Mazmuny

3 BAP. EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI BE ONUŇ
ÝATYRYLMAGY

§ 1. GOZGALMAÝAN ZATLARA EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI WE ONUŇ ÝATYRYLMAGY

206 madda. Gozgalmaýan zatlara eýeçilik hukugyny edinmegiň tertibi

1. Gozgalmaýan zady edinmek üçin notarial tertipde tassyklanylan dokument we zat edinijini jemagat reýestrinde bellige almak zerurdyr. Zady eýeçiliginden aýyrýan hem, ony edinýän hem bellige alynmagy üçin arza berip biler.
2. Dokumentde gozgalmaýan zady edinmek üçin nämäniň esas bolýandygy takyk görkezilmelidir. Eger taraplaryň biri wekiliň üsti bilen gatnaşýan bolsa, onda dokumentde ynanç haty hem takyk görkezilmelidir.

2061 madda. Eýesiz galan gozgalmaýan zada eýeçilik hukugyny edinmek

1. Eýesi bolmadyk ýa-da eýesi näbelli bolan zat eýesiz galan gozgalmaýan zat bolup durýar.
2. Eýesiz galan gozgalmaýan zat şonuň ýerleşýän ýeriniň ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edarasynyň arzasy boýunça gozgalmaýan emläge bolan hukugy bellige alýan döwlet edarasy tarapyndan hasaba alynýar.
Eýesiz galan gozgalmaýan zat hasaba alnandan bir ýyl geçeninden soň, onuň ýerleşýän ýerindäki ýerine ýetiriji ýerli häkimiýetiň emlägini dolandyrmaga ygtyýarly edara şol emlägi eýesiz galan diýip bilmek we ony döwlet eýeçiligine geçirmek hakynda arza bilen kazyýete yüz tutup biler.
(2061 maddasy 2010-njy ýylyň 25-nji sebtýabryndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda goşulan Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3,63-nji madda)

207 madda. Eýeçilik hukugyndan ýüz dönderilmegi

Eýeçilik hukugyndan ýa-da gaýry hukukdan ýüz döndermek üçin özüniň bu hukukdan ýüz dönderýändigi hakynda ygtyýarly şahsyň arzasy we bu arzanyň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr. Arza reýestr gullugyna tabşyrylmalydyr. Diňe şundan soň hukukdan ýüz döndermek hakyndaky arza hökmany güýje eýe bolýar.

208 madda.  Edinijiniň bähbitlerini goramak

Edinijiniň bähbitlerinden ugur alnyp, eger zady eýeçiliginden aýyrýan hut şeýle sypatda jemagat reýestrinde bellige alnan bolsa, ol zat eýesi diýlip hasap edilýär, ýöne zady özünden aýyrýanyň zat eýesi bolmandygyny zat edinijiniň bilen halatlary muňa girmeýär.

§2. GOZGALÝAN ZATLARA EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI WE ONUŇ ÝATYRYLMAGY

209 madda.  Eýeçilik hukugyny bermek

1. Gozgalýan zada eýeçilik hukugyny bermek üçin zat eýesiniň hakyky hukuk esasynda eýeçilik hukugyny edinijä bermek hakynda özleriniň arasynda baglaşylan ylalaşygy ýerine ýetirmekden ötri, zady edinijä bermegi zerurdyr. Eger zat ediniji zada eýýäm eýelik edip ýören bolsa, onda eýeçilik hukugynyň başga birine berilmegi hakyndaky ylalaşygyň bir özi ýeterlikdir.
2. Eger zat eýesi zada eýelik edýän bolsa, onda zadyň hakykat ýüzünde berilmegi zat edinijiniň zada aralyk eýelik etmegini bellemek hakynda zat eýesi bilen zat edinijiniň ylalaşmagy bilen çalşyrylyp bilner.
3. Zat eýesiniň üçünji şahslardan eýelik etmek talaby baradaky hukugy edinijä bermegi hem eýeçilik hukugynyň berildigi hasap edilýär.

210 madda. Ygtyýarsyz şahsdan zady ynsaplylyk bilen edinmek

Zadyň eýeçilikden aýrylmagy netijesinde zat ediniji zat eýesine öwrülýär, hatda zat ony berijä degişli bolmadyk hem bolsa, ýöne bu fakt barasynda zat ediniji ak ýürekli bolan bolsa zat eýesine öwrülýär. Eger zat ediniji bu zadyň özünden aýyrýana degişli däldigini bilen ýa-da bilmeli bolan bolsa, onda zat ediniji ynsaply diýlip hasap edilmeýär. Ynsaplylyk duýgusy zat başga birine berilmezinden öň bolmalydyr.

211 madda. Ýitirilen zatlar

1. Eger zat zat eýesinden ogurlanan, ol ony elden gidiren ýa-da başga bir usul bilen ýitiren bolsa, eýeçilik hukugy edinilip bilinmez. Eger zat eýesi zada diňe aralyk tertipde eýelik edýän bolsa, şonuň ýaly-da zady eýelik edýän ýitiren bolsa, şonda hem bu kada hereket edýär.
2. Bu görkezmeler pul ýa-da gymmatly kagyzlary görkeziji barasynda, şonuň ýaly-da jemagat söwdasyny geçirmek arkaly ýerleşdirilen zatlar barasynda ulanylmaýar.

212 madda. Eýeçilik hukugyny saklamak hakyndaky şert

Eger gozgalýan zady satyjy satyn alyş nyrhy tölenilýänçä, zada bolan eýeçilik hukugyny özünde saklamak şertini goýan bolsa, onda eýeçilik hukugy satyn alyş nyrhyny doly tölemegi gaýra goýmak şerti bilen berilýär we alyjy tölemek möhletini gijikdiren mahalynda satyjy şertnamany ýatyrmaga haklydyr diýip hasap etmek gerek.

213 madda. Gozgalýan eýesiz zada eýeçilik hukugyny edinmek

1. Eger zadyň ozalky eýesi eýeçiliginden ýüz döndermek maksady bilen zada eýelik etmegini bes edýän bolsa, onda gozgalýan zat eýesiz zat diýlip hasap edilýär.
2. Gozgalýan eýesiz zady öz eýeligine kabul eden şahs bu zada, eger zady özüne geçirmek kanunda gadagan edilmedik bolsa ýa-da şol zady özüne geçirmek bilen bu zady almaga hukugy bar şahsyň hukuklary bozulmadyk bolsa, eýeçilik hukugyny edinýär.

214 madda.  Tapyndy

1. Ýitirilen zady tapan şahs bu barada ýa-ha zady ýitiren zat eýesine ýa-da zady almaga hukugy bolan başga bir şahsa haýal etmän habar bermäge borçludyr.
2. Eger zady tapan şahs zady almaga hukugy bolan şahslaryň hiç birini-de bilmeýän bolsa ýa-da olaryň bolýan ýeri oňa näbelli bolsa, onda ol özüniň tapyndysy hakynda we zady almaga hukugy bolan şahsy tapmak üçin düýpli ähmiýeti bolup biljek ýagdaýlar hakynda haýal etmän polisiýa ýa-da beýleki ýerli organa aýtmaga borçludyr.
3. Zady tapan şahs ony saklamaga borçludyr. Tapyndy hakynda degişli organa mälim edilen pursatyndan beýläk bir ýyl geçenden soň, zady tapan şahs bu zat barada eýeçilik hukugyna eýe bolýar, ýöne ýokarda görkezilen möhlet geçýänçä zady almaga hukugy bolan şahsyň oňa belli bolan ýa-da bu şahsyň öz hukugy hakynda degişli organa habar beren halatlary muňa girmeýär. Eýeçilik hukugynyň edinilmegi bilen bu zat baradaky ähli beýleki hukuklar ýatyrylýar.
4. Zady tapan şahs zady almaga hukugy bolan şahsdan tapylan zadyň  gymmatynyň bäş prosentine çenli möçberde  hak talap edip biler. Mundan başga-da, zady tapan şahsyň bu zady saklamak üçin edilen çykdajylaryň öwezini dolmagy zat almaga hukugy bar şahsdan ýa-da degişli organdan talap etmäge haky bardyr.
5. Eger zady tapan şahs eýeçilik hukugyndan ýüz dönderýän bolsa, onda degişli organ bir ýyl geçenden soň şol zady jemagat öňünde geçirilýän söwdasynda satyp biler we peýda alyp biler ýa-da gürrüň onçakly gymmat bolmadyk zat hakynda barýan bolsa, şol zady birine mugt berip ýa ony ýok edip biler.
6. Tiz zaýalanýan zat ýa-da saklanylmagy şol zadyň gymmatyndan artyk çykdajylary talap edýän zat geçirilýän jemagat söwdalarynda zady tapan şahs tarapyndan satylmalydyr. Zady satmakdan düşen pul şol zadyň özüniň deregini tutýar.

215 madda. Hum

Eger şeýle uzak wagtlap ýaşyryp saklanyp galandygy sebäpli özüniň eýesiniň kimdigini takyklamak indi mümkin bolmadyk zat (hum) tapylan bolsa we ony tapan şahs zada eýelik etmäge girişen bolsa, onda zady tapan şahs we özünde bu humy ýaşyryp gelen emlägiň eýesi bu zat baradaky eýeçilik hukugyny deň paýda edinýärler.

216 madda. Ýer uçastogy bilen birleşmek

Eger gozgalýan zat ýer uçastogynyň düýpli aýrylmaz bölegine öwrülýän derejede şonuň bilen birleşen bolsa, onda ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugy bu zada hem degişli bolýar.

217 madda. Gozgalýan zat bilen birleşmek

1. Eger gozgalýan zatlar bir bütewi zadyň düýpli aýrylmaz bölekleri  bolup durýan derejede biri-biri bilen birleşen bolsa, onda ozalky zat eýeleri şärik eýelere öwrülýär; olaryň paýlary şol zatlaryň birleşen pursatyndaky gymmatynyň mynasybeti esasynda kesgitlenilýär.
2. Eger zatlaryň birine esasy zat hökmünde garalýan bolsa, onda onuň eýesi şol zada degişli beýleki zatlar barada hem eýeçilik hukugyna eýe bolýar.

218 madda. Materiallary gaýtadan işlemegiň netijelerine eýeçilik hukugy

Eger materialy gaýtadan işlemek ýa-da üýtgetmek arkaly gozgalýan täze zat ýasalýan bolsa, onda muny öndüriji we material eýesi täze zadyň şärik eýelerine öwrülýär. Olaryň paýlary, eger ylalaşykda başga hili bellenilmedik bolsa, materialyň gymmatyna we önümçilik çykdajylaryna görä degişli derejede kesgitlenilýär.

219 madda. Eýeçilik hukugy başga birine geçen mahalynda hukukdaryň ýatyrylmagy

Eýeçilik hukugy başga birine geçen mahalynda, şu Kodeksiň 216-218 maddalaryna laýyklykda şol zat barada dowam eden ähli beýleki hukuklar bes edilýär.

220 madda. Hukuklaryň ýitirilmegi zerarly ýeten zyýany töletmek

1. Şu Kodeksiň 216-218 maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda hukugyny ýitiren şahs, şonuň ýaly-da onuň hukuklary başga hili bozulan halatynda, ol hukuk öz peýdasy üçin üýtgän şahsdan pul tölemegini talap edip biler. Ozalky ýagdaýy dikeltmek hakynda talabyň bildirilmegine ýol berilmeýär.

2. Eger zadyň täze eýesi şol zady üçünji şahsdan tölegli şertnama boýunça edinen bolsa, onda şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan kada ulanylmaýar.

ГЛАВА 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Приобретение и прекращение права
собственности на недвижимые вещи

Статья 206. Порядок приобретения права собственности на недвижимые вещи

1. Для приобретения недвижимой вещи необходимы документ, заверенный в нотариальном порядке, и регистрация приобретателя в публичном реестре. Заявление для регистрации может подать как отчуждатель, так и приобретатель.
2. В документе должно быть точно указано основание приобретения недвижимой вещи. Если одна из сторон участвует через представителя, то в документе должна быть точно обозначена и доверенность.

Статья 2061. Приобретение права собственности на недвижимую бесхозяйную вещь

1. Бесхозяйной является недвижимая вещь, которая не имеет собственника, или собственник которой неизвестен.
2. Бесхозяйная недвижимая вещь по заявлению органа местной исполнительной власти, на территории которого она находится, принимается на учёт государственным органом, осуществляющим регистрацию права на недвижимое имущество.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять имуществом местной исполнительной власти и на территории которого она находится, может обратиться в суд с заявлением о признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче его в государственную собственность.
(Кодекс дополнен статьей 2061 Законом Туркменистана от 25 сентября 2010 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., № 3, ст.63)

Статья 207. Отказ от права собственности

Для отказа от права собственности или иного права необходимо заявление полномочного лица о том, что оно отказывается от этого права, и регистрация этого заявления в публичном реестре. Заявление должно быть сдано в службу реестра. После этого заявление об отказе от права приобретает обязательную силу.

Статья 208. Защита интересов приобретателя

Исходя из интересов приобретателя, отчуждатель считается собственником, если он в качестве такового зарегистрирован в публичном реестре, кроме тех случаев, когда приобретатель знал, что отчуждатель не был собственником.

§2. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ

Статья 209. Передача права собственности

1. Для передачи права собственности на движимую вещь необходимо, чтобы собственник на основании действительного права передал вещь приобретателю во исполнение заключенного между ними соглашения о передаче. Если приобретатель уже владеет вещью, то достаточно одного соглашения о переходе права собственности.
2. Если собственник владеет вещью, то фактическая передача вещи может быть заменена соглашением собственника и приобретателя об установлении опосредованного владения вещью приобретателем.
3. Передачей права собственности считается и предоставление собственником приобретателю права требования владения от третьих лиц.

Статья 210. Добросовестное приобретение от неправомочного лица

Вследствие отчуждения приобретатель становится собственником, даже если вещь не принадлежала отчуждателю, но в отношении этого факта приобретатель добросовестен. Приобретатель не считается добросовестным, если он знал или должен был знать, что вещь не принадлежит отчуждателю. Факт добросовестности должен существовать до передачи вещи.

Статья 211. Утраченные вещи

1. Право собственности не может быть приобретено, если вещь была украдена у собственника, потеряна или иным образом утрачена им. То же действует, если собственник был лишь опосредованным владельцем вещи, а также если вещь была утрачена владельцем.
2. Данные предписания не применяются в отношении денег или ценных бумаг на предъявителя, а также в отношении вещей, отчужденных путем публичных торгов.

Статья 212. Оговорка о сохранении права собственности

Если продавец движимой вещи оговорил сохранение за собой права собственности на вещь до уплаты покупной цены, то следует считать, что право собственности передается под отлагательным условием уплаты покупной цены полностью и что продавец вправе расторгнуть договор при просрочке покупателя.

Статья 213. Приобретение права собственности на движимую бесхозную вещь

1. Движимая вещь считается бесхозной, если бывший собственник с целью отказа от собственности прекратит владение вещью.
2. Лицо, принявшее во владение бесхозную движимую вещь, приобретает право собственности на эту вещь, если присвоение вещи не запрещено законом или присвоением не нарушены права лица, которое имело право на получение этой вещи.

Статья 214. Находка

1. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить об этом потерявшего или собственника, или другое лицо, имеющее право на получение вещи.
2. Если лицо, нашедшее вещь, не знает никого из тех лиц, которые имеют право на получение вещи, или ему неизвестно их место пребывания, то оно обязано немедленно заявить полиции или иному местному органу о своей находке и об обстоятельствах, которые могли бы иметь существенное значение для обнаружения лица, имеющего право на получение вещи.
3. Лицо, нашедшее вещь, обязано к ее хранению. По истечении одного года с момента уведомления соответствующего органа о находке лицо, нашедшее вещь, приобретает на нее право собственности, кроме случаев, когда  до истечения указанного срока ему станет известно лицо, имеющее право на получение вещи, или  последнее заявит о своем праве соответствующему органу. С приобретением права собственности прекращаются все другие права на эту вещь.
4. Лицо, нашедшее вещь, может потребовать от лица, имеющего право на получение вещи, вознаграждение в размере до пяти процентов стоимости найденной вещи. Кроме того, нашедшее вещь лицо вправе потребовать от лица, имеющего право на получение вещи, или соответствующего органа возмещения расходов по содержанию этой вещи.
5. Если лицо, нашедшее вещь, отказывается от права собственности, то соответствующий орган может по истечении одного года продать вещь с публичных торгов и получить выгоду или, если речь идет о малоценной вещи, произвести ее бесплатное отчуждение или уничтожить ее.
6. Скоропортящаяся вещь или вещь, хранение которой требует несоразмерных расходов, должна быть продана с публичных торгов лицом, нашедшим вещь. Вырученные от продажи вещи деньги заменяют саму вещь.

Статья 215. Клад

Если вещь, которая настолько долго оставалась скрытой, что установление ее собственника стало уже невозможным (клад), будет обнаружена и лицо, обнаружившее ее, вступит во владение вещью, то право собственности на эту вещь приобретается в равных долях лицом, нашедшим вещь, и собственником того имущества, в котором был сокрыт клад.

Статья 216. Соединение с земельным участком

Если движимая вещь будет соединена с земельным участком таким образом, что она становится существенной составной частью этого земельного участка, то право собственности на земельный участок распространяется и на эту вещь.

Статья 217. Соединение с движимой вещью

1. Если движимые вещи будут соединены между собой таким образом, что они станут существенными составными частями единой вещи, то прежние собственники становятся сособственниками; их доли определяются на основании соотношения стоимости, которую имели вещи в момент их соединения.
2. Если одна из вещей будет рассматриваться как главная вещь, то ее собственник приобретает  право собственности и на принадлежность.

Статья 218. Право собственности на результаты переработки материалов

Если путем переработки или переделки материала изготавливается новая движимая вещь, то производитель и собственник материала становятся сособственниками новой вещи. Доли определяются пропорционально стоимости материала и производственных расходов, если иное не установлено соглашением.

Статья 219. Прекращение прав при переходе права собственности

При переходе права собственности в соответствии со статьями 216 - 218 настоящего Кодекса прекращаются все иные существовавшие на данную вещь права.

Статья 220. Возмещение ущерба вследствие утраты прав

1. Лицо, утратившее право в случаях, предусмотренных в статьях 216 - 218 настоящего Кодекса, а также в случае нарушения его прав иным образом, может потребовать денежного возмещения от лица, в пользу которого наступило изменение права. Не допускается предъявление требования о восстановлении прежнего состояния.
2. Правило, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, если новый собственник приобрел вещь по возмездному договору у третьего лица.