Mazmuny

4 BAP. ÝAŞAÝYŞ JAÝYNA EÝEÇILIK HUKUGY

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

221 madda. Düşünje

1. Köp kwartiraly öýlerde kwartira bolan eýeçilik hukugy (ýaşayş jaýyna eýeçilik hukugy) we jaýyň ýaşaýyş jaý hökmünde peýdalanylmaýan bölegine bolan eýeçilik hukugy (ýaşaýyş meýdany däl meýdana eýeçilik hukugy) ykrar edilýär.
2. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy we ýaşaýyş meýdany däl meýdana eýeçilik hukugy indiwidual eýeçilik hukugy diýlip ykrar edilýär.
3. Indiwidual eýeçilik bolup durmaýan ýer uçastogy, jaýyň, desganyň we ustanowkanyň bir bölegi ýaşaýyş jaýynyň eýeleriniň umumy eýeçiligi bolup durýar. Umumy eýeçilikdäki paýlaryň möçberleri kwartiralaryň (ýaşaýyş otaglarynyň) sanyna laýyklykda kesgitlenilýär.
4. Indiwidual eýeçilik hukugy diňe aýrybaşga ýaşaýyş otagy ýa-da jaýyň aýrybaşga beýleki bölekleri barada dowam edip biler. Eger garaž uçastoklarynyň çäkleri olaryň uzak wagtyň dowamynda peýdalanylmagy netijesinde äşgär belli bolsa, onda şol garaž uçastoklary aýrybaşga garaž uçastoklary diýlip hasap edilýär.

222 madda. Ýaşaýyş jaýyny edinmekde artyk hukuk

1. Ýaşaýyş jaýyny kireýine alanlar şol jaýdan üç ýyldan köp wagt ýaşan bolsa, olaryň şol ýaşaýyş jaýyny edinmekde artyk hukugy bardyr. Olar bu hukugy amala aşyrmak hakyndaky arza bilen ýaşaýyş jaýynyň iň soňky eýesine ýüz tutýarlar.
2. Eger şahs kireýine tabşyrylan ýaşaýyş jaýyny, özem şony ediniji ýaşamaýan ýaşaýyş jaýyny edinýän bolsa, onda ol kireýine berijiniň ornuny tutýar.

223 madda. Ýaşaýyş jaýyna indiwidual eýeçilik hukugyny edinmegiň esaslary

1. Ýaşaýyş jaýyna indiwidual eýeçilik hukugyny edinmek we ony bes etmek üçin geleşik baglaşylmagy we onuň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr.
2. Geleşik notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

224 madda.  Indiwidual eýeçilik hukugynyň predmeti

1. Şu Kodeksiň 221 maddasynyň 2 punktuna laýyklykda kesgitlenilen  meýdan, şonuň ýaly-da bu meýdanyň aýrylmaz bölekleri, ýagny üýtgedilmegi, bölünmegi ýa-da goşulmagy umumy eýeçilik ýa-da haýsy-da bolsa başga bir ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň indiwidual eýeçilik hukugyna esaslanan hukuklarynyň ýerliksiz bozulmagyna ýa-da jaýyň daşky görnüşiniň üýtgedilmegine getirmeýän bölekleri indiwidual eýeçilik hukugyna degişlidir.
2. Jaýyň mäkämligini we howpsuzlygyny üpjün edýän bölekleri, şeýle hem zat eýeleriniň umumy peýdalanmagynda bolýan desgalar we abzallar indiwidual eýeçilige degişli bolan meýdanda ýerleşýän mahalynda hem indiwidual eýeçilik hukugyna degişli bolup bilmez.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ylalaşmagyna görä, jaýyň indiwidual eýeçilik hukugyna degişli bölekleri umumy eýeçilige degişli edilip bilner.

225 madda.  Umumy eýeçilikdäki paýy kesgitlemek

1. Umumy eýeçilikdäki ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň paýy onuň indiwidual eýeçiliginde bolýan meýdanyň indiwidual eýeçilikde bolýan bütin meýdana bolan mynasybeti arkaly kesgitlenilýär. Kömekçi otaglaryň we jaýlaryň meýdany (ýerzeminler we başgalar) bütin meýdanyň üçden bir bölegi diýlip hasap edilýär.
2. Zat eýeleriniň şereketi ýatyrylan mahalynda ýaşaýyş jaýlaryň eýeleriniň paýy şu maddanyň 1 punktuna laýyklykda kesgitlenilýär.

226 madda. Umumy eýeçilikdäki degişli paýy nazara alman, indiwidual eýeçiligi özünden aýyrmaga ýol bermezlik

1. Umumy eýeçilikdäki degişli paýy nazara alman, indiwidual eýeçiligiň özüňden aýyrmagyna, girew goýulmagyna ýa-da başga hili kyn ýagdaýa goýulmagyna ýol berilmeýär.
2. Umumy eýeçilikdäki paýa bolan hukuklar şoňa degişli edilen indiwidual eýeçilige hem degişli bolýar.

227 madda. Ýaşaýyş jaý meýdanyna eýeçilik hukugyny jemagat reýestrinde bellige almak

1. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukuklarynyň her biri üçin jemagat reýestrinde aýratyn sahypa doldurylýar.
2. Ýer baradaky kitapda ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugyny bellige almak materiallarynyň ýanyna gurluşyk edarasy tarapyndan tassyklanylan gurluşyk güwänamasy (sprawkasy) goşulmalydyr, şol güwänamada bolsa jaýyň proýekti, şonuň ýaly-da jaýyň umumy eýeçilikdäki bölekleriniň ýerleşýän ýeri we möçberleri görkezilýär. Şol bir kwartira degişli edilen aýry-aýry meýdanlar umumy nomer bilen bellenilýär.

§ 2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň özara gatnaşyklary

228 madda. Ylalaşyklary jemagat reýestrinde bellige almak

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň arasyndaky özara gatnaşyklar şu Kodeks arkaly kesgitlenilýär.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň arasyndaky özara gatnaşyklary şu Kodeksiň normalaryndan başga hili düzgünleşdirýän ylalaşyklar, şonuň ýaly-da bu ylalaşyklary üýtgetmegiň ýa-da ýatyrmagyň bu ylalaşyklar diňe jemagat reýestrinde bellige alnan mahalynda üçünji şahslar üçin güýji bardyr.
3. Karar kabul etmek üçin şu Kodekse laýyklykda ýa-da taraplaryň ylalaşygy boýunça sesleriň köplügi zerur bolýan bolsa, şeýle kararlaryň kabul edilenden soň ses bermäge gatnaşmadyk ýa-da bu karara garşy ses beren ýaşaýyş jaý eýeleri üçin güýji bardyr.

229 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi

1. Indiwidual eýeleri ählisi bilelikde ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketini emele getirýär, bu şereket bolsa ýuridiki şahs däldir.
2. Jaý eýesiniň bu jaýlaryň eýeleriniň şereketini ýatyrmagy talap etmäge haky ýokdur. Şeýle talaba diňe jaý doly ýa-da kem-käs ýykylan-ýumrulan mahalynda ýol berilýär.

230 madda. Ýaşaýyş jaý eýesiniň hukuklary

1. Ýaşaýyş jaýynyň eýesi özüniň eýeçiligindäki jaýyň böleklerini öz islegine görä peýdalanyp biler we beýleki şahslaryň jaýyň şol böleklerine edýän islendik täsirini, eger  şunuň ýaly  hereket arkaly kanuny ýa-da üçünji şahslaryň hukuklaryny bozmasa, aradan aýryp biler.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň şu Kodeksiň 231 we 232 maddalaryna laýyklykda umumy eýeçilikden peýdalanmaga hukugy bardyr. Umumy eýeçilikden başga hili peýdalanmak üçin her bir jaý eýesine şu Kodeksiň 225 maddasynyň kadalary boýunça degişli paý berilmelidir.
3. Şu maddanyň 1 we 2 punktlarynda görkezilen meseleler ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleriniň şereketi hakyndaky düzgünnama arkaly jikme-jik düzgünleşdirilýär, bu düzgünnama bolsa şu Kodeksiň 236 maddasynyň 4 punktunyň «a» kiçi punktuna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygy tarapyndan hödürlenilýär we ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy ýygnagy tarapyndan tassyklanylýar.

231 madda. Ýaşaýyş jaý eýesiniň borçlary

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri şu aşakdakylara borçludyr, ýagny:
a) özüniň indiwidual eýeçiligindäki jaý bölekleri jaý eýeleriniň bilelikde ýaşamak kadalaryny bozmaz ýaly we olara zelel ýetirmez ýaly ýagdaýda saklamaga we peýdalanmaga;
b) özüniň jaýda ýerleşen kärhanasynda işleýän şahslaryň ýa-da özüniň indiwidual eýeçiligindäki ýa umumy eýeçilikdäki ýer uçastogyny ýa-da jaý bölegini peýdalanmaga berýän şahslarynyň «a» kiçi punktunda beýan edilen borçlary berjaý etmegi hakynda alada etmäge;
w) özüniň indiwidual eýeçiliginde bolýan jaý böleklerine we umumy eýeçilige täsir edilmegine ýol bermäge, eger bu täsir «a» we «b» kiçi punktlarynda göz öňünde tutulan şertlere laýyk gelýän bolsa şeýtmäge;
g) umumy eýeçiligi degişli ýagdaýa getirmek we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek üçin zerur bolsa, ygtyýarly şahslaryň indiwidual eýeçilikdäki jaý böleklerine girmäge we olardan peýdalanmaga rugsat bermäge; şunda ýeten zeleliň öwezi tölenilmäge degişlidir;
d) kommunikasiýa we üpjünçilik setlerin gurnamak üçin zerur bolan çäreleriň geçirilmegine ýol bermäge. Şonuň ýaly çäreler öz peýdasy üçin durmuşa geçirilýän jaý eýesi şunda ýeten zeleliň öwezini tölemäge borçludyr.
2. Eger jaýyň ýarysyndan köprägi weýran bolan bolsa, ýeten zelel hem ätiýaçlandyryş şertnamasy bilen ýa-da gaýry usul bilen üpjün edilmedik bolsa, onda jaýyň durkuny täzelemek talap edilip bilinmez. Şunuň ýaly halatda şereket ýatyrylýar.

232 madda. Umumy eýeçilikden peýdalanmak hukugy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri öz paýyna laýyklykda umumy eýeçilikden peýdalanyp biler.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri jaýda özüniň ýaşaýyş otagynyň nähili ýerleşendigine garamazdan, umumy eýeçilikdäki çykdajylary, hususan-da öýi degişli ýagdaýda saklamak, bejermek, dolandyrmak we umumy eýeçiligi bilelikde peýdalanmak baradaky çykdajylary öz paýyna laýyklykda tölemäge beýleki jaý eýeleriniň öňünde borçludyr.
3. Öýi degişli ýagdaýda saklamak we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek bilen baglanyşykly bolmadyk çäreler üçin ses bermedik jaý eýesiniň şonuň ýaly çäreler netijesinde çekilen çykdajylary tölemek borjy ýokdur. Şol çärelerden gelip çykýan netijelerden peýdalanmagy onuň talap etmäge haky ýokdur.
4. Paý şu Kodeksiň 225 maddasyna laýyklykda kesgitlenilýär.

233 madda. Şereket ýatyrylanda paýlary kesgitlemek

Şereket ýatyrylan mahalynda umumy eýeçilige eýelik edýänleriň paýlary olaryň ýaşaýyş jaýlarynyň şereket ýatyrylan pursatyndaky gymmatyna laýyklykda kesgitlenilýär. Eger ýaşaýyş jaýyň eýesi tarapyndan goldanylmadyk çäreleriň netijesinde umumy eýeçilikdäki paýyň gymmaty üýtgän bolsa, onda şonuň ýaly üýtgetmeler bu paýyň gymmatyna baha berlen mahalynda nazara alynmaýar.

234 madda. Şereketden çykarmak

1. Eger ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň beýleki jaý eýeleriniň öňündäki borçlaryny gödek bozmagy onuň bilen bile şereketi mundan beýläk dowam etdirmek bolmajak ýagdaýa getiren bolsa, beýleki jaý eýeleri ýaşaýyş meýdanynyň özüňden aýyrmagyny ondan talap edip bilerler.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda onuň ýaly talap üçin esaslar bar diýlip hasap edilýär, ýagny:
a) ýazmaça duýduryş edilendigine garamazdan, ýaşaýyş jaýynyň eýesi şu Kodeksiň 231 maddasynda göz öňünde tutulan borçlary gödek bozýan bolsa;
b) ýaşaýyş jaýynyň eýesi şu Kodeksiň 232 maddasynda göz öňünde tutulan puly tölemegi üç aýdan artyk wagta çekdirýän bolsa we jemi bergisi onuň bütin ýaşaýyş jaýynyň gymmatynyň üç prosentinden geçýän bolsa, onuň ýaşaýyş jaýy krediti üpjün etmegiň serişdesi bolup hyzmat edip biljek bolsa, bank oňa kredit berip bilerdi.
3. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen talaplar baradaky karar ses bermek hukugy bar şahslaryň üçden iki böleginden ybarat köplügi bilen kabul edilýär.

§ 3. Dolandyrmak

235 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketindäki dolandyryş organlary

Umumy eýeçiligi dolandyrmak işi şu Kodeksiň 236 - 240 maddalaryna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň üstüne ýüklenilýär we şu Kodeksiň 241 - 243 maddalaryna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygynyň üstüne ýüklenilýär, maslahat beriji geňeş döredilen mahalynda bolsa dolandyryş işi şu Kodeksiň 244 maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

236 madda. Umumy eýeçiligi dolandyrmak

1. Umumy eýeçiligi dolandyrmak işi, eger şu Kodeksde ýa-da ýaşaýyş jaý eýeleriniň ylalaşygynda başga hili kesgitlenilmedik bolsa ýaşaýyş jaý eýeleriniň üstüne bilelikde ýüklenilýär.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri beýleki jaý eýeleriniň razyçylygyny alman, umumy eýeçilige gös-göni howp salýan zeleliň öňüni almak üçin zerur çäreleri görmäge haklydyr. Bu jaý eýesiniň eden çykdajylarynyň özüne tölenilmegini talap etmäge haky bardyr.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri dolandyryşyň gazanylan ylalaşyklara we kabul edilen çözgütlere laýyk amala aşyrylmagyny, eger ylalaşyklar we çözgütler ýok bolsa, onda ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy bähbitlerine laýyk amala aşyrylmagyny talap edip biler.
4. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy bähbitlerine laýyk gelýän degerli derejede dolandyrmaga, hususan-da şu aşakdakylar degişlidir:
a) ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi baradaky düzgünnamanyň we içerki düzgün-tertibiň kabul edilmegi;
b) umumy eýeçiligiň degişli derejede saklanylmagy we onda ýeňil bejeriş işleriniň geçirilmegi, eger munuň özi jaýyň ýaşamak üçin ýaramly bolmagyny üpjün etmek üçin zerur bolsa;
w) umumy eýeçiligiň degişli suratda ätiýaçlandyrylmagy;
g) jaýy  talaba  laýyk derejede saklamak üçin serişde toplanylmagy;
d) hojalyk planynyň kabul edilmegi;
ýe) ýaşaýyş jaý eýeleriniň peýdasyna kommunikasiýa we üpjünçilik setlerini gurnaşdyrmak üçin zerur bolan ähli çäreleriň durmuşa geçirilmegi.

237 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ygtyýarlary

Ýaşaýyş jaý eýeleri şu aşakdaky meseleleri bilelikde çözýärler:
a) hojalyk we maliýe planlaryny düzmegi;
b) jaýy doly ýa-da kem-käs dikeltmegi;
w) içerki düzgün-tertip düzgünlerini we kadalaryny kabul etmegi;
g) şereketiň başlygyny bellemegi we boşatmagy;
d) şereketiň başlygynyň hasabatlaryny diňlemegi;
ýe) jaýy saklamak üçin edilmeli çykdajylaryň möçberini kesgitlemegi.

238 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleri özleriniň ýygnaklarynda çözgütleri kabul edýärler.
2. Çözgüdiň hakyky bolmagy üçin onda garaljak meseleleriň ýygnagyň çagyryljak wagtyna çenli eýýäm yglan edilmegi zerurdyr.
3. Eger ýaşaýyş jaý eýeleri özleriniň çözgüt baradaky razyçylygyny ýazmaça beýan etseler, onda çözgüt ýygnaksyz hem kabul edilip bilner.

239 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagyny çagyrmak

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagy ýylda azyndan bir gezek şereketiň başlygy tarapyndan çagyrylýar.
2. Ýaşaýyş jaý eýelerinden dörtden bir böleginden köprägi ýygnak çagyrylmagyny talap eden mahalynda hem ýygnak şereketiň başlygy tarapyndan çagyrylýar. Eger şereketiň başlygy ýok bolsa ýa-da öz borçlaryny bozup, ýygnagy çagyrmakdan boýun gaçyrýan bolsa, onda ýygnak ýaşaýyş jaý eýeleriniň biri tarapyndan hem çagyrylyp bilner.
3. Ýygnak, eger gaýragoýulmasyz zerurlyk bolmasa, ýygnak çagyrmagyň zerurlygy hakynda ýazmaça arza berlenden soň bir hepde möhlet içinde çagyrylýar.
4. Eger ýygnak başgaça çözmese, ýygnagy başlyk alyp barýar.
5. Ýygnak tarapyndan kabul edilen çözgüt protokolda görkezilýär, protokol bolsa ýygnagyň başlygy ýa-da derňew komissiýasynyň başlygy tarapyndan düzülýär. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň protokoly barlamaga haky bardyr.

240 madda. Ýygnagyň çözgüt kabul etmek ygtyýary

1. Çözgüt kabul edilen mahalynda jaý eýeleriniň her biriniň bir sesi bardyr. Eger bir ýaşaýyş jaýynyň birnäçe eýesi bar bolsa, onda olar ses bermek hukugyny diňe bilelikde peýdalanyp bilerler.
2. Eger ýygnaga ýaşaýyş jaýlarynyň ses bermäge hukugy bar eýeleriniň ýarysyndan köprägi gatnaşýan bolsa, onda ýygnagyň çözgüdi kabul etmäge haky bardyr.
3. Eger şu maddanyň 2 punktuna laýyklykda, ýygnagyň çözgüt kabul etmäge haky bolmasa, onda başlyk şol öňki gün tertibi bilen täze ýygnagy çagyryp biler. Bu ýygnagyň oňa näçe adamyň gatnaşýandygyna garamazdan, çözgüt kabul etmäge haky bardyr, bu barada bolsa ýygnak çagyrylan mahalynda yglan edilmelidir.
4. Ýaşaýyş jaý eýesiniň, eger çözgüt umumy eýeçiligi dolandyrmak hakynda bu jaý eýesi bilen baglaşylan geleşige ýa-da beýleki jaý eýeleri bilen jedellere degişli bolan halatynda ýa-da ýaşaýyş jaýyny özünden aýyrmaga borjy jaý eýesiniň üstüne ýüklenilen halatynda ses bermäge hukugy ýokdur.
5. Eger şu Kodeksde ýa-da ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi hakyndaky Düzgünnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda çözgüt sesleriň ýönekeý köplügi bilen käbul edilýär.

241 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygynyň ygtyýarlary

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygy şu aşakdakylara borçludyr:
a) ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnaklarynyň çözgütlerini ýerine ýetirmäge we içerki tertip-düzgün kadalarynyň berjaý edilmegi hakynda alada etmäge;
b) umumy eýeçiligi talaba laýyk saklamak we onda ýeňil bejeriş işlerini geçirmek üçin zerur çäreleri görmäge;
w) gaýragoýulmasyz zerurlyk ýüze çykan mahalynda umumy eýeçiligi talaba laýyk saklamak üçin beýleki zerur çäreleri görmäge;
g) umumy pula ygtyýar etmäge.
2. Başlyk ýaşaýyş jaý eýeleriniň hemmesiniň adyndan şu aşakdakylara haklydyr:
a) edilen çykdajylary, bergileri we ipoteka prosentleriniň üstüni ýapmak üçin pul serişdelerini, eger munuň özi ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy işlerine dahylly bolsa, talap etmäge, almaga hem-de tölemäge;
b) hasaplaşyklary geçirmäge, umumy eýeçiligi gündelik dolandyrmak bilen baglanyşykly bolan borçnamalary we beýleki pul geleşiklerini ýerine ýetirmäge;
w) eger bular ýaşaýyş jaý eýeleriniň bähbitlerine dahylly bolsa geleşikleri baglaşmaga we zerur dokumentasiýany görkezmäge;
g) eger ýaşaýyş jaý eýeleri ony şeýtmäge ygtyýarly eden bolsa sudda ýa-da beýleki organlarda çykyş etmäge;
3. Başlyk ýaşaýyş jaý eýeleriniň puluny öz emläginden aýratynlykda saklamaga borçludyr. Bu pula ygtyýar etmäge ýaşaýyş jaý eýeleriniň biriniň ýa-da üçünji şahsyň razyçylygy sebäpli bolup biler.
4. Zerur bolan mahalynda başlyk ýaşaýyş jaý eýeleri tarapyndan berlen ynanç haty esasynda hereket edýär, bu ynanç hatynda onuň wekilçilik etmek ygtyýarlarynyň göwrümi kesgitlenilýär.

242 madda. Hojalyk plany

1. Başlyk her ýyl başlanmazyndan öň hojalyk planyny taýýarlamalydyr.
2. Hojalyk planynda şu aşakdakylar görkezilmelidir:
а) umumy eýeçilik dolandyrylan mahalynda çak edilýän girdejiler we çykdajylar;
b) öz paýlaryna laýyklykda, ýaşaýyş jaý eýeleriniň çykdajylar baradaky borjy;
w) şu Kodeksiň 236 maddasynyň 4 punktunyň «g» kiçi punktuna laýyklykda, jaýy talaba laýyk saklamak üçin ýaşaýyş jaý eýeleriniň serişde ýygnamagy.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň özi ýa-da üçünji şahs arkaly jaýy talaba laýyk saklamak we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek baradaky çäreleri ýerine ýetirmäge haklydyr. Şunuň ýaly halatlarda başlyk bu zähmeti nazara alýar, oňa nyrh kesýär we ony maliýe planyna girizýär. Ýaşaýyş jaý eýesiniň özüniň sarp eden zähmetine laýyklykda çykdajylar baradaky wznoslary kemeldilýär.
4. Ýaşaýyş jaý eýeleri başlygyň talap etmegi esasynda tassyklanylan maliýe planyny üpjün etmek üçin belli bir awans tölemäge borçludyrlar. Tölegi tölemekde kynçylyklar dörände, başlyk bankyň degişli kreditlerinden peýdalanyp biler.
5. Hojalyk planyny tassyklamak hakynda çözgüdiň kabul edilmegi başlyga kredit almak hukugyny hem berýär.
6. Başlyk kalendar ýylynyň ahyrynda maliýe hasabatyny bermäge borçludyr.
7. Ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri bitirilen iş hakynda hasabat bermegi islendik wagt başlykdan talap edip bilerler.

243 madda. Ýaşaýyş jaýyny bejermek borjy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri umumy eýeçiligi saklamak, onda ýeňil bejeriş işlerini geçirmek, ony dolandyrmak baradaky we beýleki çykdajylary çekmek boýunça beýleki jaý eýeleriniň öňünde borçludyr.
2. Şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan çykdajylar ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň paýynyň gymmatynyň möçberine laýyklykda çykarylýar.
3. Eger başga zat bellenilmedik bolsa, onda şol ýyl üçin kesgitlenilen çykdajylar deň on iki bölege bölünip  tölenilmelidir.
Eger jaýy talaba laýyk saklamak üçin serişde toplamak göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda başlyk jaýy bejermek üçin zaýawka resmileşdirilmezinden öň, şol serişdeleriň deslap tölenilmegini talap edip biler.

244 madda. Maslahat beriji geňeş

1. Ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri masalahat beriji geňeşi döretmek hakynda sesleriň ýönekeý köplügi bilen çözgüt kabul edip bilerler. Maslahat beriji geňeş başlykdan we iki agzadan ybaratdyr.
2. Maslahat beriji geňeş başlygyň öz wezipelerini amala aşyrmagynda oňa ýardam berýär.
3. Maslahat beriji geňeş maliýe we hojalyk planlaryny, hojalyk planynyň ýerine ýetirilişiniň jemlerini, hasabatlary, smetalary ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagynda garalmazyndan öň barlamalydyr we degişli netijä gelmelidir.
4. Maslahat beriji geňeş zerur bolan mahalynda başlyk tarapyndan çagyrylýar.

ГЛАВА 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

§ 1. Общие положения

Статья 221. Понятие

1. В многоквартирных домах признается право собственности на квартиру (право собственности на жилое помещение) и на ту часть здания, которая не используется в качестве жилого помещения (право собственности на нежилую площадь).
2. Право собственности на жилое помещение и право собственности на нежилую площадь признается правом индивидуальной собственности.
3. Земельный участок, часть здания, сооружения и установки, не представляющие собой индивидуальную собственность, являются общей собственностью собственников жилого помещения. Размеры долей в общей собственности определяются в соответствии с количеством квартир (жилых помещений).
4. Право индивидуальной собственности может существовать только на изолированное жилое помещение или иные изолированные части здания. Гаражные участки считаются изолированными, если их границы ясно очерчены в результате пользования в течение длительного времени обозначения.

Статья 222. Преимущественное право приобретения жилого помещения

1. Наниматели жилого помещения, проживавшие в нем более трех лет, имеют преимущественное право на его приобретение. С заявлением об осуществлении этого права они обращаются к последнему собственнику.
2. Если лицо приобретает сданное внаем жилое помещение, в котором приобретатель не проживает по найму, то он занимает место наймодателя

Статья 223. Основания приобретения права индивидуальной собственности на жилое помещение

1. Для приобретения права индивидуальной собственности на жилое помещение и его прекращения необходимы сделка и ее регистрация в публичном реестре.
2. Сделка подлежит нотариальному заверению.

Статья 224. Предмет права индивидуальной собственности

1. Предметом права индивидуальной собственности является площадь, определенная в соответствии с пунктом 2 статьи 221 настоящего Кодекса, а также составные части этой площади, которые могут быть переделаны, отделены или добавлены таким образом, чтобы вследствие этого неоправданно не нарушались общая собственность или права собственника какого-либо другого жилого помещения, основанные на праве индивидуальной собственности, или не изменился бы внешний вид здания.
2. Части здания, обеспечивающие его прочность и безопасность, как и находящиеся в общем пользовании собственников сооружения и устройства, не могут быть предметом права индивидуальной собственности и в случае, если они находятся на относящейся к индивидуальной собственности площади.
3. По соглашению между собственниками жилого помещения к общей собственности могут быть причислены те части здания, которые являются предметом права индивидуальной собственности.

Статья 225. Определение доли в общей собственности

1. Доля собственника жилого помещения в общей собственности определяется соотношением площади, находящейся в его индивидуальной собственности, со всей площадью, находящейся в индивидуальной собственности. Предполагается, что площадь подсобных помещений и строений (подвалы и другое) составляет одну треть всей площади.
2. В случае ликвидации товарищества собственников доля собственников жилых помещений определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 226. Недопустимость отчуждения индивидуальной собственности без учета соответствующей доли в общей собственности

1. Не допускаются отчуждение, залог или обременение иным образом индивидуальной собственности без учета соответствующей доли в общей собственности.
2. Права на долю в общей собственности распространяются также на отнесенную к ней индивидуальную собственность.

Статья 227. Регистрация в публичном реестре права собственности на жилую площадь

1. На каждое право собственности на жилое помещение заполняется отдельная страница в публичном реестре.
2. В поземельной книге к материалам регистрации права собственности на жилое помещение должна быть приложена строительная справка, заверенная строительным ведомством, в которой отражаются проект здания, а также местонахождение и размеры частей здания, находящихся в общей собственности. Отдельные площади, причисленные к одной и той же квартире, отмечаются под общим номером.

§2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Статья 228. Регистрация соглашений в публичном реестре

1. Взаимоотношения между собственниками жилых помещений определяются настоящим Кодексом.
2. Соглашения, которые регулируют взаимоотношения между собственниками жилых помещений иначе, чем нормы настоящего Кодекса, а также изменение или расторжение таких соглашений имеют силу для третьих лиц только тогда, когда эти соглашения зарегистрированы в публичном реестре.
3. Решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Кодексом или по соглашению сторон необходимо большинство голосов, имеют силу после их принятия и для тех собственников жилых помещений, которые не принимали участия в голосовании или голосовали против этого решения.

Статья 229. Товарищество собственников жилых помещений

1. Совокупность индивидуальных собственников составляет товарищество собственников жилых помещений, которое не является юридическим лицом.
2. Собственник не вправе требовать упразднения товарищества собственников жилых помещений. Такое требование допустимо только тогда, когда здание полностью или частично рушится.

Статья 230. Права собственника жилого помещения

1. Собственник жилого помещения может по своему усмотрению использовать части находящегося в его собственности здания и исключать любое воздействие на них других лиц, если таким действием не нарушаются закон или права третьих лиц.
2. Каждый собственник жилого помещения имеет право в соответствии со статьями 231 и 232 настоящего Кодекса пользоваться общей собственностью. Для иного использования общей собственности каждому собственнику должна быть выделена соответствующая доля по правилам статьи 225 настоящего Кодекса.
3. Вопросы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, подробно регулируются положением о товариществе собственников жилых помещений, которое в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 статьи 236 настоящего Кодекса представляется председателем товарищества собственников жилых помещений и утверждается общим собранием собственников.

Статья 231. Обязанности собственника жилого помещения

1. Каждый собственник жилого помещения обязан:
а) сохранять в таком состоянии и использовать таким образом части здания, находящиеся в его индивидуальной собственности, чтобы этим не нарушались правила совместного проживания собственников и им не причинялся вред;
б) заботиться о том, чтобы лица, занятые на его предприятии, которое расположено в здании, или лица, которым он передает в пользование земельный участок или часть здания, находящиеся в его индивидуальной или общей собственности, соблюдали обязанности, изложенные в подпункте "а";
в) допускать воздействие на части здания, находящиеся в его индивидуальной собственности, и на общую собственность, если это воздействие соответствует условиям, предусмотренным в подпунктах "а" и "б";
г) разрешать правомочным лицам вход в части здания, находящиеся в индивидуальной собственности, и пользование ими, если это необходимо для приведения общей собственности в надлежащее состояние и текущего ремонта; возникший при этом вред подлежит возмещению;
д) допускать мероприятия, необходимые для устройства сетей коммуникаций и снабжения. Собственник, в пользу которого осуществляются такие мероприятия, обязан возместить возникший при этом вред.
2. Если здание разрушено более чем наполовину, а вред не обеспечен страховкой или иным способом, то не может быть потребована реконструкция здания. В этом случае товарищество ликвидируется.

Статья 232. Право пользования общей собственностью

1. Каждый собственник жилого помещения может в соответствии со своей долей пользоваться общей собственностью.
2. Каждый собственник жилого помещения, независимо от расположения его жилого помещения в здании, обязан перед другими собственниками нести в соответствии со своей долей расходы по общей собственности, в частности по содержанию дома в надлежащем состоянии, ремонту, управлению и совместному пользованию общей собственностью.
3. Собственник, не проголосовавший за мероприятия, не связанные с содержанием дома в надлежащем состоянии и текущим ремонтом, не несет обязанности возмещения расходов, понесенных в итоге таких мероприятий. При этом он не имеет  права требования на пользование, вытекающее из этих мероприятий.
4. Доля определяется в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса.

Статья 233. Определение долей при ликвидации товарищества

В случае ликвидации товарищества доли владельцев общей собственности определяются в соответствии со стоимостью их жилых помещений на момент ликвидации. Если стоимость доли общей собственности изменилась в итоге мероприятий, которые не были поддержаны собственником жилого помещения, подобные изменения не принимаются во внимание при оценке стоимости этой доли.

Статья 234. Исключение из товарищества

1. Если собственник жилого помещения так грубо нарушил свои обязанности перед другими собственниками, что дальнейшее продолжение товарищества с ним стало невозможным, другие собственники могут потребовать у него отчуждения жилой площади.
2. Основания для такого требования налицо, когда:
а) собственник жилого помещения, несмотря на письменное предупреждение, грубо нарушает обязанности, предусмотренные статьей 231 настоящего Кодекса;
б) собственник жилого помещения в течение более чем трех месяцев затягивает уплату предусмотренных статьей 232 настоящего Кодекса сумм и задолженность в общей сложности превысит три процента стоимости всего его жилого помещения, хотя банк мог бы дать ему кредит, средством обеспечения которого послужило бы его жилое помещение.
3. Решение по требованиям, указанным в первой части настоящей статьи, принимается большинством в две трети лиц, имеющих право голоса.

§ 3. Управление

Статья 235. Органы управления в товариществе собственников жилых помещений

Управление общей собственностью возлагается на собственников жилых помещений согласно статьям 236 - 240 настоящего Кодекса и на председателя товарищества собственников жилых помещений согласно статьям 241 - 243 настоящего Кодекса, а при образовании консультационного совета управление осуществляется в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса.

Статья 236. Управление общей собственностью

1. Управление общей собственностью возлагается совместно на собственников жилых помещений, если настоящим Кодексом или соглашением собственников жилых помещений не определено иное.
2. Каждый собственник жилого помещения правомочен без согласия других собственников принимать необходимые меры к предотвращению вреда, непосредственно угрожающего общей собственности. Этот собственник вправе требовать возмещения ему понесенных расходов.
3. Каждый собственник жилого помещения может потребовать такого управления, которое соответствует достигнутым соглашениям и принятым решениям, а если не существует соглашений и решений, то общим интересам собственников жилых помещений.
4. К соответствующему общим интересам собственников жилых помещений надлежащему управлению, в частности, относятся:
а) принятие положения и внутреннего распорядка товарищества собственников жилых помещений;
б) соответствующее содержание общей собственности и текущий ремонт, если это необходимо для обеспечения годности здания для проживания;
в) соответствующее страхование общей собственности;
г) сбор средств для содержания здания в надлежащем порядке;
д) принятие хозяйственного плана;
е) осуществление всех мероприятий, которые необходимы для устройства сетей коммуникации и снабжения на пользу собственников жилых помещений.

Статья 237. Компетенция собственников жилых помещений

Собственники жилых помещений совместно разрешают следующие вопросы:
а) составление хозяйственных и финансовых планов;
б) полное или частичное восстановление здания;
в) принятие положения и правил внутреннего распорядка;
г) назначение и освобождение председателя товарищества;
д) заслушивание отчетов председателя товарищества;
е) определение размера расходов на содержание здания.

Статья 238. Собрание собственников жилых помещений

1. Собственники жилых помещений принимают решения на собраниях собственников.
2. Для действительности решения необходимо, чтобы его предмет ко времени созыва собрания уже был объявлен.
3. Решение может быть принято и без собрания, если собственники жилого помещения письменно заявят о своем согласии на него.

Статья 239. Созыв собрания собственников жилых помещений

1. Собрание собственников жилых помещений созывается председателем товарищества не менее одного раза в год.
2. Собрание созывается председателем товарищества и тогда, когда этого требует более одной четверти собственников жилых помещений. Если председатель товарищества отсутствует  или в нарушение своих обязанностей уклоняется от созыва собрания, то собрание может быть созвано и одним из собственников жилого помещения.
3. Собрание созывается  в недельный срок после письменного заявления о необходимости созыва собрания, если нет неотложной необходимости.
4. Собрание ведет председатель, если собрание не решит иное.
5. Решение, принятое собранием, отражается в протоколе, который составляется председателем собрания или председателем ревизионной комиссии. Каждый собственник жилого помещения вправе проверить протокол.

Статья 240. Правомочность собрания принимать решения

1. При принятии решения каждый собственник имеет один голос. Если одно жилое помещение имеет нескольких собственников, то они могут использовать право голоса только совместно.
2. Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины собственников жилых помещений, имеющих право голоса.
3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи собрание неправомочно принимать решения, председатель может созвать новое собрание с тем же порядком дня. Это собрание правомочно принимать решения независимо от количества присутствующих, о чем должно быть объявлено при созыве собрания.
4. Собственник жилого помещения не имеет права голоса в случае, если решение касается сделок с этим собственником об управлении общей собственностью или споров с другими собственниками или если на собственника возложена обязанность отчуждения жилого помещения.
5. Решение принимается простым большинством голосов, если настоящим Кодексом или положением о товариществе собственников жилых помещений не предусмотрено иное.

Статья 241. Полномочия председателя товарищества собственников жилых помещений

1. Председатель товарищества собственников жилых помещений  обязан:
а) выполнять решения собраний собственников жилых помещений и заботиться о соблюдении  правил внутреннего распорядка;
б) принимать необходимые меры для надлежащего содержания и текущего ремонта общей собственности;
в) в случаях неотложной необходимости принимать иные необходимые меры для надлежащего содержания общей собственности;
г) распоряжаться общими деньгами.
2. Председатель вправе от имени всех собственников жилых помещений:
а) требовать, получать и выплачивать суммы на покрытие произведенных расходов, долгов и ипотечных процентов, если это касается общих дел собственников жилых помещений;
б) осуществлять расчеты, исполнять обязательства и иные денежные сделки, связанные с текущим управлением общей собственностью;
в) заключать сделки и предъявлять необходимую документацию, если они касаются интересов собственников жилых помещений;
г) выступать в суде или иных органах, если собственники жилых помещений, уполномочат его на это.
3. Председатель обязан держать деньги собственников жилых помещений отдельно от своего имущества. Распоряжение этими деньгами может быть обусловлено согласием одного из собственников жилых помещений или третьего лица.
4. Председатель при необходимости действует на основании доверенности, выданной собственниками жилых помещений, в которой определяется объем его представительских полномочий.

Статья 242. Хозяйственный план

1. Председатель должен подготавливать хозяйственный план до начала каждого года.
2. Хозяйственный план должен содержать:
а) предполагаемые доходы и расходы при управлении общей собственностью;
б) обязанность собственников жилых помещений по расходам в соответствии с их долями;
в) сбор собственниками жилых помещений средств для надлежащего содержания здания в соответствии с подпунктом "г" пункта 4 статьи 236 настоящего Кодекса.
3. Каждый собственник жилого помещения правомочен сам или посредством третьего лица выполнить мероприятия по надлежащему содержанию и текущему ремонту здания. В таких случаях председатель учитывает этот труд, оценивает его и вносит в финансовый план. Собственнику жилого помещения сокращаются взносы по расходам соответственно затраченному труду.
4. Собственники жилых помещений обязаны на основании требования председателя внести определенный аванс в обеспечение утвержденного финансового плана. При затруднениях с выплатами председатель может воспользоваться соответствующими кредитами банка.
5. Принятие решения об утверждении хозяйственного плана дает председателю и право взять кредит.
6. Председатель обязан в конце календарного года представить финансовый отчет.
7. Собственники жилых помещений в любое время могут потребовать от председателя отчет о проделанной работе.

Статья 243. Обязанность ремонта жилого помещения

1. Каждый собственник жилого помещения обязан перед другими собственниками нести расходы по содержанию общей собственности, ее текущему ремонту, управлению и иные расходы.
2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи расходы производятся в размере стоимости доли каждого собственника жилого помещения.
3. Если не установлено иное, определенные на текущий год расходы должны быть оплачены  двенадцатью равными частями. Если не предусмотрен сбор средств для надлежащего содержания здания, председатель может потребовать предварительного внесения этих сумм до оформления заявки на ремонт здания.

Статья 244. Консультационный совет

1. Собственники жилых помещений могут простым большинством голосов принять решение об образовании консультационного совета. Консультационный совет состоит из председателя и двух членов.
2. Консультационный совет содействует председателю в осуществлении его задач.
3. Финансовый и хозяйственный планы, итоги выполнения хозяйственного плана, отчеты, сметы до рассмотрения на собрании собственников жилых помещений должен проверить консультационный совет и сделать соответствующее заключение.
4. Консультационный совет созывается председателем по мере необходимости.