Mazmuny

XIV BÖLÜM. HARBY JENAÝATLAR

 

34 BAP. HARBY JENAÝATLAR

 

336-njy madda. Harby jenaýatlaryň düşünjesi

 

(1) Harby jenaýatlar diýlip harby gullugy geçmegiň bellenilen tertibiniň garşysyna Ýaragly Güýçlerde, serhet goşunlarynda, Içeri işler ministrliginiň içerki goşunlarynda, milli howpsuzlyk goşunlarynda we edaralarynda, kanun tarapyndan harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaryň goşunlarynda harby gullugy geçýän harby gullukçylar, şeýle hem harby ýygnanyşyklar geçýän wagtynda ätiýaçlykdaky raýatlar tarapyndan amala aşyrylan şu bapda göz öňünde tutulan jenaýatlar ykrar edilýär.

(2) Harby ýagdaý döwründe harby gulluga garşy edilen jenaýat üçin jenaýat jogapkärçiligi Türkmenistanyň harby döwürdäki kanunçylygy arkaly kesgitlenilýär.

 

337-nji madda. Buýrugyň ýerine ýetirilmezligi

 

(1) Bellenilen tertipde ýolbaşçynyň beren buýrugyny onuň tabynlygyndaky ýerine ýetirmezligi gullugyň bähbitlerine düýpli zyýan ýetiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylan, şonuň ýaly-da agyr netijelere getiren şeýle hereket üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Gulluga sowuk-sala ýa-da ynsapsyzlyk bilen garamagy netijesinde buýrugy ýerine ýetirmändigi agyr netijelere getiren  bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(5) Şu maddanyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereket üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

338-nji madda. Ýolbaşça garşylyk görkezilmegi ýa-da harby gullugyň borçlaryny bozmaga onuň mejbur edilmegi

 

(1) Ýolbaşça, şonuň ýaly-da öz üstüne ýüklenilen harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän başga bir adama garşylyk görkezilendigi ýa-da zorluk ulanmak bilen ýa-da ony ulanmak howpy bilen onuň şol borçlaryny bozmaga mejbur edilendigi üçin,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylan bolsa;

b) ýarag ulanmak arkaly amala aşyrylan bolsa;

ç) adamyň saglygyna agyr ýa-da  ortaça  agyrlykda zyýan  ýetiren ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

339-njy madda. Ýolbaşçy babatda zorlukly hereketler

 

(1) Harby gulluk borçlaryny amala aşyrýan wagtynda ýa-da şol borçlary ýerine ýetirmek bilen baglanyşyklylykda ýolbaşçyny urandygy ýa-da ol babatda başga zorlugy ulanmagy amala aşyrandygy üçin,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylan bolsa;

b) ýarag ulanmak arkaly amala aşyrylan bolsa;

ç) adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleginde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

340-njy madda. Harby gullukçylaryň arasynda tabynlyk gatnaşyklarynyň ýok mahalynda olaryň arasyndaky özara gatnaşyklaryň tertipnamalaýyn düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Harby gullukçylaryň arasynda tabynlyk gatnaşyklarynyň ýok mahalynda olaryň arasyndaky özara gatnaşyklaryň tertipnamalaýyn düzgünleriniň jebir çekeniň masgaralanmagy ýa-da saglyga ortaça agyrlykda şikesiň ýetirilmegi bilen baglanyşykly bozulandygy üçin,

iki ýyla çenli möhlete harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket:

a) gaýtadan;

b) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan ýarag ulanmak bilen ýa-da agyr netijelere getirmek bilen amala aşyrylan bolsa,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

341-nji madda. Harby gullukçynyň masgaralanmagy

 

(1) Harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän wagtynda ýa-da ýerine ýetirmegi bilen baglanyşyklylykda bir harby gullukçy tarapyndan beýleki bir harby gullukçynyň kemsidilendigi üçin, ol şonuň ýaly hereketler üçin berlen düzgün-nyzam temmisinden soň edilse,

harby gulluk boýunça bir ýyla çenli çäklendirmek ýa-da bir ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak jezasy berilýär.

(2) Harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän  mahaly ýa-da ýerine ýetirmegi bilen baglanyşyklylykda tabynlykda bolýanyň ýolbaşçyny, şeýle hem ýolbaşçynyň tabynlykda bolýany kemsitmegi, eger şonuň ýaly hereket üçin öň düzgün-nyzam temmisi berlen bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak jezasy berilýär.

 

342-nji madda. Bölümiň ýa-da gulluk edilýän ýeriň birugsat taşlanyp gaýdylmagy

 

(1) Gulluk edýän bölümini ýa-da ýerini birugsat taşlap gidendigi, şonuň ýaly-da bölümden rugsatly goýberilende, bir ýere bellenilende, başga bir ýere geçirilende, gulluk saparyndan, rugsatdan gullugyna esasly sebäbi bolmazdan gaýdyp gelmändigi ýa-da bejeriş edarasyndan çagyryş boýunça harby gullugyny geçýän harby gullukçylaryň üç günden köp, ýöne on günden köp bolmadyk dowamlylykda gelmändigi üçin,

harby-düzediş bölüminde iki ýyla çenli saklamak jezasy berilýär.

(2) Harby-düzediş bölüminde bolýan harby gullukçylaryň amala aşyrýan şonuň ýaly hereketleri üçin,

iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Çagyryş boýunça ýa-da borçnama boýunça harby gullugyny geçýän harby gullukçylar tarapyndan harby bölümiň ýa-da gulluk edýän ýeriniň birugsat taşlanyp gidilendigi, şonuň ýaly-da gullugyna esasly sebäbi bolmazdan, öz wagtynda, on günden köp, ýöne bir aýdan köp bolmadyk dowamlylykda gaýdyp gelmändigi üçin,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da harby-düzediş bölüminde iki ýyla çenli saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan hereketler üçin, eger birugsat galan günleriniň dowamlylygy bir aýdan geçýän bolsa,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(5) Şu maddada göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin, eger birugsat galan wagtyň dowamlylygy bir gije-gündizden geçýän bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hereketi birinji gezek amala aşyran harby gullukçy, eger onuň bölümi ýa-da gulluk edýän ýerini birugsat taşlap gitmegi agyr ýagdaýlaryň bolup geçmeginiň netijesinde bolan bolsa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylyp bilner.

 

343-nji madda. Gaçgaklyk

 

(1) Harby gullukdan boýun gaçyrmak maksady bilen gaçgaklyk edendigi, ýagny, bölümi birugsat taşlap gidendigi, şonuň ýaly-da şol maksat bilen gulluk etmäge gelmändigi üçin,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Gulluk boýunça ynanylan ýarag bilen gaçandygy, şonuň ýaly-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan gaçgaklyk edendigi üçin,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Söweş ýagdaýynda amala aşyrylan gaçgaklyk üçin,

sekiz ýyldan ýigrimi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan gaçgaklygy birinji gezek amala aşyran harby gullukçy, eger gaçgaklyk agyr ýagdaýlaryň bolup geçmegi netijesinde ýüze çykan bolsa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylyp bilner.

 

344-nji madda. Harby gulluk borjuny ýerine ýetirmekden jögüsiräp kesellemek ýa-da beýleki usullar bilen boýun gaçyrylmagy

 

(1) Harby gullukçynyň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekden jögülik edip kesellän bolmak ýoly bilen ýa-da özüne nähilidir bir ýara salmak (beden agzasyna bilkastlaýyn zyýan ýetirmek) ýa-da resminamalaryny galplaşdyrmak ýa-da başga hili aldaw bilen boýun gaçyrandygy, şonuň ýaly-da harby gulluk borjuny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrandygy üçin,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak jezasy berilýär.       

(2) Harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekden doly boşamak maksady bilen amala aşyrylan şonuň ýaly hereketler üçin,

ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddada göz öňünde tutulan söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

345-nji madda. Söweş nobatçylygynda durmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Türkmenistana duýdansyz çozulmagyny öz wagtynda duýmak we ony yzyna serpikdirmek boýunça ýa-da onuň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça söweş nobatçylygynda (söweş gullugynda) durmagyň düzgünlerini bozandygy üçin, eger bu hereket döwlet howpsuzlygynyň bähbitlerine zyýan getiren ýa-da getirip biljek bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereketler üçin,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan,  söweş ýagdaýynda  amala  aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Söweş  nobatçylygynda (söweş gullugynda)  durmaga  sowuk-sala ýa-da ynsapsyzlyk bilen garalandygy sebäpli onuň düzgünleriniň bozulmagy agyr netijelere getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(5) Şu maddanyň dördünji bölegi tarapyndan göz öňünde tutulan hereketler söweş ýagdaýynda amala aşyrylsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

346-njy madda. Serhet gullugynda durmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Serhet narýadynyň düzümine girýän ýa-da serhet gullugynyň beýleki borçlaryny ýerine ýetirýän adam tarapyndan serhet gullugynda durmagyň düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger bu hereket döwlet howpsuzlygynyň bähbitlerine zyýan getiren ýa-da getirip biljek bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr netijelere getiren şeýle hereketler üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Serhet gullugynda durmaga sowuk-sala ýa-da ynsapsyzlyk bilen  garalandygy sebäpli onuň düzgünleriniň bozulmagy agyr netijelere getiren bolsa,  

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da  iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

347-nji madda. Garawulçylyk gullugynyň ustaw düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Garawul (wahta) düzümine girýän adam tarapyndan garawulçylyk (wahta) gullugynyň tertipnama (ustaw) düzgünleriniň, bozulandygy üçin, eger bu hereket garawul (wahta) tarapyndan goralýan obýektlere zyýan getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr netijelere getiren şeýle hereket üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrlan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Garawulçylyk (wahta) gullugyna sowuk-sala ýa-da ynsapsyzlyk bilen garalandygy sebäpli onuň tertipnamalaýyn düzgünleriniň bozulmagy agyr netijelere getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli  harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(5) Şu maddanyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

348-nji madda. Jemgyýetçilik tertibini goramak we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça gullugy ýerine ýetirmegiň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Jemgyýetçilik tertibini goramak we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça gullugy ýerine ýetirmegiň düzgünleriniň goşun narýadynyň düzümine girýän adam tarapyndan bozulandygy üçin, eger bu hereket raýatlaryň hukuklaryna ýa-da kanuny bähbitlerine zyýan ýetiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereketler üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

349-njy madda. Içerki gullugy ýerine ýetirmegiň we garnizonda patrullyk etmegiň tertipnama düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Içerki gullugyň tertipnama düzgünleriniň bölümiň (garawuldan we wahtadan başga) gije-gündizlik narýadyna girýän adam tarapyndan bozulandygy, şonuň ýaly-da, garnizonda patrullyk etmegiň tertipnama düzgünleriniň patrul narýadyna girýän adam tarapyndan bozulandygy üçin, eger bu hereketler agyr netijelere getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla  çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Söweş ýagdaýynda amala aşyrylan şeýle hereketler üçin,

bir ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

350-nji madda. Heläk bolýan harby gäminiň taşlanylmagy

 

(1) Öz gulluk borjuny iň soňuna çenli ýerine ýetirmedik serkerde tarapyndan, şonuň ýaly-da gäminiň düzüminden serkerde tarapyndan buýruk berilmedik adam tarapyndan heläk bolýan harby gäminiň taşlanylandygy üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Söweş ýagdaýynda amala aşyrylan şonuň ýaly hereket üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

351-nji madda. Harby emlägiň bilkastlaýyn ýok edilmegi ýa-da zaýalanylmagy

 

(1) Ýaragyň, ok-däriniň ýa-da harby tehnikanyň zatlarynyň bilkastlaýyn ýok edilendigi üçin,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr netijelere getiren şeýle hereketler üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleginde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

352-nji madda. Seresapsyzlyk zerarly harby emlägiň ýok edilmegi ýa-da zaýalanylmagy

 

(1) Seresapsyzlyk sebäpli ýaragyň, ok-därileriň ýa-da harby tehnikanyň zatlarynyň ýok edilendigi ýa-da zaýalanandygy üçin, ol agyr netijelere getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Söweş ýagdaýynda amala aşyrylan şeýle hereketler üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

353-nji madda. Harby emläge aýawsyz garalmagy

 

(1) Gullukda peýdalanmak üçin ynanylan ýaragy, ok-därileri ýa-da harby tehnikanyň zatlaryny aýawly saklamagyň düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger bu ýagdaý şolaryň ýitirilmegine getiren bolsa,

harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Söweş ýagdaýynda amala aşyrylan şonuň ýaly hereket üçin,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçynyň özüniň peýdalanmagy üçin berlen zatlary, resmi geýimini ýa-da enjamy satandygy, girewine ýa-da peýdalanmaga (harçlamaga) berendigi üçin,

harby-düzediş bölüminde  bir ýyla çenli saklamak jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan, söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

354-nji madda. Töwerekdäkiler üçin juda howply bolan ýaragy we närseleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Töwerekdäkiler üçin juda howply bolup durýan ýaragy, ok-därileri, partlaýjy ýa-da başga hili maddalary we närseleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger ol seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren bolsa, harby tehnikany ýok eden bolsa ýa-da başga hili agyr netijelere getiren bolsa,

harby-düzediş bölüminde iki ýyla çenli saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren şeýle hereket üçin,  

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da şondan-da köp adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

üç ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

355-nji madda. Söweş, ýörite ulag serişdelerini sürmegiň ýa-da ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Söweş, ýörite ýa-da beýleki ulag serişdelerini sürmegiň ýa-da ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy, eger olar seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren bolsa,

iki ýyla çenli möhlete harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 (2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren şonuň ýaly hereket üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da şondan-da köp adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

dört ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

356-njy madda. Uçuşlaryň ýa-da olara görülýän taýýarlygyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Uçuşlaryň ýa-da olara görülýän taýýarlygyň düzgünleriniň ýa-da harby uçuş apparatlaryny ulanmagyň beýleki düzgünleriniň bozulmagy seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

357-nji madda. Gämi sürmegiň düzgünleriniň bozulmagy

 

Gämi sürmegiň ýa-da harby gämileri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da beýleki agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

358-nji madda. Berlen wezipe ygtyýaryndan ýa-da gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanylmagy

 

(1) Ýolbaşçynyň ýa-da beýleki wezipeli adamyň berlen ygtyýaryndan ýa-da gulluk ygtyýarlaryndan hyýanatçylykly peýdalanandygy, wezipe ygtyýaryny ýa-da gulluk ygtyýarlyklaryny ýokarlandyrandygy, ygtyýarlygyň  hereketsizligi üçin, eger bu hereketler betnebislik meýilleri ýa-da başga şahsy bähbit bilen amala aşyrylan bolsa we gullugyň bähbidine, harby gullukçylaryň we beýleki raýatlaryň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine düýpli zyýan ýetiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby-düzediş bölüminde saklamak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Adamyň jany üçin ýa-da saglygy üçin howply bolan zorluk bilen baglanyşykly şeýle hereketler üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren hereketler üçin,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji, ikinji ýa-da üçünji böleginde göz öňünde tutulan söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

359-njy madda. Gulluga biperwaý garalmagy

 

(1) Ýolbaşçy ýa-da beýleki wezipeli adamlar tarapyndan öz gulluk borçlaryny, gulluga sowuk-sala ýa-da ynsapsyz garamagyň netijesinde ýerine ýetirmändigi ýa-da degişli derejede berjaý etmändigi üçin, ol gullugyň bähbidine, harby gullukçylaryň we beýleki raýatlaryň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine düýpli zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da harby gulluk boýunça iki ýyla çenli çäklendirmek ýa-da iki ýyla çenli harby düzediş bölüminde saklamak jezasy berilýär.

(2) Adamyň ölmegine ýa-da başga  agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereketler üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddada göz öňünde tutulan söweş ýagdaýynda amala aşyrylan hereketler üçin,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

РАЗДЕЛ XIV. ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 

ГЛАВА 34. ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 

Статья 336. Понятие воинских преступлений

 

(1) Воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершённые военнослужащими, проходящими военную службу в Вооружённых Силах, пограничных войсках, внутренних войсках Министерства внутренних дел, войсках и органах Министерства национальной безопасности, войсках других министерств и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.

(2) Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершённые в военное время, определяется законодательством Туркменистана военного времени.

 

Статья 337. Неисполнение приказа

 

(1) Неисполнение подчинённым приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

(4) Неисполнение приказа вследствие небрежного или недобросовестного отношения к службе, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(5) Деяние, предусмотренное частью четвёртой настоящей статьи, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 338. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы

 

(1) Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные  на него обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряжённые с насилием или с угрозой его применения,

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния:

а) совершённые группой лиц по предварительному сговору;

б) совершённые с применением оружия;

в) причинившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью либо повлёкшие иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 339. Насильственные действия в отношении  начальника

 

 (1) Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершённое во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния:

а) совершённые группой лиц по предварительному сговору;

б) совершённые с применением оружия;

в) причинившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью либо повлёкшие иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 340. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости

 

(1) Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости, связанное с издевательством над потерпевшим или с причинением вреда здоровью средней тяжести,

наказывается содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

 (2) То же деяние, совершённое:

а) повторно;

б) в отношении двух или более лиц;

в) группой лиц по предварительному сговору;

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые с применением оружия либо повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 341. Оскорбление военнослужащего  

 

(1) Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы, совершённое после наложения дисциплинарного взыскания за такое же деяние,

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или содержанием в военно-исправительной части на срок до одного года.

(2) Оскорбление подчинённым начальника, а равно начальником подчинённого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы, совершённое после наложения дисциплинарного взыскания за такое же деяние,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет

 

Статья 342. Самовольное оставление части или места службы

 

(1) Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше трёх суток, но не более десяти суток, совершённые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,

наказываются содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет.

(2) Те же деяния,  совершённые военнослужащим, отбывающим наказание в военно-исправительной части,

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

(3) Самовольное оставление воинской части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершённые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по обязательству,

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(4) Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одного месяца,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(5) Деяния, предусмотренные настоящей статьёй, совершённые в боевой обстановке, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одних суток,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Примечание

Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, может быть освобождён от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы явилось следствием стечения  тяжёлых обстоятельств.

 

Статья 343. Дезертирство

 

(1) Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(2) Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершённое группой лиц по предварительному сговору,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Дезертирство, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Примечание

Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобождён от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

 

Статья 344. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными  способами

 

(1) Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или подлога документов, или иного обмана, а равно отказ от исполнения обязанностей военной службы,

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы,

наказываются лишением свободы на срок до семи лет.  

(3) Деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершённые в боевой обстановке,  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 345. Нарушение правил несения боевого дежурства

 

(1) Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Туркменистан либо по обеспечению его безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

(4) Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(5) Деяние, предусмотренное частью четвёртой настоящей статьи, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.  

 

Статья 346. Нарушение правил несения пограничной службы

 

(1) Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или исполняющим иные обязанности пограничной службы, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 347. Нарушение уставных правил караульной службы

 

 (1) Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда объектам, охраняемым караулом (вахтой),

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

(4) Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(5) Деяние, предусмотренное частью четвёртой настоящей статьи, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 348. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

 

(1) Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, если это деяние причинило вред правам и законным интересам граждан,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 349. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне

 

(1) Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), а равно нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного наряда, если эти деяния повлекли тяжкие последствия,

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

 

Статья 350. Оставление погибающего военного корабля

 

(1) Оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные обязанности, а равно лицом из состава команды корабля без надлежащего на то распоряжения командира,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) То же деяние, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 351. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества

 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния, повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 352. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности

 

(1) Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 353. Небрежное отношение к военному имуществу

 

(1) Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло их утрату,

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершённое в боевой обстановке,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(3) Продажа, залог или передача в пользование военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предметов обмундирования или снаряжения, выданных ему для личного пользования,

наказываются содержанием в военно-исправительной части на срок до одного года.

(4) Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 354. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

 

(1) Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия,

наказывается содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека,

 наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до пятнадцати лет.

 

Статья 355. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

 

(1) Нарушение правил вождения или эксплуатации боевого, специального или другого транспортного средства, если оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказывается содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

 (2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека,

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по  неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от четырёх до десяти лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 356. Нарушение правил полётов или подготовки к ним

 

Нарушение правил полётов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации  военных летательных аппаратов, повлёкшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

 

Статья 357. Нарушение правил кораблевождения

 

Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кораблей, повлёкшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

 

Статья 358. Злоупотребление властью или служебными полномочиями

 

(1) Злоупотребление начальника или иного должностного лица властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, бездействие власти, если эти деяния совершены из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности и причинили существенный вред интересам службы, правам и законным интересам военнослужащих и иных граждан,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Те же деяния, сопряжённые с насилием, опасным для жизни и здоровья,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 

Статья 359. Халатное отношение к службе

 

(1) Невыполнение или ненадлежащее выполнение начальником или иным должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлёкшее причинение существенного вреда интересам службы, правам и законным интересам военнослужащих и иных граждан,

наказывается штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда или ограничением по военной службе на срок до двух лет или  содержанием в военно-исправительной части на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, повлёкшие смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершённые в боевой обстановке,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.