Mazmuny

1 BAP. ŞERTNAMALAÝYN HUKUK

§ 1. Umumy düzgünler

333 madda. Şertnama erkinligi

1. Şahslar kanunyň çäklerinde şertnamalary erkin baglaşyp we bu şertnamalaryň mazmunyny kesgitläp bilerler. Eger jemgyýetiň ýa-da şahsyýetiň düýpli bähbitlerini goramak maksady bilen, şertnamanyň hakykylygy döwletiň rugsadyna bagly bolsa, onda munuň özi aýratyn kanun arkaly düzgünleşdirilmelidir.
2. Eger şertnamadaky taraplaryň biri bazarda, esasy ýagdaýy eýeleýän bolsa, onda işiň bu ugrunda şertnama baglaşmak borçnamasy onuň üstüne ýüklenilýär. Şol tarap şertnamanyň deň däl şertlerini kontragente esassyz teklip edip bilmez.
3. Telekeçilik maksady bilen ýa-da öz derwaýys bähbitlerini kanagatlandyrmak maksady bilen emlägi we hyzmaty edinýän ýa-da olary peýdalanýan şahslara, eger şertnamadaky beýleki tarap öz telekeçilik işiniň çäklerinde hereket edýän bolsa şertnama baglaşmakdan ýüz dönderilip bilinmez.

334 madda. Emlegi başga birine bermek hakyndaky şertnama

Bir tarapyň öz bütin emlägini ýa-da emläginiň ep-esli bölegini başga biriniň bermegi ýa bolmasa şol emlägi uzufrukt arkaly borç edinmegi üçin esas bolup hyzmat edýän şertnama notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

335 madda. Geljekki emlägi başga birine bermek hakyndaky şertnama

Taraplaryň biriniň öz geljekki bütin emlägini ýa-da geljekki emläginiň ep-esli bölegini başga birine bermegi ýa bolmasa ony uzufrukt arkaly borç edinmegi üçin esas bolup hyzmat eden şertnama hiç zatdyr.

336 madda. Diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasynyň alynmagy

1. Diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasynyň alynmagy hakyndaky şertnama biderekdir. Bu kada diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasyna degişli hökmany miras hakyndaky ýa-da wesýetnamalaýyn ýüz dönderiş hakyndaky şertnama hem degişlidir.
2. Bu kadalar kanun boýunça geljekki mirasdarlaryň haýsy-da bolsa biriniň, kanuny ýa-da  hökmany miras paýy barasynda olaryň arasynda baglaşylan şertnama barada ulanylmaýar. Şunuň ýaly şertтama notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

337 madda. Gozgalmaýan zat hakyndaky şertnamanyň formasy

Bir tarapyň gozgalmaýan zatlar baradaky ýa-da şol zatlary edinmek baradaky eýeçilik hukugyny beýleki tarapa bermek borçnamasyny öz üstüne almagy üçin esas bolup hyzmat edýän şertnama notarial tertipde tassyklanylmalydyr. Şertnamanyň bu formasyny berjaý etmän baglaşylan şertnama, eger ol jemagat reýestrinde bellige alnan bolsa, hakykydyr.

338 madda. Borçnamanyň güýjüniň zada degişli zatlara degişliligi

Eger şahs zady eýeçilikden aýyrmak ýa-da ol baradaky borçnamany öz üstüne alýan bolsa, onda şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu borçnama zadyň degişli zatlary barada hem ulanylýar.

 

339 madda. Ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek

1. Eger ýerine ýetirmek usulyny taraplaryň biri ýa-da üçünji şahs kesgitlemeli bolsa, onda munuň özüniň adalatly makullaýyş esasynda kesgitlenilmelidigi göz öňünde tutulýar. Ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek işi beýleki tarapa aýtmak arkaly amala aşyrylýar.
2. Eger ýerine ýetirmek usuly taraplaryň biriniň adalatly makul bilmegi esasynda kesgitlenilýän bolsa, onda ol şol kesgitlemäniň adalatlylyga diňe laýyk gelýän halatynda beýleki tarap üçin hökmanydyr. Eger kesgitleme adalatlylyk ölçegine laýyk gelmeýän bolsa, onda ýerine ýetirmek usuly, eger tarapyň özi ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek möhletiniň geçmegine ýol beren bolsa, sud çözgüdi esasynda kesgitlenýär.

340 madda. Analogiýa

Şertnamalaýyn borçnamalar hakyndaky kadalar eger borçnamanyň häsiýetinden başgaça gelip çykmaýan bolsa, beýleki şertnamaly däl borçnamalar barasynda hem ulanylýar.

§2. Şertnama baglaşmak

341 madda. Şertnama baglaşmak

Eger taraplar şertnama baglaşmak üçin bellenilen formany berjaý edip, şertnamanyň düýp şertleriniň hemmesi boýunça ylalaşyk gazanan bolsalar, onda şertnama baglaşylan hasaplanylýar.
2. Taraplaryň hatda biriniň erk-islegi boýunça ylalaşyk gazanylmagy üçin esas bolup hyzmat etmeli şertler ýa-da kanun boýunça şertnamanyň düýp elementleri hökmünde ykrar edilýän şertler şertnamanyň düýp şertleri diýlip hasap edilýär.
3. Şertnama boýunça indiki şertnamany baglaşmak borçnamasy ýüze çykyp biler. Şertnama üçin bellenilen forma deslapky şertnama hem degişlidir.

342 madda. Şertnamanyň formasy

1. Eger şertnamanyň hakyky bolmagy üçin kanunda belli bir forma bellenilen bolsa ýa-da taraplar şertnama üçin şonuň, ýaly formany göz öňünde tutan bolsalar, onda şertnama şonuň ýaly forma hakyndaky talap diňe ýerine ýetirilenden soň güýje girýär.
2. Eger taraplar ýazmaça forma hakynda ylalaşan bolsalar, onda şertnama taraplaryň gol çeken bir dokumentini düzmek arkaly baglaşylyp bilner; formanyň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin telegraf habary, teleks habary ýa-da hat alyşmak ýeterlikdir.

343 madda. Oferta

1. Eger şertnama baglaşmak hakyndaky teklip (oferta) hakyndaky teklipde, ýagny bir şahsa ýa-da birnäçe şahsa ýüzlendirilen bu teklipde ylalaşylan (aksept) teklip eden şahsyň (oferentiň) öz teklibini ýerine ýetirmäge taýyndygy beýan edilen bolsa, ol baglaşylan hasaplanylýar.
2. Şahslaryň näbelli toparyna ýüzlendirilen teklip, eger onda gös-göni başgaça görkezilmedik bolsa, oferta çakylyk bolup durýar.

344 madda. Aksept

1. Gatnaşýan şahsa (gös-göni gatnaşyk wagtynda) edilen oferta haýal edilmän kabul edilmelidir.
2. Ýok şahsa edilen oferta diňe adaty ofertany eden şahsyň jogaba garaşyp biljek wagtyndan öň kabul edilip bilner.

345 madda. Aksept möhleti

Eger oferent aksept üçin möhleti kesgitlän bolsa, onda aksept diňe bu möhletde amala aşyrylyp bilner.

346 madda. Akseptiň gijikdirilmegi

Eger aksept oferente giç gowşan bolsa we akseptiň öz wagtynda iberilendigi şol akseptden görnüp duran bolsa, onda aksept, eger oferent bu hakda haýal etmän beýleki tarapa habar berse, diňe şonda gijikdirilen aksept diýlip hasaplanylyp bilner.

347 madda. Täze oferta

1. Oferta barada gijikdirilen aksept täze oferta diýlip ykrar edilýär.
2. Eger jogapda şertnama baglaşmaga razyçylyk bildirilen bolsa, ýöne ofertada göz öňünde tutulanyndan başga şertlerde baglaşmaga razyçylyk bildirilen bolsa, onda şunuň ýaly jogap ofertadan ýüz döndermek diýlip we şonuň bilen birlikde-de täze teklip diýlip hasap edilýär.

348 madda. Aksepti üýtgetmek

Eger iş gatnaşyklarynda aksept üýtgedilen şertlerde amala aşyrylýan bolsa, onda şertnama, eger akseptantyň oferentiň razyçylygyny hasap etmek hukugy bar bolsa we oferent ýüz dönderilmegi hakynda haýal etmän habar bermedik bolsa, baglaşylan diýlip hasap edilýär.

349 madda. Dymmak boýunça aksept

1. Eger beýlekiler üçin iş edip berýän telekeçi öz iş aragatnaşyklaryny saklaýan şahsyndan şu zeýilli işi ýerine ýetirmek hakyndaky ofertany alsa, onda şol şahs bu teklibe ýerlikli möhletde jogap bermäge borçludyr; onuň dymmagy aksept diýlip hasap ediler. Bu kada telekeçiniň şu zeýilli işi amala aşyrmak üçin zakazlary haýyş eden şahsyndan şonuň ýaly ofertany alýan halatlarynda hem hereket edýär.
2. Eger telekeçi ofertany ret edýän bolsa, haryt hem eýýäm iberilen bolsa, onda ol zelel ýetmeginden gaça durmak üçin bu haryda zelel ýetmez ýaly edip, ony wagtlaýyn saklamaga borçludyr.

350 madda. Köçede baglaşylan şertnama

1. Sarp ediji bilen öz kärhanasynyň çäklerinde, köçede, öýüň öňünde we şuňa meňzeş ýerlerde söwda edýän şahsyň arasynda baglaşylan şertnama diňe sarp ediji şertnamany bir hepdäniň dowamynda ýazmaça ret etmedik mahalynda hakykydyr, ýöne şertnamanyň baglaşylandan soň ýerine ýetirilýän halatlary muňa girmeýär.
2. Bu kada kommersiýa maksatlary däl maksatlar üçin berlen kreditler (sarp ediş kreditleri) we ätiýaçlandyryş
hakyndaky şertnamalar barasynda hem ulanylýar.

351 madda. Ýerli däpler

Eger şertnamanyň aýry-aýry aňlatmalaryna dürli-dürli düşünilip bilinjek bolsa, onda şertnama baglaşan taraplaryň ýaşaýan ýerinde adaty kabul edilen zatlar ileri tutulmalydyr. Eger taraplaryň ýaşaýan ýeri dürli-dürli bolsa, onda akseptantyň ýaşaýan ýeri aýgytlaýjy häsiýete eýe bolýar.

352 madda. Düşnüksiz aňlatmalar

Biri-birlerine ters gelýän ýa-da dürli many berýän aňlatmalar bolanda, şertnamanyň mazmunyna beýleki aňlatmalardan has doly laýyk gelýän aňlatma ileri tutulmalydyr.

353 madda. Söwda adatlary we däpleri

Şertnamadaky taraplaryň hukuklary we borçlary kesgitlenilende söwda adatlary we däpleri nazara alnyp bilner.

354 madda. Gatyşyk şertnamalara düşünmek

Gatyşyk şertnamalara düşüniljek bolanda ýerine ýetirmäge has ýakyn we şoňa laýyk gelýän şertnama normalary nazara alynýar.

355 madda. Bergini ykrar etmek

Borçnamalaýyn gatnaşyklaryň dowam edýändigini ykrar edýän şertnamanyň hakyky bolmagy (berginiň dowam edýändigini ykrar etmek) üçin ony ykrar etmek hakyndaky ýazmaça arza zerurdyr. Eger dowam edýändigi ykrar edilen borçnamalaýyn gatnaşyklaryň ýüze çykmagy üçin haýsy-da bolsa başga bir forma göz öňünde tutulan bolsa, onda bergini ykrar etmek şertnamasy üçin hem şonuň ýaly forma talap edilýär. Eger bergi hasaplaşmak (üzlüşmek) esasynda ýa-da ylalaşmak arkaly ykrar edilen bolsa, onda formany berjaý etmek hökman däldir.

§ 3. Şertnamanyň standart şertleri

356 madda. Düşünje

1. Telim gezek peýdalanmak üçin öňünden kesgitlenen we taraplaryň biri (teklip edýän tarap) tarapyndan beýleki tarapa hödürlenen şertler hemem hukuk normalaryndan tapawutlanýan ýa-da şol normalaryň üstüni ýetirýän kadalaryň bellenmelidigini göz öňünde tutýan şertler şertnamanyň standart şertleri hasaplanýar.
2. Eger şertleri taraplar jikme-jik kesgitlän bolsa, onda munuň özi şertnamanyň standart şertleri diýlip hasap edilmeýär.

357 madda. Standart şertleri şertnama girizmek

1. Standart şertler diňe şu aşakdaky ýagdaýlarda şertnamany teklip eden tarap bilen beýleki tarapyň arasynda baglaşylan şertnamanyň aýrylmaz böleklerine öwrülýär:
a) teklip eden tarap şertnamanyň baglaşylan ýerinde aýdyň ýazgy ýazsa we bu şertlere salgylansa;
b) beýleki tarapyň bu şertler bilen tanyşmaga we razy bolan mahalynda bu şertleri kabul etmäge mümkinçiligi bar bolsa.
2. Eger beýleki tarap telekeçi bolsa, onda şertnamanyň standart şertleri iş aragatnaşyklarynda zerur paýhaslylyk görkezip, ol şol ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolan halatynda şertnamanyň aýrylmaz bölegine öwrülýär.

358 madda. Şertnamanyň standart şertleriniň adaty däl düzgünleri

Şertnamanyň standart şertleriniň düzgünleri formasy boýunça beýleki tarapyň göz öňünde tutup bilmejek derejede adaty däl düzgünler bolany sebäpli, bu düzgünler şertnamanyň aýrylmaz bölegi bolup bilmeýär.

359 madda. Düşnüksiz tekstiň beýleki tarapyň peýdasy üçin düşünilmegi

Eger şertnamanyň standart şertleriniň teksti düşnüksiz bolsa, onda oňa beýleki tarapyň peýdasyna duşünilýär,

360 madda. Ynsaplylyk we ynanmak ýörelgelerine garşy şertleriň hakyky däldigi

Eger şertnamanyň standart şerti şertnama girizilendigine garamazdan, ynanmak we ynsaplylyk ýörelgeleriniň tersine şertnamanyň beýleki tarapy üçin zyýanly bolsa, onda bu şert hakyky däldir. Şunda bu şertleriň nähili ýagdaýlarda şertnama girizilendigi, taraplaryň özara bähbitleri we beýleki zatlar nazara alynmalydyr.

361 madda. Şertnamanyň standart şertleriniň laýyk gelmezligi

Şertnamanyň teklip eden tarapyň telekeçilik işi bilen meşgullanmaýan fiziki şahslar barasynda ulanýan standart şertlerinde şu aşakdakylar hakyky däl diýlip ykrar edilýär:
a) teklip eden tarapyň düzgünleri teklibi kabul etmek ýa-da şol teklipden ýüz döndermek, ýa ol ýa-da beýleki işi ýerine ýetirmek üçin laýyk gelmeýän uzak möhleti ýa-da gysga möhleti (borçnamalary kabul etmegiň we ýerine ýetirmegiň şonuň ýaly möhletlerini) bellemegine getirýän bolsa;
b) teklip eden tarapyň düzgünleri hukuk normalaryndan tapawutlanýan borçnamalary özüniň ýerine ýetirmegi üçin laýyk gelmeýän uzak möhletleri ýa-da ýeterlik däl belli bir möhletleri (borçnamalar bozulan mahalyndaky möhletleri) bellemegine getirýän bolsa;
w) bellenýän düzgünler öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden esassyz hem-de şertnamada görkezilmedik esaslar boýunça ýüz döndermäge teklip eden tarapa hukuk berýän bolsa; bu kada uzak möhletli borçnamalar barasynda ulanylmaýar (borçnamalardan ýüz döndermek şerti);
g) bellenýän düzgünler wada edilen işi üýtgetmäge ýa-da şol işden gaýra durmaga teklip eden tarapa hukuk berýän bolsa, eger şoňa razylyk beýleki tarap üçin (üýtgetme girizmek şerti) kabul ederliksiz bolsa;
d) bellenýän düzgünler çekilen çykdajylaryň aşa köp tölemegini beýleki tarapdan talap etmäge teklip eden tarapa  hukuk berýän bolsa.

362 madda. Standart şertleriň hakyky däldigi

Şertnamanyň teklip eden tarapyň telekeçilik işi bilen meşgullanmaýan fiziki şahs barasynda ulanýan standart şertlerinde hem şu aşakdakylar hakyky däl diýlip ykrar edilýär:
a) ýerliksiz gysga möhletlerde nyrhlaryň ýokarlandyrylmagyny göz öňünde tutýan düzgünler. Bu kada (nyrhlaryň gysga möhletleýin ýokarlandyrylmagy) uzak möhletli borçnamalaýyn gatnaşyklarda ulanylýar;
b) bellenýän düzgünler şu Kodeks arkaly özüne berlen borçnamalary şertnama gatnaşýan tarapyň ýerine ýetirmekden ýüz döndermek hukugyny ýa-da beýleki tarapyň öz üstüne ýüklenilen borçnamalaryny ýerine ýetirýänçä şertnamany ýerine ýetirmekden şertnama gatnaşýan tarapyň ýüz döndermek hukugyny çäklendirýän ýa-da aradan aýyrýan bolsa (ýerine ýetirmekden ýüz döndermek hukugy);
w) bellenýän düzgünler şertnama gatnaşýan tarapy jedelsiz borçnamalary ýa-da suduň çözgüdi arkaly bellenilen borçnamalary hasap etmek (özara talaplary hasap etmegi gadagan etmek) hukugyndan mahrum edýän bolsa;
g) bellenýän düzgünler borçnamany ýerine ýetirmegi beýleki tarapa duýdurmak ýa-da  borçnamany ýerine ýetirmek üçin şol tarapa möhlet bermek barada kanunda göz öňünde tutulan borçdan teklip eden tarapy boşadýan bolsa (borçnamany ýerine ýetirmek hakynda duýdurmak, möhlet bellemek);
d) zyýanyň möçberinden geçýän puly talap etmek (zeleli tölemek baradaky artdyrylan talap) hakyndaky ylalaşyk;
e) bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň ýa-da onuň wekiliniň gödek seresapsyzlygy zerarly talabyň bozulmagy netijesinde ýetirilen zelel üçin jogapkärçiligi aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän (seresapsyzlyk üçin jogapkärçilik) bolsa;
j) bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň esasy borçnamany bozan halatynda şertnama gatnaşýan beýleki tarapyň şertnamadan ýüz döndermek hukugyny çäklendirýän ýa-da aradan aýyrýan bolsa, ýa-da şertnama gatnaşýan beýleki tarapy şertnamanyň ýerine ýetirilmändigi zerarly ýetirilen zeleli töletmegi talap etmek hukugyndan mahrum edýän ýa-da şu maddanyň «ý» punktunyň tersine, onuň (esasy borçnamany ýerine ýetirmek hakyndaky talaby bozmak) hukugyny çäklendirýän bolsa;
z)  bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň borçnamany kem-käs ýerine ýetiren halatynda şertnama gatnaşýan beýleki tarapy şertnamany doly görnüşde ýerine ýetirilmänligi üçin çekilen zeleli töletmegi talap etmek ýa-da şertnamadan ýüz döndermek hukugyndan mahrum edýän bolsa, eger şol beýleki tarap borçnamanyň kem-käs ýerine ýetirilmegine şondan beýläk gyzyklanmaýan bolsa (borçnama kem-käs ýerine ýetirilende höwesiň ýitirilmegi);
i) bellenýän düzgünler täze harytlar iberilen we işler ýerine ýetirilen mahalynda zadyň ýetmezligi üçin, kanunda göz öňünde tutulan kadalardan tapawutlanyp, teklip eden tarapyň jogapkärçiligini çäklendirýän bolsa.

§4. Üçünji şahsyň peýdasyna şertnamalar

363 madda. Şertnamany ýerine ýetirmegi talap etmek hukugy

Şertnamanyň şu üçünji şahsyň peýdasyna ýerine ýetirilmegini, eger kanunda ýa-da şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, ýa-da, borçnamanyň özüniň düýp manysyndan haýsy-da bolsa başgaça gelip çykmaýan bolsa, kreditor hem, bu üçünji şahs hem talap edip biler.

364 madda. Şertnamada goýulýan şert

1. Ýörite şert goýulmadyk mahalynda, işiň ýagdaýlaryndan, hususan-da işiň maksadyndan ugur alyp şu aşakdakylary takyklamak zerurdyr:
a) üçünji şahsyň hukuk edinmelidigini ýa-da  edinmeli däldigini;
b) bu hukugyň bada-bat ýüze çykýandygyny ýa-da onuň belli bir şertler bar mahalynda ýüze çykýandygyny;
w) şertnamadaky taraplaryň üçünji şahsyň hukugyny ondan razyçylyk alman bes etmäge ýa-da üýtgetmäge haklydygyny ýa-da  hakly däldigini.
2. Şertnamada üçünji şahsyň peýdasyna şert goýan tarap kontragentiň razyçylygyna garamazdan, şertnamada görkezilen üçünji şahsy çalşyrmak hukugyny saklaýar.

365 madda. Üçünji şahsyň ýüz döndermegi

Eger üçünji şahs şertnama boýunça eýe bolýan hukugyndan ýüz dönderýän bolsa, eger şertnamadan ýa-da borçnamanyň, düýp mazmunyndan başgaça gelip çykmaýan bolsa, onda kreditoryň özi borçanamany ýerine ýetirmegi talap edip biler.

§ 5. Şertnamany ýerine ýetirmekden ýüz döndermek

366 madda. Şertnamadan ýüz döndermegiň netijeleri

1. Eger taraplaryň biri şertnamadan ýüz dönderse, onda şertnamadan çykylan mahalynda, ýerine ýetirmek arkaly alnan zat we peýda taraplara gaýtarylyp berilýär.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda natura görnüşinde gaýtaryp bermegiň deregine pul bilen öwezini dolmak borjy bergidaryň üstüne ýüklenilýär:
a) edinilen zadyň häsiýetinden ugur alynsa, ony gaýtaryp bermek mümkin bolmasa;
b) alnan zady tarap peýdalanýan bolsa, ony eýeçilikden aýyrmakçy, hukuk taýdan borçly etmekçi bolsa, gaýtadan işleýän ýa-da üýtgedýän bolsa;
w) alnan zat zaýalanylan ýa-da ýok edilen bolsa; degişli suratda peýdalanylmagy netijesinde zadyň könelendigi nazara alynmaýar.
3. Eger şertnamada özara ýerine ýetirmek göz öňünde tutulan bolsa, pul bilen öwezini dolmak şol ýerine ýetiriş bilen çalşyrylýar.
4. Öwezini dolmak borjy şu aşakdaky ýagdaýlarda ýüze çykmaýar:
a) eger zadyň ýetmezligi şertnamadan ýüz döndermäge hukuk berýän bolsa we şol zadyň ýetmezligi zat gaýtadan işlenilen ýa-da özgerdilen mahalynda ýüze çykarylan bolsa;
b) eger zadyň zaýalanmagy ýa-da ýok edilmegi kreditoryň günäsi bilen bolan bolsa;
w) eger ygtyýarly şahsyň zada hut öz zatlary ýaly alada edendigine garamazdan, şol şahsda zaýalanan ýa-da ýok edilen bolsa. Galan zatlar gaýtarylyp berilmäge degişlidir.
5. Şu maddanyň 1 punktundan gelip çykýan borçnamalar bozulan mahalynda, kreditor şu Kodeksiň 405 maddasyna laýyklykda zyýanyň öweziniň tölenilmegini talap edip biler.

367 madda. Zyýanyň öwezini töletmek

1. Eger besrgidaryň peýda almak mümkinçiliginiň bolandygyna garamazdan, ol zady peýdalanmak kadalarynyň bozulmagy zerarly peýda almaýan bolsa, onda ol zyýanyň, öwezini kreditora tölemäge borçludyr.
2. Eger bergidar zady gaýtaryp berýän, pul bilen töleýän bolsa ýa-da zyýanyň öwezini tölemek talaby şu Kodeksiň 366 maddasynyň 3 punktunyň «a» we «b» kiçi punktlaryna laýyklykda ýol berilmeýän bolsa, onda zady saklamak bilen baglanyşykly bolan zerur çykdajylar oňa tölenilmelidir. Beýleki çykdajylar kreditor şol çykdaylar esasynda diňe peýda gören halatynda tölenilmelidir.

368 madda. Şertnamadan çykylan mahalynda şol bir wagtda borçnamalary ýerine ýetirmek

Şertnamadan çykylmagy netijesinde ýüze çykan borçnamalary taraplar gös-göni we bir wagtyň özünde ýerine ýetirmelidirler.

369 madda. Mälim etmek

Şertnamadan çykylanda bu barada beýleki tarapa mälim edilip çykylýar.

370 madda. Şertnamadan çykmak möhleti

Eger şertnamadan çykmak möhleti bellenilmedik bolsa, onda şertnamadan çykýan şahs barada şonuň ýaly möhleti şertnama gatnaşýan beýleki tarap kesgitläp biler. Eger şertnamadan çykyljakdygy möhlet gutarmazyndan öň aýdylmadyk bolsa, onda şertnamadan çykmak hukugy ýitirilýär.

371 madda. Şertnamadan çykmak hukugynyň bölünmezligi

Eger şertnamadaky ol ýa-da beýleki tarapa birnäçe şahs gatnaşýan bolsa, onda gatnaşyjylaryň diňe hemmesi şertnamadan deň çykmalydyr. Eger şertnamadan çykmak hukugy ygtyýarly şahslaryň biri üçin ýitirilýän bolsa, onda bu hukuk olaryň hemmesi üçin deň ýitirilýär.

372 madda. Şertnamadan çykmaga ýol bermezlik

Eger bergidar borçnamany hasap etmek arkaly borçnamadan boşap bilýän bolsa we şertnamadan çykylandan soň borçnamany hasap etjekdigini haýal etmän mälim etse, onda borçnamanyň ýerine ýetirilmezligi bilen baglanyşyklylykda şertnamadan çykylmagyna ýol berilmeýär.

373 madda. Hukugyň ýitirilmegi

Eger şertnama bergidaryň şertnamadan ugur alyp, öz borçnamalaryny ýerine ýetirmedik halatynda öz hukuklaryny ýitirýändigi şerti bilen baglaşylan bolsa, onda şonuň ýaly halat gelip ýetende kreditoryň şertnamadan ýüz döndermäge haky bardyr.

374 madda. Barlyşyk esaslaryndaky ýalňyşlyk

1. Hukuk gatnaşygy hakyndaky jedeli ýa-da ynamsyzlygy birekbirege eglişik etmek (barlyşyk) arkaly aradan aýyrýan şertnama, ýagny eger şertnamanyň mazmunyndan ugur alynsa, bu barlyşyk hakykata laýyk gelmeýän ýagdaýlara esaslandyrylýan bolsa we jedel ýa-da ynamsyzlyk işiň hakyky ýagdaýlary bilnende ýüze çykyp bilmejek bolsa, hakyky däldir.
2. Haýsy-da bolsa bir talaby amala aşyrmak mümkinçiligindäki şübhelik hukuk gatnaşygyndaky ynamsyzlyk bilen deňleşdirilýär.

ГЛАВА 1. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

§1. Общие положения

Статья 333. Свобода договора

1. Лица могут в пределах закона свободно заключать договоры и определять содержание этих договоров. Если в целях защиты существенных интересов общества или личности действительность договора зависит от разрешения государства, это должно быть урегулировано отдельным законом.
2. Если одна из сторон договора занимает доминирующее положение на рынке, в этой сфере деятельности на нее возлагается обязательство заключения договора. Она не может безосновательно предлагать контрагенту неравные условия договора.
3. Лицам, которые приобретают или пользуются имуществом и услугами в целях предпринимательства или удовлетворения своих насущных интересов, не может быть отказано в заключении договора, если другая сторона договора действует в пределах своей предпринимательской деятельности.

Статья 334. Договор о передаче имущества

Договор, по которому одна сторона обязуется передать  все свое  имущество или значительную часть своего имущества либо обременить его узуфруктом, должен быть нотариально заверен.

Статья 335. Договор о передаче будущего имущества

Договор, по которому одна из сторон обязуется передать  все свое будущее имущество или значительную часть будущего имущества либо обременить его узуфруктом, является ничтожным.

Статья 336. Договор о наследстве третьего лица, находящегося в живых

1. Договор о наследстве третьего лица, находящегося в живых, ничтожен. То же правило распространяется и на договор об обязательной наследственной доле или завещательном отказе относительно наследства третьего лица, находящегося в живых.
2. Эти правила не  применяются к договору, заключенному между будущими наследниками по закону относительно законной или обязательной наследственной доли кого-либо из них. Такой договор подлежит нотариальному заверению.

Статья 337. Форма договора о недвижимой вещи

Договор, по которому одна сторона берет обязательство передать другой право собственности на недвижимые вещи или приобрести ее, подлежит удостоверению в нотариальном порядке. Заключенный без соблюдения этой формы договор действителен, если он зарегистрирован в публичном реестре.

Статья 338. Распространение действия обязательства на принадлежность

Если лицо принимает на себя обязательство по отчуждению или обременению вещи, то это обязательство распространяется и на принадлежность вещи, поскольку договором не предусмотрено иное.

Статья 339. Определение способа исполнения

1. Если способ исполнения должна определить одна из сторон или третье лицо, то предполагается, что определение должно совершаться по справедливому усмотрению. Определение совершается путем заявления, обращенного к другой стороне.
2. Если определение совершается  по справедливому усмотрению одной из сторон, то оно обязательно  для другой стороны лишь в случае, когда оно соответствует справедливости. Если определение не соответствует критерию справедливости, то способ исполнения определяется на основе судебного решения; то же действует, если сторона допустит просрочку определения способа исполнения.

Статья 340. Аналогия

Правила о договорных обязательствах применяются также в отношении других не договорных обязательств, если иное не вытекает из характера обязательства.

§ 2. Заключение договора

Статья 341. Заключение договора

1. Договор считается заключенным, если стороны достигли согласия по всем его существенным условиям с соблюдением установленной для этого формы.
2. Существенными условиями договора признаются такие, по которым по волеизъявлению даже одной из сторон соглашение должно было достигнуто или существенными элементами договора они признаются по закону.
3. По договору может возникнуть обязательство заключения последующего договора. Форма, установленная для договора, распространяется и на предварительный договор.

Статья 342. Форма договора

1. Если для действительности договора законом установлена определенная форма или стороны предусмотрели такую форму для договора, договор вступает в силу только после исполнения требования о такой форме.
2. Если стороны согласились о письменной форме, договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами; для обеспечения соблюдения формы достаточно телеграфного сообщения, телекса или обмена письмами.

Статья 343. Оферта

1. Предложение о заключении договора (оферта) считается сделанным, если в этом предложении, обращенном к одному лицу или нескольким лицам, выражено, что в случае согласия (акцепта) сделавшее предложение лицо (оферент) готово исполнить свое предложение.
2. Предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, представляет собой приглашение к оферте, если в этом предложении прямо не указано иное.

Статья 344. Акцепт

1. Оферта, сделанная присутствующему лицу (при непосредственном контакте), должна быть принята незамедлительно.
2. Оферта, сделанная отсутствующему лицу, может быть принята только до того времени, в течение которого лицо, сделавшее обычную оферту, может ожидать ответа.

Статья 345. Срок акцепта

Если оферент определил для акцепта срок, акцепт может быть осуществлен только в этот срок.

Статья 346. Запоздание акцепта

Если акцепт поступит к оференту с запозданием и из акцепта явствует, что он выслан своевременно, акцепт только тогда может быть сочтен запоздавшим, если оферент без промедления сообщит об этом другой стороне.

Статья 347. Новая оферта

1. Запоздавший акцепт на оферту признается новой офертой.
2. Если в ответе выражено согласие на заключение договора, но на других условиях, чем это предусмотрено офертой, такой ответ считается отказом от оферты и, вместе с тем, новым предложением.

Статья 348. Изменение акцепта

Если в деловых отношениях акцепт осуществляется на измененных условиях, договор считается заключенным, если акцептант имел право считаться с согласием оферента и последний незамедлительно не заявит об отказе.

Статья 349. Акцепт по умолчанию

1. Если предприниматель, осуществляющий деятельность для других, получит оферту об исполнении подобной деятельности от лица, с которым имеет деловые связи, он обязан в разумный срок ответить на это предложение; его молчание будет сочтено акцептом. То же правило действует и в случаях, когда предприниматель получает такую оферту от лица, у которого он просил заказы на осуществление подобной деятельности.
2. Если предприниматель отвергает оферту, а товар уже прислан, он обязан во избежание вреда временно хранить этот товар таким образом, чтобы не нанести ему вред.

Статья 350. Договор, заключенный на улице

1. Договор между потребителем и лицом, торгующим в пределах своего предприятия, на улице, перед домом и в подобных местах, действителен только тогда, если потребитель в течение одной недели письменно не отвергнет договор, кроме случаев, когда исполнение договора происходит по его заключении.
2. То же правило применяется в отношении выданных для некоммерческих целей кредитов (потребительских кредитов) и договоров о страховании.

Статья 351. Местные традиции

Если отдельные выражения договора могут быть истолкованы по-разному, предпочтение должно быть отдано тому, которое обычно принято по месту жительства заключивших договор сторон. Если стороны имеют разные места жительства, решающим является место жительства акцептанта.

Статья 352. Непонятные значения

При наличии взаимоисключающих или многозначительных выражений предпочтение должно быть отдано тому значению, которое более других соответствует содержанию договора.

Статья 353. Торговые обычаи и традиции

При определении прав и обязанностей сторон договора могут быть приняты во внимание торговые обычаи и традиции.

Статья 354. Толкование смешанных договоров

При толковании смешанных договоров принимаются во внимание нормы о договорах, которые наиболее близки к сути исполнения и ему соответствуют.

Статья 355. Признание долга

Для действительности договора, признающего существование обязательственных отношений (признание существования долга), необходимо письменное заявление о признании. Если для возникновения обязательственных отношений, существование которых было признано, предусмотрена какая-либо иная форма, для договора признания долга также требуется такая форма. Если долг признан на основании расчета (оплаты) или путем договоренности, соблюдение формы необязательно.

§ 3. Стандартные условия договора

Статья 356. Понятие

1. Стандартными условиями договора являются заранее сформулированные для многократного использования условия, которые одна сторона (делающая предложение) представляет другой стороне и посредством которых должны быть установлены правила, отличающиеся от норм права или восполняющие их.
2. Если условия детально определены сторонами, это не считается стандартными условиями договора.

Статья 357.  Включение в договор стандартных условий

1. Стандартные условия только тогда становятся составными частями договора, заключенного между предложившим его и другой стороной, когда:
а) сделавшая предложение сторона по месту заключения договора произведет наглядную надпись и сошлется на эти условия;
б) другая сторона имеет возможность ознакомиться с этими условиями и в случае согласия принять эти условия.
2. Если другой стороной является предприниматель, стандартные условия договора становятся составной частью договора при условии, что в случае проявления необходимого в деловых отношениях благоразумия он должен был это предусмотреть.

Статья 358. Непривычные положения стандартных условий договора

Положения стандартных условий договора, которые по форме настолько непривычны, что другая сторона не могла их предусмотреть, не становятся составной частью договора.

Статья 359. Толкование неясного текста в пользу другой стороны

Если текст стандартных условий договора неясен, он истолковывается в пользу другой стороны.

Статья 360. Недействительность условий, противоречащих принципам добросовестности и доверия

Недействительно стандартное условие договора, несмотря на его включение в договор, если оно в противовес принципам доверия и добросовестности вредно для другой стороны договора. При этом должны быть приняты во внимание обстоятельства, при наличии которых были внесены в договор эти условия, взаимные интересы сторон и другое.

Статья 361. Несоразмерность стандартных условий договора

В стандартных условиях договора, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, признаются недействительными:
а) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает несоразмерно продолжительный или короткий срок для принятия предложения либо отказа от него или исполнения той или иной работы (сроки принятия и исполнения обязательств);
б) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает для исполнения ею обязательств отличающиеся от правовых норм несоразмерно продолжительные или недостаточно определенные сроки (сроки при нарушении обязательств);
в) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне необоснованно и без указанных в договоре оснований отказаться от исполнения своего обязательства; это правило не применяется в отношении долгосрочных обязательств (условие отказа от обязательства);
г) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право изменить обещанную работу или отступить от нее, если согласие на это неприемлемо для другой стороны (условие внесения изменения);
д) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право требовать у другой стороны несоразмерно высокого возмещения понесенных расходов.

Статья 362. Недействительность стандартных условий

В стандартных условиях договора, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, также признаются недействительными:
а) положения, предусматривающие повышение цены в неоправданно короткие сроки. Это правило применяется в долгосрочных обязательственных отношениях (краткосрочное повышение цен);
б) положения, которыми ограничивается или исключается  право стороны договора отказаться от исполнения обязательства, предоставленное ей настоящим Кодексом, или  право стороны договора отказаться от исполнения договора до тех пор, пока другая сторона не выполнила возложенные на нее обязательства (право отказа от исполнения);
в) положения, которыми сторона договора лишается права зачета бесспорных или установленных решением суда обязательств (запрет зачета взаимных требований);
г) положения, освобождающие сделавшую предложение сторону от предусмотренной законом обязанности предупредить другую сторону или дать ей срок для исполнения обязательства (предупреждение об исполнении обязательства, назначение срока);
д) соглашение о требовании суммы, превышающей размер ущерба (завышенное требование возмещения вреда);
е) положения, исключающие или ограничивающие ответственность за вред, причиненный нарушением требования вследствие грубой неосторожности сделавшей предложение стороны или ее представителя (ответственность за неосторожность);
ж) положения, которыми в случае нарушения основного обязательства сделавшей предложение стороной ограничивается или исключается право другой стороны договора отказаться от договора, или которыми другая сторона договора лишается права или вопреки пункту "е" настоящей статьи ограничивается ее право требовать возмещения вреда, причиненного неисполнением (нарушение требования об исполнении основного обязательства);
з) положения, которые в случае частичного исполнения обязательства сделавшей предложение стороной лишают другую сторону договора права требовать возмещения вреда за неисполнение договора в целом или отказаться от договора, если она более не заинтересована в частичном исполнении (утрата интереса при частичном исполнении обязательства);
и) положения, которые в отличие от предусмотренных законом правил ограничивают ответственность сделавшей предложение стороны за недостатки предмета при поставках новых товаров и исполнении работ.

§ 4. Договоры в пользу третьего лица

Статья 363. Право требования исполнения договора

Исполнения договора в пользу третьего лица может требовать как кредитор, так и это третье лицо, если законом или договором не установлено иное либо из сути самого обязательства не вытекает что-либо другое.

Статья 364. Оговорка в договоре

1. При отсутствии специальной оговорки, исходя из обстоятельств дела, в частности, из его цели, необходимо установление следующего:
а) должно ли третье лицо приобрести право или не должно;
б) возникает ли это право сразу или оно возникает при наличии определенных предпосылок;
в) правомочны или нет стороны договора прекратить или изменить право третьего лица без его согласия на то.
2. Сторона, сделавшая оговорку в договоре в пользу третьего лица, сохраняет право заменить указанное в договоре третье лицо независимо от согласия контрагента.

Статья 365. Отказ третьего лица

Если третье лицо отказывается от приобретаемого по договору права, кредитор может сам потребовать исполнения, если из договора или сути обязательства не вытекает иное.

§ 5. Отказ от исполнения договора

Статья 366. Последствия отказа от договора

1. Если одна из сторон откажется от договора, то в случае выхода из договора полученное исполнение и выгода возвращаются сторонам.
2. Взамен возвращения в натуре на должника возлагается обязанность денежного возмещения, если:
а) исходя из характера приобретенного невозможно его возвращение;
б) полученный предмет сторона использует, произведет его отчуждение, обременит в правовом отношении, переработает или переделает;
в) полученный предмет подвергся порче или гибели; не принимается во внимание износ, вызванный соответствующим использованием.
3.Если договором было предусмотрено взаимное исполнение, денежное возмещение заменяется этим исполнением.
4. Обязательство возмещения не возникает:
а) если недостаток предмета, дающий право отказа от договора, был выявлен при переработке или преобразовании этого предмета;
б) если порча или гибель предмета произошла по вине кредитора;
в) если предмет подвергся порче или гибели у правомочного лица, несмотря на то, что он с такой же заботой обращался с ним, как с собственными вещами. То, что осталось, подлежит возврату.
5. При нарушении обязательств, вытекающих из пункта 1 настоящей статьи, кредитор может в соответствии со статьей 405 настоящего Кодекса потребовать возмещения вреда.

Статья 367. Возмещение вреда

1. Если должник не получает выгоду вследствие нарушения правил пользования вещью, хотя и имел возможности для этого, он обязан возместить кредитору вред.
2. Если должник возвращает вещь, возмещает ее стоимость в деньгах или в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 статьи 366 настоящего Кодекса недопустимо требование возмещения вреда, ему должны быть возмещены необходимые расходы, связанные с содержанием вещи. Другие расходы подлежат возмещению лишь в случае, если кредитор на их основании получил выгоду.

Статья 368. Одновременное исполнение обязательств при выходе из договора

Обязательства, возникшие вследствие выхода из договора, должны быть исполнены сторонами непосредственно и одновременно.

Статья 369. Уведомление

Выход из договора производится с уведомлением об этом другой стороны.

Статья 370. Срок выхода из договора

Если срок выхода из договора не установлен, то такой срок выходящему лицу может быть определен другой стороной договора. Право выхода из договора утрачивается, если до истечения срока не было заявлено об этом.

Статья 371. Неделимость права выхода

Если на одной или другой стороне договора участвует несколько лиц, выход может быть осуществлен только всеми участниками солидарно. Если право выхода из договора утрачивается для одного из правомочных лиц, это право утрачивается для всех.

Статья 372. Недопустимость выхода из договора

Недопустим выход из договора в связи с неисполнением обязательства, если должник мог освободиться от обязательства путем зачета обязательства и после выхода незамедлительно заявит о зачете обязательств.

Статья 373. Утрата права

Если договор заключен под условием, что исходя из договора должник должен утратить свои права в случае неисполнения своих обязательств, то при наступлении такого случая кредитор вправе отказаться от договора.

Статья 374. Ошибка в основаниях замирения

1. Недействителен договор, которым спор или неуверенность о правоотношении устраняется путем взаимных уступок (замирение), если исходя из содержания договора это замирение основывается на не соответствующих действительности обстоятельствах и спор или неуверенность не возникли бы при знании действительных обстоятельств дела.
2. К неуверенности в правоотношении приравнивается сомнительность в возможности осуществления какого-либо требования.