Mazmuny

2 BAP. BORÇNAMALARY ÝERINE ÝETIRMEK

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

375 madda. Borçnamanyň bardygy baradaky prezumpsiýa

1. Borçnamanyň her bir ýerine ýetirilişi onuň bardygyny aňladýar.
2. Borçnamalar şertleşilişi ýaly, bellenen wagtda we ýerinde, talaba laýyk, ynsaply ýerine ýetirilmelidir.

376 madda. Borçnamanyň ýerine ýetirilýän ýeri

1. Eger borçnamanyň ýerine ýetirilmeli ýeri öňünden kesgitlenilmedik bolsa ýa-da munuň özi borçnamanyň düýp mazmunyndan gelip çykmaýan bolsa, onda şol borçnamanyň, ýüze çykan pursatynda bergidaryň ýaşaýan ýerinde ýerine ýetirilmelidir.
2. Eger borçnama ýerine ýetirilmezinden öň bergidaryň ýaşaýan ýeri ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýeri üýtgeýän bolsa we şunuň bilen baglanyşyklylykda hem kreditorda goşmaça çykdajylar ýüze çykýan bolsa, onda bergidar bu çykdajylary kreditora tölemelidir.
3. Eger borçnama ýerine ýetirilmezinden öň kreditoryň ýaşaýan ýeri ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýeri üýtgeýän bolsa we şunuň bilen baglanyşyklylykda çykdajylar ýa-da ýerine ýetiriş töwekgelçiligi artýan bolsa, onda artyk çykdajylary tölemek hem, goşmaça töwekgelçilik hem kreditoryň üstüne ýüklenilýär.

377 madda. Borçnamany möhletinden öň ýerine ýetirmek

Eger kreditor esasly sebäbe görä borçnamanyň ýerine ýetirilmegini kabul etmekden ýüz döndermese, onda bergidaryň borçnamany möhletinden öň ýerine ýetirmäge haky bardyr.

378 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti

1. Eger borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti kesgitlenilmedik bolsa ýa-da ol ýagdaýlardan gelip çykmaýan bolsa, onda kreditor borçnamanyň haýal etmän ýerine ýetirilmegini talap edip biler, bergidar bolsa şol talaby haýal etmän ýerine ýetirmäge haklydyr.
2. Eger ýerine ýetirmegiň möhleti kesgitlenilen bolsa, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmegi şol möhletden öň talap edip bilmez diýip hasap etmek gerek.

379 madda. Borçnamanyň möhletinden öň ýerine ýetirilmegini talap etmek

Eger borçnamany ýerine ýetirmek üçin bergidaryň peýdasyna haýsy-da bolsa bir möhlet bellenilen bolsa, eger bergidar tölegi tölemäge ukypsyz bolsa ýa-da şertleşilen üpjünligiň gymmaty azalan bolsa ýa-da umuman şeýle ýagdaýy göz öňüne getirip bilmedik bolsa, kreditor şol borçnamanyň  ýerine ýetirilmegini haýal etmän talap edip biler.

380 madda. Şertli baglaşylan geleşik boýunça borçnamany ýerine ýetirmek

Eger geleşigiň hakykylygy haýsy-da bolsa bir şertiň wagtynyň gelip ýetmegine bagly bolsa, onda borçnama bu şertiň ýüze çykan güni ýerine ýetirilmelidir.

381 madda. Iki taraplaýyn borçnama baradaky ýerine ýetirişden ýüz döndermek hukugy

Eger bergidaryň öz borçnamasyna esas bolup durýan hukuk gatnaşygyndan kreditora ýerine ýetiriliş möhleti gelip ýetendigi baradaky talaby bar bolsa, onda ol, eger borçnamadan başgaça gelip çykmaýan bolsa, borçnamany kreditoryň ýerine ýetirmeginden öň öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge haklydyr.

382 madda. Sarp ediş krediti

1. Tölegli şertnamasy kredit şertnamasy bilen birlikde özara baglanyşykly geleşigi hasyl edýär, şol geleşikde kredit satyn alyş nyrhyny maliýeleşdirmäge hyzmat edýär we şertnamalaryň ikisine-de ykdysady bitewilik hökmünde garalýar. Kredit şertnamasy taýýarlanylan ýa-da baglaşylan mahalynda satyjynyň ýardam etmegine bergidaryň (alyjynyň) bil baglamagy ykdysady bitewilik diýlip hasap edilýär.
2. Eger özara baglanyşykly tölegli şertnamasyndan satyjy barasynda gelip çykýan garşylyk öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge oňa hukuk berýän bolsa, onda benefisiar sarp ediş krediti mahalynda krediti gaýtaryp bermekden ýüz dönderip biler.

383 madda. Üçünji şahsyň borçnamany ýerine ýetirmegi

1. Eger bergidaryň borçnamany hut özüniň ýerine ýetirmäge borçludygy kanundan ýa-da şertnamadan hem, borçnamanyň tebigatyndan hem gelip çykmaýan bolsa, onda bu borçnama üçünji şahs tarapyndan hem ýerine ýetirilip bilner.
2. Eger bergidar garşy bolsa, onda kreditor üçünji şahs tarapyndan hödürlenilen ýerine ýetirişi kabul etmän biler.

384 madda. Kreditoryň üçünji şahs tarapyndan kanagatlandyrylmagy

1. Eger kreditor tölegi bergidara degişli zadyň hasabyndan mejbury töletmekçi bolýan bolsa, onda mejbury ýerine ýetiriş sebäpli bu zada bolan hukugyndan mahrum bolmak howpy özüne abanýan her bir şahs kreditory kanagatlandyrmaga haklydyr.
2. Eger üçünji şahs kreditory kanagatlandyrýan bolsa, onda talap ediş hukugy bu şahsa geçýär. Hukuk şunuň ýaly geçende, kreditoryň zyýanyna bolmaly däldir.

385 madda. Biygtyýar şahsyň borçnamany ýerine ýetirmegi kabul etmegi

1. Borçnamanyň ýerine ýetirilmegini kreditor ýa-da kanun boýunça ýa suduň çözgüdi boýunça kabul etmäge haky bar bolan şahs kabul edenden soň, bergidar öz borçnamasyny ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Eger borçnamanyň ýerine ýetirilmegini haky ýok şahs kabul etsek, onda kreditor muňa razyçylyk beren ýa-da bu ýerine ýetirilişden peýda alan halatynda borçnama ýerine ýetirildigi hasallanylyp bilner.

386 madda. Alternatiwaly borçnama

Eger borçnamany birnäçe usul bilen ýerine ýetirmek mümkin bolsa, özem borçnama ýokarda görkezilen usullaryň biri bilen ýerine ýetirilmeli bolsa, onda şübhe dörän mahalynda ýerine ýetiriş usulyny saýlap almak hukugy bergidara degişlidir.

387 madda. Ýerine ýetirilmäge degişli borçnamany saýlap almak

Eger bergidar ýerine ýetirilmäge degişli iki hereketiň birinden ýüz döndermäge hakly bolsa, onda beýleki hereketi ýerine ýetirmek borçnamasy güýjünde galýar.

388 madda. Alternatiwaly borçnamany saýlap almak tertibi

Şu Kodeksiň 386 maddasyna laýyklykda, alternatiwaly borçnamany saýlap almak bu barada beýleki tarapa aýtmak ýa-da ýerine ýetirişi girişmek arkaly geçirilýär. Saýlanyp alnan borçnama turuwbaşdan ýerine ýetirilmäge degişli borçnama diýlip ykrar edilýär.

389 madda. Ýerine ýetirilmäge degişli ikiden köp borçnamany saýlap almak

Şu Kodeksiň 386- 388 maddalarynyň kadalary borçnamalary saýlap almak predmeti ýerine ýetirilmäge degişli ikiden köp borçnamadan ybarat bolan halatlarda hem ulanylýar.

390 madda. Borçnamany bölek - bölekleýin ýerine ýetirmek

Eger kreditor razy bolsa, onda bergidaryň borçnamany bölek-bölekleýin ýerine ýetirmäge haky bardyr.

391 madda. Kreditoryň başga ýerine ýetirişi kabul etmek hukugy

Kreditor şertnamada göz öňünde tutulan ýerine ýetirişden başga ýerine ýetirişi kabul etmäge borçly däldir; bu kada ýerine ýetirişiň uly gymmaty bar halatda hem ýöreýär.

392 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň hili

Eger şertnamada ýerine ýetirişiň hili jikme-jik kesgitlenilmedik bolsa, onda bergidar, iň bolmanda, işi orta hilli ýerine ýetirmäge we orta hilli zady bermäge borçludyr.

393 madda. Kysymdaş alamatlary bilen kesgitlenilýän borçnamany ýerine ýetirmek

Eger borçnamanyň predmeti zat kysymdaş alamatlar bilen kesgitlenilen bolsa, onda bu kysymdaky zady bermek mümkinçiligi barka, bergidar ýerine ýetirmezlik halatlary öz günäsi bilen bolmadyk mahalynda hem bu ýerine ýetirmezlik üçin jogap berýär.

§ 2. Pul borçnamalaryny ýerine ýetirmek

394 madda. Düşünje

Pul borçnamasy milli walýutada aňladylýar. Eger kanunda gadagan edilmedik bolsa, onda taraplar pul borçnamasyny daşary ýurt walýutasynda-da belläp bilerler.

395 madda. Ýyllyk prosentleri kesgitlemegiň tertibi

Eger kanuna ýa-da şertnama laýyklykda talap babatda prosent tölenmeli bolsa, onda ýyllyk prosentleriň aňryçäk möçberi ýörite normaiw hukuk aktlary arkaly bellenilýär.

396 madda. Borçnamadan artyk tölenilen zady talap edip almagyň tertibi

Borçnamadan artyk tölenilen zat esassyz baýlaşmak kadalaryna laýyklykda yzyna talap edilip alnyp bilner.

397 madda. Pul borçnamasynyň ýerine ýetirilýän ýeri

1. Eger pul borçnamasynyň ýerine ýetirilmeli ýeri kesgitlenilmedik bolsa, onda bergidar tölegini kreditoryň ýaşaýan ýerinde ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýerinde öz töwekgelçiliginiň hasabyna we öz hasabyna tölemäge borçludyr.
2. Eger kreditoryň tölegiň tölenilmeli ýerinde ýa-da ýurdunda pul geçirmek üçin niýetlenilen bank sçýoty bar bolsa, onda bergidar öz pul borçnamasyny bu sçýota pul geçirmek arkaly ýerine ýetirip biler, ýöne muňa kreditoryň garşy bolýan halatlary girmeýär.

398 madda. Pul borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň nobatlylygy

1. Eger dürli borçnamalardan gelip çykýan hem-de ýerine ýetirişiň özi ähli bergileri ýapmak üçin ýeterliksiz bolmagyndan gelip çykýan, özem biri-birine meňzeş bolan birnäçe hereketi ýerine ýetirmek bergidaryň üstüne ýüklenilen bolsa, onda bergidaryň ýerine ýetireninde saýlap aljak borçnamasy üzülýär, eger bergidar borçnamany saýlap almasa, onda ilki tölemek möhleti gelen bergi üzülmelidir.
2, Eger talaplary ýerine ýetirmegiň möhletleri bir wagtda gelip ýetse, onda ýerine ýetirilmegi bergidar üçin has agyr bolan talap birinji nobatda ýerine ýetirilmelidir.
3. Eger talaplar birmeňzeş derejede agyr bolsa, onda has az üpjün edilen talap birinji nobatda ýerine ýetirilmelidir.

399 madda. Sud harajatlaryny üzmegiň ileri tutulmagy

Tölemek möhleti gelip ýeten ähli bergini bergidaryň tölegleriniň hasabyna üzmek üçin ýeterlik bolmasa, onda birinji nobatda sud harajatlary, soňra esasy ýerine ýetiriliş (bergi) we ahyrda prosentler şol tölegleriň hasabyna üzülýär.

400 madda. Pul birliginiň hümmeti üýtgände pul borçnamalaryny ýerine ýetirmek

Eger tölemek möhleti gelip ýetýänçä pul birliginiň gymmaty (hümmeti) artsa ýa-da peselse, ýa-da walýuta üýtgese, onda bergidar borçnamanyň ýüze çykan wagtyna laýyk gelýän hümmet boýunça üzlüşmäge borçludyr. Walýuta üýtgän mahalynda, walýutanyň üýtgän gününde bu pul birlikleriniň arasynda dowam eden hümmet alyş-çalyş gatnaşyklaryna esas edilip alynmalydyr.

§ 3. Kreditoryň bellenen möhleti geçirmegi

401 madda. Düşünje

1. Eger kreditor ýerine ýetiriş möhleti gelip ýeten we özüne teklip edilen ýerine ýetirişi kabul etmeýän bolsa, onda munuň özi kreditoryň möhleti geçirdigi hasap edilýär.
2. Eger bergidar kreditoryň diňe borçnamany ýerine ýetirmegine garşy ýerine ýetirmäge borçly bolsa, onda onuň bergidar tarapyndan teklip edilen ýerine ýetirişi kabul etmäge taýýardygyna garamazdan, ýöne talap edilýän garşylyklaýyn ýerine ýetirişi özüniň amala aşyrmandygyna görä, kreditor bellenen möhleti geçiren hasaplanylýar.

402 madda. Kreditoryň zyýanyň öwezini tölemek borjy

Kreditor ýerine ýetirilen borçnamany kabul etmegiň öz günäsi bilen gijikdirilmegi sebäpli bergidara ýetirilen zyýanyň öwezini tölemelidir.

403 madda. Kreditor möhleti geçirende bergidaryň jogapkärçiligi

Kreditoryň bellenen möhleti geçirilen ähli wagty üçin bergidar diňe öz niýeti we gödek seresapsyzlygy üçin jogapkärçilik çekýär.

404 madda. Kreditoryň bellenen möhleti geçirmeginiň netijeleri

Borçnamany ýerine ýetirmek möhleti geçirilen mahalynda, kreditor özüniň günäsine garamazdan:
a) borçnamada görkezilen zadyň saklanylmagy bilen  baglanyşykly çekilen artyk çykdajylary bergidara tölemäge borçludyr;
b) zadyň tötänden zaýalanmagy ýa-da ýok edilmegi bilen baglanyşykly töwekgelçiligi çekýär;
w) pul borçnamasy boýunça prosentleri  almak hukugyndan kesilýär.

ГЛАВА 2. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения

Статья 375. Презумпция существования обязательства

1. Каждое исполнение подразумевает существование обязательства.
2. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, добросовестно, в оговоренные время и месте.

Статья 376. Место исполнения обязательства

1. Если место исполнения не было определено заранее или оно не явствует из существа обязательства, то исполнение должно быть произведено в месте жительства должника в момент возникновения обязательства.
2. Если до исполнения обязательства изменяется место жительства должника или место нахождения его предприятия и у кредитора в связи с этим возникнут дополнительные расходы, должник должен возместить эти расходы кредитору.
3. Если до исполнения обязательства изменяется место жительства кредитора или место нахождения его предприятия и в связи с этим увеличиваются расходы или риск исполнения, то на кредитора возлагаются как возмещение излишних расходов,  так и дополнительный риск.

Статья 377. Досрочное исполнение обязательства

Должник вправе досрочно исполнить обязательство, если кредитор по уважительной причине не откажется от принятия исполнения.

Статья 378. Срок исполнения

1. Если срок исполнения не был определен или не явствует из обстоятельств, то кредитор может потребовать немедленного исполнения, а должник вправе немедленно его произвести.
2. Если срок был определен, то следует считать, что кредитор не может ранее этого срока требовать исполнения.

Статья 379. Требование досрочного исполнения

Если для исполнения обязательства в пользу должника установлен какой-либо срок, кредитор может немедленно потребовать исполнения, если должник стал неплатежеспособным или уменьшилась ценность обусловленного обеспечения либо вообще не представлял такового.

Статья 380. Исполнение обязательства по сделке, совершенной под условием

Если действительность сделки зависит от наступления какого-либо условия, обязательство должно быть исполнено в день наступления этого условия.

Статья 381. Право на отказ от исполнения по двустороннему обязательству

Если должник имеет из того же правоотношения, на котором основано его обязательство, такое требование к кредитору, по которому наступил срок исполнения, то он вправе, если из обязательства не вытекает иного, отказаться от исполнения своего обязательства до исполнения обязательства кредитором.

Статья 382. Потребительский кредит

1. Возмездный договор вместе с кредитным договором образуют взаимосвязанную сделку, в которой кредит служит финансированию покупной цены и оба договора рассматриваются в качестве экономического единства. Экономическим единством считается, когда должник (покупатель) при подготовке или заключении кредитного договора полагается на содействие продавца.
2. Бенефициар при потребительском кредите может отказаться от возвращения кредита, если вытекающее из взаимосвязанного возмездного договора возражение в отношении продавца наделяет его правом отказаться от исполнения своего обязательства.

Статья 383. Исполнение обязательства третьим лицом

1. Если из закона или договора и из природы обязательства не вытекает, что должник обязан исполнить обязательство лично, это обязательство может быть исполнено и третьим лицом.
2. Кредитор может не принять предложенное третьим лицом исполнение, если должник против этого.

Статья 384. Удовлетворение кредитора третьим лицом

1. Если кредитор обратил принудительное взыскание на принадлежащую должнику вещь, то каждый, кому вследствие принудительного исполнения грозит опасность лишиться права на эту вещь, вправе удовлетворить кредитора.
2. Если третье лицо удовлетворит кредитора, право требования переходит к этому лицу. Такой переход права не может иметь место в ущерб кредитору.

Статья 385. Принятие исполнения неправомочным лицом

1. Должник обязан исполнить свое обязательство с принятием этого исполнения кредитором или лицом, которое по закону или решению суда правомочно принять исполнение.
2. Если исполнение обязательства приняло неправомочное лицо, обязательство будет сочтено исполненным при условии, что кредитор дал согласие на это или получил выгоду от этого исполнения.

Статья 386. Альтернативное обязательство

Если возможно несколько способов исполнения обязательства, при условии, что исполнение должно быть произведено одним из указанных способов, то в случае сомнения право выбора принадлежит должнику.

Статья 387. Выбор обязательства, подлежащего исполнению

Если окажется, что из подлежащих исполнению двух действий должник вправе отказаться от одного из них, в силе остается обязательство исполнения другого действия.

Статья 388. Порядок выбора альтернативного обязательства

В соответствии со статьей 386 настоящего Кодекса выбор производится посредством заявления об этом другой стороне или осуществления исполнения. Избранное обязательство признается изначально подлежащим исполнению обязательством.

Статья 389. Выбор более двух обязательств, подлежащих исполнению

Правила статей 386-388 настоящего Кодекса применяются и в тех случаях, когда предмет выбора обязательства состоит из более чем двух подлежащих исполнению обязательств.

Статья 390. Исполнение обязательства по частям

Должник вправе исполнить обязательство по частям, если кредитор согласен на это.

Статья 391. Право кредитора принять другое исполнение

Кредитор не обязан принимать другое, кроме предусмотренного договором, исполнение; это правило действует и в случае, когда исполнение имеет большую стоимость.

Статья 392. Качество исполнения обязательства
Если качество исполнения подробно не определено в договоре, должник обязан выполнить, по крайней мере, работу среднего качества и поставить вещи среднего качества.

Статья 393. Исполнение обязательства, определяемого родовыми признаками

Если предмет обязательства определен родовыми признаками, то, пока возможно предоставление вещи этого рода, должник отвечает за неисполнение и в том случае, когда неисполнение произошло не по его вине.

§ 2. Исполнение денежных обязательств

Статья 394. Понятие

Денежное обязательство выражается в национальной валюте. Стороны могут установить денежное обязательство и в иностранной валюте, если это не запрещено законом.

Статья 395. Порядок определения годовых процентов

В случаях, когда в соответствии с законом или договором по обязательству должны быть начислены проценты, последние взимаются по ставке 4 % годовых, если не установлено иное.

Статья 396. Порядок истребования оплаченного сверх обязательства

Оплаченное сверх обязательства может быть истребовано обратно в соответствии с правилами неосновательного обогащения.

Статья 397. Место исполнения денежного обязательства

1. Если место исполнения по денежному обязательству не определено, то должник обязан произвести платеж по месту жительства кредитора или месту нахождения его предприятия на свой риск и за свой счет.
2. Если кредитор имеет предназначенный для зачисления денег банковский счет в том месте или стране, где должна быть произведена оплата, то должник может исполнить свое денежное обязательство путем зачисления на этот счет, кроме случаев, когда против этого возражает кредитор.

Статья 398. Очередность исполнения денежных обязательств

1. Если на должника возложено исполнение нескольких подобных друг другу действий, вытекающих из разных обязательств, и того, что исполнено, недостаточно для покрытия всех долгов, то покрывается обязательство, которое изберет должник при исполнении, а если должник не изберет, то должен покрываться долг, срок оплаты которого наступил первым.
2. Если сроки исполнения требований наступили одновременно, в первую очередь должно быть исполнено требование, исполнение которого наиболее обременительно для должника.
3. Если требования обременительны одинаково, в первую очередь подлежит исполнению наименее обеспеченное требование.

Статья 399. Приоритет покрытия судебных издержек

За счет платежей должника, которых недостаточно для покрытия всего долга, срок оплаты которого наступил, в первую очередь покрываются судебные издержки, затем основное исполнение (долг) и наконец проценты.

Статья 400. Исполнение денежных обязательств при изменении курса денежной единицы

Если до наступления срока оплаты выросла или понизилась стоимость денежной единицы (курс) или изменилась валюта, должник обязан произвести оплату по курсу, соответствующему времени возникновения обязательства. При изменении валюты в основу обменных отношений должен быть положен курс, который существовал между этими денежными единицами в день изменения валюты.

§ 3. Просрочка кредитора

Статья 401. Понятие

1. Кредитор считается просрочившим, если он не принимает предложенного ему исполнения, срок исполнения которого наступил.
2. Если должник обязан исполнить обязательство лишь против исполнения кредитором обязательства, то кредитор считается просрочившим, если он, хотя и готов принять предложенное должником исполнение, однако со своей стороны не производит требуемого встречного исполнения.

Статья 402. Обязанность кредитора возместить вред

Кредитор должен возместить вред, причиненный должнику вследствие виновной просрочки принятия исполненного обязательства.

Статья 403. Ответственность должника при просрочке кредитора

За все время просрочки кредитора должник несет ответственность лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 404. Последствия просрочки кредитора

При просрочке кредитор, независимо от его вины:
а) обязан возместить должнику излишние расходы, понесенные в связи с хранением предмета обязательства;
б) несет риск случайной порчи или гибели вещи;
в) лишается права получения процентов по денежному обязательству.