Mazmuny

2 BAP. ÝURIDIKI ŞAHSLAR

§ 1. Umumy düzgünler

48 madda. Ýuridiki şahs diýen düşünje

1. Eýeçiliginde aýrybaşga emlägi bolan we öz borçnamalary boýunça bu emläk bilen jogap berýän, öz adyndan emläk we emläkleýin däl şahsy hukuklary edinip hem-de amala aşyryp bilýän, borçlaryny çekip bilýän, sudda hak isleýji we jogap beriji bolup bilýän gurama ýuridiki şahs diýlip ykrar edilýär.
2. Döwlet ýuridiki şahs hökmünde graždan hukuk gatnaşyklaryna gatnaşýar. Döwletiň ygtyýarlaryny onuň organlary amala aşyrýarlar.
Döwlet tarapyndan döredilen ýuridiki şahslar graždan hukuk gatnaşyklaryna umumy esaslarda gatnaşýarlar.

49 madda. Ýuridiki şahsyň hukuk ukyby

1. Telekeçi bolup durmaýan ýuridiki şahs maksatlaryna laýyk gelýän we öz dörediş dokumentlerinde göz öňünde tutulan işi amala aşyrmaga haklydyr:
Telekeçi ýuridiki şahsyň kanunda gadagan edilmedik islendik işi amala aşyrmaga haky bardyr.
Ýuridiki şahslar işiň sanawy kanun arkaly kesgitlenilýän käbir görnüşlerini diňe ýörite ygtyýarnama (lisenziýa) esasynda amala aşyrmaga haklydyr. Ýuridiki şahsyň şonuň ýaly işi amala aşyrmak hukugy ygtyýarnamanyň alnan pursatyndan başlap ýüze çykýar.
2. Ýuridiki şahsyň hukuk ukyby şol tarapyň döwlet belligine alnan pursatyndan başlap ýüze çykýar we onuň ýatyrylmagyny bellige almagyň tamamlanylan pursatyndan ýatyrylýar.
3. Ýuridiki şahsyň diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde hukugy çäklendirilip bilner.

50 madda. Telekeçi ýuridiki şahslar

Özleriniň wezipesi peýda almak maksady bilen telekeçilik (kommersiýa) işinden ybarat bolan ýuridiki şahslar telekeçi ýuridiki şahslar bolup durýarlar. Telekeçi ýuridiki şahslar kanuna laýyklykda döredilýär.

51 madda. Telekeçi däl ýuridiki şahslar

1. Özleriniň wezipesi peýda almak maksady bilen telekeçilik (kommersiýa) işinden ybarat bolmadyk ýuridiki şahslar telekeçi däl ýuridiki şahslar bolup durýarlar. Kömekçi häsiýete eýe bolan telekeçilik işi telekeçi däl ýuridiki şahsyň häsiýetini üýtgetmeýär. Telekeçi däl ýuridiki şahslar jemgyýetçilik guramalary we fondlar görnüşinde döredilýär.
2. Eger birnäçe şahs özleriniň öňünde umumy maksady goýýan bolsa, özem ýuridiki şahsyň dowam etmegi onuň düzümindäki agzalaryň üýtgetmegine bagly bolmaýan bolsa, onda şeýle ýuridiki şahs jemgyýetçilik guramasy bolýar. Jemgyýetçilik  guramany döretmek  üçin azyndan agzalaryň bäşisi zerurdyr.
3. Döredijileriň biri ýa-da birnäçesi jemgyýet üçin umumy peýdaly maksady gazanmak üçin ýörite emlägini agzalary bolmadyk garaşsyz subýektiň eýeçiligine berýän mahalynda ýuridiki şahs fond bolýar.

52 madda. Ýuridiki şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

1. Ýuridiki şahs kanunda kesgitlenýän tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmalydyr. Döwlet tarapyndan bellige alnyş maglumatlary, şol sanda kommersiýa guramalary üçin firmanyň ady ýuridiki şahslaryň Bitewi döwlet reýestrine girizilýär, bu reýester bolsa hemmeleriň tanyşmagy üçin açykdyr.
Ýuridiki şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň ret edilmegi, şonuň ýaly-da şu hili bellige alnyşdan boýun gaçyrylmagy barada suda şikaýat edilip bilner.
2. Ýuridiki şahs onuň döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan başlap döredilen diýlip hasap edilýär.

53 madda. Ýuridiki şahsyň dörediş dokumentleri

1. Ýuridiki şahs dörediş dokumentleri esasynda hereket edýär.
Ýuridiki şahsyň dörediş şertnamasy ony döredijiler (oňa gatnaşyjylar) tarapyndan baglaşylýar, ustawy bolsa olar tarapyndan tassyklanylýar.
Şu Kodekse laýyklykda bir dörediji tarapyndan döredilen ýuridiki şahs şol dörediji tarapyndan tassyklanylan ustaw esasynda hereket edýär.
2. Ýuridiki şahsyň ustawynda we beýleki dörediş dokumentlerinde ýuridiki şahsyň ady, onuň bolýan ýeri, ýuridiki şahsyň işini dolandyrmagyň tertibi kesgitlenmelidir, şonuň ýaly-da degişli görnüşdäki ýuridiki şahslar hakyndaky kanunda göz öňünde tutulan beýleki maglumatlar görkezilmelidir.
Taraplar (döredijiler) dörediş şertnamasynda ýuridiki şahsy döretmegiň we onuň işleýşiniň tertibini, oňa öz emlägiňi bermegiň we onuň işine gatnaşmagyň şertlerini kesgitleýärler. Şertnamada gazanylan peýdany we çekilen zyýany gatnaşyjylaryň arasynda paýlamagyň, ýuridiki şahsyň işini dolandyrmagyň, döredijileriň (gatnaşyjylaryň) onuň düzüminden çykmagynyň şertleri we tertibi hem kesgitlenilýär. Döredijileriň razyçylygy bilen dörediş şertnamasyna beýleki şertler hem girizilip bilner.
3. Dörediş dokumentlerindäki üýtgetmeler üçünji şahslar üçin döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan başlap güýje girýär, kanunda bellenilen halatlarda bolsa döwlet tarapyndan bellige almak işini amala aşyrýan organa bu üýtgetmeler hakynda mälim edilen, pursatyndan güýje girýär. Emma ýuridiki şahslaryň we olary döredijileriň (olara gatnaşyjylaryň) bu üýtgetmeleri nazara alyp hereket eden üçünji şahslar bilen bolan gatnaşyklarda şonuň ýaly üýtgetmeleriň bellige alynmandygyna salgylanmaga haky ýokdur.

54 madda. Ýuridiki şahsyň organlary

1. Ýuridiki şahs kanunlara we dörediş dokumentlerine laýyklykda hereket edýän öz orgaplarynyň üsti bilen graždan hukuklaryna eýe bolýar we öz üstüne graždan borçlaryny alýar. Ýuridiki şahsyň organlaryny bellemegiň ýa-da saýlamagyň tertibi1 kanunlar we dörediş dokumentleri arkaly kesgitlenilýär.
2. Kanuna ýa-da ýuridiki şahsyň dörediş dokumentlerine laýyklykda şol ýuridiki şahsyň adyndan çykyş edýän şahs özüniň wekilçilik edýän ýuridiki şahsyň bähbitleri üçin ak ýürekden we paýhasly hereket etmelidir.

55 madda. Ýuridiki şahsyň ady we bolýan ýeri

1. Ýuridiki şahsyň özüniň guramaçylyk-hukuk formasyny görkezýän öz ady bolýar.
2. Ýuridiki şahsyň administrasiýasynyň bolýan ýeri ýuridiki şahsyň bolýan ýeri diýlip hasap edilýär. Ýuridiki şahsyň bolýan ýeri (ýuridiki adresi) diňe ýeke bolup biler. Ýuridiki şahsyň başga bolýan ýeri filialyň bolýan ýeri diýlip hasap edilýär.
3. Ýuridiki şahsyň ady we bolýan ýeri onuň dörediş dokumentlerinde görkezilýär.
4. Kommersiýa guramasy bolup durýan ýuridiki şahsyň firma ady bolmalydyr.
Özüniň firma ady bellenilen tertipde bellige alnan ýuridiki şahsyň ony peýdalanmak barada aýratyn hukugy bardyr.
Firma atlaryny bellige almagyň we peýdalanmagyň tertibi şu Kodekse laýyklykda kanunlar arkaly kesgitlenilýär.
Kesekiniň bellige alnan firma adyny bikanun peýdalanýan şahs, şol firma ady baradaky hukuga eýe bolanyň talap etmegi boýunça ony peýdalanmagyny bes etmäge we ýetirilen zyýany tölemäge borçludyr.

56 madda. Wekillikler we filiallar

1. Ýuridiki şahsyň bolýan ýerinden daşarda ýerleşen hem-de ýuridiki şahsyň bähbitlerini goraýan we oňa wekilçilik edýän, onuň adyndan geleşikleri baglaşýan we beýleki ýuridiki hereketleri amala aşyrýan aýrybaşga bölümi wekillik hasaplanýar.
2. Ýuridiki şahsyň ýerleşýän ýerinden daşarda ýerleşen we onuň etmeli işleriniň, şol sanda wekilligiň etmeli işleriniň hemmesini ýa-da bir bölegini amala aşyrýan aýrybaşga bölümi filial hasaplanýar.
3. Wekillikler we filiallar ýuridiki şahs däldir. Olary döreden ýuridiki şahs olara emläk berýär we olar ýuridiki şahsyň tassyklan düzgünleri esasynda hereket edýärler.
Wekillikleriň we filiallaryň ýolbaşçylaryny ýuridiki şahs belleýär hem-de olar onuň ynanç haty esasynda işleýärler.

§ 2. JEMGYÝETÇILIK GURAMALARY WE FONDLAR
HAKYNDAKY UMUMY NORMALAR

57 madda. Jemgyýetçilik guramalary we fondlary bellige almak

1. Jemgyýetçilik guramalary we fondlar ýuridiki şahslar hökmünde öz işlerini bellige alnan pursatdan başlaýarlar. Jemgyýetçilik guramalaryny we fondlary Adalat ministrligi bellige alýar. Syýasy we beýleki jemgyýetçilik ähmiýetli maksatlar ugrunda aladalanýan jemgyýetçilik guramalaryny (syýasy partiýalar, dini guramalar, professional soýüzlar we ş. m.) bellige almagyň tertibi ýörite kanunlarda kesgitlenilýär.
2. Bellige almak talabyna bolan hukuk, eger ustaw kanunyň talaplaryna laýyk gelýän bolsa we bellige almak üçin hödürlenen ýuridiki şahsyň maksatlary ulanylyp gelýän kanunlara, ykrar edilen ahlak normalaryna ýa-da Türkmenistanyň konstitusion-hukuk prinsiplerine garşy gelmeýän bolsa, ulanylyp bilner. Fondlaryň emläginiň niýetölenilişi bellenilen maksatlara laýyk gelmelidir.
3. Bellige almak üçin ähli döredijiler we prawleniýe agzalary tarapyndan gol çekilen arza bilen ustaw zerurdyr.
4. Adalat ministrligi arzanyň berlen gününden beýläk bir aý möhlet içinde bellige almak hakynda karar çykarmalydyr.
5. Bellige almakdan ýüz dönderilmegi esaslandyrylan bolmalydyr, şikaýat etmek mümkinçiligini we munuň tertibini göz öňünde tutmalydyr. Bellige almakdan ýüz dönderilmegi barada suda şikaýat edilip bilner.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy  madda)

58 madda. Jemgyýetçilik guramalarynyň we fondlaryň ustawy

1. Jemgyýetçilik guramalarynyň we fondlaryň guralyşy we düzümi ustaw arkaly düzgünleşdirilýär.
2. Ustawda şu aşakdakylar görkezilmelidir:
a) işiň maksady;
b)  ady;
w) bolýan ýeri (ýuridiki adresi);
g) ýatyrmagyň we emlägi paýlamagyň tertibi;
d) prawleniýäniň ähli agzalarynyň atlary we familiýalary, olaryň doglan ýeri we wagty, ýaşaýan ýeri, prawleniýäniň mejlislerini bellemegiň we olarda karar kabul etmegiň tertibi;
e) jemgyýetçilik guramasynyň (fonduň) agzalarynyň ygtyýarlary.
3. Ustawda şu aşakdakylar hem görkezilip bilner:
a) beýleki dolandyryş we kontrollyk organlarynyň wezipeleri;
b) jemgyýetçilik guramasynyň agzalarynyň ýygnagynyň ygtyýarlary.
4. Şu maddanyň 2 punktunda görkezilen fonddan beýleki fondlar üçin ustawda şu aşakdakylar görkezilmelidir:
a) peşgeşleriň iň az möçberi we görnüşi;
b) puly peýdalanmak baradaky görkezmeler.
5. Ustaw notarial tertibinde tassyklanmalydyr.

59 madda. Bellige alyş maglumatlary

1. Bellige almak işi şu aşakdaky maglumatlary öz içine alýar: ýuridiki şahsyň ady we onuň bolýan ýeri, onuň işiniň maksatlary, ustawyň kabul edilen wagty, döredijileriň şahsyýeti, prawleniýe agzalarynyň şahsyýeti we olaryň wekilçilik ygtyýarlarynyň mümkin bolaýjak çäklendirilmeleri.
2. Bellige alyş maglumatlary çap edilmelidir.
3. Islendik şahsyň reýestrdäki ýazgylar bilen tanyşmaga we ýazmaça göçürmeleri talap etmäge haky bardyr.

60 madda. Üýtgetmeleri bellige almak

Bellige alynmaly bolan faktlaryň üýtgemesi prawleniýe tarapyndan tassyklanylan formada haýal etmän Adalat ministrligine ýazylyp berilmelidir. Bu üýtgetmeler reýestre girizilýär we çap edilýär.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy madda)

61 madda. Jemgyýetçilik guramalarynyň we fondlaryň işine döwlet kontrollygy

1. Jemgyýetçilik guramalarynyň we fondlaryň işiniň kanunylygyna döwlet kontrollygyny Adalat ministrligi amala aşyrýar.
2. Eger Jemgyýetçilik guramasy ýa-da fond esasan telekeçilik işine geçen bolsa ýa-da ustawda göz öňünde tutulan maksady amala aşyrmak mümkin bolmaýan bolsa, onda Adalat ministrligi bellige almagy ýatyrýar.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy madda)

62 madda. Ýolbaşçylyk we wekillik

1. Prawleniýe agzalarynyň, aýry-aýry halatlarda bolsa ýörite wekilleriň ýolbaşçylyk etmäge hukugy bardyr. Munuň özi şonuň bilen birlikde olaryň borjy hem bolup durýar.
2. Ýolbaşçylyk etmegiň çäkleri jemgyýetçilik guramasynyň ýa-da fonduň maksatlaryna laýyklykda ustaw arkaly kesgitlenilýär.
3. Ustaw bir şahsyň işi özbaşdak alyp barmak ygtyýarlaryny göz öňünde tutup biler ýa-da iki, ýa birnäçe şahsyň bilelikde ýolbaşçylyk etmegini belläp biler.
4. Ustaw özüniň amala aşyrylmagy beýleki kontrollyk organlarynyň razylygyny almagy talap edýän hereketleriň sanawyny göz öňünde tutup biler.

63 madda. Üçünji şahslar bilen gatnaşyklarda prawleniýäniň ygtyýarlary

1. Prawleniýe üçünji şahslar bilen gatnaşyklarda jemgyýetçilik guramasyna ýa-da fonda wekilçilik edýär. Ustawda wekilçilik etmäge ygtyýarly edilen şahslaryň bir özüniň, olaryň birnäçesiniň bilelikde ýa-da hemmesiniň bilelikde hereket etjekdigi-etmejekdigi baradaky düzgünler görkezilmelidir.
2. Ustawda wekillikleriň ygtyýarlary çäklendirilip bilner. Bu çäklendirmeleriň diňe reýestrde bellige alnan mahalynda üçünji şahslar üçin güýji bardyr, ýöne bu çäklendirmeleri üçünji şahsyň bilen halatlary muňa girmeýär.
3. Ustaw jemgyýetçilik guramasynyň ýa-da fonduň ýörite wekiliniň bellenilmegini göz öňünde tutup biler. Ustaw şonuň ýaly wekilligiň ygtyýarlarynyň çäklerini we bu wekilligiň formasyny düzgünleşdirmelidir, bu hem bellige alynmalydyr.

64 madda. Jogapkärçilik

1. Jemgyýetçilkk guramasy we fond prawleniýe agzalarynyň ýa-da beýleki wekilleriň özleriniň üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetiren mahalynda eden hereketleri netijesinde üçünji şahslara ýetirilen zelel üçin jogapkärçilik çekýärler, olaryň şol hereketleri bolsa ýetirilen zeleli tölemek borjuny döredýär.
2. Wekilçilige ygtyýarly edilen şahslar işi ynsap bilen alyp barmalydyrlar. Olar bu borjy bozan mahalynda ýetirilen zelel üçin jemgyýetçilik guramasynyň ýa-da fonduň öňünde jogapkärçilik çekýärler. Eger üçünji şahslaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zeleli tölemek zerur bolsa, onda zeleli tölemekden ýüz dönderilmegi hakyky däldir.
3. Jemgyýetçilik guramasynyň ýa-da fonduň borçnamalary boýunça onuň agzalary jogapkärçilik çekmeýärler. Jemgyýetçilik guramasy bilen fond hem öz agzalarynyň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýärler.

65 madda. Jemgyýetçilik guramasyny ýa-da fondy bes etmek we ýatyrmak

1. Jemgyýetçilik guramasy we fond ustawda göz öňünde tutulan halatlarda, maksada ýetilmegi ýa-da maksada ýetip bolmajagy, Adalat ministrliginiň bellige almagynyň ýatyrylmagy netijesinde ýatyrylýar we öz işini bes edýär.
2. Ýatyrylan mahalynda gündelik işler tamamlanylmalydyr, talaplar bellenilmelidir, galan emlägiň pul bahasy kesgitlenilmelidir, kreditorlar kanagatlandyrylmalydyr we galan emläk ygtyýarly şahslaryň arasynda paýlanylmalydyr.
3. Emlägi kabul etmäge ygtyýarly şahslar ustaw arkaly kesgitlenilip bilner. Şonuň ýaly kesgitlemäniň bolmadyk halatynda Adalat ministrligi özüniň makul bilşine görä, galan emlägi ýatyrylan jemgyýetçilik guramasynyňky ýa-da fonduňky ýaly maksady tutunýan bir ýa-da birnäçe jemgyýetçilik guramasyna ýa fonda berýär. Şonuň ýaly guramalar ýok bolsa, bu emlägi haýyr-sahawat guramasyna ýa-da döwlete bermek hakynda karar kabul edilip bilner.
4. Jemgyýetçilik guramasyny ýa fondy ýatyrmak hakyndaky habar çap edilmelidir. Emlägiň paýlanylmagyna şol habar çap edilenden diňe bir ýyl geçenden soň ýol berilýär.
5. Ýatyrmak işini prawleniýe amala aşyrýar. Aýratyn ýagdaýlar bolanda Adalat ministrligi başga ýatyryjylary belläp biler.Ýatyryjylar prawleniýäniň agzalary hökmünde jogapkärçilik çekýärler.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy  madda)

§ 3. JEMGYÝETÇILIK GURAMALARY HAKYNDAKY ÝÖRITE NORMALAR

66 madda. Prawleniýe

1. Jemgyýetçilik guramasynyň prawleniýesi, eger ustawda başga hili bellenilmedik bolsa, agzalaryň umumy ýygnagy tarapyndan dört ýyl möhlet bilen saýlanylýar. Prawleniýäniň ygtyýarlary bu möhlet geçenden soň hem täze prawleniýe saýlanylýança dowam edýär.
2. Prawleniýäni saýlamak hakyndaky karar islendik wagt ýatyrylyp bilner. Prawleniýäni saýlamagyň ustaw arkaly ýatyrylmagy möhüm ýagdaýlaryň bolmagy bilen baglanyşykly bolup biler.

67 madda. Umumy ýygnak

1. Jemgyýetçilik guramasynyň agzalarynya umumy ýygnagy prawleniýe tarapyndan çagyrylýar. Ýygnak ustawda göz öňünde tutulan halatlarda ýa-da jemgyýetçilik guramasynyň bähbitleriniň talap edýän ýagdaýynda ýylda azyndan bir gezek çagyrylmalydyr. Mundan başga-da agzalaryň ondan bir böleginiň ýazmaça görnüşde we gün tertibini görkezmek bilen talap eden mahalynda hem ýygnak çagyrylmalydyr.
2. Ýygnak ähli agzalara ýygnaga azyndan iki hepde galanda ýazmaça habary ibermek arkaly ýa-da jemgyýetçilik guramasynyň metbugat organynda çap etmek arkaly çagyrylýar.
3. Agzalaryň ýygnagy prawleniýäniň ygtyýaryna girmeýän ähli meseleler boýunça karar kabul edýär. Onuň predmeti ýygnak çagyrylanda yglan edilen bolsa, diňe şonda hakykydyr.
4. Karar ýygnaga gatnaşýan agzalaryň sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär, ustawy üýtgetmek hakyndaky karar bolsa sesleriň dörtden üç bölegine barabar köplügi bilen kabul edilýär. Jemgyýetçilik guramasynyň maksadyny üýtgetmek hakyndaky karar üçin ähli agzalaryň sesleriniň bäşden dört bölegine barabar köplügi zerurdyr. Ýygnaga gatnaşmaýan agzalar ses bermäge ýazmaça gatnaşyp bilerler.

68 madda. Komissiýalar

Agzalaryň ýygnagy ustawa laýyklykda komissiýalary döredip biler, ýygnaklaryň arasyndaky döwürde ýygnagyň borjy şol komissiýalara berlip bilner, aýratyn-da jemgyýetçilik guramasynyň işine kontrollyk etmek üçin berlip bilner. Diňe jemgyýetçilik guramasynyň agzalary komissiýanyň agzalary bolup bilerler.

69 madda. Ýörite organlar

Jemgyýetçilik guramasynyň wezipelerini amala aşyrmagyň barşynda maslahat bermek maksady bilen agzalaryň ýygnagy, eger ustawda göz öňünde tutulan bolsa, ýörite organlary (maslahat beriji geňeşi, kuratoriumy, administratiw geňeşi) döredip biler. Şunuň ýaly organlara jemgyýetçilik guramasynyň agzalary däl şahslar hem birleşdirilip bilner.

70 madda. Jemgyýetçilik guramasyna agzalyk

1. Jemgyýetçilik guramasynyň agzalygyna isleg bildirýäniň ýazmaça arzasy esasynda prawleniýe tarapyndan kabul edilýär.
2. Her bir agzanyň jemgyýetçilik guramasyndan çykmaga haky bardyr. Ustawda jemgyýetçilik guramasyndan çykmagyň belli bir möhleti göz öňünde tutulyp bilner, ýöne bu möhlet iki ýyldan köp bolmaly däldir. Möhüm ýagdaýlar sebäpli jemgyýetçilik guramasyndan çykylmagy ondan çykmak möhleti bilen çäklendirilip bilinmez.
3. Eger ustawda başga hili göz öňünde tutulmadyk bolsa, agzalyk beýleki şahslara berilmeýär we miras boýunça geçmeýär.
4. Düýpli esaslar bolanda agzalaryň umumy ýygnagy agzany jemgýetçilik guramasyndan çykaryp biler. Jemgyýetçilik guramasyndan çykarylan agzanyň bu karar barada suda şikaýat etmäge haky bardyr.
5. Eger jemgyýetçilik guramasy şoňa girmek isleýän üçin sosial, medeni wezipeleri ýa-da beýleki wezipeleri amala aşyranda möhüm borçlary ýerine ýetirýän bolsa, onda bu şahsyň jemgyýetçilik guramasynyň agzalygyna kabul edilmegini talap etmäge, eger munuň özi jemgyýetçilik guramasynyň esasy prinsiplerine garşy gelmeýän bolsa, hukugy bardyr.

§ 4. FONDLAR HAKYNDAKY ÝÖRITE NORMALAR

71 madda. Destinatorlar üçin fondlar

Fonduň maksady belli bir şahslary ýa-da şahslaryň anyk belli bir toparlaryny goldamakdan hem ybarat bolup biler. Fonduň emläginden paý almak hukugy bar bolan şahslaryň hemmesi (destinatorlar) prawleniýäniň ähli agzalarynyň razyçylygy bilen, eger munuň özi Adalat ministrligi tarapyndan goldanylsa, fondy ýatyryp biler ýa-da fonduň maksadyny üýtgedip biler. Galan emläk destinatorlaryň arasynda paýlanylýar.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy  madda)

72 madda. Fonda wznos tölemegi üpjün etmek borçnamasy

1. Dörediji (döredijiler) fondy döretmek hakynda notarial tertipde tassyklanylan dokumentde fonduň maksadyna ýetmek üçin zerur bolan mukdardaky emlägi fonda bermek borçnamasyny öz üstüne almalydyr. Eger emläk ýeterlik bolmasa, onda fondy döretmäge ygtyýarnama bermekden ýüz dönderilmelidir.
2. Bellige alynmazdan öň islendik wagt emlägi bermekden ýüz döndermek bolar. Bellige alnandan soň bir aýyň dowamynda emläk doly suratda berilmelidir, şeýle edilmese bellige alynma güýjüni ýitirýär.
3. Fonduň maksatlary, eger ustawda başga hili göz öňünde tutulmadyk bolsa, emläkden alnan girdejileriň hasabyna maliýeleşdýrilmelidir. Eger belli bir wagtyň dowamynda bu girdejiler ýeterlik bolmasa, onda fonduň işi degişli suratda kemeldilmelidir ýa-da togtadylmalydyr, girdejiler bolsa emlägiň üstüne goşulmalydyr.
4. Fonduň emläginiň ýagdaýy barada her ýyl degişli formada hasabat düzülmelidir.

73 madda. Gözegçilik organy

1. Ustawda prawleniýäniň we ýörite wekilleriň ýerine ýetirmeli borçlaryny bellemek, olary yzyna çagyrmak hem-de olara kontrollyk etmek maksady bilen gözegçilik organyny (kuratoriumy) döretmek göz öňünde tutulyp bilner, onuň agzalaryny bolsa fondy döredijiler çagyrýarlar. Döredijiler aradan çykandan soň, gözegçilik organynynyň düzüminiň üsti destinatorlaryň karary bilen ýa-da ustawda kesgitlenilen  tertipde täze  agzalar bilen doldurylyp (kooptasiýalanyp) bilner.
2. Ähli beýleki halatlarda Adalat ministrligi fonduň kanunlara we ustawa laýyklykda dolandyrylmagy üçin kontrollyk edýär. Adalat ministrligi fonduň işi hakynda islendik wagt maglumat alyp biler we fonduň dokumentlerini barlap biler.
3. Gözegçilik organy prawleniýäniň kararlaryny we çärelerini kanuna ýa-da ustawa garşy gelýän bolsa, togtadyp biler, olary güýjüni ýitiren diýip yglan edip  biler ýa-da olaryň ýatyrylmagyny talap edip biler.
4. Gözegçilik organy prawleniýäniň we beýleki organlaryň ýerine ýetirmeli borçlarynyň ustawa laýyk gelmegini üpjün edýär. Eger ustaw bu gatnaşyklary ýeterlik düzgünleşdirmeýän bolsa, onda bu organ goşmaça görkezmeleri berip biler.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy  madda)

74 madda. Fonduň maksadyny üýtgetmek

Eger bellenilen maksada destinatorlarsyz ýetmek mümkin bolmasa ýa-da fondy ýatyrmak üçin başga esas bar bolsa, Adalat ministrligi, eger bu barada ustawda degişli düzgünler göz öňünde tutulmadyk bolsa, ýatyrmagyň deregine maksady üýtgetmegi talap edip biler ýa-da ilkibaşdaky maksat bilen meňzeşligi saklap galmak üçin ony beýleki fondlar bilen birleşdirip biler. Eger döredijileriň iň bolmanynda biri diri bolsa, onuň razyçylygy zerurdyr.
(2003-nji ýylyň 21-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 4, 36- njy  madda)

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
§1. Общие положения

Статья 48. Понятие юридического лица

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Государство участвует в гражданских правоотношениях как юридическое лицо. Полномочия государства осуществляют его органы.
Юридические лица, образованные государством, участвуют в гражданских правоотношениях на общих основаниях.

Статья 49.  Правоспособность юридического лица

 

1. Не являющееся предпринимательским юридическое лицо правомочно осуществлять деятельность, соответствующую целям и предусмотренную его учредительными документами.
Предпринимательское юридическое лицо вправе осуществлять любую не запрещенную законом деятельность.
Некоторые виды деятельности, перечень которых определяется законом, юридические лица вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществления такой деятельности у юридического лица возникает с момента получения разрешения (лицензии).
2. Правоспособность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент окончания регистрации его ликвидации.
3. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Статья 50. Предпринимательские юридические лица

 

Предпринимательскими являются юридические лица, задачу которых составляет предпринимательская (коммерческая) деятельность с целью получения прибыли. Предпринимательские юридические лица создаются в соответствии с законом.

Статья 51. Непредпринимательские юридические лица

 

1. Непредпринимательскими являются юридические лица, задачу которых не составляет предпринимательская (коммерческая) деятельность с целью получения прибыли. Предпринимательская деятельность, носящая вспомогательный характер, не меняет характера непредпринимательского юридического лица. Непредпринимательские юридические лица создаются в виде общественных организаций и фондов.
2. Юридическое лицо является
общественной организацией, если общую цель перед собой ставят несколько лиц, при этом его существование не зависит от изменений членов в его составе. Для учреждения общественной организации необходимо не менее пяти членов.
3. Юридическое лицо является фондом, когда один или несколько учредителей для достижения общей общественно полезной цели передают специальное имущество в собственность независимому субъекту, который не имеет членов.

Статья 52. Государственная регистрация юридических лиц

 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом законом. Данные государственной регистрации, в том числе для коммерческих организаций - фирменное наименование, включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.
2. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.

Статья 53. Учредительные документы юридического лица

 

1. Юридическое лицо действует на основании учредительных документов.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.
2. В уставе и других учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом о юридических лицах соответствующего вида.
В учредительном договоре стороны (учредители) определяют порядок создания и деятельности юридического лица, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава. В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие условия.
3. Изменения учредительных документов получают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

Статья 54. Органы юридического лица

 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законодательством и учредительными документами.
2. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Статья 55. Наименование и местонахождение юридического лица

 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
2. Местонахождением юридического лица считается местонахождение его администрации. Юридическое лицо может иметь только одно местонахождение (юридический адрес). Иное местонахождение юридического лица считается местонахождением филиала.
3. Наименование и местонахождение юридического лица указываются в его учредительных документах.
4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законодательством в соответствии с настоящим Кодексом.
Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Статья 56.  Представительства и филиалы

 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.
2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

§ 2. ОБЩИЕ НОРМЫ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ФОНДАХ

Статья 57. Регистрация общественных организаций и фондов

1. Общественные организации и фонды начинают свою деятельность как юридические лица с момента регистрации. Регистрацию общественных организаций и фондов производит Министерство адалат. Порядок регистрации общественных организаций, преследующих политические или иные общественно значимые цели (политические партии, религиозные организации, профессиональные союзы и т.п.), определяется специальными законами.
2. Право требования регистрации имеет место,
если устав соответствует требованиям закона и цели представленного для регистрации юридического лица не противоречат действующему законодательству, признанным нравственным нормам или конституционно-правовым принципам Туркменистана. Назначение имущества фондов должно соответствовать намеченным целям.
3. Для регистрации необходимы подписанное всеми учредителями и членами правления заявление и устав.
4. Министерство адалат должно принять решение о регистрации в месячный срок со дня внесения заявления.
5. Отказ в регистрации должен быть обоснованным, предусматривать возможность обжалования и его порядок. Отказ может быть обжалован в суде.
( В редакции Закона Туркменистана от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. № 4 , ст. 36)

Статья 58. Устав общественных организаций и фондов

1. Организация и структура общественных организаций и фондов регулируются уставом.
2. Устав должен содержать:
а) цели деятельности;
б) наименование;
в) местонахождение (юридический адрес);
г) порядок ликвидации и распределения имущества;
д) имена и фамилии всех членов правления, место и дату их рождения и место жительства, порядок назначения заседаний правления и принятия решений на них;
е) правомочия членов общественной организации (фонда).
3. Устав может также  содержать:
а) функции других органов управления и контроля;
б) правомочия собрания членов общественной организации.
4. Для фондов, кроме указанного в пункте 2 настоящей статьи, устав должен содержать:
а) минимальный размер и вид пожертвований;
б) указания об использовании сумм.
5. Устав должен быть заверен в нотариальном порядке.

Статья 59. Данные регистрации

1. Регистрация включает в себя следующие данные: наименование юридического лица и его местонахождение, цели его деятельности, дату принятия устава, личность учредителей, личность членов правления и возможные ограничения их представительских полномочий.
2. Данные регистрации подлежат опубликованию.
3. Любое лицо вправе ознакомиться с записями в реестре и потребовать письменные выписки.

Статья 60. Регистрация изменений

Изменения фактов, которые подлежат регистрации, незамедлительно должны быть представлены Министерству адалат в заверенной правлением форме. Они вносятся в реестр и публикуются.
( В редакции Закона Туркменистана от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. №  4 , ст. 36)

Статья 61. Государственный контроль за деятельностью общественных организаций и фондов

1. Государственный контроль за законностью деятельности общественных организаций и фондов осуществляет Министерство адалат.
2. Министерство адалат отменяет регистрацию, если общественная организация или фонд в основном перешли на предпринимательскую деятельность или если осуществление предусмотренной уставом цели становится невозможным.
( В редакции Закона Туркменистана от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. №  4 , ст. 36)

Статья 62. Руководство и представительство

1. Право руководства имеют члены правления и, в отдельных случаях, специальные представители. Это одновременно составляет и их обязанность.
2. Пределы руководства определяются уставом в соответствии с целями общественной организации или фонда.
3. Устав может предусматривать правомочия одного лица единолично вести дела или устанавливать совместное руководство двух или нескольких лиц.
4. Устав может предусматривать перечень действий, осуществление которых требует согласия других контрольных органов.

Статья 63. Компетенция правления в отношениях с третьими лицами

1. Правление представляет общественную организацию или фонд в отношениях с третьими лицами. Устав должен  содержать положения о том, будут ли уполномоченные на представительство лица действовать единолично, совместно несколько из них или все совместно.
2. Уставом могут быть ограничены полномочия представительства. Эти ограничения имеют силу для третьих лиц только тогда, когда они зарегистрированы в реестре, за исключением тех случаев, когда третье лицо знало об этих ограничениях.
3. Устав может предусматривать назначение специального представителя общественной организации или фонда. Уставом должны быть урегулированы пределы полномочий такого представительства и ее форма, что также подлежит регистрации.

Статья 64. Ответственность

1. Общественная организация и фонд несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате таких действий членов правления или других представителей при исполнении ими возложенных на них обязанностей, которые влекут обязанность возместить вред.
2. Управомоченные на представительство лица должны вести дела добросовестно. При нарушении ими этой обязанности они несут ответственность перед общественной организацией или фондом за нанесенный вред. Отказ в возмещении вреда недействителен, если оно необходимо для удовлетворения требований третьих лиц.
3. По обязательствам общественной организации или фонда их члены ответственности не несут. Также не несут ответственности общественная организация и фонд по обязательствам своих членов.

Статья 65. Прекращение и ликвидация общественной организации или фонда

1. Общественная организация и фонд ликвидируются и прекращают свою деятельность в предусмотренных уставом случаях в результате достижения или невозможности достижения цели, отмены регистрации Министерством адалат.
2. При ликвидации должны быть завершены текущие дела, установлены требования, определено денежное выражение оставшегося имущества, удовлетворены кредиторы и оставшееся имущество распределено между правомочными лицами.
3. Уполномоченные принять имущество лица могут быть определены уставом. В случае отсутствия такого определения Министерство адалат по своему усмотрению передает оставшееся имущество одной или нескольким общественным организациям или фондам, преследующим ту же или подобную цель, что и ликвидированные общественная организация или фонд. При отсутствии таких организаций может быть принято решение о передаче этого имущества благотворительной организации или государству.
4. Информация о ликвидации подлежит опубликованию. Распределение имущества допускается только по истечении одного года после публикации.
5. Ликвидация осуществляется правлением. При наличии особых обстоятельств Министерство адалат может назначить других ликвидаторов. Ликвидаторы несут ответственность как члены правления.
( В редакции Закона Туркменистана  от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. №  4 , ст. 36)

§ 3. Специальные нормы об общественных организациях

Статья 66. Правление

1. Правление общественной организации избирается общим собранием членов на четырехлетний срок, если уставом не установлено иное. Полномочия правления продолжаются и после этого срока до избрания нового правления.
2. Решение об избрании правления может быть  отменено  в любое время. Уставом отмена избрания может быть связана с наличием важных обстоятельств.

Статья 67. Общее собрание

1. Общее собрание членов общественной организации созывается правлением. Оно должно созываться не менее одного раза в год в предусмотренных уставом случаях или когда этого требуют интересы общественной организации. Кроме того, собрание должно быть созвано, если этого потребует десятая часть членов в письменном виде и с указанием повестки дня.
2. Собрание созывается путем направления письменного сообщения всем членам или путем публикации в печатном органе общественной организации не позднее чем за две недели до собрания.
3. Собрание членов принимает решение по всем вопросам, которые не входят в компетенцию правления. Решение действительно только при условии, что его предмет был объявлен при созыве собрания.
4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на собрании членов, а решение об изменении устава - большинством в три четверти голосов. Для решения об изменении цели общественной организации необходимо большинство в четыре пятых голосов всех членов. Члены, не присутствующие на собрании, могут принять участие в голосовании письменно.

Статья 68. Комиссии

Собрание членов может в соответствии с уставом образовывать комиссии, которым могут быть переданы функции собрания на период между собраниями, в особенности для осуществления контроля за деятельностью общественной организации. Членами комиссии могут быть только члены общественной организации.

Статья 69. Специальные органы

В целях консультирования в процессе осуществления задач общественной организации собрание членов может создавать специальные органы (консультационный совет, кураториум, административный совет), если это предусмотрено уставом. В таких органах могут быть объединены и лица, не являющиеся членами общественной организации.

Статья 70. Членство в общественной организации

1. Прием в члены общественной организации производится правлением на основании письменного заявления желающего.
2. Каждый член вправе выйти из общественной организации. Устав может предусматривать определенный срок выхода, который не должен превышать двух лет. Выход из общественной организации, вызванный важными обстоятельствами, не может быть ограничен сроком выхода.
3. Членство не передается другим лицам и не переходит по наследству, если уставом не предусмотрено иное.
4. При наличии значительных оснований общее собрание членов может исключить члена из общественной организации. Исключенный член вправе обжаловать это решение в суде.
5. Если общественная организация для желающего вступить в него выполняет важные функции при осуществлении социальных, культурных или иных задач, это лицо имеет право потребовать принятия в члены общественной организации, если это не противоречит основным принципам общественной организации.

§ 4. Специальные нормы о фондах

Статья 71. Фонды для дестинаторов

 

Целью фонда может быть также поддержка определенных лиц или конкретно определенных кругов лиц. Все лица, имеющие право получения доли из имущества фонда (дестинаторы), с согласия всех членов правления могут упразднить фонд или изменить цель фонда, если это будет поддержано Министерством адалат. Оставшееся имущество распределяется между дестинаторами.
(В редакции Закона Туркменистана от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. № 4 , ст. 36)

Статья 72. Обязательство обеспечения внесения взноса в фонд

1. Учредитель (учредители) нотариально заверенным документом об образовании фонда должен взять на себя обязательство внести в фонд имущество в количестве, необходимом для достижения цели фонда. Если имущества недостаточно, то должно быть отказано в разрешении на создание фонда.
2. До регистрации в любое время возможен отказ от передачи имущества. В течение одного месяца после регистрации имущество должно быть передано полностью, в противном случае регистрация теряет силу.
3. Цели фонда должны финансироваться за счет доходов, полученных от имущества, если иное не предусмотрено уставом. Если на протяжении определенного времени этих доходов недостаточно, деятельность фонда должна быть соответственно сокращена или приостановлена, а доходы - добавлены к имуществу.
4. О состоянии имущества фонда ежегодно должен составляться отчет по соответствующей форме.

Статья 73. Наблюдательный орган

1. В целях назначения правления и специальных представителей, их отзыва и контроля за ними уставом может быть предусмотрено образование наблюдательного органа (кураториума), члены которого приглашаются учредителями фонда. После смерти учредителей состав наблюдательного органа может быть пополнен новыми членами (кооптация) решением дестинаторов или в порядке, определенном уставом.
2. Во всех других случаях Министерство адалат осуществляет контроль за тем, чтобы управление фондом осуществлялось в соответствии с законами и уставом. Министерство адалат может в любое время получить информацию о деятельности фонда и проверить его документацию.
3. Наблюдательный орган может приостановить решения и мероприятия правления, объявить их утратившими силу или потребовать их отмены, если они противоречат закону или уставу.
4. Наблюдательный орган обеспечивает соответствие уставу назначения правления и других органов. Если устав недостаточно регулирует эти отношения, этот орган может дать дополнительные указания.
( В редакции Закона Туркменистана  от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. №  4 , ст. 36)

Статья 74. Изменение цели фонда

Если без дестинаторов невозможно достижение намеченной цели или существует другое основание для ликвидации фонда, Министерство адалат может, при отсутствии соответствующих положений в уставе, вместо ликвидации потребовать изменения цели или осуществить слияние с другими фондами так, чтобы было сохранено сходство с первоначальной целью. Если жив хотя бы один из учредителей, то его согласие необходимо.

( В редакции Закона Туркменистана  от 21 октября 2003 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г. №  4 , ст. 36)