Mazmuny

30 BAP. ILATYŇ SAGLYGYNYŇ GARŞYSYNA

EDILEN JENAÝATLAR

 

292-nji madda. Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň satmak maksady bilen bikanun taýýarlanylmagy, gaýtadan işlenilmegi, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy, iberilmegi

 

(1) Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň satmak maksady bilen bikanun taýýarlanylandygy, gaýtadan işlenilendigi, edinilendigi, saklanylandygy, daşalandygy ýa-da iberilendigi, şeýle hem bikanun satylandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, üç ýyldan on ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketleriň gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylandygy üçin ýa-da eger şol hereketleriň maksady uly möçberdäki neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, alty ýyldan on bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Öz gulluk ýagdaýyna görä, neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary ynanylan ýa-da olary gorap saklaýan adam ýa-da guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketleriň amala aşyrylandygy üçin, şonuň ýaly-da, eger şol hereketleriň maksady aýratyn uly möçberdäki neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman  hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän on iki ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellikler.

1. Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny meýletin tabşyran we neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň bikanun dolanyşygy bilen baglanyşykly jenaýatlaryň üstüniň açylmagyna ýa-da öňüniň alynmagyna, şol işleri amala aşyran adamlary paş etmäge, olaryň jenaýatçylykly ýol bilen gazanan emlägini ele salmaga işjeň ýardam eden adam şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketleri üçin jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

2. Şu Kodeksiň 292, 294, 295, 296, 297 maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlaryň haýsy-da bolsa birini öň amala aşyran adam jenaýaty gaýtadan eden diýlip ykrar edilýär.

3 Neşe serişdeler we psihotropiýa maddalary dolanyşygy bikanun girizilende olaryň uly we aýratyn uly möçberlidigi degişli döwlet edarasynyň çykaran netijesi  boýunça kesgitlenilýär.

 

293-nji madda. Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň satmazlyk maksady bilen bikanun taýýalanylmagy, gaýtadan işlenilmegi, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy, iberilmegi

 

(1) Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň satmazlyk maksady bilen bikanun taýýarlanylandygy, gaýtadan işlenilendigi, edinilendigi, saklanylandygy, daşalandygy ýa-da iberilendigi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

2) Şonun ýaly hereketleriň gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylandygy üçin,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellikler.

1. Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny meýletin tabşyran we neşe serişdeleriň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň bikanun dolanyşygy bilen baglanyşykly jenaýatlaryň üstüniň açylmagyna ýa-da öňüniň alynmagyna, şol işleri amala aşyran adamlary paş etmäge, olaryň jenaýatçylykly ýol bilen gazanan emlägini ele salmaga işjeň ýardam eden adam şol jenaýat üçin jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

2. Şu maddadaky jenaýaty eden adam şu Kodeksiň 292, 293, 294, 295, 296, 297 maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlaryň haýsy-da bolsa birini öň amala aşyran bolsa, jenaýaty gaýtadan eden diýlip ykrar edilýär.

 

294-nji madda. Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň ogurlanmagy ýa-da gorkuzyp alynmagy

 

(1) Neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň ogurlanandygy ýa-da gorkuzyp alnandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, bäş ýyldan on ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary onuň gulluk ýagdaýy bilen baglanyşykly ýa-da gorap saklamak ynanylan adam tarapyndan;

d) jan ýa-da saglyk üçin howply bolmadyk zorlugyň ulanylmagy bilen amala aşyrylandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, alty ýyldan on iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler guramaçylykly topar tarapyndan, şeýle hem jan ýa-da saglyk üçin howply bolan zorlugyň ulanylmagy bilen amala aşyrylandygy üçin ýa-da eger şol hereketleriň maksady uly möçberdäki neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji, ikinji ýa-da üçünji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan ýa-da eger şol hereketleriň maksady aýratyn uly möçberlerdäki neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, on iki ýyldan ýirgimi bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

295-nji madda. Düzümi neşe maddaly gadagan edilen ösümlikleriň bikanun ösdürilip ýetişdirilmegi

 

(1) Göknary, kenebi ýa-da düzümi neşe maddaly ösdürilip ýetişdirilmegi gadagan edilen beýleki ösümlikleri ekendigi ýa-da ösdürip ýetişdirendigi ýa-da şol ösümlikleriň sortuny ýaýradandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça  adamlaryň  topary tarapyndan;

ç) uly möçberde amala aşyrylandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, üç ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

296-njy madda. Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny ulanmaga yrmak

 

(1) Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny ulanmaga yrandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger:

a) gaýtadan;

b) kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da iki ýa-da şondan hem köp adam babatda;

ç) fiziki zorlugy ulanmak ýa-da şony ulanmak howpuny salmak bilen amala aşyrylandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, üç ýyldan on ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler, eger seresapsyzlyk sebäpli jebir çekeniň ölmegine getiren bolsa ýa-da onuň saglygyna agyr zeper ýetiren bolsa,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, alty ýyldan on iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

297-nji madda. Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny çekmek üçin mesgenleriň guralmagy ýa-da saklanylmagy

 

(1) Narkotiki serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny çekmek üçin mesgenleri gurandygy ýa-da saklandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketleriň gaýtadan amala aşyrylandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman hem-de iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, bäş ýyldan on ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny ulanmak üçin jaýlaryň berlendigi üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

298-nji madda aýrylan.

 

299-njy madda. Neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary we olaryň prekursorlaryny, neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary taýýarlamakda ulanylýan gurallary öndürmegiň, edinmegiň, saklamagyň, hasaba almagyň, goýbermegiň, daşamagyň ýa-da  ibermegiň, düzgünleriniň bozulmagy

 

Neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary we olaryň prekursorlaryny, neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary taýýarlamakda ulanylýan gurallary öndürmegiň, edinmegiň, saklamagyň, hasaba almagyň, goýbermegiň, daşamagyň ýa-da ibermegiň düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger bu hereket görkezilen düzgünleri berjaý etmek öz borçlaryna girýän adam tarapyndan amala aşyrylan bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

300-nji madda. Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny almaga hukuk berýän reseptleriň ýa-da beýleki resminamalaryň bikanun berilmegi ýa-da galplaşdyrylmagy

 

Neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny almaga hukuk berýän resminamalaryň bikanun berlendigi ýa-da galplaşdyrylandygy üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan üç ýyla çenli mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

301-nji madda. Köpçülikleýin çäreler geçirilende neşe serişdeleriniň ýa-da psihotropiýa maddalarynyň ulanylmagynyň guralmagy

 

Maşgala dabaralary, baýramçylyklar, gezelençler ýa-da beýleki köpçülikleýin çäreler geçirilende neşe serişdelerini ýa-da psihotropiýa maddalaryny ulanmagy gurandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

302-nji madda. Güýçli täsir edýän ýa-da awuly maddalaryň bikanun dolanyşygy

 

(1) Neşe  serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolmadyk güýçli täsir edýän ýa-da awuly maddalaryň satmak maksady bilen bikanun taýýarlanylandygy, gaýtadan işlenilendigi, edinilendigi, saklanylandygy, daşalandygy ýa-da iberilendigi, şonuň ýaly-da bikanun satylandygy üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylan bolsa,

iki ýyldan bäş ýyla çenli  azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

303-nji madda. Güýçli täsir edýän ýa-da awuly maddalary ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalary bolmadyk güýçli täsir edýän ýa-da awuly maddalary öndürmegiň, edinmegiň, saklamagyň, hasaba almagyň, goýbermegiň, daşamagyň ýa-da ibermegiň düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger ol olaryň ogurlanmagyna ýa-da düýpli zyýan ýetirilmegine getiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

3031-nji madda. Düzüminde tramadol gidrohlorid

  (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga

  psihoaktiw maddalar bolan derman

  serişdeleriniň bikanun dolanyşygy

(1) Düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdeleriniň satmak maksady bilen uly möçberde bikanun taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iberilmegi, şonuň ýaly-da düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdeleriniň bikanun dolanyşygy sebäpli bir ýylyň dowamynda administratiw temmisi ulanylan adam tarapyndan düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdeleriniň satylmagy,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan  mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

1. Düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdeleriniň sanawy we uly möçberi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenýär.

2. Özünde bar bolan düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdelerini meýletin tabşyran adam şu maddada göz öňünde tutulan etmişler üçin jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

304-nji madda. Öýde öndürilen güýçli spirtli içgileriň bikanun taýýarlanylmagy we satylmagy

 

(1) Öýde öndürilýän güýçli spirtli içgileriň satmak maksady bilen bikanun taýýarlanylandygy ýa-da saklanylandygy ýa-da olary öndürmek üçin enjamlaryň satmak maksady bilen taýýarlanylandygy ýa-da saklanylandygy, şonuň ýaly-da görkezilen spirtli içgileriň ýa-da enjamlaryň satylandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden bir ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan amala aşyrylan bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça  aýlyk möçberiniň ýetmiş bäşisinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

305 madda. Içgileri içmek üçin mesgenleriň guralmagy ýa-da saklanylmagy

 

Spirtli içgileri içmek üçin mesgenleriň guralandygy ýa-da saklanylandygy, şonuň ýaly-da şu maksatlar üçin jaýlaryň yzygiderli berlip gelnendigi üçin, eger bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmisi ulanylandan soň olar bir ýylyň dowamynda gaýtadan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden onusyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

306-njy madda. Ýylan zäheriniň bikanun alynmagy, edinilmegi, ýerleşdirilmegi

 

Ýylan zäheriniň bikanun alnandygy, edinilendigi, ýerleşdirilendigi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan  segsenisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

3061 madda. Nasyň satmak maksady bilen taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy, iberilmegi

 

Nasyň satmak maksady bilen uly möçberde taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iberilmegi, şonuň ýaly-da nasyň taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy, iberilmegi, satylmagy ýa-da ulanylmagy sebäpli bir ýylyň dowamynda administratiw temmileri iki gezek ulanylan adam tarapyndan nasyň satylmagy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

1. Nasyň şu maddada görkezilen uly möçberi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenýär.

2. Özünde bar bolan nasy meýletin tabşyran adam bu jenaýat üçin jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

307-nji madda. Hususy lukmançylyk ýa-da hususy farmasewtika işi bilen bikanun meşgullanylmagy

 

(1) Işiň saýlanyp alnan görnüşine ygtyýarnamasy bolmadyk adam tarapyndan hususy  lukmançylyk ýa-da hususy farmasewtika işi bilen meşgullanandygy üçin, eger şeýle işiň netijesinde adamyň saglygyna seresapsyzlyk zerarly ýeňil zeper ýetirilen bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren şonuň ýaly hereket üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da  üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän üç ýyla çenli azatlykdan  mahrum etmek jezasy berilýär.

 (3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereket seresapsyzlyk sebäpli jebir çekeniň ölmegine sebäp bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

308-nji madda. Sanitariýa-epidemiologik düzgünleriň bozulmagy

 

(1) Sanitariýa-epidemiologik düzgünleriň bozulmagy seresapsyzlyk sebäpli adamlaryň köpçülikleýin kesellemegine ýa-da zäherlenmegine getirendigi üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren şonuň ýaly hereket üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek  jezasy berilýär.

 

309-njy madda. Adamlaryň janyna ýa-da saglygyna howp döredýän  ahwalatlar hakyndaky maglumatlaryň ýaşyrylmagy

 

(1) Zyýanly ekologik netijeleri bolan heläkçilikler hakyndaky, töwerekdäki tebigy gurşawyň zaýalanylyşynyň derejeleri baradaky, şeýle hem ilaty şeýle maglumatlar  bilen habardar etmäge borçly adamlar tarapyndan amala aşyrylan, adamlaryň jany ýa-da saglygy üçin howp döredýän beýleki wakalar, maglumatlar ýa-da hadysalar hakyndaky maglumatlaryň ýaşyrylandygy ýa-da  ýoýlandygy üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Adamlaryň saglygyna zyýan ýetiren ýa-da beýleki agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereket edilendigi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden  ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

310-njy madda. Howpsuzlygyň talaplaryna laýyk gelmeýän harytlaryň goýberilmegi ýa-da satylmagy, hyzmatlaryň edilmegi

 

(1) Alyjylaryň jany ýa-da saglygy üçin howpsuzlygyň talaplaryna laýyk gelmeýän harytlaryň goýberilendigi ýa-da satylandygy, işleriň ýerine ýetirilendigi ýa-da hyzmatlaryň edilendigi, şonuň ýaly-da görkezilen harytlaryň, işleriň ýa-da hyzmatlaryň howpsuzlygyň talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan resmi resminamalaryň bikanun berlendigi ýa-da  peýdalanylandygy üçin, eger bu hereketler seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna zyýan ýetiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine getiren bolsa ýa-da seresapsyzlyk sebäpli iki ýa-da şondan hem köp adamyň saglygyna zeper ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli  azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

 

ГЛАВА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

Статья 292. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта

 

(1) Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору, либо если предметом этих действий были наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые лицом, которому наркотические средства или психотропные вещества были вверены в связи с его служебным положением или  под охрану, либо организованной группой или преступным сообществом, а равно если предметом этих действий были наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

Примечание

1. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путём, освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи.

2. Повторным в статьях 292, 294, 295, 296, 297 настоящего Кодекса признаётся преступление, совершённое лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями.

3. Крупный и особо крупный размеры  при незаконном  обращении с наркотическими средствами или психотропными веществами определяются заключением соответствующего государственного органа.

 

Статья 293. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта

 

(1) Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ,

наказываются штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

Примечание

1. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путём, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

2. Повторным в настоящей статье признаётся преступление, совершённое лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 292, 293, 294, 295, 296, 297 настоящего Кодекса.

 

Статья 294. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ

 

(1) Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой  местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) лицом, которому наркотические средства или психотропные вещества были вверены в связи с его служебным положением или под охрану;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья,

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые организованной группой, а также с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо если предметом этих действий были наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти  лет или без такового.

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённые преступным сообществом, либо если предметом этих деяний были наркотические средства или психотропные вещества в особо крупных размерах,  

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 295. Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

 

(1) Посев или выращивание мака, конопли или других запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также культивирование сортов этих растений,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 296. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ

 

(1) Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет  или без такового.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) в отношении несовершеннолетнего либо двух или более лиц;

в) с применением физического насилия или угрозы его применения,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с возложением обязанности проживания в определённой  местности на срок от двух до пяти лет  или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкий вред его здоровью,

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 297. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ

 

(1) Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Те же деяния, совершённые повторно,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(3) Предоставление помещений для потребления наркотических средств или психотропных веществ,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет с возложением обязанности  проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 298 исключена.

 

Статья 299. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учёта, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, орудий, используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ

 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учёта, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, орудий, используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 300. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ

 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 301. Организация потребления наркотических средств  или психотропных веществ при проведении массовых мероприятий  

 

Организация потребления наркотических средств или психотропных веществ при проведении семейных торжеств, празднеств, гуляний или иных массовых мероприятий,

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового или лишением свободы на срок до пяти лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 302. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

 

(1) Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 303. Нарушение правил обращения с сильнодействующими или ядовитыми  веществами

 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учёта, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, если это повлекло их хищение либо причинение существенного вреда,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 3031. Незаконный оборот лекарственных средств,

                         содержащих трамадол гидрохлорид (другие

                         продукты трамадола) или иные

                         психоактивные вещества

(1) Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправление в крупном размере лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, с целью сбыта, а равно реализация лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, лицом, к которому в течение одного года применено административное взыскание за незаконный оборот лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества -

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Примечание

1. Перечень лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, и их крупный размер устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Лицо, добровольно сдавшее имевшиеся у него лекарственные средства, содержащие трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные настоящей статьёй.

(В редакции Закона Туркменистана от 1марта 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 304. Незаконное изготовление и сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки

 

(1) Незаконное изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки, либо изготовление или хранение с целью сбыта аппаратов для их производства, а равно сбыт указанных спиртных напитков или аппаратов,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору,

наказываются штрафом в размере от семидесяти пяти до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 305. Организация или содержание притонов для распития спиртных напитков

 

Организация или содержание притонов для распития спиртных напитков, а равно систематическое предоставление помещений для этих целей, если они совершены повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти правонарушения,

наказывается штрафом в размере от пяти до десяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 (В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 306. Незаконная добыча, приобретение, реализация змеиного яда

 

Незаконная добыча, приобретение или реализация змеиного яда,

наказываются штрафом в размере от сорока до восьмидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 3061. Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наса с целью сбыта

 

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наса в крупном размере с целью сбыта, а равно сбыт наса, совершённые лицом, к которому дважды в течение одного года применялись меры административного взыскания за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, продажу или потребление наса,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

Примечание

1. Крупный размер наса, указанный в настоящей статье, устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Лицо, добровольно сдавшее имеющийся у него нас, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

 (В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 307. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью

 

(1) Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности, если в результате такой деятельности был причинён по неосторожности легкий вред здоровью человека,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, причинившее тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека,

наказывается штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 308. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

 

(1) Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 309. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей

 

(1) Сокрытие или искажение информации об авариях с вредными экологическими последствиями, об уровнях загрязнения окружающей природной среды, а также о других событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершённые лицом, обязанным обеспечивать население такой информацией,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, причинившие вред здоровью людей либо повлёкшие иные тяжкие последствия,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 310. Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

 

(1) Выпуск или продажа товаров, выполнение работ  либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти действия по неосторожности повлекли причинение вреда здоровью человека,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо причинили по неосторожности вред здоровью двух или более лиц,

наказываются штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.