изменения условий конкурса

Недопустимо внесение в конкурсные условия изменений, которые могут повредить участникам конкурса.

Статья 799. Определение победителя

Решение о том, какая из представленных работ заслуживает предпочтения, принимается лицом, указанным при объявлении конкурса, а при отсутствии последнего - лицом, назначившим награду. Такое решение обязательно для всех участников.

Статья 800. Победа в конкурсе нескольких лиц

При представлении работ равного достоинства  премия выдается по правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 796 настоящего Кодекса.

Статья 801. Право собственности на выполненные работы

Лицо, назначившее награду, может требовать передачи ему права собственности на выполненную работу только в том случае, если оно при публичном обещании награды указало, что такая передача должна быть произведена

Глава 20. Хранение

Статья 802. Понятие

По договору хранения хранитель обязуется хранить движимую вещь, переданную ему поклажедателем.

Статья 803. Безвозмездность хранения

1. Хранение осуществляется безвозмездно, если соглашением не установлено иное. Если хранитель осуществляет хранение в пределах предпринимательской деятельности, то вознаграждение считается условленным и при молчании об этом.
2. Если размер вознаграждения не определен, то при наличии тарифов согласованной считается тарифная ставка, а при отсутствии тарифов - обычное вознаграждение.

Статья 804. Обязанность хранителя при безвозмездном хранении

Если вещь принята на хранение безвозмездно, то хранитель обязан проявить такую осмотрительность, с которой он обычно относится к своим собственным делам.

Статья 805. Передача на хранение третьему лицу

1. Хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу.
2. Если передача на хранение третьему лицу произведена с согласия поклажедателя, то хранитель несет ответственность только за вину, которая лежит на нем в выборе третьего лица и места хранения.

Статья 806. Недопустимость пользования сданной на хранение вещью

Хранитель не вправе пользоваться сданной ему на хранение вещью без согласия поклажедателя, кроме случаев, когда пользование вещью необходимо.

Статья 807. Изменение порядка хранения вещи

Хранитель вправе при необходимости изменить порядок хранения вещи. Об этом он должен сообщить поклажедателю. Хранитель также обязан сообщить ему о требованиях третьих лиц на сданную на хранение вещь.

Статья 808. Возмещение вреда, причиненного свойствами вещи

Поклажедатель должен возместить хранителю вред, причиненный хранением сданной ему на хранение вещи, кроме случаев, когда он не знал и не мог знать об опасных свойствах вещи.

Статья 809. Срок возврата сданной на хранение вещи

Поклажедатель может в любое время потребовать возврата этой вещи и в том случае, если был установлен срок хранения.

Статья 810. Требование хранителя о принятии вещи обратно

1. Хранитель вещи может в любое время потребовать от поклажедателя забрать вещь себе, если срок хранения не был определен.
2. Хранитель может осуществить это право только таким образом, чтобы поклажедатель смог другим образом хранить вещь, кроме случаев, когда существует важное основание для возвращения сданной на хранение вещи.

Статья 811. Место возвращения сданной на хранение вещи

Возвращение вещи должно произойти в указанном договором месте, кроме случаев, если достигнуто соглашение о другом месте возвращения. Расходы по транспортировке возлагаются на поклажедателя.

Статья 812. Обязанность передачи плодов сданной на хранение вещи

1. Хранитель обязан передать поклажедателю плоды, полученные за время хранения.
2. Поклажедатель обязан возместить хранителю необходимые расходы по хранению вещи.

Статья 813. Ответственность хранителя за умысел или грубую неосторожность

Если для возврата сданной на хранение вещи установлен срок, то после наступления этого срока хранитель несет ответственность только за умысел или грубую неосторожность.

Статья 814. Обязанность выплаты вознаграждения

Если хранение осуществлялось на возмездной основе, то поклажедатель обязан при прекращении договора уплатить хранителю оговоренное вознаграждение.

Статья 815. Право удержания сданной на хранение вещи

До получения полагающегося вознаграждения и возмещения понесенных в связи с хранением расходов хранитель может отказаться от передачи сданной на хранение вещи.

Статья 816. Особенности сдачи на хранение родовых вещей

Если родовые вещи сданы на хранение таким образом, что собственность должна перейти к хранителю, а хранитель обязан возвратить вещи того же рода, качества и количества, применяются соответствующие правила договора ссуды.

Статья 817. Особенности сдачи на хранение в гостиницах

Гостиницы, санатории и дома отдыха несут ответственность за вред, причиненный гостю утратой, уничтожением или повреждением вещи, которую он имел с собой. Это правило не распространяется в отношении денег и драгоценностей, если они не были сданы особо.

Статья 818. Освобождение от ответственности при непреодолимой силе

1. Ответственность исключается, если вред причинен действием непреодолимой силы, гостем или лицом, сопровождающим гостя, либо свойствами самой вещи.
2. Обязанность возмещения вреда не распространяется на автомашину и оставленные в ней вещи.

Глава 21. Сдача на хранение на товарный склад

Статья 819. Понятие

В отношении договора сдачи на хранение на товарный склад применяются соответствующие положения о договоре хранения, если в настоящей главе не предусмотрено иное.

Статья 820. Обязанность добросовестного исполнения обязательств по хранению

Складской хранитель должен с благоразумием добросовестного хозяйственника исполнять обязательства по хранению сданного ему на хранение товара.

Статья 821. Проверка хранителем количества товара

1. Хранитель не обязан при принятии товара на хранение проверять его количество, размеры, вес, вид, качество и иные свойства, если из правил настоящей главы не вытекает иное.
2. Если товар, переданный хранителю на хранение, при передаче окажется поврежденным или неукомплектованным, что заметно и при наружном осмотре, то хранитель обязан немедленно сообщить об этом поклажедателю; если он не исполнит эту обязанность, то тогда он должен возместить вред.

Статья 822. Право осмотра сданного на хранение товара

Хранитель обязан разрешить в течение рабочего времени поклажедателю осмотреть сданный товар, взять образцы или осуществить необходимые мероприятия.

Статья 823. Обязанность сообщения

Хранитель обязан немедленно сообщить поклажедателю о том, что переносит сданный на хранение товар на другой склад, или если обнаружит, что свойства товара изменились или есть опасность этого. Он должен сообщить об этом известному ему последнему обладателю складского свидетельства. При невыполнении этой обязанности он обязан возместить наступивший вред.

Статья 824. Обязанность возмещения вреда

Хранитель несет ответственность за вред, причиненный утратой или повреждением переданного ему на хранение товара, кроме случаев, когда предотвратить это не смог бы и добросовестный хранитель.

Статья 825. Особенности хранения родовых вещей

1. При хранении родовых вещей хранитель только тогда имеет право смешать их с вещами того же вида и свойства, если на это имеется разрешение.
2. На образовавшийся в результате такого смешивания товар поклажедатель имеет право общей собственности. Доля каждого поклажедателя определяется соответственно количеству сданного ими товара.
3. Хранитель обязан вернуть товар каждому поклажедателю соответственно причитавшейся ему доле, не испрашивая согласия остальных поклажедателей.

Статья 826. Продажа сданного на хранение товара

Если сданный на хранение товар портится и изменяется настолько, что он может обесцениться, и у хранителя не остается времени для сообщения или он не может сообщить об этом правомочному лицу, то он правомочен продать товар. Вырученные от продажи товара суммы за вычетом расходов по хранению и продаже передаются поклажедателю.

Статья 827. Складское свидетельство

При принятии товара хранитель обязан выдать поклажедателю складское свидетельство.

Статья 828. Реквизиты складского свидетельства

1. В складском свидетельстве должны быть указаны:
а) дата выдачи складского удостоверения и регистрационный номер;
б) наименование (имя) сторон и адрес;
в) место хранения товара;
г) описание подлежащего хранению товара (количество, размеры или вес) и его качество; при наличии упаковки - описание упаковки;
д) размер вознаграждения и иных необходимых расходов;
е) цена страховки, если сданный на хранение товар подлежит страхованию;
ж) срок действия договора;
з) подпись хранителя, заверенная соответствующей печатью.
2. Если условия, указанные в настоящей статье, не полностью отражены в складском свидетельстве, то это не освобождает стороны от ответственности.
Стороны вправе внести в складское свидетельство и другие условия.

Статья 829. Варрант

Обладатель складского свидетельства может посредством удостоверения о залоге заложить сданный на хранение товар  в обеспечение другого обязательства таким образом, что товар не будет вынесен из склада (гарантий).

Статья 830. Ордерское складское свидетельство

Если хранитель выдает ордерское складское свидетельство, то оно может быть передано третьему лицу посредством индоссамента.

Статья 831. Ответственность за индоссированное складское свидетельство

1. Если складское удостоверение выдано посредством индоссамента, хранитель несет ответственность перед обладателем этого свидетельства за достоверность указанных в нем сведений, за исключением случаев, если в свидетельстве явно указано, что эти данные основываются на информации поклажедателя или третьего лица.
2. Если хранитель знал о недостоверности данных, он несет ответственность и в том случае, если он сделал отметку, указанную в пункте 1 настоящей статьи.
3. При смешанном хранении хранитель не вправе сделать отметку, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 832. Презумпция правильности индоссамента

1. Хранитель, выдавший ордерское складское свидетельство, обязан возвратить сданный на хранение товар только законному владельцу складского свидетельства.
2. Если выдано залоговое складское свидетельство, хранитель должен потребовать его возврата.
3. Хранитель не обязан проверить правильность индоссамента. Передача удостоверяется соответствующей надписью на складском свидетельстве.

Статья 833. Утеря складского свидетельства

1. При утере или уничтожении складского свидетельства или свидетельства о залоге их законный владелец вправе обратиться с заявлением в суд и потребовать признания недействительным утерянного документа и выдачу взамен него нового свидетельства. Суд рассматривает заявление в порядке особого производства.
2. На основании решения суда хранитель выдает повторное складское свидетельство и свидетельство о залоге.

Статья 834. Залог сданного на хранение товара

1. Для залога товара, сданного на склад для хранения, собственник должен сделать на свидетельстве о залоге специальную надпись и так произвести его передачу.
2. Индоссамент должен предусматривать данные о личности поклажедателя и кредитора и объем обязательства.
3. О передаче свидетельства о сдаче на хранение сообщается хранителю, который делает соответствующую отметку.

Статья  835. Переход права залога к новому владельцу складского свидетельства

1. В связи с расходами по хранению товара у хранителя возникает право залога товара до тех пор, пока он находится в его владении.
2. Если складское свидетельство выдано посредством индоссамента, право залога существует в отношении нового владельца.

Статья 836. Недопустимость требования забрать обратно сданный на хранение товар

Хранитель не вправе потребовать от поклажедателя забрать обратно сохраняемый товар до истечения установленного срока, а если такой срок не установлен, то до истечения трех месяцев после сдачи. Если срок хранения не определен или по истечении определенного срока хранитель оставляет у себя товар на складе, он может потребовать от поклажедателя забрать товар только по истечении одного месяца после прекращения договора.

 

Статья 837. Назначение дополнительного срока

1. Если по истечении срока хранения обладатель складского удостоверения уклоняется от того, чтобы вынести товар из склада, хранитель должен назначить ему дополнительный двухнедельный срок. Если и в этот срок товар не будет забран, хранитель вправе продать его.
2. Сумма, вырученная от продажи, за вычетом причитающихся хранителю расходов передается обладателю складского удостоверения.

Глава 22.Страхование

§ 1. Общие положения

Статья 838. Понятие

1. По договору страхования страховщик обязан возместить страхователю вред, причиненный наступлением страхового случая, в соответствии с условиями договора. При страховании на твердо установленную сумму страховщик обязан выплатить страховую сумму или совершить другое оговоренное действие.
2. Страхователь обязан уплатить страховой взнос (премию).
3. Договор страхования считается заключённым с момента уплаты страхового взноса (премии), если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана и правилами страхования соответствующего вида страхования.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 839. Обязанность заключения договора страхования

Страховщик, предложивший заключить договор страхования, обязан заключить этот договор, если для отказа в этом нет реальных оснований.

Статья 840. Обязательное государственное страхование

Законом может быть предусмотрено обязательное государственное страхование, в отношении которого применяются правила настоящей главы, если это не противоречит законодательству об обязательном страховании.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 841. Страховой договор (страховое свидетельство-полис)

1. Страховщик обязан вручить страхователю подписанный документ о страховании - страховой договор (страховое свидетельство-полис).
2. Страховое свидетельство должно быть содержать:
а) данные о личности сторон и их местонахождении (месте жительства);
б) наименование (имя) застрахованного предмета или лица;
в) вид риска страхования;
г) начало и продолжительность страхования;
д) страховая сумма;
е) страховой взнос, место его уплаты и срок;
к) франшиза;
л) подписи сторон.
3. Если предметом страхования является жизнь лица, необходимы следующие дополнительные данные:
а) место расчета прибыли и участия в ней;
б) сумма выкупа, платежи, не представляющие собой взносы, и пределы, в которых гарантированы эти платежи.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 842. Договор перестрахования

Риски, принятые на себя страховщиком на основе договора страхования, могут быть полностью или частично перестрахованы на другого страховщика (страховщиков). При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.
Отношения между страховщиком и перестраховщиком регулируются договором перестрахования или в порядке, установленном законодательством Туркменистана. При этом обязательства страховщика перед страхователем полностью сохраняются.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 843. Последствия утери страхового свидетельства

1. Если договором определено, что страховщик должен исполнить свои обязанности только после представления страхового свидетельства, но свидетельство утеряно или уничтожено, страхователь может потребовать исполнения только в том случае, если свидетельство объявлено утратившим силу с соблюдением особых правил.
2. При утере или уничтожении страхового свидетельства, страхователь может потребовать у страховщика дубликат. Расходы по выдаче дубликата несет страхователь.

Статья 844. Права страхового агента

1. Полномочия страхового агента по осуществлению посреднической деятельности определяются соответствующими документами страховщика.
2. Страховой агент, выполняющий функции посредника при заключении договора страхования, вправе заключить такой договор.
3. Страховой агент, осуществляющий свою деятельность по поручению и от имени страховщика, имеет право на вознаграждение.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 845. Начало страхования

1. Страхование начинается в 24 часа в день заключения договора и заканчивается в 24 часа в последний день срока, предусмотренного договором.
2. Если договор страхования заключен на срок свыше пяти лет, то каждая из сторон может расторгнуть договор по истечении трех месяцев после предупреждения об этом.
3. Соглашение о том, что отношения страхования будут продлены молчанием и они досрочно не прекратятся, недействительно, если договор продлевается на срок свыше одного года. Страхователь обязан всегда соблюдать трехмесячный срок расторжения договора.

Статья 846. Последствия увеличения страхового взноса

Если страховщик увеличил страховой взнос, страхователь может с соблюдением месячного срока расторжения договора прекратить договор. Незначительное увеличение страхового взноса такого права не порождает.

Статья  847. Обязанность предоставления информации

1. Страхователь при заключении договора должен сообщить страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для наступления опасности или страхового случая. Существенными являются обстоятельства, которые могут оказать влияние на решение страховщика отказаться от договора или заключить его с измененным содержанием.
2. Существенным считается также обстоятельство, о котором страховщик письменно ясно и недвусмысленно запросит страхователя.
3. Если страховщику не было сообщено о существенных обстоятельствах, он может отказаться от договора. Такое же значение имеет и то, если страховщик преднамеренно уклоняется от сообщения о существенном обстоятельстве.
4. Прекращение договора недопустимо, если страховщик знал о скрытом обстоятельстве или страхователь не виновен в не сообщении о таком обстоятельстве.

Статья 848. Последствия сообщения неправильных данных

1. Страховщик может отказаться от договора и в случае, если сообщение о существенном обстоятельстве содержит неправильные данные.
2. Отказ от договора недопустим, если неточность данных была известна страховщику и страхователь не виновен в представлении неверных данных. В течение одного месяца после сообщения об этих данных страховщик может расторгнуть договор.

Статья 849. Расторжение договора страхования вследствие не предоставления информации

Если страхователь должен был ответить на письменные вопросы об обстоятельствах опасности, страховщик вправе расторгнуть договор из-за не сообщения обстоятельств, о которых вопросы хотя и не ставились, однако страхователь преднамеренно умалчивал о них.

Статья 850. Срок расторжения договора вследствие не предоставления информации

1. В течение одного месяца после не сообщения предусмотренных настоящей главой сведений страховщик может расторгнуть договор. Этот срок начинается с момента, когда страховщик узнал о нарушении обязанности сообщения.
2. Страхователю должно быть сообщено о расторжении договора.

Статья 851. Расторжение договора после наступления страхового случая

Если страховщик расторгнет договор после наступления страхового случая, он не освобождается от исполнения своих обязанностей, если обстоятельство, обязанность сообщения о котором была нарушена, не влияет на наступление страхового случая и исполнение обязанностей страховщика.

Статья 852. Обязанность сообщения информации о повышенной опасности

1. Страхователь обязан немедленно сообщить страховщику о повышении опасности, возникшем после заключении договора, если это оказало бы существенное влияние на заключение договора.
2. В таком случае страховщик вправе расторгнуть договор с соблюдением месячного срока или потребовать соответствующего увеличения страхового взноса. Если страхователь преднамеренно вызвал увеличение опасности, страховщик может расторгнуть договор, не соблюдая месячного срока.

Статья 853. Обязанность сообщения о наступлении страхового случая

1. Узнав о наступлении страхового случая, страхователь обязан незамедлительно сообщить об этом страховщику.
2. Страховщик может при наступлении страхового случая потребовать у страхователя любые сведения, которые необходимы для установления страхового случая или объема обязанности.
3. Страховщик не может основываться на соглашении, согласно которому освобождается от своих обязанностей, если страхователь не выполнит обязанности сообщения, и этим интересы страховщика существенно не нарушаются.
4. Страховщик должен исполнить свои обязанности после наступления страхового случая и определения размера платежей страховщика.

§ 2. Страховой взнос

Статья 854. Обязанность внесения страхового взноса

1. Страхователь после уплаты страхового взноса получает страховой договор.
2. Если интерес в страховании утрачен, страховщик может потребовать часть страхового взноса, соответствующую продолжительности взятого на себя риска. Страховщик может потребовать вознаграждения, соответствующего оказанному обслуживанию.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 855. Первый страховой взнос

До своевременной уплаты первого или одноразового страхового взноса страховщик свободен от своих обязанностей.

Статья 856. Несвоевременная уплата страхового взноса

1. Если страховой взнос не внесен своевременно, страховщик может письменно определить двухнедельный срок для внесения. При этом должно быть указано о последствиях просрочки.
2. Если после истечения срока наступает страховой случай и к этому времени страхователь просрочил внесение взноса или уплату процентов, страховщик освобождается от своих обязанностей.

Статья 857. Расторжение договора вследствие несвоевременной уплаты страхового взноса

Если страхователь своевременно не внесет страхового взноса, страховщик может за месяц раньше предупредить страхователя о расторжении договора и при безрезультатном истечении этого срока расторгнуть его.

Статья  858. Прекращение уплаты страхового взноса

Страхователь может прекратить внесение страхового взноса, если после заключения договора выяснится, что экономическое положение страховщика ухудшилось настолько, что существует реальная опасность неисполнения им взятых по договору обязанностей на случай наступления страхового случая.

§ 3. Страхование вреда

Статья 859. Обязанность возмещения вреда деньгами

Страховщик должен возместить вред деньгами.

Статья 860. Пределы возмещения вреда

Страховщик возмещает вред только в пределах страховой суммы.

Статья 861. Страховое сравнение

1. Если окажется, что страховая сумма значительно превышает стоимость застрахованного интереса (страховую оценку), как страхователь, так и страховщик могут потребовать снижения страховой суммы в целях предотвращения чрезмерного страхования с немедленным соответствующим снижением страхового взноса.
2. Если страхователь заключит договор для получения неправомерного дохода путем завышения страховки, договор считается недействительным. Взносы, уплаченные страховщику до недействительности договора остаются ему, если он к моменту заключения договора не знал о недействительности.

Статья 862. Особенности страхования имущества

Если застраховано имущество и из обстоятельств дела не вытекает иное, страховой суммой считается стоимость имущества.

Статья 863. Страхование упущенной выгоды

Страхование распространяется и на выгоду, которая не была получена из-за наступления страхового случая, если это предусмотрено договором страхования или законодательством Туркменистана.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

Статья 864. Страхование совокупности вещей

Если застрахована совокупность вещей, страхование распространяется на все входящие в нее вещи.

Статья 865. Размер страхового возмещения

Страховщик не обязан выплатить страхователю сумму, превышающую возникший вред и в том случае, если вознаграждение за страхование превышает страховую сумму на момент наступления страхового случая.

Статья 866. Сокращенное или неполное страхование. Двойное страхование

1. Если страховая сумма меньше страховой оценки на момент  наступления страхового случая (сокращенное или неполное страхование), страховщик возмещает только ту часть вреда, которая равна оценке страховой суммы и вознаграждению за страхование.
2. Лицо, одновременно застраховавшее один и тот же интерес у нескольких страховщиков, обязано немедленно сообщить об этом каждому страховщику.
3. Если интерес застрахован от одного и того же риска у нескольких страховщиков и страховые суммы в совокупности превышают страховую оценку или по другим причинам общая сумма возмещений, которая была бы выплачена каждым страховщиком при отсутствии договора страхования с другим страховщиком, превышает все убытки (двойное страхование), то страховщики как солидарные должники обязаны перед страхователем в пределах суммы, на которую у них заключен договор со страхователем, однако страхователь не вправе в совокупности получить сумму, превышающую размер реального вреда.

Статья 867. Недействительность двойного страхования

Если страхователь оформил двойное страхование с целью получения неправомерного дохода, то каждый договор, заключенный с этой целью, считается недействительным.

Статья 868. Вина страхователя при наступлении страхового случая

Страховщик освобождается от исполнения своих обязанностей, если страхователь вызвал предусмотренный страхованием случай преднамеренно или по грубой неосторожности.

Статья 869. Обязанность выполнения указаний страховщика

1. Страхователь обязан при наступлении предусмотренного страхованием случая предотвратить или уменьшить вред и в связи с этим выполнить указания страховщика.
2. Страховщик обязан возместить расходы, понесенные в результате исполнения его указаний.

Статья 870. Страхование вреда, вызванного действием непреодолимой силы

Страховщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие действия непреодолимой силы только в случае, если это предусмотрено условиями договора страхования или законодательством Туркменистана.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

 

Статья 871. Требование возмещения вреда третьим лицом

1. Если страхователь может предъявить требование к третьему лицу о возмещении вреда, то это требование переходит к страховщику, если он возмещает вред страхователю. Если страхователь откажется от своего требования в отношении третьего лица или права на обеспечение его требования, то страховщик освобождается от обязанности возмещения вреда в том объеме, какой он мог получить в результате осуществления права на возмещение своих расходов или в связи с предъявлением требования.
2. Если право требования страхователя на возмещение вреда касается проживающего совместно с ним члена семьи, переход права исключается, кроме тех случаев, когда член семьи вызвал вред преднамеренно.

Статья 872. Последствия отчуждения застрахованного имущества

Если застрахованное имущество было отчуждено, то к приобретателю переходят права страхователя.

Статья 873. Обязанность сообщения об отчуждении застрахованного имущества

Страховщику немедленно должно быть сообщено об отчуждении застрахованного имущества. Если приобретатель или отчуждатель немедленно не оповестили страховщика об этом, он освобождается от обязанности возмещения, если страховой случай наступил через месяц с того момента, как страховщик должен был получить сообщение.

Статья 874. Прекращение страхования при отчуждении застрахованного имущества

1. Страховщик вправе с соблюдением месячного срока для расторжения договора прекратить отношения страхования с приобретателем. Право расторжения договора теряет силу, если страховщик не воспользуется этим в течение одного месяца с того момента, когда ему стало известно об отчуждении имущества.
2. Приобретатель вправе расторгнуть договор страхования; расторгнуть договор он может только немедленно или к окончанию текущего периода страхования. Право расторжения утрачивается, если приобретатель в течение одного месяца после приобретения не воспользуется этим правом, а если приобретателю не было известно о страховании, право расторжения остается в силе до истечения одного месяца с момента, когда он узнал об отношениях страхования.
3. Если договор страхования прекращен на основании  правил настоящей статьи, отчуждатель обязан выплатить страховщику страховой взнос, но не свыше того, что должен был уплатить за период страхования, включая момент расторжения договора; в этом случае приобретатель не несет ответственности за уплату страховой суммы.

Статья 875. Заключение договора страхования в пользу другого лица

Страхователь может заключить со страховщиком договор страхования от своего имени в пользу другого лица.

Статья 876. Права другого лица в договоре страхования

1. При страховании в пользу другого лица права, возникающие из этого договора, принадлежат этому лицу. Право требования страхового свидетельства имеет только страхователь.
2. Застрахованное лицо может воспользоваться своими правами без согласования со страхователем и потребовать осуществления своих прав по суду только в случае, если страховое свидетельство находится у него на руках.

Статья 877. Права страхователя

1. Страхователь может от своего имени воспользоваться правами, принадлежащими застрахованному лицу по договору.
2. Если страховое свидетельство выдано, страхователь может без согласия застрахованного лица получить страховую сумму или передать право застрахованному лицу только в случае, если он владеет страховым свидетельством.
3. Страховщик обязан произвести выплату в пользу застрахованного только в случае, если страхователь докажет, что застрахованное лицо было согласно с договором страхования.

§ 4. Страхование гражданско-правовой ответственности

Статья 878. Понятие

По договору страхования гражданско-правовой ответственности страховщик обязан освободить страхователя от обязательства, которое возлагается на него перед третьим лицом по поводу ответственности, возникшей в период страхования.

Статья 879. Требование непосредственного возмещения вреда

Страховщик в пределах своего обязательства обязан непосредственно возместить вред, если лицо, которому причинен вред, предъявит ему требование.

Статья 880. Судебные и внесудебные расходы

Страхование включает в себя судебные и внесудебные расходы, понесенные для защиты от требований третьего лица, если исходя из обстоятельств дела необходимо возмещение таких расходов.

Статья 881. Освобождение страховщика от ответственности

Страховщик освобождается от ответственности, если страхователь сознательно вызвал наступление обстоятельства, из-за которого на него возлагается ответственность перед третьим лицом.

Статья 882. Ответственность при обязательном государственном страховании

1. Если страховщик полностью или частично свободен от обязанности перед страхователем, то при предусмотренном законом обязательном государственном страховании его ответственность перед третьим лицом остается в силе.
2. Если страховщик удовлетворяет требования третьего лица, требование третьего лица в отношении страхователя переходит к страховщику.
(В ред. Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №___, ст.__)

§ 5. Страхование жизни

Статья 883. Понятие

1. Страхование жизни может касаться лично страхователя или другого лица.
2. Если договор страхования жизни заключен в пользу третьего лица, то необходимо письменное согласие этого лица или его законного представителя.

Статья 884. Недопустимость отказа от заключения договора

Если страхователь нарушит свою обязанность сообщения сведений при заключении договора, страховщик не может отказаться от договора, если после заключения договора прошло пять лет. Отказ от договора допускается, если обязанность сообщения сведений не исполнена преднамеренно.

Статья 885. Расторжение договора при периодичности уплаты страховых взносов

Если страховые взносы уплачиваются периодично, страховщик может расторгнуть отношения страхования в любой момент, но к окончанию текущего страхового периода.

Статья 886. Передача права на возмещение третьему лицу

1. При накопительном страховании страховщик может передать право получения третьему лицу, а также заменить третье лицо другим лицом, если договором не предусмотрено иное. Право страховщика заменить третье лицо, имеющее право получения, при наличии сомнения признается и в случаях, когда имя третьего лица внесено в договор.
2. Третье лицо, имеющее право получения, может осуществить его только при наступлении страхового случая, если страхователь не давал другого указания.

Статья 887. Ненадлежащее третье лицо

1. Если при накопительном страховании праву третьего лица не соответствует обязанность страховщика, это право остается страхователю.
2. Если при накопительном страховании третье лицо не использует своего права на получение выгоды, это право остается страхователю.

Статья 888. Освобождение страховщика от обязанности возмещения вреда

1. Если договор заключен на случай смерти другого лица, а не страхователя, страховщик освобождается от своих обязанностей в случае, когда страхователь незаконными действиями вызвал смерть такого лица.
2. Если при страховании на случай смерти третье лицо имеет право получения, это право не признается, если это лицо преднамеренно незаконными действиями вызвало смерть лица, жизнь которого была застрахована.

Статья 889. Освобождение от возмещения при самоубийстве

1. Если иное не предусмотрено договором, при страховании жизни страховщик освобождается от своих обязанностей, если лицо, жизнь которого была застрахована, совершит самоубийство.
2. Наследники страхователя вправе потребовать возврата внесенных страховых взносов.

Статья 890. Изменение договора страхования

1. Страхователь может в любой момент до окончания текущего периода страхования потребовать замены договора страхования договором с прекращением внесения страховых взносов в дальнейшем.
2. Если страхователь требует такой замены, то с этого момента  предусмотренная договором страховая сумма или сумма выгоды заменяется суммой, которая определяется с учетом возраста застрахованного лица, если полученная в виде страхового взноса сумма будет рассматриваться как разовый взнос.

Статья 891. Вычеты при прекращении договора

Если договор страхования жизни прекращен вследствие отказа, расторжения или обжалования, то страховщик обязан возвратить взносы в том объеме, в каком получил их по такому договору. Страховщик может произвести разумные вычеты.

Статья 892. Последствия принудительного исполнения

1. Если принудительное исполнение решения производится по страховому требованию или судопроизводство осуществляется в связи с банкротством страховщика, лицо, конкретно указанное в качестве получателя, правомочно заменить страхователя в договоре страхования. Если лицо, обладающее правом получения выгоды, участвует в договоре, оно должно удовлетворить все требования кредитора или обеспечить массу банкротства в пределах суммы, которую он может потребовать у страховщика при расторжении договора.
2. Если лицо, обладающее правом получения выгоды, не заинтересовано в ее получении или не названо по имени, то такое право приобретают супруг или дети страхователя.

§ 6. Страхование от несчастного случая

Статья 893. Понятие

1. Договор страхования от несчастного случая может быть заключен как в отношении страхователя, так и в отношении другого лица.
2. Если договор страхования заключен не застрахованным лицом, но в его пользу, то на этот договор распространяются правила страхования жизни.

Статья 894. Последствия причинения вреда здоровью

Если обязанность страховщика зависит не от преднамеренного причинения ущерба (вреда) здоровью, то отсутствие преднамеренности предполагается до тех пор, пока не будет доказано противоположное.

Статья 895. Последствия умышленного вызова несчастного случая

1. Страховщик освобождается от своих обязанностей в случае, если при страховании другого лица лицо, в пользу которого заключен договор страхования, преднамеренно незаконными действиями вызовет наступление несчастного случая.
2. Если правом получения выгоды обладает другое лицо, то оно лишается этого права, если вызовет несчастный случай преднамеренными незаконными действиями.

Статья 896. Обязанность сообщения о несчастном случае

Если обязанности должны быть исполнены в пользу получающего выгоду лица, то это лицо обязано заявить о несчастном случае. Это правило распространяется также на обязанности по сообщению сведений и передаче документов.

Статья 897. Недопустимость права регресса

Страхователь не имеет права регресса в отношении лица, ответственного за вред.

Глава 23. Банковское обслуживание

§ 1. Расчеты

Статья 898. Понятие

1. По договору о банковском счете кредитное учреждение обязано производить с расчетного счета его клиента платежи в пределах имеющихся на счете сумм и зачислять поступившие на счет суммы.
2. На основании указания владельца возможно производство тех же операций с наличными деньгами.
3. По соглашению сторон на владельца расчетного счета может быть возложена обязанность оплаты расходов по обслуживанию.

Статья 899. Обязанность выдачи выписок из счета

1. Кредитное учреждение обязано вести бухгалтерские книги по наличным и безналичным расчетам.
2. Кредитное учреждение обязано в предусмотренные договором сроки предоставлять владельцу счета информацию о состоянии счета (выписка по счету), а владелец счета правомочен в любое время потребовать информацию о состоянии счета.

Статья 900. Списание со счета денежных средств

Кредитное учреждение обязано производить списание денежных средств со счета с разрешения или на основании указания владельца счета. В противном случае оно обязано вновь внести в актив владельца счета причиненный вред и неправильно перечисленные суммы.

Статья 901. Последствия отмены поручения владельца счета

1. Владелец счета вправе отменить поручение, данное кредитному учреждению, до тех пор, пока перечисление реально еще не осуществлено. В иных случаях кредитное учреждение обязано немедленно сообщить соответствующим лицам об отказе от исполнения.
2. При своевременной отмене кредитное учреждение обязано вновь зачислить сумму на счет владельца.

Статья 902. Обязанность хранения тайны

1. Кредитное учреждение обязано хранить тайну связанных со счетом и иных фактов, ставших ему известными при деловых отношениях с владельцем счета, кроме случаев, предусмотренных законом, или если дело касается обычной банковской информации, не ущемляющей интересов владельца счета.
2. Эта обязанность кредитного учреждения остается в силе и после прекращения договора.

Статья 903. Прекращение договора

1. Договор о банковском счете может быть прекращен обеими сторонами в любой момент.
2. Кредитное учреждение может прекратить договор только таким образом, чтобы владелец счета мог иным образом получить расчетное обслуживание, кроме случаев, когда для прекращения имеются важные основания.

Статья 904. Выплата на основании чека

При соответствующем соглашении кредитное учреждение обязано в пределах актива возмещать подписанные владельцем счета чеки в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Для этого применяются положения договора о безналичном расчете.

Статья 905. Инкассация чека

Кредитное учреждение и без дополнительного соглашения обязано по договору расчета перед владельцем счета производить инкассирование предъявленных владельцем чеков посредством своевременного предъявления в кредитное учреждение, а при неплатеже - принять необходимые меры по обеспечению.

§ 2. Банковский кредит

Статья 906. Понятие

По договору банковского кредита  кредитор передает или обязан передать заемщику возмездный кредит в форме займа.

Статья 907. Процентные ставки по банковскому кредиту

1. По соглашению сторон по кредиту могут быть определены фиксированные или переменные процентные ставки.
2. Если соглашением предусмотрены переменные процентные ставки и определить их мог кредитор, он обязан определить их на основе справедливости. Он должен по мере повышения или снижения рыночных ставок приводить в соответствие с ними свои ставки.
3. Изменение процентов должно соответствовать дисконтной ставке Центрального банка Туркменистана.
4. При заключении кредитного договора должны быть определены пределы повышения и понижения процентных ставок и минимальный промежуток между изменениями.
5. Кредитор обязан в приемлемой форме сообщить заемщику о процентных ставках по кредиту.
6. Если годовая процентная ставка не указана, применяются только предусмотренные законом годовые проценты. Если при исчислении годовых процентов не было предусмотрено возмещение расходов, эти расходы не возмещаются.

Статья 908. Процентные ставки, установленные законом

1. Если заемщик задерживает платежи, возложенные на него по договору банковского кредита, то на сумму задолженности должна быть начислена сумма, превышающая на три процента зафиксированный на соответствующий период дисконтный тариф Центрального банка Туркменистана.
2. Если кредитор прекратил договор банковского кредита по причине просрочки возвращения займа, то возникает право требования установленного законом процентного тарифа. Это правило не распространяется на право кредитора или заемщика доказывать в отдельных случаях наличие большего или меньшего вреда.

Статья 909. Применение дополнительного обеспечения

1. Если при выдаче кредита было согласовано вещное или личное обеспечение, то кредитор может при неполном погашении займа потребовать применения дополнительного обеспечения.
2. Кредитор обязан по требованию заемщика  возвратить обеспечение, превышающее согласованные пределы погашения.

Статья 910. Прекращение договора

1. Если для кредита согласована фиксированная процентная ставка на определенный период, заемщик может прекратить кредитный договор, если обязательство по процентам заканчивается до срока, определенного для возвращения и не заключено новое соглашение о процентной ставке. Срок прекращения - один месяц.
2. Если заемщик является потребителем и кредит не обеспечен ипотекой, право прекращения возникает через шесть месяцев после получения кредита, а срок прекращения равен трем месяцам.
3. Право прекращения существует в любом случае по истечении десяти лет. Срок прекращения составляет шесть месяцев.
4. Должник может в любой момент прекратить заем с переменной тарифной ставкой с соблюдением трехмесячного срока.

Статья 911. Возмещение вреда при досрочном возвращении кредита

Если заемщик возвращает кредит до окончания кредитных отношений, то кредитор может потребовать соответствующего возмещения вреда. При этом в возмещение вреда должна быть зачтена стоимость сбереженных расходов, а также выгода, которую кредитор мог получить вследствие иного применения ссудной валюты либо если заемщик преднамеренно не допустил ее получения.

Статья 912. Прекращение кредитных отношений при возвращении кредита по частям

Кредитор может прекратить кредитные отношения, если предусмотрено возвращение кредита по частям и заемщик просрочил как минимум два срока подряд. Прекращение вступает в силу, если и после предоставления дополнительного двухнедельного срока платежи не будут произведены.

§ 3. Вклад

Статья 913. Понятие

1. Путем внесения денежной суммы (вклада) кредитное учреждение приобретает право собственности на нее и обязано по наступлении срока в той же валюте возвратить полученную сумму.
2. Если срок не определен, денежная сумма может быть истребована в любой момент.
3. На вклады соответственно должны начисляться проценты.

Статья 914. Ответственность руководителей кредитных учреждений

1. Получатель сбережения и руководитель кредитного учреждения обязаны предоставить вкладчику информацию о ликвидности и бонитете банка.
2. Лицо, виновно давшее неправильные сведения или отказавшее в предоставлении необходимой информации, обязано возместить вкладчику вред, возникший в результате неправильности сведений.
3. Солидарную ответственность несут руководители банка, которые публично в рекламных брошюрах или другим образом распространяют неправильные сведения о ликвидности и бонитете банка.

Статья 915. Сберегательная книжка

Если кредитное учреждение выдает сберегательную книжку, то оно правомочно заполнить ее как именную, так и на предъявителя. Если предъявитель неправомочен, то кредитное учреждение освобождается от ответственности только в случае, если оно при заполнении книжки не действовало преднамеренно или по грубой неосторожности.

§ 4. Документарный (товарный) аккредитив. Документарное инкассо

Статья 916. Понятие

1. Путем открытия аккредитива кредитное учреждение (открывший банк) обязан по просьбе и распоряжению клиента (давшего поручение аккредитива)  взамен указанного документа выплатить третьему лицу (ремитенту) по его указанию или денежную сумму или оплатить вексель, переведенный ремитентом, или произвести акцепт, либо поручить другому банку осуществление этой операции, если выполнены условия кредита.
2. Клиент обязан уплатить согласованное вознаграждение.

Статья 917. Инкассовое поручение

Инкассовым поручением правомочное на инкассовую операцию кредитное учреждение (банк) принимает на себя обязательство по поручению клиента (доверителя) выдать торговые ценные бумаги взамен акцепта или, при необходимости, взамен платежа плательщиком.

Статья 918. Обычаи международного права

Если не согласовано иное, права и обязанности сторон определяются по утвердившимся обычаям документарного аккредитива или документарного инкассо в международном обороте.

§ 5. Банковская гарантия

Статья 919. Понятие

В силу банковской гарантии банк, другое кредитное учреждение или страховая организация (гарант) по просьбе другого лица (принципала) берет письменное обязательство о том, что в соответствии с условиями взятого на себя обязательства уплатит кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму на основании письменного требования бенефициара.

Статья 920. Вознаграждение за банковскую гарантию

1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом своих обязанностей в отношении бенефициара.
2. За выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту согласованное вознаграждение.

Статья 921. Независимость обязательства гаранта от основного обязательства

Обязательства гаранта в отношении бенефициара, предусмотренные банковской гарантией, во взаимоотношениях между ними не зависят от основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, даже если гарантия содержит указание на это обязательство.

Статья 922. Недопустимость отзыва банковской гарантии

Банковская гарантия не может быть отозвана, если в ней не предусмотрено иное.

Статья 923. Недопустимость передачи другому лицу требования, принадлежащего бенефициару

Исходя из банковской гарантии право требования бенефициара в отношении гаранта не может быть передано третьему лицу, если гарантией не предусмотрено иное.

Статья 924. Вступление в силу банковской гарантии

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если гарантией не предусмотрено иное.

Статья 925. Форма предъявления требования

1. Требование бенефициара о выплатах денежной суммы под банковскую гарантию должно быть предъявлено гаранту в письменной форме с приложением документов, указанных в гарантии. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем выражается нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия.
2. Требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до истечения срока гарантии, на который она была выдана.

Статья 926. Обязанность гаранта по получении требования бенефициара

1. После получения требования бенефициара гарант немедленно должен сообщить об этом принципалу и передать ему копию требования вместе со всеми связанными с ним документами.
2. Гарант должен в разумный срок рассмотреть требование бенефициара с прилагаемыми документами и проявить разумное старание для установления того, соответствует или нет требование с приложенными документами условиям гарантии.

Статья 927. Отказ гаранта в удовлетворении требования бенефициара

1. Гарант должен отказать бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии или они представлены гаранту после окончания определенного гарантией срока. Гарант должен немедленно сообщить бенефициару об отказе в удовлетворении его требования.
2. Если до удовлетворения требования бенефициара гаранту стало известно, что обеспеченное банковской гарантией основное обязательство в соответствующей части уже исполнено полностью, прекратилось по другим основаниям или недействительно, то он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Повторное требование бенефициара, полученное после такого предупреждения гаранта, подлежит исполнению гарантом.

Статья 928. Пределы обязательства гаранта

1. Обязательство гаранта в отношении бенефициара, предусмотренное банковской гарантией, ограничивается выплатой суммы, на которую выдана гарантия.
2. Если гарантией не предусмотрено иное, ответственность гаранта в отношении бенефициара за неисполнение или ненадлежащее исполнение вытекающего из гарантии обязательства не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

Статья 929. Основания прекращения обязательства гаранта

1. Обязательства гаранта в отношении бенефициара прекращаются:
а) уплатой бенефициару суммы, на которую была выдана гарантия;
б) истечением определенного гарантией срока, на который она была выдана;
в) отказом бенефициара от своих прав, вытекающих из гарантии и возвращения их гаранту;
г) письменным подтверждением гаранта об отказе бенефициара от своих прав.
2. Прекращение обязательств гаранта по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи, не зависит от того, возвращена или нет ему гарантия.
3. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен немедленно сообщить об этом принципалу.

Статья 930. Право регресса

1. Право гаранта требовать от принципала в порядке регресса выплаты суммы, которая выдана бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого и выдана гарантия.
2. Гарант не вправе требовать у принципала возвращения суммы, которая возмещена бенефициару вопреки условиям гарантии или из-за нарушения обязательства гаранта в отношении бенефициара, если соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное.

Глава 24. Поручительство

Статья 931. Понятие

1. По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним своих обязательств.
2. Поручительство может быть дано также и в отношении будущего или условного обязательства.

Статья 932. Письменная форма

1. Для действительности поручительства необходимо письменное заявление поручителя и указание в документе о поручительстве максимальной  количественно определенной суммы ответственности поручителя.
2. Если кто-либо в пределах исполнения своей профессиональной деятельности заявит о поручительстве, соблюдение письменной формы необязательно.

Статья 933. Объем обязательства поручителя

1. Для установления объема обязательств поручителя определяющим является содержание главного обязательства. То же применяется и в случае, если главное обязательство будет изменено вследствие вины или просрочки главного должника. Сделка, совершенная главным должником после установления поручительства, не влияет на объем обязательств поручителя.
2. Поручитель несет расходы по расторжению договора и судебному разбирательству, которые должны быть возмещены кредитору главным должником.

Статья 934. Отказ поручителя

Поручитель может отказать кредитору в исполнении, пока кредитор не осуществит безрезультатной попытки принудительного исполнения в отношении главного должника.

Статья 935. Солидарная ответственность поручителя

Если поручитель берет на себя ответственность солидарно или в ином равнозначном виде, то ему может быть предъявлено требование и без попытки принудительного взыскания, если главный должник просрочил выплату или был безрезультатно предупрежден либо его неплатежеспособность очевидна.

Статья 936. Несколько поручителей

Если несколько лиц дают поручительство по одному и тому же обязательству, то они отвечают как солидарные должники, даже если они не приняли на себя поручительство совместно.

Статья 937. Ответственность за обязательства, взятые предыдущими кредиторами

Поручитель, обязавшийся перед кредитором исполнить обязательства, взятые на себя предыдущими кредиторами, также несет ответственность вместе с ними как обычный поручитель вместе с главным должником.

Статья 938. Пределы ответственности поручителя

1. Поручитель во всех случаях несет ответственность только в пределах максимальной суммы, указанной в документе о поручительстве.
2. При отсутствии иного соглашения поручитель несет ответственность в пределах вышеуказанной максимальной суммы за:
а) сумму, соответствующую главному обязательству, в частности и тогда, когда основной долг изменился по вине главного должника или вследствие просрочки выплаты. За договорную неустойку или общую сумму вреда, которая предусмотрена к окончанию договора, он несет ответственность только в случае, если это специально согласовано;
б) расходы по прекращению договора и судебные издержки, которые подлежат возмещению главным должникам, если поручитель имел возможность избежать их путем исполнения обязательства;
в) проценты, подлежащие выплате главным должником согласно договору, если это было прямо согласовано.

Статья 939. Возражения поручителя

1. Поручитель может предъявить кредитору все возражения, принадлежащие главному должнику. В случае смерти главного должника поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследника по обязательству.
2. Поручитель не утрачивает права на возражения, если главный должник откажется от них.

Статья 940. Возражения со ссылкой на оспоримость и возможность зачета

1. Поручитель может отказать кредитору в исполнении, пока главный должник вправе оспаривать сделку, лежащую в основе его обязательства.
2. Аналогичное право признается за поручителем, пока кредитор имеет возможность получить удовлетворение путем зачета своего требования против подлежащего взысканию требования главного должника.

Статья 941. Уменьшение ответственности поручителя

Если кредитор в ущерб поручителю уменьшает залоговые права или иные средства обеспечения или льготы, то ответственность поручителя уменьшается на сумму, соответствующую вышеуказанному уменьшению.

Статья 942. Последствия просрочки выплаты главным должником

1. Если главный должник просрочил выплату, кредитор должен сообщить об этом поручителю. Кредитор по требованию поручителя в любое время должен предоставлять ему сведения о состоянии основного долга.
2. Если кредитор не выполнит одного из этих действий, то он теряет право на свои требования против поручителя в размере, в котором могло повлечь вред неисполнение.

Статья 943. Прекращение договора при бессрочном поручительстве

1. Если поручительство является бессрочным, поручитель обязан соблюдать трехмесячный срок прекращения договора.
2. При срочном поручительстве по истечении пяти лет договор может быть прекращен с соблюдением трехмесячного срока.
3. При одностороннем прекращении договора поручитель обязан исполнить обязательства, взятые до прекращения.

Статья 944. Требования поручителя об освобождении

1. Если поручитель дал поручительство по поручению главного должника или он вследствие дачи поручительства имеет права поверенного по отношению к главному должнику в соответствии с предписаниями о ведении чужих дел без поручения, то он может потребовать от главного должника освобождения от поручительства, если:
а) имущественное положение главного должника существенно ухудшилось;
б) судебное разбирательство в отношении главного должника существенно осложнилось вследствие изменения места жительства, места нахождения предприятия или места пребывания главного должника, наступившими после предоставления поручительства;
в) кредитор добился решения суда о принудительном исполнении в отношении поручителя.
2. Если срок исполнения главного обязательства еще не наступил, то главный должник может взамен освобождения предоставить поручителю соответствующее обеспечение.

Статья 945. Переход требования к поручителю

Поскольку поручитель удовлетворил кредитора, постольку требование кредитора в отношении главного должника переходит к нему. Переход требования не может быть осуществлен в ущерб кредитору. Возражения главного должника, основанные на правоотношении между ним и поручителем, этим не затрагиваются.

Глава 25. Контокоррент (текущий счет)

Статья 946. Понятие. Содержание

1. По договору контокоррента находящиеся между собой в деловых отношениях стороны обязуются вносить возникшие из деловых отношений требования и обязательства по платежам на один счет и не исполнять их в отдельности до момента периодических расчетов.
2. Выявленное в результате расчетов сальдо счета подлежит выплате в согласованный срок. Если при расчетах счета сторона, которой принадлежит остаток суммы, не требует выплаты, этот остаток вносится на контокоррент.
3. Расчеты порождают требование сальдо, которое в целях исполнения заменяет требование, помещенное на контокорренте.
4. Расчеты производятся один раз в год, если не установлено иное.

Статья 947. Отмена контокоррента

При наличии сомнений контокоррент может быть в любое время отменен с осуществлением расчетов.

Статья 948. Проценты по осуществленным платежам

По предусмотренным платежам должны быть уплачены проценты в размере процентных ставок, предусмотренных законом, если договором не установлено иное.

Статья 949. Личное или вещное обеспечение внесенного в контокоррент требования

1. Если для внесенных в контокоррент требований имеется личное или вещное обеспечение, то кредитор и после расчетов может требовать удовлетворения за счет этого обеспечения за сумму сальдо, существующего в его пользу.
2. Правило пункта 1 настоящей статьи применяется и в случае, когда по требованию существует солидарная ответственность.

Глава 26. Долговые обязательства

§ 1. Долговое обязательство на предъявителя

Статья 950. Понятие

1. Если лицо выдало документ, в котором содержится обязательство произвести исполнение держателю документа (долговое обязательство на предъявителя), то держатель может потребовать от этого лица исполнения, за исключением тех случаев, когда держатель не вправе распоряжаться документом.
2. Действительность подписи на документе может быть поставлена в зависимость от соблюдения  специальной формы посредством внесения в документ соответствующей записи. Подпись может быть исполнена любым технически возможным способом.

Статья 951. Возражения лица, выдавшего документ

Лицо, выдавшее документ, может предъявить держателю долгового обязательства только те возражения, которые касаются действительности его выдачи, либо вытекают из текста документа, либо основаны на непосредственных отношениях между лицом, выдавшим документ, и держателем документа.

Статья 952. Правила перехода прав

1. Предоставленное документом право переходит согласно установленным правилам передачи движимых вещей. Право может быть передано также по договору, заключенному с третьим лицом.
2. Правомерным держателем документа считается лицо, которое приобрело утерянный каким-либо путем документ, за исключением случаев, когда оно, приобретая этот документ, действовало по злому умыслу или грубой неосторожности.

Статья 953. Претензии к предъявителю

1. Лицо, выдавшее документ, может оспорить действительность долгового обязательства с любым держателем, доказывая, что оно не выдавало долгового обязательства. Кроме того, оно может предъявить держателю любое встречное требование, которое вытекает из документа.
2. Если лицо, выдавшее документ, для подписания документа использует технические средства, оно не может в отношении владельца ссылаться на то, что не имел права использовать это средство, кроме случаев, когда приобретатель знал о подлоге или поступил небрежно.
3. Если документ передан первоначальным держателем другому лицу, то лицо, выдавшее документ, не может выдвигать последующему держателю встречное требование, вытекающее из его непосредственных отношений с первоначальным держателем, кроме случаев, когда последующий держатель документа действовал в ущерб должнику со злым умыслом или грубой неосторожностью.
4. Если встречное требование не вытекает из непосредственных отношений, оно может быть предъявлено только тому держателю, который приобрел в собственность  документ путем отчуждения и при его приобретении действовал со злым умыслом или допустил грубую неосторожность.

Статья 954. Обязанности лица, выдавшего документ

1. Лицо, выдавшее документ, обязано исполнить свое обязательство только тогда, когда ему передают ценную бумагу.
2. Должник, исполняющий обязательства перед держателем, освобождается от своих обязательств, если он не действовал преднамеренно или по грубой неосторожности и имеет возможность доказать недобросовестность держателя.

Статья 955. Преобразование в именной документ

Преобразование долгового обязательства на предъявителя в документ на имя определенного правомочного лица может быть осуществлено только лицом, выдавшим документ. Однако последнее не обязано к такому преобразованию.

Статья 956. Повторная выдача

Если долговое обязательство на предъявителя вследствие повреждения становится непригодным к дальнейшему обращению, то, при возможности с достоверностью установить основное содержание и отличительные признаки долгового обязательства, его держатель может потребовать от лица, выдавшего документ, предоставления ему нового долгового обязательства при условии возврата поврежденного документа. Держатель несет все расходы и должен оплатить их авансом.

Статья 957. Признание документа утратившим силу

1. Утраченное или уничтоженное долговое обязательство на предъявителя может быть объявлено утратившим силу судом, если в документе не было предусмотрено иное.
2. Лицо, выдавшее документ, обязано по требованию последнего держателя предоставить ему все сведения, необходимые для рассмотрения дела в суде и для запрещения производить платежи, и выдать необходимые свидетельства. Последний держатель авансом оплачивает расходы по выдаче свидетельств.

Статья 958. Последствия признания документа утратившим силу

Если долговое обязательство на предъявителя было признано утратившим силу, то лицо, в пользу которого вынесено решение о прекращении действия этого документа, независимо от права на предъявление требования из документа может потребовать от лица, выдавшего документ, выдачи нового долгового обязательства на предъявителя взамен документа, признанного утратившим силу. Данное лицо несет все расходы и должно оплатить их авансом.

Статья 959. Срок давности

1. Требование, вытекающее из долгового обязательства на предъявителя, прекращается по истечении тридцати лет после наступления срока исполнения по документу.
2. В самом документе лицо, его выдавшее, может установить иную продолжительность и иное начало течения срока предъявления.
3. Начало срока давности и его течение приостанавливаются внесением держателем заявления о запрете производства платежей в пользу лица, предъявившего документ.

Статья 960. Долговые обязательства на предъявителя без указания кредитора

Если лицо выдает долговое обязательство, в котором не назван кредитор, при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что оно имело намерение взять на себя обязательство в отношении держателя, то соответственно применяются правила пункта 1 статьи 950, статей 952-954 и 959 настоящего Кодекса.

§ 2. Ордерные долговые обязательства

Статья 961. Понятие

1. Долговой документ, которым лицо, его выдавшее, обещает выплату названному лицу при предъявлении документа, может быть выдан в виде ордерного долгового обязательства.
2. Подпись может быть исполнена любым технически возможным средством.

Статья 962. Индоссамент

1. Право может быть передано путем индоссамента и выдачей документа.
2. Индоссамент делается на документе или прилагается к нему.
3. Индоссамент не требует указания имени индоссатора и может состоять только из подписи (бланкетный индоссамент). Полномочный владелец может заполнить бланкетный индоссамент от своего или чужого имени, выдать незаполненный документ или сам произвести его последующее индоссирование на определенное лицо.

Статья 963. Переход прав

Если ордерский долговой документ приобретен на основании индоссамента, соответственно применяется статья 953 настоящего Кодекса.

Статья 964. Требование исполнения

Держатель ордерного долгового обязательства, удостоверенного посредством последовательных индоссаментов, может потребовать исполнения взамен сдачи подписанного документа согласно обещанию, кроме случаев, когда он не имеет на это полномочий.

Статья 965. Последствия уплаты неполномочному лицу

Платеж неуполномоченному лицу, доказавшему свое право посредством последовательных индоссаментов, освобождает должника, если он не действовал преднамеренно или по грубой неосторожности.

Статья 966. Замена документа и утрата им силы

Если в ордерном долговом обязательстве гарантированы требования со значительной стоимостью, соответственно применяются правила выдачи документа, заменяющего долговой документ на предъявителя, и признания этого документа утратившим силу.

Статья 967. Срок давности требований

В отношении срока давности требований, вытекающих из ордерных долговых обязательств, применяются правила, действующие в отношении долговых обязательств на предъявителя.

§ 3. Личные долговые обязательства

Статья 968. Понятие

1. Документы, составленные на имя определенного лица, могут быть выданы под условием, что на должника будет возложена выплата только взамен сдачи документа.
2. Если не определено иное, указанное в документе право передается по правилам, установленным для этого права.
3. Если документ утерян или уничтожен, он объявляется утратившим силу в порядке особого производства, если не предусмотрено иное. Это правило не применяется при утере документов, содержащих права с незначительной стоимостью.

Статья 969. Условия действительности сделки и платежа

Если документ, выписанный на определенное имя, содержит указание, что обещанная выплата может быть произведена любому предъявителю, то любая сделка между должником и держателем документа, так же, как и платеж, действительна, если должник не действовал умышленно или по грубой неосторожности.

Глава 27. Совместная деятельность (товарищество)

Статья 970. Понятие

По договору о совместной деятельности (товарищество) его участники обязуются взаимно содействовать достижению общей цели способом, определенным в договоре.

Статья 971. Договор о совместной деятельности

1. Договор о совместной деятельности может быть заключен в письменной или устной форме.
2. Договор, заключенный в письменной форме, должен содержать:
а) наименование участников и их адреса;
б) данные о виде совместной деятельности и цели;
в) права и обязанности участников;
г) структуру и функции органов управления;
д) правила и условия распределения доходов и убытков между участниками;
е) порядок выхода из договора;
ж) продолжительность деятельности;
з) порядок прекращения договора и распределения оставшегося имущества.

Статья 972. Вклады участников

1. Участники совместной деятельности должны вносить предусмотренные договором вклады. Если размер вклада не определен, то участники вносят его в равной доле.
2. Вклад может быть внесен как деньгами, так и имуществом, а также предоставлением услуг.

Статья 973. Общее имущество участников

1. Вклады участников совместной деятельности и приобретенные для товарищества при ведении дел предметы составляют общее имущество участников.
2. Имуществом товарищества является также то, что было приобретено на основании права, входящего в имущество товарищества, или в качестве возмещения за уничтожение, повреждение или изъятие предмета, входящего в имущество товарищества.

Статья 974. Недопустимость передачи доли третьему лицу

1. Доля в виде имущества или права не может быть передана участником третьему лицу без согласия других участников. Отказ в согласии допускается только при наличии уважительных причин.
2. Остальные участники договора имеют преимущественное право приобретения доли, передаваемой третьему лицу.

Статья 975. Ведение дел

1. Ведение дел в товариществе и представительство в отношении с третьими лицами осуществляется совместно всеми его участниками; для осуществления каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если согласно договору товарищества решения принимаются большинством голосов, то большинство определяется на основе общего числа участников товарищества, а не размером вклада.
2. Если по договору товарищества ведение дел предоставлено всем или нескольким его участникам таким образом, что каждый вправе действовать единолично, то каждый участник может заявить возражение против заключения сделки другим. В случае возражения сделка не может быть заключена.
3. Если по договору товарищества ведение дел предоставлено одному или нескольким его участникам, то остальные участники товарищества отстраняются от ведения дел.
4. Участник товарищества, если на то имеется серьезная причина, может быть лишен предоставленных ему по договору товарищества полномочий на ведение дел решением большинства остальных участников; серьезной причиной может быть, в частности, грубое нарушение обязанностей или неспособность к надлежащему ведению дел.
5. Права и обязанности участника товарищества, управляющего его делами, определяются в соответствии с правилами о договоре поручения, если из договора товарищества не следует иного.

Статья 976. Участие в прибыли и убытках

Если доли участников в прибыли и убытках не установлены, то каждый участник имеет участие в прибыли и убытках  соответственно своему вкладу.

Статья 977. Непередаваемость прав участника

Требования участников товарищества по отношению друг к другу, вытекающие из их взаимоотношений по договору, не подлежат передаче третьим лицам.

Статья 978. Отказ от договора о совместной деятельности

1. Если в договоре не определен срок совместной деятельности, каждый из участников в любой момент может отказаться от участия в совместной деятельности. Если срок определен, то выход из состава товарищества до истечения срока допускается только при наличии серьезной причины; в частности такой причиной считается, если один из участников умышленно или по грубой неосторожности нарушит основные обязанности, возложенные на него по договору, или если исполнение обязанности станет невозможным.
2. Если один из участников товарищества выходит из его состава, то его доля в общем имуществе товарищества переходит к остальным участникам. Последние обязаны возвратить вышедшему участнику предметы, которые он передал в пользование товариществу и уплатить ему то, что он получил бы при разделе общего имущества в случае, если совместная деятельность была бы прекращена в момент его выхода. Если к моменту выхода одного из участников стоимости общего имущества товарищества недостаточно для покрытия общих долгов и для возврата вкладов, то выходящий участник обязан предоставить остальным участникам недостающую сумму в соответствии со своей долей в убытках
3. Соглашение, которое ограничивает или отменяет право расторжения договора во изменение вышеуказанных правил, ничтожно.

Статья 979. Основания прекращения совместной деятельности

1. Основаниями прекращения совместной деятельности является:
а) истечение определенного договором срока совместной деятельности;
б) решение участников;
в) открытие производства о банкротстве по общему имуществу товарищества;
г) достижение установленной договором цели совместной деятельности или если стало невозможным достижение этой цели.
2. Договором о совместной деятельности могут быть предусмотрены и иные основания его прекращения, как то:
а) смерть одного из участников договора;
б) банкротство одного из участников договора.

Статья 980. Порядок прекращения совместной деятельности

1. После прекращения совместной деятельности между участниками производится раздел имущества товарищества. При прекращении совместной деятельности должны быть завершены неисполненные сделки.
2. Из общего имущества товарищества прежде всего должны быть уплачены общие долги. Если общего имущества недостаточно для уплаты общих долгов и возвращения вкладов, то его участники обязаны внести недостающую сумму соразмерно их доли в убытках. Если один из участников не в состоянии внести приходящуюся на него сумму, то она должна быть внесена остальными участниками в том же соотношении.

Глава 28. Пожизненное содержание

Статья 981. Понятие

Лицо, взявшее на себя обязательство предоставлять пожизненное содержание (кормилец), должно предоставлять его получателю содержания (иждивенец) в течение всей его жизни. Пожизненное содержание может быть установлено в денежном или натуральном выражении (жилое помещение, питание, уход и иная необходимая помощь).

Статья 982. Форма договора

Договор пожизненного содержания должен быть заключен в письменной форме. Если по договору пожизненного содержания передается недвижимое имущество, то он подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 983. Размер содержания

Размер пожизненного содержания определяется соглашением сторон.

Статья 984. Периодичность предоставления содержания

Периодичность предоставления содержания устанавливается соглашением сторон исходя из его природы и целей.

Статья 985. Недопустимость отчуждения переданного имущества

1. При жизни иждивенца без его согласия кормилец не вправе отчуждать, закладывать или иным образом обременять переданное имущество. Недопустимо обращение взыскания на это имущество в связи с долгами кормильца.
2. Если иждивенец передает кормильцу недвижимое имущество, то в обеспечение требования он имеет право залога на это имущество.

Статья 986. Оспаривание договора о пожизненном содержании

Договор пожизненного содержания может быть оспорен другими лицами, которые обладают законным правом на получение содержания от кормильца, однако не смогли его получить вследствие заключения кормильцем оспариваемого договора. В случае расторжения договора имущество возвращается иждивенцу.

Статья 987. Риск случайной гибели или повреждения переданного имущества

Случайная гибель или повреждение переданного кормильцу имущества не освобождает его от обязанности предоставления содержания.

Статья 988. Отказ от договора пожизненного содержания

1. Как кормилец, так и иждивенец могут отказаться от договора пожизненного содержания, если вследствие нарушения договорных обязательств взаимоотношения сторон стали невыносимыми или по иным серьезным причинам крайне затруднено или невозможно его продолжение.
2. Переданное недвижимое имущество при прекращении договора возвращается иждивенцу, а расходы, произведенные кормильцем до прекращения договора, не возмещаются, если договором не предусмотрено иное.

Статья 989. Последствия смерти кормильца

В случае смерти кормильца обязательство предоставления пожизненного содержания переходит к наследникам, получившим переданное имущество. Отказ наследника от этого обязательства влечет прекращение договора, а имущество возвращается иждивенцу.

Глава 29. Игры. Пари

Статья 990. Отсутствие обязательства

Из игры или пари обязательство не возникает. Требование о возврате исполненного на основании игры или пари не подлежит удовлетворению, поскольку обязательство отсутствовало.

Статья 991. Лотерея и розыгрыш

Договор о лотерее или договор о проведении розыгрыша обязательны к исполнению, если лотерея или розыгрыш разрешены государством.

Статья 992. Сделка на разницу

Если договор, предметом которого является поставка товара или передача ценных бумаг, заключается с тем, чтобы разница между установленной в договоре ценой и биржевой или рыночной ценой в момент поставки была выплачена проигравшей стороной выигравшей стороне, то такой договор рассматривается как игра. То же применяется и в случае, если намерение выплаты разницы существовало только у одной стороны, однако другая сторона знала или должна была знать о таком намерении.

Статья 663. Выплата вознаграждения

Вознаграждение должно быть выплачено при принятии выполненной работы. Если работа должна быть принята по частям, а вознаграждение также установлено за выполнение отдельных частей, то вознаграждение должно быть выплачено за каждую часть в момент принятия соответствующей части работы.