Mazmuny

031 BAP. EKOLOGIK JENAÝATLAR

 

311-nji madda. Işler geçirilende ekologik howpsuzlygyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Senagat, oba hojalyk, ylmy we beýleki desgalaryň taslamalary ýerleşdirilende, gurlanda, ulanmaga berlende töwerekdäki gurşawy goramagyň düzgünleri olary berjaý etmäge jogapkär adamlar tarapyndan bozulandygy üçin, eger şol hereket adamlaryň saglygyna zyýan ýetiren, haýwanlaryň köpçülikleýin ölmegine ýa-da beýleki agyr netijelere getiren radioaktiw ýagdaýyň düýpli üýtgemegine sebäp bolan bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

312-nji madda. Ekologik taýdan howply maddalary we galyndylary daşamagyň, saklamagyň hem-de gaýtadan peýdalanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Adamyň jany ýa-da saglygy üçin zyýanly maddalaryň we galyndylaryň bellenilen düzgünleri bozup daşalmagy, saklanylmagy, gömülmegi ýa-da gaýtadan peýdalanylmagy adamlaryň saglygyna ýa-da töwerekdäki gurşawa düýpli zyýan ýetmegine howp döretse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Töwerekdäki gurşawyň hapalanmagyna, zäherlenmegine ýa-da  zaýalanmagyna, haýwanlaryň köpçülikleýin gyrylmagyna getiren ýa-da adamyň saglygyna zeper ýetiren şonuň ýaly hereketler üçin,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, adamlaryň  köpçülikleýin kesellemegine ýa-da adamyň ölmegine getiren hereketler üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

313-nji madda. Suwlaryň hapalanmagy

 

(1) Ýerüsti we ýerasty suwlaryň, agyz suwy bilen üpjün edýän çeşmeleriň hapalanandygy, zaýalanandygy, peselendigi ýa-da olaryň tebigy özboluşlylygynyň başga hili üýtgändigi üçin, eger şol ýagdaýlar haýwanat ýa-da ösümlik dünýäsine, balyk gorlaryna, tokaý ýa-da oba hojalygyna düýpli zelel ýetmegine sebäp bolan bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna zyýan ýetiren ýa-da haýwanlaryň köpçülikleýin gyrylmagyna getiren, şonuň ýaly-da goraghanalaryň ýa-da zakaznikleriň çäklerinde ýa-da adatdan daşary ýagdaýly zonada amala aşyrylan şonuň ýaly hereketler üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

3131-nji madda. Suw serişdeleriniň ogurlanylmagy

 

(1) Suw serişdeleriniň suwaryş akabalarynyň kenarlaryny gazyp açmak, gatlalary açmak, ýörite  enjamlary ulanmak arkaly ogurlanmagy, içilýän agyz suwunyň suwarmak üçin ulanylmagy, şeýle hem suwy ogurlamagyň başga görnüşleri we usullary üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler suw desgasyny goraýan adama zorluk etmek ýa-da zorlugy ulanmak howpy astynda edilen bolsa ýa-da suwaryş desgalarynyň zaýalanmagyna ýa-da adam pidalaryna, şeýle hem beýleki agyr netijelere getiren bolsa,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

314-nji madda. Atmosferanyň hapalanmagy

 

(1) Desgalary ýa-da beýleki obýektleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy netijesinde bellenilen kadalarynyň ýokarlanmagy bilen howanyň hapalanandygy ýa-da tebigy özboluşlylygynyň başga hili üýtgändigi üçin, eger şol hereketler töwerekdäki tebigy gurşawa düýpli zyýan ýetiren bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna zyýan ýetiren şonuň ýaly hereketler üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölümine getiren hereketler üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

315-nji madda. Deňiz gurşawyň hapalanmagy

 

(1) Türkmenistanyň içerki deňiz ýa-da territorial suwlarynyň, şonuň ýaly-da gury ýerdäki çeşmelerden emele gelýän açyk deňiz suwlarynyň adamyň saglygy we deňizleriň janly baýlyklarynyň saglygy üçin zyýanly maddalary, galyndylary we materiallary gömmegiň ýa-da ulag serişdelerinden ýa-da deňizde bina edilen desgalardan dökmegiň düzgünleriniň bozulmagynyň netijesinde hapalanandygy üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Adamyň saglygyna, haýwanat ýa-da ösümlik dünýäsine, balyk gorlaryna, töwerekdäki gurşawa, dynç alyş zolagyna ýa-da kanun tarapyndan goralýan beýleki bähbitlere düýpli zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

316-njy madda. Kontinental şelf hakyndaky kanunçylygyň bozulmagy

 

(1) Türkmenistanyň  kontinental şelflerinde desgalaryň we beýleki gurluşlaryň bikanun gurlandygy, olaryň töwereginde ýa-da Türkmenistanyň aýratyn ykdysady zolagynda howpsuzlyk zolagynyň bikanun döredilendigi üçin, şonuň ýaly-da şeýle desgalary, gurluşlary we deňiz gämi gatnawynyň howpsuzlygyny üpjün edýän serişdeleri gurmagyň, ulanmagyň, gorap saklamagyň we ýapmagyň düzgünleriniň bozulandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Türkmenistanyň kontinental şelfleriniň ýa-da Türkmenistanyň  aýratyn ykdysady zolagynyň tebigy baýlyklaryna degişli rugsady bolmazdan, barlag, gözleg, işläp taýýarlama işlerini geçirendigi üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

317-nji madda. Ýeriň zaýalanmagy

 

(1) Zäherli himikatlary, dökünleri, ösümlikleriň ösüşini çaltlandyryjylar we beýleki howply himiki ýa-da biologik maddalary ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy netijesinde zyýanly hojalyk önümleri ýa-da başga hili işler arkaly topragyň zäherlenendigi, hapalanandygy ýa-da başga hili zaýalanandygy üçin, olar saklanylanda, peýdalanylanda we daşalanda töwerekdäki tebigy gurşawa ýa-da oba hojalygyna zyýan ýetirilendigi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň saglygyna zyýan ýetiren, şonuň ýaly-da ekologik taýdan howply zolakda ýa-da adatdan daşary ekologik ýagdaýly zolakda şonuň ýaly hereketleriň amala aşyrylandygy üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, seresapsyzlyk zerarly adamyň ölmegine getiren hereket üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

3171-nji madda. Ýerleri özbaşdak eýelemek

 

Daýhan birleşikleriniň we beýleki jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem döwlet kärhanalarynyň, edaralarynyň, guramalarynyň peýdalanmagyndaky ýerleriň özbaşdak eýelenmegi, sürülmegi we ekilmegi üçin,

hasyly muzdsuz almak bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

318 madda. Suwdaky haýwanlaryň we ösümlikleriň bikanun alynmagy

 

(1) Balyklaryň, deňiz wagşy haýwanlarynyň we beýleki suw haýwanlarynyň ýa-da senetçilik deňiz ösümlikleriniň bellenilen düzgünleri bozmak arkaly alnandygy üçin, eger bu etmişler deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da gulluk ýagdaýyndan peýdalanmak arkaly amala aşyrylan, şonuň ýaly-da uly möçberlerde zyýan ýetirilmegine getiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Işbil (tohum) taşlanylýan ýerlerde ýa-da şoňa tarap köpçülikleýin göçülýän ýollarda ýa-da özi ýöreýän ulag ýüzüş serişdelerini, partlaýjy, himiki maddalary, elektrik toguny ýa-da köpçülikleýin gyrşyň beýleki usullaryny ulanmak bilen amala aşyrylan şonuň ýaly hereket üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da gulluk ýagdaýyndan peýdalanmak arkaly şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan hereketleriň amala aşyrylandygy,  şonuň  ýaly-da uly möçberlerde zyýan ýetirilendigi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

319-njy madda. Ýerasty baýlyklaryny gorap saklamagyň we peýdalanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar bilen baglanyşygy bolmadyk magdan çykaryjy kärhanalar ýa-da ýerasty desgalaryň taslamalary düzülende, ýerleşdirilende, gurlanda, ulanyşa girizilende we ulanylanda ýerasty baýlyklary gorap saklamagyň we peýdalanmagyň düzgünleriniň bozulandygy, şonuň ýaly-da gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň ýatýan meýdanlarynda özbaşdak jaý gurandygy üçin, eger bu hereketler ep-ýesli zyýan ýetiren bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň  ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

320-nji madda. Balyk gorlaryny goramagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Balyk gorlaryny goramagyň düzgünlerini bozmak bilen, köprüleriň, bentleriň gurlandygy, partladyş we beýleki işleriň amala aşyrylandygy üçin, şonuň ýaly-da gatlalaryň we sorduryjy enjamlaryň ulanylandygy üçin, eger bu hereketler balyklaryň ýa-da beýleki suw haýwanlarynyň köpçülikleýin gyrylmagyna, ot-iým gorlarynyň ep-esli mukdarda ýok edilmegine ýa-da başga hili agyr netijelere getiren bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

321 madda. Bikanun aw

 

Aw awlamagyň bellenilen düzgünlerini bozmak bilen haýwanlary we guşlary awlamagy amala aşyrandygy üçin, eger bu etmiş:

a) uly zyýan ýetirmek bilen;

b) ýabany haýwanlary we guşlary mehaniki ulag serişdelerini, partlaýjy maddalary, gazlary we köpçülikleýin gyrmagyň beýleki usullaryny ulanmak bilen;

ç) goraghananyň çäklerinde;

d) awlanylmagy bütinleý gadagan edilen ýabany haýwanlar we guşlar babatda;

e) gulluk ýagdaýyndan peýdalanmak bilen;

ä) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş  bäşisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

322-nji madda. Agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň bikanun çapylmagy

 

(1) Birinji topara degişli tokaýlarda ýa-da ähli toparlara degişli tokaýlaryň aýratyn goralýan ýerlerinde, şeýle hem döwlet tokaý gaznasyna ýa-da çapylmagy gadagan edilen gazna girmeýän agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň bikanun çapylandygy, şonuň ýaly-da agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň ösüşini bes etmegine çenli zaýalanandygy üçin, eger  bu hereketler ep-esli zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Ähli toparlara degişli, şeýle hem döwlet tokaý gaznasyna girmeýän agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň bikanun çapylandygy, şonuň ýaly-da olaryň ösüşini bes etmegine çenli zaýalanandygy üçin, eger şonuň ýaly hereketler:

a) gaýtadan;

b) öz gulluk ýagdaýyny peýdalanan adam tarapyndan;

ç) uly möçberde amala aşyrylan bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jesasy berilýär.

Bellik.

Zähmete hak tölemegiň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen, jenaýat amala aşyrylan pursadyndaky ortaça aýlyk möçberinden ýitginiň bellenilen nyrh boýunça hasaplanyp çykarylanynyň bäş essesinden geçýän möçberi şu maddada ep-esli möçber, onuň ýigrimi bäş essesi bolsa, uly möçber diýlip ykrar edilýär.

 

323-nji madda. Tokaý toplumlarynyň ýok edilmegi ýa-da zaýalanmagy

 

(1) Tokaý toplumlaryny ýa-da tebigatyň beýleki desgalaryny otlamak arkaly ýa-da umumy howpy bolan başga bir usul bilen bilkastlaýyn ýok edendigi ýa-da zaýalandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Oda ýa-da ýokary derejede howply bolan beýleki çeşmelere seresapsyz çemeleşilmegi netijesinde tokaý toplumlarynyň ýok edilendigi ýa-da zaýalandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

324-nji madda. Aýratyn goralýan tebigy ýerleriň we tebigat  desgalarynyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Goraghanalaryň, zakaznikleriň, milli seýilgähleriň, tebigat ýadygärlikleriniň we döwlet tarapyndan aýratyn goralyp saklanylýan beýleki tebigy ýerleriň düzgüniniň ep-esli zyýan çekilmegine getiren bozulmasy üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

ГЛАВА 31. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 

Статья 311. Нарушение правил экологической безопасности при производстве работ

 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за их соблюдение, если это деяние повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью людей, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 312. Нарушение правил транспортировки, хранения, захоронения и утилизации экологически опасных веществ и отходов

 

(1) Транспортировка, хранение, захоронение или утилизация с нарушением установленных правил веществ и отходов, опасных для жизни или вредных для здоровья людей, создавшие угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде,

наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, повлёкшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, массовую гибель животных либо причинившие вред здоровью человека,

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности массовое заболевание людей либо смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 313. Загрязнение вод  

 

(1) Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти действия повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству,

наказываются лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершённые на территории заповедника или заказника либо в зоне чрезвычайной экологической ситуации,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,  

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 3131. Расхищение водных ресурсов

 

(1) Расхищение водных ресурсов путём прорытия берегов оросительных каналов, открытия шлюзов, применения специальных устройств, использование питьевой воды для орошения, а равно иные формы и способы расхищения воды,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Те же действия, соединённые с насилием или с угрозой применения насилия над лицом, охраняющим объект, либо повлёкшие повреждения ирригационных сооружений или человеческие жертвы, а также иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 

Статья 314. Загрязнение атмосферы

 

(1) Загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха с превышением установленных нормативов вследствие нарушения правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если эти действия повлекли причинение существенного вреда окружающей природной среде,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, причинившие по неосторожности вред здоровью человека,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 315. Загрязнение морской среды

 

(1) Загрязнение внутренних морских или территориальных вод Туркменистана, а равно вод открытого моря из находящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведённых в море искусственных сооружений веществ, отходов и материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, причинившее существенный вред здоровью человека, животному или растительному миру, рыбным запасам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 316. Нарушение законодательства о континентальном шельфе

 

(1) Незаконное возведение сооружений и иных установок на континентальном шельфе Туркменистана, незаконное создание вокруг них или в исключительной экономической зоне Туркменистана зон безопасности, а равно нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации таких сооружений, установок и средств обеспечения безопасности морского судоходства,

наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Исследование, разведка, разработка естественных богатств континентального шельфа Туркменистана или исключительной экономической зоны Туркменистана, проводимые без соответствующего разрешения,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права  занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 317. Порча земли

 

(1) Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлёкшие причинение вреда окружающей природной среде или сельскому хозяйству,

наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, а равно совершённые в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 3171. Самовольный захват земель

 

Самовольный захват, распашка и засев земель, находящихся в пользовании крестьянских, других общественных объединений, а также государственных предприятий, учреждений, организаций,

наказываются штрафом в размере от двадцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией урожая или лишением свободы на срок до трёх лет.

 

Статья 318. Незаконная добыча водных животных и растений

 

(1) Добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных или промысловых морских растений, совершённая с нарушением установленных правил, если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору либо с использованием служебного положения, а равно причинившие ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

 (2) То же деяние, совершённое в местах нереста или на массовых миграционных путях к ним либо с применением самоходных транспортных плавающих средств, взрывчатых и химических веществ, электротока или иных способов массового истребления,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(3) Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершённые группой лиц по предварительному сговору либо с использованием служебного положения, а равно причинившие ущерб в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 319. Нарушение правил охраны и использования недр

 

Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба,

наказываются лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 320. Нарушение правил охраны рыбных запасов

 

Строительство мостов, дамб, осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, если эти действия повлекли массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты  труда или  исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 321. Незаконная охота

 

Охота на зверей и птиц, совершённая с нарушением установленных  правил охоты, если это  деяние совершено:

a) с причинением крупного ущерба;

b) с применением механических транспортных средств, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового истребления диких зверей и птиц;

ç) на территории заповедника или заказника;

d) в отношении диких зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена;

e) с использованием служебного положения;

ä) группой лиц по предварительному сговору,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 1 марта 2014г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 322. Незаконная порубка деревьев и кустарников

 

(1) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах первой группы либо на особо охраняемых участках лесов всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд или запрещённых к порубке, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба,

наказываются штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также насаждений, не входящих в государственный лесной фонд, если эти действия совершены:

а) повторно;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до  двух лет.

Примечание  

Значительным размером в настоящей статье признается исчисленный по установленным таксам ущерб, в пять раз превышающий среднемесячный размер оплаты труда, установленный законодательством Туркменистана на момент  совершения преступления, крупным размером - в двадцать пять раз.

 

Статья 323. Уничтожение или повреждение лесных массивов

 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов или иных объектов природы путём поджога либо иным общеопасным способом,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(2) Уничтожение или повреждение лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнём или иным источником повышенной опасности,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 324. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов

 

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлёкшее причинение значительного ущерба,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.