Mazmuny

4 BÖLÜM. MÖHLETLER

1 BAP. MÖHLETLERI HASAPLAMAK

140 madda. Möhletleri hasaplamak kadalary

Kanunlarda, sud çözgütlerinde we geleşiklerde görkezilen möhletler barasynda şu bölümde göz öňünde tutulan kadalar ulanylýar.

141 madda. Möhletiň geçip başlamagy

1. Eger möhletiň geçip başlamagy haýsy-da bolsa bir waka bilen ýa-da günüň dowamynda geljek wagt pursaty bilen kesgitlenilýän bolsa, onda wakanyň ýa-da pursatyň gabat gelýän güni möhlete goşulmaýar.
2. Eger möhletiň geçip başlamagy haýsy-da bolsa bir günüň başlanmagy bilen kestitlenýän bolsa, onda bu gün möhlete goşulýar. Bu kada ýaş hasaplanylan mahalynda doglan güne hem degişlidir.

142. madda. Möhletiň tamamlanmagy

1. Günler bilen hasaplanylýan möhlet şol möhletiň iň soňky gününiň tamamlanmagy bilen gutarýar.
2. Hepdeler, aýlar bilen ýa-da birnäçe aýy - ýyly, ýarym ýyly kwartaly öz içine alýan wagt bilen hasaplanylýan möhlet şu Kodeksiň 141 maddasynyň 1 punktunda görkezilen halatda iň soňky hepdäniň ýa-da iň soňky aýyň özüniň ady boýunça ýa-da özüniň sany boýunça wakanyň ýa wagt pursatynyň gabat gelýän gününe laýyk gelýän günüň tamamlanmagy bilen  gutarýar, şu Kodeksiň 141 maddasynyň 2 punktunda görkezilen halatda bolsa iň soňky hepdäniň ýa-da iň soňky aýyň özüniň ady ýa-da özüniň sany boýunça möhletiň başlanan gününe laýyk gelýän günüň öň ýanyndaky günüň tamamlanmagy bilen gutarýar. 
3. Eger möhlet aýlar bilen hasaplanylýan bolsa we iň soňky aýda möhletiň başlanan güni ýaly gün ýok bolsa, onda möhlet şol aýyň iň soňky gününiň tamamlanmagy bilen gutarýar.

143 madda. Ýarym ýyl, kwartal, ýarym aý

1. Ýarym ýyl diýlende alty aý möhlete, kwartal diýlende üç aý möhlete, ýarym aý diýlende on bäş gün möhlete düşünilýär.
2. Eger möhlet doly bir aýdan ýa-da birnäçe aýdan hem-de ýarym aýdan ybarat bolsa, onda bu on bäş gün möhletiň soňuna degişli hasap edilýär.

144 madda. Möhleti uzaltmak

Möhlet gaýra goýlan mahalynda, täze möhlet ozalky möhletiň gutaran pursatyndan başlanyp hasaplanylýar.

145 madda. Aýlyk möhleti we ýyllyk möhleti hasaplamak

1. Eger möhlet üznüksiz geçmegini talap etmeýän aýlar ýa-da ýyllar bilen hasaplanylýan bolsa, onda aý otuz gün, ýyl bolsa üç ýüz altmyş bäş gün diýlip hasap edilýär.
2. Aýyň başy diýlende aýyň birinji gününe düşünilýär, aýyň ortasy diýlende aýyň on bäşinji gününe düşünilýär, aýyň ahyry diýlende aýyň iň soňky gününe düşünilýär.

146 madda. Dynç alyş we baýramçylyk günleri

Eger erk-islegi bildirmek ýa-da borçnamany ýerine ýetirmek belli bir günde ýa-da haýsy-da bolsa bir möhletiň dowamynda amala aşyrylmaly bolsa, şol gün ýa-da bu möhletiň iň soňki güni ýa-ha dynç alyş günlerine, ýa bolmasa erk-islegiň bildirilýän ýa-da borçnamanyň ýerine ýetirilýän ýerindäki gün döwlet baýramçylygy diýlip ýa-da başga bir iş güni däl diýlip ykrar edilen güne gabat gelýän bolsa, onda bu güne derek şol günüň yz ýanyndaky iş güni möhletiň gutarýan güni diýlip hasap edilýär.

2 BAP. HAK ISLEÝIŞ WAGTYNYŇ MÖHLETLERI

147 madda. Hak isleýiş wagty diýen düşünje

1. Başga bir şahsdan haýsy-da bolsa bir hereketi etmegi ýa-da şol hereketi etmekden saklanmagy talap etmek hukugy wagt möhleti bilen çäklendirilýär.
2. Hak isleýiş wagtynyň möhleti şu aşakdakylara degişli däldir:
a) eger kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, emläkleýin däl şahsy hukuklara;
b) şahsyň janyna ýa-da saglygyna ýetirilen zeleliň öwezini töletmek hakyndaky talaplara. Emma şonuň ýaly zeleli töletmek hukugynyň ýüze çykan pursatyndan beýläk üç ýyl geçenden soň bildirilen talaplar geçen wagt üçin hak isleýşiň bildirilen mahalynyň öň ýanyndaky üç ýyldan köp bolmadyk wagt üçin kanagatlandyrylýar;
w) banklara we beýleki kredit edaralaryna goýlan goýumlar barasynda goýumçylaryň talaplaryna.
3. Hak isleýiş wagtynyň umumy möhleti on ýyldyr.

148 madda. Şertnama talaplary boýunça has isleýiş wagtynyň möhleti

1. Şertnama talaplary boýunça hak isleýiş wagtynyň möhleti üç ýyldyr gozgalmaýan zatlar bilen baglanyşykly bolan şertnama talaplary boýunça bolsa alty ýyldyr.
2. Wagtal-wagtal ýerine ýetirilmeli borçnamalardan gelip çykýan talaplar boýunça hak isleýiş wagtynyň möhleti üç ýyldyr.
3. Aýry-aýry halatlarda kanunda hak isleýiş wagtynyň, başga möhletleri hem göz öňünde tutulyp bilner.

149 madda. Hak isleýiş wagtynyň möhletiniň geçip başlamagy

1. Hak isleýiş möhleti talabyň ýüze çykan pursatyndan başlap geçip başlaýar.
2. Eger talap haýsy-da bolsa bir hereketi etmekden saklanmak zerurlygyndan ybarat bolsa, onda hak isleýiş wagtynyň möhleti ýokarda görkezilen hereketiň edilen pursatyndan geçip başlaýar.

150 madda. Talabyň ýüze çykmagy

Eger talabyň ýüze çykmagy kreditoryň hereketlerine bagly bolsa, onda hak islýeýiş wagtynyň möhleti kreditoryň bu hereketi amala aşyryp biljek pursatyndan başlanýar.

151 madda. Hak isleýiş wagtynyň möhletiniň geçmegini hukuk esaslary boýunça togtatmak

1. Hak isleýiş wagtynyň möhletiniň geçmegi borçnamany ýerine ýetirmegiň gaýra goýlan (moratoriý) döwri üçin togtadylýar.
2. Şu maddanyň 1 punktunda görkezilen tertip talaby bildirmek hukugy kreditora degişli bolan garşylyklaýyn talap barasynda ulanylmaýar.

152 madda. Hak isleýiş wagtynyň möhletiniň geçmegini hakykat ýüzündäki ýagdaýlar boýunça togtatmak

1. Hak isleýiş wagtynyň möhletiniň geçip başlamagy sud organlarynyň işiniň duruzylmagy zerarly, hak isleýiş möhletiniň soňky alty aýynyň içinde ygtyýarly şahsyň öz hukugyny sud üsti bilen goramak mümkinçiliginden mahrum edilen wagta laýyk togtadylýar.
2. Ýeňip geçip bolmajak güýjüň hereketi päsgelçilik bolup hyzmat eden wagtynda-da bu kada ulanylýar.
3. Hak isleýiş wagtyny togtatmak üçin esas bolup hyzmat eden ýagdaýyň bes edilen gününden başlap, hak isleýiş wagt möhleti geçip başlamagyny dowam etdirýär. Möhletiň galan bölegi alty aýa çenli uzaldylýar, eger hak isleýiş möhleti alty aýdan az bolsa, onda ol hak isleýiş wagt möhletine çenli uzaldylýar.

153 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmegini maşgala ýagdaýlary sebäpli togtatmak

Är-aýalyň biri-birine bolan talaplary boýunça hak isleýiş wagt möhletiniň geçmegi olaryň arasyndaky nika näçe wagta çenli dowam edýän bolsa, bütin şol wagta laýyk togtadylýar. Şu kada çagalaryň kemala gelmedik döwrüne laýyk ata-eneleriň we çagalaryň özara talaplaryna hem-de hossarlygyň (howandarlygyň) dowam edýän bütin möhletine laýyk hossaryň (howandaryň) we hossarlyk-howandarlyk edilýäniň özara talaplaryna hem degişlidir.

154 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň  geçmegini togtatmagyň täsiri

Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň togtadylýan döwri hak isleýiş wagt möhletine hasap edilmeýär.

155 madda. Kämillik ukyby çäklendirilen şahslar barasynda hak isleýiş wagt möhletiniň geçmegini togtatmak

1. Eger kämillik ukyby ýok şahsyň ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen şahsyň kanuny wekili bolmasa, onda şol şahs barasynda hak isleýiş wagt möhletiniň geçişi şol şahsyň kämillik ukyply diýlip ykrar ediljek ýa-da oňa kanuny wekiliň belleniljek pursaty ýüze çykandan diňe alty aý geçenden soň tamamlanýar. Eger hak isleýiş wagt möhleti alty aýdan az bolsa, onda alty aý möhletiň ýerine bellenilen wagt möhleti ulanylýar.
2. Eger kämillik ukyby çäklendirilen şahs graždan-prosessual kämillik ukybyna eýe bolan bolsa, onda şu maddanyň 1 punktunda görkezilen kadalar ulanylmaýar.

156 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň bergini boýun almak arkaly arasynyň kesilmegi

Eger bergidar berginiň ýa-da prosentleriň bir bölegini tölemek, bergini üzmegi üpjün etmek ýa bolmasa başga hili tölemek arkaly ygtyýarly şahsyň talabyny boýun alýan bolsa, onda hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň arasy kesilýär.

157 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň suda hak isleýiş arzasyny bermek arkaly arasynyň kesilmegi

Eger ygtyýarly şahs talabynyň kanagatlandyrylmagy ýa-da tassyklanylmagy hakynda hak islegini bildirse, ýa bolmasa öz talabyny başga usul bilen, ýagny talabyň bardygy hakyndaky arza bilen döwlet organyna, suda - başga suduň çözgüdine ýerine ýetirmäge girişmek hakynda karar çykarmak ýa-da ýerine ýetiriş hereketini amala aşyrmak üçin ýüz tutmak arkaly kanagatlandyrjak bolýan bolsa, onda hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň arasy kesilýär. Şunda degişli suratda şu Kodeksiň 158 we 159 maddalary ulanylýar.

158 madda. Hak isleýiş bildirilen mahalynda hak isleýiş wagt möhletiniň arakesmesiniň dowamlylygy we gutarmagy

1. Hak isleýişini bildirmek arkaly hak isleýiş wagt möhletiniň geçmegindäki arakesme çözgüt kanuny güýje giren pursatyndan başlap ýa-da taraplaryň gatnaşyklarynyň başga hili düzgünleşdirilmegi netijesinde bes edilýär.
2. Eger proses taraplaryň ylalaşmagy netijesinde togtadylýan ýa-da sud işiniň ýöredilmeýändigi üçin togtadylýan bolsa, onda hak isleýiş wagt möhletiniň arakesmesi taraplaryň ýa-da suduň iň soňky prosessual hereketiniň edilen pursatyndan başlap gutarýar. Arakesmeden soň başlanan täze wagt möhletiniň arasy taraplaryň biriniň prosesi dikeldýän mahalyndaky hak isleýişi bildirilenindäkisi ýaly kesilýär.

159 madda. Hak isleýişden ýüz dönderilen mahalynda hak isleýiş wagt möhletiniň arakesmesi

1. Eger hak isleýiş arzasy yzyna alnan bolsa ýa-da suduň kanuny güýje giren çözgüdi bilen işe düýp mazmuny boýunça garalman, hak isleýişden ýüz dönderilse, onda hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginde arakesme bolmaýar.
2. Eger hakly şahs alty aýyň dowamynda ýene-de hak isleýişini bildirse, onda hak isleýiş wagt möhletiniň arasy ilkinji hak islegi arkaly kesilen diýlip hasap edilýär. Bu möhlet barasynda degişli suratda şu Kodeksiň 154 - 156 madalarynyň kadalary ulanylýar.

160 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň arakesmesiniň netijeleri

Eger hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň arasy kesilýän bolsa, onda arakesmä çenli geçen wagt hasaba alynmaýar, täze wagt möhletiniň geçmegi diňe arakesme gutarandan soň başlanýar.

161 madda. Kanuny güýji bolan talap boýunça hak isleýiş wagt möhleti

1. Suduň kanuny güýje giren çözgüdi bilen tassyklanylan talap on ýyl wagt möhleti bilen tamamlanýar, hatda eger şonuň ýaly talap hak isleýiş wagtynyň has gysga möhleti bellenilen bolsa hem şol möhletde tamamlanýar.
2. Eger ykrar edilen talap geljekde wagtal-wagtal gaýtalanýan hereketleriň edilmegini üpjün edýän bolsa, onda hak isleýiş wagtynyň şonuň ýaly talaplar üçin bellenilen has gysga möhleti ulaynylýar.

162 madda. Hukuk kabul edijilik mahalynda hak isleýiş wagt möhleti

Eger bir zat barada zat talaby bar bolup, ol hukuk kabul edijilik tertibinde üçünji şahsyň eýeligine geçýän bolsa, onda hak isleýiş wagtynyň zada öňki eýesiniň eýelik edýän mahalynda geçen möhletiniň bir bölegi hukuk kabul edijiniň peýdasyna hasap edilýär.

163 madda. Hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň netijeleri

1. Hak isleýiş wagt möhleti geçenden soň, borçly şahsyň ony ýerine ýetirmekden ýüz döndermäge hukugy bardyr.
2. Hak isleýiş wagt möhleti geçen talaby kanagatlandyrmak üçin ýerine ýetirilen talap talabyň ýerine ýetirilýän pursatynda  borçly adam wagt möhletiniň geçmegini bilmedik mahalynda hem yzyna talap edilip  alnyp bilinmez. Bu kada şertnama borçnamalarynyň ykrar edilmegi we borçly şahsyň talaby üpjün etmegi barada hem ulanylýar.

164 madda. Goşmaça borçlar boýunça hak isleýiş wagt möhleti

Esasy talap boýunça hak isleýiş wagt möhletiniň geçmegi bilen şol talap bilen baglanyşykly goşmaça borçlar boýunça hem hatda bu goşmaça borçlar boýunça hak isleýiş wagtynyň aýratyn möhleti geçmedik bolsa-da hak isleýiş wagt möhleti tamamlanýar.

165 madda. Hak isleýiş wagt möhletlerini üýtgetmek hakyndaky ylalaşygyň hakyky däldigi

Hak isleýiş wagtynyň möhletleri we şol möhletleri hasaplamagyň tertibi taraplaryň ylalaşmagy arkaly üýtgedilip bilinmez.

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ

ГЛАВА 1. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ

Статья 140. Применение правил исчисления сроков

К срокам, указанным в законах, судебных решениях и сделках, применяются предусмотренные настоящим разделом правила.

Статья 141. Начало течения срока

1. Если начало течения срока определяется каким-либо событием или моментом времени, который наступит в течение дня, то день, на который приходится событие или момент, не включается в срок.
2. Если начало течения срока определяется началом какого-либо дня, то этот день включается в срок. Это правило распространяется и на день рождения при исчислении возраста.

Статья 142. Окончание срока

1. Срок, исчисляемый днями, истекает с окончанием последнего дня срока.
2. Срок, исчисляемый неделями, месяцами или временем, охватывающим несколько месяцев, - годом, полугодием, кварталом, истекает в случае, указанном в пункте 1 статьи 141 настоящего Кодекса, с окончанием того дня последней недели или последнего месяца, который по своему названию или по своему числу соответствует дню, на который приходится событие либо момент времени, а в случае, указанном в пункте 2 статьи 141 настоящего Кодекса, - с окончанием того дня последней недели или последнего месяца, предшествующего дню, который по своему названию или своему числу соответствует начальному дню срока.
3. Если срок исчисляется месяцами и в последнем месяце нет того числа, с которого начался срок, то срок истекает с окончанием последнего дня этого месяца.

Статья 143. Полугодие, квартал, полмесяца

1. Под полугодием понимается срок в шесть месяцев, под кварталом - срок в три месяца, под полумесяцем - срок в пятнадцать дней.
2. Если срок состоит из одного или нескольких полных месяцев и половины месяца, то эти пятнадцать дней засчитываются в конце срока.

Статья 144. Продление срока

В случае отсрочки новый срок исчисляется с момента истечения предыдущего срока.

Статья 145. Исчисление месячного и годового сроков

1. Если срок исчисляется месяцами или годами таким образом, что не требуется его непрерывное течение, то месяц считается в тридцать дней, а год - в триста шестьдесят пять дней.
2. Под началом месяца понимается первое число месяца, под серединой месяца - пятнадцатое число месяца, под концом месяца - последнее число месяца.

Статья 146. Выходные и праздничные дни

Если волеизъявление или исполнение обязательства должно быть произведено в определенный день или в течение какого-либо срока, а этот день или последний день этого срока приходятся либо на выходные дни, либо на день, который в месте волеизъявления или исполнения обязательства признан государственным праздничным или иным нерабочим днем, то вместо этого дня днем истечения срока считается следующий за ним рабочий день.

ГЛАВА 2. СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 147. Понятие исковой давности

1. Право требовать от другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения ограничивается сроком давности.
2. Срок исковой давности не распространяется на:
а) личные неимущественные права, если законом не предусмотрено иное;
б) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью лица. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска;
в) требования вкладчиков относительно вкладов, внесенных в банки и иные кредитные учреждения.
3. Общий срок исковой давности составляет десять лет.

Статья 148. Срок исковой давности по договорным требованиям

1. Срок исковой давности по договорным требованиям - три года, а по договорным требованиям, связанным с недвижимыми вещами, - шесть лет.
2. Срок исковой давности по требованиям, возникающим из подлежащих периодическому исполнению обязательств, - три года.
3. В отдельных случаях законом могут быть предусмотрены и иные сроки исковой давности.

Статья 149. Начало течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности начинается с момента возникновения требования.
2. Если требование заключается в необходимости воздержаться от какого-либо действия, то течение срока исковой давности начинается с момента совершения указанного действия.

Статья 150. Возникновение требования

Если возникновение требования зависит от действий кредитора, то течение срока исковой давности начинается с того момента, когда кредитор мог осуществить это действие.

Статья 151. Приостановление течения срока исковой давности по правовым основаниям

1. Течение срока давности приостанавливается на период отсрочки исполнения обязательства (мораторий).
2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, не применяется в отношении встречного требования, право предъявления которого принадлежит кредитору.

Статья 152. Приостановление течения срока исковой давности по фактическим обстоятельствам

1. Течение срока давности приостанавливается на время, в течение которого правомочное лицо было лишено возможности защитить свое право через суд вследствие приостановления деятельности судебных органов, которое имело место в последние шесть месяцев срока исковой давности.
2. То же правило применяется, если препятствием явилось действие непреодолимой силы.
3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности менее шести месяцев-до срока давности.

Статья 153. Приостановление течения срока исковой давности по семейным обстоятельствам

Течение срока исковой давности по требованиям супругов друг к другу приостанавливается на все время, пока между ними существует брак. Настоящее правило распространяется также на взаимные требования родителей и детей - на период несовершеннолетия детей, а на взаимные требования опекуна (попечителя) и подопечного - на весь срок существования опеки (попечительства).

Статья 154. Действие приостановления

Период времени, когда течение срока исковой давности приостанавливается, не засчитывается в срок давности.

Статья 155. Приостановление течения срока исковой давности в отношении лиц, ограниченных в дееспособности

1. Если недееспособное лицо или лицо, ограниченное в дееспособности, не имеет законного представителя, то течение  срока исковой давности, в отношении данного лица заканчивается лишь через шесть месяцев после наступления момента, когда данное лицо будет признано дееспособным или ему будет назначен законный представитель. Если срок исковой давности менее шести месяцев, то вместо шестимесячного применяется установленный срок давности.
2. Правила, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если лицо, ограниченное в дееспособности, обладает гражданско-процессуальной дееспособностью.

Статья 156. Перерыв течения срока исковой давности признанием долга

Течение срока исковой давности прерывается, если должник признает требования правомочного лица путем уплаты части долга или процентов, предоставления обеспечения либо иным образом.

Статья 157. Перерыв течения срока исковой давности предъявлением иска в суд

Течение срока исковой давности прерывается, если правомочное лицо предъявит иск об удовлетворении или подтверждении требования, либо иным способом постарается удовлетворить свое требование, как то - путем обращения с заявлением о существовании требования в государственный орган, в суд - для вынесения постановления о приведении в исполнение решения другого суда или осуществления исполнительного действия. Соответственно применяются статьи 158 и 159 настоящего Кодекса.

Статья 158. Продолжительность и окончание перерыва срока исковой давности при предъявлении иска

1. Перерыв течения срока исковой давности посредством предъявления иска прекращается с момента вступления решения в законную силу или вследствие урегулирования отношений сторон иным образом.
2. Если процесс приостанавливается вследствие соглашения сторон или потому, что судебное дело не ведется, то перерыв срока давности оканчивается с момента последнего процессуального действия сторон или суда. Новый срок давности, начавшийся после перерыва, прерывается таким же образом, как и при предъявлении иска, когда одна из сторон возобновляет процесс.

Статья 159. Перерыв срока исковой давности при отказе от иска

1. Перерыв течения срока исковой давности не имеет места, если исковое заявление будет отозвано или в иске будет отказано без рассмотрения дела по существу решением суда, вступившим в законную силу.
2. Если правомочное лицо в течение шести месяцев вновь предъявит иск, то срок исковой давности считается прерванным первым иском. В отношении этого срока соответственно применяются правила статей 154-156 настоящего Кодекса.

Статья 160. Последствия перерыва течения срока исковой давности

Если течение срока исковой давности прерывается, то время, истекшее до перерыва, не учитывается; течение нового срока давности начинается лишь по окончании перерыва.

Статья 161. Срок исковой давности по требованию, имеющему законную силу

1. Требование, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, погашается давностью в десять лет, даже если для такого рода требований установлен более короткий срок исковой давности.
2. Если признанное требование обеспечивает совершение в будущем периодически повторяющихся действий, то применяется более короткий срок исковой давности, установленный для требований такого рода.

Статья 162. Срок исковой давности при правопреемстве

Если вещь, в отношении которой существует вещное требование, перейдет в порядке правопреемства во владение третьего лица, то часть срока исковой давности, истекшего, когда вещью владел предшественник, засчитывается в пользу правопреемника.

Статья 163. Последствия истечения срока исковой давности

1. По истечении срока исковой давности обязанное лицо имеет право отказаться от исполнения.
2. Исполненное в удовлетворение требования с истекшим сроком давности не может быть истребовано обратно, хотя бы в момент исполнения обязанное лицо и не знало об истечении срока давности. Это же правило применяется к признанию договорных обязательств и к предоставлению обеспечения обязанным лицом.

Статья 164. Срок давности по дополнительным обязанностям

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по связанным с ним дополнительным обязанностям, даже если по ним не истек  особый срок исковой давности.

Статья 165. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.