Mazmuny

6 BAP. TALABY ÜPJÜN ETMEGIŇ SERIŞDESI
HÖKMÜNDÄKI EÝEÇILIK

§ 1. Girew

267 madda. Girew

1. Başga şahslara berilmegine ýol berilýän gozgalýan zatlar we maddy däl eşretler talaby üpjün etmek üçin berlip bilner, özem şunda kreditoryň (girew saklaýjynyň) zadyň gymmatynyň hasabyna özüniň kanagatlandyrylmagyny talap etmäge haky bolmalydyr.
2. Girew hukugy geljekki ýa-da şertli talap barasynda hem, eger girewiň ýüze çykan pursatyna çenli bu talabyň kesgitlenilmegi mümkin bolsa, bellenip bilner.

268 madda. Gozgalýan zatlary we gymmatly kagyzlary girew goýmagyň tertibi

1. Gozgalýan zatlary we gerek boldugyça indossirlenilýän gymmatly kagyzlary, şonuň ýaly-da beýleki maddy däl eşretleri başga şahslara bermek işi olary edinmek üçin bellenilen tertipde amala aşyrylýar. Eger emläk bilen baglanyşyklylykda üçünji şahslar barasynda talap bar bolsa, onda girew hukugy ýüze çykan mahalynda zadyň girew goýulmagy hakynda üçünji şahsa habar berilmegi hökmandyr.
2. Girew beriji we girew saklaýjy girewi notarial tertipde tassykladyp bilerler. Şeýle halatda girew jemagat reýestrinde bellige alnandan soň ýüze çykýar, şunda emläge eýelik etmegi bermek we girew hakynda beýleki kreditorlara aýtmak hökman däldir. Dokumentde girew berijiniň şahsyýeti, mümkin bolaýjak üçünji şahslaryň - bergidarlaryň, girew saklaýjynyň şahsyýeti, şonuň ýaly-da üpjün edilen talabyň möçberi, alynjak peýda we talaby kanagatlandyrmagyň möhleti görkezilmelidir.

269 madda. Borjy möhletinden öň ýerine ýetirmegiň netijeleri

Eger talap girew goýlan bolsa we bergidar öz borjuny girewiň möhleti tamamlanmazyndan öň ýerine ýetiren bolsa, onda borjy ýerine ýetirmek talaby (surrogasiýa) çalyşýar.

270 madda. Ynsaply girew saklaýjynyň hukuklary

Eger girew zady dokumenti bermek arkaly başga bir şahsa berilýän bolsa we girew saklaýjy girewiň ýüze çykan pursatyna çenli bu zada (hukuga) eýelik edýän bolsa, ýöne olary girewine bermäge hukugy ýok bolsa, onda girewi saklaýjy eger ol bu hakda bilmedik bolsa ýa-da bilip biljegem däl bolsa, ak ýürekli ediniji diýlip hasap edilýär. Girew saklaýjynyň bu ak ýürekliligi üçünji şahslara garanyňda oňa artykmaçlyk berýär.

271 madda, Girewiň çäkleri

Girewiň özi talaby we onuň bilen baglanyşykly beýleki goşmaça hukuklary üpjün edýär.

272 madda. Bergidaryň hukuklaryny edinmek

Eger girewe beriji şol bir wagtyň özünde girew arkaly üpjün edilen talabyň şahsy bergidary bolup durmaýan bolsa, onda ol girew saklaýjy şahsy bergidara degişli bolan garşylyk bildirip biler.

273 madda. Ileri tutulýan talaplar

Eger talap şol bir wagtyň özünde bergidaryň hem, üçünji şahslaryň hem emlägi bilen üpjün edilen bolsa, onda üçünji şahslar özleriniň emläginiň peýdalanylmagyndan öňürti bergidaryň emläginiň hasabyna ilki kreditorlaryň öz talaplarynyň kanagatlandyrylmagyny olardan talap edip biler.

274 madda. Girewiň predmetine girýän emläk gymmatlyklaryna girewiň degişli bolmagy

Girew eýeçilikde duran girew zatlaryny öz içine alýan emläk gymmatlyklarynyň hemmesine degişlidir.

275 madda. Eýelik etmegi bermek bilen baglanyşykly girew

1. Eger girew zady eýelik etmegi bermek bilen üpjün edilen bolsa, onda girew saklaýjy ony talaba laýyk saklamaga borçludyr. Ol üpjün edilen talabyň hasabyna goşulýan peýdany almaga haklydyr. Ol zat bilen baglanyşykly çekilen zerur çykdajylaryň  öwezini tölemegi girew saklaýjydan talap edip biler.
2. Eger girew saklaýjy öz üstüne ýüklenilen borçlary talaba laýyk ýerine ýetirmeýän bolsa, onda girewe beriji zadyň, üçünji şahsa berilmegini talap edip biler.
3. Eger girew goýlan zadyň ýok edilmik ýa-da onuň gymmatynyň düýpli arzanlamak howpy bar bolsa, onda girew beriji zadyň gaýtarylyp berilmegini talap edip biler we talaby üpjün etmegiň başga bir serişdesini girew saklaýja teklip edip biler. Girew saklaýjy girew goýlan zadyň ýok edilmek ýa-da onuň gymmatynyň düýpli arzanlamak howpunyň döränligi barada girew berijä haýal etmän habar bermäge we üljün etmegiň, başga bir serişdesini teklip etmek üçin, oňa möhlet bellemäge borçludyr. Eger girew beriji üpjün etmegiň başga bir serişdesi bu möhlet içinde teklip etmese, onda girew saklaýjynyň zady satmaga haky bardyr. Satuw mahalynda girew zadyny ýerlemegiň kadalary ulanylýar. Satmakdan düşen pul girew zadynyň ornuny tutýar. Girewiň möhleti tamamlanýança, bu pul degişli hasaplanyp goşulan pul bilen saklanylýar.

276 madda. Girew hukugy bellige alnanda girew berijiniň borçlary
 
1. Eger girew hukugy bellige alynýan bolsa, onda girew berijä girew zadyny saklamaga we oňa talaba laýyk göz-gulak bolmaga borçludyr. Onuň bu zatdan ozalkysy ýaly peýda almaga haky bardyr.
2. Eger girew beriji özüniň bu borçlaryny ýerine ýetirip bilmez öýdülse, onda girew saklaýjy zadyň özüne berilmegini talap edip biler. Eger gürrüň bellige alnan girew hukugy dogrusynda barýan bolsa, onda girew saklaýjynyň bu hakda bergidara - üçünji şahsa habar bermäge hukugy bardyr. Habar berlen pursatyndan başlap, bergidar girew saklaýjynyň talabyny möhleti gelenden soň ýerine ýetirmäge borçludyr.

277 madda. Soňraky girew

Girew saklaýjynyň girew zadyny soňra girew goýmak üçin girew berijiniň deslapky razyçylygy zerurdyr.

278 madda. Girew predmeti hakyndaky geleşikleri baglaşmak

Girew predmeti hakyndaky geleşikleri baglaşmak üçin girew saklaýjynyň deslapky razyçylygy zerurdyr.

279 madda. Birnäçe gezekki girew

Şol bir zadyň özi birnäçe gezek girew goýlup bilner. Her gezegiň nobaty girew pursatyna laýyklykda kesgitlenilýär.

280 madda. Girew saklaýjynyň hukuklaryny goramak

Eger girew saklaýjynyň öz hukugyny amala aşyrmagyna päsgelçilik berilýän bolsa, onda ol päsgel berýän şahs barasynda zat eýesiniňki ýaly hukuklary peýdalanyp biler.

281 madda. Girew hukugynyň täze kreditora geçmegi

1. Talap hukugynyň üçünji şahsa geçmegi bilen girew hukugy hem täze kreditora geçýär.
2. Girew zadynyň başga birine berilmegi netijesinde üçünji şahslaryň hersiniň ýagdaýy ýaramazlaşjak bolsa, onda ol talaby ýerine ýetirmäge we şeýlelikde girew hukugyny öz üstüne almaga haklydyr.
3. Degişli talap berilmezden, girew zady başga bir şahsa berlip -bilinmez. Eger talap başga birine berlen mahalynda girew zadynyň birine geçmegi aradan aýrylsa, onda girew hukugy hem aýrylýar.

282 madda. Girewiň bes edilmegi

Girew öz hyzmat edýän talaby bilen bir wagtyň özünde bes edilýär.

283 madda. Girewden ýüz döndermek arkaly girewiň bes edilmegi

1. Girewi saklaýjy girew zadyndan özüniň ýüz dönderýändigini girew berijä ýa-da zat eýesine aýdan mahalynda, girew bes edilýär.
2. Eger girew eýelik etmegiň berilmegi bilen üpjün edilen bolsa, onda eýelik etmek girew berijä gaýtarylyp berlen mahalynda girew bes edilýär.

284 madda. Girew zadynyň girew saklaýjynyň eýeçiligine geçmegi netijesinde girewiň bes edilmegi

Eger girew eýeçilik hukugy bilen birlikde bir şahsyň elinde bolup çyksa, onda girew bes edilýär. Bu kada girewiň talaby üpjün etmek üçin ulanylýandygyna görä, üçünji şahsyň hukuklarynyň talap bilen baglanyşygy dowam edip durýan wagtynda ulanylmaýar.

285 madda. Girew bes edilen mahalynda girew saklaýjynyň borçlary

Eger girew bes edilen bolsa, onda girew saklaýjy özündäki zady girew berijä ýa-da zat eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.

286 madda. Girew saklaýjynyň talaplaryny kanagatlandyrmak

1. Girew saklaýjynyň talaplary girew zadyny satmak arkaly ýa-da şol zadyň başga hili ýerlenilmegine laýyklykda kanagatlandyrylýar.
2. Eger pul talabyny doly ýa-da kem-käs ýerine ýetirmegiň möhleti gelse, onda girew saklaýjynyň zady ýerlemäge haky bardyr.

287 madda. Eýeçilik hukugynyň girew saklaýja gös-göni geçmegi hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Eger girew saklaýjynyň talaby kanagatlandyrylmajak ýa-da öz wagtynda kanagatlandyrylmajak bolsa, girew zadyna bolan eýeçiligiň girew saklaýja geçmegine getiren ylalaşyk hakyky däldir.

288 madda. Girew zadyny satmak

Girew saklaýjynyň girew goýlan zady diňe onuň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerur bolan mahalynda satmaga hukugy bardyr.

289 madda. Birnäçe gezek girew goýlan zady satmak

Eger zat birnäçe gezek girew goýlan bolsa, onda ony satmagy talap etmäge öz girew hukugy beýleki şahslaryň girew hukugyndan öň ýüze çykýan girew saklaýjynyň hukugy bardyr. Eger ol bu hukukdan peýdalanmakdan ýüz dönderse, onda soňraky girew saklaýjylaryň hem girew hukugy bardyr.

290 madda. Girew zadynyň satmak hukugy bar bolan şahsa berilmegi

1. Girew zady ony satmaga hukugy bar bolan girew saklaýja berilmelidir.
2. Eger talabyň durmuşa geçirilmegi ol ýa-da beýleki ýurndiki hereketiň edilmegine bagly bolsa, onda girew saklaýjy bu hereketiň amala aşyrylmagyny girew berijiden talap edip biler. Eger girew beriji girew saklaýjynyň talabyny iki hepdäniň dowamynda ýerine ýetirmese, onda girew saklaýjynyň üçünji şahslar barasynda bu hereketi girew berijiniň adyndan amala aşyrmaga hukugy bardyr.

291 madda. Zadyň satyljagy hakynda duýdurmak

Girew saklaýjy zadyň satyljakdygyny zat eýesine duýdurmaga borçludyr, şunda ol zadyň satylmagy netijesinde näçe puluň düşüp biläýjekdigini görkezmäge borçludyr. Duýduryş edilenden soň iki hepde geçýänçä zat ýerlenilip bilinmez.

292 madda. Zady jemagat öňünde geçirilýän söwdalarynda satmak

1. Girew zady jemagat söwdalarynda satylýar.
2. Eger girew zadynyň birža ýa-da bazar gymmaty bar bolsa, onda girew saklaýjy zady satmagy ýörite söwda edaralaryna ynanyp biler.

293 madda. Girew zadyny materialyň gymmatyndan arzan nyrhdan satmaga ýol bermezlik

Girew zady materialyň gymmatyndan has arzan nyrhdan satylyp bilinmez. Girew berijiniň talap ztmegi boýunça zat satylmazyndan öň şol nyrhy ekspert belleýär.

294 madda. Girew zadyny satmagyň beýleki kadalary

1. Zat eýesi we girew saklaýjy zady şu bapda beýan edilen tertipden tapawutlanýan başga tertipde satmaga razylaşyp bilerler. Eger girew zadyna üçünji şahsyň hukugy bar bolsa we girew zadyny satmagyň netijesinde bu hukuk bes edilýän bolsa, onda şol zady elden almak üçin şol üçünji şahsyň razyçylygy zerurdyr.
2. Eger girew zadyny satmagyň öňküden tapawutlanýan tertibi taraplaryň bähbitlerine laýyk gelýän bolsa, onda taraplaryň her biri zadyň bu tertipde satylmagyny talap edip biler. Eger taraplar bardy-geldi ylalaşyk gazanyp bilmeseler, onda bu barada sud çözgüt çykarýar.

295 madda. Girew saklaýjynyň we zat eýesiniň söwdalara gatnaşmagy

Girew saklaýjy we zat eýesi söwdalara bilelikde gatnaşyp bilerler. Eger bermeli pul nagt tölenilmese, zat eýesiniň teklip eden nyrhy ret edilip bilner.

296 madda. Nagt pula satmak

Girew predmeti alyjynyň satyn alyş puluny haýal etmän nagt pul bilen tölemek şerti bilen satylyp bilner, eger şeýdilmese diňe öz hukuklaryny ýitirmek şerti bilen satylyp bilner. Zat şeýle şertsiz satylan mahalynda, satyn alyş nyrhyna girew saklaýjynyň alan nyrhy hökmünde garalmalydyr; onuň alyjy barasyndaky hukuklary gozgalmaýar.

297 madda. Girew zadyny kanuny esasda eýeçilikden aýyrmagyň netijeleri

1. Girew zadyny kanuny esasda eýeçilikden aýyrmagy we zat edinijä berilmegi bilen birlikde onuň zady zat eýsinden adandaky ýaly hukuklar hem oňa geçýär.
2. Eger zat girew zady hökmünde özünden aýrylan bolsa, şunda alyjynyň girew hukugy hem ýok bolsa ýa-da öz talaplarynyň kanagatlandyrylmagy üçin zady satmak zerurlygy ýok bolsa, onda ak ýurekli ediniji her halda borç ýüklenilmedik eýeçilige eýe bolýar.

298 madda. Talaplary durmuşa geçirmek tertibi

Talaplar kreditoryň peýdasyna bergidaryň töleg tölemegi arkaly kanagatlandyrylýar.

299 madda. Zady satmakdan düşen pul

Girew zadyny satmakdan nähili möçberde pul düşen bolsa, ol şol möçberde hem girew saklaýjyny kanagatlandyrmak maksady bilen, oňa degişli bolýar, şonda talap zat eýesi tarapyndan ýerine ýetirildigi hasap edilýär. Düşen puluň galanyna girewiň ornuny tutýan üpjünlik hökmünde garalýar.

§ 2. Ipoteka

300 madda. Düşünje

1. Gozgalmaýan zat talaby üpjün etmek üçin, ýagny şol zat öz peýdasyna berlen şahsyň şol şahsyň hasabyna öz talabynyň kanagatlandyrylmagy baradaky hukuk berler ýaly edilip berlip bilner (ipoteka).
2. Ipoteka geljekki ýa-da şertli talap barasynda, eger ipotekanyň bellenilen pursatyna çenli bu talap kesgitlenilip bilinjek bolsa bellenip bilner. Şonuň ýaly-da gozgalmaýan emlägiň hasabyna talap kanagatlandyrylyp bilinjek çäklerdäki aňrybaş summa kesgitlenip bilner. Bu summa kesgitlenýär we jemagat reýestrine girizilýär.
3. Ipoteka bilen üpjün edilen talap başga bir talap bilen çalşyrylyp bilner. Munuň üçin zat eýesi bilen kreditoryň (ipoteka eýesiniň) ylalaşygy we bu ylalaşygyň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr.

301 madda. Umumy ipoteka

Eger talaby üpjün etmek üçin birnäçe zat barada ipoteka bellenilen bolsa (umumy ipoteka), onda her bir zat barada talap doly möçberinde töledilip alnyp bilner. Kreditor özüniň makul bilşine görä aýratynlykda alnan her bir zadyň hasabyna özüniň tutuş ýa-da bölekleýin kanagatlandyrylmagyny talap edip biler.

302 madda. Zat eýesiniň ipotekasy

Üpjün etmek üçin ipoteka bellenilen talap ýüze çykmadyk bolsa, bes elilen bolsa ýa-da gozgalmaýan zadyň eýesine geçýän bolsa, onda ipoteka oňa (zat eýesiniň ipotekasy) geçýär.

303 madda. Ipotekany bellige almak

1. Ipoteka jemagýat reýestrinde bellige alnan pursatyndan başlap ýüze çykýar. Ony bellige almak işi gozgalmaýan zadyň eýesiniň we ipoteka eýesiniň notarial tertipde tassyklanylan dokumentleri bellenilen tertipde berenden soň geçirilýär. Bu dokumentlerde gozgalmaýan emlägiň eýesi, ipoteka eýesi, çak edilýän bergidar-üçünji şahs, şonuň ýaly-da üpjün edilen talabyň göwrümi alynjak peýda we ýerine ýetirmegiň, möhleti görkezilýär.
2. Ipoteka bellenilende kreditoryň ipotekadan gelip çykýan hukugy diňe üpjün edilýän talabyň mazmuny bilen kesgitleniler ýaly hem-de kreditor öz talabyny tassyklamak üçin bellige alynmagyna salgylanyp bilmez ýaly edilip bellenilmelidir. Şunuň ýaly ipoteka kepillendirilen (üpjünçilikli) ipoteka hökmünde reýestre girizilýär. Uly summalar baradaky ipotekalar diňe kelillendirilen ipotekalar bolup biler.

304 madda. Ipoteka arkaly gozgalmaýan zadyň birnäçe gezek berlip bilinmegi

1. Gozgalmaýan şol bir zat ipoteka arkaly birnäçe gezek berlip bilner. Munuň nobaty ipotekany bellemek wagtyna laýyklykda bellenilýär.
2. Eger gozgalmaýan zadyň eýesi ipotekany eýeçilik hukugy bilen birlikde bir şahsda birleşdirmek şerti bilen ipotekany bes etmegi başga bir şahsyň öňünde borç edinýän bolsa, onda bu borçnama jemagat reýestrinde bellige alnyp biler.

305 madda. Ipotekaly üpjün edilen talabyň şahsy bergidary bolmadyk zat eýesiniň hukuklary

1. Eger gozgalmaýan zadyň eýesi şol bir wagtda ipotekaly üpjün edilen borçnamanyň şahsy bergidary bolup durmaýan bolsa, ol her halda ipoteka eýesine garşylyklaýyn talap bildirip biler, şeýle talaby bildirmäge bolsa diňe şahsy bergidar hukuga eýedir, hususanda, bu pul borçnamalaryny hasaba almak baradaky garşylyklaýyn talaplar we talap barada şikaýat etmek bilen baglanyşykly hukuga eýedir.
2. Eger talaby ýerine ýetirmek möhleti özara gatnaşyklaryň bes edilmegine bagly bolsa, bu bes ediş diňe bu barada zat eýesi kreditora ýa-da kreditor zat eýesine mälim eden halatynda hakykydyr.

306 madda. Zat eýesiniň kreditory kanagatlandyrmak hukugy

1. Gozgalmaýan zadyň eýesi kreditory kanagatlandyrmak möhleti eýýäm gelen ýa-da şahsy bergidar degişli hereketi etmäge ygtyýarly bolan mahalynda kreditory kanagatlandyrmaga haklydyr.
2. Eger zat eýesi şahsy bergidar bolup durmaýan bolsa, onda talap zat eýesi kreditory kanagatlandyrýan halatynda oňa geçýär.
3. Kreditory kanagatlandyran mahalynda zat eýesi jemagat reýestrine düzediş girizmek üçin ýa-da ipotekany bes etmek üçin zerur bolan dokumentleri talap edip biler.

307 madda. Ipotekanyň gozgalmaýan zadyň miwelerine degişli bolmagy

1. Eger gozgalmaýan zadyň miweleri kadaly hojalyk işi netijesinde gazanylmadyk bolsa ýa-da olar entek eýeçilikden aýrylmadyk bolsa, onda ipoteka şol gozgalmaýan zadyň miwelerine hem degişlidir.
2. Ipoteka bilen baglanyşyklylykda talap baradaky prosentler we sud harajatlary gozgalmaýan emlägiň hasabyna ýapylýar.

308 madda. Ipoteka arkaly berlen zady saklamak borjy

1. Zat eýesi zadyň hakyky gymmatyny saklamaga borçludyr. Eger ipotekanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli, howp döreýän bolsa, onda kreditor bu howpuň öňüni almak üçin zat eýesine degişli möhlet belläp biler.
2. Eger zat ätiýaçlandyrylan bolsa, onda ätiýaçlandyryş guramasy ýagdaýlar ýaramazlaşandan soň ätiýaçlandyryş puluny ätiýaçlandyrýana zelel ýetmek halaty kreditora diňe habar berlen mahalynda töläp biler. Eger kreditor bu pul zady dikeltmek üçin peýdalanylmaz öýdüp howatyrlansa, onda kreditor onuň tölenilmegine päsgelçilik berip biler.
3. Eger zat eýesinin öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmejekdigi aýdyň bolsa, onda kreditor zady dolandyrmagyň özüne berilmegini talap etmäge haklydyr. Bu talap boýunça çözgüdi sud çykarýar.
4. Eger ylalaşyga görä zat eýesi gozgalmaýan zady eýeçilikden aýyrmazlyk, peýdalanmazlyk ýa-da başgaça derejede bermezlik borçnamasyny öz üstüne alýan bolsa, onda şol ylalaşyk hakyky däldir. Şunuň ýaly geleşigiň üçünji şahslar üçin hakyky bolmagy kreditorlaryň razyçylygyna bagly bolup bilmez.

309 madda. Ipotekanyň we onuň üpjün edýän talabynyň başga şahsa geçmegi

Ipoteka we onuň üpjün edýän talaby diňe bir wagtyň özünde we bilelikde başga şahsa berlip bilner. Talap täze kreditora berlen mahalynda, ipoteka hem oňa geçýär. Ipoteka hakynda notarial tertipde tassyklanylan dokumenti diňe täze kreditora bermek we ony täze kreditor hökmünde jemagat reýestrinde bellige almak şerti bilen talabyň berilmegi hakyky hasap edilýär.

310 madda. Bergidaryň täze kreditoryň öňündeki borçlary

Eger bergidar talap täze kreditora geçenden soň köne kreditora hak töleýän bolsa, ol bu talabyň täze kreditora geçmegi hakynda hiç zat bilmeýän halatynda hem, şol töleg ony kreditoryň, öňündäki borçnamalaryndan boşatmaýar.

311 madda. Ipoteka we talap täze kreditora geçýän mahalynda jemagat reýestrindäki ýazgynyň hakykylyk prezumpsiýasy
 
Ipoteka bilen talap hem öňki kreditor mahalynda bolşy ýaly, täze kreditora geçýär. Jemagat reýestrinde bellige alnan maglumatlar kreditoryň bähbitlerinden ugur alnyp, dogry maglumatlar diýlip hasap edilýär. Şunuň ýaly halatda bergidar talabyň ýokdugyna salgylanyp bilmez. Eger täze kreditor reýestrdäki düzedilmedik ýazgylary bilýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

312 madda. Üçünji şahslaryň hukuklary

1. Ipotekanyň amala aşyrylmagy sebäpli özüniň ýagdaýy ýaramazlaşan islendik üçünji şahs talaby ýerine ýetirmäge, şeýlelik bilenem ipotekany özüne geçirmäge haklydyr. Kreditor kanagatlandyrylan mahalynda, bu üçünji şahs degişli suratda tassyklanylan dokumentleri we özüniň ipoteka eýesi hökmünde bellige alynmagyny talap edip biler.
2. Eger şahsy bergidar kreditory kanagatlandyrýan bolsa, onda ipoteka oňa geçýär we ol tölegiň özüne tölenilmegini zat eýesinden talap edip biler.

313 madda. Kreditoryň talapdan ýa-da ipotekadan ýüz döndermegi

1. Eger kreditor talapdan ýa-da ipotekadan ýüz dönderýän bolsa, onda zat eýesi ipoteka eýesine öwrülýär. Bu ýüz dönderişiň jemagat reýestrinde bellige alnan mahalynda ýuridiki güýji bardyr.
2. Kreditor ipotekadan ýüz dönderip, talapdan ýüz döndermeýän bolsa, şahsy bergidar, eger ol öz nobatynda ipotekadan özüne tölenilmeli tölegi alyp biljek bolsa, her halda azatdyr.
3. Eger zat eýesiniň ipotekany uzak wagtlap peýdalanmagy aradan aýyrýan derejedäki jedelleşmek hukugy bar bolsa, onda ol ipotekadan ýüz döndermegini kreditordan talap edip biler.

314 madda. Ipoteka arkaly berlen zady satmak talaby

1. Eger bergidar üpjün etmek serişdesi ipotekadan ybarat bolan talabyň kanagatlandyrylmagyny uzaga çekdirýän bolsa, onda ipoteka eýesi gozgalmaýan zadyň satylmagyny talap etmäge haklydyr.
2. Gozgalmaýan zat şu bapda beýan edilen kadalara we Graždan prosessual kodeksiniň normalaryna laýyklykda satylýar. Bu kodeksiň normalary ýörite normalar hökmünde ulanylýar.

315 madda. Mejbury satmak

1. Kreditoryň arzasy esasynda sud zady jemagat öňünde geçirilýän söwdalarda mejbur ediş tertibinde satýar; sud spesialisti (eksperti) belleýär.
2. Suduň çözgüdi hakynda köpçülige habar berilýär. Mundan başga-da sud reýestre girizilen jemagat öňünde geçirilen söwdalarda zadyň satyljakdygyny ygtyýarly şahslara habar bermäge borçludyr.

316 madda. Gozgalmaýan zatlary satmagyň başga formalary

1. Sud zat eýesiniň we kreditoryň bilelikdäki arzasy boýunça zady satmagyň başga formasyny belläp biler. Sud şunuň ýaly çözgüdi çykarmazyndan öň, taraplaryň pikirini diňlemelidir.
2. Gozgalmaýan zada eýeçiligiň kreditora geçmegine getirýän ylalaşyk, eger kreditor kanagatlandyrylmasa ýa-da kanagatlandyrylyşy ýeterlik bolmasa hakyky däldir.

317 madda. Bergidaryň satmakdan soňky hukuklary

1. Zady jemagat öňündäki söwdalarda satmak hakynda çözgüt çykarylandan soň, bergidar zadyň miwelerini  özünde goýmaga bolan hukugyny ýitirýär.
2. Eger bergidaryň özi ýa-da öz maşgalasy bilen ipoteka arkaly berlen jaýda ýa-da jaýyň bir böleginde ýaşaýan bolsa, onda ol kireýine alyjy bolup galýar we munuň üçin bazar şertlerine laýyklykda hak tölemelidir.

318 madda. Söwdalaryň öňüni almak

1. Zat eýesi ýa-da üçünji şahs söwdalar netijesinde özleriniň hukuklary bozulyp bilinjek bolsa, talaplary kanagatlandyrmak arkaly söwdalary togtatmaga haklydyr.
2. Söwdalaryň geçirilmegi, eger ygtyýarly şahs ony togtatmak arkaly söwdanyň öňi alnyp bilner diýip hem-de zat eýesiniň şahsy we ykdysady özara gatnaşyklaryndan ugur alnyp ýa bolmasa berginiň häsiýetine laýyklykda söwdany togtatmagy kabul ederlikli diýip hasap etse, zat eýesiniň suda arza bermegi arkaly alty aýdan köp bolmadyk möhlet bilen togtadylyp bilner. Eger söwdany wagtlaýyn togtatmak kreditor üçin amatsyz ýaramaz netijelere getirjek bolsa, onda arza kanagatlandyrylmaly däldir.

319 madda. Kreditoryň, bergidaryň we zat eýesiniň söwdalara gatnaşmagy

Kreditor, bergidar we zat eýesi söwdalara gatnaşmaga haklydyr, ýöne söwda wagtynda bergidar bilen kreditor ekspertiň talaba laýyk diýip ykrar etjek üpjünçiligini berjaý etmelidirler.

320 madda. Söwdalary gaýtadan geçirmek

Eger ilkinji söwdalar wagtynda ekspert tarapyndan baha kesilen zadyň gymmatynyň ýetmiş prosentini düzýän hyrydarlyk teklip edilmese, onda söwda täzeden geçirilmelidir. Gaýtadan geçirilýän söwdalar ilkinji söwda ýaly görnüşde yglan edilmelidir we şonda söwdalaryň gaýtadan geçirilýändigi görkezilmelidir. Gaýtadan geçirilýän söwda wagtynda iň pes nyrh iň bolmanynda şol söwdanyň geçirilmegi üçin edilen çykdajylary ýapmak we kreditoryň talabyny ödemek üçin ýeterlik bolmalydyr. Eger şeýle bolmasa, onda söwdalar geçirilmeýär. Söwda geçirmek üçin edilen çykdajylar zat eýesiniň üstüne ýüklenýlýär.

321 madda. Zadyň satylmagy netijesinde söwdalary ýatyrmak

1. Söwdalarda zady alyjy mejbury ýerine ýetirişi amala aşyrýan eksperte satyn alyş nyrhyny aýtmaga borçludyr, ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly çykdajylar bolsa bu satyn alyş nyrhyndan çykylýar.
2. Satyn alyjy zadyň gymmatyny diňe töländen soň, şol zadyň eýesine öwrülýär.
3. Eýeçilik hukugynyň başga birine geçmegi netijesinde ähli ipotekalar we zadyň berilmegine hukuk berýän hem-de mejbury ýerine ýetirişi amala aşyran kreditoryň ipotekasyndan soň bellige alnan zat hukuklary bes edilýär. Zat barada çäklendirilen ähli beýleki hukuklar üýtgedilmän galýar.
4. Zadyň täze eýesi eýeçilik hukugynyň başga birine geçýän pursatynda hakyna tutmak we kärendesine bermek baradaky gatnaşyklara gatnaşyja öwrülýär. Eýeçilik hukugynyň şol hukugy täze zat edinijä geçmegi bilen baglanyşyklylykda, bazar şertlerine laýyklykda ilkibaşky zat eýesine hakyna tutujy hökmünde garalýar.

322 madda. Zat satmakdan düşen puly paýlamagyň tertibi

1. Eger zady satmaga ygtyýarly şahs ýeke-täk ipoteka eýesi hökmünde bellige alnan bolsa ýa-da söwdalardan alnan girdejiler ähli kreditorlaryň talabyny deýän bolsa (çykdajylar çykylandan soň), onda ekspert çykdajylary takyklandan soň, satyn alyş nyrhyny kreditorlara paýlaýar. Onuň galan bölegi zady satylan şahsa berilýär.
2. Eger satyn alyş nyrhy ipoteka arkaly üpjün edilen ähli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýeterlik bolmasa, onda ekspert çykdajylary takyklaýar, galan serişdäni ýörite sçýota geçirýär, reýestrdäki ýazgylaryň nobatyna laýyklykda paýlamagyň planyny düzýär we ony suda getirip berýär. Sud bu plany tassyklaýar we plan esasynda paýlamalydygyny ekspertlere gö0rkezýär.

323 madda. Söwdalaryň talaba laýyk däl geçirilmegi bilen baglanyşyklykda döwletiň raýdaş jogapkärçiligi

Eger resmi bellenilen ekspert söwdalary geçirmek bilen baglanyşykly öz üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmeýän bolsa, onda şonuň netijesinde ýeten zyýan üçin döwlet we ekspert gatnaşyjylaryň öňünde deň jogapkärçilik çekýärler.

324 madda. Zady mejbur ediş tertibinde dolandyrmak

1. Mejbur ediş tertibinde ýerine ýetirmäge ygtyýarly edilen ipoteka eýesiniň arzasy esasynda sud söwdalarda zady mejbur ediş ýoly bilen eýeçilikden aýyrmagyň ýerine zady mejbur ediş tertibinde dolandyrmagy (sekwester) belläp biler. Şunuň ýaly halatlarda sud zady dolandyryjyny belleýär ýa-da dolandyrmak wezipesini hususy zat eýesine berýär.
2. Çözgüt çykarmazyndan öň sud jemagat reýestrinde bellige alnan we özleriniň hukuklary mejbury ediş tertibinde dolandyryş arkaly kemsidilip bilinjek şahslaryň pikirini diňlemelidir.
3. Mejbur ediş tertibinde dolandyryşyň amala aşyrylmagy netijesinde girdejiler dolandyryş üçin edilýän gündelik çykdajylardan artar diýlip çak edilýän bolsa, onda diňe şonuň ýaly halatda mejbur ediş tertibinde dolandyryş bellenilip bilner.
4. Eger bergidaryň özi ýa-da öz maşgalasy bilen mejbury dolandyrylýan jaýda ýa-da jaýyň bir böleginde ýaşaýan bolsa, onda ol ýaşaýyş jaýyndan peýdalanýandygy üçin bazar şertleri boýunça hak tölemelidir.
5. Zady dolandyryjy zadyň miwelerini alýar hem-de özi tarapyndan düzülen we sud tarapyndan tassyklanylan plan esasynda ýylyň ahyrynda şol miweleri paýlaýar, şunda ähli çykdajylar, şol sanda dolandyrmak üçin edilen çykdajylar hem ondan çykylýar.
6. Eger kreditor kanagatlandyrylýan bolsa ýa-da şonuň ýaly dolandyryş arkaly kreditorlaryň kanagatlandyrylmagynyň gazanylyp bilinmejekdigi aýdyň bolsa, şonuň ýaly halatda mejbur ediş tertibindäki dolandyryş bes edilmelidir.

ГЛАВА 6. СОБСТВЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

§ 1. Залог

Статья 267. Залог

1. Движимые вещи и нематериальные блага, передача которых другим лицам допускается, могут быть обременены для обеспечения требования таким образом, чтобы кредитор (залогодержатель) был вправе требовать удовлетворения за счет стоимости вещи.
2. Право залога может быть также установлено в отношении будущего или условного требования, если это требование к моменту возникновения залога может быть определено.

Статья 268. Порядок залога движимых вещей и ценных бумаг

1. Передача другим лицам движимых вещей и индоссируемых по мере надобности ценных бумаг, а также иных нематериальных благ производится в порядке, установленном для их приобретения. Если в связи с имуществом существует требование в отношении третьих лиц, то при возникновении права залога обязательно, чтобы третьему лицу было сообщено о залоге вещи.
2. Залогодатель и залогодержатель могут заверить залог в нотариальном порядке. В этом случае залог возникает после регистрации в публичном реестре так, что не обязательны передача владения имуществом и заявление другим кредиторам о залоге. В документе должны быть указаны личность залогодателя, возможных третьих лиц - должников, залогодержателя, а также объем обеспеченного требования, выгода и срок удовлетворения.

Статья 269. Последствия досрочного исполнения

Если заложено требование и должник исполнит обязанность до истечения срока залога, то исполнение заменяет требование (суррогация).

Статья 270. Права добросовестного залогодержателя

Если передача предмета залога другому лицу осуществляется путем передачи документа и залогодатель владеет этой вещью (правом) к моменту возникновения залога, не имея права на передачу их в залог, залогодержатель считается добросовестным приобретателем, если он не знал или не мог знать об этом. Эта добросовестность залогодержателя дает ему преимущество по сравнению с третьими лицами.

Статья 271. Пределы залога

Залог обеспечивает требование и связанные с ним другие дополнительные права.

Статья 272. Приобретение прав должника

Если залогодатель одновременно не является личным должником обеспеченного залогом требования, то  он  может предъявить залогодержателю возражение, право на которое имеет личный должник.

Статья 273. Приоритет требований

Если требование обеспечено одновременно имуществом должника и третьих лиц, то третьи лица могут потребовать, чтобы кредиторы до использования их имущества вначале удовлетворили свои требования за счет имущества должника.

Статья 274. Распространение залога на входящие в предмет залога имущественные ценности

Залог распространяется на все имущественные ценности, которые включает в себя находящийся в собственности предмет залога.

Статья 275. Залог с передачей владения

1. Если предмет залога обеспечен передачей владения, то залогодержатель обязан должным образом содержать его. Он вправе получить выгоду, которая засчитывается в обеспеченное требование. Он может потребовать у залогодателя возмещения понесенных в связи с предметом необходимых расходов.
2. Если залогодержатель надлежащим образом не исполняет возложенные на него обязанности, залогодатель может потребовать передачи предмета третьему лицу.
3. Если существует опасность гибели заложенного предмета или существенного снижения его стоимости, залогодатель может потребовать возврата предмета и предложить залогодержателю другое средство обеспечения требования. Об опасности гибели заложенного предмета или существенного снижения его стоимости залогодержатель обязан незамедлительно сообщить залогодателю и назначить ему срок для предложения другого средства обеспечения. Если залогодатель в этот срок не предложит другого средства обеспечения, то залогодержатель вправе продать предмет. При продаже применяются правила реализации предмета залога. Вырученная в итоге продажи сумма заменяет предмет залога. До истечения срока залога эта сумма хранится с соответствующими начислениями.

Статья 276. Обязанности залогодателя при регистрации права залога

1. Если право залога регистрируется, то залогодатель обязан хранить предмет залога и надлежащим образом содержать его. Он правомочен по-прежнему получать выгоду от этого предмета.
2. Если можно предполагать, что залогодатель не может исполнить эти свои обязанности, залогодержатель может потребовать передачи ему предмета. Если дело касается заложенного права, которое регистрируется, то залогодержатель вправе сообщить об этом должнику - третьему лицу. С момента сообщения должник обязан исполнить требование залогодержателя по наступлении срока.

Статья 277. Последующий залог

Для последующего залога предмета залога залогодержателем необходимо предварительное согласие залогодателя.

Статья 278. Заключение сделок о предмете залога

Для заключения сделок о предмете залога необходимо предварительное согласие залогодержателя.

Статья 279. Неоднократный залог

Одна и та же вещь может быть заложена несколько раз. Очередность определяется в соответствии с моментом залога.

Статья 280. Защита прав залогодержателя

Если залогодержателю препятствуют в осуществлении его права, он может использовать в отношении препятствующего лица те же права, что и собственник.

Статья 281. Переход права залога к новому кредитору

1. С передачей права требования третьему лицу к новому кредитору переходит также и право залога.
2. Каждое из третьих лиц, правовое положение которого может ухудшиться вследствие отчуждения предмета залога, правомочно исполнить требование и таким образом взять на себя право залога.
3. Предмет залога не может быть передан другому лицу без передачи соответствующего требования. Если при передаче требования исключен переход предмета залога, то отпадает и право залога.

Статья 282. Прекращение залога

Залог прекращается одновременно с тем требованием, для которого он существует.

Статья 283. Прекращение залога путем отказа от залога

1. Залог прекращается, когда залогодержатель заявит залогодателю или собственнику о том, что он отказывается от предмета залога.
2. Если залог обеспечен передачей владения, он прекращается при возвращении владения залогодателю.

Статья 284. Прекращение залога вследствие перехода предмета залога в собственность залогодержателя

Залог прекращается, если он вместе с правом собственности окажется в руках одного лица. Это правило не применяется до тех пор, пока права третьего лица обременены требованием, для обеспечения которого и существует залог.

Статья 285. Обязанности залогодержателя при прекращении залога

Если залог прекращен, залогодержатель обязан вернуть находящийся у него предмет залогодателю или собственнику.

Статья 286. Удовлетворение требований залогодержателя

1. Удовлетворение требований залогодержателя производится путем продажи предмета залога или соответственно иной реализации этого предмета.
2. Залогодержатель правомочен реализовать предмет, если наступит срок полного или частичного исполнения денежного требования.

Статья 287. Недействительность соглашения о прямом переходе права собственности к залогодержателю

Недействительно соглашение, в силу которого собственность на предмет залога переходит к залогодержателю в случае, если его требование не будет удовлетворено или не будет удовлетворено своевременно.

Статья 288. Продажа предмета залога

Право продажи заложенного предмета залогодержатель имеет только тогда, когда это необходимо для удовлетворения его требования.

Статья 289. Продажа многократно заложенного предмета

Если предмет заложен несколько раз, право требования его продажи имеет только тот залогодержатель, право залога которого предшествует праву залога других лиц. Если он откажется от использования этого права, право залога имеют и последующие залогодержатели.

Статья 290. Передача предмета залога лицу, имеющему право продажи

1. Предмет залога должен быть передан тому залогодержателю, который имеет право продажи этого предмета.
2. Если реализация требования зависит от совершения того или иного юридического действия, то залогодержатель может потребовать у залогодателя осуществления этого действия. Если залогодатель в течение двух недель не выполнит требование залогодержателя, то залогодержатель правомочен от имени залогодателя осуществить это действие в отношении третьих лиц.

Статья 291. Предупреждение о продаже

Залогодержатель обязан предупредить собственника о предстоящей продаже предмета, указав при этом денежную сумму, которая может быть выручена в результате продажи. Реализация не может быть осуществлена до истечения двух недель после предупреждения.

Статья 292. Продажа с публичных торгов

1. Продажа предмета залога производится с публичных торгов.
2. Если предмет залога имеет биржевую или рыночную стоимость, то залогодержатель может доверить продажу предмета специальным торговым учреждениям.

Статья  293. Недопустимость продажи предмета залога по цене ниже стоимости материала

Предмет залога не может быть отчужден по цене более низкой, чем стоимость материала. По требованию залогодателя перед продажей эту цену устанавливает эксперт.

Статья 294. Иные правила продажи предмета залога

1. Собственник и залогодержатель могут согласиться о продаже предмета в ином порядке, отличающемся от изложенного в настоящей главе. Если на предмет залога имеет право третье лицо и в итоге отчуждения предмета залога оно прекращается, для отчуждения необходимо согласие этого третьего лица.
2. Если отличающийся порядок продажи предмета залога соответствует интересам сторон, то каждая из них может потребовать, чтобы продажа предмета была произведена в этом порядке. Если стороны все же не достигнут соглашения, то решение принимает суд.

Статья 295. Участие в торгах залогодержателя и собственника

Залогодержатель и собственник могут совместно принять участие в торгах. Предложенная собственником цена может быть отвергнута, если сумма не будет внесена наличными деньгами.

Статья 296. Продажа за наличные

Предмет залога может быть продан лишь с условием, что покупатель немедленно внесет покупную сумму наличными деньгами и что он утрачивает свои права, если этого не сделает. При продаже без этого условия покупная цена должна рассматриваться как полученная залогодержателем; его права в отношении покупателя не затрагиваются.

Статья 297. Последствия правомерного отчуждения

1. С правомерным отчуждением и передачей предмета залога к приобретателю переходят те же права, как если бы он приобрел вещь от собственника.
2. Если предмет отчужден в качестве предмета залога так, что отчуждатель не имеет права залога или если для удовлетворения требования не было необходимости в продаже, то добросовестный приобретатель все же приобретает не обремененную собственность.

Статья 298. Порядок реализации требований

Реализация требований производится путем платежа должника в пользу кредитора.

Статья 299. Выручка от продажи

В той мере, в какой вырученная от продажи предмета залога сумма причитается залогодержателю с целью его удовлетворения, требование считается исполненным со стороны собственника. Оставшаяся сумма выручки рассматривается как обеспечение, заменяющее залог.

§ 2. Ипотека

Статья 300. Понятие

1. Недвижимая вещь может быть обременена для обеспечения требования таким образом, чтобы тому лицу, в пользу которого установлено обременение, давалось право получить удовлетворение своего требования за счет этой вещи (ипотека).
2. Ипотека может быть установлена в отношении будущего или условного требования, если к моменту установления ипотеки это требование может быть определено. Также может быть определена максимальная сумма, в пределах которой должно быть произведено удовлетворение за счет недвижимого имущества. Эта сумма определяется и вносится в публичный реестр.
3. Требование, обеспеченное ипотекой, может быть заменено другим требованием. Для этого необходимы соглашение собственника и кредитора (ипотекаря) и регистрация этого соглашения в публичном реестре.

Статья 301. Общая ипотека

Если для обеспечения требования установлена ипотека на несколько вещей (общая ипотека), то на каждую вещь может быть обращено взыскание  по требованию в полном объеме. Кредитор может по своему усмотрению требовать удовлетворения в целом или в части за счет каждой отдельной вещи.

Статья 302. Ипотека собственника

Если требование, для обеспечения которого установлена ипотека, не возникло, прекращено или переходит к собственнику недвижимой вещи, ипотека переходит к нему (ипотека собственника).

Статья 303. Регистрация ипотеки

1. Ипотека возникает с момента регистрации в публичном реестре. Регистрация производится в установленном порядке по представлении собственником недвижимой вещи и ипотекарем документов, заверенных в нотариальном порядке. В них должны быть указаны собственник недвижимого имущества, ипотекарь, предполагаемый должник - третье лицо, а также объем обеспеченного требования, выгода и срок исполнения.
2. Ипотека может быть установлена  таким образом, чтобы вытекающее из ипотеки право кредитора определялось лишь содержанием обеспечиваемого требования, чтобы кредитор не мог в подтверждение своего требования ссылаться на регистрацию. Такая ипотека вносится в реестр как гарантийная (обеспечительная) ипотека. Ипотеки на большие суммы могут быть только гарантийными.

Статья 304. Неоднократное обременение недвижимой вещи ипотекой

1. Одна и та же недвижимая вещь может быть обременена ипотекой несколько раз. Очередность устанавливается соответственно времени установления ипотеки.
2. Если собственник недвижимой вещи обязуется перед другим лицом прекратить ипотеку при условии, что ипотека будет объединена вместе с правом собственности в одном лице, то это обязательство может быть зарегистрировано в публичном реестре.

Статья 305. Права собственника, не являющегося личным должником обеспеченного ипотекой требования

1. Если собственник недвижимой вещи одновременно не является личным должником обеспеченного ипотекой обязательства, он все же может предъявить ипотекарю встречное требование, право на которое имеет только личный должник, в частности встречные требования по зачету денежных обязательств и связанные с обжалованием требования.
2. Если срок исполнения требования зависит от прекращения взаимоотношений, прекращение действительно лишь в случае, если об этом заявят собственник кредитору или кредитор собственнику.

Статья 306. Право собственника на удовлетворение кредитора

1. Собственник недвижимой вещи правомочен удовлетворить кредитора, когда срок исполнения уже наступил или личный должник правомочен исполнить соответствующее действие.
2. Если собственник не является личным должником, требование переходит к нему в случае, если собственник удовлетворит кредитора.
3. При удовлетворении кредитора собственник может потребовать документы, необходимые для внесения исправления в публичный реестр или прекращения ипотеки.

Статья 307. Распространение ипотеки на плоды недвижимой вещи

1. Ипотека распространяется и на плоды недвижимой вещи, если они не добыты в итоге нормальной хозяйственной деятельности или еще не отчуждены.
2. В силу ипотеки за счет недвижимого имущества покрываются проценты по требованию и судебные издержки.

Статья 308. Обязанность содержания обремененной ипотекой вещи

1. Собственник обязан сохранять реальную стоимость вещи. Если вследствие ухудшения обстоятельств безопасности ипотеки создается угроза, кредитор может определить собственнику соответствующий срок для предотвращения этой угрозы.
2. Если вещь застрахована, страховая организация может выплатить после ухудшения обстоятельств страховую сумму страхователю только тогда, когда о факте наступления вреда кредитору уже сообщено. Кредитор может воспрепятствовать выплате суммы, если он опасается, что сумма не будет использована для восстановления вещи.
3. Если выяснится, что собственник не может исполнять свои обязанности, кредитор вправе потребовать передачи ему управления вещью. Решение по такому требованию принимает суд.
4. Недействительно соглашение, в силу которого собственник берет на себя обязательство не отчуждать, не пользоваться или иным образом не обременять недвижимую вещь. Действительность такой сделки для третьих лиц не может зависеть от согласия кредиторов.

Статья 309. Переход ипотеки и обеспечиваемого ею требования к другому лицу

Ипотека и обеспечиваемое ею требование могут быть переданы другому лицу лишь одновременно и совместно. При передаче требования к новому кредитору переходит и ипотека. Передача требования считается действительной только при условии, что заверенный в нотариальном порядке документ об ипотеке передается новому кредитору и он регистрируется в публичном реестре в качестве нового кредитора.

Статья 310. Обязанности должника перед новым кредитором

Если после перехода требования к новому кредитору должник платит старому кредитору, эта выплата не освобождает его от обязательств перед кредитором и в том случае, если он ничего не знал о переходе.

Статья 311. Презумпция достоверности записи в публичном реестре при переходе ипотеки и требования к новому кредитору

Ипотека и требование так же переходят к новому кредитору, как это было при предыдущем кредиторе. Зарегистрированные в публичном реестре данные, исходя из интересов кредитора, считаются правильными. В этом случае должник не может ссылаться на то, что не существует требования. Это правило не применяется, если новый кредитор знал о неправильных записях в реестре.

Статья 312. Права третьих лиц

1. Любое третье лицо, положение которого ухудшилось вследствие реализации ипотеки, правомочно исполнить требование и таким путем перенести ипотеку на себя. При удовлетворении кредитора оно может потребовать соответственно заверенные документы и регистрацию себя в качестве ипотекаря.
2. Если личный должник удовлетворит кредитора, ипотека переходит к нему и он может потребовать возмещения  от собственника.

Статья 313. Отказ кредитора от требования или ипотеки

1. Если кредитор отказывается от требования или  ипотеки, собственником становится ипотекарь. Отказ имеет юридическую силу при условии, что он зарегистрирован в публичном реестре.
2. Если кредитор отказывается от ипотеки, но не от требования, личный должник все же будет свободен, если он в свою очередь мог получить возмещение от ипотеки.
3. Если собственник имеет право оспаривания, которым исключается длительное использование ипотеки, он может потребовать от кредитора, чтобы тот отказался от ипотеки.

Статья 314. Требование продажи вещи, обремененной ипотекой

1. Если должник затягивает удовлетворение требования, средством обеспечения которого является ипотека, ипотекарь правомочен потребовать продажу недвижимой вещи.
2. Продажа осуществляется в соответствии с изложенными в настоящей главе правилами и нормами Гражданского процессуального кодекса. Нормы настоящего Кодекса применяются как специальные нормы.

Статья 315. Принудительная продажа

1. Принудительная продажа с публичных торгов производится судом на основании заявления кредитора; суд назначает специалиста (эксперта).
2. О решении суда делается публичное сообщение. Кроме того, суд обязан сообщить об ожидающейся продаже с публичных торгов внесенным в реестр уполномоченным лицам.

Статья 316. Иные формы продажи недвижимых вещей

1. Суд может по совместному заявлению собственника и кредитора установить другую форму продажи. До принятия такого решения суд должен заслушать стороны.
2. Недействительно соглашение, в силу которого собственность на недвижимость переходит к кредитору, если он не будет удовлетворен или будет  удовлетворен не полностью.

Статья 317. Права должника после продажи

1. После принятия решения о продаже вещи с публичных торгов должник теряет право оставлять у себя плоды вещи.
2. Если должник сам или со своей семьей проживает в здании или части здания, обремененного ипотекой, он остается нанимателем и должен платить за наем соответственно рыночным условиям.

Статья 318. Предотвращение торгов

1. Собственник или третье лицо, права которых могут быть нарушены в итоге торгов, вправе приостановить торги путем удовлетворения требования.
2. Проведение торгов может быть приостановлено максимум на срок до шести месяцев путем внесения собственником в суд заявления, если правомочное лицо сочтет, что посредством приостановления торги могут быть предотвращены, и если исходя из личных и экономических взаимоотношений собственника либо в соответствии с характером долга приостановление приемлемо. Заявление не подлежит удовлетворению, если временное приостановление повлечет несообразно отрицательные результаты для кредитора.

Статья 319. Участие в торгах кредитора, должника и собственника

Кредитор, должник и собственник правомочны принять участие в торгах, во время которых должник и кредитор должны представить обеспечение, которое эксперт признает надлежащим.

Статья 320. Повторное проведение торгов

Если во время первых торгов не будет сделано предложение, составляющее семьдесят процентов стоимости оцененной экспертом вещи, торги должны быть проведены заново. Повторные торги должны быть объявлены по той же форме, что и первые, и с указанием на тот факт, что они проводятся повторно. При повторных торгах наименьшая цена должна быть достаточной хотя бы для покрытия расходов на процесс и требования кредитора. Если это не произойдет, торги не проводятся. Расходы по торгам возлагаются на собственника.

Статья 321. Отмена торгов вследствие продажи вещи

1. Покупатель вещи на торгах обязан передать эксперту, осуществившему принудительное исполнение, покупную цену, из которой вычитываются связанные с исполнением расходы.
2. Покупатель становится собственником вещи только после оплаты ее стоимости.
3. В результате перехода права собственности прекращаются все ипотеки и вещные права, обременявшие вещь и зарегистрированные после ипотеки кредитора, осуществившего принудительное исполнение. Все иные ограниченные права на вещь остаются без изменений.
4. Новый собственник становится участником существовавших на момент перехода права собственности отношений по найму и аренде. Вследствие перехода права собственности к новому приобретателю первоначальный собственник рассматривается как наниматель в соответствии с рыночными условиями.

Статья 322. Порядок распределения выручки от продажи вещи

1. Если управомоченное на продажу вещи лицо зарегистрировано единственным ипотекарем или полученные от торгов доходы за вычетом расходов покрывают требования всех кредиторов, эксперт после уточнения расходов распределяет покупную цену кредиторам. Остаток передается лицу, чья вещь была продана.
2. Если покупная цена недостаточна для удовлетворения всех обеспеченных ипотекой требований, эксперт уточняет расходы, вносит оставшуюся сумму на специальный счет, составляет план распределения в соответствии с очередностью записей в реестре и представляет его суду. Суд утверждает этот план и указывает экспертам осуществить распределение на основании плана.

Статья 323. Солидарная ответственность государства в связи с проведением торгов ненадлежащим образом

Если официально назначенный эксперт не исполняет обязанности, возложенные на него в связи с проведением торгов, за причиненный вследствие этого вред ответственность перед участниками солидарно несут государство и эксперт.

Статья 324. Принудительное управление вещью

1. На основании заявления уполномоченного на принудительное исполнение ипотекаря суд может взамен принудительного отчуждения вещи на торгах установить принудительное управление вещью (секвестр). В таких случаях суд назначает управляющего или передает функции управления собственнику.
2. До принятия решения суд должен заслушать зарегистрированных в публичном реестре лиц, права которых могут быть ущемлены путем принудительного управления.
3. Принудительное управление может быть установлено только в случае, если предполагается, что в результате осуществления такого управления доходы превысят текущие расходы по управлению.
4. Если должник сам или со своей семьей проживает в здании или части здания, над которым установлено принудительное управление, он должен платить за пользование жилым помещением по рыночным условиям.
5. Управляющий получает плоды вещи и на основании составленного им и утвержденного судом плана распределяет их в конце года за вычетом всех расходов, к которым относятся и расходы по управлению.
6. Принудительное управление подлежит прекращению в случае, если кредитор будет удовлетворен или ясно, что путем такого управления не будет достигнуто удовлетворение кредиторов.