Mazmuny

3 BAP. BORÇNAMALARYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINE
PÄSGEL BERÝÄN ÝAGDAÝLAR

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

405 madda. Borçnamalar bozulanda zyýanyň öwezini töletmek talaby

1. Bergidar borçnamany bozan mahalynda, kreditor şu sebäpli ýeten zyýanyň öwezini tölemegi talal edip biler. Eger borçnamanyň bozulmagy üçin jogapkärçilik bergidaryň üstüne ýüklenilmeýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.
2. Bergidar möhleti geçiren mahalynda, kreditor borçnamany ýerine ýetirmek üçin zerur bolan möhleti bergidar barada belläp biler. Eger bergidar borçnamany bu möhletde-de ýerine ýetirip bilmese, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmegiň deregine zyýanyň öweziniň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.
3. Eger goşmaça möhletiň bellenilmeginiň haýsy-da bolsa bir netijä getirmejekdigi ýa-da taraplaryň ikisiniň-de bähbitlerinden ugur alynsa, zyýany tölemek talaby baradaky hukugyň haýal edilmän peýdalanylmagyny ödeýän aýratyn ýagdaýlaryň bardygy aýdyň bolsa, onda goşmaça möhleti bellemegiň zerurlygy ýok.

406 madda. Zyýanyň öwezini tölemekden boşatmak hakynda deslapky ylalaşyga ýol bermezlik

1. Eger borçnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa we onuň düýp mazmunyndan başgaça gelip çykmaýan bolsa, onda diňe bilkastlaýyn ýa-da seresapsyzlyk bilen edilen hereketler sebäpli ýeten zyýanyň öwezini tölemek bergidaryň üstüne ýüklenilýär.
2. Bergidar özüniň bilkastlaýyn eden hereketleri bilen borçnamany bozan mahalynda ýeten zyýanyň öwezini töletmek borjundan bergidary boşatmak hakynda deslap ylalaşmaga ýol berilmeýär.

407 madda. Bergidaryň öz wekiliniň hereketi üçin jogapkärçiligi

Öz kanuny wekiliniň we öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin peýdalanylýan beýleki şahslaryň hereketi üçin, bergidar hut özüniň günäli hereketleri mahalyndaky ýaly möçberde jogapkärçilik çekýär.

408 madda. Ýerine ýetiriliş predmeti başga şahsdan alnanda bergidaryň jogapkärçiligi

Eger şertnamadan ýa-da beýleki borçnamalardan başgaça gelip çykmaýan bolsa, bergidar ýerine ýetiriliş predmetini başga şahsdan almaly bolan, ýöne ony alyp bilmedik halatynda hem ýerine ýetiriliş üçin jogapkärçilik çekýär.

409 madda. Şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek

1. Eger şertnama baglaşmak üçin esas bolan ýagdaýlar şertnama baglaşylandan soň mese-mälim üýtgän bolsa we taraplar bu üýtgeşiklikleri göz öňünde tutup, şertnamany baglaşmadyk ýa-da başga mazmunly şertnamany baglaşan bolsa, onda şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek talap edilip bilner, sebäbi aýry-aýry halatlar nazara alyp, hususan-da normalaryň görnüşinden ugur alnyp, şertnama gatnaşýan tarapdan üýtgemedik şertnamany pugta berjaý etmek talap edilip bilinmez.
2. Şertnama esas edilip alnan maglumatlar nädogry bolup çykan halatynda hem şol ýagdaýlar üýtgän ýagdaýlara deňleşdirilýär.
3. Taraplar birinji nobatda şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmäge çalyşmalydyrlar.
4. Eger şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek mümkin bolmasa ýa-da beýleki tarap muňa razy bolmasa, onda öz bähbitleri bozulan tarap şertnamadan ýüz dönderip biler.

410 madda. Uzak möhletli şertnama borçnamalaryndan ýüz döndermek

1. Şertnamadaky islendik tarap esasly sebäplerden ugur alyp, uzak möhletli borçnamalar baradaky şertnamadan şertnamany ýatyrmagyň möhletlerini berjaý etmän ýüz dönderip biler. Eger anyk ýagdaýlar sebäpli, şol sanda ýeňip geçip bolmajak güýç sebäpli we iki tarapyň bähbitlerini nazara alyp, şertnamany ýatyrýan tarapdan ylalaşylan möhlet gutarýança ýa-da şertnamany ýatyrmak möhleti gutarýança şertnama gatnaşyklarynyň möhletini uzaltmak, şertnama gatnaşyklaryny dowam etdirmek talap edilip bilinmejek esaslar esasly sebäp diýlip ykrar edilýär.
2. Eger şertnama borçnamalarynyň bozulmagy hem şertnamany ýatyrmak üçin esas bolýan bolsa, onda kemçilikleri düzetmek möhleti netijesiz gutarandan ýa-da duýduryş netijesiz galandan soň şertnamany ýatyrmaga ýol berilýär. Şunda degişli suratda şu Kodeksiň 416 maddasynyň 2 punkty ulanylýar.
3. Şertnamany ýatyrmak üçin hyzmat eden esas özüne mälim bolandan soň, ygtyýarly şahs göwnejaý möhletde şertnamadan ýüz dönderip biler.
4. Eger ýerine ýetiriş şertnamanyň ýatyrylmagy sebäpli şondan beýläk hiç hili bähbidi aňlatmaýan bolsa, onda bu ýatyryş şol ýerine ýetirilişe hem degişli bolup biler. Ýerine ýetirilen zadyň gaýtarylyp berilmegini üpjün etmek üçin degişli suratda şu Kodeksiň 366 - 368 maddalarynyň kadalary ulanylýar.
5. Ýeten zeleli töletmek hakyndaky talaplar barasynda degişli suratda şu Kodeksiň 417 maddasynyň kadalary ulanylýar.

§ 2. BERGIDARYŇ MÖHLETI GEÇIRMEGI

411 madda. Düşünje

Bergidar şu aşakdaky ýagdaýlarda bellenen möhleti geçiren diýlip hasap edilýär:
a) borçnama ýerine ýetirmek üçin bellenilen möhletde ýerine ýetirilmese;
b) ýerine ýetiriş möhleti gelenden soň kreditoryň eden duýduryşyndan soň hem borçnama ýerine ýetirilmeýän bolsa.

412 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň mümkin bolmazlygy

Eger borçnama bergidaryň günäsi bilen ýüze çykmadyk ýagdaýlar sebäpli ýerine ýetirilmedik bolsa, borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti geçen diýlip hasap edilmeýär.

413 nadda. Bergidaryň jogapkärçiligi

Bergidar möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda ýol beren islendik geleňsizligi üçin jogapkärçilik çekýär. Ol möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda borçnamanyň ýerine ýetirilmegi tötänleýin mümkin bolmadyk halatynda hem jogapkärçilik çekýär, ýöne muňa borçnama öz wagtynda ýerine ýetirilen mahalynda hem zyýan ýeten halatlar girmeýär.

414 madda. Prosentiň üstüne prosent goşmaga ýol bermezlik

1. Borçnamany ýerine ýetirmek möhletiniň geçirilen wagty üçin pul borçnamasynyň üstüne kanunda bellenilen möçberde prosent goşulýar. Eger kreditor beýleki hukuk esaslary boýunça has ýokary prosentleri talap edip bilýän bolsa, onda degişli suratda şol prosentler goşulýar.
2. Möhletiň geçirilen wagty üçin prosentiň üstüne prosent goşmaga ýol berilmeýär.

415 madda. Kreditoryň zyýany töletmek hukugy

Kreditor möhletiň geçirilmegi sebäpli ýeten zyýany tölemegi talap etmäge haklydyr.

§ 3. Iki taraplaýyn şertnamalarda borçnamalaryň bozulmagy

416 madda. Borçnamalar bozulanda goşmaça möhlet bellemek

1. Eger şertnamadaky taraplaryň biri iki taraplaýyn şertnamadan gelip çykýan borçnamalary bozýan bolsa, onda beýleki tarap borçnamany ýerine ýetirmek üçin özüniň bellän goşmaça möhleti netijesiz geçenden soň şertnamadan ýüz dönderip biler. Eger borçnamanyň bozulmagynyň häsiýetinden ugur alnyp, goşmaça möhlet ulanylmaýan bolsa, onda duýduryş etmegiň özi goşmaça möhletiň bellenilmegine deňleşdirilýär. Eger borçnama kem-käs bozulan bolsa, onda kreditor diňe borçnamanyň galan bölegini ýerine ýetirmek özi üçin bähbitli bolmagyny ýitiren mahalynda  şertnamadan ýüz dönderip biler.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda goşmaça möhlet bellemegiň ýa-da duýduryş etmegiň zerurlygy ýok:
a) munuň özi islenýän netijelere ýetirmejekdigi aýdyň bolsa;
b) borçnama şertnamada bellenilen möhletde ýerine ýetirilmedik bolsa we şertnama görä, kreditor gatnaşyklaryň dowam etdirilmegini öz wagtynda ýerine ýetirmek bilen baglanyşdyran bolsa;
w) aýratyn esaslar boýunça we iki tarapyň bähbitleri nazara alnyp şertnamanyň haýal edilmän ýatyrylmagy özüni ödeýän bolsa.
3. Şu aşakdaky ýagdaýlarda şertnamadan ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär:
a) borçnama ujypsyzja bozulan bolsa;
b) şu Kodeksiň 330 maddasynyň 2 punktunyň talaplary bozulsa we muňa garamazdan, kreditordan şertnamany güýjünde galdyrmak talap edilip bilinjek bolsa;
w) borçnamanyň bozulmagy üçin kreditoryň özi doly jogapkär bolsa ýa-da hemmelerden beter jogapkär bolsa;
g) şertnamadan boýun gaçyrylandan soň bergidar tarapyndan eýýäm berlen ýa-da haýal etmän berlip bilinljek garşylyklaýyn talap borçnama garşy goýlan bolsa.
4. Eger şertnamadan ýüz döndermek üçin esasyň ýüze çykjakdygy äşgär bolsa, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmek möhleti geçmezden öň hem şertnamadan ýüz döndermäge haklydyr.
5. Bergidar şertnamadan ýüz döndermek möhletini kreditora belläp biler. Eger kreditor bu möhletde şol hukugyndan peýdalanmasa, onda özüniň bellän degişli möhleti diňe netijesiz geçen halatynda ýa-da duýduryşdan soň şertnamadan ýüz dönderip biler.

417 madda. Şertnamadan çykylanda zeleli töletmek

1. Şertnamadan çykan mahalynda kreditor şertnamanyň ýerine ýetirilmezligi sebäpli özüne ýeten zeleliň tölenilmegini talap edip biler.
2. Eger şertnamadan çykmak üçin esas bergidaryň günäsi bilen ýüze çykmadyk bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

ГЛАВА 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения

Статья 405. Требование возмещения вреда при нарушении обязательств

1. При нарушении обязательства должником кредитор может потребовать возмещения вызванного этим вреда. Это правило не применяется, если на должника не возлагается ответственность за нарушение обязательства.
2. При просрочке должника кредитор может назначить должнику срок, необходимый для исполнения обязательства. Если должник не исполнит обязательства и в этот срок, кредитор вправе взамен исполнения обязательства потребовать возмещения вреда.
3. В назначении дополнительного срока нет необходимости, если ясно, что это не приведет к какому-либо результату или когда налицо особые обстоятельства, которые, исходя из интересов обеих сторон, оправдывают незамедлительное использование права требования возмещения вреда.

Статья 406. Недопустимость предварительного соглашения об освобождении от возмещения вреда

1. Если иное не предусмотрено и не вытекает из сути обязательства, на должника возлагается только возмещение вреда, причиненного умышленными или неосторожными действиями.
2. Недопустимо предварительное соглашение об освобождении должника от обязанности возмещения вреда при нарушении им обязательства умышленными действиями.

Статья 407. Ответственность должника за действия своего представителя

За действия своего законного представителя и иных лиц, используемых для исполнения своих обязательств, должник несет ответственность в таком же объеме, как и при собственных виновных действиях.

Статья 408. Ответственность должника при получении предмета исполнения от другого лица

Должник несет ответственность за исполнение и тогда, когда предмет исполнения он должен был получить от другого лица и не смог его получить, если из договора или иных обстоятельств не вытекает иное.

Статья 409. Приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами

1. Если обстоятельства, которые стали основанием заключения договора, после заключения договора явно изменились и стороны не заключили бы его или заключили бы с другим содержанием, если бы предусмотрели эти изменения, то может быть потребовано приведение договора в соответствие с измененными обстоятельствами, поскольку с учетом отдельных случаев, в частности исходя из вида норм, у стороны договора не может быть потребовано строгого соблюдения неизмененного договора.
2. К изменениям обстоятельств приравниваются и случаи, когда ставшие основой договора представления оказались неправильными.
3. Стороны в первую очередь должны прилагать старание к  приведению договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами.
4. Если приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами невозможно или с этим не согласна другая сторона, то сторона, интересы которой были нарушены, может отказаться от договора.

Статья 410. Отказ от долгосрочных договорных обязательств

1. Любая сторона договора может, исходя из уважительных оснований, отказаться от договора по долгосрочным обязательствам без соблюдения сроков расторжения договора. Уважительным признается основание, если от стороны, расторгающей договор вследствие конкретных обстоятельств,  в том числе непреодолимой силы и с учетом обоюдных интересов, не может быть потребовано продление, продолжение договорных отношений до истечения согласованного срока или срока для расторжения договора.
2. Если основанием является и нарушение договорных обязательств, расторжение договора допустимо после безрезультатного истечения срока исправления недостатков или безрезультатного предупреждения. Соответственно применяется пункт 2 статьи 416 настоящего Кодекса.
3. Правомочное лицо может отказаться от договора в разумный срок после того, как ему стало известным основание расторжения договора.
4. Если уже исполненное больше не представляет какого-либо интереса вследствие расторжения договора, расторжение может распространиться и на это исполнение. Для обеспечения возвращения исполненного соответственно применяются правила статей 366- 368 настоящего Кодекса.
5. В отношении требований о возмещении вреда соответственно применяются правила статьи 417 настоящего Кодекса.

§ 2. ПРОСРОЧКА ДОЛЖНИКА

Статья 411. Понятие

Должник считается просрочившим, если:
а) обязательство не будет исполнено в срок, установленный для его исполнения;
б) обязательство не исполняется и после предупреждения, сделанного кредитором по наступлении срока исполнения.

Статья 412. Невозможность исполнения обязательства

Не считается просрочкой, если обязательство не было исполнено вследствие обстоятельств, наступивших не по вине должника.

Статья 413. Ответственность должника

Должник несет ответственность за любую небрежность за время просрочки. Он несет также ответственность и за случайно наступившую за время просрочки невозможность исполнения, за исключением случаев, когда убытки наступили бы и при своевременном исполнении обязательства.

Статья 414. Недопустимость начисления процентов на проценты

1. На денежное обязательство за время просрочки начисляются проценты в размере, установленном законом. Если кредитор по иным правовым основаниям может требовать более высоких процентов, то соответственно начисляются последние.
2. Начисление процентов на проценты за время просрочки не допускается.

Статья 415. Право кредитора на возмещение убытков

Кредитор вправе потребовать возмещения убытков, вызванных просрочкой.

§ 3.НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРАХ

Статья 416. Установление дополнительного срока при нарушении обязательств

1. Если одна сторона договора нарушает обязательства, вытекающие из двустороннего договора, другая сторона может после безрезультатного истечения установленного ею дополнительного срока для исполнения обязательства отказаться от договора. Если исходя из характера нарушения обязательства не применяется дополнительный срок, к установлению дополнительного срока приравнивается предупреждение. Если обязательство нарушено частично, кредитор может отказаться от договора только в случае, когда исполнение оставшейся части потеряло интерес для него.
2. Нет необходимости в установлении дополнительного срока или в предупреждении, когда:
а) ясно, что это не приведет к желаемым результатам;
б) обязательство не было исполнено в установленный договором срок и согласно договору кредитор связал продолжение отношений с своевременным исполнением;
в) по особым основаниям и с учетом обоюдных интересов оправдано немедленное расторжение договора.
3. Отказ от договора недопустим, когда:
а) нарушение обязательства незначительно;
б) нарушены требования пункта 2 статьи 330 настоящего Кодекса и у кредитора, несмотря на это, может быть потребовано оставление в силе договора;
в) за нарушение обязательства полностью или более всего ответствен сам кредитор;
г) обязательству противостоит встречное требование, которое уже представлено должником или будет представлено незамедлительно после отказа от договора.
4. Кредитор правомочен отказаться от договора до истечения срока исполнения, если очевидно, что наступят основания отказа от договора.
5. Должник может установить кредитору срок отказа от договора. Если кредитор в этот срок не воспользуется этим правом, он может отказаться от договора только в случае безрезультатного истечения установленного им соответствующего срока или после предупреждения.

Статья 417. Возмещение вреда при выходе из договора

1. При выходе из договора кредитор может потребовать возмещения вреда, причиненного ему неисполнением договора.
2. Это правило не применяется, если основание выхода из договора наступило не по вине должника.