Mazmuny

5 BAP. BEÝLEKI ŞAHSLARYŇ EÝEÇILIGINI ÇÄKLI
PEÝDALANMAK

§ 1. Gurluşyk etmek hukugy

245 madda. Düşünje

1. Ýer uçastogy başga bir şahsyň peýdalanmagyna berlip bilner, munuň özi öz peýdasyna ýer uçastogy berlen şahs şol ýer uçastogynda ýa-da onuň astynda gurluşyk işlerini geçirmek barada eýeçilikden aýrylýan we miras alynýan hukugy (gurluşyk etmek hukugyny) ediner ýaly edilip berilmelidir.
2. Gurluşyk etmek hukugy ýer uçastotynyň gurluşyk üçin talap edilmeýän bölegini, eger ýer uçastogynyň bu bölegi gurluşygy peýdalanmak üçin artykmaçlyk berýän bolsa, peýdalanmaga degişli bolup biler.
3. Gurluşyk etmek hukugy belli bir möhletli ýa-da möhletsiz bolup biler, ýöne ol ýatyrmak şerti bilen çäklendirilip bilinmez.

246 madda. Gozgalmaýan emläk hakyndaky görkezmeleri ulanmak

1. Gozgalmaýan zatlary edinmek kadalary gurluşyk ehmek hukugynyň ýüze çykmagy we edinilmegi bilen baglanyşykly bolan gatnaşyklar barasynda ulanylýar.
2. Gurluşyk etmek hukugy esasynda gurlan gurluşyklar gurluşyk etmek hukugynyň esasy düzümleýin bölegidir.

247 madda. Gurluşyk etmek hukugyny eýeçilikden aýyrmak

Eger gurluşyk etmäge hukugyny özünden aýyrmak ýa-da hakyna tabşyrmak üçin hukuk eýesiniň razyçylygy zerur bolsa, onda ol bu razyçylykdan diňe ähmiýetli esaslar bar mahalynda ýüz dönderip biler.

248 madda. Gurluşyk etmek hukugy üçin tölenýän hak

1. Gurluşyk etmäge hukugy üçin wagtal-wagtal tölegler görnüşinde hak tölemek borjy şertnama boýunça gurluşyk etmek hukugynyň eýesiniň üstüne ýüklenilip bilner. Ýer eýesiniň bu hukugy ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugyndan aýrylmazdyr.
2. Gurluşyk etmek hukugy diňe tölegleriň iki ýyllap tölenilmänligi bilen baglanyşykly bir taraplaýyn tertipde bes edilip bilner. Beýleki halatlarda gurluşyk etmek hukugyny bes etmek üçin gurluşyk etmäge hukugynyň eýesiniň razyçylygy zerurdyr.
3. Eger ykdysady şertler başgaça göz öňünde tutmaýan bolsa, onda taraplar gurluşyk etmek hukugy üçin haky on ýyllyk möhlet bilen kesgitläp bilerler. Bu hak ykdysady şertler nazara alnyp kesgitlenilmelidir.

249 madda. Gurluşyk hukugyny bellige almak

Gurluşyk etmäge hukugy zat eýeleri däl şahslaryň zat hukuklarynyň arasynda diňe birinji nobatdaky hukuk hökmünde jemagat reýestrine girizilýär. Bu nobatlylyk üýtgedilip bilinmez.

250 madda. Gurluşyk etmek hukugynyň ýatyrylmagy

Gurluşyk etmäge hukugy ýer uçastogynda gurlan gurluşyklaryň ýykylmagy bilen ýatyrylmaýar.

251 madda. Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda töleg tölemek

1. Jaý gurmak hukugy ýatyrylan halatynda, ýer uçastogynyň eýesi uçastokda gurlan gurluşyklar üçin degişli tölegi gurluşyk etmek hukugynyň eýesine tölemelidir. Gurluşygyň gymmatynyň üçden iki böleginden az bolan pul degişli tölegiň tölenildigi hasap edilmeýär.
2. Ýer uçastogynyň eýesi tölegi tölemegiň ýerine bu hukugy gurluşyk etmek hukugynyň eýesi üçin gurluşygyň durmagynyň çak edilýän möhletine laýyk uzaldyp biler. Eger gurluşyk etmäge hukugynyň eýesi bu hukugyň uzaldylmagyndan ýüz dönderse, onda ol töleg tölemegi talap etmek hukugyny hem ýitirýär.
3. Gurluşyk etmäge hukugy ýatyrylan mahalynda gurluşyk etmäge hukugynyň eýesiniň gurluşygy ýa-da onuň aýrylmaz böleklerini başga ýere geçirmäge haky ýokdur.

252 madda. Töleg tölemek talaby baradaky hukugy bellige almak

1. Tölegi tölemek talaby baradaky hukuk, ýagny gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda ýüze çykan bu hukuk jemagat reýestrinde gurluşyk etmek hukugynyň ornuny tutýar we şol nobatlylyk ýagdaýynda hem onuň ornuny tutýar.
2. Eger gurluşyk etmek hukugy onuň möhleginiň gutarjak wagtynda şindizem ipoteka bilen üpjün edilmedik bolsa, onda ipoteka eýeiniň töleg tülemek hakyndaky talap üçin girew goýmak hukugy bardyr.

253 madda. Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda hukugyň geçijiligi

Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda ýer uçastogynyň eýesi hakyna ýa-da kärendesine bermek hakynda gurluşyk etmek hukugyna eýe bolan şahs tarapyndan baglaşylan şertnama gatnaşyja öwrülýär.

§ 2. UZUFRUKT

254 madda. Düşünje

Zat ýa-da hukuk başga şahsyň peýdalanmagyna berlip bilner, ýöne bular berlende şolar öz peýdasyna berilýän şahs bularyň eýesi hökmünde bu zady ýa-da hukugy peýdalanmaga hem-de olary üçünji şahslaryň peýdalanmagyna ýol bermezlige ygtyýarly bolar ýaly edilip berilmelidir, ýöne zat-hukuk eýesinden tapawutlanyp, onuň bu zady girew goýmaga, başga birine bermäge ýa-da miras boýunça bermäge hukugy ýokdur (uzufrukt). Bu zady ýa-da bu hukugy girew goýmak ýa-da kärendesine bermek üçin olaryň eýesiniň razyçylygy zerurdyr. Uzufrukt ýatyrylandan soň, zat-hukuk eýesi hakyna ýa-da kärendesine bermek barada dowam edip gelýän gatnaşyklara gatnaşyja öwrülýär.

255 madda. Uzufrukty bellemegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek

Uzufrukt gozgalýan we gozgalmaýan zatlar barasynda hem, maddy däl eşretler barasynda hem bellenilip bilner. Uzufrukt bellenilen mahalynda gozgalýan we gozgalmaýan zatlar, şonuň ýaly-da maddy däl eşretler edinilen mahalynda ulanylýan kadalar ulanylýar.

256 madda. Uzufruktyň görnüşleri

1. Uzufrukt tölegli we mugt bolup biler.
2. Uzufrukt wagtlaýyn ýa-da ony kabul eden şahsyň (uzufruktuariniň) bütin ömrüniň dowamynda dowam edip biler. Uzufrukt fiziki şahsyň aradan çykmagy bilen ýa-da özüniň peýdasyna uzufrukt  bellenilen ýuridiki şahsyň ýatyrylmagy bilen bes edilýär.

257 madda. Zadyň ýagdaýyny kesgitlemek

1. Uzfruktuariý we zat eýesi zady bermezden öňürti uzufrukt boýunça berilýän zatlaryň ýagdaýyny kesgitläp biler.
2. Zatlaryň topary barada uzufrukt bellenilen mahalynda uzufruktuariý we zat eýesi zatlaryň ýazgysy düzülen wagtynda birek-birege ýardam etmäge borçludyrlar. Zatlaryň ýazgysynda onuň düzülen güni hakynda bellik edilmelidir we oňa taraplaryň ikisi-de gol çekmelidir; her bir tarap goluň resmi suratda tassyklanylmagyny talap edip biler. Çykdajylary ýazgynyň düzülmegini ýa-da goluň tassyklanylmagyny talap etjek tarap töleýär.

258 madda. Uzufruktuariniň hukuklary we borçlary

1. Uzufruktuariý zada eýelik etmäge haklydyr.
2. Öz hukugyny amala aşyran mahalynda uzufruktuariý zadyň hojalyk taýdan ozalky niýetölenilişini saklamaga we oňa hojalygy talaba laýyk ýöretmek kadalaryna laýyklykda eýelik etmäge borçludyr.
3. Uzufruktuariniň şol zatdan başga zat ýasamaga ýa-da ony ymykly üýtgetmäge hukugy ýokdur.
4. Uzufruktuariý eýeçilige we hojalygy talaba laýyk ýöretmek kadalarynyň tersine aljak ýa-da aşa köp mukdarda aljak netijelerine bolan hukuga, eger munuň özi aýratyn ýagdaýlar sebäpli zerur bolsa, eýe bolýar. Şunuň ýaly halatda ol zat eýesine ony şeýle ulanmak netijesinde ýetirilen zeleli tölemäge borçludyr.
5. Uzufruktuariý zadyň hojalyk taýdan niýetölenilişine laýyklykda ony talaba laýyk saklamak hakynda alada etmelidir. Uzufruktuariý zadyň kadaly ýagdaýda könelmegi netijesinde üýtgemegi we ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ol zady öz adaty ýagdaýynda saklamak üçin diňe zerur bolan derejede zady gowulandyrmaga we bejermäge borçludyr.
6. Eger zadyň, ätiýaçlandyrylmagy hojalygy talaba laýyk ýöretmäge laýyk gelýän bolsa, onda uzufruktariý uzufruktyň bütin möhleti üçin zady öz hasabyna ätiýaçlandyrmaga
borçludyr. Ätiýaçlandyryş amala aşyrylanda ol ätiýaçlandyrýan barasynda talap etmek hukugy zat eýesine berler ýaly edilip amala aşyrylmalydyr. Eger zat eýýäm ätiýaçlandyrylan bolsa, onda bütin uzufruktyň dowamynda uzufruktuariý ätiýaçlandyryş baýraklaryny tölemelidir, çünki ol zada ätiýaçlandyrmaga etmäge borçly bolardy.
7. Eger zat ýok edilen ýa-da oňa şikes ýetirilen bolsa, ýa-da zady gowulandyrmak we bejermek üçin adatdan daşary işleri geçirmek, ýa bolmasa şol zady öňünden görüp bolmajak howpdan goramak üçin çäre görmek zerurlygy ýüze çyksa, onda uzufruktuariý bu barada zat eýesine haýal etmän habar bermäge borçludyr. Şunuň ýaly borç üçünji şahs zat baradaky hukuk hakynda talap bildiren halatynda hem uzufruktuariniň üstüne ýüklenilýär.
8. Eger uzufruktuariý zat barasynda öz borçly bolmadyk çykdajylaryny eden bolsa, onda zat eýesiniň şol çykdajylary tölemek borjy keseki işleri tabşyryksyz ýöretmek hakyndaky görkezmelere laýyklykda kesgitlenilýär. Uzufruktuariý zady enjamlaşdyrmak üçin ulanan öz abzallaryny almaga haklydyr.
9. Eger ýer uçastogy inwentar bilen bilelikde uzufrukt hataryna girýän bolsa, onda uzufruktuariý hojalygy talaba laýyk ýöretmegiň çäklerinde inwentaryň aýry-aýry zatlaryna ygtyýar edip biler. Ol adatdaky ýitgileriň, öwezini dolmalydyr, şonuň ýaly-da hojalygy talaba laýyk ýöretmek işine laýyklykda, inwentaryň hatardan çykýan zatlaryny çalşyrmalydyr; onuň inwentara degişli alan zatlary inwentara goşulan pursatyndan başlap, şol inwentar kime degişli bol-sa, şol şahsyň eýeçiligine öwrülýär.

259 madda. Uzufruktyň bes edilmegi

1. Uzufruktuariý uzufruktyň möhleti gutarandan soň zady eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Uzufrukt zat baradaky eýeçilik hukugy bilen bir şahsda gabat gelýän bolsa, onda uzufrukt bes edilýär.

§ 3. Serwitutlar

260 madda. Düşünje

1. Ýer uçastogy başga bir ýer uçastogynyň (agalyk ediji ýer uçastogynyň) eýesiniň peýdasyna borçly edilip bilner, şunda ol agalyk ediji ýer uçastogynyň eýesiniň keseki ýer uçastogyny belli bir halatlarda peýdalanmak hukugy bolar ýaly ýa-da keseki ýer uçastogynda belli bir hereketler edilip bilner ýaly, ýa-da borçly edilen ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugyndan gelip çykýan hukugy agalyk ediji ýer uçastogy barasynda ulanyp bolmaz ýaly edilip berilmelidir (serwitut).
2. Taraplar wagtal-wagtal tölegler görnüşinde hak tölemek hakynda ylalaşyp bilerler.

261 madda. Serwitutyň şertleri

1. Serwitut ýer uçastogyndan peýdalanylan mahalynda ygtyýarly şahsa diňe artykmaçlyk berip biljek derejede bolup biler. Serwitutyň mazmuny ýokarda beýan edilen görkezmede bellenilen çäklerden çykyp bilmez.
2. Serwitut amala aşyrylan mahalynda ygtyýarly şahs borçly edilen ýer uçastogynyň eýesiniň bähbitlerini berjaý etmelidir.

262 madda. Borçly edilen uçastokdaky desgalary saklamak

Eger ýer serwitutyny amala aşyrmak üçin şol borçly edilen uçastokda desganyň bolmagyny talap edýän bolsa, onda bu ýer uçastogynyň eýesi bu desgany mümkingadar ygtyýarly şahsyň bähbitleriniň talap edişi ýaly derejede saklamalydyr diýlip kesgitlenilip bilner. Eger desgany bilelikde peýdalanmak hukugy ýer uçastogynyň eýesine degişli bolsa, onda ygtyýarly şahs desgany ýer uçastogynyň eýesiniň ýer uçastogyndan peýdalanmak hukugyny amala aşyrmagy üçin mümkingadar zerur bolşy ýaly saklamalydyr diýlip kesgitlenilip bilner.

263 madda. Agalyk ediji ýer uçastogyny bölmek

Ygtyýarly şahsyň ýer uçastogy bölünen mahalynda ýer serwituty ýer uçastogynyň aýry-aýry bölekleri barasynda hem güýjüni saklaýar; ýöne şübhe dörän mahalynda, serwitutyň diňe borçly edilen ýer uçastogynyň eýesi üçin has agram salmaz ýaly amala aşyrylmagyna ýol berilýär. Eger serwitut ýer uçastogynyň diňe bir bölegine artykmaçlyk berýän bolsa, onda serwitut ýer uçastogynyň galan bölekleri barasynda bes edilýär.

264 madda. Borçly edilen ýer uçastogyny bölmek

Borçly edilen ýer uçastogy bölünen mahalynda ýer serwitutynyň amala aşyrylmagy özlerine degişli bolmadyk uçastok bölekleri, eger serwituty amala aşyrmak işi borçly edilen ýer uçastogynyň belli bir böleginiň çygry bilen çäklendirilýän bolsa, ýer serwitutyndan boşadylýar.

265 madda. Ýer serwitutyny bozulmakdan goramak

Ýer serwituty bozulan halatynda ygtyýarly şahsa ak ýürekli eýelik ediji hukugy berilýär.

266 madda. Çäklendirilen şahsy serwitut

1. Gozgalmaýan zat şu Kodeksiň 260 maddasynda göz  öňünde tutulan şertlerde serwitut arkaly belli bir şahsyň peýdasyna berlip bilner. Şeýle ýagdaýyň özi ýaşamak üçin jaýdan ýa-da jaýyň bir böleginden peýdalanmak hukugynyň ygtyýarly şahsa berlip, jaý eýesiniň hem jaýy boşatmagyndan ybarat (çäklendirilen şahsy serwitut) bolup biler.
2. Çäklendirileň şahsy serwitut başga şahsa berlip bilinmez. Serwituty amala aşyrmak işi diňe şeýtmäge rugsat berlen halatynda başga şahsa berlip bilner.

ГЛАВА 5. ОГРАНИЧЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ДРУГИХ ЛИЦ

§ 1. Право застройки

Статья 245. Понятие

1. Земельный участок может быть передан в пользование другого лица таким образом, чтобы лицо, в пользу которого произведена передача, приобретало отчуждаемое и наследуемое право иметь строение на поверхности или под поверхностью земельного участка (право застройки).
2. Право застройки может распространяться на пользование частью земельного участка, которая не требуется для застройки, если она предоставляет преимущества для использования строения.
3. Право застройки может иметь определенный срок или быть бессрочным, но не может быть ограничено отменительным условием.

Статья 246. Применимость предписаний о недвижимости

1. К отношениям, связанным с возникновением и приобретением права застройки, применяются правила приобретения недвижимых вещей.
2. Строение, возведенное на основании права застройки, является основной составной частью права застройки.

Статья 247. Отчуждение права застройки

Если для отчуждения или сдачи в наем права застройки необходимо согласие собственника, то он может отказать в этом согласии только при наличии веских оснований.

Статья 248. Плата за право застройки

1. На обладателя права застройки может быть по договору возложена обязанность внесения платы за это право в виде периодических платежей. Это право собственника земли неотделимо от права собственности на участок.
2. Право застройки может быть односторонне прекращено только в связи с не внесением платежей за два года. В иных случаях для прекращения права застройки необходимо согласие обладателя права застройки.
3. Плату за право застройки стороны могут определить с десятилетним интервалом, если экономические условия не предусматривают иное. Эта плата должна быть определена с учетом экономических условий.

Статья 249. Регистрация права застройки

Право застройки вносится в публичный реестр среди вещных прав лиц, не являющихся собственниками, только в качестве первоочередного права. Эта очередность не может быть изменена.

Статья 250. Прекращение права застройки

Право застройки не прекращается разрушением возведенного на земельном участке строения.

Статья 251. Возмещение при прекращении права застройки

1. В случае прекращения права застройки собственник земельного участка должен предоставить обладателю права застройки соответствующее возмещение за возведенные на участке строения. Не считается должным возмещением сумма, которая составляет менее двух третей стоимости строения.
2. Собственник земельного участка может взамен выплаты возмещения продлить обладателю права застройки это право на предполагаемый срок существования строения. Если обладатель права застройки откажется от такого продления, он теряет и право требования возмещения.
3. Обладатель права застройки не вправе при прекращении права застройки перенести строение или его составные части.

Статья 252. Регистрация права требования возмещения

1. Право требования возмещения, возникшее при прекращении права застройки, заменяет в публичном реестре место права застройки и в той же очередности заменяет его.
2. Если право застройки ко времени окончания его срока все еще обременено ипотекой, то ипотекарь имеет право залога на требование о возмещении.

Статья 253. Правопреемство при прекращении права застройки

При прекращении права застройки собственник земельного участка становится участником договора о найме или аренде, заключенного лицом, обладающим правом застройки.

§ 2. Узуфрукт

Статья 254. Понятие
 
Вещь или право могут быть переданы в пользование другому лицу таким образом, чтобы лицо, в пользу которого произведена передача, будет правомочно как собственник использовать эту вещь или право и не допускать пользование третьими лицами, однако в отличие от собственника он не имеет право закладывать, отчуждать или передавать по наследству эту вещь (узуфрукт). Для залога или сдачи в аренду этой вещи или этого права необходимо согласие собственника. После отмены узуфрукта собственник становится участником существующих отношений найма или аренды.

Статья 255. Правовое регулирование установления узуфрукта

Узуфрукт может быть установлен как над движимыми и недвижимыми вещами, так и над нематериальными благами. При установлении узуфрукта применяются те же правила, что и при приобретении движимых и недвижимых вещей, а также нематериальных благ.

Статья 256. Виды узуфрукта

1. Узуфрукт может быть платным и бесплатным.
2. Узуфрукт может существовать временно или на протяжении всей жизни принявшего его лица (узуфруктуария). Узуфрукт прекращается смертью физического лица или ликвидацией юридического лица, в пользу которых был установлен узуфрукт.

Статья 257. Определение состояния вещи

1. Узуфруктуарий и собственник до передачи вещи могут определить состояние передаваемых по узуфрукту  вещей.
2. При установлении узуфрукта на совокупность вещей узуфруктуарий и собственники обязаны оказывать друг другу содействие при составлении описи вещей. Опись должна быть снабжена пометкой о дне ее составления и подписана обеими сторонами; каждая сторона может потребовать официального удостоверения подписи. Расходы оплачивает сторона, которая потребует составления описи или удостоверения подписи.

Статья 258. Права и обязанности узуфруктуария

1. Узуфруктуарий вправе владеть вещью.
2. При осуществлении своего права узуфруктуарий обязан сохранять прежнее хозяйственное назначение вещи и владеть ею в соответствии с правилами надлежащего ведения хозяйства.
3. Узуфруктуарий не имеет права переделывать вещь либо подвергать ее существенным изменениям.
4. Узуфруктуарий приобретает право собственности и на те плоды, которые извлечет вопреки правилам надлежащего ведения хозяйства или извлечет в чрезмерном количестве, если это стало необходимым вследствие особого обстоятельства. В этом случае он обязан возместить собственнику вред, причиненный вещи вследствие такого применения.
5. Узуфруктуарий должен заботиться о надлежащем содержании вещи в соответствии с ее хозяйственным назначением. Узуфруктуарий не несет ответственности за такие изменения и ухудшения вещи, которые являются результатом нормального износа вещи. Он обязан улучшать и ремонтировать вещь только в той мере, в какой это необходимо для поддержания вещи в ее обычном состоянии.
6. Узуфруктуарий обязан за свой счет застраховать вещь на весь срок узуфрукта, если страхование соответствует надлежащему ведению хозяйства. Страхование должно быть осуществлено таким образом, чтобы право требования в отношении страховщика было предоставлено собственнику. Если вещь уже застрахована, то узуфруктуарий в течение всего узуфрукта должен осуществлять выплату страховых премий постольку, поскольку он был бы обязан к страхованию.
7. Если вещь будет уничтожена или повреждена либо выявится необходимость чрезвычайных работ для улучшения и ремонта вещи или мер для ограждения ее от непредвиденной опасности, то узуфруктуарий обязан немедленно уведомить об этом собственника. Такая обязанность возлагается на узуфруктуария и в том случае, если третье лицо предъявит требование о праве на вещь.
8. Если узуфруктуарий произведет расходы в отношении вещи, к которым он не был обязан, то обязанность собственника их возместить определяется в соответствии с предписаниями о ведении чужих дел без поручения. Узуфруктуарий вправе изъять устройство, которым он оборудовал вещь.
9. Если объектом узуфрукта является земельный участок совместно с инвентарем, то узуфруктуарий может распоряжаться отдельными предметами инвентаря в пределах надлежащего ведения хозяйства. Он должен возмещать обычные потери, а также заменять предметы инвентаря, выбывающие в соответствии с надлежащим ведением хозяйства; приобретенные им предметы с момента их присоединения к инвентарю становятся собственностью того лица, которому принадлежит инвентарь.

Статья 259. Прекращение узуфрукта

1. Узуфруктуарий обязан возвратить вещь собственнику по окончании срока узуфрукта.
2. Узуфрукт прекращается, если он совпадает в одном лице  с  правом собственности на вещь.

§ 3. Сервитуты

Статья 260. Понятие

1. Земельный участок может быть обременен в пользу собственника другого земельного участка (господствующий земельный участок) таким образом, чтобы последний имел право использовать чужой земельный участок в определенных случаях или чтобы на чужом земельном участке не могли совершаться определенные действия, или чтобы было исключено осуществление права, которое следует из права собственности на обремененный земельный участок в отношении господствующего земельного участка (сервитут).
2. Стороны могут договориться о вознаграждении в виде периодических выплат.

Статья 261. Условия сервитута

1. Сервитут может представлять собой лишь такое обременение, которое дает правомочному лицу преимущество при пользовании земельным участком. Содержание сервитута не может выходить за пределы, установленные вышеизложенным предписанием.
2. При осуществлении сервитута правомочное лицо должно соблюдать интересы собственника обремененного земельного участка.

Статья 262. Содержание сооружений на обремененном участке

Если для осуществления земельного сервитута требуется наличие сооружения на обремененном участке, то может быть определено, что собственник этого земельного участка должен содержать это сооружение постольку, поскольку этого требуют интересы правомочного лица. Если собственнику принадлежит право совместного пользования сооружением, то может быть определено, что правомочное лицо должно содержать сооружение постольку, поскольку это необходимо для осуществления права пользования собственником.

Статья 263. Раздел господствующего земельного участка

В случае раздела земельного участка правомочного лица земельный сервитут сохраняет силу и в отношении отдельных частей; однако при наличии сомнения осуществление сервитута допускается только таким образом, чтобы оно не стало более обременительным для собственника обремененного земельного участка. Если сервитут предоставляет преимущества только одной части, то он прекращается в отношении остальных частей.

Статья 264. Раздел обремененного земельного участка

В случае раздела обремененного земельного участка те его части, на которые не распространяется осуществление земельного сервитута, освобождаются от него, если осуществление сервитута ограничивается пределами определенной части обремененного земельного участка.

Статья 265. Защита земельного сервитута от нарушения

В случае нарушения земельного сервитута правомочному лицу предоставляются права добросовестного владельца.

Статья 266. Ограниченный личный сервитут

1. Недвижимая вещь может быть обременена в пользу определенного лица сервитутом на условиях, предусмотренных статьей 260 настоящего Кодекса. Такое обременение может состоять и в том, что правомочному лицу предоставляется право пользования зданием или частью здания для проживания, с освобождением собственником помещения (ограниченный личный сервитут).

2. Ограниченный личный сервитут не подлежит передаче. Осуществление сервитута может быть передано другому лицу только в том случае, если это было разрешено.