Mazmuny

3. BÖLÜM. GELEŞIKLER WE WEKILLIK

1 BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

75 madda. Geleşikler diýen düşünje we olaryň görnüşleri

1. Graždan hukuklaryny we borçlaryny bellemäge, üýtgetmäge ýa-da bes etmäge gönükdirip, fiziki we ýuridiki şahslaryň öz erk-islegini bildirmegi geleşik hasaplanýar.
2. Geleşikler bir taraplaýyn we iki ýa-da köp taraplaýyn şertnamalar bolup biler.
Bir taraplaýyn geleşik diňe kanunda ýa-da şol şahslar bilen ylalaşykda bellenilen halatlarda beýleki şahslar üçin borçlary döredip biler.

76 madda. Erk-islegi bildirmegiň hakykylygy

1. Beýleki şahs babatda erk-islegiň bildirilmegi, eger ol soňky ýok mahalynda bitirilen bolsa, munuň özi beýleki şahsa ýeten pursatyndan başlap hakyky diýlip hasap edilýär.
2. Eger beýleki şahs özüniň bildirilýän erk-islegden ýüz dönderýändigini deslapdan ýa-da bada-bat aýtsa, erk-islegiň bildirilmegi hakyky diýlip hasap edilmeýär.
3. Geleşigi baglaşan erkini beýan eden şahsyň aradan çykmagy ýa-da onuň kämillik ukybyny ýitirmegi erk-islegi bildirmegiň hakykylygyna, eger bu wakalar erk-isleg bildirilenden soň ýüze çykan bolsa täsir edip bilmez.

77 madda. Erk-islegiň bildirilmegine düşündiriş bermek

Erk-islegiň bildirilmegine düşündiriş berlende, şonuň diňe sözme-söz manysyna däl-de, paýhasly maslahatlaşmak netijesinde hakyky manysyna eýermek zerurdyr.

78 madda. Erk-islegiň mazmunyny belli etmegiň mümkin däldigi

Eger erk-islegiň mazmunyny daşky aňladylmasy boýunça we beýleki ýagdaýlar boýunça hem anyk takyklap bolmasa, onda geleşigiň bolmadygy hasaplanýar.

79 madda. Hukuk tertibiniň we ahlaklylygyň esaslaryna garşy gelýän geleşigiň hakyky däldigi

Kanunda bellenilen kadalaryň bozulmagy bilen baglaşylan hem-de jemgyýetçilik bähbitlerine, ahlak normalaryna garşy gelýän geleşik hakyky däldir.

80 madda. Öz ýagdaýyny hyýanatlykly peýdalanylmagy zerarly geleşigiň hakyky däldigi

Eger geleşikde tabşyrygyň kesgitlenilişi ýaly ýerine ýetirilişi bilen onuň ýerine ýetirilmegi üçin göz öňünde tutulan hakyň arasynda göz-görtele nälaýyklyk bar bolsa we eger geleşik diňe taraplaryň biriniň bazarda öz artykmaç ýagdaýyny hyýanatly ulanandygy ýa-da beýleki tarapyň ýagdaýynyň agyrlygyndan, ýa onuň tejribesizliginden peýdalanandygy netijesinde baglaşylan bolsa, onda şol geleşik hakyky däl diýlip hasap edilip bilner.

81 madda. Ýalan we galp geleşikleriň hakyky däldigi

1. Geleşige laýyk gelýän hukuk netijelerini döretmekçi bolman, diňe göz üçin baglaşylan geleşik (ýalan geleşik) hakyky däldir.
2. Eger başga bir geleşigi ýalan geleşik baglaşmak arkaly (galp geleşik) perdelemek isleýän bolsa, onda perdelenilýän geleşige degişli gelýän kadalar ulanylýar.

82 madda. Çynlakaý maksadyň ýokdugy

1. Çynlakaý maksatsyz we şeýle maksadyň ýokdugy bilinmez öýdülip amala aşyrylan erk-isleg hakyky däldir.
2. Şahs babatda erk-isleg amala aşyrylanda, eger şahs maksadyň çynlakaý däldigini bilmedik we bilip-de bilmejek bolsa, şahsa erk-islege ynanmagy netijesinde ýüze çykan zyýanyň öwezi tölenilmelidir.

83 madda. Erk-islegiň biderekdigi

1. Kämillik ukyby ýok şahsyň erk-islegi biderekdir.
2. Şahsyň huşy ýiten ýa-da waglaýyn psihiki taýdan näsaglan mahalynda erk-islegiň amala aşyrylmagy biderekdir.
3. Dälilik keseli bolan şahs kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilmedik mahalynda hem onuň erk-islegi biderekdir.

84 madda. Bellenilen formanyň bozulmagy bilen baglaşylan geleşigiň hakyky däldigi

1. Kanun tarapyndan bellenilen forma bozulyp baglaşylan geleşik hakyky däldir. Geleşigiň özüniň şertleri bilen bellenen formanyň berjaý edilmezligi şübhe döreden mahalynda geleşigiň hakyky bolmazlygyna eltýär.
2. Eger geleşik dawa döredýän bolsa, dawalaşylýar, onda şeýle geleşik özüniň baglaşylan pursatyndan başlap hakyky däldir. Şertnama gatnaşýan beýleki tarap barasynda dawalaşýar.
3. Gyzyklanýan islendik şahsyň dawalaşmaga hukugy bardyr.

85 madda. Geleşigiň konwersiýasy

Eger hakyky däl geleşik beýleki geleşik üçin göz öňünde tutulan talaplara laýyk gelýän bolsa, eger geleşigiň hakyky däldigini bilenden soň, taraplar bu geleşigiň hakyky geleşik bolmagyny isleýän bolsalar, onda soňky geleşik ulanylýar.

86  madda.  Geleşigiň hakyky däldigini tassyklamak

1. Hakyky däl geleşigi baglaşan şahs bu geleşigi tassyklaýan bolsa, onda onuň tassyklamasyna geleşigi täzeden baglaşylan hökmünde garalýar.
2. Eger geleşik barada dawa gozgamak hukugyna eýe bolan şahs ony tassyklaýan bolsa, onda dawa ýol berilmeýär.
3. Eger taraplaryň ikisi-de hakyky däl geleşigi tassyklaýan bolsa, onda şübhe dörän mahalynda, olar geleşik ilkibaşdan hakyky geleşik bolýan bolsa, şonda bolmalysy ýaly özlerine degişli bolan zatlaryň hemmesini biri-birine bermäge borçludyrlar.
4. Eger geleşik hukuk tertibiniň we ahlaklylygyň talaplaryna garşy gelmeýän bolsa, diňe şonda tassyklaýyş hakyky bolýar.

87 madda.  Geleşigiň bir böleginiň hakyky däldigi

1. Geleşigiň bir böleginiň hakyky däldigi onuň beýleki bölekleriniň, eger geleşik hakyky däl böleksiz hem baglaşylardy diýlip çak etmek mümkin bolan bolsa, hakyky bolmazlygyna getirmeýär.
2. Eger geleşigiň bölekleriniň biri şertnamalaryň standart şertlerine degişli bolsa we olar hakyky bolmasa ýa-da şertnamanyň ýöntemje düzüm bölekleri bolýan bolsa, onda şertnama tutuşlygyna hakyky şertnama  bolup galýar.

2 BAP. KÄMILLIK UKYBY GELEŞIGIŇ HAKYKYLYGYNYŇ
ŞERTIDIR

88 madda. Kemala gelmedigiň baglaşan geleşiginiň hakykylygy

1. Eger kemala gelmedik şahs kanuny wekiliň hökmany razyçylygy bolmazdan, şertnamany baglaşýan bolsa, şertnamanyň hakykylygy onuň wekiliniň soňra muny makullaýşyna baglydyr, kemala gelmedik şahsyň peýda görýän halatlary muňa girmeýär.
2. Eger kemala gelmedik şahs doly kämillik ukyply bolup ýetişse, onda özüniň bildirýän erk-isleginiň hakykylygy hakyndaky meseläni onuň özi çözýär.

89 madda. Kemala gelmedik şahsyň baglaşan şertnamasyndan ýüz dönderilmegi

1. Kemala gelmedik şahs tarapyndan baglaşylan şertnama makullanylýança, beýleki tarapyň şertnamadan  ýüz döndermäge hukugy bardyr.
2. Eger beýleki tarap şertnama baglaşan şahsyň kemala gelmedigini bilen bolsa, onda ol muňa wekiliň razyçylygy bar diýip tassyklap, özüni kemala gelmedik ýalňyşdyran halatynda, diňe şeýle halatda şertnamadan ýüz dönderýändigini aýdyp biler.

90 madda. Kemala gelmedik şahsyň hukuga eýe bolmagy

1. Eger şertnamada göz öňünde tutulan hereketleri ýerine ýetirmek üçin kemala gelmedik şahs kanuny wekiliň özüne beren ýa-da bu wekiliň razyçylygy bilen şol maksatlar üçin ýa-da erkin ygtyýar etmek üçin üçünji şahslarynyň özüne beren serişdelerine ygtyýar eden bolsa, onda kanuny wekiliň razyçylygyny alman, kemala gelmedik şahsyň baglaşan şertnamasy hakyky diýlip hasap edilýär.
2. Eger kanuny wekil kärhana garaşsyz ýolbaşçylyk etmek ýa-da zähmet gatnaşyklaryna garaşsyz girmek hukugyny kemala gelmedik şahsa berýän bolsa, onda bu ugurlar üçin adaty bolan gatnaşyklarda ol kämillik ukyply adam bolýar. Bu kadalar kärhana döredilen mahalynda hem, ony ýatyrmak we zähmet gatnaşyklaryna başlamak ýa-da ony tamamlamak dogrusynda hem ulanylýar.
3. Kärhana ýolbaşçylyk etmek rugsatnamasy kanuny wekiliň hossarlyk we howandarlyk organlary bilen ylalaşylan razyçylygyny talap edýär.

91 madda. Kanuny wekiliň hökmany razyçylygyny alman baglaşylan geleşigiň hakyky däldigi

1. Kanuny wekiliň şoňa zerur razyçylygy bolmazdan, kemala gelmedik şahsyň bir taraplaýyn baglaşan geleşigi hakyky däldir.
2. Şonuň ýaly geleşik, eger kanuny wekiliň razyçylygy bar bolup, emma kemala gelmedik şahs muny tassyklaýan ýazmaça dokumenti getirip bermedik bolsa, şol zerarly hem geleşik baglaşylýan tarap bu geleşikden derrew ýüz dönderen bolsa hem hakyky däldir. Eger kanuny wekiliň bu baradaky razyçylygy beýleki tarapa mälim edilen bolsa, onda şunuň ýaly ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

92 madda. Kämillik ukyby çäklendirilmezden öň baglaşylan geleşige rugsadyň zerurlygy

Kämillik ukyby çäklendirilmezden öň baglaşylan geleşige, eger kämillik ukybyny çäklendirmek üçin esasyň geleşik baglaşylan wagtynda hem mese-mälim belli bolandygy takyklanylsa, rugsat talap edilýär.

3 BAP.  GELEŞIGIŇ FORMASY

93 madda. Formany berjaý etmek geleşigiň hakykylygynyň şertidir

Geleşigiň hakyky bolmagy üçin kanun tarapyndan bellenilen formanyň berjaý edilmegi zerurdyr. Eger şonuň ýaly forma bellenilmedik bolsa, onda taraplaryň özi formany kesgitläp biler.

94 madda.  Geleşigiň formasy

1. Geleşigiň hakyky bolmagy üçin ýönekeý ýazmaça formada baglaşylan geleşige gatnaşýan şahslaryň gollary ýeterlikdir.
2. Gollary dikeltmäge, gaýtalamaga we mehaniki serişdeleriň kömegi bilen ýaňadan nusgasyny almaga hususan-da köp mukdarda çykarylýan gymmatly kagyzlardaky gollar barada, bularyň adat bolup galan ýerlerinde ýol berilýär.
3. Eger geleşigiň formasy ony notarial tertipde baglaşmagy talap edýän bolsa, onda geleşik baglaşylan mahalynda notarius ýa-da kanunda göz öňünde tutulan beýleki şahs bolmalydyr.

95 madda. Gol çekmegi başga şahsa ynanmak

Sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da keselliligi zerarly geleşige hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän şahs geleşige gol çekmegi başga şahsa ynanyp biler. Onuň goly resmi suratda tassyklanylmalydyr. Şunda geleşigi baglaşan şahsyň şol geleşige näme üçin hut özüniň gol çekip bilmändiginiň sebäbi görkezilmelidir.

96 madda. Birnäçe dokumenti düzmek bilen geleşik baglaşmak

Eger geleşik baglaşylan mahalynda birmeňzeş mazmunly birnäçe dokument düzülen bolsa, onda degişli tarap üçin niýetlenilen ekzemplýara her bir tarapyň gol çekmegi ýeterlikdir.

4 BAP. DAWALY GELEŞIKLER

§ 1. PIKIRI BULAŞDYRMAK TÄSIRI BILEN BAGLAŞYLAN GELEŞIKLER

97 madda. Düşünje

Eger erk-islegiň bildirilmegi pikiriň düýpli bulaşdyrylmagy esasynda amala aşyrylan bolsa, onda geleşik babatda dawalaşyp bolar.

98 madda. Pikiriň düýpli bulaşdyrylmagy

Şu aşakdaky ýagdaýlarda pikir düýpli bulaşdyrylan diýlip hasap edilýär:
a) şahs özüniň razyçylyk beren geleşigini däl-de, eýsem başga geleşigi baglaşmak islän mahalynda;
b) şahs özüniň baglaşmak islän geleşiginiň mazmunynda ýalňyşýan bolsa;
w) taraplaryň ak ýüreklilik ýörelgelerinden ugur alyp, geleşik üçin esas hökmünde garamaly bolan ýagdaýlar ýok bolsa.

99 madda. Erk-islegiň mazmuny barasynda pikiri bulaşdyrmak

Graždan dolanyşygynda düýpli diýlip hasaplanylýan şahs häsiýetlerine ýa-da zatlara degişli pikiriň bulaşdyrylmagy erk-islegiň mazmuny barasyndaky pikir bulaşdyrylmasy diýlip ykrar edilýär.

100 madda. Geleşigiň sebäbindäki pikir bulaşdyrma

Geleşigiň sebäbi ylalaşygyň düýp mazmuny bolup durmaýan bolsa, onda geleşigiň sebäbindäki pikir bulaşdyrma pikiriň düýpli bulaşdyrylmagy hasap edilmeýär.

101 madda. Hukukdaky pikir bulaşdyrma

Hukukdaky pikir bulaşdyrma geleşik baglaşylan mahalynda ýeke-täk we düýp esas bolan halatynda, diňe şeýle halatda ol pikiriň düýpli bulaşdyrylmagy hasaplanýar.

102 madda. Kontragentiň geleşige razyçylygy

Eger beýleki tarap geleşik barada dawalaşmakçy bolýan tarapyň islegine laýyklykda geleşigi ýerine ýetirmäge razy bolsa, onda pikir bulaşdyrmagyň täsiri bilen erk-islegiň bildirilmegi barada dawalaşylyp bilinmez.

103 madda. Ownuk ýalňyşlyklar

Hasapda ýa-da erk-islegiň ýazmaça görnüşde bildirilmeginde ýol berlen ownuk ýalňyşlyklar dawalaşmaga däl-de, düzetmäge hukuk berýär.

104 madda. Dawalaşmagyň hakykydygy

1. Eger dawalaşmak üçin esasyň mälim bolan pursatyndan başlap, ol bir aý möhlet içinde amala aşyrylan bolsa, diňe şonda ol hakykydyr.
2. Eger geleşik barada dawalaşylan bolsa we dawalaşmak hukugy bolan şahsyň geleňsizligi sebäpli pikir bulaşdyrylan bolsa, onda ol geleşigiň hakyky däldigi zerarly ýetirilen zeleli beýleki tarapa tölemäge borçludyr. Eger beýleki tarap pikiriň bulaşdyrylmagyny bilen bolsa ýa-da özüniň geleňsizligi zerarly munuň özi oňa mälim bolmadyk bolsa, onda zeleli tölemek borjy ýüze çykmaýar.

105 madda. Araçynyň (dellalyň) ýalňyşlygy zerarly pikiriň bulaşdyrylmagy

Erk-islegiň bildirilmegini araçy hökmünde hereket eden şahs nädogry habar beren bolsa, onda şol erk-islegiň bildirilmegi barada şu Kodeksiň 98 maddasyna laýyklykda pikiri bulaşdyrmagyň täsiri bilen baglaşylan geleşikdäki ýaly esaslar boýunça dawalaşylyp bilner.

§ 2. Aldaw arkaly baglaşylan geleşikler

106 madda. Düşünje

1. Aldaw arkaly erk-isleg bildirmäge mejbur edilen şahs şol geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmegi talap etmäge haklydyr. Munuň özi aldanylmasa geleşigiň baglaşylyp bilinmejekdigi aýdyň bolan mahalynda şeýdilýär.
2. Eger beýleki tarapyň öz erk-islegini bildirjek ýagdaýlar ýüze çykanda taraplaryň biri bu barada erkini beýan etmedik bolsa, onda soňky tarap geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmegi talap edip biler. Beýleki tarapyň şol ýagdaýlaryň yglan edilmegine diňe ak ýüregi bilen garaşan halatynda, şol ýagdaýlary yglan etmek borjy ýüze çykýar.

107 madda. Aldaw arkaly baglaşylan geleşigiň hahyky däldigini ykrar etmek

Aldaw arkaly baglaşylan geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmek üçin nädogry maglumatlary habar beren tarapyň haýsydyr bir peýda görmegi ýa-da beýleki tarapa zelel ýetirmegi maksat edinendiginiň ähmiýeti ýokdur.

108 madda. Üçünji şahsyň aldamagy

Üçünji şahs aldan mahalynda, eger bu geleşikden peýda görýän şahs şol aldawy bilen ýa-da bilmeli bolan halatynda geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmegi talap etmek bolar.

109 madda. Dawalaşmagyň möhleti

Geleşik barada bir ýylyň dowamynda dawalaşylyp bolar. Bu möhlet dawalaşmaga hakly şahsyň dawalaşmak üçin esaslaryň bardygyny bilen pursatyndan hasaplanyp başlanýar.

§ 3. Zorluk etmegiň ýa-da zorluk haýbatyny atmagyň täsiri bilen baglaşylan geleşikler

110 madda. Düşünje

Geleşik baglaşan şahs barasynda zorluk edilmegi ýa-da zorluk haýbatynyň atylmagy üçünji şahsdan çykan mahalynda hem bu zorluk ýa-da zorluk haýbaty geleşigiň hakyky däl diýlip ykrar edilmegini talap etmäge geleşik baglaşan şahsa hukuk berýär.

111 madda. Zorluk etmegiň ýa-da zorluk haýbatyny atmagyň häsiýeti

1. Öz häsiýeti boýunça şahsa täsir edip biljek we onuň hut özüne ýa-da onuň emlägine hakyky howpuň abanýandygyna ony ynandyryp biljek ýagdaýynda edilen zorluk ýa-da zorluk haýbatyny atmak geleşigiň hakyky bolmazlygyna getirýär.
2. Zorluk etmegiň ýa-da zorluk haýbatyny atmagyň häsiýetine baha berlende şol şahsyň ýaşyny we aýal-erkekligini, durmuş ýagdaýlaryny nazara almak gerek.

112 madda. Ýakyn garyndaşlar barasynda zorluk etmek ýa-da zorluk haýbatyny atmak

Taraplaryň biriniň ýanýoldaşyna, beýleki maşgala agzalaryna ýa-da ýakyn garyndaşlaryna garşy gönükdirilip edilen zorluk ýa-da zorluk haýbatyny atmak hem geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmegi talap etmek üçin esas bolýar.

113 madda. Kanuny serişdeleri ulanyp zorluk etmek ýa-da zorluk haýbatyny atmak

Şu Kodeksiň 110 - 112 maddalarynyň ýokarda beýan edilen kadalaryna düşünmekde, hiç bir kanuna garşy maksatlar bilen, hiç bir kanuna garşy serişdeleri ulanmak bilen amala aşyrylmaýan şeýle hereketler zorluk etmek ýa-da zorluk haýbatyny atmak diýlip hasap edilmeýär, ýöne serişde bilen maksadyň bir-birine laýyk gelmeýän halatlary muňa girmeýär.

114 madda. Dawalaşmak möhleti

Zorluk etmegiň ýa-da zorluk haýbatyny atmagyň täsiri bilen baglaşylan geleşik barada edilen zorlugyň ýa-da zorluk haýbatyny atmagyň tamamlanan pursatyndan beýläk bir ýylyň dowamynda dawalaşylyp bilner.

5 BAP. ŞERTLI BAGLAŞYLAN GELEŞIKLER

115 madda. Düşünje

Geleşigi ýerine ýetirmegiň näbelli waka ýüze çykýança gaýra goýulmagy bilen ýa-da bu waka ýüze çykandan soň geleşigiň bes edilmegi bilen baglanyşyklylykda hukuklaryň ýa-da borçlaryň ýüze çykmagy geljekde garaşylýan, özem näbelli bolan wakanyň ýagdaýlaryna bagly edilip goýulýan mahalynda şol geleşik şertli baglaşylan geleşik diýlip hasap edilýär.

116 madda. Hukuk tertibiniň esaslaryna garşy gelýän şertiň ýa-da ahlaksyzlyk şertiniň hakyky däldigi

Hukuk tertibiniň esaslaryna we ahlak normalaryna garşy gelýän ýa-da ýerine ýetirmek mümkin bolmadyk şert hakyky däldir. Haýsydyr bir şonuň ýaly şerte bagly bolan geleşik bütinleý hakyky däldir.

117 madda. Erk-islege bagly şert

Özüniň ýüze çykmagy ýa-da ýüze çykmazlygy geleşikdäki taraplara bagly bolan şert erk-islege bagly şert diýlip hasap edilýär. Şunuň ýaly şert bilen baglaşylan geleşik hakyky däldir.

118 madda. Oňaýly şertler

1. Eger geleşik haýsydyr bir waka belli bir möhletde ýüze çykar diýen şert bilen baglaşylan bolsa, özem bu möhlet geçen bolsa, şol waka-da ýüze çykmadyk bolsa, bu şert güýjüni ýitiren diýlip hasap edilýär.
2. Eger möhlet kesgitlenilmedik bolsa, onda şert islendik wagt ýerine ýetirilip bilner. Bu şert wakanyň ýüze çykmagynyň indi mümkin däldigi aýdyň bolan mahalynda güýjüni ýitiren diýlip hasap edilip bilner.

119 madda. Oňaýsyz şertler

1. Eger geleşik haýsydyr bir waka belli bir möhletde ýüze çykmaz diýen şert bilen baglaşylan bolsa, onda bu şert şol möhlet gutarýança bu wakanyň ýüze çykmagynyň mümkin däldigi aýdyň bolup duran mahalynda hem ýerine ýetirilen diýlip hasap edilýär.
2. Eger möhlet kesgitlenilmedik bolsa, onda bu şert wakanyň ýüze çykmajakdygy diňe aýdyň bolan mahalynda ýerine ýetirildi diýlip hasap edilýär.

120 madda. Şertiň ýüze çykmagyna täsir etmäge ýol bermezlik

1. Belli bir şert bilen geleşik baglaşan şahsyň öz borçnamalaryny ýerine ýetirmegine päsgel berip biljek haýsy-da bolsa bir hereketi şol şert ýüze çykýança amala aşyrmaga haky ýokdur.
2. Eger şert belli bir möhletde ýüze çykýan we şol şahs şonuň ýaly hereketi eýýäm ýerine ýetiren bolsa, ol şu hereket zerarly ýeten zeleliň öwezini beýleki tarapa tölemäge borçludyr.

121 madda. Gaýra goýulýan şert bilen baglaşylýan geleşik

Eger geleşikde göz öňünde tutulan hukuklaryň ýa-da borçlaryň ýüze çykmagy geljekde garaşylýan, özem näbelli bolan waka ýa-da eýýäm ýüze çykan, ýöne taraplara entek mälim bolmadyk waka bagly bolsa, onda geleşik gaýra goýulýan şert bilen baglaşylan geleşik diýlip hasap edilýär.

122 madda. Ýatyrylýan şert bilen baglaşylýan geleşik

Eger ýatyrylýan şertiň ýüze çykmagy geleşigiň bes edilmegine getirýän bolsa we geleşik baglaşylmazyndan öň dowam eden ýagdaýy dikeldýän bolsa, onda geleşik ýatyrylýan şert bilen baglaşylan geleşik diýlip hasap edilýär.

123 madda. Şert ýüze çykan mahalynda päk ýürekliligiň ähmiýeti

1. Eger şertiň ýüze çykmagy özi üçin amatsyz bolan tarap şertiň ýüze çykmagyny ynsapsyzlyk bilen bökdän bolsa, onda şert ýüze çykan diýlip hasap edilýär.
2. Eger şertiň ýüze çykmagy özi üçin amatly bolan tarap şertiň ýüze çykmagyna ynsapsyzlyk bilen ýardam eden bolsa, onda şert ýüze çykan diýlip hasap edilmeýär.

6 BAP. GELEŞIKLERDÄKI RAZYÇYLYK

124 madda. Düşünje

1. Eger geleşigiň hakykylygy üçünji şahsyň razyçylygyna bagly bolsa, onda razyçylyk bermek hem, razyçylyk bermezlik hem bir tarapyň öňünde-de, beýleki tarapyň öňünde-de aýdylyp bilner.
2. Razyçylygyň aňladylmagy geleşik üçin bellenilen formanyň berjaý edilmegini talap etmeýär.
3. Eger özüniň hakykylygy üçünji şahsyň razyçylygyna bagly bolan geleşik onuň razyçylygy bilen baglaşylan bolsa, onda şu Kodeksiň 91 maddasynyň 2 punktunyň kadalary ulanylýar.

125 madda. Öňünden berlen razyçylyk (rugsat)

Öňünden berlen razyçylyk (rugsat), eger taraplar başga zat dogrusynda ylalaşmadyk bolsalar, geleşik baglaşylmazyndan öň ýatyrylyp bilner. Razyçylygyň ýatyrylmagy hakynda taraplaryň ikisine-de habar berilmelidir.

126 madda. Indiki razyçylyk (makullaýyş)

Indiki razyçylygyň (makullamagyň) geleşik baglaşylan pursatyndan başlap, eger başgaça bellenilmedik bolsa, geçen wagt üçin güýji bardyr.

127 madda. Ygtyýarsyz şahsyň zada ygtyýar etmegi

1. Ygtyýarsyz şahsyň haýsy-da bolsa bir zada ygtyýar etmegi, eger munuň özi ygtyýarly şahsyň rugsat bermegi bilen amala aşyrylan bolsa, hakyky hasaplanylýar.
2. Eger ygtyýarly şahs zada ygtyýar edilmegini makullasa ýa-da ygtyýar eden şahsyň özi zady edinse ýa-da ony ygtyýarly şahsdan miras alsa we wesýetnamalaýyn ýüz dönderiş baradaky jogapkärçiligi doly öz üstüne alsa, onda şol zada ygtyýar edilmegi hakyky bolýar. Eger şol zat hakynda ýokarda görkezilen soňky iki halatda bir-birine garşy gelýän birnäçe buýruk berlen bolsa, onda ilkibaşky buýruk hakyky bolýar.

7 BAP. WEKILLIK WE YNANÇ HATY

128 madda. Wekillik

1. Geleşik wekiliň üsti bilen hem baglaşylyp bilner. Wekillik baradaky ygtyýarlar kanundan gelip çykýar ýa-da ynanç haty esasynda ýüze çykýar.
2. Eger geleşik onuň häsiýetinden ugur alnyp, gös-göni şol şahsyň özi tarapyndan baglaşylmaly bolsa ýa-da kanun geleşigi wekiliň üsti bilen baglaşmagy gadagan edýän bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

129 madda. Wekiliň hereketleri

1. Wekiliň öz ygtyýarlarynyň çäklerinde we özüniň wekilçilik edýän şahsynyň adyndan baglaşýan geleşigi boýunça hukuklar we borçlar diňe wekilçilik edilýän şahsda ýüze çykýar.
2. Eger geleşik başga şahsyň adyndan baglaşylan bolsa, onda wekilçilik baradaky hukugyň bolmazlygyny geleşigiň beýleki tarapy, eger wekilçilik edýän şahsyň döreden ýagdaýlary beýleki tarapyň şonuň ýaly ygtyýarlaryň bardygyny ak ýüregi bilen çak etmegine getiren bolsa, peýdalanyp bilmez.
3. Eger geleşik baglaşylan mahalynda wekil özüniň wekilçilik ygtyýarlarynyň bardygyny görkezmeýän bolsa, onda geleşik gös-göni wekilçilik edilýän şahs üçin netijeleri diňe beýleki tarapyň wekilçilik hakynda çak etmeli bolan halatynda döredýär. Bu kada beýleki tarapyň kim bilen geleşik baglaşýandygy şol tarap üçin tapawudynyň ýok mahalynda hem ýöreýär.

130 madda. Wekiliň çäklendirilen kämillik ukyby

Wekiliň baglaşan geleşigi onuň kämillik ukyby çäkli mahalynda hem hakykydyr.

131 madda. Erkiň kemçiligi, bilmek, bilmek borjy

1. Eger erkiň kemçiligi, belli bir ýagdaýlary bilmek we bilmek borjy erk-islegiň hukuk netijelerine täsirini ýetirip bilýän bolsa, wekilçilik edilýäniň däl-de, eýsem wekiliň şahsyýeti göz öňünde tutulýar.
2. Eger ynanç haty ynanylan wekil ynançlynyň belli bir görkezmelerine laýyklykda hereket eden bolsa, onda ynançla oňat mälim bolan şeýle ýagdaýlar babatda wekiliň bilmändigine ynançlynyň salgylanmaga haky ýokdur.

132 madda.  Wekillik ygtyýarlary

1. Ynanç hatynyň berilmegi wekilçilik berilmeli ygtyýarly edilýäne ýa-da üçünji şahsa ýüzlendirilen erk-islegiň bildirilmegi arkaly amala aşyrylýar.
2. Erk-islegi bildirmek üçin geleşik baglaşmaga ynanç haty berlende, geleşigi baglaşmak üçin bellenilen forma talap edilmeýär. Eger ýörite forma bellenilen bolsa, onda bu kada ulanylmaýar.

133 madda. Ynanç hatynyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy

Ynanç hatynyň üýtgedilendigi ýa-da ýatyrylandygy hakynda degişli serişde arkaly üçünji şahslara habar berilmelidir. Bu talap berjaý edilmedik mahalynda, ynanç hatynyň şunuň ýaly üýtgedilmegi we ýatyrylmagy üçünji şahslary barasynda peýdalanylyp bilinmez, ýöne şertnama baglaşylan mahalynda taraplaryň bu hakda bilýän ýa-da bilmeli bolan halatlary muňa girmeýär.

134 madda. Ynanç hatyny togtatmagyň esaslary

Ynanç haty şu aşakdaky ýagdaýlarda togtadylýar:
a) ynanylan şahs ýüz dönderende;
b) ynanç haty beren şahs ygtyýarlary ýatyranda;
w) ynanç haty beren şahs aradan çykanda ýa-da başga hili bellenilmedik bolsa, onuň  kämillik ukybynyň ýokdugy ýüze çykan mahalynda;
g)  ynanç haty ýerine ýetirilen mahalynda;
d) ynanç hatynyň berlen möhleti tamamlananda.

135 madda. Ynanç hatynyň yzyna gaýtarylmagy

Ynanç haty bes edilenden soň, wekil şony beren şahsa gaýtaryp bermelidir; onuň ynanç haty özünde galdyrmaga haky ýokdur.

136 madda. Wekillik ygtyýarlaryny alman geleşik baglaşmak

1. Eger şahs başga şahsyň adyndan wekillik ygtyýary ýok mahalynda şertnama baglaşýan bolsa, onda bu şertnamanyň hakykylygy şol başga şahsyň makullaýşyna baglydyr.
2. Eger beýleki tarap wekillik edilýän şahsyň makullaýyş hakynda mälim etmegini talap edýän bolsa, onda makullaýyş hakynda mälim etmek diňe şol tarapa aýdylmalydyr. Makullaýyş hakynda talap bildirilen pursatyndan başlap, iki hepdäniň içinde makullaýyş hakynda habar berlip bilner; eger makullaýyş alynmasa, onda ret edildi diýlip hasaplanýar.

137 madda. Şertnamadan ýüz döndermek hukugy

Şertnama baglaşmaga makullaýyş alynmazdan öň beýleki tarapyň şertnamadan ýüz döndermäge haky bardyr, muňa ygtyýarlaryň ýokdugy oňa şertnama baglaşylýan wagty belli bolan halatlary girmeýär. Şertnama baglaşmakdan ýüz dönderilýändigi wekile hem aýdylyp bilner.

138 madda. Wekillik ygtyýarlary ýok mahalynda wekiliň jogapkärçiligi

1. Eger özüniň wekillik ygtyýarlary bolmazdan wekil hökmünde şertnama baglaşan şahs, beýleki tarapyň islegi boýunça ýa-ha alnan borçnamany ýerine ýetirmäge, ýa-da zeleliň öwezini, eger wekilçiligi edilýän şahs şertnamany makullamakdan ýüz dönderse, tölemäge borçludyr.
2. Eger wekil ygtyýarlarynyň ýokdugyny bilmeýän bolsa, onda ol ygtyýarlarynyň bardygyna ynanandygy sebäpli, beýleki tarapa diňe ýeten zeleliň öwezini tölemäge borçludyr.
3. Eger beýleki tarap ygtyýarlarynyň ýokdugyny bilen ýa-da bilmeli bolan bolsa, onda wekil jogapkärçilikden boşadylýar. Wekiliň kämillik ukyby çäklendirilen mahalynda hem ol jogapkärçilik çekmeýär, ýöne onuň öz kanuny wekiliniň razyçylygy bilen hereket eden halatlary muňa girmeýär.

139 madda. Öz-özüň bilen geleşik baglaşmaga ýol bermezlik

Eger gös-göni rugsat berilmedik bolsa, onda wekiliň wekilçilik edilýäniň adyndan öz-özi bilen öz adyndan, üçünji şahsyň wekili hökmünde geleşik baglaşmaga haky ýokdur, ýöne geleşegiň diňe borçnamany ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly halatlary muňa girmeýär.

РАЗДЕЛ 3. СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 75. Понятие и виды сделок

1. Сделкой является выражение физическими и юридическими лицами своей воли, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
2. Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними (договоры).
Односторонняя сделка может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.

Статья 76. Действительность волеизъявления

 

1. Волеизъявление в отношении другого лица, если оно было сделано в отсутствии последнего, вступает в силу с момента получения им волеизъявления.
2. Выражение воли не считается действительным, если другая сторона предварительно или сразу заявит об отказе.
3. На действительность волеизъявления не оказывают влияния смерть лица, выразившего волю, или лишение его дееспособности, если эти события имели место после волеизъявления.

Статья 77. Толкование волеизъявления

 

При толковании волеизъявления необходимо следовать действительной воле, не придерживаясь при этом  буквального смысла выражений.

Статья 78. Невозможность установления содержания волеизъявления

 

Сделка не имеет места, если ни по внешнему выражению и ни по иным обстоятельствам не может быть точно установлено содержание волеизъявления.

Статья 79.  Недействительность сделки, противоречащей основам правопорядка и нравственности

Недействительна сделка, совершенная с нарушением установленных законом правил и противоречащая общественным интересам, нормам нравственности.

Статья 80. Недействительность сделки вследствие злоупотребления своим положением

Сделка может быть сочтена недействительной, если имеется явное несоответствие между определенным сделкой исполнением и предусмотренным за это исполнение вознаграждением и если сделка заключена только благодаря тому, что одна из сторон злоупотребила своим превалирующим положением на рынке или воспользовалась тяжелым положением другой стороны или ее неопытностью.

Статья 81. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Недействительна сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка).
2. Если мнимая сделка совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка), то применяются правила, относящиеся к прикрываемой сделке.

Статья 82. Отсутствие серьезного намерения

1. Волеизъявление, совершенное без серьезного намерения, в расчете на то, что отсутствие такого намерения не будет замечено, ничтожно.
2. Лицу, в отношении которого совершено волеизъявление, должен быть возмещен ущерб, возникший вследствие того, что оно доверилось волеизъявлению, если оно не знало и не могло знать о несерьезности намерений.

Статья 83. Ничтожность волеизъявления

1. Волеизъявление недееспособного лица ничтожно.
2. Ничтожно волеизъявление, совершенное в бессознательном состоянии или в состоянии временного расстройства психической деятельности.
3. Ничтожно волеизъявление душевно больного лица и в том случае, если оно не признано недееспособным.

Статья 84. Недействительность сделки, совершенной с нарушением установленной формы

1. Недействительна сделка, при заключении которой не была соблюдена форма, установленная законом. Несоблюдение формы, установленной условиями самой сделки, влечет за собой при наличии сомнения недействительность сделки.
2. Если сделка, которая может быть оспорена, оспаривается, то она рассматривается как недействительная с момента ее совершения. Оспаривание производится в отношении другой стороны.
3. Право оспаривания имеет любое заинтересованное лицо.

Статья 85. Конверсия сделки

Если условия недействительной сделки соответствуют требованиям, предъявляемым к другой сделке, то применяются правила, относящиеся к последней, если, узнав о недействительности сделки, стороны желают,  чтобы она была действительной.

Статья 86. Подтверждение недействительной сделки

1. Если лицо, совершившее недействительную сделку, подтверждает ее, то его подтверждение как совершение сделки вновь.
2. Оспаривание не допускается, если оспоримая сделка была подтверждена лицом, имеющим право оспаривания.
3. Если недействительный договор подтверждается сторонами, то они обязаны при наличии сомнения передать друг другу все то, что они получили бы при условии, что договор был бы действителен с самого начала.
4. Подтверждение становится действительным лишь в случае, если  сделка не противоречит основам правопорядка и нравственности.

Статья 87. Недействительность части сделки

1. Недействительность части сделки не влечет недействительности ее других частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения ее недействительной  части.
2. Если одна из частей сделки касается стандартных условий договоров и они недействительны или стали несущественными составными частями договора, договор в целом остается действительным.

ГЛАВА 2. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ

 

Статья 88. Действительность сделки, совершенной несовершеннолетним

1. Если несовершеннолетний заключает договор без необходимого на то согласия законного представителя, то действительность договора зависит от последующего одобрения представителя, за исключением случаев, когда несовершеннолетнее лицо получает выгоду.
2. Если несовершеннолетний стал полностью дееспособным, он сам решает вопрос о действительности своего волеизъявления.

Статья 89. Отказ от договора, заключенного несовершеннолетним

1. До одобрения договора, заключенного несовершеннолетним, другая сторона имеет право отказаться от договора.
2. Если другая сторона знала о несовершеннолетии лица, она может заявить отказ только в том случае, если несовершеннолетний ложно вводил ее в заблуждение, утверждая, что имеет согласие представителя.

Статья 90. Эмансипация несовершеннолетнего

1. Договор, заключенный несовершеннолетним без согласия законного представителя, считается действительным, если для исполнения предусмотренных договором действий несовершеннолетний распорядился средствами, которые ему передали законный представитель или с согласия этого представителя - третьи лица для этих целей или для свободного распоряжения.
2. Если законный представитель предоставляет несовершеннолетнему лицу право независимого руководства предприятием  или независимого вступления в трудовые отношения, то в обычных для этих сфер отношениях оно становится дееспособным. Эти правила применяются как при учреждении предприятия, так и в отношении его ликвидации и начала или окончания трудовых отношений.
3. Разрешение руководить предприятием требует согласия законного представителя, согласованного с органами опеки и попечительства.

Статья 91. Недействительность сделки, совершенной без обязательного согласия законного представителя

1. Недействительна односторонняя сделка, совершенная несовершеннолетним без необходимого на то согласия законного представителя.
2. Такая сделка недействительна и в случае, если согласие законного представителя имеется, но несовершеннолетний не представил подтверждающего это письменного документа, вследствие чего сторона, с которой совершалась сделка, незамедлительно отказалась от нее. Такой отказ недопустим, если другая сторона была информирована об этом согласии законного представителя.

Статья 92. Необходимость разрешения на сделку, совершенную до ограничения дееспособности

Для сделки, совершенной до ограничения дееспособности, требуется разрешение, если будет установлено, что основание, по которому произошло ограничение дееспособности, явно существовало и во время совершения сделки.

ГЛАВА 3. ФОРМА СДЕЛКИ

Статья 93. Соблюдение формы как условие действительности  сделки

Для действительности сделки необходимо соблюдение установленной законом формы. Если такая форма не установлена, стороны могут сами определить ее.

Статья 94. Форма сделки

1. При простой письменной форме для действительности сделки достаточно подписей участвующих в сделке лиц.
2. Восстановление подписи, повторение и воспроизведение при помощи механических средств допустимо там, где это обычно принято, а именно при подписи на ценных бумагах, выпуск которых производится в большом количестве.
3. Если форма сделки требует ее совершения в нотариальном порядке, то при совершении сделки должен присутствовать нотариус или предусмотренное законом другое лицо.

Статья 95. Передоверие подписания другому лицу

Лицо, которое не может собственноручно подписать сделку вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни, может доверить подписание сделки другому лицу. Подпись последнего должна быть заверена официально. При этом должна быть указана причина, вследствие которой лицо, заключившее сделку, не смогло собственноручно подписать ее.

Статья 96. Совершение сделки с составлением нескольких документов

Если при совершении сделки составлено несколько документов аналогичного содержания, то каждой стороне достаточно подписать тот экземпляр, который предназначен соответствующей стороне.

ГЛАВА 4. ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ

§ 1. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения

Статья 97. Понятие

Сделка может быть оспорена, если волеизъявление совершено на основании существенного заблуждения.

Статья 98. Существенное заблуждение

Заблуждение считается существенным, если:
а) лицо хотело совершить другую сделку, а не ту, на которую оно высказало свое согласие;
б) лицо ошибается в содержании той сделки, которую оно желало совершить;
в) нет тех обстоятельств, которые стороны, исходя из принципов добросовестности, рассматривали в качестве основания сделки.

Статья 99. Заблуждение относительно содержания волеизъявления

Заблуждением относительно содержания волеизъявления признается заблуждение, касающееся таких свойств лица или вещи, которые в гражданском обороте считаются существенными.

Статья 100. Заблуждение в мотиве сделки

Заблуждение в мотиве сделки не считается существенным, за исключением тех случаев, когда мотив представлял собой предмет соглашения.

Статья 101. Заблуждение в праве

Заблуждение в праве является существенным только в том случае, если оно было единственным и главным основанием при совершении сделки.

Статья 102. Согласие контрагента на сделку

Волеизъявление под влиянием заблуждения не может быть оспорено, если другая сторона согласна исполнить сделку в соответствии с желанием стороны, намеренной оспорить сделку.

Статья 103. Мелкие ошибки

Мелкие ошибки в подсчете или в волеизъявлении в письменном виде дают право на исправление, но не на оспаривание.

Статья 104. Действительность оспаривания

1. Оспаривание действительно только тогда, если оно осуществлено в месячный срок с того момента, как стало известным основание для оспаривания.
2. Если сделка оспорена и заблуждение вызвано небрежностью лица, имеющего право оспаривания, оно обязано возместить другой стороне вред, возникший вследствие недействительности сделки. Обязанность возмещения вреда не наступает, если другая сторона знала о заблуждении или вследствие собственной небрежности это ей не было известно.

Статья 105. Заблуждение вследствие ошибки посредника

Волеизъявление, неправильно сообщенное действовавшим в качестве посредника лицом, может быть оспорено по тем же основаниям, что и совершенная под влиянием заблуждения сделка в соответствии со статьей 98 настоящего Кодекса.

§2. Сделки, совершенные путем обмана

Статья 106. Понятие

1. Лицо, принужденное к волеизъявлению посредством обмана, правомочно потребовать признания этой сделки недействительной. Это имеет место в случае, когда ясно, что без обмана сделка не была бы совершена.
2. Если одна сторона умалчивает об обстоятельствах, в случае выявления которых другая сторона не выразила бы свою волю, то последняя может потребовать признания сделки недействительной. Обязанность оглашения имеет место только в случае, когда другая сторона добросовестно ожидала этого.

Статья 107. Признание недействительной сделки, совершенной путем обмана

Для признания недействительной сделки, совершенной путем обмана, не имеет значения то, что, сообщая неверные сведения, сторона преследовала цель получить какую-либо выгоду или причинить вред другой стороне.

Статья 108. Обман со стороны третьего лица

При обмане со стороны третьего лица возможно требование о признании сделки недействительной, если об обмане знало или должно было знать лицо, получающее выгоду от этой сделки.

Статья 109. Срок оспаривания

Сделка может быть оспорена в течение одного года. Срок исчисляется с момента, когда лицо, правомочное оспаривать, узнало о существовании основания для оспаривания.

§ 3. Сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы насилием

Статья 110. Понятие

Насилие или угроза насилием в отношении лица, которое совершило сделку, дает ему право требования признания сделки недействительной и в случае, если насилие или угроза насилием исходило от третьего лица.

Статья 111. Характер насилия или угрозы насилием

1. Недействительность сделки влечет такое насилие или угроза насилием, которое по своему характеру может оказать влияние на лицо и внушать, что ему лично или его имуществу грозит реальная опасность.
2. При оценке характера насилия или угрозы насилием следует принимать во внимание возраст и пол лица, обстоятельства жизни.

Статья 112. Насилие или угроза насилием в отношении близких

Насилие или угроза насилием является основанием для требования признания сделки недействительной и в случае, если оно направлено против супруга, других членов семьи или близких родственников одной из сторон.

Статья 113. Насилие или угроза насилием, осуществляемое с применением правомерных средств

В понимании вышеизложенных правил статей 110-112 настоящего Кодекса насилием или угрозой насилием не считаются такие действия, которые не осуществляются ни с противоправными целями и ни с применением противоправных средств, кроме случаев, когда средство и цель не соответствуют друг другу.

Статья 114. Срок оспаривания

Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы насилием, может быть оспорена в течение одного года с момента окончания насилия или угрозы насилием.

ГЛАВА 5. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ПОД УСЛОВИЕМ

Статья 115. Понятие

Сделка считается совершенной под условием, когда возникновение или прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость от обстоятельств ожидаемого в будущем и неизвестного события тем, что исполнение сделки откладывается до его наступления или сделка прекращается по наступлении этого события.

Статья 116. Недействительность условия, противоречащего основам правопорядка и нравственности

Недействительно условие, противоречащее основам правопорядка и нравственности, либо исполнение которого невозможно. Сделка, зависимая от какого-нибудь такого условия, недействительна полностью.

Статья 117. Условие, зависящее от воли

Зависящим от воли считается такое условие, наступление или не наступление которого зависит от сторон в сделке. Сделка, совершенная под таким условием, недействительна.

Статья 118. Позитивные условия

1. Если сделка совершена под условием, что какое-либо событие наступит в определенный срок, условие считается утратившим силу, если этот срок истек и событие не наступило.
2. Если срок не определен, тогда условие может быть выполнено в любое время. Условие может быть признано утратившим силу, когда ясно, что наступление события уже невозможно.

Статья 119. Негативные условия

1. Если сделка совершена под условием, что какое-либо событие не наступит в определенный срок, условие считается выполненным и тогда, когда до истечения срока ясно, что невозможно наступление этого события.
2. Если срок не определен, условие считается выполненным только тогда, когда станет ясным, что событие не наступит.

Статья 120. Недопустимость влияния на наступление условия

1. Лицо, совершившее сделку под определенным условием, не вправе до наступления условия совершать какое-либо действие, которое может помешать исполнению его обязательств.
2. Если условие наступает в определенный срок и лицо уже исполнило такое действие, оно обязано возместить другой стороне возникший  вследствие этого действия вред.

Статья 121. Сделка под отлагательным условием

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если возникновение предусмотренных сделкой прав или обязанностей зависит от ожидаемого в будущем и неизвестного события или события, которое уже наступило, но еще не известно сторонам.

Статья 122. Сделка под отменительным условием

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если наступление этого условия влечет прекращение сделки и восстанавливает существовавшее до совершения сделки положение.

Статья 123. Значение добросовестности при наступлении условия

1. Если наступление условия недобросовестно задержала сторона, для которой  наступление условия невыгодно, условие считается наступившим.
2. Если наступлению условия недобросовестно способствовала сторона, для которой  наступление условия выгодно, условие не считается наступившим.

ГЛАВА 6. СОГЛАСИЕ В СДЕЛКАХ

Статья 124. Понятие

1. Если действительность сделки зависит от согласия третьего лица, то как согласие, так и отказ в нем могут быть высказаны как перед одной, так и перед другой стороной.
2. Для выражения согласия не требуется соблюдения установленной для сделки формы.
3. В случае, если сделка, действительность которой зависит от согласия третьего лица, совершена с его согласия, применяются правила пункта 2 статьи 91 настоящего Кодекса.

Статья 125. Заранее данное согласие (разрешение)

Заранее данное согласие (разрешение) может быть отменено до совершения сделки, если стороны не договаривались об ином. Об отмене должно  быть сообщено обеим сторонам.

Статья 126. Последующее согласие (одобрение)

Последующее согласие (одобрение) имеет обратную силу с момента совершения сделки, если не установлено иное.

Статья 127. Распоряжение предметом неправомочным лицом

1. Распоряжение каким-либо предметом неправомочным лицом действительно, если оно осуществлялось с разрешения правомочного лица.
2. Распоряжение становится действительным, если правомочное лицо одобрит его или когда распорядившееся лицо само приобретет предмет, или когда получит его по наследству от правомочного лица и будет полностью нести ответственность по завещательному отказу. Если в последних двух случаях о данном предмете сделано несколько противоречащих друг другу распоряжений, то действительно первоначальное распоряжение.

ГЛАВА 7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ

Статья 128. Представительство

1. Сделка может быть совершена и посредством представителя. Правомочия на представительство вытекают из закона либо возникают на основании доверенности.
2. Это правило не применяется, если исходя из характера сделки она должна быть совершена непосредственно самим лицом или когда закон запрещает  заключение сделки посредством представителя.

Статья 129. Действия представителя

1. По сделке, совершаемой представителем в пределах своих полномочий и от имени лица, которое он представляет, права и обязанности возникают только у представляемого лица.
2. Если сделка совершена от имени другого лица, то отсутствие права на представительство не может быть использовано другой стороной сделки, если представляемый создал такие обстоятельства, при которых другая сторона добросовестно предполагала наличие таких правомочий.
3. Если при совершении сделки представитель не указывает на свои представительские полномочия, то сделка создает последствия непосредственно для представляемого лица только в случае, если другая сторона должна была предполагать о представительстве. То же правило действует и тогда, когда для другой стороны безразлично, с кем она совершит сделку.

Статья 130. Ограниченная дееспособность представителя

Сделка, совершенная представителем, действительна и в случае, если представитель является ограниченно дееспособным.

Статья 131. Пороки воли, знание, обязанность знания

1. Если на правовые последствия волеизъявления могут повлиять пороки воли, знание или обязанность знания определенных обстоятельств, то учитывается личность не представляемого, а представителя.
2. Если представитель, уполномоченный доверенностью, действовал в соответствии с определенными указаниями доверителя, то последний не вправе ссылаться на незнание представителем таких обстоятельств, которые хорошо известны доверителю.

Статья 132. Представительские полномочия

1. Выдача доверенности осуществляется путем волеизъявления, обращенного к уполномочиваемому или к третьему лицу, в отношении которого должно состояться представительство.
2. Для волеизъявления не требуется соблюдения формы, установленной для совершения сделки, на заключение которой выдается доверенность. Это правило не применяется, если установлена специальная форма.

Статья 133. Изменение или отмена доверенности

Об изменении или отмене доверенности должно быть сообщено третьим лицам соответствующим средством. При несоблюдении этого требования изменение и отмена доверенности не могут быть использованы в отношении третьих лиц, за исключением случаев, когда при заключении договора стороны знали или должны были знать об этом.

Статья 134. Основания прекращения доверенности

Доверенность прекращается:
а) отказом доверенного лица;
б) отменой доверенности лицом, выдавшим ее;
в) смертью лица, выдавшего доверенность, или наступлением его недееспособности, если не установлено иное;
г) исполнением;
д) истечением срока, на который была выдана доверенность.

Статья 135. Возврат доверенности

После прекращения доверенности уполномоченное лицо обязано возвратить ее доверителю; оно не имеет права удерживать доверенность.

Статья 136. Совершение сделки без представительских полномочий

1. Если лицо заключает от имени другого лица договор при отсутствии полномочий на представительство, то действительность этого договора зависит от одобрения договора последним.
2. Если другая сторона обратится к представляемому лицу с требованием заявить об одобрении, то заявление об одобрении может быть обращено лишь непосредственно к этой стороне. Об одобрении может быть заявлено лишь до истечения двух недель с момента получения требования, если одобрение не получено, то считается, что в нем отказано.

Статья 137. Право на отказ от договора

До получения одобрения другая сторона вправе отказаться от договора, за исключением случаев, когда при заключении договора ей было известно об отсутствии полномочий. Заявление об отказе от договора может быть обращено и к представителю.

Статья 138. Ответственность представителя при отсутствии полномочий на представительство

1. Лицо, заключившее договор в качестве представителя не имея полномочий на представительство, обязано по выбору другой стороны или исполнить договор, или возместить убытки в том случае, если представляемое лицо откажет в одобрении договора.
2. Если представитель не знал об отсутствии полномочий, он обязан возместить лишь те убытки, которые возникли у другой стороны вследствие того, что она поверила в наличие полномочий.
3. Представитель освобождается от ответственности, если другая сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий. Представитель не несет ответственность и тогда, когда его дееспособность была ограничена, за исключением случаев, когда он действовал с согласия своего законного представителя.

Статья 139. Недопустимость совершения сделки с самим собой

Представитель не вправе, если ему это прямо не разрешено, заключать сделки от имени представляемого с собой лично ни от своего имени, ни в качестве представителя третьего лица, за исключением тех случаев, когда сделка сводится исключительно к исполнению обязательства.