Mazmuny

32 BAP. ULAG HEREKETINIŇ WE ONY ULANMAGYŇ HOWPSUZLYGYNYŇ GARŞYSYNA EDILEN JENAÝATLAR

 

325-nji madda. Demir ýol, suw ýa-da howa gatnaw ulaglarynyň hereketiniň we ony ulanmagyň howpsuzlygynyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Ýerine ýetirýän  işi ýa-da eýeleýän wezipesi boýunça demir ýol, howa, deňiz ýa-da derýa gatnaw ulaglarynyň hereketiniň we olary ulanmagyň howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini üpjün etmeli adam tarapyndan seresapsyzlyk sebäpli uly möçberde zyýan ýetirilmegi bilen şol düzgünleriň bozulandygy üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli jebir çekeniň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hereket seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hereket seresapsyzlyk zerarly iki ýa-da şondan hem köp adamyň ölmegine getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, alty ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Ýetirilen zyýan zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän bolsa, ol şu maddada zyýanyň uly möçberi diýlip ykrar edilýär.

 

326-njy madda. Ýol hereketiniň we ulag serişdelerini ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Awtomobili, motosikli ýa-da beýleki mehaniki ulag serişdelerini dolandyrýan adam tarapyndan ýol hereketiniň ýa-da ulag serişdelerini ulanmagyň düzgünleriniň bozulandygy üçin, seresapsyzlyk zerarly uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellikler.

1. Ýetirilen zyýan zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýetmiş bäşisinden artyk möçberde bolsa, ol şu maddada zyýanyň uly möçberi diýlip ykrar edilýär.

2. Ýetirilen zyýanyň doly möçberde öwezini meýletin dolan adam şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

(2) Seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna agyr zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly iki ýa-da şondan köp adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň ikinji, üçünji ýa-da dördünji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketi amala aşyran adam, eger jebir çekene kömek etmek üçin mümkin bolan ähli çäreleri gören bolsa, jeza şu maddanyň degişli böleginiň sanksiýasynda göz öňünde tutulan aňrybaş möçberiniň ýarsyndan ýokary bolup bilmez.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

327-nji madda. Ulag serişdeleriniň ýaramaz hilli bejerilişi we olaryň tehniki taýdan näsaz ýagdaýda ulanylmaga goýberilmegi

 

(1) Ulag serişdeleriniň, gatnaw ýollarynyň, duýduryjy ýa-da aragatnaşyk serişdeleriniň ýa-da  ulag enjamynyň ýaramaz hilli bejeriş işleri geçirelende edilendigi üçin, şonuň ýaly-da tehniki serişdeleriň tehniki ýagdaýy boýunça jogapkär adam tarapyndan tehniki taýdan näsaz tehniki serişdeleriň ulanylmaga goýberilendigi üçin, eger bu hereketler seresapsyzlyk zerarly uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren şonuň ýaly hereketler üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly adamyň ölmegine getiren hereketler üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da şondan-da köp adamyň ölmegine getiren hereketler üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

328-nji madda. Ulag serişdeleriniň ýa-da gatnaw ýollarynyň ýaramaz hala getirilmegi

 

(1) Ulag serişdeleriniň, gatnaw ýollarynyň duýduryjy serişdeleriniň ýa-da beýleki ulag enjamynyň bozulandygy, zaýalanandygy ýa-da başga usul arkaly ýaramsyz hala getirilendigi üçin, eger bu hereketler uly möçberli zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly adamyň ölmegine getiren hereketler üçin,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 (4) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da köp adamyň ölmegine getiren hereketler üçin,

dört ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

329-njy madda. Ulagyň howpsuz işlemegini üpjün edýän düzgünleriň bozulmagy

 

(1) Ulag serişdeleriniň hereketiniň ýa-da ulanylmagynyň howpsuzlyk düzgünleriniň ýolagçylar, pyýadalar ýa-da herekete beýleki gatnaşyjylar şu Kodeksiň 325 we 326 maddalarynda görkezilenlerden başga adamlar tarapyndan bozulandygy üçin, eger bu hereketler seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna agyr zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren şonuň ýaly hereket üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da köp adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

üç ýyldan alty ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

330-njy madda. Magistral turbageçirijiler gurlanda, ulanylanda ýa-da bejeriş işleri geçirilende howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Magistral turbageçirijiler gurlanda, ulanylanda ýa-da bejeriş işleri geçirilende howpsuzlyk düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger bu hereket uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna  agyr  ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

 üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly iki ýa-da köp adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

331-nji madda. Heläkçilige uçrana gäminiň kapitany tarapyndan kömegiň berilmezligi

 

Deňizde ýa-da beýleki suw ýolunda heläkçilige uçran adamlara, eger gäminiň kapitany tarapyndan şeýle kömek berilmändigi üçin, öz gämiňe, onuň ekipažyna we ýolagçylaryna uly howp döremeýän ýagdaýda kömek berip bolýan bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

332-nji madda. Halkara uçuşlarynyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Berlen rugsatda görkezilen ugurlary, gonmaly ýerleri, howa derwezelerini, uçuş belentligini berjaý etmändigi ýa-da halkara uçuşlarynyň düzgünleriniň başga hili bozulandygy üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

ГЛАВА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ

 ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

 

Статья 325. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта

 

(1) Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, обязанным в силу выполняемой работы или занимаемой должности соблюдать эти правила, повлёкшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на  срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, по неосторожности повлёкшее смерть человека,

наказывается лишением свободы на  срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(4) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, по неосторожности повлёкшее смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Примечание

Крупным размером ущерба в настоящей статье признаётся ущерб, причинённый на сумму, превышающую сто среднемесячных размеров оплаты труда.

 

Статья 326. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  

 

(1) Нарушение лицом, управляющим автомобилем, мотоциклом либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Примечание

1. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается ущерб, причинённый на сумму, превышающую семьдесят пять среднемесячных размеров  оплаты труда.

2. Лицо, добровольно возместившее причинённый ущерб в полном объёме, освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной частью первой настоящей статьи.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

наказывается штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового  или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по  неосторожности смерть человека,

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

  1. Деяние, предусмотренное частью  первой настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Примечание

Если лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью второй, третьей или четвёртой настоящей статьи, приняло все возможные меры для оказания помощи потерпевшему, наказание не может превышать половины максимального размера, предусмотренного санкцией соответствующей части настоящей статьи.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 327. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями

 

(1) Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти действия повлекли по неосторожности причинение ущерба в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(4) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, по неосторожности повлёкшие смерть двух или более лиц,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 328. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения  

 

(1) Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же действия, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового  или лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(4) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказываются лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет.

 

Статья 329. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

 

(1) Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 325 и 326 настоящего Кодекса) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это действие повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 330. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов

 

(1) Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние причинило ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными  работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть человека,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(4) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 331. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие

 

Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без серьёзной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 332. Нарушение правил международных полётов

 

Несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полёта или иное нарушение правил международных полётов,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.