Mazmuny

3 BÖLÜM. EÝEÇILIK

1  BAP. EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ MAZMUNY

191 madda. Düşünje. Eýeçilik hukugynyň mazmuny

1. Zat eýesi kanunda ýa-da şertnamada bellenilen çäklendirmeleriň çäginde emläge (zada), eger şeýdilende goňşularyň ýa-da beýleki üçünji şahslaryň hukuklary bozulmaýan bolsa, ýa-da bu hereket hukugy hyýanatly peýdalanmagy aňlatmaýan bolsa, onda erkin eýelik edip we peýdalanyp biler, beýleki şahslaryň bu emläge eýelik etmegine, ygtyýar etmegine ýol bermän biler.
2. Eýeçiligiň peýdalanylmagy diňe beýlekilere zyýan ýetirýän bolsa, özem şunda zat eýesiniň bähbitleriniň artykmaçlygy takyk kesgitlenilmedik we onuň hereketleriniň zerurlygy delillendirilmedik bolsa, onda eýeçiligiň şonuň ýaly peýdalanylmagy hukugy   hyýanatçylykly peýdalanmak diýlip  hasap edilýär.
3. Peýdalanmak hukugy şahsyň öz zadyny  peýdalanmazlyk mümkinçiligini hem öz içine alýar. Eger bu zatlaryň ulanylmazlygy ýa-da olara göz-gulak bolunmazlygy jemgyýetçilik bähbitlerine täsirini ýetirýän bolsa, onda peýdalanmak ýa-da olara göz-gulak bolmak we olary saklamak borjy kanun tarapyndan bellenilip bilner. Şeýle halatda şu borçlary özüň ýerine ýetirmek ýa-da bu zady degişli hakyna başga şahslaryň peýdalanmagyna bermek borjy zat eýesiniň üstüne ýüklenilip bilner.

192 мadda. Zadyň önjeýli aýrylmaz bölegine eýeçilik hukugy

Zada eýeçilik hukugy bu zadyň önjeýli aýrylmaz böleklerine hem degişlidir.

193 madda. Zady bikanun eýelik edilmeginden talap edip almak we päsgelçilikleri düzetmegi talap etmek

1. Zat eýesi bu zada eýelik edýäniň eýelik etmek hukugynyň bar halatlaryndan beýleki halatlarda zady gaýtaryp bermegi eýelik edýänden talap edip biler.
2. Eger eýeçilik hukugy zady elden almakdan ýa-da zatdan mahrum etmekden başga hili ýol bilen bozulýan bolsa, onda zat eýesi şol bozuşy düzetmegi düzgüni bozujydan talap edip biler. Eger hyýanat etmek ýene-de dowam edýän bolsa, onda zat eýesi suda hak isleýiş arzasyny bermek arkaly şonuň ýaly hereketiň bes edilmegini talap edip biler.

194 madda. Umumy eýeçilik

1. Umumy eýeçilik kanuna görä ýa-da geleşik esasynda ýüze çykýar. Zat eýeleriniň her biri umumy eýeçilikde bolýan emläk barada üçünji şahslara talap bildirip biler. Zat eýeleriniň her biri zady diňe ähli zat eýeleriniň peýdasy üçin talap edip almaga haklydyr.
2. Umumy eýeçilikde bolýan zat girew goýlup bilner ýa-da zat eýeleriniň biriniň peýdasy we bähbidi üçin hukuk taýdan başga hili berlip bilner.
3. Umumy eýeçilikde bolýan zada göz-gulak bolmak we ony saklamak baradaky çykdajylar, eger kanunda ýa-da şertnamada başga hili bellenilmedik bolsa, zat eýeleriniň üstüne deň derejede ýüklenilýär.
4. Zat eýeleriniň her biriniň umumy eýeçilikdäki zadyň bir bölegini satyn almakda artykmaç hukugy bardyr.

2 BAP. GOŇŞY HUKUGY

195 madda. Düşünje. Birek-biregi hormatlamak

Goňşy ýer uçastoklarynyň ýa-da gozgalmaýan başga emlägiň eýeleri, kanunda göz öňünde tutulan hukuklardan we borçlardan başga, birek-biregi hormatlamalydyrlar. Iki taraplaýyn täsir edilip bilinjek her bir uçastok ýa-da gozgalmaýan başga emläk goňşy uçastok ýa-da goňşy emläk diýlip hasap edilýär.

196 madda. Ýol berilýän goňşy täsiri

1. Uçastogyň ýa-da gozgalmaýan başga emlägiň eýesi öz uçastogyna goňşy uçastokdan gazyň, buguň, ysyň, gurumyň, tüssäniň, zenzeläniň, ýylylygyň, wibrasiýanyň täsirini ýa-da şolara meňzeş täsiri, eger bular zat eýesinine öz melleginden peýdalanmagyna päsgel bermeýän bolsa ýa-da onuň hukugyny onçakly bozmaýan bolsa, gadagan edip bilmez.
2. Bu kada edilýän täsir düýpli bolsa-da ol beýleki ýer uçastogyň adaty peýdalanylyşyndan gelip çykýan we peýdalanyjylaryň bu görnüşi üçin kadaly hojalyk işi diýlip ykrar edilýän çäreler arkaly öňi alnyp bilinmejek halatlarda-da hereket edýär. Eger zat eýesi şonuň ýaly täsire çydamaga borçly bolsa, onda ol şol täsiriň çykýan uçastogynyň eýesinden pul görnüşinde degişli öweziniň tölenmegini, eger şonuň ýaly täsir şol sebit üçin peýdalanmaga adaty diýlip ykrar edilen çäkden geçýän we ykdysady taýdan ýol berilýän çäkden geçýän bolsa, talap edip biler.

197 madda. Ýol berilmeýän hyýanatçylyk

Zat eýesi öz ýer uçastogyna hyýanat edilmeginiň ýol berilmesizdigi ilkibaşdan aýdyň bolan gurluşygyň gadagan edilmegini ýa-da şonuň ýaly desgalaryň ulanylmagynyň gadagan edilmegini talap edip biler. Eger desga kanunda bellenilen uzaklyk çägini berjaý etmek bilen bina edilen bolsa, onda şol desganyň ýykylmagy diňe ýol berilmeýän hyýanatçylyk mese-mälim görnüp duran halatynda talap edilip bilner.

198 madda. Abanýan howpy düzetmegi talap etmek

Goňşy ýer uçastokdaky gurluşyk ýer uçastogyna ýykylmak howpuny salýan bolsa, onda zat eýesi bu howpuň öňüni almak baradaky zerur çäreleri durmuşa geçirmegini goňşusyndan talap edip biler. Ýer uçastoklarynyň birnäçesiniň içinden geçýän akaba suwuň we ýerasty suwuň ugruny üýtgetmäge ýa-da olaryň beýleki ýer uçastoklara suwuň mukdarynyň azalmagyna we onuň hiliniň ýaramazlaşmagyna getirýän derejede tilsimleşdirilmegine ýol berilmeýär. Derýalaryň tebigy akymynyň bozulmagyna ýol berilmeýär.

199 madda. Agaçdan gaçan miweler

Goňşy ýer uçastogyna agaçdan ýa-da gyrymsy agaçdan gaçan miweler şol uçastogyň miweleri diýlip hasap edilýär. Eger goňşy uçastok jemgyýetçilik peýdalanmagynda durýan bolsa, bu kada ulanylmaýar.

200 madda. Goňşy ýer uçastogyndaky agajyň kökleri we şahalary

Ýer uçastogynyň eýesi goňşy ýer uçastogyndan özüne geçen agajyň ýa-da agaç düýbüniň köklerini kesip we özünde galdyryp biler. Bu kada goňşy ýer uçastokdaky agaçlaryň we agaç düýpleriniň sallanyşyp duran şahalaryna hem degişlidir.

201 madda. Gurluşyk mahalynda ýer uçastogynyň araçäginiň bozulmagy

1. Eger ýer uçastogynyň eýesi niýetsiz ýa-da gödek geleňsizlik etmän goňşy ýer uçastogynyň bir böleginde gurluşyk geçiren bolsa, onda goňşy araçägiň şunuň ýaly bozulmagyna ýol bermelidir, muňa araçägiň şunuň ýaly bozulmagyna şondan öň ýa-da araçäk bozulan badyna onuň närazylyk bildiren halatlary girmeýär.
2. Şeýle halatda goňşa öwezini dolmak hökmünde pul kompensasiýasy tölenmelidir. Görkezilen töleg her ýyl awans görnüşinde bir ýyl öňünden geçirilmelidir.

202 madda.  Kesekiniň eýelik  edýän ýerinden çykalga gurmak

1. Eger ýer uçastogynyň haýsy-da bolsa bir köpçülik ýoluna çykalgasy, elektrik, gaz we suw üpjünçiligi setlerinden çykalgasy bolmasa, onda zat eýesi zerur çykalgany ýola goýmak üçin goňşularyň ýer uçastoklaryny peýdalanmaga ýol bermegini olardan talap edip biler. Öz ýer uçastogynyň içinden zerur çykalga geçjek goňşa pul haky tölenilmelidir, bu hak bolsa taraplaryň arasyndaky ylalaşyk esasynda bir gezekleýin töleg görnüşinde tölenilip bilner.
2. Еger öňden bar bolan çykalga ýer uçastogyndan zat eýesiniň kakabaş hereketleri bilen aýrylan bolsa, onda eýelik edilýän ýer uçastogyndan çykalganyň bolmagyna ýol bermek borjy ýüze çykmaýar.

203 madda.  Araçäk lüňüni gurmak

1. Ýer uçastogyň eýesi aýyl-saýyl ediji mäkäm lüňi gurmaga ýa-da eýýäm bar bolan, ýöne ýitip giden ýa-da zyýan ýeten lüňi dikeltmäge gatnaşmagy goňşy ýer uçastogynyň eýesinden talap edip biler.
2. Araçägi aýyl-saýyl etmek üçin edilen çykdajylar goňşularyň arasynda, eger olaryň arasynda dowam edýän hukuk gatnaşyklaryndan başga zat gelip çykmaýan bolsa, deň paýlanylýar.

204 madda.  Jedelli araçäk

1. Jedel zerarly hakyky araçägi kesgitlemek mümkin bolmaýan bolsa, onda goňşularyň hakykat ýüzünde eýeläp oturan ýeri araçägi aýyl-saýyl etmek üçin kesgitleýji şertdir. Eger hakykat ýüzünde eýelenilýän ýeri takyklap bolmaýan bolsa, onda jedelli meýdandan her bir ýer uçastogynyň üstüne deň bölek goşulmalydyr.
2. Eger bu görkezmelere laýyklykda araçägiň kesgitlenilmegi bellenilen faktlara garşy gelýän bolsa, hususan-da, ýer uçastogynyň bellenilen möçberine laýyk gelmeýän netijä getirýän bolsa, onda araçägi taraplaryň biriniň arzasy boýunça sud kesgitleýär.

205 madda. Araçäk desgalaryny bilelikde peýdalanmak

1. Eger ýer uçastoklarynyň ikisiniň arasy haýat ýa-da araçäk hökmünde peýdalanylýan başga bir desga bilen bölünen bolsa, onda ýer uçastok eýeleriniň desgalary, eger bu desganyň goňşularyň birine degişlidigini haýsydyr bir daşky alamatlar görkezmeýän bolsa, bilelikde peýdalanmaga hukugy bar diýip hasaplamak gerek.
2. Eger goňşularyň araçäk desgasyny bilelikde peýdalanmaga hukugy bar bolsa, onda olaryň her biri desgadan peýdalananda, ony bilelikde peýdalanýan goňşusyna päsgel bermez ýaly edip peýdalanyp biler. Desga göz-gulak bolmak we ony saklamak üçin edilýän çykdajylar goňşularyň arasynda deň paýlanylýar. Goňşularyň biri bu desganyň aýrylman durmagynyň tarapdary bolup durýan mahaly, şol desga onuň razyçylygy alynman, aýrylyp ýa-da üýtgedilip bilinmez.

3 BAP. EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI BE ONUŇ
ÝATYRYLMAGY

§ 1. GOZGALMAÝAN ZATLARA EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI WE ONUŇ ÝATYRYLMAGY

206 madda. Gozgalmaýan zatlara eýeçilik hukugyny edinmegiň tertibi

1. Gozgalmaýan zady edinmek üçin notarial tertipde tassyklanylan dokument we zat edinijini jemagat reýestrinde bellige almak zerurdyr. Zady eýeçiliginden aýyrýan hem, ony edinýän hem bellige alynmagy üçin arza berip biler.
2. Dokumentde gozgalmaýan zady edinmek üçin nämäniň esas bolýandygy takyk görkezilmelidir. Eger taraplaryň biri wekiliň üsti bilen gatnaşýan bolsa, onda dokumentde ynanç haty hem takyk görkezilmelidir.

2061 madda. Eýesiz galan gozgalmaýan zada eýeçilik hukugyny edinmek

1. Eýesi bolmadyk ýa-da eýesi näbelli bolan zat eýesiz galan gozgalmaýan zat bolup durýar.
2. Eýesiz galan gozgalmaýan zat şonuň ýerleşýän ýeriniň ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edarasynyň arzasy boýunça gozgalmaýan emläge bolan hukugy bellige alýan döwlet edarasy tarapyndan hasaba alynýar.
Eýesiz galan gozgalmaýan zat hasaba alnandan bir ýyl geçeninden soň, onuň ýerleşýän ýerindäki ýerine ýetiriji ýerli häkimiýetiň emlägini dolandyrmaga ygtyýarly edara şol emlägi eýesiz galan diýip bilmek we ony döwlet eýeçiligine geçirmek hakynda arza bilen kazyýete yüz tutup biler.
(2061 maddasy 2010-njy ýylyň 25-nji sebtýabryndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda goşulan Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3,63-nji madda)

207 madda. Eýeçilik hukugyndan ýüz dönderilmegi

Eýeçilik hukugyndan ýa-da gaýry hukukdan ýüz döndermek üçin özüniň bu hukukdan ýüz dönderýändigi hakynda ygtyýarly şahsyň arzasy we bu arzanyň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr. Arza reýestr gullugyna tabşyrylmalydyr. Diňe şundan soň hukukdan ýüz döndermek hakyndaky arza hökmany güýje eýe bolýar.

208 madda.  Edinijiniň bähbitlerini goramak

Edinijiniň bähbitlerinden ugur alnyp, eger zady eýeçiliginden aýyrýan hut şeýle sypatda jemagat reýestrinde bellige alnan bolsa, ol zat eýesi diýlip hasap edilýär, ýöne zady özünden aýyrýanyň zat eýesi bolmandygyny zat edinijiniň bilen halatlary muňa girmeýär.

§2. GOZGALÝAN ZATLARA EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ EDINILMEGI WE ONUŇ ÝATYRYLMAGY

209 madda.  Eýeçilik hukugyny bermek

1. Gozgalýan zada eýeçilik hukugyny bermek üçin zat eýesiniň hakyky hukuk esasynda eýeçilik hukugyny edinijä bermek hakynda özleriniň arasynda baglaşylan ylalaşygy ýerine ýetirmekden ötri, zady edinijä bermegi zerurdyr. Eger zat ediniji zada eýýäm eýelik edip ýören bolsa, onda eýeçilik hukugynyň başga birine berilmegi hakyndaky ylalaşygyň bir özi ýeterlikdir.
2. Eger zat eýesi zada eýelik edýän bolsa, onda zadyň hakykat ýüzünde berilmegi zat edinijiniň zada aralyk eýelik etmegini bellemek hakynda zat eýesi bilen zat edinijiniň ylalaşmagy bilen çalşyrylyp bilner.
3. Zat eýesiniň üçünji şahslardan eýelik etmek talaby baradaky hukugy edinijä bermegi hem eýeçilik hukugynyň berildigi hasap edilýär.

210 madda. Ygtyýarsyz şahsdan zady ynsaplylyk bilen edinmek

Zadyň eýeçilikden aýrylmagy netijesinde zat ediniji zat eýesine öwrülýär, hatda zat ony berijä degişli bolmadyk hem bolsa, ýöne bu fakt barasynda zat ediniji ak ýürekli bolan bolsa zat eýesine öwrülýär. Eger zat ediniji bu zadyň özünden aýyrýana degişli däldigini bilen ýa-da bilmeli bolan bolsa, onda zat ediniji ynsaply diýlip hasap edilmeýär. Ynsaplylyk duýgusy zat başga birine berilmezinden öň bolmalydyr.

211 madda. Ýitirilen zatlar

1. Eger zat zat eýesinden ogurlanan, ol ony elden gidiren ýa-da başga bir usul bilen ýitiren bolsa, eýeçilik hukugy edinilip bilinmez. Eger zat eýesi zada diňe aralyk tertipde eýelik edýän bolsa, şonuň ýaly-da zady eýelik edýän ýitiren bolsa, şonda hem bu kada hereket edýär.
2. Bu görkezmeler pul ýa-da gymmatly kagyzlary görkeziji barasynda, şonuň ýaly-da jemagat söwdasyny geçirmek arkaly ýerleşdirilen zatlar barasynda ulanylmaýar.

212 madda. Eýeçilik hukugyny saklamak hakyndaky şert

Eger gozgalýan zady satyjy satyn alyş nyrhy tölenilýänçä, zada bolan eýeçilik hukugyny özünde saklamak şertini goýan bolsa, onda eýeçilik hukugy satyn alyş nyrhyny doly tölemegi gaýra goýmak şerti bilen berilýär we alyjy tölemek möhletini gijikdiren mahalynda satyjy şertnamany ýatyrmaga haklydyr diýip hasap etmek gerek.

213 madda. Gozgalýan eýesiz zada eýeçilik hukugyny edinmek

1. Eger zadyň ozalky eýesi eýeçiliginden ýüz döndermek maksady bilen zada eýelik etmegini bes edýän bolsa, onda gozgalýan zat eýesiz zat diýlip hasap edilýär.
2. Gozgalýan eýesiz zady öz eýeligine kabul eden şahs bu zada, eger zady özüne geçirmek kanunda gadagan edilmedik bolsa ýa-da şol zady özüne geçirmek bilen bu zady almaga hukugy bar şahsyň hukuklary bozulmadyk bolsa, eýeçilik hukugyny edinýär.

214 madda.  Tapyndy

1. Ýitirilen zady tapan şahs bu barada ýa-ha zady ýitiren zat eýesine ýa-da zady almaga hukugy bolan başga bir şahsa haýal etmän habar bermäge borçludyr.
2. Eger zady tapan şahs zady almaga hukugy bolan şahslaryň hiç birini-de bilmeýän bolsa ýa-da olaryň bolýan ýeri oňa näbelli bolsa, onda ol özüniň tapyndysy hakynda we zady almaga hukugy bolan şahsy tapmak üçin düýpli ähmiýeti bolup biljek ýagdaýlar hakynda haýal etmän polisiýa ýa-da beýleki ýerli organa aýtmaga borçludyr.
3. Zady tapan şahs ony saklamaga borçludyr. Tapyndy hakynda degişli organa mälim edilen pursatyndan beýläk bir ýyl geçenden soň, zady tapan şahs bu zat barada eýeçilik hukugyna eýe bolýar, ýöne ýokarda görkezilen möhlet geçýänçä zady almaga hukugy bolan şahsyň oňa belli bolan ýa-da bu şahsyň öz hukugy hakynda degişli organa habar beren halatlary muňa girmeýär. Eýeçilik hukugynyň edinilmegi bilen bu zat baradaky ähli beýleki hukuklar ýatyrylýar.
4. Zady tapan şahs zady almaga hukugy bolan şahsdan tapylan zadyň  gymmatynyň bäş prosentine çenli möçberde  hak talap edip biler. Mundan başga-da, zady tapan şahsyň bu zady saklamak üçin edilen çykdajylaryň öwezini dolmagy zat almaga hukugy bar şahsdan ýa-da degişli organdan talap etmäge haky bardyr.
5. Eger zady tapan şahs eýeçilik hukugyndan ýüz dönderýän bolsa, onda degişli organ bir ýyl geçenden soň şol zady jemagat öňünde geçirilýän söwdasynda satyp biler we peýda alyp biler ýa-da gürrüň onçakly gymmat bolmadyk zat hakynda barýan bolsa, şol zady birine mugt berip ýa ony ýok edip biler.
6. Tiz zaýalanýan zat ýa-da saklanylmagy şol zadyň gymmatyndan artyk çykdajylary talap edýän zat geçirilýän jemagat söwdalarynda zady tapan şahs tarapyndan satylmalydyr. Zady satmakdan düşen pul şol zadyň özüniň deregini tutýar.

215 madda. Hum

Eger şeýle uzak wagtlap ýaşyryp saklanyp galandygy sebäpli özüniň eýesiniň kimdigini takyklamak indi mümkin bolmadyk zat (hum) tapylan bolsa we ony tapan şahs zada eýelik etmäge girişen bolsa, onda zady tapan şahs we özünde bu humy ýaşyryp gelen emlägiň eýesi bu zat baradaky eýeçilik hukugyny deň paýda edinýärler.

216 madda. Ýer uçastogy bilen birleşmek

Eger gozgalýan zat ýer uçastogynyň düýpli aýrylmaz bölegine öwrülýän derejede şonuň bilen birleşen bolsa, onda ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugy bu zada hem degişli bolýar.

217 madda. Gozgalýan zat bilen birleşmek

1. Eger gozgalýan zatlar bir bütewi zadyň düýpli aýrylmaz bölekleri  bolup durýan derejede biri-biri bilen birleşen bolsa, onda ozalky zat eýeleri şärik eýelere öwrülýär; olaryň paýlary şol zatlaryň birleşen pursatyndaky gymmatynyň mynasybeti esasynda kesgitlenilýär.
2. Eger zatlaryň birine esasy zat hökmünde garalýan bolsa, onda onuň eýesi şol zada degişli beýleki zatlar barada hem eýeçilik hukugyna eýe bolýar.

218 madda. Materiallary gaýtadan işlemegiň netijelerine eýeçilik hukugy

Eger materialy gaýtadan işlemek ýa-da üýtgetmek arkaly gozgalýan täze zat ýasalýan bolsa, onda muny öndüriji we material eýesi täze zadyň şärik eýelerine öwrülýär. Olaryň paýlary, eger ylalaşykda başga hili bellenilmedik bolsa, materialyň gymmatyna we önümçilik çykdajylaryna görä degişli derejede kesgitlenilýär.

219 madda. Eýeçilik hukugy başga birine geçen mahalynda hukukdaryň ýatyrylmagy

Eýeçilik hukugy başga birine geçen mahalynda, şu Kodeksiň 216-218 maddalaryna laýyklykda şol zat barada dowam eden ähli beýleki hukuklar bes edilýär.

220 madda. Hukuklaryň ýitirilmegi zerarly ýeten zyýany töletmek

1. Şu Kodeksiň 216-218 maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda hukugyny ýitiren şahs, şonuň ýaly-da onuň hukuklary başga hili bozulan halatynda, ol hukuk öz peýdasy üçin üýtgän şahsdan pul tölemegini talap edip biler. Ozalky ýagdaýy dikeltmek hakynda talabyň bildirilmegine ýol berilmeýär.
2. Eger zadyň täze eýesi şol zady üçünji şahsdan tölegli şertnama boýunça edinen bolsa, onda şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan kada ulanylmaýar.

4 BAP. ÝAŞAÝYŞ JAÝYNA EÝEÇILIK HUKUGY

§ 1. UMUMY DÜZGÜNLER

221 madda. Düşünje

1. Köp kwartiraly öýlerde kwartira bolan eýeçilik hukugy (ýaşayş jaýyna eýeçilik hukugy) we jaýyň ýaşaýyş jaý hökmünde peýdalanylmaýan bölegine bolan eýeçilik hukugy (ýaşaýyş meýdany däl meýdana eýeçilik hukugy) ykrar edilýär.
2. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy we ýaşaýyş meýdany däl meýdana eýeçilik hukugy indiwidual eýeçilik hukugy diýlip ykrar edilýär.
3. Indiwidual eýeçilik bolup durmaýan ýer uçastogy, jaýyň, desganyň we ustanowkanyň bir bölegi ýaşaýyş jaýynyň eýeleriniň umumy eýeçiligi bolup durýar. Umumy eýeçilikdäki paýlaryň möçberleri kwartiralaryň (ýaşaýyş otaglarynyň) sanyna laýyklykda kesgitlenilýär.
4. Indiwidual eýeçilik hukugy diňe aýrybaşga ýaşaýyş otagy ýa-da jaýyň aýrybaşga beýleki bölekleri barada dowam edip biler. Eger garaž uçastoklarynyň çäkleri olaryň uzak wagtyň dowamynda peýdalanylmagy netijesinde äşgär belli bolsa, onda şol garaž uçastoklary aýrybaşga garaž uçastoklary diýlip hasap edilýär.

222 madda. Ýaşaýyş jaýyny edinmekde artyk hukuk

1. Ýaşaýyş jaýyny kireýine alanlar şol jaýdan üç ýyldan köp wagt ýaşan bolsa, olaryň şol ýaşaýyş jaýyny edinmekde artyk hukugy bardyr. Olar bu hukugy amala aşyrmak hakyndaky arza bilen ýaşaýyş jaýynyň iň soňky eýesine ýüz tutýarlar.
2. Eger şahs kireýine tabşyrylan ýaşaýyş jaýyny, özem şony ediniji ýaşamaýan ýaşaýyş jaýyny edinýän bolsa, onda ol kireýine berijiniň ornuny tutýar.

223 madda. Ýaşaýyş jaýyna indiwidual eýeçilik hukugyny edinmegiň esaslary

1. Ýaşaýyş jaýyna indiwidual eýeçilik hukugyny edinmek we ony bes etmek üçin geleşik baglaşylmagy we onuň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr.
2. Geleşik notarial tertipde tassyklanylmalydyr.

224 madda.  Indiwidual eýeçilik hukugynyň predmeti

1. Şu Kodeksiň 221 maddasynyň 2 punktuna laýyklykda kesgitlenilen  meýdan, şonuň ýaly-da bu meýdanyň aýrylmaz bölekleri, ýagny üýtgedilmegi, bölünmegi ýa-da goşulmagy umumy eýeçilik ýa-da haýsy-da bolsa başga bir ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň indiwidual eýeçilik hukugyna esaslanan hukuklarynyň ýerliksiz bozulmagyna ýa-da jaýyň daşky görnüşiniň üýtgedilmegine getirmeýän bölekleri indiwidual eýeçilik hukugyna degişlidir.
2. Jaýyň mäkämligini we howpsuzlygyny üpjün edýän bölekleri, şeýle hem zat eýeleriniň umumy peýdalanmagynda bolýan desgalar we abzallar indiwidual eýeçilige degişli bolan meýdanda ýerleşýän mahalynda hem indiwidual eýeçilik hukugyna degişli bolup bilmez.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ylalaşmagyna görä, jaýyň indiwidual eýeçilik hukugyna degişli bölekleri umumy eýeçilige degişli edilip bilner.

225 madda.  Umumy eýeçilikdäki paýy kesgitlemek

1. Umumy eýeçilikdäki ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň paýy onuň indiwidual eýeçiliginde bolýan meýdanyň indiwidual eýeçilikde bolýan bütin meýdana bolan mynasybeti arkaly kesgitlenilýär. Kömekçi otaglaryň we jaýlaryň meýdany (ýerzeminler we başgalar) bütin meýdanyň üçden bir bölegi diýlip hasap edilýär.
2. Zat eýeleriniň şereketi ýatyrylan mahalynda ýaşaýyş jaýlaryň eýeleriniň paýy şu maddanyň 1 punktuna laýyklykda kesgitlenilýär.

226 madda. Umumy eýeçilikdäki degişli paýy nazara alman, indiwidual eýeçiligi özünden aýyrmaga ýol bermezlik

1. Umumy eýeçilikdäki degişli paýy nazara alman, indiwidual eýeçiligiň özüňden aýyrmagyna, girew goýulmagyna ýa-da başga hili kyn ýagdaýa goýulmagyna ýol berilmeýär.
2. Umumy eýeçilikdäki paýa bolan hukuklar şoňa degişli edilen indiwidual eýeçilige hem degişli bolýar.

227 madda. Ýaşaýyş jaý meýdanyna eýeçilik hukugyny jemagat reýestrinde bellige almak

1. Ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukuklarynyň her biri üçin jemagat reýestrinde aýratyn sahypa doldurylýar.
2. Ýer baradaky kitapda ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugyny bellige almak materiallarynyň ýanyna gurluşyk edarasy tarapyndan tassyklanylan gurluşyk güwänamasy (sprawkasy) goşulmalydyr, şol güwänamada bolsa jaýyň proýekti, şonuň ýaly-da jaýyň umumy eýeçilikdäki bölekleriniň ýerleşýän ýeri we möçberleri görkezilýär. Şol bir kwartira degişli edilen aýry-aýry meýdanlar umumy nomer bilen bellenilýär.

§ 2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň özara gatnaşyklary

228 madda. Ylalaşyklary jemagat reýestrinde bellige almak

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň arasyndaky özara gatnaşyklar şu Kodeks arkaly kesgitlenilýär.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň arasyndaky özara gatnaşyklary şu Kodeksiň normalaryndan başga hili düzgünleşdirýän ylalaşyklar, şonuň ýaly-da bu ylalaşyklary üýtgetmegiň ýa-da ýatyrmagyň bu ylalaşyklar diňe jemagat reýestrinde bellige alnan mahalynda üçünji şahslar üçin güýji bardyr.
3. Karar kabul etmek üçin şu Kodekse laýyklykda ýa-da taraplaryň ylalaşygy boýunça sesleriň köplügi zerur bolýan bolsa, şeýle kararlaryň kabul edilenden soň ses bermäge gatnaşmadyk ýa-da bu karara garşy ses beren ýaşaýyş jaý eýeleri üçin güýji bardyr.

229 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi

1. Indiwidual eýeleri ählisi bilelikde ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketini emele getirýär, bu şereket bolsa ýuridiki şahs däldir.
2. Jaý eýesiniň bu jaýlaryň eýeleriniň şereketini ýatyrmagy talap etmäge haky ýokdur. Şeýle talaba diňe jaý doly ýa-da kem-käs ýykylan-ýumrulan mahalynda ýol berilýär.

230 madda. Ýaşaýyş jaý eýesiniň hukuklary

1. Ýaşaýyş jaýynyň eýesi özüniň eýeçiligindäki jaýyň böleklerini öz islegine görä peýdalanyp biler we beýleki şahslaryň jaýyň şol böleklerine edýän islendik täsirini, eger  şunuň ýaly  hereket arkaly kanuny ýa-da üçünji şahslaryň hukuklaryny bozmasa, aradan aýryp biler.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň şu Kodeksiň 231 we 232 maddalaryna laýyklykda umumy eýeçilikden peýdalanmaga hukugy bardyr. Umumy eýeçilikden başga hili peýdalanmak üçin her bir jaý eýesine şu Kodeksiň 225 maddasynyň kadalary boýunça degişli paý berilmelidir.
3. Şu maddanyň 1 we 2 punktlarynda görkezilen meseleler ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleriniň şereketi hakyndaky düzgünnama arkaly jikme-jik düzgünleşdirilýär, bu düzgünnama bolsa şu Kodeksiň 236 maddasynyň 4 punktunyň «a» kiçi punktuna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygy tarapyndan hödürlenilýär we ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy ýygnagy tarapyndan tassyklanylýar.

231 madda. Ýaşaýyş jaý eýesiniň borçlary

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri şu aşakdakylara borçludyr, ýagny:
a) özüniň indiwidual eýeçiligindäki jaý bölekleri jaý eýeleriniň bilelikde ýaşamak kadalaryny bozmaz ýaly we olara zelel ýetirmez ýaly ýagdaýda saklamaga we peýdalanmaga;
b) özüniň jaýda ýerleşen kärhanasynda işleýän şahslaryň ýa-da özüniň indiwidual eýeçiligindäki ýa umumy eýeçilikdäki ýer uçastogyny ýa-da jaý bölegini peýdalanmaga berýän şahslarynyň «a» kiçi punktunda beýan edilen borçlary berjaý etmegi hakynda alada etmäge;
w) özüniň indiwidual eýeçiliginde bolýan jaý böleklerine we umumy eýeçilige täsir edilmegine ýol bermäge, eger bu täsir «a» we «b» kiçi punktlarynda göz öňünde tutulan şertlere laýyk gelýän bolsa şeýtmäge;
g) umumy eýeçiligi degişli ýagdaýa getirmek we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek üçin zerur bolsa, ygtyýarly şahslaryň indiwidual eýeçilikdäki jaý böleklerine girmäge we olardan peýdalanmaga rugsat bermäge; şunda ýeten zeleliň öwezi tölenilmäge degişlidir;
d) kommunikasiýa we üpjünçilik setlerin gurnamak üçin zerur bolan çäreleriň geçirilmegine ýol bermäge. Şonuň ýaly çäreler öz peýdasy üçin durmuşa geçirilýän jaý eýesi şunda ýeten zeleliň öwezini tölemäge borçludyr.
2. Eger jaýyň ýarysyndan köprägi weýran bolan bolsa, ýeten zelel hem ätiýaçlandyryş şertnamasy bilen ýa-da gaýry usul bilen üpjün edilmedik bolsa, onda jaýyň durkuny täzelemek talap edilip bilinmez. Şunuň ýaly halatda şereket ýatyrylýar.

232 madda. Umumy eýeçilikden peýdalanmak hukugy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri öz paýyna laýyklykda umumy eýeçilikden peýdalanyp biler.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri jaýda özüniň ýaşaýyş otagynyň nähili ýerleşendigine garamazdan, umumy eýeçilikdäki çykdajylary, hususan-da öýi degişli ýagdaýda saklamak, bejermek, dolandyrmak we umumy eýeçiligi bilelikde peýdalanmak baradaky çykdajylary öz paýyna laýyklykda tölemäge beýleki jaý eýeleriniň öňünde borçludyr.
3. Öýi degişli ýagdaýda saklamak we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek bilen baglanyşykly bolmadyk çäreler üçin ses bermedik jaý eýesiniň şonuň ýaly çäreler netijesinde çekilen çykdajylary tölemek borjy ýokdur. Şol çärelerden gelip çykýan netijelerden peýdalanmagy onuň talap etmäge haky ýokdur.
4. Paý şu Kodeksiň 225 maddasyna laýyklykda kesgitlenilýär.

233 madda. Şereket ýatyrylanda paýlary kesgitlemek

Şereket ýatyrylan mahalynda umumy eýeçilige eýelik edýänleriň paýlary olaryň ýaşaýyş jaýlarynyň şereket ýatyrylan pursatyndaky gymmatyna laýyklykda kesgitlenilýär. Eger ýaşaýyş jaýyň eýesi tarapyndan goldanylmadyk çäreleriň netijesinde umumy eýeçilikdäki paýyň gymmaty üýtgän bolsa, onda şonuň ýaly üýtgetmeler bu paýyň gymmatyna baha berlen mahalynda nazara alynmaýar.

234 madda. Şereketden çykarmak

1. Eger ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň beýleki jaý eýeleriniň öňündäki borçlaryny gödek bozmagy onuň bilen bile şereketi mundan beýläk dowam etdirmek bolmajak ýagdaýa getiren bolsa, beýleki jaý eýeleri ýaşaýyş meýdanynyň özüňden aýyrmagyny ondan talap edip bilerler.
2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda onuň ýaly talap üçin esaslar bar diýlip hasap edilýär, ýagny:
a) ýazmaça duýduryş edilendigine garamazdan, ýaşaýyş jaýynyň eýesi şu Kodeksiň 231 maddasynda göz öňünde tutulan borçlary gödek bozýan bolsa;
b) ýaşaýyş jaýynyň eýesi şu Kodeksiň 232 maddasynda göz öňünde tutulan puly tölemegi üç aýdan artyk wagta çekdirýän bolsa we jemi bergisi onuň bütin ýaşaýyş jaýynyň gymmatynyň üç prosentinden geçýän bolsa, onuň ýaşaýyş jaýy krediti üpjün etmegiň serişdesi bolup hyzmat edip biljek bolsa, bank oňa kredit berip bilerdi.
3. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen talaplar baradaky karar ses bermek hukugy bar şahslaryň üçden iki böleginden ybarat köplügi bilen kabul edilýär.

§ 3. Dolandyrmak

235 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketindäki dolandyryş organlary

Umumy eýeçiligi dolandyrmak işi şu Kodeksiň 236 - 240 maddalaryna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň üstüne ýüklenilýär we şu Kodeksiň 241 - 243 maddalaryna laýyklykda ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygynyň üstüne ýüklenilýär, maslahat beriji geňeş döredilen mahalynda bolsa dolandyryş işi şu Kodeksiň 244 maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

236 madda. Umumy eýeçiligi dolandyrmak

1. Umumy eýeçiligi dolandyrmak işi, eger şu Kodeksde ýa-da ýaşaýyş jaý eýeleriniň ylalaşygynda başga hili kesgitlenilmedik bolsa ýaşaýyş jaý eýeleriniň üstüne bilelikde ýüklenilýär.
2. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri beýleki jaý eýeleriniň razyçylygyny alman, umumy eýeçilige gös-göni howp salýan zeleliň öňüni almak üçin zerur çäreleri görmäge haklydyr. Bu jaý eýesiniň eden çykdajylarynyň özüne tölenilmegini talap etmäge haky bardyr.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri dolandyryşyň gazanylan ylalaşyklara we kabul edilen çözgütlere laýyk amala aşyrylmagyny, eger ylalaşyklar we çözgütler ýok bolsa, onda ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy bähbitlerine laýyk amala aşyrylmagyny talap edip biler.
4. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy bähbitlerine laýyk gelýän degerli derejede dolandyrmaga, hususan-da şu aşakdakylar degişlidir:
a) ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi baradaky düzgünnamanyň we içerki düzgün-tertibiň kabul edilmegi;
b) umumy eýeçiligiň degişli derejede saklanylmagy we onda ýeňil bejeriş işleriniň geçirilmegi, eger munuň özi jaýyň ýaşamak üçin ýaramly bolmagyny üpjün etmek üçin zerur bolsa;
w) umumy eýeçiligiň degişli suratda ätiýaçlandyrylmagy;
g) jaýy  talaba  laýyk derejede saklamak üçin serişde toplanylmagy;
d) hojalyk planynyň kabul edilmegi;
ýe) ýaşaýyş jaý eýeleriniň peýdasyna kommunikasiýa we üpjünçilik setlerini gurnaşdyrmak üçin zerur bolan ähli çäreleriň durmuşa geçirilmegi.

237 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ygtyýarlary

Ýaşaýyş jaý eýeleri şu aşakdaky meseleleri bilelikde çözýärler:
a) hojalyk we maliýe planlaryny düzmegi;
b) jaýy doly ýa-da kem-käs dikeltmegi;
w) içerki düzgün-tertip düzgünlerini we kadalaryny kabul etmegi;
g) şereketiň başlygyny bellemegi we boşatmagy;
d) şereketiň başlygynyň hasabatlaryny diňlemegi;
ýe) jaýy saklamak üçin edilmeli çykdajylaryň möçberini kesgitlemegi.

238 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleri özleriniň ýygnaklarynda çözgütleri kabul edýärler.
2. Çözgüdiň hakyky bolmagy üçin onda garaljak meseleleriň ýygnagyň çagyryljak wagtyna çenli eýýäm yglan edilmegi zerurdyr.
3. Eger ýaşaýyş jaý eýeleri özleriniň çözgüt baradaky razyçylygyny ýazmaça beýan etseler, onda çözgüt ýygnaksyz hem kabul edilip bilner.

239 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagyny çagyrmak

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagy ýylda azyndan bir gezek şereketiň başlygy tarapyndan çagyrylýar.
2. Ýaşaýyş jaý eýelerinden dörtden bir böleginden köprägi ýygnak çagyrylmagyny talap eden mahalynda hem ýygnak şereketiň başlygy tarapyndan çagyrylýar. Eger şereketiň başlygy ýok bolsa ýa-da öz borçlaryny bozup, ýygnagy çagyrmakdan boýun gaçyrýan bolsa, onda ýygnak ýaşaýyş jaý eýeleriniň biri tarapyndan hem çagyrylyp bilner.
3. Ýygnak, eger gaýragoýulmasyz zerurlyk bolmasa, ýygnak çagyrmagyň zerurlygy hakynda ýazmaça arza berlenden soň bir hepde möhlet içinde çagyrylýar.
4. Eger ýygnak başgaça çözmese, ýygnagy başlyk alyp barýar.
5. Ýygnak tarapyndan kabul edilen çözgüt protokolda görkezilýär, protokol bolsa ýygnagyň başlygy ýa-da derňew komissiýasynyň başlygy tarapyndan düzülýär. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň protokoly barlamaga haky bardyr.

240 madda. Ýygnagyň çözgüt kabul etmek ygtyýary

1. Çözgüt kabul edilen mahalynda jaý eýeleriniň her biriniň bir sesi bardyr. Eger bir ýaşaýyş jaýynyň birnäçe eýesi bar bolsa, onda olar ses bermek hukugyny diňe bilelikde peýdalanyp bilerler.
2. Eger ýygnaga ýaşaýyş jaýlarynyň ses bermäge hukugy bar eýeleriniň ýarysyndan köprägi gatnaşýan bolsa, onda ýygnagyň çözgüdi kabul etmäge haky bardyr.
3. Eger şu maddanyň 2 punktuna laýyklykda, ýygnagyň çözgüt kabul etmäge haky bolmasa, onda başlyk şol öňki gün tertibi bilen täze ýygnagy çagyryp biler. Bu ýygnagyň oňa näçe adamyň gatnaşýandygyna garamazdan, çözgüt kabul etmäge haky bardyr, bu barada bolsa ýygnak çagyrylan mahalynda yglan edilmelidir.
4. Ýaşaýyş jaý eýesiniň, eger çözgüt umumy eýeçiligi dolandyrmak hakynda bu jaý eýesi bilen baglaşylan geleşige ýa-da beýleki jaý eýeleri bilen jedellere degişli bolan halatynda ýa-da ýaşaýyş jaýyny özünden aýyrmaga borjy jaý eýesiniň üstüne ýüklenilen halatynda ses bermäge hukugy ýokdur.
5. Eger şu Kodeksde ýa-da ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketi hakyndaky Düzgünnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda çözgüt sesleriň ýönekeý köplügi bilen käbul edilýär.

241 madda. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygynyň ygtyýarlary

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň şereketiniň başlygy şu aşakdakylara borçludyr:
a) ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnaklarynyň çözgütlerini ýerine ýetirmäge we içerki tertip-düzgün kadalarynyň berjaý edilmegi hakynda alada etmäge;
b) umumy eýeçiligi talaba laýyk saklamak we onda ýeňil bejeriş işlerini geçirmek üçin zerur çäreleri görmäge;
w) gaýragoýulmasyz zerurlyk ýüze çykan mahalynda umumy eýeçiligi talaba laýyk saklamak üçin beýleki zerur çäreleri görmäge;
g) umumy pula ygtyýar etmäge.
2. Başlyk ýaşaýyş jaý eýeleriniň hemmesiniň adyndan şu aşakdakylara haklydyr:
a) edilen çykdajylary, bergileri we ipoteka prosentleriniň üstüni ýapmak üçin pul serişdelerini, eger munuň özi ýaşaýyş jaý eýeleriniň umumy işlerine dahylly bolsa, talap etmäge, almaga hem-de tölemäge;
b) hasaplaşyklary geçirmäge, umumy eýeçiligi gündelik dolandyrmak bilen baglanyşykly bolan borçnamalary we beýleki pul geleşiklerini ýerine ýetirmäge;
w) eger bular ýaşaýyş jaý eýeleriniň bähbitlerine dahylly bolsa geleşikleri baglaşmaga we zerur dokumentasiýany görkezmäge;
g) eger ýaşaýyş jaý eýeleri ony şeýtmäge ygtyýarly eden bolsa sudda ýa-da beýleki organlarda çykyş etmäge;
3. Başlyk ýaşaýyş jaý eýeleriniň puluny öz emläginden aýratynlykda saklamaga borçludyr. Bu pula ygtyýar etmäge ýaşaýyş jaý eýeleriniň biriniň ýa-da üçünji şahsyň razyçylygy sebäpli bolup biler.
4. Zerur bolan mahalynda başlyk ýaşaýyş jaý eýeleri tarapyndan berlen ynanç haty esasynda hereket edýär, bu ynanç hatynda onuň wekilçilik etmek ygtyýarlarynyň göwrümi kesgitlenilýär.

242 madda. Hojalyk plany

1. Başlyk her ýyl başlanmazyndan öň hojalyk planyny taýýarlamalydyr.
2. Hojalyk planynda şu aşakdakylar görkezilmelidir:
а) umumy eýeçilik dolandyrylan mahalynda çak edilýän girdejiler we çykdajylar;
b) öz paýlaryna laýyklykda, ýaşaýyş jaý eýeleriniň çykdajylar baradaky borjy;
w) şu Kodeksiň 236 maddasynyň 4 punktunyň «g» kiçi punktuna laýyklykda, jaýy talaba laýyk saklamak üçin ýaşaýyş jaý eýeleriniň serişde ýygnamagy.
3. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň özi ýa-da üçünji şahs arkaly jaýy talaba laýyk saklamak we ýeňil bejeriş işlerini geçirmek baradaky çäreleri ýerine ýetirmäge haklydyr. Şunuň ýaly halatlarda başlyk bu zähmeti nazara alýar, oňa nyrh kesýär we ony maliýe planyna girizýär. Ýaşaýyş jaý eýesiniň özüniň sarp eden zähmetine laýyklykda çykdajylar baradaky wznoslary kemeldilýär.
4. Ýaşaýyş jaý eýeleri başlygyň talap etmegi esasynda tassyklanylan maliýe planyny üpjün etmek üçin belli bir awans tölemäge borçludyrlar. Tölegi tölemekde kynçylyklar dörände, başlyk bankyň degişli kreditlerinden peýdalanyp biler.
5. Hojalyk planyny tassyklamak hakynda çözgüdiň kabul edilmegi başlyga kredit almak hukugyny hem berýär.
6. Başlyk kalendar ýylynyň ahyrynda maliýe hasabatyny bermäge borçludyr.
7. Ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri bitirilen iş hakynda hasabat bermegi islendik wagt başlykdan talap edip bilerler.

243 madda. Ýaşaýyş jaýyny bejermek borjy

1. Ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biri umumy eýeçiligi saklamak, onda ýeňil bejeriş işlerini geçirmek, ony dolandyrmak baradaky we beýleki çykdajylary çekmek boýunça beýleki jaý eýeleriniň öňünde borçludyr.
2. Şu maddanyň 1 punktunda göz öňünde tutulan çykdajylar ýaşaýyş jaý eýeleriniň her biriniň paýynyň gymmatynyň möçberine laýyklykda çykarylýar.
3. Eger başga zat bellenilmedik bolsa, onda şol ýyl üçin kesgitlenilen çykdajylar deň on iki bölege bölünip  tölenilmelidir.
Eger jaýy talaba laýyk saklamak üçin serişde toplamak göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda başlyk jaýy bejermek üçin zaýawka resmileşdirilmezinden öň, şol serişdeleriň deslap tölenilmegini talap edip biler.

244 madda. Maslahat beriji geňeş

1. Ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri masalahat beriji geňeşi döretmek hakynda sesleriň ýönekeý köplügi bilen çözgüt kabul edip bilerler. Maslahat beriji geňeş başlykdan we iki agzadan ybaratdyr.
2. Maslahat beriji geňeş başlygyň öz wezipelerini amala aşyrmagynda oňa ýardam berýär.
3. Maslahat beriji geňeş maliýe we hojalyk planlaryny, hojalyk planynyň ýerine ýetirilişiniň jemlerini, hasabatlary, smetalary ýaşaýyş jaý eýeleriniň ýygnagynda garalmazyndan öň barlamalydyr we degişli netijä gelmelidir.
4. Maslahat beriji geňeş zerur bolan mahalynda başlyk tarapyndan çagyrylýar.

5 BAP. BEÝLEKI ŞAHSLARYŇ EÝEÇILIGINI ÇÄKLI
PEÝDALANMAK

§ 1. Gurluşyk etmek hukugy

245 madda. Düşünje

1. Ýer uçastogy başga bir şahsyň peýdalanmagyna berlip bilner, munuň özi öz peýdasyna ýer uçastogy berlen şahs şol ýer uçastogynda ýa-da onuň astynda gurluşyk işlerini geçirmek barada eýeçilikden aýrylýan we miras alynýan hukugy (gurluşyk etmek hukugyny) ediner ýaly edilip berilmelidir.
2. Gurluşyk etmek hukugy ýer uçastotynyň gurluşyk üçin talap edilmeýän bölegini, eger ýer uçastogynyň bu bölegi gurluşygy peýdalanmak üçin artykmaçlyk berýän bolsa, peýdalanmaga degişli bolup biler.
3. Gurluşyk etmek hukugy belli bir möhletli ýa-da möhletsiz bolup biler, ýöne ol ýatyrmak şerti bilen çäklendirilip bilinmez.

246 madda. Gozgalmaýan emläk hakyndaky görkezmeleri ulanmak

1. Gozgalmaýan zatlary edinmek kadalary gurluşyk ehmek hukugynyň ýüze çykmagy we edinilmegi bilen baglanyşykly bolan gatnaşyklar barasynda ulanylýar.
2. Gurluşyk etmek hukugy esasynda gurlan gurluşyklar gurluşyk etmek hukugynyň esasy düzümleýin bölegidir.

247 madda. Gurluşyk etmek hukugyny eýeçilikden aýyrmak

Eger gurluşyk etmäge hukugyny özünden aýyrmak ýa-da hakyna tabşyrmak üçin hukuk eýesiniň razyçylygy zerur bolsa, onda ol bu razyçylykdan diňe ähmiýetli esaslar bar mahalynda ýüz dönderip biler.

248 madda. Gurluşyk etmek hukugy üçin tölenýän hak

1. Gurluşyk etmäge hukugy üçin wagtal-wagtal tölegler görnüşinde hak tölemek borjy şertnama boýunça gurluşyk etmek hukugynyň eýesiniň üstüne ýüklenilip bilner. Ýer eýesiniň bu hukugy ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugyndan aýrylmazdyr.
2. Gurluşyk etmek hukugy diňe tölegleriň iki ýyllap tölenilmänligi bilen baglanyşykly bir taraplaýyn tertipde bes edilip bilner. Beýleki halatlarda gurluşyk etmek hukugyny bes etmek üçin gurluşyk etmäge hukugynyň eýesiniň razyçylygy zerurdyr.
3. Eger ykdysady şertler başgaça göz öňünde tutmaýan bolsa, onda taraplar gurluşyk etmek hukugy üçin haky on ýyllyk möhlet bilen kesgitläp bilerler. Bu hak ykdysady şertler nazara alnyp kesgitlenilmelidir.

249 madda. Gurluşyk hukugyny bellige almak

Gurluşyk etmäge hukugy zat eýeleri däl şahslaryň zat hukuklarynyň arasynda diňe birinji nobatdaky hukuk hökmünde jemagat reýestrine girizilýär. Bu nobatlylyk üýtgedilip bilinmez.

250 madda. Gurluşyk etmek hukugynyň ýatyrylmagy

Gurluşyk etmäge hukugy ýer uçastogynda gurlan gurluşyklaryň ýykylmagy bilen ýatyrylmaýar.

251 madda. Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda töleg tölemek

1. Jaý gurmak hukugy ýatyrylan halatynda, ýer uçastogynyň eýesi uçastokda gurlan gurluşyklar üçin degişli tölegi gurluşyk etmek hukugynyň eýesine tölemelidir. Gurluşygyň gymmatynyň üçden iki böleginden az bolan pul degişli tölegiň tölenildigi hasap edilmeýär.
2. Ýer uçastogynyň eýesi tölegi tölemegiň ýerine bu hukugy gurluşyk etmek hukugynyň eýesi üçin gurluşygyň durmagynyň çak edilýän möhletine laýyk uzaldyp biler. Eger gurluşyk etmäge hukugynyň eýesi bu hukugyň uzaldylmagyndan ýüz dönderse, onda ol töleg tölemegi talap etmek hukugyny hem ýitirýär.
3. Gurluşyk etmäge hukugy ýatyrylan mahalynda gurluşyk etmäge hukugynyň eýesiniň gurluşygy ýa-da onuň aýrylmaz böleklerini başga ýere geçirmäge haky ýokdur.

252 madda. Töleg tölemek talaby baradaky hukugy bellige almak

1. Tölegi tölemek talaby baradaky hukuk, ýagny gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda ýüze çykan bu hukuk jemagat reýestrinde gurluşyk etmek hukugynyň ornuny tutýar we şol nobatlylyk ýagdaýynda hem onuň ornuny tutýar.
2. Eger gurluşyk etmek hukugy onuň möhleginiň gutarjak wagtynda şindizem ipoteka bilen üpjün edilmedik bolsa, onda ipoteka eýeiniň töleg tülemek hakyndaky talap üçin girew goýmak hukugy bardyr.

253 madda. Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda hukugyň geçijiligi

Gurluşyk etmek hukugy ýatyrylan mahalynda ýer uçastogynyň eýesi hakyna ýa-da kärendesine bermek hakynda gurluşyk etmek hukugyna eýe bolan şahs tarapyndan baglaşylan şertnama gatnaşyja öwrülýär.

§ 2. UZUFRUKT

254 madda. Düşünje

Zat ýa-da hukuk başga şahsyň peýdalanmagyna berlip bilner, ýöne bular berlende şolar öz peýdasyna berilýän şahs bularyň eýesi hökmünde bu zady ýa-da hukugy peýdalanmaga hem-de olary üçünji şahslaryň peýdalanmagyna ýol bermezlige ygtyýarly bolar ýaly edilip berilmelidir, ýöne zat-hukuk eýesinden tapawutlanyp, onuň bu zady girew goýmaga, başga birine bermäge ýa-da miras boýunça bermäge hukugy ýokdur (uzufrukt). Bu zady ýa-da bu hukugy girew goýmak ýa-da kärendesine bermek üçin olaryň eýesiniň razyçylygy zerurdyr. Uzufrukt ýatyrylandan soň, zat-hukuk eýesi hakyna ýa-da kärendesine bermek barada dowam edip gelýän gatnaşyklara gatnaşyja öwrülýär.

255 madda. Uzufrukty bellemegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek

Uzufrukt gozgalýan we gozgalmaýan zatlar barasynda hem, maddy däl eşretler barasynda hem bellenilip bilner. Uzufrukt bellenilen mahalynda gozgalýan we gozgalmaýan zatlar, şonuň ýaly-da maddy däl eşretler edinilen mahalynda ulanylýan kadalar ulanylýar.

256 madda. Uzufruktyň görnüşleri

1. Uzufrukt tölegli we mugt bolup biler.
2. Uzufrukt wagtlaýyn ýa-da ony kabul eden şahsyň (uzufruktuariniň) bütin ömrüniň dowamynda dowam edip biler. Uzufrukt fiziki şahsyň aradan çykmagy bilen ýa-da özüniň peýdasyna uzufrukt  bellenilen ýuridiki şahsyň ýatyrylmagy bilen bes edilýär.

257 madda. Zadyň ýagdaýyny kesgitlemek

1. Uzfruktuariý we zat eýesi zady bermezden öňürti uzufrukt boýunça berilýän zatlaryň ýagdaýyny kesgitläp biler.
2. Zatlaryň topary barada uzufrukt bellenilen mahalynda uzufruktuariý we zat eýesi zatlaryň ýazgysy düzülen wagtynda birek-birege ýardam etmäge borçludyrlar. Zatlaryň ýazgysynda onuň düzülen güni hakynda bellik edilmelidir we oňa taraplaryň ikisi-de gol çekmelidir; her bir tarap goluň resmi suratda tassyklanylmagyny talap edip biler. Çykdajylary ýazgynyň düzülmegini ýa-da goluň tassyklanylmagyny talap etjek tarap töleýär.

258 madda. Uzufruktuariniň hukuklary we borçlary

1. Uzufruktuariý zada eýelik etmäge haklydyr.
2. Öz hukugyny amala aşyran mahalynda uzufruktuariý zadyň hojalyk taýdan ozalky niýetölenilişini saklamaga we oňa hojalygy talaba laýyk ýöretmek kadalaryna laýyklykda eýelik etmäge borçludyr.
3. Uzufruktuariniň şol zatdan başga zat ýasamaga ýa-da ony ymykly üýtgetmäge hukugy ýokdur.
4. Uzufruktuariý eýeçilige we hojalygy talaba laýyk ýöretmek kadalarynyň tersine aljak ýa-da aşa köp mukdarda aljak netijelerine bolan hukuga, eger munuň özi aýratyn ýagdaýlar sebäpli zerur bolsa, eýe bolýar. Şunuň ýaly halatda ol zat eýesine ony şeýle ulanmak netijesinde ýetirilen zeleli tölemäge borçludyr.
5. Uzufruktuariý zadyň hojalyk taýdan niýetölenilişine laýyklykda ony talaba laýyk saklamak hakynda alada etmelidir. Uzufruktuariý zadyň kadaly ýagdaýda könelmegi netijesinde üýtgemegi we ýaramazlaşmagy üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ol zady öz adaty ýagdaýynda saklamak üçin diňe zerur bolan derejede zady gowulandyrmaga we bejermäge borçludyr.
6. Eger zadyň, ätiýaçlandyrylmagy hojalygy talaba laýyk ýöretmäge laýyk gelýän bolsa, onda uzufruktariý uzufruktyň bütin möhleti üçin zady öz hasabyna ätiýaçlandyrmaga
borçludyr. Ätiýaçlandyryş amala aşyrylanda ol ätiýaçlandyrýan barasynda talap etmek hukugy zat eýesine berler ýaly edilip amala aşyrylmalydyr. Eger zat eýýäm ätiýaçlandyrylan bolsa, onda bütin uzufruktyň dowamynda uzufruktuariý ätiýaçlandyryş baýraklaryny tölemelidir, çünki ol zada ätiýaçlandyrmaga etmäge borçly bolardy.
7. Eger zat ýok edilen ýa-da oňa şikes ýetirilen bolsa, ýa-da zady gowulandyrmak we bejermek üçin adatdan daşary işleri geçirmek, ýa bolmasa şol zady öňünden görüp bolmajak howpdan goramak üçin çäre görmek zerurlygy ýüze çyksa, onda uzufruktuariý bu barada zat eýesine haýal etmän habar bermäge borçludyr. Şunuň ýaly borç üçünji şahs zat baradaky hukuk hakynda talap bildiren halatynda hem uzufruktuariniň üstüne ýüklenilýär.
8. Eger uzufruktuariý zat barasynda öz borçly bolmadyk çykdajylaryny eden bolsa, onda zat eýesiniň şol çykdajylary tölemek borjy keseki işleri tabşyryksyz ýöretmek hakyndaky görkezmelere laýyklykda kesgitlenilýär. Uzufruktuariý zady enjamlaşdyrmak üçin ulanan öz abzallaryny almaga haklydyr.
9. Eger ýer uçastogy inwentar bilen bilelikde uzufrukt hataryna girýän bolsa, onda uzufruktuariý hojalygy talaba laýyk ýöretmegiň çäklerinde inwentaryň aýry-aýry zatlaryna ygtyýar edip biler. Ol adatdaky ýitgileriň, öwezini dolmalydyr, şonuň ýaly-da hojalygy talaba laýyk ýöretmek işine laýyklykda, inwentaryň hatardan çykýan zatlaryny çalşyrmalydyr; onuň inwentara degişli alan zatlary inwentara goşulan pursatyndan başlap, şol inwentar kime degişli bol-sa, şol şahsyň eýeçiligine öwrülýär.

259 madda. Uzufruktyň bes edilmegi

1. Uzufruktuariý uzufruktyň möhleti gutarandan soň zady eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.
2. Uzufrukt zat baradaky eýeçilik hukugy bilen bir şahsda gabat gelýän bolsa, onda uzufrukt bes edilýär.

§ 3. Serwitutlar

260 madda. Düşünje

1. Ýer uçastogy başga bir ýer uçastogynyň (agalyk ediji ýer uçastogynyň) eýesiniň peýdasyna borçly edilip bilner, şunda ol agalyk ediji ýer uçastogynyň eýesiniň keseki ýer uçastogyny belli bir halatlarda peýdalanmak hukugy bolar ýaly ýa-da keseki ýer uçastogynda belli bir hereketler edilip bilner ýaly, ýa-da borçly edilen ýer uçastogyna bolan eýeçilik hukugyndan gelip çykýan hukugy agalyk ediji ýer uçastogy barasynda ulanyp bolmaz ýaly edilip berilmelidir (serwitut).
2. Taraplar wagtal-wagtal tölegler görnüşinde hak tölemek hakynda ylalaşyp bilerler.

261 madda. Serwitutyň şertleri

1. Serwitut ýer uçastogyndan peýdalanylan mahalynda ygtyýarly şahsa diňe artykmaçlyk berip biljek derejede bolup biler. Serwitutyň mazmuny ýokarda beýan edilen görkezmede bellenilen çäklerden çykyp bilmez.
2. Serwitut amala aşyrylan mahalynda ygtyýarly şahs borçly edilen ýer uçastogynyň eýesiniň bähbitlerini berjaý etmelidir.

262 madda. Borçly edilen uçastokdaky desgalary saklamak

Eger ýer serwitutyny amala aşyrmak üçin şol borçly edilen uçastokda desganyň bolmagyny talap edýän bolsa, onda bu ýer uçastogynyň eýesi bu desgany mümkingadar ygtyýarly şahsyň bähbitleriniň talap edişi ýaly derejede saklamalydyr diýlip kesgitlenilip bilner. Eger desgany bilelikde peýdalanmak hukugy ýer uçastogynyň eýesine degişli bolsa, onda ygtyýarly şahs desgany ýer uçastogynyň eýesiniň ýer uçastogyndan peýdalanmak hukugyny amala aşyrmagy üçin mümkingadar zerur bolşy ýaly saklamalydyr diýlip kesgitlenilip bilner.

263 madda. Agalyk ediji ýer uçastogyny bölmek

Ygtyýarly şahsyň ýer uçastogy bölünen mahalynda ýer serwituty ýer uçastogynyň aýry-aýry bölekleri barasynda hem güýjüni saklaýar; ýöne şübhe dörän mahalynda, serwitutyň diňe borçly edilen ýer uçastogynyň eýesi üçin has agram salmaz ýaly amala aşyrylmagyna ýol berilýär. Eger serwitut ýer uçastogynyň diňe bir bölegine artykmaçlyk berýän bolsa, onda serwitut ýer uçastogynyň galan bölekleri barasynda bes edilýär.

264 madda. Borçly edilen ýer uçastogyny bölmek

Borçly edilen ýer uçastogy bölünen mahalynda ýer serwitutynyň amala aşyrylmagy özlerine degişli bolmadyk uçastok bölekleri, eger serwituty amala aşyrmak işi borçly edilen ýer uçastogynyň belli bir böleginiň çygry bilen çäklendirilýän bolsa, ýer serwitutyndan boşadylýar.

265 madda. Ýer serwitutyny bozulmakdan goramak

Ýer serwituty bozulan halatynda ygtyýarly şahsa ak ýürekli eýelik ediji hukugy berilýär.

266 madda. Çäklendirilen şahsy serwitut

1. Gozgalmaýan zat şu Kodeksiň 260 maddasynda göz  öňünde tutulan şertlerde serwitut arkaly belli bir şahsyň peýdasyna berlip bilner. Şeýle ýagdaýyň özi ýaşamak üçin jaýdan ýa-da jaýyň bir böleginden peýdalanmak hukugynyň ygtyýarly şahsa berlip, jaý eýesiniň hem jaýy boşatmagyndan ybarat (çäklendirilen şahsy serwitut) bolup biler.
2. Çäklendirileň şahsy serwitut başga şahsa berlip bilinmez. Serwituty amala aşyrmak işi diňe şeýtmäge rugsat berlen halatynda başga şahsa berlip bilner.

6 BAP. TALABY ÜPJÜN ETMEGIŇ SERIŞDESI
HÖKMÜNDÄKI EÝEÇILIK

§ 1. Girew

267 madda. Girew

1. Başga şahslara berilmegine ýol berilýän gozgalýan zatlar we maddy däl eşretler talaby üpjün etmek üçin berlip bilner, özem şunda kreditoryň (girew saklaýjynyň) zadyň gymmatynyň hasabyna özüniň kanagatlandyrylmagyny talap etmäge haky bolmalydyr.
2. Girew hukugy geljekki ýa-da şertli talap barasynda hem, eger girewiň ýüze çykan pursatyna çenli bu talabyň kesgitlenilmegi mümkin bolsa, bellenip bilner.

268 madda. Gozgalýan zatlary we gymmatly kagyzlary girew goýmagyň tertibi

1. Gozgalýan zatlary we gerek boldugyça indossirlenilýän gymmatly kagyzlary, şonuň ýaly-da beýleki maddy däl eşretleri başga şahslara bermek işi olary edinmek üçin bellenilen tertipde amala aşyrylýar. Eger emläk bilen baglanyşyklylykda üçünji şahslar barasynda talap bar bolsa, onda girew hukugy ýüze çykan mahalynda zadyň girew goýulmagy hakynda üçünji şahsa habar berilmegi hökmandyr.
2. Girew beriji we girew saklaýjy girewi notarial tertipde tassykladyp bilerler. Şeýle halatda girew jemagat reýestrinde bellige alnandan soň ýüze çykýar, şunda emläge eýelik etmegi bermek we girew hakynda beýleki kreditorlara aýtmak hökman däldir. Dokumentde girew berijiniň şahsyýeti, mümkin bolaýjak üçünji şahslaryň - bergidarlaryň, girew saklaýjynyň şahsyýeti, şonuň ýaly-da üpjün edilen talabyň möçberi, alynjak peýda we talaby kanagatlandyrmagyň möhleti görkezilmelidir.

269 madda. Borjy möhletinden öň ýerine ýetirmegiň netijeleri

Eger talap girew goýlan bolsa we bergidar öz borjuny girewiň möhleti tamamlanmazyndan öň ýerine ýetiren bolsa, onda borjy ýerine ýetirmek talaby (surrogasiýa) çalyşýar.

270 madda. Ynsaply girew saklaýjynyň hukuklary

Eger girew zady dokumenti bermek arkaly başga bir şahsa berilýän bolsa we girew saklaýjy girewiň ýüze çykan pursatyna çenli bu zada (hukuga) eýelik edýän bolsa, ýöne olary girewine bermäge hukugy ýok bolsa, onda girewi saklaýjy eger ol bu hakda bilmedik bolsa ýa-da bilip biljegem däl bolsa, ak ýürekli ediniji diýlip hasap edilýär. Girew saklaýjynyň bu ak ýürekliligi üçünji şahslara garanyňda oňa artykmaçlyk berýär.

271 madda, Girewiň çäkleri

Girewiň özi talaby we onuň bilen baglanyşykly beýleki goşmaça hukuklary üpjün edýär.

272 madda. Bergidaryň hukuklaryny edinmek

Eger girewe beriji şol bir wagtyň özünde girew arkaly üpjün edilen talabyň şahsy bergidary bolup durmaýan bolsa, onda ol girew saklaýjy şahsy bergidara degişli bolan garşylyk bildirip biler.

273 madda. Ileri tutulýan talaplar

Eger talap şol bir wagtyň özünde bergidaryň hem, üçünji şahslaryň hem emlägi bilen üpjün edilen bolsa, onda üçünji şahslar özleriniň emläginiň peýdalanylmagyndan öňürti bergidaryň emläginiň hasabyna ilki kreditorlaryň öz talaplarynyň kanagatlandyrylmagyny olardan talap edip biler.

274 madda. Girewiň predmetine girýän emläk gymmatlyklaryna girewiň degişli bolmagy

Girew eýeçilikde duran girew zatlaryny öz içine alýan emläk gymmatlyklarynyň hemmesine degişlidir.

275 madda. Eýelik etmegi bermek bilen baglanyşykly girew

1. Eger girew zady eýelik etmegi bermek bilen üpjün edilen bolsa, onda girew saklaýjy ony talaba laýyk saklamaga borçludyr. Ol üpjün edilen talabyň hasabyna goşulýan peýdany almaga haklydyr. Ol zat bilen baglanyşykly çekilen zerur çykdajylaryň  öwezini tölemegi girew saklaýjydan talap edip biler.
2. Eger girew saklaýjy öz üstüne ýüklenilen borçlary talaba laýyk ýerine ýetirmeýän bolsa, onda girewe beriji zadyň, üçünji şahsa berilmegini talap edip biler.
3. Eger girew goýlan zadyň ýok edilmik ýa-da onuň gymmatynyň düýpli arzanlamak howpy bar bolsa, onda girew beriji zadyň gaýtarylyp berilmegini talap edip biler we talaby üpjün etmegiň başga bir serişdesini girew saklaýja teklip edip biler. Girew saklaýjy girew goýlan zadyň ýok edilmek ýa-da onuň gymmatynyň düýpli arzanlamak howpunyň döränligi barada girew berijä haýal etmän habar bermäge we üljün etmegiň, başga bir serişdesini teklip etmek üçin, oňa möhlet bellemäge borçludyr. Eger girew beriji üpjün etmegiň başga bir serişdesi bu möhlet içinde teklip etmese, onda girew saklaýjynyň zady satmaga haky bardyr. Satuw mahalynda girew zadyny ýerlemegiň kadalary ulanylýar. Satmakdan düşen pul girew zadynyň ornuny tutýar. Girewiň möhleti tamamlanýança, bu pul degişli hasaplanyp goşulan pul bilen saklanylýar.

276 madda. Girew hukugy bellige alnanda girew berijiniň borçlary
 
1. Eger girew hukugy bellige alynýan bolsa, onda girew berijä girew zadyny saklamaga we oňa talaba laýyk göz-gulak bolmaga borçludyr. Onuň bu zatdan ozalkysy ýaly peýda almaga haky bardyr.
2. Eger girew beriji özüniň bu borçlaryny ýerine ýetirip bilmez öýdülse, onda girew saklaýjy zadyň özüne berilmegini talap edip biler. Eger gürrüň bellige alnan girew hukugy dogrusynda barýan bolsa, onda girew saklaýjynyň bu hakda bergidara - üçünji şahsa habar bermäge hukugy bardyr. Habar berlen pursatyndan başlap, bergidar girew saklaýjynyň talabyny möhleti gelenden soň ýerine ýetirmäge borçludyr.

277 madda. Soňraky girew

Girew saklaýjynyň girew zadyny soňra girew goýmak üçin girew berijiniň deslapky razyçylygy zerurdyr.

278 madda. Girew predmeti hakyndaky geleşikleri baglaşmak

Girew predmeti hakyndaky geleşikleri baglaşmak üçin girew saklaýjynyň deslapky razyçylygy zerurdyr.

279 madda. Birnäçe gezekki girew

Şol bir zadyň özi birnäçe gezek girew goýlup bilner. Her gezegiň nobaty girew pursatyna laýyklykda kesgitlenilýär.

280 madda. Girew saklaýjynyň hukuklaryny goramak

Eger girew saklaýjynyň öz hukugyny amala aşyrmagyna päsgelçilik berilýän bolsa, onda ol päsgel berýän şahs barasynda zat eýesiniňki ýaly hukuklary peýdalanyp biler.

281 madda. Girew hukugynyň täze kreditora geçmegi

1. Talap hukugynyň üçünji şahsa geçmegi bilen girew hukugy hem täze kreditora geçýär.
2. Girew zadynyň başga birine berilmegi netijesinde üçünji şahslaryň hersiniň ýagdaýy ýaramazlaşjak bolsa, onda ol talaby ýerine ýetirmäge we şeýlelikde girew hukugyny öz üstüne almaga haklydyr.
3. Degişli talap berilmezden, girew zady başga bir şahsa berlip -bilinmez. Eger talap başga birine berlen mahalynda girew zadynyň birine geçmegi aradan aýrylsa, onda girew hukugy hem aýrylýar.

282 madda. Girewiň bes edilmegi

Girew öz hyzmat edýän talaby bilen bir wagtyň özünde bes edilýär.

283 madda. Girewden ýüz döndermek arkaly girewiň bes edilmegi

1. Girewi saklaýjy girew zadyndan özüniň ýüz dönderýändigini girew berijä ýa-da zat eýesine aýdan mahalynda, girew bes edilýär.
2. Eger girew eýelik etmegiň berilmegi bilen üpjün edilen bolsa, onda eýelik etmek girew berijä gaýtarylyp berlen mahalynda girew bes edilýär.

284 madda. Girew zadynyň girew saklaýjynyň eýeçiligine geçmegi netijesinde girewiň bes edilmegi

Eger girew eýeçilik hukugy bilen birlikde bir şahsyň elinde bolup çyksa, onda girew bes edilýär. Bu kada girewiň talaby üpjün etmek üçin ulanylýandygyna görä, üçünji şahsyň hukuklarynyň talap bilen baglanyşygy dowam edip durýan wagtynda ulanylmaýar.

285 madda. Girew bes edilen mahalynda girew saklaýjynyň borçlary

Eger girew bes edilen bolsa, onda girew saklaýjy özündäki zady girew berijä ýa-da zat eýesine gaýtaryp bermäge borçludyr.

286 madda. Girew saklaýjynyň talaplaryny kanagatlandyrmak

1. Girew saklaýjynyň talaplary girew zadyny satmak arkaly ýa-da şol zadyň başga hili ýerlenilmegine laýyklykda kanagatlandyrylýar.
2. Eger pul talabyny doly ýa-da kem-käs ýerine ýetirmegiň möhleti gelse, onda girew saklaýjynyň zady ýerlemäge haky bardyr.

287 madda. Eýeçilik hukugynyň girew saklaýja gös-göni geçmegi hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Eger girew saklaýjynyň talaby kanagatlandyrylmajak ýa-da öz wagtynda kanagatlandyrylmajak bolsa, girew zadyna bolan eýeçiligiň girew saklaýja geçmegine getiren ylalaşyk hakyky däldir.

288 madda. Girew zadyny satmak

Girew saklaýjynyň girew goýlan zady diňe onuň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerur bolan mahalynda satmaga hukugy bardyr.

289 madda. Birnäçe gezek girew goýlan zady satmak

Eger zat birnäçe gezek girew goýlan bolsa, onda ony satmagy talap etmäge öz girew hukugy beýleki şahslaryň girew hukugyndan öň ýüze çykýan girew saklaýjynyň hukugy bardyr. Eger ol bu hukukdan peýdalanmakdan ýüz dönderse, onda soňraky girew saklaýjylaryň hem girew hukugy bardyr.

290 madda. Girew zadynyň satmak hukugy bar bolan şahsa berilmegi

1. Girew zady ony satmaga hukugy bar bolan girew saklaýja berilmelidir.
2. Eger talabyň durmuşa geçirilmegi ol ýa-da beýleki ýurndiki hereketiň edilmegine bagly bolsa, onda girew saklaýjy bu hereketiň amala aşyrylmagyny girew berijiden talap edip biler. Eger girew beriji girew saklaýjynyň talabyny iki hepdäniň dowamynda ýerine ýetirmese, onda girew saklaýjynyň üçünji şahslar barasynda bu hereketi girew berijiniň adyndan amala aşyrmaga hukugy bardyr.

291 madda. Zadyň satyljagy hakynda duýdurmak

Girew saklaýjy zadyň satyljakdygyny zat eýesine duýdurmaga borçludyr, şunda ol zadyň satylmagy netijesinde näçe puluň düşüp biläýjekdigini görkezmäge borçludyr. Duýduryş edilenden soň iki hepde geçýänçä zat ýerlenilip bilinmez.

292 madda. Zady jemagat öňünde geçirilýän söwdalarynda satmak

1. Girew zady jemagat söwdalarynda satylýar.
2. Eger girew zadynyň birža ýa-da bazar gymmaty bar bolsa, onda girew saklaýjy zady satmagy ýörite söwda edaralaryna ynanyp biler.

293 madda. Girew zadyny materialyň gymmatyndan arzan nyrhdan satmaga ýol bermezlik

Girew zady materialyň gymmatyndan has arzan nyrhdan satylyp bilinmez. Girew berijiniň talap ztmegi boýunça zat satylmazyndan öň şol nyrhy ekspert belleýär.

294 madda. Girew zadyny satmagyň beýleki kadalary

1. Zat eýesi we girew saklaýjy zady şu bapda beýan edilen tertipden tapawutlanýan başga tertipde satmaga razylaşyp bilerler. Eger girew zadyna üçünji şahsyň hukugy bar bolsa we girew zadyny satmagyň netijesinde bu hukuk bes edilýän bolsa, onda şol zady elden almak üçin şol üçünji şahsyň razyçylygy zerurdyr.
2. Eger girew zadyny satmagyň öňküden tapawutlanýan tertibi taraplaryň bähbitlerine laýyk gelýän bolsa, onda taraplaryň her biri zadyň bu tertipde satylmagyny talap edip biler. Eger taraplar bardy-geldi ylalaşyk gazanyp bilmeseler, onda bu barada sud çözgüt çykarýar.

295 madda. Girew saklaýjynyň we zat eýesiniň söwdalara gatnaşmagy

Girew saklaýjy we zat eýesi söwdalara bilelikde gatnaşyp bilerler. Eger bermeli pul nagt tölenilmese, zat eýesiniň teklip eden nyrhy ret edilip bilner.

296 madda. Nagt pula satmak

Girew predmeti alyjynyň satyn alyş puluny haýal etmän nagt pul bilen tölemek şerti bilen satylyp bilner, eger şeýdilmese diňe öz hukuklaryny ýitirmek şerti bilen satylyp bilner. Zat şeýle şertsiz satylan mahalynda, satyn alyş nyrhyna girew saklaýjynyň alan nyrhy hökmünde garalmalydyr; onuň alyjy barasyndaky hukuklary gozgalmaýar.

297 madda. Girew zadyny kanuny esasda eýeçilikden aýyrmagyň netijeleri

1. Girew zadyny kanuny esasda eýeçilikden aýyrmagy we zat edinijä berilmegi bilen birlikde onuň zady zat eýsinden adandaky ýaly hukuklar hem oňa geçýär.
2. Eger zat girew zady hökmünde özünden aýrylan bolsa, şunda alyjynyň girew hukugy hem ýok bolsa ýa-da öz talaplarynyň kanagatlandyrylmagy üçin zady satmak zerurlygy ýok bolsa, onda ak ýurekli ediniji her halda borç ýüklenilmedik eýeçilige eýe bolýar.

298 madda. Talaplary durmuşa geçirmek tertibi

Talaplar kreditoryň peýdasyna bergidaryň töleg tölemegi arkaly kanagatlandyrylýar.

299 madda. Zady satmakdan düşen pul

Girew zadyny satmakdan nähili möçberde pul düşen bolsa, ol şol möçberde hem girew saklaýjyny kanagatlandyrmak maksady bilen, oňa degişli bolýar, şonda talap zat eýesi tarapyndan ýerine ýetirildigi hasap edilýär. Düşen puluň galanyna girewiň ornuny tutýan üpjünlik hökmünde garalýar.

§ 2. Ipoteka

300 madda. Düşünje

1. Gozgalmaýan zat talaby üpjün etmek üçin, ýagny şol zat öz peýdasyna berlen şahsyň şol şahsyň hasabyna öz talabynyň kanagatlandyrylmagy baradaky hukuk berler ýaly edilip berlip bilner (ipoteka).
2. Ipoteka geljekki ýa-da şertli talap barasynda, eger ipotekanyň bellenilen pursatyna çenli bu talap kesgitlenilip bilinjek bolsa bellenip bilner. Şonuň ýaly-da gozgalmaýan emlägiň hasabyna talap kanagatlandyrylyp bilinjek çäklerdäki aňrybaş summa kesgitlenip bilner. Bu summa kesgitlenýär we jemagat reýestrine girizilýär.
3. Ipoteka bilen üpjün edilen talap başga bir talap bilen çalşyrylyp bilner. Munuň üçin zat eýesi bilen kreditoryň (ipoteka eýesiniň) ylalaşygy we bu ylalaşygyň jemagat reýestrinde bellige alynmagy zerurdyr.

301 madda. Umumy ipoteka

Eger talaby üpjün etmek üçin birnäçe zat barada ipoteka bellenilen bolsa (umumy ipoteka), onda her bir zat barada talap doly möçberinde töledilip alnyp bilner. Kreditor özüniň makul bilşine görä aýratynlykda alnan her bir zadyň hasabyna özüniň tutuş ýa-da bölekleýin kanagatlandyrylmagyny talap edip biler.

302 madda. Zat eýesiniň ipotekasy

Üpjün etmek üçin ipoteka bellenilen talap ýüze çykmadyk bolsa, bes elilen bolsa ýa-da gozgalmaýan zadyň eýesine geçýän bolsa, onda ipoteka oňa (zat eýesiniň ipotekasy) geçýär.

303 madda. Ipotekany bellige almak

1. Ipoteka jemagýat reýestrinde bellige alnan pursatyndan başlap ýüze çykýar. Ony bellige almak işi gozgalmaýan zadyň eýesiniň we ipoteka eýesiniň notarial tertipde tassyklanylan dokumentleri bellenilen tertipde berenden soň geçirilýär. Bu dokumentlerde gozgalmaýan emlägiň eýesi, ipoteka eýesi, çak edilýän bergidar-üçünji şahs, şonuň ýaly-da üpjün edilen talabyň göwrümi alynjak peýda we ýerine ýetirmegiň, möhleti görkezilýär.
2. Ipoteka bellenilende kreditoryň ipotekadan gelip çykýan hukugy diňe üpjün edilýän talabyň mazmuny bilen kesgitleniler ýaly hem-de kreditor öz talabyny tassyklamak üçin bellige alynmagyna salgylanyp bilmez ýaly edilip bellenilmelidir. Şunuň ýaly ipoteka kepillendirilen (üpjünçilikli) ipoteka hökmünde reýestre girizilýär. Uly summalar baradaky ipotekalar diňe kelillendirilen ipotekalar bolup biler.

304 madda. Ipoteka arkaly gozgalmaýan zadyň birnäçe gezek berlip bilinmegi

1. Gozgalmaýan şol bir zat ipoteka arkaly birnäçe gezek berlip bilner. Munuň nobaty ipotekany bellemek wagtyna laýyklykda bellenilýär.
2. Eger gozgalmaýan zadyň eýesi ipotekany eýeçilik hukugy bilen birlikde bir şahsda birleşdirmek şerti bilen ipotekany bes etmegi başga bir şahsyň öňünde borç edinýän bolsa, onda bu borçnama jemagat reýestrinde bellige alnyp biler.

305 madda. Ipotekaly üpjün edilen talabyň şahsy bergidary bolmadyk zat eýesiniň hukuklary

1. Eger gozgalmaýan zadyň eýesi şol bir wagtda ipotekaly üpjün edilen borçnamanyň şahsy bergidary bolup durmaýan bolsa, ol her halda ipoteka eýesine garşylyklaýyn talap bildirip biler, şeýle talaby bildirmäge bolsa diňe şahsy bergidar hukuga eýedir, hususanda, bu pul borçnamalaryny hasaba almak baradaky garşylyklaýyn talaplar we talap barada şikaýat etmek bilen baglanyşykly hukuga eýedir.
2. Eger talaby ýerine ýetirmek möhleti özara gatnaşyklaryň bes edilmegine bagly bolsa, bu bes ediş diňe bu barada zat eýesi kreditora ýa-da kreditor zat eýesine mälim eden halatynda hakykydyr.

306 madda. Zat eýesiniň kreditory kanagatlandyrmak hukugy

1. Gozgalmaýan zadyň eýesi kreditory kanagatlandyrmak möhleti eýýäm gelen ýa-da şahsy bergidar degişli hereketi etmäge ygtyýarly bolan mahalynda kreditory kanagatlandyrmaga haklydyr.
2. Eger zat eýesi şahsy bergidar bolup durmaýan bolsa, onda talap zat eýesi kreditory kanagatlandyrýan halatynda oňa geçýär.
3. Kreditory kanagatlandyran mahalynda zat eýesi jemagat reýestrine düzediş girizmek üçin ýa-da ipotekany bes etmek üçin zerur bolan dokumentleri talap edip biler.

307 madda. Ipotekanyň gozgalmaýan zadyň miwelerine degişli bolmagy

1. Eger gozgalmaýan zadyň miweleri kadaly hojalyk işi netijesinde gazanylmadyk bolsa ýa-da olar entek eýeçilikden aýrylmadyk bolsa, onda ipoteka şol gozgalmaýan zadyň miwelerine hem degişlidir.
2. Ipoteka bilen baglanyşyklylykda talap baradaky prosentler we sud harajatlary gozgalmaýan emlägiň hasabyna ýapylýar.

308 madda. Ipoteka arkaly berlen zady saklamak borjy

1. Zat eýesi zadyň hakyky gymmatyny saklamaga borçludyr. Eger ipotekanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli, howp döreýän bolsa, onda kreditor bu howpuň öňüni almak üçin zat eýesine degişli möhlet belläp biler.
2. Eger zat ätiýaçlandyrylan bolsa, onda ätiýaçlandyryş guramasy ýagdaýlar ýaramazlaşandan soň ätiýaçlandyryş puluny ätiýaçlandyrýana zelel ýetmek halaty kreditora diňe habar berlen mahalynda töläp biler. Eger kreditor bu pul zady dikeltmek üçin peýdalanylmaz öýdüp howatyrlansa, onda kreditor onuň tölenilmegine päsgelçilik berip biler.
3. Eger zat eýesinin öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmejekdigi aýdyň bolsa, onda kreditor zady dolandyrmagyň özüne berilmegini talap etmäge haklydyr. Bu talap boýunça çözgüdi sud çykarýar.
4. Eger ylalaşyga görä zat eýesi gozgalmaýan zady eýeçilikden aýyrmazlyk, peýdalanmazlyk ýa-da başgaça derejede bermezlik borçnamasyny öz üstüne alýan bolsa, onda şol ylalaşyk hakyky däldir. Şunuň ýaly geleşigiň üçünji şahslar üçin hakyky bolmagy kreditorlaryň razyçylygyna bagly bolup bilmez.

309 madda. Ipotekanyň we onuň üpjün edýän talabynyň başga şahsa geçmegi

Ipoteka we onuň üpjün edýän talaby diňe bir wagtyň özünde we bilelikde başga şahsa berlip bilner. Talap täze kreditora berlen mahalynda, ipoteka hem oňa geçýär. Ipoteka hakynda notarial tertipde tassyklanylan dokumenti diňe täze kreditora bermek we ony täze kreditor hökmünde jemagat reýestrinde bellige almak şerti bilen talabyň berilmegi hakyky hasap edilýär.

310 madda. Bergidaryň täze kreditoryň öňündeki borçlary

Eger bergidar talap täze kreditora geçenden soň köne kreditora hak töleýän bolsa, ol bu talabyň täze kreditora geçmegi hakynda hiç zat bilmeýän halatynda hem, şol töleg ony kreditoryň, öňündäki borçnamalaryndan boşatmaýar.

311 madda. Ipoteka we talap täze kreditora geçýän mahalynda jemagat reýestrindäki ýazgynyň hakykylyk prezumpsiýasy
 
Ipoteka bilen talap hem öňki kreditor mahalynda bolşy ýaly, täze kreditora geçýär. Jemagat reýestrinde bellige alnan maglumatlar kreditoryň bähbitlerinden ugur alnyp, dogry maglumatlar diýlip hasap edilýär. Şunuň ýaly halatda bergidar talabyň ýokdugyna salgylanyp bilmez. Eger täze kreditor reýestrdäki düzedilmedik ýazgylary bilýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

312 madda. Üçünji şahslaryň hukuklary

1. Ipotekanyň amala aşyrylmagy sebäpli özüniň ýagdaýy ýaramazlaşan islendik üçünji şahs talaby ýerine ýetirmäge, şeýlelik bilenem ipotekany özüne geçirmäge haklydyr. Kreditor kanagatlandyrylan mahalynda, bu üçünji şahs degişli suratda tassyklanylan dokumentleri we özüniň ipoteka eýesi hökmünde bellige alynmagyny talap edip biler.
2. Eger şahsy bergidar kreditory kanagatlandyrýan bolsa, onda ipoteka oňa geçýär we ol tölegiň özüne tölenilmegini zat eýesinden talap edip biler.

313 madda. Kreditoryň talapdan ýa-da ipotekadan ýüz döndermegi

1. Eger kreditor talapdan ýa-da ipotekadan ýüz dönderýän bolsa, onda zat eýesi ipoteka eýesine öwrülýär. Bu ýüz dönderişiň jemagat reýestrinde bellige alnan mahalynda ýuridiki güýji bardyr.
2. Kreditor ipotekadan ýüz dönderip, talapdan ýüz döndermeýän bolsa, şahsy bergidar, eger ol öz nobatynda ipotekadan özüne tölenilmeli tölegi alyp biljek bolsa, her halda azatdyr.
3. Eger zat eýesiniň ipotekany uzak wagtlap peýdalanmagy aradan aýyrýan derejedäki jedelleşmek hukugy bar bolsa, onda ol ipotekadan ýüz döndermegini kreditordan talap edip biler.

314 madda. Ipoteka arkaly berlen zady satmak talaby

1. Eger bergidar üpjün etmek serişdesi ipotekadan ybarat bolan talabyň kanagatlandyrylmagyny uzaga çekdirýän bolsa, onda ipoteka eýesi gozgalmaýan zadyň satylmagyny talap etmäge haklydyr.
2. Gozgalmaýan zat şu bapda beýan edilen kadalara we Graždan prosessual kodeksiniň normalaryna laýyklykda satylýar. Bu kodeksiň normalary ýörite normalar hökmünde ulanylýar.

315 madda. Mejbury satmak

1. Kreditoryň arzasy esasynda sud zady jemagat öňünde geçirilýän söwdalarda mejbur ediş tertibinde satýar; sud spesialisti (eksperti) belleýär.
2. Suduň çözgüdi hakynda köpçülige habar berilýär. Mundan başga-da sud reýestre girizilen jemagat öňünde geçirilen söwdalarda zadyň satyljakdygyny ygtyýarly şahslara habar bermäge borçludyr.

316 madda. Gozgalmaýan zatlary satmagyň başga formalary

1. Sud zat eýesiniň we kreditoryň bilelikdäki arzasy boýunça zady satmagyň başga formasyny belläp biler. Sud şunuň ýaly çözgüdi çykarmazyndan öň, taraplaryň pikirini diňlemelidir.
2. Gozgalmaýan zada eýeçiligiň kreditora geçmegine getirýän ylalaşyk, eger kreditor kanagatlandyrylmasa ýa-da kanagatlandyrylyşy ýeterlik bolmasa hakyky däldir.

317 madda. Bergidaryň satmakdan soňky hukuklary

1. Zady jemagat öňündäki söwdalarda satmak hakynda çözgüt çykarylandan soň, bergidar zadyň miwelerini  özünde goýmaga bolan hukugyny ýitirýär.
2. Eger bergidaryň özi ýa-da öz maşgalasy bilen ipoteka arkaly berlen jaýda ýa-da jaýyň bir böleginde ýaşaýan bolsa, onda ol kireýine alyjy bolup galýar we munuň üçin bazar şertlerine laýyklykda hak tölemelidir.

318 madda. Söwdalaryň öňüni almak

1. Zat eýesi ýa-da üçünji şahs söwdalar netijesinde özleriniň hukuklary bozulyp bilinjek bolsa, talaplary kanagatlandyrmak arkaly söwdalary togtatmaga haklydyr.
2. Söwdalaryň geçirilmegi, eger ygtyýarly şahs ony togtatmak arkaly söwdanyň öňi alnyp bilner diýip hem-de zat eýesiniň şahsy we ykdysady özara gatnaşyklaryndan ugur alnyp ýa bolmasa berginiň häsiýetine laýyklykda söwdany togtatmagy kabul ederlikli diýip hasap etse, zat eýesiniň suda arza bermegi arkaly alty aýdan köp bolmadyk möhlet bilen togtadylyp bilner. Eger söwdany wagtlaýyn togtatmak kreditor üçin amatsyz ýaramaz netijelere getirjek bolsa, onda arza kanagatlandyrylmaly däldir.

319 madda. Kreditoryň, bergidaryň we zat eýesiniň söwdalara gatnaşmagy

Kreditor, bergidar we zat eýesi söwdalara gatnaşmaga haklydyr, ýöne söwda wagtynda bergidar bilen kreditor ekspertiň talaba laýyk diýip ykrar etjek üpjünçiligini berjaý etmelidirler.

320 madda. Söwdalary gaýtadan geçirmek

Eger ilkinji söwdalar wagtynda ekspert tarapyndan baha kesilen zadyň gymmatynyň ýetmiş prosentini düzýän hyrydarlyk teklip edilmese, onda söwda täzeden geçirilmelidir. Gaýtadan geçirilýän söwdalar ilkinji söwda ýaly görnüşde yglan edilmelidir we şonda söwdalaryň gaýtadan geçirilýändigi görkezilmelidir. Gaýtadan geçirilýän söwda wagtynda iň pes nyrh iň bolmanynda şol söwdanyň geçirilmegi üçin edilen çykdajylary ýapmak we kreditoryň talabyny ödemek üçin ýeterlik bolmalydyr. Eger şeýle bolmasa, onda söwdalar geçirilmeýär. Söwda geçirmek üçin edilen çykdajylar zat eýesiniň üstüne ýüklenýlýär.

321 madda. Zadyň satylmagy netijesinde söwdalary ýatyrmak

1. Söwdalarda zady alyjy mejbury ýerine ýetirişi amala aşyrýan eksperte satyn alyş nyrhyny aýtmaga borçludyr, ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly çykdajylar bolsa bu satyn alyş nyrhyndan çykylýar.
2. Satyn alyjy zadyň gymmatyny diňe töländen soň, şol zadyň eýesine öwrülýär.
3. Eýeçilik hukugynyň başga birine geçmegi netijesinde ähli ipotekalar we zadyň berilmegine hukuk berýän hem-de mejbury ýerine ýetirişi amala aşyran kreditoryň ipotekasyndan soň bellige alnan zat hukuklary bes edilýär. Zat barada çäklendirilen ähli beýleki hukuklar üýtgedilmän galýar.
4. Zadyň täze eýesi eýeçilik hukugynyň başga birine geçýän pursatynda hakyna tutmak we kärendesine bermek baradaky gatnaşyklara gatnaşyja öwrülýär. Eýeçilik hukugynyň şol hukugy täze zat edinijä geçmegi bilen baglanyşyklylykda, bazar şertlerine laýyklykda ilkibaşky zat eýesine hakyna tutujy hökmünde garalýar.

322 madda. Zat satmakdan düşen puly paýlamagyň tertibi

1. Eger zady satmaga ygtyýarly şahs ýeke-täk ipoteka eýesi hökmünde bellige alnan bolsa ýa-da söwdalardan alnan girdejiler ähli kreditorlaryň talabyny deýän bolsa (çykdajylar çykylandan soň), onda ekspert çykdajylary takyklandan soň, satyn alyş nyrhyny kreditorlara paýlaýar. Onuň galan bölegi zady satylan şahsa berilýär.
2. Eger satyn alyş nyrhy ipoteka arkaly üpjün edilen ähli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýeterlik bolmasa, onda ekspert çykdajylary takyklaýar, galan serişdäni ýörite sçýota geçirýär, reýestrdäki ýazgylaryň nobatyna laýyklykda paýlamagyň planyny düzýär we ony suda getirip berýär. Sud bu plany tassyklaýar we plan esasynda paýlamalydygyny ekspertlere gö0rkezýär.

323 madda. Söwdalaryň talaba laýyk däl geçirilmegi bilen baglanyşyklykda döwletiň raýdaş jogapkärçiligi

Eger resmi bellenilen ekspert söwdalary geçirmek bilen baglanyşykly öz üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmeýän bolsa, onda şonuň netijesinde ýeten zyýan üçin döwlet we ekspert gatnaşyjylaryň öňünde deň jogapkärçilik çekýärler.

324 madda. Zady mejbur ediş tertibinde dolandyrmak

1. Mejbur ediş tertibinde ýerine ýetirmäge ygtyýarly edilen ipoteka eýesiniň arzasy esasynda sud söwdalarda zady mejbur ediş ýoly bilen eýeçilikden aýyrmagyň ýerine zady mejbur ediş tertibinde dolandyrmagy (sekwester) belläp biler. Şunuň ýaly halatlarda sud zady dolandyryjyny belleýär ýa-da dolandyrmak wezipesini hususy zat eýesine berýär.
2. Çözgüt çykarmazyndan öň sud jemagat reýestrinde bellige alnan we özleriniň hukuklary mejbury ediş tertibinde dolandyryş arkaly kemsidilip bilinjek şahslaryň pikirini diňlemelidir.
3. Mejbur ediş tertibinde dolandyryşyň amala aşyrylmagy netijesinde girdejiler dolandyryş üçin edilýän gündelik çykdajylardan artar diýlip çak edilýän bolsa, onda diňe şonuň ýaly halatda mejbur ediş tertibinde dolandyryş bellenilip bilner.
4. Eger bergidaryň özi ýa-da öz maşgalasy bilen mejbury dolandyrylýan jaýda ýa-da jaýyň bir böleginde ýaşaýan bolsa, onda ol ýaşaýyş jaýyndan peýdalanýandygy üçin bazar şertleri boýunça hak tölemelidir.
5. Zady dolandyryjy zadyň miwelerini alýar hem-de özi tarapyndan düzülen we sud tarapyndan tassyklanylan plan esasynda ýylyň ahyrynda şol miweleri paýlaýar, şunda ähli çykdajylar, şol sanda dolandyrmak üçin edilen çykdajylar hem ondan çykylýar.
6. Eger kreditor kanagatlandyrylýan bolsa ýa-da şonuň ýaly dolandyryş arkaly kreditorlaryň kanagatlandyrylmagynyň gazanylyp bilinmejekdigi aýdyň bolsa, şonuň ýaly halatda mejbur ediş tertibindäki dolandyryş bes edilmelidir.

РАЗДЕЛ 3. СОБСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Статья 191. Понятие. Содержание права собственности

1. Собственник может в пределах ограничений, установленных законом или договором, свободно владеть и пользоваться имуществом (вещью), не допускать владения этим имуществом другими лицами, распоряжаться им, если этим не нарушаются права соседей или иных третьих лиц, либо если это действие не представляет собой злоупотребление правом.
2. Злоупотреблением правом считается такое пользование собственностью, которым только причиняется вред другим, и при этом четко не определено преимущество интересов собственника и необходимость его действий не оправдана.
3. Право пользования включает в себя также и возможность лица не пользоваться своей вещью. Законом может быть установлена обязанность пользования или ухода и содержания, если неприменение этих вещей или отсутствие ухода за ними посягает на общественные интересы. В этом случае на собственника может быть возложена обязанность исполнить эти обязанности самому или передать эту вещь в пользование других лиц за соответствующее вознаграждение.

Статья 192. Право собственности на существенную составную часть вещи

Право собственности на вещь распространяется также на существенные составные части этой вещи.

Статья 193. Истребование вещи из незаконного владения и требование устранения препятствий

1. Собственник может потребовать от владельца возвратить вещь, кроме тех случаев, когда владелец имел право владения этой вещью.
2. Если право собственности нарушается иным образом, кроме изъятия или лишения вещи, собственник может потребовать от нарушителя устранения нарушения. Если посягательство продолжается вновь, собственник может потребовать прекращения такого действия путем предъявления иска в суд.

Статья 194. Общая собственность

1. Общая собственность возникает в силу закона или на основании сделки. Каждый из собственников может предъявлять требования к третьим лицам по поводу находящегося в общей собственности имущества. Каждый собственник вправе истребовать вещь только в пользу всех сособственников.
2. Находящаяся в общей собственности вещь может быть заложена или в правовом отношении иным образом обременена в пользу и в интересах одного из сособственников.
3. Расходы по уходу и содержанию находящейся в общей собственности вещи возлагаются на сособственников поровну, если законом или договором не установлено иное.
4. Каждый сособственник  имеет право преимущественной покупки доли, находящейся в общей собственности.

ГЛАВА 2. СОСЕДСКОЕ ПРАВО

Статья 195. Понятие. Обязанность взаимного уважения

Собственники соседних земельных участков или иного недвижимого имущества, кроме предусмотренных законом прав и обязанностей, должны взаимно уважать друг друга. Соседним признается всякий участок или иное недвижимое имущество, откуда могут исходить двусторонние воздействия.

Статья 196. Допустимое соседское воздействие

1. Собственник участка или иного недвижимого имущества не может запретить воздействия с соседнего участка на свой участок газа, пара, запаха, копоти, дыма, шума, тепла, вибрации или подобного воздействия, если они не мешают собственнику в пользовании своим участком или незначительно нарушают его право.
2. То же правило действует и в случаях, когда воздействие существенное, но оно вызвано обычным использованием другого участка и не может быть пресечено такими мерами, которые для данного вида пользователей признаются нормальной хозяйственной деятельностью. Если собственник обязан терпеть такое воздействие, он может потребовать у собственника участка, который производит воздействие, соответствующую компенсацию в денежной форме, когда воздействие превышает признанное для данной местности обычным пользование и экономически допустимые пределы.

Статья 197. Недопустимое посягательство

Собственник может потребовать запрещения строительства или эксплуатации таких сооружений, в отношении которых изначально ясно, что они недопустимо посягают на его участок. Если сооружение возведено с соблюдением установленного законом удаления от границы, его снос может быть потребован только в случае, если недопустимое посягательство уже налицо.

Статья 198. Требование устранения угрозы

Если на земельный участок грозит обрушиться строение с соседнего участка, собственник может потребовать от соседа осуществления необходимых мероприятий по предотвращению этой угрозы. Недопустимо изменение направления сточных и подземных вод, протекающих по нескольким земельным участкам или такое манипулирование ими, которое повлечет уменьшение количества воды и ухудшение ее качества на других земельных участках. Недопустимо нарушение естественного течения рек.

Статья 199. Плоды, упавшие с деревьев

Плоды, упавшие с дерева или куста  на соседний земельный участок, считаются плодами с этого земельного участка. Это правило не применяется, если соседний земельный участок находится в общественном пользовании.

Статья 200. Корни и ветви с соседнего участка

Собственник земельного участка может срезать и оставить себе корни дерева или куста, проникшие к нему с соседнего земельного участка. Это же правило распространяется и на свесившиеся ветви деревьев и кустов с соседнего земельного участка.

Статья 201. Нарушение границ земельного участка при застройке

1. Если собственник земельного участка при строительстве без умысла или грубой небрежности с его стороны застроил часть соседнего земельного участка, то сосед должен допустить такое нарушение границ, за исключением тех случаев, когда он заявил о своем возражении до или сразу после такого нарушения границ.
2. В этом случае соседу в качестве возмещения должна выплачиваться денежная компенсация. Указанная выплата должна производиться ежегодно авансом за год вперед.

Статья 202. Проход по чужому владению

1. Если земельный участок лишен сообщения с какой-либо дорогой общего пользования, сетями электро-, газо- и водоснабжения, то собственник может потребовать у соседей, чтобы последние допустили использование их земельных участков для установления необходимого сообщения. Соседу, по участку которого пройдет необходимое сообщение, должно быть выплачено денежное возмещение, которое по соглашению между сторонами может быть произведено в форме одноразовой выплаты.
2. Обязанность допустить проход по владению не возникает, если уже имевшееся сообщение с земельным участком было устранено  самоуправными действиями собственника.

Статья 203. Возведение пограничной межи

1. Собственник участка может потребовать от собственника соседнего участка принять участие в возведении прочной разграничительной межи или в восстановлении уже существовавшей, но стертой или поврежденной межи.
2. Расходы по размежеванию распределяются между соседями поровну, если из существующих между ними правоотношений не следует иное.

Статья 204. Спорность границы

1. Если вследствие спорности невозможно определить истинную границу, то определяющим для размежевания является фактическое владение соседей. Если фактическое владение не может быть установлено, то к каждому земельному участку должна быть присоединена равная часть спорной площади.
2. Если определение границы в соответствии с этими предписаниями приведет к результату, который противоречит установленным фактам, в частности не соответствует установленному размеру земельного участка, то по заявлению одной из сторон границу определяет суд.

Статья 205. Совместное использование пограничных сооружений

1. Если два земельных участка разделены забором или используемым в качестве границы другим сооружением, то следует считать, что собственники земельных участков имеют право на совместное использование сооружений, если только какие-либо внешние признаки не указывают, что это сооружение принадлежит одному из соседей.
2. Если соседи имеют право на совместное использование пограничного сооружения, то каждый из них может использовать сооружение так, чтобы этим не мешать соседу в совместном использовании. Расходы по уходу и содержанию сооружения распределяются между соседями поровну. До тех пор, пока один из соседей будет заинтересован в существовании этого сооружения, оно не может быть устранено или изменено без его согласия.

ГЛАВА 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Приобретение и прекращение права
собственности на недвижимые вещи

Статья 206. Порядок приобретения права собственности на недвижимые вещи

1. Для приобретения недвижимой вещи необходимы документ, заверенный в нотариальном порядке, и регистрация приобретателя в публичном реестре. Заявление для регистрации может подать как отчуждатель, так и приобретатель.
2. В документе должно быть точно указано основание приобретения недвижимой вещи. Если одна из сторон участвует через представителя, то в документе должна быть точно обозначена и доверенность.

Статья 2061. Приобретение права собственности на недвижимую бесхозяйную вещь

1. Бесхозяйной является недвижимая вещь, которая не имеет собственника, или собственник которой неизвестен.
2. Бесхозяйная недвижимая вещь по заявлению органа местной исполнительной власти, на территории которого она находится, принимается на учёт государственным органом, осуществляющим регистрацию права на недвижимое имущество.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять имуществом местной исполнительной власти и на территории которого она находится, может обратиться в суд с заявлением о признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче его в государственную собственность.
(Кодекс дополнен статьей 2061 Законом Туркменистана от 25 сентября 2010 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., № 3, ст.63)

Статья 207. Отказ от права собственности

Для отказа от права собственности или иного права необходимо заявление полномочного лица о том, что оно отказывается от этого права, и регистрация этого заявления в публичном реестре. Заявление должно быть сдано в службу реестра. После этого заявление об отказе от права приобретает обязательную силу.

Статья 208. Защита интересов приобретателя

Исходя из интересов приобретателя, отчуждатель считается собственником, если он в качестве такового зарегистрирован в публичном реестре, кроме тех случаев, когда приобретатель знал, что отчуждатель не был собственником.

§2. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ

Статья 209. Передача права собственности

1. Для передачи права собственности на движимую вещь необходимо, чтобы собственник на основании действительного права передал вещь приобретателю во исполнение заключенного между ними соглашения о передаче. Если приобретатель уже владеет вещью, то достаточно одного соглашения о переходе права собственности.
2. Если собственник владеет вещью, то фактическая передача вещи может быть заменена соглашением собственника и приобретателя об установлении опосредованного владения вещью приобретателем.
3. Передачей права собственности считается и предоставление собственником приобретателю права требования владения от третьих лиц.

Статья 210. Добросовестное приобретение от неправомочного лица

Вследствие отчуждения приобретатель становится собственником, даже если вещь не принадлежала отчуждателю, но в отношении этого факта приобретатель добросовестен. Приобретатель не считается добросовестным, если он знал или должен был знать, что вещь не принадлежит отчуждателю. Факт добросовестности должен существовать до передачи вещи.

Статья 211. Утраченные вещи

1. Право собственности не может быть приобретено, если вещь была украдена у собственника, потеряна или иным образом утрачена им. То же действует, если собственник был лишь опосредованным владельцем вещи, а также если вещь была утрачена владельцем.
2. Данные предписания не применяются в отношении денег или ценных бумаг на предъявителя, а также в отношении вещей, отчужденных путем публичных торгов.

Статья 212. Оговорка о сохранении права собственности

Если продавец движимой вещи оговорил сохранение за собой права собственности на вещь до уплаты покупной цены, то следует считать, что право собственности передается под отлагательным условием уплаты покупной цены полностью и что продавец вправе расторгнуть договор при просрочке покупателя.

Статья 213. Приобретение права собственности на движимую бесхозную вещь

1. Движимая вещь считается бесхозной, если бывший собственник с целью отказа от собственности прекратит владение вещью.
2. Лицо, принявшее во владение бесхозную движимую вещь, приобретает право собственности на эту вещь, если присвоение вещи не запрещено законом или присвоением не нарушены права лица, которое имело право на получение этой вещи.

Статья 214. Находка

1. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить об этом потерявшего или собственника, или другое лицо, имеющее право на получение вещи.
2. Если лицо, нашедшее вещь, не знает никого из тех лиц, которые имеют право на получение вещи, или ему неизвестно их место пребывания, то оно обязано немедленно заявить полиции или иному местному органу о своей находке и об обстоятельствах, которые могли бы иметь существенное значение для обнаружения лица, имеющего право на получение вещи.
3. Лицо, нашедшее вещь, обязано к ее хранению. По истечении одного года с момента уведомления соответствующего органа о находке лицо, нашедшее вещь, приобретает на нее право собственности, кроме случаев, когда  до истечения указанного срока ему станет известно лицо, имеющее право на получение вещи, или  последнее заявит о своем праве соответствующему органу. С приобретением права собственности прекращаются все другие права на эту вещь.
4. Лицо, нашедшее вещь, может потребовать от лица, имеющего право на получение вещи, вознаграждение в размере до пяти процентов стоимости найденной вещи. Кроме того, нашедшее вещь лицо вправе потребовать от лица, имеющего право на получение вещи, или соответствующего органа возмещения расходов по содержанию этой вещи.
5. Если лицо, нашедшее вещь, отказывается от права собственности, то соответствующий орган может по истечении одного года продать вещь с публичных торгов и получить выгоду или, если речь идет о малоценной вещи, произвести ее бесплатное отчуждение или уничтожить ее.
6. Скоропортящаяся вещь или вещь, хранение которой требует несоразмерных расходов, должна быть продана с публичных торгов лицом, нашедшим вещь. Вырученные от продажи вещи деньги заменяют саму вещь.

Статья 215. Клад

Если вещь, которая настолько долго оставалась скрытой, что установление ее собственника стало уже невозможным (клад), будет обнаружена и лицо, обнаружившее ее, вступит во владение вещью, то право собственности на эту вещь приобретается в равных долях лицом, нашедшим вещь, и собственником того имущества, в котором был сокрыт клад.

Статья 216. Соединение с земельным участком

Если движимая вещь будет соединена с земельным участком таким образом, что она становится существенной составной частью этого земельного участка, то право собственности на земельный участок распространяется и на эту вещь.

Статья 217. Соединение с движимой вещью

1. Если движимые вещи будут соединены между собой таким образом, что они станут существенными составными частями единой вещи, то прежние собственники становятся сособственниками; их доли определяются на основании соотношения стоимости, которую имели вещи в момент их соединения.
2. Если одна из вещей будет рассматриваться как главная вещь, то ее собственник приобретает  право собственности и на принадлежность.

Статья 218. Право собственности на результаты переработки материалов

Если путем переработки или переделки материала изготавливается новая движимая вещь, то производитель и собственник материала становятся сособственниками новой вещи. Доли определяются пропорционально стоимости материала и производственных расходов, если иное не установлено соглашением.

Статья 219. Прекращение прав при переходе права собственности

При переходе права собственности в соответствии со статьями 216 - 218 настоящего Кодекса прекращаются все иные существовавшие на данную вещь права.

Статья 220. Возмещение ущерба вследствие утраты прав

1. Лицо, утратившее право в случаях, предусмотренных в статьях 216 - 218 настоящего Кодекса, а также в случае нарушения его прав иным образом, может потребовать денежного возмещения от лица, в пользу которого наступило изменение права. Не допускается предъявление требования о восстановлении прежнего состояния.
2. Правило, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, если новый собственник приобрел вещь по возмездному договору у третьего лица.

ГЛАВА 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

§ 1. Общие положения

Статья 221. Понятие

1. В многоквартирных домах признается право собственности на квартиру (право собственности на жилое помещение) и на ту часть здания, которая не используется в качестве жилого помещения (право собственности на нежилую площадь).
2. Право собственности на жилое помещение и право собственности на нежилую площадь признается правом индивидуальной собственности.
3. Земельный участок, часть здания, сооружения и установки, не представляющие собой индивидуальную собственность, являются общей собственностью собственников жилого помещения. Размеры долей в общей собственности определяются в соответствии с количеством квартир (жилых помещений).
4. Право индивидуальной собственности может существовать только на изолированное жилое помещение или иные изолированные части здания. Гаражные участки считаются изолированными, если их границы ясно очерчены в результате пользования в течение длительного времени обозначения.

Статья 222. Преимущественное право приобретения жилого помещения

1. Наниматели жилого помещения, проживавшие в нем более трех лет, имеют преимущественное право на его приобретение. С заявлением об осуществлении этого права они обращаются к последнему собственнику.
2. Если лицо приобретает сданное внаем жилое помещение, в котором приобретатель не проживает по найму, то он занимает место наймодателя

Статья 223. Основания приобретения права индивидуальной собственности на жилое помещение

1. Для приобретения права индивидуальной собственности на жилое помещение и его прекращения необходимы сделка и ее регистрация в публичном реестре.
2. Сделка подлежит нотариальному заверению.

Статья 224. Предмет права индивидуальной собственности

1. Предметом права индивидуальной собственности является площадь, определенная в соответствии с пунктом 2 статьи 221 настоящего Кодекса, а также составные части этой площади, которые могут быть переделаны, отделены или добавлены таким образом, чтобы вследствие этого неоправданно не нарушались общая собственность или права собственника какого-либо другого жилого помещения, основанные на праве индивидуальной собственности, или не изменился бы внешний вид здания.
2. Части здания, обеспечивающие его прочность и безопасность, как и находящиеся в общем пользовании собственников сооружения и устройства, не могут быть предметом права индивидуальной собственности и в случае, если они находятся на относящейся к индивидуальной собственности площади.
3. По соглашению между собственниками жилого помещения к общей собственности могут быть причислены те части здания, которые являются предметом права индивидуальной собственности.

Статья 225. Определение доли в общей собственности

1. Доля собственника жилого помещения в общей собственности определяется соотношением площади, находящейся в его индивидуальной собственности, со всей площадью, находящейся в индивидуальной собственности. Предполагается, что площадь подсобных помещений и строений (подвалы и другое) составляет одну треть всей площади.
2. В случае ликвидации товарищества собственников доля собственников жилых помещений определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 226. Недопустимость отчуждения индивидуальной собственности без учета соответствующей доли в общей собственности

1. Не допускаются отчуждение, залог или обременение иным образом индивидуальной собственности без учета соответствующей доли в общей собственности.
2. Права на долю в общей собственности распространяются также на отнесенную к ней индивидуальную собственность.

Статья 227. Регистрация в публичном реестре права собственности на жилую площадь

1. На каждое право собственности на жилое помещение заполняется отдельная страница в публичном реестре.
2. В поземельной книге к материалам регистрации права собственности на жилое помещение должна быть приложена строительная справка, заверенная строительным ведомством, в которой отражаются проект здания, а также местонахождение и размеры частей здания, находящихся в общей собственности. Отдельные площади, причисленные к одной и той же квартире, отмечаются под общим номером.

§2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Статья 228. Регистрация соглашений в публичном реестре

1. Взаимоотношения между собственниками жилых помещений определяются настоящим Кодексом.
2. Соглашения, которые регулируют взаимоотношения между собственниками жилых помещений иначе, чем нормы настоящего Кодекса, а также изменение или расторжение таких соглашений имеют силу для третьих лиц только тогда, когда эти соглашения зарегистрированы в публичном реестре.
3. Решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Кодексом или по соглашению сторон необходимо большинство голосов, имеют силу после их принятия и для тех собственников жилых помещений, которые не принимали участия в голосовании или голосовали против этого решения.

Статья 229. Товарищество собственников жилых помещений

1. Совокупность индивидуальных собственников составляет товарищество собственников жилых помещений, которое не является юридическим лицом.
2. Собственник не вправе требовать упразднения товарищества собственников жилых помещений. Такое требование допустимо только тогда, когда здание полностью или частично рушится.

Статья 230. Права собственника жилого помещения

1. Собственник жилого помещения может по своему усмотрению использовать части находящегося в его собственности здания и исключать любое воздействие на них других лиц, если таким действием не нарушаются закон или права третьих лиц.
2. Каждый собственник жилого помещения имеет право в соответствии со статьями 231 и 232 настоящего Кодекса пользоваться общей собственностью. Для иного использования общей собственности каждому собственнику должна быть выделена соответствующая доля по правилам статьи 225 настоящего Кодекса.
3. Вопросы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, подробно регулируются положением о товариществе собственников жилых помещений, которое в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 статьи 236 настоящего Кодекса представляется председателем товарищества собственников жилых помещений и утверждается общим собранием собственников.

Статья 231. Обязанности собственника жилого помещения

1. Каждый собственник жилого помещения обязан:
а) сохранять в таком состоянии и использовать таким образом части здания, находящиеся в его индивидуальной собственности, чтобы этим не нарушались правила совместного проживания собственников и им не причинялся вред;
б) заботиться о том, чтобы лица, занятые на его предприятии, которое расположено в здании, или лица, которым он передает в пользование земельный участок или часть здания, находящиеся в его индивидуальной или общей собственности, соблюдали обязанности, изложенные в подпункте "а";
в) допускать воздействие на части здания, находящиеся в его индивидуальной собственности, и на общую собственность, если это воздействие соответствует условиям, предусмотренным в подпунктах "а" и "б";
г) разрешать правомочным лицам вход в части здания, находящиеся в индивидуальной собственности, и пользование ими, если это необходимо для приведения общей собственности в надлежащее состояние и текущего ремонта; возникший при этом вред подлежит возмещению;
д) допускать мероприятия, необходимые для устройства сетей коммуникаций и снабжения. Собственник, в пользу которого осуществляются такие мероприятия, обязан возместить возникший при этом вред.
2. Если здание разрушено более чем наполовину, а вред не обеспечен страховкой или иным способом, то не может быть потребована реконструкция здания. В этом случае товарищество ликвидируется.

Статья 232. Право пользования общей собственностью

1. Каждый собственник жилого помещения может в соответствии со своей долей пользоваться общей собственностью.
2. Каждый собственник жилого помещения, независимо от расположения его жилого помещения в здании, обязан перед другими собственниками нести в соответствии со своей долей расходы по общей собственности, в частности по содержанию дома в надлежащем состоянии, ремонту, управлению и совместному пользованию общей собственностью.
3. Собственник, не проголосовавший за мероприятия, не связанные с содержанием дома в надлежащем состоянии и текущим ремонтом, не несет обязанности возмещения расходов, понесенных в итоге таких мероприятий. При этом он не имеет  права требования на пользование, вытекающее из этих мероприятий.
4. Доля определяется в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса.

Статья 233. Определение долей при ликвидации товарищества

В случае ликвидации товарищества доли владельцев общей собственности определяются в соответствии со стоимостью их жилых помещений на момент ликвидации. Если стоимость доли общей собственности изменилась в итоге мероприятий, которые не были поддержаны собственником жилого помещения, подобные изменения не принимаются во внимание при оценке стоимости этой доли.

Статья 234. Исключение из товарищества

1. Если собственник жилого помещения так грубо нарушил свои обязанности перед другими собственниками, что дальнейшее продолжение товарищества с ним стало невозможным, другие собственники могут потребовать у него отчуждения жилой площади.
2. Основания для такого требования налицо, когда:
а) собственник жилого помещения, несмотря на письменное предупреждение, грубо нарушает обязанности, предусмотренные статьей 231 настоящего Кодекса;
б) собственник жилого помещения в течение более чем трех месяцев затягивает уплату предусмотренных статьей 232 настоящего Кодекса сумм и задолженность в общей сложности превысит три процента стоимости всего его жилого помещения, хотя банк мог бы дать ему кредит, средством обеспечения которого послужило бы его жилое помещение.
3. Решение по требованиям, указанным в первой части настоящей статьи, принимается большинством в две трети лиц, имеющих право голоса.

§ 3. Управление

Статья 235. Органы управления в товариществе собственников жилых помещений

Управление общей собственностью возлагается на собственников жилых помещений согласно статьям 236 - 240 настоящего Кодекса и на председателя товарищества собственников жилых помещений согласно статьям 241 - 243 настоящего Кодекса, а при образовании консультационного совета управление осуществляется в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса.

Статья 236. Управление общей собственностью

1. Управление общей собственностью возлагается совместно на собственников жилых помещений, если настоящим Кодексом или соглашением собственников жилых помещений не определено иное.
2. Каждый собственник жилого помещения правомочен без согласия других собственников принимать необходимые меры к предотвращению вреда, непосредственно угрожающего общей собственности. Этот собственник вправе требовать возмещения ему понесенных расходов.
3. Каждый собственник жилого помещения может потребовать такого управления, которое соответствует достигнутым соглашениям и принятым решениям, а если не существует соглашений и решений, то общим интересам собственников жилых помещений.
4. К соответствующему общим интересам собственников жилых помещений надлежащему управлению, в частности, относятся:
а) принятие положения и внутреннего распорядка товарищества собственников жилых помещений;
б) соответствующее содержание общей собственности и текущий ремонт, если это необходимо для обеспечения годности здания для проживания;
в) соответствующее страхование общей собственности;
г) сбор средств для содержания здания в надлежащем порядке;
д) принятие хозяйственного плана;
е) осуществление всех мероприятий, которые необходимы для устройства сетей коммуникации и снабжения на пользу собственников жилых помещений.

Статья 237. Компетенция собственников жилых помещений

Собственники жилых помещений совместно разрешают следующие вопросы:
а) составление хозяйственных и финансовых планов;
б) полное или частичное восстановление здания;
в) принятие положения и правил внутреннего распорядка;
г) назначение и освобождение председателя товарищества;
д) заслушивание отчетов председателя товарищества;
е) определение размера расходов на содержание здания.

Статья 238. Собрание собственников жилых помещений

1. Собственники жилых помещений принимают решения на собраниях собственников.
2. Для действительности решения необходимо, чтобы его предмет ко времени созыва собрания уже был объявлен.
3. Решение может быть принято и без собрания, если собственники жилого помещения письменно заявят о своем согласии на него.

Статья 239. Созыв собрания собственников жилых помещений

1. Собрание собственников жилых помещений созывается председателем товарищества не менее одного раза в год.
2. Собрание созывается председателем товарищества и тогда, когда этого требует более одной четверти собственников жилых помещений. Если председатель товарищества отсутствует  или в нарушение своих обязанностей уклоняется от созыва собрания, то собрание может быть созвано и одним из собственников жилого помещения.
3. Собрание созывается  в недельный срок после письменного заявления о необходимости созыва собрания, если нет неотложной необходимости.
4. Собрание ведет председатель, если собрание не решит иное.
5. Решение, принятое собранием, отражается в протоколе, который составляется председателем собрания или председателем ревизионной комиссии. Каждый собственник жилого помещения вправе проверить протокол.

Статья 240. Правомочность собрания принимать решения

1. При принятии решения каждый собственник имеет один голос. Если одно жилое помещение имеет нескольких собственников, то они могут использовать право голоса только совместно.
2. Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины собственников жилых помещений, имеющих право голоса.
3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи собрание неправомочно принимать решения, председатель может созвать новое собрание с тем же порядком дня. Это собрание правомочно принимать решения независимо от количества присутствующих, о чем должно быть объявлено при созыве собрания.
4. Собственник жилого помещения не имеет права голоса в случае, если решение касается сделок с этим собственником об управлении общей собственностью или споров с другими собственниками или если на собственника возложена обязанность отчуждения жилого помещения.
5. Решение принимается простым большинством голосов, если настоящим Кодексом или положением о товариществе собственников жилых помещений не предусмотрено иное.

Статья 241. Полномочия председателя товарищества собственников жилых помещений

1. Председатель товарищества собственников жилых помещений  обязан:
а) выполнять решения собраний собственников жилых помещений и заботиться о соблюдении  правил внутреннего распорядка;
б) принимать необходимые меры для надлежащего содержания и текущего ремонта общей собственности;
в) в случаях неотложной необходимости принимать иные необходимые меры для надлежащего содержания общей собственности;
г) распоряжаться общими деньгами.
2. Председатель вправе от имени всех собственников жилых помещений:
а) требовать, получать и выплачивать суммы на покрытие произведенных расходов, долгов и ипотечных процентов, если это касается общих дел собственников жилых помещений;
б) осуществлять расчеты, исполнять обязательства и иные денежные сделки, связанные с текущим управлением общей собственностью;
в) заключать сделки и предъявлять необходимую документацию, если они касаются интересов собственников жилых помещений;
г) выступать в суде или иных органах, если собственники жилых помещений, уполномочат его на это.
3. Председатель обязан держать деньги собственников жилых помещений отдельно от своего имущества. Распоряжение этими деньгами может быть обусловлено согласием одного из собственников жилых помещений или третьего лица.
4. Председатель при необходимости действует на основании доверенности, выданной собственниками жилых помещений, в которой определяется объем его представительских полномочий.

Статья 242. Хозяйственный план

1. Председатель должен подготавливать хозяйственный план до начала каждого года.
2. Хозяйственный план должен содержать:
а) предполагаемые доходы и расходы при управлении общей собственностью;
б) обязанность собственников жилых помещений по расходам в соответствии с их долями;
в) сбор собственниками жилых помещений средств для надлежащего содержания здания в соответствии с подпунктом "г" пункта 4 статьи 236 настоящего Кодекса.
3. Каждый собственник жилого помещения правомочен сам или посредством третьего лица выполнить мероприятия по надлежащему содержанию и текущему ремонту здания. В таких случаях председатель учитывает этот труд, оценивает его и вносит в финансовый план. Собственнику жилого помещения сокращаются взносы по расходам соответственно затраченному труду.
4. Собственники жилых помещений обязаны на основании требования председателя внести определенный аванс в обеспечение утвержденного финансового плана. При затруднениях с выплатами председатель может воспользоваться соответствующими кредитами банка.
5. Принятие решения об утверждении хозяйственного плана дает председателю и право взять кредит.
6. Председатель обязан в конце календарного года представить финансовый отчет.
7. Собственники жилых помещений в любое время могут потребовать от председателя отчет о проделанной работе.

Статья 243. Обязанность ремонта жилого помещения

1. Каждый собственник жилого помещения обязан перед другими собственниками нести расходы по содержанию общей собственности, ее текущему ремонту, управлению и иные расходы.
2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи расходы производятся в размере стоимости доли каждого собственника жилого помещения.
3. Если не установлено иное, определенные на текущий год расходы должны быть оплачены  двенадцатью равными частями. Если не предусмотрен сбор средств для надлежащего содержания здания, председатель может потребовать предварительного внесения этих сумм до оформления заявки на ремонт здания.

Статья 244. Консультационный совет

1. Собственники жилых помещений могут простым большинством голосов принять решение об образовании консультационного совета. Консультационный совет состоит из председателя и двух членов.
2. Консультационный совет содействует председателю в осуществлении его задач.
3. Финансовый и хозяйственный планы, итоги выполнения хозяйственного плана, отчеты, сметы до рассмотрения на собрании собственников жилых помещений должен проверить консультационный совет и сделать соответствующее заключение.
4. Консультационный совет созывается председателем по мере необходимости.

ГЛАВА 5. ОГРАНИЧЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ДРУГИХ ЛИЦ

§ 1. Право застройки

Статья 245. Понятие

1. Земельный участок может быть передан в пользование другого лица таким образом, чтобы лицо, в пользу которого произведена передача, приобретало отчуждаемое и наследуемое право иметь строение на поверхности или под поверхностью земельного участка (право застройки).
2. Право застройки может распространяться на пользование частью земельного участка, которая не требуется для застройки, если она предоставляет преимущества для использования строения.
3. Право застройки может иметь определенный срок или быть бессрочным, но не может быть ограничено отменительным условием.

Статья 246. Применимость предписаний о недвижимости

1. К отношениям, связанным с возникновением и приобретением права застройки, применяются правила приобретения недвижимых вещей.
2. Строение, возведенное на основании права застройки, является основной составной частью права застройки.

Статья 247. Отчуждение права застройки

Если для отчуждения или сдачи в наем права застройки необходимо согласие собственника, то он может отказать в этом согласии только при наличии веских оснований.

Статья 248. Плата за право застройки

1. На обладателя права застройки может быть по договору возложена обязанность внесения платы за это право в виде периодических платежей. Это право собственника земли неотделимо от права собственности на участок.
2. Право застройки может быть односторонне прекращено только в связи с не внесением платежей за два года. В иных случаях для прекращения права застройки необходимо согласие обладателя права застройки.
3. Плату за право застройки стороны могут определить с десятилетним интервалом, если экономические условия не предусматривают иное. Эта плата должна быть определена с учетом экономических условий.

Статья 249. Регистрация права застройки

Право застройки вносится в публичный реестр среди вещных прав лиц, не являющихся собственниками, только в качестве первоочередного права. Эта очередность не может быть изменена.

Статья 250. Прекращение права застройки

Право застройки не прекращается разрушением возведенного на земельном участке строения.

Статья 251. Возмещение при прекращении права застройки

1. В случае прекращения права застройки собственник земельного участка должен предоставить обладателю права застройки соответствующее возмещение за возведенные на участке строения. Не считается должным возмещением сумма, которая составляет менее двух третей стоимости строения.
2. Собственник земельного участка может взамен выплаты возмещения продлить обладателю права застройки это право на предполагаемый срок существования строения. Если обладатель права застройки откажется от такого продления, он теряет и право требования возмещения.
3. Обладатель права застройки не вправе при прекращении права застройки перенести строение или его составные части.

Статья 252. Регистрация права требования возмещения

1. Право требования возмещения, возникшее при прекращении права застройки, заменяет в публичном реестре место права застройки и в той же очередности заменяет его.
2. Если право застройки ко времени окончания его срока все еще обременено ипотекой, то ипотекарь имеет право залога на требование о возмещении.

Статья 253. Правопреемство при прекращении права застройки

При прекращении права застройки собственник земельного участка становится участником договора о найме или аренде, заключенного лицом, обладающим правом застройки.

§ 2. Узуфрукт

Статья 254. Понятие
 
Вещь или право могут быть переданы в пользование другому лицу таким образом, чтобы лицо, в пользу которого произведена передача, будет правомочно как собственник использовать эту вещь или право и не допускать пользование третьими лицами, однако в отличие от собственника он не имеет право закладывать, отчуждать или передавать по наследству эту вещь (узуфрукт). Для залога или сдачи в аренду этой вещи или этого права необходимо согласие собственника. После отмены узуфрукта собственник становится участником существующих отношений найма или аренды.

Статья 255. Правовое регулирование установления узуфрукта

Узуфрукт может быть установлен как над движимыми и недвижимыми вещами, так и над нематериальными благами. При установлении узуфрукта применяются те же правила, что и при приобретении движимых и недвижимых вещей, а также нематериальных благ.

Статья 256. Виды узуфрукта

1. Узуфрукт может быть платным и бесплатным.
2. Узуфрукт может существовать временно или на протяжении всей жизни принявшего его лица (узуфруктуария). Узуфрукт прекращается смертью физического лица или ликвидацией юридического лица, в пользу которых был установлен узуфрукт.

Статья 257. Определение состояния вещи

1. Узуфруктуарий и собственник до передачи вещи могут определить состояние передаваемых по узуфрукту  вещей.
2. При установлении узуфрукта на совокупность вещей узуфруктуарий и собственники обязаны оказывать друг другу содействие при составлении описи вещей. Опись должна быть снабжена пометкой о дне ее составления и подписана обеими сторонами; каждая сторона может потребовать официального удостоверения подписи. Расходы оплачивает сторона, которая потребует составления описи или удостоверения подписи.

Статья 258. Права и обязанности узуфруктуария

1. Узуфруктуарий вправе владеть вещью.
2. При осуществлении своего права узуфруктуарий обязан сохранять прежнее хозяйственное назначение вещи и владеть ею в соответствии с правилами надлежащего ведения хозяйства.
3. Узуфруктуарий не имеет права переделывать вещь либо подвергать ее существенным изменениям.
4. Узуфруктуарий приобретает право собственности и на те плоды, которые извлечет вопреки правилам надлежащего ведения хозяйства или извлечет в чрезмерном количестве, если это стало необходимым вследствие особого обстоятельства. В этом случае он обязан возместить собственнику вред, причиненный вещи вследствие такого применения.
5. Узуфруктуарий должен заботиться о надлежащем содержании вещи в соответствии с ее хозяйственным назначением. Узуфруктуарий не несет ответственности за такие изменения и ухудшения вещи, которые являются результатом нормального износа вещи. Он обязан улучшать и ремонтировать вещь только в той мере, в какой это необходимо для поддержания вещи в ее обычном состоянии.
6. Узуфруктуарий обязан за свой счет застраховать вещь на весь срок узуфрукта, если страхование соответствует надлежащему ведению хозяйства. Страхование должно быть осуществлено таким образом, чтобы право требования в отношении страховщика было предоставлено собственнику. Если вещь уже застрахована, то узуфруктуарий в течение всего узуфрукта должен осуществлять выплату страховых премий постольку, поскольку он был бы обязан к страхованию.
7. Если вещь будет уничтожена или повреждена либо выявится необходимость чрезвычайных работ для улучшения и ремонта вещи или мер для ограждения ее от непредвиденной опасности, то узуфруктуарий обязан немедленно уведомить об этом собственника. Такая обязанность возлагается на узуфруктуария и в том случае, если третье лицо предъявит требование о праве на вещь.
8. Если узуфруктуарий произведет расходы в отношении вещи, к которым он не был обязан, то обязанность собственника их возместить определяется в соответствии с предписаниями о ведении чужих дел без поручения. Узуфруктуарий вправе изъять устройство, которым он оборудовал вещь.
9. Если объектом узуфрукта является земельный участок совместно с инвентарем, то узуфруктуарий может распоряжаться отдельными предметами инвентаря в пределах надлежащего ведения хозяйства. Он должен возмещать обычные потери, а также заменять предметы инвентаря, выбывающие в соответствии с надлежащим ведением хозяйства; приобретенные им предметы с момента их присоединения к инвентарю становятся собственностью того лица, которому принадлежит инвентарь.

Статья 259. Прекращение узуфрукта

1. Узуфруктуарий обязан возвратить вещь собственнику по окончании срока узуфрукта.
2. Узуфрукт прекращается, если он совпадает в одном лице  с  правом собственности на вещь.

§ 3. Сервитуты

Статья 260. Понятие

1. Земельный участок может быть обременен в пользу собственника другого земельного участка (господствующий земельный участок) таким образом, чтобы последний имел право использовать чужой земельный участок в определенных случаях или чтобы на чужом земельном участке не могли совершаться определенные действия, или чтобы было исключено осуществление права, которое следует из права собственности на обремененный земельный участок в отношении господствующего земельного участка (сервитут).
2. Стороны могут договориться о вознаграждении в виде периодических выплат.

Статья 261. Условия сервитута

1. Сервитут может представлять собой лишь такое обременение, которое дает правомочному лицу преимущество при пользовании земельным участком. Содержание сервитута не может выходить за пределы, установленные вышеизложенным предписанием.
2. При осуществлении сервитута правомочное лицо должно соблюдать интересы собственника обремененного земельного участка.

Статья 262. Содержание сооружений на обремененном участке

Если для осуществления земельного сервитута требуется наличие сооружения на обремененном участке, то может быть определено, что собственник этого земельного участка должен содержать это сооружение постольку, поскольку этого требуют интересы правомочного лица. Если собственнику принадлежит право совместного пользования сооружением, то может быть определено, что правомочное лицо должно содержать сооружение постольку, поскольку это необходимо для осуществления права пользования собственником.

Статья 263. Раздел господствующего земельного участка

В случае раздела земельного участка правомочного лица земельный сервитут сохраняет силу и в отношении отдельных частей; однако при наличии сомнения осуществление сервитута допускается только таким образом, чтобы оно не стало более обременительным для собственника обремененного земельного участка. Если сервитут предоставляет преимущества только одной части, то он прекращается в отношении остальных частей.

Статья 264. Раздел обремененного земельного участка

В случае раздела обремененного земельного участка те его части, на которые не распространяется осуществление земельного сервитута, освобождаются от него, если осуществление сервитута ограничивается пределами определенной части обремененного земельного участка.

Статья 265. Защита земельного сервитута от нарушения

В случае нарушения земельного сервитута правомочному лицу предоставляются права добросовестного владельца.

Статья 266. Ограниченный личный сервитут

1. Недвижимая вещь может быть обременена в пользу определенного лица сервитутом на условиях, предусмотренных статьей 260 настоящего Кодекса. Такое обременение может состоять и в том, что правомочному лицу предоставляется право пользования зданием или частью здания для проживания, с освобождением собственником помещения (ограниченный личный сервитут).
2. Ограниченный личный сервитут не подлежит передаче. Осуществление сервитута может быть передано другому лицу только в том случае, если это было разрешено.

ГЛАВА 6. СОБСТВЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

§ 1. Залог

Статья 267. Залог

1. Движимые вещи и нематериальные блага, передача которых другим лицам допускается, могут быть обременены для обеспечения требования таким образом, чтобы кредитор (залогодержатель) был вправе требовать удовлетворения за счет стоимости вещи.
2. Право залога может быть также установлено в отношении будущего или условного требования, если это требование к моменту возникновения залога может быть определено.

Статья 268. Порядок залога движимых вещей и ценных бумаг

1. Передача другим лицам движимых вещей и индоссируемых по мере надобности ценных бумаг, а также иных нематериальных благ производится в порядке, установленном для их приобретения. Если в связи с имуществом существует требование в отношении третьих лиц, то при возникновении права залога обязательно, чтобы третьему лицу было сообщено о залоге вещи.
2. Залогодатель и залогодержатель могут заверить залог в нотариальном порядке. В этом случае залог возникает после регистрации в публичном реестре так, что не обязательны передача владения имуществом и заявление другим кредиторам о залоге. В документе должны быть указаны личность залогодателя, возможных третьих лиц - должников, залогодержателя, а также объем обеспеченного требования, выгода и срок удовлетворения.

Статья 269. Последствия досрочного исполнения

Если заложено требование и должник исполнит обязанность до истечения срока залога, то исполнение заменяет требование (суррогация).

Статья 270. Права добросовестного залогодержателя

Если передача предмета залога другому лицу осуществляется путем передачи документа и залогодатель владеет этой вещью (правом) к моменту возникновения залога, не имея права на передачу их в залог, залогодержатель считается добросовестным приобретателем, если он не знал или не мог знать об этом. Эта добросовестность залогодержателя дает ему преимущество по сравнению с третьими лицами.

Статья 271. Пределы залога

Залог обеспечивает требование и связанные с ним другие дополнительные права.

Статья 272. Приобретение прав должника

Если залогодатель одновременно не является личным должником обеспеченного залогом требования, то  он  может предъявить залогодержателю возражение, право на которое имеет личный должник.

Статья 273. Приоритет требований

Если требование обеспечено одновременно имуществом должника и третьих лиц, то третьи лица могут потребовать, чтобы кредиторы до использования их имущества вначале удовлетворили свои требования за счет имущества должника.

Статья 274. Распространение залога на входящие в предмет залога имущественные ценности

Залог распространяется на все имущественные ценности, которые включает в себя находящийся в собственности предмет залога.

Статья 275. Залог с передачей владения

1. Если предмет залога обеспечен передачей владения, то залогодержатель обязан должным образом содержать его. Он вправе получить выгоду, которая засчитывается в обеспеченное требование. Он может потребовать у залогодателя возмещения понесенных в связи с предметом необходимых расходов.
2. Если залогодержатель надлежащим образом не исполняет возложенные на него обязанности, залогодатель может потребовать передачи предмета третьему лицу.
3. Если существует опасность гибели заложенного предмета или существенного снижения его стоимости, залогодатель может потребовать возврата предмета и предложить залогодержателю другое средство обеспечения требования. Об опасности гибели заложенного предмета или существенного снижения его стоимости залогодержатель обязан незамедлительно сообщить залогодателю и назначить ему срок для предложения другого средства обеспечения. Если залогодатель в этот срок не предложит другого средства обеспечения, то залогодержатель вправе продать предмет. При продаже применяются правила реализации предмета залога. Вырученная в итоге продажи сумма заменяет предмет залога. До истечения срока залога эта сумма хранится с соответствующими начислениями.

Статья 276. Обязанности залогодателя при регистрации права залога

1. Если право залога регистрируется, то залогодатель обязан хранить предмет залога и надлежащим образом содержать его. Он правомочен по-прежнему получать выгоду от этого предмета.
2. Если можно предполагать, что залогодатель не может исполнить эти свои обязанности, залогодержатель может потребовать передачи ему предмета. Если дело касается заложенного права, которое регистрируется, то залогодержатель вправе сообщить об этом должнику - третьему лицу. С момента сообщения должник обязан исполнить требование залогодержателя по наступлении срока.

Статья 277. Последующий залог

Для последующего залога предмета залога залогодержателем необходимо предварительное согласие залогодателя.

Статья 278. Заключение сделок о предмете залога

Для заключения сделок о предмете залога необходимо предварительное согласие залогодержателя.

Статья 279. Неоднократный залог

Одна и та же вещь может быть заложена несколько раз. Очередность определяется в соответствии с моментом залога.

Статья 280. Защита прав залогодержателя

Если залогодержателю препятствуют в осуществлении его права, он может использовать в отношении препятствующего лица те же права, что и собственник.

Статья 281. Переход права залога к новому кредитору

1. С передачей права требования третьему лицу к новому кредитору переходит также и право залога.
2. Каждое из третьих лиц, правовое положение которого может ухудшиться вследствие отчуждения предмета залога, правомочно исполнить требование и таким образом взять на себя право залога.
3. Предмет залога не может быть передан другому лицу без передачи соответствующего требования. Если при передаче требования исключен переход предмета залога, то отпадает и право залога.

Статья 282. Прекращение залога

Залог прекращается одновременно с тем требованием, для которого он существует.

Статья 283. Прекращение залога путем отказа от залога

1. Залог прекращается, когда залогодержатель заявит залогодателю или собственнику о том, что он отказывается от предмета залога.
2. Если залог обеспечен передачей владения, он прекращается при возвращении владения залогодателю.

Статья 284. Прекращение залога вследствие перехода предмета залога в собственность залогодержателя

Залог прекращается, если он вместе с правом собственности окажется в руках одного лица. Это правило не применяется до тех пор, пока права третьего лица обременены требованием, для обеспечения которого и существует залог.

Статья 285. Обязанности залогодержателя при прекращении залога

Если залог прекращен, залогодержатель обязан вернуть находящийся у него предмет залогодателю или собственнику.

Статья 286. Удовлетворение требований залогодержателя

1. Удовлетворение требований залогодержателя производится путем продажи предмета залога или соответственно иной реализации этого предмета.
2. Залогодержатель правомочен реализовать предмет, если наступит срок полного или частичного исполнения денежного требования.

Статья 287. Недействительность соглашения о прямом переходе права собственности к залогодержателю

Недействительно соглашение, в силу которого собственность на предмет залога переходит к залогодержателю в случае, если его требование не будет удовлетворено или не будет удовлетворено своевременно.

Статья 288. Продажа предмета залога

Право продажи заложенного предмета залогодержатель имеет только тогда, когда это необходимо для удовлетворения его требования.

Статья 289. Продажа многократно заложенного предмета

Если предмет заложен несколько раз, право требования его продажи имеет только тот залогодержатель, право залога которого предшествует праву залога других лиц. Если он откажется от использования этого права, право залога имеют и последующие залогодержатели.

Статья 290. Передача предмета залога лицу, имеющему право продажи

1. Предмет залога должен быть передан тому залогодержателю, который имеет право продажи этого предмета.
2. Если реализация требования зависит от совершения того или иного юридического действия, то залогодержатель может потребовать у залогодателя осуществления этого действия. Если залогодатель в течение двух недель не выполнит требование залогодержателя, то залогодержатель правомочен от имени залогодателя осуществить это действие в отношении третьих лиц.

Статья 291. Предупреждение о продаже

Залогодержатель обязан предупредить собственника о предстоящей продаже предмета, указав при этом денежную сумму, которая может быть выручена в результате продажи. Реализация не может быть осуществлена до истечения двух недель после предупреждения.

Статья 292. Продажа с публичных торгов

1. Продажа предмета залога производится с публичных торгов.
2. Если предмет залога имеет биржевую или рыночную стоимость, то залогодержатель может доверить продажу предмета специальным торговым учреждениям.

Статья  293. Недопустимость продажи предмета залога по цене ниже стоимости материала

Предмет залога не может быть отчужден по цене более низкой, чем стоимость материала. По требованию залогодателя перед продажей эту цену устанавливает эксперт.

Статья 294. Иные правила продажи предмета залога

1. Собственник и залогодержатель могут согласиться о продаже предмета в ином порядке, отличающемся от изложенного в настоящей главе. Если на предмет залога имеет право третье лицо и в итоге отчуждения предмета залога оно прекращается, для отчуждения необходимо согласие этого третьего лица.
2. Если отличающийся порядок продажи предмета залога соответствует интересам сторон, то каждая из них может потребовать, чтобы продажа предмета была произведена в этом порядке. Если стороны все же не достигнут соглашения, то решение принимает суд.

Статья 295. Участие в торгах залогодержателя и собственника

Залогодержатель и собственник могут совместно принять участие в торгах. Предложенная собственником цена может быть отвергнута, если сумма не будет внесена наличными деньгами.

Статья 296. Продажа за наличные

Предмет залога может быть продан лишь с условием, что покупатель немедленно внесет покупную сумму наличными деньгами и что он утрачивает свои права, если этого не сделает. При продаже без этого условия покупная цена должна рассматриваться как полученная залогодержателем; его права в отношении покупателя не затрагиваются.

Статья 297. Последствия правомерного отчуждения

1. С правомерным отчуждением и передачей предмета залога к приобретателю переходят те же права, как если бы он приобрел вещь от собственника.
2. Если предмет отчужден в качестве предмета залога так, что отчуждатель не имеет права залога или если для удовлетворения требования не было необходимости в продаже, то добросовестный приобретатель все же приобретает не обремененную собственность.

Статья 298. Порядок реализации требований

Реализация требований производится путем платежа должника в пользу кредитора.

Статья 299. Выручка от продажи

В той мере, в какой вырученная от продажи предмета залога сумма причитается залогодержателю с целью его удовлетворения, требование считается исполненным со стороны собственника. Оставшаяся сумма выручки рассматривается как обеспечение, заменяющее залог.

§ 2. Ипотека

Статья 300. Понятие

1. Недвижимая вещь может быть обременена для обеспечения требования таким образом, чтобы тому лицу, в пользу которого установлено обременение, давалось право получить удовлетворение своего требования за счет этой вещи (ипотека).
2. Ипотека может быть установлена в отношении будущего или условного требования, если к моменту установления ипотеки это требование может быть определено. Также может быть определена максимальная сумма, в пределах которой должно быть произведено удовлетворение за счет недвижимого имущества. Эта сумма определяется и вносится в публичный реестр.
3. Требование, обеспеченное ипотекой, может быть заменено другим требованием. Для этого необходимы соглашение собственника и кредитора (ипотекаря) и регистрация этого соглашения в публичном реестре.

Статья 301. Общая ипотека

Если для обеспечения требования установлена ипотека на несколько вещей (общая ипотека), то на каждую вещь может быть обращено взыскание  по требованию в полном объеме. Кредитор может по своему усмотрению требовать удовлетворения в целом или в части за счет каждой отдельной вещи.

Статья 302. Ипотека собственника

Если требование, для обеспечения которого установлена ипотека, не возникло, прекращено или переходит к собственнику недвижимой вещи, ипотека переходит к нему (ипотека собственника).

Статья 303. Регистрация ипотеки

1. Ипотека возникает с момента регистрации в публичном реестре. Регистрация производится в установленном порядке по представлении собственником недвижимой вещи и ипотекарем документов, заверенных в нотариальном порядке. В них должны быть указаны собственник недвижимого имущества, ипотекарь, предполагаемый должник - третье лицо, а также объем обеспеченного требования, выгода и срок исполнения.
2. Ипотека может быть установлена  таким образом, чтобы вытекающее из ипотеки право кредитора определялось лишь содержанием обеспечиваемого требования, чтобы кредитор не мог в подтверждение своего требования ссылаться на регистрацию. Такая ипотека вносится в реестр как гарантийная (обеспечительная) ипотека. Ипотеки на большие суммы могут быть только гарантийными.

Статья 304. Неоднократное обременение недвижимой вещи ипотекой

1. Одна и та же недвижимая вещь может быть обременена ипотекой несколько раз. Очередность устанавливается соответственно времени установления ипотеки.
2. Если собственник недвижимой вещи обязуется перед другим лицом прекратить ипотеку при условии, что ипотека будет объединена вместе с правом собственности в одном лице, то это обязательство может быть зарегистрировано в публичном реестре.

Статья 305. Права собственника, не являющегося личным должником обеспеченного ипотекой требования

1. Если собственник недвижимой вещи одновременно не является личным должником обеспеченного ипотекой обязательства, он все же может предъявить ипотекарю встречное требование, право на которое имеет только личный должник, в частности встречные требования по зачету денежных обязательств и связанные с обжалованием требования.
2. Если срок исполнения требования зависит от прекращения взаимоотношений, прекращение действительно лишь в случае, если об этом заявят собственник кредитору или кредитор собственнику.

Статья 306. Право собственника на удовлетворение кредитора

1. Собственник недвижимой вещи правомочен удовлетворить кредитора, когда срок исполнения уже наступил или личный должник правомочен исполнить соответствующее действие.
2. Если собственник не является личным должником, требование переходит к нему в случае, если собственник удовлетворит кредитора.
3. При удовлетворении кредитора собственник может потребовать документы, необходимые для внесения исправления в публичный реестр или прекращения ипотеки.

Статья 307. Распространение ипотеки на плоды недвижимой вещи

1. Ипотека распространяется и на плоды недвижимой вещи, если они не добыты в итоге нормальной хозяйственной деятельности или еще не отчуждены.
2. В силу ипотеки за счет недвижимого имущества покрываются проценты по требованию и судебные издержки.

Статья 308. Обязанность содержания обремененной ипотекой вещи

1. Собственник обязан сохранять реальную стоимость вещи. Если вследствие ухудшения обстоятельств безопасности ипотеки создается угроза, кредитор может определить собственнику соответствующий срок для предотвращения этой угрозы.
2. Если вещь застрахована, страховая организация может выплатить после ухудшения обстоятельств страховую сумму страхователю только тогда, когда о факте наступления вреда кредитору уже сообщено. Кредитор может воспрепятствовать выплате суммы, если он опасается, что сумма не будет использована для восстановления вещи.
3. Если выяснится, что собственник не может исполнять свои обязанности, кредитор вправе потребовать передачи ему управления вещью. Решение по такому требованию принимает суд.
4. Недействительно соглашение, в силу которого собственник берет на себя обязательство не отчуждать, не пользоваться или иным образом не обременять недвижимую вещь. Действительность такой сделки для третьих лиц не может зависеть от согласия кредиторов.

Статья 309. Переход ипотеки и обеспечиваемого ею требования к другому лицу

Ипотека и обеспечиваемое ею требование могут быть переданы другому лицу лишь одновременно и совместно. При передаче требования к новому кредитору переходит и ипотека. Передача требования считается действительной только при условии, что заверенный в нотариальном порядке документ об ипотеке передается новому кредитору и он регистрируется в публичном реестре в качестве нового кредитора.

Статья 310. Обязанности должника перед новым кредитором

Если после перехода требования к новому кредитору должник платит старому кредитору, эта выплата не освобождает его от обязательств перед кредитором и в том случае, если он ничего не знал о переходе.

Статья 311. Презумпция достоверности записи в публичном реестре при переходе ипотеки и требования к новому кредитору

Ипотека и требование так же переходят к новому кредитору, как это было при предыдущем кредиторе. Зарегистрированные в публичном реестре данные, исходя из интересов кредитора, считаются правильными. В этом случае должник не может ссылаться на то, что не существует требования. Это правило не применяется, если новый кредитор знал о неправильных записях в реестре.

Статья 312. Права третьих лиц

1. Любое третье лицо, положение которого ухудшилось вследствие реализации ипотеки, правомочно исполнить требование и таким путем перенести ипотеку на себя. При удовлетворении кредитора оно может потребовать соответственно заверенные документы и регистрацию себя в качестве ипотекаря.
2. Если личный должник удовлетворит кредитора, ипотека переходит к нему и он может потребовать возмещения  от собственника.

Статья 313. Отказ кредитора от требования или ипотеки

1. Если кредитор отказывается от требования или  ипотеки, собственником становится ипотекарь. Отказ имеет юридическую силу при условии, что он зарегистрирован в публичном реестре.
2. Если кредитор отказывается от ипотеки, но не от требования, личный должник все же будет свободен, если он в свою очередь мог получить возмещение от ипотеки.
3. Если собственник имеет право оспаривания, которым исключается длительное использование ипотеки, он может потребовать от кредитора, чтобы тот отказался от ипотеки.

Статья 314. Требование продажи вещи, обремененной ипотекой

1. Если должник затягивает удовлетворение требования, средством обеспечения которого является ипотека, ипотекарь правомочен потребовать продажу недвижимой вещи.
2. Продажа осуществляется в соответствии с изложенными в настоящей главе правилами и нормами Гражданского процессуального кодекса. Нормы настоящего Кодекса применяются как специальные нормы.

Статья 315. Принудительная продажа

1. Принудительная продажа с публичных торгов производится судом на основании заявления кредитора; суд назначает специалиста (эксперта).
2. О решении суда делается публичное сообщение. Кроме того, суд обязан сообщить об ожидающейся продаже с публичных торгов внесенным в реестр уполномоченным лицам.

Статья 316. Иные формы продажи недвижимых вещей

1. Суд может по совместному заявлению собственника и кредитора установить другую форму продажи. До принятия такого решения суд должен заслушать стороны.
2. Недействительно соглашение, в силу которого собственность на недвижимость переходит к кредитору, если он не будет удовлетворен или будет  удовлетворен не полностью.

Статья 317. Права должника после продажи

1. После принятия решения о продаже вещи с публичных торгов должник теряет право оставлять у себя плоды вещи.
2. Если должник сам или со своей семьей проживает в здании или части здания, обремененного ипотекой, он остается нанимателем и должен платить за наем соответственно рыночным условиям.

Статья 318. Предотвращение торгов

1. Собственник или третье лицо, права которых могут быть нарушены в итоге торгов, вправе приостановить торги путем удовлетворения требования.
2. Проведение торгов может быть приостановлено максимум на срок до шести месяцев путем внесения собственником в суд заявления, если правомочное лицо сочтет, что посредством приостановления торги могут быть предотвращены, и если исходя из личных и экономических взаимоотношений собственника либо в соответствии с характером долга приостановление приемлемо. Заявление не подлежит удовлетворению, если временное приостановление повлечет несообразно отрицательные результаты для кредитора.

Статья 319. Участие в торгах кредитора, должника и собственника

Кредитор, должник и собственник правомочны принять участие в торгах, во время которых должник и кредитор должны представить обеспечение, которое эксперт признает надлежащим.

Статья 320. Повторное проведение торгов

Если во время первых торгов не будет сделано предложение, составляющее семьдесят процентов стоимости оцененной экспертом вещи, торги должны быть проведены заново. Повторные торги должны быть объявлены по той же форме, что и первые, и с указанием на тот факт, что они проводятся повторно. При повторных торгах наименьшая цена должна быть достаточной хотя бы для покрытия расходов на процесс и требования кредитора. Если это не произойдет, торги не проводятся. Расходы по торгам возлагаются на собственника.

Статья 321. Отмена торгов вследствие продажи вещи

1. Покупатель вещи на торгах обязан передать эксперту, осуществившему принудительное исполнение, покупную цену, из которой вычитываются связанные с исполнением расходы.
2. Покупатель становится собственником вещи только после оплаты ее стоимости.
3. В результате перехода права собственности прекращаются все ипотеки и вещные права, обременявшие вещь и зарегистрированные после ипотеки кредитора, осуществившего принудительное исполнение. Все иные ограниченные права на вещь остаются без изменений.
4. Новый собственник становится участником существовавших на момент перехода права собственности отношений по найму и аренде. Вследствие перехода права собственности к новому приобретателю первоначальный собственник рассматривается как наниматель в соответствии с рыночными условиями.

Статья 322. Порядок распределения выручки от продажи вещи

1. Если управомоченное на продажу вещи лицо зарегистрировано единственным ипотекарем или полученные от торгов доходы за вычетом расходов покрывают требования всех кредиторов, эксперт после уточнения расходов распределяет покупную цену кредиторам. Остаток передается лицу, чья вещь была продана.
2. Если покупная цена недостаточна для удовлетворения всех обеспеченных ипотекой требований, эксперт уточняет расходы, вносит оставшуюся сумму на специальный счет, составляет план распределения в соответствии с очередностью записей в реестре и представляет его суду. Суд утверждает этот план и указывает экспертам осуществить распределение на основании плана.

Статья 323. Солидарная ответственность государства в связи с проведением торгов ненадлежащим образом

Если официально назначенный эксперт не исполняет обязанности, возложенные на него в связи с проведением торгов, за причиненный вследствие этого вред ответственность перед участниками солидарно несут государство и эксперт.

Статья 324. Принудительное управление вещью

1. На основании заявления уполномоченного на принудительное исполнение ипотекаря суд может взамен принудительного отчуждения вещи на торгах установить принудительное управление вещью (секвестр). В таких случаях суд назначает управляющего или передает функции управления собственнику.
2. До принятия решения суд должен заслушать зарегистрированных в публичном реестре лиц, права которых могут быть ущемлены путем принудительного управления.
3. Принудительное управление может быть установлено только в случае, если предполагается, что в результате осуществления такого управления доходы превысят текущие расходы по управлению.
4. Если должник сам или со своей семьей проживает в здании или части здания, над которым установлено принудительное управление, он должен платить за пользование жилым помещением по рыночным условиям.
5. Управляющий получает плоды вещи и на основании составленного им и утвержденного судом плана распределяет их в конце года за вычетом всех расходов, к которым относятся и расходы по управлению.
6. Принудительное управление подлежит прекращению в случае, если кредитор будет удовлетворен или ясно, что путем такого управления не будет достигнуто удовлетворение кредиторов.