Mazmuny

6 BAP. BORÇNAMALARYŇ BES EDILMEGI BORÇNAMALARYŇ ÝERINE ÝETIRMEK BILEN BES EDILMEGI

437 madda. Borçnamalaryň kreditoryň peýdasyna ýerine ýetirmek bilen bes edilmegi

Borçnamalaýyn gatnaşyk borçnamany kreditoryň peýdasyna ýerine ýetirmek bilen bes edilýär (ýerine ýetirmek).

438 madda. Borçnamanyň täzelenilmegi (nowasiýa) arkaly bes edilmegi

Kreditoryň borçnamada göz öňünde tutulan ýerine ýetirişe derek başga borçnamany (nowasiýa) ýerine ýetirmegi kabul edýän halatynda hem borçnamalaýyn gatnaşyklar bes edilýär.

439 madda. Borçnamany ýerine ýetirmäge kabul etmek

1. Bergidaryň talap etmegi boýunça kreditor ýerine ýetirişi özüniň doly ýa-da kem-käs kabul edýändigini tassyklaýan dokumenti bermelidir.
2. Eger karz almak hakynda düzülen dokumentde prosentler hakynda maglumatlary bolmasa, onda ol prosentleriň tölenilendigini we pul gatnaşygynyň doly bes edilýändigini aňladýar.
3. Bergi wagtal-wagtal, bölek-bölekden tölenilýän mahalynda berginiň iň soňky böleginiň tölenilendigi hakyndaky dokument, başgaça bellenilmedik bolsa, berginiň şondan öňki bölegi hem tölenildi diýip çak etmäge esas berýär.

440 madda. Bergini kabul etmek hakyndaky dokumentdäki maglumatlar

Ýerine ýetiriş hakynda kreditor tarapyndan ýa-da ygtyýarly şahs tarapyndan düzülen dokument berginiň möçberi we görnüşi hakyndaky, bergidaryň ýa-da bergini töleýän şahsyň familiýasy we ady, ýerine ýetirişiň wagty we ýeri hakyndaky maglumatlary öz içine almalydyr.

441 madda. Bergi dokumentini talap etmek hukugy

Eger talap hakynda bergi dokumenti berlen bolsa, onda bergidar ýerine ýetiriş hakyndaky dokument bilen birlikde bu dokumentiň gaýtarylyp berilmegini ýa-da onuň, ýatyrylmagyny talap edip biler. Eger kreditor bergi dokumentini gaýtaryp berip bilmese, onda bergidar borçnamanyň, bes edilendigi hakynda resmi suratda tassyklanylan güwänamany talap etmäge haklydyr.

442 madda. Ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermek baradaky çykdajylary tölemek

1. Ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermek baradaky çykdaýjylar, eger bergidar bilen kreditoryň arasyndaky ylalaşykdan başgaça gelip çykmaýan bolsa, bergidaryň öz üstüne ýüklenilýär.
2. Eger kreditor ýaşaýan ýerini üýtgetse ýa-da aradan çyksa we başga ýerde ýaşaýan mirasdarlaryny goýup gitse, onda ýerine ýetiriş hakyndaky dokumentiň berilmegi bilen baglanyşykly artan çykdajylar kreditoryň ýa-da onuň mirasdarlarynyň üstüne ýüklenilýär.

443 madda. Kreditoryň öz borçlaryny ýerine ýetirmezligi sebäpli ýerine ýetirişden ýüz döndermek

Eger kreditor ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermekden, bergi dokumentini gaýtaryp bermekden ýa-da berginiň üzlüşilendigini ykrar etmekden ýüz dönderýän bolsa, onda bergidar özüniň ýerine ýetirmeli bolan zadyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge haklydyr. Şunuň ýaly halatda kreditor bellenen möhleti geçiren hasap edilýär.

§ 2. Borçnamanyň deponirlemek arkaly bes edilmegi

444 madda. Düşünje

1. Eger kreditor ýerine ýetirişi kabul etmekde haýal-ýagallyk edýän bolsa ýa-da munuň ýerleşýän ýeri näbelli bolsa, onda bergidar ýerine ýetiriş zadyny saklamak üçin suda ýa-da notariata tabşyrmaga, puly ýa-da gymmatly kagyzlary bolsa- notariusyň depozit sçýotyna geçirmäge haklydyr.
2. Deponirlemek netijesinde bergidar kreditoryň öňündäki borçnamasyndan boşadylýar.

445 madda. Deponirlenilen emlägiň kreditora berilmegi

Sud ýa-da notarius deponirlenilen emlägi kreditora bermelidir. Sud ýa-da notarius ony saklaýjyny seçip alýar, dokumentler bolsa olarda galýar.

446 madda. Zadyň deponirlenilmäge ýaramlylygy

Zat saklamak üçin ýaramly bolmalydyr. Basym zaýalanýan zatlar saklamak üçin kabul edilmeýär.

447 madda. Zadyň saklanylýan ýeri

Zat ýerine ýetirişiň ýerinde saklanylmalydyr.

448 madda. Zady kreditoryň kabul etmek talaby

Sud ýa-da notarius zadyň saklamak üçin kabul edilendigini kreditora habar berýär we zady kabul etmegi ondan talap edýär.

449 madda. Zady saklamak bilen baglanyşykly edilen çykdajylary tölemek

Zady saklamak bilen baglanyşykly edilen çykdajylaryň hemmesi kreditoryň üstüne ýüklenilýär.

450 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady bergidaryň talap edip almagy

1. Bergidar saklamak üçin kreditor tarapyndan kabul edilmezinden öň tabşyrylan zadyň gaýtarylş berilmegini talap etmäge haklydyr. Eger ol zadyň gaýtarylyp berilmegini talap edýän bolsa, onda zat saklanylmady diýlip hasap edilýär.
2. Bergidar saklamak üçin tabşyrylan zady eger kreditor ondan ýüz dönderýän bolsa ýa-da şu Kodeksiň 451 maddasynda göz öňünde tutulan möhlet geçen bolsa, özüne gaýtaryp alyp biler.
3. Eger bergidar zady özüne gaýtaryp alýan bolsa, onda şol zady saklamak üçin edilen çykdajylar onuň üstüne ýüklenilýär.

451 madda. Ýerine ýetiriş zadyny saklamagyň möhleti

Sud ýa-da notarius zady bir ýyla çenli möhlet bilen saklaýar. Eger şu möhletiň dowamynda kreditor zady kabul etmese, onda bu hakda bergidara habar berlip, onuň saklamak üçin berlen zady özüne gaýtaryp almagy talap edilýär. Eger bergidar zady gaýtaryp bermek üçin zerur bolan möhletiň dowamynda zady almasa, onda şol zat döwlet emlägi diýlip hasap edilýär.

§ 3. Özara talaplary hasaba goşmak arkaly borçnamanyň bes edilmegi

452 madda. Borçnamalary hasaba goşmak mümkinçiligi

1. Iki şahsyň arasynda dowam edýän özara talaplar, eger bu talaplary ýerine ýetirmegiň, möhleti gelip ýeten bolsa, olary hasaba goşmak arkaly bes edilip bilner.
2. Talaplardan  birini ýerine ýetirmegiň möhleti entek gelmedik bolsa, ýöne bu talaba hukugy bolan tarapyň talaby hasaba goşmagy goldaýan bolsa-da talaplary hasaba goşmak mümkindir. Bu talaplary hasaba goşmak işi bu hakda beýleki tarapa habar bermek arkaly amala aşyrylýar.

453 madda. Hasaba goşmak talabynyň wagt möhleti

Eger talap baradaky wagt möhleti geçmedik bolsa we talaby hasaba goşmak entek mümkin bolsa, onda talabyň wagt möhleti borçnamanyň hasaba goşulmagyny aradan aýyrmaýar.

454 madda. Hasaba goşulýan talaplar

Eger hasaba goşulýan talaplar biri-biriniň üstüne ýapmaýan bolsa, onda diňe beýleki talabyň möçberinden az bolan möçberi hasaba goşulýar.

455 madda. Hasaba goşulýan birnäçe talap

1. Eger şertnamada hasaba goşmak barada habar berlen tarapyň hasap edilmäge degişli birnäçe talaby bar bolsa, onda şu Kodeksiň 398 maddasynyň kadalary ulanylýar.
2. Eger haýsy tarapa esasy borçnama bilen bir hatarda prosentleri we beýleki çykdajylary tölemek borjy ýüklenilýän bolsa, şol tarap barada şu Kodeksiň 399 maddasynyň kadalary ulanylýar.

456 madda. Borçnamalar dürli ýerlerde ýerine ýetirilende borçnamalary hasaba goşmak

Borçnamalary ýerine ýetirmek üçin dürli ýerler göz öňünde tutulan mahalynda-da borçnamalaryň hasaba goşulmagyna ýol berilýär.

457 madda. Borçnamalary hasaba goşmaga ýol bermezlik

Şu aşakdaky ýagdaýlarda borçnamalaryň hasaba goşulmagyna ýol berilmeýär:
a) eger talaplary hasaba goşmak işi ylalaşylyp öňünden aradan aýrylan bolsa;
b) eger borçnamanyň zadyndan töleg tutulyp bilinmejek bolsa ýa-da borçnama zady ýaşaýyş serişdesi bolup durýan bolsa;
w) eger borçnama saglyga şikes ýetmegi ýa-da ölüm zerarly ýeten zeleli tölemegi göz öňünde tutýan bolsa;
g) kanunda göz sünde tutulan beýleki halatlarda.

§ 4. Bergini geçmek arkaly borçnamanyň bes edilmegi

458 madda. Düşünje

Berginiň geçilmegi borçnamanyň bes edilmegine getirýän ýagdaýynda taraplaryň ylalaşmagy esasynda amala aşyrylýar.

459 madda. Bergini geçirmegiň beýleki raýdaş bergidarlar üçin netijeleri

1. Raýdaş bergidarlaryň biri barada berginiň geçilmegi beýleki raýdaş bergidarlary hem bergiden boşadýar, ýöne muňa kreditoryň olar baradaky talaby özünde galdyrýan halatlary girmeýär.
2. Şunuň ýaly halatda kreditor galan raýdaş bergidarlar barasynda diňe bir talaby peýdalanyp biler, özem şunda bergiden boşadylan bergidaryň paýy çykylmalydyr.

460 madda. Berginiň esasy bergidar barada geçilmeginiň netijeleri

1. Berginiň esasy bergidar barada geçilmegi zamun bolýanlary-da bergiden boşadýar.
2. Zamun bolýanyň bergini tölemekden boşadylmagy esasy bergidary borçnamany ýerine ýetirmekden boşatmaýar.
3. Zamun bolýanlaryň biriniň bergini tölemekden boşadylmagy beýleki zamun bolýanlary hem bergiden boşadýar.

461 madda. Iki taraplaýyn şertnama boýunça talaplardan ýüz döndermegiň netijeleri

Iki taraplaýyn şertnamadaky taraplaryň biriniň öz talabyndan ýüz döndermegi borçnamanyň bes edilmegine getirmeýär. Ol şertnamada göz öňünde tutulan borçnamalaryny beýleki tarap öz talabyndan tä ýüz dönderýänçä ýerine ýetirmäge borçludyr.

§ 5. Borçnamalaryň bes edilmeginiň beýleki esaslary

462 madda. Bergidar bilen kreditor bir şahs bolup çykanda borçnamalaryň bes edilmegi

Eger bergidar bilen kreditor bir şahs bolup çyksa, onda borçnamalaýyn gatnaşyklar bes edilýär.

463 madda. Bergidaryň aradan çykmagy sebäpli borçnamanyň bes еdilmegi

1. Eger bergidaryň hut özi gatnaşmasa borçnamany ýerine ýetirmek mümkin bolmasa, onda bergidaryň aradan çykmagy borçnamanyň bes edilmegine getirýär.
2. Eger borçnamany ýerine ýetirmek işi kreditoryň özi üçin niýetlenilen bolsa, onda kreditoryň aradan çykmagy borçnamanyň bes edilmegine getirýär.

464 madda. Ýuridiki şahsyň ýatyrylmagy sebäpli borçnamanyň bes edilmegi

Ýuridiki şahsy ýatyrmagyň tamamlanmagynyň bellige alnan pursatyndan başlap, ýuridiki şahsyň borçnamalary bes edilýär.

Глава 6. Прекращение обязательств

§ 1. Прекращение обязательств  исполнением

Статья 437. Прекращение обязательств исполнением в пользу кредитора

Обязательственное отношение прекращается исполнением обязательства  в пользу кредитора (исполнение).

Статья 438. Прекращение обязательств новацией

Обязательственные отношения прекращаются и в случае, если кредитор взамен предусмотренного обязательством в  качестве исполнения принимает исполнение другого обязательства (новация).

Статья 439. Принятие исполнения обязательства

1. По требованию должника кредитор должен выдать документ, подтверждающий полное или частичное принятие им исполнения.
2. Документ, составленный о получении долга, не содержащий сведений о процентах, подразумевает, что и проценты выплачены и денежное отношение прекращается полностью.
3. Когда долг выплачивается периодически, по частям, документ о выплате его последней части, поскольку не установлено иное, дает основание для предположения, что выплачена и предыдущая часть.

Статья 440. Реквизиты документа о принятии долга

Документ об исполнении, составленный кредитором или уполномоченным на то лицом, должен содержать данные об объеме и виде долга, фамилии и имени должника или лица, выплачивающего долг, времени и месте исполнения.

Статья 441. Право требования долгового документа

Если о требовании выдан долговой документ, должник вместе с документом об исполнении может потребовать возвращения и этого документа или его отмены. Если кредитор не может вернуть долговой документ, должник вправе потребовать официально заверенную справку о том, что обязательство прекращено.

Статья 442. Возмещение расходов по выдаче документа об исполнении

1. Расходы по выдаче документа об исполнении возлагаются на должника, если из соглашения между ним и кредитором не вытекает иное.
2. Если кредитор изменит место жительства или скончается и оставит наследников в другом месте жительства, возросшие расходы, связанные с выдачей документа об исполнении, возлагаются на кредитора или его наследников.

Статья 443. Отказ от исполнения вследствие неисполнения кредитором своих обязанностей

Если кредитор отказывается от выдачи документа об исполнении, возвращения долгового документа или от признания того, что долг погашен, должник вправе отказаться от своего исполнения. В таком случае кредитор считается просрочившим.

§ 2. Прекращение обязательства депонированием

Статья 444. Понятие

1. Если кредитор медлит с принятием исполнения или неизвестно место его нахождения, должник вправе сдать предмет исполнения на хранение в суд или нотариат, а деньги или ценные бумаги внести на депозитный счет нотариуса.
2. Вследствие депонирования должник освобождается от обязательства перед кредитором.

Статья 445. Передача депонированного имущества кредитору

Суд или нотариус должны передать депонированное имущество кредитору. Суд или нотариус подбирает хранителя, а документы остаются у них.

Статья 446. Пригодность предмета для депонирования

Предмет должен быть пригодным для хранения. Скоропортящиеся предметы на хранение не принимаются.

Статья 447. Место хранения

Хранение должно осуществляться по месту исполнения.

Статья 448. Требование принятия предмета кредитором

О принятии предмета на хранение суд или нотариус сообщает кредитору и требует у него принятия предмета.

Статья 449. Возмещение расходов, связанных с хранением

Все расходы, связанные с хранением, возлагаются на кредитора.

Статья 450. Истребование должником сданного на хранение предмета

1. Должник вправе потребовать возвращения сданного на хранение предмета до его принятия кредитором. Если он требует возврата предмета, считается, что хранение не состоялось.
2. Должник может вернуть себе сданный предмет, если кредитор отказывается от него или если истек срок, предусмотренный статьей 451 настоящего Кодекса.
3. Если должник возвращает себе предмет, расходы по хранению возлагаются на него.

Статья 451. Срок хранения предмета исполнения

Суд или нотариус хранят предмет на срок до одного года. Если в течение этого срока кредитор не примет предмет, об этом сообщается должнику с требованием возвратить себе сданный предмет. Если должник в течение необходимого для возвращения срока не получит предмет, он считается государственным имуществом.

§ 3. Прекращение обязательства зачетом взаимных требований

Статья 452. Возможность зачета обязательств

1. Существующие между двумя лицами взаимные требования могут быть прекращены путем их зачета, если наступил срок исполнения этих требований.
2. Зачет требований возможен и тогда, когда срок исполнения одного из требований еще не наступил, но сторона, имеющая право на это требование, поддерживает зачет. Зачет требований осуществляется сообщением об этом другой стороне.

Статья 453. Срок давности требования зачета

Давность требования не исключает зачета обязательства, если  к моменту, когда срок давности по требованию не истек и его зачет еще был возможен.

Статья 454. Зачитываемые требования

Если зачитываемые требования полностью не покрывают друг друга, зачитывается только то, объем которого меньше объема другого требования.

Статья 455. Несколько зачитываемых требований

1. Если сторона договора, которой сообщено о зачете, имеет несколько подлежащих зачету требований, применяются правила статьи 398 настоящего Кодекса.
2. Если на сторону перед другой стороной, наряду с основным обязательством, возлагается обязанность оплаты процентов и других расходов, применяются правила статьи 399 настоящего Кодекса.

Статья 456. Зачет обязательств при разных местах исполнения

Зачет обязательств допустим и тогда, когда для исполнения обязательств предусмотрены разные места.

Статья 457. Недопустимость зачета обязательств

Зачет обязательств недопустим:
а) если зачет требований заранее был исключен соглашением;
б) если на предмет обязательства нельзя обращать взыскание или предмет обязательства составляет средство существования;
в) если обязательство предусматривает возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью;
г) в иных случаях, предусмотренных законом.

§ 4. Прекращение обязательства прощением долга

Статья 458. Понятие

Прощение долга, влекущее прекращение обязательства, может быть произведено по соглашению сторон.

Статья 459. Последствия прощения долга для других солидарных должников

1. Прощение долга одному из солидарных должников освобождает и других солидарных должников, кроме случаев, когда кредитор оставляет за собой требование к ним.
2. В этом случае кредитор может в отношении оставшихся солидарных должников использовать только одно требование за вычетом доли освобожденного должника.

Статья 460. Последствия прощения долга основному должнику

1. Прощение долга основному должнику освобождает и поручителей.
2. Освобождение поручителя от выплаты долга не освобождает основного должника от исполнения обязательства.
3. Освобождение от выплаты долга одного из поручителей освобождает и других поручителей.

Статья 461. Последствия отказа от требований по двустороннему договору

Отказ одной из сторон двустороннего договора от своего требования не влечет прекращения обязательства. Она обязана исполнить предусмотренные договором свои обязательства до тех пор, пока другая сторона также не откажется от своего требования.

§ 5. Другие основания прекращения обязательств

Статья 462. Прекращение обязательств в случае, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо

Обязательственные отношения прекращаются, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо.

Статья 463. Прекращение обязательства вследствие смерти должника

1. Смерть должника влечет прекращение обязательства, если без его личного участия исполнение невозможно.
2. Смерть кредитора влечет прекращение обязательства, если исполнение предназначалось лично для кредитора

Статья 464. Прекращение обязательства вследствие прекращения юридического лица

Обязательства юридического лица прекращаются с момента регистрации завершения его ликвидации.