Mazmuny

2 BÖLÜM. EÝELIK ETMEK

176 madda. Eýeligiň edinilmegi

1. Eýelik etmek zadyň üstünden hakyky agalyk etmek bilen gazanylýar.
2. Zada hakykat ýüzünde eýelik edýän-de bolsa, ony başga şahsyň peýdasyna eýelik edýän we eýesiniň ygtyýarlaryny şol şahsdan alan şahs zadyň eýesi diýlip hasap edilmeýär. Diňe ygtyýar-hukugy beren şahs zadyň eýesi diýlip ykrar edilýär.
3. Eger şahs uzufruktuariý, girew saklaýjy, kärendeçi, hakyna tutujy, saklap beriji hökmünde ýa-da şuňa meňzeş gaýry hukuk gatnaşygy esasynda zada eýelik edýän bolsa (göni eýelik etmek), şol sebäpli  beýleki şahs barasynda belli bir zada wagtlaýyn eýelik etmäge onuň haky bar bolsa ýa-da şeýtmäge borçly bolsa, onda soňky şahs hem zada eýelik ediji (aralyk eýelik) bolýar.
4. Eger bir zada birnäçe şahs bilelikde eýelik edýän bolsa, onda olar şärikli eýeler diýlip hasap edilýär.
5. Eger bir zadyň böleklerine birnäçe şahs eýelik edýän bolsa, onda olar aýry-aýry bölekleriň eýeleri hasap edilýär.

177 madda. Eýelik etmegiň bes edilmegi

1. Eger zadyň eýesi zady başga birine mydamalyk berýän bolsa ýa-da şol zada hakyky agalyk etmegi gaýry ýol bilen ýitirýän bolsa, onda eýelik bes edilýär.
2. Zada ygtyýar etmäge wagtlaýyn päsgelçilik berilmegi şol zada eýelik etmegi ýatyrmaýar.

178 madda. Miraslyk

Eýelik etmek miras boýunça geçýär.

179 madda. Eýeçilik prezumsiýasy

1. Gozgalýan zada eýelik edýäni zadyň eýesi hasaplamak gerek. Bu kada, eger zadyň ozalky eýesi bu zady ýitiren ýa-da ol ondan ogurlanylan bolsa, ýa bolmasa şol zat onuň eýelik etmeginden başga usul bilen çykan bolsa, onda zada ozalky eýesi barada ýöremeýär, pul we getirilip görkezilýän gymmatly kagyzlar hakynda gürrüň gidýän halatlary muňa girmeýär.
2. Zada ozalky eýelik eden barasynda ony şol zada eýelik eden wagtynyň dowamynda onuň eýesi boldy diýlip hasaplamak gerek.

180 madda. Ynsaply zat eýesi

Zada kanuny eýelik edýän ýa-da iş gatnaşyklarynda zerur dykgatly geçirilen barlag esasynda ygtyýarly şahs diýlip ykrar edilip bilinjek zat eýesi ynsaply hasaplanýar.

181 madda. Ynsaply zat eýesiniň bikanun eýeligindäki zady gaýtaryp bermek hakyndaky talaby

Eger ynsaply zat eýesi eýelik etmekden mahrum edilse, onda ol zadyň gaýtarylyp berilmegini zadyň täze eýesinden üç ýylyň dowamynda talap edip biler. Bu kada zadyň täze eýesiniň eýelik etmekde artykmaç hukugynyň bar mahalynda ulanylmaýar. Eýelik etmegiň gaýtarylyp berilmegi baradaky talap, eger ol zady zorluk ýa-da aldaw arkaly edinen bolsa, onda artykmaç hukugy bar bolan şahs barasynda-da ulanylyp bilner.

182 madda. Ynsaply zat eýesiniň bikanun päsgelçiligiň aýrylmagyny talap etmegi

Eger ynsaply zat eýesi zadyndan mahrum edilmese, ýöne onuň eýelik etmegini amala aşyrmagyna başga ýol bilen päsgel berilse, zat eýesi hökmünde ol päsgelçilikleriň düzedilmegini talap edip biler. Ol eýelik edilmegine hyýanat edilmegi sebäpli ýetirilen zyýanyň tölenilmegini hem talap edip biler. Zyýanyň öwezini töletmek baradaky bu talap päsgelçilikleri düzetmek talabynyň mümkin bolmadyk halatynda hem ulanylýar.

183 madda.  Zada hukukly eýelik etmek

Zadyň hukukly eýesine zady gaýtaryp bermek talaby bildirilip bilinmez. Kanuny eýelik edilýän wagtyň dowamynda zadyň we hukugyň netijeleri onuň emlägi hasap edilýär.
2. Bu kada göni eýelik etmek we aralyk eýelik etmek gatnaşyklaryna hem degişlidir.

184 madda. Ynsaply zat eýesiniň borçlary

1. Zada eýelik etmek hukugy ýok ýa-da şol hukugy ýitiren ak ýürekli zat eýesi zady eýelik etmäge hakly şahsa gaýtaryp bermäge borçludyr. Zada eýelik etmek hukugy bolan şahs özüniň bu hukugyny peýdalanýança zadyň we hukugyň netijeleri zat eýesine degişlidir.

  1. Ynsaply zat eýesi zada ak ýürekli eýelik edýän döwründe geçiren gowulandyrmalarynyň we eden çykdajylarynyň, şonuň ýaly-da bu zady we alnan miweleri peýdalanmak bilen öwezi dolunmadyk harçlanylan puly tölemegi zada eýelik etmek hukugy bolan şahsdan talap edip biler. Onuň günäsi bilen alynmadyk miweleriň gymmaty çykylmalydyr. Bu kada zadyň gymmatlamagyna getiren gowulandyrmalara, eger zadyň gaýtarylyp berlen pursatynda hem zadyň gymmatlamagy üýtgän bolsa, degişli hasaplanylýar.
  2. Ynsaply zat eýesi öz talaplary kanagatlandyrylýança, zady gaýtaryp bermekden ýüz dönderip biler.

185 madda. Ynsapsyz zat eýesiniň borçlary

Ynsapsyz zat eýesi zady hem, alan peýdasyny, zadyň ýa-da hukugyň miwelerini hem eýelik etmäge hakly şahsa gaýtaryp bermelidir. Zada eýelik edýan öz günäsi bilen alyp bilmedik miweleriniň öwezini dolmaga borçludyr. Ol zat barada çekilen çykdajylaryň we gowulandyrmalaryň öwezini dolmagy diňe gaýtarylyp berlen pursatyna çenli şol gowulandyrmalar eýelik etmäge hakly şahsyň baýlaşmagyna getiren bolsa talap edip biler. Ynsapsyz şahs barasyndaky beýleki talaplar üýtgedilmän galýar.

186 madda. Wagt möhleti sebäpli gozgalýan zatlara eýeçilik hukugyny edinmek

1. Eger şahs bäş ýylyň dowamynda öz zady hökmünde gozgalýan zada üznüksiz eýelik edip gelen bolsa, onda ol şol zat barada eýeçilik hukugyny (hukuk ediniş wagt möhleti) edinýär.
2. Eger hukugy ediniji zada ynsaplylyk bilen eýelik etmedik bolsa ýa-da soňra zadyň özüne degişli däldigini bilen bolsa, onda gozgalýan zada eýeçilik hukugyny edinmegine ýol berilmeýär.

187 madda. Zada üznüksiz eýelik etmek

Eger şahs haýsy-da bolsa bir döwrüň başynda we ahyrynda zada eýelik eden bolsa, onda bu şahs ýokarda görkezilen bütin döwrüň dowamynda zat eýesi hökmünde zada eýelik edipdir diýip hasaplamak gerek.

188 madda. Wagt möhleti sebäpli gozgalmaýan zatlara eýeçilik hukugyny edinmek

Eger şahs ýer uçastogynyň ýa-da gozgalmaýan başga emlägiň eýesi hökmünde jemagat reýestrine girizilip ýöne şolar babatynda eýeçilik hukugyna eýe bolmadyk bolsa, onda ol eýeçilik hukugyny edinýär, eger bellige almak on bäş ýyllap dowam eden bolsa we bütin şol döwrüň dowamynda zat eýesi hökmünde şolara eýelik eden bolsa, onda ol eýeçilik hukugyny edinýär.

189 madda. Zat eýesiniň şikaýatlary sebäpli zada eýelik etmegiň bes edilmegi

Eger zadyň eýesi esaslandyrylan şikaýatlary zada eýelik edýäne bildirse, onda zada eýelik etmek bes edilýär.

190 madda. Zat edinmekdäki artykmaç hukuklylyk

Hukuk esaslary boýunça on ýyldan köpräk wagtyň dowamynda zada eýelik eden we zady peýdalanan zat eýesiniň bu zady edinmekde artykmaç hukugy bardyr.

РАЗДЕЛ 2. ВЛАДЕНИЕ

Статья 176. Приобретение владения

1. Владение приобретается достижением фактического господства над вещью.
2. Владельцем не считается лицо, которое хотя и осуществляет фактическое владение вещью, но в пользу другого лица, и полномочия владельца им получены от этого лица. Владельцем признается только предоставившее правомочия лицо.
3. Если лицо владеет вещью в качестве узуфруктуария, залогодержателя, арендатора, нанимателя, хранителя или на основании иного подобного правоотношения (прямое владение), в силу которого оно вправе или обязано по отношению к другому лицу временно владеть определенной вещью, то последнее также является владельцем (опосредованное владение).
4. Если одной вещью владеют несколько лиц совместно, они считаются совладельцами.
5. Если частями одной вещи владеют несколько лиц, они считаются владельцами отдельных частей.

Статья 177. Прекращение владения

1.Владение прекращается, если владелец навсегда уступает вещь или иным путем утрачивает фактическое господство над вещью.
2. Временное препятствие к осуществлению власти над вещью не прекращает владения.

Статья 178. Наследование

Владение переходит по наследству.

Статья 179. Презумпция собственности

1. В отношении владельца движимой вещи следует считать, что он является собственником вещи. Это правило не действует в отношении прежнего владельца вещи, если он потерял эту вещь или ее у него украли, либо она иным способом выбыла из его владения, кроме тех случаев, когда речь идет о деньгах и ценных бумагах на предъявителя.
2. В отношении прежнего владельца следует считать, что он был собственником вещи в течение того времени, пока он владел ею.

Статья 180. Добросовестный владелец

Добросовестным является владелец, который владеет вещью правомерно или который на основании проверки, проведенной с необходимой в деловых отношениях тщательностью, может быть признан правомочным лицом.

Статья 181. Требование добросовестного владельца о возврате вещи из незаконного владения

Если добросовестный владелец будет лишен владения, он в течение трех лет может потребовать у нового владельца возврата вещи. Это правило не применяется, когда новый владелец имеет преимущественное право владения. Требование возврата владения может быть применено и в отношении лица, имеющего преимущественное право, если он приобрел вещь путем насилия или обмана.

Статья 182. Требование добросовестного владельца об устранении незаконного воспрепятствования

Если добросовестного владельца не лишали вещи, но ему иным образом препятствуют в осуществлении владения, он как собственник может потребовать устранения препятствий. Он может потребовать также возмещения вреда, причиненного посягательством на владение. Это правило о возмещении вреда применяется и в случае, когда невозможно требование устранения препятствий.

Статья 183. Правомерное владение

1. Правомерному владельцу не может быть предъявлено требование о возврате вещи. В течение правомерного владения плоды вещи и права считаются его достоянием.
2. Это правило касается также отношений прямого и опосредованного владения.

Статья 184. Обязанности добросовестного владельца

1. Добросовестный владелец, который не имеет права владения вещью или утратил такое право, обязан вернуть вещь правомочному лицу. До тех пор, пока правомочное лицо не использует это свое право, плоды вещи и права принадлежат владельцу.
2. Добросовестный владелец может потребовать у правомочного лица возмещения произведенных в период добросовестного владения вещью улучшений и расходов, а также истраченных сумм, которые не компенсированы пользованием этой вещью и полученными плодами. Стоимость не полученных по его вине плодов должна быть вычтена. То же правило распространяется на улучшения, которые повлекли удорожание вещи, если удорожание все еще существовало на момент возврата вещи.
3. Добросовестный владелец может отказаться от возврата вещи до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

Статья 185. Обязанности недобросовестного владельца

Недобросовестный владелец должен возвратить правомочному лицу как вещь, так и полученную выгоду, плоды вещи или права. Владелец обязан возместить плоды, которые он не получил по своей вине. Возмещение понесенных на вещь расходов и улучшений он может требовать только в случае, если они к моменту возвращения влекут обогащение правомочного лица. Другие требования в отношении недобросовестного лица остаются без изменений.

Статья 186. Приобретение права собственности на движимые вещи в силу срока давности

1. Если лицо в течение пяти лет непрерывно владеет движимой вещью как собственной, то оно приобретает право собственности на нее (приобретательская давность).
2. Приобретение права собственности на движимую вещь недопустимо, если приобретатель недобросовестно владел вещью или впоследствии узнал, что вещь не принадлежала ему.

Статья 187. Непрерывное владение вещью

Если лицо владело вещью в начале и конце какого-либо периода времени, то следует считать, что это лицо владело вещью как собственник в течение всего указанного периода.

Статья 188. Приобретение права собственности на недвижимые вещи в силу срока давности

Если лицо внесено в публичный реестр в качестве собственника земельного участка или иного недвижимого имущества так, что оно не приобретало права собственности на них, оно приобретает право собственности, если регистрация существовала в течение пятнадцати лет и оно все это время владело ими как собственник.

Статья 189. Прекращение владения вещью вследствие претензий собственника

Владение вещью прекращается, если собственник предъявит владельцу обоснованные претензии.

Статья 190. Преимущественное право приобретения вещи

Владелец, который по правовым основаниям в течение свыше десяти лет владел и пользовался вещью, имеет преимущественное право приобретения этой вещи.