Mazmuny

1 BÖLÜM.
BORÇNAMALAR HAKYNDAKY UMUMY DÜZGÜNLER

330 madda. Düşünje

1. Borçnama bilen baglanyşyklylykda kreditor haýsy-da bolsa bir hereketi etmegi bergidardan talap etmäge haklydyr. Borçnamany ýerine ýetirmek bergidaryň hereket etmekden saklanmagyndan ybarat bolup hem biler.
2. Özüniň mazmunyny we häsiýetini nazara alyp, borçnama beýleki tarapyň hukuklary we emlägi barada aýratyn alada etmegi taraplaryň her biriniň üstüne ýükläp biler. Borçnamalaýyn gatnaşyklar diňe şonuň bilen çäklendirilip bilner.

331 madda. Şertnama

1. Borçnamanyň ýüze çykmagy ýa-da onuň mazmunyny üýtgetmek üçin şertnama gatnaşyjylaryň arasynda şertnama baglaşylmagy zerurdyr, ýöne borçnamanyň zelel ýetirilmegi (delikt), esassyz baýlaşmak ýa-da kanunda göz öňünde tutulan gaýry esaslar zerarly ýüze çykýan halatlary muňa girmeýär.
2. Şu Kodeksiň 330 maddasynda göz öňünde tutulan borçnamalar şertnama taýýarlamak esasynda hem ýüze çykyp biler.
3. Gepleşiklere gatnaşyjy şertnama baglaşmak üçin çekilen çykdajylary tölemegi, eger şol şertnama beýleki gatnaşyjynyň geleňsizligi zerarly baglaşylmadyk bolsa, beýleki gatnaşyjydan talap edip biler.

332 madda. Maglumat bermek

Borçnamadan ol ýa-da beýleki maglumaty almak hukugy gelip çykyp biler. Maglumat bermek diýlende degişli dokumentleri bermek borjuna girýär. Maglumat bermek işi bu maglumatyň borçnamanyň mazmunyny kesgitlemek üçin ähmiýeti bar bolan we kontragentiň şonuň ýaly maglumaty öz hukuklaryna zyýan ýetirmän berip biljek mahalynda hem üpjün edilmelidir. Şol maglumaty alyjy maglumat bermek üçin edilen çykdajylary borçly şahsa tölemelidir.

1 BAP. ŞERTNAMALAÝYN HUKUK

§ 1. Umumy düzgünler

333 madda. Şertnama erkinligi

1. Şahslar kanunyň çäklerinde şertnamalary erkin baglaşyp we bu şertnamalaryň mazmunyny kesgitläp bilerler. Eger jemgyýetiň ýa-da şahsyýetiň düýpli bähbitlerini goramak maksady bilen, şertnamanyň hakykylygy döwletiň rugsadyna bagly bolsa, onda munuň özi aýratyn kanun arkaly düzgünleşdirilmelidir.
2. Eger şertnamadaky taraplaryň biri bazarda, esasy ýagdaýy eýeleýän bolsa, onda işiň bu ugrunda şertnama baglaşmak borçnamasy onuň üstüne ýüklenilýär. Şol tarap şertnamanyň deň däl şertlerini kontragente esassyz teklip edip bilmez.
3. Telekeçilik maksady bilen ýa-da öz derwaýys bähbitlerini kanagatlandyrmak maksady bilen emlägi we hyzmaty edinýän ýa-da olary peýdalanýan şahslara, eger şertnamadaky beýleki tarap öz telekeçilik işiniň çäklerinde hereket edýän bolsa şertnama baglaşmakdan ýüz dönderilip bilinmez.

334 madda. Emlegi başga birine bermek hakyndaky şertnama

Bir tarapyň öz bütin emlägini ýa-da emläginiň ep-esli bölegini başga biriniň bermegi ýa bolmasa şol emlägi uzufrukt arkaly borç edinmegi üçin esas bolup hyzmat edýän şertnama notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

335 madda. Geljekki emlägi başga birine bermek hakyndaky şertnama

Taraplaryň biriniň öz geljekki bütin emlägini ýa-da geljekki emläginiň ep-esli bölegini başga birine bermegi ýa bolmasa ony uzufrukt arkaly borç edinmegi üçin esas bolup hyzmat eden şertnama hiç zatdyr.

336 madda. Diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasynyň alynmagy

1. Diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasynyň alynmagy hakyndaky şertnama biderekdir. Bu kada diri gezip ýören üçünji şahsyň mirasyna degişli hökmany miras hakyndaky ýa-da wesýetnamalaýyn ýüz dönderiş hakyndaky şertnama hem degişlidir.
2. Bu kadalar kanun boýunça geljekki mirasdarlaryň haýsy-da bolsa biriniň, kanuny ýa-da  hökmany miras paýy barasynda olaryň arasynda baglaşylan şertnama barada ulanylmaýar. Şunuň ýaly şertтama notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

337 madda. Gozgalmaýan zat hakyndaky şertnamanyň formasy

Bir tarapyň gozgalmaýan zatlar baradaky ýa-da şol zatlary edinmek baradaky eýeçilik hukugyny beýleki tarapa bermek borçnamasyny öz üstüne almagy üçin esas bolup hyzmat edýän şertnama notarial tertipde tassyklanylmalydyr. Şertnamanyň bu formasyny berjaý etmän baglaşylan şertnama, eger ol jemagat reýestrinde bellige alnan bolsa, hakykydyr.

338 madda. Borçnamanyň güýjüniň zada degişli zatlara degişliligi

Eger şahs zady eýeçilikden aýyrmak ýa-da ol baradaky borçnamany öz üstüne alýan bolsa, onda şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu borçnama zadyň degişli zatlary barada hem ulanylýar.

 

339 madda. Ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek

1. Eger ýerine ýetirmek usulyny taraplaryň biri ýa-da üçünji şahs kesgitlemeli bolsa, onda munuň özüniň adalatly makullaýyş esasynda kesgitlenilmelidigi göz öňünde tutulýar. Ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek işi beýleki tarapa aýtmak arkaly amala aşyrylýar.
2. Eger ýerine ýetirmek usuly taraplaryň biriniň adalatly makul bilmegi esasynda kesgitlenilýän bolsa, onda ol şol kesgitlemäniň adalatlylyga diňe laýyk gelýän halatynda beýleki tarap üçin hökmanydyr. Eger kesgitleme adalatlylyk ölçegine laýyk gelmeýän bolsa, onda ýerine ýetirmek usuly, eger tarapyň özi ýerine ýetirmek usulyny kesgitlemek möhletiniň geçmegine ýol beren bolsa, sud çözgüdi esasynda kesgitlenýär.

340 madda. Analogiýa

Şertnamalaýyn borçnamalar hakyndaky kadalar eger borçnamanyň häsiýetinden başgaça gelip çykmaýan bolsa, beýleki şertnamaly däl borçnamalar barasynda hem ulanylýar.

§2. Şertnama baglaşmak

341 madda. Şertnama baglaşmak

Eger taraplar şertnama baglaşmak üçin bellenilen formany berjaý edip, şertnamanyň düýp şertleriniň hemmesi boýunça ylalaşyk gazanan bolsalar, onda şertnama baglaşylan hasaplanylýar.
2. Taraplaryň hatda biriniň erk-islegi boýunça ylalaşyk gazanylmagy üçin esas bolup hyzmat etmeli şertler ýa-da kanun boýunça şertnamanyň düýp elementleri hökmünde ykrar edilýän şertler şertnamanyň düýp şertleri diýlip hasap edilýär.
3. Şertnama boýunça indiki şertnamany baglaşmak borçnamasy ýüze çykyp biler. Şertnama üçin bellenilen forma deslapky şertnama hem degişlidir.

342 madda. Şertnamanyň formasy

1. Eger şertnamanyň hakyky bolmagy üçin kanunda belli bir forma bellenilen bolsa ýa-da taraplar şertnama üçin şonuň, ýaly formany göz öňünde tutan bolsalar, onda şertnama şonuň ýaly forma hakyndaky talap diňe ýerine ýetirilenden soň güýje girýär.
2. Eger taraplar ýazmaça forma hakynda ylalaşan bolsalar, onda şertnama taraplaryň gol çeken bir dokumentini düzmek arkaly baglaşylyp bilner; formanyň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin telegraf habary, teleks habary ýa-da hat alyşmak ýeterlikdir.

343 madda. Oferta

1. Eger şertnama baglaşmak hakyndaky teklip (oferta) hakyndaky teklipde, ýagny bir şahsa ýa-da birnäçe şahsa ýüzlendirilen bu teklipde ylalaşylan (aksept) teklip eden şahsyň (oferentiň) öz teklibini ýerine ýetirmäge taýyndygy beýan edilen bolsa, ol baglaşylan hasaplanylýar.
2. Şahslaryň näbelli toparyna ýüzlendirilen teklip, eger onda gös-göni başgaça görkezilmedik bolsa, oferta çakylyk bolup durýar.

344 madda. Aksept

1. Gatnaşýan şahsa (gös-göni gatnaşyk wagtynda) edilen oferta haýal edilmän kabul edilmelidir.
2. Ýok şahsa edilen oferta diňe adaty ofertany eden şahsyň jogaba garaşyp biljek wagtyndan öň kabul edilip bilner.

345 madda. Aksept möhleti

Eger oferent aksept üçin möhleti kesgitlän bolsa, onda aksept diňe bu möhletde amala aşyrylyp bilner.

346 madda. Akseptiň gijikdirilmegi

Eger aksept oferente giç gowşan bolsa we akseptiň öz wagtynda iberilendigi şol akseptden görnüp duran bolsa, onda aksept, eger oferent bu hakda haýal etmän beýleki tarapa habar berse, diňe şonda gijikdirilen aksept diýlip hasaplanylyp bilner.

347 madda. Täze oferta

1. Oferta barada gijikdirilen aksept täze oferta diýlip ykrar edilýär.
2. Eger jogapda şertnama baglaşmaga razyçylyk bildirilen bolsa, ýöne ofertada göz öňünde tutulanyndan başga şertlerde baglaşmaga razyçylyk bildirilen bolsa, onda şunuň ýaly jogap ofertadan ýüz döndermek diýlip we şonuň bilen birlikde-de täze teklip diýlip hasap edilýär.

348 madda. Aksepti üýtgetmek

Eger iş gatnaşyklarynda aksept üýtgedilen şertlerde amala aşyrylýan bolsa, onda şertnama, eger akseptantyň oferentiň razyçylygyny hasap etmek hukugy bar bolsa we oferent ýüz dönderilmegi hakynda haýal etmän habar bermedik bolsa, baglaşylan diýlip hasap edilýär.

349 madda. Dymmak boýunça aksept

1. Eger beýlekiler üçin iş edip berýän telekeçi öz iş aragatnaşyklaryny saklaýan şahsyndan şu zeýilli işi ýerine ýetirmek hakyndaky ofertany alsa, onda şol şahs bu teklibe ýerlikli möhletde jogap bermäge borçludyr; onuň dymmagy aksept diýlip hasap ediler. Bu kada telekeçiniň şu zeýilli işi amala aşyrmak üçin zakazlary haýyş eden şahsyndan şonuň ýaly ofertany alýan halatlarynda hem hereket edýär.
2. Eger telekeçi ofertany ret edýän bolsa, haryt hem eýýäm iberilen bolsa, onda ol zelel ýetmeginden gaça durmak üçin bu haryda zelel ýetmez ýaly edip, ony wagtlaýyn saklamaga borçludyr.

350 madda. Köçede baglaşylan şertnama

1. Sarp ediji bilen öz kärhanasynyň çäklerinde, köçede, öýüň öňünde we şuňa meňzeş ýerlerde söwda edýän şahsyň arasynda baglaşylan şertnama diňe sarp ediji şertnamany bir hepdäniň dowamynda ýazmaça ret etmedik mahalynda hakykydyr, ýöne şertnamanyň baglaşylandan soň ýerine ýetirilýän halatlary muňa girmeýär.
2. Bu kada kommersiýa maksatlary däl maksatlar üçin berlen kreditler (sarp ediş kreditleri) we ätiýaçlandyryş
hakyndaky şertnamalar barasynda hem ulanylýar.

351 madda. Ýerli däpler

Eger şertnamanyň aýry-aýry aňlatmalaryna dürli-dürli düşünilip bilinjek bolsa, onda şertnama baglaşan taraplaryň ýaşaýan ýerinde adaty kabul edilen zatlar ileri tutulmalydyr. Eger taraplaryň ýaşaýan ýeri dürli-dürli bolsa, onda akseptantyň ýaşaýan ýeri aýgytlaýjy häsiýete eýe bolýar.

352 madda. Düşnüksiz aňlatmalar

Biri-birlerine ters gelýän ýa-da dürli many berýän aňlatmalar bolanda, şertnamanyň mazmunyna beýleki aňlatmalardan has doly laýyk gelýän aňlatma ileri tutulmalydyr.

353 madda. Söwda adatlary we däpleri

Şertnamadaky taraplaryň hukuklary we borçlary kesgitlenilende söwda adatlary we däpleri nazara alnyp bilner.

354 madda. Gatyşyk şertnamalara düşünmek

Gatyşyk şertnamalara düşüniljek bolanda ýerine ýetirmäge has ýakyn we şoňa laýyk gelýän şertnama normalary nazara alynýar.

355 madda. Bergini ykrar etmek

Borçnamalaýyn gatnaşyklaryň dowam edýändigini ykrar edýän şertnamanyň hakyky bolmagy (berginiň dowam edýändigini ykrar etmek) üçin ony ykrar etmek hakyndaky ýazmaça arza zerurdyr. Eger dowam edýändigi ykrar edilen borçnamalaýyn gatnaşyklaryň ýüze çykmagy üçin haýsy-da bolsa başga bir forma göz öňünde tutulan bolsa, onda bergini ykrar etmek şertnamasy üçin hem şonuň ýaly forma talap edilýär. Eger bergi hasaplaşmak (üzlüşmek) esasynda ýa-da ylalaşmak arkaly ykrar edilen bolsa, onda formany berjaý etmek hökman däldir.

§ 3. Şertnamanyň standart şertleri

356 madda. Düşünje

1. Telim gezek peýdalanmak üçin öňünden kesgitlenen we taraplaryň biri (teklip edýän tarap) tarapyndan beýleki tarapa hödürlenen şertler hemem hukuk normalaryndan tapawutlanýan ýa-da şol normalaryň üstüni ýetirýän kadalaryň bellenmelidigini göz öňünde tutýan şertler şertnamanyň standart şertleri hasaplanýar.
2. Eger şertleri taraplar jikme-jik kesgitlän bolsa, onda munuň özi şertnamanyň standart şertleri diýlip hasap edilmeýär.

357 madda. Standart şertleri şertnama girizmek

1. Standart şertler diňe şu aşakdaky ýagdaýlarda şertnamany teklip eden tarap bilen beýleki tarapyň arasynda baglaşylan şertnamanyň aýrylmaz böleklerine öwrülýär:
a) teklip eden tarap şertnamanyň baglaşylan ýerinde aýdyň ýazgy ýazsa we bu şertlere salgylansa;
b) beýleki tarapyň bu şertler bilen tanyşmaga we razy bolan mahalynda bu şertleri kabul etmäge mümkinçiligi bar bolsa.
2. Eger beýleki tarap telekeçi bolsa, onda şertnamanyň standart şertleri iş aragatnaşyklarynda zerur paýhaslylyk görkezip, ol şol ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolan halatynda şertnamanyň aýrylmaz bölegine öwrülýär.

358 madda. Şertnamanyň standart şertleriniň adaty däl düzgünleri

Şertnamanyň standart şertleriniň düzgünleri formasy boýunça beýleki tarapyň göz öňünde tutup bilmejek derejede adaty däl düzgünler bolany sebäpli, bu düzgünler şertnamanyň aýrylmaz bölegi bolup bilmeýär.

359 madda. Düşnüksiz tekstiň beýleki tarapyň peýdasy üçin düşünilmegi

Eger şertnamanyň standart şertleriniň teksti düşnüksiz bolsa, onda oňa beýleki tarapyň peýdasyna duşünilýär,

360 madda. Ynsaplylyk we ynanmak ýörelgelerine garşy şertleriň hakyky däldigi

Eger şertnamanyň standart şerti şertnama girizilendigine garamazdan, ynanmak we ynsaplylyk ýörelgeleriniň tersine şertnamanyň beýleki tarapy üçin zyýanly bolsa, onda bu şert hakyky däldir. Şunda bu şertleriň nähili ýagdaýlarda şertnama girizilendigi, taraplaryň özara bähbitleri we beýleki zatlar nazara alynmalydyr.

361 madda. Şertnamanyň standart şertleriniň laýyk gelmezligi

Şertnamanyň teklip eden tarapyň telekeçilik işi bilen meşgullanmaýan fiziki şahslar barasynda ulanýan standart şertlerinde şu aşakdakylar hakyky däl diýlip ykrar edilýär:
a) teklip eden tarapyň düzgünleri teklibi kabul etmek ýa-da şol teklipden ýüz döndermek, ýa ol ýa-da beýleki işi ýerine ýetirmek üçin laýyk gelmeýän uzak möhleti ýa-da gysga möhleti (borçnamalary kabul etmegiň we ýerine ýetirmegiň şonuň ýaly möhletlerini) bellemegine getirýän bolsa;
b) teklip eden tarapyň düzgünleri hukuk normalaryndan tapawutlanýan borçnamalary özüniň ýerine ýetirmegi üçin laýyk gelmeýän uzak möhletleri ýa-da ýeterlik däl belli bir möhletleri (borçnamalar bozulan mahalyndaky möhletleri) bellemegine getirýän bolsa;
w) bellenýän düzgünler öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden esassyz hem-de şertnamada görkezilmedik esaslar boýunça ýüz döndermäge teklip eden tarapa hukuk berýän bolsa; bu kada uzak möhletli borçnamalar barasynda ulanylmaýar (borçnamalardan ýüz döndermek şerti);
g) bellenýän düzgünler wada edilen işi üýtgetmäge ýa-da şol işden gaýra durmaga teklip eden tarapa hukuk berýän bolsa, eger şoňa razylyk beýleki tarap üçin (üýtgetme girizmek şerti) kabul ederliksiz bolsa;
d) bellenýän düzgünler çekilen çykdajylaryň aşa köp tölemegini beýleki tarapdan talap etmäge teklip eden tarapa  hukuk berýän bolsa.

362 madda. Standart şertleriň hakyky däldigi

Şertnamanyň teklip eden tarapyň telekeçilik işi bilen meşgullanmaýan fiziki şahs barasynda ulanýan standart şertlerinde hem şu aşakdakylar hakyky däl diýlip ykrar edilýär:
a) ýerliksiz gysga möhletlerde nyrhlaryň ýokarlandyrylmagyny göz öňünde tutýan düzgünler. Bu kada (nyrhlaryň gysga möhletleýin ýokarlandyrylmagy) uzak möhletli borçnamalaýyn gatnaşyklarda ulanylýar;
b) bellenýän düzgünler şu Kodeks arkaly özüne berlen borçnamalary şertnama gatnaşýan tarapyň ýerine ýetirmekden ýüz döndermek hukugyny ýa-da beýleki tarapyň öz üstüne ýüklenilen borçnamalaryny ýerine ýetirýänçä şertnamany ýerine ýetirmekden şertnama gatnaşýan tarapyň ýüz döndermek hukugyny çäklendirýän ýa-da aradan aýyrýan bolsa (ýerine ýetirmekden ýüz döndermek hukugy);
w) bellenýän düzgünler şertnama gatnaşýan tarapy jedelsiz borçnamalary ýa-da suduň çözgüdi arkaly bellenilen borçnamalary hasap etmek (özara talaplary hasap etmegi gadagan etmek) hukugyndan mahrum edýän bolsa;
g) bellenýän düzgünler borçnamany ýerine ýetirmegi beýleki tarapa duýdurmak ýa-da  borçnamany ýerine ýetirmek üçin şol tarapa möhlet bermek barada kanunda göz öňünde tutulan borçdan teklip eden tarapy boşadýan bolsa (borçnamany ýerine ýetirmek hakynda duýdurmak, möhlet bellemek);
d) zyýanyň möçberinden geçýän puly talap etmek (zeleli tölemek baradaky artdyrylan talap) hakyndaky ylalaşyk;
e) bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň ýa-da onuň wekiliniň gödek seresapsyzlygy zerarly talabyň bozulmagy netijesinde ýetirilen zelel üçin jogapkärçiligi aradan aýyrýan ýa-da çäklendirýän (seresapsyzlyk üçin jogapkärçilik) bolsa;
j) bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň esasy borçnamany bozan halatynda şertnama gatnaşýan beýleki tarapyň şertnamadan ýüz döndermek hukugyny çäklendirýän ýa-da aradan aýyrýan bolsa, ýa-da şertnama gatnaşýan beýleki tarapy şertnamanyň ýerine ýetirilmändigi zerarly ýetirilen zeleli töletmegi talap etmek hukugyndan mahrum edýän ýa-da şu maddanyň «ý» punktunyň tersine, onuň (esasy borçnamany ýerine ýetirmek hakyndaky talaby bozmak) hukugyny çäklendirýän bolsa;
z)  bellenýän düzgünler teklip eden tarapyň borçnamany kem-käs ýerine ýetiren halatynda şertnama gatnaşýan beýleki tarapy şertnamany doly görnüşde ýerine ýetirilmänligi üçin çekilen zeleli töletmegi talap etmek ýa-da şertnamadan ýüz döndermek hukugyndan mahrum edýän bolsa, eger şol beýleki tarap borçnamanyň kem-käs ýerine ýetirilmegine şondan beýläk gyzyklanmaýan bolsa (borçnama kem-käs ýerine ýetirilende höwesiň ýitirilmegi);
i) bellenýän düzgünler täze harytlar iberilen we işler ýerine ýetirilen mahalynda zadyň ýetmezligi üçin, kanunda göz öňünde tutulan kadalardan tapawutlanyp, teklip eden tarapyň jogapkärçiligini çäklendirýän bolsa.

§4. Üçünji şahsyň peýdasyna şertnamalar

363 madda. Şertnamany ýerine ýetirmegi talap etmek hukugy

Şertnamanyň şu üçünji şahsyň peýdasyna ýerine ýetirilmegini, eger kanunda ýa-da şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, ýa-da, borçnamanyň özüniň düýp manysyndan haýsy-da bolsa başgaça gelip çykmaýan bolsa, kreditor hem, bu üçünji şahs hem talap edip biler.

364 madda. Şertnamada goýulýan şert

1. Ýörite şert goýulmadyk mahalynda, işiň ýagdaýlaryndan, hususan-da işiň maksadyndan ugur alyp şu aşakdakylary takyklamak zerurdyr:
a) üçünji şahsyň hukuk edinmelidigini ýa-da  edinmeli däldigini;
b) bu hukugyň bada-bat ýüze çykýandygyny ýa-da onuň belli bir şertler bar mahalynda ýüze çykýandygyny;
w) şertnamadaky taraplaryň üçünji şahsyň hukugyny ondan razyçylyk alman bes etmäge ýa-da üýtgetmäge haklydygyny ýa-da  hakly däldigini.
2. Şertnamada üçünji şahsyň peýdasyna şert goýan tarap kontragentiň razyçylygyna garamazdan, şertnamada görkezilen üçünji şahsy çalşyrmak hukugyny saklaýar.

365 madda. Üçünji şahsyň ýüz döndermegi

Eger üçünji şahs şertnama boýunça eýe bolýan hukugyndan ýüz dönderýän bolsa, eger şertnamadan ýa-da borçnamanyň, düýp mazmunyndan başgaça gelip çykmaýan bolsa, onda kreditoryň özi borçanamany ýerine ýetirmegi talap edip biler.

§ 5. Şertnamany ýerine ýetirmekden ýüz döndermek

366 madda. Şertnamadan ýüz döndermegiň netijeleri

1. Eger taraplaryň biri şertnamadan ýüz dönderse, onda şertnamadan çykylan mahalynda, ýerine ýetirmek arkaly alnan zat we peýda taraplara gaýtarylyp berilýär.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda natura görnüşinde gaýtaryp bermegiň deregine pul bilen öwezini dolmak borjy bergidaryň üstüne ýüklenilýär:
a) edinilen zadyň häsiýetinden ugur alynsa, ony gaýtaryp bermek mümkin bolmasa;
b) alnan zady tarap peýdalanýan bolsa, ony eýeçilikden aýyrmakçy, hukuk taýdan borçly etmekçi bolsa, gaýtadan işleýän ýa-da üýtgedýän bolsa;
w) alnan zat zaýalanylan ýa-da ýok edilen bolsa; degişli suratda peýdalanylmagy netijesinde zadyň könelendigi nazara alynmaýar.
3. Eger şertnamada özara ýerine ýetirmek göz öňünde tutulan bolsa, pul bilen öwezini dolmak şol ýerine ýetiriş bilen çalşyrylýar.
4. Öwezini dolmak borjy şu aşakdaky ýagdaýlarda ýüze çykmaýar:
a) eger zadyň ýetmezligi şertnamadan ýüz döndermäge hukuk berýän bolsa we şol zadyň ýetmezligi zat gaýtadan işlenilen ýa-da özgerdilen mahalynda ýüze çykarylan bolsa;
b) eger zadyň zaýalanmagy ýa-da ýok edilmegi kreditoryň günäsi bilen bolan bolsa;
w) eger ygtyýarly şahsyň zada hut öz zatlary ýaly alada edendigine garamazdan, şol şahsda zaýalanan ýa-da ýok edilen bolsa. Galan zatlar gaýtarylyp berilmäge degişlidir.
5. Şu maddanyň 1 punktundan gelip çykýan borçnamalar bozulan mahalynda, kreditor şu Kodeksiň 405 maddasyna laýyklykda zyýanyň öweziniň tölenilmegini talap edip biler.

367 madda. Zyýanyň öwezini töletmek

1. Eger besrgidaryň peýda almak mümkinçiliginiň bolandygyna garamazdan, ol zady peýdalanmak kadalarynyň bozulmagy zerarly peýda almaýan bolsa, onda ol zyýanyň, öwezini kreditora tölemäge borçludyr.
2. Eger bergidar zady gaýtaryp berýän, pul bilen töleýän bolsa ýa-da zyýanyň öwezini tölemek talaby şu Kodeksiň 366 maddasynyň 3 punktunyň «a» we «b» kiçi punktlaryna laýyklykda ýol berilmeýän bolsa, onda zady saklamak bilen baglanyşykly bolan zerur çykdajylar oňa tölenilmelidir. Beýleki çykdajylar kreditor şol çykdaylar esasynda diňe peýda gören halatynda tölenilmelidir.

368 madda. Şertnamadan çykylan mahalynda şol bir wagtda borçnamalary ýerine ýetirmek

Şertnamadan çykylmagy netijesinde ýüze çykan borçnamalary taraplar gös-göni we bir wagtyň özünde ýerine ýetirmelidirler.

369 madda. Mälim etmek

Şertnamadan çykylanda bu barada beýleki tarapa mälim edilip çykylýar.

370 madda. Şertnamadan çykmak möhleti

Eger şertnamadan çykmak möhleti bellenilmedik bolsa, onda şertnamadan çykýan şahs barada şonuň ýaly möhleti şertnama gatnaşýan beýleki tarap kesgitläp biler. Eger şertnamadan çykyljakdygy möhlet gutarmazyndan öň aýdylmadyk bolsa, onda şertnamadan çykmak hukugy ýitirilýär.

371 madda. Şertnamadan çykmak hukugynyň bölünmezligi

Eger şertnamadaky ol ýa-da beýleki tarapa birnäçe şahs gatnaşýan bolsa, onda gatnaşyjylaryň diňe hemmesi şertnamadan deň çykmalydyr. Eger şertnamadan çykmak hukugy ygtyýarly şahslaryň biri üçin ýitirilýän bolsa, onda bu hukuk olaryň hemmesi üçin deň ýitirilýär.

372 madda. Şertnamadan çykmaga ýol bermezlik

Eger bergidar borçnamany hasap etmek arkaly borçnamadan boşap bilýän bolsa we şertnamadan çykylandan soň borçnamany hasap etjekdigini haýal etmän mälim etse, onda borçnamanyň ýerine ýetirilmezligi bilen baglanyşyklylykda şertnamadan çykylmagyna ýol berilmeýär.

373 madda. Hukugyň ýitirilmegi

Eger şertnama bergidaryň şertnamadan ugur alyp, öz borçnamalaryny ýerine ýetirmedik halatynda öz hukuklaryny ýitirýändigi şerti bilen baglaşylan bolsa, onda şonuň ýaly halat gelip ýetende kreditoryň şertnamadan ýüz döndermäge haky bardyr.

374 madda. Barlyşyk esaslaryndaky ýalňyşlyk

1. Hukuk gatnaşygy hakyndaky jedeli ýa-da ynamsyzlygy birekbirege eglişik etmek (barlyşyk) arkaly aradan aýyrýan şertnama, ýagny eger şertnamanyň mazmunyndan ugur alynsa, bu barlyşyk hakykata laýyk gelmeýän ýagdaýlara esaslandyrylýan bolsa we jedel ýa-da ynamsyzlyk işiň hakyky ýagdaýlary bilnende ýüze çykyp bilmejek bolsa, hakyky däldir.
2. Haýsy-da bolsa bir talaby amala aşyrmak mümkinçiligindäki şübhelik hukuk gatnaşygyndaky ynamsyzlyk bilen deňleşdirilýär.

2 BAP. BORÇNAMALARY ÝERINE ÝETIRMEK

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

375 madda. Borçnamanyň bardygy baradaky prezumpsiýa

1. Borçnamanyň her bir ýerine ýetirilişi onuň bardygyny aňladýar.
2. Borçnamalar şertleşilişi ýaly, bellenen wagtda we ýerinde, talaba laýyk, ynsaply ýerine ýetirilmelidir.

376 madda. Borçnamanyň ýerine ýetirilýän ýeri

1. Eger borçnamanyň ýerine ýetirilmeli ýeri öňünden kesgitlenilmedik bolsa ýa-da munuň özi borçnamanyň düýp mazmunyndan gelip çykmaýan bolsa, onda şol borçnamanyň, ýüze çykan pursatynda bergidaryň ýaşaýan ýerinde ýerine ýetirilmelidir.
2. Eger borçnama ýerine ýetirilmezinden öň bergidaryň ýaşaýan ýeri ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýeri üýtgeýän bolsa we şunuň bilen baglanyşyklylykda hem kreditorda goşmaça çykdajylar ýüze çykýan bolsa, onda bergidar bu çykdajylary kreditora tölemelidir.
3. Eger borçnama ýerine ýetirilmezinden öň kreditoryň ýaşaýan ýeri ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýeri üýtgeýän bolsa we şunuň bilen baglanyşyklylykda çykdajylar ýa-da ýerine ýetiriş töwekgelçiligi artýan bolsa, onda artyk çykdajylary tölemek hem, goşmaça töwekgelçilik hem kreditoryň üstüne ýüklenilýär.

377 madda. Borçnamany möhletinden öň ýerine ýetirmek

Eger kreditor esasly sebäbe görä borçnamanyň ýerine ýetirilmegini kabul etmekden ýüz döndermese, onda bergidaryň borçnamany möhletinden öň ýerine ýetirmäge haky bardyr.

378 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti

1. Eger borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti kesgitlenilmedik bolsa ýa-da ol ýagdaýlardan gelip çykmaýan bolsa, onda kreditor borçnamanyň haýal etmän ýerine ýetirilmegini talap edip biler, bergidar bolsa şol talaby haýal etmän ýerine ýetirmäge haklydyr.
2. Eger ýerine ýetirmegiň möhleti kesgitlenilen bolsa, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmegi şol möhletden öň talap edip bilmez diýip hasap etmek gerek.

379 madda. Borçnamanyň möhletinden öň ýerine ýetirilmegini talap etmek

Eger borçnamany ýerine ýetirmek üçin bergidaryň peýdasyna haýsy-da bolsa bir möhlet bellenilen bolsa, eger bergidar tölegi tölemäge ukypsyz bolsa ýa-da şertleşilen üpjünligiň gymmaty azalan bolsa ýa-da umuman şeýle ýagdaýy göz öňüne getirip bilmedik bolsa, kreditor şol borçnamanyň  ýerine ýetirilmegini haýal etmän talap edip biler.

380 madda. Şertli baglaşylan geleşik boýunça borçnamany ýerine ýetirmek

Eger geleşigiň hakykylygy haýsy-da bolsa bir şertiň wagtynyň gelip ýetmegine bagly bolsa, onda borçnama bu şertiň ýüze çykan güni ýerine ýetirilmelidir.

381 madda. Iki taraplaýyn borçnama baradaky ýerine ýetirişden ýüz döndermek hukugy

Eger bergidaryň öz borçnamasyna esas bolup durýan hukuk gatnaşygyndan kreditora ýerine ýetiriliş möhleti gelip ýetendigi baradaky talaby bar bolsa, onda ol, eger borçnamadan başgaça gelip çykmaýan bolsa, borçnamany kreditoryň ýerine ýetirmeginden öň öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge haklydyr.

382 madda. Sarp ediş krediti

1. Tölegli şertnamasy kredit şertnamasy bilen birlikde özara baglanyşykly geleşigi hasyl edýär, şol geleşikde kredit satyn alyş nyrhyny maliýeleşdirmäge hyzmat edýär we şertnamalaryň ikisine-de ykdysady bitewilik hökmünde garalýar. Kredit şertnamasy taýýarlanylan ýa-da baglaşylan mahalynda satyjynyň ýardam etmegine bergidaryň (alyjynyň) bil baglamagy ykdysady bitewilik diýlip hasap edilýär.
2. Eger özara baglanyşykly tölegli şertnamasyndan satyjy barasynda gelip çykýan garşylyk öz borçnamasyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge oňa hukuk berýän bolsa, onda benefisiar sarp ediş krediti mahalynda krediti gaýtaryp bermekden ýüz dönderip biler.

383 madda. Üçünji şahsyň borçnamany ýerine ýetirmegi

1. Eger bergidaryň borçnamany hut özüniň ýerine ýetirmäge borçludygy kanundan ýa-da şertnamadan hem, borçnamanyň tebigatyndan hem gelip çykmaýan bolsa, onda bu borçnama üçünji şahs tarapyndan hem ýerine ýetirilip bilner.
2. Eger bergidar garşy bolsa, onda kreditor üçünji şahs tarapyndan hödürlenilen ýerine ýetirişi kabul etmän biler.

384 madda. Kreditoryň üçünji şahs tarapyndan kanagatlandyrylmagy

1. Eger kreditor tölegi bergidara degişli zadyň hasabyndan mejbury töletmekçi bolýan bolsa, onda mejbury ýerine ýetiriş sebäpli bu zada bolan hukugyndan mahrum bolmak howpy özüne abanýan her bir şahs kreditory kanagatlandyrmaga haklydyr.
2. Eger üçünji şahs kreditory kanagatlandyrýan bolsa, onda talap ediş hukugy bu şahsa geçýär. Hukuk şunuň ýaly geçende, kreditoryň zyýanyna bolmaly däldir.

385 madda. Biygtyýar şahsyň borçnamany ýerine ýetirmegi kabul etmegi

1. Borçnamanyň ýerine ýetirilmegini kreditor ýa-da kanun boýunça ýa suduň çözgüdi boýunça kabul etmäge haky bar bolan şahs kabul edenden soň, bergidar öz borçnamasyny ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Eger borçnamanyň ýerine ýetirilmegini haky ýok şahs kabul etsek, onda kreditor muňa razyçylyk beren ýa-da bu ýerine ýetirilişden peýda alan halatynda borçnama ýerine ýetirildigi hasallanylyp bilner.

386 madda. Alternatiwaly borçnama

Eger borçnamany birnäçe usul bilen ýerine ýetirmek mümkin bolsa, özem borçnama ýokarda görkezilen usullaryň biri bilen ýerine ýetirilmeli bolsa, onda şübhe dörän mahalynda ýerine ýetiriş usulyny saýlap almak hukugy bergidara degişlidir.

387 madda. Ýerine ýetirilmäge degişli borçnamany saýlap almak

Eger bergidar ýerine ýetirilmäge degişli iki hereketiň birinden ýüz döndermäge hakly bolsa, onda beýleki hereketi ýerine ýetirmek borçnamasy güýjünde galýar.

388 madda. Alternatiwaly borçnamany saýlap almak tertibi

Şu Kodeksiň 386 maddasyna laýyklykda, alternatiwaly borçnamany saýlap almak bu barada beýleki tarapa aýtmak ýa-da ýerine ýetirişi girişmek arkaly geçirilýär. Saýlanyp alnan borçnama turuwbaşdan ýerine ýetirilmäge degişli borçnama diýlip ykrar edilýär.

389 madda. Ýerine ýetirilmäge degişli ikiden köp borçnamany saýlap almak

Şu Kodeksiň 386- 388 maddalarynyň kadalary borçnamalary saýlap almak predmeti ýerine ýetirilmäge degişli ikiden köp borçnamadan ybarat bolan halatlarda hem ulanylýar.

390 madda. Borçnamany bölek - bölekleýin ýerine ýetirmek

Eger kreditor razy bolsa, onda bergidaryň borçnamany bölek-bölekleýin ýerine ýetirmäge haky bardyr.

391 madda. Kreditoryň başga ýerine ýetirişi kabul etmek hukugy

Kreditor şertnamada göz öňünde tutulan ýerine ýetirişden başga ýerine ýetirişi kabul etmäge borçly däldir; bu kada ýerine ýetirişiň uly gymmaty bar halatda hem ýöreýär.

392 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň hili

Eger şertnamada ýerine ýetirişiň hili jikme-jik kesgitlenilmedik bolsa, onda bergidar, iň bolmanda, işi orta hilli ýerine ýetirmäge we orta hilli zady bermäge borçludyr.

393 madda. Kysymdaş alamatlary bilen kesgitlenilýän borçnamany ýerine ýetirmek

Eger borçnamanyň predmeti zat kysymdaş alamatlar bilen kesgitlenilen bolsa, onda bu kysymdaky zady bermek mümkinçiligi barka, bergidar ýerine ýetirmezlik halatlary öz günäsi bilen bolmadyk mahalynda hem bu ýerine ýetirmezlik üçin jogap berýär.

§ 2. Pul borçnamalaryny ýerine ýetirmek

394 madda. Düşünje

Pul borçnamasy milli walýutada aňladylýar. Eger kanunda gadagan edilmedik bolsa, onda taraplar pul borçnamasyny daşary ýurt walýutasynda-da belläp bilerler.

395 madda. Ýyllyk prosentleri kesgitlemegiň tertibi

Eger kanuna ýa-da şertnama laýyklykda talap babatda prosent tölenmeli bolsa, onda ýyllyk prosentleriň aňryçäk möçberi ýörite normaiw hukuk aktlary arkaly bellenilýär.

396 madda. Borçnamadan artyk tölenilen zady talap edip almagyň tertibi

Borçnamadan artyk tölenilen zat esassyz baýlaşmak kadalaryna laýyklykda yzyna talap edilip alnyp bilner.

397 madda. Pul borçnamasynyň ýerine ýetirilýän ýeri

1. Eger pul borçnamasynyň ýerine ýetirilmeli ýeri kesgitlenilmedik bolsa, onda bergidar tölegini kreditoryň ýaşaýan ýerinde ýa-da onuň kärhanasynyň ýerleşýän ýerinde öz töwekgelçiliginiň hasabyna we öz hasabyna tölemäge borçludyr.
2. Eger kreditoryň tölegiň tölenilmeli ýerinde ýa-da ýurdunda pul geçirmek üçin niýetlenilen bank sçýoty bar bolsa, onda bergidar öz pul borçnamasyny bu sçýota pul geçirmek arkaly ýerine ýetirip biler, ýöne muňa kreditoryň garşy bolýan halatlary girmeýär.

398 madda. Pul borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň nobatlylygy

1. Eger dürli borçnamalardan gelip çykýan hem-de ýerine ýetirişiň özi ähli bergileri ýapmak üçin ýeterliksiz bolmagyndan gelip çykýan, özem biri-birine meňzeş bolan birnäçe hereketi ýerine ýetirmek bergidaryň üstüne ýüklenilen bolsa, onda bergidaryň ýerine ýetireninde saýlap aljak borçnamasy üzülýär, eger bergidar borçnamany saýlap almasa, onda ilki tölemek möhleti gelen bergi üzülmelidir.
2, Eger talaplary ýerine ýetirmegiň möhletleri bir wagtda gelip ýetse, onda ýerine ýetirilmegi bergidar üçin has agyr bolan talap birinji nobatda ýerine ýetirilmelidir.
3. Eger talaplar birmeňzeş derejede agyr bolsa, onda has az üpjün edilen talap birinji nobatda ýerine ýetirilmelidir.

399 madda. Sud harajatlaryny üzmegiň ileri tutulmagy

Tölemek möhleti gelip ýeten ähli bergini bergidaryň tölegleriniň hasabyna üzmek üçin ýeterlik bolmasa, onda birinji nobatda sud harajatlary, soňra esasy ýerine ýetiriliş (bergi) we ahyrda prosentler şol tölegleriň hasabyna üzülýär.

400 madda. Pul birliginiň hümmeti üýtgände pul borçnamalaryny ýerine ýetirmek

Eger tölemek möhleti gelip ýetýänçä pul birliginiň gymmaty (hümmeti) artsa ýa-da peselse, ýa-da walýuta üýtgese, onda bergidar borçnamanyň ýüze çykan wagtyna laýyk gelýän hümmet boýunça üzlüşmäge borçludyr. Walýuta üýtgän mahalynda, walýutanyň üýtgän gününde bu pul birlikleriniň arasynda dowam eden hümmet alyş-çalyş gatnaşyklaryna esas edilip alynmalydyr.

§ 3. Kreditoryň bellenen möhleti geçirmegi

401 madda. Düşünje

1. Eger kreditor ýerine ýetiriş möhleti gelip ýeten we özüne teklip edilen ýerine ýetirişi kabul etmeýän bolsa, onda munuň özi kreditoryň möhleti geçirdigi hasap edilýär.
2. Eger bergidar kreditoryň diňe borçnamany ýerine ýetirmegine garşy ýerine ýetirmäge borçly bolsa, onda onuň bergidar tarapyndan teklip edilen ýerine ýetirişi kabul etmäge taýýardygyna garamazdan, ýöne talap edilýän garşylyklaýyn ýerine ýetirişi özüniň amala aşyrmandygyna görä, kreditor bellenen möhleti geçiren hasaplanylýar.

402 madda. Kreditoryň zyýanyň öwezini tölemek borjy

Kreditor ýerine ýetirilen borçnamany kabul etmegiň öz günäsi bilen gijikdirilmegi sebäpli bergidara ýetirilen zyýanyň öwezini tölemelidir.

403 madda. Kreditor möhleti geçirende bergidaryň jogapkärçiligi

Kreditoryň bellenen möhleti geçirilen ähli wagty üçin bergidar diňe öz niýeti we gödek seresapsyzlygy üçin jogapkärçilik çekýär.

404 madda. Kreditoryň bellenen möhleti geçirmeginiň netijeleri

Borçnamany ýerine ýetirmek möhleti geçirilen mahalynda, kreditor özüniň günäsine garamazdan:
a) borçnamada görkezilen zadyň saklanylmagy bilen  baglanyşykly çekilen artyk çykdajylary bergidara tölemäge borçludyr;
b) zadyň tötänden zaýalanmagy ýa-da ýok edilmegi bilen baglanyşykly töwekgelçiligi çekýär;
w) pul borçnamasy boýunça prosentleri  almak hukugyndan kesilýär.

3 BAP. BORÇNAMALARYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINE
PÄSGEL BERÝÄN ÝAGDAÝLAR

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

405 madda. Borçnamalar bozulanda zyýanyň öwezini töletmek talaby

1. Bergidar borçnamany bozan mahalynda, kreditor şu sebäpli ýeten zyýanyň öwezini tölemegi talal edip biler. Eger borçnamanyň bozulmagy üçin jogapkärçilik bergidaryň üstüne ýüklenilmeýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.
2. Bergidar möhleti geçiren mahalynda, kreditor borçnamany ýerine ýetirmek üçin zerur bolan möhleti bergidar barada belläp biler. Eger bergidar borçnamany bu möhletde-de ýerine ýetirip bilmese, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmegiň deregine zyýanyň öweziniň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.
3. Eger goşmaça möhletiň bellenilmeginiň haýsy-da bolsa bir netijä getirmejekdigi ýa-da taraplaryň ikisiniň-de bähbitlerinden ugur alynsa, zyýany tölemek talaby baradaky hukugyň haýal edilmän peýdalanylmagyny ödeýän aýratyn ýagdaýlaryň bardygy aýdyň bolsa, onda goşmaça möhleti bellemegiň zerurlygy ýok.

406 madda. Zyýanyň öwezini tölemekden boşatmak hakynda deslapky ylalaşyga ýol bermezlik

1. Eger borçnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa we onuň düýp mazmunyndan başgaça gelip çykmaýan bolsa, onda diňe bilkastlaýyn ýa-da seresapsyzlyk bilen edilen hereketler sebäpli ýeten zyýanyň öwezini tölemek bergidaryň üstüne ýüklenilýär.
2. Bergidar özüniň bilkastlaýyn eden hereketleri bilen borçnamany bozan mahalynda ýeten zyýanyň öwezini töletmek borjundan bergidary boşatmak hakynda deslap ylalaşmaga ýol berilmeýär.

407 madda. Bergidaryň öz wekiliniň hereketi üçin jogapkärçiligi

Öz kanuny wekiliniň we öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin peýdalanylýan beýleki şahslaryň hereketi üçin, bergidar hut özüniň günäli hereketleri mahalyndaky ýaly möçberde jogapkärçilik çekýär.

408 madda. Ýerine ýetiriliş predmeti başga şahsdan alnanda bergidaryň jogapkärçiligi

Eger şertnamadan ýa-da beýleki borçnamalardan başgaça gelip çykmaýan bolsa, bergidar ýerine ýetiriliş predmetini başga şahsdan almaly bolan, ýöne ony alyp bilmedik halatynda hem ýerine ýetiriliş üçin jogapkärçilik çekýär.

409 madda. Şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek

1. Eger şertnama baglaşmak üçin esas bolan ýagdaýlar şertnama baglaşylandan soň mese-mälim üýtgän bolsa we taraplar bu üýtgeşiklikleri göz öňünde tutup, şertnamany baglaşmadyk ýa-da başga mazmunly şertnamany baglaşan bolsa, onda şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek talap edilip bilner, sebäbi aýry-aýry halatlar nazara alyp, hususan-da normalaryň görnüşinden ugur alnyp, şertnama gatnaşýan tarapdan üýtgemedik şertnamany pugta berjaý etmek talap edilip bilinmez.
2. Şertnama esas edilip alnan maglumatlar nädogry bolup çykan halatynda hem şol ýagdaýlar üýtgän ýagdaýlara deňleşdirilýär.
3. Taraplar birinji nobatda şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmäge çalyşmalydyrlar.
4. Eger şertnamany üýtgän ýagdaýlara laýyk getirmek mümkin bolmasa ýa-da beýleki tarap muňa razy bolmasa, onda öz bähbitleri bozulan tarap şertnamadan ýüz dönderip biler.

410 madda. Uzak möhletli şertnama borçnamalaryndan ýüz döndermek

1. Şertnamadaky islendik tarap esasly sebäplerden ugur alyp, uzak möhletli borçnamalar baradaky şertnamadan şertnamany ýatyrmagyň möhletlerini berjaý etmän ýüz dönderip biler. Eger anyk ýagdaýlar sebäpli, şol sanda ýeňip geçip bolmajak güýç sebäpli we iki tarapyň bähbitlerini nazara alyp, şertnamany ýatyrýan tarapdan ylalaşylan möhlet gutarýança ýa-da şertnamany ýatyrmak möhleti gutarýança şertnama gatnaşyklarynyň möhletini uzaltmak, şertnama gatnaşyklaryny dowam etdirmek talap edilip bilinmejek esaslar esasly sebäp diýlip ykrar edilýär.
2. Eger şertnama borçnamalarynyň bozulmagy hem şertnamany ýatyrmak üçin esas bolýan bolsa, onda kemçilikleri düzetmek möhleti netijesiz gutarandan ýa-da duýduryş netijesiz galandan soň şertnamany ýatyrmaga ýol berilýär. Şunda degişli suratda şu Kodeksiň 416 maddasynyň 2 punkty ulanylýar.
3. Şertnamany ýatyrmak üçin hyzmat eden esas özüne mälim bolandan soň, ygtyýarly şahs göwnejaý möhletde şertnamadan ýüz dönderip biler.
4. Eger ýerine ýetiriş şertnamanyň ýatyrylmagy sebäpli şondan beýläk hiç hili bähbidi aňlatmaýan bolsa, onda bu ýatyryş şol ýerine ýetirilişe hem degişli bolup biler. Ýerine ýetirilen zadyň gaýtarylyp berilmegini üpjün etmek üçin degişli suratda şu Kodeksiň 366 - 368 maddalarynyň kadalary ulanylýar.
5. Ýeten zeleli töletmek hakyndaky talaplar barasynda degişli suratda şu Kodeksiň 417 maddasynyň kadalary ulanylýar.

§ 2. BERGIDARYŇ MÖHLETI GEÇIRMEGI

411 madda. Düşünje

Bergidar şu aşakdaky ýagdaýlarda bellenen möhleti geçiren diýlip hasap edilýär:
a) borçnama ýerine ýetirmek üçin bellenilen möhletde ýerine ýetirilmese;
b) ýerine ýetiriş möhleti gelenden soň kreditoryň eden duýduryşyndan soň hem borçnama ýerine ýetirilmeýän bolsa.

412 madda. Borçnamany ýerine ýetirmegiň mümkin bolmazlygy

Eger borçnama bergidaryň günäsi bilen ýüze çykmadyk ýagdaýlar sebäpli ýerine ýetirilmedik bolsa, borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti geçen diýlip hasap edilmeýär.

413 nadda. Bergidaryň jogapkärçiligi

Bergidar möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda ýol beren islendik geleňsizligi üçin jogapkärçilik çekýär. Ol möhletiň geçirilen wagtynyň dowamynda borçnamanyň ýerine ýetirilmegi tötänleýin mümkin bolmadyk halatynda hem jogapkärçilik çekýär, ýöne muňa borçnama öz wagtynda ýerine ýetirilen mahalynda hem zyýan ýeten halatlar girmeýär.

414 madda. Prosentiň üstüne prosent goşmaga ýol bermezlik

1. Borçnamany ýerine ýetirmek möhletiniň geçirilen wagty üçin pul borçnamasynyň üstüne kanunda bellenilen möçberde prosent goşulýar. Eger kreditor beýleki hukuk esaslary boýunça has ýokary prosentleri talap edip bilýän bolsa, onda degişli suratda şol prosentler goşulýar.
2. Möhletiň geçirilen wagty üçin prosentiň üstüne prosent goşmaga ýol berilmeýär.

415 madda. Kreditoryň zyýany töletmek hukugy

Kreditor möhletiň geçirilmegi sebäpli ýeten zyýany tölemegi talap etmäge haklydyr.

§ 3. Iki taraplaýyn şertnamalarda borçnamalaryň bozulmagy

416 madda. Borçnamalar bozulanda goşmaça möhlet bellemek

1. Eger şertnamadaky taraplaryň biri iki taraplaýyn şertnamadan gelip çykýan borçnamalary bozýan bolsa, onda beýleki tarap borçnamany ýerine ýetirmek üçin özüniň bellän goşmaça möhleti netijesiz geçenden soň şertnamadan ýüz dönderip biler. Eger borçnamanyň bozulmagynyň häsiýetinden ugur alnyp, goşmaça möhlet ulanylmaýan bolsa, onda duýduryş etmegiň özi goşmaça möhletiň bellenilmegine deňleşdirilýär. Eger borçnama kem-käs bozulan bolsa, onda kreditor diňe borçnamanyň galan bölegini ýerine ýetirmek özi üçin bähbitli bolmagyny ýitiren mahalynda  şertnamadan ýüz dönderip biler.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda goşmaça möhlet bellemegiň ýa-da duýduryş etmegiň zerurlygy ýok:
a) munuň özi islenýän netijelere ýetirmejekdigi aýdyň bolsa;
b) borçnama şertnamada bellenilen möhletde ýerine ýetirilmedik bolsa we şertnama görä, kreditor gatnaşyklaryň dowam etdirilmegini öz wagtynda ýerine ýetirmek bilen baglanyşdyran bolsa;
w) aýratyn esaslar boýunça we iki tarapyň bähbitleri nazara alnyp şertnamanyň haýal edilmän ýatyrylmagy özüni ödeýän bolsa.
3. Şu aşakdaky ýagdaýlarda şertnamadan ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär:
a) borçnama ujypsyzja bozulan bolsa;
b) şu Kodeksiň 330 maddasynyň 2 punktunyň talaplary bozulsa we muňa garamazdan, kreditordan şertnamany güýjünde galdyrmak talap edilip bilinjek bolsa;
w) borçnamanyň bozulmagy üçin kreditoryň özi doly jogapkär bolsa ýa-da hemmelerden beter jogapkär bolsa;
g) şertnamadan boýun gaçyrylandan soň bergidar tarapyndan eýýäm berlen ýa-da haýal etmän berlip bilinljek garşylyklaýyn talap borçnama garşy goýlan bolsa.
4. Eger şertnamadan ýüz döndermek üçin esasyň ýüze çykjakdygy äşgär bolsa, onda kreditor borçnamany ýerine ýetirmek möhleti geçmezden öň hem şertnamadan ýüz döndermäge haklydyr.
5. Bergidar şertnamadan ýüz döndermek möhletini kreditora belläp biler. Eger kreditor bu möhletde şol hukugyndan peýdalanmasa, onda özüniň bellän degişli möhleti diňe netijesiz geçen halatynda ýa-da duýduryşdan soň şertnamadan ýüz dönderip biler.

417 madda. Şertnamadan çykylanda zeleli töletmek

1. Şertnamadan çykan mahalynda kreditor şertnamanyň ýerine ýetirilmezligi sebäpli özüne ýeten zeleliň tölenilmegini talap edip biler.
2. Eger şertnamadan çykmak üçin esas bergidaryň günäsi bilen ýüze çykmadyk bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

4 BAP. ZYÝANYŇ ÖWEZINI TÖLEMEK BORJY

418 madda. Ilkibaşky ýagdaýy dikeltmek borjy

1. Zyýany tölemäge borçly bolan şahs zyýany tölemäge borçly edýän ýagdaýyň ýüze çykyp bilmejek mahalyndaky ozalky ýagdaýy dikeltmelidir.
2. Eger bedene şikes ýetirilmegi ýa-da saglyga şikes ýetirilmegi sebäpli heläkçilik çeken şahs işe ýarawlylygyny ýitiren bolsa ýa-da işe ýarawlylygy peselen bolsa ýa-da onuň islegi artan bolsa, onda ýeten zyýanyň jebir görene her aýda hak tölemek arkaly öwezi tölenmelidir.
3. Jebir gören şahs özüne ýeten şikesi bejertmek üçin çykdajylary öňünden talap etmäge haklydyr. Hünär boýunça gaýtadan taýýarlyk zerur bolan mahalynda hem bu kada hereket edýär.
4. Jebir gören şahs möhüm esaslar bar bolsa, özüni eklemegiň deregine öwezini doluş pulunyň berilmegini talap edip biler.

419 madda. Ilkibaşky ýagdaýy dikeltmegiň mümkin bolmazlygy

Eger ýeten zyýany ilkibaşky ýagdaýy dikeltmek arkaly öwezi dolmak mümkin bolmasa ýa-da munuň üçin has köp çykdajy zerur bolsa, onda kreditora pul tölegi tölenilip bilner.

420 madda. Zyýanyň öwezini tölemek talabyndan deslap ýüz döndermäge ýol bermezlik

Borçnamanyň bozulmagy zerarly ýeten zyýanyň öwezini töletmek talaby baradaky hukukdan deslapky ylalaşyga esaslanyp ýüz döndermäge ýol berilmeýär.

421 madda. Alynmadyk girdejiler

Ýeten zelel diňe bir hakykat ýüzünde emlägiň ýitirilmegi üçin däl, eýsem alynmadyk girdeji üçin hem tölenilmelidir. Şahsyň almadyk we borçnama talaba laýyk ýerine ýetirilende alyp biljek girdejisi alynmadyk girdeji hasap edilýär.

422 madda. Zyýany kesgitlemek

Bergidaryň diňe öňünden çak edip biljek zyýanyň we zyýan etmegine  getiren hereketiň gös-göni netijesinde ýüze çykan zyýanyň öwezi tölenilmäge degişlidir.

423 madda. Pul kompensasiýasy

1. Emläkleýin däl zelel baradaky öwezini doluş puly diňe kanunda takyk bellenilen halatlarda talap edilip bilner.
2. Bedene şikes ýeten, saglyga şikes ýeten, şonuň ýaly-da azatlykdan mahrum edilen halatlarda, heläkçilik çeken şahs emläkleýin däl zyýan üçin ýerlikli we adalatly öwezini doluş puluny talap edip biler.

424 madda. Zyýanyň möçberini kesgitlemek

Zyýanyň möçberi kesgitlenilende kreditoryň borçnamany talaba laýyk ýerine ýetirmek barasyndaky bähbitleri hem nazara alynmalydyr. Zyýanyň möçberini kesgitlemek üçin şertnamanyň ýerine ýetirilýän ýeri we wagty nazarda tutulmalydyr.

425 madda. Zyýan ýetmeginde jebir göreniň günäsi

1. Eger heläkçilik çekeniň hereketleri zyýan etmegine ýardam eden bolsa, onda zeleli töletmek borjy we tölegiň möçberi taraplaryň haýsy biriniň günäsi bilen zyýanyň köp möçberde getirilendigine baglydyr.
2. Bu kada heläkçilik çekeniň günäsiniň zyýanyň öňüni almak ýa-da ony azltmak üçin çäre görülmezliginde ýüze çykýan halatlarda-da ulanylýar.

5 BAP. BORÇNAMALARY ÜPJÜN ETMEGIŇ GOŞMAÇA
SERIŞDELERI

426 madda. Borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň goşmaça serişdeleriniň görnüşleri

Taraplar borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin şertnamada goşmaça serişdeleri: puşmana puly, öňünden pul bermek we bergidaryň kepillendirmesini göz öňünde tutup biler.

§ 1. Puşmana puly

427 madda. Düşünje

1. Puşmana puly - munuň özi borçnamanyň ýerine ýetirilmändigi üçin ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirilmändigi üçin bergidaryň kreditora tölemäge borçly bolan puludyr, özem ol taraplaryň ylalaşmagy bilen kesgitlenilýär.
2. Puşmana puly hakyndaky kadalar öňünden pul bermekden gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilmedik mahalynda hem degişli suratda ulanylýar.

428 madda. Puşmana puluny kesgitlemegiň formasy

1. Şertnamadaky taraplar puşmana puluny erkin kesgitläp bilerler, şunda ol mümkin bolaýjak zelelden artyk bolup biler.
2. Puşmana puly hakyndaky ylalaşyk ýazmaça formada bolmagyny talap edýär.

429 madda. Puşmana puluny tölemegi we borçnamany ýerine ýetirmegi bir wagtda talap etmäge ýol bermezlik

1. Eger puşmana puly bergidaryň öz borçnamalaryny bellenilen wagtda ýerine ýetirmeýän halatlary üçin göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda kreditor bir wagtda puşmana pulunyň tölenilmegini we borçnamanyň ýerine ýetirilmegini talap edip bilmez.
2. Kreditor zeleliň tölenilmegini talap etmäge mydam haklydyr.

430 madda. Puşmana puluny suduň azaltmagy

Sud işiň ýagdaýlaryny nazara alyp, aşa köp puşmana puluny azaldyp biler.

§ 2. Öňünden pul bermek

431 madda. Düşünje

Şertnamanyň baglaşylandygyny tassyklamak üçin bir tarapyň beýleki tarapa beren puly öňünden berlen pul diýlip hasap edilýär.

432 madda. Öňünden berlen puly tölegiň hasabyna goşmak

Öňünden berlen pul göz öňünde tutulan borçnamalaryň hasabyna goşulan diýlip hasap edilýär, eger şeýle hasap edilmese, onda şertnama ýerine ýetirilenden soň, ol gaýtarylyp berilmelidir.

433 madda. Öňünden berlen puly zeleli tölemegiň hasabyna goşmak

1. Eger öňünden pul beren şahs öz üstüne ýüklenilen borçnamalary günäleýin bozýan bolsa, onda öňünden berlen pul ony alyjyda galýar. Şunda öňünden berlen pul zeleliň öwezini tölemegiň hasabyna goşulan diýlip hasap edilýär.
2. Eger borçnama öňünden berlen puly alyjynyň günäleýin hereketleri sebäpli ýerine ýetirilmedik bolsa, onda ol öňünden berlen puly iki esse möçberinde gaýtaryp bermelidir. Şunda öňünden pul beren şahs zeleliň öweziniň tölenilmegini talap edip biler.

§ 3. Bergidaryň kepillendirmesi

434 madda. Düşünje

Şertnamanyň mazmunynyň çäklerinden çykýan haýsy-da bolsa bir şertsiz hereketi ýerine ýetirmäge bergidaryň borç edinmegine getirýän borçnama bergidaryň kepillendirmesi diýlip hasap edilýär.

435 madda. Kepillendirmäniň hakykylygy

Eger kepillendirme kanunda göz öňünde tutulan kadalara ters gelmeýän bolsa ýa-da bergidary artykmaç zada borçly etmeýän bolsa, onda bu kepillendirme hakyky diýlip hasap edilýär.

436 madda. Kepillendirmäniň formasy

Kepillendirme ýazmaça formada resmileşdirilmelidir.

6 BAP. BORÇNAMALARYŇ BES EDILMEGI BORÇNAMALARYŇ ÝERINE ÝETIRMEK BILEN BES EDILMEGI

437 madda. Borçnamalaryň kreditoryň peýdasyna ýerine ýetirmek bilen bes edilmegi

Borçnamalaýyn gatnaşyk borçnamany kreditoryň peýdasyna ýerine ýetirmek bilen bes edilýär (ýerine ýetirmek).

438 madda. Borçnamanyň täzelenilmegi (nowasiýa) arkaly bes edilmegi

Kreditoryň borçnamada göz öňünde tutulan ýerine ýetirişe derek başga borçnamany (nowasiýa) ýerine ýetirmegi kabul edýän halatynda hem borçnamalaýyn gatnaşyklar bes edilýär.

439 madda. Borçnamany ýerine ýetirmäge kabul etmek

1. Bergidaryň talap etmegi boýunça kreditor ýerine ýetirişi özüniň doly ýa-da kem-käs kabul edýändigini tassyklaýan dokumenti bermelidir.
2. Eger karz almak hakynda düzülen dokumentde prosentler hakynda maglumatlary bolmasa, onda ol prosentleriň tölenilendigini we pul gatnaşygynyň doly bes edilýändigini aňladýar.
3. Bergi wagtal-wagtal, bölek-bölekden tölenilýän mahalynda berginiň iň soňky böleginiň tölenilendigi hakyndaky dokument, başgaça bellenilmedik bolsa, berginiň şondan öňki bölegi hem tölenildi diýip çak etmäge esas berýär.

440 madda. Bergini kabul etmek hakyndaky dokumentdäki maglumatlar

Ýerine ýetiriş hakynda kreditor tarapyndan ýa-da ygtyýarly şahs tarapyndan düzülen dokument berginiň möçberi we görnüşi hakyndaky, bergidaryň ýa-da bergini töleýän şahsyň familiýasy we ady, ýerine ýetirişiň wagty we ýeri hakyndaky maglumatlary öz içine almalydyr.

441 madda. Bergi dokumentini talap etmek hukugy

Eger talap hakynda bergi dokumenti berlen bolsa, onda bergidar ýerine ýetiriş hakyndaky dokument bilen birlikde bu dokumentiň gaýtarylyp berilmegini ýa-da onuň, ýatyrylmagyny talap edip biler. Eger kreditor bergi dokumentini gaýtaryp berip bilmese, onda bergidar borçnamanyň, bes edilendigi hakynda resmi suratda tassyklanylan güwänamany talap etmäge haklydyr.

442 madda. Ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermek baradaky çykdajylary tölemek

1. Ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermek baradaky çykdaýjylar, eger bergidar bilen kreditoryň arasyndaky ylalaşykdan başgaça gelip çykmaýan bolsa, bergidaryň öz üstüne ýüklenilýär.
2. Eger kreditor ýaşaýan ýerini üýtgetse ýa-da aradan çyksa we başga ýerde ýaşaýan mirasdarlaryny goýup gitse, onda ýerine ýetiriş hakyndaky dokumentiň berilmegi bilen baglanyşykly artan çykdajylar kreditoryň ýa-da onuň mirasdarlarynyň üstüne ýüklenilýär.

443 madda. Kreditoryň öz borçlaryny ýerine ýetirmezligi sebäpli ýerine ýetirişden ýüz döndermek

Eger kreditor ýerine ýetiriş hakyndaky dokumenti bermekden, bergi dokumentini gaýtaryp bermekden ýa-da berginiň üzlüşilendigini ykrar etmekden ýüz dönderýän bolsa, onda bergidar özüniň ýerine ýetirmeli bolan zadyny ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge haklydyr. Şunuň ýaly halatda kreditor bellenen möhleti geçiren hasap edilýär.

§ 2. Borçnamanyň deponirlemek arkaly bes edilmegi

444 madda. Düşünje

1. Eger kreditor ýerine ýetirişi kabul etmekde haýal-ýagallyk edýän bolsa ýa-da munuň ýerleşýän ýeri näbelli bolsa, onda bergidar ýerine ýetiriş zadyny saklamak üçin suda ýa-da notariata tabşyrmaga, puly ýa-da gymmatly kagyzlary bolsa- notariusyň depozit sçýotyna geçirmäge haklydyr.
2. Deponirlemek netijesinde bergidar kreditoryň öňündäki borçnamasyndan boşadylýar.

445 madda. Deponirlenilen emlägiň kreditora berilmegi

Sud ýa-da notarius deponirlenilen emlägi kreditora bermelidir. Sud ýa-da notarius ony saklaýjyny seçip alýar, dokumentler bolsa olarda galýar.

446 madda. Zadyň deponirlenilmäge ýaramlylygy

Zat saklamak üçin ýaramly bolmalydyr. Basym zaýalanýan zatlar saklamak üçin kabul edilmeýär.

447 madda. Zadyň saklanylýan ýeri

Zat ýerine ýetirişiň ýerinde saklanylmalydyr.

448 madda. Zady kreditoryň kabul etmek talaby

Sud ýa-da notarius zadyň saklamak üçin kabul edilendigini kreditora habar berýär we zady kabul etmegi ondan talap edýär.

449 madda. Zady saklamak bilen baglanyşykly edilen çykdajylary tölemek

Zady saklamak bilen baglanyşykly edilen çykdajylaryň hemmesi kreditoryň üstüne ýüklenilýär.

450 madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady bergidaryň talap edip almagy

1. Bergidar saklamak üçin kreditor tarapyndan kabul edilmezinden öň tabşyrylan zadyň gaýtarylş berilmegini talap etmäge haklydyr. Eger ol zadyň gaýtarylyp berilmegini talap edýän bolsa, onda zat saklanylmady diýlip hasap edilýär.
2. Bergidar saklamak üçin tabşyrylan zady eger kreditor ondan ýüz dönderýän bolsa ýa-da şu Kodeksiň 451 maddasynda göz öňünde tutulan möhlet geçen bolsa, özüne gaýtaryp alyp biler.
3. Eger bergidar zady özüne gaýtaryp alýan bolsa, onda şol zady saklamak üçin edilen çykdajylar onuň üstüne ýüklenilýär.

451 madda. Ýerine ýetiriş zadyny saklamagyň möhleti

Sud ýa-da notarius zady bir ýyla çenli möhlet bilen saklaýar. Eger şu möhletiň dowamynda kreditor zady kabul etmese, onda bu hakda bergidara habar berlip, onuň saklamak üçin berlen zady özüne gaýtaryp almagy talap edilýär. Eger bergidar zady gaýtaryp bermek üçin zerur bolan möhletiň dowamynda zady almasa, onda şol zat döwlet emlägi diýlip hasap edilýär.

§ 3. Özara talaplary hasaba goşmak arkaly borçnamanyň bes edilmegi

452 madda. Borçnamalary hasaba goşmak mümkinçiligi

1. Iki şahsyň arasynda dowam edýän özara talaplar, eger bu talaplary ýerine ýetirmegiň, möhleti gelip ýeten bolsa, olary hasaba goşmak arkaly bes edilip bilner.
2. Talaplardan  birini ýerine ýetirmegiň möhleti entek gelmedik bolsa, ýöne bu talaba hukugy bolan tarapyň talaby hasaba goşmagy goldaýan bolsa-da talaplary hasaba goşmak mümkindir. Bu talaplary hasaba goşmak işi bu hakda beýleki tarapa habar bermek arkaly amala aşyrylýar.

453 madda. Hasaba goşmak talabynyň wagt möhleti

Eger talap baradaky wagt möhleti geçmedik bolsa we talaby hasaba goşmak entek mümkin bolsa, onda talabyň wagt möhleti borçnamanyň hasaba goşulmagyny aradan aýyrmaýar.

454 madda. Hasaba goşulýan talaplar

Eger hasaba goşulýan talaplar biri-biriniň üstüne ýapmaýan bolsa, onda diňe beýleki talabyň möçberinden az bolan möçberi hasaba goşulýar.

455 madda. Hasaba goşulýan birnäçe talap

1. Eger şertnamada hasaba goşmak barada habar berlen tarapyň hasap edilmäge degişli birnäçe talaby bar bolsa, onda şu Kodeksiň 398 maddasynyň kadalary ulanylýar.
2. Eger haýsy tarapa esasy borçnama bilen bir hatarda prosentleri we beýleki çykdajylary tölemek borjy ýüklenilýän bolsa, şol tarap barada şu Kodeksiň 399 maddasynyň kadalary ulanylýar.

456 madda. Borçnamalar dürli ýerlerde ýerine ýetirilende borçnamalary hasaba goşmak

Borçnamalary ýerine ýetirmek üçin dürli ýerler göz öňünde tutulan mahalynda-da borçnamalaryň hasaba goşulmagyna ýol berilýär.

457 madda. Borçnamalary hasaba goşmaga ýol bermezlik

Şu aşakdaky ýagdaýlarda borçnamalaryň hasaba goşulmagyna ýol berilmeýär:
a) eger talaplary hasaba goşmak işi ylalaşylyp öňünden aradan aýrylan bolsa;
b) eger borçnamanyň zadyndan töleg tutulyp bilinmejek bolsa ýa-da borçnama zady ýaşaýyş serişdesi bolup durýan bolsa;
w) eger borçnama saglyga şikes ýetmegi ýa-da ölüm zerarly ýeten zeleli tölemegi göz öňünde tutýan bolsa;
g) kanunda göz sünde tutulan beýleki halatlarda.

§ 4. Bergini geçmek arkaly borçnamanyň bes edilmegi

458 madda. Düşünje

Berginiň geçilmegi borçnamanyň bes edilmegine getirýän ýagdaýynda taraplaryň ylalaşmagy esasynda amala aşyrylýar.

459 madda. Bergini geçirmegiň beýleki raýdaş bergidarlar üçin netijeleri

1. Raýdaş bergidarlaryň biri barada berginiň geçilmegi beýleki raýdaş bergidarlary hem bergiden boşadýar, ýöne muňa kreditoryň olar baradaky talaby özünde galdyrýan halatlary girmeýär.
2. Şunuň ýaly halatda kreditor galan raýdaş bergidarlar barasynda diňe bir talaby peýdalanyp biler, özem şunda bergiden boşadylan bergidaryň paýy çykylmalydyr.

460 madda. Berginiň esasy bergidar barada geçilmeginiň netijeleri

1. Berginiň esasy bergidar barada geçilmegi zamun bolýanlary-da bergiden boşadýar.
2. Zamun bolýanyň bergini tölemekden boşadylmagy esasy bergidary borçnamany ýerine ýetirmekden boşatmaýar.
3. Zamun bolýanlaryň biriniň bergini tölemekden boşadylmagy beýleki zamun bolýanlary hem bergiden boşadýar.

461 madda. Iki taraplaýyn şertnama boýunça talaplardan ýüz döndermegiň netijeleri

Iki taraplaýyn şertnamadaky taraplaryň biriniň öz talabyndan ýüz döndermegi borçnamanyň bes edilmegine getirmeýär. Ol şertnamada göz öňünde tutulan borçnamalaryny beýleki tarap öz talabyndan tä ýüz dönderýänçä ýerine ýetirmäge borçludyr.

§ 5. Borçnamalaryň bes edilmeginiň beýleki esaslary

462 madda. Bergidar bilen kreditor bir şahs bolup çykanda borçnamalaryň bes edilmegi

Eger bergidar bilen kreditor bir şahs bolup çyksa, onda borçnamalaýyn gatnaşyklar bes edilýär.

463 madda. Bergidaryň aradan çykmagy sebäpli borçnamanyň bes еdilmegi

1. Eger bergidaryň hut özi gatnaşmasa borçnamany ýerine ýetirmek mümkin bolmasa, onda bergidaryň aradan çykmagy borçnamanyň bes edilmegine getirýär.
2. Eger borçnamany ýerine ýetirmek işi kreditoryň özi üçin niýetlenilen bolsa, onda kreditoryň aradan çykmagy borçnamanyň bes edilmegine getirýär.

464 madda. Ýuridiki şahsyň ýatyrylmagy sebäpli borçnamanyň bes edilmegi

Ýuridiki şahsy ýatyrmagyň tamamlanmagynyň bellige alnan pursatyndan başlap, ýuridiki şahsyň borçnamalary bes edilýär.

7 BAP. TALABY BAŞGA BIRINE BERMEK

465 madda. Talaby başga birine bermek

Kreditor talaby özüniň başga bir şertnama baglaşan şahsyna (talaby başga birine bermek) berip biler. Şeýle şertnama baglaşylan pursatyndan beýläk, ilkibaşky kreditor öz ornuny täze kreditora berýär.

466 madda. Talaby başga birine bermäge ýol bermezlik

1. Eger borçnama täze kreditor barasynda borçnamanyň mazmunyny üýtgetmän ýerine ýetirilip bilinmejek bolsa ýa-da bergidar bilen ylalaşylmagy esasynda talaby başga birine bermek aradan aýrylan bolsa, onda talabyň başga birine berilmegine ýol berilmeýär.
2. Eger talapdan töleg töledilip alnyp bilinmejek bolsa, onda şol talaby başga birine bermek bolmaýar.

467 madda. Talap başga birine berlende üpjünçilik serişdeleriniň hem oňa geçmegi

1. Talabyň täze kreditora berilmegi bilen talaby üpjün edýän ipotekalar, girew hukuklary, şeýle hem bu talap boýunça bellenilen zamundan gelip çykýan hukuklar hem oňa geçýär.
2. Başga birine berlen talap bilen baglanyşyklylykda talap mejbury suratda ýa-da konkurs esasynda ýerine ýetirilen halatynda, ileri tutulyp kanagatlandyrylmak hukugyny täze kreditor amala aşyryp biler.

468 madda. Dokumentleri we maglumaty bermek

Ilkibaşky kreditor talap baradaky hukugy amala aşyrmak üçin zerur bolan maglumatlary täze kreditora habar bermäge, şonuň ýaly-da talaby tassyklamak üçin zerur bolan öz garamagyndaky dokumentleri oňa bermäge borçludyr.

469 madda. Talabyň başga birine berilmegini tassyklamak

Ilkibaşky kreditor talabyň başga birine berilýändigi hakynda resmi tertipde tassyklanylan dokumenti täze kreditoryň talap etmegi boýunça oňa bermäge borçludyr. Şunuň ýaly dokumenti tassyklamak üçin edilýän çykdajylar täze kreditoryň üstüne ýüklenilýär.

470 madda. Bergidaryň garşy bolmagy

Bergidar talabyň başga birine berlen pursatda ilkibaşky kreditoryň garşysyna özünde bar bolan garşylygyny we garşylyklaýyn talaplaryny täze kreditora bildirmäge haklydyr.

471 madda. Talabyň başga birine berilmegini mälim etmek

1. Talabyň başga birine berilmegi hakynda özüne habar berilýänçä, bergidaryň öz borçnamasyny ilkibaşky kreditoryň peýdasyna ýerine ýetirmäge haky bardyr.
2. Eger kreditor öz talabyny başga birine berendigini bergidara mälim etse, onda bergidar barasynda talabyň başga birine berilmeginiň hakykylygy barada (bu barada bergidara mälim edendigine garamazdan) kreditoryň jedelleşmäge hukugy ýokdur, eger hakykatda talap başga birine berilmedigem bolsa ýa-da talaby başga birine bermegiň özi hakyky dälem bolsa, kreditoryň jedelleşmäge hukugy ýokdur.
3. Mälim edilen habar diňe täze kreditor hökmünde görkezilen adamyň razyçylygy bilen yzyna alnyp bilner.

472 madda. Talabyň köp gezek başgalara berilmegi

Eger şol bir talaby bermek hakynda ilkibaşky kreditor birnäçe şahs bilen şertleşen bolsa, onda ilkibaşky kreditor kim bilen beýlekilerden öň gatnaşyk açan bolsa, şol bergidaryň öňünde ygtyýarly bolar.

473 madda. Talabyň kanuna görä başga birine geçmegi

Kanuna görä ýa-da suduň çözgüdi sebäpli, talabyň başga birine geçmegi barasynda şu Kodeksiň 466 - 472 maddalarynda göz öňünde tutulan kadalar ulanylýar.

474 madda. Beýleki hukuklaryň başga birine geçmegi

Eger kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda talaby başga birine bermek hakyndaky kadalar beýleki hukuklaryň başga birine berilmegi barasynda-da degişli suratda ulanylýar.

8 BAP. BERGINIŇ BAŞGA BIRINE GEÇMEGI

475 madda. Berginiň başga birine geçmegi

Üçünji şahs kreditor bilen şertnama baglaşmak esasynda bergini ilkibaşky bergidaryň ornuny tutar ýaly özüne kabul edip biler.

476 madda. Berginiň bergidar bilen razylaşylyp başga birine geçmegi

1. Eger üçünji şahs bergidar bilen razylaşyp, bergini öz üstüne alýan bolsa, onda ylalaşyp hakykylygy kreditoryň razyçylygyna baglydyr.
2. Eger kreditor berginiň başga birine geçmegine razy bolmakdan ýüz dönderse, onda bergi başga birine geçmedik diýlip hasap edilýär.

477 madda. Bergini öz üstüne alan şahsyň garşy bolmagy

1. Bergini öz üstüne alan şahs kreditoryň talabynyň garşysyna hukuk gatnaşyklaryna, ýagny kreditor bilen ilkibaşky bergidaryň arasyndaky hukuk gatnaşyklaryna esaslandyrylan garşylygy bildirip biler. Şonuň ýaly şahs ilkibaşky bergidara degişli bolan talabyň hasap edilmegini talap edip bilmez.
2. Bergini öz üstüne alan şahs özi bilen ilkibaşky bergidaryň arasyndaky hukuk gatnaşygyna - berginiň başga birine geçmegine esas bolup hyzmat eden hukuk gatnaşygyna esaslanyp, kreditoryň garşysyna garşylyk bildirip bilmez.

478 madda. Zamunlygyň we girew hukuklarynyň bes edilmegi

Bergi başga birine geçen halatynda ony üpjün etmek üçin berlen ähli zamunlyklar we girew hukuklary bes edilýär.

9 BAP. BORÇNAMADA KREDITORLARYŇ ÝA-DA BERGIDARLARYŇ KÖP SANLY BOLMAGY

§ 1. RAÝDAŞ KREDITORLAR

479 madda. Raýdaş hukuklylar

Eger birnäçe şahs talabyň ýerine ýetirilmegini talap etmäge hukukly bolsa, özem şunda olaryň her biri talabyň doly ýerine ýetirilmegini talap edip bilýän bolsa, bergidaryň üstüne bolsa diňe bir gezekki ýerine ýetiriş ýüklenýän bolsa, onda olar raýdaş hukukly şahslar - raýdaş kreditorlar bolýarlar.

480 madda. Raýdaş hukuklaryň ýüze çykmagy üçin esaslar

Raýdaş hukuklylyk şertnama, kanun esasynda ýa-da borçnama zadyny bölüp bolmazlygy esasynda ýüze çykýar.

481 madda. IIslendik kreditoryň öňünde borçnamany ýerine ýetirmek

Eger kreditorlaryň biri şu Kodeksiň 479 maddasynda görkezilen talap bilen bergidara hak islegini bildirmedik bolsa, onda bergidar öz islegi boýunça islendik kreditoryň öňünde borçnamany ýerine ýetirip biler.

482 madda. Kreditorlaryň biri üçin borçnamany ýerine ýetirmek

Borçnamanyň bütinleý bir kreditor üçin ýerine ýetirilmegi bergidary beýleki kreditorlaryň öňündäki borçnamadan boşadýar.

483 madda. Raýdaş kreditorlaryň biriniň talapdan ýüz       döndermeginiň netijeleri

Eger rýaýdaş kreditorlaryň biri bergidar barasyndaky talapdan ýüz dönderse, onda bergidar bu kreditora degişli bolan bölegi tölemekden boşadylýar.

484 madda. Başga kreditor bilen baglanyşykly faktlary peýdalanmaga ýol bermezlik

Bergidar kreditorlaryň biri barasynda başga kreditor bilen baglanyşykly faktlary peýdalanyp bilmez.

485 madda. Raýdaş kreditoryň mirasdarlarynyň hukuklary

Eger raýdaş kreditoryň birnäçe mirasdary bar bolsa, onda olaryň her birine bergi baradaky hukugyň diňe özüniň miras paýyna laýyk gelýän bölegi geçýär.

486 madda. Raýdaş kreditoryň beýleki kreditorlaryň öňündäki borçlary

1. Taabyň ýerine ýetirilmegini bergidardan doly alan raýdaş kreditor özlerine degişli paýy galan kreditorlara bermäge borçludyr.
2. Raýdaş kreditorlaryň arasynda başga zat bellenilmedik bolsa, olaryň arasyndaky özara gatnaşyklarda deň paýlary bardyr.

§ 2. RAÝDAŞ BERGIDARLAR

487 madda. Raýdaş borçnamalar

Eger borçnamany ýerine ýetirmek birnäçe şahsyň üstüne ýüklenilen bolsa, özem olaryň her biri borçnamany doly ýerine ýetirmäge gatnaşmaly edilen bolsa, kreditoryň, bolsa diňe bir gezekleýin ýerine ýetirmegi talap etmek hukugy bolar ýaly edilen bolsa, onda olar raýdaş bergidarlar (raýdaş borçnama) bolýarlar.

488 madda. Raýdaş borçnamanyň ýüze çykmagy üçin esaslar

Raýdaş borçnama şertnama, kanun esasynda ýa-da borçnama zadynyň bölünmezligi esasynda ýüze çykýar.

489 madda. Kreditoryň talabyň ýerine ýetirilmegini islendik bergidardan talap etmek hukugy

Kreditor öz makul bilşine görä, talabyň ýerine ýetirilmegini islendik bergidardan doly ýerine ýetirmegi hem, kem-käs ýerine ýetirmegi hem talap edip biler. Borçnama doly ýerine ýetirilýänçä, beýleki bergidarlaryň borçnamalary güýjünde galýar.

490 madda. Kreditor barasynda raýdaş bergidaryň garşylykly talaby

Raýdaş bergidar şertnamanyň düýp mazmunyndan gelip çykýan garşylykly ähli talaplary ýa-da diňe özüniň hukugy bolan garşylykly talaplaryny, ýa bolmasa raýdaş bergidarlaryň hemmesi üçin umumy bolan garşylykly talaplary kreditora bildirmäge doly ygtyýarlydyr.

491 madda. Bergidarlaryň biriniň borçnamany doly ýerine ýetirmeginiň netijeleri

Bir bergidaryň borçnamany doly ýerine ýetirmegi beýleki bergidarlary borçnamany ýerine ýetirmekden boşadýar. Bu kada bergidaryň kreditor barada amala aşyran hasaba goşulmasy barasynda-da hereket edýär.

492 madda. Beýleki raýdaş bergidar bilen baglanyşykly faktlary peýdalanmaga ýol bermezlik

Raýdaş bergidarlaryň biri bilen baglanyşykly bolan faktlar, eger borçnamanyň düýp mazmunyndan başgaça gelip çykmaýan bolsa, diňe bu şahs barasynda peýdalanylyp bilner.

493 madda. Raýdaş bergidarlaryň biri barasynda hak islegini bildirmek

Bergidarlaryň biri barasynda hak isleginiň bildirilmegi kreditory beýleki bergidarlar barasynda-da hak islegini bildirmek hukugyndan mahrum etmeýär.

494 madda. Talaby ýerine ýetirmäge kabul etmegi bökdemegiň netijeleri

1. Raýdaş bergidarlaryň birinden talaby ýerine ýetirmäge kabul etmegiň kreditor tarapyndan bökdelmeginiň netijeleriniň beýleki raýdaş bergidarlar barasynda hem güýji bardyr.
2. Raýdaş bergidarlaryň biriniň talaby ýerine ýetirmek möhletlerini berjaý etmezliginiň netijeleri beýleki raýdaş bergidarlar barasynda peýdalanylyp bilinmez.

495 madda. Raýdaş bergidarlaryň mirasdarlarynyň borçlary

Eger raýdaş bergidarlaryň biriniň birnäçe mirasdary bar bolsa, onda bu mirasdarlar özleriniň miras paýyna laýyklykda borçnamany ýerine ýetirmäge borçludyrlar. Eger talap bölünmeýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

496 madda. Kreditoryň talabynyň raýdaş bergidarlaryň biriniň bergisi bilen birleşdirilmegi

Eger kreditoryň talaby raýdaş bergidarlaryň biriniň bergisi bilen birleşdirýän bolsa, onda beýleki bergidarlar barasynda borçnama şol bergidaryň paýyna düşýän möçberde bes edilýär.

497 madda. Bergidarlaryň biriniň borçnamany doly ýerine ýetiren mahalynda regres tertibinde talap bildirmek hukugy

1. Raýdaş borçnamany ýerine ýetiren bergidaryň beýleki bergidarlar barasynda olaryň paýyna laýyklykda, eger şertnamada ýa-da kanunda başgaça bellenilmedik bolsa, regres tertibinde talap bildirmäge hukugy bardyr, ýöne şunda onuň öz paýy çykylýar.
2. Eger bergidarlaryň jogapkärçiliginiň möçberini kesgitlemek mümkin bolmasa, onda olar biri-biriniň öňünde deň derejede jogapkärdirler.

498 madda. Raýdaş bergidaryň töleg tölemek ukybynyň bolmazlygynyň netijeleri

Eger bergidarlaryň biri töleg tölemäge ukypsyz bolup çyksa, onda oňa düşýän paý töleg tölemäge ukyply beýleki bergidarlaryň arasynda deň paýlanylýar.

499 madda. Raýdaş bergidar üçin kompensasiýa

Eger raýdaş bergidarlaryň diňe biri raýdaş borçnamadan peýda alan bolsa, onda onuň ýaly peýdany almadyk raýdaş bergidar öz borçnamasynyň ýerine ýetirilmegini kanagatlandyrmagy talap edip biler.

500 madda. Wagt möhletiniň gutarmagynyň netijeleri

Raýdaş bergidarlaryň biri barasynda wagt möhletiniň geçmegini togtatmagyň ýa-da bes etmegiň beýleki bergidarlar barasynda güýji ýokdur.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Статья 330. Понятие

1. В силу обязательства кредитор вправе требовать от должника совершения какого-либо действия. Исполнение обязательства может состоять и в том, что должник воздержится от совершения действия.
2. С учетом своего содержания и характера обязательство может возлагать на каждую из сторон особую заботу о правах и имуществе другой стороны. Обязательственные отношения могут быть ограничены и только этим.

Статья 331. Договор

1. Для возникновения обязательства или изменения его содержания необходимо заключение договора между его участниками, кроме случаев, когда обязательство возникает вследствие причинения вреда (деликта), неосновательного обогащения или иных оснований, предусмотренных законом.
2. Предусмотренные статьей 330 настоящего Кодекса обязательства могут возникнуть
уже и на основании подготовки договора.
3. Участник переговоров может потребовать у другого участника возмещения расходов, понесенных для заключения договора, который  вследствие небрежности другого участника не был заключен.

Статья 332. Предоставление информации

Из обязательства может вытекать право получения той или иной информации. Предоставление информации подразумевает обязанность представления соответствующих документов. Предоставление информации должно быть обеспечено и в случае, когда она имеет значение для определения содержания обязательства и контрагент может без ущерба для своих прав выдать такую информацию. Расходы по предоставлению информации ее получатель должен возместить обязанному лицу.

ГЛАВА 1. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

§1. Общие положения

Статья 333. Свобода договора

1. Лица могут в пределах закона свободно заключать договоры и определять содержание этих договоров. Если в целях защиты существенных интересов общества или личности действительность договора зависит от разрешения государства, это должно быть урегулировано отдельным законом.
2. Если одна из сторон договора занимает доминирующее положение на рынке, в этой сфере деятельности на нее возлагается обязательство заключения договора. Она не может безосновательно предлагать контрагенту неравные условия договора.
3. Лицам, которые приобретают или пользуются имуществом и услугами в целях предпринимательства или удовлетворения своих насущных интересов, не может быть отказано в заключении договора, если другая сторона договора действует в пределах своей предпринимательской деятельности.

Статья 334. Договор о передаче имущества

Договор, по которому одна сторона обязуется передать  все свое  имущество или значительную часть своего имущества либо обременить его узуфруктом, должен быть нотариально заверен.

Статья 335. Договор о передаче будущего имущества

Договор, по которому одна из сторон обязуется передать  все свое будущее имущество или значительную часть будущего имущества либо обременить его узуфруктом, является ничтожным.

Статья 336. Договор о наследстве третьего лица, находящегося в живых

1. Договор о наследстве третьего лица, находящегося в живых, ничтожен. То же правило распространяется и на договор об обязательной наследственной доле или завещательном отказе относительно наследства третьего лица, находящегося в живых.
2. Эти правила не  применяются к договору, заключенному между будущими наследниками по закону относительно законной или обязательной наследственной доли кого-либо из них. Такой договор подлежит нотариальному заверению.

Статья 337. Форма договора о недвижимой вещи

Договор, по которому одна сторона берет обязательство передать другой право собственности на недвижимые вещи или приобрести ее, подлежит удостоверению в нотариальном порядке. Заключенный без соблюдения этой формы договор действителен, если он зарегистрирован в публичном реестре.

Статья 338. Распространение действия обязательства на принадлежность

Если лицо принимает на себя обязательство по отчуждению или обременению вещи, то это обязательство распространяется и на принадлежность вещи, поскольку договором не предусмотрено иное.

Статья 339. Определение способа исполнения

1. Если способ исполнения должна определить одна из сторон или третье лицо, то предполагается, что определение должно совершаться по справедливому усмотрению. Определение совершается путем заявления, обращенного к другой стороне.
2. Если определение совершается  по справедливому усмотрению одной из сторон, то оно обязательно  для другой стороны лишь в случае, когда оно соответствует справедливости. Если определение не соответствует критерию справедливости, то способ исполнения определяется на основе судебного решения; то же действует, если сторона допустит просрочку определения способа исполнения.

Статья 340. Аналогия

Правила о договорных обязательствах применяются также в отношении других не договорных обязательств, если иное не вытекает из характера обязательства.

§ 2. Заключение договора

Статья 341. Заключение договора

1. Договор считается заключенным, если стороны достигли согласия по всем его существенным условиям с соблюдением установленной для этого формы.
2. Существенными условиями договора признаются такие, по которым по волеизъявлению даже одной из сторон соглашение должно было достигнуто или существенными элементами договора они признаются по закону.
3. По договору может возникнуть обязательство заключения последующего договора. Форма, установленная для договора, распространяется и на предварительный договор.

Статья 342. Форма договора

1. Если для действительности договора законом установлена определенная форма или стороны предусмотрели такую форму для договора, договор вступает в силу только после исполнения требования о такой форме.
2. Если стороны согласились о письменной форме, договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами; для обеспечения соблюдения формы достаточно телеграфного сообщения, телекса или обмена письмами.

Статья 343. Оферта

1. Предложение о заключении договора (оферта) считается сделанным, если в этом предложении, обращенном к одному лицу или нескольким лицам, выражено, что в случае согласия (акцепта) сделавшее предложение лицо (оферент) готово исполнить свое предложение.
2. Предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, представляет собой приглашение к оферте, если в этом предложении прямо не указано иное.

Статья 344. Акцепт

1. Оферта, сделанная присутствующему лицу (при непосредственном контакте), должна быть принята незамедлительно.
2. Оферта, сделанная отсутствующему лицу, может быть принята только до того времени, в течение которого лицо, сделавшее обычную оферту, может ожидать ответа.

Статья 345. Срок акцепта

Если оферент определил для акцепта срок, акцепт может быть осуществлен только в этот срок.

Статья 346. Запоздание акцепта

Если акцепт поступит к оференту с запозданием и из акцепта явствует, что он выслан своевременно, акцепт только тогда может быть сочтен запоздавшим, если оферент без промедления сообщит об этом другой стороне.

Статья 347. Новая оферта

1. Запоздавший акцепт на оферту признается новой офертой.
2. Если в ответе выражено согласие на заключение договора, но на других условиях, чем это предусмотрено офертой, такой ответ считается отказом от оферты и, вместе с тем, новым предложением.

Статья 348. Изменение акцепта

Если в деловых отношениях акцепт осуществляется на измененных условиях, договор считается заключенным, если акцептант имел право считаться с согласием оферента и последний незамедлительно не заявит об отказе.

Статья 349. Акцепт по умолчанию

1. Если предприниматель, осуществляющий деятельность для других, получит оферту об исполнении подобной деятельности от лица, с которым имеет деловые связи, он обязан в разумный срок ответить на это предложение; его молчание будет сочтено акцептом. То же правило действует и в случаях, когда предприниматель получает такую оферту от лица, у которого он просил заказы на осуществление подобной деятельности.
2. Если предприниматель отвергает оферту, а товар уже прислан, он обязан во избежание вреда временно хранить этот товар таким образом, чтобы не нанести ему вред.

Статья 350. Договор, заключенный на улице

1. Договор между потребителем и лицом, торгующим в пределах своего предприятия, на улице, перед домом и в подобных местах, действителен только тогда, если потребитель в течение одной недели письменно не отвергнет договор, кроме случаев, когда исполнение договора происходит по его заключении.
2. То же правило применяется в отношении выданных для некоммерческих целей кредитов (потребительских кредитов) и договоров о страховании.

Статья 351. Местные традиции

Если отдельные выражения договора могут быть истолкованы по-разному, предпочтение должно быть отдано тому, которое обычно принято по месту жительства заключивших договор сторон. Если стороны имеют разные места жительства, решающим является место жительства акцептанта.

Статья 352. Непонятные значения

При наличии взаимоисключающих или многозначительных выражений предпочтение должно быть отдано тому значению, которое более других соответствует содержанию договора.

Статья 353. Торговые обычаи и традиции

При определении прав и обязанностей сторон договора могут быть приняты во внимание торговые обычаи и традиции.

Статья 354. Толкование смешанных договоров

При толковании смешанных договоров принимаются во внимание нормы о договорах, которые наиболее близки к сути исполнения и ему соответствуют.

Статья 355. Признание долга

Для действительности договора, признающего существование обязательственных отношений (признание существования долга), необходимо письменное заявление о признании. Если для возникновения обязательственных отношений, существование которых было признано, предусмотрена какая-либо иная форма, для договора признания долга также требуется такая форма. Если долг признан на основании расчета (оплаты) или путем договоренности, соблюдение формы необязательно.

§ 3. Стандартные условия договора

Статья 356. Понятие

1. Стандартными условиями договора являются заранее сформулированные для многократного использования условия, которые одна сторона (делающая предложение) представляет другой стороне и посредством которых должны быть установлены правила, отличающиеся от норм права или восполняющие их.
2. Если условия детально определены сторонами, это не считается стандартными условиями договора.

Статья 357.  Включение в договор стандартных условий

1. Стандартные условия только тогда становятся составными частями договора, заключенного между предложившим его и другой стороной, когда:
а) сделавшая предложение сторона по месту заключения договора произведет наглядную надпись и сошлется на эти условия;
б) другая сторона имеет возможность ознакомиться с этими условиями и в случае согласия принять эти условия.
2. Если другой стороной является предприниматель, стандартные условия договора становятся составной частью договора при условии, что в случае проявления необходимого в деловых отношениях благоразумия он должен был это предусмотреть.

Статья 358. Непривычные положения стандартных условий договора

Положения стандартных условий договора, которые по форме настолько непривычны, что другая сторона не могла их предусмотреть, не становятся составной частью договора.

Статья 359. Толкование неясного текста в пользу другой стороны

Если текст стандартных условий договора неясен, он истолковывается в пользу другой стороны.

Статья 360. Недействительность условий, противоречащих принципам добросовестности и доверия

Недействительно стандартное условие договора, несмотря на его включение в договор, если оно в противовес принципам доверия и добросовестности вредно для другой стороны договора. При этом должны быть приняты во внимание обстоятельства, при наличии которых были внесены в договор эти условия, взаимные интересы сторон и другое.

Статья 361. Несоразмерность стандартных условий договора

В стандартных условиях договора, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, признаются недействительными:
а) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает несоразмерно продолжительный или короткий срок для принятия предложения либо отказа от него или исполнения той или иной работы (сроки принятия и исполнения обязательств);
б) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает для исполнения ею обязательств отличающиеся от правовых норм несоразмерно продолжительные или недостаточно определенные сроки (сроки при нарушении обязательств);
в) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне необоснованно и без указанных в договоре оснований отказаться от исполнения своего обязательства; это правило не применяется в отношении долгосрочных обязательств (условие отказа от обязательства);
г) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право изменить обещанную работу или отступить от нее, если согласие на это неприемлемо для другой стороны (условие внесения изменения);
д) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право требовать у другой стороны несоразмерно высокого возмещения понесенных расходов.

Статья 362. Недействительность стандартных условий

В стандартных условиях договора, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, также признаются недействительными:
а) положения, предусматривающие повышение цены в неоправданно короткие сроки. Это правило применяется в долгосрочных обязательственных отношениях (краткосрочное повышение цен);
б) положения, которыми ограничивается или исключается  право стороны договора отказаться от исполнения обязательства, предоставленное ей настоящим Кодексом, или  право стороны договора отказаться от исполнения договора до тех пор, пока другая сторона не выполнила возложенные на нее обязательства (право отказа от исполнения);
в) положения, которыми сторона договора лишается права зачета бесспорных или установленных решением суда обязательств (запрет зачета взаимных требований);
г) положения, освобождающие сделавшую предложение сторону от предусмотренной законом обязанности предупредить другую сторону или дать ей срок для исполнения обязательства (предупреждение об исполнении обязательства, назначение срока);
д) соглашение о требовании суммы, превышающей размер ущерба (завышенное требование возмещения вреда);
е) положения, исключающие или ограничивающие ответственность за вред, причиненный нарушением требования вследствие грубой неосторожности сделавшей предложение стороны или ее представителя (ответственность за неосторожность);
ж) положения, которыми в случае нарушения основного обязательства сделавшей предложение стороной ограничивается или исключается право другой стороны договора отказаться от договора, или которыми другая сторона договора лишается права или вопреки пункту "е" настоящей статьи ограничивается ее право требовать возмещения вреда, причиненного неисполнением (нарушение требования об исполнении основного обязательства);
з) положения, которые в случае частичного исполнения обязательства сделавшей предложение стороной лишают другую сторону договора права требовать возмещения вреда за неисполнение договора в целом или отказаться от договора, если она более не заинтересована в частичном исполнении (утрата интереса при частичном исполнении обязательства);
и) положения, которые в отличие от предусмотренных законом правил ограничивают ответственность сделавшей предложение стороны за недостатки предмета при поставках новых товаров и исполнении работ.

§ 4. Договоры в пользу третьего лица

Статья 363. Право требования исполнения договора

Исполнения договора в пользу третьего лица может требовать как кредитор, так и это третье лицо, если законом или договором не установлено иное либо из сути самого обязательства не вытекает что-либо другое.

Статья 364. Оговорка в договоре

1. При отсутствии специальной оговорки, исходя из обстоятельств дела, в частности, из его цели, необходимо установление следующего:
а) должно ли третье лицо приобрести право или не должно;
б) возникает ли это право сразу или оно возникает при наличии определенных предпосылок;
в) правомочны или нет стороны договора прекратить или изменить право третьего лица без его согласия на то.
2. Сторона, сделавшая оговорку в договоре в пользу третьего лица, сохраняет право заменить указанное в договоре третье лицо независимо от согласия контрагента.

Статья 365. Отказ третьего лица

Если третье лицо отказывается от приобретаемого по договору права, кредитор может сам потребовать исполнения, если из договора или сути обязательства не вытекает иное.

§ 5. Отказ от исполнения договора

Статья 366. Последствия отказа от договора

1. Если одна из сторон откажется от договора, то в случае выхода из договора полученное исполнение и выгода возвращаются сторонам.
2. Взамен возвращения в натуре на должника возлагается обязанность денежного возмещения, если:
а) исходя из характера приобретенного невозможно его возвращение;
б) полученный предмет сторона использует, произведет его отчуждение, обременит в правовом отношении, переработает или переделает;
в) полученный предмет подвергся порче или гибели; не принимается во внимание износ, вызванный соответствующим использованием.
3.Если договором было предусмотрено взаимное исполнение, денежное возмещение заменяется этим исполнением.
4. Обязательство возмещения не возникает:
а) если недостаток предмета, дающий право отказа от договора, был выявлен при переработке или преобразовании этого предмета;
б) если порча или гибель предмета произошла по вине кредитора;
в) если предмет подвергся порче или гибели у правомочного лица, несмотря на то, что он с такой же заботой обращался с ним, как с собственными вещами. То, что осталось, подлежит возврату.
5. При нарушении обязательств, вытекающих из пункта 1 настоящей статьи, кредитор может в соответствии со статьей 405 настоящего Кодекса потребовать возмещения вреда.

Статья 367. Возмещение вреда

1. Если должник не получает выгоду вследствие нарушения правил пользования вещью, хотя и имел возможности для этого, он обязан возместить кредитору вред.
2. Если должник возвращает вещь, возмещает ее стоимость в деньгах или в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 статьи 366 настоящего Кодекса недопустимо требование возмещения вреда, ему должны быть возмещены необходимые расходы, связанные с содержанием вещи. Другие расходы подлежат возмещению лишь в случае, если кредитор на их основании получил выгоду.

Статья 368. Одновременное исполнение обязательств при выходе из договора

Обязательства, возникшие вследствие выхода из договора, должны быть исполнены сторонами непосредственно и одновременно.

Статья 369. Уведомление

Выход из договора производится с уведомлением об этом другой стороны.

Статья 370. Срок выхода из договора

Если срок выхода из договора не установлен, то такой срок выходящему лицу может быть определен другой стороной договора. Право выхода из договора утрачивается, если до истечения срока не было заявлено об этом.

Статья 371. Неделимость права выхода

Если на одной или другой стороне договора участвует несколько лиц, выход может быть осуществлен только всеми участниками солидарно. Если право выхода из договора утрачивается для одного из правомочных лиц, это право утрачивается для всех.

Статья 372. Недопустимость выхода из договора

Недопустим выход из договора в связи с неисполнением обязательства, если должник мог освободиться от обязательства путем зачета обязательства и после выхода незамедлительно заявит о зачете обязательств.

Статья 373. Утрата права

Если договор заключен под условием, что исходя из договора должник должен утратить свои права в случае неисполнения своих обязательств, то при наступлении такого случая кредитор вправе отказаться от договора.

Статья 374. Ошибка в основаниях замирения

1. Недействителен договор, которым спор или неуверенность о правоотношении устраняется путем взаимных уступок (замирение), если исходя из содержания договора это замирение основывается на не соответствующих действительности обстоятельствах и спор или неуверенность не возникли бы при знании действительных обстоятельств дела.
2. К неуверенности в правоотношении приравнивается сомнительность в возможности осуществления какого-либо требования.

ГЛАВА 2. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения

Статья 375. Презумпция существования обязательства

1. Каждое исполнение подразумевает существование обязательства.
2. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, добросовестно, в оговоренные время и месте.

Статья 376. Место исполнения обязательства

1. Если место исполнения не было определено заранее или оно не явствует из существа обязательства, то исполнение должно быть произведено в месте жительства должника в момент возникновения обязательства.
2. Если до исполнения обязательства изменяется место жительства должника или место нахождения его предприятия и у кредитора в связи с этим возникнут дополнительные расходы, должник должен возместить эти расходы кредитору.
3. Если до исполнения обязательства изменяется место жительства кредитора или место нахождения его предприятия и в связи с этим увеличиваются расходы или риск исполнения, то на кредитора возлагаются как возмещение излишних расходов,  так и дополнительный риск.

Статья 377. Досрочное исполнение обязательства

Должник вправе досрочно исполнить обязательство, если кредитор по уважительной причине не откажется от принятия исполнения.

Статья 378. Срок исполнения

1. Если срок исполнения не был определен или не явствует из обстоятельств, то кредитор может потребовать немедленного исполнения, а должник вправе немедленно его произвести.
2. Если срок был определен, то следует считать, что кредитор не может ранее этого срока требовать исполнения.

Статья 379. Требование досрочного исполнения

Если для исполнения обязательства в пользу должника установлен какой-либо срок, кредитор может немедленно потребовать исполнения, если должник стал неплатежеспособным или уменьшилась ценность обусловленного обеспечения либо вообще не представлял такового.

Статья 380. Исполнение обязательства по сделке, совершенной под условием

Если действительность сделки зависит от наступления какого-либо условия, обязательство должно быть исполнено в день наступления этого условия.

Статья 381. Право на отказ от исполнения по двустороннему обязательству

Если должник имеет из того же правоотношения, на котором основано его обязательство, такое требование к кредитору, по которому наступил срок исполнения, то он вправе, если из обязательства не вытекает иного, отказаться от исполнения своего обязательства до исполнения обязательства кредитором.

Статья 382. Потребительский кредит

1. Возмездный договор вместе с кредитным договором образуют взаимосвязанную сделку, в которой кредит служит финансированию покупной цены и оба договора рассматриваются в качестве экономического единства. Экономическим единством считается, когда должник (покупатель) при подготовке или заключении кредитного договора полагается на содействие продавца.
2. Бенефициар при потребительском кредите может отказаться от возвращения кредита, если вытекающее из взаимосвязанного возмездного договора возражение в отношении продавца наделяет его правом отказаться от исполнения своего обязательства.

Статья 383. Исполнение обязательства третьим лицом

1. Если из закона или договора и из природы обязательства не вытекает, что должник обязан исполнить обязательство лично, это обязательство может быть исполнено и третьим лицом.
2. Кредитор может не принять предложенное третьим лицом исполнение, если должник против этого.

Статья 384. Удовлетворение кредитора третьим лицом

1. Если кредитор обратил принудительное взыскание на принадлежащую должнику вещь, то каждый, кому вследствие принудительного исполнения грозит опасность лишиться права на эту вещь, вправе удовлетворить кредитора.
2. Если третье лицо удовлетворит кредитора, право требования переходит к этому лицу. Такой переход права не может иметь место в ущерб кредитору.

Статья 385. Принятие исполнения неправомочным лицом

1. Должник обязан исполнить свое обязательство с принятием этого исполнения кредитором или лицом, которое по закону или решению суда правомочно принять исполнение.
2. Если исполнение обязательства приняло неправомочное лицо, обязательство будет сочтено исполненным при условии, что кредитор дал согласие на это или получил выгоду от этого исполнения.

Статья 386. Альтернативное обязательство

Если возможно несколько способов исполнения обязательства, при условии, что исполнение должно быть произведено одним из указанных способов, то в случае сомнения право выбора принадлежит должнику.

Статья 387. Выбор обязательства, подлежащего исполнению

Если окажется, что из подлежащих исполнению двух действий должник вправе отказаться от одного из них, в силе остается обязательство исполнения другого действия.

Статья 388. Порядок выбора альтернативного обязательства

В соответствии со статьей 386 настоящего Кодекса выбор производится посредством заявления об этом другой стороне или осуществления исполнения. Избранное обязательство признается изначально подлежащим исполнению обязательством.

Статья 389. Выбор более двух обязательств, подлежащих исполнению

Правила статей 386-388 настоящего Кодекса применяются и в тех случаях, когда предмет выбора обязательства состоит из более чем двух подлежащих исполнению обязательств.

Статья 390. Исполнение обязательства по частям

Должник вправе исполнить обязательство по частям, если кредитор согласен на это.

Статья 391. Право кредитора принять другое исполнение

Кредитор не обязан принимать другое, кроме предусмотренного договором, исполнение; это правило действует и в случае, когда исполнение имеет большую стоимость.

Статья 392. Качество исполнения обязательства
Если качество исполнения подробно не определено в договоре, должник обязан выполнить, по крайней мере, работу среднего качества и поставить вещи среднего качества.

Статья 393. Исполнение обязательства, определяемого родовыми признаками

Если предмет обязательства определен родовыми признаками, то, пока возможно предоставление вещи этого рода, должник отвечает за неисполнение и в том случае, когда неисполнение произошло не по его вине.

§ 2. Исполнение денежных обязательств

Статья 394. Понятие

Денежное обязательство выражается в национальной валюте. Стороны могут установить денежное обязательство и в иностранной валюте, если это не запрещено законом.

Статья 395. Порядок определения годовых процентов

В случаях, когда в соответствии с законом или договором по обязательству должны быть начислены проценты, последние взимаются по ставке 4 % годовых, если не установлено иное.

Статья 396. Порядок истребования оплаченного сверх обязательства

Оплаченное сверх обязательства может быть истребовано обратно в соответствии с правилами неосновательного обогащения.

Статья 397. Место исполнения денежного обязательства

1. Если место исполнения по денежному обязательству не определено, то должник обязан произвести платеж по месту жительства кредитора или месту нахождения его предприятия на свой риск и за свой счет.
2. Если кредитор имеет предназначенный для зачисления денег банковский счет в том месте или стране, где должна быть произведена оплата, то должник может исполнить свое денежное обязательство путем зачисления на этот счет, кроме случаев, когда против этого возражает кредитор.

Статья 398. Очередность исполнения денежных обязательств

1. Если на должника возложено исполнение нескольких подобных друг другу действий, вытекающих из разных обязательств, и того, что исполнено, недостаточно для покрытия всех долгов, то покрывается обязательство, которое изберет должник при исполнении, а если должник не изберет, то должен покрываться долг, срок оплаты которого наступил первым.
2. Если сроки исполнения требований наступили одновременно, в первую очередь должно быть исполнено требование, исполнение которого наиболее обременительно для должника.
3. Если требования обременительны одинаково, в первую очередь подлежит исполнению наименее обеспеченное требование.

Статья 399. Приоритет покрытия судебных издержек

За счет платежей должника, которых недостаточно для покрытия всего долга, срок оплаты которого наступил, в первую очередь покрываются судебные издержки, затем основное исполнение (долг) и наконец проценты.

Статья 400. Исполнение денежных обязательств при изменении курса денежной единицы

Если до наступления срока оплаты выросла или понизилась стоимость денежной единицы (курс) или изменилась валюта, должник обязан произвести оплату по курсу, соответствующему времени возникновения обязательства. При изменении валюты в основу обменных отношений должен быть положен курс, который существовал между этими денежными единицами в день изменения валюты.

§ 3. Просрочка кредитора

Статья 401. Понятие

1. Кредитор считается просрочившим, если он не принимает предложенного ему исполнения, срок исполнения которого наступил.
2. Если должник обязан исполнить обязательство лишь против исполнения кредитором обязательства, то кредитор считается просрочившим, если он, хотя и готов принять предложенное должником исполнение, однако со своей стороны не производит требуемого встречного исполнения.

Статья 402. Обязанность кредитора возместить вред

Кредитор должен возместить вред, причиненный должнику вследствие виновной просрочки принятия исполненного обязательства.

Статья 403. Ответственность должника при просрочке кредитора

За все время просрочки кредитора должник несет ответственность лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 404. Последствия просрочки кредитора

При просрочке кредитор, независимо от его вины:
а) обязан возместить должнику излишние расходы, понесенные в связи с хранением предмета обязательства;
б) несет риск случайной порчи или гибели вещи;
в) лишается права получения процентов по денежному обязательству.

ГЛАВА 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения

Статья 405. Требование возмещения вреда при нарушении обязательств

1. При нарушении обязательства должником кредитор может потребовать возмещения вызванного этим вреда. Это правило не применяется, если на должника не возлагается ответственность за нарушение обязательства.
2. При просрочке должника кредитор может назначить должнику срок, необходимый для исполнения обязательства. Если должник не исполнит обязательства и в этот срок, кредитор вправе взамен исполнения обязательства потребовать возмещения вреда.
3. В назначении дополнительного срока нет необходимости, если ясно, что это не приведет к какому-либо результату или когда налицо особые обстоятельства, которые, исходя из интересов обеих сторон, оправдывают незамедлительное использование права требования возмещения вреда.

Статья 406. Недопустимость предварительного соглашения об освобождении от возмещения вреда

1. Если иное не предусмотрено и не вытекает из сути обязательства, на должника возлагается только возмещение вреда, причиненного умышленными или неосторожными действиями.
2. Недопустимо предварительное соглашение об освобождении должника от обязанности возмещения вреда при нарушении им обязательства умышленными действиями.

Статья 407. Ответственность должника за действия своего представителя

За действия своего законного представителя и иных лиц, используемых для исполнения своих обязательств, должник несет ответственность в таком же объеме, как и при собственных виновных действиях.

Статья 408. Ответственность должника при получении предмета исполнения от другого лица

Должник несет ответственность за исполнение и тогда, когда предмет исполнения он должен был получить от другого лица и не смог его получить, если из договора или иных обстоятельств не вытекает иное.

Статья 409. Приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами

1. Если обстоятельства, которые стали основанием заключения договора, после заключения договора явно изменились и стороны не заключили бы его или заключили бы с другим содержанием, если бы предусмотрели эти изменения, то может быть потребовано приведение договора в соответствие с измененными обстоятельствами, поскольку с учетом отдельных случаев, в частности исходя из вида норм, у стороны договора не может быть потребовано строгого соблюдения неизмененного договора.
2. К изменениям обстоятельств приравниваются и случаи, когда ставшие основой договора представления оказались неправильными.
3. Стороны в первую очередь должны прилагать старание к  приведению договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами.
4. Если приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами невозможно или с этим не согласна другая сторона, то сторона, интересы которой были нарушены, может отказаться от договора.

Статья 410. Отказ от долгосрочных договорных обязательств

1. Любая сторона договора может, исходя из уважительных оснований, отказаться от договора по долгосрочным обязательствам без соблюдения сроков расторжения договора. Уважительным признается основание, если от стороны, расторгающей договор вследствие конкретных обстоятельств,  в том числе непреодолимой силы и с учетом обоюдных интересов, не может быть потребовано продление, продолжение договорных отношений до истечения согласованного срока или срока для расторжения договора.
2. Если основанием является и нарушение договорных обязательств, расторжение договора допустимо после безрезультатного истечения срока исправления недостатков или безрезультатного предупреждения. Соответственно применяется пункт 2 статьи 416 настоящего Кодекса.
3. Правомочное лицо может отказаться от договора в разумный срок после того, как ему стало известным основание расторжения договора.
4. Если уже исполненное больше не представляет какого-либо интереса вследствие расторжения договора, расторжение может распространиться и на это исполнение. Для обеспечения возвращения исполненного соответственно применяются правила статей 366- 368 настоящего Кодекса.
5. В отношении требований о возмещении вреда соответственно применяются правила статьи 417 настоящего Кодекса.

§ 2. ПРОСРОЧКА ДОЛЖНИКА

Статья 411. Понятие

Должник считается просрочившим, если:
а) обязательство не будет исполнено в срок, установленный для его исполнения;
б) обязательство не исполняется и после предупреждения, сделанного кредитором по наступлении срока исполнения.

Статья 412. Невозможность исполнения обязательства

Не считается просрочкой, если обязательство не было исполнено вследствие обстоятельств, наступивших не по вине должника.

Статья 413. Ответственность должника

Должник несет ответственность за любую небрежность за время просрочки. Он несет также ответственность и за случайно наступившую за время просрочки невозможность исполнения, за исключением случаев, когда убытки наступили бы и при своевременном исполнении обязательства.

Статья 414. Недопустимость начисления процентов на проценты

1. На денежное обязательство за время просрочки начисляются проценты в размере, установленном законом. Если кредитор по иным правовым основаниям может требовать более высоких процентов, то соответственно начисляются последние.
2. Начисление процентов на проценты за время просрочки не допускается.

Статья 415. Право кредитора на возмещение убытков

Кредитор вправе потребовать возмещения убытков, вызванных просрочкой.

§ 3.НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРАХ

Статья 416. Установление дополнительного срока при нарушении обязательств

1. Если одна сторона договора нарушает обязательства, вытекающие из двустороннего договора, другая сторона может после безрезультатного истечения установленного ею дополнительного срока для исполнения обязательства отказаться от договора. Если исходя из характера нарушения обязательства не применяется дополнительный срок, к установлению дополнительного срока приравнивается предупреждение. Если обязательство нарушено частично, кредитор может отказаться от договора только в случае, когда исполнение оставшейся части потеряло интерес для него.
2. Нет необходимости в установлении дополнительного срока или в предупреждении, когда:
а) ясно, что это не приведет к желаемым результатам;
б) обязательство не было исполнено в установленный договором срок и согласно договору кредитор связал продолжение отношений с своевременным исполнением;
в) по особым основаниям и с учетом обоюдных интересов оправдано немедленное расторжение договора.
3. Отказ от договора недопустим, когда:
а) нарушение обязательства незначительно;
б) нарушены требования пункта 2 статьи 330 настоящего Кодекса и у кредитора, несмотря на это, может быть потребовано оставление в силе договора;
в) за нарушение обязательства полностью или более всего ответствен сам кредитор;
г) обязательству противостоит встречное требование, которое уже представлено должником или будет представлено незамедлительно после отказа от договора.
4. Кредитор правомочен отказаться от договора до истечения срока исполнения, если очевидно, что наступят основания отказа от договора.
5. Должник может установить кредитору срок отказа от договора. Если кредитор в этот срок не воспользуется этим правом, он может отказаться от договора только в случае безрезультатного истечения установленного им соответствующего срока или после предупреждения.

Статья 417. Возмещение вреда при выходе из договора

1. При выходе из договора кредитор может потребовать возмещения вреда, причиненного ему неисполнением договора.
2. Это правило не применяется, если основание выхода из договора наступило не по вине должника.

ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

Статья 418. Обязанность восстановления первоначального положения

1. Лицо, обязанное возместить вред, должно восстановить положение, которое существовало бы, если не наступило обстоятельство, обязывающее произвести возмещение.
2. Если вследствие телесного повреждения или повреждения здоровья потерпевший утратил трудоспособность или она понизилась, либо растут его потребности, вред должен быть возмещен выплатой потерпевшему ежемесячного содержания.
3. Потерпевший вправе заранее потребовать расходы по лечению. То же правило действует при необходимости профессиональной переподготовки.
4. Взамен содержания потерпевший может потребовать выдачи компенсации, если налицо важные основания.

Статья 419. Невозможность восстановления первоначального положения

Если возмещение вреда путем восстановления первоначального положения невозможно или для этого необходимы несоразмерно большие расходы, кредитору может быть дано денежное возмещение.

Статья 420. Недопустимость предварительного отказа от требования возмещения вреда

Недопустим основанный на предварительном соглашении отказ от права требования возмещения вреда, причиненного нарушением обязательства.

Статья 421. Неполученные доходы

Вред должен быть возмещен не только за фактически наступившую имущественную утрату, но и за неполученный доход. Неполученным считается доход, который лицо не получило и которое оно получило бы при надлежащем исполнении обязательства.

Статья 422. Определение вреда

Возмещению подлежит только тот вред, который должник мог заранее предполагать и который представляет собой непосредственное следствие повлекшего вред действия.

Статья 423. Денежная компенсация

1. Денежная компенсация неимущественного вреда может быть потребована только в точно установленных законом случаях.
2. В случаях телесного повреждения, повреждения здоровья, а также лишения свободы потерпевший может за неимущественный вред потребовать разумного и справедливого денежного возмещения.

Статья 424. Определение объема вреда

При определении объема вреда подлежат учету и те интересы, которые кредитор имел в отношении должного исполнения обязательства. Для определения объема вреда должны быть приняты во внимание место и время исполнения договора.

Статья 425. Вина потерпевшего в наступлении вреда

1. Если возникновению вреда способствовали и действия потерпевшего, обязанность возмещения вреда и объем возмещения зависят от того, по вине какой из сторон в большей мере вызван вред.
2. Это правило применяется и в случаях, когда вина потерпевшего выражается в непринятии мер для предотвращения или уменьшения вреда.

ГЛАВА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 426. Виды дополнительных средств обеспечения исполнения обязательств

Стороны могут для обеспечения исполнения предусмотреть договором и дополнительные средства: неустойку, задаток и гарантию должника.

§ 1. НЕУСТОЙКА

Статья 427. Понятие

1. Неустойка - определенная соглашением сторон денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
2. Правила о неустойке соответственно применяются при неисполнении вытекающих из задатка обязательств.

Статья 428. Форма определения неустойки

1. Стороны договора могут свободно определять неустойку, которая может превышать возможный вред.
2. Соглашение о неустойке требует письменной формы.

Статья 429. Недопустимость одновременного требования выплаты неустойки и исполнения обязательства

1. Кредитор не может требовать одновременно выплаты неустойки и исполнения обязательства, если неустойка не предусмотрена для тех случаев, когда должник не исполняет свои обязательства в установленное время.
2. Кредитор всегда вправе потребовать возмещения вреда.

Статья 430. Уменьшение неустойки судом

Суд может с учетом обстоятельств дела уменьшить несообразно высокую неустойку.

§ 2. ЗАДАТОК

Статья 431. Понятие

Задатком признается денежная сумма, выданная одной стороной другой стороне в подтверждение факта заключения договора.

Статья 432. Зачет задатка в счет платежа

Задаток засчитывается в счет предусмотренных обязательств, а если не будет засчитан, после исполнения договора он должен быть возвращен.

Статья 433. Зачет задатка в счет возмещения вреда

1. Если давший задаток виновно нарушает возложенные на него обязательства, задаток остается у его получателя. При этом задаток засчитывается в счет возмещения вреда.
2. Если неисполнение обязательства вызвано виновными действиями получателя задатка, он должен возвратить задаток в двойном размере. При этом давший задаток может потребовать возмещения вреда.

§ 3. Гарантия должника

Статья 434. Понятие

Гарантией должника считается обязательство, в силу которого должник обязуется исполнить какое-либо безусловное действие, которое выходит за пределы предмета договора.

Статья 435. Действительность гарантии

Гарантия считается действительной, если она не противоречит предусмотренным законом правилам или излишне не обязует должника.

Статья 436. Форма гарантии

Гарантия должна быть оформлена письменно.

Глава 6. Прекращение обязательств

§ 1. Прекращение обязательств  исполнением

Статья 437. Прекращение обязательств исполнением в пользу кредитора

Обязательственное отношение прекращается исполнением обязательства  в пользу кредитора (исполнение).

Статья 438. Прекращение обязательств новацией

Обязательственные отношения прекращаются и в случае, если кредитор взамен предусмотренного обязательством в  качестве исполнения принимает исполнение другого обязательства (новация).

Статья 439. Принятие исполнения обязательства

1. По требованию должника кредитор должен выдать документ, подтверждающий полное или частичное принятие им исполнения.
2. Документ, составленный о получении долга, не содержащий сведений о процентах, подразумевает, что и проценты выплачены и денежное отношение прекращается полностью.
3. Когда долг выплачивается периодически, по частям, документ о выплате его последней части, поскольку не установлено иное, дает основание для предположения, что выплачена и предыдущая часть.

Статья 440. Реквизиты документа о принятии долга

Документ об исполнении, составленный кредитором или уполномоченным на то лицом, должен содержать данные об объеме и виде долга, фамилии и имени должника или лица, выплачивающего долг, времени и месте исполнения.

Статья 441. Право требования долгового документа

Если о требовании выдан долговой документ, должник вместе с документом об исполнении может потребовать возвращения и этого документа или его отмены. Если кредитор не может вернуть долговой документ, должник вправе потребовать официально заверенную справку о том, что обязательство прекращено.

Статья 442. Возмещение расходов по выдаче документа об исполнении

1. Расходы по выдаче документа об исполнении возлагаются на должника, если из соглашения между ним и кредитором не вытекает иное.
2. Если кредитор изменит место жительства или скончается и оставит наследников в другом месте жительства, возросшие расходы, связанные с выдачей документа об исполнении, возлагаются на кредитора или его наследников.

Статья 443. Отказ от исполнения вследствие неисполнения кредитором своих обязанностей

Если кредитор отказывается от выдачи документа об исполнении, возвращения долгового документа или от признания того, что долг погашен, должник вправе отказаться от своего исполнения. В таком случае кредитор считается просрочившим.

§ 2. Прекращение обязательства депонированием

Статья 444. Понятие

1. Если кредитор медлит с принятием исполнения или неизвестно место его нахождения, должник вправе сдать предмет исполнения на хранение в суд или нотариат, а деньги или ценные бумаги внести на депозитный счет нотариуса.
2. Вследствие депонирования должник освобождается от обязательства перед кредитором.

Статья 445. Передача депонированного имущества кредитору

Суд или нотариус должны передать депонированное имущество кредитору. Суд или нотариус подбирает хранителя, а документы остаются у них.

Статья 446. Пригодность предмета для депонирования

Предмет должен быть пригодным для хранения. Скоропортящиеся предметы на хранение не принимаются.

Статья 447. Место хранения

Хранение должно осуществляться по месту исполнения.

Статья 448. Требование принятия предмета кредитором

О принятии предмета на хранение суд или нотариус сообщает кредитору и требует у него принятия предмета.

Статья 449. Возмещение расходов, связанных с хранением

Все расходы, связанные с хранением, возлагаются на кредитора.

Статья 450. Истребование должником сданного на хранение предмета

1. Должник вправе потребовать возвращения сданного на хранение предмета до его принятия кредитором. Если он требует возврата предмета, считается, что хранение не состоялось.
2. Должник может вернуть себе сданный предмет, если кредитор отказывается от него или если истек срок, предусмотренный статьей 451 настоящего Кодекса.
3. Если должник возвращает себе предмет, расходы по хранению возлагаются на него.

Статья 451. Срок хранения предмета исполнения

Суд или нотариус хранят предмет на срок до одного года. Если в течение этого срока кредитор не примет предмет, об этом сообщается должнику с требованием возвратить себе сданный предмет. Если должник в течение необходимого для возвращения срока не получит предмет, он считается государственным имуществом.

§ 3. Прекращение обязательства зачетом взаимных требований

Статья 452. Возможность зачета обязательств

1. Существующие между двумя лицами взаимные требования могут быть прекращены путем их зачета, если наступил срок исполнения этих требований.
2. Зачет требований возможен и тогда, когда срок исполнения одного из требований еще не наступил, но сторона, имеющая право на это требование, поддерживает зачет. Зачет требований осуществляется сообщением об этом другой стороне.

Статья 453. Срок давности требования зачета

Давность требования не исключает зачета обязательства, если  к моменту, когда срок давности по требованию не истек и его зачет еще был возможен.

Статья 454. Зачитываемые требования

Если зачитываемые требования полностью не покрывают друг друга, зачитывается только то, объем которого меньше объема другого требования.

Статья 455. Несколько зачитываемых требований

1. Если сторона договора, которой сообщено о зачете, имеет несколько подлежащих зачету требований, применяются правила статьи 398 настоящего Кодекса.
2. Если на сторону перед другой стороной, наряду с основным обязательством, возлагается обязанность оплаты процентов и других расходов, применяются правила статьи 399 настоящего Кодекса.

Статья 456. Зачет обязательств при разных местах исполнения

Зачет обязательств допустим и тогда, когда для исполнения обязательств предусмотрены разные места.

Статья 457. Недопустимость зачета обязательств

Зачет обязательств недопустим:
а) если зачет требований заранее был исключен соглашением;
б) если на предмет обязательства нельзя обращать взыскание или предмет обязательства составляет средство существования;
в) если обязательство предусматривает возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью;
г) в иных случаях, предусмотренных законом.

§ 4. Прекращение обязательства прощением долга

Статья 458. Понятие

Прощение долга, влекущее прекращение обязательства, может быть произведено по соглашению сторон.

Статья 459. Последствия прощения долга для других солидарных должников

1. Прощение долга одному из солидарных должников освобождает и других солидарных должников, кроме случаев, когда кредитор оставляет за собой требование к ним.
2. В этом случае кредитор может в отношении оставшихся солидарных должников использовать только одно требование за вычетом доли освобожденного должника.

Статья 460. Последствия прощения долга основному должнику

1. Прощение долга основному должнику освобождает и поручителей.
2. Освобождение поручителя от выплаты долга не освобождает основного должника от исполнения обязательства.
3. Освобождение от выплаты долга одного из поручителей освобождает и других поручителей.

Статья 461. Последствия отказа от требований по двустороннему договору

Отказ одной из сторон двустороннего договора от своего требования не влечет прекращения обязательства. Она обязана исполнить предусмотренные договором свои обязательства до тех пор, пока другая сторона также не откажется от своего требования.

§ 5. Другие основания прекращения обязательств

Статья 462. Прекращение обязательств в случае, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо

Обязательственные отношения прекращаются, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо.

Статья 463. Прекращение обязательства вследствие смерти должника

1. Смерть должника влечет прекращение обязательства, если без его личного участия исполнение невозможно.
2. Смерть кредитора влечет прекращение обязательства, если исполнение предназначалось лично для кредитора

Статья 464. Прекращение обязательства вследствие прекращения юридического лица

Обязательства юридического лица прекращаются с момента регистрации завершения его ликвидации.

Глава 7. Уступка требования

Статья 465. Уступка

Требование может быть передано кредитором другому лицу по договору с ним (уступка требования). С момента заключения такого договора первоначальный кредитор уступает место новому кредитору.

Статья 466. Недопустимость уступки

1. Уступка требования не допускается, если обязательство по отношению к новому кредитору не может быть  исполнено без изменения его содержания либо если по соглашению с должником уступка была исключена.
2. Уступка требования исключается, если оно не может быть предъявлено к взысканию.

Статья 467. Переход средств обеспечения при уступке требования

1. С уступкой требования к новому кредитору переходят обеспечивающие требование ипотеки залоговые права, а также права из установленного по данному требованию поручительства.
2. Право на преимущественное удовлетворение в случае принудительного исполнения или конкурсного производства, связанное с уступленным требованием, может осуществить новый кредитор.

Статья 468. Передача документов и информации

Первоначальный кредитор обязан сообщить новому кредитору сведения, необходимые для осуществления права требования, а также передать находящиеся в его распоряжении документы, необходимые для подтверждения требования.

Статья 469. Удостоверение уступки

Первоначальный кредитор обязан выдать новому кредитору по его требованию удостоверенный в официальном порядке документ об уступке. Расходы по удостоверению такого документа возлагаются на нового кредитора.

Статья 470. Возражения должника

Должник вправе предъявить новому кредитору те возражения и встречные требования, которые имелись у него на момент уступки требования против первоначального кредитора.

Статья 471. Уведомление об уступке

1. Должник вправе исполнить свое обязательство в пользу первоначального кредитора до тех пор, пока ему не будет сообщено об уступке требования.
2. Если кредитор уведомит должника, что он уступил свое требование, то в отношении должника он не имеет права оспаривать действительность уступки, о которой он уведомил должника, даже если в действительности она не была произведена или является недействительной.
3. Уведомление может быть отозвано лишь с согласия того лица, которое было указано в качестве нового кредитора.

Статья 472. Многократная уступка

Если об уступке одного и того же требования первоначальный кредитор условится с несколькими лицами, правомочным перед должником будет тот из них, с которым первоначальный кредитор установил отношения ранее других.

Статья 473. Переход требования в силу закона

В отношении перехода требования в силу закона или решения суда применяются правила, предусмотренные статьями 466 - 472 настоящего Кодекса.

Статья 474. Передача иных прав

Правила об уступке требования соответственно применяются и в отношении передачи иных прав, если в законе не предусмотрено иное.

Глава 8. Перевод долга

Статья 475. Перевод долга

Третье лицо по договору с кредитором может принять на себя долг таким образом, чтобы занять место первоначального должника.

Статья 476. Перевод долга по согласию с должником

1. Если третье лицо по согласию с должником принимает на себя долг, то действительность соглашения зависит от согласия кредитора.
2. Если кредитор откажет в согласии, перевод долга считается несостоявшимся.

Статья 477. Возражения лица,  принявшего на себя долг

1. Лицо, принявшее на себя долг, может выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на правоотношениях между кредитором и первоначальным должником. Такое лицо не может предъявить к зачету требование, принадлежащее первоначальному должнику.
2. Лицо, принявшее на себя долг, не может выдвигать возражения против кредитора, основываясь на таком правоотношении между ним и первоначальным должником, которое положено в основу перевода долга.

Статья 478. Прекращение поручительства и залоговых прав

В случае перевода долга прекращаются все предоставленные в его обеспечение поручительства и залоговые права.

Глава 9. Множественность кредиторов или должников в обязательстве

§ 1. Солидарные кредиторы

Статья 479. Солидарные правомочия

Если несколько лиц правомочны требовать исполнения таким образом, что каждый из них может требовать исполнения полностью, а на должника возлагается лишь разовое исполнение, они представляют собой солидарно правомочных лиц - солидарных кредиторов.

Статья 480. Основания возникновения солидарных правомочий

Солидарные правомочия возникают в силу договора, закона или неделимости предмета обязательства.

Статья 481. Исполнение обязательства перед любым кредитором

Должник может по своему усмотрению исполнить обязательство перед любым кредитором, если один из кредиторов не предъявлял ему иска с требованием, указанным в статье 479 настоящего Кодекса.

Статья 482. Исполнение обязательства одному из кредиторов

Исполнение обязательства полностью одному кредитору освобождает должника от обязательства перед другими кредиторами.

Статья 483. Последствия отказа одного из солидарных кредиторов

Если один из солидарных кредиторов откажется от требования в отношении должника, то должник освобождается от уплаты той части, которая причиталась данному кредитору.

Статья 484. Недопустимость использования фактов, связанных с другим кредитором

Должник не может использовать в отношении одного из кредиторов факты, которые связаны с другим кредитором.

Статья 485. Права наследников солидарного кредитора

Если солидарный кредитор имеет нескольких наследников, на каждого из них переходит только та часть права на долг, которая соответствует его наследственной доле.

Статья 486. Обязанности солидарного кредитора перед другими кредиторами

1. Солидарный кредитор, полностью получивший исполнение от должника, обязан выдать остальным кредиторам причитающуюся им долю.
2. Во взаимоотношениях между собой солидарные кредиторы имеют равные доли, если между ними не установлено иное.

§ 2. Солидарные должники

Статья 487. Солидарные обязательства

Если исполнение обязательства возлагается на нескольких лиц таким образом, что каждый из них должен участвовать в исполнении обязательства полностью, а кредитор имеет право требовать только одноразового исполнения, они представляют собой солидарных должников (солидарное обязательство).

Статья 488. Основания возникновения солидарного обязательства

Солидарное обязательство возникает в силу договора, закона или неделимости предмета обязательства.

Статья 489. Право кредитора требовать исполнения от любого должника

Кредитор может по своему усмотрению потребовать исполнения от любого должника как полностью, так и частично. До исполнения обязательства полностью обязательства остальных должников остаются в силе.

Статья 490. Встречное требование солидарного должника в отношении кредитора

Солидарный должник правомочен предъявить кредитору все встречные требования, которые вытекают из сути договора или на которые имеет право только он, либо которые являются общими для всех солидарных должников.

Статья 491. Последствия исполнения обязательства полностью одним из должников

Исполнение обязательства полностью одним должником освобождает от исполнения остальных должников. То же правило действует в отношении зачета, осуществленного должником перед кредитором.

Статья 492. Недопустимость использования фактов, связанных с другим солидарным должником

Факты, связанные с одним из солидарных должников, могут быть использованы только в отношении этого лица, если из сути обязательства не вытекает иное.

Статья 493. Иск в отношении одного из солидарных должников

Внесение иска в отношении одного из должников не лишает кредитора права внесения иска и в отношении остальных должников.

Статья 494. Последствия задержки принятия исполнения

1. Последствия задержки кредитором принятия исполнения от одного из солидарных должников имеют силу и в отношении остальных солидарных должников.
2. Последствия несоблюдения сроков исполнения одним из солидарных должников не могут быть использованы и в отношении остальных солидарных должников.

Статья 495. Обязанности наследников солидарных должников

Если один из солидарных должников имеет несколько наследников, эти наследники обязаны исполнить обязательство соразмерно их наследственной доле. Это правило не применяется, если требование неделимо.

Статья 496. Объединение требования кредитора с долгом одного из солидарных должников

Если требование кредитора объединяется с долгом одного из солидарных должников, в отношении остальных должников обязательство прекращается в размере, приходящемся на долю этого должника.

Статья 497. Право требования в порядке регресса при исполнении обязательства полностью одним из должников

1. Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет право требования в порядке регресса в отношении остальных должников соразмерно их долям, но за вычетом своей доли, если договором или законом не установлено иное.
2. Если невозможно определение объема ответственности должников, они ответственны друг перед другом в равной доле.

Статья 498. Последствия неплатежеспособности солидарного должника

Если один из должников оказался неплатежеспособным, приходящаяся на него доля соразмерно распределяется между другими платежеспособными должниками.

Статья 499. Компенсация солидарному должнику

Если только один солидарный должник получил выгоду из солидарного обязательства, то солидарный должник, не получивший такой выгоды, может потребовать удовлетворения для исполнения своего обязательства.

Статья 500. Последствия истечения срока давности

Приостановление или прекращение течения срока давности  в отношении одного из солидарных должников не имеет силы в отношении других должников.